РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Београд, децембар 2014. године
Садржај
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ............................... 3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ........................................................................................... 4
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ........................................................................................ 10
4. РУКОВОДИОЦИ ...................................................................................................................... 11
5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ............................................................ 15
6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА .................................. 15
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ..................................................... 29
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА...... 39
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ......................................................................................................... 39
10. УСЛУГЕ .................................................................................................................................. 42
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА.......................................................................... 43
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА...................................................... 49
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА .................................................................... 50
14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ................................................................................. 50
15. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА .................................................. 51
16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА . 59
17. СРЕДСТВА ЗА РАД ............................................................................................................... 60
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ................................................................................ 74
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ................................................................................ 74
20. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД .......................................................... 75
21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ................................................................................................................... 75
2 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за
објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број
68/10).
Објављен је 25. маја 2008. године, на Интернет презентацији Министарства,
http://www.mos.gov.rs, као подлинк ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА.
Ажуриран са стањем на дан 16. децембар 2014. године.
Особа одговорна за тачност података је Уна Павловић, шеф кабинета министра
омладине и спорта.
Лице надлежно за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је Уна Павловић, шеф кабинета Министарства омладине и спорта, а за
припрему одговора по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
по овлашћењу министра, задужени су Марија Недељковић из Сектора за спорт,
Александар Воштић из Сектора за омладину, Милена Митић из Сектора за управљање
пројектима и Верица Цвијетиновић из Секретаријата.
Министарство омладине и спорта користи пословне просторије на адреси: Булевар
Михаjла Пупина 2 (источно крило), Београд.
Пријем поште врши се преко писарнице Управе за заједничке послове републичких
органа, Булевар Михаjла Пупина 2 (источно крило), Београд.
Радно време Министарства омладине и спорта је од 7:30 до 15:30 часова. Субота и
недеља су нерадни дани.
Министарство омладине и спорта Републике Србије је доступно лицима са посебним
потребама.
Матични број Министарства омладине и спорта: 17693719
Порески идентификациони број (ПИБ) Министарства омладине и спорта: 105004944
3 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", број
79/05 и 101/07), члана 46. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС",
број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), члана 4. став
2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
министарствима, посебним организацијама и службама Владе ("Службени гласник РС",
број 81/07 - пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и
мерилима за опис радних места државних службеника ("Службени гласник РС", бр.
117/05, 108/08, 109/09, 95/10 и 117/12) и члана 3. Уредбе о разврставању радних места
намештеника ("Службени гласник РС", број 5/06 и 30/06), министар омладине и спорта
доноси:
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни
однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца
унутрашњих јединица; начин сарадње са другим органима и организацијама; број
државних секретара и државних службеника који раде на положају и опис њихових
послова; број радних места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти
радних места (за намештенике); називи радних места; описи послова радних места и
звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у која су радна места
разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и
услови за запослење на сваком радном месту у Министарству омладине и спорта (у
даљем тексту: Министарство).
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА МИНИСТАРСТВА
(Унутрашње јединице и послови који се у њима обављају)
За обављање послова из делокруга Министарства образују се следеће основне
унутрашње јединице:
1. Сектор за спорт;
2. Сектор за омладину;
3. Сектор за управљање пројектима.
У Министарству се као посебне унутрашње јединице образују Секретаријат
Министарства и Кабинет министра.
У Министарству се, као унутрашња јединица изван сектора и Секретаријата, образује
Група за међународну сарадњу.
Одређене послове из делокруга Министарства обавља самостални извршилац изван
сектора и Секретаријата.
У секторима и Секретаријату образују се уже унутрашње јединице.
4 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
СЕКТОР ЗА СПОРТ
Сектор за спорт обавља послове који се односе на: праћење и утврђивање стања у
области спорта; припрему стратегија развоја и других мера којима се учествује у
обликовању политике Владе у области спорта; иницирање и предузимање мера из
надлежости Министарства у циљу унапређења стања у области спорта; припрему и
спровођење Националне стратегије развоја спорта; припрему и реализацију акционих
планова за спровођење Националне стратегије развоја спорта; остваривање права
страних спортиста и спортских организација и савеза у Републици Србији; нормативне
послове из делокруга Сектора; управни и стручни надзор; утврђивање услова за рад
организација у области спорта; вођење регистра спортских организација и других
посебних евиденција у области спорта и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за спорт образују се следеће уже унутрашње јединице:
o Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта;
o Група за инспекцијски надзор;
o Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ.
Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта обавља послове који
се односе на: праћење и унапређивање стања у области спорта; развој система спорта,
врхунског спорта, рекреативног, школског и универзитетског спорта; припрему
стратегија развоја и других мера којима се учествује у обликовању политике Владе у
области спорта; припрему и спровођење Националне стратегије развоја спорта;
припрема и реализација акционих планова за спровођење Националне стратегије
развоја спорта; остваривање права страних спортиста и спортских организација и
савеза у Републици Србији; праћење и унапређење основних програма националних
гранских спортских савеза; учешће у реализацији програма међународних такмичења у
нашој земљи; одобравање, финансирање и праћење реализације програма спортских
клубова, савеза и осталих организација у области спорта; вођење евиденција, припрему
анализа, информација и извештаја, као и друге послове из делокруга Одсека.
Група за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: инспекцијски
надзор, односно спровођење Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона,
поступање физичких лица и организација у области спорта, утврђивање испуњености
услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености
услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно
звања; праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе
и друге послове из делокруга Групе.
Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ обавља послове
који се односе на: припрему прописа из делокруга Сектора; припрему мишљења о
примени закона и других прописа из области спорта, као и мишљења о предлозима и
нацртима аката које припремају друга министарства, са становишта делокруга Сектора;
спровођење билатералних и мултилатералних програма сарадње у области спорта;
анализу усклађености прописа из области спорта са прописима Европске уније;
усклађивањe прописа из делокруга Сектора са стандардима Савета Европе и преузетим
обавезама из приступања у чланство Савета Европе; стипендије, национална признања
и награде у области спорта; реализацију стипендија, спортских награда и признања;
5 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе и
друге послове из делокруга Групе.
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Сектор за омладину обавља послове који се односе на: систем, развој и унапређење
омладинске политике и спровођење националне политике; припрему и спровођење
Националне стратегије за младе и Стратегије каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији и на акционе планове и програме; на рад Фонда за младе таленте;
подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним
токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање
савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад;
подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама
и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова
у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у
њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и
удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике
Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству;
подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину; праћење
и процену места и улоге младих у Републици Србији; стварање услова за оснивање и
рад националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске
политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и друге послове из
делокруга Сектора.
У Сектору за омладину образују се следеће уже унутрашње јединице:
o Одсек за стратешке, нормативне и аналитичке послове;
o Одсек за сарадњу са канцеларијама за младе и удружењима;
Одсек за стратешке, нормативне и аналитичке послове обавља послове који се
односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне
политике; припрему, спровођење и праћење Националне стратегије за младе и
Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији; праћење и процену
места и улоге младих у Републици Србији; праћење стања и покретање иницијатива за
решавање питања у вези са омладином; заштиту интереса младих и помоћ младима да
остваре те интересе; израду елабората, анализа и студија које служе као стручна основа
за спровођење политике у овој области; учествовање у изради нацрта закона,
подзаконских аката и других прописа који се односе на омладину и на рад Фонда за
младе таленте; припрему мишљења о предлозима и нацртима аката која припремају
друга министарства из делокруга Сектора; координацију послова хармонизације
домаћих прописа у области омладинске политике са регулативом ЕУ; давање мишљења
о усаглашености домаћих прописа са прописима ЕУ из области омладинске политике;
подстицање младих на сарадњу; омогућавање омладинским организацијама и
удружењима да учествују на скуповима у иностранству; сарадњу са омладинским
организацијама и удружењима при организовању међународних манифестација и
скупова у Републици Србији; израду предлога протокола о сарадњи и друге послове из
делокруга Одсека.
Одсек за сарадњу са канцеларијама за младе и удружењима обавља послове који се
односе на: стварање услова за оснивање и рад националне и регионалних канцеларија
6 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на
локалном нивоу; помоћ локалним самоуправама у њиховом раду на промовисању
омладинске политике; припрему публикација из области политике младих; уређивање
интернет презентације Сектора за омладину; развој система информисања младих на
локалном нивоу; подршку младима за активно учешће у локалној заједници; праћење
реализације омладинских програма и пројеката на локалном нивоу и подстицање
младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; подизање
капацитета омладинских удружења; израду, реализацију и праћење пројеката и
програма који се односе на младе; праћење основних програма омладинских
организација и удружења; активности на повећању учешћа младих у пројектима;
праћење реализације програма усмерених ка остваривању циљева Националне
стратегије за младе; подстицање неформалног образовања младих; давање савета
младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад и друге
послове из делокруга Одсека.
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Сектор за управљање пројектима обавља послове који се односе на: припрему, израду и
реализацију пројеката у области изградње спортских објеката и инфраструктуре од
значаја за Републику; координацију са јединицама локалне самоуправе које су
укључене у пројекте; сарадњу са другим државним органима и институцијама;
припрему програма и планова за реализацију стратешких докумената за пројекте,
израду извештаја, анализа и обавештења који се односе на пројекте у области изградње
спортских објеката и инфраструктуре и друге послове из делокруга Сектора.
У Сектору за управљање пројектима образују се следеће уже унутрашње јединице:
o Одељење за припрему, планирање, реализацију и контролу пројеката;
o Група за правне и аналитичке послове.
Одељење за припрему, планирање, реализацију и контролу пројеката обавља
послове који се односе на: праћење и анализу стања у области припреме и планирања
пројеката, изградњу спортских објеката и инфраструктуре, анализу пројеката, израду
елабората и извештаја, остваривање сарадње и координације у циљу реализације
пројеката, праћење и контролу реализације ефикасности спровођења пројеката; израду
елабората, анализа и извештаја о реализованим пројектима; учешће у припреми
документације и спровођењу поступка реализације пројеката; координацију учесника у
поступку реализације пројеката; сарадњу са надлежним органима и јединицама локалне
самоуправе и друге послове из делокруга Одељења.
Група за правне и аналитичке послове обавља послове који се односе на: преглед и
анализу достављене документације у вези са пројектима из области изградње спортских
објеката и инфраструктуре, израду уговора, учешће у раду стручних комисија и тела,
сарадњу са државним органима и јединицама локалне самоуправе и друге послове из
делокруга Групе.
7 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА
У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за
Министарство, и то: кадровски; финансијски; информатички; послови који се односе на
усмеравање, организовање и обједињавање рада унутрашњих организационих јединица
Министарства и сарадња са другим органима.
У Секретаријату се образују следеће уже унутрашње јединице:
o Одељење за људске ресурсе и усклађивање рада унутрашњих јединица;
o Одељење за финансијско-материјалне послове.
Одељење за људске ресурсе и усклађивање рада унутрашњих јединица обавља
послове који се односе на: праћење стања, предлагање мера и реализацију активности у
области унапређења кадрова; послове координације и праћења активности у вези са
програмима у области развоја кадрова; права и обавезе запослених из радног односа;
провера способности приликом пријема у радни однос и у току рада; вођење Централне
кадровске евиденције; припрему Кадровског плана; информатичке, статистичкоевиденционе, канцеларијске и оперативно-стручне послове којима се обезбеђује
ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица; припрему интерних општих аката
и појединачних аката из надлежности Секретаријата које доноси министар; пружање
правне помоћи другим унутрашњим јединицама у изради програма рада Владе,
извештаја о раду Владе и годишњег оперативног плана; обавља и друге послове из
делокруга Одсека.
Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на:
планирање и наменско трошење средстава за рад Министарства; финансијски план;
контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове;
послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију
пројеката у области спорта и омладине; пренос средстава из наменског фонда од игара
на срећу; руковање опремом Министарства; организовање и спровођење поступка
јавних набавки и друге послове из делокруга Одељења.
КАБИНЕТ МИНИСТРА
Кабинет министра се образује ради обављања саветодавних и протоколарних послова,
послова за односе са јавношћу и административно-техничких послова који су значајни
за рад министра.
УЖА УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА ИЗВАН СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА ГРУПА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Група за међународну сарадњу обавља послове који се односе на: координацију
остваривања међународне сарадње из области омладинског сектора и спорта,
учествовање у праћењу и спровођењу међународних спопразума и конвенција,
међународних билатералних и мултилатералних програма сарадње у области омладине
и спорта, реализацију активности у циљу обликовања позитивног става међународних
циљних јавности; пружање подршке омладинским и спортским организацијама и
удружењима у активностима на међународном плану; припрему предлога платформи за
међународне споразуме; подстицање међународне сарадње из делокруга рада
8 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Министарства; припрему учешћа представника Министарства на међународним
скуповима; анализу ефеката и потенцијалних могућности Министарства кроз
међународну сарадњу и друге послове из делокруга Групе.
САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица обавља послове интерне
ревизије.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
9 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Сектором руководи помоћник министра. За рад сектора и свој рад помоћник министра
одговара министру.
Секретаријатом Министарства руководи секретар Министарства. За рад Секретаријата
и свој рад секретар одговара министру.
Кабинетом министра руководи шеф кабинета. За рад Кабинета и свој рад шеф кабинета
одговара министру.
Запослени у Министарству одговарају за свој рад руководиоцу уже унутрашње
јединице, помоћнику министра и министру, односно секретару Министарства и
министру.
Ужим унутрашњим јединицама руководе начелници одељења, шефови одсека, и
руководиоци група.
Начелник одељења, шеф одсека, и руководилац групе организују, обједињавају и
усмеравају рад ужих унутрашњих јединица и запослених у њима, распоређују послове
и дају стручна упутства за рад и обављају најсложеније послове из делокруга ужих
унутрашњих јединица.
Начелник одељења, шеф одсека, и руководилац групе одговарају за свој рад и за рад
уже унутрашње јединице којом руководе помоћнику министра у чијем је сектору ужа
унутрашња јединица и министру, односно секретару Министарства и министру.
Интерни ревизор за свој рад одговара министру.
Руководилац Групе за међународну сарадњу за свој рад одговара министру.
Запослени у Министарству одговарају за свој рад руководиоцу уже унутрашње
јединице, помоћнику министра и министру, односно секретару Министарства и
министру.
10 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
4. РУКОВОДИОЦИ
Министар
Вања Удовичић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 40), Београд
Tелефон: 011 313-09-12, 311-76-28; факс: 011 313-09-15
Државни секретар за спорт
Предраг Перуничић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 35), Београд
Tелефон /факс: 011 311-17-81
Eл. пошта: [email protected]
Државни секретар за омладину
Ненад Боровчанин
Aдреса: Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, трећи спрат, канцеларија
број 342), Београд
Tелефон: 011 213-89-31, тел/факс: 011 311-1966
Eл. пошта: [email protected]
Шеф кабинета
Уна Павловић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 40), Београд
Tелефон: 011 313-09-12, 311-76-28; факс: 011 313-09-15
Eл. пошта: [email protected]
СЕКТОР ЗА СПОРТ
В.Д. помоћника министра за спорт
Урош Зековић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија", источно крило, приземље,
канцеларија број 2), Београд
Телефон: 011 311-75-53, 311-73-57; факс: 011 311-75-51
Eл. пошта: [email protected]
11 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта
Начелник одељења
др Мирко Кантар
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 3), Београд
Tелефон: 011/301-4003, 213-7059, факс 011/311-7551
Eл. пошта: [email protected]
Група за инспекцијски надзор
Руководилац групе
Владета Терзић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 16), Београд
Tелефон: 011/301-4016, 311-7475, факс 011/311-7551
Eл. пошта: [email protected]
Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
Руководилац групе
Татјана Наумовић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 18), Београд
Tелефон: 011-311-75-92; факс: 011 311-75-51
Eл. пошта: [email protected]
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Помоћник министра за омладину
Снежана Клaшња
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, трећи спрат,
канцеларија број 309), Београд
Телефон: 011/2142-450 ; тел/факс: 011/311-1966
Eл. пошта: [email protected]; [email protected]
Одсек за сарадњу са канцеларијама за младе и удружењима
Шеф одсека
Зорица Лабудовић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, трећи спрат,
канцеларија број 306), Београд
Телефон: 011 313-09-18 , тел/факс: 011 311-1966
Eл. пошта: [email protected]
12 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Одсек за стратешке, нормативне и аналитичке послове
Шеф одсека
Александар Воштић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, трећи спрат,
канцеларија број 334), Београд
Телефон: 011 313-09-10, тел/факс: 011 311-1966
Eл. пошта: [email protected]
Фонд за младе таленте Републике Србије
Координатор Радне групе Фонда за младе таленте
Милош Радосављевић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, трећи спрат,
канцеларија број 338), Београд
Телефон: 011 311-07-85, тел/факс: 011 311-1966
Eл. пошта: [email protected]
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Помоћник министра за управљање пројектима
Загорка Петровић Златановић Гигић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 9), Београд
Тел/факс: 011 311-73-78
Eл. пошта: [email protected]; [email protected]
Одељење за припрему, планирање, реализацију и контролу пројеката
Начелник одељења
Зорица Андрић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 9), Београд
Тел/факс: 011 311-73-78
Eл. пошта: [email protected]
Група за правне послове и аналитичке послове
Руководилац групе
Жаклина Гостиљац Masella
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 6), Београд
Тел/факс: 011 214-78-41
Eл. пошта: [email protected]
13 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
СЕКРЕТАРИЈАТ
Секретар Министарства
Зорица Никодијевић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 37), Београд
Телефон: 011 311-70-99, тел/факс:011 311-2261
Eл. пошта: [email protected]; [email protected]
Одељење за управљање кадровима и усклађивање рада унутрашњих јединица
Начелник одељења
Боривој Јанковић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 37), Београд
Телефон: 011 311-70-99, тел/факс:011 311-2261
Eл. пошта: [email protected]
Одељење за финансијско-материјалне послове
Начелник одељења
Дејан Бакић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље,
канцеларија број 12), Београд
Телефон: 011 311-46-12
Eл. пошта: [email protected]
Група за међународну сарадњу
Руководилац групе
Александра Кнежевић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, 3. спрат,
канцеларија број 310), Београд
Tелефон: 011-3117-296
Eл. пошта: [email protected]
Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица
Интерни ревизор
Драгица Келеман
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, четврти спрат,
канцеларија број 427), Београд
Телефон: 011 313-09-20
Eл. пошта: [email protected]
14 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Министарство омладине и спорта доставља заинтересованим странкама тражене
информације од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Рад Министарства омладине и спорта је у потпуности јаван и сви подаци су доступни
јавности, у складу са напред наведеним Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.
Лице надлежно за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је Уна Павловић, шеф кабинета министра омладине и спорта, а за
припрему одговора по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
по овлашћењу Министра, задужени су Марија Недељковић из Сектора за спорт,
Александар Воштић из Сектора за омладину, Милена Митић из Сектора за управљање
пројектима и Верица Цвијетиновић из Секретаријата.
СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
Никола Папак
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, 3. спрат,
канцеларија број 341), Београд
телефон: 011 214-25-64, факс: 011 311-31-82
E-mail: [email protected]
Јелена Свилановић
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, 3. спрат,
канцеларија број 341), Београд
телефон: 011 214-25-64, факс: 011 311-31-82
E-mail: [email protected]
6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
СЕКТОР ЗА СПОРТ
Како могу да аплицирам за добијање средстава из буџета?
На основу програмског календара Закона о спорту, који је дефинисао динамику у вези
са захтевима за финансирање потребно је поднети предлог о финансирању националног
гранског савеза за наредну годину, а преко којег би се остваривали општи интереси
државе у области спорта. Програми националних савеза се предају преко Спортског
савеза Србије или Олимпијског комитета Србије, који програме аналитички обрађују,
обједињују и предлажу за финансирање Министарству омладине и спорта. Потребне
формуларе за пријављивање програма можете преузети са сајта Министарства
омладине и спорта. Све информације можете добити на телефон (011) 301–4003 (Мирко
Кантар, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило,
канцеларија 3) или на [email protected]
15 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Да ли држава финансира све савезе који су регистровани у Министарству
омладине и спорта?
