,
d.o.o. Podgorica
Društvo za reviziju i konsalting
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
za menadžment poslove i upravljanje nekretninama
Finansijski iskazi za godinu završenu 31.decembra 2013. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora
Podgorica, Jun 2014. godine
SADRŽAJ
IZJAVA O ODGOVORNOSTI RUKOVODSTVA
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA
FINANSIJSKI ISKAZI:
Strana
1
2-3
4-11
o
Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha za 2013. godinu
4-5
o
Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja na dan 31.12. 2013. godine
6-7
o
Iskaz o promjenama na kapitalu za 2013. godinu
8-9
o
Iskaz o tokovima gotovine za godinu završenu na dan 31.12.2013.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
10-11
12-25
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
“Aktiva Integra” AD, Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona bb, Podgorica
CRPS-registarski broj: 4-0008953/003; PIB: 02663538
Društvu za reviziju i konsalting „VM KOD“ d.o.o. Podgorica
Vasa Raičkovića broj 18, Podgorica
Predmet: Rezime Izjave o odgovornosti rukovodstva “Aktiva Integra” AD, Podgorica *
Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza privrednog društva „Aktiva Integra“ AD,
Podgorica (u daljem tekstu: “Društvo”) za 2013. godinu, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li
priloženi finansijski iskazi, po svim materijalno značajnim pitanjima, daju realan i objektivan prikaz
finansijskog položaja Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultata njenog
poslovanja, izvještaja o promjenama na kapitalu i novčanim tokovima za godinu koja se završava na
taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori.
Obavještavamo Vas da smo svjesni svoje odgovornosti za istinitu i objektivnu prezentaciju
finansijskih
iskaza
Društva
u
skladu
sa
Međunarodnim
računovodstvenim
standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima Crne Gore i stoga
dajemo svoju saglasnost na finansijske iskaze Društva za 2013. godinu.
Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sledeće:
Finansijski iskazi Društva za 2013. godinu su prikazani istinito i objektivno po svim bitnim
pitanjima i ne sadrže materijalno značajna pogrešna iskazivanja ili propuste;
Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u internom sistemu kontrole ili lica koja mogu
imati materijalno značajan uticaj na računovodstvene izvještaje Društva nijesu bila uključena u
nezakonite radnje;
Nije bilo optužbi za pronevjere koje bi uticale na finansijske iskaze Društva prijavljenih od strane
zaposlenih i bivših zaposlenih i nije bilo neusklađenosti sa zakonima ili drugim propisima koje bi
mogle imati materijalni uticaj na prezentirane finansijske iskaze Društva i poslovanje smo
obavljali u skladu sa zahtjevima regulatornih organa;
Odgovorni smo za odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i davanje
opravdanih i razumnih procjena i za primjenu odgovarajućeg sistema internih kontrola u cilju
otkrivanja i sprečavanja prevara i greški i drugih nepravilnosti;
Stavili smo Vam na raspolaganje sve zapisnike sa sjednica organa upravljanja i rukovođenja
Društva i sve poslovne knjige i računovodstvenu dokumentaciju koja je bila relevantna za vršenje
revizije finansijskih iskaza za 2013. godinu. Sva prezentirana i dostavljena dokumentacija i date
izjave su potpune i vjerodostojne;
Sve informacije vezane za poslovne ugovore sa našim klijentima su potpuno prezentirane;
Prikazali smo i proknjižili sva potraživanja kao i sve nastale kao i potencijalne obaveze;
Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja povezanih lica;
Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji zahtjevaju korekcije u našim finansijskim
iskazima;
Rukovodeći i upravljački organi Društva su iskazali namjeru o pokretanju postupka dobrovoljne
likvidaciji Društva koja podrazumijeva svođenje vrijednosti Društva u predvidivoj budućnosti na
likvidacione vrijednosti. Dana 28. marta 2014. godine, Odbor direktor Društva je, na XII
redovnoj sjednici, donio Odluku o sazivanju VIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
za koju su, između ostalog, utvrđene tačke dnevnog reda koje se odnosi na donošenje Odluke o
pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Društva, Odluke o imenovanju likvidatora i Odluke o
usvajanju kriterijuma za prodaju imovine.
Podgorica, 02.06.2014. godine
„Aktiva Integra“ AD, Podgorica
U ime rukovodstva Društva
Ivana Gogić, Izvršni direktor
______________________________________________________________________
*Kompletna Izjava o odgovornosti rukovodstva je sastavni dio revizorskog dosijea
1
VM KOD d.o.o. Podgorica
Društvo za reviziju,
finansijska vještačenja,
ekonomske procjene i konsalting
Tel/fax: +382 20 656 810
Mobile: +382 69 689 270
e-mail: [email protected]
http:// www.vm-kod.com
NLB Montenegrobanka
a.d. Podgorica,
račun br. 530-15993-49
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima "Aktiva Integra“ AD, Podgorica
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza „Aktiva Integra“ AD, Podgorica (u daljem tekstu:
Društvo), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji/bilans stanja na dan 31. decembra 2013.
godine, iskaz o ukupnom rezultatu/bilans uspjeha, iskaz o tokovima gotovine i iskaz o promjenama na
kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
napomena uz finansijske iskaze.
Odgovornost Rukovodstva za finansijske iskaze
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu, sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih
finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore. Ova odgovornost uključuje:
kreiranje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola bitnih za sastavljanje i objektivno prikazivanje
finansijskih iskaza koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja nastale usled
pronevjere ili grešaka, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika kao i sprovođenje
računovodstvenih procjena koje su opravdane u datim okolnostima.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim iskazima, na osnovu obavljene
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu
da se pridržavamo relevantnih etičkih normi i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji
omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne
greške.
Revizija obuhvata sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama objelodanjenim u finansijskim iskazima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog
prosuđivanja, uključujući i procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja
u finansijskim iskazima, nastalog usled pronevjere ili grešaka. Prilikom procjene ovih rizika revizor
razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih
iskaza Društva u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih postupaka u skladu sa okolnostima, ali ne i
za svrhe izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola primijenjenih u Društvu.
Revizija takođe obuhvata ocjenu opravdanosti primijenjenih računovodstvenih politika i
prihvatljivosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšteg
prikaza finansijskih iskaza.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljan i odgovarajući osnov za izražavanje
našeg mišljenja.
