INFORMATOR ZA STUDENTE
HOMEOPATIJE
Udruţenje za klasiĉnu homeopatiju
“Hahnemann” u saradnji sa Belgijskim
centrom za klasiĉnu homeopatiju organizuje
školu homeopatije
Novi Sad
2012 godina
Pod klasičnom homeopatijom podrazumeva se metoda isceljenja koja je
uspostavljena pre oko 200 godina, zahvaljujući njenom tvorcu Samuelu
Hahnemannu. Hahnemann je definisao princip sliĉnosti kao osnovni zakon
isceljenja, što je detaljno opisao kroz 291 aforizam Organona. U ovoj knjizi,
koja predstavlja kamen temeljac homeopatije, Hahnemann kaţe da je bolest
poremećaj celog organizma na dinamiĉnom odnosno nematerijalnom nivou.
Prema tome, i isceljenje se moţe desiti samo na tom istom nivou, primenom
lekovitih sredstava koje imaju moć da utiĉu na taj nematerijalni nivo.
SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR
2
Belgijski centar klasiĉne homeopatije (Centrum voor Klassieke
Homeopathie - CKH) u partnerstvu sa Udruţenjem za klasiĉnu
homeopatiju ”Hahnemann” organizuje ĉetvorogodišnje studije klasiĉne
homeopatije u Novom Sadu prema sledećem programu:
I i II GODINA
Sastojaće se od vikend predavanja stranih i domaćih predavaĉa – ukupno 20 vikend
seminara. Predavanja poĉinju u oktobru 2012.godine i obuhvatiće osnovnu filozofiju i
teoriju homeopatije, materiju mediku i tehnike uzimanja sluĉaja i repertorizacije.Pored
predavanja, svakog meseca organizuju se tutorske veţbe u trajanju od 4 ĉasa.
U toku 1.i 2. godine odrţavaju se tutorske veţbe na kojima se obuĉavaju studenti za
korišćenje repertorijuma, uzimanje sluĉaja, analizu sluĉaja i izbor odgovarajućeg
homeopatskog preparata, kako bi se pripremili i stekli teoretske i praktiĉne osnove za
kliniĉki rad.
III i IV GODINA
Sastojaće se od vikend predavanja stranih i domaćih predavaĉa – ukupno 20 vikend
seminara. Obrađivaće se filozofija Jana Šoltena i Radţana Šankarana, lekovita sredstva iz
mineralnog, biljnog i ţivotinjskog carstva, napredne tehnike uzimanja sluĉaja. Na
seminarima će biti prikazani i video sluĉajevi. Pored predavanja svakog meseca se
odrţavaju kliniĉke veţbe sa pacijentima uţivo.
Na trećoj godini studiranja, kada studenti savladaju kroz teoretsku nastavu osnove
homeopatske filozofije, materije medike, odnosno poznavanje osnovnih homeopatskih
lekovitih supstanci, i u toku tutorskih veţbi repertorizaciju i tehniku uzimanja i analize
sluĉaja, uvode se u praktiĉni kliniĉki rad sa pacijentima. Iskustvo je pokazalo da je ovo
optimalni momenat za poĉetak kliniĉkog rada.
PROGRAM
I godina
Osnovna filozofija i teorija
Istorija i izvori homeopatije
Organon, Hroniĉne bolesti, Kentova predavanja o homeopatskoj filozofiji
Pristup grĉke škole (George Vithoulkas)
Pristup Juţno ameriĉke škole
Razliĉiti pristupi i teorije mijazama
Potencije
Klasiĉni autori
Materija medika
Homeopatski preparati: Arsenicum, Pulsatilla, Calcarea
Carbonica, Sulphur, Nux Vomica, Silica, Phosporus,
Lycopodium, Sepia, Natrum muriaticum, Lachesis, Rhus Tox,
Ignatia, Thuja, Staphysagria, Magnesium carbonatum,
Graphites, Mercurius, Calcarea phosphorica, Hyoscyamus,
Helleborus, Causticum, Natrum sulphuricum, Natrum
carbonicum, Borax, Kiseline,
Akutni homeopatski preparati: Aconitum, Belladonna, Arnica,
Allium Cepa, Gelsemium, Chelidonium, Hypericum, Apis,
Ledum, Bryonia, Dulcamara, Ipecacuanna, Tabaccum,
3
Cocculus, Veratrum, Stramonium, Chamomilla, Symphitum, Ruta, Drosera, Bellis perennis,
Calendula, Cicuta, Conium.
Tehnike uzimanja sluĉaja i repertorizacije
opšte tehnike
observacija (posmatranje)
porodiĉna i liĉna anamneza
prevođenje simptoma u rubrike
hijerarhija simptoma
obrasci reakcije
veţbe
PROGRAM PREDAVANJA
1 lekcija oktobar 2011.
Predavaĉi: Tijana Ruţić, dr Tatjana Brkanić, dr Lidia Turo, Vladimir Sertić
Teme:
Istorija klasiĉne homeopatije
Osnovni principi homeopatije
Uvod u principe isceljenja - Organon §1-4 (Kentove lekcije)
Definicija bolesti i isceljenja - Organon § 5 -8
Arnica, Sulphur, Calcarea Carbonica, Aconitum, Belladonna
2 lekcija novembar 2011.
Predavaĉi: Tijana Ruţić, dr Ljiljana Popović, dr Lidia Turo, Spomenka Dragojević
Teme:
Pojam Vitalne sile. Vitalna sila u zdravlju i bolesti - Organon §9-18 (Kentove lekcije)
Moć homeopatskih sredstava - Organon §19-21 (Kentove lekcije)
Zakon sliĉnosti - Organon §22 - 34
Natrum muriaticum, Apis, Hypericum, Ledum, Sepia, Silicea, Arsenicum
3 lekcija decembar2011.
Predavaĉi: dr Eva Ĉik Nađ, Vladimir Sertić, dr Tatjana Brkanić, Ljubica Raković Savĉić
Teme:
Susret sliĉnih i nesliĉnih bolesti u organizmu - Organon §35-51 (Kentove lekcije)
Phosphorus, Staphysagria, Hyoscyamus, Helleborus, Lycopodium, Chelidonium
4 lekcija januar 2012. godine
Predavaĉi: Vladimir Sertić, Spomenka Dragojević, dr Ljiljana Popović, dr Tatjana Brkanić
Uzimanje sluĉaja po Hahnemanu i Kentu - Organon §82-104 (Kentove lekcije 24, 25, 26 & 27)
Radionica „Opservacija u prvom kontaktu sa pacijentom”
Radionica „Nepristrasan posmatraĉ”
Dulcamara, Magnesium carbonat, Mercurius, Allium cepa, Ignatia, Lachesis
5 lekcija februar 2012.
