Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 1 Бетонско кућиште
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C 1x630 kVA
(1x1000) Ископ и израда темеља за ТС , са првим прстеном
kom
1
1
уземљења. Испорука и монтажа бетонског кућишта са
вратима и жалузинама.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко градилиште
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке: 20 дана од пријема захтева
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде: 180 дана
Испоручилац је у обавези да:
1 Изврши ископ за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
2 Изврши превоз испоруку и монтажу кућишта
3 Изврши испоруку и уградњу врата, жалузина и преградног зида
4 Изврши испоруку и уградњу металних поклопаца кабловских канала као и уљне каде
5 Изврши испоруку и уградњу шина за постављање енергетског трансформатора
6 Изврши изградњу тротоара око ТС
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
46
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 2 Разводна постројења
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 2Vz Опис и скица бр. 2.1
kom
1
kom
3
2
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 400 kVA, са
следећом опремом: Шест ( 6) нисконапонска извода, прекидач 630 А,
мерење протока и блок за уличну расвету. Опис и скица бр.2.2
kom
5
kom
1
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
4
kom
56
kom
15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
НН ормар од полиестера ојачаног стакленим влакнима типа KVS2/10
ETI са Cu сабирницама и постољем типа FP2/са 8 летви величине2
према димензијама Опис бр. 2.3
Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 3Vz Опис и скица бр. 2.4
Orman za STS 10/0.4 kV 250 kVA: 4 izvoda, prekidač 400 A+merenje
ukupne potrošnje+JO Opis I skica 2.5
Tabla razvodana za TS kula 10/04 kV: 5 izvoda+JO Opis I skica 2.6
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 4 izvoda +prekidač 630A+merenje
ukupne potrošnje Opis I skica 2.7
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 6 izvoda+ prekidač 630 A+merenje
ukupne potrošnje +JOOpis I skica 2.8
НН блок за 1 трафо 630 kVA са 8 извода (трафо поље је у средини);
мерење укупне потрошње; амперметри су са максиграфом; поље ЈО.
Опис и скица бр. 2.9
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 250 kVA, са
следећом опремом: Четири (4) нисконапонска извода, прекидач 400 А,
мерење протока и блок за уличну расвету. Опис и скица бр. 2.10
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара "ЕЛБИ-Ваљево" на
типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
Šina bakarna 40X5x3000
Šina bakarna 50X5x3000
Šina bakrana 60X5x3000
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
kom
6
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
47
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 3 Енергетски трансформатори и опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
кол.
1
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 50 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 125 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 875 W)
kom
2
2
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 100 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 210 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 1475 W)
kom
1
3
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 160 kVA Yzn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 300 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2000 W)
kom
6
4
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 250 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 425 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2750 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
6
5
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 400 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 610 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 3850 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
3
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
48
6
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 630 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 860 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 5400 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
5
7
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 1000 kVA Dyn5 са смањеним
губицима (при назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не
прелази 1100 W, a на главном изводу "3" при референтној
температури 75°C uk=6% и PCu не прелази 9500 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
1
kom
3
kom
4
8
9
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
трансформатора на типској БСТС 10/0,4 kV 400 kVA типа KNT-1
Elbi или еквивалент
Метална конзола за ношење трансформатора "ЕЛБИ-Ваљево" на
типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
49
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 4 Мерни трансформатори
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
Спецификација материјала и опреме
STEM-061 150/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz
1мин -3кV,називна фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In,
Idin= 2,5Ith, трајна термичка стрItth=1,2In,Fs=5,
кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације
E/B,
STEM-061 100/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz
1мин -3кV,називна фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In,
Idin= 2,5Ith, трајна термичка стрItth=1,2In,Fs=5,
кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације
E/B,
STEN-081 200/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
STEN-081 400/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
STEN-081 500/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s
Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
јед.мере
количин
а
kom
12
kom
15
kom
12
kom
9
kom
3
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
50
STEN-081 1000/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz
1min -3kV, наз.фрекв. 50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,
6 Idin=бесконачно, трајна термичка strItth=1,2 In, Fs=5, класа
kom
3
тачности 0,5, изолација –епоксидна смола, термичка
кл.изолације
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x200/5/5 A kl. 1 15
7
kom
3
VA
Напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу за
8
kom
6
35кВ; преносни однос 35/√3/100/√3/100/3V; снага 50VA
Напонски мерни трансформатои за унутрашњу монтажу VSK-I9
kom
3
38 kl. 0,5; 100VA
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
емељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm² Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана од
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
51
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 5 Трансформаторско уље
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Трансформаторско уље са нафтенском основом
(опис бр.5.1)
Ulje vum kablovsko 20kV
2
јед.мере
количина
кг
3350
50
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
кг
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
ископ
за темељ, уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
ОпцијаИзврши
понуде:60
дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
52
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 6. Стубови и опрема
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Stub betonski noseći LN-9/250
Stub betonski noseći LN-9/250 са рупама
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1000 sa rupama
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600
Stub betonski ugaoni LU-14/1000
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
Клема за сајлу ф-10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
јед.мере
количина
ком
10
ком
11
ком
300
ком
65
ком
400
ком
4
ком
15
ком
25
ком
8
ком
3
ком
41
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
ком
100
Метална конзола за ношење растављача на АБ стубу 12/1600
ком
13 "ЕЛБИ-Ваљево"
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана сукцесивно у 4 испоруке
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
12
53
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 7. Дрвени стубови
рб
1
2
3
4
Спецификација материјала и опреме
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 9 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 10 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 11 метара (зелена
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 12 метара (зелена
импрегнација)
јед.мере
количина
kom
220
kom
15
kom
20
kom
25
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана сукцесивно у 4 испоруке
Изврши
ископ за темељ,
уради темељ као и први прстен уземљења бакарним ужетом Cu 50mm²
Упутство
за попуњавање
понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
54
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 8 Изолатори за постројења и мреже
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Спецификација материјала и опреме
Прав носач NPN 19x85A употреба као затезниОпис, скица бр 8.1
цинковани
Савијени носач NSN 19Е за N-95 зa дрвени стуб Opis skica 8.2
Носач изолатора прав NPV-28 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 A Skica br 8.1
Носач изолатора прав NPV-25 B Skica br 8.1
НН потпорни изолатор H50
НН потпорни изолатор N95 са чауром
НН затезни изолатор Z80
ВН потпорни изолатор Ps-24 са уливеном чауром
ВН потпорни изолатор Ps-12 са уливеном чауром
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (M20) горњи фитинг
Ал-носна стезаљка
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (M20) горњи фитинг
Ал-капа
Двоструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет од
силикона)
Једноструки носећи изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет
од силикона)
Једноструки затезни изолаторски ланац 12 kV Ал Фе 50мм (комплет
од силикона)
Проводни изолатор DBF 12/630A
Проводни изолатор DBF 38/630A
Изолатор потпорни аралдитни IPA-38
Izolator potporni porcelanski SAR-10
