Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
AD VOJVODINA
SRBOBRAN
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG
REVIZORA
ZA 2013. GODINU
Beograd, Maj 2014. godine
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
SADRŽAJ
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ........................................................................................... 1-3
IZJAVA O NEZAVISNOSTI ..................................................................................................................4
IZJAVA O KONSULTANTSKIM USLUGAMA ...................................................................................5
PRILOG
PISMO O PREZENTACIJI ITNANSIJSKIII IZVESTAJA BILANS
STANJA BILANS USPEHA
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
AD VOJVODINA
Svetog Save 1
Srbobran
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Al) Vojvodina Srbobran (u
daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine i odgovarajući
bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava
na taj dan. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za fmansiiske izveštaie
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo
odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Odsovornosl revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju
smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i zakonskim propisima koji se primenjuju u
Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo
na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da fmansijski izveštaji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim
izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne
kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja
revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o
delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih
računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od sirane rukovodstva, kao
i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeduju osnovu za
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.
-
nastavak na sledećoj strani-
1 od 4
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Akcionarinta i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran
Osnove za mišljenje sa rezervom
U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31. decembar 2013. godine nekretnine, postrojenja i
oprema su iskazani u iznosu od 10.714 hiljada dinara. Prilikom prelaska na primenu Međunarodnih
standarda finansijskog izveštavanja. odnosno Međunarodnih računovodstvenih standarda. Društvo je
iskoristilo mogućnost koja je predviđena u MSFI 1 - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja da kao vrednost nekretnina, postrojenja i opreme preuzme knjigovodstvene vrednosti
utvrđene, odnosno revalorizovane, u skladu sa prethodnim računovodstvenim propisima u RS. U postupku
revizije utvrđeno je da deo imovine koja je u upotrebi nema sadašnju vrednost. dok je vrednost dela
imovine znatno ispod tržišne vrednosti, tako da smatramo da primenjena računovodstvena politika ne
odražava realnu vrednost imovine na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu. Takođe.
Društvo nije izvršilo procenu vrednosti i utvrđivanje novog korisnog veka trajanja sredstava. Nismo bila
u mogućnosti da utvrdi iznos potencijalnih korekcija do kojih bi moglo doći da je imovina vrednovana po
poštenoj (fer) vrednosti i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2013. godinu.
Na dan 31. decembar 2013. godine osnovni kapital društva iskazan je u iznosu od 18.756 hiljada dinara.
Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara upisanu u Centralni registar depo i kliring HOV utvrdili smo
da registrovani kapital iznosi 13.483 hiljada dinara, što nije u saglasnosti sa stanjem u evidencijama
Društva. Smatramo da rukovodstvo Društva treba đa pređuzme mere na usaglašavanju stanja kapitala
iskazanog u poslovnim knjigama sa stanjem kapitala evidentiranog u Centralnom registru.
Na dan 31. decembar 2013. godine kratkoročne obaveze Društva iznose 12.682 hiljade dinara i za 10.397
hiljada dinara premašuju obrtnu imovinu. Za 2013. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 968 hiljada
dinara, što je uslovilo iskazivanje kumuliranog gubitka u iznosu od 21.986 hiljada dinara. Društvo ne
ostvaruje prihode iz registrovane pretežne delatnosti. već se najveći deo poslovnih prihoda odnosi na
prihode od izdavanja u zakup nepokretne imovine. Loša bilansna struktura kao i negativni neto rezultati
ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu sumnju u pogledu
sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.
Ukupne obaveze Društva, na dan bilansa, iskazane su u iznosu od 12.682 hiljade dinara i u celosti se
odnose se na kratkoročne obaveze. U toku obavljanja revizije, izvršili smo kontrolu usaglašenosti i
izmirenje obaveza. Na osnovu navedenih revizijskih procedura utvrdili smo obaveze nisu usaglašene sa
poveriocima, kao i da postoji docnja u izmirenju obaveza, imajući u vidu da Društvo nema usaglašeno
stanje sa poveriocima, kao i da se tekuće obaveze izmiruju otežano i usporeno, nismo bili u mogućnosti
da se uverimo da su obaveze Društva iskazane u visini očekivanih odliva, niti da kvantiflkujemo efekat
korekcija priloženih finansijskih izveštaja po ovom osnovu.