Predavaĉi: Goedele De Nolf
Teme:
Upoređivanje homeopatije i alopatije - §52 - 62
Primarna i sekundarna reakcija - Organon §63 -71
Juţnoameriĉka i Grĉka škola
Symphytum officinalis, Ruta graveolens, Pulsatilla pratensis, Thuja occidentalis
6 lekcija mart 2012.
Predavaĉi: dr Ljiljana Popović, Spomenka Dragojević, Tijana Ruţić, dr Eva Ĉik Nađ
Teme:
Podela bolesti na akutne i hroniĉne - Organon § 72 – 78
Mijazmi – Organon § 79 – 81
Tretman hroniĉnih bolesti – Organon §204-209
Hroniĉne bolesti, Uvod u teorijumijazama
Zdravlje, bolest i izleĉenje
Lachesis, Calcarea phosphorica, Lac caninum, Graphites, Stramonium.
4
7 lekcija april 2012.
Predavaĉi: dr Tatjana Brkanić, dr Lidia Turo, Nataša Pracaić, Spomenka Dragojević
Teme:
Dokazivanje homeopatskih sredstava - Organon §105-142 (Kentove lekcije)
Stvaranje Materija Medike - Organon §143 – 145
Homeopatski tretman bolesti. Prvo prepisivanje. Drugo prepisivanje. Jednostrane bolesti.
Lokalne bolesti. Organon §146 – 203
Obrasci reagovanja po Kentu i Vitulkasu
Natrum sulphuricum, Natrum carbonicum, Borax, Gelsemium, Nux vomica
Radionica
8 lekcija maj 2012.
Predavaĉi: Vladimir Sertić, dr Eva Ĉik Nađ, Tijana Ruţić
Teme:
Mentalne i emocionalne bolesti - Organon § 210 – 230
Intermitentne bolesti – Organon §231 - 244
Druga preskripcija
Causticum, Ipecacuanha, Tabacum, Cocculus, Kali carbonicum, Bryonia
9 lekcija jun 2012.
Predavaĉi: Goedele De Nolf
Teme:
Naĉin korišćenja homeopatskih sredstava - Organon §245 – 263
Pripremanje homeopatskih sredstava – Organon §264 – 271
Princip jednog homeopatskog sredstva i minimalna doza i uputstva za doziranje - Organon §272
– 285
Drugi terapeutski pristupi – Organon §286 – 291
Rhus tox, Chamomilla, Bellis perenis, Calendula
10 lekcija septembar 2011. (subota)
ISPIT
PREKVALIFIKACIJA NEZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENE RADNIKE
Studentima homeopatije, koji su nezdravstveni radnici prekvalifikacija u
zdravstvene radnike u Srednjoj medicinskoj školi „Dositelj Obradović“ Novi Sad
organizovana je u prostorijama Škole homeopatije.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da dozvolu za bavljenje homeopatijom mogu
dobiti samo oni, koji pored završenog školovanja iz klasiĉne homeopatije imaju
srednjoškolsko, više ili visoko obrazovanje medicinske struke. Svi nezdravstveni radnici,
koji ţele da se u Srbiji bave homeopatijom potrebno je da prođu prekvalifikaciju u
zdravstvenog radnika. Najlakši naĉin da se to ostvari je upisom u srednju medicinsku
školu.
Da bi svojim studentima olakšala ovaj proces prekvalifikacije, Škola homeopatije
(ŠH)“Hahnemann” Novi Sad ostvarila je saradnju sa Srednjom medicinskom školom
(SMŠ)“Dositelj Obradović" Novi Sad. Vanredno školovanje tj.prekvalifikacija u SMŠ “Dositelj
Obradović” se odvija u skladu sa nastavnim planovima i programima koje propisuje
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a dinamika i tok realizacije je u nadleţnosti
SMŠ. Prekvalifikacije sa ĉetvrtog ili trećeg stepena završene neke druge škole mogu se
okonĉati u jednoj školskoj godini.
Zahvaljujući saradnji između ŠH “Hahnemann”NS i SMŠ “Dositelj Obradović”NS uĉenici
upisani u SMŠ posredstvom ŠH "Hahnemanna" ostvaruju brojne povoljnosti:
1. Niţu cenu školovanja (140 € za svaki razred uĉenja u dinarskoj protivvrednosti) i ispita
(2.500,00 dinara po ispitu)
2. Plaćanje školarine u ratama, po dogovoru
3. Obezbeđenu kompletnu konsultativnu i pripremnu nastavu i polaganje ispita u
prostoru ŠH"Hahnemann” u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 39, jednom, a po potrebi i
5
više puta meseĉno
4. Obezbeđenu dostavu neophodne literature – udţbenika
Posebna pogodnost je da uplata za jedan ispit vaţi dokle god ga uĉenik ne
poloţi.Ispiti se polaţu organizovano, grupno, određenim ritmom, po unapred utvrđenim
terminima u prostoruŠH “Hahnemann”.Pre svakog ispita odrţava se pripremna konsultativna nastava. Pripremna nastava za naredni ispit poĉinje odmah ( istoga dana)
nakon poloţenog ispita.
Preporuĉeni smer je medicinska sestra tehniĉar (MST), jer se sa ovim smerom za sada
jedino moţe dobiti dozvola za osnivanje privatne prakse, odnosno za otvaranje ambulante
za zdravstvenu negu. Dozvolu za rad, tj.bavljenje homeopatijom moţe dobiti svaki
zdravstveni radnik sa srednjom medicinskom školom, međutim samo sa smeromMST
moţe da osnuje svoju privatnu praksu.
Za upis u srednju medicinsku školu potrebni su sledeći dokumenti:
1. Overena fotokopija o prethodnoj završenoj srednjoj školi (svedoĉanstva i diplome)
2. Neoverena fotokopija liĉne karte
3. Neoverena kopija izvoda matiĉne knjige rođenih ( ţene trebe da imaju napomenu ako su
promenile prezime ili ako nema te napomene doneti neoverenu kopiju izvoda matiĉne
knjige venĉanih)
4. Potvrda od izabranog lekara za upis u medicinsku školu (to moţe da se donese
naknadno)
Navedena dokumenta se dostavljaju sekretarici ŠH “Hahnemann”.