(nastavlja se)
2
CRPS Podgorica - registarski broj: 5-0508931/002; PIB: 02740486; PDV: 30/31-08420-1
Kancelarija za prijem službene pošte: Vasa Raičkovića 18, 81000 Podgorica
Kancelarija za obavljanje djelatnosti: Avda Međedovića br.26, ulaz III/1, 81000 Podgorica
d.o.o. Podgorica
Osnova za kvalifikovano mišljenje
Kao što je navedeno u Napomeni 10 uz finansijske iskaze, Društvo je u okviru ostalih prihoda
iskazalo prihode od promjena (prenosa/ukidanja) revalorizacionih rezervi po osnovu prodaje
finansijskih plasmana raspoloživih za prodaju u iznosu od 8.581 EUR. U skladu sa važećom šemom
bilansa uspjeha, Društvo je ove prihode trebalo da iskaže u okviru stavke G bilansa uspjeha „Druge
stavke rezultata povezane sa kapitalom“ pod pozicijom „Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju“.
Takođe, kao što je objelodanjeno u Napomeni 10 uz finansijske iskaze Društvo je u okviru ostalih
prihoda iskazalo prihode ostvarene iz dijela likvidacione mase Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“
AD, Podgorica-u likvidaciji u iznosu od 2.064 EUR. Društvo je po ovom osnovu trebalo da iskaže i
trošak po osnovu umanjenja pripadajućeg dijela dugoročnih finansijskih plasmana (alikvotni dio
akcija FZU Trend) ili da primljeni iznos po ovom osnovu ne iskazuje kao „prihod“ u okviru bilansa
uspjeha već kao „odloženi prihod“ u okviru pozicija pasive bilansa stanja.
Kao što je navedeno u Napomeni 18 b) uz finansijske iskaze, Društvo je u toku godine i prethodnih
godina ostvarivalo transakcije koje podliježu oporezivanju u skladu sa crnogorskim poreskim
zakonima. Društvo nije imalo kontrolu od strane poreskih organa duži niz godina unazad a shodno
propisima Crne Gore poreske prijave Društva mogu biti predmet poreske kontrole u periodu od pet
godina nakon podnošenja istih. Društvo je redovno, po važećim stopama, izmirivalo poreze i
doprinose na zarade, ugovore o djelu i zakupe. Poresko zakonodavstvo Crne Gore je predmet
različitih tumačenja i čestih izmjena pa ostaju rizici da tumačenje pojedinih poreskih propisa, koji se
tiču poslovanja tj. određenih transakcija/aktivnosti Društva, od strane poreskih organa i rukovodstva
Društva može biti različito.
Mišljenje
Prema našem mišljenju, izuzev za efekte koje na finansijske iskaze imaju pitanja navedena u odjeljku
„Osnova za kvalifikovano mišljenje“, priloženi finansijski iskazi, po svim materijalno značajnim
pitanjima, daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja Društva sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. godine, kao i rezultata njegovog poslovanja, iskaza o promjenama na kapitalu i
tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima
koji se primjenjuju u Crnoj Gori.
Skretanje pažnje
Kao što je objelodanjeno u Napomenama 2 i 19 uz finansijske iskaze, Odbor direktor Društva je
donio Odluku o sazivanju VIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva za dan 21. jun 2014.
godine, za koju je između ostalog utvrđena i tačka dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke
o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Društva. Iskazana namjera i predložena odluka ukazuje
da je ugroženo načelo stalnosti poslovanja Društva u budućem periodu. Prezentirani finansijski iskazi
Društva za 2013. godinu su sastavljeni u skladu sa konceptom kontinuiteta poslovanja, ali ako
Skupština akcionara društva usvoji Odluku o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije
podrazumijeva se da će Društvo, u predvidivoj budućnosti, izvršiti svođenje vrijednosti pozicija
bilansa stanja na likvidacione vrijednosti.
Podgorica, 02. jun 2014. godine
“VM KOD” d.o.o. Podgorica
Veselin Milačić, revizor
br. licence 004
3
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
Popunjava pravno lice
Matični broj 02663538
Popunjava
Šifra djelatnosti 7022
Naziv: Aktiva Integra AD
Sjedište: Podgorica
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
-u EUR-
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
POZICIJA
2
I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)
Napomena
broj
Tekuća godina
3
201
4
5
1. Prihodi od prodaje
202
62
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
203
630
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
204
631
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
64 i 65
50
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
Iznos
Redni
broj
3(a), 4
207
208
18.375
Prethodna
godina
6
20.626
18.375
20.626
60.654
64.863
51
2. Troškovi materijala
209
3(b), 5
2.182
2.445
52
3. Troškovi zarada, naknada zarada i
ostali lični rashodi
210
3(c), 6
28.113
29.092
54
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
211
3(g), 7
10.720
10.486
5. Ostali poslovni rashodi
212
3(b), 8
19.639
22.840
53 i 55
A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)
213
(42.279)
(44.237)
66
I. FINANSIJSKI PRIHODI
214
39.471
18.149
56
II. FINANSIJSKI RASHODI
215
598
1.762
B. FINANSIJSKI REZULTAT (214–215)
216
3(d,f), 9
38.873
16.387
I. OSTALI PRIHODI
217
3(e), 10
25.952
33.155
II. OSTALI RASHODI
218
3(e), 11
202
34.397
219
25.750
(1.242)
220
22.344
(29.092)
22.344
(29.092)
67, 68, 691
i 692
57, 58, 591
i 592
690 – 590
C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI
(217-218)
D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA
KOJE JE OBUSTAVLJENO
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA
(220+221)
221
222
4
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
G. DRUGE STAVKE REZULTATA
/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)
223
-
(1.138.050)
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
224
-
(1.138.050)
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
nekretnina, postrojenja, opreme i
nematerijalnih ulaganja
225
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
učešća u kapitalu pridruženih društava
226
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa
definisanim planovima penzionih naknada
227
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu
hedžinga tokova gotovine
228
H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)
229
381
450
721
1. Tekući porez na dobit
230
722
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda
231
381
450
I. NETO REZULTAT (222+223-229)
232
21.963
(1.167.592)
J. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
233
234
3(k)
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.
U Podgorici,
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza,
Odgovorno lice,
Boro Ivanković
Ivana Gogić
Dana 14.03.2014.
