UNIVERZITET U NIŠU
ELEKTRONSKI FAKULTET
Katedra za energetiku
Predmet: Električne instalacije (EEN, AU)
ISPITNA PITANJA
I kolokvijum iz oblasti:
1. Uvodna razmatranja
Termini i definicije
Tehničke i elektrotehnička regulativa
Tehnička dokumentacija
2. Opšte karakteristike klasifikacija i opšti proračuni
Opšte karakteristike
Klasifikacija spoljašnjih uticaja
Opšti proračuni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Električne instalacije niskog napona (EINN) u zgradama – definicija.
Nazivni ili nominalni napon – definicija.
Nazivna struja ili naznačena struja – definicija?
Električni udar – definicija?
Prekomerna struja – definicija?
Trajno dozvoljena struja – definicija?
Šta se u električnim instalacijama podrazumeva pod pojmom IPD?
Šta se u električnim instalacijama podrazumeva pod pojmom SPD?
Neutralni (N) provodnik - definicija?
Zaštitini (PE) provodnik - definicija?
Zaštitno-neutralni (PEN) provodnik - definicija?
Zemljovodni (PE-Z) provodnik – definicija?
Zemlja, geološki provodnik – definicija?
Uzemljivač – definicija?
Napon dodira – definicija?
Očekivani napon dodira – definicija?
Trajno dozvoljeni napon dodira – definicija?
Dozvoljeni napon dodira – definicija?
Grafički prikaz – Maksismalno vreme trajanja u funkciji dozvoljenog napona dodira, t-Ud S-karakteristike?
Direktni dodir – definicija?
Indirektni dodir – definicija?
Istovremeno pristupačni (provodni) delovi?
Dohvat ruke?
*
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Regulativa, tehnička i elektrotehnička regulative – definicija.
Navesti skraćenice prefiksa poznatih međunarodnih i inostranih regulativa.
Razvrstati regulativne jedinice koje su od interesa za EINN.
Navesti tri PTN-a koja su od interesa za EINN u zgradama.
Navesti jedan broj SRPS Standarda koji definišu problematiku EINN.
Na koje objekte se odnose odredbe PTN za EINN, a za koje objekte ne važi.
*
30.
31.
32.
33.
Tehnička dokumentacija – definicija.
Tehnička dokumentacija – navesti vrste projekata.
Glavni projekat kao deo tehnicke dokumentacije. Definicija i osnovni sadrzaj Glavnog projekta.
Sadržaj Glavnog projekta (glave, poglavlja, odeljci) - opis.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
***
Dozvoljeno odstupanje nominalnog napona u tački napajanja i dozvoljene vrednosti pada napona.
Dozvoljena odstupanja napona – numeričke vrednosti pre 2003. i posle 2003. god.
Nabrojati opšte karakteristike EINN u zgradama.
Električni razvod. Definicija i osnovna klasifikacija (razvrstavanje).
Klasifikacija električnih razvoda prema vrsti struje i broju provodnika.
Klasifikacija električnih razvoda prema povezivanju pojedinih tačaka sa zemljom.
Klasifikacija električnih razvoda prema načinu polaganja (izvođenja).
Ilustracija električnih razvoda prema konfiguraciji izvođenja.
Šematske ilustracije (višepolna i jednopolna) TN sistem.
Šematske ilustracije (višepolna i jednopolna) TT i IT sistema.
Skicirati različite načine priključivanja objekata na vazdušnu i/ili kablovsku DMNN (Distributivnu mrežu niskog
napona).
Strujna kola i hijerarhijski električni jednopolni razvod.
Za jednofazno i trofazno strujno kolo sa neutralnim (N) i zaštitnim (PE) provodnikom dati jednopolne grafičke
ilustracije i sve standardne oznake.
Za jednofazno i trofazno strujno kolo sa neutralno-zaštitnim provodnikom (PEN) dati jednopolne grafičke ilustracije
i sve standardne oznake.