Не. Министарство на основу Правилника о националним гранским спортским савезима
преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији, врши
финансирање програма и то само један национални савез у једном спорту. Све
информације можете добити на телефон (011) 301–4003 (Мирко Кантар, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 3) или на
[email protected]
Да ли Министарство финансира и стипендирање спортиста?
Да. У зависности у коју категорију спортова је неки спорт сврстан, савез има право на
одређени број стипендиста. Стипендисти су разврстани у три категорије: заслужне
спортисте, спортисте међународног разреда и у спортисте националног разреда. Све
информације можете добити на телефон (011) 301–4018 (Татјана Наумовић, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 18) или на
[email protected]
Да ли су савези који користе стипендије у обавези да подносе извештаје о утрошку
средстава Министарству?
Да. За сва средства која се добијају од Министарства обавезно је правдање средстава.
Сваки савез пре преноса средстава потписује са Министарством уговор којим су
регулисана права и обавезе корисника средстава из буџета. Све информације можете
добити на телефон (011) 301–4018 (Татјана Наумовић, Булевар Михајла Пупина 2,
Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 18) или на
[email protected]
Ко има право на национална спортска признања и награде?
Уредбом о Националним спортским признањима и наградама за посебан допринос
развоју и афирмацији спорта регулисано је на основу којих резултата и у којим
спортовима се може постати корисник ових средстава. Све информације можете добити
на телефон (011) 301–4018 (Татјана Наумовић, Булевар Михајла Пупина 2, Палата
Србије, приземље, источно крило, канцеларија 18) или на [email protected]
Да ли држава финансира тренинг кампове за перспективне спортисте?
Да. На основу категоризације спортова, национални грански савези стичу право на
коришћење одређеног броја пансион дана, финансираних од стране Министарства.
Захтеви спортских организација који се односе на организацију кампова перспективних
спортиста дефинисани су Правилником о одобравању и финансирању програма којима
се остварује општи интерес у области спорта, Образац бр.4. За реализацију програма
кампова перспективних спортиста национални грански савези су у обавези да спроведу
поступак јавне набавке, за пансионске услуге, у складу са важећим прописима. Све
информације можете добити на телефон (011) 311–7475 (Александар Ленц, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, соба 16) или на
[email protected]
Где регистровати спортски клуб или удружење и где га евидентирати?
Спортски клуб или удружење се региструју у Агенцији за привредне регистре, а
евидентирају у Сектору за спорт Министарства омладине и спорта, у року од 15 дана од
пријема Решења. Евиденциону пријаву можете преузети на сајту Министартва
http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Правилник о садржају и обрасцу
16 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима,
спортским друштвима и спортским центрима).
Где и како регулисати спортски стаж?
Спортски стаж се регулише у Спортском савезу Србије, Македонска 28/2, 11 000
Београд, контакт – 011 322 42 69, E-mail: [email protected], www.serbiansport.com.
Како пронаћи правилнике који ближе уређују поједине области националног
спорта?
http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/
Како пронаћи евиденциону пријаву за спортске организације које имају обавезу
да се евидентирају, према Закону о спорту?
http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/pravilnici/ (Правилник о садржају и обрасцу
пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима,
спортским друштвима и спортским центрима.)
Како пронаћи информације у вези са школским спортом?
www.skolskisportsrbije.org.rs; Све информације можете добити на телефон (011) 311–7741 (Душко Петровић, Булевар Михајла Пупина 2,Палата Србије, приземље, источно
крило, канцеларија бр. 5) или на [email protected]
Како и где пријавити нестручан рад у спорту?
Над стручним радом у области спорта врши се стручни надзор. Стручни надзор врши
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Републички
завод), а на територији аутономне покрајине – Покрајински завод за спорт и медицину
спорта (у даљем тексту: Покрајински завод) као поверени посао.
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
11030 Београд
Кнеза Вишеслава 72
Тел: +381 11 3555 460
Факс: +381 11 3555 461
Ел. пошта: [email protected]
Веб сајт: www.rzsport.gov.rs
Покрајински завод за спорт и медицину спорта
Масарикова 25/2
21000 Нови Сад
Тел: 021/572-224, 021/572-277
Факс: 021/572 277
Ел. пошта: [email protected]
Веб сајт: www.pzsport.rs
Статусне потврде у спорту?
Системским иницијативама врхунским спортистима у Републици Србији је омогућено
стицање статусних потврда, које им доносе неопходне бенефите приликом
запошљавања, решавања животних статусних питања.
17 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Статусне потврде у националном спорту:
o Потврда о врхунском бављењу спортом: Национални спортски савез + Спортски
савез Србије или Олимпијски комитет Србије
o Регулисање спортског стажа: Спортски савез Србије
o Потврда о носиоцу стипендије–Стипендије врхунским спортистима:
Национални грански савез
o Потврда о носиоцу националног спортског признања: Национални грански савез
o Потврда о учешћу на спортским школским такмичењима (наставници и
ученици): Савез за школски спорт Србије
o Потврде за упис на акредитоване државне факултете спорта: Спортски савез
Србије
o Потврда о категорисаном спортисти или спортском стручњаку: Спортски савез
Србије
o Потврда која се односи на посебне услове школовања (студенти-спортисти);
o Потврда о реализованом здравственом спортском прегледу: Републички завод за
спорт и медицину спорта
Шта све финансира у области спорта Влада Републике Србије и Министарство
омладине и спорта?
Министартво омладине и спорта је системска државна институција, која својим
активностима унапређује и развија област спорта у Републаци Србији. У оквиру
Министарства, Секор за спорт је задужен за развој и унапређење спорта у Републици
Србији. Рад истог заснива се на принципима и регулативи неколико законских
докумената, од којих помињемо Закон о спорту и Закон о министарствима, а кроз њих и
њихов однос према грађанима, институцијама и организацијама. И у Уставу Републике
Србије јасно је наглашено место и улога спорта у нашем друштву. Старање о општем
интересу у области спорта и све активности, делатности и облике удруживања кроз које
се тај интерес остварује, јесте наша основна делатност. Национални спорт се уређује
правно-формалном регулативом – Стратегија развоја спорта у РС, Закон о спорту,
Уредбе, Правилници, Упутства, Директиве.
Системским финасирањем унапређујемо програмске активности у области спорта,
директно финасирајући:
o Редовне програме националних спортских савеза (Грански спортски савези
преко којих се остварује општи интерес у области спорта) и националних
кровних организација (Спортски савез Србије и Олимпијски комитет Србије)
o Организацију међународних такмичења у Републици Србији, који су од
интереса за Републику Србију
o Организацију спортских кампова за перспективне спортисте
o Субвенције за предузећа основаних у циљу организације великих међународних
такмичења
o На иницијативу националних спортских савеза, уз сагласност и препоруку
Министартва омладине и спорта, преко Доплатне марке, уз одобрење
Министартва финансија, додатно се стварају могућности за финансирање
одређених значајних програмских активности у области спорта
o Стипендије за врхунске спортисте
o Награде за освојене медаље на европским и светским првенствима у
олимпијским дисциплинама и на Олимпијским играма
18 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
o Национална признања за освојаче
медаља на европским и светским
првенствима у олимпијским дисциплинама и на Олимпијским играма
o Јавни позив (Конкурс у области спорта) – којим се финансирају програми
спортских организација, који су у сагласности са Стратегијом развоја спорта и
Акционим планом: Истраживања, кампање, промоције, догађаје, спортска
сарадња, иницијативе клубова из локалних заједница, рекреативне
манифестације
Министарство омладине и спорта је покровитељ и комплетно финансира:
o Мајску награду – највеће друштвено спортско признање у националном спорту
o Организацију Школских олимпијских игара
o Одлазак свих универзитетских селекција на међународна спортска такмичења и
универзијаде (летње и зимске)
o Рекреативни спорт у Републици Србији
o Спорт особа са инвалидитетом
Важно је напоменути, да се финансирају активности припрема за Олимпијске игре и
сам одлазак на исте, одлазак на EYOF.
Кроз систем изградње и капиталног одржавања спортске инфраструктуре у периоду
2008-2014. уложено је 3.638.024.478,20 динара, и то између осталих у следеће спортске
објекте:
o У базене – 303.605.678,64 динара;
o За мини пич терене – 218.115.592,80 динара;
o За изградњу и капитално одржавање пратећих садржаја (ограде, трибине,
свлачионице) – 67.257.534,48 динара;
o Отворене школске терене – 100.455.690,05 динара;
o Отворене јавне спортске терене – 709.702.990,00 динара;
o У балон хале – 74.693.431,15 динара;
o У друге јавне спортске објекте (клизалишта, куглане, ролер стазе..) –
53.807.735,83
Преко отворених конкурса Фонада за младе таленте, значајан број спортиста
средњошколаца и студената је стипендирано.
Званична политика је препознала афирмативну улогу националног спорта и овој
друштвеној области омогућила квалитетнији развој, кроз постојање ресорног
министратва.
Ко у националном спорту може да ради са децом узраста 7-14 година?
Узраст детета према Периодизацији дечијег узраста, подразумева период школског
детета 7-14 година. Како би се овај важан сегмент интегралног развоја човека
(спортисте) спровео на стручан и квалитетан начин, Министартво омладине и спорта уз
сагласност свих релаватних институција (Скупштина, Министартва, Факултети спорта,
Национални савет за спорт) је посебно уредило ову важну област члановима 25. и 187.
Закона о спорту.
19 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Програмски календар?
Програмски календар уређује динамику обавеза везано за достављање и извршавање
Годишњих програма националних гранских спортских савеза.
Годишњи програм извршава се према следећој динамици:
o 1. јун – носиоци програма достављају своје предлоге годишњих програма
Министарству;
o 1. јул – министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката која
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма;
o 15. јул – Министарство утврђује обједињени предлог годишњих програма
реализације општег интереса у области спорта, на предлог стручне комисије, за
наредну буџетску годину
o 15. децембар – Министарство ревидира предлоге годишњих програма и
усклађује их сa средствима утврђеним у буџету Републике Србије за наредну
годину;
o 30. децембар – Министарство обавештава носиоце програма о висини одобрених
средстава по програмима и пројектима.
Посебни програм извршава се по јавном позиву, а према следећој динамици:
o 15. јануар – Министарство утврђује оквирне износе за финансирање програма од
општег интереса у спорту по ближим наменама;
o 1. фебруар – Министарство објављује јавни позив и утврђује рок до 30 дана за
достављање предлога програма за реализацију општег интереса у спорту, а
министар образује стручну комисију за избор програма и пројеката;
o 15. април – стручна комисија даје оцену поднетих предлога и доставља
Министарству предлог за одобрење програма;
o 15. мај – Министарство одлучује о одобрењу програма којима се остварује
општи интерес;
o 1. јун – Министарство обавештава носиоце програма о одобреним програмима.
o Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок у Програмском
календару.
Локална заједница и спорт?
Закон о спорту кроз чланове 137. и 138. уређује спорт у локалним заједницама, а кроз
чланове 134, 135, 136 и 166. спорт у Аутономној покрајини. Обавеза је локалних
заједница и Аутономне покрајине, да потребе и интересе грађана за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе - програмске активности,
правно-формална процедура - финасирање, програмско функционисање, начини и
услови одабравања средстава као и извештавања, усагласе са законским и
подзаконским актима Републике Србије. Такође је важно напоменути, да Стратегију
доноси Влада, на предлог Министарства, за период од пет година. Шест месеци након
усвајања Стратегије, јединице локане самоуправе су у обавези да утврде програм
развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом.
20 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
На који начин Министарство омладине и спорта финансира пројекте невладиних
организација?
Министарство омладине и спорта сматра цивилни сектор једним од најзначајнијих
партнера у спровођењу омладинске политике. Укључивањем цивилног сектора
ангажован је огромни ресурс нагомиланог знања и искуства, који је наметнуо
омладинске теме и пре формирања овог министарства.
Министарство омладине и спорта финансира програме и пројекте од јавног интереса у
областима омладинског сектора које спроводе удружењa младих, удружењa за младе и
њихових савеза објављивањем јавних годишњих конкурса, на основу Закона о младима
и Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног
интереса у областима омладинског сектора.
Први конкурс објављен je септембрa 2007. године, чији су приоритет били програми за
ојачавање омладинских организација и удружења која се баве младима. Од 2008.
године, редовни годишњи конкурси служе као инструмент за спровођење Националне
стратегије за младе, а од 2012. године ступањем на снагу Закона о младима и
Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса
у областима омладинског сектора, министарство финансира програме и пројекте од
јавног интереса у областима омладинског сектора који су наведени у Закону о младима,
а који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе.
Од свог оснивања до данас, кроз дотације невладиним организацијама, министарство је
доделило више од 1,4 милијарде динара за реализацију 1.116 пројекта, а на основу 85
конкурса за креирање и спровођење омладинске политике.
Један од важних услова за доделу средстава удружењима младих, удружењима за младе
и њиховим савезима је да су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих,
удружења зa младе и њихових савеза, коју води Министарство омладине и спорта у
складу са Правилником о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења
младих, удружења за младе и њихових савеза.
Сви конкурси за доделу средстава и све информације о њима објављују се на званичној
интернет презентацији Министарства омладине и спорта, омладинском порталу
MЛАДИ СУ ЗАКОН и најмање једном од дневних листова који излазе на територији
целе Републике Србије. Након одлуке о додели средстава, министарство на званичној
интернет презентацији ставља на увид јавности: списак свих учесника на конкурсу, као
и списак одобрених програма или пројеката са износом одобрених средстава.
Све информације можете добити на телефон: (011) 311-3319 (Адана Нововић, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 311) или на
[email protected]
На који начин Министарство подржава омладинске волонтерске иницијативе на
локалном нивоу?
Национална стратегија за младе предвиђа и подстицање, организовање и вредновање
волонтерског рада младих с циљем указивања на друштвене потребе за волонтерским
програмима и добитима од волонтерског рада, али и обезбеђивање услова за
21 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
волонтирање у свим областима друштвеног живота. Управо зато, у циљу промоције
волонтеризма и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме
живе, а имајући у виду да већи део популације волонтера чине млади, Министарство
омладине и спорта је почетком 2010. године покренуло програм „МЛАДИ СУ ЗАКОН“
који се успешно реализује широм Србије.
Током 2010. и 2011. године, министарство је финансирало укупно 178 омладинских
волонтерских акција спроведених у 91 општини и граду у Србији, са више од 15
милиона динара. Током овог програма, млади су активно били укључени у процес
израде и промоције Закона о младима, а програм је омогућио и да током ове две године
око 270 различитих удружења младих и неформалних удружења младих прође обуку за
писање пројеката. Омладинске волонтерске акције су активно укључиле младе људе у
друштвене токове, дале допринос заједници и заштити животне средине, уређењу
простора за квалитетно провођење времена. Оне су показале да млади реагују на
проблеме у својој околини, да желе да се укључе и дају свој допринос њиховом
решавању. Оне су показале и да је у Србији све више неформалних удружења младих
која траже своје прилике и могућност да им се пружи подршка.
Током 2012. и 2013. године, министарство је путем јавног конурса одобрило 51
пројекат Ресурс центара широм Србије (25 ресурс центара у 2012. години и 26 ресурс
центара у 2013. години) како би у партнерству са њима омогућило реализацију
омладинских пројеката регистрованих и неформалних удружења младих, у циљу
подстицања активизма и волонтеризма младих. У сарадњи са њима, 780 неформалних
група/удружења младих су прошли обуку за писање пројеката, након чега су комисије
састављене од представника ресурс центара, канцеларија за младе и представника
медија у одабраним окрузима изабрале 595 омладинска пројекта који се финансирају у
износу од скоро 35 милиона динара.
У 2014. години, 254 омладинска волонтерска пројекта реализована су у периоду од 12.
августа до 1. новембара. Омладински волонтерски пројекти финансирани су у износу
од око 15,5 милиона динара. Поред омладинских волонтерских пројеката, у 2014.
години кроз програм МЛАДИ СУ ЗАКОН у подручјима настрадалим од поплава
реализовано је 11 кампова и 27 радних акција на којима је учествовало више од 700
волонтера. На 6 одржаних кампова поред домаћих волонтера учествовали су и
волонтери из целог света.
Поводом обележавања међународног дана волонтера 5. децембра, све омладинске
волонтерске активности улазе у конкуренцију за избор најуспешних акција у свим
окрузима Србије и организује се свечана додела признања такмичење у оквиру
програма МЛАДИ СУ ЗАКОН.
Министарство омладине и спорта од формирања пружа интензивну подршку
промоцији програма „Млади у акцији“. Кроз сегмент овог програма, Европски
волонтерски сервис у Србији је акредитовано 5 канцеларија за младе и то: Обреновац,
Пријепоље, Бела Црква , Нови Београд и Врање, као и 38 удружења грађана.
Које активности Министарство омладине и спорта спроводи у циљу стварања
институционалног и правног оквира за спровођење омладинске политике?
Важна стратешка документа Владе Републике Србије на основу којих Министарство
омладине и спорта ради на систематском побољшању положаја младих јесу
22 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Национална стратегија за младе и Акциони план за њено спровођење за период од 2009.
до 2014. године.
Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију за младе („Службени
гласник РС”, број 55/08) на седници одржаној 9. маја 2008, а Акциони план („Службени
гласник РС”, број 7/09) – 22. јануара 2009. године. Национална стратегија за младе је
документ који помаже младима у Србији да се њихове идеје спроведу, а потребе и
проблеми системски решавају. Стратегија и Акциони план створени су кроз широки
консултативни процес, у партнерском односу Владе, цивилног сектора и самих младих.
Процес израде стратегије препознат је као пример добре праксе од стране Савета
Европе. Стратегија за младе се бави битним проблемима из различитих области живота
младих у Србији као што су: безбедност, здравље, образовање, могућности
запошљавања, социјална заштита, слободно време и различити облици активног
учешћа младих у животу заједнице. У Акционом плану су прецизно утврђене улоге,
одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да
омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева
стратегије.
У току 2014. године Министарство омладине и спорта је започело процес израде
Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана за
њено спровођење од 2015. до 2018. године. Влада Републике Србије је у јулу
образовала Радну групу за израду стратешког документа и пратећег акционог плана
која је окупила представнике државних органа, институција, савеза удружења младих и
стручњаке из области омладинске политике. Намера Министарства омладине и спорта
је да ова документа буду донета до краја 2014. године, кроз широк консултативни
процес.
Поред наведених докумената, Министарство омладине и спорта је у сарадњи са
државним органима задуженим за област образовања, запошљавања и другим
релевантним актерима, израдило Стратегију каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији, са акционим планом за период од 2010. до 2014. године („Службени
гласник РС” број 16/10). Основни циљ доношења стратегије јесте стварање система
каријерног вођења и саветовања у Републици Србији да би се, на најбољи могући
начин, искористили људски ресурси кроз успостављање јасне везе између образовања и
тржишта рада. Каријерно вођење и саветовање један је од основних инструмената
развоја људских потенцијала којим се постижу како образовни циљеви (побољшање
ефикасности образовног система), тако и циљеви економског развоја и циљеви
социјалне једнакости и укључености. Стратегију је усвојила Влада 4. марта 2010.
године и она представља још један корак којим Србија усклађује своје прописе и
праксу са стандардима Европске уније.
У 2009. години започет је рад на изради Закона о младима, а 2011. - Међународна
година младих – у Србији обележена је његовим усвајањем. Млади, од 5. јула 2011.
имају, први пут у историји наше земље, свој закон! Закон о младима („Службени
гласник РС“, бр. 50/11) (ЗОМ) почео је да се примењује 16. јануара 2012. године.
Циљ закона је стварање услова за подршку младима у организовању, друштвеном
деловању, развоју и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит.
Његовим усвајањем створен је одржив институционални оквир за спровођење
омладинске политике. Регулисане су многе области и питања која су до сада била само
23 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
делимично обухваћена прописима. Закон о младима заснива се на дефинисању оквира и
услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и
остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит, дефинисању структуре
омладинског сектора, како на државном тако и невладином нивоу, са јасним
дефинисањем надлежности, права, обавеза и одговорности у зависности од
одговарајућег нивоа, афирмацији аутономије омладинских удружења, удружења за
младе, савеза и кровних савеза.