Adresa SMŠ je: Srednja škola "Dositej Obradović" Suvoborska 6, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021/6397677; 021/6545811; 064/1410312
MEDICINSKA NASTAVA
Ako student nije medicinske struke, a ne ţeli da se prekvalifikuje, da bi dobio/la
homeopatsku diplomu naše škole, potrebno je da pohađa nastavu i poloţi ispit iz
alopatske medicine za homeopate, koji organizuje Škola homeopatije “Hahnemann”. Ova
obuka se posebno naplaćuje, a cena zavisi od broja prijavljenih kandidata. Obuku iz
medicinske nastave u ŠH “Hahnemann” vodi Prof. dr Radoslav Borota prema unapred
utvrđenom planu i programu, po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”. Ova obuka i
sertifikat o poloţenom ispitu iz alopatske medicine za homeopate nisu dovoljni za
dobijanje dozvole za rad.
Strani studenti takođe imaju obavezu polaganja ispita iz Alopatske medicine za
homeopate radi dobijanja homeopatske diplome, stim da postoji mogućnost dogovora sa
koordinatorima škole oko redovnosti prisustvovanja nastavi.
Edukacija iz medicinskih nauka za nezdravstvene radnike ima za cilj da homeopate,
koji nisu medicinski edukovani osposobi za što kvalitetniji rad sa pacijentima, kao i za
saradnju sa alopatskom medicinom. Simptomi i znaci ĉine ono što je prepoznatljivo u
bolesti, ono što stvara sliku o bolesti, na osnovu ĉega homeopata donosi svoju odluku o
terapiji. Simptomatologija se ne moţe prouĉavati bez dobrog poznavanja anatomije i
fiziologije ljudskog organizma, kao i drugih grana medicine. Budući da je interes pacijenata
uvek prioritet, ovom edukacijom se takođe obezbeđuje zaštita od eventualnih opasnih
grešaka.
Udruţenje za klasiĉnu homeopatiju „Hahnemann“ u saradnji sa CKH iz Belgije vodi
školu, koja organizuje obuku iz alopatske medicine, a koja predviđa edukaciju iz oblasti
6
pretkliniĉkih grana medicine i to: anatomije, histologije, fiziologije, patologije,
patofiziologije, farmakologije i kliniĉkih grana medicine i to: imunologije i nefrologije,
endokrinologije, ginekologije, neurologije, psihijatrije, gastroenterologije, hematologije,
kardiologije, pulmologije, dermatovenerologije, infektologije, pedijatrije, i stomatologije.
Radi obezbeđivanja potrebnog znanja za prepoznavanje stanja koja su opasna i
potencijalno opasna po ţivot, kao i da bi se olakšalo brzo i taĉno dijagnostikovanje i
odgovarajuća delovanja, koja su neophodna za dobrobit i sigurnost pacijenta, nastava
obuhvata 7 ĉasova o upozoravajućim znacima i sliĉnim simptomima. Cilj je da se
praktiĉarima olakša identifikovanje situacije u kojima postoji rizik ozbiljnog ugroţavanja
stanja pacijenta i one situacije, gde je problem mehaniĉke prirode i stoga primarno
zahteva hirurški tretman.
Navedene oblasti će se predavati u okviru teorijske nastave u trajanju od 16 blok ĉasova.
Svaki blok obuhvata 5 ĉasova. Jednom meseĉno se organizuje celodnevno predavanje od
po dva bloka. Na taj naĉin se moţe celokupna nastava odslušati u kontinuitetu od 8
uzastopnih meseci.
Obuka obuhvata ukupno 80 ĉasova.
Na ĉelu predavaĉkog tima je eminentni Prof dr Radoslav Borota specijalista interne
medicine, nuklearne medicine i patofiziologije.
Nastava se izvodi prema planu i programu školovanja, a po knjizi „Alopatska medicina za
homeopate“.
Opšta pravila
Cilj nastave medicinskih nauka je da zaštiti homeopate koji nisu lekari od mogućih
opasnih grešaka, i da ih osposobe za saradnju sa alopatskom medicinom. Zato su ova
znanja neophodna svakom homeopati u njegovom liĉnom interesu.
Celokupna materija se sastoji od 16 blokova koji su tematske celine
Medicinska nastava se odvija jednom meseĉno u vidu celodnevnog predavanja (2
bloka)
Svaki blok se obrađuje najmanje u trajanju od 5 školskih ĉasova (45 minuta),
Nastava se izvodi taĉno prema priloţenom planu a po knjizi “Alopatska medicina za
homeopate” koju obezbeđuje uprava škole
Ispit se polaţe u Novom Sadu za sve studente zajedno i to u vidu ĉetiri pismena testa
(po knjizi “Alopatska medicina za homeopate”)
a. Strana 1 – 69
b. Strana 70 – 128
c. Strana 129 – 190
d. Strana 191 – 261
e. Strana 262 – 296
Teorijska nastava iz medicinskih nauka (Ukupno 16 x 5 = 80 sati)
1 nedelja
BLOK 1.
1.Ćelija, ćelijski rast, transport supstancija.
2.Tkiva, organi i telesni sistemi.
3.Odrţavanje ţivota, Respiracija, Prehrana, Ekskrecija
4.Homeostaza.
5.Regulacija temperature.
BLOK 2.
1.Etiologija i patogeneza oboljenja.
2.Nespecifiĉna i specifiĉna odbrana.
Imunitet, preosetljivost i autoimune bolesti.
3.Osnovni patološki procesi.
4.Zapaljenje.
5.Rak.
7
2 nedelja
3 nedelja
4 nedelja
5 nedelja
6 nedelja
BLOK 3.
1.Gradja i funkcija nervnog sistema i ĉula.
2.Bolesti ĉula.
3.Opšta neurologija (motorni sistem,senzibilitet,refleksi,tonus)
4.Zapaljenska i vaskularna oboljenja nervnog sistema
5.Intrakranijalni tumori, neuromišićna oboljenja, psihomotorna retardacija,
epilepsija)
BLOK 4.
1.Psihiĉke funkcije i njihovi poremećaji (opaţanje, paţnja, mišljenje, pamćenje,
inteligencija)
2.Psihiĉke funkcije i njihovi poremećaji (emocije,volja,nagoni)
3.Neuroze.
4.Psihoze.
5.Poremećaji liĉnosti i bolesti zavisnosti
BLOK 5.
1.Fiziologija reprodukcije, Funkcija ovarija, Regulacija trudnoće
2. Psihosomatski znaĉaj ginekoloških bolesti, Simptomi
i klasifikacija ginekoloških bolesti, Zapaljenske bolesti,
3.Poremećaji menstruacije, Hirurške bolesti,
4.Poremećaji reprodukcije, Bolesti dojke,
5. Posebni problemi u ginekologiji. Higijena trudnoće i antepartalna zaštita.
BLOK 6.
