НАРУЧИЛАЦ
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
„Центар“ д.о.о. Крагујевац
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПЦ 17/2013
Крагујевац, 2014. године
1
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 8613
од 31.12.2013. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 8613/1 од
31.12.2013. , припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА
ЈН бр ОПЦ 17/2013
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике,
III
квалитет, количина и опис добара...)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
IV
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац подаци о понуђачу
VII
Образац подаци о подизвођачу
VIII
Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди
IX
Образац изјаве о испуњавању обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке
X
Модел уговора
XI
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
XII
Образац трошкова припреме понуде
XIII
Образац изјаве о независној понуди
XIV
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Образац изјаве о достављању средстава финансијског
XV
обезбеђења
XVI
Модел референц листе понуђача за 2011. годину
XVII
Модел референц листе понуђача за 2012. годину
XVIII
Модел референц листе понуђача за 2013. годину
XIX
Модел потврде за 2011. годину
XX
Модел потврде за 2012. годину
XXI
Модел потврде за 2013. годину
XXII
Изјава понуђача о довољном техничком капацитету
XXIII
Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету
XXIV
Изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља
на раду
XXV
Образац понуде
XXVI
Диспозиција
XXVII
Описи и скице
2
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о.
Крагујевац
Улица и број: Слободе бр.7
Седиште: Крагујевац
Интернет страница:www.edcentar.com
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 17/2013 су добра - Електроматеријал и опрема.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице:
Лица за контакт: Ненад Трифуновић број телефона 034/307-226, факс
e-mail: [email protected]
034/6370-278,
6. Рок за подношење понуда:
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и и нтернет
страници Наручиоца дана 28.02.2014.
Рок за достављање понуда је 31.03.2014. године до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.03.2014. године до 1230 часова.
3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 17/2013 су добра – Електроматеријал и опрема
2. Партије:
Партија 1. –Бетонско кућиште
Ознака из општег речника набавки 44000000
Партија 2. –Кондензаторска
постројења и батерије
Ознака из општег речника набавки 31400000
Партија 3. –Разводна постројења
Ознака из општег речника набавки 31200000
Партија 4. –Мерни трансформатори
Ознака из општег речника набавки
–31173000
Партија .5-Стубови и опрема
Ознака из општег речника набавки
– 44212226
Партија .6 –ВН и НН осигурачи
Ознака из општег речника набавки 31211300
Партија .7 –Одводници пренапона
Ознака из општег речника набавки
– 31217000
Партија .8 –Проводници и снопови
за ваздушне водове
Ознака из општег речника набавки
– 31320000
Партија .9 –Прибор за проводнике,
снопове за ваздушне водове
Ознака из општег речника набавки
– 31340000
Партија .10 –Енергетска кабловска
опрема
Ознака из општег речника набавки
– 31340000
Партија .11–Прибор за уземљење
Ознака из општег речника набавки 31213300
3. Остали услови везани за предмет јавне набавке:
- Гарантни рок добара за све партије је најмање 2 године.
-Рок испоруке добара је прецизиран у обрасцу понуде.
-Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца према диспозицијама датим у
прилогу где ће се извршити квантитативни и квалитативни пријем добара.
-Количине тражених добара су ближе одређене у обрасцу понуде у прилогу конкурсне
документације.
-Сви испоручиоци од којих ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац набавља добра која се
квалификују као опасна по заштиту животне средине су дужни да доставе MSDS листе
(Material Safety Data Sheet – Сигурносне листе података) преведене на српски језик у
електронској или папирној форми приликом испоруке материјала.
4
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА)
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 17/2013 формиране по партијама су:
Партија 1. –Бетонско кућиште
Партија 2. – Кондензаторска постројења и батерије
Партија 3. – Разводна постројења
Партија 4. –Мерни трансформатори
Партија 5.- Стубови и опрема
Партија .6- ВН и НН осигурачи
Партија .7 – Одводници пренапона
Партија .8 – Проводници и снопови за ваздушне водове
Партија .9 – Прибор за проводнике, снопове за ваздушне водове
Партија .10 – Енергетска кабловска опрема
Партија .11 - Прибор за уземљење
Приликом испоруке снопова дозвољена је метража на добошима у
оријентационој вредности од 500 м, осим за СКС 4x16 и СКС 2x16 која може бити
оријентационо до 1000 м.
КОЛИЧИНА НАБАВКЕ
Количине набавке добара дате су у обрасцу понуде у прилогу
Диспозиција добара дата је у прилогу
5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз
понуду, и то:
Ред.
бр.
Обавезни услови
Да је понуђач је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан у одговарајући регистар.
1.
2.
Да је понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре.
Потребни докази
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре
или из регистра надлежног Привредног суда
(установе).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра Агенције за приврене регистре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
- Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
одизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Уверење Вишег суда у Београду да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
2. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда
на чијем подручју је седиште правног лица да
није осуђивано за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
НАПОМЕНА:
-Основни суд-кривична дела за која је као главна
казна предвиђена новчана казна или казна затвора
≤ 10 година;
-Виши суд: кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора>10 година;
-за законског заступника – Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а -извод из казнене
евиденције
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
6
њих
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца
пре отварања понуда).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Потврда Агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Привредног и Прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
1. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
1.Потврда агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
(Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда и не могу бити старије
од два месеца пре отварања понуда).
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођачадоставити за
сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
-
3.
Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности
која је на снази у време
објављивања
позива
за
подношење понуда.
7
4.
Редни
број
5.
6.
Да је понуђач је измирио доспеле
порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА
ЛИЦА:
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да су измирени
доспели порези, доприноси и друге јавне
дажбине
у
складу
са
прописима
Републике Србије или стране државе у
којој понуђач има седиште; или потврду
належног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
2. Уверење локалне самоуправе да су
измирене обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена:
-Уколико
је
понуђач
у
поступку
приватизације, уместо 2 горе наведена
доказа
треба
доставити
уверење
Агенције за приватизацију да се налази
у поступку приватизације
-У случају да понуду подноси група
понуђача, ове доказе доставити за сваког
учесника из групе
-Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не смеју бити старије од два месеца
пре отварања понуда)
Додатни услови
Потребни докази
Да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом ако у
периоду од шест месеци пре дана
издавања потврде Народне банке
Србије није био неликвидан дуже од
седам дана
Понуђач располаже неопходним
пословним капацитетом:
- ако је у току претходне три
пословне године (2010., 2011. и
2012.), испоручио добра која су
предмет јавне набавке у износу
од:
Партија 1. –Бетонско кућиште
-најмање 2.000.000,00 динара,
Партија 2. – Кондензаторска
постројења и батерије
-најмање 1.000.000,00 динара,
Партија 3. – Разводна постројења
-најмање 7.000.000,00 динара,
Потврда о броју дана неликвидности издата од НБС
- Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате у Крагујевцу, издата после дана
објављивања позива за достављање понуде.
Референтна листа (списак испоручених добара која су предмет
ове јавне набавке) за 2011.2012 и 2013. годину.
Референтна листа мора бити потписана и оверена од стране
овлашћеног лица. Понуђач ће испунити
тражени услов
(неопходни пословни капацитет ), у
најмање наведеим
износuма по партијама, уколико поднесе доказе о испорученим
добрима посебно у једној, сабрано у две или три тражене
године. Као доказ (прилог овом обрасцу) понуђачи достављају
1.Референц листе (списак испоручених добара која су предмет ове
јавне набавке) за 2011., 2012. и 2013. годину. (прилози 16., 17. и 18.).
Референц листа мора бити потписана и оверена од стране
овлашћеног лица понуђача за сваку годину посебно.
2. Потписане и оверене потврде купаца које морају да садрже вредност
испоручених добара које су предмет ове јавне набавке, а које је
понуђач испоручио купцу за сваку годину посебно
(прилози 19. 20. и 21.).
8
Партија 4. –Мерни трансформатори
-најмање 2.000.000,00 динара,
Партија .5- Стубови и опрема
-најмање 6.000.000,00 динара,
Партија .6-ВН и НН осигурачи
-најмање 1.000.000,00 динара,
Партија .7 –Одводници пренапона
-најмање 1.500.000,00 динара,
Партија .8 –Проводници и снопови
за ваздушне водове
-најмање 11.000.000,00 динара,
Партија .9 –Прибор за проводнике,
снопове и ваздушне водове
-најмање 1.500.000,00 динара,
Партија .10 –Енергетска кабловска
опрема
-најмање 2.000.000,00 динара,
7.
8.
Партија .11 –Прибор за уземљење
-најмање 1.000.000,00 динара,
Понуђач располаже одговарајућим
техничким капацитетом.
НАПОМЕНА: Под одговарајућим
техничким капацитетом сматра се
да понуђач поседује:
- магацин за складиштење
добара.
Понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом.
НАПОМЕНА: Под одговарајућим
кадровским капацитетом сматра се
да понуђач има:
- 3 запослена радника на
неодређено време.
1. Изјава о техничком капацитету
2. Изјава о кадровском капацитету
У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е
достави све доказе о испуњености потребних услова за учешће у поступку јавне
набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4, доказе
зе додатне услове не треба достављати за подизвођача.
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки
понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним
бројевима 1 – 4, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим
Обрасцем - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена.
Додатне напомене:
9
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама.
2. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5. Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља
доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.
6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
Председник комисије
Биљана Јанковић дипл.ел.инж.
________________________
10
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ)
на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног преводиоца.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину
понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник понуђача, у сладу са
законом и позитивним прописима.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози,
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се
нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којоj има текста,
исписивањем „1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан
број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг ( хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.).
