НАРУЧИЛАЦ
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
„Центар“ д.о.о. Крагујевац
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПЦ 9/2013
Крагујевац, 2013. године
1
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6041
од 27.09.2013 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 6041/1 од 27.09.2013
, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА
ЈН бр ОПЦ 9/2013
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике,
III
квалитет, количина и опис добара...)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
IV
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац подаци о понуђачу
VII
Образац подаци о подизвођачу
VIII
Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди
IX
Образац изјаве о испуњавању обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке
X
Модел уговора
XI
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
XII
Образац трошкова припреме понуде
XIII
Образац изјаве о независној понуди
XIV
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Образац изјаве о достављању средстава финансијског
XV
обезбеђења
XVI
Модел референц листе понуђача за 2010. годину
XVII
Модел референц листе понуђача за 2011. годину
XVIII
Модел референц листе понуђача за 2012. годину
XIX
Модел потврде за 2010. годину
XX
Модел потврде за 2011. годину
XXI
Модел потврде за 2012. годину
XXII
Изјава понуђача о довољном техничком капацитету
XXIII
Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету
XXIV
Изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља
на раду
XXV
Образац понуде
XXVI
Диспозиција
XXVII
Описи и скице
Напомена:
Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и
укупан број страна конкурсне документације.
2
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о.
Крагујевац
Улица и број: Слободе бр.7
Седиште: Крагујевац
Интернет страница:www.edcentar.com
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 9/2013 су добра - Електроматеријал и опрема.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице:
Лица за контакт:Гордана Стодић и Ненад Трифуновић број телефона 034/307-226,
факс 034/370-156, e-mail: [email protected]
6. Рок за подношење понуда:
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и и нтернет
страници Наручиоца дана 30.09.2013.
Рок за достављање понуда је 30.10.2013. године до 11 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.10.2013. године до 1130 часова.
3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 9/2013 су добра – Електроматеријал и опрема
2. Партије:
Партија 1. –Бетонско кућиште
Ознака из општег речника набавки - 44000000
Партија 2. –Разводна постројења
Ознака из општег речника набавки -31200000
Партија 3. –Енергетски трансформатори и опрема
Ознака из општег речника набавки - 31213200
Партија 4. –Мерни трансформатори
Ознака из општег речника набавки -31173000
Партија .5-Трансформаторско уље
Ознака из општег речника набавки - 09211640
Партија .6-Стубови и опрема
Ознака из општег речника набавки - 44212226
Партија .7 –Дрвени стубови
Ознака из општег речника набавки - 44212226
Партија .8 –Изолатори за мреже и постројења
Ознака из општег речника набавки – 31310000
Партија .9 –ВН И НН осигурачи
Ознака из општег речника набавки - 31211300
Партија .10 –Одводници пренапона
Ознака из општег речника набавки - 31217000
Партија .11 –Растављачи
Ознака из општег речника набавки - 31214110
Партија .12 –Прекидачи снаге и реклозери
Ознака из општег речника набавки - 31212000
Партија .13 –Релејна заштита и аутоматика
Ознака из општег речника набавки - 31220000
Партија .14 –Батерије и батеријски улошци
Ознака из општег речника набавки - 31400000
Партија .15 –Јавна расвета
Ознака из општег речника набавки - 31500000
Партија .16 –Енергетски каблови
Ознака из општег речника набавки -31320000
Партија .17 –Проводници и снопови за ваздушне водове
Ознака из општег речника набавки - 31320000
Партија .18 –Прибор за проводнике, снопове за ваздушне водове
Ознака из општег речника набавки - 31340000
Партија .19 –Енергетска кабловска опрема
Ознака из општег речника набавки - 31340000
Партија .20 –Електроинсталациони материјал
Ознака из општег речника набавки - 31220000
Партија .21 –Прибор за уземљење
Ознака из општег речника набавки - 31213300
Партија .22 –Метална галантерија
Ознака из општег речника набавки - 44316400
3. Остали услови везани за предмет јавне набавке:
- Гарантни рок добара за све партије је најмање 2 године.
-Рок испоруке добара је прецизиран у обрасцу понуде.
-Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца према диспозицијама датим у
прилогу где ће се извршити квантитативни и квалитативни пријем добара.
-Количине тражених добара су ближе одређене у обрасцу понуде у прилогу конкурсне
документације.
-Сви испоручиоци од којих ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац набавља добра која се
квалификују као опасна по заштиту животне средине су дужни да доставе MSDS листе
(Material Safety Data Sheet – Сигурносне листе података) преведене на српски језик у
електронској или папирној форми приликом испоруке материјала.
4
III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА)
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. ОПЦ 9/2013 формиране по партијама су:
Партија 1. –Бетонско кућиште
Партија 2. –Разводна постројења
Партија 3. –Енергетски трансформатори и опрема (Изабрани понуђач је у обавези да о
свом трошку обезбеди присуство представника наручиоца фабричком испитивању
трансформатора )
Партија 4. –Мерни трансформатори
Партија .5-Трансформаторско уље
Партија .6-Стубови и опрема
Партија .7 –Дрвени стубови
Партија .8 –Изолатори за мреже и постројења
Партија .9 –ВН И НН осигурачи
Партија .10 –Одводници пренапона
Партија .11 -Растављачи
Партија .12 –Прекидачи снаге и реклозери
Партија .13 –Релејна заштита и аутоматика
Партија .14 –Батерије и батеријски улошци
Партија .15 –Јавна расвета
Партија .16 –Енергетски каблови
Партија .17 –Проводници и снопови за ваздушне водове
Партија .18 –Прибор за проводнике, снопове за ваздушне водове
Партија .19 –Енергетска кабловска опрема
Партија .20 –Електроинсталациони материјал
Партија .21 –Прибор за уземљење
Партија .22 –Метална галантерија
Приликом испоруке ВН и НН каблова и снопова дозвољена је метража на
добошима у оријентационој вредности од 500 м, осим за СКС 4x16 и СКС 2x16 која
може бити оријентационо до 1000 м.
КОЛИЧИНА НАБАВКЕ
Количине набавке добара дате су у обрасцу понуде у прилогу
Диспозиција добара дата је у прилогу
5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз
понуду, и то:
Ред.
бр.
Обавезни услови
Да је понуђач је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан у одговарајући регистар.
1.
2.
Да је понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична
дела против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре.
Потребни докази
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре
или из регистра надлежног Привредног суда
(установе).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра Агенције за приврене регистре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из
групе
- Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
одизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Уверење Вишег суда у Београду да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
2. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда
на чијем подручју је седиште правног лица да
није осуђивано за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
НАПОМЕНА:
-Основни суд-кривична дела за која је као главна
казна предвиђена новчана казна или казна затвора
≤ 10 година;
-Виши суд: кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора>10 година;
-за законског заступника – Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а -извод из казнене
евиденције
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а -извод
из казнене евиденције.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
6
њих
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца
пре отварања понуда).
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
1.Потврда Агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Привредног и Прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
1. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
1.Потврда агенције за привредне регистре да
понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
позва за подношење понуда или
2. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није
изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда.
(Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда и не могу бити старије
од два месеца пре отварања понуда).
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођачадоставити за
сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
-
3.
Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности
која је на снази у време
објављивања
позива
за
подношење понуда.
7
4.
Редни
број
5.
6.
Да је понуђач је измирио доспеле
порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА
ЛИЦА:
1. Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да су измирени
доспели порези, доприноси и друге јавне
дажбине
у
складу
са
прописима
Републике Србије или стране државе у
којој понуђач има седиште; или потврду
належног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
2. Уверење локалне самоуправе да су
измирене обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена:
-Уколико
је
понуђач
у
поступку
приватизације, уместо 2 горе наведена
доказа
треба
доставити
уверење
Агенције за приватизацију да се налази
у поступку приватизације
-У случају да понуду подноси група
понуђача, ове доказе доставити за сваког
учесника из групе
-Услучају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
(Уверења не смеју бити старије од два месеца
пре отварања понуда)
Додатни услови
Потребни докази
Да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом ако у
периоду од шест месеци пре дана
издавања потврде Народне банке
Србије није био неликвидан дуже од
седам дана
Понуђач располаже неопходним
пословним капацитетом:
- ако је у току претходне три
пословне године (2010., 2011. и
2012.), испоручио добра која су
предмет јавне набавке у износу
од:
Партија 1. –Бетонско кућиште
-најмање 4.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија 2. –Разводна постројења
-најмање 6.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Потврда о броју дана неликвидности издата од НБС
- Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате у Крагујевцу, издата после дана
објављивања позива за достављање понуде.
1. Референц листе (списак испоручених добара која
су предмет ове јавне набавке) за 2010., 2011. и
2012. годину. (прилози 16., 17. и 18.).
Референц листа мора бити потписана и оверена од
стране овлашћеног лица понуђача за сваку годину
посебно.
2. Потписане и оверене потврде купаца које морају
да садрже вредност испоручених добара које су
предмет ове јавне набавке, а које је понуђач
испоручио купцу за сваку годину посебно
(прилози 19. 20. и 21.).
Партија 3. –Енергетски
трансформатори и опрема
8
-најмање 9.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија 4. –Мерни трансформатори
-најмање 2.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .5-Трансформаторско уље
-најмање 1.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .6-Стубови и опрема
-најмање 10.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .7 –Дрвени стубови
-најмање 1.500.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .8 –Изолатори за мреже и
постројења
-најмање 1.500.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .9 –ВН И НН осигурачи
-најмање 1.500.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .10 –Одводници пренапона
-најмање 2.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .11 –Растављачи
-најмање 3.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .12 –Прекидачи снаге и
реклозери
-најмање 6.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .13 –Релејна заштита и
аутоматика
-најмање 2.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .14 –Батерије и батеријски
улошци
-најмање 1.500.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .15 –Јавна расвета
-најмање 3.000.000,00 динара,
укупно све три године;
9
Партија .16 –Енергетски каблови
-најмање 6.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .17 –Проводници и снопови
за ваздушне водове
-најмање 4.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .18 –Прибор за проводнике,
снопове за ваздушне водове
-најмање 2.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .19 –Енергетска кабловска
опрема
-најмање 3.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .20 –Електроинсталациони
материјал
-најмање 1.000.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .21 –Прибор за уземљење
-најмање 800.000,00 динара,
укупно све три године;
Партија .22 –Метална галантерија
-најмање 1.000.000,00 динара,
укупно све три године;
7.
8.
Понуђач располаже одговарајућим
техничким капацитетом.
НАПОМЕНА: Под одговарајућим
техничким капацитетом сматра се
да понуђач поседује:
- магацин за складиштење
добара.
Понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом.
НАПОМЕНА: Под одговарајућим
кадровским капацитетом сматра се
да понуђач има:
- 3 запослена радника на
неодређено време.
1. Изјава о техничком капацитету
2. Изјава о кадровском капацитету
У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е
достави све доказе о испуњености потребних услова за учешће у поступку јавне
набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4, доказе
зе додатне услове не треба достављати за подизвођача.
10
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки
понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним
бројевима 1 – 4, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим
Обрасцем - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена.
Додатне напомене:
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама.
2. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5. Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља
доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.
6. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
9. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
11. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
11
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози који чине саставни део
понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ)
на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног преводиоца.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину
понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник понуђача, у сладу са
законом и позитивним прописима.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози,
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се
нумерација поднете документације изврши на свакој страни на којоj има текста,
исписивањем „1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан
број страна понуде.
Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља
неизбрисив траг ( хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.).
Уколико понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у том случају је то потребно
дефинисати споразум о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде
и печат понуђача.
3.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији на чијој предњој страни треба читко
написати:
ЕД „ Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр.7, 34000 Крагујевац,, са назнаком: ,,НЕ
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку бр ОПЦ 9/2013 , Електроматеријал и опрема
– за партије бр.___________ ”.
На полеђини коверте или кутије читко написати:
- назив и адресу Понуђача,
- број телефона и факса Понуђача,
- име и презиме овлашћеног лица за контакт.
4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и
конкурсном документацијом.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени (
прилог IV).
12
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о понуђачу (прилог VI)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о подизвођачу (попуњавају само они
понуђачи који подносе понуду са подизвођачем - прилог VII)
- Попуњен, потписан и оверен образац подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду (прилог VIII)
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке (прилог IX)
- Попуњен, потписан и оверен образац понуде (прилог XXV)
- Попуњен, потписан и оверен модел уговора (прилог X)
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни (прилог XI)
- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (доставља се
уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН) зависно од
партије за коју се подноси понуда- прилог XII.
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди - прилог XIII.
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона - прилог XIV.
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о достављању средстава
финансијског обезбеђења- прилог XV.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2010.
годину- прилог XVI.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2011.
годину- прилог XVII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел референц листе понуђача за 2012.
годину- прилог XVIII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2010. годину- прилог XIX.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2011. годину- прилог XX.
- Попуњен, потписан и оверен образац - модел потврде за 2012. годину- прилог XXI
-Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о довољном техничком
капацитету - прилог XXII.
-Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о довољном кадровском
капацитету - прилог XXIII.
- Попуњен, потписан и оверен образац - изјава понуђача о примени мера безбедности
и здравља на раду- прилог XXIV.
-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (доставља се у случају подношења заједничке понуде), за
сваку партију посебно (уколико понуђач не достави споразум, његова понуда ће се
одбити као неприхватљива).
- За ставке у обрасцу понуде за које је прецизиран тип добра са називом произвођача.
Понуђач није у обавези да доставља техничке карактеристике уколико понуди
прецизиран тип траженог произвођача, а обавезан је да достави на Српском језику
атесте о испитивању.
Уколико нудите производ еквивалентан траженом доставити на Српском језику:
каталог произвођача са техничким карактеристикама датог производа, атесте о
испитивању, у супротном понуда ће се сматрати неисправном.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде попуни све ставке – сва празна поља, тј. да
поред цене и опције понуде, обавезно попуни за све позиције предмета набавке:
1) колону „марка тип“ може се уписати у скраћеном препознатљивом облику) и
2) колону „произвођач“ и да у њој упише само једног произвођача, уколико упише
два или више произвођача, понуда се неће разматрати.
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду
сложени према наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из
позива за достављање понуда и конкурсне документације.
13
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
неистините податке.
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Предметна јавна набавка обликована је у двадесет две партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку предмет јавне набавке, ЈН бр ОПЦ 9/2013 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр ОПЦ 9/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 9/2013 - - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (ЈН бр ОПЦ 9/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу изјаве о
испуњавању обавезних услова за учешће (поглавље IX) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
14
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум (за сваку партију) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.
4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Понуђена цена треба обухватити све зависне трошкове до места испоруке.
Понуђена цена из обрасца понуде треба да буде у складу са ценом из обрасца
структуре цене.
У случају рачунске грешке, меродавна ће бити јединична цена.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Рокови се морају строго поштовати. Рок је битан елемент уговора, чије прекорачење
доводи до раскида уговора по самом Закону.
Рок испоруке је прецизиран у обрасцу понуде. Понуда са роком испоруке дужим од
захтеваних рокова биће одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Обавеза добављача је да обавести Наручиоца минимално 4 радна дана пре
квалитативног испитивања када ће оно бити извршено.
Добављач се обавезује да пре испоруке изврши квалитативно испитивање добара у
присуству Наручиоца, о чему ће сачинити записник. Трошкови квалитативног
испитивања иду на терет добављача. Добављач је дужан да обавести Наручиоца
15
писаним путем о датуму испоруке добара најмање 2 дана пре испоруке добара. Под
даном се подразумева календарски дан.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији:
ЕД
Електрошумадија - Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево и ЕД ЕлектромораваПожаревац.
Уколико понуђач буде у понуди навео други рок испоруке у односу на наведени, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Рок се мора строго поштовати. Под даном се подразумева календарски дан. Понуђачи
су у обавези да обавесте наручиоца о датуму испоруке добара, према диспозицији,
два дана пре испоруке:
- Контакт особа за ЕД ''Електрошумадија''- Крагујевац је Драган Петровић, тел. 034/300226, мобилни телефон 064/834-29-15,
- Контакт особа за ЕД ''Електроморава'' - Пожаревац је Мишић Александар, тел.
012/530-417, мобилни телефон 064/830-61-81,
- Контакт особа за ЕД ''Електроморава'' - Смедерево је Живана Радојевић, тел.026/634459 мобилни телефон 064/83-32-24.
13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима на текући рачун Добављача у
законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Сваки рачун за испоручена добра мора да буде насловљен на наручиоца: ЕД Центар
д.о.о. Крагујевац, ул. Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац. На рачуну обавезно навести:
број јавне набавке, број уговора и место испоруке.
14. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА
Наручилац ће извршити пријемно испитивање предметних добара у складу са важећим
стандардима. Наручилац ће формирати стручни тим који ће извршити потребна
пријемна испитивања о чему ће направити Записник о квалитативном пријему.
15. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за испоручена добра је минимално 24 месеца од дана испоруке.
Понуђач је обавезан да у оквиру гарантног периода у року од највише 7 дана од дана
достављања рекламације отклони све недостатке.
16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (опција понуде)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
17.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач као саставни део понуде доставља Изјаву о издавању средстава
финансијског обезбеђења уговорних обавеза (прилог XVII ).
Меница као гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана обостраног
потписивања уговора, као гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда
бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први
позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица, са
фотокопијом потврде о регистрацији менице код пословне банке и оригиналом исте на
увид, менично писмо-овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а)
са роком важења 20 дана дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију
картона депонованих потписа од стране пословне банке (при томе је потребно да се
поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо
картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
16
Комисија за јавну набавку ће извршити упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а
за целокупну количину добара која су предмет ове јавне набавке, за сваку партију
посебно.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок испоруке.
19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,
као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра
домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и
поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13).
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач који
нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави доказ о домаћем пореклу
добара, које издаје Привредна Комора Србије.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Добра домаћег порекла која не буду имала овај доказ (потврду надлежног државног
органа) о домаћем пореклу третираће се као страна.
Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави
потврду надлежног државног органа земље потписнице споразума, којом доказује да
су добра и услуге домаћег порекла.