1.Pregledi u toku trudnoće. Poremećaji u toku trudnoće
2.Porodjaj i problemi tokom porodjajnih doba.
3.Gastrointestinalni sistem.
4.Patologija gastrointestinalnog sistema
5.Gastrointestinalne bolesti
BLOK 7.
1.Krv.
2.Bolesti krvi i limfnog sistema.
3.Kardiovaskularni sistem.
4.Bolesti kardiovaskularnog sistema I.
5.Bolesti kardiovaskularnog sistema II.
BLOK 8.
2.Bolesti respiratornog sistema.
3.Urinarni sistem.
4.Bolesti bubrega
5.Bolesti muškog genitalnog sistema (hipogonadizam i muški sterilitet).
BLOK 9.
1.Seksualno prenosive bolesti.
2.Anatomija i fiziologija koţe.
3.Patološke promene na koţi – Eflorescencije. Tumori koţe.
4.Parazitarne dermatoze. Bakterijske infekcije koţe.
5.Koţne bolesti, klasifikacija i homeopatski aspekti.
BLOK 10.
1.Infekcija. Klasifikacija infektivnih bolesti.
2.Deĉije zarazne bolesti.
3.Hroniĉne infektivne bolesti.
4.Koštano-mišićni sistem. Klasifikacija mišićno-skeletnih bolesti. Autoimune bolesti.
5.Metaboliĉke bolesti. Degenerativne bolesti. Druga stanja.
BLOK 11.
1.Fiziologija endokrinog sistema.
2.Hormoni.
3.Endokrini sistem.
4.Bolesti endokrinog sistema.
5.Stres, mehanizam psihosomatskih bolesti.
BLOK 12.
8
7 nedelja
8 nedelja
1.Rast i razvoj deteta.
2.Oboljenja novorodjenĉeta i odojĉeta
3.Bolesti krvi i limfnih ţlezda. Alergijske bolesti. Bolesti disajnih organa.
4.Bolesti srca. Bolesti organa za varenje. Bolesti urogenitalnog sistema.
5.Oboljenja nervnog sistema. Poremećaji lokomotornog aparata. Hirurška oboljenja.
BLOK 13.
1. Opšta farmakologija
2.Farmakokinetika
3.Farmakodinamika
4.Toksikologija
5.Specijalna farmakologija
BLOK 14.
1.Stomatologija. Karijes i parodontopatija
2.Amalgamske plombe. Homeopatski tretman u stomatologiji.
3.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Abdominalni bol.
4.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Bol u ledjima
5.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Problemi sa dojkama. Gušenje. Rak. Bol u
grudima
BLOK 15.
1.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Kašalj. Dijabetes.
2.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Nesvestica. Simptomi uha. Oĉi.
3.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Ţuĉ. Gastrointestinalno krvarenje.
Hemoptizije. Krvarenje.
4.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Glavobolje. Intestinalna opstrukcija. Ĉvorovi.
5.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Opstrukcija nosa. Bledilo.
BLOK 16.
1.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Lupanje srca. Nenormalni refleksi. Izraštaji
na koţi. Gutanje.
2.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Smetnje urinarnog trakta.
3.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Vaginalno krvarenje. Promena glasa.
Slabost.
4.Upozoravajući znaci i sliĉni simptomi. Gubitak telesne teţine.
5.Kriterijumi crvenog svetla. Bolesti koje se ne smeju leĉiti.
LITERATURA TOKOM STUDIJA HOMEOPATIJE
Škola studentima na svakoj godini studija obezbeđuje besplatni udţbenik – skripte, koje
su bazirane na predavanjima, a koje će sluţiti kao osnova uz ostalu obaveznu i
preporuĉenu literaturu za uspešno polaganje ispita.
OBAVEZNA HOMEOPATSKA LITERATURA (za I godinu)
1. Schroyens, Frederik: Synthesis, Repertorium Homeopathicum Syntheticum, edition
8.1,Homeopathic Book Publishers, London, 2001.
2. Morrison, Roger: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Advaita, Sarajevo,
2001.
3. Kent, James Tyler: Predavanja o homeopatskoj filosofiji, Draslar partner, Beograd,
2005.
4. Hahnemann, Samuel: Hronične bolesti (teorijski deo), Simillimum, Beograd, 2008.
5. Hahnemann, Samuel: Organon of Medicine, Jain Publishers, New Delhi, 1927.
6. Boericke, W.: Homeopatska Meterija Medika, Advaita, Sarajevo, 2008.
9
LITERATURA KOJA JE PREVEDENA (moţe se kupiti u prostorijama udruţenja)
Boericke, W.: Homeopatska Meterija Medika, Advaita, Sarajevo.
Chappell, Peter: Emocionalno lečenje homeopatijom, Prometej, Novi
Sad.
Chauchan, Dinesh: Putovanje u ljudsko središte, Udruţenja za klasiĉnu
homeopatiju, Novi Sad, 2009.
Dhama: Homeopatski priručnik za prvu pomoć i brzu interpretaciju,
Advaita, Sarajevo.
Hahnemann, Samuel: Hronične bolesti(teorijski deo), Simillimum,
Beograd, 2008.
Kent, James Tyler: Predavanja o homeopatskoj filosofiji, Draslar partner,
Beograd, 2005.
Lorius, Cassandra: Homeopatija za dušu, Advaita, Sarajevo.
Morrison, Roger: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Advaita, Sarajevo.
Morrison, Roger: Savetnik za telesnu patologiju, Advaita, Sarajevo.
Sankaran, Rajan: Duh Homeopatije, Advaita, Sarajevo.
Sankaran, Rajan: Duša lekova, Udruţenja za klasiĉnu homeopatiju “Hahnemann”, Novi
Sad, 2010.
Sankaran, Rajan: Substanca Homeopatije, Advaita, Sarajevo.
Sankaran, Rajan: Uvid u biljke 1-2 vol, Advaita, Sarajevo.
Scholten, Jan: Homeopatija i minerali, Advaita, Sarajevo.
Scholten, Jan: Homeopatija i elementi, Advaita, Sarajevo.
Vermeulen, Frans: Tipovi djece u homeopatiji, Advaita, Sarajevo.
Vervacke, Anne: Šarm homeopatije, Udruţenja za klasiĉnu homeopatiju, Novi Sad, 2008.
Vithoulkas, George: Materia Medica – suština, Simillimum, Beograd, 2010.