Уколико понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у том случају је то потребно
дефинисати споразум о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде
и печат понуђача.
3.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији на чијој предњој страни треба читко
написати:
ЕД „ Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр.7, 34000 Крагујевац,, са назнаком: ,,НЕ
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку бр ОПЦ 17/2013 , Електроматеријал и опрема
– за партије бр.___________ ”.
На полеђини коверте или кутије читко написати:
- назив и адресу Понуђача,
- број телефона и факса Понуђача,
- име и презиме овлашћеног лица за контакт.
4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и
конкурсном документацијом.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени (
прилог IV).
11
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о понуђачу (прилог VI)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о подизвођачу (попуњавају само они
понуђачи који подносе понуду са подизвођачем - прилог VII)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду (прилог VIII)
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке (прилог IX)
- Попуњен, потписан и оверен образац понуде (прилог XXV)
- Попуњен, потписан и оверен модел уговора (прилог X)
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (прилог XI)
- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (доставља се
уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН) зависно од
партије за коју се подноси понуда- прилог XII.
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди - прилог XIII.
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона - прилог XIV.
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о достављању средстава
финансијског обезбеђења- прилог XV.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2011.
годину- прилог XVI.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2012.
годину- прилог XVII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2013.
годину- прилог XVIII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2011. годину- прилог XIX.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2012. годину- прилог XX.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2013. годину- прилог XXI
-Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о довољном техничком
капацитету - прилог XXII.
-Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о довољном кадровском
капацитету - прилог XXIII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о примени мера безбедности
и здравља на раду- прилог XXIV.
-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде), за
сваку партију посебно (уколико понуђач не достави споразум, његова понуда ће се
одбити као неприхватљива).
- За ставке у обрасцу понуде за које је прецизиран тип добра са називом произвођача.
Понуђач није у обавези да доставља техничке карактеристике уколико понуди
прецизиран тип траженог произвођача, а обавезан је да достави на Српском језику
атесте о испитивању.
Уколико нудите производ еквивалентан траженом доставити на Српском језику:
каталог произвођача са техничким карактеристикама датог производа, атесте о
испитивању, у супротном понуда ће се сматрати неисправном.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде попуни све ставке – сва празна поља, тј. да
поред цене и опције понуде, обавезно попуни за све позиције предмета набавке:
1) колону „марка тип“ може се уписати у скраћеном препознатљивом облику) и
2) колону „произвођач“ и да у њој упише само једног произвођача, уколико упише
два или више произвођача, понуда се неће разматрати.
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду
сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуда и конкурсне документације.
12
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Предметна јавна набавка обликована је у двадесет две партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку предмет јавне набавке, ЈН бр ОПЦ 17/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр ОПЦ 17/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 17/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 17/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу изјаве о
испуњавању обавезних услова за учешће (поглавље IX) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
13
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум (за сваку партију) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.
4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Понуђена цена треба обухватити све зависне трошкове до места испоруке.
Понуђена цена из обрасца понуде треба да буде у складу са ценом из обрасца
структуре цене.
У случају рачунске грешке, меродавна ће бити јединична цена.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рокови се морају строго поштовати. Рок је битан елемент уговора, чије прекорачење
доводи до раскида уговора по самом Закону.
Рок испоруке је прецизиран у обрасцу понуде. Понуда са роком испоруке дужим од
захтеваних рокова биће одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Обавеза добављача је да обавести Наручиоца минимално 4 радна дана пре
квалитативног испитивања када ће оно бити извршено.
Добављач се обавезује да пре испоруке изврши квалитативно испитивање добара у
присуству Наручиоца, о чему ће сачинити записник. Трошкови квалитативног
испитивања иду на терет добављача. Добављач је дужан да обавести Наручиоца
14
писаним путем о датуму испоруке добара најмање 2 дана пре испоруке добара. Под
даном се подразумева календарски дан.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији:
ЕД
Електрошумадија - Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево и ЕД ЕлектромораваПожаревац.
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Рок се мора строго поштовати. Под даном се подразумева календарски дан. Понуђачи
су у обавези да обавесте наручиоца о датуму испоруке добара, према диспозицији,
два дана пре испоруке:
- Контакт особа за ЕД ''Електрошумадија''- Крагујевац је Радмила Павићевић, тел.
034/307-336, мобилни телефон 064/834-27-56,
- Контакт особа за ЕД ''Електроморава'' - Пожаревац је Мишић Александар, тел.
012/530-417, мобилни телефон 064/830-61-81,
- Контакт особа за ЕД ''Електроморава'' - Смедерево је Живана Радојевић, тел.026/634459 мобилни телефон 064/83-32-24.
13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима на текући рачун Добављача у
законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Сваки рачун за испоручена добра мора да буде насловљен на наручиоца: ЕД Центар
д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац. На рачуну обавезно навести:
број јавне набавке, број уговора и место испоруке.
14. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА
Наручилац ће извршити пријемно испитивање предметних добара у складу са важећим
стандардима. Наручилац ће формирати стручни тим који ће извршити потребна
пријемна испитивања о чему ће направити Записник о квалитативном пријему.
15. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за испоручена добра је минимално 24 месеца од дана испоруке.
Понуђач је обавезан да у оквиру гарантног периода у року од највише 7 дана од дана
достављања рекламације отклони све недостатке.
16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (опција понуде)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
17.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач као саставни део понуде доставља Изјаву о издавању средстава
финансијског обезбеђења уговорних обавеза (прилог XVII ).
Меница као гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана обостраног
потписивања уговора, као гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда
бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први
позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица, са
фотокопијом потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом исте на
увид, менично писмо-овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а)
са роком важења 20 дана дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију
картона депонованих потписа од стране пословне банке (при томе је потребно да се
поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо
картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
15
Комисија за јавну набавку ће извршити упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а
за целокупну количину добара која су предмет ове јавне набавке, за сваку партију
посебно.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок испоруке.
19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,
као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и
поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13).
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач који
нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави доказ о домаћем пореклу
добара, које издаје Привредна Комора Србије.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Добра домаћег порекла која не буду имала овај доказ (потврду надлежног државног
органа) о домаћем пореклу третираће се као страна.
Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави
потврду надлежног државног органа земље потписнице споразума, којом доказује да
су добра и услуге домаћег порекла.
Уколико понуђач не достави потврду надлежног органа третираће се као страни.
20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр OПЦ 17/2013
16
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште,
електронске поште на e-mail: [email protected] или факсом на број 034/6370-278.
22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
24. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе за понуђача наведене у члану
82. Закона о јавним набавкама
26. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17
27. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail , факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
28. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
18
VI ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
19
VII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
који
ће
Датум
Подизвођач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
20
VIII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
21
IX ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке:
Ред.бр.
1.
Обавезни услови:
да ли је понуђач регистрован за обављање
одговарајуће делатности код надлежног
државног органа
ДА
НЕ
да ли је понуђачу изречена мера забране
ДА
НЕ
обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење
понуд
3.
да ли су понуђач и његов законски заступник
ДА
НЕ
осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криманалне групе и да
ли су осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
4.
да ли је понуђач измирио доспеле порезе,
ДА
НЕ
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе у којој понуђач има седиште; или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације
Ред.бр.
Додатни услови:
1.
да ли располаже неопходним финансијским
ДА
НЕ
капацитетом
2.
да ли располаже неопходним пословним
ДА
НЕ
капацитетом
3.
да ли располаже неопходним техничким
ДА
НЕ
капацитетом
4.
да ли располаже одговарајућим кадровским
ДА
НЕ
капацитетом
Понуду дајем (заокружити):
1. самостално
2. понуда са подизвођачем
3. заједничка понуда
Извршење делимично поверавам ________________________________________________.
(назив и седиште подизвођача)
2.
Подизвођачу/има поверавам извршење
___________________________________________
а
њихово
учешће
у
укупној
_____________________________ %.
набавци
износи
Носилац посла код заједничке понуде је __________________________________________.
Статус понуђача (заокружити):
• правно лице
• физичко лице
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
____________________________________
22
X МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Уколико достављате понуду за партију 1 попуњавате Модел
уговора за партију 1, уколико конкуришете за остале партије попуњавате
модел уговора X/A
МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 1
Отворени поступак, јавна набавка бр. ОПЦ 9/2013
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о.
Крагујевац ул. Слободе бр.7, текући рачун:160-240000-10,Банка Интеса, матични број:
20114169, ПИБ: 104196924, које заступа директор Сања Туцаковић, дипл.екон. (у
даљем тексту: Наручилац),
2.____________________________ из _____________, улица _________________
бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа
_________________ (у даљем тексту: Добављач).
Подизвођачи / Учесници у заједничкој понуди:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је купопродаја ______________________________________, у
складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре цене и
Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. _______ Партија 1
Монтажно бетонска кућишта које су саставни део овог уговора.
Добављач извршење набавке делимично поверава подизвођачу _______________
(навести назив подизвођача) и то : _________________ (навести део набавке који се
поверава).
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 2
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке – Огранци
Наручиоца као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена из члана 1. овог Уговора износи _____________ динара без обрачунатог
пореза на додату вредност и фиксног је карактера за целокупан период важења
понуде број ______ од ________ године.
На укупну цену из претходног става овог члана Понуђач yрачунава и порез на додату
вредност у висини од 20% тј. ПДВ за предметну испоруку износи ____________
динара.