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 12 (М 24) горњи фитинг
Ал-капа
Изолатор порцелански К-170/280
ВН потпорни силиконски изолатор типа PSI 36 (M24) горњи фитинг
Ал-капа
количин
јед.мере
а
јед.цена-дин укупно(без пдв)
ком
25
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
350
20
60
15
10
200
100
15
5
ком
30
ком
100
ком
24
ком
20
ком
50
ком
ком
ком
ком
6
3
3
5
ком
30
ком
90
ком
20
марка-тип
произвођач
55
23
24
25
26
27
28
Једноструки затезни изолаторски ланац (комплет од силикона) 35 kV
ком
20
tip ZNSI 36 kV SB
Čeljust umetna
ком
5
Стезаљка клинаста за изол. ланац К-3
ком
50
Око-гнездо за изол. ланац К-3
ком
50
Очка за изол. ланац К-3
ком
60
Око-тучак за изол. ланац К-3
ком
50
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 dana
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
56
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 9 ВН и НН осигурачи
Попуњава понуђач
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Спецификација материјала и опреме
Постоље NVP-00/I - 125A
Постоље NVP-00/III - 125A
Постоље NVP-0/I - 125A
Постоље NVP-250/I
Постоље NVP-1000/I
Постоље NVP-630/I
Постоље NVP-400/III
Постоље NVP-400/I
Аутоматски осигурач 10 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 16 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 20 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 25 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 32 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 40 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Аутоматски осигурач 63 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
Осигурач NVT-00 35A
Осигурач NVT-00 50A
Осигурач NVT-00 63A
Осигурач NVT-00 80A
Осигурач NVT-00 100A
Осигурач NVT-00 125A
Осигурач NVT-0 35A
Осигурач NVT-0 50A
Осигурач NVT-0 63A
Осигурач NVT-0 80A
Осигурач NVT-0 100A
Осигурач NVT 250-200A
Осигурач NVT 400-250A
Осигурач NVT-0 160A
Осигурач NVI 63A
Осигурач NVI 100A
Осигурач NVI 160A
Осигурач NVI 200A
Осигурач NVI 250A
јед.мере
количина
ком
ком
ком
ком
kom
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
30
10
30
20
10
1
80
80
10
30
10
175
40
35
20
100
115
300
300
400
110
210
110
210
220
10
250
400
310
10
25
250
215
15
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
57
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Осигурач NVII 100A
Осигурач NVII 160A
Осигурач NVII 250A
Осигурач NVII 315A
Осигурач NVT630-630A
Осигурач VVA - 10 kV 16 A
Осигурач VVA - 10 kV 20 A
Осигурач VVA - 10 kV 25 A
Осигурач VVA - 10 kV 30 A
Осигурач VVC - 10 kV 6 A
Осигурач VVC - 10 kV 10 A
Осигурач VVC - 10 kV 16 A
Осигурач VVC - 10 kV 63 A
Осигурач VVC - 10 kV 125 A
Осигурач VVC - 10 kV 75 A
Осигурач VVC - 35 kV 2 A
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон Elbi
или еквивалент
Postolje osigurača FRA-16 A
Osigurač FRA-16A
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
двополни, за 110V=, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
двополни, за 110V=, 10А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
трополни, за 220V~, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача;
трополни, за 220V~, 10А;
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 4A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 6A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 10A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 16A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 20A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 25A; 220V~
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
15
30
135
10
10
20
30
30
30
24
10
22
15
12
36
6
ком
33
ком
27
ком
ком
5
15
ком
10
ком
10
ком
10
ком
10
ком
ком
ком
ком
ком
ком
100
100
50
100
100
50
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
58
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 10. Одводници пренапона
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење
одводника пренапона на типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
2
3
4
5
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA, Ur=15 kV,
Uc=12 kV
Odvodnik prenapona ZnO 12 kV, 10 kA, sa keramičkim
kućištem, tip 3 EG 5
Odvodnik ventilni VOP-5da 37,5 kV 10 kA
Odvodnik prenapona (metaloksidni) 36 kV,10 kA,Iud-250A,
M-12 silikonsko kućište
јед.мере
количина
ком
1
ком
90
ком
9
ком
3
ком
30
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
59
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 11. Растављачи
рб
1
2
3
4
5
Спецификација материјала и опреме
LR-E6S 12 kV, 400 A за хоризонталну монтажу, са
погоном за АБ стуб 11/1000 са рупама 11.1
LR-E9S 12 kV, 400 A за вертикалну монтажу, са погоном
за АБ стуб 12/1000. Opis br 11.2
R - VOPS 12 kV, 400 A са одводницима за вертикалну
монтажу "Елби" Ваљево
Rastavljač snage KLF-a 630/210 SU
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 SU
јед.мере
количина
kom
4
kom
3
kom
3
kom
2
kom
3
6
RO - E12S 12 kV, 400 A за осигурачима вертикалну
монтажу са погоном за АБ стуб 12/1600 за стубне ТС.
kom
4
7
Rastavljač TKL 3/12/630/150 D-ET-S-VT (za vodnu ćeliju)
kom
1
8
Sklopka rastavna OLN-12/630
Rastavljač za unutrašnju montažu RUZD 38/630/75
Rastavljač za spoljnu montažu RSTA-38/630/75
kom
1
kom
1
kom
1
9
10
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 15 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
60
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 12. Прекидачи снаге и реклозери
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Спецификација материјала и опреме
Вакуумски прекидач 10 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ.
110V=, In=800A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.1
Вакуумски прекидач 10 kV, MOП 110V=, укљ.-искљ.
110V=, In=1000A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.2
Вакуумски прекидач 35 kV, MOП 110V=, укљ.-искљ.
110V=, In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.3
Вакуумски прекидач 35 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ.
110V=, In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.4
Prekidač snage KS1 100 A, 500 V
Prekidač snage KS1 160 A, 500 V
Prekidač snage KS2 250 A, 500 V
Automat dvopolni zaštitni tip "B" 110 V DC 6A, sa jednim
parom pomoćnih kontakta
Automat dvopolni zaštitni tip "C" 110 V 6 A sa jednim parom
pomoćnih kontakta
Zaštitni automatski prekidač jednopolni 6 A tipa C za nazivni
napon 220 V ~
Zaštitni automatski prekidač dvopolni 25 A tipa C za nazivni
napon 220 V ~
јед.мере
количина
kom
3
kom
1
kom
2
kom
3
kom
kom
kom
4
3
5
ком
23
ком
12
ком
1
ком
1
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Prekidač snage 400 A, 500 V (sličan Sirko)
3
ком
Prekidač snage 250 A, 500 V (sličan Sirko)
2
ком
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
61
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 13 Релејна заштита и аутоматика
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Спецификација материјала и опреме
Rele mikroprocesorski SIMENS SIPROTEC 7SJ62
(7SJ6225-4EB90-3FD1/FF)
Kontaktor CN-40 220/380 V
Kontaktor CN-63 220/380 V
Помоћни реле; побуда 110В=; 3 пара контакта
(11 ножица); 10А
Помоћни реле; побуда 220В~; 3 пара контакта
(11 ножица); 10А
Подножје релеа са 11 ножица (3 пара контакта)
Сигнална сијалица тип Т16х54 Е14; за напон
110/140В=; снаге 5-7Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 Е10; за напон
110В=; снаге 2,6Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 БА 9С; за напон
110В=; снаге 2,6Ват
Микропроцесорски заштитни реле СЕЛ 351С
Временски реле за 110В= са минималним
опсегом подешавања од 30сек. са подесивим
временом трајања излазног импулса
Rele PR-59 110 V
Rele PR 59 220V
Pretvaraci Strujni MPI 118/1
Pretvarači Naponski AC 100V/AC MPU116/1
Pretvarači Naponski DC MPU DC
Pretvarači Temperature MPT Pt100
PVC vezice 200x5 mm
Relei PR59 DC 48V
Pdnozija za PR 59 PD93
јед.мере
количина
kom
kom
kom
2
16
20
ком
50
ком
ком
20
30
ком
100
ком
100
ком
ком
100
2
ком
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10
65
20
20
5
6
8
1000
20
50
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
62
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Izolovane hilzne za licnaste provodnike FZH 0.5mm
Mobilna radio stanica, opsega UHF, snage 1-25W,
slično tipu MOTOROLA - GM340
ACC KONEKTOR sa kablom ka modemu
Kabl za napajanje, slično tipu MOTOROLA HKN4137
Napojna jedinica 13,8V/25A ispravljač za stanicu
Usmerena antena, slično tipu KATFREIN - YAGI
GASNI ODVODNICI za koaksijalni kabl kon. N muški
Postolje za rele TLK-11-59 D
VHF Репетитор 136-176MHz, 30W, слично типу МТR
3000 "Motorola"
kom
1000
kom
kom
2
2
kom
kom
kom
kom
4
2
2
2
25
kom
1
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
63
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 14 Батерије и батеријски улошци
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мере
количина
1
Baterija aku 110 V, 80 Ah (NiCd,
90KPL80P)
kom
1
2
Baterija za rezervno napajanje 12V 12Ah
kom
12
3
Baterija za rezervno napajanje 12V 9Ah
Ni-Cd батерија тип КПЛ-80П "Крушик"
Ваљево; 110В 80Ач
Ni-Cd батерија тип КПЛ-160П "Крушик"
Ваљево; 110В 160Ач
kom
12
ком
1
ком
1
л
500
ком
2
4
5
6
7
Дестилисана вода "Крушик", Ваљево
BOSH 24V/2Ah(2-607-335-445)
A38305S
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
64
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 15 Јавна расвета
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sijalica 60 W, 110V
Cev fluo 18 W, 60 cm
Cev fluo 36 W 120 cm
Sijalica SON-T Pro Na 70 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 100 W Philips
Sijalica živine HPL-N 125 W E-27 Philips
Sijalica SON-T Pro Na 250 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 400 W Philips
Sijalica CDM-R 70W
Sijalica MH 250W -E40
Sijalica MH 400W E40
Sijalica CDO-TT E40 100W
Svetiljka K-lux Na 100W bez sijalice
Prigušnica Na-70 W
Prigušnica Na-150 W
Prigušnica živina Z-125 W
Upaljač univerzalni 70-400 W
Zaštitno staklo sa dva navoja 200W -bistro
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