MP
(Napomene na stranama od 12 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza)
Mišljenje revizora - strane 2 i 3
5
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
Popunjava pravno lice
Matični broj 02663538
Popunjava
Šifra djelatnosti 7022
Naziv: Aktiva Integra AD
Sjedište: Podgorica
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2013. godine
-u EUR-
Grupa računa,
račun
1
00 (dio)
012
01 bez 012
POZICIJA
Napomena
broj
Tekuća godina
2
3
4
5
AKTIVA
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
B. STALNA IMOVINA
(003+004+005+009)
002
800.167
734.479
311.695
322.415
311.695
322.415
488.472
412.064
488.472
412.064
015
016
278.752
313.875
017
278.752
313.875
467
17.489
234.946
43.339
250.621
45.765
1.078.919
1.048.354
003
004
1. Nekretnine,postrojenja i oprema
006
2. Investicione nekretnine
007
3. Biološka sredstva
008
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011+012)
009
030,031(dio),
032(dio), 039(dio)
1. Učešća u kapitalu
010
031(dio), 032(dio)
2.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća
011
3. Ostali dugoročni finansijski plasmani
012
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
D. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA
KOJE JE OBUSTAVLJENO
E. OBRTNA SREDSTVA 016+017
I. ZALIHE
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)
1. Potraživanja
2.Potraživanja za više plaćen porez na dobit
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrijednost i AVR
F. UKUPNA AKTIVA
(001+002+013+014+015)
013
024,027(dio),
028(dio)
021,025,027(dio),
028(dio)
032(dio),033 do
038, 039(dio)
288
04
10 do 13,15
20,21,22 osim223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim 288
Prethodna
godina
6
001
I. GOODWILL
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA
III NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA
I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
020, 022, 023, 026,
027 (dio),028 (dio),
.029
Iznos
Red
broj
005
3(g), 11
3(h), 12
014
018
019
020
021
022
023
13
3(i), 14
15
6
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
PASIVA
A. KAPITAL (102 do 109)
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
30
31
32
101
16
102
103
104
1.075.291
1.044.282
1.435.225
2.667.950
330,331 i 333
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH
ZA PRODAJU
105
332 i 334
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE
I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH
ZA PRODAJU
106
(381.897)
(390.943)
107
108
21.963
-
(1.232.725)
3.327
2.946
116
301
1.126
117
118
301
1.126
301
399
-
727
1.078.919
1.048.354
34
35
237
40 (dio)
41
414, 415
41 bez 414,415
498
42, osim 427
427
43 I 44
45,46 i 49 osim498
47,48 osim 481
481
40 (dio)
VI. NERASPOREDJENA DOBIT
VII. GUBITAK
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I
OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE ( 113+114)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I
KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR
5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrijednost i ostalih javnih prihoda
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit
II KRATKOROČNA REZERVISANJA
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)
109
110
111
112
113
114
115
3(k)
119
120
3(j)
121
122
123
124
125
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.
U Podgorici,
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza,
Odgovorno lice,
Boro Ivanković
Ivana Gogić
Dana 14.03.2014.
MP
(Napomene na stranama od 12 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza)
Mišljenje revizora - strane 2 i 3
7
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
Popunjava pravno lice
Matični broj 02663538
Popunjava
Šifra djelatnosti 7022
Naziv: Aktiva Integra AD
Sjedište: Podgorica
ISKAZ O PROMJENAMA NA
KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.
2013. godine
Red. br.
Red. br.
482
483
484
473
474
1.049.556
485
1.049.556
476
(1.167.592)
Ukupno
(kol.
2+3+4+5+6
+7+8-9-10)
11
10
475
464
466
465
455
(84.488)
Otkupljene
sopstvene
akcije i
udjeli
(rn 237)
(84.488)
467
(1.162.318)
Gubitak
(grupa 35)
9
19.354
458
449
440
431
(1.553.260)
422
19.354
456
447
448
8
457
438
439
446
429
(1.553.260)
Neraspoređena
dobit
(grupa 34)
Red. br.
Red. br.
Red. br.
Red. br.
Red. br.
Red. br.
Red. br.
Revaloriz.
rezerve
(grupa 33)
7
430
437
6
420
428
5
Rezerve
(rn 321,
322)
421
419
4
Emisiona
premija
(rn 320)
411
410
3
Neuplaćni
upisani
kapital
(grupa 31)
412
403
402
2.667.950
Ostali
kapital
(rn 309)
2.667.950
404
Neto promjene
4 u 2012. godini
2
401
1
Stanje na dan
1 01.01.2012. godine
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih
grešaka i promjena
2 računovodstvenih politika
Korigovano početno
stanje na dan
01.01. 2012. godine (r.br.
3 1+2)
Osnovni
kapital
(grupa 30
bez 309)
413
OPIS
Red. br.
Pozicija
-u EUR-
8
(5.274)
(381.897)
21.963
486
477
478
487
479
488
469
470
31.009
490
19.354
1.232.725
1.044.282
489
(1.252.080)
480
(19.354)
21.963
463
454
445
436
9.045
1.044.282
481
462
19.354
471
451
452
453
444
435
426
417
(1.232.725)
(1.252.080)
472
442
443
460
433
434
461
424
425
19.354
(390.942)
1.435.225
468
459
450
441
432
423
414
415
416
406
407
408
2.667.950
427
Stanje na dan 31.12. 2013.
godine
9 (r.br. 7+8)
(390.942)
418
8
Neto promjene
u 2013. godini
2.667.950
409
Stanje na dan 31.12.
2012. godine
5 (r.br. 3+4)
Efekti retroaktivne ispravke
materijalno značajnih
grešaka i promjena
6 računovodstvenih politika
Korigovano početno
stanje na dan 01.01.2013.
godine
7 (r.br. 5+6)
405
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
-
1.075.291
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.
U Podgorici,
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza,
Odgovorno lice,
Boro Ivanković
Ivana Gogić
Dana 14.03.2014.
MP
(Napomene na stranama od 12 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza)
Mišljenje revizora - strane 2 i 3
9
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
Popunjava pravno lice
Matični broj 02663538
Popunjava
Šifra 7022
Naziv: Aktiva Integra AD
Sjedište: Podgorica
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
-u EUR-
Iznos
POZICIJA
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
Redni broj
2
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
Tekuća godina
Prethodna godina
3
4
21.750
32.889
21.750
51.280
23.167
28.113
32.889
58.959
29.867
29.092
(29.530)
(26.070)
203.863
130.629
339.067
33.861
65
39.308
189.411
189.411
151.135
80
17.524
107.059
107.059
14.452
232.008
312
313
170.328
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
10
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Finansijski iskazi
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja
(I-II)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG
PERIODA (333+334+335-336)
328
329
330
331
332
333
334
(15.078)
205.938
250.621
46.440
597
1.757
234.946
250.621
335
336
337
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.
