preuzeto sa www.hardoffice.rs
Republika Srbija
Ministrastvo finansija
Poreska uprava
Regionalni centar ___________________
Filijala ___________________
Broj: __________
Dana: _______________
Mesto: ___________________
Obveznik: ___________________
Osnivač: ___________________
Mesto: ___________________
Opština: ___________________
Adresa: ___________________
Pib: ___________________
Matični broj: ___________________
Poreska šifra: ___________________
Telefon: ___________________
PREDMET: Obaveštenje
Ja , ______________________________________ iz ________________________________________
osnivač preduzetničke radnje _________________________________________________________
sa sedištem u ___________________ u ulici ___________________________________,
ovim putem obaveštavam Poresku Upravu Filijala ______________________________
o načinu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014.godinu.
Doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunavaću i isplaćivati po osnovu zasnovanog radnog
odnosa u svojoj preduzetničkoj radnji.
Ova izjava služi za prikaz poreskoj upravi i u druge svrhe se ne može koristiti.
U ___________________, dana ___________________.godine.
Odgovorno lice
_____________________
m.p.
preuzeto sa www.hardoffice.rs
Download

Obavestenje Preduzetnika Poreskoj Upravi