Vithoulkas, George: Nauka homeopatije, Advaita, Sarajevo.
Vithoulkas, George: Homeopatija – medicina za novi milenij, Advaita, Sarajevo.
Vithoulkas, George: Novi put do zdravlja, Advaita, Sarajevo.
Vitmont, Edvard: Psiha i supstanca, Simillimum, Beograd, 2010.
PREPORUĈENA LITERATURA ZA SVE ĈETIRI GODINE STUDIJA
Allen, C.H.: Keynotes of the Leading Remedies & Materia Medica of the Nosodes,
Bhanja, K.C.: Masterkey to Homoeopathic Materia Medica, National Homoeo Laboratory, Calcutta, 1979.
Chappell, Peter: The Second Simillimum, Homeolinks Publishers, The Netherlands, 2005.
Clarke, John Henry: A Dictionary of Practical Materia Medica, B. Jain Publishers, New Delhi, izdanje 1900.
Cicceti, Jane: Dreams, Symbols & Homeopathy, Arhetypal Dimension of Healing, North Atlantic Books, 2003.
De Schepper, Luc: Hahnemann Revisited, Full of Life Publishing, Santa Fe, 1999.
De Schepper, Luc: Achieving and Maintaining the Simillimum, Full of Life Publishing, Santa Fe, 1999.
Eising, Nuala: Granite, Marble, Limestone, the Provings, The Burnnet School of Homeopathy, Co. Galway,
Ireland.
Eising, Nuala: Succinum, Ignis Alcoholis, the Provings, The Burnnet School of Homeopathy, Co. Galway,
Ireland, 1998.
Emoto, Masaru: Poruka vode, Zlatni zmaj, Beograd, 2003.
Hahnemann, Samuel: The Chronic Diseases I, II, III, B. Jain Publishers, New Delhi, eerste editie 1828.
Hahnemann, Samuel: Materia Medica Pura, B. Jain Publishers, New Delhi, preveo poslednje nemaĉko
izdanje R.E. Dudgeon, 1817.
Herrick, Nancy: Animal Mind, Human Voice, Hahnemann Clinic Publishing, Nevada City, 1998.
Herrick, Nancy: Secret Plants, Human Voice, Hahnemann Clinic Publishing, Nevada City, 1998.
Homeopathic Links: The Materia Medica of Milk: collected Articles, Homeolinks Publishers, The Netherlands,
2002.
Julian, O. A.: Materia Medica of New Homeopathic Remedies, Beaconsfield Publishers Ltd. Beaconsfield, U.K.
1997.
Kent, James Tyler: Lectures on Homeopathic Materia Medica, B. Jain Publishers, New Delhi, iz prvog izdanja
iz 1904.
Kent, James Tyler: Repertory of Homeopathic Materia Medica, B. Jain Publishers, New Delhi, iz petog izdanja
iz 1943.
10
Murphy, Robin: Nature’s Materia Madica, third edition, Lotus Health Institute, Virginia, 2006.
Murphy, Robin: Keynotes of the Materia Medica vol I-V, B. Jain Publishers, New Delhi, 2004.
Ramakrishnan, A. U. and Coulter Catherine: A Homeopathic Approach to Cancer, Ninth House Publishing,
Berkely Sprins, USA, 2001.
Reasch and Gutmann: Scientific Foundations of Homeopathy, Barthel and Barthel Publishing, Sint Ottilien,
Germany, 1987.
Phatak, S.R.: Materia Medica of Homeopathic Medicines,
Robbins, Phillip: Evolving Homeopathy, towards a Developmental Approach to Homeopathy, Lismore,
Australia, 2003.
Ross, Moya and Campbell, Sarah: Homeopathic and Meditative Proving of Emerald, Helios Homeopathy Ltd.,
U.K., 2002.
Sankaran, Rajan: The Sensations in Homeopathy, Homeopathic Medical Publishers, Bombay, 2004.
Sankaran, Rajan: An Insight into Plants, 3 Vol., Homeopathic Medical Publishers, Bombay, 2002.
Sankaran, Rajan: Sensation Refined, Homeopathic Medical Publishers, Bombay, 2007.
Sankaran, Rajan: Survival, The Mollusc, Homeopathic Medical Publishers, Bombay, 2008.
Sankaran, Rajan: The Other Song, Discovering Your Parallel Self, Homeopathic Medical Publishers, Bombay,
2008.
Sankaran, Rajan: Provings, Homeopathic Medical Publishers, Bombay, 1998.
Scholten, Jan: Secret Lanthanides, Stichting Alonnissos, Utrecht, 2005.
Sherr, Jeremy: Dynamic Provings, Dynamic Books, Malvern, England, 1997.
Sherr, Jeremy: The Dynamics and Methodology of Homeopathic Provings, Dynamis School for Advanced
Homeopathic Studies, England, 1994.
Shore, Jonathan: Birds, Homeopathic Remedies from the Avian Realm, Homeopathy West, Berkeley,
California, USA, 2004.
Vermeulen, Frans:Prisma Emryss bv Publishers, Netherlands, 2000.
Vermeulen, Frans:The NewSineoptic One, Merlijn Publishers, Netherlands, 2004.
Vermeulen, Frans:Sineoptic Materia Medica II, Emryss bv Publishers, Netherlands, 2000.
Vermeulen, Frans:Concordant Materia Medica, Emryss bv Publishers, Netherlands, 2000.
Vermeulen, Frans: Monera, Kingdom Bacteria and Viruses, Emryss Publishers, Haarlem, Nederland, 2005.
Vithoulkas, George: The Essence of Materia Medica, Jain Publishers, New Delhi, 1988.
Von Lippe, Adolph: Key Notes & Red Line Symptoms of the Materia Medica, B. Jain Publishers Pvt. Ltd., New
Delhi, 1989.
Wauters, Ambica: Homaopathic Color Remedies, The Crossing Press Freedo, California, 1999.
Whitmont, Edward: Psyche and Substance: essays on homeopathy in the light of Jungian psychology, North
Atlantic Book, Berkeley, California, 1980.
Whitmont, Edward: The Alchemy of Healing, Psych and Soma, North Atlantic Book, Berkeley, California,
1993.
UĈENJE, DOMAĆI ZADACI I TESTIRANJE ZNANJA
Od studenata se oĉekuje da između predavanja svakodnevno uĉe
1-2 sata, što ĉini oko 30-40 dodatnih ĉasova rada
meseĉno.Predavaĉi će takođe povremeno davati domaće
zadatke. Provera znanja studenata će se realizovati osim krajnjeg
ispita i putem manjih testova u toku godine.