U Podgorici,
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza,
Boro Ivanković
Odgovorno lice,
Ivana Gogić
Dana 14.03.2014.
MP
(Napomene na stranama od 12 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza)
Mišljenje revizora - strane 2 i 3
11
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
1.
OSNOVNE INFORMACIJE
Dana 28.05.2007. godine osnovan je Fond zajedničkog ulaganja “Aktiva Integra” AD, Podgorica
(registarski broj u Centralnom registru Privrednog suda 11-0000110/001) kao akcionarsko društvo u
skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list RCG" br. 49/04) i Zakonom o privrednim
društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02 i 80/08). Fondom je upravljalo Društvo za upravljanje
investicionim fondovima „Aktiva Max“ d.o.o. Podgorica.
Skupština akcionara Fonda, na sjednici održanoj 12.03.2009. godine, donijela je Odluku o
transformaciji Fonda u akcionarsko društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama
„Aktiva Integra“, Podgorica. Društvo je registrovano 18.03.2009. godine u Centralnom registru
Privrednog suda pod registarskim brojem 4-0008953/001.
Na istoj sjednici donijeta je Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o upravljanju između Društva
za upravljanje investicionim fondom „Aktiva Max“ d.o.o. Podgorica i investicionog fonda „Aktiva
Integra“ AD, Podgorica.
Statutom „Aktiva Integra“ AD za menadžment poslove i upravljanje nekretninama (u daljem tekstu:
Društvo), djelatnost je definisana kao:
6832-Upravljanje nekretninama za naknadu,
7022-Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
Organi Društva su:
• Skupština akcionara,
• Odbor direktora,
• Izvršni direktor, i
• Sekretar Društva.
Skupština akcionara je najviši organ odlučivanja Društva. Skupštinu čine svi akcionari Društva.
Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara Društva. Odbor direktora je organ upravljanja i
rukovođenja Društvom, čije odluke sprovodi Izvršni direktor.
Odbor direktora Društva vrši sledeće poslove:
• priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke,
• donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi Skupština,
• stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg obračuna Društva i dostavlja ga Skupštini na
usvajanje,
• usvaja periodične obračune Društva,
• priprema za Skupštinu godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju
poslovne politike,
• predlaže Skupštini raspodjelu dobiti,
• imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
• daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike Društva,
• odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
• donosi investicione odluke,
• odlučuje o osnivanju novih preduzeća,
• obavještava Skupštinu o svom radu,
• donosi poslovnik o svom radu.
12
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
2.
OSNOVE ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH ISKAZA
Sastavljanje i prezentacija finansijskih iskaza
Finansijski iskazi prikazani na stranama od 4 do 27 sastavljeni su u skladu sa propisima Crne Gore:
Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG" br. 69/05 do 32/11), Zakonom o porezu na dobit
pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01 do 61/13) i podzakonskim aktima.
Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske iskaze u skladu
sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG, br. 069/05 i Sl. list CG, br. 080/08 i 32/11), koji
propisuje primjenu svih Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) odnosno Međunarodnih
standarda finansijskog izvještavanja (MSFI).
U Crnoj Gori se, od strane nadležnog tijela, ne vrši redovno i blagovremeno prevođenje i zvanično
objavljivanje izmjena i dopuna MRS/MSFI. Shodno tome da to može imati efekte na prezentaciju
finansijskih iskaza u Crnoj Gori, priloženi finansijski iskazi preduzeća se ne mogu smatrati kao iskazi
koji su u potpunosti pripremljeni u skladu sa MRS i MSFI.
Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je EUR.
Finansijska kriza
Finansijska kriza nastala u prethodnim godinama je nepovoljno uticala na globalne ekonomije sa
posledicama izraženim u izrazitom padu cijena hartija od vrijednosti širom svijeta i pooštravanju
uslova zaduživanja. Uprkos udruženim naporima relevantnih međunarodnih organizacija i nacionalnih
vlada da obuzdaju krizu, budućnost globalne ekonomije i vrijeme njenog povratka u stanje prije krize
ostaje neizvjesno.
Uticaj krize prisutan je i u Crnoj Gori a naročito uticaj na finansijske planove i planove poslovanja
pravnih lica, kao i na vrijednost imovine. Priloženi finansijski iskazi su pripremljeni uzimajući u obzir
ove navedene okolnosti.
Pravila procjenjivanja
Prezentacija finansijskih iskaza zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i
razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza na dan
sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i
pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza, a
budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.
Nastavak poslovanja
Priloženi finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom kontinuiteta poslovanja, što bi
podrazumijevalo da će Društvo nastaviti poslovanje u budućnosti neograničeno. Međutim, rukovodeći
i upravljački organi Društva su iskazali namjeru o pokretanju postupka dobrovoljne likvidaciji
Društva, koja bi u predvidivoj budućnosti podrazumijevala svođenje vrijednosti pozicija bilansa stanja
Društva na likvidacione vrijednosti i prestanak poslovanja. Dana 01. novembra 2013. godine održana
je sjednica Odbora direktora, na kojoj je, između ostalog, razmatran i scenario o dobrovoljnoj
likvidaciji Društva, koji tada nije prihvaćen. Dana 28. marta 2014. godine, Odbor direktor Društva je,
na XII redovnoj sjednici, donio Odluku o sazivanju VIII redovne sjednice Skupštine akcionara
Društva za dan 21. jun 2014. godine, za koju su, između ostalog, utvrđene tačke dnevnog reda koje se
odnose na donošenje Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Društva, Odluke o
imenovanju likvidatora i Odluke o usvajanju kriterijuma za prodaju imovine.
13
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja finansijskih iskaza za 2013. godinu
navedene su dalje u tekstu.
a) Poslovni prihodi
Poslovne prihode čine prihodi od izdavanja nepokretnosti pod zakup i drugi poslovni prihodi vezani
za osnovnu djelatnost Društva.
b) Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove bruto zarada, troškove kancelarijskog i drugog materijala,
troškove zakupa, troškove električne energije, troškove brokerskih provizija, PTT usluga i ostale
troškove.
c) Troškovi zaposlenih
Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove neto zarada i ostalih naknada, troškove službenih putovanja
i troškove poreza i doprinosa po tom osnovu.
d) Finansijski prihodi i rashodi
Finansijske prihode čine prihodi od dividendi i prihodi od kamata.