Уколико понуђач не достави потврду надлежног органа третираће се као страни.
20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр OПЦ 9/2013
17
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште,
електронске поште на e-mail: [email protected] или факсом на број 034/370-278.
22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
24. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе за понуђача наведене у члану
82. Закона о јавним набавкама
26. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
18
27. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail , факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
28. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
19
VI ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
20
VII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
који
ће
Датум
Подизвођач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
21
VIII ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
22
IX ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке:
Ред.бр.
1.
Обавезни услови:
да ли је понуђач регистрован за обављање
одговарајуће делатности код надлежног
државног органа
ДА
НЕ
да ли је понуђачу изречена мера забране
ДА
НЕ
обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење
понуд
3.
да ли су понуђач и његов законски заступник
ДА
НЕ
осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криманалне групе и да
ли су осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
4.
да ли је понуђач измирио доспеле порезе,
ДА
НЕ
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе у којој понуђач има седиште; или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације
Ред.бр.
Додатни услови:
1.
да ли располаже неопходним финансијским
ДА
НЕ
капацитетом
2.
да ли располаже неопходним пословним
ДА
НЕ
капацитетом
3.
да ли располаже неопходним техничким
ДА
НЕ
капацитетом
4.
да ли располаже одговарајућим кадровским
ДА
НЕ
капацитетом
Понуду дајем (заокружити):
1. самостално
2. понуда са подизвођачем
3. заједничка понуда
Извршење делимично поверавам ________________________________________________.
(назив и седиште подизвођача)
2.
Подизвођачу/има поверавам извршење
___________________________________________
а
њихово
учешће
у
укупној
_____________________________ %.
набавци
износи
Носилац посла код заједничке понуде је __________________________________________.
Статус понуђача (заокружити):
• правно лице
• физичко лице
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
____________________________________
23
X МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Уколико достављате понуду за партију 1 попуњавате Модел
уговора за партију 1, уколико конкуришете за остале партије попуњавате
модел уговора X/A
МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 1
Отворени поступак, јавна набавка бр. ОПЦ 9/2013
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о.
Крагујевац ул. Слободе бр.7, текући рачун:160-240000-10,Банка Интеса, матични број:
20114169, ПИБ: 104196924, које заступа директор др Гвозден Илић, дипл.ел.инж. (у
даљем тексту: Наручилац),
2.____________________________ из _____________, улица _________________
бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа
_________________ (у даљем тексту: Добављач).
Подизвођачи / Учесници у заједничкој понуди:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је купопродаја ______________________________________, у
складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре цене и
Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. _______ Партија 1
Монтажно бетонска кућишта које су саставни део овог уговора.
Добављач извршење набавке делимично поверава подизвођачу _______________
(навести назив подизвођача) и то : _________________ (навести део набавке који се
поверава).
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 2
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке – Огранци
Наручиоца као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Укупна цена из члана 1. овог Уговора износи _____________ динара без обрачунатог
пореза на додату вредност и фиксног је карактера за целокупан период важења
понуде број ______ од ________ године.
На укупну цену из претходног става овог члана Понуђач yрачунава и порез на додату
вредност у висини од 20% тј. ПДВ за предметну испоруку износи ____________
динара.
24
Укупна вредност предметне испоруке са ПДВ-ом износи __________ динара.
Члан 4.
Уговорене стране су се договориле да ће Наручилац извршити плаћање након
извршене испоруке добара и службеног пријема рачуна на следећи начин:
-30% износа рачуна у року од 30 дана, 30% износа рачуна у року од 45 дана и
преосталих 40% износа рачуна у року од 60 дана.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у тренутку потписивања уговора достави
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста за добро извршење посла као и
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате.
У меничном овлашћењу се уписује датум и износ (10% од вредности понуде са ПДВом) за реализацију исте.
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Понуђач ће испоруку добара извршити 20 дана након службеног пријема захтева са
тачно одређеном локацијом, где ће се извршити квантитативни и квалитативни пријем
добара.
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 7.
Понуђач даје гаранцију на квалитет испоручених добара и то:
______________________________________________________________.
За добра из претходног става овог члана Уговора Понуђач се обавезује да обезбеди
атестну документацију и гарантује квалитет ових добара према важећим прописима.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
Члан 8.
Поред наведених, Понуђач има и следеће обавезе:
да реализацију уговорене испоруке обави на начин и у року који Уговор
дефинише у члану 6. а на основу понуде број _______ од __________ ,
ако се записнички утврди да добра која је Понуђач испоручио Наручиоцу имају
недостатке у квалитету и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније
у року од 10 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не
учини, испоручилац добро мора заменити новим, који има једнаке или боље техничке
карактеристике.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 9.
Поред наведених Наручилац има и следеће обавезе:
да благовремено обавештава Понуђача о својим намерама по питању
реализације
уговора,
да благовремено врши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора.
25
50mm²
-
Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu
Изврши превоз испоруку и монтажу кућишта
Изврши испоруку и уградњу врата, жалузина и преградног зида
Изврши испоруку и уградњу металних поклопаца кабловских канала као и уљне каде
Изврши испоруку и уградњу шина за постављање енергетског трансформатора
Изврши изградњу тротоара око ТС
УГОВОРНА КАЗНА:
Члан 10.
Уколико Понуђач касни са реализацијом исте у односу на јасно дефинисане уговорне
обавезе из члана 6. овог Уговора Наручилац има право наплате уговорне казне од
0,2% вредности спорне реализације уговорене испоруке за сваки дан закашњења, а
највише 5 % од укупно уговорене вредности предметне испоруке.
Уговорна казна неће бити наплаћена у случају постојања више силе у смислу члана
11. овог Уговора.
ВИША СИЛА:
Члан 11.
Под вишом силом се подразумевају непредвиђене околности и поремећаји у друштву
и на тржишту који се нису могли сагледати у моменту потписивања Уговора као и
околности које се у смислу закона сматрају вишом силом.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране и има важност за цео период
важења усвојене понуде Понуђач бр. ____ од __________ године.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да до раскида Уговора може доћи уколико једна од
уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, ради дејства више силе и других
разлога утврђених Законом.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право да захтева раскид Уговора са отказним роком
од 8 дана и надокнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.
Члан 14.
За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране и достављања бланко сопствене (соло) менице и овлашћења за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.
Потписивање и овера уговора од стране Наручиоца обавиће се у року од 7 (седам)
дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107.
Закона о јавним набавкама и исти ће у наведеном року бити послат на потпис и оверу
Понуђачу.
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Уговора, текст уговора
потпише, овери и достави Наручиоцу.
Члан 16.
26
- -
- -
Уговорене стране су сагласне да ће све евентуално настале спорове решавати
споразумно, а ако није могуће, за настале спорове надлежан је Привредни суд у
Крагујевцу.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој
уговорној страни припада по 3 (три) примерка.
За Добављача:
_______________________
За Наручиоца:
_________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
27
X/А МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА ….......................
[навести назив и број партије ]
Закључен између уговорних страна:
1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о.
Крагујевац ул. Слободе бр.7, текући рачун:160-240000-10, Банка Интеса,
матични број: 20114169, ПИБ: 104196924, које заступа директор Сања
Туцаковић, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац),
2. ____________________________ из _____________, улица _________________
бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _______________, кога заступа
_________________ (у даљем тексту: Добављач).
Подизвођачи / Учесници у заједничкој понуди:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја ______________________________________, у
складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре цене и
Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. _______ Партија ____.
које су саставни део овог уговора.
Добављач извршење набавке делимично поверава подизвођачу _______________
(навести назив подизвођача) и то : _________________ (навести део набавке који се
поверава).
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан. 2
Укупно уговорена цена за предмет уговора из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи
_________________ динара.
Укупно уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ___________________ динара.
Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове до места испоруке – Огранци
Наручиоца као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање укупно уговорене цене из члана 2. уговора Наручилац ће извршити
Добављачу на текући рачун у динарима у законском року не дужем од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна, а након успешно обављеног квалитативног и
квантитативног пријема добара која су предмет овог уговора.
На рачуну који је насловљен на адресу Наручиоца: ЕД „Центар“ д.о.о. Крагујевац, ул.
Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац, обавезано навести број јавне набавке, број уговора и
место испоруке.
28
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ
Члан 4.
Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, Купац прихвата
корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са променом званичног
средњег курса динара у односу на ЕУР, према подацима Народне Банке Србије,
стављањем у однос средњег курса на дан настанка промета са средњим курсом на
дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена
курса буде већа од + 3% и вршиће се искључиво на основу писменог захтева
Добављача.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Добављач ће испоруку добара извршити према диспозицији и понуди бр. ______ од
__________.
У случају да Добављач не изврши испоруку добара у уговореним роковима, Наручилац
има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења, као и
право на раскид уговора.
Место испоруке су франко магацини наручиоца, према диспозицији:
ЕД
Електрошумадија - Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево и ЕД ЕлектромораваПожаревац.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
Добављач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму
испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.
Пријем предмета уговора обавиће се у магацину у седишту Наручиоца потписивањем
Записника о квантитативном пријему – без примедби и отпремнице и провером:
- да ли је испоручена уговорена количина
- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
- да ли су добра без видљивог оштећења
- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација
наведена у конкурсној документацији.
У случају да дође до одступања од уговореног, Добављач је дужан да до краја
уговореног рока испоруке отклони све недостатке.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
За испоручена добра из члана 1. овог уговора Добављач даје гарантни рок од ____
(минимално 24) месеца од дана испоруке.
У току трајања гарантног периода Добављач је обавезан да о свом трошку отклони све
евентуалне недостатке на испорученим добрима.
У гарантном периоду, Добављач је обавезан да све евентуалне интервенције на
отклањању квара на испорученим добрима изврши у року од седам дана од писменог
позива – обавештења које ће купац упутити факсом или е-мејлом.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Бланко соло меница за добро извршење посла
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског
обезбеђења Наручиоцу преда бланко сопствену меницу која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о регистрацији менице код пословне
банке и оригинал исте на увид, менично писмо – овлашћење у износу 10% од укупно
29
уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20 дана дужим од рока важења уговора
и оверену фотокопију картона депонованих потписа од стране пословне банке (при
томе је потребно да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке
на фотокопији депо картона).
Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом –
овлашћењем, у случају неиспуњења уговорних обавеза.
По истеку важности Уговора, уколико је Наручилац испунио све уговорне обавезе,
Добављач је у обавези да врати достављену бланко соло меницу.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Добављач не испоручи предмет овог уговора у складу са уговором, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од вредности неиспоручене
количине предмета овог уговора без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ не може бити већи од 10% од укупно уговорене цене из члана 2. овог
уговора.
Одредба овог члана ће се примењивати без претходне обавезе Наручиоца да о томе
обавести Добављача, па је самим падањем у доцњу Добављач дужан да плати
Наручиоцу уговорну казну.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора,
услед чега сматра овај уговор раскинутим.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама
које могу утицати на реализацију овог уговора.
Члан 13.
Уговор се закључује на период од 365 дана од дана закључења уговора односно до
испоруке целокупне уговорене количине предметних добара.
Члан 14.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне уговорне
стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше на
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у Новим
Саду .
30
Члан 16.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка припадају
свакој од уговорних страна.
За Добављача:
_______________________
За Наручиоца:
_________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
31
XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија __ (број партије и назив)
Јединична цена
без трошкова без
ПДВ-а
партија____
1
Остали
расходи
(трошкови
средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
2
Јединична цена без ПДВом
3(1+2)
I
Укупан износ ПДВ-а
II
Укупно понуђена цена са ПДВом
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 1. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а укупно за партију
за коју се доставља понуда без износа осталих трошкова тј.колоне 2
 у колони 2. уписати износ осталих расхода (трошкови средстава за рад, зависни
трошкови итд.)без ПДВ-а
 у колони 3. уписати сабрани износ колона 1+2 без ПДВ-а
 у ред. бр. I - уписује се укупан износ ПДВ-а;
 у ред. бр. I I - уписује се укупно понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом;
 на место предвиђено за датум, печат и потпис, овлашћено лице понуђача
уписује датум попуњавања обрасца структуре цене, печатом оверава и
потписује образац структуре цене.
Датум:
______________
М.П.
Потпис понуђача
______________
32
XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију ______
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, у
отвореном поступку јавне набавке _____________________ за партију ______, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
Износ трошкова у
динарима без ПДВ-а
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена:
- наведени образац се по потреби може копирати,
- достављање овог обрасца није обавезно.
33
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ОПЦ 9/2013 навести предмет јавне набавке, бр .............
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
34
XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке ОПЦ 9/2013 бр.____________ [навести редни број партије],
поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
35
XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА
о издавању средстава финансијског обезбеђења уговорних обавеза за ЈН
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци бр. ________,
као средство финансијског обезбеђења Наручиоцу предати бланко сопствену меницу
која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашћеног лица, са фотокопијом потврде о
регистрацији менице код пословне банке и оригинал исте на увид, менично писмо –
овлашћење у износу 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 20
дана дужим од рока важења уговора и оверену фотокопију картона депонованих
потписа од стране пословне банке (при томе је потребно да се поклапају датум са
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).
Датум:
М.П.
Понуђач
36
XVI РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2010. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
37
XVII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2011. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
38
XVIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2012. г
Ред.
број
Назив добара
Датум
испоруке
Назив и седиште
Вредност
испоручених
добара
купца/наручиоца
УКУПНО:
Место и датум:
М.П.
Понуђач
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
39
XIX ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2010. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 9/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
40
XX ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2011. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 9/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
41
XXI ПОТВРДА
Назив референтног купца __________________________
Седиште __________________________
Улица и број __________________________
Телефон __________________________
Матични број __________________________
ПИБ __________________________
ПОТВРДА
којом потврђујемо да је __________________________________ у 2012. години
(назив понуђача)
испоручио за наше потребе ____________________________________________ у
укупној вреднсти без ПДВ – а од _______________ динара.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
(назив понуђача)
учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – Електроматеријал и опрема,
број ОПЦ 9/2013 за партију (број и назив партије) ___________________, и у друге сврхе се
не може користити.
НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,
МЕСТО И ДАТУМ
________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
42
XXII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:
1. Магацин за складиштење добара ____________________
Складиштење се врши на:
а) затвореном простору,
б) отвореном простору.
Понуђач мора да се изјасни о врсти магацина заокруживањем слова испред понуђене
варијанте. Уколико понуђач поседује обе варијанте заокружити оба слова.
НАПОМЕНA:
-Наведени образац се по потреби може копирати.
Место и датум
______________
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________
43
XXIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да располажемо са
довољним кадровским капацитетом неопходним за реализацију предмета јавне
набавке бр. ___________ Партија (Број и назив партије). _____________________
Р.б.
Име и презиме
Датум:
________________
Радно место
М.П.
Стручна спрема
Понуђач:
__________________
44
XXIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ
Назив понуђача:___________________________________
Адреса понуђача: __________________________________
Да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље
на раду, које се односе на набавку број:___________, ____________________.
Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на
предмет јавне набавке.
Овим путем изјављујемо:

Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на
раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05.

Да су на свим производима, који су предмет јавне набавке,
примењене мере за безбедан и здрав рад.

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада,
опрему, средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне
материје само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав
рад.

Да ћемо осигурати запослене, који испоручују добра, за случај повреде
на раду.
Да ћемо обучити запослене, који испоручују добра, за безбедан и
здрав рад.

Место и датум
М.П.
Потпис овлашћеног лица
Понуђача
________________
45
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 1 Бетонско кућиште
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C 1x630 kVA
(1x1000) Ископ и израда темеља за ТС , са првим прстеном
kom
1
1
уземљења. Испорука и монтажа бетонског кућишта са
вратима и жалузинама.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко градилиште
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке: 20 дана од пријема захтева
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 180 дана
Испоручилац је у обавези да:
1 Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
2 Изврши превоз испоруку и монтажу кућишта
3 Изврши испоруку и уградњу врата, жалузина и преградног зида
4 Изврши испоруку и уградњу металних поклопаца кабловских канала као и уљне каде
5 Изврши испоруку и уградњу шина за постављање енергетског трансформатора
6 Изврши изградњу тротоара око ТС
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
46
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 2 Разводна постројења
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 2Vz Опис и скица бр. 2.1
kom
1
kom
3
2
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 400 kVA, са
следећом опремом: Шест ( 6) нисконапонска извода, прекидач 630 А,
мерење протока и блок за уличну расвету. Опис и скица бр.2.2
kom
5
kom
1
kom
2
kom
1
kom
1
kom
4
8
НН ормар од полиестера ојачаног стакленим влакнима типа KVS2/10
ETI са Cu сабирницама и постољем типа FP2/са 8 летви величине2
према димензијама Опис бр. 2.3
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 3Vz Опис и скица бр. 2.4
Orman za STS 10/0.4 kV 250 kVA: 4 izvoda, prekidač 400 A+merenje
ukupne potrošnje+JO Opis I skica 2.5
Tabla razvodana za TS kula 10/04 kV: 5 izvoda+JO Opis I skica 2.6
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 4 izvoda +prekidač 630A+merenje
ukupne potrošnje Opis I skica 2.7
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 6 izvoda+ prekidač 630 A+merenje
ukupne potrošnje +JOOpis I skica 2.8
kom
1
9
НН блок за 1 трафо 630 kVA са 8 извода (трафо поље је у средини);
мерење укупне потрошње; амперметри су са максиграфом; поље ЈО.
Опис и скица бр. 2.9
kom
1
10
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 250 kVA, са
следећом опремом: Четири (4) нисконапонска извода, прекидач 400 А,
мерење протока и блок за уличну расвету. Опис и скица бр. 2.10
11
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара "ЕЛБИ-Ваљево" на
типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
kom
1
3
4
5
6
7
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
произвођач
47
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 3 Енергетски трансформатори и опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
кол.