PRISUSTVOVANJE
Zahteva se prisustvo na najmanje 70% ĉasova. Vaše prisustvovanje će
se beleţiti u indeksu kako na predavanjima tako i na svim ostalim
aktivnostima, tako da je neophodno da indeks svaki put ponesete na
predavanje.Ako student sticajem ţivotnih okolnosti izostane više od 30%
nastave i tutorskih ĉasovana kraju ĉetvrte godine će se sabrati izostanci
i biće omogućena naknada ĉasova ili sa narednom generacijom
studenata ili u vidu pisanja autorskih radova ili prevoda znaĉajne
homeopatske literature. Ukoliko je izostanak na kliniĉkim veţbama veći
od 30% on se moţe iskljuĉivo nadoknaditi sa narednom generacijom studenata.
11
ISPIT
Pravo da izađu na ispit imaju studenti koji su prisustvovali na
najmanje 70% ĉasova nastave.Ispiti će se uvek odrţavati prema
unapred postavljenom rasporedu, koji će studentima biti
objavljen još na poĉetku svake godine studija.U svojim krajnjim
zakljuĉcima komisija će se truditi da bude sveobuhvatna koliko
god je to moguće i da uzme u obzir sve aspekte liĉnosti
studenta. To podrazumeva da se studenti neće ocenjivati samo na osnovu svog
kratkoroĉnog pamćenja (kampanjsko uĉenje), već će se u obzir uzimati i ponašanje (u
najširem smislu) tokom ĉasova, priprema, motivacija i ukljuĉivanje u diskusiju. Tokom
ocenjivanja studenta, komisija će takođe uzimati u obzir ĉinjenicu da se kvaliteti, koji su
potrebni za homeopatu kao teraputa, razvijaju tokom školovanja i predstavljaju deo liĉnog
razvoja studenta. Studenti, koji ne ţele da izađu na ispit duţni su da o tome unapred
obaveste koordinatore škole.
Ispitna pitanja iz homeopatije sastavlja uprava škole u saradnji sa Belgijskim
centrom za klasiĉnu homeopatiju. Odgovore, ispitnu dokumentaciju, kao i kopije sluĉajeva
zadrţava škola.Na prvoj godini ispit se sastoji od 5 pitanja iz filozofije (20%), 5 pitanja iz
teorije (20%) i 15 pitanja iz materije medike (60%).
DIPLOMA
Nakon završene nastave i poloţenog ispita izdaće se diploma/sertifikat. Diplomu izdaje
CKH sa Udruţenjem za klasiĉnu homeopatiju „Hahnemann“.
ĈLANSTVO
Svaki student je obavezan da postane ĉlan Udruţenja za klasiĉnu
homeopatiju Hahnemann. Godišnja ĉlanarina iznosi protivrednost
40eura u dinarima. Udruţenje je obavezno da izda ĉlansku kartu
svakom studentu i da ga evidentira u spisak svojihĉlanova, ukoliko je
ovaj ispunio preduslove da postane ĉlan Udruţenja.
Udruţenje će informisati svoje ĉlanove o aktivnostima u udruţenju i
pruţati popuste za određene seminare.
ŠKOLARINA
Školarina moţe da se plaća u ĉetiri jednake godišnje rate, s tim da se prva rata plaća pre
poĉetka školske godine. Druga mogućnost za plaćanje školarine je da prva rata iznosi 25%
od ukupne školarine, a preostali iznos se plaća u devet jednakih meseĉnih rata.
ETIĈKE OBAVEZE STUDENATA
Svaki student je pre poĉetka školovanja obavezan da potpiše etiĉki kodeks i da deluje u
skladu sa njim.Udruţenje zadrţava pravo da osobu koja se ne pridrţava etiĉkog kodeksa
iskljuĉi iz ĉlanstva.
ŠTA JE ZABRANJENO STUDENTIMA?
Studentima je zabranjeno iznošenje netaĉnih podataka o radu Udruţenja i CKH (belgijske
škole), nepridrţavanje etiĉkog kodeksa i zapoĉinjanje samostalnog praktikovanja
homeopatije pre poloţenog završnog ispita.
BIBLIOTEKA UDRUŢENJA
Unutar Udruţenja postoji biblioteka sa kolekcijom dragocenih knjiga o homeopatiji. Knjige
se mogu dobiti od sekretarice na ĉitanje samo u prostorijama Udruţenja (ne mogu se izneti
van Udruţenja).
12
DOBROVOLJNI RAD
Svaka pomoć studenata je dobrodošlai Udruţenju i Školi. Dobovoljni rad podrazumeva
volonterski rad pri sređivanju dokumentacija, smeštaju stranih predavaĉa, prevođenje
predavanja i pisana obrada materijala, prevođenje homeopatskih knjiga, pisanje ĉlanaka o
homeopatiji, uĉestvovanje u akcijama Udruţenja kao što je „Nedelja svetske homeopatske
svesnosti“ i sliĉno.
PREDAVAĈKI TIM ŠKOLE
Anne Vervarcke
Rođena
je
15.
Oktobra
1952.
godine
u
Ostend-u.
Anne je prethodno prošla obuku na Kraljevskoj akademiji lepih
umetnosti u Antwrp-u. Kasnije je studirala orijentalnu filologiju i socijalnu
i
kulturološku
antropologiju
na
univerzitetu
u
Leuven-u.
Njena prva obuka iz homeopatije je bila sa Paul Rubbensom u Turnhoutu 1987. godine. Kasnije je završila studije u ŠKOLI HOMEOPATIJE u
Bloemendaal-u (sadašnji Amersfoort) gde je diplomirala 1991. godine.
Prisustvovala je postdiplomskim studijama sa H. Heudens i J. Roks, kao i
mnogobrojnim kongresima. Od 1988. godine Anne ima privatnu praksu
u Leuven-u i predaje u Centru za klasiĉnu homeopatiju, od 1990. godine.
Anne je takođe izdala dve knjige: "Klasiĉna homeopatija: da li verujete?“i "250 godina
posle Hahnemanna".
Organizovala je nekoliko kongresa u Leuven-u.
Tokom više od 15 godina vodila je CKH i proširila obuku na sveobuhvatni petogodišnji
ciklus.Organizovala je brojne međunarodno priznate kongrese, zborove i seminare.
Trenutno je domaćin meseĉno organizovanih postdiplomskih dana sa ţivim i video
sluĉajevima. Njena zadnja knjiga "Šarm homeopatije" je namenjena profesionalnim
homeopatama i govori o njenim poslednjim uvidima.