Dividende primljene u novcu evidentiraju se u bilansu uspjeha Društva u okviru finansijskih prihoda,
a na osnovu donešene odluke Skupštine akcionara emitenta o isplati dividende.
Dividende isplaćene u akcijama priznaju se na dan upisa hartija u registar hartija od vrijednosti.
Prihodi od kamata odnose se na prihode po osnovu sredstava Društva deponovanih kod poslovnih
banaka i prihoda od kamata po osnovu vlasništva nad dužničkim hartijama od vrijednosti.
Rashodi po osnovu kamata na kredite i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u okviru finansijskih
rashoda na teret obračunskog perioda na koji se odnose.
e) Ostali prihodi/rashodi i kapitalni dobitak/gubitak
Ostale prihode/rashode čine prihodi/rashodi koji se odnose na dobitke/gubitke ostvarene po osnovu
prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i druge vrste prihoda/rashoda.
Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cijene imovine Društva (hartije od vrijednosti,
nekretnine) i njene nabavne cijene. Negativna razlika predstavlja kapitalni gubitak. Prodajnom
cijenom imovine, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka, smatra se tržišna vrijednost imovine,
umanjena za troškove prodaje. Nabavna cijena imovine, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka je
cijena po kojoj je stečena imovina.
Iznos više/manje ostvarene prodajne vrijednosti po osnovu prodaje imovine u odnosu na nabavnu
vrijednost koja je iskazana u poslovnim knjigama prikazuje se u bilansu uspjeha kao dio prihoda ili
rashoda.
14
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
f) Pozitivne/negativne kursne razlike
Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u EUR po srednjem kursu valute utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promjene.
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u EUR prema
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa.
Nemonetarne pozicije preračunate su u EUR prema srednjem kursu valute koji je važio na dan
poslovne promjene.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim
sredstvima plaćanja u toku godine iskazuju se u bilansu uspjeha Društva, kao prihodi/rashodi po
osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda rashoda.
Zvanični kursevi značajnijih stranih valuta u odnosu na EUR na dan 31.decembra:
Valuta
BAM
RSD
HRK
MKD
2013.
2012.
1,95583
114,6421
7,637643
114,6421
1,95583
113,7183
7,545624
61,5000
g) Materijalna imovina
Materijalnu imovinu čine: poslovni prostor, kompjuterska oprema i ostala oprema koja je u funkciji
poslovanja Društva.
Amortizacija ovih sredstava obračunava se po proporcionalnom metodu primjenom stopa izračunatih
na osnovu procijenjenog vijeka trajanja sredstva.
Primijenjena stopa amortizacije u računovodstvene svrhe za poslovni prostor je 2,5%.
h) Ulaganja u akcije i obveznice
Ulaganja u akcije i obveznice klasifikovana kao finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju drže se
tokom neodređenog vremenskog perioda i mogu se prodati zbog potreba likvidnosti ili promjena u
kamatnim stopama, deviznim kursevima ili cijenama akcija. Finansijska ulaganja raspoloživa za
prodaju odnose se na plasmane u hartije od vrijednosti.
Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju priznaju se na dan saldiranja,
odnosno na dan kada je imovina isporučena Društvu ili kada je Društvo isporučilo imovinu.
Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti ulaganja, a
nakon početnog priznavanja vrednuju se po njihovoj fer vrijednosti.
Dobici i gubici koji proisteknu iz promjena u fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za
prodaju iskazuju se direktno u okviru kapitala, sve dok se finansijsko ulaganje ne isknjiži ili dok ne
dođe do obezvrjeđenja finansijskog ulaganja u kojem slučaju kumulativna dobit ili gubitak prethodno
priznat u okviru kapitala treba priznati u bilansu uspjeha.
15
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
3.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
i) Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U finansijskim iskazima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novčana
sredstva po viđenju kod poslovnih banaka u Crnoj Gori i inostranstvu.
j) Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja odnose se na kratkoročne obaveze iz poslovanja.
k) Oporezivanje
Oporezivanje se sprovodi u skladu sa zakonima Crne Gore. Društvo plaća porez na dobit, porez na
imovinu, poreze i doprinose na zarade i naknade zarada i ostale poreze.
Porez na dobit se plaća i utvrđuje na osnovu prijave poreza na dobit. Osnovicu poreza na dobit
predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti u
bilansu uspjeha.
Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 9% poreske osnovice.
Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu poreskog bilansa u tekućoj godini ne može da
se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da smanje oporezivu
dobit budućeg perioda, ali u periodu ne dužem od 5 godina.
Odloženi porez nastaje priznavanjem odloženih poreskih obaveza i odložene poreske imovine na sve
privremene razlike između oporezive dobiti i finansijskih iskaza.
4.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
(Iznosi u EUR)
Struktura poslovnih prihoda:
2013.
2012.
Prihodi od zakupa
Ostali poslovni prihodi
18.375
-
20.607
19
Ukupno za godinu završenu 31.12.
18.375
20.626
Prihodi od zakupa koji u 2013. godini iznose 18.374 EUR se odnose na prihode po osnovu izdavanja
poslovnih prostora koje je Društvo izdavalo shodno ugovorima o zakupu i pratećim aneksima
zaključenim sa „International Management Group“ i „MIG“ AD, Podgorica.
5.
TROŠKOVI MATERIJALA
(Iznosi u EUR)
Struktura troškova materijala:
2013.
2012.
Troškovi goriva
Troškovi električne energije
Troškovi kancelarijskog materijala
1.248
615
319
1.059
726
660
Ukupno za godinu završenu 31.12.
2.182
2.445
16
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
6.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
(Iznosi u EUR)
Struktura troškova zaposlenih:
2013.
2012.
Troškovi neto zarada
Troškovi ostalih naknada
Troškovi poreza i doprinosa
12.088
7.887
8.138
12.049
8.962
8.081
Ukupno za godinu završenu 31.12.
28.113
29.092
Troškovi ostalih naknada koji u 2013. godini iznose 7.887 EUR se odnose na troškove korišćenja
vozila u sopstvene svrhe za prevoz na službenom putu u iznosu od 5.625 EUR i preostali iznos na
troškove dnevnica u inostranstvu i zemlji.
7.