1
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 50 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 125 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 875 W)
kom
2
2
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 100 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 210 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 1475 W)
kom
1
3
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 160 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 300 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2000 W)
kom
4
4
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 250 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 425 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2750 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
4
5
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 400 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 610 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 3850 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
3
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
48
6
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 630 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 860 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 5400 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
7
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 1000 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 1100 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=6% и PCu не прелази 9500 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
8
9
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
трансформатора на типској БСТС 10/0,4 kV 400 kVA типа KNT-1
Elbi или еквивалент
Метална конзола за ношење трансформатора "ЕЛБИ-Ваљево" на
типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
kom
4
1
kom
3
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
49
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 4 Мерни трансформатори
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
Спецификација материјала и опреме
STEM-061 150/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz
1мин -3кV,називна фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In,
Idin= 2,5Ith, трајна термичка стрItth=1,2In,Fs=5,
кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације
E/B,
STEM-061 100/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz
1мин -3кV,називна фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In,
Idin= 2,5Ith, трајна термичка стрItth=1,2In,Fs=5,
кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације
E/B,
STEN-081 200/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
STEN-081 400/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
STEN-081 500/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
јед.мере
количин
а
kom
12
kom
15
kom
12
kom
9
kom
3
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
50
STEN-081 1000/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,
6 Idin=бесконачно, трајна термичка strItth=1,2 In, Fs=5, класа
kom
3
тачности 0,5, изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x200/5/5 A kl. 1 15
7
kom
3
VA
Напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу за
8
kom
6
35кВ; преносни однос 35/√3/100/√3/100/3V; снага 50VA
Напонски мерни трансформатои за унутрашњу монтажу VSK-I9
kom
3
38 kl. 0,5; 100VA
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
емељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm² Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана од
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
51
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 5 Трансформаторско уље
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Трансформаторско уље са нафтенском основом
(опис бр.5.1)
Ulje vum kablovsko 20kV
2
јед.мере
количина
кг
4400
50
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
кг
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
ископ
за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
ОпцијаИзврши
понуде:60
дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
52
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 6. Стубови и опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Stub betonski noseći LN-9/250
Stub betonski noseći LN-9/250 са рупама
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1000 sa rupama
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600
Stub betonski ugaoni LU-14/1000
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
Клема за сајлу ф-10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
јед.мере
количина
ком
10
ком
11
ком
250
ком
55
ком
400
ком
4
ком
15
ком
10
ком
8
ком
3
ком
41
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
ком
100
Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен
ком
13 уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана сукцесивно у 4 испоруке
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
12
53
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 7. Дрвени стубови
рб
1
2
3
4
Спецификација материјала и опреме
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 9 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 10 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 11 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 12 метара (зелена
импрегнација)
јед.мере
количина
kom
220
kom
15
kom
20
kom
25
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана сукцесивно у 4 испоруке
Изврши
ископ за темељ,
уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
Упутство
за попуњавање
понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
54
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 8 Изолатори за постројења и мреже
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Спецификација материјала и опреме
Прав носач NPN 19x85A употреба као затезниОпис, скица бр 8.1
цинковани
Савијени носач NSN 19Е за N-95 зa дрвени стуб Opis skica 8.2
Носач изолатора прав NPV-28 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 B Skica br 8.1
НН потпорни изолатор H50
НН потпорни изолатор N95 са чауром
НН затезни изолатор Z80
ВН потпорни изолатор Ps-38 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-24 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-17,5 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-12 са уливеном чауром
Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен
уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (M20) горњи фитинг
Ал-капа
Двоструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет од
силикона)
Једноструки носећи изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет
од силикона)
Једноструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет
од силикона)
Проводни изолатор DBF 12/630A
Проводни изолатор DBF 38/630A
Изолатор потпорни аралдитни IPA-38
Izolator potporni porcelanski SAR-10
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (М 24) горњи фитинг
Ал-капа порцелански К-170/280
Изолатор
количин
јед.мере
а
јед.цена-дин укупно(без пдв)
ком
25
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
350
30
60
15
10
200
200
6
15
30
5
ком
50
ком
170
ком
24
ком
30
ком
62
ком
ком
ком
ком
ком
ком
6
6
3
5
30
90
марка-тип
произвођач
55
24
25
26
27
28
29
30
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 36 (M24) горњи фитинг
ком
40
Ал-капа
Једноструки затезни изолаторски ланац (комплет од силикона) 35 kV
ком
30
tip ZNSI 36 kV SB
Čeljust umetna
ком
5
Стезаљка клинаста за изол. ланац К-3
ком
60
Око-гнездо за изол. ланац К-3
ком
60
Очка за изол. ланац К-3
ком
70
Око-тучак за изол. ланац К-3
ком
60
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 dana
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
56
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 9 ВН и НН осигурачи
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Спецификација материјала и опреме
Постоље NVP-00/I - 125A
Постоље NVP-00/III - 125A
Постоље NVP-0/I - 125A
Постоље NVP-250/I
Постоље NVP-1000/I
Постоље NVP-630/I
Постоље NVP-400/III
Постоље NVP-400/I
Аутоматски осигурач 10 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 16 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 20 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 25 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 32 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 40 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 63 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Осигурач NVT-00 35A
Осигурач NVT-00 50A
Осигурач NVT-00 63A
Осигурач NVT-00 80A
Осигурач NVT-00 100A
Осигурач NVT-00 125A
Осигурач NVT-0 35A
Осигурач NVT-0 50A
Осигурач NVT-0 63A
Осигурач NVT-0 80A
Осигурач NVT-0 100A
Осигурач NVT 250-200A
Осигурач NVT 400-250A
Осигурач NVT-0 160A
Осигурач NVI 63A
Осигурач NVI 100A
Осигурач NVI 160A
Осигурач NVI 200A
Осигурач NVI 250A
јед.мере
количина
ком
ком
ком
ком
kom
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
30
10
30
20
10
1
80
80
10
30
10
175
40
35
20
100
115
300
300
400
110
210
110
210
220
10
250
400
310
10
25
50
215
15
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
57
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Осигурач NVII 100A
Осигурач NVII 160A
Осигурач NVII 250A
Осигурач NVII 315A
Осигурач NVT630-630A
Осигурач VVA - 10 kV 16 A
Осигурач VVA - 10 kV 20 A
Осигурач VVA - 10 kV 25 A
Осигурач VVA - 10 kV 30 A
Осигурач VVC - 10 kV 6 A
Осигурач VVC - 10 kV 10 A
Осигурач VVC - 10 kV 16 A
Осигурач VVC - 10 kV 63 A
Осигурач VVC - 10 kV 125 A
Осигурач VVC - 10 kV 75 A
Осигурач VVC - 35 kV 2 A
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон Elbi
или еквивалент
Postolje osigurača FRA-16 A
Osigurač FRA-16A
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
двополни, за 110V=, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
двополни, за 110V=, 10А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
трополни, за 220V~, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
трополни, за 220V~, 10А;
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 4A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 6A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 10A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 16A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 20A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 25A; 220V~
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
15
30
135
10
10
20
30
30
30
24
10
22
15
12
36
6
ком
23
ком
27
ком
ком
5
15
ком
10
ком
10
ком
10
ком
10
ком
ком
ком
ком
ком
ком
100
100
50
100
100
50
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
58
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 10. Одводници пренапона
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
одводника пренапона на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
2
3
4
5
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA, Ur=15 kV,
Uc=12 kV
Odvodnik prenapona ZnO 12 kV, 10 kA, sa keramičkim
kućištem, tip 3 EG 5
Odvodnik ventilni VOP-5da 37,5 kV 10 kA
Odvodnik prenapona (metaloksidni) 36 kV,10 kA,Iud-250A,
M-12 silikonsko kućište
јед.мере
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
ком
1
ком
ком
ком
ком
90
9
3
30
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
59
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 11. Растављачи
рб
1
2
Спецификација материјала и опреме
LR-E6S 12 kV, 400 A за хоризонталну монтажу, са
погоном за АБ стуб 11/1000 са рупама 11.1
LR-E9S 12 kV, 400 A за вертикалну монтажу, са погоном
за АБ стуб 12/1000. Opis br 11.2
јед.мере
количина
kom
7
kom
6
3
Rastavljač snage CSH 12/630 DDSKIT za trafo ćeliju (TSN)
kom
2
4
Rastavljač snsge CSH 12/630 DDZB za vodnu ćeliju (TSN)
R - VOPS 12 kV, 400 A са одводницима за вертикалну
монтажу "Елби" Ваљево
Rastavljač snage KLF-a 630/210 SU
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 ЕУК
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 SU
kom
3
kom
9
kom
2
kom
1
kom
4
9
RO - E12S 12 kV, 400 A за осигурачима вертикалну
монтажу са погоном за АБ стуб 12/1600 за стубне ТС.
kom
7
10
Rastavljač TKL 3/12/630/150 D-ET-S-VT (za vodnu ćeliju)
Sklopka rastavna OLN-12/630
Rastavljač za unutrašnju montažu RUZD 38/630/75
Rastavljač R-VOPS 12/24kV
Rastavljač RO-E-12S, 400A
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
2
5
6
7
8
11
12
13
14
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Rastavljač za spoljnu montažu RSTA-38/630/75
kom
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 15 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
15
60
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 12. Прекидачи снаге и реклозери
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Спецификација материјала и опреме
Вакуумски прекидач 10 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=800A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.1
Вакуумски прекидач 10 kV, EMP 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1000A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.2
Вакуумски прекидач 35 kV, ЕМП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.3
Вакуумски прекидач 35 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.4
Prekidač snage KS1 100 A, 500 V
Prekidač snage KS1 160 A, 500 V
Prekidač snage KS2 250 A, 500 V
Automat dvopolni zaštitni tip "B" 110 V DC 6A, sa jednim parom
pomoćnih kontakta
Automat dvopolni zaštitni tip "C" 110 V 6 A sa jednim parom
pomoćnih kontakta
Zaštitni automatski prekidač jednopolni 6 A tipa C za nazivni
napon 220 V ~
Zaštitni automatski prekidač dvopolni 25 A tipa C za nazivni
napon 220 V ~
јед.мере
количина
kom
17
kom
4
kom
5
kom
4
kom
kom
kom
3
3
3
ком
23
ком
12
ком
1
ком
1
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
61
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 13 Релејна заштита и аутоматика
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Спецификација материјала и опреме
Rele mikroprocesorski SIMENS SIPROTEC 7SJ62
(7SJ6225-4EB90-3FD1/FF)
Lokator kvara LOK-30 opis br. 13.2
Kontaktor CN-40 220/380 V
Kontaktor CN-63 220/380 V
Помоћни реле; побуда 110В=; 3 пара контакта
(11 ножица); 10А
Помоћни реле; побуда 220В~; 3 пара контакта
(11 ножица); 10А
Подножје релеа са 11 ножица (3 пара контакта)
Сигнална сијалица тип Т16х54 Е14; за напон
110/140В=; снаге 5-7Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 Е10; за напон
110В=; снаге 2,6Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 БА 9С; за напон
110В=; снаге 2,6Ват
Микропроцесорски заштитни реле СЕЛ 351С
Временски реле за 110В= са минималним
опсегом подешавања од 30сек. са подесивим
временом трајања излазног импулса
Mikroprocesor SEL-351 A. (Merna ćelija 10kV)
Rele PR-59 110 V
Rele PR 59 220V
Mikroprocesor SEL-351 S. (Vodna ćelija 10kV7kom.; Trafo ćelija 35kV-1kom.; Trafo ćelija 10kV2kom.)
Mikroprocesor SEL-787. (Trafo ćelija 35kV)
Mikroprocesor SEL-734. (Trafo ćelija 10kV)
(merenje)
Pretvaraci Strujni MPI 118/1
Pretvarači Naponski AC 100V/AC MPU116/1
Pretvarači Naponski DC MPU DC
Pretvarači Temperature MPT Pt100
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
3
2
17
19
ком
50
ком
ком
20
30
ком
100
ком
100
ком
ком
100
2
ком
kom
kom
kom
10
1
65
20
kom
kom
10
2
kom
kom
kom
kom
kom
2
20
5
6
8
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
62
23
24
25
26
kom
kom
kom
kom
1000
20
50
1000
27
28
PVC vezice 200x5 mm
Relei PR59 DC 48V
Pdnozija za PR 59 PD93
Izolovane hilzne za licnaste provodnike FZH 0.5mm
Mobilna radio stanica, opsega UHF, snage 1-25W, slično
tipu MOTOROLA - GM340
ACC KONEKTOR sa kablom ka modemu
kom
2
kom
2
29
30
31
32
33
Kabl za napajanje, slično tipu MOTOROLA - HKN4137
Napojna jedinica 13,8V/25A ispravljač za stanicu
Usmerena antena, slično tipu KATFREIN - YAGI
GASNI ODVODNICI za koaksijalni kabl kon. N muški
Postolje za rele TLK-11-59 D
kom
4
kom
kom
kom
2
2
2
25
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
63
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 14 Батерије и батеријски улошци
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Baterija aku 110 V, 80 Ah (NiCd,
90KPL80P)
kom
1
2
Baterija za rezervno napajanje 12V 12Ah
kom
12
3
Baterija za rezervno napajanje 12V 9Ah
Ni-Cd батерија тип КПЛ-80П "Крушик"
Ваљево; 110В 80Ач
Ni-Cd батерија тип КПЛ-160П "Крушик"
Ваљево; 110В 160Ач
Дестилисана вода "Крушик", Ваљево
BOSH 24V/2Ah(2-607-335-445)
A38305S
kom
12
ком
1
ком
л
1
500
ком
2
4
5
6
7
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
64
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 15 Јавна расвета
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sijalica 60 W, 110V
Cev fluo 18 W, 60 cm
Cev fluo 36 W 120 cm
Sijalica SON-T Pro Na 70 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 100 W Philips
Sijalica živine HPL-N 125 W E-27 Philips
Sijalica SON-T Pro Na 250 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 400 W Philips
Sijalica CDM-R 70W
Sijalica MH 250W -E40
Sijalica MH 400W E40
Sijalica CDO-TT E40 100W
Svetiljka K-lux Na 100W bez sijalice
Prigušnica Na-70 W
Prigušnica Na-150 W
Prigušnica živina Z-125 W
Upaljač univerzalni 70-400 W
Zaštitno staklo sa dva navoja 200W -bistro
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
200
100
100
600
100
600
200
50
20
20
20
20
100
100
50
300
200
500
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
65
19
20
21
22
Fotorele FR-4 sa sondom 5m
Sonda fotoreleja 5m
Opal kugla Æ 500
Nosac za svetiljku Æ60 UK -10 Na 70W prigusnica,
upaljač,Grlo E27, metalno senilo, ožičeno
kom
kom
kom
50
20
50
kom
30
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
66
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 16. Енергетски каблови
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
Kabal energetski PP00 1X50 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X25 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X150 1кV
Kabal energetski XHP 48-A 1X70 10kV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 35kV
Kabal energetski XHE 48-A 3X70 10kV
Kabl telekomunikacioni SO-LIYCY 20x2x0,34
Kabal LIYCY 5x2x0.5
јед.мере
количина
m
m
m
m
m
m
m
m
100
500
1000
500
300
100
300
500
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
67
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 17. Проводници и снопови за ваздушне водове
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мер
количина
јед.цена-дин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 10kV
m
1000
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3X(1X50)+50 10kV
m
1500
Uže Cu 35
kg
310
Uže Cu 50
kg
200
Uže Cu 70
kg
150
Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
m
12000
Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
m
7000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
m
2000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
m
5500
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
m
14000
Uže AlFe 50
kg
300
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
68
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 18. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Спецификација материјала и опреме
Челична обујмица са кукама ф130-150 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф150-170 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф170-200 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф200-250 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф250-300 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Obujmica za konzolu D-240 (za stub 200-240)
Obujmica za konzolu D-140 (za stub 100-140)
Al-Cu комбинована стезаљка 6 - 35/ 1
Stezaljka kombinovana AlCu 25-150/2
Stezaljka strujna FSS 16-35/2
Stezaljka strujna FSS 16-35/3
Stezaljka strujna FSS 30-50/3
Stezaljka strujna FSS 50-70/2
Stezaljka strujna FSS 50-70/3
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-35
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-50
Stezaljka super UNIMAX Al 10-95
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-35
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-50
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-35/2
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-50/2
Adapter za izolovanu priključnu stezaljku FIDOS 50-150/50-150
Oprema za jednostrano zatezno prihvatanje SN SKS Fi-250 mm (sa
očkom , tučkom i batićem)
Oprema za noseće prihvatanje SN SKS-a za stub Fi-160 sa konzolom
za opštu namenu
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
Изолована вододихтуј, стезаљка FIDOS - (35)50-150/(35)50-150
Стезаљка за затезно прихватање sks 4x16кућног прикључка скс од
полиамида
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 70-95 (2000 kN)
Remen plastificiran Al L=300/20 mm
јед.мере
количина
ком
50
ком
100
ком
80
ком
380
ком
30
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
50
300
1000
130
25
130
300
200
700
200
300
25
1500
2050
130
65
400
ком
30
ком
30
ком
ком
ком
1.300
4.600
400
ком
1220
ком
ком
ком
710
50
200
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
69
33
34
35
36
37
38
Перфорирана трака 20/6 у кутији дужине 20m са припадајућим
вијцима и завртњима
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS
Stezaljka za noseće prihvatanje SKS-a
Stezaljka završna Al FZS 35-50
Stezaljka završna Al FZS 50-70
Zastavica (za SN SKS)
Izolovna vodozaptivna stezaljka sa 4 izvoda IOS 3
39
Прохром трака 13х0,7 mm дужине 20 m,паковању 20 kom. жабица
kom
40
Nosaš zastavice sa klinom
kom
32
ком
20
ком
ком
ком
ком
ком
ком
600
100
25
600
50
100
100
50
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
70
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Попуњава понуђач
јед.мере
количин
а
ком
110
ком
105
ком
55
ком
15
ком
14
ком
22
ком
7
ком
8
9
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2
"RAYCHEM" , 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
10
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за
унутрашњу монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola
električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
11
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за
спољну монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog
polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.