-
nastavak na sledećoj sirani
2 od 4
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski
izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj AI)
Vojvodina Srbobran na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Skretanje pažnje
Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 1 - Prikazivanje finansijskih izveštaja, vezano za
sastavljanje Napomena uz fmansijske izveštaje. Napomene uz fmansijske izveštaje ne sadrže dodatne
informacije i raščlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim izveštajima, kao ni odgovarajuća
obelodanjivanja vezana za primenjene računovodstvene politike. Pored navedenog. Društvo nije izvršilo
odgovarajuća obelodanjivanja u Napomenama uz fmansijske izveštaje za 2013. godinu u skladu sa MSFI
7 - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja, koji zahteva adekvatna obelodanjivanja u cilju pravilnog
razumevanja finansijskog položaja i poslovanja Društva. Takođe, Društvo nije izvršilo obelodanjivanja u
skladu sa zahtevima MRS 24 - Obelođanjivanje povezanih strana, kao i MRS 33 - Zarada po akciji.
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju.
Izveštaj o drugim zakonskim i regitlatornim zahtevima
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). Naša je odgovornost
da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za
poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom
revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže fmansijske
izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa
finansijskim izveštajima.
Godišnji izveštaj o poslovanju ne sadrži sva potrebna obelodanjivanja u skladu sa Zakonom o tržištu
kapitala i Zakonom o računovodstvu, te u tom smislu nismo u mogućnosti da se izjasnimo
o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.
-
nastavak na sledećoj strani
3 od 4
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
IZVEŠTAJNEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Akcionarima i rukovodstvu AD Vojvodina Srbobran
Ostala pitanja
Reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu izvršilo je drugo preduzeće za reviziju, a nezavisni revizor
je u svom izveštaju od 15. marta 2013. godine izrazio pozitivno mišljenje o predmetnim fmansijskim
izveštajima.
U Beogradu. 28.05.2014. godine.
Mr Zoran Ilić
Ovlašćeni revizor
Preduzeće za reviziju
Finodit doo
Imotska 1, Beograd
4 od 4
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
AD VOJVODINA
Svetog Save 1
Srbobran
IZJAVA O NEZAVISNOSTI
Saglasno Kodeksu etike za profesionalne računovođe i zakonskim propisima koji se primenjuju u
Republici Srbiji izjavljujemo sledeće:
1.
Da preduzeće za reviziju FINODIT đ.o.o., Beograd nije akcionar. ulagač sredstava ili
osnivač naručioca revizije.
2.
Da licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije akcionar ili ulagač
sredstava, niti osnivač naručioca revizije.
3.
Da licencirani ovlašćeni revizor, koji je obavio reviziju, nije kapitalno povezan i nema
drugih veza ili obligacionih odnosa sa naručiocem revizije, koji bi predstavljali smetnju
za obavljanje revizije u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i
Zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.
4.
Da naručilac posla nije akcionar. osnivač ili ulagač sredstava kod preduzeća za reviziju
FINODIT đ.o.o.. Beograd.
5.
Da licencirani ovlašćeni revizor nije srodnik po krvi, u pravoj liniji, do bilo kog
stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, supružnik ili srodnik po tazbini do
drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao, usvojilac odnosno usvojenik osnivača
ili direktora pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija i staralac, odnosno hranilac
osnivača pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija koji bi predstavljali smetnju za
obavljanje revizije u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe i
zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.
DIREKTOR
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mai: [email protected]
POTVRDA O VRSTU VREDISOSTI KONSULTANTSKIH USLUGA
Saglasno Pravilniku o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Službeni
glasnik RS broj 50/212) član 7, izjavljujemo sledećc
Preduzeće za reviziju FINODIT doo. Beograd i sa njim povezana lica nisu obavljala konsultantske usluge
javnom društvu AD VOJVODINA, Srbobran i sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena revizija.