Сам процес израде закона, подразумевао је два широка консултативна процеса: први - о
темама и актерима који би требали бити обухваћени законом, а други, у циљу добијања
мишљења на радну верзију текста Закона о младима. О степену укључености младих у
процес израде закона говори у прилог 80 одржаних округлих столова са више од 2500
младих из 25 округа у Србији. На тај начин сакупљено је више од 10.000 појединачних
коментара на радни текст и нацрт закона. Поред младих, који су свакако били
најпозванији да предложе решења закона који се на њих односи, у процесу израде
Закона о младима учествовали су: Радна група за израду закона, Консултативна група у
процесу израде закона, Радна група Владе за спровођење Националне стратегије за
младе, Саветодавно тело министра, канцеларије за младе и удружења – ресурс центри.
Такође, у складу са Законом о младима („Службени гласник РС“ број 50/11), министар
омладине и спорта донео је Правилник о садржини и начину вођења Јединствене
евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени
гласник РС“ број 1/12) и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник
РС“ број 8/12 и 11/13) којима се уређују поступци евидентирања одговарајућих
удружења и савеза и доделе финансијских средстава намењених реализацији њихових
активности.
У складу са Законом о младима, у јануару 2014. године образован је Савет за младе као
саветодавно тело Владе Републике Србије са циљем да подстиче и усклађује
активности у вези са развојем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за
њено унапређење. У састав Савета за младе у складу са законом, улазе представници
органа државне управе надлежних за питања од значаја за омладину, надлежног
покрајинског органа, одговарајућих удружења и савеза, националних савета
националних мањина, канцеларија за младе, као и угледни стручњаци. Савет за младе
има 24 члана, а једна трећина су представници младих. Такође, Савет за младе је
национални механизам за структурни дијалог између младих, са једне стране, и
представника националних, покрајинских и локалних институција, са друге стране.
Коначно, у Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ утврђени су
краткорочни и средњорочни приоритети из области омладинске политике и надлежност
за правне тековине ЕУ са којима се усклађују сви прописи из делокруга омладинске
политике.
Све информације можете добити на телефоне (011) 313-0910 (Александар Воштић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија
334) или на [email protected]
24 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Како Министарство омладине и спорта подстиче развој омладинске политике на
локалном нивоу?
Локалне канцеларије за младе представљају локални сервис младих у оквиру јединица
локалне самоуправе који има кључну улогу у спровођењу Националне стратегије за
младе на локалном нивоу. Пре оснивања Министарства омладине и спорта, маја 2007, у
Републици Србији било је пет локалних канцеларија за младе, децембра 2007. било их
је седам, док у новембру 2014. од 157 отворених локалних канцеларија за младе,
активно ради њих 136.
Основне активности које спроводе канцеларије за младе (у даљем тексту: КЗМ) су
планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу;
иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе (ЛАП);
успостављање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање,
комуникација и међусобна координација; информисање младих; подстицање активизма
младих, комуникација са младима, удружењима младих и удружењима за младе,
заговарање и обезбеђивање учешћа младих у процесима доношења одлука; пружање
подршке иницијативама младих и удружењима младих/за младе; пружање подршке
реализацији програма и пројеката за неформално образовање младих; пружање
подршке раду Савета за младе, Омладинским клубовима, волонтерским и другим
сервисима за младе; редовно праћење потреба младих, анализу трендова, стања и
потреба рањивих група младих и степен и квалитет њиховог социјалног укључива;
вођење базе података о активним удружењима младих, удружењима за младе и
неформалним групама младих.
Процес формирања КЗМ подржан је од стране министарства кроз неколико мера које
подразумевају: стручну помоћ јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) у
поступку отварања КЗМ, финансијску подршку пројектима ЈЛС, подршку подизању
капацитета ангажованих координатора локалних КЗМ, као и развој програма и
активности КЗМ у сарадњи са међународним партнерима. У оквиру ГИЗ пројекта
,,Системска подршка институцијама које се баве младима“ пружена је стручна и
техничка помоћ која је омогућила оснивање Националне Асоцијације Координатора
Канцеларија за младе у циљу заговарања и лобирања за њихово боље позиционирање
на локалном и националном нивоу, ради испуњавања стандарда рада канцеларија за
младе, њиховог умрежавања са релевантним актерима и профилисања Асоцијације као
битног фактора омладинске политике на националном и међународном нивоу.
Асоцијација, такође, има улогу ресурс центра за подршку канцеларијама за младе, у
смислу пружања техничке и саветодавне подршке њиховом функционисању и даљем
развоју.
С тим у вези, током седам година финансирано је 389 пројеката локалних самоуправа
намењених подизању капацитета канцеларија за младе, изради и спровођењу локалних
акционих планова за младе а за те сврхе издвојено је више од 185 милиона динара.
Министарство омладине и спорта организовало је више семинара за изградњу
капацитета координатора локалних и регионалних КЗМ. Такође, од 2009. године до
данас Министарство омладине и спорта је, кроз директно финансирање и сарадњу са
међународним донаторима и другим партнерима, подржало процес локалног
планирања чији се резултат огледа у 138 усвојених локалних акционих планова за
младе.
25 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
У циљу пружања помоћи ЈЛС у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу а
у складу са Законом о младима, Министарство омладине и спорта је у оквиру ГИЗ
пројекта ,,Системска подршка институцијама које се баве младима“ припремило
брошуру „Смернице за спровођење НСМ на локалном нивоу/ Стандарди рада
канцеларије за младе и компетенце координатора“.
Све информације можете добити на телефоне (011) 313-0918 и (011) 311-7296 (Зорица
Лабудовић и Весна Видојевић, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно
крило, трећи спрат, канцеларије 306 и 310) или на [email protected] и
[email protected]
Како се остварује подршка младима са изузетним постигнућима?
Као један од видова подршке младима са изузетним постигнућима, Влада Републике
Србије основала је Фoнд за младе таленте августа 2008. године у оквиру Министарства
омладине и спорта. Председник Фонда је Вања Удовичић, министар омладине и спорта.
Основни циљеви Фонда су пружање подршке у финансирању школовања и
усавршавања младих талената кроз годишње конкурсе, сарадња са најзначајнијим
институцијама, компанијама и установама, као и каријерно вођење и саветовање
младих талената.
Активности Фонда су:
1. додела стипендија за најбоље студенте на универзитетима у земљама ЕУ, ЕФТА
и на водећим светским универзитетима – висина школарине може износити до
1.250.000,00 динара, а додељује се за сваку школску годину појединачно
2. додела стипендија за најбоље студенте на универзитетима у РС - висина
стипендије је до 30.000,00 динара месечно, а додељује се десет наставних
месеци, односно једну школску годину
3. награђивање ученика средњих школа - висина награде креће се од 20.000,00 до
200.000,00 динара
4. учествовање у финансирању стручне праксе (студијских путовања) у току једне
школске године, за до 200 најбољих студената у висини до 200.000 динара по
студенту, у земљама Европске уније и Европске асоцијације за слободну
трговину
Фонд је - од оснивања до новембра 2014. године - расписао 21 конкурс, а на основу 19
реализованих конкурса Фонд је наградио и стипендирао 13.710 ученика средњих школа
и студената, за шта је издвојено више од 3.800.000.000,00 динара (три милијарде и осам
стотина милиона динара).
Фонд за младе таленте је својим стипендистима, кроз сарадњу са значајним
институцијама као што су Народна библиотека Србије, Српска академија наука и
уметности, Microsoft, Пексим фондација, Piraeus bank, Erste bank, НИС а.д. Нови Сад,
Fiat Аутомобили, Телеком Србија, Zepter, ASSECO SEE, Француски институт у Србији,
Француска амбасада у Србији, итд. омогућио низ додатних активности и погодности
које им могу пружити значајну подршку у даљем школовању и стручном усавршавању.
У 2010. години стипендије и награде Фонда за младе таленте добиле су име „Доситеја“
по великом просветитељу и реформатору Доситеју Обрадовићу. Фонд за младе таленте
има велику базу података са обједињеним подацима стипендииста и награђених
ученика која се редовно ажурира. Фонд, такође, учествује на сајмовима стипендија и
26 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
сајмовима за запошљавање који се одржавају током године (MBA Fair, JOB Fair,
„Путујући сајам стипендија“, регионални сајмови стипендија и слично), представници
Фонда промовишу стипендије као и успостављање сарадње са водећим
комапнијама/институцијама/организацијама у циљу омогућавања стручне праксе
стипендистима и евентуалног запошљавања. У оквиру Фонда за младе таленте
Републике Србије, при Министарству омладине и спорта, основан је Центар за
каријерно вођење и саветовање младих талената који пружа стручну помоћ младим
талентима у професионалном развоју и даљем усавршавању. Услуге каријерног
саветовања као и радионице за професионални развој стипендиста доступне су
студентима Универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Центар настоји
да стипендисте повеже са најбољим компанијама и другим социјалним партнерима у
земљи, као и да кроз сарадњу с њима омогући стипендистима обављање стручне праксе
и/или стицање знања о тржишту рада и организацији пословања. Услуге каријерног
саветовања и радионица за професионални развој је до сада користило више од 3.400
стипендиста, а каријерне информације телефонским путем, путем интернета и
електронске поште редовно добија више од 3.500 стипендиста. Рад Центра финансира
Министарство омладине и спорта. Центар за каријерно вођење и саветовање је у циљу
запошљавања младих талената организовао програм радних пракси у јавној управи
(Министарству финансија и Заводу за унапређење образовања и васпитања), као и
радионице у компанијама Фиат Аутомобили Србија, Карнекс, НИС а.д. Нови Сад.
Све информације о активностима Фонда за младе таленте су доступне на интернет
презентацији www.mos.gov.rs/dositeja/ а могу се и добити путем телефона (011) 311-0785 сваког радног дана од 9 до 12 часова (Зорица Матковић, Булевар Михајла Пупина 2,
Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 338) или путем имејл адресе:
[email protected]
На који начин се млади могу информисати о омладинској политици?
Благовремено и свеобухватно информисање младих један je од једанаест циљева
Националне стратегије за младе. У намери да то оствари, Министарство омладине и
спорта
је
израдило
портал
за
младе
МЛАДИ
СУ
ЗАКОН
(http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/).
Користећи портал МЛАДИ СУ ЗАКОН, млади се могу упознати са актуелностима,
позивима за учешће на конференцијама, тренинзима, семинарима, радионицама, јавним
расправама и конкурсима за реализацију пројеката из области омладинске политике.
Заинтересовани се могу информисати и о могућностима које им пружа међународна
сарадња у области омладинске политике, свим актуелним конкурсима министарства и
Фонда за младе таленте, резултатима предузетих мера којима се остварују циљеви
Националне стратегије за младе, као и о активностима канцеларија за младе и
омладинских пројеката које спроводе удружења младих, удружења за младе и њихови
савези.
На порталу је постављена база контаката локалних канцеларија за младе широм Србије,
као и преглед реализованих омладинских пројеката неформалних група/ удружења
младих у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН.
Улога портала је да, поред основног пружања информација корисницима, умрежи све
појединце, организације и институције који су активни на омладинској сцени, у циљу
27 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
свеобухватнијег информисања младих и пружања могућности да се млади што
активније укључе у све области друштвеног живота.
Све информације можете добити на телефон (011) 313-0919 (Одсек за сарадњу са
канцеларијама за младе и удружењима, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија,
источно крило, трећи спрат) или на [email protected]
Чиме се бави међународна сарадња Министарства омладине и спорта?
Међународна сарадња Министарства омладине и спорта одвија се у блиској сарадњи
Групе за међународну сарадњу са Сектором за омладину и Сектором за спорт. У
омладинском пољу наводимо следеће активности:





Билатерална сарадња, која се реализује кроз размену знања и искустава са
представницима институција задужених за младе, као и кроз потписивање
билатералних споразума о сарадњи у области спорта и омладинске политике. На
бази тих споразума младима се отварају веће могућности да отпутују, учествују
на међународним семинарима и конференцијама, подносе заједничке пројекте,
размењују искуства са вршњацима и сл. У оквиру ове врсте сарадње потписани
су споразуми са Републиком Грчком, Републиком Српском, Заједничка изјава о
сарадњи Краљевине Холандије и Републике Србије, затим Споразум о сарадњи
са Републиком Азербејџан, као и са Републиком Македонијом. 2012. године
потписани су споразуми са Републиком Словачком, Украјином, Португалом и
Босном и Херцеговином, а почетком 2013. споразум са Републиком Турском.
Током 2014. потписани су споразуми о сарадњи са Црном Гором и Белорусијом.
Србија је активна у Парцијалном споразуму о мобилности младих кроз европску
омладинску картицу, чији је циљ унапређење мобилности младих. С тим у вези,
у сарадњи са Народном банком Србије, НВО ЕУРО<26 и заинтересованим
банкама реализује се пројекат промоције омладинске платне картице, чиме је
омладинска картица добила и платну функцију.
Завршена је реализација Дугорочног тренинга за тренере у области
демократског учешћа младих и омладинске политике у Србији, чији је циљ да
развије компетенције 25 тренера из Србије и региона, како би допринео
квалитету омладинског рада у Србији и дугорочно гледано, стварању
националног тима тренера за рад са младима. Успешно је окончан процес
акредитовања првог омладинског центра по стандардима Савета Европе –
Екоцентра, у Сремским Карловцима, који ће „ознаку квалитета“ Савета Европе
званично носити од 1. јануара 2015.
Министарство омладине и спорта прикључило се европској кампањи Савета
Европе за борбу против говора мржње на Интернету и међу првима иницирало
националну кампању и приступило формирању Националног комитета за
спровођење кампање за борбу против говора мржње на Интернету.
Сарадња са међународним организацијама на припреми и спровођењу
пројеката, као што су: агенције Уједињених нација (Међународна организација
за миграције - ИОМ, Међународна организације рада - ИЛО, Дечији фонд
Уједињених нација - УНИЦЕФ, Развојни програм Уједињених нација - УНДП,
итд.), затим Британски савет, Организација за европску безбедност и сарадњу ОЕБС, Програм помоћи САД - УСАИД, Немачка организација за техничку
сарадњу - ГИЗ, Европска тренинг фондација - ЕТФ, MANPOWER, Влада
Краљевине Норвешке, Републике Италије, итд. Области у којима се одвија
28 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.

сарадња су: омладинско предузетништво, оснаживање канцеларија за младе,
развој локалних акционих планова, итд.
Активно учешће у спровођењу значајних стратешких докумената за младе:
Агенде 2020 Савета Европе и Националног акционог плана за спровођење циљева
Алијансе цивилизација Уједињених нација.
У области спорта, један од фокуса стављен је на спровођење постојећих и потписивање
нових билатералних споразума о сарадњи у спортском пољу. Пред потписивањем су
споразуми о сарадњи са Уједињеним Арапским Емиратима, Словачком Републиком,
Индонезијом и Египтом.
Пажња се посвећује промоцији спортске компоненте новог ЕУ програма за образовање,
тренинг, омладину и спорт ЕРАЗМУС+ са циљем упознавања спортских организација
са приоритетима Програма и модалитетима за коришћење истог, уз редовне активности
које се тичу њиховог информисања и подизања капацитета.
Такође, Министарство омладине и спорта потписало је Конвенцију Савета Европе о
манипулисању спортским резултатима током Конференције министара задужених за
спорт (Швајцарска, 17-19. септембар 2014), обавезујући се тиме да ће Република Србија
дати пуни допринос борби против манипулације и намештања мечева и залажући се за
промоцију правих вредности у спорту.
У области спорта, Министарство омладине и спорта активно је на међународном нивоу
у телима надлежним за спорт као што је ЕПАС - Проширени Парцијални споразум за
спорт Савета Европе, те активно подстиче међународну сарадњу појединачних савеза,
клубова и појединаца у области спорта.
Све информације можете добити на телефон (011) 311-7296 (Александра Кнежевић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија
310) или на [email protected]
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе на:
систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике
и националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих
да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса
младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање
младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног
образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при
организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици
Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом
раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и удружења;
омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да
учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; подстицање и
остваривање међународне сарадње која се односи на омладину; праћење и процену
места и улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад
националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске
29 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу, као и друге послове одређене
законом.
Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе и на:
систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији;
спровођење националне политике у области спорта и националне стратегије развоја
спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења
акционих планова и програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији;
учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и спортске
инфраструктуре од интереса за Републику Србију; развој и остваривање међународне
сарадње у области спорта; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; стварање услова за већу
доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове одређене законом.
Поред Закона о министарствима и Закона о државној управи, и Закон о
спорту(„Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11-др.закон) и Закон о младима
(„Службени гласник РС“, бр. 50/11) јасно дефинишу обавезе министарства надлежног
за послове спорта и омладине, како оне у системским питањима, тако и оне у обавези
финансирања (то се у складу са уставном одредницом дефинише као општи интерес).
Другим речима, старање о општем интересу у области спорта и омладине, као и
старање о свим активностима, делатностима и облицима удруживања грађана кроз које
се тај интерес остварује, су основна делатност Министарства у области спорта и
омладине. Овако широко постављена делатност у пракси се изражава кроз разноврсне
делатности и активности, и то:
o Нормативно-правну делатност у области спорта и омладине
o Међународну сарадњу везану за афирмацију спорта и омладинских организација
и манифестација, као и политике за младе
o Финансирање програма из области спорта и рада омладинских организација који
представљају општи друштвени интерес
o Финансирање и помоћ у организацији спортских манифестација од интереса за
Републику, као и манифестација од значаја за афирмацију и ангажовање младих
o Помоћ спортистима кроз програме стипендирања и новчане помоћи
o Исплату националних спортских признања и награда освајачима медаља
o Инвестиције у спортске објекте од значаја за Републику и бригу о њиховом
одржавању
o Регистрацију спортских организација, друштава и савеза
o Вођење евиденција у области спорта
o Дотације омладинским организацијама, удружењима младих и невладиним и
другим организацијама чији је рад усмерен ка остварењу стратешких циљева
развоја и афирмације младих
o Надзор над законитошћу рада организација у области спорта, а посебно надзор
над применом Закона о спорту
o Израду, усвајање и имплементацију Националне стратегије за младе и
Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
o Финансирање програма и пројеката из области политике за младе
o Суфинансирање пројеката који су делом подржани од стране међународних
донатора
o Суфинансирање пројеката локалних самоуправа
30 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
o Оснивање Фонда за награде младима
o Афирмација омладинске политике
Закон о спречавању допинга у спорту конкретизује циљеве, приоритете, мере и
дефинише оквир рада Антидопинг Агенције Републике Србије. Спречавања негативних
појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање) и унапређење заштите
здравља спортиста дефинишу се као приоритетни циљеви.
СЕКТОР ЗА СПОРТ
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта је системски развој спорта у
Републици Србији. То подразумева квалитену анализу, планирање и реализацију
активности које стварају услове за ефикасан развој врхунског спорта, спорта деце и
омладине, рекреативног спорта, образовања и усавршавања у спорту.
Активности Министарства омладине и спорта остварује се општи интерес у области
спорта (Закон о спорту, члан 114, став 1.):
o обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских
резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим
великим међународним спортским такмичењима
o активности националних гранских спортских савеза, Oлимпијског комитета
Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије преко
којих се остварује општи интерес у области спорта, укључујући и унапређење
заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног
оспособљавања у спорту
o изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног значаја
за развој спорта на подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној
покривености
o стипендије за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера и новчана
помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама
o национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта
o активности спортских кампова за перспективне спортисте, који су од посебног
значаја за Републику Србију
o организација међународних и националних спортских такмичења од значаја за
Републику Србију, међудржавна и међународна спортска сарадња
o обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и студентских
спортских такмичења на нивоу Републике Србије
o активности на испуњавању међународних обавеза у спорту и развијање спорта и
сарадње са организацијама из дијаспоре
o спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање)
o научни скупови, истраживачко-развојни и научно-истраживачки пројекти у
спорту и издавање спортских публикација од националног значаја
o унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом
свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, омладине и особа са
инвалидитетом
o делатност и програми организација у области спорта чији је оснивач Република
Србија
31 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Овако дефинисан општи интерес у области спорта има директан утицај како на
делатност самог Сектора за спорт у оквиру Министарства омладине и спорта, тако и на
буџетска средства опредељена за остваривање тих циљева.