23
Укупна вредност предметне испоруке са ПДВ-ом износи __________ динара.
Члан 4.
Уговорене стране су се договориле да ће Наручилац извршити плаћање након
извршене испоруке добара и службеног пријема рачуна на следећи начин:
-30% износа рачуна у року од 30 дана, 30% износа рачуна у року од 45 дана и
преосталих 40% износа рачуна у року од 60 дана.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у тренутку потписивања уговора достави
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста за добро извршење посла као и
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате.
У меничном овлашћењу се уписује датум и износ (10% од вредности понуде са ПДВом) за реализацију исте.
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Понуђач ће испоруку добара извршити 20 дана након службеног пријема захтева са
тачно одређеном локацијом, где ће се извршити квантитативни и квалитативни пријем
добара.
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 7.
Понуђач даје гаранцију на квалитет испоручених добара и то:
______________________________________________________________.
За добра из претходног става овог члана Уговора Понуђач се обавезује да обезбеди
атестну документацију и гарантује квалитет ових добара према важећим прописима.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА:
Члан 8.
Поред наведених, Понуђач има и следеће обавезе:
да реализацију уговорене испоруке обави на начин и у року који Уговор
дефинише у члану 6. а на основу понуде број _______ од __________ ,
ако се записнички утврди да добра која је Понуђач испоручио Наручиоцу имају
недостатке у квалитету и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније
у року од 10 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не
учини, испоручилац добро мора заменити новим, који има једнаке или боље техничке
карактеристике.
Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом
Cu 50mm²
Изврши превоз испоруку и монтажу кућишта
Изврши испоруку и уградњу (Алуминијумских врата, жалузина) и преградног зида
Изврши испоруку и уградњу металних поклопаца кабловских канала као и уљне каде
Изврши испоруку и уградњу шина за постављање енергетског трансформатора
Изврши изградњу тротоара око ТС
24
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 9.
Поред наведених Наручилац има и следеће обавезе:
да благовремено обавештава Понуђача о својим намерама по питању
реализације
уговора,
да благовремено врши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора.
- -
УГОВОРНА КАЗНА:
Члан 10.
Уколико Понуђач касни са реализацијом исте у односу на јасно дефинисане уговорне
обавезе из члана 6. овог Уговора Наручилац има право наплате уговорне казне од
0,2% вредности спорне реализације уговорене испоруке за сваки дан закашњења, а
највише 5 % од укупно уговорене вредности предметне испоруке.
Уговорна казна неће бити наплаћена у случају постојања више силе у смислу члана
11. овог Уговора.
ВИША СИЛА:
Члан 11.
Под вишом силом се подразумевају непредвиђене околности и поремећаји у друштву
и на тржишту који се нису могли сагледати у моменту потписивања Уговора као и
околности које се у смислу закона сматрају вишом силом.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране и има важност за цео период
важења усвојене понуде Понуђач бр. ____ од __________ године.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да до раскида Уговора може доћи уколико једна од
уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, ради дејства више силе и других
разлога утврђених Законом.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право да захтева раскид Уговора са отказним роком
од 8 дана и надокнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.
Члан 14.
За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и достављања бланко сопствене (соло) менице и овлашћења за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.
Потписивање и овера уговора од стране Наручиоца обавиће се у року од 7 (седам)
дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107.
Закона о јавним набавкама и исти ће у наведеном року бити послат на потпис и оверу
Понуђачу.
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Уговора, текст уговора
потпише, овери и достави Наручиоцу.
25
Члан 16.
Уговорене стране су сагласне да ће све евентуално настале спорове решавати
споразумно, а ако није могуће, за настале спорове надлежан је Привредни суд у
Крагујевцу.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој
уговорној страни припада по 3 (три) примерка.
За Добављача:
_______________________
За Наручиоца:
_________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
26
X/А МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА ….......................
[навести назив и број партије ]
Закључен између уговорних страна:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о.
Крагујевац ул. Слободе бр.7, текући рачун:160-240000-10, Банка Интеса,
матични број: 20114169, ПИБ: 104196924, које заступа директор Сања
Туцаковић, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац),
2. ____________________________ из _____________, улица _________________
бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа
_________________ (у даљем тексту: Добављач).
Подизвођачи / Учесници у заједничкој понуди:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја ______________________________________, у
складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре цене и
Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. _______ Партија ____.
које су саставни део овог уговора.
Добављач извршење набавке делимично поверава подизвођачу _______________
(навести назив подизвођача) и то : _________________ (навести део набавке који се
поверава).
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 2
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке – Огранци
Наручиоца као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање укупно уговорене цене из члана 2. уговора Наручилац ће извршити
Добављачу на текући рачун у динарима у законском року не дужем од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна, а након успешно обављеног квалитативног и
квантитативног пријема добара која су предмет овог уговора.
На рачуну који је насловљен на адресу Наручиоца: ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул.
Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац, обавезано навести број јавне набавке, број уговора и
место испоруке.
27
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ
Члан 4.
Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, Купац прихвата
корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са променом званичног
средњег курса динара у односу на ЕУР, према подацима Народне Банке Србије,
стављањем у однос средњег курса на дан настанка промета са средњим курсом на
дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена
курса буде већа од + 3% и вршиће се искључиво на основу писменог захтева
Добављача.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Добављач ће испоруку добара извршити према диспозицији и понуди бр. ______ од
__________.
У случају да Добављач не изврши испоруку добара у уговореним роковима, Наручилац
има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења, као и
право на раскид уговора.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији:
ЕД
Електрошумадија - Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево и ЕД ЕлектромораваПожаревац.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
Добављач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму
испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.
Пријем предмета уговора обавиће се у магацину у седишту Наручиоца потписивањем
Записника о квантитативном пријему – без примедби и отпремнице и провером:
- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација
наведена у конкурсној документацији.
У случају да дође до одступања од уговореног, Добављач је дужан да до краја
уговореног рока испоруке отклони све недостатке.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
За испоручена добра из члана 1. овог уговора Добављач даје гарантни рок од ____
(минимално 24) месеца од дана испоруке.
У току трајања гарантног периода Добављач је обавезан да о свом трошку отклони све
евентуалне недостатке на испорученим добрима.
У гарантном периоду, Добављач је обавезан да све евентуалне интервенције на
отклањању квара на испорученим добрима изврши у року од седам дана од писменог
позива – обавештења које ће купац упутити факсом или е-мејлом.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Бланко соло меница за добро извршење посла
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског
обезбеђења Наручиоцу преда бланко сопствену меницу која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о регистрацији менице код пословне
28
банке и оригинал исте на увид, менично писмо – овлашћење у износу 10% од укупно
уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20 дана дужим од рока важења уговора
и оверену фотокопију картона депонованих потписа од стране пословне банке (при
томе је потребно да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке
на фотокопији депо картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају неиспуњења уговорних обавеза.
По истеку важности Уговора, уколико је Наручилац испунио све уговорне обавезе,
Добављач је у обавези да врати достављену бланко соло меницу.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Добављач не испоручи предмет овог уговора у складу са уговором, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од вредности неиспоручене
количине предмета овог уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ не може бити већи од 10% од укупно уговорене цене из члана 2. овог
уговора.
Одредба овог члана ће се примењивати без претходне обавезе Наручиоца да о томе
обавести Добављача, па је самим падањем у доцњу Добављач дужан да плати
Наручиоцу уговорну казну.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора,
услед чега сматра овај уговор раскинутим.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама
које могу утицати на реализацију овог уговора.
Члан 13.
Уговор се закључује на период од 365 дана од дана закључења уговора односно до
испоруке целокупне уговорене количине предметних добара.
Члан 14.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у Новим
Саду .
29
Члан 16.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих по три примерка припадају
свакој од уговорних страна.
За Добављача:
_______________________
За Наручиоца:
_________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
30
XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија __ (број партије и назив)
Јединична цена
без трошкова без
ПДВ-а
партија____
1
Остали
расходи
(трошкови
средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
2
Јединична цена без ПДВом
3(1+2)
I
Укупан износ ПДВ-а
II
Укупно понуђена цена са ПДВом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 1. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а укупно за партију
за коју се доставља понуда без износа осталих трошкова тј.колоне 2
 у колони 2. уписати износ осталих расхода (трошкови средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
 у колони 3. уписати сабрани износ колона 1+2 без ПДВ-а
 у ред. бр. I - уписује се укупан износ ПДВ-а;
 у ред. бр. I I - уписује се укупно понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом;
 на место предвиђено за датум, печат и потпис, овлашћено лице понуђача
уписује датум попуњавања обрасца структуре цене, печатом оверава и
потписује образац структуре цене.
Датум:
______________
М.П.
Потпис понуђача
______________
31
XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију ______
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, у
отвореном поступку јавне набавке _____________________ за партију ______, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
Износ трошкова у
динарима без ПДВ-а
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена:
- наведени образац се по потреби може копирати,
- достављање овог обрасца није обавезно.
32
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ОПЦ 17/2013 навести предмет јавне набавке, бр .............
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
33
XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке ОПЦ 17/2013 бр.____________ [навести редни број партије],
поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
34
XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА
о издавању средстава финансијског обезбеђења уговорних обавеза за ЈН
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци бр. ________,
као средство финансијског обезбеђења Наручиоцу предати бланко сопствену меницу
која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о
регистрацији менице код пословне банке и оригинал исте на увид, менично писмо –
овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20
дана дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију картона депонованих
потписа од стране пословне банке (при томе је потребно да се поклапају датум са
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).