AMORTIZACIJA
Ukupni troškovi amortizacije za 2013. godinu u iznosu od 10.720 EUR (za 2012. godinu u iznosu od
10.486 EUR) sadrže amortizaciju obračunatu u skladu sa Napomenom 3(g).
8.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Ostali poslovni rashodi koji u 2013. godini iznose 19.639 EUR (za 2012. godinu iznose 22.840 EUR)
odnose se na troškove usluga računovodstva u iznosu od 5.400 EUR, troškove zakupa poslovnog
prostora u iznosu od 3.585 EUR, troškove PTT usluga u iznosu od 2.003 EUR, troškove
reprezentacije u iznosu od 1.867 EUR, troškove usluga revizije finansijskih iskaza u iznosu od 1.300
EUR, troškove usluga čišćenja u iznosu od 1.200 EUR, troškove kastodi poslova u iznosu od 483
EUR, troškove brokerskih provizija u iznosu od 336 EUR, troškove intelektualnih usluga fizičkih lica
u iznosu od 300 EUR i preostali iznos od 3.165 EUR se odnosi na troškove usluga održavanja,
pretplate na dnevne novine, časopise i službeni list, troškove platnog prometa, troškove usluga CDA i
drugo.
9.
FINANSIJSKI REZULTAT
(Iznosi u EUR)
Struktura finansijskog rezultata:
2013.
2012.
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
39.471
(598)
18.149
(1.762)
Neto efekat za godinu završenu 31.12.
38.873
16.387
Finansijski prihodi koji u 2013. godini iznose 39.471 EUR odnose se na prihode od dividendi u
novcu, u iznosu od 39.309 EUR, na prihode od dividendi u akcijama u iznosu od 98 EUR, kao i na
prihode od kamata u iznosu od 64 EUR.
17
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
9.
FINANSIJSKI REZULTAT (Nastavak)
Prihodi od dividendi su ostvareni na osnovu odluka emitenata za isplate dividendi, i to kako slijedi:
Iznosi u EUR
2013.
Telekom Srpske AD, Banja Luka
Crnogorski Telekom AD, Podgorica
Jugopetrol AD, Kotor
Hrvatski telekom DD, Zagreb
Ericson Nikola Tesla DD, Zagreb
BH Telekom DD, Sarajevo
Goša Montaža AD, Velika Plana
Metalac AD, Gornji Milanovac
AD Plastika DD, Solin
Galenika Fitofarmacija AD, Zemun
Ostali
12.494
7.049
4.362
3.701
3.698
2.779
1.869
1.422
1.007
756
270
Ukupno za godinu završenu 31.12.
39.407
Ostali iznos od 270 EUR se odnosi na iznose dividendi primljenih od strane Plantaže AD Podgorica,
Boksiti AD Milići, Aik Banka AD Niš.
10.
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi koji u 2013. godini iznose 25.952 EUR EUR (za 2012. godinu iznose 33.155 EUR)
odnose se na dobitke ostvarene po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti u 2013. godini u
iznosu od 14.307 EUR, prihode ostvarene iz dijela likvidacione mase Fonda zajedničkog ulaganja
„Trend“ AD, Podgorica-u likvidaciji u iznosu od 2.064 EUR, prihode od promjena (prenosa/
ukidanja) revalorizacionih rezervi iz ranijih godina po osnovu prodaje finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju u iznosu od 8.581 EUR i na prihode nastale od usklađivanja sa karticom
Poreske uprave po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina u iznosu od 1.000 EUR.
11.
NEKRETNINE I OPREMA
Građevinski
objekti
Kompjuterska
i ostala oprema
Ukupno
Nabavna vrijednost
Stanje na početku 2013. godine
Nabavke u toku 2013. godine
Stanje na dan 31.12.2013.
345.431
345.431
10.740
10.740
356.171
356.171
Ispravka vrijednosti
Stanje na početku 2013. godine
Amortizacija za tekuću godinu
Stanje na dan 31.12.2013.
27.612
8.636
36.248
6.144
2.084
8.228
33.756
10.720
44.476
Sadašnja vrijednost 31.12.2013.
Sadašnja vrijednost 31.12.2012.
309.183
317.819
2.512
4.596
311.695
322.415
Iznosi u hiljadama EUR
18
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
12.
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani koji sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznose 488.472 EUR
se odnose na ulaganje u državne obveznice u iznosu od 85.226 EUR i ulaganje akcije u iznosu od
403.246 EUR.
Ulaganja u obveznice i akcije na dan 31.decembra se odnose kako slijedi:
2013.
(Iznosi u EUR)
2012.
Državne obveznice sa dospjećem 2013.
Državne obveznice sa dospjećem 2014.
Državne obveznice sa dospjećem 2015.
Državne obveznice sa dospjećem 2016.
Državne obveznice sa dospjećem 2017.
28.249
41.784
12.657
2.536
56.244
20.440
31.096
-
Ukupno za godinu završenu 31.12.
85.226
107.780
Struktura ulaganja u obveznice:
Struktura portfolija akcija na dan 31 decembra:
(Iznosi u EUR)
2013.
2012.
Crna Gora
Crnogorski Telekom AD, Podgorica
Jugopetrol AD, Kotor
FZU Trend AD, Podgorica
Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica
FZU Mig AD, Podgorica
Plantaže AD, Podgorica
Bosna i Hercegovina
BH Telekom, DD Sarajevo
Energopetrol DD, Srajevo
Dobojputevi DD, Doboj
Srbija
Goša Montaža AD, Velika Plana
NIS AD, Novi Sad
Galenika Fitofarmacija AD, Zemun
Telefonija AD, Beograd
Metalac AD, Gornji Milanovac
Hrvatska
Hrvatski Telekom DD, Zagreb
Ericson Nikola Tesla DD, Zagreb
Plastika DD, Solin
Republika Srpska
Telekom Srpske AD, Banja Luka
Metal AD, Gradiška
148.848
80.234
39.542
11.961
8.560
5.008
3.543
40.529
33.746
3.157
3.626
40.453
29.583
9.478
1.136
256
79.658
34.754
44.904
93.758
75.159
18.599
117.628
51.349
34.644
12.173
8.687
6.248
4.527
17.651
9.566
4.352
3.733
22.392
11.436
276
10.680
67.005
39.466
23.754
3.785
79.608
56.403
23.205
Ukupno za godinu završenu 31.12.
403.246
304.284
19
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
13.
POTRAŽIVANJA
(Iznosi u EUR)
Struktura potraživanja:
2013.
2012.
Potraživanja za dividendu
Ispravka vrijednosti
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
567
(567)
467
18.056
(567)
-
467
17.489
Ukupno za godinu završenu 31.12.