ком
40
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
Спецификација материјала и опреме
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 435mm , 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70150mm, 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за
4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70
mm2, са разделном капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска глава 1kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за
4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 120185mm2,1 сет држи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне
каблове, спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu
za 10 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina
kraka 1250 mm. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13
(70-150 ). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje
u cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13
(70-150). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM"
, 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
71
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 6 - 25, 1 kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm,
izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 43/12 za
plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
50
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 16 - 50, 1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове
изоловане пластичном масом, без арматуре, пресека 4x16-50 mm2
дужине 600 mm, израђена од дебелозидних термоскупљајућих цеви
димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
kom
53
14
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 70 - 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800
mm, izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30
1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне
каблове, 10 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV
kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm,
prečnika 140 mm sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena,
ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
59
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" .
Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2
sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
3
kom
24
kom
40
ком
20
kom
2
21
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM"25. Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom
sa isporučenim prečnikom 25 mm i prečnikom posle potpunog
slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim prečnikom primene min 9
mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
kom
50
22
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
23
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
24
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
kom
20
17
18
19
20
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)
72
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S,
"RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S,
"RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5
mm, спољни пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
kom
60
kom
40
ком
20
ком
10
ком
2
ком
15
ком
25
ком
50
ком
50
ком
125
ком
80
ком
100
ком
70
73
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник
13,5 mm, спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm,
спољни пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22 са прстеном
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9
mm, спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5
mm, спољни пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5
mm, спољни пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8
mm, спољни пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2
mm, спољни пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5
mm, спољни пречник 22 mm
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5
mm, спољни пречник 25,5mm
ком
50
ком
65
ком
25
ком
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
ком
50
ком
830
ком
75
ком
45
ком
25
ком
25
ком
75
ком
25
ком
25
ком
375
74
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник
mm, спољни пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm,
отвор за завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
ком
40
ком
100
ком
100
ком
100
ком
100
ком
10
ком
20
ком
30
ком
5
ком
10
ком
10
ком
5
ком
10
ком
5
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
ком
40
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
ком
20
ком
30
ком
20
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove
izolovane PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/3x70-120 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал
за 3 фазе.
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300
mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
ком
20
ком
80
ком
10
ком
10
ком
9
ком
10
ком
3
ком
3
ком
2
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за
уљне каблове, 35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za
35 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa
troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
75
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
15
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
76
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 20. Електроинсталациони материјал
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Спецификација материјала и опреме
Provodnik P-1.5 plava/crna
Provodnik P-2.5 žuto/zelena
Provodnik P-2.5 braon
Provodnik P-2.5 crna
Provodnik P-2.5 plava
Provodnik P-4
Бакарна плетеница 16мм2
P 6 mm2, 1 kV (црна)
P 6 mm2, 1 kV (жуто зелена)
P 6 mm2, 1 kV (плава)
P 6 mm2, 1 kV (браон)
Provodnik P-10 plava/crna
P/F 4 mm2 (црна)
P/F 6 mm2 (црна)
P/F 10 mm2
P/F 16 mm2
P/F 25 mm2, 1 kV
PP-Y 3x2,5 mm², 1 kV
PP-J 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 5x6 mm², 1 kV
Ребрасто ПВЦ црево ф25
Crevo metalno (grkljan) Fi-13
Crevo metalno (grkljan) Fi-23
Prekidač grebenasti MN 10 A
Prekidač grebenasti MN 40 A
Шина ЕЗН 1м за ношење аутоматских осигурача
Prekidač grebenasti MN 63 A
Grlo E-27 keramičko sa podnožjem i federom ispod
29 jednog kontakta
јед.мере
количина
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ком
ком
ком
ком
100
200
100
300
100
100
100
2200
200
400
500
100
450
200
600
150
50
1000
200
600
200
200
100
150
2
1
25
1
ком
210
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
77
Grlo E-40 keramičko sa podnožjem i federom ispod
jednog kontakta
Redna stezaljka RS 6-10 Sintermetal
Трака изолир PVC од 20м
Prekidač OG običan PVC
Prekidač serijski siluminski OG
Prekidač voltmetarski 4-G10-66U
Motalica sa kablom 20 m,minimum tri gnezda PPJ
36 3x1,5
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Traka upozoravajuća POZOR ENERGETSKI KABAL
P/F 1,5 mm2 (црна)
Kutija PVC 40x40x200
P/F 2,5 mm2 (црна)
Priključnica OG tropolna-silimin
Spirala trakasta PVC za P/F provodnike
Kablovske vezice FKV 300/4,8
Kablovske vezice FKV 150/4,8
Brodska armatura sa dva izvoda
ком
ком
ком
ком
ком
ком
30
1600
200
3
31
1
ком
11
kg
m
kom
m
kom
ком
ком
ком
ком
50
1650
46
1200
1
30
350
550
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 15 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
78
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 21. Прибор за уземљење
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
Поцинкована трака FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60
Nosač pocinkovane trake na zidu
Бакарно уже 70мм2
јед.мере
количина
кг
ком
ком
ком
кг
1600
250
100
20
100
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
79
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 22. Метална галантерија
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Навојна шипка Ø 10 1m
Vijak M-10x35
Vijak M-10x40
Vijak M-10x80
Vijak M-12x50
Vijak M-12X100
Vijak M-12x40
Vijak M-5
Vijak M-6
Vijak M-5x30
Vijak M-6x25
Vijak M-6x30
Vijak M-6X50
Vijak M-8x30
Vijak M-8x40
Vijak M-8x70
Vijak M-8x120
Navrtka šestostrana M-18
Navrtka šestostrana M-6
Navrtka šestostrana M-8
Navrtka šestostrana M-10
Navrtka šestostrana M-12
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
70
550
250
150
550
550
250
50
50
300
500
350
250
550
350
250
250
1000
1100
1300
900
1300
јед.цена-дин
Somborelektro
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
80
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Podloške M-6 - ravna
Podloške M-8 - ravna
Podloške M-10 - ravna
Podloške M-12 ravna
Tiplovi M10 sa holšafom - obični
Tiplovi M12 sa holšafom - obični
Tiplovi metalni M8
Tiplovi metalni M10
Tiplovi metalni M12
Zatezač M16 (špan šraf)
Šipka navojna f-8 1m
Holšraf M 3x20
Holšraf M 4x50
Holšraf M 4.8x16
Holšraf M 4.8x25
Holšraf M 5x50
Tiplovi plastični P-6
Tiplovi plastični P-8
Tiplovi palstični P-10
Tiplovi plastični P-12
Tiplovi PVC za bojler Fi-16
Firiket 8X8x3000
Gvoţđe profil L-30x30x6000
Gvoţđe profil L-40x40x6000
Gvoţđe profil L-50x50x6000
Gvoţđe UMP-80x6000
Lim crni dekapiran 1300x4000x1
Kalaj 60 %
Nosač krovni prolazni-krajnji
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
70
520
520
520
20
220
10
40
81
52
53
54
55
56
57
Lim-crep za cevni krovni nosač
Cev 80x60x6000
Cev 60x40x6000
Vijak M-4.2x19
Ţica bodljikva
Ţica pletivo 1,5m pocinkovana
kom
kg
kg
kom
kg
kg
40
2000
2000
10000
20
20
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
82
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C 1x630 kVA (1x1000) Ископ и израда
темеља за ТС , са првим прстеном уземљења. Испорука и монтажа бетонског
кућишта са вратима и жалузинама.
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 1 Бетонско кућиште
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
јед.мере количина
kom
1
1
83
рб
1
Спецификација материјала и опреме
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 2Vz Опис и скица бр. 2.1
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 400 kVA, са следећом
опремом: Шест ( 6) нисконапонска извода, прекидач 630 А, мерење протока и блок
за уличну расвету. Опис и скица бр.2.2
НН ормар од полиестера ојачаног стакленим влакнима типа KVS2/10 ETI са Cu
сабирницама и постољем типа FP2/са 8 летви величине2 према димензијама Опис
бр. 2.3
јед.мере количина
kom
1
1
kom
3
3
kom
5
5
kom
1
kom
2
kom
1
1
kom
1
1
kom
4
4
kom
1
kom
1
1
10
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 250 kVA, са следећом
опремом: Четири (4) нисконапонска извода, прекидач 400 А, мерење протока и блок
за уличну расвету. Опис и скица бр. 2.10
11
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара "ЕЛБИ-Ваљево" на типској БСТС 10/0,4 kV 250
kVA
kom
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 3Vz Опис и скица бр. 2.4
Orman za STS 10/0.4 kV 250 kVA: 4 izvoda, prekidač 400 A+merenje ukupne
potrošnje+JO Opis I skica 2.5
Tabla razvodana za TS kula 10/04 kV: 5 izvoda+JO Opis I skica 2.6
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 4 izvoda +prekidač 630A+merenje ukupne potrošnje
Opis I skica 2.7
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 6 izvoda+ prekidač 630 A+merenje ukupne
potrošnje +JOOpis I skica 2.8
НН блок за 1 трафо 630 kVA са 8 извода (трафо поље је у средини); мерење укупне
потрошње; амперметри су са максиграфом; поље ЈО. Опис и скица бр. 2.9
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 2 Разводна постројења
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
2
1
9
84
Огранак В.Плана
1
Огранак С.Паланка
1
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 3 Енергетски трансформатори и опрема
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
рб
Спецификација материјала и опреме
kom
2
1
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 50 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 125 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 875 W)
kom
1
2
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 100 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 210 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 1475 W)
kom
4
2
1
3
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 160 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 300 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2000 W)
kom
4
2
2
4
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 250 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 425 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2750 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
3
1
1
1
5
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 400 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 610 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 3850 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
4
2
1
1
6
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 630 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 860 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 5400 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
8
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 1000 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 1100 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=6% и PCu не прелази 9500 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење трансформатора на типској БСТС
10/0,4 kV 400 kVA типа KNT-1 Elbi или еквивалент
9
Метална конзола за ношење трансформатора "ЕЛБИ-Ваљево" на типској БСТС 10/0,4
kV 250 kVA
7
јед.мере
1
1
1
kom
3
1
1
3
1
85
12
12
2
STEM-061 100/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz 1мин -3кV,називна
фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In, Idin= 2,5Ith, трајна термичка
стрItth=1,2In,Fs=5, кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације E/B,
kom
15
15
kom
12
12
kom
9
9
kom
3
3
kom
3
3
kom
3
3
kom
6
6
kom
3
4
5
6
7
8
9
STEN-081 500/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
STEN-081 1000/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In, Idin=бесконачно, трајна термичка strItth=1,2 In,
Fs=5, класа тачности 0,5, изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x200/5/5 A kl. 1 15 VA
Напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу за 35кВ; преносни однос
35/√3/100/√3/100/3V; снага 50VA
Напонски мерни трансформатои за унутрашњу монтажу VSK-I-38 kl. 0,5; 100VA
Огранак Смедерево
Огранак В.Плана
kom
STEN-081 400/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Огранак С.Паланка
1
3
2
1
јед.мере количина
STEM-061 150/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz 1мин -3кV,називна
фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In, Idin= 2,5Ith, трајна термичка
стрItth=1,2In,Fs=5, кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације E/B,
STEN-081 200/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Огранак Пожаревац
Партија 4 Мерни трансформатори
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
86
јед.мере количина
кг
4.400
2000
кг
50
1.000
50
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 5 Трансформаторско уље
рб Спецификација материјала и опреме
1 Трансформаторско уље са нафтенском основом (опис бр.5.1)
2 Ulje vum kablovsko 20kV
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1400
87
11
12
Stub betonski noseći LN-9/250
Stub betonski noseći LN-9/250 са рупама
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1000 sa rupama
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600
Stub betonski ugaoni LU-14/1000
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
Клема за сајлу ф-10
13
Метална конзола за ношење растављача на АБ стубу 12/1600 "ЕЛБИВаљево"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
јед.мере количина
10
ком
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 6. Стубови и опрема
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
10
ком
11
ком
250
250
ком
55
50
5
ком
400
200
50
ком
4
ком
15
ком
10
10
ком
8
3
ком
3
ком
41
ком
100
ком
1
11
70
80
4
15
5
3
11
30
100
1
88
kom
220
kom
15
kom
20
kom
25
100
40
Огранак В.Плана
50
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
јед.мере количина
Огранак Пожаревац
Партија 7. Дрвени стубови
рб Спецификација материјала и опреме
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 9 метара (зелена
1
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 10 метара (зелена
2
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 11 метара (зелена
3
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 12 метара (зелена
4
импрегнација)
Огранак Крагујевац
Диспозиција
30
15
20
15
10
89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Прав носач NPN 19x85A употреба као затезниОпис, скица бр 8.1
цинковани
Савијени носач NSN 19Е за N-95 зa дрвени стуб Opis skica 8.2
Носач изолатора прав NPV-28 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 B Skica br 8.1
НН потпорни изолатор H50
НН потпорни изолатор N95 са чауром
НН затезни изолатор Z80
ВН потпорни изолатор Ps-38 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-24 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-17,5 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-12 са уливеном чауром
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (M20) горњи
фитинг Ал-носна стезаљка
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (M20) горњи
фитинг Ал-капа
Двоструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет
од силикона)
Једноструки носећи изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм
(комплет од силикона)
Једноструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм
(комплет од силикона)
Проводни изолатор DBF 12/630A
Проводни изолатор DBF 38/630A
Изолатор потпорни аралдитни IPA-38
Izolator potporni porcelanski SAR-10
јед.мере
количина
ком
25
25
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
350
30
60
15
10
200
200
6
15
30
5
150
ком
50
50
ком
170
140
ком
24
24
ком
30
ком
62
ком
ком
ком
ком
6
6
3
5
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 8 Изолатори за постројења и мреже
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
200
30
10
50
15
10
100
100
200
6
15
30
5
30
30
32
30
6
6
3
5
90
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (М 24) горњи
фитинг Ал-капа
Изолатор порцелански К-170/280
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 36 (M24) горњи
фитинг Ал-капа
ком
30
ком
90
ком
40
40
Једноструки затезни изолаторски ланац (комплет од силикона) 35 kV tip
ZNSI 36 kV SB
ком
30
30
25
26
Čeljust umetna
ком
Стезаљка клинаста за изол. ланац К-3
5
60
27
Око-гнездо за изол. ланац К-3
60
28
Очка за изол. ланац К-3
70
29
Око-тучак за изол. ланац К-3
60
21
22
23
24
30
60
30
5
10
60
60
60
60
91
јед.мереколичина
ком
30
ком
10
ком
30
ком
20
kom
10
kom
1
kom
80
ком
80
ком
10
ком
30
ком
10
ком
175
ком
40
ком
35
ком
20
ком
100
ком
115
ком
300
ком
300
ком
400
ком
110
ком
210
ком
110
ком
210
ком
220
ком
10
kom
250
kom
400
ком
310
ком
10
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 9 ВН и НН осигурачи
рб Спецификација материјала и опреме
1 Постоље NVP-00/I - 125A
2 Постоље NVP-00/III - 125A
3 Постоље NVP-0/I - 125A
4 Постоље NVP-250/I
5 Постоље NVP-1000/I
6 Постоље NVP-630/I
7 Постоље NVP-400/III
8 Постоље NVP-400/I
9 Аутоматски осигурач 10 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
10 Аутоматски осигурач 16 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
11 Аутоматски осигурач 20 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
12 Аутоматски осигурач 25 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
13 Аутоматски осигурач 32 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
14 Аутоматски осигурач 40 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
15 Аутоматски осигурач 63 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
16 Осигурач NVT-00 35A
17 Осигурач NVT-00 50A
18 Осигурач NVT-00 63A
19 Осигурач NVT-00 80A
20 Осигурач NVT-00 100A
21 Осигурач NVT-00 125A
22 Осигурач NVT-0 35A
23 Осигурач NVT-0 50A
24 Осигурач NVT-0 63A
25 Осигурач NVT-0 80A
26 Осигурач NVT-0 100A
27 Осигурач NVT 250-200A
28 Осигурач NVT 400-250A
29 Осигурач NVT-0 160A
30 Осигурач NVI 63A
Огранак Крагујевац
Диспозиција
30
10
30
20
10
1
80
80
10
30
10
100
10
10
20
100
100
300
300
400
100
200
100
200
200
250
400
300
75
30
25
15
10
10
10
10
20
10
10
10
92
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Осигурач NVI 100A
Осигурач NVI 160A
Осигурач NVI 200A
Осигурач NVI 250A
Осигурач NVII 100A
Осигурач NVII 160A
Осигурач NVII 250A
Осигурач NVII 315A
Осигурач NVT630-630A
Осигурач VVA - 10 kV 16 A
Осигурач VVA - 10 kV 20 A
Осигурач VVA - 10 kV 25 A
Осигурач VVA - 10 kV 30 A
Осигурач VVC - 10 kV 6 A
Осигурач VVC - 10 kV 10 A
Осигурач VVC - 10 kV 16 A
Осигурач VVC - 10 kV 63 A
Осигурач VVC - 10 kV 125 A
Осигурач VVC - 10 kV 75 A
Осигурач VVC - 35 kV 2 A
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон Elbi или
еквивалент
Postolje osigurača FRA-16 A
Osigurač FRA-16A
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; двополни, за
110V=, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; двополни, за
110V=, 10А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; трополни, за
220V~, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; трополни, за
220V~, 10А;
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 4A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 6A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 10A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 16A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 20A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 25A; 220V~
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
25
50
215
15
15
30
135
10
10
20
30
30
30
24
10
22
15
12
36
6
ком
23
ком
27
ком
ком
5
15
ком
10
10
ком
10
10
ком
10
10
25
50
200
15
15
15
30
75
10
10
60
20
30
30
30
12
12
10
10
12
15
12
30
6
6
20
3
15
12
5
15
ком
10
10
ком
ком
ком
ком
ком
ком
100
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
93
јед.мере
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 10. Одводници пренапона
рб Спецификација материјала и опреме
Метална (челична поцинкована) конзола за
1 ношење одводника пренапона на типској БСТС
10/0,4 kV 250 kVA
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA,
2 Ur=15 kV, Uc=12 kV
Odvodnik prenapona ZnO 12 kV, 10 kA, sa
3 keramičkim kućištem, tip 3 EG 5
4 Odvodnik ventilni VOP-5da 37,5 kV 10 kA
Odvodnik prenapona (metaloksidni) 36 kV,10
5 kA,Iud-250A, M-12 silikonsko kućište
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
ком
1
1
ком
ком
90
ком
9
3
ком
30
60
30
9
3
30
94
1
2
јед.мере
количина
LR-E6S 12 kV, 400 A за хоризонталну монтажу,
са погоном за АБ стуб 11/1000 са рупама 11.1
kom
7
6
LR-E9S 12 kV, 400 A за вертикалну монтажу, са
погоном за АБ стуб 12/1000. Opis br 11.2
kom
6
5
kom
2
2
kom
3
3
kom
9
5
kom
2
2
kom
1
kom
4
3
1
1
kom
7
5
2
kom
1
1
1
4
Rastavljač snage CSH 12/630 DDSKIT za trafo
ćeliju (TSN)
Rastavljač snsge CSH 12/630 DDZB za vodnu
ćeliju (TSN)
5
6
7
8
R - VOPS 12 kV, 400 A са одводницима за
вертикалну монтажу "Елби" Ваљево
Rastavljač snage KLF-a 630/210 SU
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 ЕУК
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 SU
3
9
10
11
12
13
14
15
RO - E12S 12 kV, 400 A за осигурачима
вертикалну монтажу са погоном за АБ стуб
12/1600 за стубне ТС.