Датум:
М.П.
Понуђач
35
XVI РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2011. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
36
XVII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2012. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
37
XVIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2013. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
38
XIX ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2011. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 17/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
39
XX ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2012. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 17/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
40
XXI ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2013. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 17/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
41
XXII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:
1. Магацин за складиштење добара ____________________
Складиштење се врши на:
а) затвореном простору,
б) отвореном простору.
Понуђач мора да се изјасни о врсти магацина заокруживањем слова испред понуђене
варијанте. Уколико понуђач поседује обе варијанте заокружити оба слова.
НАПОМЕНA:
-Наведени образац се по потреби може копирати.
Место и датум
______________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________
42
XXIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да располажемо са
довољним кадровским капацитетом неопходним за реализацију предмета јавне
набавке бр. ___________ Партија (Број и назив партије). _____________________
Р.б.
Име и презиме
Датум:
________________
Радно место
М.П.
Стручна спрема
Понуђач:
__________________
43
XXIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ
Назив понуђача:___________________________________
Адреса понуђача: __________________________________
Да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље
на раду, које се односе на набавку број:___________, ____________________.
Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на
предмет јавне набавке.
Овим путем изјављујемо:

Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на
раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05.

Да су на свим производима, који су предмет јавне набавке,
примењене мере за безбедан и здрав рад.

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада,
опрему, средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне
материје само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав
рад.

Да ћемо осигурати запослене, који испоручују добра, за случај повреде
на раду.

Да ћемо обучити запослене, који испоручују добра, за безбедан и
здрав рад.
Место и датум
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
________________
44
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 1 Бетонско кућиште
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C1x630 kVA
(1x1000) Ископ и израда темеља за ТС , са првим прстеном
1
koм
2
уземљења. Испорука и монтажа бетонског кућишта са
вратима и жалузинама.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко градилиште
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке: 20 дана од пријема захтева
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 180 дана
Испоручилац је у обавези да:
1 Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
2 Изврши превоз испоруку и монтажу кућишта
3 Изврши испоруку и уградњу (Алуминијумских врата, жалузина) врата, жалузина и преградног зида
4 Изврши испоруку и уградњу металних поклопаца кабловских канала као и уљне каде
5 Изврши испоруку и уградњу шина за постављање енергетског трансформатора
6 Изврши изградњу тротоара око ТС
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
45
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Partija 2 Кондензаторска постројења
рб
1
Спецификација материјала и опреме
Кондензаторска батерија монофазна са потребним повезним
елелментима
- називна реактивна снага: 130 kVAr
- називни напон: 6930 V
- степен изолације (минимум): 28/75 kV
- снага расипања (максимум): 0,25 W/kVAr
- температура амбијента: од -40°C до +50°C
- минимални очекивани животни век: 100000 часова
јед.мере
количина
ком
18
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 45 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
46
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Partija 3 Разводна постројења
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
NN оrmar оd aluminijuma za stubnu trafo stanicu do 400 kVA, sa sledećom
opremom: Šest ( 6) niskonaponska izvoda, prekidač 630 А, merenje protoka i
kom
blok za uličnu rasvetu. Opis i skica br.2.1
Postrojenje NN trafo polje u sredini za trafo 630 kVA: 8
kom
izvoda+merenje+ampermetri sa maksigrafom+JO Opis i skica br.2.2
Postrojenje NN trafo polje u sredini za trafo 630 kVA: 8
kom
izvoda+merenje+ampermetri sa maksigrafom+JO Opis i skica br.2.3
Postrojenje NN za transformator 1000 kVA: 12 izvoda+merenje ukupne
komplet
potrošnje+JO Opis i skica br.2.4
NN ormar za stubnu trafo stanicu do 250 kVA, sa sledećom opremom: Četiri
(4) niskonaponska izvoda, prekidač 500 А, merenje protoka i blok za uličnu
rasvetu.
Opis i skica br.2.5
Postrojenje V.N 4 ćelije korak 550 mm: 1T+3V Opis i skica br.2.6
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 1T+4V Opis i skica br.2.7
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 1T+4V Opis i skica br.2.8
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 2T+3V Opis i skica br.2.9
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
5
4
1
1
kom
kom
kom
7
3
1
1
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
47
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Partija 4. Мерни трансформатори
рб
1
2
Спецификација материјала и опреме
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x75/5 A kl. 1 30 VA
Transformator strujni merni STN-88/60 600/5A kl.0.5, 10 VA, faktor sigurnosti
5, za ugradnju na sabirnicu 50x5mm, za obračunsko merenje.
јед.мере
количина
kom
3
kom
3
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
48
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 5. Стубови и опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
Stub betonski noseći LN-9/250
1
2
3
4
5
6
7
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1600
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600 za BTS
јед.мере
количина
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
15
70
50
5
5
20
20
5
8
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
kоm
8
9
Konzola betonska mala za stub LN 12/250 (ABK M 160)
kоm
5
Konzola betonska velika za stub LN 12/250 (ABK V 2X160)
kоm
5
kоm
15
kоm
kоm
kоm
18
2
2
kоm
5
kоm
5
10
11
12
13
14
15
16
Konzola betonska vršna za stub LN 12/250 (ABK R 3X160)
Konzola betonska vršna za LU 12/1000 (ABK R 3X500)
Konzola betonska velika za stub LU 12/1000
Konzola betonska mala za stub LU 12/1000
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
трансформатора на типској БСТС 10/0,4 kV 400 kVA типа
KNT-1 Elbi или еквивалент
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара "ЕЛБИВаљево" на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана сукцесивно у 4 испоруке
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
49
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 6. ВН И НН осигурачи
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Осигурач NVII 160A
коm
20
2
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
коm
3
3
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон "Elbi" или
еквивалент
коm
5
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
50
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 7. Одводници пренапона
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA, Ur=15 kV, Uc=12 kV
коm
60
2
Odvodnik prenapona ZnO 0,5 kV 5 kA
коm
120
3
Odvodnik prenapona silikonski 35 kV, 10 kA, Ur=45 kV, Uc=36 kV
коm
36
4
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење одводника
пренапона на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
коm
2
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
51
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 8 Проводници и снопови за ваздушне водове
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
Спецификација материјала и опреме
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3x(1x70)+50
10kV
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3X(1X50)+50
10kV
Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
јед.мер
количина
m
1500
m
1900
m
12000
m
6500
m
500
m
8000
m
500
m
17000
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
52
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 9. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб
1
2
Спецификација материјала и опреме
Čelična obujmica sa kukama ф130-150 za vešanje sks na stub
(galvanski pocinkovana)
Čelična obujmica sa kukama ф200-250 za vešanje sks na stub
(galvanski pocinkovana)
јед.мере
количина
коm
20
коm
20
3
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
коm
120
4
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
коm
80
коm
90
коm
100
коm
350
коm
100
5
6
7
8
Stezaljka za zatezno prihvatanje sks 4x16 kućnog priključka sks
od poliamida
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS, Pričvršćuje se
preko konzole za opštu namenu, ili direktno na drveni stub
Stezaljka za noseće prihvatanje NN SKS-a 54-71.5
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
53
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 10. Енергетска кабловска опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
1
јед.мере
количина
Cu цеваста папучица 16/8 дужине 29 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни пречник 8,5 mm
ком
60
2
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни пречник 10 mm
ком
60
3
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ; спољни пречник 12мм
ком
60
4
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни пречник 14 mm
ком
60
5
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни пречник 16,5 mm
ком
60
6
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm, спољни пречник 12 mm са
прстеном
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5 mm, спољни пречник 25,5mm
ком
90
ком
110
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1 kV каблове
изоловане пластичном масом, пресека 25-70 mm2,сет sadrži materijal za 4 проводника
Завршница за 10 kV каблове изоловане PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13 (70-150). Интегрисана
контрола електричног поља,интегрисано заптивање у цевима и жицама екрана израђена у ZnO
технологји.Сет sadrži materijal za tri проводника
сет
55
сет
17
7
8
9
10
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за jednožilme ekranizovane kablove
izolovane PVC masom, 10 kV нaпoмeнa(Регулација изолацијесе врши применом трослојних цеви)
ком
10
11
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" за уљне каблове, 10 kV. Кабловска
спојница са чауром са завртњима за 10 kV каблове изоловане папиром, пресека 3x150-240 mm2 са
трослојним цевима, конекција екрана укључена, ZnO технологија,сет садржи материјал за 3
проводника.
сет
27
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове PP00, 70 - 150, 1 kV. Кабловска
спојница за 1 kV каблове изоловане пластчном масом, без арматуре, пресека 4x70-150 mm2 сет
садржи материјал за 4 проводника.
сет
105
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове PP00, 6 - 25, 1 kV. Кабловска
спојница за 1 kV каблове изоловане пластчном масом, без арматуре, пресека 4x6-25 mm2 сет
садржи материјал за 4 проводника.
сет
55
14
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9 mm, спољни пречник 25,5 са
прстеном
ком
500
15
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни пречник 15,6 mm са
прстеном
ком
100
16
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm са
прстеном
ком
200
17
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове, 1 kV. 1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
сет
5
18
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/3XIH1-ML-2-13 (70-150 ). Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
сет
2
19
Кабловске главе типа POLT 12 D/3XOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM" , 10 kV .Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
сет
2
20
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове PP00, 16 - 50, 1 kV11.
Кабловска спојница за 1 kV каблове изоловане пластичном масом, без арматуре, пресека
4x16-50 mm2 сет садржи материјал за 4 проводника.
set
5
21
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV каблове изоловане
PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал
за 3 фазе.