100
100
100
300
80
300
200
50
20
20
20
20
40
100
50
300
200
500
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
65
19
20
21
22
Fotorele FR-4 sa sondom 5m
Sonda fotoreleja 5m
Opal kugla Æ 500
Nosac za svetiljku Æ60 UK -10 Na 70W prigusnica,
upaljač,Grlo E27, metalno senilo, ožičeno
kom
kom
kom
50
20
40
kom
30
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
66
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 16. Енергетски каблови
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
Kabal energetski PP00 1X50 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X25 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X150 1кV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 10kV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 35kV
Kabal energetski XHE 48-A 3X70 10kV
Kabl telekomunikacioni SO-LIYCY 20x2x0,34
Kabal LIYCY 5x2x0.5
јед.мере
количина
m
m
m
m
m
m
m
m
100
500
1000
500
300
100
300
500
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 25 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
67
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 17. Проводници и снопови за ваздушне водове
рб
Спецификација материјала и опреме
јед.мер
количина
јед.цена-дин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 10kV
m
1000
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A 3X(1X50)+50 10kV
m
1500
Uže Cu 35
kg
310
Uže Cu 50
kg
200
Uže Cu 70
kg
150
Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
m
12000
Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
m
7500
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
m
2000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
m
6500
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
m
16000
Uže AlFe 50
kg
300
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
68
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 18. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Спецификација материјала и опреме
Челична обујмица са кукама ф130-150 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф150-170 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф170-200 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф200-250 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф250-300 за вешање скс на
стуб(галвански поцинкована)
Obujmica za konzolu D-240 (za stub 200-240)
Obujmica za konzolu D-140 (za stub 100-140)
Al-Cu комбинована стезаљка 6 - 35/ 1
Stezaljka kombinovana AlCu 25-150/2
Stezaljka strujna FSS 16-35/2
Stezaljka strujna FSS 16-35/3
Stezaljka strujna FSS 30-50/3
Stezaljka strujna FSS 50-70/2
Stezaljka strujna FSS 50-70/3
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-35
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-50
Stezaljka super UNIMAX Al 10-95
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-35
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-50
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-35/2
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-50/2
Adapter za izolovanu priključnu stezaljku FIDOS 50-150/50-150
Oprema za jednostrano zatezno prihvatanje SN SKS Fi-250 mm (sa
očkom , tučkom i batićem)
Oprema za noseće prihvatanje SN SKS-a za stub Fi-160 sa konzolom
za opštu namenu
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
Изолована вододихтуј, стезаљка FIDOS - (35)50-150/(35)50-150
Стезаљка за затезно прихватање sks 4x16кућног прикључка скс од
полиамида
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 70-95 (2000 kN)
Remen plastificiran Al L=300/20 mm
јед.мере
количина
ком
50
ком
100
ком
80
ком
480
ком
50
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
50
300
1000
130
25
130
300
200
700
200
300
525
1500
2550
130
65
400
ком
80
ком
50
ком
ком
ком
1,300
4,600
400
ком
1245
ком
ком
ком
750
150
200
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
69
33
34
35
36
37
38
Перфорирана трака 20/6 у кутији дужине 20m са припадајућим
вијцима и завртњима
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS
Stezaljka za noseće prihvatanje SKS-a
Stezaljka završna Al FZS 35-50
Stezaljka završna Al FZS 50-70
Zastavica (za SN SKS)
Izolovna vodozaptivna stezaljka sa 4 izvoda IOS 3
39
Прохром трака 13х0,7 mm дужине 20 m,паковању 20 kom. жабица
kom
40
Nosaš zastavice sa klinom
kom
32
ком
40
ком
ком
ком
ком
ком
ком
1100
100
25
600
50
200
100
50
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 20 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
70
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Попуњава понуђач
рб
1
Спецификација материјала и опреме
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 435mm , 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70150mm, 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
јед.мере
количин
а
ком
110
ком
105
3
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за
4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70
mm2, са разделном капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
55
4
Кабловска глава 1kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за
4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 120185mm2,1 сет држи материјал за 3 фазе.
ком
15
5
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне
каблове, спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu
za 10 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina
kraka 1250 mm. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
14
6
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13
(70-150 ). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
22
7
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13
(70-150). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
7
8
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM"
, 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
8
9
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2
"RAYCHEM" , 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
10
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за
унутрашњу монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola
električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
11
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за
спољну монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog
polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.
ком
50
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 6 - 25, 1 kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm,
izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 43/12 za
plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
50
2
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
71
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 16 - 50, 1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове
изоловане пластичном масом, без арматуре, пресека 4x16-50 mm2
дужине 600 mm, израђена од дебелозидних термоскупљајућих цеви
димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
kom
53
14
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 70 - 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800
mm, izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30
1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне
каблове, 10 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV
kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm,
prečnika 140 mm sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena,
ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
59
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" .
Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2
sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
3
kom
24
kom
60
ком
20
kom
2
21
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM"25. Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom
sa isporučenim prečnikom 25 mm i prečnikom posle potpunog
slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim prečnikom primene min 9
mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
kom
90
22
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
23
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
24
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
kom
20
kom
60
kom
40
ком
20
ком
10
17
18
19
20
25
26
27
28
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S,
"RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S,
"RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
72
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5
mm, спољни пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник 13,5
mm, спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm,
спољни пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22 са прстеном
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9
mm, спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5
mm, спољни пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5
mm, спољни пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8
mm, спољни пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2
mm, спољни пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5
mm, спољни пречник 22 mm
ком
2
ком
15
ком
25
ком
50
ком
50
ком
125
ком
80
ком
100
ком
70
ком
50
ком
65
ком
25
ком
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
ком
50
ком
830
ком
75
ком
45
ком
25
ком
25
ком
75
ком
25
73
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5
mm, спољни пречник 25,5mm
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник
mm, спољни пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm,
отвор за завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
ком
25
ком
375
ком
40
ком
100
ком
100
ком
100
ком
100
ком
10
ком
20
ком
30
ком
5
ком
10
ком
10
ком
5
ком
10
ком
5
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
ком
40
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
ком
20
ком
30
ком
20
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove
izolovane PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/3x70-120 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за
3 фазе.