DIREKTOR
_____________________________________________________________________________________
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun : 170-913-88
Svetog Save 1 21480 Srbobran PIB: 101867538 tel : 021/730-172
PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Preduzeće za reviziju
FINODIT doo
Imotska 1
Beograd
Predmet: Pismo o prezentaciji povodom revizije finansijskih izveštaja za 2013.
godinu
Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom finansijskih izveštaja našeg društva za
godinu koja se završila na dan 31. decembar 2013. godine za svrhe izražavanja mišljenja
o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, u skladu sa
Međunarodnim
standardima
finansijskog
izveštavanja
i
Međunarodnim
računovodstvenim standardima, kao i relevantnim zakonskim propisima koji se
primenjuju u Republici Srbiji.
Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih izveštaja za
godinu koja se završava na dan 31.12.2013. godine u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima,
kao i relevantnim zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji i
potvrđujemo, po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:
1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i
sistemu internih kontrola ili lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na
finansijske izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti
vezane za pranje novca;
2) Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću
dokumentaciju, kao i sva normativna akta sa sednica organa upravljanja i
rukovođenja koja su imala uticaja na finansijske izveštaje za 2013. godinu;
3) Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja
povezanih subjekata;
4) U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti
propusta;
5) Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u
slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske
izveštaje.
6) Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju
nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske
izveštaje;
7) Revizorima su date potpune informacije o hipotekama, garancijama, jemstvima i
sl.;
8) Nemamo planove, niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene
knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza
prikazanih u računovodstvenim izveštajima;
9) Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere
koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u
iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti;
10) Sudski sporovi koji su u toku i koji su od materijalnog značaja za finansijske
izveštaje stavljeni su revizorima na uvid;
11) Društvo poseduje odgovarajuće i validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja
nad svim sredstvima kojima raspolaže i nema zaloga, niti drugih tereta nad bilo
kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
12) Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u
napomenama uz finansijske izveštaje;
13) Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije
finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
_____________________
Mesto i datum
M.P.
______________________
Zakonski zastupnik
AD « VOJVODINA »
Svetog Save br. 1
Srbobran
PIB:101867538
MATIČNI BROJ:08067562
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Srbobran,28.02.2014. godine
1.OSNIVANJE I DELATNOST
AKCIONARSKO DRUŠTVO «VOJVODINA » SRBOBRAN ,skraćeni naziv firme je :
AD « VOJVODINA » u daljem tekstu pravno lice osnovano je 15.06.1954.
godine,registrovano je za obavljanje ostale trgovine na malo u prodavnicama mešovite
robe .
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
2.1. Računovodstveni metod
Finansijski izveštaji pravnog lica sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardima.
Izveštajna valuta pravnog lica je dinar .
Računovodstveni izveštaji su sastavljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim
standardima .
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike koje je
usvojio Upravni odborpravnog lica.
3.1. Nematerijalna ulaganja
Prilikom pribavljanja, nematerijalna sredstva se vrednuju po trošku nabavke, umanjenom
za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke usled umanjenja vrednosti.
Korisni vek upotrebe se utvrđuje na osnovu ugovora o kupovini nematerijalnih sredstava.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja vrši se proporcijalnom metodom, u toku korisnog
veka upotrebe .
3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine postrojenja i oprema evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.Nabavnu vrednost
čini vrednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove i troškove dovođenja
sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti,umanjena za bilo koje trgovinske popuste i
rabate .
Troškovi tekućeg održavanja i opravki priznaju se kao rashod perioda.
Nakon početnog priznavanja nekretnine,postrojenja i opreme procenjuju se po nabavnoj
vrednosti,umanjenoj za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrednosti.
Amortizacija nekretnina,postrojenja i opreme zaračunava se proporcionalnim metodom
tokom procenjenog veka korisne upotrebe.