сет
2
22
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
ком
10
23
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S, "RAYCHEM"
ком
40
24
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S, "RAYCHEM"
ком
20
25
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM".
ком
60
26
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 35/12-1000/S "RAYCHEM".
ком
20
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
27
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70 mm). Integrisana kontrola
električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
сет
2
28
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm
са прстеном
ком
50
29
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни пречник 11
mm
ком
50
30
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5 mm, спољни пречник 12
mm
ком
20
31
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2 mm, спољни пречник 18
mm
ком
50
32
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
ком
20
33
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
ком
20
34
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
ком
5
35
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm
ком
50
36
Kablovska glava tipa POLT 12 C/1XI-ML-1-13, "RAYCHEM" od 25mm2 do 95mm2, 10kV, 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
сет
4
37
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove izolovane PVC.
(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
сет
1
38
Fid sklopka 40/0,3
kom
1
39
Monofazni šuho sa uzemljenjem OG beli PVC -keramika 16A/230 V
kom
3
40
Trofazni šuho sa uzemljenjem OG beli PVC -keramika 16A/230 V
kom
3
41
Podsklop 6, sa prekidačem, 6 priključnih gnezda u jednom redu sa uzemljenjem
kom
3
IV -polna 240V /415V 50Hz
IEC 61008
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
55
Одговорно лице_____________________
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2014. за испоруку добара из области енергетике
Партија 11. Прибор за уземљење
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
Pocinkovana traka FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Uzemljivač cevni 2.5" L-3 m
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60 (три плочице)
Обујмица за уземљивач цевни 2,5"
јед.мере
kg
kom
kom
kom
kom
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
3000
300
60
100
100
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
56
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајућа.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
Диспозиција
Партија 1 Бетонско кућиште
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C1x630 kVA
(1x1000) Ископ и израда темеља за ТС , са првим прстеном
уземљења. Испорука и монтажа бетонског кућишта са
вратима и жалузинама.
јед.мере
Крагујевац
Смедерево
С. Паланка
В Плана
Укупно
koм
1
1
0
0
2
57
Диспозиција
Partija 2 Кондензаторска постројења
рб
1
Спецификација материјала и опреме
Кондензаторска батерија монофазна са потребним повезним
елелментима
- називна реактивна снага: 130 kVAr
- називни напон: 6930 V
- степен изолације (минимум): 28/75 kV
- снага расипања (максимум): 0,25 W/kVAr
- температура амбијента: од -40°C до +50°C
- минимални очекивани животни век: 100000 часова
јед.мере
Крагујевац
ком
18
Смедерево С. Паланка
В Плана
Укупно
18
58
Диспозиција
Partija 3 Разводна постројења
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Спецификација материјала и опреме
NN оrmar оd aluminijuma za stubnu trafo stanicu do 400 kVA, sa sledećom
opremom: Šest ( 6) niskonaponska izvoda, prekidač 630 А, merenje protoka i
blok za uličnu rasvetu. Opis i skica br.2.1
Postrojenje NN trafo polje u sredini za trafo 630 kVA: 8
izvoda+merenje+ampermetri sa maksigrafom+JO Opis i skica br.2.2
Postrojenje NN trafo polje u sredini za trafo 630 kVA: 8
izvoda+merenje+ampermetri sa maksigrafom+JO Opis i skica br.2.3
Postrojenje NN za transformator 1000 kVA: 12 izvoda+merenje ukupne
potrošnje+JO Opis i skica br.2.4
NN ormar za stubnu trafo stanicu do 250 kVA, sa sledećom opremom: Četiri
(4) niskonaponska izvoda, prekidač 500 А, merenje protoka i blok za uličnu
rasvetu.
Opis i skica br.2.5
Postrojenje V.N 4 ćelije korak 550 mm: 1T+3V Opis i skica br.2.6
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 1T+4V Opis i skica br.2.7
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 1T+4V Opis i skica br.2.8
Postrojenje V.N 5 ćelija korak 550 mm: 2T+3V Opis i skica br.2.9
јед.мере
Крагујевац
kom
5
5
ком
4
4
kom
kom
Смедерево С. Паланка
В Плана
1
1
1
1
ком
kom
ком
kom
kom
Укупно
7
4
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
59
Диспозиција
Partija 4. Мерни трансформатори
рб
1
2
Спецификација материјала и опреме
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x75/5 A kl. 1 30 VA
Transformator strujni merni STN-88/60 600/5A kl.0.5, 10 VA, faktor sigurnosti
5, za ugradnju na sabirnicu 50x5mm, za obračunsko merenje.
јед.мере
Крагујевац
Смедерево С. Паланка
kom
kom
В Плана
Укупно
3
3
3
3
60
Диспозиција
Партија 5. Стубови и опрема
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Спецификација материјала и опреме
Stub betonski noseći LN-9/250
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1600
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600 za BTS
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
јед.мере
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
kоm
Крагујевац
Смедерево
С. Паланка
15
В Плана
40
15
30
5
20
20
5
Укупно
15
70
50
5
5
20
20
5
kоm
8
8
10
Konzola betonska mala za stub LN 12/250 (ABK M 160)
kоm
5
5
11
Konzola betonska velika za stub LN 12/250 (ABK V 2X160)
kоm
5
5
12
Konzola betonska vršna za stub LN 12/250 (ABK R 3X160)
kоm
15
15
13
14
15
kоm
18
18
kоm
kоm
2
2
2
2
kоm
5
5
16
Konzola betonska vršna za LU 12/1000 (ABK R 3X500)
Konzola betonska velika za stub LU 12/1000
Konzola betonska mala za stub LU 12/1000
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
трансформатора на типској БСТС 10/0,4 kV 400 kVA
типа KNT-1 Elbi или еквивалент
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара
"ЕЛБИ-Ваљево" на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
kоm
5
5
17
35
5
61
Диспозиција
Партија 6. ВН И НН осигурачи
С. Паланка
В Плана
Укупно
Спецификација материјала и опреме
1
Осигурач NVII 160A
коm
20
20
2
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
коm
3
3
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон "Elbi"
коm
5
5
3
јед.мере
Крагујевац Смедерево
рб
62
Диспозиција
Партија 7. Одводници пренапона
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA, Ur=15 kV,
Uc=12 kV
2
Odvodnik prenapona ZnO 0,5 kV 5 kA
јед.мере
Крагујевац
коm
60
60
коm
120
120
36
36
3
Odvodnik prenapona silikonski 35 kV, 10 kA, Ur=45 kV,
Uc=36 kV
коm
4
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
одводника пренапона на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
коm
Смедерево
С. Паланка
В Плана
2
Укупно
2
63
Диспозиција
Партија 8 Проводници и снопови за ваздушне водове
рб Спецификација материјала и опреме
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3x(1x70)+50
1 10kV
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3X(1X50)+50
2 10kV
3 Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
4 Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
5 Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
6 Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
7 Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8
8 Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
јед.мер
Крагујевац
m
1500
m
m
m
m
m
m
m
1000
10000
6000
500
8000
500
12000
Смедерево
С. Паланка
В Плана
Укупно
1500
500
1000
400
1000
500
3000
1000
1900
12000
6500
500
8000
500
17000
1000
64
Диспозиција
Партија 9. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб
1
2
Спецификација материјала и опреме
Čelična obujmica sa kukama ф130-150 za vešanje sks na stub
(galvanski pocinkovana)
Čelična obujmica sa kukama ф200-250 za vešanje sks na stub
(galvanski pocinkovana)
јед.мере
Крагујевац
Смедерево
С. Паланка
В Плана
Укупно
коm
20
20
коm
20
20
3
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
коm
120
120
4
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
коm
80
80
коm
90
90
коm
100
100
коm
150
коm
100
5
6
7
8
Stezaljka za zatezno prihvatanje sks 4x16 kućnog priključka sks
od poliamida
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS, Pričvršćuje se
preko konzole za opštu namenu, ili direktno na drveni stub
Stezaljka za noseće prihvatanje NN SKS-a 54-71.5
200
350
100
65
Диспозиција
Партија 10. Енергетска кабловска опрема
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
Cu цеваста папучица 16/8 дужине 29 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни пречник 8,5 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни пречник 10 mm
8
9
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Крагујевац
60
60
60
60
60
90
60
50
Укупно
60
60
60
60
60
90
110
сет
50
5
55
сет
15
2
17
јед.мере
рб
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни пречник 16,5 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm, спољни пречник 12 mm са прстеном
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5 mm, спољни пречник 25,5mm
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом,
пресека 25-70 mm2,сет sadrži materijal za 4 проводника
Завршница за 10 kV каблове изоловане PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13 (70-150). Интегрисана контрола електричног
поља,интегрисано заптивање у цевима и жицама екрана израђена у ZnO технологји.Сет sadrži materijal za tri проводника
Смедерево
С. Паланка
В Плана
10
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за jednožilme ekranizovane kablove izolovane PVC masom, 10 kV
нaпoмeнa(Регулација изолацијесе врши применом трослојних цеви)
ком
6
4
10
11
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" за уљне каблове, 10 kV. Кабловска спојница са чауром са
завртњима за 10 kV каблове изоловане папиром, пресека 3x150-240 mm2 са трослојним цевима, конекција екрана укључена,
ZnO технологија,сет садржи материјал за 3 проводника.
сет
25
2
27
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове PP00, 70 - 150, 1 kV. Кабловска спојница за 1 kV каблове
изоловане пластчном масом, без арматуре, пресека 4x70-150 mm2 сет садржи материјал за 4 проводника.