Rastavljač TKL 3/12/630/150 D-ET-S-VT (za
vodnu ćeliju)
Sklopka rastavna OLN-12/630
kom
1
Rastavljač za unutrašnju montažu RUZD 38/630/75
kom
1
Rastavljač R-VOPS 12/24kV
kom
1
Rastavljač RO-E-12S, 400A
kom
2
Rastavljač za spoljnu montažu RSTA-38/630/75
kom
1
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 11. Растављачи
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
1
3
1
1
1
2
1
95
4
количина
1
Вакуумски прекидач 10 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=800A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.1
kom
17
2
Вакуумски прекидач 10 kV, EMP 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1000A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.2
kom
4
4
3
Вакуумски прекидач 35 kV, ЕМП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.3
kom
5
4
kom
4
kom
kom
kom
3
3
3
ком
23
23
ком
12
12
ком
1
1
ком
1
1
Вакуумски прекидач 35 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
4 In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.4
5 Prekidač snage KS1 100 A, 500 V
6 Prekidač snage KS1 160 A, 500 V
7 Prekidač snage KS2 250 A, 500 V
Automat dvopolni zaštitni tip "B" 110 V DC 6A, sa jednim parom
8 pomoćnih kontakta
Automat dvopolni zaštitni tip "C" 110 V 6 A sa jednim parom
9 pomoćnih kontakta
Zaštitni automatski prekidač jednopolni 6 A tipa C za nazivni napon
10 220 V ~
Zaštitni automatski prekidač dvopolni 25 A tipa C za nazivni napon
11 220 V ~
Огранак В.Плана
Огранак Смедерево
12
јед.мере
Огранак С.Паланка
Огранак Пожаревац
Партија 12. Прекидачи снаге и реклозери
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
1
4
3
3
3
96
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rele mikroprocesorski SIMENS SIPROTEC 7SJ62 (7SJ6225-4EB90-3FD1/FF)
Lokator kvara LOK-30 opis br. 13.2
Kontaktor CN-40 220/380 V
Kontaktor CN-63 220/380 V
Помоћни реле; побуда 110В=; 3 пара контакта (11 ножица); 10А
Помоћни реле; побуда 220В~; 3 пара контакта (11 ножица); 10А
Подножје релеа са 11 ножица (3 пара контакта)
Сигнална сијалица тип Т16х54 Е14; за напон 110/140В=; снаге 5-7Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 Е10; за напон 110В=; снаге 2,6Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 БА 9С; за напон 110В=; снаге 2,6Ват
Микропроцесорски заштитни реле СЕЛ 351С
Временски реле за 110В= са минималним опсегом подешавања од 30сек. са
подесивим временом трајања излазног импулса
Mikroprocesor SEL-351 A. (Merna ćelija 10kV)
Rele PR-59 110 V
Rele PR 59 220V
Mikroprocesor SEL-351 S. (Vodna ćelija 10kV-7kom.; Trafo ćelija 35kV1kom.; Trafo ćelija 10kV-2kom.)
Mikroprocesor SEL-787. (Trafo ćelija 35kV)
Mikroprocesor SEL-734. (Trafo ćelija 10kV) (merenje)
12
13
14
15
16
17
18
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 13 Релејна заштита и аутоматика
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
јед.мере количина
kom
3
3
kom
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
2
17
19
50
20
30
100
100
100
2
2
15
15
50
20
30
100
100
100
2
ком
10
10
kom
kom
kom
1
65
20
kom
kom
kom
10
2
2
2
4
1
25
40
20
10
2
2
97
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Pretvaraci Strujni MPI 118/1
Pretvarači Naponski AC 100V/AC MPU116/1
Pretvarači Naponski DC MPU DC
Pretvarači Temperature MPT Pt100
PVC vezice 200x5 mm
Relei PR59 DC 48V
Pdnozija za PR 59 PD93
Izolovane hilzne za licnaste provodnike FZH 0.5mm
Mobilna radio stanica, opsega UHF, snage 1-25W, slično tipu MOTOROLA GM340
ACC KONEKTOR sa kablom ka modemu
Kabl za napajanje, slično tipu MOTOROLA - HKN4137
Napojna jedinica 13,8V/25A ispravljač za stanicu
Usmerena antena, slično tipu KATFREIN - YAGI
GASNI ODVODNICI za koaksijalni kabl kon. N muški
Postolje za rele TLK-11-59 D
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20
5
6
8
1000
20
50
1000
20
5
6
8
1000
20
50
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2
2
2
4
2
2
2
25
2
1000
4
2
2
2
25
98
7
BOSH 24V/2Ah(2-607-335-445) A38305S
јед.мере количина
1
kom
kom
12
12
kom
12
12
1
ком
1
1
ком
1
500
л
500
2
ком
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 14 Батерије и батеријски улошци
рб Спецификација материјала и опреме
1 Baterija aku 110 V, 80 Ah (NiCd, 90KPL80P)
2 Baterija za rezervno napajanje 12V 12Ah
3 Baterija za rezervno napajanje 12V 9Ah
4 Ni-Cd батерија тип КПЛ-80П "Крушик" Ваљево; 110В 80Ач
5 Ni-Cd батерија тип КПЛ-160П "Крушик" Ваљево; 110В 160Ач
6 Дестилисана вода "Крушик", Ваљево
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
2
99
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sijalica 60 W, 110V
Cev fluo 18 W, 60 cm
Cev fluo 36 W 120 cm
Sijalica SON-T Pro Na 70 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 100 W Philips
Sijalica živine HPL-N 125 W E-27 Philips
Sijalica SON-T Pro Na 250 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 400 W Philips
Sijalica CDM-R 70W
22
Sijalica MH 250W -E40
Sijalica MH 400W E40
Sijalica CDO-TT E40 100W
Svetiljka K-lux Na 100W bez sijalice
Prigušnica Na-70 W
Prigušnica Na-150 W
Prigušnica živina Z-125 W
Upaljač univerzalni 70-400 W
Zaštitno staklo sa dva navoja 200W -bistro
Fotorele FR-4 sa sondom 5m
Sonda fotoreleja 5m
Opal kugla 500
Nosac za svetiljku 60 UK -10 Na 70W prigusnica, upaljač,Grlo E27,
metalno senilo, ožičeno
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
200
100
100
600
100
600
200
50
20
20
20
20
100
100
50
300
200
500
50
20
50
200
100
100
600
100
600
200
50
20
20
20
20
100
100
50
300
200
500
50
20
50
kom
30
30
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Партија 15 Јавна расвета
100
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
Спецификација материјала и опреме
Kabal energetski PP00 1X50 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X25 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X150 1кV
Kabal energetski XHP 48-A 1X70 10kV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 35kV
Kabal energetski XHE 48-A 3X70 10kV
Kabl telekomunikacioni SO-LIYCY 20x2x0,34
Kabal LIYCY 5x2x0.5
јед.мере количина
m
100
m
500
500
m
1.000 1000
m
500
500
m
300
300
m
100
300
m
500
m
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 16 . Енергетски каблови
Огранак Крагујевац
Диспозиција
100
100
300
500
101
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Спецификација материјала и опреме
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A
3x(1x70)+50 10kV
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A
3X(1X50)+50 10kV
јед.мере
количина
m
1.000
1000
m
1.500
1000
Uže Cu 35
kg
310
Uže Cu 50
kg
200
Uže Cu 70
kg
150
150
Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
m
12.000
8000
Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
m
7.000
6000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
m
2.000
2000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
m
5.500
5000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
m
14.000
8000
Uže AlFe 50
kg
300
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 17. Проводници и снопови за ваздушне водове
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
500
310
200
3.000
500
500
1.000
500
1000
2000
500
2000
4000
300
102
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
јед.мере количина
ком
50
50
ком
100
100
ком
80
50
ком
380
100
ком
30
ком
50
Obujmica za konzolu D-140 (za stub 100-140)
ком
300
Al-Cu комбинована стезаљка
ком
1.000
Stezaljka kombinovana AlCu 25-150/2
ком
130
Stezaljka strujna FSS 16-35/2
ком
25
Stezaljka strujna FSS 16-35/3
ком
130
Stezaljka strujna FSS 30-50/3
ком
300
Stezaljka strujna FSS 50-70/2
ком
200
Stezaljka strujna FSS 50-70/3
ком
700
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-35
ком
200
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-50
ком
300
Stezaljka super UNIMAX Al 10-95
ком
25
6 - 35/ 1
Огранак Пожаревац
Партија 18. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб Спецификација материјала и опреме
Челична обујмица са кукама ф130-150 за вешање скс на
1
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф150-170 за вешање скс на
2
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф170-200 за вешање скс на
3
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф200-250 за вешање скс на
4
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф250-300 за вешање скс на
5
стуб(галвански поцинкована)
6 Obujmica za konzolu D-240 (za stub 200-240)
Огранак Крагујевац
Диспозиција
30
200
80
30
50
300
1000
100
100
400
30
25
100
200
100
300
200
300
25
30
50
50
500
103
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-35
ком
1.500
1500
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-50
ком
2.050
2000
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-35/2
ком
130
30
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-50/2
ком
65
30
Adapter za izolovanu priključnu stezaljku FIDOS 50-150/50-150
Oprema za jednostrano zatezno prihvatanje SN SKS Fi-250 mm (sa
očkom , tučkom i batićem)
Oprema za noseće prihvatanje SN SKS-a za stub Fi-160 sa konzolom
za opštu namenu
ком
400
300
ком
30
30
ком
30
30
25
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
ком
1.300
1000
200
100
26
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
ком
4.600
4000
200
400
27
Изолована вододихтуј, стезаљка FIDOS - (35)50-150/(35)50-150
Стезаљка за затезно прихватање sks 4x16кућног прикључка скс
од полиамида
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
ком
400
300
100
ком
1.220
1200
25
ком
710
700
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 70-95 (2000 kN)
ком
50
Remen plastificiran Al L=300/20 mm
Перфорирана трака 20/6 у кутији дужине 20m са припадајућим
вијцима и завртњима
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS
ком
200
ком
20
ком
600
Stezaljka za noseće prihvatanje SKS-a
ком
100
Stezaljka završna Al FZS 35-50
ком
25
Stezaljka završna Al FZS 50-70
ком
600
Zastavica (za SN SKS)
Izolovna vodozaptivna stezaljka sa 4 izvoda IOS 3
ком
50
ком
100
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Прохром трака 13х0,7 mm дужине 20 m,паковању 20 kom.
жабица
kom
100
40
Nosaš zastavice sa klinom
kom
50
500
100
35
100
20
10
50
100
100
10
20
100
100
500
500
50
25
100
50
100
100
50
104
рб
1
2
3
4
5
6
7
Спецификација материјала и опреме
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 4-35mm , 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70-150mm, 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
60
50
ком
105
50
50
5
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1
kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70 mm2, са разделном
капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска глава 1kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1
kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 120-185mm2,1 сет држи
материјал за 3 фазе.
ком
55
50
5
ком
15
15
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне каблове,
спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu za 10 kV kablove
izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina kraka 1250 mm. Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
14
10
2
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13 (70-150 ).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13 (70-150).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
22
20
2
ком
7
5
2
Огранак В.Плана
110
Огранак С.Паланка
Огранак Пожаревац
ком
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Огранак Смедерево
Огранак Крагујевац
Диспозиција
јед.мере количина
2
105
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM" , 10 kV
.Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
8
6
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2 "RAYCHEM" ,
10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
16
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за унутрашњу
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
20
15
ком
40
30
10
11
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за спољну
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
kom
50
20
25
5
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове PP00, 6 - 25,
1 kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom, bez
armature, preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm, izraĎena od debelozidnih
termoskupljajućih cevi dimenzija 43/12 za plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
53
20
28
5
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове PP00, 16 - 50,
1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове изоловане пластичном масом, без
арматуре, пресека 4x16-50 mm2 дужине 600 mm, израђена од дебелозидних
термоскупљајућих цеви димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове PP00, 70 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom,
bez armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800 mm, izraĎena od debelozidnih
termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
20
28
5
kom
59
30
27
2
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне каблове, 10
kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm, prečnika 140 mm sa troslojnim
cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3
фазе.
ком
3
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" . Kablovska
spojnica sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
8
9
10
14
2
4
3
106
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM"25.
Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom sa isporučenim prečnikom 25
mm i prečnikom posle potpunog slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim
prečnikom primene min 9 mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S, "RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5 mm, спољни
пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ; спољни
пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ;
спољни пречник 12мм
kom
24
10
10
kom
40
20
20
ком
20
kom
2
kom
50
50
kom
30
15
kom
30
15
kom
20
kom
60
10
kom
40
10
ком
20
ком
10
ком
2
ком
15
15
ком
25
25
ком
50
50
ком
50
50
ком
125
125
4
20
2
10
10
15
10
10
5
5
5
40
20
20
10
2
107
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник 13,5 mm,
спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm, спољни
пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни
пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22 са прстеном
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни
пречник 18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9 mm,
спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни
пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5 mm, спољни
пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8 mm, спољни
пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2 mm, спољни
пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5 mm, спољни
пречник 22 mm
ком
80
80
ком
100
100
ком
70
70
ком
50
50
ком
65
ком
25
25
ком
25
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
ком
50
ком
830
ком
75
25
50
ком
45
25
20
ком
25
25
ком
25
25
ком
75
25
ком
25
25
15
50
300
30
200
50
60
50
30
12
50
600
30
200
50
108
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5 mm,
спољни пречник 25,5mm
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник mm, спољни
пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
ком
25
ком
375
300
ком
40
40
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
10
ком
20
25
25
50
10
20
109
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
81
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove izolovane
PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/3x70-120 sa troslojnim cevima, konekcija
ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300 mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
82
83
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за уљне каблове,
35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 35 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana
uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
78
79
80
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
ком
30
ком
5
ком
10
ком
10
ком
5
ком
10
10
5
10
10
5
10
ком
5
ком
40
ком
40
ком
40
ком
20
ком
30
ком
20
ком
20
ком
80
ком
10
2
ком
10
10
20
5
30
ком
9
6
ком
10
10
ком
3
40
40
40
20
30
20
20
50
4
1
3
3
2
ком
3
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima, konekcija
ekrana uključena, ZnO tehnologija
ком
2
2
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
1
3
110
јед.мере
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ком
300
100
200
300
200
100
200
200
Огранак В.Плана
500
100
200
100
300
100
100
100
1200
Огранак С.Паланка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Спецификација материјала и опреме
Provodnik P-1.5 plava/crna
Provodnik P-2.5 žuto/zelena
Provodnik P-2.5 braon
Provodnik P-2.5 crna
Provodnik P-2.5 plava
Provodnik P-4
Бакарна плетеница 16мм2
P 6 mm2, 1 kV (црна)
P 6 mm2, 1 kV (жуто зелена)
P 6 mm2, 1 kV (плава)
P 6 mm2, 1 kV (браон)
Provodnik P-10 plava/crna
P/F 4 mm2 (црна)
P/F 6 mm2 (црна)
P/F 10 mm2
P/F 16 mm2
P/F 25 mm2, 1 kV
PP-Y 3x2,5 mm², 1 kV
PP-J 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 5x6 mm², 1 kV
Ребрасто ПВЦ црево ф25
Crevo metalno (grkljan) Fi-13
Crevo metalno (grkljan) Fi-23
Prekidač grebenasti MN 10 A
Огранак Смедерево
рб
Огранак Пожаревац
Партија 20. Електроинсталациони материјал
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
100
200
100
300
100
100
100
2200
200
400
500
100
450
200
600
150
50
1000
200
600
200
200
100
150
2
100
100
500
100
350
100
100
150
50
1000
500
100
200
100
100
200
100
150
2
112
26
Prekidač grebenasti MN 40 A
ком
1
1
27
Шина ЕЗН 1м за ношење аутоматских осигурача
Prekidač grebenasti MN 63 A
Grlo E-27 keramičko sa podnožjem i federom ispod
jednog kontakta
Grlo E-40 keramičko sa podnožjem i federom ispod
jednog kontakta
Redna stezaljka RS 6-10 Sintermetal
Трака изолир PVC од 20м
Prekidač OG običan PVC
Prekidač serijski siluminski OG
Prekidač voltmetarski 4-G10-66U
Motalica sa kablom 20 m,minimum tri gnezda PPJ
3x1,5
Traka upozoravajuća POZOR ENERGETSKI
KABAL
P/F 1,5 mm2 (црна)
Kutija PVC 40x40x200
P/F 2,5 mm2 (црна)
Priključnica OG tropolna-silimin
Spirala trakasta PVC za P/F provodnike
Kablovske vezice FKV 300/4,8
Kablovske vezice FKV 150/4,8
Brodska armatura sa dva izvoda
ком
ком
25
5
1
1
ком
210
200
ком
ком
ком
ком
ком
ком
30
30
1600
200
3
31
1
ком
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
kg
m
kom
m
kom
ком
ком
ком
ком
20
10
1600
100
50
30
3
1
1
11
6
5
50
50
1650
46
1200
1
30
350
550
500
500
50
1150
46
700
1
30
350
550
80
113
Спецификација материјала и опреме
Поцинкована трака FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60
Nosač pocinkovane trake na zidu
Бакарно уже 70мм2
јед.мере
количина
кг
ком
ком
ком
кг
1.600
250
100
20
100
Огранак В.Плана
400
50
Огранак С.Паланка
1000
200
100
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 21. Прибор за уземљење
рб
1
2
3
4
5
Огранак Крагујевац
Диспозиција
200
20
100
114
Диспозиција
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Спецификација материјала и опреме
Навојна шипка Ø 10 1m
Vijak M-10x35
Vijak M-10x40
Vijak M-10x80
Vijak M-12x50
Vijak M-12X100
Vijak M-12x40
Vijak M-5
Vijak M-6
Vijak M-5x30
Vijak M-6x25
Vijak M-6x30
Vijak M-6X50
Vijak M-8x30
Vijak M-8x40
Vijak M-8x70
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Партија 22. Метална галантерија
јед.мере количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
70
550
250
150
550
550
250
50
50
300
500
350
250
550
350
250
50
500
200
100
500
500
200
300
500
300
200
500
300
200
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
115
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Vijak M-8x120
Navrtka šestostrana M-18
Navrtka šestostrana M-6
Navrtka šestostrana M-8
Navrtka šestostrana M-10
Navrtka šestostrana M-12
Podloške M-6 - ravna
Podloške M-8 - ravna
Podloške M-10 - ravna
Podloške M-12 ravna
Tiplovi M10 sa holšafom - obični
Tiplovi M12 sa holšafom - obični
Tiplovi metalni M8
Tiplovi metalni M10
Tiplovi metalni M12
Zatezač M16 (špan šraf)
Šipka navojna f-8 1m
Holšraf M 3x20
Holšraf M 4x50
Holšraf M 4.8x16
Holšraf M 4.8x25
Holšraf M 5x50
Tiplovi plastični P-6
Tiplovi plastični P-8
Tiplovi palstični P-10
Tiplovi plastični P-12
Tiplovi PVC za bojler Fi-16
Firiket 8X8x3000
Gvožđe profil L-30x30x6000
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kg
kg
250
1000
1100
1300
900
1300
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
70
520
200
1000
1000
1200
800
1200
50
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
50
500
20
20
116
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Gvožđe profil L-40x40x6000
Gvožđe profil L-50x50x6000
Gvožđe UMP-80x6000
Lim crni dekapiran 1300x4000x1
Kalaj 60 %
Nosač krovni prolazni-krajnji
Lim-crep za cevni krovni nosač
Cev 80x60x6000
Cev 60x40x6000
Vijak M-4.2x19
Žica bodljikva
Žica pletivo 1,5m pocinkovana
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kg
kg
kom
kg
kg
520
520
20
220
10
40
40
2000
2000
10000
20
20
500
500
200
20
20
20
20
10
40
40
2000
2000
10000
20
20
117
700
1950
1650
JEDNOPOLNA ŠEMA VN bloka 1Tr+2Vz korak 550
10kV
KLFa12/630 135-SU
1
2
3
KLa12/630 135-EUK
Ecu 40x5mm
KLa12/630 135-EUK
10kV, 60A
Skica br.2.1.