Dr Jean-Luc Vanderlinden
Rođen
je
27.
juna
1960.
godine
u
Brusselu.
Diplomirao je medicinu na Univerzitetu u Leuven-u 1985. godine.
Godinu dana se usavršavao iz tropske medicine i završio je
homeopatsku edukaciju u Homeopatskom centru u Hechtel-u. 1991.
godine poĉeo je svoju praksu u mestu u okolini Leuven-a i od 1994.
godine vodi osnovno medicinsko obrazovanje kao deo obuke iz klasiĉne
homeopatije u CKH. Od 1999. godine takođe predaje homeopatiju sa
prikazivanjem sluĉajeva iz prakse, uglavnom na naprednijim teĉajevima. Jean-Luc takođe
vodi raĉuna o medicinskim predavanjima na drugoj godini i integraciji medicinske teorije
koju studenti dobiju do tada. Nikada nije prestao sa svojim usavršavanjem u Šankaranovoj
metodi u Bombajskoj grupi međunarodnih seminara.
Christel Lombaerts
Rođena je 10. novembra 1955.godine. Završila je edukaciju iz
ekonomije 1975.godine. 1996. godine Christel se zainteresovala za
alterantivnu medicinu i prošla obuku iz homeopatije na CKH. Od marta
2004. godine poĉela je da vodi sekretarijat CKH. Od juna 2005.godine,
ona je odgovorna za kompletnu administraciju CKH i za organizaciju
kongresa. Poslednje dve godine vodi CKH.
13
Goedele De Nolf
Rođena je 7.juna 1974.godine. Diplomirala je 1997.godine na K.U.Leuven kao Bioinţenjer. Radila je istraţivanja i bila je asistent na Univerzitetu u Leuven-u i Pittsburgh-u,
SAD. Nakon toga je sledila obuka iz klasiĉne homeopatije 2001.godine u CKH, kao i dalje
usavršavanje i pohađanje seminara. Prikljuĉila se grupnoj praksi u novembru 2004.
Dr Eva Ĉik Nađ
Rođena je 1960. godine. U Novom Sadu je završila gimnaziju,
Medicinski fakultet, specijalizaciju iz epidemiologije i dobila zvanje
magistra medicinskih nauka završno sa 1995. godinom. Radi u Institutu
za javno zdravlje Vojvodine, ali joj je istinski ţivotni poziv - homeopatija.
Homeopatiju je zavolela 1998. godine zahvaljujući Piteru Ĉepelu, koji je
bio pionir po pitanju organizovanog školovanja iz klasiĉne homeopatije
na ovim prostorima. Osnovne studije je završila 2000. godine, a
napredne studije 2003. godine po planu i programu londonskog
koledţa LICH. Homeopatsku praksu je zapoĉela pre 8 godina u
Udruţenju za klasiĉnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu. U periodu od 2001. do
2003. god. bila je tutor u kliniĉkom radu za studente druge generacije u okviru LICH-a.
2003. god. je upisana i u zvaniĉni registar homeopata naše zemlje.
U tom periodu je već ĉitala knjige dr. Šankarana koji ju je fascinirao dubinom razumevanja
ljudskog stanja. Seminari dr. Maheša Gandija su joj još više pribliţili Šankaranovu metodu
u kliniĉkom radu. Ovaj sistem rada je uĉila i na naprednim studijama belgijske škole - CKH
u periodu 2004-2006. da bi 2007. godine i sama ušla u nastavu kao predavaĉ novoj
generaciji Udruţenja za klasiĉnu homeopatiju Hahnemann i belgijske škole CKH.
U cilju sopstvene edukacije uĉestvovala je na još 23 seminara u zemlji i inostranstvu
tokom proteklih 6 godina.
Osnivaĉ je i koordinator struĉnih sastanaka u novosadskom udruţenju od 2004. godine,
ĉiji je cilj razmena novih saznanja i iskustava u homeopatskoj teoriji i praksi među
kolegama.
Tijana Ruţić
Rođena je 16.04.1973. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovno
i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinsko obrazovanje je stekla na
Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Od 1999. do 2008. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima
pomirenja i intergacije dece nakon ratova na prostorima bivše SFRJ. U
toku rada na pomirenju dece prošla je kroz razne treninge nenasilne
komunikacije, asertivnosti, aktivnog slušanja, pomirenja, individualne
pomoći i dr. Od 2002. do 2005. godine pohađala je školu transakcione psihoanalize.
Od 2001. godine poĉela je studije homeopatije u trajanju od ĉetiri godine koje je
organizovao London Internacional College of Homeopathy (LICH) u Novom Sadu i
Beogradu, a koje je završila 2006. godine. Uporedo je pohađala i napredne studije u
trajanju od dve godine, koje je organizovao Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz
Belgije, gde je uspešno poloţila završni ispit. Od 2003. godine praktikuje homeopatiju u
Novom Sadu i ima praksu od preko 2000 pacijenata.
Od 2004. godine poĉinje da radi kao tutor sa studentima homeopatije, dok od 2006.
godine je predavaĉ homeopatske umetnosti isceljenja u Beogradu. Od 2007. godine
predaje i u školi homeopatije koju organizuje Udruţenje za klasiĉnu homeopatiju
"Hahnemann" iz Novog Sada u saradnji sa Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz
Belgije.
14
Ĉlan je Registra homeopata u Udruţenju za klasiĉnu homeopatiju "Hahnemann" od 2007.
godine.
Hobi su joj slikanje, vajanje i pravljenje sapuna.
Spomenka Dragojević
Rođena je 1963. godine u Osijeku.
Srednju medicinsku školu završila je 1983. godine u Slavonskom Brodu.
2003. godine završila jedvogodišnje studije homeopatije pri London Internacional College
of Homeopathy (LICH)
2006. završila je napredne studije iz klasiĉne homeopatije u trajanju od dve godine pri
Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH) iz Belgije i uspešno poloţila završni ispit.
Od 2003. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu.
Od 2007. godine predaje u školi homeopatije koju organizuje Centrum voor Klassieke
Homeopathie (CKH) iz Belgije u saradnji sa Udruţenjem za klasiĉnu homeopatiju
"Hahnemann" iz Novog Sada. Ĉlan je Registra homeopata u Udruţenju za klasiĉnu
homeopatiju "Hahnemann" od 2007. godine.
Usmerena prema Šankaranovom sistemu. Pohađala njegov seminar u Budimpešti. Takođe,
pohađala i seminare dr Maheša Gandija, Viđajakara, Šoltena, Vermulena, Divje Ĉabre ...
Stalno zaposlena u Institutu za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica.