Делатност Сектора за спорт заснива се на принципима и регулативи неколико
законских докумената, од којих помињемо Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.
24/11 и 99/11-др.закон) и Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14),
а кроз њих и њихов однос према грађанима, институцијама и организацијама. И у
новом Уставу Републике Србије јасно је наглашено место и улога спорта у нашем
друштву.
Старање о општем интересу у области спорта и све активности, делатности и облике
удруживања кроз које се тај интерес остварује, јесу основна делатност Сектора за
спорт.
Утврђивање општег интереса се, осим кроз нормативну делатност којом се тај интерес
јасно одређује, од стране нашег друштва, препознаје кроз финансирање од стране
државе. Делатност Сектора за спорт није само расподела буџетских средстава на
кориснике који остварују општи интерес, већ и на програме у којима се општи интерес
остварује. Сегмент делатности у области финансирања јесте један од најбитнијих и
представља својеврстан подстрек и друштвено признање, али свакако није једини и
најважнији.
Сматрамо да као основни интерес државе морамо назначити укључивање што ширег
сегмента друштва у спорт и спортске активности. Спорт не прави разлику између људи
ни по полу, ни по животној доби, ни по националној припадности. Није занемарива ни
пракса из нашег окружења да се управо спорт искористи као умирујући фактор у
вишенационалним заједницама где су односи међу заједницама поремећени.
Равноправност полова је питање које се кроз решавање овог проблема у спорту, може
показати као решиво. У том смислу су покренути пројекти који ће потпомагати овај
сегмент активности од виталног значаја за друштво.
Посебна брига у спортским активностима посвећена је најмлађима кроз више програма
у којима учествује или их подржава Министарство омладине и спорта. Реч је пре свега
о укључивању што шире популације најмлађих и омладине у свеобухватан и
организован систем школских такмичења ученика и студената од школског, односно
факултетског до републичког нивоа.
Најталентованијим младим спортистима стоји на располагању веома успешан програм
спортских школа и кампова.
Не смемо заборавити ни на проблем »старења нације« и на неопходност укључивања
људи »треће доби« у спортске активности. Акције под геслом »спорт за све« иду
управо у том правцу. Подршка успешним програмима који нису организационо зависни
од државе је потпуно у складу са савременим тенденцијама да се грађани сами
организују у решавању својих проблема.
Због велике друштвене опасности област насиља на спортским приредбама и допинга у
спорту су области које захтевају нашу непосредну акцију, на шта нас обавезују
међународне конвенције које је ратификовала наша земља. Формирана је Антидопинг
32 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
агенција Републике Србије која је по свом саставу стручна, мултидисциплинарна са
јасно одређеним циљевима.
Нису заборављени ни врхунски спортисти. Осим помоћи коју пружамо преко програма
спортских савеза везаним за унапређење активности врхунских спортиста,
Министарство омладине и спорта, на предлог спорских савеза, организује и финансира
систем стипендирања врхунских спортиста по јасно утврђеним критеријумима. Влада
Републике Србије је усвојила Уредбу о националним признањима и наградама за
посебан допринос развоју и афирмацији спорта.
Посебан сегмент наше активности је непрекидан контакт и размена информација са
спортским организацијама, односно спортским савезима. Опште прихваћен принцип и
законска обавеза поштовања слободе удруживања грађана, укључујући ону у области
спорта и аутономности спортских организација и савеза, представља основ нашег
међусобног односа. Као законска обавеза за спортске организације предвиђају се једино
обавеза извештавања о коришћењу средстава и обавеза уписа у Регистар спортских
организација и савеза и уредно и благовремено достављање података који су од значаја
за вођење Регистра.
Област стручне подршке Министарству омладине и спорта на основу Закона о спорту
потпада у послове поверене Републичком заводу за спорт и медицину спорта и
Спортском савезу Србије .
Приоритети Сектора за спорт Министарства омладине и спорта:
o Примена и имплементација Закона о спорту
o Имплементација Стратегије развоја спорта
o Припрема нове Стратегије развоја спорта
o Превенција насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и
едукација навијача
o Подршка активностима које унапређују стручни рад у спорту, а посебно рад са
децом и младима
o Ревитализација омладинског кампа ''Ђердап'' у Караташу
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта, Сектора за омладину, је побољшање
положаја и унапређење квалитета живота младих. Наш циљ је да Србија буде земља из
које млади неће одлазити трајно већ да се усавршавају и стичу нова искуства која после
могу применити у Србији, а наш задатак је да им то омогућимо кроз системске мере
које ће допринети побољшању њиховог положаја.
У Србији данас живи око милион и четири стотине хиљада младих људи узраста од 15
до 30 година, што чини око 19% укупног становништва Србије. Формирањем
Министарства омладине и спорта маја 2007. године тадашња Влада Републике Србије,
али и све после ње до сада, јасно су показале да желе да побољшају положај младих у
Србији у најширем смислу. Кроз процес израде Националне стратегије за младе у којем
је учествовало више од 16.000 младих и њеним усвајањем 9. маја 2008. године –
симболично на Дан Европе – тај процес је отпочео. Уследила је израда Акционог плана
за примену Стратегије и његово усвајање 22. јануара 2009. године. У рад на бољој
будућности свих младих у Србији се укључило 15 министарстава Владе, велики број
33 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
локалних самоуправа, удружења и међународних организација. После прве године
имплементације, извершена је евалуација постигнутог и резултати су импресивни,
готово сви циљеви задати стратегијом су испуњени и премашени. Наредни корак
представљало је доношење Закона о младима којим су постављени правни основи за
даљи развој омладинске политике у складу са европским стандардима. Министарство
наставља да следи своју визију дату у Националној стратегији за младе по којој Србија
треба да постане земља у којој ће млади активно учествовати у свим сферама
друштвеног живота, а пре свега у креирању и спровођењу политике за младе. Наша
обавеза је да их у томе подржимо кроз сплет различитих програма, мера и активности у
свим областима кључним за политику младих.
Делатност
Делатност Сектора за омладину дефинисан је чланом 17. став 1. Закона о
министарствима („Службени гласник РС” бр. 44/14) и односи се на изградњу целовите,
свеобухватне и међусекторске омладинске политике. Млади се посматрају као
неопходни учесници у процесима доношења одлука, јер представљају будуће носиоце
развоја целокупног друштва.
С обзиром да системска брига о младима чини интегрални део стратегије сваке земље,
веома значајна област на којој је ангажован Сектор за омладину јесте стварање
институционалног и правног оквира за спровођење омладинске политике. Резултати у
овом сегменту представљају усвојене две стратегије са акционим плановима
(Национална стратегија за младе и Стратегија каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији), усвојен Закон о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/11)
усклађивање прописа који се тичу омладинске политике са стандардима ЕУ,
континуирана међународна сарадња са релевантним институцијама и организацијама,
потписани билатерални споразуми, као и многобројна истраживања различитих
друштвених појава у вези са младима. У вези са имплементацијом поменутих
стратегија и припадајућих акционих планова, спроводи се континуирано извештавање
Владе Републике Србије. До сада су припремљена и Влади поднета два Годишња
извештаја о напредовању у спровођењу Националне стратегије за младе (за 2009. и
2010. годину). Такође, Влади су поднета два извештаја о спровођењу Стратегије
каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и то један двогодишњи (за период
март 2010 – март 2012. године) и један годишњи (март 2012 – март 2013. године).
Јачање капацитета младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним
токовима представља још једну од битних активности Сектора за омладину.
Министарство омладине и спорта сматра младе и цивилни сектор једним од
најзначајнијих партнера у процесу побољшања положаја младих у заједници. У складу
с тим, путем редовних годишњих конкурса, додељују се финансијска средства за
спровођење разноврсних активности којe се тичу: подстицањa активног учешће младих
у друштву, развијањa сарадње младих и стварањa услова за учешће у доношењу одлука
кроз одржив институционални оквир, унапређивањa система информисања младих,
остваривањa права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који
живе у тешким условима, подстицањa изузетних испољавања и постигнућа младих у
различитим областима, унапређивањa могућности за квалитетно провођење слободног
времена младих, развијањa отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система
формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима, подстицањa и
стимулисањa различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва
34 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
младих, унапређивањa услова за безбедан живот младих, очувањa и унапређивања
здравља младих, смањења ризика и водећих поремећаја здравља, оснаживања младих за
иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и
здраве животне средине.
Сектор за омладину остварује непрекидну комуникацију са свим актерима укљученим у
процес реализације стратешких циљева на националном, регионалном и локалном
нивоу. У датом контексту, реализоване су бројне активности у циљу пружања
континуиране подршке образовању и раду двеју радних група Владе Републике Србије,
односно Радне групе за спровођење Националне стратегије за младе (РГ НСМ,
образована 2009. године) и Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији (РГ СКВИС, образована 2011. године). Одлукама о
образовању наведених радних група утврђен је њихов састав, надлежност и задаци, као
и редовно тромесечно извештавање Владе о раду радне групе.
Увидевши потребу стварања што ефикаснијег начина за размену многобројних
информација и повезивање свих учесника на пољу омладинске политике, креиран је и
интернет портал за младе, МЛАДИ СУ ЗАКОН (http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/).
Један од важних механизама за ефикасно подстицање развоја омладинске политике на
локалном нивоу чине локалне канцеларије за младе. Стога, било је неопходно створити
предуслове, односно, успоставити сарадњу са јединицама локалне самоуправе ради
њиховог активног укључивања у овај процес кроз формирање канцеларија за младе,
именовање локалних координатора, формирање локалних Савета за младе и, даље,
стварања локалних акционих планова за младе.
Схватајући потребу да на институционалном нивоу побољша положај и квалитет
живота младих, подстиче и подржава младе да постижу изузетне резултате, Влада је
августа 2008. године основала Фонд за младе таленте, којим координира Министарство
омладине и спорта, а Сектор за омладину врши административно-техничке послове за
потребе овог тела. Фонд, на основу редовних годишњих конкурса, додељује студентима
финансијска средства за наставак образовања и награђује ученике средњих школа за
остварене резултате на признатим међународним и републичким такмичењима.
Поред наведеног, Сектор за омладину у свом раду користи и све остале законске и
подзаконске акте који се у оквиру својих надлежности односе на категорију младих.
Приоритети Сектора за омладину:

Системско праћење спровођења циљева Националне стратегије за младе и
Стратегије каријерног вођења и саветовања и активности планираних њиховим
акционим плановима на годишњем нивоу;

Спровођење Закона о младима;

Јачање капацитета удружења младих и координатора канцеларија за младе;

Подршка оснивању и раду локалних канцеларија за младе у свим заинтересованим
јединицама локалне самоуправе;

Подршка оснивању и раду Националне Асоцијације Координатора Канцеларија за
младе;

Осигурање квалитета рада са младима и увођење стандарда у рад канцеларија за
младе и компетенције координатора;
35 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.




Учешће у програмима за младе Европске комисије и Савета Европе и повећање
мобилности младих;
Подршка младима за активно учешће у доношењу одлука;
Правовремено и свеобухватно информисање младих;
Наставак рада Фонда за младе таленте Републике Србије.
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Основни циљ Сектора за управљање пројектима Министарства омладине и спорта је
развој инфраструктуре спортских објеката у Србији, кроз имплементацију у Стратегију
развоја Републике Србије, чиме се обезбеђују услови за развој школског,
универзитетског, рекреативног и професионалног спорта.
Неопходан предуслов за спровођење активности из области спорта, физичког
васпитања и рекреације су спортски програми у симбиози са спортском
инфраструктуром. Обим понуде спортских активности једне државе зависи од
квантитета, разноврсности и доступности спортских објеката.
Спроведена истраживања обављена на почетку рада Министарства омладине и спорта,
за потребе израде Стартегије развоја спорта, основано су указивала на недовољан број
и разноврсност спортских објеката и својеврсну девастацију истих. Стање спортских
објеката било је последица недовољног улагања власника и корисника у одржавање и
санацију постојећих, и изградњу нових спортских објеката.
Недостатак системске, потпуне и доступне евиденције броја и врсте спортских објеката
и других података о њима – регистра спортских објеката, представља једну од
негативних карактеристика затеченог стања у области спортске инфраструктуре у 2007.
години.
Делатност Сектора за управљање пројектима подразумева бригу о спортским
објектима, тј. планирање и изградњу нових објеката, реконструкцију, адаптацију и
санацију постојећих спортских објеката.
Делокруг рада Сектора за управљање пројектима у оквиру Министарства омладине и
спорта утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС” број
44/14) и обухвата послове државне управе који се односе на: учешће у изградњи,
опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за
Републику Србију; као и друге послове одређене законом.
На основу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013.
године („Службени гласник РС“, број 11/08), а у циљу системског планирања изградње
и одржавања спортских објеката, Министарство омладине и спорта, у сарадњи са
Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије, отпочело је са стварањем
јединствене мреже система евиденције спортских објеката у Републици Србији.
Регистар спортских објеката је неопходна база података за анализу стања у овој
области на основу које ће се обавити категоризација спортских објеката како би се
дефинисали приоритети при планирању обнове (реконструкције, санације и адаптације)
и припремио план изградње нових објеката. После извршене обуке представника
локалних самоуправа отпочело је пријављивање регистраната и унос података о
спортским објектима. У „Регистар спортских објеката” пријављено је 1700 спортских
36 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
објекта. Унето је 218 спортска објекта у базу података. Подаци из Регистра спортских
објеката коришћени су за успостављање матичне евиденције спортских објеката.
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“ 24/11), изградња, опремање и
одржавање спортских објеката од интереса за Републику Србију представља општи
интерес у области спорта за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету
Републике. У складу са Уставом Републике Србије, који спорт дефинише као
категорију од посебног друштвеног интереса, а следећи смернице Стратегије развоја
спорта, Министарство је у претходном периоду системски улагало у изградњу нових и
реконструкцију, адаптацију и санацију постојећих спортских објеката у јединицама
локалне самоуправе Републике Србије, како би исти били доступни већем броју
омладинаца, деце, активним спортистима и рекреативцима.
У 2012.,2013. и 2014.години су финансирани пројекти локалних самоуправа из IV групе
развијености а у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС” , број 62/2006,47/2011 и 93/2012).
Посебан, односно трећи приоритет Стратегије развоја Спорта Републике Србије јесте
улагање у врхунски спорт и његов развој. Проблеми који оптерећују врхунски спорт су
различити, али пре свих треба издвојити неадекватност просторних и материјалнотехничких услова за тренинг којима се граде врхунски спортски резултати. Изградњом
националних тренинг центара знатно се унапређују пре свега инфраструктурни услови
за тренинг националних репрезентација и постизање врхунских резултата у спорту.
У 2009. години Министарство је започело реализацију пројекта изградње Националног
тренинг центра „Кошутњак“ и то адаптацијом и санацијом „Дома спортова“, као
једног од кључних објеката будућег Националног тренинг центра. Објекат који је дуго
био запуштен и руиниран, потпуно је адаптиран и опремљен за тренинге врхунских
спортиста више спортских грана: гимнастике, кошарке, одбојке, рукомета, пливања,
бокса, рвања итд. У оквиру овог Националног тренинг центра планирана је и изградња
мултифункционалне спортске дворане, затвореног базена, као и проширење
смештајних капацитета доградњом постојећих хотела, чиме би се у потпуности
испунила сврха изградње Националног тренинг центра, а то је омогућавање врхунским
спортистима да у овом центру имају обезбеђене услове за тренинг и смештај. Препрека
остварењу овог циља било је непостојање урбанистичко-планског основа за градњу
нових спортских објеката, као и реконструкцију постојећих. Сектор за управљање
пројектима спровео је низ активности, као и координацију са свим надлежним
институцијама, како би дошло до усвајања Плана генералне регулације „Кошутњак“.
План генералне регулације „Кошутњак“ је усвојен у октобру 2014.године, чиме су се
стекли услови за све потребне процедуре за изградњу спортских објеката у оквиру
Националног тренинг центра „Кошутњак“ .
У 2012. години је завршена изградња првог Националног тренинг центра за веслаче на
Сребрном језеру, у општини Велико Градиште. Изградњом овог објекта обезбеђени су
оптимални услови за припреме националне репрезентације. Намена објекта
националног веслачког центра је дневни боравак и тренинг спортиста и тренера током
летњих припрема.
У 2013. години је завршена изградња трибина уз фудбалски терен у оквиру СЦ “Кућа
фудбала“, као једног од објеката III фазе изградње овог спортског центра. I и II фаза
37 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
изградње Спортског центра „Кућа фудбала” у Старој Пазови завршене су 2011. године.
Изградња СЦ “Кућа фудбала“ представља инвестицију од националног значаја.
Стратешки значај пројекта огледа се у развоју фудбалског спорта у Републици Србији.
Спортски објекти у Кући фудбала изграђени су по угледу на објекте осталих
националних фудбалских савеза који су чланови ФИФА и УЕФА и користе се за
припреме националних фудбалских селекција, зимске и летње школе фудбала, обуку
младих талентованих играча, као и за стручно оспособљавање, едукацију и полагање
испита спортских радника Фудбалског савеза Србије. Спортски центар „Кућа фудбала”
користи се и за тренажне потребе других спортских савеза, будући да су у оквиру
центра изграђени и мултифункционална спортска хала, атлетска стаза, тениски терени,
теретана.
У 2012. години је започета реализација пројекта изградње прве Атлетске дворане у
Србији, на локацији касарне „Генерал Јован Мишковић” у Београду. Прва фаза
изградње објекта је завршена у октобру 2014. Године а планирано је да друга фаза буде
завршена до краја 2015.године. Значај овог пројекта је у томе што у Србији не постоји
објекат затвореног типа за атлетику, као базичног спорта и његовом изградњом
суштински ће се допринети развоју националног спорта, остваривању континуитета
тренажног процеса врхунских спортиста и подизању такмичарских квалитета наших
спортиста и рејтинга земље у европској и светској атлетици и организацији такмичења
на домаћем и међународном плану.
У Сектору за управљање пројектима реализују се и пројекти Националног
инвестиционог плана, ради испу¬њења стратешког циља - системског планирања
изградње и одржавања спортских објеката, а на основу Одлука о распореду и
коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана.
Министарство омладине и спорта је од 2009. до 2012. године реализовало 16 пројеката
из посебног програма - Изградња спортских објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом и реконструкција постојећих спортских објеката ради прилагођавања
особама са инвалидитетом. Изједначавање могућности за особе са инвалидитетом је
стандард сваког демократског и хуманог друштва. Примерена спортска активност
позитивно утиче на ресоцијализацију, рехабилитацију и самосталност, односно
мобилност особа са инвалидитетом. Изградњом нових и прилагођавањем постојећих
спортских објеката особама са инвалидитетом, са циљем стварања услова за њихово
масовније учешће у спортским активностима, Министарство настоји да својим
ангажовањем и активностима везаним за лица са посебним потребама, буде пример
бриге о овом сегменту становништва.
Приоритети Сектора за управљање пројектима:
o Изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног
значаја за развој спорта у Републици Србији
o Изградња, опремање и одржавање спортских објеката у јединицама локалних
самоуправа које се налазе у IV групи развијености, у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” , број
62/2006,47/2011 и 93/2012)
o Реализација пројеката изградње спортских објеката предвиђених Националним
инвестиционим планом (НИП)
o Учешће у изради Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од
2014. до 2018. године у делу који се односи на спортске објекте
38 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Министарство омладине и спорта, на основу Закона о спорту („Службени гласник РС“
24/11) и Закона о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/11) доприноси остваривању
општег интереса из областима спорта и омладинске политике путем финансирања
одговарајућих невладиних организација. Финансирање се у области спорта врши на
основу Предлога програма које спортске организације упућују Министарству, преко
Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије или директно, а о њима
одлучује Комисија коју Решењем формира Министар омладине и спорта. Након
евентуалне позитивне одлуке, потписује се уговор између спортске организације и
Министарства омладине и спорта. По окончању програма, спортска организација је
дужна да достави извештај о утрошку средстава. У областима омладинске политике
финансирање се врши на основу Правилника о финансирању и суфинанасирању
програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора ( „Службени
гласник РС“, бр. 8/12).