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300
mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
ком
20
ком
80
ком
10
ком
10
ком
9
ком
10
ком
3
ком
3
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за
уљне каблове, 35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za
35 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa
troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
ком
2
ком
20
74
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/10 Al-Cu
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-6 dužine 26 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-10 dužine 35 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-16 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-25 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-35 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-50 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-95 dužine 75 mm
Čaura vezna AlAl 70/35
Čaura vezna AlCu 35
Čaura vezna reducir AlCu 25/16
Čaura vezna reducir AlCu 70/35
Čaura vezna reducir AlCu 70/50
Čaura vezna reducir AlCu 120/70
Čaura vezna reducir AlCu 150/70
Čaura vezna AlAl 150/70
114
Manžetne reapraturne CRSM-53/13-1500/239 L=1500 "RAYCHEM"
Spojnica za 10 kV kablove, izolovane PVC, POLJ 12/3X70-150-Tsa
115 troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ
12/3X150-240ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano
116
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
117
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ
12/3X70-120ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje
u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/70120/800Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
118
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
15
ком
5
ком
30
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
25
ком
15
ком
25
ком
20
ком
30
ком
30
ком
30
ком
10
ком
15
ком
15
ком
20
ком
10
ком
10
ком
20
75
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/150240/800Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
119
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
10
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
76
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 20. Електроинсталациони материјал
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Спецификација материјала и опреме
Provodnik P-1.5 plava/crna
Provodnik P-2.5 žuto/zelena
Provodnik P-2.5 braon
Provodnik P-2.5 crna
Provodnik P-2.5 plava
Provodnik P-4
Бакарна плетеница 16мм2
P 6 mm2, 1 kV (црна)
P 6 mm2, 1 kV (жуто зелена)
P 6 mm2, 1 kV (плава)
P 6 mm2, 1 kV (браон)
Provodnik P-10 plava/crna
P/F 4 mm2 (црна)
P/F 6 mm2 (црна)
P/F 10 mm2
P/F 16 mm2
P/F 25 mm2, 1 kV
PP-Y 3x2,5 mm², 1 kV
PP-J 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 5x6 mm², 1 kV
Ребрасто ПВЦ црево ф25
Crevo metalno (grkljan) Fi-13
Crevo metalno (grkljan) Fi-23
Prekidač grebenasti MN 10 A
Prekidač
grebenasti
MN 40аутоматских
A
Шина
ЕЗН
1м за ношење
осигурача
Prekidač grebenasti MN 63 A
Grlo E-27 keramičko sa podnožjem i federom
29 ispod jednog kontakta
Grlo E-40 keramičko sa podnožjem i federom
30 ispod jednog kontakta
јед.мере
количина
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ком
ком
ком
ком
100
200
100
300
100
100
100
2200
200
400
500
100
450
200
600
150
50
1000
200
600
200
200
100
150
2
1
25
1
ком
210
ком
30
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
77
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Redna stezaljka RS 6-10 Sintermetal
Трака изолир PVC од 20м
Prekidač OG običan PVC
Prekidač serijski siluminski OG
Prekidač voltmetarski 4-G10-66U
Motalica sa kablom 20 m,minimum tri gnezda
PPJ 3x1,5
Traka upozoravajuća POZOR ENERGETSKI
KABAL
P/F 1,5 mm2 (црна)
Kutija PVC 40x40x200
P/F 2,5 mm2 (црна)
Priključnica OG tropolna-silimin
Spirala trakasta PVC za P/F provodnike
Kablovske vezice FKV 300/4,8
Kablovske vezice FKV 150/4,8
Brodska armatura sa dva izvoda
ком
ком
ком
ком
ком
1600
200
3
31
1
ком
11
kg
m
kom
m
kom
ком
ком
ком
ком
50
1650
46
1200
1
30
350
550
80
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 15 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
78
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 21. Прибор за уземљење
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
Поцинкована трака FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60
Nosač pocinkovane trake na zidu
Бакарно уже 70мм2
јед.мере
количина
кг
ком
ком
ком
кг
1600
250
100
20
100
јед.цена-дин
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
79
Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 22. Метална галантерија
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Навојна шипка Ø 10 1m
Vijak M-10x35
JUS053
5.6
Vijak M-10x40
JUS053
5.6
Vijak M-10x80
JUS053
5.6
Vijak M-12x50
JUS053
5.6
Vijak M-12X100
JUS053
5.6
Vijak M-12x40
JUS053
5.6
Vijak M-5x40
JUS053
5.6
Vijak M-6x40
JUS053
5.6
Vijak M-5x30
JUS053
5.6
Vijak M-6x25
JUS053
5.6
Vijak M-6x30
JUS053
5.6
Vijak M-6X50
JUS053
5.6
Vijak M-8x30
JUS053
5.6
Vijak M-8x40
JUS053
5.6
Vijak M-8x70
JUS053
5.6
Vijak M-8x120
JUS053
5.6
Navrtka šestostrana M-18 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-6 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-8 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-10 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-12 JUS 601 кл.8
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
65
550
250
150
450
450
250
50
50
300
500
350
250
550
350
250
250
300
1100
1300
900
1100
јед.цена-дин
Somborelektro
Попуњава понуђач
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
80
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Podloške M-6 - ravna JUS 011
Podloške M-8 - ravna JUS 011
Podloške M-10 - ravna JUS 011
Podloške M-12 ravna JUS 011
Tiplovi M10 sa holšafom 5x50 JUS 515 - obični
Tiplovi M12 sa holšafom 6x60 JUS 515- obični
Tiplovi metalni M8
Tiplovi metalni M10
Tiplovi metalni M12
Zatezač M16 (špan šraf)
Šipka navojna f-8 1m
Holšraf M 3x20 JUS 515
Holšraf M 4x50 JUS 515
Holšraf M 4.8x16 JUS 515
Holšraf M 4.8x25 JUS 515
Holšraf M 5x50 JUS 515
Tiplovi plastični P-6
Tiplovi plastični P-8
Tiplovi palstični P-10
Tiplovi plastični P-12
Tiplovi PVC za bojler Fi-16
Firiket 8X8x3000
Gvožđe profil L-30x30x6000
Gvožđe profil L-40x40x6000
Gvožđe profil L-50x50x6000
Gvožđe UMP-80x6000
Lim crni dekapiran 1300x4000x1
Kalaj 60 %
Nosač krovni prolazni-krajnji
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
100
100
100
100
500
500
300
300
300
25
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
20
20
20
20
20
120
10
40
81
52
53
54
55
Lim-crep za cevni krovni nosač
Vijak M-4.2x19 JUS053
5.6
Žica bodljikva
Žica pletivo 1,5m pocinkovana
kom
kom
kg
kg
40
10000
20
20
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 12 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
82
рб
Спецификација материјала и опреме
1
Монтажно бетонска трафостаница тип MBTS-C 1x630 kVA (1x1000) Ископ и израда
темеља за ТС , са првим прстеном уземљења. Испорука и монтажа бетонског
кућишта са вратима и жалузинама.
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 1 Бетонско кућиште
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
јед.мере количина
kom
1
1
83
рб Спецификација материјала и опреме
јед.мере количина
1 Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 2Vz Опис и скица бр. 2.1
kom
1
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 400 kVA, са следећом
опремом: Шест ( 6) нисконапонска извода, прекидач 630 А, мерење протока и
kom
3
2 блок за уличну расвету. Опис и скица бр.2.2
НН ормар од полиестера ојачаног стакленим влакнима типа KVS2/10 ETI са
Cu сабирницама и постољем типа FP2/са 8 летви величине2 према
kom
5
3 димензијама Опис бр. 2.3
4 Постројење 10 kV корак 550 mm, 1Т + 3Vz Опис и скица бр. 2.4
kom
1
Orman za STS 10/0.4 kV 250 kVA: 4 izvoda, prekidač 400 A+merenje ukupne
kom
2
5 potrošnje+JO Opis I skica 2.5
6 Tabla razvodana za TS kula 10/04 kV: 5 izvoda+JO Opis I skica 2.6
kom
1
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 4 izvoda +prekidač 630A+merenje ukupne
kom
1
7 potrošnje Opis I skica 2.7
Tabla razvodna za TS kula 10/04 kV: 6 izvoda+ prekidač 630 A+merenje ukupne
kom
1
8 potrošnje +JOOpis I skica 2.8
НН блок за 1 трафо 630 kVA са 8 извода (трафо поље је у средини); мерење
укупне потрошње; амперметри су са максиграфом; поље ЈО. Опис и скица
9 бр. 2.9
НН ормар од алуминијума за стубну трафостаницу до 250 kVA, са следећом
опремом: Четири (4) нисконапонска извода, прекидач 400 А, мерење протока
10 и блок за уличну расвету. Опис и скица бр. 2.10
Метална конзола за ношење нисконапонског ормара "ЕЛБИ-Ваљево" на
11 типској БСТС 10/0,4 kV 250 kVA
12 Šina bakarna 40X5x3000
13 Šina bakarna 50X5x3000
14 Šina bakrana 60X5x3000
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 2 Разводна постројења
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
3
5
1
2
1
1
1
kom
1
1
kom
2
1
1
kom
4
3
1
kom
kom
kom
56
15
6
56
15
6
84
Огранак В.Плана
1
Огранак С.Паланка
1
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 3 Енергетски трансформатори и опрема
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
рб
Спецификација материјала и опреме
kom
2
1
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 50 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 125 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 875 W)
kom
1
2