Amortizacija alata,inventara,ambalaže i predmeta čiji je vek upotrebe duži od jedne
godine obračunava se proporcionalnim metodom,tokom procenjenog korisnog veka
upotrebe,koji ne može biti duži od 3 godine.
2
3.3 Zalihe
Zalihe su prikazane po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti. Nabavna
vrednost obuhvata fakturnu vrednost,troškove transporta i druge pripadajuće troškove.
Neto prodajna vrednost je vrednost po kojoj zalihe mogu biti realizovane u normalnim
uslovima poslovanja,po odbitku troškova prodaje.
Zalihe materijala i rezervnih delova evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.Obračun izlaza
zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.
Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.
Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje priznaju se po ceni koštanja ili neto
prodajnoj vrednosti.
Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove
proizvodnje i pripadajući deo indirektnih troškova.
3.4.Potraživanja iz poslovnih odnosa
Potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrednosti,uvećanoj za
eventualno obračunate kamate u skladu sa ugovorom .
Ispravka vrednosti se formira i knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i
plasmane na osnovu procene rukovodstva o njihovoj verovatnoj naplativosti.
Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke,prema dogovoru o
sravnjenju između ugovornih strana ili na osnovu odluke Upravnog odbora pravnog lica.
3.5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti se izražavaju u nominalnoj vrednosti u dinarima.
3.6. Dugoročne i kratkoročne obaveze
Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu
zaključenog ugovora .
Obaveze iskazane u stranoj valuti iskazuju se u dinarima prema srednjem kursu Narodne
banke koji je važio na dan bilansiranja .
Dugoročne obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana preknjižavaju se u
kratkoročne obaveze.
Kratkoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na osnovu
zaključenog ugovora .
3.7. Prihodi
Prihodi od prodaje priznaju se po principu fakturisane realizacije.
3.8. Rashodi
Svi troškovi se priznaju u periodu u kome su i nastali ,u skladu sa načelom nastanka
događaja .
3
4. NAPOMENE UZ BILANS STANJA
4.1. NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA
Poziciju nekretnina,postrojenja i opreme na dan 31.12.2013. sačinjavaju sledeće stavke u
hiljadama dinara :
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
UKUPNO
Nabavna vrednost
159
32.845
0
33.004
Amortizacija
0
22.290
0
22.290
Sadašnja vrednost
159
10.555
0
10.714
4.2. POTRAŽIVANJA
Struktura potraživanja na dan 31.12.2013. u hiljadama dinara je sledeća :
31.12.2013.
Potraživanja po osnovu prodaje
UKUPNO
1.988
1.988
4.3. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Uhiljadama dinara :
31.12.2013.
Tekući račun BANCA INTESA
Tekući račun ALPHA BANK
UKUPNO
0
0
4.4. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Struktura kapitala Preduzeća na dan 31.12.2013. u hiljadama dinara je :
Osnovni kapital
18.756
____________________________________ __________________________________
Neuplaćeniupisani kapital
Neraspoređena dobit
3.283
Gubitak
21.986
UKUPAN KAPITAL
53
4
4.5. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U hiljadama dinara:
Dobavljači u zemlji
UKUPNO
7.066
7.066
4.6. OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA POREZA DOPRINOSA I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA
U hiljadama dinara :
Obav. po osnovu zarada,poreza i doprinosa
Ostale obaveze javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
UKUPNO
25
1.796
1.821
5.NAPOMENE UZ BILANS USPEHA
5.1. PRIHODI
Struktura prihoda od prodaje na dan 31.12.2013 u hiljadama dinara je sledeća :