Министарство омладине и спорта припрема и издаје подзаконске акте који ближе
уређују област спорта. Правилнике доноси Министар, а Уредбе доноси Влада. Сви акти
постају правоснажни објављивањем у Службеном гласнику РС и истеком предвиђеног
рока.
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
У вршењу овлашћења из свог делокруга Министарство примењује следеће законе и
друге прописе:
Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14), Закон о државној управи
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), Закон о спорту („Службени
гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11-др.закон), Закон о младима („Службени гласник РС“, бр.
50/11), Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС”, број 30/10), Закон о управним споровима („Службени лист
СРЈ”, број 111/09), Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”,
број 101/07), Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција
(„Службени гласник РС”, бр. 43/04 и 97/08), Закон о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), Уредбу
о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС”,
број 16/09), Уредбу о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места
у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник
Републике Србије”, број 81/07-пречишћен текст), Уредбу о накнадама и другим
примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени гласник
РС”, број 44/08-пречишћен текст), Уредбу о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС”, број 98/07-пречишћен текст),
Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног
понашања гледалаца на спортским приредбама („Службени гласник РС”, број 65/11),
Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени гласник РС”,
број 92/11), Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области
спорта (Службени гласник РС, број 74/11), Правилник о националним гранским
спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у
39 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Републици Србији (Службени гласник РС, број 72/11), Правилник о спортским гранама
од посебног значаја за Републику Србију (Службени гласник РС, број 72/11),
Правилник о спортским гранама у Републици Србији (Службени гласник РС, број
72/11), Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које
се баве оспособљавањем у области спорта, (Службени гласник РС, број 61/11),
Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора,
Службени гласник РС (Службени гласник РС, број 61/11), Правилник о садржају и
обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским
савезима, спортским друштвима и спортским центрима, Службени гласник РС
(Службени гласник РС, број 43/11), Правилник о садржају и начину вођења
Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта (Службени
гласник РС, број 43/11), Правилник o садржини и начину вођења Регистра удружења,
друштава и савеза у области спорта (Службени гласник РС, број 43/11), Правилник о
ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области спорта („Службени
гласник РС”, број 39/2006), Правилник о условима за обављање спортских активности и
делатности („Службени гласник РС” бр.30/99), Правилник о садржини и начину вођења
Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
(„Службени гласаник РС“, бр. 1/12), Правилник о финансирању и суфинансирању
програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени
гласник РС“, бр. 8/12 и 11/13), Уредбу о националним признањима и наградама за
посебан допринос развоју и афирмацији спорта („Службени гласник РС” бр. 24/09 и
88/09), Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских
спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима („Службени гласник РС”, 18/00
и 12/09), Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08),
Пословник Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06, 69/08 и 88/09, 33/10 и 69/10),
Пословник Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 14/09пречишћен текст и 52/10), Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и
54/09), Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 104/2009), Посебан колективни уговор за
државне органе („Службени гласник РС”, бр. 23/98, 95/08 и 11/09), Општи колективни
уговор („Службени гласник РС“, бр. 50/08, 104/08, 122/08 и 8/09I), Уредбу о
разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
(„Службени гласник РС“, број 117/05, 108/08, 109/09 и 95/10, Уредбу о разврставању
радних места намештеника („Службени гласник РС”, бр. 5/06 и 30/06), Уредбу о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен текст и 109/09), Уредбу о
оцењивању државних службеника („Службени гласник РС”, број 11/06 и 109/09)
Уредбу о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника
(„Службени РС”, бр. 98/07-пречишћен текст, 86/07, 93/07 и 97/07), Закон о службеној
употреби језика и писма („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05др.закон и 30/10), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Упутство за израду и
објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС”, број
68/10), Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр.
43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 и 35/10), Закон о
буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09), Закон
о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10),
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), Закон о
рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06 и 111/09), Закон о
пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 80/02,
40 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др.
закон, 63/06 – исправка др. закона, 61/07, 20/09 и 72/09 – др. закон и 53/10), Закон о
порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06,
65/06-исправка, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 3710 и 18/10), Уредбу о буџетском
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), Правилник о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник
РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07 – исправка, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09,
110/09, 11/10, 31/10, 40/10 и 50/10), Меморандум о буџету и економској и фискалној
политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину („Службени гласник
РС“, број 113/08 и 49/09), Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за
2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину („Службени гласник РС“, број
103/09) Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка и 101/07), Уредбу о признањима за
обављање послова у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 53/97 и 56/97исправка), Уредбу о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08), Уредбу о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Службени гласник РС”, број 44/08-пречишћен текст), Закон о пензијском и
инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05,
63/06, 106/06, 5/09, 107/09 и 101/10), Породични закон („Службени гласник РС” број
18/05), Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и
64/10), Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97, 44/99 и 101/05, Закон о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11) Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04,
85/05-др.закон и 95/10), Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
116/08), Закон о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС“, број
61/05 и др.
У свом раду Министарство се придржава основних начела и принципа садржаних у
следећим стратешким документима Владе:
o Национална стратегија за младе („Службени гласник РС”, број 55/08)
o Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2009.
до 2014. године („Службени гласник РС”, број 7/09)
o Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013. године
(„Службени гласник РС“, број 110/08)
o Акциони план за стратегију развоја спорта у Републици Србији 2009 – 2013.
године („Службени гласник РС“, број 80/09)
o Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији са Акционим
планом за њено спровођење за период 2010-2014. године („Службени гласник
РС” број 16/10)
o Национална стратегија за борбу против корупције („Службени гласник РС” број
109/05)
41 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
10. УСЛУГЕ
Услуге које пружа Сектор за спорт
Сектор за спорт пружа следеће услуге свим заинтересованим правним и физичким
лицима која испуњавају прописане критеријуме:
o финансирање редовних годишњих активности спортских организација
o финансирање спортских кампова
o финансирање међународних и националних такмичења од интереса за
Републику Србију
o стипендирање спортиста
o национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта у Републици Србији
o финансирање програма и пројеката на основу Јавних позива
o увид у информације од јавног значаја које поседује Сектор за спорт
o инспекцијски надзор
o евидентирање спортских организација
o израда и усвајање правних аката који ближе уређују одређене области у
националном спорту Републике Србије
o помоћ спортским организацијама у поступку прилагођавања и имплементације
законске регулативе и подзаконских аката
o аналитичко праћење финансијских и програмских активности у националном
спорту
o давање мишљења
o планирање и реализација програмског финансирања у области спорта
o израда препорука и упутстава
o организација едукација, стручних трибина, округлих столова и састанака
o организација консултативних састанака и свечаних пријема
o достављање информација цивилном друштву
Услуге које пружа Сектор за омладину
o Финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за
младе и активности планираних Акционим планом за њено спровођење
o Подршка успостављању одрживог система каријерног вођења и саветовања као
и континуирана промоција каријерног вођења и саветовања у складу са
циљевима Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и
активностима планираним Акционим планом за њено спровођење
o Информисање младих о различитим конкурсима и приликама за волонтерски
рад
o Вођење Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и
њихових савеза
o Обука удружења младих и удружења за младе за писање пројеката
o Сарадња са удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у
изради и спровођењу стратешких докумената из области омладинске политике
o Подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину
o Системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици
Србији
42 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
o Подршка локалним самоуправама у оснивању локалних канцеларија за младе и
координацији активности локалних канцеларија за младе
o Подршка локалним самоуправама у изради и имплементацији локалних
акционих планова за младе
o Јачање капацитета локалних и регионалних координатора канцеларија за младе
o Координирање рада Фонда за младе таленте и административно-технички
послови за потребе овог тела
o Стипендирање и награђивање младих талената
o Помоћ стипендистима Фонда за младе таленте у наставку образовања и даљем
стручном усавршавању кроз услуге које пружа Центар за каријерно вођење и
саветовање младих талената
Услуге које пружа Сектор за управљање пројектима
Сектор за управљање пројектима нема у својој надлежности непосредно пружање
услуга грађанима, већ правним лицима и локалним самоуправама на чијој територији
се граде или налазе објекти који се граде из буџета Републике Србије или који су
учесници у процесу грађевинске производње са Министарством омладине и спорта.
Врста услуга које се могу добити од Сектора за управљање пројектима у Министарства
омладине и спорта су:
Пријем захтева за помоћ у инвестицијама из области спорта
Израда пројектног програма за објекте који су предмет заједничке изградње
Консултације са пројектантима у фази израде пројекта објеката који се граде
Консултације са локалним самоуправама о избору пројекта; спровођењу
поступка јавне набавке; изградње, надзора и примопредаје завршених радова
o Консултације са пројектантима, извођачима, надзорним органом и другим
учесницима током процеса грађевинске производње на заједничком пројекту
o Обављање осталих услуга правним лицима која су у надлежности Сектора
o
o
o
o
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
СЕКТОР ЗА СПОРТ
Финансирање редовних годишњих активности спортских организација
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) национални грански
спортски савез и организације из области спорта упућују предлог годишњег програма
којим се остварује општи интерес у области спорта Закон о спорту („Службени гласник
РС“, бр. 24/11, члан 114.) Спортском савезу Србије или Олимпијском комитету Србије,
који предлог програма обрађују и упућују на даљу надлежност Комисији коју Решењем
формира министар омладине и спорта, а чине је представници Олимпијског комитета
Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода за спорт и медицину спорта и
Министарства омладине и спорта. На основу одлуке Комисије врши се финанирање
редовног годишњег програма националног спортског савеза.
Спортски савез Србије и Олимпијски комитет Србије предлог свог годишњег програма
упућују директно Министарству омладине и спорта.
43 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Све информације можете добити на телефон (011) 301–4003 (Мирко Кантар, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 3) или на
[email protected]).
Финансирање спортских кампова
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) национални грански
спортски савез упућује предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у
области спорта везан за организацију спортских кампова за перспективне спортисте
који су од интереса за Републику Србију (Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.
24/11), члан 114. став 1. тачка 6.) Спортском савезу Србије или Олимпијском комитету
Србије, који предлог програма обрађују и упућују на даљу надлежност Комисији коју
Решењем формира министар омладине и спорта, а чине је представници Олимпијског
комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода за спорт и медицину
спорта и Министарства омладине и спорта. На основу одлуке Комисије врши се
финанирање годишњег програма националног спортског савеза везаног за организацију
спортских кампова за перспективне спортисте који су од интереса за Републику Србију.
Све информације можете добити на телефон (011) 311–7475 (Александар Ленц, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 16) или на
[email protected]).
Финансирање међународних и националних такмичења од интереса за Републику
Србију
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) национални грански
спортски савез упућује предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у
области спорта везан за међународна и национална такмичења од интереса за
Републику Србију (Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члан 114. став
1. тачка 7.) Спортском савезу Србије или Олимпијском комитету Србије, који предлог
програма обрађују и упућују на даљу надлежност Комисији коју Решењем формира
министар омладине и спорта, а чине је представници Олимпијског комитета Србије,
Спортског савеза Србије, Републичког завода за спорт и Министарства омладине и
спорта. На основу одлуке Комисије врши се финанирање годишњег програма
националног спортског савеза везаног за међународна и национална такмичења од
интереса за Републику Србију.
Све информације можете добити на телефон (011) 301–4004 (Рада Вуксановић, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 3) или на
[email protected]).
Стипендирање спортиста
Стипендирање спортиста се врши преко националних гранских спортских савеза. У
зависности у коју категорију спортова је неки спорт сврстан, надлежни савез има право
на финансирање одређеног броја спортиста. Стипендисти су разврстани у три
категорије: у Заслужне спортисте, у спортисте Међународног разреда и у спортисте
Националног разреда.
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) национални грански
спортски савез упућује предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у
44 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
области спорта везан за стипендије (Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.
24/11), члан 114. став 1. тачка 4.) Спортском савезу Србије или Олимпијском комитету
Србије, који предлог програма обрађују и упућују на даљу надлежност Комисији коју
Решењем формира министар омладине и спорта, а чине је представници Олимпијског
комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода за спорт медицину
спорта и Министарства омладине и спорта. На основу одлуке Комисије врши се
финанирање годишњег програма националног спортског савеза везаног за стипендије.
Све информације можете добити на телефон (011) 301–4018 (Татјана Наумовић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 18)
или на [email protected]
Национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта у Републици Србији
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и Уредбе о
националним признањима и наградама за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта (Службени гласник ) национални грански спортски савез упућује Министарству
омладине и спорта предлог за доделу националног признања односно награде, са
именом спортисте и потребном документацијом.
Након тога Министарство омладине и спорта израђује предлог Решења о додели
националног признања односно награде и упућује га Влади на усвајање. после
објављивања Решења Владе о додели националног признања односно награде у
Службеном гласнику Републике Србије, потписује се уговор између Министарства
омладине и спорта, националног гранског спортског савеза за исплату награде, а
између Министарства омладине и спорта, националног гранског спортског савеза и
спортисте, носиоца националног признања, чиме се ствара услов за исплату новчаних
примања по овом основу.
Све информације можете добити на телефон (011) 301-4018 (Татјана Наумовић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 18)
или на [email protected]
Финансирање програма и пројеката на основу конкурса
Министарство омладине и спорта врши финансирање или суфинансирање програма и
пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и на основу јавног
позива.
Информације о тренутно расписаним конкурсима могу се наћи на сајту Министарства
омладине и спорта или на телефон (011) 301–4005 (Зорица Арсенић Булевар Михајла
Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 5) или на
[email protected]
Увид у информације од јавног значаја које поседује Сектор за спорт
На основу Закона о слободном приступу информацијама од Јавног значаја ("Сл.
гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и процедура које тај Закон прописује,
45 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Министарство омладине и спорта свим заинтересованим лицима омогућава увид у
информације од јавног значаја.
У ову сврху потребно је обратити се Министарству омладине и спорта писменим
путем, на прописаном образцу. Образац је доступан и на сајту Министарства омладине
и спорта, на веб адреси http://www.mos.gov.rs/dokumenta/sport/obrasci/ (Образац - Захтев
за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта)
Уколико је захтев уредан, поступа се у законом предвиђеном року.
Све информације можете добити на телефон 011/214-2564 (Марија Недељковић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 17)
или на [email protected]
Инспекцијски надзор
Служба за инспекцијски надзор-контакт:
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 16;
телефон
011/301-4016;
[email protected];
[email protected];
[email protected]; [email protected]
Помоћ спортским организацијама у прибављању виза за путовање у иностранство
Захтев за издавање мишљења о
дипломатском представништву
омладине и спорта – Сектор за
спортске организације (клубови,
податке:
o
o
o
o
путовању у спортске сврхе, намењеног надлежном
ради одобравања визе, подноси се Министарству
спорт, ради лакшег добијања виза. Захтев подносе
савези, друштва), и захтев треба да садржи следеће
У коју се земљу путује и које је такмичење у питању
Навести тачне податке о организатору такмичења и званичном позиву
Списак лица која путују – име и презиме и број пасоша
Навести за који период се тражи виза (тачан датум од-до)
Захтев за визу се подноси надлежном дипломатском представништву.
Све информације можете добити на телефон (011) 311–7475 (Александар Ленц, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 16) или на
[email protected]
Издавање оверене копије решења о упису у регистар
Министарство омладине и спорта свим заинтересованим лицима издаје оверене копије
Решења о упису у Регистар организација које су биле регистроване у Министарству
омладине и спорта. Цена ове услуге је 1000,00 динара, и регулише се уплатом на жиро
рачун: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха плаћања:
Административна такса и прималац: Буџет Републике Србије. Обавезно је претходно се
најавити на доленаведене бројеве телефона.
46 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
У ову сврху може се користити и портал Е-управа, одељак СПОРТ И
ОМЛАДИНА/СПОРТ/Издавање оверене копије Решења о регистрацији спортске
организације, или се ово може обавити лично у просторијама Министарства.
Све информације можете добити на телефон (понедељком, уторком и четвртком од
14.30 до 15.30, средом и петком од 13.00-15.00): (011) 311–7384 (Марија Недељковић,
Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, приземље, источно крило, канцеларија 17;
[email protected]).
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Финансирање програма и пројеката на основу конкурса
На основу Закона о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/11) и Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора („Службени гласник РС“, бр. 8/12 и 11/13), министарство
финансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора
који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе. У складу са
одредбом Закона о младима, у буџету Републике Србије обезбеђују се средства за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора којима се:
o обезбеђују услови за развој и унапређивање омладинских активности кроз
подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима
o подстичу удружења младих, удружења за младе и савези да учествују у
спровођењу омладинских активности и остваривању циљева Стратегије
o млади информишу о питањима од значаја за младе и издају публикације од
значаја за младе
o подстиче каријерно вођење и саветовање младих и организују обуке, семинари и
манифестације од значаја за запошљавање, самозапошљавање и предузетништво
младих
o подстиче неформално образовање младих у областима омладинског сектора и
развија квалитет неформалног образовања младих
o врши друштвено оснаживање младих, нарочито кроз подстицање волонтеризма
и омладинског рада и изградњу капацитета удружења младих
o млади подстичу за активно и квалитетно провођење слободног времена,
неговање здравих и безбедних стилова живота, као и за задовољавање потреба
младих у области културе
o подстиче активност младих у областима омладинског сектора на локалном
нивоу кроз подршку реализацији локалних акционих планова за младе и
програма и пројеката локалних канцеларија за младе
o спроводе истраживања о положају и потребама младих у Републици Србији
o реализује и афирмише међународна сарадња у областима омладинског сектора
o пружа подршка младим талентима кроз награђивање, стипендирање и
усавршавање ученика и студената
Сви конкурси за доделу средстава и све информације о њима објављују се на званичној
интернет презентацији Министарства омладине и спорта, омладинском порталу Млади
су закон и најмање једном од дневних листова који излазе на територији целе
Републике Србије. Након одлуке о додели средстава, министарство на званичној
47 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
интернет презентацији ставља на увид јавности: списак свих учесника на конкурсу, као
и списак одобрених програма или пројеката са износом одобрених средстава.
Све информације можете добити на телефон: (011) 311-3319 (Адана Нововић, Булевар
Михајла Пупина 2, Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 311) или на
[email protected]
Евиденција удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
У складу са Законом о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/11), донет је
Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих,
удружења за младе и њихових савеза („Службени гласаник РС“, бр. 1/12). У
Јединствену евиденцију уписују се подаци о удружењима, односно савезима, као и о
њиховим заступницима, с тим да Министарство обезбеђује јавну доступност одређених
података (редни број и датум уписа, назив, матични број, порески идентификациони
број (ПИБ), седиште и адреса (место, округ, општина, улица и број), организациона
форма и датум оснивања удружења/савеза, назив надлежног органа код кога је
удружење/савез уписан у регистар и редни број уписа, број и датум решења о упису у
регистар надлежног органа, област остваривања циљева и циљеви ради којих се оснива
удружење/савез) на званичној интернет презентацији. Преостали подаци (чланство у
савезима у областима омладинског сектора у којима је удружење/савез члан, чланство у
савезима или другим асоцијацијама у иностранству у областима омладинског сектора,
укупан број удружења/ савеза учлањених у савез, укупан број индивидуалних чланова
удружења/савеза, број индивидуалних чланова удружења/савеза узраста од 15 до 30
година, шифра и опис претежне привредне и/или друге делатности, уколико је
удружење/савез обавља, контакт подаци удружења/савеза (телефон, е-mail адреса и
др.), презиме, име и јединствени матични број грађана заступника удружења/савеза (за
стране држављане – број путне исправе и држава издавања), пребивалиште (за лица без
пребивалишта – боравиште) и адреса заступника удружења/односно савеза, број
јединица локалне самоуправе у којима су омладинске активности спроведене (податак
се односи на савезе који испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза), период
спровођења омладинских активности (податак се односи на савезе који испуњавају
услов за стицање статуса кровног савеза), број округа на чијој територији
удружења/савези учлањени у савез имају седиште (податак се односи на савезе који
испуњавају услов за стицање статуса кровног савеза), датум и основ брисања из
Јединствене евиденције) се не објављују.