14.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
(Iznosi u EUR)
Struktura gotovine:
Erste banka AD, Podgorica, Crna Gora
Erste banka AD, Podgorica, Crna Gora (devizni račun)
NLB Montenegrobanka AD, Podgorica Crna Gora
Kreditna banka, Zagreb, Hrvatska
Advantis Broker, Republika Srpska
Komercijalna banka AD Skoplje, Makedonija
SEE Investment Solutions d.o.o., BIH
Vojvođanska banka AD, Novi Sad, Srbija
Ukupno na dan 31.12.
15.
2013.
2012.
19.825
24.212
21.210
67.103
39.041
14.695
515
48.345
16.321
21.433
22.180
74.157
24.762
29.720
23.795
38.253
234.946
250.621
POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AVR
(Iznosi u EUR)
Struktura potraživanja:
16.
2013.
2012.
Potraživanja po osnovu obračunatog predporeza (ulazni PDV)
43.339
45.765
Ukupno za godinu završenu 31.12.
43.339
45.765
KAPITAL
(Iznosi u EUR)
Struktura kapitala:
2013.
2012.
Akcijski kapital
Akumulirani nerealizovani gubitak od držanja ulaganja
Dobitak tekuće godine
Gubici tekuće i prethodnih godina
1.435.225
(381.897)
21.963
-
2.667.950
(390.943)
19.353
(1.252.079)
Ukupno na dan 31.12.
1.075.291
1.044.282
20
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
16.
KAPITAL (Nastavak)
Akcionarski kapital Društva na dan 31.decembra 2013. godine iznosi 1.435.225 EUR. Društvo ima
emitovanih 53.359 akcija, nominalne vrijednosti 26,8975 EUR.
Akcije Društva su obične akcije koje glase na ime i daju pravo glasa. Jedna akcija daje jedan glas.
Akcije Društva su neograničeno prenosive.
Skupština Društva je dana 28.06.2013. godine donijela Odluku o umanjenju osnovnog kapitala
Društva na osnovu koje je osnovni kapital umanjen za 1.232.725 EUR, nakon čega osnovni kapital
iznosi 1.435.225 EUR. Umanjenjem kapitala smanjena je nominalna vrijednost akcija Društva sa 50
EUR na 26,8975 EUR. Shodno pomenutoj odluci, Skupština Društva je istog dana donijela Odluku o
izmjenama Statuta Društva a dana 10.07.2013. godine Centalni registar privrednih subjekata donio je
Rješenje o registraciji promjena statuta i umanjenju osnovnog kapitala Društva, pod registarskim
brojem 4-0008953/006. Takođe, o navedenim promjenama obaviještena je Komisija za hartije od
vrijednosti, kojoj je Društvo dostavilo potrebnu dokumentaciju.
Prema dostavljenom izvodu iz CDA, sa stanjem na dan 20.05.2014. godine, struktura akcionara je
sledeća:
Akcionar
Fizička lica
Zetagradnja d.o.o. Podgorica
FZU Trend
Blue Bay Group Ltd
Perla d.o.o.
Aktiva Investments d.o.o.
Institut za transport
FZU MIG
VIP Broker – diler
M.K. Invest
HB - zbirni kastodi račun 1
Montimplex
Advokatska kancelarija Prelević
Agencija Step
Meridijan CO d.o.o. Budva
Stanje na dan 31.12.
Iznos u EUR
Broj akcija
Učešće u %
746.433
537.951
80.693
26.897
9.145
8.527
5.379
4.035
3.228
3.120
2.690
2.690
2.151
1613
673
27.751
20.000
3.000
1.000
340
317
200
150
120
116
100
100
80
60
25
52,0081
37,4820
5,6223
1,8741
0,6372
0,5941
0,3748
0,2811
0,2249
0,2174
0,1874
0,1874
0,1499
0,1124
0,0469
1.435.225
53.359
100
Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i
postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije.
Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad
hartijama od vrijednosti. Akumulirani nerealizovani gubitak od držanja ulaganja u iznosu od 381.897
EUR (2012.godine iznosi 390.943 EUR) čini razlika između nabavne vrijednosti hartija od vrijednosti
i njihove fer vrijednosti na dan 31. decembra.
21
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
16.
KAPITAL (Nastavak)
Gubici od usklađivanja vrijednosti hartija od vrijednosti, koje se sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
nalaze u portfoliju Duštva, sastoje se od:
(Iznosi u EUR)
Struktura gubitaka od usklađivanja vrijednosti HOV:
2013.
2012.
Crna Gora
FZU Trend AD, Podgorica
Jugopetrol AD, Kotor
Crnogorski Telekom AD, Podgorica
FZU Mig AD, Podgorica
Plantaže AD, Podgorica
Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica
Bosna i Hercegovina
Energopetrol DD, Sarajevo
Dobojputevi DD, Doboj
Srbija
Telefonija AD, Beograd
Hrvatska
Ericson Nikola Tesla DD, Zagreb
HT Telekom DD, Zagreb
Republika Srpska
Metal AD, Gradiška
Telekom Srpske AD, Banja Luka
170.046
73.383
42.199
25.134
20.374
4.557
4.399
62.155
41.949
20.206
23.466
23.466
43.818
38.984
4.834
93.614
55.537
38.077
185.008
73.171
42.465
42.489
19.135
3.476
4.272
60.854
40.755
20.099
23.446
23.446
40.536
40.414
122
92.071
50.931
41.140
Ukupno na dan 31.12.
393.099
401.915
Dobici od usklađivanja vrijednosti hartija od vrijednosti, koje se sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
nalaze u portfoliju Društva, sastoje se od:
(Iznosi u EUR)
Struktura dobitaka od usklađivanja vrijednosti HOV:
2013.
2012.
Državne obveznice sa dospjećem 2013. godine
Državne obveznice sa dospjećem 2014. godine
Državne obveznice sa dospjećem 2015. godine
Državne obveznice sa dospjećem 2016. godine
Državne obveznice sa dospjećem 2017. godine
BH Telekom DD, Sarajevo
Goša Montaža AD, Velika Plana
NIS AD, Novi Sad
Galenika Fitofarmacija AD, Zemun
Metalac AD, Gornji Milanovac
AD Plastik, Solin
3.323
5.370
1.000
107
901
313
171
17
-
8.238
984
1.404
3
46
293
4
11.202
10.972
Ukupno na dan 31.12.
22
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
17.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
Transakcije sa povezanim licima date su u tabeli:
U EUR
2013.
2012.