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 100 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 210 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 1475 W)
kom
6
2
3
3
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 160 kVA Yzn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 300 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2000 W)
kom
6
3
3
4
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 250 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 425 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 2750 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
3
1
1
1
5
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 400 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 610 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 3850 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
5
3
1
1
6
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 630 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 860 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=4% и PCu не прелази 5400 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
kom
1
1
kom
3
3
kom
4
8
Трафо 10kV±2x2,5% / 0,42kV, 50 Hz 1000 kVA Dyn5 са смањеним губицима (при
назначеном напону и назначеној фреквенцији P0 не прелази 1100 W, a на главном изводу
"3" при референтној температури 75°C uk=6% и PCu не прелази 9500 W) са уграђеним
Бухолц релеом и контактним термометром
Метална (челична поцинкована) конзола за ношење трансформатора на типској БСТС
10/0,4 kV 400 kVA типа KNT-1 Elbi или еквивалент
9
Метална конзола за ношење трансформатора "ЕЛБИ-Ваљево" на типској БСТС 10/0,4
kV 250 kVA
7
јед.мере
1
1
3
1
85
12
12
2
STEM-061 100/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz 1мин -3кV,називна
фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In, Idin= 2,5Ith, трајна термичка
стрItth=1,2In,Fs=5, кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације E/B,
kom
15
15
kom
12
12
kom
9
9
kom
3
3
kom
3
3
kom
3
3
kom
6
6
kom
3
4
5
6
7
8
9
STEN-081 500/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
STEN-081 1000/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In, Idin=бесконачно, трајна термичка strItth=1,2 In,
Fs=5, класа тачности 0,5, изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Transformator strujni merni ASK 3821 35 kV 2x200/5/5 A kl. 1 15 VA
Напонски мерни трансформатор за унутрашњу монтажу за 35кВ; преносни однос
35/√3/100/√3/100/3V; снага 50VA
Напонски мерни трансформатои за унутрашњу монтажу VSK-I-38 kl. 0,5; 100VA
Огранак Смедерево
Огранак В.Плана
kom
STEN-081 400/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Огранак С.Паланка
1
3
2
1
јед.мере количина
STEM-061 150/5 A A називни напон 0,72 кV испитни 50 Hz 1мин -3кV,називна
фрек.50/60Hz , наз.терм.струја 1с Ith=80In, Idin= 2,5Ith, трајна термичка
стрItth=1,2In,Fs=5, кл.тач.0,5,изолација-епоксидна смола, термичка кл.изолације E/B,
STEN-081 200/5 A називни напон 0,72kV, испитни напон 50Hz 1min -3kV, наз.фрекв.
50/60Hz, наз терм.струја 1s Ith=80In,Idin=бесконачно,трајна термичка strItth=1,2 In ,Fs=5,
класа тачности 0,5,изолација –епоксидна смола, термичка кл.изолације
Огранак Пожаревац
Партија 4 Мерни трансформатори
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
86
Трансформаторско уље са нафтенском основом (опис бр.5.1)
кг
Ulje vum kablovsko 20kV
кг
3,350
50
87
11
12
Stub betonski noseći LN-9/250
Stub betonski noseći LN-9/250 са рупама
Stub betonski noseći LN-9/315
Stub betonski noseći LN-12/250
Stub betonski ugaoni LU-9/1000
Stub betonski ugaoni LU-9/1000 sa rupama
Stub betonski ugaoni LU-11/1000 za rastavljač
Stub betonski ugaoni LU-12/1000
Stub betonski ugaoni LU-12/1600
Stub betonski ugaoni LU-14/1000
Нисконапонски анкер11м комплет(изолатор А-80, шпан
шраф.сајла 35mm, анкер плоча 40x40)
Клема за сајлу ф-10
13
Метална конзола за ношење растављача на АБ стубу 12/1600 "ЕЛБИВаљево"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
јед.мере количина
10
ком
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 6. Стубови и опрема
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
10
ком
11
ком
300
250
ком
65
60
5
ком
400
200
50
ком
4
ком
15
15
ком
25
15
ком
8
ком
3
ком
41
ком
100
ком
1
11
50
70
80
4
10
3
5
3
11
30
100
1
88
kom
220
kom
15
kom
20
kom
25
100
40
Огранак В.Плана
50
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
јед.мере количина
Огранак Пожаревац
Партија 7. Дрвени стубови
рб Спецификација материјала и опреме
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 9 метара (зелена
1
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 10 метара (зелена
2
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 11 метара (зелена
3
импрегнација)
Дрвени инпрегнисани стуб дужине 12 метара (зелена
4
импрегнација)
Огранак Крагујевац
Диспозиција
30
15
20
15
10
89
30
90
јед.мереколичина
ком
30
30
ком
10
10
ком
30
30
ком
20
kom
10
10
kom
1
1
kom
80
80
ком
80
80
ком
10
10
ком
30
30
ком
10
10
ком
175
100
ком
40
10
ком
35
10
ком
20
20
ком
100
100
ком
115
100
ком
300
300
ком
300
300
ком
400
400
ком
110
100
ком
210
200
ком
110
100
ком
210
200
ком
220
200
ком
10
kom
250
250
kom
400
400
ком
310
300
ком
10
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 9 ВН и НН осигурачи
рб Спецификација материјала и опреме
1 Постоље NVP-00/I - 125A
2 Постоље NVP-00/III - 125A
3 Постоље NVP-0/I - 125A
4 Постоље NVP-250/I
5 Постоље NVP-1000/I
6 Постоље NVP-630/I
7 Постоље NVP-400/III
8 Постоље NVP-400/I
9 Аутоматски осигурач 10 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
10 Аутоматски осигурач 16 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
11 Аутоматски осигурач 20 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
12 Аутоматски осигурач 25 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
13 Аутоматски осигурач 32 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
14 Аутоматски осигурач 40 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
15 Аутоматски осигурач 63 А тип Ц, Moeller или еквивалент, 10 kA
16 Осигурач NVT-00 35A
17 Осигурач NVT-00 50A
18 Осигурач NVT-00 63A
19 Осигурач NVT-00 80A
20 Осигурач NVT-00 100A
21 Осигурач NVT-00 125A
22 Осигурач NVT-0 35A
23 Осигурач NVT-0 50A
24 Осигурач NVT-0 63A
25 Осигурач NVT-0 80A
26 Осигурач NVT-0 100A
27 Осигурач NVT 250-200A
28 Осигурач NVT 400-250A
29 Осигурач NVT-0 160A
30 Осигурач NVI 63A
Огранак Крагујевац
Диспозиција
20
75
30
25
15
10
10
10
10
20
10
10
10
92
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Осигурач NVI 100A
Осигурач NVI 160A
Осигурач NVI 200A
Осигурач NVI 250A
Осигурач NVII 100A
Осигурач NVII 160A
Осигурач NVII 250A
Осигурач NVII 315A
Осигурач NVT630-630A
Осигурач VVA - 10 kV 16 A
Осигурач VVA - 10 kV 20 A
Осигурач VVA - 10 kV 25 A
Осигурач VVA - 10 kV 30 A
Осигурач VVC - 10 kV 6 A
Осигурач VVC - 10 kV 10 A
Осигурач VVC - 10 kV 16 A
Осигурач VVC - 10 kV 63 A
Осигурач VVC - 10 kV 125 A
Осигурач VVC - 10 kV 75 A
Осигурач VVC - 35 kV 2 A
НН осигурачка вертикална летва (обична) са постољима за NVО
осигураче до 400 A -прикључак вијак матица
Постоље ВН осигурача VNO-E1 једнополно ; 12 kV Силикон Elbi или
еквивалент
Postolje osigurača FRA-16 A
Osigurač FRA-16A
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; двополни, за
110V=, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; двополни, за
110V=, 10А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; трополни, за
220V~, 6А;
Аутоматски осигурач са сигнализацијом стања осигурача; трополни, за
220V~, 10А;
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 4A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 6A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 10A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 16A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 20A; 220V~
Топљиви уметак (тип D-II) осигурача за 25A; 220V~
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kom
ком
ком
25
250
215
15
15
30
135
10
10
20
30
30
30
24
10
22
15
12
36
6
ком
33
ком
27
ком
ком
5
15
ком
10
10
ком
10
10
ком
10
10
ком
10
10
ком
ком
ком
ком
ком
ком
100
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
25
50
200
200
15
15
15
30
75
10
10
60
20
30
30
30
12
12
10
10
12
15
12
30
6
10
6
20
3
15
12
5
15
93
јед.мере
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 10. Одводници пренапона
рб Спецификација материјала и опреме
Метална (челична поцинкована) конзола за
1 ношење одводника пренапона на типској БСТС
10/0,4 kV 250 kVA
Odvodnik prenapona silikonski 12 kV, 10 kA,
2 Ur=15 kV, Uc=12 kV
Odvodnik prenapona ZnO 12 kV, 10 kA, sa
3 keramičkim kućištem, tip 3 EG 5
4 Odvodnik ventilni VOP-5da 37,5 kV 10 kA
Odvodnik prenapona (metaloksidni) 36 kV,10
5 kA,Iud-250A, M-12 silikonsko kućište
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
ком
1
1
ком
ком
90
ком
9
3
ком
30
60
30
9
3
30
94
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
јед.мере
количина
LR-E6S 12 kV, 400 A за хоризонталну монтажу,
са погоном за АБ стуб 11/1000 са рупама 11.1
kom
4
3
LR-E9S 12 kV, 400 A за вертикалну монтажу, са
погоном за АБ стуб 12/1000. Opis br 11.2
kom
3
2
kom
3
2
kom
2
2
kom
3
2
1
kom
4
2
2
kom
1
1
kom
1
1
Rastavljač za unutrašnju montažu RUZD 38/630/75
kom
1
Rastavljač za spoljnu montažu RSTA-38/630/75
kom
1
R - VOPS 12 kV, 400 A са одводницима за
вертикалну монтажу "Елби" Ваљево
Rastavljač snage KLF-a 630/210 SU
Rastavljač snage KLF-a 12-630/135 SU
RO - E12S 12 kV, 400 A за осигурачима
вертикалну монтажу са погоном за АБ стуб
12/1600 за стубне ТС.