Ради уписа у јединствену евиденцију, потребно је обратити се Министарству омладине
и спорта писменим путем, на прописаном образцу. Образац је доступан на сајту
Министарства омладине и спорта, на веб адреси – http://www.mos.gov.rs/oministarstvu/sektor-za-omladinu/pravilnik-o-evidenciji-i-lista-evidentiranih-udruzenja/.
До 1. новембра 2014. године у Јединствену евиденцију удружења младих, за младе и
њихових савеза уписано је укупно 890 удружења и савеза, од тога 529 удружења
младих, 346 удружења за младе и 15 савеза удружења младих и удружења за младе.
Све информације можете добити на телефоне (011) 311-7164 (Булевар Михајла Пупина
2, Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 335) или на
[email protected]
48 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Стипендирање и награђивање младих талената
По Одлуци о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, Фонд се образује
са циљем да се створе могућности за подршку у финансирању школовања и
усавршавања младих талената, којом су прописани општи критеријуми и износи за
награде и стипендије, а на основу наведене Одлуке Фонд сваке године доноси посебне
одлуке о висини награда/стипендија као и посебне критеријуме за сваки конкурс
појединачно, а све у складу са расположивим средствима у буџету Фонда за младе
таленте за текућу годину.
Сви стипендисти Фонда за младе таленте потписују Уговор о стипендирању са Фондом
по коме се, поред осталог, обавезују да раде у Републици Србији најмање пет година
након завршетка студија или да проведу три године на евиденцији Националне службе
за запошљавање.
Сва обавештења о конкурсима и потребној пријавној документацији могу се наћи на
интернет презентацији http://www.mos.gov.rs/dositeja/.
Такође, све информације су доступне путем телефона (011) 311-07-85 сваког радног
дана од 9 до 12 часова (контакт особа: Зорица Матковић, Булевар Михајла Пупина 2,
Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија 338) или путем имејла
[email protected]
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Министарство омладине и спорта је у 2011. години финансирало Редовне годишње
активности 96 спортских организација и организација из области спорта.
Министарство омладине и спорта је у 2011. години финансирало 258 пројекта на
основу Конкурса из области спорта.
Министарство омладине и спорта у 2011. години стипендира 341 спортисту из 41
спортског савеза.
Сви подаци налазе се на сајту Министарства омладине и спорта.
Министарство омладине и спорта, Сектор за омладину је, током 2013. године,
реализовао укупно 16 конкурса, на којима је одобрено 229 пројеката.
У 2014. години, на основу 13 конкурса, финансирана су укупно 193 пројeкта.
У 2013. години у Јединствену евиденцију удружења младих, за младе и њихових савеза
уписано је укупно 323 удружења и савеза, од тога 191 удружења младих, 127 удружења
за младе, 3 савеза удружења младих и 2 удружења за младе.
Током 2014. године укупно је евидентирано 191 удружења младих, удружења за младе
и њихових савеза, од тога 101 удружење младих, 88 удружења за младе и 2 савеза
удружења младих и за младе.
49 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Током 2013. године Фонд за младе таленте је наградио и стипендирао 2685 ученика и
студената.
У 2014. години, до 1. новембра, укупан број награђених и стипендираних ученика и
студената је 13710.
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Финансијска средства за 2013. годину и прва три квартала 2014. године, подаци о плану
извршења буџета и извештај о реализацији буџета могу се наћи на сајту Министарства
омладине и спорта, на адреси http://www.mos.gov.rs/informator-o-radu/.
14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Подаци о јавним набавкама Министарства омладине и спорта за 2013. годину и прва
три квартала 2014. године, могу се наћи на сајту Министарства омладине и спорта, на
адреси http://www.mos.gov.rs/javne-nabavke/.
Подаци о плановима јавних набавки и извршењу планова јавних набавки за 2013. и
2014. годину могу се наћи на сајту Министарства омладине на спорту на адреси
http://www.mos.gov.rs/informator-o-radu/javne-nabavke/planovi-i-izvrsenja-javnih-nabavki/.
50 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
15. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
у 2013. години.
Ред.
бр.
1.
Назив
I
Програм:
Спровођење
омладинске
политике
Резултат
II
Кроз 179 пројеката удружења
одобрених у току 2013. године,
oјачани су капацитети и
могућности младих за развој
кључних компетенција и за
активно учешће у реализацији
циљева НСМ и програмима
Републике Србије у области
међународне сарадње,
унапређене су могућности младих
за запошљавање и
самозапошљавање, квалитетно
провођење слободног времена,
неформално образовање и обуку,
безбедан живот и упражњавање
здравих стилова живота; млади
оснажени за активно учешће у
друштву, посебно у
институцијама и телима које
одлучују о омладинској политици
на националном и локалном
нивоу као и у раду локалних
канцеларија за младе; повећана
доступност информација младима
и степен учешћа у различитим
областима друштвеног живота;
створени предуслови за даљи
развој омладинске политике и
квалитетно повезивање актера на
регионалном и међународном
нивоу; повећана мобилност и
активизам младих и размењена
знања и искуства са вршњацима
из других земаља. Припремљени
су и достављени Влади РС
Извештај о спровођењу
Националне стратегије за младе за
2011. и 2012. годину и Извештај о
спровођењу Стратегије каријерног
вођења и саветовања за период од
марта 2012. до марта 2013.
године..У претходном периоду
око 700 стипендиста Фонда је
користило услуге Центра за
каријерно вођење и саветовање.
51 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансирања
извршења
III
01
251.394.630,80
дин.
Референтни
документ
IV
Национална
стратегија за
младе
Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
младе за
период 20092014. године
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији са
акционим
планом за њено
спровођење за
период 20092014. године
1.1.
Спровођење
Националне
стратегије за младе
и каријерно вођење
и саветовање
младих
Такође, у овом периоду
спроведене су припремне
активности неопходне ради
оснивања Савета за младе као
саветодавног тела Владе
Републике Србије, у складу са
Законом о младима.
Финансирани су и суфинасирани
програми и пројекти удружења из
области омладинске политике у
складу са приоритетним
циљевима датим у Националној
стратегији за младе и
активностима наведеним у
Акционом плану за њено
спровођење, као и Стратегији
каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији; млади су
обухваћени пројектима кроз
активности којима су унапређене
њихове могућности за
запошљавање и
самозапошљавање, квалитетно
провођење слободног времена,
неформално образовање и обуку,
безбедан живот и упражњавање
здравих стилова живота; ојачани
капацитети омладинских
удружења и координатора
канцеларија за младе за писање
пројеката и њихово активније
укључивање у програме ЕУ и
европске интеграције; млади су
оснажени за активно учешће у
друштву, посебно у
институцијама и телима које
одлучују о омладинској политици
на националном и локалном нивоу
као и у раду локалних канцеларија
за младе. У циљу пружања
подршке активним младим
људима који желе да допринесу
бољем животу у месту у којем
живе, кроз програм „МЛАДИ СУ
ЗАКОН“ финансирано је 271
омладинских волонтерских
пројеката; доделом награда за
најбоље омладинске волонтерске
акције, у сарадњи са Делегацијом
ЕУ у Републици Србији,
обележен међународни дан
волонтера. У циљу подизања
капацитета око 480 удружења
младих и неформалних група
младих је учествало у обукама из
области писања пројеката и
управљања пројектним циклусом
52 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
01
198.823.920,71
дин.
Национална
стратегија за
младе
Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
младе за
период 20092014. године
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији са
акционим
планом за њено
спровођење за
период 20092014. године
1.2
1.3.
Јачање капацитета
канцеларија за
младе и
спровођење
локалних акционих
планова
Међународна
сарадња у области
омладинске
политике
Отворено је 6 нових канцеларија
за младе; пружена је финансијска
подршка за имплементацију
локалних акционих планова у 44
локалне самоуправе; локалне
самоуправе подржавају
реализацију локалних акционих
планова за младе и рад
канцеларија за младе на локалном
нивоу; на седницама скупштина
општина 2013. године усвојенo 5
локалних акционих планова, тако
да их данас има 122. Отворено је
нових 14 омладинских клубова у
оквиру канцеларија за младе тако
да их данас има 44.
01
Кроз плаћену контрибуцију
почетком 2013. године за учешће
у раду европских тела и органа за
младе, организације из Србије
добиле oко 250.000 евра из
Европске омладинске фондације
за реализацију пројеката, што нас
чини једном од земаља са
највећим бројем одобрених
пројеката; кроз контрибуцију за
Европску омладинску картицу
омогућено је учешће на свим
EYCA скуповима, а 70.000 младих
користи активно картицу;
повећана мобилност и активизам
младих из Републике Србије;
размењена знања и искуства са
вршњацима из Европе кроз
различите националне и
међународне скупове; подигнути
капацитети запослених из
Министарства; остварено
повезивање релевантних актера из
области омладинске политике на
међународном, регионалном и
локалном нивоу; договорени
заједнички пројекти и активности;
имплементирани потписани
споразуми о сарадњи и потписан
нови споразум о сарадњи са
Републиком Турском; кроз три
одржана инфо дана - повећан ниво
информисаности младих о
могућностима које им се пружају
на европском нивоу (различити
тренинзи/програми/
стипендије/грантови и сл); кроз
покренуту националну кампању за
борбу против говора мржње на
интернету и формиран
Национални комитет, повезани
сви релевантни актери и ради се
01
53 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
45.589.469,00
дин.
Национална
стратегија за
младе
Акциони план
за спровођење
Националне
стратегије за
младе за
период 20092014. године
6.981.241,11
дин.
локални
акциони
планови за
младе јединица
локалних
самоуправа
Национална
стратегија за
младе
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији
2.
Програм:
Фонд за младе
таленте Републике
Србије
3.
Програм:
Међународни
пројекти у области
омладинске
политике
3.1.
Професионална
оријентација у
Србији (ГИЗ)
Сроводи се кроз
две компоненте:
школска у сарадњи
са МПНТР и
на континуираном информисању
младих о опасностима и
негативним појавама, како у
виртуелном, тако и у реалном
свету.
Стипендију Фонда по Конкурсу за
стипендирање до 500 студената
другог и трећег степена студија на
универзитетима/факултетима у
земљама чланицама ЕУ, EFTA и
на водећим светским
универзитетима за школску
2013/14. годину 474 студената у
нето износу од по 746.000,00
динара. Стипендију по Конкурсу
за стипендирање најбољих
студената завршних година:
основних академских студија или
дипломских академских студијамастер или интегрисаних
академских студија са
високошколских установа чији је
оснивач Република Србија, за
школску 2012/2013. годину
добило је 977 студената. Месечна
висина стипендије је 25.000,00
динара у нето износу за десет
наставних месеци. У 2013. години
настављена је успешна сарадња са
низом најзначајнијих компанија и
институција у Републици Србији,
а НИС а.д. Нови Сад, Телеком
Србија, Народна библиотека
Србије, Ерсте Банка и Француски
институт су потписали протокол о
сарадњи са Министарством
омладине и спорта - Фондом за
младе таленте. Настављено је
редовно ажурирање базе података
стипендиста Фонда и праћење
статуса стипендиста Фонда,
анализе стипендиста по
областима, испуњењу уговорне
обавезе и запослености.
Повећани капацитети младих за
учешће у различитим аспектима
друштвеног живота кроз програме
које спроводи Министарство у
сарадњи са међународним
партнерима; повећани капацитети
младих за запошљавање кроз
стицање практичних
предузетничких вештина.
У још 57 канцеларија за младе
успостављен каријерни инфо
кутак, те их сада има укупно у 111
КЗМ. 8000 младих учествовало у
реалним сусретима, 4400 младих
обучено за планирање и развој
каријере , 185 студената
54 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
01
740.195.332,80
дин.
Одлука Владе
о образовању
Фонда за младе
таленте
Национална
стратегија за
младе
Стратегија
каријерног
вођења и
саветовања у
Републици
Србији
Закон о
младима
05
91,792,286.40
дин.
05
57.923.000,00
дин.
(500.000 ЕУР)
Национална
стратегија за
младе
3.2.
3.3.
ваншколаск у
сарадњи са
Министарством
омладаине и спорта
Јачање структура за
оснаживање и
партиципацију
младих (ГИЗ)
Омладинско
предузетништво“
(УСАИД ППЕС)
реализовало стручну праксу у
канцеларијама за младе.
пружена стручна помоћ за 28
локалних самоуправа кроз обуке
првенствено за чланове радних
група за ревизију локалних
акционих планова за младе;
Пружена подршка оснивању
Асоцијације канцеларија за младе
Обучено 58 координатора КЗМ за
успостављање подршке
омалдинском предузетништву
кроз КЗМ и вештине јавног
наступа; обучено 15 представника
универзитетских центара за развој
каријере за јавни наступ. Пројекат
је завршен у марту 2013. године
05
29.661.286,40
дин.
(256.000 ЕУР)
Национална
стратегија за
младе
06
 4.208.000,00
дин.
(50.000 USD)
Национална
стратегија за
младе
Национална
стратегија
запошљавања
за период 20052010;
Национална
стратегија
привредног
развоја
Републике
Србије од 2006.
до 2012. године
3.4.
Одрживи развој
УСАИД
Одрживи локални
развој је
петогодишњи
пројекат, вредан
21,7 милиона
долара, који за циљ
има подршку
дугорочном
економском и
друштвеном
развоју локалних
заједница у Србији.
3.5.
Мисија ОЕБС у
Србији
Рад са рањивим
групама младих и
толеранција
Програм
Финансирање
4.
У компоненти која се односи на
активно учешће младих пружена
је подршка програму Бизнис
младих Србије Смарт колектива за
подршку покретању сопственог
бизниса млдаих и групи 484 за
развој социјалног предузетништва
младих, што је довело да
запошљавања 479 младих.
Обучено 13 координатора КЗМ за
омладински рад, кроз рад 10
мобилних тимова за каријерно
вођење и саветовање 1500 младих
користило услуге, а 100 младих
било у програму „job shadowing“ у
32 компаније
Подржано оснивање Асоцијације
младих предузетника Србије; У
партнерству са МОС и ЈЛС:
Зрењанин, Кикинда и Нови Бечеј
обучено 90 младих
пољопровредника, од којих ће 32
имати прилику да користе
стакленике-бизнис инкубаторе за
производњу поврћа током 2014.
Обучено 75 координатора и 40
сарадника КЗМ за рад са рањивим
групама младих у КЗМ и
поштовање принципа толеранције
Финансирање гранских спортских
савеза Србије –унапређени услови
55 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Нема података
(средства се
налазе на
рачуну
донатора)
01
Нема података
(средства се
налазе на
рачуну
донатора)
1.455.285.296,00 Стратегија
развоја спорта
5.
програма
спортских савеза
за бављење врхунским спортом и
омасовљеним спортом
Програм
Финансирање
међународних
такмичења у земљи
Финансирање спортских
такмичења која су од интереса за
РС и која су у надлежности
различитих предузећа:
1) Светски шампионат у рукомету
за жене (Предузеће
„HandballFantasy 2012“),
2) ЕП у веслању 2014 (Привредно
друштво „Веслање д.о.о.
Београд“);
3) Светско првенство у рвању за
кадете (Предузеће „World
Wrestling cadet 2103“ д.о.о
Зрењанин).
Такође, финансирано је и укупно
47 међународних такмичења, и то:
у атлетици- Првенство Европе у
кросу, Крос РТС, Бели крос,
Београдски маратон; у
бициклизму- Међународна
бициклистичка трка „БеоградБања Лука“, Међународна
бициклистичка трка кроз Србију;
у веслању- Балкански шампионат;
у ваздухопловству- Светски куп у
параглајдингу, Првенство
југоисточне Европе у
параглајдингу; у куглањуСветски куп; у џудоу- Џудо
„Serbiaopen”; у кикбоксуSerbiaOpen ; у плесу- IDSF
internacional BEODENS open; у
одбојци- Европско првенство за
кадеткиње и кадете; у рафтингуЕвро куп; у хокеју на ледуСветско првенство за играче до 18
година и 20 година; у каратеуБалкански шампионат за децу; у
дизању тегова- Међународни
турнир „Владан Михајловић”; у
рвању- Међународни турнир
„Serbiaopen”, Међународни
сениорски турнир „Љубомир
Ивановић Геџа”; у једрењуМеђународно првенство
Југоисточне Европе; у рагбијуПрвенство Балкана; у сквошуБалкански куп; у мото спортуИсточно европски шампионат; у
бадминтону- Балканско
првенство; у стоном тенису-
56 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
01
(1.421.626.200,00
дин.-за редовне
Програме
спортских
савеза и
33.659.096,00
дин.-за конкурс,
стратегија)
207.564.317,02
дин.
(116.500.000,00
дин. за
предузећа и
91.064.317,02
дин. за
међународна
такмичења)
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
5.1
Међународна
сарадња у
области спорта
6.
Програм
Финансирање
спортских школа и
кампова
7.
Програм
Финансирање
стипендија
врхунским
спортистима
8.
9.
10.
10.1
Светски куп; у боди билдингуСветско првенство у фитнесу; у
шаху- Европско првенство у шаху
за жене; у саватеу- Светско
кадетско првенство.
Слободан приступ спортистима на
спортским такмичењима и
манифестацијама које се одвијају
ван земље кроз чланство у
Међународним организацијама:
WADA, EPAS
01
2.454.873,73
дин.
Припремљен млађи нараштај
спортиста (око 3.000 младих и
перспективних спортиста);
регрутoвани млади спортисти који
ће у будућности бити чланови
репрезентативних селекција и
остваривати врхунске резултате;
финансирање спортских кампова
у организацији 57 Националних
гранских савеза
Реализовано 430 спортских
стипендија
01
59.030.053,76
дин.
01
228.726.723,00
дин.
Програм
Финансирање
националних
признања за
посебан допринос
и афирмацију
спорта
Програм
Финансирање
награда
спортистима,
освајачима
медаља
Финансирано 540 националних
признања за посебан допринос
и афирмацију спорта
01
689.870.491,00
дин.
Награђени спортисти освајачи
медаља у веслању, кајаку,
атлетици, теквондоу, стрељаштву,
пливању, рукомету, рвању и особе
са инвалидитетом
01
147.887.823,00
дин.
Програм
Изградња,
реконструкција,
адаптација,
санација и
капитално
одржавање
спортских објеката
у Републици
Србији
Изградња
спортских и
рекреативних
објеката
У 2013. години реализована су 2
пројекта изградње,
реконструкције, адаптације,
санације и капиталног одржавања
спортских објеката у Републици
Србији.
01
185.383.860,06
дин.
У 2013. години реализован је
следећи пројекат изградње
спортских и рекреативних
објеката :
- СЦ „Кућа фудбала” – III фаза –
Изградња трибина уз фудбалски
терен 2, Стара Пазова;
57 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
01
140.614.099,06
дин.
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период од
2009. до 2013.
године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период 20092013. године
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период 20092013. године
10.2
Капитално
одржавање
спортских и
рекреативних
објеката за потребе
образовања
11.
Пројекти НИП
Пројекти у
реализацији за које
је створена обавеза
Одлуком о
распореду
средстава
предвиђених
Законом о буџету
Републике Србије
за 2013. годину за
реализацију НИП-а
У 2013. години настављена је
реализација следећег пројекта
започетог у 2012. години, а чији
наставак је планиран и у 2014.
години:
- Изградња атлетске дворане у
Београду – I фаза;
У 2013. години реализован је
следећи пројекат капиталног
одржавања спортских и
рекреативних објеката за потребе
образовања:
- Санација пода спортске школске
дворане Пријепољске гимназије,
Пријепоље;
У 2013. години реализовано је
укупно 2 пројекта НИП:
1) Завршетак изградње
фискултурних сала у основним и
средњим школама (ОШ „Јован
Цвијић Сирча – 4. фаза, ОШ
„Браћа Вилотијевић“ и Средња
пољопривредна школа – 2,3. и 4.
фаза), Краљево – партија 1;
2) Изградња комплекса Дома
партизана у Лесковцу;
34.856.393,00
дин.
01
9.913.368,00
дин.
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период 20092013. године
11
3.972.678,24
дин.
Стратегија
развоја спорта
у Републици
Србији за
период 20092013. године
01
12.832.353,33
дин.