118
Jednopolna šema br. 2.2 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
Partija 2.
UZ 25/10A
4G-16-66U
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
630A,400V
SL7000
5A
max
KWh
A
600/5A
A
60W 10A
A
0 - 400/5A
0.5kV; 5kA
0.4 kV
PK 125/50A
PK 125 /80A
Cu 4 x (30 x 5mm)
kWh
PK 250/NV 160A
0-1-2
25kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
5
6
CN 63
PK-125A
119
Skica br. 2.2 - NN ormana za stubnu TS 250kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
5A
max
F
100A
630A,500V
A
A
V
A
10-100
KWh
120
Opis br. 2.2 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 6 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
NNRO od aluminijuma dimenzija 1200x1000x400 mm propisno zadihtovan sa vazdušnim
izvodima i prostorom za ugradnju polja JO,stepen zaštite IP 54
-Glavni prekidaè KS 630 A
-bakarne sabirnice odgovarajuæeg preseka
-izolator IP
-NN izvod preko postolja 250/160 A
-koso grlo i sijalica 60W
-utiènica 220V 10 A
-obièan prekidaè 220V 10A
-EZN osiguraè 220V sa umetkom 6A i 10 A
-direktno brojilo aktivne energije 10-100A
-postolje 125A sa osiguraèem 80A za JR
-foto relej
-kontaktor CN63A
-odvodnik prenapona OPN 0.5 kV , 5 kA
-uvodnice
-bravica
-vijèana roba i el.veze
-ostali sitni materijal
- strujni reduktor 600/5A
- osiguraè 6A
-Broilo SL 7000
komplet 1
kom. 1
kg 6
kom. 2
komplet 4
komplet 1
kom 1
kom 1
komplet 5
komplet 1
kom. 3
kom. 1
kom. 1
kom. 3
kom. 5
kom. 1
komplet 1
komplet 1
kom. 3
kom 3
kom.1
- Ïî¼àøœåœå çà áðîèëî SL7000: Áðîèëî èìà íåçàâèñíî ñèìåòðè÷íî íàïà¼àœå êî¼å ñå àóòîìàòñêè ïðèëàãîàâà
ìðåæíîì íàïîíó 3x220/380V, ïðè òîìå ¼å íåîñåòšèâî íà ñëåäåžå íåïîâîšíå àíîìàëè¼å:
-Íåñòàíàê 1 èëè 2 ôàçå
-íåñòàíàê íóëå èëè íóëå è 1 ôàçå
-çàìåíà ìåñòà ôàçíîã è íóëòîã ïðîâîäíèêà
Ìåðåœå:Àêòèâíà , ðåàêòèâíà, ïðèâèäíà åíåðãè¼à è ñíàãà
Òðåíóòíå âðåäíîñòè : Ôàçíè íàïîí , ñòðó¼à
Ðàíã íàïîíà: ñâå äî 3x240/415V
Äèðåêòíà âåçà :In-5A , Iìàx120À
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
- kondezatorska baterija 25 kVAr
- osiguraè 50A
- postolja PK 100A
-Ampermetri sa maksigrafom 0-400A
-Voltmetar 0-500V
kom. 1
kom.3
kom. 3
kom. 3
kom 1
121
122
Jednopolna šema br. 2.5 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
UZ 25/10A
4G-16-66U
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
500A,400V
SL7000
5A
max
KWh
A
400/5A
A
60W 10A
A
0 - 400/5A
0.5kV; 5kA
0.4 kV
PK 125/50A
PK 125 /80A
Cu 4 x (30 x 5mm)
kWh
PK 250/NV 160A
0-1-2
20kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
CN 63
PK-125A
123
Skica br. 2.5 - NN ormana za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
5A
max
F
1200
100A
400A,500V
A
A
V
A
10-100
KWh
1000
124
Opis br. 2.5 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
NNRO od aluminijuma dimenzija 1200x1000x400 mm propisno zadihtovan sa vazdušnim
izvodima i prostorom za ugradnju polja JO,stepen zaštite IP 54
-Glavni prekidaè KS 500 A
-bakarne sabirnice odgovarajuæeg preseka
-izolator IP
-NN izvod preko postolja 250/160 A
-koso grlo i sijalica 60W
-utiènica 220V 10 A
-obièan prekidaè 220V 10A
-EZN osiguraè 220V sa umetkom 6A i 10 A
-direktno brojilo aktivne energije 10-100A
-postolje 125A sa osiguraèem 80A za JR
-foto relej
-kontaktor CN63A
-odvodnik prenapona OPN 0.5 kV , 5 kA
-uvodnice
-bravica
-vijèana roba i el.veze
-ostali sitni materijal
- strujni reduktor 400/5A
- osiguraè 6A
-Broilo SL 7000
komplet 1
kom. 1
kg 6
kom. 2
komplet 4
komplet 1
kom 1
kom 1
komplet 5
komplet 1
kom. 3
kom. 1
kom. 1
kom. 3
kom. 5
kom. 1
komplet 1
komplet 1
kom. 3
kom 3
kom.1
- Ïî¼àøœåœå çà áðîèëî SL7000: Áðîèëî èìà íåçàâèñíî ñèìåòðè÷íî íàïà¼àœå êî¼å ñå àóòîìàòñêè ïðèëàãîàâà
ìðåæíîì íàïîíó 3x220/380V, ïðè òîìå ¼å íåîñåòšèâî íà ñëåäåžå íåïîâîšíå àíîìàëè¼å:
-Íåñòàíàê 1 èëè 2 ôàçå
-íåñòàíàê íóëå èëè íóëå è 1 ôàçå
-çàìåíà ìåñòà ôàçíîã è íóëòîã ïðîâîäíèêà
Ìåðåœå:Àêòèâíà , ðåàêòèâíà, ïðèâèäíà åíåðãè¼à è ñíàãà
Òðåíóòíå âðåäíîñòè : Ôàçíè íàïîí , ñòðó¼à
Ðàíã íàïîíà: ñâå äî 3x240/415V
Äèðåêòíà âåçà :In-5A , Iìàx120À
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
- kondezatorska baterija 20 kVAr
- osiguraè 50A
- postolja PK 100A
-Ampermetri sa maksigrafom 0-400A
-Voltmetar 0-500V
kom. 1
kom.3
kom. 3
kom. 3
kom 1
125
Jednopolna šema br. 2.6
NN razvodna tabla za kulu 400 kVA sa 5 izvoda,
merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
Partija 2
UZ 25/10A
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
630A,500V
4G-16-66U
5A
max
KWh
60W 10A
600/5A
A
A
A
0 - 600/5A
0.5kV; 2.5kA
Cu 4 x (40 x 5mm)
PK 125/50A
PK 125 /80A
0.4 kV
kWh
PK 400A
0-1-2
25kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
5
CN 100
PK-125A
126
Opis br. 2.6 - NN razvodna tabla za kulu 400 kVA
sa 5izvoda, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
ÍÍ òàáëà òðåáà ?? á??? ??????? ??? äèìåíçè¼à 1000 õ 1200 õ 300 mm. ? ????????
130? ? L ???? ??? ?? ??????, ? ???? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ? ???????? ????? ?
?????.
Åëåêòðîåíåðãåòñêè äåî ñå ñàñòî¼è îä:
Ãëàâíîã ÍÍ êîìïàêò ïðåêèäà÷à 630 A, 500V, ñà èíòåãðèñàíèì ïðåêîñòðó¼íèì è
êðàòêîñïî¼íèì ÷ëàíîì è íèñêîíàïîíñêèì îêèäà÷åì.
ÑÌÒ òèïà ÑÒÅÌ 081 600/5 À, êëàñà 0,5, U= 0,72 êV.
Ìåðåœå ïðîòîêà èçâåñòè ìóëòèôóêöèîíàëíîì ïîëóèíäèðåêòíîì ìåðíîì
ãðóïîì ñà èíòåãðèñàíîì ôóíêöè¼îì óêëîïíîã ñàòà ðåãèñòðàöè¼îì ïðîôèëà - ðåãèñòðàòîð, ñà
ïàìžåœåì îáðà÷óíñêèõ ïîäàòàêà (âðøíî îïòåðåžåœå, àêòèâíà è ðåàêòèâíà åíåðãè¼à ó äâå
òåðèôå) çà íà¼ìàœå 12 ìåñåöè, êëàñå òà÷íîñòè 0,5, ðåàêòèâíî êëàñå 2, ìàêñèãðàô 1, ñà
êàðòèöîì çà êîìóíèêàöè¼ó ÐÑ 485 ìîäå? îì GSM / GPRS 2400 Bd ñà íàïà¼àœåì ñëè÷íî òèïó
DMG-2 US REG 3 x 230/400 , 5 ( 5) A.
Ìåðåœå òðåíóòíèõ âðåäíîñòè ñòðó¼à è íàïîíà èçâåñòè ïîìîžó 3 áèìåòàëíà Àìåòðà ñà ìàêñèïîêàçèâà÷åì íîìèíàëíå ñòðó¼å 5 À è ñêàëîì 600/5 À, V-ìåòðîì 0-500 V~ è
ñåäìîïîëîæà¼íîì V-ìåòàðñêîì ïðåêëîïêîì. Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì
òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà. Çà ìåðåœå âðåäíîñòè ñòðó¼å è íàïîíà îïöèîíî óìåñòî À-ìåòðà è Vìåòðà ìîæå ñå óãðàäèòè òðîôàçíè ìåðíè ïðåòâàðà÷ ìóëòèïðîöåñîðñêè ñà äèñïëå¼îì (
ñëè÷àí òèïó „ Lovato “).
Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà UZ 25/16/6
À, ìîíîôàçíà OG óòè÷íèöà, OG ïðåêèäà÷ 10 À (250 V) ñà ðàñâåòîì.
Ñàáèðíèöå ñó îä òâðäî âó÷åíîã åëåêòðîëèòè÷êîã áàêðà ECu 40 õ 5 mm,
ïîòïîðíè èçîëàòîðè PUB, òðàêà çà óçåìšåíå 25 õ 4 mm, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå P 2,5mm2.
Çàøòèòà îä ïðåíàïîíà èçâåäåíà ¼å ïîìîžó îäâîäíèêà ïðåíàïîíà 0,5 kV, 2,5 kA
Èçâîäè ÍÍ ñó èçâåäåíè ñà ¼åäíîïîëíèì íèñêîíàïîíñêèì âèñîêîó÷èíñêèì
ïîñòîšèìà 500 V, 400 À, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñãóðà÷a
Ïîšå ¼àâíå ðàñâåòå - ¼åäíîïîëíà ïîñòîšà 500 V, 125 A óëîæàê ÍÍ
âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 500 V, 80 À, êîíòàêòîð òðîïîëíè 500 V, 100 À ñà êàëåìîì çà 220
V, 50 Hz, ãðåáåíàñòè ïðåêèäà÷ çà óãðàäœó 10 À, 500 V ñà ïîëîæà¼èìà 1-0-2 (ó ðåæèìó ðàäà
àóòîìàòñêè-èñêšó÷åíî-ðó÷íî) çà êîìàíäîâàœå êîíòàêòîðà, ïîñòîšà ÍÍ âèñîêîó÷èíñê?õ
îñèãóðà÷à 125 À, 500 V, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 500 V, 63 À, åëåêòðè÷íî
áðî¼èëî òðîôàçíî ¼åäíîòàðèôíî çà äèðåêòíî ìåðåœå àêòèâíå åíåðãè¼å è ñòðó¼å 10-100 À, 3 õ
230/400 V, 50 Hz, ôîòî ðåëå, îñèãóðà÷ UZ 10 À, ðåäíå ñòåçàšêå VS 16 mm2, ïðîâîäíèê çà
îæè÷åœå PF 25 mm2 è P 2,5mm2.
Êîìïåíçàöè¼à ïðàçíîã õîäà òðàíñôîðìàòîðà èçâåäåíà ¼å óíóòàð îðìàíà
áàòåðè¼îì PTK 20 , Q = 25 kVar, U = 400 V, ïîñòîšà 125 A, 500 V, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã
127
Jednopolna šema br. 2.7
NN razvodna tabla za kulu 400 kVA sa 4 izvoda,
merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
Partija 2
UZ 25/10A
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
630A,500V
4G-16-66U
5A
max
KWh
60W 10A
600/5A
A
A
A
0 - 600/5A
0.5kV; 2.5kA
Cu 4 x (40 x 5mm)
PK 125/50A
PK 125 /80A
0.4 kV
10-100 Fr
kWh
PK 400A
0-1-2
25kVAr
1
2
3
4
CN 100
PK-125A
128
Opis br. 2.7 - NN razvodna tabla za kulu 400 kVA
sa 4 izvoda, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
ÍÍ òàáëà òðåáà ?? á??? ??????? ??? äèìåíçè¼à 1000 õ 1200 õ 300 mm. ? ???????? 130? ? L
???? ??? ?? ??????, ? ???? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ? ???????? ????? ? ?????.
Åëåêòðîåíåðãåòñêè äåî ñå ñàñòî¼è îä:
Ãëàâíîã ÍÍ êîìïàêò ïðåêèäà÷à 630 A, 500V, ñà èíòåãðèñàíèì ïðåêîñòðó¼íèì è
êðàòêîñïî¼íèì ÷ëàíîì è íèñêîíàïîíñêèì îêèäà÷åì.
ÑÌÒ òèïà ÑÒÅÌ 081 600/5 À, êëàñà 0,5, U= 0,72 êV.
Ìåðåœå ïðîòîêà èçâåñòè ìóëòèôóêöèîíàëíîì ïîëóèíäèðåêòíîì ìåðíîì ãðóïîì ñà
èíòåãðèñàíîì ôóíêöè¼îì óêëîïíîã ñàòà ðåãèñòðàöè¼îì ïðîôèëà - ðåãèñòðàòîð, ñà ïàìžåœåì
îáðà÷óíñêèõ ïîäàòàêà (âðøíî îïòåðåžåœå, àêòèâíà è ðåàêòèâíà åíåðãè¼à ó äâå òåðèôå) çà íà¼ìàœå
12 ìåñåöè, êëàñå òà÷íîñòè 0,5, ðåàêòèâíî êëàñå 2, ìàêñèãðàô 1, ñà êàðòèöîì çà êîìóíèêàöè¼ó ÐÑ
485 ìîäå? îì GSM / GPRS 2400 Bd ñà íàïà¼àœåì ñëè÷íî òèïó DMG-2 US REG 3 x 230/400 , 5 ( 5) A.
Ìåðåœå òðåíóòíèõ âðåäíîñòè ñòðó¼à è íàïîíà èçâåñòè ïîìîžó 3 áèìåòàëíà Àìåòðà ñà ìàêñèïîêàçèâà÷åì íîìèíàëíå ñòðó¼å 5 À è ñêàëîì 600/5 À, V-ìåòðîì 0-500 V~ è
ñåäìîïîëîæà¼íîì V-ìåòàðñêîì ïðåêëîïêîì. Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì
îñèãóðà÷èìà. Çà ìåðåœå âðåäíîñòè ñòðó¼å è íàïîíà îïöèîíî óìåñòî À-ìåòðà è V- ìåòðà ìîæå ñå
óãðàäèòè òðîôàçíè ìåðíè ïðåòâàðà÷ ìóëòèïðîöåñîðñêè ñà äèñïëå¼îì ( ñëè÷àí òèïó „ Lovato “).
Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà UZ 25/16/6 À,
ìîíîôàçíà OG óòè÷íèöà, OG ïðåêèäà÷ 10 À (250 V) ñà ðàñâåòîì.
Ñàáèðíèöå ñó îä òâðäî âó÷åíîã åëåêòðîëèòè÷êîã áàêðà ECu 40 õ 5 mm, ïîòïîðíè
èçîëàòîðè PUB, òðàêà çà óçåìšåíå 25 õ 4 mm, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå P 2,5mm2.
Çàøòèòà îä ïðåíàïîíà èçâåäåíà ¼å ïîìîžó îäâîäíèêà ïðåíàïîíà 0,5 kV, 2,5 kA
Èçâîäè ÍÍ ñó èçâåäåíè ñà ¼åäíîïîëíèì íèñêîíàïîíñêèì âèñîêîó÷èíñêèì
ïîñòîšèìà 500 V, 400 À, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñãóðà÷a
Ïîšå ¼àâíå ðàñâåòå - ¼åäíîïîëíà ïîñòîšà 500 V, 125 A óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã
îñèãóðà÷à çà 500 V, 80 À, êîíòàêòîð òðîïîëíè 500 V, 100 À ñà êàëåìîì çà 220 V, 50 Hz, ãðåáåíàñòè
ïðåêèäà÷ çà óãðàäœó 10 À, 500 V ñà ïîëîæà¼èìà 1-0-2 (ó ðåæèìó ðàäà àóòîìàòñêè-èñêšó÷åíî-ðó÷íî)
çà êîìàíäîâàœå êîíòàêòîðà, ïîñòîšà ÍÍ âèñîêîó÷èíñê?õ îñèãóðà÷à 125 À, 500 V, óëîæàê ÍÍ
âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 500 V, 63 À, åëåêòðè÷íî áðî¼èëî òðîôàçíî ¼åäíîòàðèôíî çà äèðåêòíî
ìåðåœå àêòèâíå åíåðãè¼å è ñòðó¼å 10-100 À, 3 õ 230/400 V, 50 Hz, ôîòî ðåëå, îñèãóðà÷ UZ 10 À, ðåäíå
ñòåçàšêå VS 16 mm2, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå PF 25 mm2 è P 2,5mm2.
Êîìïåíçàöè¼à ïðàçíîã õîäà òðàíñôîðìàòîðà èçâåäåíà ¼å óíóòàð îðìàíà áàòåðè¼îì
PTK 20 , Q = 25 kVar, U = 400 V, ïîñòîšà 125 A, 500 V, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 50 À,
provodnik P/F 25 mm2.
129
Jednopolna šema br. 2.8
NN razvodna tabla za kulu 400 kVA sa 6 izvoda,
merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
Partija 2
UZ 25/10A
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
630A,500V
4G-16-66U
5A
max
KWh
60W 10A
600/5A
A
A
A
0 - 600/5A
0.5kV; 2.5kA
Cu 4 x (40 x 5mm)
PK 125/50A
PK 125 /80A
0.4 kV
10-100 Fr
kWh
PK 400A
0-1-2
25kVAr
1
2
3
4
5
6
CN 100
PK-125A
130
Opis br. 2.8 - NN razvodna tabla za kulu 400 kVA
sa 6 izvoda, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
ÍÍ òàáëà òðåáà ?? á??? ??????? ??? äèìåíçè¼à 1000 õ 1200 õ 300 mm. ? ???????? 130? ?
L ???? ??? ?? ??????, ? ???? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ? ???????? ????? ? ?????.
Åëåêòðîåíåðãåòñêè äåî ñå ñàñòî¼è îä:
Ãëàâíîã ÍÍ êîìïàêò ïðåêèäà÷à 630 A, 500V, ñà èíòåãðèñàíèì ïðåêîñòðó¼íèì è
êðàòêîñïî¼íèì ÷ëàíîì è íèñêîíàïîíñêèì îêèäà÷åì.
ÑÌÒ òèïà ÑÒÅÌ 081 600/5 À, êëàñà 0,5, U= 0,72 êV.
Ìåðåœå ïðîòîêà èçâåñòè ìóëòèôóêöèîíàëíîì ïîëóèíäèðåêòíîì ìåðíîì ãðóïîì ñà
èíòåãðèñàíîì ôóíêöè¼îì óêëîïíîã ñàòà ðåãèñòðàöè¼îì ïðîôèëà - ðåãèñòðàòîð, ñà ïàìžåœåì
îáðà÷óíñêèõ ïîäàòàêà (âðøíî îïòåðåžåœå, àêòèâíà è ðåàêòèâíà åíåðãè¼à ó äâå òåðèôå) çà íà¼ìàœå
12 ìåñåöè, êëàñå òà÷íîñòè 0,5, ðåàêòèâíî êëàñå 2, ìàêñèãðàô 1, ñà êàðòèöîì çà êîìóíèêàöè¼ó ÐÑ
485 ìîäå? îì GSM / GPRS 2400 Bd ñà íàïà¼àœåì ñëè÷íî òèïó DMG-2 US REG 3 x 230/400 , 5 ( 5) A.
Ìåðåœå òðåíóòíèõ âðåäíîñòè ñòðó¼à è íàïîíà èçâåñòè ïîìîžó 3 áèìåòàëíà Àìåòðà ñà ìàêñèïîêàçèâà÷åì íîìèíàëíå ñòðó¼å 5 À è ñêàëîì 600/5 À, V-ìåòðîì 0-500 V~ è
ñåäìîïîëîæà¼íîì V-ìåòàðñêîì ïðåêëîïêîì. Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì
îñèãóðà÷èìà. Çà ìåðåœå âðåäíîñòè ñòðó¼å è íàïîíà îïöèîíî óìåñòî À-ìåòðà è V- ìåòðà ìîæå ñå
óãðàäèòè òðîôàçíè ìåðíè ïðåòâàðà÷ ìóëòèïðîöåñîðñêè ñà äèñïëå¼îì ( ñëè÷àí òèïó „ Lovato “).
Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà UZ 25/16/6 À,
ìîíîôàçíà OG óòè÷íèöà, OG ïðåêèäà÷ 10 À (250 V) ñà ðàñâåòîì.
Ñàáèðíèöå ñó îä òâðäî âó÷åíîã åëåêòðîëèòè÷êîã áàêðà ECu 40 õ 5 mm, ïîòïîðíè
èçîëàòîðè PUB, òðàêà çà óçåìšåíå 25 õ 4 mm, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå P 2,5mm2.
Çàøòèòà îä ïðåíàïîíà èçâåäåíà ¼å ïîìîžó îäâîäíèêà ïðåíàïîíà 0,5 kV, 2,5 kA
Èçâîäè ÍÍ ñó èçâåäåíè ñà ¼åäíîïîëíèì íèñêîíàïîíñêèì âèñîêîó÷èíñêèì
ïîñòîšèìà 500 V, 400 À, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñãóðà÷a
Ïîšå ¼àâíå ðàñâåòå - ¼åäíîïîëíà ïîñòîšà 500 V, 125 A óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã
îñèãóðà÷à çà 500 V, 80 À, êîíòàêòîð òðîïîëíè 500 V, 100 À ñà êàëåìîì çà 220 V, 50 Hz, ãðåáåíàñòè
ïðåêèäà÷ çà óãðàäœó 10 À, 500 V ñà ïîëîæà¼èìà 1-0-2 (ó ðåæèìó ðàäà àóòîìàòñêè-èñêšó÷åíî-ðó÷íî)
çà êîìàíäîâàœå êîíòàêòîðà, ïîñòîšà ÍÍ âèñîêîó÷èíñê?õ îñèãóðà÷à 125 À, 500 V, óëîæàê ÍÍ
âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 500 V, 63 À, åëåêòðè÷íî áðî¼èëî òðîôàçíî ¼åäíîòàðèôíî çà äèðåêòíî
ìåðåœå àêòèâíå åíåðãè¼å è ñòðó¼å 10-100 À, 3 õ 230/400 V, 50 Hz, ôîòî ðåëå, îñèãóðà÷ UZ 10 À, ðåäíå
ñòåçàšêå VS 16 mm2, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå PF 25 mm2 è P 2,5mm2.
Êîìïåíçàöè¼à ïðàçíîã õîäà òðàíñôîðìàòîðà èçâåäåíà ¼å óíóòàð îðìàíà áàòåðè¼îì
PTK 20 , Q = 25 kVar, U = 400 V, ïîñòîšà 125 A, 500 V, óëîæàê ÍÍ âèñîêîó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 50 À,
provodnik P/F 25 mm2.
131
Opis br 2.4.
ВН блок 10 кV (1 трафо и 3 водне ћелије )
-
ВН блок је слободно стојећи, састоји из 4 дозидне ћелије за унутрашњу монтажу димензија 550 х
1950 х 700 mm са распоредом „ трафо ћелија + три доводно-одводне ћелије“ (са лева на десно). Блок треба да буде
израђен од два пута декапираног лима заштићеног од корозије електростатичким поступком наношења прашкастих
боја. Уземљење израдити траком FeZn 25 х 4 mm која је постављена на дну блока са које је извршен развод уземљења
до сваког високоучинског растављача. На свим покретним и демонтажним деловима извршити изједначење потенцијала
помоћу звездастих подлошки и бакарним проводником одговарајућег пресека. На вратима ћелија су отвор за визуелни
преглед уклопног стања полова растављача са ватросталним стаклом или металним вратанцима, отвор за погон
полова растављача, уземљивача и показивача положаја. На вратима је потребно означити процедуру манипулације
растављачем, обележити погоне полова и уземљивача, обележити положаје укључено-искључено (уземљено),
припадност ћелије ( трафо, водна ), редни број, једнополну (слепу) шему ћелије и натпис ,,високи напон-опасно по
живот''. Ћелије морају бити затворене са горње и доње стране одговарајућим поклопцима. На горњем поклопцу треба
да постоји клапна-одушак за смањење притиска и излаз гасова. На доњем поклопцу треба да су кабловски отвори.
Трафо ћелија:
-
Садржи уграђен трансформаторски високоучински склопка растављач одговарајућег корака, са
приграђеним носачима средњенапонских високоучинских осигурача са ударном иглом типа
VVC, могућношћу
укључења-искључења механичким погоном помоћу одговарајуће полуге, искључења механичким тастером, искључења
електричним тастером и екстерним напонским импулсом помоћу напонског окидача-шпулне искључења називног
напона 220 V≈, 50 Hz. Номинални напон јe Un= 12 kV, а номинална струја је In= 630 А, термичка струја Ith= 16 kA,
динамичка струја Idyn= 40 kA.
Доводно-одводна ћелија:
-
Садржи уграђен линиски склопка- растављач одговарајућег корака
са приграђеним ножевима за
уземљење који се укључују-искључују уз помоћ акумулиране енергије опруге. Манипулације половима и уземљивачем
изводе се механичким погонима помоћу одговарајућих полуга. Номинални напон је Un= 12 kV, а номинална струја је In=
630 А, термичка струја Ith= 16 kA, динамичка струја Idyn= 40 kA.
-
Растављачи се монтирају на предњем зиду ћелије. Погон је обртни, интегрисан на предњој страни
растављача. Механичка манипулација укључења и искључења растављача се врши са предње стране на средњем делу
растављача. Сабирнице су од тврдо вученог електролитичког бакра Е.Cu 40 х 5 mm, везе са високоучинским
растављачима Е.Cu 30 х 5 mm за трајно подносиве струје 450 А. Сабирнице су прописно офарбане. Проводне плоче су
монолитне од алардита, изграђене са продуженом путањом површинских струја, називног напона 12 kV и испитног
◦
◦
напона 35 kV, температурне издржљивости - 50 C до + 130 C. У ВН блок 1Т+3В се испоручује једна полуга за погон
полова и једна за погон уземљивача.
132
500
Kwh
KWh
Niskonaponski prekidac 1250 A
sa naponskim okidacem
Polje javnog osvetljenja
1900
Nulti vod
540
Zemljovodni vod
800
780
500
£ÅÄÍÎÏÎËÍÀ ØÅÌÀ 2.9 - ÍÍ ÁËÎÊÀ 630kVA, 0,4 kV ñà 8 èçâîäà
6A
Kwh
1000/5A
1000/5A
A
A
A
4G-10-90U
UZ 25/16A
V
0-500V
DV 1250A
60W 16A
PK 125
Cu 3 x (60x10)+(60x5)mm
10-100A
Fr
kWh
125/80A
LVD400-250A
0-1-2
1
2
3
4
5
6
7
8
3x25kVAr
CN 100
PK-125A
Ñêèöà áð. 2.9- ÍÍ áëîê 630kVA ñà 8 èçâîäà, ìåðåœåì óêóïíå ïîòðîøœå è ïîšåì £Î
Ïàðòè¼à 2
133
Îïèñ áð. 2.9 - NN áëîê 630 kVA ñà 8 èçâîäà, ìåðåœåì óêóïíå ïîòðîøœå è ïîšåì £Î
ÍÍ áëîê çà óíóòðàøœó ìîíòàæó òðåáà áèòè èçðàåí ó âèäó ñëîáîäíî-ñòî¼åžåã
äîçèäíîã ñòàëêà îä ìåóñîáíî çàâàðåíèõ ëèìåíèõ ïðîôèëà, äâà ïóòà äåêàïèðàíîã ëèìà
çàøòèžåíîã îä êîðîçè¼å åëåêòðîñòàòè÷êèì ïîñòóïêîì íàíîøåœà ïðàøêàñòèõ áî¼à. .
Äèìåíçè¼å ÍÍ áëîêà ñó (800+780+500) x 1900 x 500 ñà ðàñïîðåäîì „èçâîäíî ïîšå + òðàôî
ïîšå + áëîê ¼àâíå ðàñâåòå“.
Èçâîäíî ïîšå ÍÍ:
- Ñàáèðíèöå ñó îä òâðäî âó÷åíîã åëåêòðîëèòè÷êîã áàêðà E.Cu 60 õ 10 mm+60 õ 5 mm,
ñàáèðíèöå ñó ïðîïèñíî îôàðáàíå, ïîòïîðíè èçîëàòîðè PUB , òðàêà çà óçåìšåœå FeZn 25 õ 4
mm.
- Ó äîœåì äåëó èçâîäíîã ïîšà íàëàçè ñå 8 èçâîäà êî¼è ñó èçâåäåíè òðîïîëíèì
íèñêîíàïîíñêèì âèñîêîó÷èíñêèì ïîñòîšèìà (ëåòâàìà) 400 À, 500 V ( ñëè÷íî òèïó LVD 400 ),
âèäíî îáåëåæåíè áðî¼åâèìà îä 1 äî 8.
- Ó ãîðœåì äåëó íàëàçè ñå îðìàí ïîšà ó êîìå ¼å ñìåøòåíî ìåðåœå ïðîòîêà.
Òðàôî ïîšå ÍÍ:
- Ñàäðæè êîìïàêò ïðåêèäà÷ òèïà DV-1250, 1250 A, 500V, ñà èíòåãðèñàíèì ïðåêîñòðó¼íèì è
êðàòêîñïî¼íèì ÷ëàíîì è íèñêîíàïîíñêèì îêèäà÷åì êî¼è òðåáà ïîâåçàòè ñà ðåäíèì ñòåçàšêàìà
ó îêâèðó ÍÍ áëîêà.
- Ñàáèðíèöå ñó îä òâðäî âó÷åíîã åëåêòðîëèòè÷êîã áàêðà E.Cu 60 õ 10 mm+60 õ 5 mm,
ïîòïîðíè èçîëàòîðè PUB , òðàêà çà óçåìšåíå 25 õ 4 mm. Ïðèêšó÷íè äåî ñàáèðíèöà ñå íàëàçè
íà ïîëîâèíè ãîðœå ñòðàíå òðàôî ïîšà.
- ÑÌÒ òèïà ÑÒÅÍ 081 1000/5 À, êëàñà 0,5, U= 0,72 êV.
- Ìåðåœå òðåíóòíèõ âðåäíîñòè ñòðó¼à è íàïîíà èçâåñòè ïîìîžó 3 áèìåòàëíà À-ìåòðà ñà
ìàêñèïîêàçèâà÷åì íîìèíàëíå ñòðó¼å 5 À è ñêàëîì 1000/5 À, V-ìåòðîì 0-500 V˜
è
ñåäìîïîëîæà¼íîì V- ìåòàðñêîì ïðåêëîïêîì. Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì
òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà. Ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå ¼å P 2,5mm2. Çà ìåðåœå òðåíóòíèõ âðåäíîñòè
ñòðó¼å è íàïîíà îïöèîíî óìåñòî À-ìåòðà è V- ìåòðà ìîæå ñå óãðàäèòè òðîôàçíè ìåðíè
ïðåòâàðà÷ ìóëòèïðîöåñîðñêè ñà äèñïëå¼îì ( ñëè÷àí òèïó „ Lovato “),
- Çàøòèòó îä ïðåîïòåðåžåœà èçâåñòè áèìåòàëíèì ðåëåîì ñà øòåëó¼óžèì ðåãóëàòîðîì äî
1÷6 À, íàïîíñêè ñèãíàë çà èñêšó÷åœå äîâåñòè äî ðåäíèõ ñòåçàšêè ó îêâèðó ÍÍ áëîêà è
ïðîñëåäèòè ãà íà íàïîíñêè îêèäà÷ Ãëàâíîã ÍÍ ïðåêèäà÷à. Ïðåêî ïîìîžíîã ðåëà ñà çàñòàâèöîì
(ñëè÷àíîã òèïó PR-59-C) îáåçáåäèòè èñêšó÷åœå òðàíñôîðìàòîðñêîã ðàñòàâšà÷à óñëåä
äåëîâàœà ïðèìàðíèõ òðàíñôîðìàòîðñêèõ çàøòèòà Bu è Tc.