сет
100
5
105
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове PP00, 6 - 25, 1 kV. Кабловска спојница за 1 kV каблове
изоловане пластчном масом, без арматуре, пресека 4x6-25 mm2 сет садржи материјал за 4 проводника.
сет
50
5
55
ком
ком
ком
сет
500
100
200
5
500
100
200
5
14
15
16
17
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9 mm, спољни пречник 25,5 са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm са прстеном
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове, 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
18
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/3XIH1-ML-2-13 (70-150 ). Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3
фазе.
сет
2
2
19
Кабловске главе типа POLT 12 D/3XOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM" , 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3
фазе.
сет
2
2
20
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове PP00, 16 - 50, 1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV
каблове изоловане пластичном масом, без арматуре, пресека 4x16-50 mm2 сет садржи материјал за 4
проводника.
set
5
5
21
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija
izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
22
23
24
25
26
27
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S, "RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM".
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 35/12-1000/S "RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70 mm). Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3
фазе.
сет
2
2
ком
ком
ком
ком
ком
10
40
20
60
20
10
40
20
60
20
сет
2
2
50
50
20
50
20
20
5
50
50
50
20
50
20
20
5
50
4
4
1
1
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
36
Kablovska glava tipa POLT 12 C/1XI-ML-1-13, "RAYCHEM" od 25mm2 do 95mm2, 10kV, 1 сет садржи материјал за 3
фазе.
сет
37
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove izolovane PVC. (Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
сет
Fid sklopka 40/0,3
kom
kom
kom
kom
28
29
30
31
32
33
34
35
38
39
40
41
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник 18 mm са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5 mm, спољни пречник 12 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2 mm, спољни пречник 18 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
IV -polna 240V /415V 50Hz
IEC 61008
Monofazni šuho sa uzemljenjem OG beli PVC -keramika 16A/230 V
Trofazni šuho sa uzemljenjem OG beli PVC -keramika 16A/230 V
Podsklop 6, sa prekidačem, 6 priključnih gnezda u jednom redu sa uzemljenjem
1
3
3
3
1
3
3
3
66
Дсипозиција
Партија 11. Прибор за уземљење
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
Pocinkovana traka FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Uzemljivač cevni 2.5" L-3 m
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60 (три плочице)
Обујмица за уземљивач цевни 2,5"
јед.мере
kg
kom
kom
kom
kom
Крагујевац
3000
300
60
100
100
Смедерево
С. Паланка
В Плана
67
Укупно
3000
300
60
100
100
Jednopolna šema br. 2.1 - orman za stubnu TS 400kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
UZ 25/10A
4G-16-66U
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
630A,400V
SL7000
5A
max
KWh
A
600/5A
A
60W 10A
A
0 - 400/5A
0.5kV; 5kA
0.4 kV
PK 125/50A
PK 125 /80A
Cu 4 x (30 x 5mm)
kWh
PK 250/NV 160A
0-1-2
25kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
5
6
CN 63
PK-125A
68
Skica br. 2.1 - NN ormana za stubnu TS 400kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
5A
max
F
100A
630A,500V
A
A
V
A
10-100
KWh
69
Opis br. 2.1 - orman za stubnu TS 400kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
NNRO od aluminijuma dimenzija 1200x1000x400 mm propisno zadihtovan sa vazdušnim
izvodima i prostorom za ugradnju polja JO,stepen zaštite IP 54
-Glavni prekidač KS 630 A
-bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka
-izolator IP
-NN izvod preko postolja 250/160 A
-koso grlo i sijalica 60W
-utičnica 220V 10 A
-običan prekidač 220V 10A
-EZN osigurač 220V sa umetkom 6A i 10 A
-direktno brojilo aktivne energije 10-100A
-postolje 125A sa osiguračem 80A za JR
-foto relej
-kontaktor CN63A
-odvodnik prenapona OPN 0.5 kV , 5 kA
-uvodnice
-bravica
-vijčana roba i el.veze
-ostali sitni materijal
- strujni reduktor 600/5A
- osigurač 6A
-Broilo SL 7000
komplet 1
kom. 1
kg 6
kom. 2
komplet 4
komplet 1
kom 1
kom 1
komplet 5
komplet 1
kom. 3
kom. 1
kom. 1
kom. 3
kom. 5
kom. 1
komplet 1
komplet 1
kom. 3
kom 3
kom.1
- Појашњење за броило SL7000: Броило има независно симетрично напајање које се аутоматски прилагођава
мрежном напону 3x220/380V, при томе је неосетљиво на следеће неповољне аномалије:
-Нестанак 1 или 2 фазе
-нестанак нуле или нуле и 1 фазе
-замена места фазног и нултог проводника
Мерење:Активна , реактивна, привидна енергија и снага
Тренутне вредности : Фазни напон , струја
Ранг напона: све до 3x240/415V
Директна веза :In-5A , Iмаx120А
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
- kondezatorska baterija 25 kVAr
- osigurač 50A
- postolja PK 100A
-Ampermetri sa maksigrafom 0-400A
-Voltmetar 0-500V
kom. 1
kom.3
kom. 3
kom. 3
kom 1
70
1200
500
SL 7000
Kwh
Niskonaponski prekidac 1250 A
sa naponskim okidacem
Polje javnog osvetljenja
1900
Nulti vod
540
Zemljovodni vod
780
800
500
ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА 2.2 - НН БЛОКА 630kVA, 0,4 kV са 8 извода
6A
SL 7000
1000/5A
UZ 25/16A
4G-10-90U
DV 1250A
60W 16A
PK 125
Cu 3 x (60x10)+(60x5)mm
10-100A
Fr
kWh
8xTOL400-250A
4G63-10U
1
2
3
4
5
6
7
8
3x25kVAr
CN 100
PK-125A
Скица бр. 2.2 - НН блок 630kVA са 8 извода, мерењем укупне потрошње и пољем ЈО
71
Опис бр. 2.2 - NN блок 630 kVA са 8 извода, мерењем укупне потрошње и пољем ЈО
Опрема ниског напона
Трафо поље НН компакт прекидач типа DV-1250 A, 500V, са интегрисаним
прекострујним и краткоспојним чланом и нисконапонским окидачем.
СМТ типа СТЕН 081 1000/5 А, класа 0,5, U= 0,72 кV.
Појашњење за броило SL7000: Броило има независно симетрично напајање
које се аутоматски прилагођава мрежном напону 3x220/380V, при томе је неосетљиво на
следеће неповољне аномалије:
Нестанак 1 или 2 фазе
нестанак нуле или нуле и 1 фазе
замена места фазног и нултог проводника
Мерење:Активна , реактивна, привидна енергија и снага
Тренутне вредности : Фазни напон , струја
Ранг напона: све до 3x240/415V
Директна веза :In-5A , Iмаx120А
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
Напонске кругове осигурати одговарајућом топљивим осигурачима UZ 25/16/6
А, једнополни OG прекидач 10 А ( 250 V ) са косим грлом Е 27.
Изводно поље НН трополно нисконапонско високоучинско постоље
високоучинска осигурачка летва 400 А, 500 V,
Поље јавне расвете једнополна постоља 125 A, 500 V, уложак НН
високоучинског осигурача за 80 А, 500 V, контактор трополни 100 А, 500 V, са калемом 220
V≈, 50 Hz, гребенасти прекидач за уградњу 10 А, 500 V са положајима 1-0-2 (у режиму рада
аутоматски-искључено-ручно) за командовање контактора, постоља НН високоучинских
осигурача 125 А, 500 V, уложак НН високо учинског осигурача за 80 А, 500 V, електрично
бројило трофазно једнотарифно за директно мерење активне енергије и струје 10-100 А, 3 х
230/400 V, 50 Hz, фото реле, осигурач UZ 10 А, одговарајуће редне стезаљке, проводник за
ожичење PF 25 mm2 и P 1,5mm2
72
500
Kwh
KWh
Niskonaponski prekidac 1250 A
sa naponskim okidacem
Polje javnog osvetljenja
1900
Nulti vod
540
Zemljovodni vod
800
780
500
ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА 2.3 - НН БЛОКА 630kVA, 0,4 kV са 8 извода
6A
Kwh
1000/5A
1000/5A
A
A
A
4G-10-90U
UZ 25/16A
V
0-500V
DV 1250A
60W 16A
PK 125
Cu 3 x (60x10)+(60x5)mm
10-100A
Fr
kWh
125/80A
LVD400-250A
0-1-2
1
2
3
4
5
6
7
8
3x25kVAr
CN 100
PK-125A
Скица бр. 2.3- НН блок 630kVA са 8 извода, мерењем укупне потрошње и пољем ЈО
73
Опис бр. 2.3 - NN блок 630 kVA са 8 извода, мерењем укупне потрошње и пољем ЈО
НН блок за унутрашњу монтажу треба бити израђен у виду слободно-стојећег
дозидног сталка од међусобно заварених лимених профила, два пута декапираног лима
заштићеног од корозије електростатичким поступком наношења прашкастих боја. .
Димензије НН блока су (800+780+500) x 1900 x 500 са распоредом „изводно поље + трафо
поље + блок јавне расвете“.
Изводно поље НН:
- Сабирнице су од тврдо вученог електролитичког бакра E.Cu 60 х 10 mm+60 х 5 mm,
сабирнице су прописно офарбане, потпорни изолатори PUB , трака за уземљење FeZn 25 х 4
mm.