Rashodi
Zakup poslovnog prostora (Aktiva Investments d.o.o. Podgorica)
3.585
3.500
Društvo je tokom 2013. godine isplatio ključnom rukovodstvu koje uključuje Izvršnog direktora na
ime bruto ličnih primanja iznos od 10.140 EUR.
18.
POTENCIJALNE OBAVEZE
a) Sudski sporovi
Na dan 31.12.2013. godine protiv Društva se ne vodi nijedan sudski spor, niti Društvo vodi sporove
protiv trećih lica.
b) Ostale potencijalne obaveze
Društvo je u toku godine i prethodnih godina ostvarivalo transakcije koje podliježu oporezivanju u
skladu sa crnogorskim poreskim zakonima. Svi porezi i doprinosi na zarade, ugovore o djelu i zakupe
su plaćeni na pune iznose po važećim stopama. Poresko zakonodavstvo Crne Gore je predmet
različitih tumačenja i čestih izmjena a tumačenje pojedinih poreskih propisa, koji se tiču poslovanja i
određenih aktivnosti Društva, od strane poreskih organa i rukovodstva Društva može biti različito.
Društvo nije imalo kontrolu od strane poreskih organa duži niz godina unazad a shodno propisima
Crne Gore poreske prijave Društva mogu biti predmet poreske kontrole u periodu od pet godina nakon
podnošenja istih.
19.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Dana 28. marta 2014. godine, Odbor direktor Društva je, na XII redovnoj sjednici, donio Odluku o
sazivanju VIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, za koju su, između ostalog, utvrđene
tačke dnevnog reda koje se odnose na donošenje Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne
likvidacije Društva, donošenje Odluke o imenovanju likvidatora i donošenje Odluke o usvajanju
kriterijuma za prodaju imovine.
23
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
20.
POLITIKA UPRAVLJANJA RIZICIMA
Rizici predstavljaju vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj
Društva.
Efikasna kontrola rizika iz poslovanja se obavlja kroz planiranje, organizaciju, koordinaciju,
implementaciju i nadzor poslova Društva.
Politika upravljanja rizicima obuhvata:
• rizik likvidnosti,
• kamatni rizik,
• kreditni rizik,
• devizni rizik,
• tržišni rizik i
• operativni rizik
kao i procese i procedure za njihovo identifikovanje, mjerenje i kontrolu.
Rizik likvidnosti
U izvještajnom periodu Društvo nije imalo probleme nelikvidnosti. Na dan izvještavanja, u gotovini i
gotovinskim ekvivalentima (kratkoročni depoziti) u zemlji i inostranstvu, nalazilo se 21,77% od
ukupne imovine (aktive) Društva.
Kamatni rizik
Društvo sa stanjem na dan 31.12.2013. godine nije izloženo ovom riziku jer nema kredithih
aranžmana po bilo kom osnovu.
Kreditni rizik
Imovina Društva se ulaže sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist akcionara Društva, pri čemu
Društvo uvijek nastoji da se u strukturi portfolija nalaze hartije od vrijednosti izdavalaca sa visokim
kreditnim rejtingom i koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati. Društvo dnevno prati zbivanja
na finansijskim tržištima na kojima se trguje hartijama od vrijednosti iz kojih se sastoji imovina
Društva i vrši selekciju izdavalaca tih instrumenata prema stepenu rizika ulaganja i očekivanim
stopama prinosa prema podacima koji se prate u vremenskom periodu od najmanje tri prethodne
godine i na osnovu projekcija za naredni period.
Prilikom donošenja odluke o investiranju sredstava u određeni instrument, Društvo prvo analizira da li
su ispunjeni svi kvalitativni i kvantitativni kriterijumi koji su zakonski definisani. Ukoliko su
navedeni kriterijumi ispunjeni, Društvo analizira pokazatelje solventnosti, likvidnosti, aktivnosti i
profitabilnosti, kao i tržišne pokazatelje za posmatranog izdavaoca, i u zavisnosti od nivoa i kvaliteta
tih pokazatelja, donosi se odluka o ulaganju.
Nakon investiranja, Društvo analizira i prati sve informacije i događaje, koji se mogu smatrati
relevantnim za posmatranog izdavaoca, i ponovo procjenjuje podobnost njegovog finansijskog stanja,
i na osnovu toga preduzima odgovarajuće korake.
24
„AKTIVA INTEGRA“ AD, PODGORICA
Napomene uz finansijske iskaze
20.
POLITIKA UPRAVLJANJA RIZICIMA (Nastavak)
Devizni rizik
Devizni rizik je rizik gubitka vrijednosti imovine Društva koji nastaje usled promjene vrijednosti
jedne valute u odnosu na drugu.
Kako je imovina Društva investirana i na stranim tržištima u hartije od vrijednosti nominovane u
stranoj valuti, u datom periodu imovina Društva je bila izložena ovoj vrsti rizika.
Tržišni rizik
Tržišni rizik predstavlja vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na vrijednost imovine Društva zbog
promjena na tržištu usled pada cijena hartija od vrijednosti nakon kupovine.
Da bi se upravljalo tržišnim rizikom, odnosno rizikom od pada cijena akcija, prilikom donošenja
odluka o investiciji izvršena je detaljna analiza poslovanja kompanija poštujući princip „zaštitne
margine“, odnosno razlike između procijenjene fer tržišne cijene i trenutne cijena akcija na berzi.
Operativni rizik
Operativni rizik odnosi se na vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital
Društva koji je posledica propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa,
neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima, kao i usled nepredvidivih eksternih
događaja.
U svom poslovanju Društvo je izloženo rizicima ljudskih potencijala, rizicima procesa, rizicima
tehnologije kao i strateškim rizicima (politički rizik, regulatorni rizik). Kontrola operativnog rizika
vrši se uz procedure čuvanja podataka potrebnih za nesmetano poslovanje Društva.
Kao što je navedeno u Napomenama 2 i 19 uz finansijske iskaze, rukovodeći i upravljački organi
Društva su iskazali namjeru o pokretanju postupka dobrovoljne likvidaciji Društva, koja bi u
narednom periodu podrazumijevala svođenje vrijednosti pozicija bilansa stanja Društva na
likvidacione vrijednosti i prestanak poslovanja.
Podgorica, 02.06.2014. godine
„Aktiva Integra“ AD, Podgorica
U ime rukovodstva Društva
Ivana Gogić, Izvršni direktor
25
Download

Revizorski izvjestaj 2013