У 2013. години настављена је
реализација 4 следећа пројекта
НИП започета у 2012.години, а
чији наставак је планиран и у
2014. години:
1) Школска спортска хала у ОШ
„Хајдук Вељко“ у насељу
Котлујевац, Зајечар;
2) Завршетак изградње
фискултурних сала у основним и
средњим школама (ОШ „Јован
Цвијић Сирча – 4. фаза, ОШ
„Браћа Вилотијевић” и Средња
пољопривредна школа– 2, 3. и 4.
фаза), Краљево-партија 2;
3) Типска спортска хала за
школски спорт у Ужицу;
4) Изградња фискултурне сале
ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Волујцу, Шабац;
Подаци за текућу годину биће постављени накнадно, због специфичности спровођења
програма и пројеката у области омладине и спорта, који се реализују током целе
календарске године.
58 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец септембар 2014:
Укупно нето без минулог рада по
одбитку солидарног пореза
Радно место
Државни секретар
86.891,48
Помоћник министра
118.325,13
Секретар
118.325,13
Звање
Најнижи нето без
минулог рада. по одбитку
солидарног пореза
Највиши нето без минулог рада по одбитку
солидарног пореза
Виши саветник
Самостални
саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Референт
Млађи референт
78.276,96
92.530,69
60.035,62
48.073,62
38.572,90
37.812,85
0
29.452,22
0
70.524,41
61.099,70
38.572,90
39.712,99
0
35.722,69
0
Намештеник
28.502,15
38.572,90
Напомена:


Имајући у виду Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 108/13) сва примања (плате, накнаде) већа од
60.000 динара су опорезована, и то део зараде у распону од 60.000-100.000 са
стопом од 20%, а део зараде изнад 100.000 динара са стопом од 25%. Табела
приказује умањене зараде запослених
Висина зараде запослених који имају исто звање разликује се зато што у оквиру
сваког звања постоји осам платних разреда.
Појединачни износ накнада за лица која су ангажована по уговорима о привременим и
повременим пословима износио је од 47.834,46 до 47.834,46 динара месечно.
Висина појединачних накнада по уговорима о делу износио је од 30.000,00 до
106.172,85 динара (посебни саветник), у зависности од обима посла за које су
ангажована.
59 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
17. СРЕДСТВА ЗА РАД
Финансијска средства
Финансијска средства за рад Министарства омладине и спорта обезбеђена су у буџету
Републике Србије (приказана у тач.13.)
Опрема
Министарство омладине и спорта-основна средства у употреби МОС са стањем на дан
30.10.2014. године.
Ред.бр.
Назив
ЈМ.
Koм.
Датум
набавке
Набавна
вредност
1
фотеља црна кожа 2200л
ком
1
30.11.2007
11,422.40
2
фотеља црна кожа 2200л
ком
1
30.11.2007
11,422.40
3
фотеља 2200л црна кожа
ком
1
30.11.2007
11,422.40
4
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
5
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
6
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
7
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
8
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
9
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
10
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
11
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
12
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
13
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
14
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
15
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.11.2007
10,407.60
16
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
17
фотееља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
18
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
19
фотеља црна кожа 2000с
ком
1
30.11.2007
10,407.60
20
столица дактило,црна,штоф, 333с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
21
столица дактило,црне,штоф,333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
22
столица дактило,црна,штоф, 333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
23
столица дактило,црна,штоф.333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
24
столица дактило,црна,штоф, 333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
25
столица дактило,црна,штоф, 333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
26
столица дактило,црна,штоф, 333с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
27
столица кактило,црна,штоф, 333-с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
28
столица дактило,црна,штоф, 333с
ком
1
30.11.2007
3,784.26
29
сто гардош,браон, gs166
ком
1
30.11.2007
6,726.00
30
сто гардош, браон, gs166
ком
1
30.11.2007
6,726.00
31
сто клубски гардош браон, gtc 66
ком
1
30.11.2007
3,894.00
32
касета покретна,гардош,браон
ком
1
30.11.2007
6,372.00
33
касета покр.гардош браон-gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
34
касета покр.гардош браон - fcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
35
касета покр.гардош, браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
36
касета покр.,браон,гардош gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
37
сто радни гардош, браон xgs168
ком
1
30.11.2007
7,906.00
38
сто радни гардош,браон, xgs148
ком
1
30.11.2007
7,316.00
60 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
39
сто радни гардош,браон, xgs148
ком
1
30.11.2007
7,316.00
40
сто радни гардош,браон, xgs148
ком
1
30.11.2007
7,316.00
41
радни сто гардош. браон, xgs 86
коm
1
30.11.2007
4,012.00
42
сто конфер.,гардош,браон, gs1610
ком
1
30.11.2007
8,732.00
43
сегмент гардош, браон, gr9086dx
ком
1
30.11.2007
4,130.00
44
сто радни,гардош,браон, xgs166
коm
1
30.11.2007
6,726.00
45
сто радни гардош, браон, xgs166
ком
1
30.11.2007
6,726.00
46
сто клубски гардош,браон, xgtc66
ком
1
30.11.2007
3,894.00
47
сто клубски гардош, браон, gtc66
ком
1
30.11.2007
3,894.00
48
ормар гардош gаb90 pb h75
ком
1
30.11.2007
6,785.00
49
касета покр.,браон, гардош gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
50
касета покретна гардош браон,
ком
1
30.11.2007
6,372.00
51
сто радни гардош,браон, xgs148
ком
1
30.11.2007
7,316.00
52
сто радни гардош,браон, xgs148
коm
1
30.11.2007
7,316.00
53
ормар гардош, браон, gаh90
ком
1
30.11.2007
14,455.00
54
ормар гардош, браон, pfgаh90 h200
ком
1
30.11.2007
16,307.50
55
ормар земун, црни, pf2а h200
ком
1
30.11.2007
16,307.56
56
ормар гардош pеgаb90 h75
ком
1
30.11.2007
6,785.00
57
ормар гардош браон, pfgаb90 h75
коm
1
30.11.2007
6,785.00
58
касета покретна гардош браон
ком
1
30.11.2007
6,372.00
59
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
60
сто радни, гардош, браон, xgs168
коm
1
30.11.2007
7,906.00
61
сто радни гардош браон, xgs86
ком
1
30.11.2007
4,012.00
62
ормар арх.црни, ст. земун 45х45х140
ком
1
30.11.2007
13,688.00
63
сегмент гардош браон, gr9086dx
ком
1
30.11.2007
4,130.00
64
сто радни гардош,браон, xgs166
ком
1
30.11.2007
6,726.00
65
сто радни гардош,браон, xgs166
коm
1
30.11.2007
6,726.00
66
сто клубски гардош,браон, gtc66
ком
1
30.11.2007
3,894.00
67
ормар гардош, браон, pfgаb90 h75
коm
1
30.11.2007
6,785.00
68
ормар гардош pfgаb90pb h75
ком
1
30.11.2007
6,785.00
69
ормар гардош браон h75
ком
1
30.11.2007
6,785.00
70
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
71
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
72
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
73
касета покретна гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
74
сто радни гардош браон, xgs188
ком
1
30.11.2007
8,732.00
75
сто радни гардош браон, xgs168
ком
1
30.11.2007
7,906.00
76
сто радни гардош браон, xgs168
ком
1
30.11.2007
7,906.00
77
сто радни гардош браон, xgs86
ком
1
30.11.2007
4,012.00
78
сегмент гардош браон, gr9086
ком
1
30.11.2007
4,130.00
79
сегмент гардош 80х80џ90
ком
1
30.11.2007
2,419.00
80
сегмент гардош 80х80х90
ком
1
30.11.2007
2,419.00
81
сто радни гардош браон, xgs2010
ком
1
30.11.2007
19,352.00
82
касета покретна гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
83
сто радни гардош,браон, xgs168
ком
1
30.11.2007
7,906.00
84
сто радни гардош,браон, pfgs126
ком
1
30.11.2007
5,074.00
85
касета фиксна гардош браон, x6cs2
ком
1
30.11.2007
2,478.00
86
фотеља диско црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
87
фотеља диско црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
88
фотеља диско, црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
89
фотеља диско, црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
90
касета покретна гардош,браон, gcr3
коm
1
30.11.2007
6,372.00
61 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
91
касета покретна гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
92
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
93
касета покретна гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
94
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
95
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
96
касета покретна гардош браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
97
касета покретна,гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
98
касета покретна гадош,браон, gcr3
коm
1
30.11.2007
6,372.00
99
касета покретна, гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
100
касета покретна гардош,браон, gcr3
ком
1
30.11.2007
6,372.00
101
фотеља диско црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
102
фотеља диско, црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
103
фотеља диско, црна кожа
ком
1
30.11.2007
14,608.40
104
сто земун 72х74
ком
1
30.11.2007
8,496.00
105
ормар гардош н75-браон
ком
1
31.03.2008
6,018.00
106
ормар гардош н75-браон
ком
1
31.03.2008
6,018.00
107
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
31.03.2008
11,564.00
108
сто радни гардош гс168-браон
ком
1
31.03.2008
7,906.00
109
радни сто гардош gs166-brаоn
ком
1
31.03.2008
6,724.68
110
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
111
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
112
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
113
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
31.03.2008
11,564.00
114
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
115
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
116
ормар
ком
1
31.12.2008
5,000.00
117
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
118
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
119
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
120
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
121
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
122
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
123
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
124
сто клуб-гардош гтц66-браон
ком
1
31.03.2008
3,894.00
125
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
126
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
127
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
128
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
129
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
130
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
131
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
132
ормар отворен земун 90х45х200 црни
ком
1
31.03.2008
5,192.00
133
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
134
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
135
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
136
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
137
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
138
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
139
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
140
ормар земун 90-црни
ком
1
31.03.2008
3,540.00
141
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
142
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
62 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
143
ормар архивски гардош н200 бр
ком
1
31.03.2008
13,688.00
144
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
145
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
146
ормар гардош н75-браон
ком
1
31.03.2008
6,018.00
147
ормар гардош н75-браон
ком
1
31.03.2008
6,018.00
148
ормар
ком
1
31.12.2008
5,000.00
149
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
150
сто клуб-гардош гтц66-браон
ком
1
01.04.2008
3,894.00
151
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
31.03.2008
11,564.00
152
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
153
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
154
сто радни гардош гс168-браон
ком
1
31.03.2008
7,906.00
155
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
156
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
157
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
158
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
159
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
160
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
161
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
162
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
163
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
164
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
165
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
166
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
167
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
168
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
169
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
170
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
171
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
172
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
173
огледало у раму 60х65
ком
1
31.03.2008
3,304.00
174
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
175
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
176
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
177
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
178
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
179
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
180
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
181
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
182
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
183
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
184
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
185
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
186
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
187
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
188
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
189
ормар гардош н75-браон
ком
1
31.03.2008
6,018.00
190
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
31.03.2008
11,564.00
191
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
192
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
193
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
194
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
63 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
195
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
196
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
197
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
198
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
199
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
200
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
201
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
202
ормар са фрижидером гардош
ком
1
31.03.2008
16,166.00
203
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
204
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
205
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
206
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
207
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
208
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
209
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
210
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
211
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
212
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
213
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
214
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
215
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
216
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
217
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
218
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
219
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
220
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
221
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
222
ормар гардош н200-браон
ком
1
31.03.2008
18,644.00
223
огледало у раму 100х40
ком
1
31.03.2008
3,422.00
224
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
225
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
226
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
227
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
228
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
229
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
230
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
231
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
232
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
233
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
234
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
235
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
236
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
237
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
238
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
239
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
240
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
241
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
242
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
243
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
244
сто радни гардош гс148-браон
ком
1
31.03.2008
7,314.82
245
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
246
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
64 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
247
касета покретна гардош 3 браон
ком
1
31.03.2008
6,372.00
248
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
249
радна столица црно штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
250
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
251
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
252
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
253
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
254
радна столица црни штоф
ком
1
31.03.2008
4,602.00
255
сто конференц.гардош 240х100 бр/цр
ком
1
31.03.2008
14,514.00
256
радни сто гардош гс166 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
257
сто клуб гардош гтц66 браон
ком
1
30.12.2008
5,274.60
258
сто клуб гардош гтц66 браон
ком
1
30.12.2008
5,274.60
259
сто клуб гардош гтц66 браон
ком
1
30.12.2008
5,274.60
260
сто радни гардош гс168 браон
ком
1
30.12.2008
10,608.20
261
сто радни гардош гс168 браон
ком
1
30.12.2008
10,608.20
262
сто радни гардош гс168 браон
ком
1
30.12.2008
10,608.20
263
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
264
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
265
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
266
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
267
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
268
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
269
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
270
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
271
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
272
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
273
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
274
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
275
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
276
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
277
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
278
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
279
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
280
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
281
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
282
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
283
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
284
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
285
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
286
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
287
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
288
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
289
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
290
сто радни гардош гс148 браон
ком
1
30.12.2008
9,740.90
291
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
292
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
293
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
294
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
295
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
296
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
297
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
298
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
65 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
299
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
300
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
301
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
302
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
303
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
304
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
305
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
306
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
307
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
308
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
309
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
310
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
311
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
312
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
313
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
314
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
315
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
316
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
317
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
318
рад.столица са рн 333ср црна штоф
ком
1
30.12.2008
5,463.40
319
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
320
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
321
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
322
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
323
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
324
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
325
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
326
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
327
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
328
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
329
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
330
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
331
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
332
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
333
касета покр.гард.гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
334
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
335
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
336
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
337
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
338
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
339
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
340
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
341
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
342
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
343
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
344
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
345
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
346
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2009
8,496.00
347
ормар гардош пах90пг х200 браон
ком
1
30.12.2009
17,629.20
348
ормар гардош пах90пг х200 браон
ком
1
30.12.2009
17,629.20
349
ормар гардош пах90пг х200 браон
ком
1
30.12.2009
19,599.80
350
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
66 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
351
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
352
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
353
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
354
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
355
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
356
ормар гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
357
комода гардош габ90пб х75 браон
ком
1
30.12.2009
11,788.20
358
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
359
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
360
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
361
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
362
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
363
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
364
ормар отв.гард.90х45х200 бр/цр
ком
1
15.08.2008
9,935.60
365
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
366
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
367
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
368
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
369
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
370