- У доњем делу изводног поља налази се 8 извода који су изведени трополним
нисконапонским високоучинским постољима (летвама) 400 А, 500 V ( слично типу LVD 400 ),
видно обележени бројевима од 1 до 8.
- У горњем делу налази се орман поља у коме је смештено мерење протока.
Трафо поље НН:
- Садржи компакт прекидач типа DV-1250, 1250 A, 500V, са интегрисаним прекострујним и
краткоспојним чланом и нисконапонским окидачем који треба повезати са редним стезаљкама
у оквиру НН блока.
- Сабирнице су од тврдо вученог електролитичког бакра E.Cu 60 х 10 mm+60 х 5 mm,
потпорни изолатори PUB , трака за уземљене 25 х 4 mm. Прикључни део сабирница се налази
на половини горње стране трафо поља.
- СМТ типа СТЕН 081 1000/5 А, класа 0,5, U= 0,72 кV.
- Мерење тренутних вредности струја и напона извести помоћу 3 биметална А-метра са
максипоказивачем номиналне струје 5 А и скалом 1000/5 А, V-метром 0-500 V≈ и
седмоположајном V- метарском преклопком. Напонске кругове осигурати одговарајућим
топљивим осигурачима. Проводник за ожичење је P 2,5mm2. За мерење тренутних вредности
струје и напона опционо уместо А-метра и V- метра може се уградити трофазни мерни
претварач мултипроцесорски са дисплејом ( сличан типу „ Lovato “),
- Заштиту од преоптерећења извести биметалним релеом са штелујућим регулатором до
1÷6 А, напонски сигнал за искључење довести до редних стезаљки у оквиру НН блока и
проследити га на напонски окидач Главног НН прекидача. Преко помоћног рела са заставицом
(сличаног типу PR-59-C) обезбедити искључење трансформаторског растављача услед
деловања примарних трансформаторских заштита Bu и Tc.
- Мерење протока извести мултифукционалном полуиндиректном мерном групом са
интегрисаном функцијом уклопног сата са памћењем обрачунских података (вршно
оптерећење, активна енергија, реактивна енергија у две тарифе) за најмање 12 месеци , класе
тачности 1 , реактивно класе 3, максиграф 1, слично типу DMG-2 US 3 x 230/400 , 5 ( 5) A.
- Компензација празног хода трансформатора изведена је батеријом PTK 20 , Q =3x25
kVar, U = 420 V, постоља 125 A, 500 V, уложак НН високо учинског осигурача за 80 А, provodnik
2
P/F 25 mm .
- Монофазна OG утичница , једнополни OG прекидач 10 А ( 250 V ), са косим грлом Е 27.
Напонске кругове осигурати одговарајућим топљивим осигурачима UZ 25/16/6 А,
'
Поље јавне расвете :
Поље ЈР садржи:
- три једнополна нисконапонска високоучинска постоља 125 A, 500 V са улошком NV
осигурача 80 А, 500 V, (пре бројила)
- контактор трополни, 100 А , 500 V са калемом за 220 V≈, 50 Hz,
- гребенасти прекидач за уградњу 10 А, 500 V са положајима 1-0-2 ( у режиму рада
аутоматски-искључено-ручно ) за командовање контактора
- електронско трофазно бројило за директно мерење активне енергије 10-100 А, 3 х
230/400 V, 50 Hz, класе 2
- три једнополна нисконапонска високоучинска постоља 125 A, 500 V са улошком NV
осигурача за 63 А, 500 V, (после бројила)
- фото реле , осигурач UZ 10 А, одговарајуће редне стезаљке, проводник за ожичење PF 25
2
2
mm i P 1,5mm .
Поред обележавања извода бројевима, неопходно је обележити положај прекидача
укључено-искључено, обележити струјна кола на припадајућим топљивим осигурачима EZ
25/16/6 А, поставити упозоравајућу-заштитну дрвену препреку на изводном пољу. Обезбедити
услове за прикључење трансформаторских заштита Bu и Tc као и трансформаторске ћелије ВН
блока и испоручити једнополну шему и шему везивања.
74
1200
500
KWh
SL 7000
Niskonaponski prekidac 1600 A
sa naponskim okidacem
Polje javnog osvetljenja
1900
Nulti vod
540
Zemljovodni vod
800
780
570
JEDNOPOLNA ŠEMA NN BLOKA 1000kVA, 0,4 kV sa 12 izvoda
6A
SL 7000
1500/5A
UZ 25/16A
1600A
60W 16A
PK 125A
PK 160A
Cu 3 x (80x10)+(80x5)mm
5A
Fr
kWh
100/5
12xTOL400-250A
Fe/Zn 25 x 4mm
4G63-10u
CN 63
80kvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PK-125A
Skica br.2.4.
75
4G63-10u
Opis br 2.4
Oprema niskog napona
Trafo polje niskog napona je slobodnostojeće za unutrašnju montažu
U trafo polju je ugrađena sledeća oprema: prekidač tipa DV 1600,1600A,500V, strujni transformator STEN 061, sa
sledećim karakteristikama 1500/5A, kl = 0,5, U = 0,6V, SL7000: Броило има независно симетрично
напајање које се аутоматски прилагођава мрежном напону 3x220/380V, при томе је
неосетљиво на следеће неповољне аномалије:
-Нестанак 1 или 2 фазе
-нестанак нуле или нуле и 1 фазе
-замена места фазног и нултог проводника
Мерење:Активна , реактивна, привидна енергија и снага
Тренутне вредности : Фазни напон , струја
Ранг напона: све до 3x240/415V
Директна веза :In-5A , Iмаx120А
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
, niskonaponski osigurači UZ 25/16A, dvopolna šuko utičnica za ugradnju 16A,250V,
potporni izolatori PUB,
tvrdo vučeni elektrolitički bakar ECu 80x10, traka za uzemljenje Fe Zn 25x4mm, redne stezaljke VS 16mm2 , provodnik
za ožičenje P 2,5mm
Izvodno polje niskog napona za unutrašnju montažu izrađeno od međusobno zavarenih limenih profila, sa
ugrađenom sledećom opremom:
Tropolni niskonaponski visokoučinski blok,500V,400A, Uložak niskonaponskog visokoučinskog osigurača,nazivnog
napona 500V,nazivne struje 250A, Potporni izolatori PUB, tvrdo vučeni elektrolitički bakar ECu 80x10mm, traka za
uzemljenje FeZn 25x4mm, opomenska drvena letva,obojena, dužine 1,2m
Polje uličnog osvetljenja izrađeno je u vidu slobodno-stojećeg stalka od međusobno zavarenih limenih profila
570x500x1900mm, ugrađena je sledeća oprema:
postolje niskonaponskog visokoučinskog osigurača, jednopolno za 160A,500V, uložak n.n. visokoučinskog
osigurača za 160A,500V, kontaktor tropolni,63A, 500V, sa kalemom za 220V,50Hz, grebenasti prekidač tropolni za
ugradnju 160A,500V,strujni merni transformator prenosnog odnosa 100/5A,kl.0,5, postolje n.n. visokoučinskog
osigurača 100A,500V, uložak n.n. visokoučinskog osigurača 63A,500V, električno brojilo trofazno dvotarifno za
merenje aktivne energije
za priključak na strujni merni transformator 100/5A i napon 3x380/220V,50Hz, fotorele, redne stezaljke VS 16mm2
,provodnik za ožičenje P/F 16mm2 , traka za uzemljenje FeZn 25x4mm
Kompenzacija
Postolja niskonaponskog visokoučinskog osigurača j 125A, uložak niskonaponskog visokoučinskog osigurača In
125A, kabl PPOO 4x35mm2 za povezivanje osiguračke kutije sa sabirnicama niskog napona i sa kondenzatorskom
baterijom, kondenzator tipa PTK 50 400,Qc = 80 kVAr, tablica upozorenja montirana na kućištu komandne baterije sa
natpisom '' Intervencija na komandnoj bateriji je dozvoljena pošto se utvrdi da je u beznaponskom stanju,, ,
Ostali sitan montažni nespecificirani materijal
76
Jednopolna šema br. 2.5 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
UZ 25/10A
4G-16-66U
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
500A,400V
SL7000
5A
max
KWh
A
400/5A
A
60W 10A
A
0 - 400/5A
0.5kV; 5kA
0.4 kV
PK 125/50A
PK 125 /80A
Cu 4 x (30 x 5mm)
kWh
PK 250/NV 160A
0-1-2
20kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
CN 63
PK-125A
77
Skica br. 2.5 - NN ormana za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
5A
max
F
1200
100A
400A,500V
A
A
V
A
10-100
KWh
1000
78
Opis br. 2.5 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
NNRO od aluminijuma dimenzija 1200x1000x400 mm propisno zadihtovan sa vazdušnim
izvodima i prostorom za ugradnju polja JO,stepen zaštite IP 54
-Glavni prekidač KS 500 A
-bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka
-izolator IP
-NN izvod preko postolja 250/160 A
-koso grlo i sijalica 60W
-utičnica 220V 10 A
-običan prekidač 220V 10A
-EZN osigurač 220V sa umetkom 6A i 10 A
-direktno brojilo aktivne energije 10-100A
-postolje 125A sa osiguračem 80A za JR
-foto relej
-kontaktor CN63A
-odvodnik prenapona OPN 0.5 kV , 5 kA
-uvodnice
-bravica
-vijčana roba i el.veze
-ostali sitni materijal
- strujni reduktor 400/5A
- osigurač 6A
-Broilo SL 7000
komplet 1
kom. 1
kg 6
kom. 2
komplet 4
komplet 1
kom 1
kom 1
komplet 5
komplet 1
kom. 3
kom. 1
kom. 1
kom. 3
kom. 5
kom. 1
komplet 1
komplet 1
kom. 3
kom 3
kom.1
- Појашњење за броило SL7000: Броило има независно симетрично напајање које се аутоматски прилагођава
мрежном напону 3x220/380V, при томе је неосетљиво на следеће неповољне аномалије:
-Нестанак 1 или 2 фазе
-нестанак нуле или нуле и 1 фазе
-замена места фазног и нултог проводника
Мерење:Активна , реактивна, привидна енергија и снага
Тренутне вредности : Фазни напон , струја
Ранг напона: све до 3x240/415V
Директна веза :In-5A , Iмаx120А
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
- kondezatorska baterija 20 kVAr
- osigurač 50A
- postolja PK 100A
-Ampermetri sa maksigrafom 0-400A
-Voltmetar 0-500V
kom. 1
kom.3
kom. 3
kom. 3
kom 1
79
700
1950
2200
JEDNOPOLNA ŠEMA VN bloka 1Tr+3Vz korak 550
10kV
KLFa12/630 135-SU
1
2
3
KLa12/630 135-EUK
4
KLa12/630 135-EUK
Ecu 40x5mm
KLa12/630 135-EUK
10kV, 60A
Skica br.2.6.