Prihodi od prodaje robe
Ostali prihodi
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI
FINANSIJSKI PRIHODI
OSTALI PRIHODI
UKUPNO
2.925
2.925
397
3.322
5.2. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
Struktura troškova na dan 31.12.2013 u hiljadama dinara je sledeća :
Nabavna vrednost
UKUPNO
0
0
5
5.3.0
TROŠKOVI MATERIJALA
Struktura troškova materijala na dan 31.12.2013. u hiljadama dinara je sledeća:
Troškovi ostalog materijala
Troškovi sitnog inventara
Troškovi goriva i energije
UKUPNO
168
348
516
5.3.1 TROŠKOVI ZARADA
Struktura troškova zarada na dan 31.12.2013. u hiljadama dinara je sledeća:
Troškovi zarada
UKUPNO
510
510
5.4.TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Struktura troškova amortizacije i rezervisanja na dan 31.12.2013 u hiljadama dinara je
sledeća :
Troškovi amortizacije
UKUPNO
560
560
5.5.OSTALI POSLOVNI RASHODI
Struktura ostalih poslovnih rashoda na dan 31.12.2013.u hiljadama dinara je sledeća :
Ostali poslovni rashodi
UKUPNO
2.266
2.266
5.6.FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi
5
5.7.0 OSTALI PRIHODI
Struktura ostalih prihoda na dan 31.12.2013. u hiljadama dinara je sledeća:
Ostali prihodi
397
6
5.7.1. OSTALI RASHODI
Struktura ostalih rashoda na dan 31.12.2013.u hiljadama dinara je sledeća :
Ostali poslovni rashodi
394
5.8.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Struktura odloženih poreskih obaveza na dan 31.12.2013.u hiljadama dinara je sledeća :
Odložene poreske obaveze
264
5.9.DEVIZNI KURS
Devizni kurs za preračun u dinarima na dan 31.12.2013 godine je EUR –o 114,6421.
ODGOVORNO LICE
AD « VOJVODINA » SRBOBRAN
Tomović Zoran
7
AD « VOJVODINA «» SRBOBRAN - NETO OBRTNA SREDSTVA
ANALIZA NETO OBRTNIH
SREDSTAVA
1.Zalihe
2.Stalna sredstva namenjena prodaji i
sredstva poslovanja koje se obustavlja
3.Potraživanja
4.Potraživanja za više plaćen porez na
dobitak
5.Kratkoročni finansijski plasmani
6.Gotovinski ekvivalenti i gotovina
7.Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
8.Odložena poreska sredstva
A. OBRTNA IMOVINA UKUPNO
(od1do8 )
1.Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sredstava
namenjenih prodaji i sredstava
poslovanja koje se obustavlja
3.Obaveze iz poslovanja
4.Ostale kratkoročne obaveze
5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR
6.Obaveze po osnovu poreza na dobitak
7.Odložene poreske obaveze
B. KRATKOROČNE OBAVEZE
(od 1 do 7 )
NETO OBRTNA SREDSTVA(A-B)
%NETO OBRTNIH SREDSTAVA U
OBRTNIM SREDSTVIMA
%NETO OBRTNIH SREDSTAVA U
UKUPNOJ AKTIVI
2013.
u 000
%
din
43
1,88
1988
87,00
2012.
%
u 000
din
2011.
u 000
%
din
1250
10,15
49
92,45
9587
77,86
4
7,55
1460
16
11,86
0,13
12313
100,00
254
11,12
2285
100,00
53
100,00
3795
29,31
3545
34,40
7066
1809
12
54,58
13,97
0,10
6442
39
55
62,51
0,38
0,53
15448
35
26
99,31
0,23
0,17
264
12946
2,04
100,00
225
10306
2,18
100,00
46
15555
0,29
100,00
M.P.
Zakonski zastupnik
AD « VOJVODINA » SRBOBRAN - BILANS USPEHA
POZICIJA
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI
1.Prihodi od prodaje
2.Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3.Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4.Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5.Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1.Nabavna vrednost prodate robe
2.Troškovi materijala
3.Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi
4.Troškovi amortizacije i rezervisanja
5.Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
G. POREZ NA DOBITAK
1.Poreski rashod perioda
2.Odloženi poreski rashodi perioda
3.Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1.Osnovna zarada po akciji
2.Umanjena(razvodnjena)zarada po akciji
2013.