Rastavljač TKL 3/12/630/150 D-ET-S-VT (za
vodnu ćeliju)
Sklopka rastavna OLN-12/630
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 11. Растављачи
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
1
1
1
1
95
1
количина
1
Вакуумски прекидач 10 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=800A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.1
kom
3
2
Вакуумски прекидач 10 kV, MOП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1000A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.2
kom
1
1
3
Вакуумски прекидач 35 kV, MOП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.3
kom
2
1
kom
3
kom
kom
kom
4
3
5
ком
23
23
ком
12
12
ком
1
1
ком
1
1
ком
ком
3
2
3
2
Вакуумски прекидач 35 kV, МОП 110V=, укљ.-искљ. 110V=,
4 In=1250A, I3pKS=16kA, . Opis br 12.4
5 Prekidač snage KS1 100 A, 500 V
6 Prekidač snage KS1 160 A, 500 V
7 Prekidač snage KS2 250 A, 500 V
Automat dvopolni zaštitni tip "B" 110 V DC 6A, sa jednim parom
8 pomoćnih kontakta
Automat dvopolni zaštitni tip "C" 110 V 6 A sa jednim parom
9 pomoćnih kontakta
Zaštitni automatski prekidač jednopolni 6 A tipa C za nazivni napon
10 220 V ~
Zaštitni automatski prekidač dvopolni 25 A tipa C za nazivni napon
11 220 V ~
12 Prekidač snage 400 A, 500 V (sličan Sirko)
13 Prekidač snage 250 A, 500 V (sličan Sirko)
Огранак В.Плана
Огранак Смедерево
2
јед.мере
Огранак С.Паланка
Огранак Пожаревац
Партија 12. Прекидачи снаге и реклозери
рб Спецификација материјала и опреме
Огранак Крагујевац
Диспозиција
0
1
3
3
3
3
1
2
96
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rele mikroprocesorski SIMENS SIPROTEC 7SJ62 (7SJ6225-4EB90-3FD1/FF)
Kontaktor CN-40 220/380 V
Kontaktor CN-63 220/380 V
Помоћни реле; побуда 110В=; 3 пара контакта (11 ножица); 10А
Помоћни реле; побуда 220В~; 3 пара контакта (11 ножица); 10А
Подножје релеа са 11 ножица (3 пара контакта)
Сигнална сијалица тип Т16х54 Е14; за напон 110/140В=; снаге 5-7Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 Е10; за напон 110В=; снаге 2,6Ват
Сигнална сијалица тип Т10х28 БА 9С; за напон 110В=; снаге 2,6Ват
Микропроцесорски заштитни реле СЕЛ 351С
Временски реле за 110В= са минималним опсегом подешавања од 30сек. са
подесивим временом трајања излазног импулса
Rele PR-59 110 V
Rele PR 59 220V
11
12
13
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 13 Релејна заштита и аутоматика
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
јед.мере количина
kom
2
2
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
16
20
50
20
30
100
100
100
2
12
12
50
20
30
100
100
100
2
ком
10
10
kom
kom
65
20
4
8
25
40
20
97
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pretvaraci Strujni MPI 118/1
Pretvarači Naponski AC 100V/AC MPU116/1
Pretvarači Naponski DC MPU DC
Pretvarači Temperature MPT Pt100
PVC vezice 200x5 mm
Relei PR59 DC 48V
Pdnozija za PR 59 PD93
Izolovane hilzne za licnaste provodnike FZH 0.5mm
Mobilna radio stanica, opsega UHF, snage 1-25W, slično tipu MOTOROLA GM340
ACC KONEKTOR sa kablom ka modemu
Kabl za napajanje, slično tipu MOTOROLA - HKN4137
Napojna jedinica 13,8V/25A ispravljač za stanicu
Usmerena antena, slično tipu KATFREIN - YAGI
GASNI ODVODNICI za koaksijalni kabl kon. N muški
Postolje za rele TLK-11-59 D
VHF Репетитор 136-176MHz, 30W, слично типу МТR 3000 "Motorola"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20
5
6
8
1000
20
50
1000
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2
2
2
4
2
2
2
25
1
2
kom
20
5
6
8
1000
20
50
1000
4
2
2
2
25
1
98
7
BOSH 24V/2Ah(2-607-335-445) A38305S
јед.мере количина
1
kom
kom
12
12
kom
12
12
1
ком
1
1
ком
1
500
л
500
2
ком
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 14 Батерије и батеријски улошци
рб Спецификација материјала и опреме
1 Baterija aku 110 V, 80 Ah (NiCd, 90KPL80P)
2 Baterija za rezervno napajanje 12V 12Ah
3 Baterija za rezervno napajanje 12V 9Ah
4 Ni-Cd батерија тип КПЛ-80П "Крушик" Ваљево; 110В 80Ач
5 Ni-Cd батерија тип КПЛ-160П "Крушик" Ваљево; 110В 160Ач
6 Дестилисана вода "Крушик", Ваљево
Огранак Крагујевац
Диспозиција
1
2
99
рб
Спецификација материјала и опреме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sijalica 60 W, 110V
Cev fluo 18 W, 60 cm
Cev fluo 36 W 120 cm
Sijalica SON-T Pro Na 70 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 100 W Philips
Sijalica živine HPL-N 125 W E-27 Philips
Sijalica SON-T Pro Na 250 W Philips
Sijalica SON-T Pro Na 400 W Philips
Sijalica CDM-R 70W
22
Sijalica MH 250W -E40
Sijalica MH 400W E40
Sijalica CDO-TT E40 100W
Svetiljka K-lux Na 100W bez sijalice
Prigušnica Na-70 W
Prigušnica Na-150 W
Prigušnica živina Z-125 W
Upaljač univerzalni 70-400 W
Zaštitno staklo sa dva navoja 200W -bistro
Fotorele FR-4 sa sondom 5m
Sonda fotoreleja 5m
Opal kugla  500
Nosac za svetiljku 60 UK -10 Na 70W prigusnica, upaljač,Grlo E27,
metalno senilo, ožičeno
јед.мере
количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
100
100
100
300
80
300
200
50
20
20
20
20
40
100
50
300
200
500
50
20
40
100
100
100
300
80
300
200
50
20
20
20
20
40
100
50
300
200
500
50
20
40
kom
30
30
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Партија 15 Јавна расвета
100
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
Спецификација материјала и опреме
Kabal energetski PP00 1X50 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X25 1кV
Kabal energetski PP00-A 4X150 1кV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 10kV
Kabal energetski XHE 49-A 1X150 35kV
Kabal energetski XHE 48-A 3X70 10kV
Kabl telekomunikacioni SO-LIYCY 20x2x0,34
Kabal LIYCY 5x2x0.5
јед.мере количина
m
100
m
500
500
m
1,000 1000
m
500
500
m
300
300
m
100
300
m
500
m
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 16 . Енергетски каблови
Огранак Крагујевац
Диспозиција
100
100
300
500
101
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Спецификација материјала и опреме
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A
3x(1x70)+50 10kV
Kabal samonosivi srednjenaponski XHE 48/0-A
3X(1X50)+50 10kV
јед.мере
количина
m
1,000
1000
m
1,500
1000
Uže Cu 35
kg
310
Uže Cu 50
kg
200
Uže Cu 70
kg
150
150
Kabal samonosivi X00/0-A 4X16
m
12,000
8000
Kabal samonosivi X00/0-A 2X16
m
7,500
6000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8
m
2,000
2000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X35+50/8+2X16
m
6,500
5000
Kabal samonosivi X00/0-A 3X70+50/8+2X16
m
16,000
8000
Uže AlFe 50
kg
300