- Ìåðåœå ïðîòîêà èçâåñòè ìóëòèôóêöèîíàëíîì ïîëóèíäèðåêòíîì ìåðíîì ãðóïîì ñà
èíòåãðèñàíîì ôóíêöè¼îì óêëîïíîã ñàòà ñà ïàìžåœåì îáðà÷óíñêèõ ïîäàòàêà (âðøíî
îïòåðåžåœå, àêòèâíà åíåðãè¼à, ðåàêòèâíà åíåðãè¼à ó äâå òàðèôå) çà íà¼ìàœå 12 ìåñåöè , êëàñå
òà÷íîñòè 1 , ðåàêòèâíî êëàñå 3, ìàêñèãðàô 1, ñëè÷íî òèïó DMG-2 US 3 x 230/400 , 5 ( 5) A.
- Êîìïåíçàöè¼à ïðàçíîã õîäà òðàíñôîðìàòîðà èçâåäåíà ¼å áàòåðè¼îì PTK 20 , Q =3x25
kVar, U = 420 V, ïîñòîšà 125 A, 500 V, óëîæàê ÍÍ âèñîêî ó÷èíñêîã îñèãóðà÷à çà 80 À, provodnik
P/F 25 mm2.
- Ìîíîôàçíà OG óòè÷íèöà , ¼åäíîïîëíè OG ïðåêèäà÷ 10 À ( 250 V ), ñà êîñèì ãðëîì Å 27.
Íàïîíñêå êðóãîâå îñèãóðàòè îäãîâàðà¼óžèì òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà UZ 25/16/6 À,
'
Ïîšå ¼àâíå ðàñâåòå :
Ïîšå £Ð ñàäðæè:
- òðè ¼åäíîïîëíà íèñêîíàïîíñêà âèñîêîó÷èíñêà ïîñòîšà 125 A, 500 V ñà óëîøêîì NV
îñèãóðà÷à 80 À, 500 V, (ïðå áðî¼èëà)
- êîíòàêòîð òðîïîëíè, 100 À , 500 V ñà êàëåìîì çà 220 V˜ , 50 Hz,
- ãðåáåíàñòè ïðåêèäà÷ çà óãðàäœó 10 À, 500 V ñà ïîëîæà¼èìà 1-0-2 ( ó ðåæèìó ðàäà
àóòîìàòñêè-èñêšó÷åíî-ðó÷íî ) çà êîìàíäîâàœå êîíòàêòîðà
- åëåêòðîíñêî òðîôàçíî áðî¼èëî çà äèðåêòíî ìåðåœå àêòèâíå åíåðãè¼å 10-100 À, 3 õ
230/400 V, 50 Hz, êëàñå 2
- òðè ¼åäíîïîëíà íèñêîíàïîíñêà âèñîêîó÷èíñêà ïîñòîšà 125 A, 500 V ñà óëîøêîì NV
îñèãóðà÷à çà 63 À, 500 V, (ïîñëå áðî¼èëà)
- ôîòî ðåëå , îñèãóðà÷ UZ 10 À, îäãîâàðà¼óžå ðåäíå ñòåçàšêå, ïðîâîäíèê çà îæè÷åœå PF 25
mm2 i P 1,5mm2.
Ïîðåä îáåëåæàâàœà èçâîäà áðî¼åâèìà, íåîïõîäíî ¼å îáåëåæèòè ïîëîæ༠ïðåêèäà÷à
óêšó÷åíî-èñêšó÷åíî, îáåëåæèòè ñòðó¼íà êîëà íà ïðèïàäà¼óžèì òîïšèâèì îñèãóðà÷èìà EZ
25/16/6 À, ïîñòàâèòè óïîçîðàâà¼óžó-çàøòèòíó äðâåíó ïðåïðåêó íà èçâîäíîì ïîšó. Îáåçáåäèòè
óñëîâå çà ïðèêšó÷åœå òðàíñôîðìàòîðñêèõ çàøòèòà Bu è Tc êàî è òðàíñôîðìàòîðñêå žåëè¼å ÂÍ
áëîêà è èñïîðó÷èòè ¼åäíîïîëíó øåìó è øåìó âåçèâàœà.
134
Jednopolna šema br. 2.10 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
Partija 2.
UZ 25/10A
4G-16-66U
4G-10-90U
V 0 - 500V
UZ 25/6A
500A,400V
SL7000
5A
max
KWh
A
400/5A
A
60W 10A
A
0 - 400/5A
0.5kV; 5kA
0.4 kV
PK 125/50A
PK 125 /80A
Cu 4 x (30 x 5mm)
kWh
PK 250/NV 160A
0-1-2
20kVAr
10-100 Fr
1
2
3
4
CN 63
PK-125A
135
Skica br. 2.10 - NN ormana za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
5A
max
F
1200
100A
400A,500V
A
A
V
A
10-100
KWh
1000
136
Opis br. 2.10 - orman za stubnu TS 250kVA
sa 4 izlaza, merenjem ukupne potrošnje i poljem JO
NNRO od aluminijuma dimenzija 1200x1000x400 mm propisno zadihtovan sa vazdušnim
izvodima i prostorom za ugradnju polja JO,stepen zaštite IP 54
-Glavni prekidaè KS 500 A
-bakarne sabirnice odgovarajuæeg preseka
-izolator IP
-NN izvod preko postolja 250/160 A
-koso grlo i sijalica 60W
-utiènica 220V 10 A
-obièan prekidaè 220V 10A
-EZN osiguraè 220V sa umetkom 6A i 10 A
-direktno brojilo aktivne energije 10-100A
-postolje 125A sa osiguraèem 80A za JR
-foto relej
-kontaktor CN63A
-odvodnik prenapona OPN 0.5 kV , 5 kA
-uvodnice
-bravica
-vijèana roba i el.veze
-ostali sitni materijal
- strujni reduktor 400/5A
- osiguraè 6A
-Broilo SL 7000
komplet 1
kom. 1
kg 6
kom. 2
komplet 4
komplet 1
kom 1
kom 1
komplet 5
komplet 1
kom. 3
kom. 1
kom. 1
kom. 3
kom. 5
kom. 1
komplet 1
komplet 1
kom. 3
kom 3
kom.1
- Ïî¼àøœåœå çà áðîèëî SL7000: Áðîèëî èìà íåçàâèñíî ñèìåòðè÷íî íàïà¼àœå êî¼å ñå àóòîìàòñêè ïðèëàãîàâà
ìðåæíîì íàïîíó 3x220/380V, ïðè òîìå ¼å íåîñåòšèâî íà ñëåäåžå íåïîâîšíå àíîìàëè¼å:
-Íåñòàíàê 1 èëè 2 ôàçå
-íåñòàíàê íóëå èëè íóëå è 1 ôàçå
-çàìåíà ìåñòà ôàçíîã è íóëòîã ïðîâîäíèêà
Ìåðåœå:Àêòèâíà , ðåàêòèâíà, ïðèâèäíà åíåðãè¼à è ñíàãà
Òðåíóòíå âðåäíîñòè : Ôàçíè íàïîí , ñòðó¼à
Ðàíã íàïîíà: ñâå äî 3x240/415V
Äèðåêòíà âåçà :In-5A , Iìàx120À
Komunikacija:
IR port
Serijski port-RS 232 ili USB
Puna (U/I) verzija
- kondezatorska baterija 20 kVAr
- osiguraè 50A
- postolja PK 100A
-Ampermetri sa maksigrafom 0-400A
-Voltmetar 0-500V
kom. 1
kom.3
kom. 3
kom. 3
kom 1
137
Opis БР. 5.1
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRANSFORMATORSKOG ULJA
1. Fizička svojstva
GRANIČNE VREDNOSTI
SVOJSTVA
JEDINICA
TEST METOD
Min
Max
TIPIČNE
VREDNOSTI
IEC 60296
Čisto, bistro, bez
čvrstih primesa
3
ISO 3675
0,895
0
mm /s
2
ISO 3104
11
9,5
0
mm /s
2
ISO 3104
1800
920
C
-40
-60
Izgled
0
Gustina, 20 C
Viskoznost, 40 C
Viskoznost, -30 C
g/cm
Tačka stinjavanja
0
ISO 3016
LCSET
0
IEC 60296
C
-30
-30
2. Hemijska svojstva
GRANIČNE VREDNOSTI
SVOJSTVA
JEDINICA
TEST METOD
Min
Kiselost
mg KOH/g
Korozivni sumpor
IEC 62021
Max
0,01
TIPIČNE
VREDNOSTI
<0,01
DIN 51353
Nije korozivno
Nije korozivno
ASTM D 1275 B
Nije korozivno
Nije korozivno
Sadržaj sumpora
%
ISO 14596
0,15
<0,01
Sadržaj vode
mg/kg
IEC 60814
40
<20
Sadržaj inhibitora
%
IEC 60666
0,4
0,38
0,08
3. Električna svojstva
GRANIČNE VREDNOSTI
SVOJSTVA
JEDINICA
TEST METOD
Min
Faktor dielektričnih
0
gubitaka, (DDF), 90 C
Medjupovršinski
napon (IFT)
Probojni napon
- pre isušivanja
Probojni napon
- posle isušivanja
IEC 60247
Max
0,005
TIPIČNE
VREDNOSTI
<0,001
mN/m
ISO 6295
40
48
kV
IEC 60156
40
40 – 60
kV
IEC 60156
70
>70
138
4. Oksidaciona stabilnost
GRANIČNE VREDNOSTI
SVOJSTVA
JEDINICA
TEST METOD
Min
Oksidaciona stabilnost
0
120 C:
Indukcioni period
IEC 61125 B
h
Oksidaciona stabilnost
0
120 C, 500 h:
Totalna kiselost
Talog
120
mg KOH/g
0,3
0,03
%
0,05
<0,02
0,050
<0,010
0
napon (IFT)
Sadržaj inhibitora
270
IEC 61125 C
DDF, 90 C
Medjupovršinski
Max
TIPIČNE
VREDNOSTI
mN/m
>30
%
>0,10
5. Zdravlje, sigurnost i zaštita životne okoline
GRANIČNE VREDNOSTI
SVOJSTVA
JEDINICA
TEST METOD
Min
Tačka paljenja
Sadržaj PCA
(DMSO ekstrakt)
Sadržaj PCB
0
C
ISO 2719
%
IP 346
mg/kg
IEC 61619
Max
135
148
3
Ne
detektovano
TIPIČNE
VREDNOSTI
<3
Ne
detektovano
Transformatorsko ulje proizvedeno od naftenskog baznog ulja sa prirodno niskom tačkom stinjavanja. Ovo
mineralno ulje ne sadrži PCB kao ni PCT komponente.
139
Опис бр. 11.1 – линијски растављач за спољну хоризонталну монтажу
Линиски растављач за спољну монтажу сличан типу LR- E6S, 12kV, 400A, са
полимерним изолаторима за универзалну монтажу (хоризонталну и вертикалну), са
променљивим размаком између полова и заменљивим половима. Испорука комплет
са универзалном- подесивом конзолом за монтажу на АБ стуб 11/1000- за растављач
и 12/1000. Испорука комплет са опремом за прихвартање и монтажу изолатора и
опреме за прихватање и затезање вода. Испорука комплет са полужним погоном,
полужјем, клацкалицом, универзалном конзолом за монтажу погона и клацкалице на
далеководни АБ стуб 12/1000, са могућношћу доградње моторног погона и комора за
гашење лука.
Opis br. 11.2 – linijski rastavljač za spoljnu vertikalnu montažu
Liniski rastavljač za spoljnu montažu sličan tipu LR- E9S, 12kV, 400A, sa polimernim
izolatorima za vertikalnu montažu. Isporuka komplet sa univerzalnom- konzolom (sa
univerzalnim pocinkovanim kaiševima) za montažu na ne-tipski AB stub 12/1000. Isporuka
komplet sa polužnim pogonom, polužjem, klackalicom, univerzalnom konzolom za
montažu pogona i klackalice na dalekovodni AB stub 12/1000, sa mogućnošću dogradnje
motornog pogona i komora za gašenje luka.
140
ОПИСИ
Прекидачи су намењени ретрофиту ћелија које су у погону, односно за замену
постојећих малоуљних прекидача.
Неопходно је да понуђени прекидачи имају могућност причвршћивања са доње стране
на постојеће конзоле малоуљних прекидача. Уколико не задовољавају овај услов - уз понуђене
прекидаче испоручити одговарајуће конзоле за монтажу унутар ћелије.
Teхничке карактеристике вакуумских прекидача снаге 10 kV Opis 12.1
називни напон
број полова
називна учесталост
називна струја
називна струја прекидања
краткотрајна подносива струја (3s)
ударна струја укључења
број операција – електрично, при lr:
број операција – механички
растојање између полова, p
назначени радни циклус
погон
мотор за навијање опруге (MS)
калем за искључење (МО1)
калем за укључење (МC)
индикатор навијености опруге
индикатор стања укључено- искључено
тастери
бројач операција
ручица за навијање опруге за искључење
конзола за ношење вакуумског прекидача
12kV
3
50Hz
800A
16kA
16kA
40kA
30000CO
15000CO
210mm
O-0, 3s-CO-3min-CO
моторно опружни
110 V DC
110 V DC
110 V DC
механички
механички
укључење и искључење
механички
Teхничке карактеристике вакуумских прекидача снаге 35 kV Opis 12.4
називни напон
36kV
број полова
3
називна учесталост
50Hz
називна струја
1250A
називна струја прекидања
16kA
краткотрајна подносива струја (3s)
16kA
ударна струја укључења
40kA
број операција – електрично, при lr:
30000CO
број операција – механички
15000CO
растојање између полова, p
350mm
назначени радни циклус
O-0, 3s-CO-3min-CO
погон
моторно опружни
мотор за навијање опруге (MS)
110 V DC
калем за искључење (МО1)
110 V DC
калем за укључење (МC)
110 V DC
индикатор навијености опруге
механички
индикатор стања укључено- искључено
механички
тастери
укључење и искључење
бројач операција
механички
ручица за навијање опруге за искључење
конзола за ношење вакуумског прекидача
141
Opis 12.2 12.3
12.2 Вакуумски прекидач карактеристика:
-
номинални напон → 10кВ
номинална струја → 1000А, минимално
подносива струја 3-полног кратког споја → 16кА, минимално
висина прекидача → 480мм, максимално
дубина прекидача (колико прекидач улази у ћелију) → 440мм, максимално
ширина прекидача → 750мм, максимално
напајање калемова укључења/искључења → 110В=
број гарантованих искључења на номинално оптерећење → 10000, минимално
погон прекидача: електро-моторни
постоље прекидача: обавезно
12.3 Вакуумски прекидач карактеристика:
-
номинални напон → 35кВ
номинална струја → 1250А, минимално
подносива струја 3-полног кратког споја → 16кА, (1000 MVA)минимално IEC 60056
напајање моторног погона →110V
напајање калемова укључења/искључења → 110V=
број гарантованих искључења на номинално оптерећење → 10000, минимално
погон прекидача: електро-мoторни
постоље прекидача: обавезно
142
Tehnički opis br 13.2 – Indikator kvarova sa GSM dojavom tipa LOK 30
Tehničke karakteristike uređaja za detekciju kvara
na nadzemnim vodovima sa dojavom preko GSM
Područje primene: nadzemni distributivni vodovi 10 i 35 kV , 50 Hz
Za primenu u: indirektno, direktno uzemljenom i izolovanom zvezdištu
Vrste kvarova: zemjospoj, kratak spoj
Mogućnost podešenja osetljivosti na struju kvara . Minimalna zahtevana osetljivost na
struju kvara 2,5A primarno.
5. Detekcija kvara treba da bude na bazi merenja magnetnog polja, bez galvanske veze sa
provodnicima
6. Uređaj se montira na stub dalekovoda
7. Uređaj treba da bude smešten u kućištu koje je otporno na atmosferske padavine i
sunčevo zračenje, stepen zaštite IP55
8. Napajanje uređaja treba da je autonomno pomoću ugrađenog akumulatora i solarnog
panela. Solarni panel je konstantno priključen na sistem za napajanje tj. akumulator.
9. Indikacija kvara:
-sa svetlosnom signalizacijom na predjnoj strani uređaja. Vreme trajanja indikacije
2 sata ili do prekida sa daljinskim upravljačem ili 10 s posle detektovane struje tereta;
-sa brojačem kvarova - LCD pokazivač
10. Mogućnost resetovanja i testiranja ispravnosti uređaja pomoču daljinskog upravaljača
11. Ugrađen sistem samotestiranja za pouzdan rad
12. Temperaturno područje rada: - 35° C ... +70° C
13. Uređaj treba da ima u zajedničkom kućištu pored elektronike za otkrivanje
kvarova još i komunikacijsko upravljačku jedinicu i GSM modul.
14. Upravljačka jedinica komunicira sa detektorom kvarova i sa GSM modulom,
generiše alarmne poruke i memoriše informacije o otkrivenim kvarovima (datum, sat).
15. GSM modul treba da je industriski modem za prenos podataka, poruka i
govora preko GSM mreže sa sledećim osnovnim karakteristikama:
• Dual band EGSM900/1800 MHz
• U skladu sa standardom ETSI GSM phase 2+
• Class 4 (2 W@ 900 MHz), Class 1 (1 W @ 900/1800 MHz)
• Prenos govora, prenos podataka (14.400 bit/s), fax, SMS
• Ugrađen čitač SIM kartica
16. Na upravljačkoj jedinici treba da je moguće podešavati radne parametre
koje korisnik upisuje u uređaj pomoću računara i odgovarajućeg softvera
kao na primer:
• upisivanje telefonskog broja jednog ili više primaoca alarmne poruke,
• upisivanje sintakse alarmne poruke,
• upisivanje imena ili oznake lokatora obzirom na njegov položaj u mreži,
• uključenje/isključenje generisanja alarmne poruke po želji korisnika
17. Softver treba da je za operativni sistem windows, jednostavan za upotrebu i
da se isporučuje bez nadoknade.
18. Minimum dvogodišnje iskustvo u primeni u disributivnim mrežama u Srbiji
19. Reference
1.
2.
3.
4.
143
Download

konkursna