2012.
2011.
2925
4958
15016
8578
862
1363
2925
3852
516
510
560
2266
3595
7540
1363
1695
465
1380
2637
927
2582
5
397
394
5270
5576
13202
5812
301
3662
600
2827
1814
1
2
5765
1813
929
13617
929
13617
39
179
1813
37
1850
968
M.P.
13796
Zakonski zastupnik
AD « VOJVODINA «» SRBOBRAN - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
POZICIJA
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1do3)
1.Prodaja i primljeni avansi
2.Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3.Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II.ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (1do5)
1.Isplate dobavljačima i dati avansi
2.Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi
3.Plaćene kamate
4.Porez na dobitak
5.Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti(I-II)
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti(II-I)
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja(1 do5)
1.Prodaja akcija i udela(neto prilivi)
2.Prodaja nematerijalnih
ulaganja,nekretnina,postrojenja,opreme i bioloških
sredstava
3.Ostali finansijski plasmani(neto prilivi)
4.Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5.Primljene dividende
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja(1 do 3)
1.Kupovina akcija i udela( neto odlivi)
2.Kupovina nematerijalnih
ulaganja,nekretnina,postrojenja,opreme i bioloških
sredstava
3.Ostali finansijski plasmani(neto odlivi)
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja(I-II)
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja(III)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1 do3)
1.Uvećanje osnovnog kapitala
2.Dugoročni i kratkoročni krediti(neto prilivi)
3.Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(1do4)
1.Otkup sopstvenih akcija i udela
2.Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale
obaveze(neto odlivi)
3.Finansijski lizing
4.Isplaćene dividende
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(I-II)
2013.
2012.
2011.
1968
1968
8183
8183
15933
12503
1
3429
2222
11740
10477
1200
412
5
10979
390
4
3071
2
605
367
254
3557
7372
32
5456
5455
5455
5455
250
3545
250
3545
250
3545
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(II-I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE
E. NETO ODLIV GOTOVINE
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO
OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO
OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA
M.P.
2218
2222
11728
11740
15933
15932
1
4
4
12
16
15
0
4
16
Zakonski zastupnik
AD « VOJVODINA » SRBOBRAN - BILANS STANJA
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA
1.Nekretnine, postrojenja i oprema
2.Investicione nekretnine
3.Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
1.Učešća u kapitalu
2.Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
1.Potraživanja
2.Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3.Kratkoročni finansijski plasmani
4.Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5.Porez na dodatu vrednost I aktivna vremenska
razgraničenja
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE
2013.
2012.
2011.
10714
11274
12793
10714
11274
12793
10714
11274
12793
2285
43
53
12313
1250
2242
53
11063
1988
49
9587
4
1460
16
12999
11327
25106
12999
11327
25106
2013.
2012.
2011.
53
18756
1021
18756
9551
13490
3283
21986
3283
21018
3283
7222
12682
10081
15509
254
POZICIJA
PASIVA
1.Dugoročni krediti
2.Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
1.Kratkoročne finansijske obaveze
2.Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3.Obaveze iz poslovanja
4.Ostale kratkoročne obaveze
5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i PVR
6.Obaveze po osnovu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA
G. VANBILANSNA PASIVA
M.P.
2013.
2012.
2011.
12682
3795
10081
3545
15509
7066
1809
12
6442
39
55
15448
35
26
264
12999
225
11327
46
25106
Zakonski zastupnik
AD « VOJVODINA «» SRBOBRAN -SKRAĆENI PRIKAZ POKAZATELJA
POSLOVANJA
POKAZATELJ LIKVIDNOSTI
1.
Opšti racio likvidnosti
=
Obrtna sredstva
Kratkoročne obaveze
2.
Racio reducirane likvidnosti
3.
Racio trenutne likvidnosti
Gotovina+Potraživanja+Kratkoročni
Finansijski plasmani
=_______________________________
Kratkoročne obaveze
=
Gotovina
Kratkoročne obaveze
4.
Neto obrtna sredstva
=Obrtna sredstva-Kratkoročne obaveze
5.