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Партија 17. Проводници и снопови за ваздушне водове
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Диспозиција
500
310
200
3,000
500
500
1,000
500
1000
2000
500
2000
4000
300
102
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
јед.мере количина
ком
50
50
ком
100
100
ком
80
50
ком
480
200
ком
50
20
ком
50
Obujmica za konzolu D-140 (za stub 100-140)
ком
300
Al-Cu комбинована стезаљка
ком
1,000
Stezaljka kombinovana AlCu 25-150/2
ком
130
Stezaljka strujna FSS 16-35/2
ком
25
Stezaljka strujna FSS 16-35/3
ком
130
Stezaljka strujna FSS 30-50/3
ком
300
Stezaljka strujna FSS 50-70/2
ком
200
Stezaljka strujna FSS 50-70/3
ком
700
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-35
ком
200
Stezaljka super FS-UNIMAX 6-50
ком
300
Stezaljka super UNIMAX Al 10-95
ком
525
6 - 35/ 1
Огранак Пожаревац
Партија 18. Прибор за проводнике и снопове за ваздушне водове
рб Спецификација материјала и опреме
Челична обујмица са кукама ф130-150 за вешање скс на
1
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф150-170 за вешање скс на
2
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф170-200 за вешање скс на
3
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф200-250 за вешање скс на
4
стуб(галвански поцинкована)
Челична обујмица са кукама ф250-300 за вешање скс на
5
стуб(галвански поцинкована)
6 Obujmica za konzolu D-240 (za stub 200-240)
Огранак Крагујевац
Диспозиција
30
200
80
30
50
300
1000
100
100
400
30
25
100
200
100
300
200
300
25
30
50
50
500
103
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-35
ком
1,500
1500
Stezaljka univerzalna UNIMAX Al 6-50
ком
2,550
2000
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-35/2
ком
130
30
Stezaljka univerzalna UNIMAX Cu 6-50/2
ком
65
30
Adapter za izolovanu priključnu stezaljku FIDOS 50-150/50-150
Oprema za jednostrano zatezno prihvatanje SN SKS Fi-250 mm (sa
očkom , tučkom i batićem)
Oprema za noseće prihvatanje SN SKS-a za stub Fi-160 sa konzolom
za opštu namenu
ком
400
300
100
35
100
ком
80
20
30
ком
50
20
30
25
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 1,5-10/16-95
ком
1,300
1000
200
100
26
Stezaljka izolovana vodozaptivna priključna FIDOS 16-25/35-70
ком
4,600
4000
200
400
27
Изолована вододихтуј, стезаљка FIDOS - (35)50-150/(35)50-150
Стезаљка за затезно прихватање sks 4x16кућног прикључка скс
од полиамида
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 54-71,5 (1500 kN)
ком
400
300
100
ком
1,245
1200
25
ком
750
700
Stezaljka za zatezno prihvatanje SKS-a 70-95 (2000 kN)
ком
150
100
Remen plastificiran Al L=300/20 mm
Перфорирана трака 20/6 у кутији дужине 20m са припадајућим
вијцима и завртњима
Konzola Al za noseće i zatezno prihvatanje SKS
ком
200
100
ком
40
10
ком
1,100
500
Stezaljka za noseće prihvatanje SKS-a
ком
100
Stezaljka završna Al FZS 35-50
ком
25
Stezaljka završna Al FZS 50-70
ком
600
Zastavica (za SN SKS)
Izolovna vodozaptivna stezaljka sa 4 izvoda IOS 3
ком
50
ком
200
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Прохром трака 13х0,7 mm дужине 20 m,паковању 20 kom.
жабица
kom
100
40
Nosaš zastavice sa klinom
kom
50
500
500
50
30
20
50
50
100
10
500
20
100
100
25
100
50
200
100
50
104
рб
1
2
3
4
Спецификација материјала и опреме
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 4-35mm , 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70-150mm, 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
60
50
ком
105
50
50
5
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1
kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70 mm2, са разделном
капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска глава 1kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1
kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 120-185mm2,1 сет држи
материјал за 3 фазе.
ком
55
50
5
ком
15
15
ком
14
10
2
ком
22
20
2
ком
7
5
2
јед.мере количина
7
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне каблове,
спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu za 10 kV kablove
izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina kraka 1250 mm. Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13 (70-150 ).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13 (70-150).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
8
6
8
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM" , 10 kV
.Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2 "RAYCHEM" ,
10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
16
5
6
9
Огранак В.Плана
110
Огранак С.Паланка
Огранак Пожаревац
ком
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Огранак Смедерево
Огранак Крагујевац
Диспозиција
2
2
105
10
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за унутрашњу
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
20
15
ком
50
40
10
kom
50
20
25
5
4
12
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за спољну
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове PP00, 6 - 25, 1
kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom, bez armature,
preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm, izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih
cevi dimenzija 43/12 za plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
53
20
28
5
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове PP00, 16 - 50,
1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове изоловане пластичном масом, без
арматуре, пресека 4x16-50 mm2 дужине 600 mm, израђена од дебелозидних
термоскупљајућих цеви димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове PP00, 70 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom, bez
armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800 mm, izraĎena od debelozidnih
termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
20
28
5
kom
59
30
27
2
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне каблове, 10
kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm, prečnika 140 mm sa troslojnim
cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3
фазе.
ком
3
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" . Kablovska spojnica
sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2 sa troslojnim cevima, konekcija
ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
24
10
10
kom
60
40
20
ком
20
kom
2
kom
90
50
kom
30
15
kom
30
15
kom
20
kom
60
10
kom
40
10
ком
20
ком
10
ком
2
11
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM"25.
Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom sa isporučenim prečnikom 25
mm i prečnikom posle potpunog slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim
prečnikom primene min 9 mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S, "RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
3
4
20
2
40
10
10
15
10
10
5
5
5
40
20
20
10
2
106
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5 mm, спољни
пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ; спољни
пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ;
спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник 13,5 mm,
спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm, спољни
пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни
пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22 са прстеном
ком
15
15
ком
25
25
ком
50
50
ком
50
50
ком
125
125
ком
80
80
ком
100
100
ком
70
70
ком
50
50
ком
65
ком
25
25
ком
25
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
15
50
300
30
200
60
30
50
50
12
107
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник
18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9 mm,
спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни
пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5 mm, спољни
пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8 mm, спољни
пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2 mm, спољни
пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5 mm, спољни
пречник 22 mm
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5 mm,
спољни пречник 25,5mm
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник mm, спољни
пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
ком
50
ком
830
ком
75
25
50
ком
45
25
20
ком
25
25
ком
25
25
ком
75
25
ком
25
25
ком
25
25
ком
375
300
ком
40
40
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
10
ком
20
ком
30
ком
5
ком
10
50
600
30
25
200
50
50
10
10
5
10
20
20
108
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
81
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove izolovane
PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/3x70-120 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana
uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300 mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
82
83
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за уљне каблове,
35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 35 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena,
ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
78
79
80
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ком
10
ком
5
ком
10
10
5
10
ком
5
ком
40
ком
40
ком
40
ком
20
ком
30
ком
20
ком
20
ком
80
ком
10
ком
10
ком
9
6
ком
10
10
ком
3
5
30
40
40
40
20
30
20
20
50
2
4
1
3
10
3
2
ком
3
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana
uključena, ZnO tehnologija
ком
2
2
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
3
109
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/10 Al-Cu
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-6 dužine 26 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-10 dužine 35 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-16 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-25 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-35 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-50 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-95 dužine 75 mm
Čaura vezna AlAl 70/35
Čaura vezna AlCu 35
Čaura vezna reducir AlCu 25/16
Čaura vezna reducir AlCu 70/35
Čaura vezna reducir AlCu 70/50
Čaura vezna reducir AlCu 120/70
Čaura vezna reducir AlCu 150/70
Čaura vezna AlAl 150/70
Manžetne reapraturne CRSM-53/13-1500/239 L=1500 "RAYCHEM"
Spojnica za 10 kV kablove, izolovane PVC, POLJ 12/3X70-150-Tsa troslojnim
cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3
фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ 12/3X150240ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ 12/3X70120ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/70-120/800Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/150-240/800Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
20
15
5
30
50
50
50
50
50
50
25
15
25
20
30
30
30
10
15
15
20
15
5
30
50
50
50
50
50
50
25
15
25
20
30
30
30
10
15
15
ком
20
20
ком
10
10
ком
10
10
ком
20
20
ком
10
10
110
јед.мере
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ком
300
100
200
300
200
100
200
200
Огранак В.Плана
500
100
200
100
300
100
100
100
1200
Огранак С.Паланка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Спецификација материјала и опреме
Provodnik P-1.5 plava/crna
Provodnik P-2.5 žuto/zelena
Provodnik P-2.5 braon
Provodnik P-2.5 crna
Provodnik P-2.5 plava
Provodnik P-4
Бакарна плетеница 16мм2
P 6 mm2, 1 kV (црна)
P 6 mm2, 1 kV (жуто зелена)
P 6 mm2, 1 kV (плава)
P 6 mm2, 1 kV (браон)
Provodnik P-10 plava/crna
P/F 4 mm2 (црна)
P/F 6 mm2 (црна)
P/F 10 mm2
P/F 16 mm2
P/F 25 mm2, 1 kV
PP-Y 3x2,5 mm², 1 kV
PP-J 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 3x1,5 mm², 1 kV
PP-Y 5x6 mm², 1 kV
Ребрасто ПВЦ црево ф25
Crevo metalno (grkljan) Fi-13
Crevo metalno (grkljan) Fi-23
Prekidač grebenasti MN 10 A
Огранак Смедерево
рб
Огранак Пожаревац
Партија 20. Електроинсталациони материјал
Огранак Крагујевац
Диспозиција
количина
100
200
100
300
100
100
100
2200
200
400
500
100
450
200
600
150
50
1000
200
600
200
200
100
150
2
100
100
500
100
350
100
100
150
50
1000
500
100
200
100
100
200
100
150
2
111
26
Prekidač grebenasti MN 40 A
ком
1
1
27
Шина ЕЗН 1м за ношење аутоматских осигурача
Prekidač grebenasti MN 63 A
Grlo E-27 keramičko sa podnožjem i federom ispod
jednog kontakta
Grlo E-40 keramičko sa podnožjem i federom ispod
jednog kontakta
Redna stezaljka RS 6-10 Sintermetal
Трака изолир PVC од 20м
Prekidač OG običan PVC
Prekidač serijski siluminski OG
Prekidač voltmetarski 4-G10-66U
Motalica sa kablom 20 m,minimum tri gnezda PPJ
3x1,5
Traka upozoravajuća POZOR ENERGETSKI
KABAL
P/F 1,5 mm2 (црна)
Kutija PVC 40x40x200
P/F 2,5 mm2 (црна)
Priključnica OG tropolna-silimin
Spirala trakasta PVC za P/F provodnike
Kablovske vezice FKV 300/4,8
Kablovske vezice FKV 150/4,8
Brodska armatura sa dva izvoda
ком
ком
25
5
1
1
ком
210
200
ком
ком
ком
ком
ком
ком
30
30
1600
200
3
31
1
ком
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
kg
m
kom
m
kom
ком
ком
ком
ком
20
10
1600
100
50
30
3
1
1
11
6
5
50
50
1650
46
1200
1
30
350
550
80
500
500
50
1150
46
700
1
30
350
550
80
112
Спецификација материјала и опреме
Поцинкована трака FeZn 25x4
Komad ukrsni sa međupločom 60x60 šina šina
Komad ukrsni za prelaz šina-uže 60x60
Nosač pocinkovane trake na zidu
Бакарно уже 70мм2
јед.мере
количина
кг
ком
ком
ком
кг
1,600
250
100
20
100
Огранак В.Плана
400
50
Огранак С.Паланка
1000
200
100
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Партија 21. Прибор за уземљење
рб
1
2
3
4
5
Огранак Крагујевац
Диспозиција
200
20
100
113
Диспозиција
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Спецификација материјала и опреме
Навојна шипка Ø 10 1m
Vijak M-10x35
JUS053
Vijak M-10x40
JUS053
Vijak M-10x80
JUS053
Vijak M-12x50
JUS053
Vijak M-12X100
JUS053
Vijak M-12x40
JUS053
Vijak M-5x40
JUS053
Vijak M-6x40
JUS053
Vijak M-5x30
JUS053
Vijak M-6x25
JUS053
Vijak M-6x30
JUS053
Vijak M-6X50
JUS053
Vijak M-8x30
JUS053
Vijak M-8x40
JUS053
Vijak M-8x70
JUS053
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
јед.мере количина
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
65
550
250
150
450
450
250
50
50
300
500
350
250
550
350
250
Page 114
45
500
200
100
400
400
200
300
500
300
200
500
300
200
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Огранак В.Плана
Огранак С.Паланка
Огранак Смедерево
Огранак Пожаревац
Огранак Крагујевац
Партија 22. Метална галантерија
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Vijak M-8x120
JUS053
5.6
Navrtka šestostrana M-18 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-6 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-8 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-10 JUS 601 кл.8
Navrtka šestostrana M-12 JUS 601 кл.8
Podloške M-6 - ravna JUS 011
Podloške M-8 - ravna JUS 011
Podloške M-10 - ravna JUS 011
Podloške M-12 ravna JUS 011
Tiplovi M10 sa holšafom 5x50 JUS 515 - obični
Tiplovi M12 sa holšafom 6x60 JUS 515- obični
Tiplovi metalni M8
Tiplovi metalni M10
Tiplovi metalni M12
Zatezač M16 (špan šraf)
Šipka navojna f-8 1m
Holšraf M 3x20 JUS 515
Holšraf M 4x50 JUS 515
Holšraf M 4.8x16 JUS 515
Holšraf M 4.8x25 JUS 515
Holšraf M 5x50 JUS 515
Tiplovi plastični P-6
Tiplovi plastični P-8
Tiplovi palstični P-10
Tiplovi plastični P-12
Tiplovi PVC za bojler Fi-16
Firiket 8X8x3000
Gvožđe profil L-30x30x6000
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ком
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
kg
kg
250
300
1100
1300
900
1100
100
100
100
100
500
500
300
300
300
25
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
20
20
Page 115
200
300
1000
1200
800
1000
50
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
300
300
300
25
50
350
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
100
0
20
20
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Gvožđe profil L-40x40x6000
Gvožđe profil L-50x50x6000
Gvožđe UMP-80x6000
Lim crni dekapiran 1300x4000x1
Kalaj 60 %
Nosač krovni prolazni-krajnji
Lim-crep za cevni krovni nosač
Vijak M-4.2x19 JUS053
5.6
Žica bodljikva
Žica pletivo 1,5m pocinkovana
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kg
kg
20
20
20
120
10
40
40
10000
20
20
Page 116
100
20
20
20
20
10
40
40
10000
20
20
Download

Izmena konkursne dokumentacije JN 9/2013 OPC