Dr Ljiljana Popović
Rođena je 1957. godine. Završila je stomatološki
fakultet, specijalizirala Bolesti zuba i usta sa
parodontologijom, magistrirala i prvih deset godina
radila u nastavi i nauci na Stomatološkom fakultetu u
Novom Sadu, a zatim se posvetila svojoj privatnoj
praksi u kojoj poslednih sedam godina radi samo
homeopatiju.
Baziĉno homeopatsko obrazovanje stekla je u drugoj
generaciji LICH-a a zatim CKH-a . Usmerena prema
Šankaranovom sistemu dva puta je pohađala seminare
u Indiji i sve seminare dr Maheša Gandija kod nas, kao i seminare Viđajakara, Šoltena,
Vermulena...
Završila je i do-diplomsku edukaciju na Medicinkom fakultetu u Beogradu, kod prof.dr
Miloša Popovića.
Kroz njenu ordinaciju prošlo je više od hiljadu i ĉetiri stotine pacijenata. Vrlo ĉesto je
porodiĉni terapeut.Iz njene ordinacije je registrovan znaĉajan broj studenata homeopatije,
koji su prvobitno potraţili pomoć kao pacijenti. Ĉlan je predavaĉkog tima koji uĉestvuje u
edukaciji studenata Homeopatije u okviru CKH i Udruţenja Hahneman.
Predavaĉkom radu prilazi sa posebnim oduševljenjem jer joj to pruţa priliku da podeli
liĉno iskustvo, a i da se sama kontinuirano edukuje, kroz individualnu meditaciju i
Rekonektivno isceljenje.
Svoju porodicu smatra svojim najznaĉajnijim projektom na kome ne prestaje da radi u ulozi
supruge, majke i bake.
DrTatjanaBrkanić
Rođena je 11.11.1963. godine. Medicinski fakultet- odsek
stomatologiju završila je 1987. godine. Doktorsku disertaciju odbranila
je 2008. godine. Zaposlena je u zvanju docenta na Medicinskom
fakultetu Novi Sad i Klinici za stomatologiju Vojvodine.
Homeopatsko obrazovanje poĉela je 1998. godine u organizaciji
15
Londonskog internacionalnog koledţa za klasiĉnu homeopatiju (LICH). Osnovne studije
završila 2000. a napredni nivo 2002. godine. Radila je kao tutor na kliniĉkim veţbama za
studente homeopatije druge generacije u okviru LICH-a. Takođe je pohađala napredne
studije homeopatije u okviru Belgijskog centra za klasiĉnu homeopatiju (CKH). Tokom 10
godina bavljenja homeopatijom pohađala je brojne seminare poznatih svetskih
homeopata. Radi sa pacijentima u Novom Sadu.
Kao predavaĉ uĉestvuje u edukaciji studenata homeopatije u okviru CKH i Udruţenja
Hahnemann, a posebnu paţnju poklanja liĉnom razvoju studenata, primenom kreativnih
radionica i meditativne prakse.
Vladimir Sertić
Vladimir Sertić, rođen 17.04.1966. u Novom Sadu, nemedicinske struke, još od mlađih
dana zainteresovan za prirodu i zakone prirode, stoga je završio prirodno-matematiĉku
gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. U poĉetku sazrevanja iznenađen brzom
poverenju od strane nepoznatih ljudi koji bi mu priĉali svoje ţivotne priĉe, otkrio svoju
osobinu da sasluša druge ljude u ţelji da im pomogne, uz zadrţanu diskreciju.
Okrenuo se sredinom devedesetih godina humanim naukama, psihoterapeutskim
radionicama kroz TA i Clearing, da bi napokon pronašao sebe 2001. upisivanjem
homeopatskih studija u Novom Sadu, koje je diplomirao oktobra 2006. Tokom studija
uspešno je savladao medicinsku edukaciju (2003.) koje je Udruţenje „Hahnemann“
obezbedilo na ĉelu sa koordinatorom predavaĉa iz medicine dr. Radosavom Borotom. U
decembru 2007. upisan je u registar homeopata udruţenja „Hahnemann“. Od marta
2007. kada su zapoĉele ĉetvorogodišnje studije homeopatije u Novom Sadu, ĉlan je tima
predavaĉa. Dodatna interesovanja: sportovi u prirodi , Tai Chi Chuan, Yoga, Win Cun.
Dr Lidia Turo
Rođena je 5.decembra 1974.godine u Duisburgu, u Nemaĉkoj.
Na Medicinskom fakultetu diplomirala je 1998.godine, a specijalizaciju
iz epidemiologije završila 2005. godine. Zaposlena je u Zavodu za
zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, gde vodi Savetovalište za
zdrave stilove ţivota.
U homeopatiju se zaljubila „na prvi pogled“ na uvodnom predavanju
Petera Chappella 1997. godine i od tada je sa punim entuzijazmom
posvećena ovoj predivnoj nauci.
Osnovne studije iz homeopatije završila je 2000.godine, a napredne 2002. godine u
organizaciji Londonskog internacionalnog koledţa za klasiĉnu homeopatiju (LICH). U toku
studija je prošla obuku pripreme homeopatskih lekova u homeopatskoj farmaceutskoj
firmi „Helios“ u Tunbridge Wells-u, u Engleskoj.
Od 2004.- 2006.godine pohađala je napredne studije belgijskog centra za klasiĉnu
homeopatiju CKH. U konstantnoj ţelji da proširuje svoje znanje pohađala je brojne
seminare renomiranih homeopata u zemlji i inostranstvu.
Upisana je u Registar homeopata Udruţenja 2003. godine.
Od 2007. godine koordinator je Nedelje svetske homeopatske svesnosti (NSHS) za Srbiju,
koja ima za cilj promovisanje homeopatije među stanovnicima Planete Zemlje. Od 2007.
godine je koordinator škole Udruţenja za klasiĉnu homeopatiju „Hahnemann“ koja se
realizuje u saradnji sa CKH.
16
AUDE SAPERE
(USUDI SE DA ZNAŠ)
Udruţenje za klasiĉnu homeopatiju “Hahnemann”
Bulevar oslobođenja 37-39
21000 Novi Sad
tel. 021/451-567
mob. 063 844 3778
e-mail: [email protected]
web site: www.udruzenjehomeopata.com
Radno vreme škole: ĉetvrtak 13 – 20h
Centrum voor Klassieke Homeopathie - CKH
Regastraat 16
3000 Leuven
tel. 03/454 26 34
e-mail: [email protected] ; www.ckh.be
17
Download

informator za studente homeopatije