Kvalitet poslovnog dobitka
Neto priliv gotovine iz
poslovne aktivnosti
=________________________
Poslovni dobitak
6.
Kvalitet neto dobitka
=
7.
Efikasnost naplate
Priliv gotovine iz
poslovne aktivnosti
=______________________
Poslovni prihodi
Neto priliv gotovine
Neto dobitak
POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE
I SIGURNOSTI
1.
Stepen zaduženosti
=
Ukupne obaveze
Ukupna pasiva
2.
Racio sopstvenog kapitala
=
Ukupan kapital
Ukupna pasiva
3.
Pokriće rashoda kamata
=
Poslovni dobitak
Rashodi kamata
4.
Faktor finansijskog leverage-a
=
Poslovni dobitak
Neto dobitak
1.
Koeficijent obrta kupaca
2.
Prosečno vreme naplate
potraživanja od kupaca
3.
Koeficijent obrta zaliha
4.
Prosečno vreme vezivanja
zaliha
5.
Koeficijent obrta dobavljača
6.
Prosečno vreme plaćanja
obaveza prema dobavljačima
POKAZATELJI OBRTA
Prihodi od prodaje
=_____________________
Prosečan saldo kupaca
365
=_______________________________
Koeficijent obrta kupaca
Troškovi prodatih proizvoda
=_______________________________
Prosečan saldo zaliha
365
=________________________________
Koeficijent obrta zaliha
Vrednost godišnjih nabavki
=_________________________________
Prosečan saldo dobavljača
365
=________________________________
Koeficijent obrta dobavljača
2013.
2012.
2242
____ = 0,18
12682
1988
____ = 0,16
12682
53
____ = 0,53
10081
53
____= 0,53
10081
0
_____= 0,00
12682
0,00
4
_____= 0,04
10081
0,00
0
______=0,00
0
0
____ = 0,00
0
1968
______= 0,67
2925
2013.
12682
_____= 97,56%
12999
53
_____= 0,41%
12999
0
____= 0,00
5
0
_____= 0,00
0
2013.
0
_____= 0,00
1988
365
_____= 0,00
0,00
0
_____= 0,00
43
365
______= 0,00
0
3533
______=0,50
7066
365
______= 730,00
0,50
4
_____=0,00
0
4
_______= 0,00
0
8183
_____= 165,04
4958
2012.
10081
_____= 89,00%
11327
1021
_____= 9,01%
11327
0
_____= 0,00
4
0
____= 0,00
0
2012.
0
_____= 0,00
7625
365
_____=0,00
0,00
1363
_____= 2,18
625
365
____= 167,43
2,18
3454
_____= 0,34
10281
365
_____= 1073,53
0,34
7.
Gotovinski ciklus
Prosečna starost zaliha+Prosečna
starost kup.-Prosečna starost dob.
POKAZATELJI RENTABILNOSTI
Stopa poslovnog dobitka
=
Poslovni dobitak
Poslovni prihodi
Stopa neto dobitka
=
Stopa prinosa na imovinu
=
Stopa prinosa na kapital
=
Zarada po akciji
=
Dividenda po akciji
Deo neto dobiti za dividende
=____________________________
Ponderisan prosečan broj akcija
Neto dobitak
Poslovni prihodi
Poslovni dobitak
Ukupna imovina (prosek)
Neto dobitak
Kapital( prosek)
Neto dobitak______
Ponderisan prosečan broj akcija
M.P.
0
2013.
0
2012.
0
______= 0,00%
2925
0
______=0,00%
2925
0
_____= 0,00%
12163
8
______=0,00%
4958
0
______= 0,00%
4958
0
______= 0,00%
27595
0
_____= 0,00%
537
0
_____= 0,00 din
18756
0
_____ = 0,00
18756
0
_____=0,00%
14664
0
_____= 0,00din
18756
0
_____= 0,00
18756
Zakonski zastupnik
Download

Izveštaj nezaviskonog revizora za 2013. godinu