80
700
1950
2750
JEDNOPOLNA ŠEMA VN bloka 1Tr+4Vz korak 550
10kV
KLFa12/630 135-SU
1
2
3
KLa12/630 135-EUK
4
KLa12/630 135-EUK
4
KLa12/630 135-EUK
Ecu 40x5mm
KLa12/630 135-EUK
10kV, 60A
Skica br.2.7
81
Опис бр 2.8
ВН блок 10 кV (1 трафо и 4 водне ћелије )
- ВН блок је слободно стојећи, састоји из 5 дозидних ћелије за унутрашњу монтажу
димензија 550 х 1950 х 700 mm са распоредом „ трафо ћелија + четири доводно-одводне ћелије“ (са
лева на десно). Блок треба да буде израђен од два пута декапираног лима заштићеног од корозије
електростатичким поступком наношења прашкастих боја. Уземљење израдити траком FeZn 25 х 4 mm
која је постављена на дну блока са које је извршен развод уземљења до сваког високоучинског
растављача. На свим покретним и демонтажним деловима извршити изједначење потенцијала
помоћу звездастих подлошки и бакарним проводником одговарајућег пресека. На вратима ћелија су
отвор за визуелни преглед уклопног стања полова растављача са ватросталним стаклом или
металним вратанцима, отвор за погон полова растављача, уземљивача и показивача положаја. На
вратима је потребно означити процедуру манипулације растављачем, обележити погоне полова и
уземљивача, обележити положаје укључено-искључено (уземљено), припадност ћелије ( трафо,
водна ), редни број, једнополну (слепу) шему ћелије и натпис ,,високи напон-опасно по живот''. Ћелије
морају бити затворене са горње и доње стране одговарајућим поклопцима. На горњем поклопцу
треба да постоји клапна-одушак за смањење притиска и излаз гасова. На доњем поклопцу треба да су
кабловски отвори.
Трафо ћелија:
- Садржи уграђен трансформаторски високоучински склопка растављач одговарајућег
корака, са приграђеним носачима средњенапонских високоучинских осигурача са ударном иглом типа
VVC, могућношћу укључења-искључења механичким погоном помоћу одговарајуће полуге,
искључења механичким тастером, искључења електричним тастером и екстерним напонским
импулсом помоћу напонског окидача-шпулне искључења називног напона 220 V≈, 50 Hz. Номинални
напон јe Un= 12 kV, а номинална струја је In= 630 А, термичка струја Ith= 16 kA, динамичка струја Idyn=
40 kA.
Доводно-одводна ћелија:
- Садржи уграђен линиски склопка- растављач одговарајућег корака са приграђеним
ножевима за уземљење који се укључују-искључују уз помоћ акумулиране енергије опруге.
Манипулације половима и уземљивачем изводе се механичким погонима помоћу одговарајућих
полуга. Номинални напон је Un= 12 kV, а номинална струја је In= 630 А, термичка струја Ith= 16 kA,
динамичка струја Idyn= 40 kA.
- Растављачи се монтирају на предњем зиду ћелије. Погон је обртни, интегрисан на
предњој страни растављача. Механичка манипулација укључења и искључења растављача се врши
са предње стране на средњем делу растављача. Сабирнице су од тврдо вученог електролитичког
бакра Е.Cu 40 х 5 mm, везе са високоучинским растављачима Е.Cu 30 х 5 mm за трајно подносиве
струје 450 А. Сабирнице су прописно офарбане. Проводне плоче су монолитне од алардита,
изграђене са продуженом путањом површинских струја, називног напона 12 kV и испитног напона 35
◦
◦
kV, температурне издржљивости - 50 C до + 130 C. У ВН блок 1Т+3В се испоручује једна полуга за
погон полова и једна за погон уземљивача.
82
700
1950
2750
JEDNOPOLNA ŠEMA VN bloka 2Tr+3Vz korak 550
10kV
KLFa12/630 135-SU
10kV, 60A
1
2
KLFa12/630 135-SU
3
4
KLa12/630 135-EUK
Ecu 40x5mm
5
KLa12/630 135-EUK
KLa12/630 135-EUK
10kV, 60A
Skica br.2.9
83
OPIS ZA TRAFO I VODNE ĆELIJE
Prilog uz opis i skice br. 2.6, 2.7 i 2.9
Tehnički opis – podaci za trafo ćeliju: dimenzije: širina 550 mm, dubina 700, visina 1950, dimenzije revizionog otvora na vratima za kontrolu stanja uključenja rasklopnog aparata 360 x 460, In=630 A, Idin=40 kA,
Ith=16 kA, Un=12 kV, stepen zaštite prema (ICN) IP 21, boja RAL 7032, oklopljena čeličnim limom d =2mm i namenjena za smeštaj uz zid a može i slobodnostojeća, pregradni zidovi od izolacionog materijala,
poklopac od providnog izolacionog materijala. Sklopka rastavljač ugrađena uz zadnju stranu bloka. Tvrdo vučeni elektrolitički bakar ECu 40x5
Oprema: Sklopka rastavljač sa pregibnim cevima i opružnim mehanizmom za nezavisno brzo uključenje i mehanizmom sa akumulisanom energijom za brzo isključenje. Sistem za pokretanje čini pogonska
osovina spojne poluge i uređaj za brzo uključivanje i brava za pokretanje sa uređajem za okidanje i oprugom za akumulisanje energije za brzo nezavisno prekidanje. Ugao zakretanja pogonske osovine 900. Težina 38 kg
polni razmak rastavljača 135, sa osiguračima dole normalno postavljenim , polužni pogon.
Ostali sitan montažni nespecificirani materijal .
Dimenzije sklopke rastavljača u mm.
a
b
b1
b2
c
c1
d
e/e1
f
f1
h
k
k1
l
l1
m
m1
n
o
p
q
r
s
w
x
350
400
200
200
385
474
430
286
552
462
135
102
500
500
412
842
620
221
279
437
465
480
166
144
Tehnički opis – podaci za vodnu ćeliju: dimenzije: širina 550 mm, dubina 700, visina 1950, dimenzije staklenog otvora na vratima za kontrolu stanja uključenja rasklopnog aparata 360x460, In=630 A, Idin=40 kA,
Ith=16 kA, Un=12 kV, stepen zaštite prema (ICN) IP 21, boja RAL 7032, oklopljena čeličnim limom d =2mm i namenjena za smeštaj uz zid a može i slobodnostojeća, Sklopka rastavljač ugrađena uz zadnju stranu
bloka.
Oprema: Sklopka rastavljač sa pregibnim cevima . Sistem za pokretanje čini pogonska osovina spojne poluge i uređaj za brzo uključivanje i za brzo prekidanje.Ugao zakretanja pogonske osovine manji od 90.
Težina 26 kg. polni razmak rastavljača 135, polužni pogon i dograđenim zemljospojnikom dole.
Ostali sitan montažni nespecificirani materijal .
84
Dimenzije sklopke rastavljača u mm.
a
350
b
400
b1
200
b2
200
c
385
d
430
e
286
f
552
g
180
h
135
k
102
k1
176
l
500
l1
500
m
412
n
190
o
231
p
279
q
7
r
465
s
275
w
161
x
144
Oprema visokog napona
Visokonaponski razvodni blok sa sledećim sadržajem:
-Izvodna ćelija dimenzija dubina 700mm i visine 1950mm je slobodnostojeća za unutrašnju montažu sa prednje strane zatvorena vratima sa prozorom od sigurnosnog stakla dimenzija 360x460 za kontrolu stanja
uključenja rasklopnog aparata
U ćeliji je ugrađena sledeća oprema:
rastavljač sa polužnim pogonom, kao na slici i sledećih dimenzija
a
280
b
600
b1
300
b2
300
c
315
d
630
e
286
f
552
g
180
h
210
k
102
k1
176
k2
251
l1
646
l2
25
m
412
n
190
i
69
6
o
348
p
348
q
7
r
465
s
275
w
201
x
164
z
40
aralditna ploča Si 12, tvrdo vučeni elektrolitički bakar ECu40x5mm,,traka za uzemljenje Fe Zn 25x4mm, slepa šema, natpisna pločica.
Ostali sitan montažni nespecificirani materijal .
85
Download

konkursna