Dati grafičku jednopolnu ilustraciju trofaznog i jednofaznog strujnog kola u TN-S sistemu.
Dati grafičku jednopolnu ilustraciju trofaznog i jednofaznog strujnog kola u TN-C sistemu.
Dati grafičku jednopolnu ilustraciju trofaznog i jednofaznog strujnog kola u TN-C-S sistemu.
Kako se vrši kodiranje (označavanje) u klasifikaciji spoljašnjih uticaja?
Nominalna snaga i nominalni koeficijent iskorišćenja-definicija.
Vršna i instalisana snaga, koeficijenti (faktori) potražnje i jednovremenosti-definicija?
Koeficijent jednovremenosti. Osnovna definicija i Rusck-ov obrazac.
Dati definicione izraze za: koeficijent (faktor) potražnje, koeficijent (faktor) jednovremenosti i švedsku formulu.
Izvesti Rusck-ov obrazac za stambeni objekat od n približno jednakih stanova. Ako je faktor potražnje (opterećenja)
jednog stana fpot, a instalisana snaga jednog stana PE, odrediti vršnu (maksimalnu jednovremenu) struju celog
objekta. Nazivni napon instalacije je Uf / Ul.
Nabrojati referentne uslove koji definišu trajno dozvoljenu struju kroz provodnike električnog razvodnog sistema, a
zatim napisati opšti izraz za izračunavanje stvarne trajno dozvoljene struje.
Kako se određuje stvarna trajno dozvoljena struja provodnika. Koja su dva osnovna uslova koja moraju biti
zadovoljena pri dimenzionisanju strujnog kola.
Napisati izraz za izračunavanje procentualnog pada napona na trasi trofaznog i jednofaznog strujnog kola dužine
trase l i razdružene podužne impedanse voda Z v , Z v Rv j X v .
Izvesti izraz za izračunavanje pada napona na uravnoteženom trofaznom strujnom kolu dužine trase l i podužne
razdružene impedanse Z v , Z v Rv j X v .
Pokazati da je procentualni pad napona u trofaznom strujnom kolu šest puta manji od procentualnog pada napona na
trasi iste dužine jednofaznog strujnog kola. Ukupno simetrično trofazno opterećenje jednako opterećenju
jednofaznog strujnog kola. Podužne impedanse provodnika su iste.
Izvesti izraz za izračunavanje procentualnog pada napona do k-tog opterećenja (P, Q) i ukupan pad napona do N-tog
opterećenja na trasi trofaznog strujnog kola dužine l i razdružene podužne impedanse voda Z v , Z v Rv j X v , na
kome je ravnomermo raspoređeno N jednakih opterećenja (napr. svetiljke).
Izvesti izraze za struju greške, napon greške i napon dodira u TN-S sistemu. Nacrtati kolo greške.
Izvesti izraze za struju greške, napon greške i napon dodira u TN-C sistemu. Nacrtati kolo greške.
Izvesti izraze za struju greške, napon greške i napon dodira u TN-C-S sistemu. Nacrtati kolo greške.
Izvesti izraze za struju greške, napon greške i napon dodira u TT sistemu. Nacrtati kolo greške.
Izvesti izraze za struju greške, napon greške i napon dodira u IT sistemu. Nacrtati kolo greške.
Šematski skiciratri napajanje elektromotornog prijemnika i dati njegove polazne kataloške karakteristike, a zatim
izvesti izraz za kompenzaciju reaktivne snage ovih prijemnika.
Izvršiti proračun i izbor elemenata (opreme) za popravak faktora snage (kompenzacija reaktivne snage) na različitim
razvodnim mestima u hijerarhijskom razvodu.
Kompenzacija reaktivne snage motornih prijemnika velikih snaga kada je kao kataloški podatak poznata i struja
praznog hoda.
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr Predrag D. Rančić
Download

ELEKTRONSKI FAKULTET U NI[U