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
371
комода гардош 90х45х75 бр/цр
ком
1
15.08.2008
14,396.00
372
комода земун абс 90х45х75 црна
ком
1
15.08.2008
8,035.80
373
комода земун абс 90х45х75 црна
ком
1
15.08.2008
8,035.80
374
сто конфер.гардош 240х100 бр/цр
ком
1
15.08.2008
15,658.60
375
ормар арх.земун-абс 90х200 црни
ком
1
15.08.2008
16,160.10
376
фотеља 2200 црна кожа
ком
1
15.08.2008
12,189.40
377
фотеља 2200 црна кожа
ком
1
15.08.2008
12,189.40
378
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
379
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
380
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
381
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
382
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
383
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
384
фотеља 2000с црна кожа
ком
1
30.12.2008
10,767.50
385
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
386
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
387
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
388
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
389
касета покр.гардош гцр3 бр/цр
ком
1
30.12.2008
8,496.00
390
фотеља алтина диско црна кожа
ком
1
30.12.2008
12,095.00
391
фотеља алтина диско црна кожа
ком
1
30.12.2008
12,095.00
392
фотеља алтина диско црна кожа
ком
1
30.12.2008
12,095.00
393
фотеља алтина диско црна кожа
ком
1
30.12.2008
12,095.00
394
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
395
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
396
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
397
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
398
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
399
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
400
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.00
401
столица канцеларијска
ком
1
13.04.2009
1,849.02
402
stо rаdni gаrdоs gs128 brаоn
коm
1
11.07.2009
10,903.20
67 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
403
stо rаdni gаrdоs gs128 brаоn
коm
1
11.07.2009
10,903.20
404
stо rаdni gаrdоs gs128 brаоn
коm
1
11.07.2009
10,903.20
405
stо кlub gаrdоs x gtc66 brаоn
коm
1
11.07.2009
5,805.60
406
оrmаr gаrdоs pf gаb90pb h75 br
коm
1
11.07.2009
12,968.20
407
оrmаr gаrdоs pf gаb90pb h75 br
коm
1
11.07.2009
12,968.20
408
stо кlub gаrdоs-аbs r-70 br/cr
коm
1
11.07.2009
6,372.00
409
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
410
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
411
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
412
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
413
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
414
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
415
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
416
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
417
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
418
dакt.stоl.pеntа b-sr.кriv.sivа stоf
коm
1
11.07.2009
17,110.00
419
оrm.оtv.gаrdоs-x 90x45x200 b/c
коm
1
11.07.2009
10,903.20
420
оrm.оtv.gаrdоs-x 90x45x200 b/c
коm
1
11.07.2009
10,903.20
421
оrmаr оtvоr.gаrdоs x 90x45x200 b/c
коm
1
11.07.2009
10,903.20
422
оrm.оtvоr.gаrdоs-x 90x45x200 b/c
коm
1
11.07.2009
10,903.20
423
оrm.оtvоr.gаrdоs-x 90x45x140 b/c
коm
1
11.07.2009
10,384.00
424
оrm.аrh.gаrd/pf 90x45x200 b/c st
коm
1
11.07.2009
21,559.00
425
оrm.аrh.gаrd/pf 90x45x200 b/c st
коm
1
11.07.2009
21,559.00
426
оrm.аrh.gаrd/pf 90x45x200 b/c st
коm
1
11.07.2009
21,558.00
427
коmоdа zеmun-аbs 60x45x75 c/c
коm
1
11.07.2009
12,968.00
428
оrmаr аrh.gаrdоs-x gаh-90x45x200 b/c
ком
1
15.08.2008
19,399.20
429
оrmаr аrh.gаrdоs-x gаh-90x45x200 b/c
ком
1
15.08.2008
19,399.20
430
оrmаr аrh.gаrdоs-x gаh-90x45x200 b/c
ком
1
15.08.2008
19,399.20
431
stо окrugli gаrdоs-аbs r-100 b/c
коm
1
11.07.2009
16,756.00
432
fоtеqа 2200l hrоm crnа коzа
коm
1
11.07.2009
15,576.00
433
радна столица
ком
1
31.12.2009
3,000.00
434
каsеtа pокrеtnа gаrdо[/pf gcr 3 br/cr
коm
1
11.07.2009
9,345.60
435
каsеtа pокrеtnа gаrdо[/pf gcr 3 br/cr
коm
1
11.07.2009
9,345.60
436
каsеtа pокrеtnа gаrdо[/pf gcr 3 br/cr
коm
1
11.07.2009
9,345.60
437
оrmаr fоrmаt 518 nоcе
коm
1
11.07.2009
48,144.00
438
оrmаr fоrmаt 518 nоcе
коm
1
11.07.2009
48,144.00
439
каsеtа fоrmаt 545 nоcе
коm
1
11.07.2009
30,090.00
440
каsеtа fоrmаt 545 nоcе
коm
1
11.07.2009
30,090.00
441
fоtеlја 2000guееn nisка hr.crnа коzа
коm
1
11.07.2009
12,036.00
442
fоtеlја 2000guееn nisка hr.crnа коzа
коm
1
11.07.2009
12,036.00
443
fоtеlја 2000guееn nisка hr.crnа коzа
коm
1
11.07.2009
12,036.00
444
fоtеlја 2000guееn nisка hr.crnа коzа
коm
1
11.07.2009
12,036.00
445
fоtеlја 2000guееn nisка hr.crnа коzа
коm
1
11.07.2009
12,036.00
446
fоtеqа 2200 guееn visока hr.cr.коzа
коm
1
11.07.2009
13,688.00
447
оglеdаlо
коm
1
14.07.2009
7,316.00
448
оglеdаlо
коm
1
14.07.2009
7,316.00
449
оglеdаlо
коm
1
14.07.2009
7,316.00
450
оrmаr fоrmаt 506 nоcе
коm
1
16.07.2009
37,311.60
451
радна столица
ком
1
31.12.2009
3,000.00
452
радна столица
ком
1
31.12.2009
3,000.00
453
сто помоћни
ком
1
31.12.2009
5,000.00
454
кожна фотеља црна
ком
1
31.12.2009
15,000.00
68 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
455
кожна фотеља црна
ком
1
31.12.2009
15,000.00
456
кожни тросед црни
ком
1
31.12.2009
45,000.00
457
овални мали сточић
ком
1
31.12.2009
10,000.00
458
покретни сточић-касета
ком
1
04.02.2010
11,008.47
459
витр.угр.ормар 141х35х245
ком
1
02.07.2010
57,230.00
460
угаона гарнитура-тина
ком
1
13.09.2010
28,686.00
461
архивски орман ГО-4
ком
1
15.03.2013
21,000.00
462
архивски орман GО-4
ком
1
15.03.2013
21,000.00
463
архивски орман GО-4
ком
1
15.03.2013
21,000.00
464
архивски орман GО-4
ком
1
15.03.2013
21,000.00
465
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
466
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
467
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
468
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
469
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
470
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
471
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
472
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
473
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
474
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
475
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
476
компјутер dеll оpt 320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
477
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
478
компјутер dеll оpt-320dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
479
компјутер dеll.оpt-320dt
ком
1
16.11.2008
65,295.75
480
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
481
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
482
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
483
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
484
компјутер dеll оpt320 dt
коm
1
16.11.2007
65,295.75
485
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
486
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
487
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
488
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
489
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
490
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
491
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
492
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
493
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
65,295.75
494
компјутер dеll оpt320 dt
ком
1
16.11.2007
77,667.07
495
дијапројектор dеll 1201 mp
ком
1
16.11.2007
79,348.86
496
штампач lеxmаrк lаsеr е120n
ком
1
16.11.2007
13,535.54
497
штампач lеxmаrк lаs. е120n
ком
1
16.11.2007
13,535.54
498
штампач lеxmаrк lаs е120
ком
1
16.11.2007
13,535.54
499
штампач у боји lаsеr lеmаrк c 530dn
ком
1
16.11.2007
34,351.57
500
телевизор lcd pаnаsоnic 32 lе7
коm
1
16.11.2007
55,677.14
501
dvd sistеm (5 zvucniка) pаnаs.sc-ht 540
коm
1
16.11.2007
18,526.20
502
фотоапарат sаmsung s730
ком
1
16.11.2007
11,969.60
503
диктафон sоny ic rеcоrdеr icd p530f
ком
1
16.11.2007
6,822.60
504
диктафон sоny ic rеcоrdеr icd p530f
коm
1
16.11.2007
6,828.60
505
скенер hp sј 2400 c
ком
1
16.11.2007
4,618.21
506
скенер hp scаn јеt 2400
ком
1
16.11.2007
4,618.21
69 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
507
лап топ dеll d630 271398856
ком
1
16.11.2007
142,560.00
508
лап топ dеll d531
ком
1
16.11.2007
87,804.00
509
торба за лап топ
ком
1
16.11.2007
2,330.41
510
торба за лап топ
ком
1
16.11.2007
2,330.41
511
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
512
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
513
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
514
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
515
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
516
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
517
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
518
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
519
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
520
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
521
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
522
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
523
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
524
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
525
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
526
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
527
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
528
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
529
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
530
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
531
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
532
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
533
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
79,976.16
534
компјутер dеll vоstrо 200
коm
1
31.03.2008
79,976.16
535
компјутер dеll vоstrо 200
ком
1
31.03.2008
82,803.60
536
лап топ dеll inspiriоn 1520
ком
1
31.03.2008
100,980.00
537
лап топ dеll inspiriоn 1520
ком
1
31.03.2008
100,980.00
538
скенер sке hp sј g2710
ком
1
31.03.2008
6,068.15
539
скернер sке hp sј g2710
ком
1
31.03.2008
6,068.15
540
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
541
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
542
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
543
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
544
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
545
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
546
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
547
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
548
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
549
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
550
штампач pri lаsеr-е 120
ком
1
31.03.2008
6,619.80
551
напајање ups аpc smаrt 1500i
ком
1
31.03.2008
36,464.06
552
напајање ups bк 650еi
ком
1
31.03.2008
8,054.09
553
напајање ups bк 650еi
ком
1
31.03.2008
8,054.09
554
напајање ups bк 650еi
ком
1
31.03.2008
8,054.09
555
напајање ups bк 650еi
ком
1
31.03.2008
8,054.09
556
напајање ups bк 650еi
ком
1
31.03.2008
8,054.09
557
покретни хард диск w hdd 250gb еxt
ком
1
31.03.2008
13,239.45
558
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
70 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
559
монитор dеll-17 ее178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
560
монитор dеll-17
ком
1
31.03.2008
17,166.60
561
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
562
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
563
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
564
монитор dеll-17 е178fp
коm
1
31.03.2008
17,166.60
565
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
566
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
567
монитор dеll-17 е178fp
ком
1
31.03.2008
17,166.60
568
лап топ
ком
1
31.12.2008
40,000.00
569
лап топ
ком
1
31.12.2008
40,000.00
570
лап топ
ком
1
31.12.2008
40,000.00
571
stаmpаc hp dеsкјеt f2280 аiо
коm
1
27.07.2009
5,782.00
572
stаmpаc hp lаsеr p1006
коm
1
27.07.2009
10,738.00
573
stаmpаc hp lаsеr p1006
коm
1
27.07.2009
10,738.00
574
stаmpаc hp lаsеr p1006
коm
1
27.07.2009
10,738.00
575
stаmpаc hp lаsеr p1006
коm
1
27.07.2009
10,738.00
576
stаmpаc hp lаsеr p1006
коm
1
27.07.2009
10,744.00
577
stаmpаc hp 2015 lаsеr
коm
1
27.07.2009
27,140.00
578
stаmpаc hp 2015 lаsеr
коm
1
27.07.2009
27,140.00
579
stаmpаc hp 2015 lаsеr
коm
1
27.07.2009
27,140.00
580
stаmpаc hp 2015 lаsеr
коm
1
27.07.2009
27,140.00
581
коpј.HP dx2400МТ C2D Е4600 2gb
ком
1
04.11.2009
72,808.20
582
коpј.HP dx2400МТ C2D Е4600 2gb
ком
1
04.11.2009
72,808.20
583
коpј.HP dx2400МТ C2D Е4600 2gb
ком
1
04.11.2009
72,808.20
584
коpј.HP dx2400МТ C2D Е4600 2gb
ком
1
04.11.2009
72,808.20
585
коpј.HP dx2400МТ C2D Е4600 2gb
ком
1
04.11.2009
72,808.20
586
коmp.HP dx2400МТ C2D Е4600 4gb
ком
1
04.11.2009
77,522.40
587
коmp.HP dx2400МТ C2D Е4600 4gb
ком
1
04.11.2009
87,684.12
588
коmp.HP dx2400МТ C2D Е4600 4gb
ком
1
04.11.2009
89,779.32
589
lаp tоp HP mini nоtеbоок 5101 2gb
ком
1
04.11.2009
92,779.56
590
lаp tоp HP prоbоок 4310s C2D 4gb
ком
1
04.11.2009
114,203.52
591
lаp tоp HP prоbоок 4310s C2D 4gb
ком
1
04.11.2009
114,203.52
592
stаmpаc HP оfficејеt 7000
ком
1
04.11.2009
24,151.06
593
еxtеr.prеnоs.hаrd disк HDD WD250gb
ком
1
04.11.2009
5,723.00
594
stаmpаc HP cоlоr lаsеr-јеt CP2025n
ком
1
04.11.2009
39,832.08
595
сервер SRV АS RS120
ком
1
20.01.2010
67,823.37
596
скенер hp scаnјеt G2710
ком
1
04.02.2010
6,262.71
597
штампач HP lаsеr јеt М1319f МFP
ком
1
13.09.2010
37,205.40
598
штампач HP lаsеr јеt М1319f МFP
ком
1
13.09.2010
37,205.40
599
штампач HP cоlоr lаsеr јеt 1515
ком
1
13.09.2010
31,063.50
600
штампач HP lаsеr јеt 2055
ком
1
13.09.2010
30,626.90
601
компј.HP dеsк.8100 cmt i5-650
коm
1
12.11.2010
155,242.44
602
компј.HP dеsк.8100 cmt i5-650
коm
1
12.11.2010
155,242.44
603
компј.HP dеsк.8100 cmt i5-650
ком
1
12.11.2010
138,229.20
604
компј.HP dеsк.8100 cmt i5-650,са покр.хардом
ком
1
12.11.2010
146,372.40
605
екстерни HDD WD 2ТB
ком
1
10.06.2011
20,588.00
606
UPS mustек 800VА
ком
1
10.06.2011
7,835.99
607
компјутер DЕLL оptiplеx 390 МТ
ком
1
25.11.2011
108,501.12
608
компјутер DЕLL оptiplеx 390 МТ
ком
1
25.11.2011
108,501.12
609
компјутер DЕLL оptiplеx 390 МТ
ком
1
25.11.2011
108,501.12
610
компјутер DЕLL оptiplеx 390 МТ
ком
1
25.11.2011
108,501.12
71 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
611
компјутер DЕLL оptiplеx 390 МТ
ком
1
25.11.2011
108,501.12
612
лап топ DЕLL inspirоn N7110i7-2630QМ
ком
1
25.11.2011
146,624.04
613
монитор самсунг
ком
1
02.01.2012
0.00
614
упс за радну станицу АSRR
ком
1
02.01.2012
0.00
615
упс за штампач АSR 1500
ком
1
02.01.2012
0.00
616
радна станица HP DC
ком
1
02.01.2012
0.00
617
монитор самсунг
ком
1
02.01.2012
0.00
618
радна станица HP DC
ком
1
02.01.2012
0.00
619
лап топ Sаmsugn NP900
ком
1
31.12.2012
155,221.92
620
лап топ Тоshibа Pоrtеgе Z830-11G
ком
1
31.12.2012
136,615.68
621
лап топ Тоshibа Pоrtеgе Z830-1Н5
ком
1
31.12.2012
109,853.28
622
Таблет Ipаd 3WI-FI+4GB 16GB
ком
1
31.12.2012
73,023.12
623
екстерни DVD DRW Sаmsung USB
ком
1
31.12.2012
5,380.80
624
екстерни хард Тоshibа 3.5 2ТB
ком
1
31.12.2012
17,133.60
625
екстерни хард Тоshibа 3.5 2ТB
ком
1
31.12.2012
17,133.60
626
моб.тел.блек бери 8800
ком
1
20.11.2008
24,190.00
627
моб.тел.блек бери 8800
ком
1
20.11.2008
24,190.00
628
моб.тел. блек бери 8300
ком
1
20.11.2008
42,479.00
629
моб.тел.blек/bеri-353472032470290
коm
1
01.06.2010
70,798.82
630
мобилни sаmsung S5830-35489047063033
ком
1
19.04.2011
34,399.19
631
мобилни sаmsung C3530-3540368042384967
ком
1
19.04.2011
10,799.19
632
мобилни nокiа 2730
ком
1
19.04.2011
8,614.00
633
мобилни nокiа C5-357409046217578
ком
1
21.06.2011
15,200.00
634
мобилни nокiа C5-357409046063675
ком
1
21.06.2011
15,200.00
635
мобилни sаmsung C3500
ком
1
21.06.2011
13,599.19
636
мобилни sаmsung C3530
ком
1
21.06.2011
10,799.20
637
мобилни sаmsung C3530-354068042364934
ком
1
21.06.2011
10,799.20
638
мобилни sаmsung C3530-354068042312297
ком
1
21.06.2011
10,799.20
639
мобилни sаmsung C3530-354068042312321
ком
1
21.06.2011
10,799.20
640
мобилни sаmsung C3530
ком
1
21.06.2011
10,799.20
641
таблет-моб.
ком
1
01.12.2011
45,000.00
642
клима-модел тк-12н
ком
1
02.07.2007
36,768.80
643
клима-модел тк-12н
ком
1
02.07.2007
36,768.80
644
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
645
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
646
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
647
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
648
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
649
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
650
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
651
клима модел тк-12н
ком
1
04.04.2008
36,768.80
652
самостојећи вентилат-модел fcx50а
ком
1
29.05.2008
59,385.86
653
самостојећи вентилат-модел fcx50а
ком
1
29.05.2008
59,385.86
654
самостојећи вентилат-модел fcx50а
ком
1
29.05.2008
59,385.86
655
самостојећи вентилат-модел fcx50а
ком
1
29.05.2008
59,385.86
656
самостојећи вентилат-модел fcx50а
ком
1
29.05.2008
59,385.86
657
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
658
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
659
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
660
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
661
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
662
клима уређај модел тк-12н
ком
1
24.01.2008
36,768.80
72 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
663
клима уређај модел gtm-12h
ком
1
25.07.2008
41,146.60
664
клима уређај модел gtm-12h
ком
1
25.07.2008
41,146.60
665
клима уређај модел gtm-12h
ком
1
25.07.2008
41,146.60
666
клима мод.АМ-09Е53СА1 "GАLАNZ"
КОМ
1
11.06.2009
28,556.00
667
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
668
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
669
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
670
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
671
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
672
клима мод.АUS125H53F 150H10
ком
1
11.06.2009
30,656.40
673
клима мод. АМ-09Е53СА1
ком
1
11.06.2009
28,556.00
674
уређај за праћење возила g200x
ком
1
09.04.2008
194,735.40
675
fаx pаnаsоnic кx-fp363
ком
1
06.08.2008
11,066.34
676
фотоапарат са пуњачем cаnоn а590is
ком
1
18.08.2008
14,076.22
677
рач.машина оlympiа cpd 5212 е
ком
1
25.11.2008
7,364.97
678
рач.машина оlympiа cpd 5212 е
ком
1
25.11.2008
7,364.97
679
бар код читач
ком
1
09.12.2008
128,767.50
680
tv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
коm
1
11.12.2008
36,399.00
681
tv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
ком
1
11.12.2008
36,399.00
682
tv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
ком
1
11.12.2008
36,399.00
683
tv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
ком
1
11.12.2008
36,399.00
684
тv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
ком
1
11.12.2008
36,399.00
685
тv-sаmsung LCD LЕ-26А330Ј
ком
1
11.12.2008
36,399.00
686
камера дигит.сони хц52
ком
1
31.12.2008
12,000.00
687
фотоапарат
ком
1
13.04.2009
10,645.00
688
фотокоп.маш./факс,скенер,шт/
ком
1
13.04.2009
82,032.00
689
диктафон
ком
1
13.04.2009
7,400.00
690
дигитални пројектор
ком
1
13.04.2009
56,635.60
691
пројектно платно
ком
1
13.04.2009
6,500.00
692
копир апарат-cаnоn
ком
1
21.04.2009
37,843.46
693
терминал
коm
1
29.12.2009
87,721.20
694
терминал
коm
1
29.12.2009
87,721.20
695
терминал
ком
1
22.12.2009
87,721.20
696
мултифункционални апарат
ком
1
20.02.2010
9,836.98
697
уређај за навигац.возила са картама
ком
1
19.03.2010
15,930.00
698
факс унит за В163/211-FК506-уз копир апарат-соба 9
ком
1
13.09.2010
38,104.56
699
диктафон VN-8700PC
ком
1
23.02.2011
9,322.00
700
диктафон VN-8700PC
ком
1
23.02.2011
9,322.00
701
навигац.уређај са мапом Европе
ком
1
09.03.2011
23,364.00
702
GPS gаrmin nuvi 50 lm ее
ком
1
09.05.2013
19,175.00
703
путничко возило тојота
ком
1
13.08.2008
2,111,670.00
704
блутут-сет за тојоту
ком
1
15.08.2008
35,392.20
705
ауто АUDI А4 2.0 ТDI-2006
ком
1
31.12.2009
1,697,397.57
706
ауто Vоlкsvаgеn Pаssаt 1.9 ТDI-2005
ком
1
31.12.2009
2,193,964.09
707
ауто Волксваген поло 1.2 70кс/2008
ком
1
31.12.2009
1.
ОСНОВНА СРЕДСТВА-УГЛАВНОМ НАБАВКА МОСа
2.
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА-ДОНАЦИЈА УНИВЕРЗIJАДЕ 2009
3.
СПОРТСКА ПОРЕМА-КОРИСТЕ САВЕЗИ-ДОНАЦ.УНИВЕРЗИЈАДЕ 2009
208,314,637.07
СВЕГА, НАБАВНА ВРЕДН.ОСН.СРЕДСТАВА НА ДАН 31.10.2014.
239,557,469.97
73 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
1,187,060.32
22,520,860.20
8,721,972.70
СИТАН ИНВЕНТАР НА ДАН 31.10.2014. ГОДИНЕ
1.
2.
НАБАВНА ВРЕДНОСТ СИТНОГ ИНВЕНТАРА-НАБАВКА МОСа
НАБАВНА ВРЕДН.СИТ.ИНВ.-ДОНАЦ.УНИВЕРЗИЈАДЕ-КОРИСТЕ
СПОРТСКИ САВЕЗИ
1,057,143.07
СВЕГА НАБАВНА ВРЕДНОСТ СИТНОГ ИНВЕНТАРА
1,388,578.82
331,435.75
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже Министарство омладине и спорта, насталих у
његовом раду или у вези са његовим радом чувају се у:
o Архиви са предметима: у Писарници Министарства омладине и спорта и у
Сектору за спорт Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина бр.
2
o Електронској бази података: У просторијама Министарства омладине и спорта,
Булевар Михајла Пупина бр. 2.
o За предмете за које није истекао рок чувања, чувају се у архиви организационе
јединице у чијем је раду настао, а након истека рока чувања предају се архиву
Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Сектор за спорт
Располаже информацијама о стипендираним спортистима, о носиоцима Националног
признања, добитницима награда и извештајима о трошењу буџетских средстава као и
другим информацијама везаних за област спорта.
Сектор за омладину
Располаже информацијама од јавног значаја које се односе на: рад целокупног сектора
за омладину, услове и резултате конкурса, вођење Јединствене евиденције удружења
младих, удружења за младе и њихових савеза, базу података удружења која су
реализовала пројекте уз финансијску помоћ Министарства омладине и спорта,
активности из области међународне сарадње, сарадње са младима, информације о
локалним и регионалним канцеларијама за младе, базу података стипендиста и
награђених ученика Фонда за младе таленте.
74 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Сектор за управљање пројектима
Сектор за управљање пројектима располаже информацијама од јавног значаја које се
односе на: рад целокупног сектора за управљање пројектима, припреме, планирања и
реализације пројеката, услове за одобравање средстава, кроз координацију са државним
органима, јединицама локалне самоуправе и осталим учесницима у реализацији
пројеката.
20. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД
Све информације којима Министарство омладине и спорта располаже на увид могу
добити све заинтересоване странке, на упит. Све информације којима располаже, а које
су настале у раду Министарства омладине и спорта се саопштавају тражиоцу
информације или му се стављају на увид документи који садрже тражену информацију
или се издаје копија документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
осим у случајевима када је то право ограничено овим законом. Велики број
расположивих информација је објављен у електронској форми на сајту Министарства
омладине и спорта.
21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако у писаној или
електронској форми на е-маил: [email protected]
Захтев се може поднети и усменим путем, саопштавањем у записник, при чему се такав
захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет
писмено, у складу са одредбама члана 15. став 7. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
У захтеву, који мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца,
као и друге податке који олакшавају проналажење информације, не мора се навести
разлог тражења информација.
Државни орган обавезан је да неведе на који начин се приступ информацијама
остварује (увид, копија,...) и може наплатити само трошкове умножавања и упућивања
копије документа који садржи тражену информацију и колико износе трошкови
умножавања.
Државни орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, најдуже у року од 48 сати,
15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације, као и да омогући
приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога
одређених Законом.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против
решења државног органа, као и у случају да исти не удовољи захтеву или не донесе
75 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
решење којим се одбија захтев. Такође, подносилац захтева има право жалбе, односно
право да покрене управни спор на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као
неуредан.
Захтев се упућује служби унутар Сектора која је задужена за дату област, у писменој
форми, која се може упутити поштом или предати на писарници, на адреси Палата
Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11079 Београд.
Препоручујемо коришћење обрасца који се може преузети са сајта Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности на адреси:
http://www.poverenik.org.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtevcir.doc
76 Министарство омладине и спорта
Информатор о раду – 16. децембар 2014.
Download

Информатор о раду Министарства омладине и спорта