Na osnovu lanova 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS", br. 47/2006) i lana
4. Pravilnika o sadržini i na inu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik
RS", br. 100/2006,116/2006, i 71/2008).
"RUMAPLAST" a.d. – RUMA
objavljuje
IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010.GODINU
OPŠTI PODACI
1) Poslovno ime, sedište i adresa, MB i PIB
akcionarskog društva
2) W eb site i e-mail adresa:
3) Broj i datum rešenja o upisu u register
privrednih subjekata
4) Delatnost: šifra i opis
22 2 1 pr o i zv o d nj a PV C i P E c e v i
85
12 4
5) Broj zaposlenih
6) Broj akcionara
7) 1 0 naj v e i h ak c io n a r a
( Im e i pr e zim e, p os lo v no
im e p r a v n og lic a , m at i n i
br oj , br oj ak c ij a i %
u eš a u os n o vn om
k api ta l u dr uš t v a)
"R UM AP L AST " a .d . – RUM A, In d u st r ij sk a b b
M B: 08 0 26 1 22 , P IB: 1 01 3 41 3 87
ww w.r um ap las t.c om
r um ap las t @r um ap las t. c om
BD . 10 3 8/ 2 00 5 o d 0 3. 0 6. 2 00 5.
A K TI V A S E I B . V . 24334445
COMBAC ESTABLISHMENT 00021720339
PROINVESTMENTS A.D. 20298928
AKCIJSKI FOND RS
20661283
RBV KASTODI RA UN 156K300000001
PR –INVEST D.o.o Beograd 20165693
M AND A D.O.O. 200400102
BAKOVI
8100
7960
3297
24,78
24,35
10,09
2961
9,06
2480
7,89
2390
7,31
2320
7,10
VESNA 1405961885047
301
0,92
TELEKOMUNIKACIJA DOO BLACE 07585055
182
0,55
BAKOVI
144
0,44
DUŠAN 0407956880036
8) Vrednost osnovnog kapitala u 000 din.
127.472
9) Broj izdatih akcija (obi nih i prioritetnih sa ISIN
brojem i CFI kodom)
10) Podaci o zavisnim društvima (do pet
najzna ajnijih subjekata konsolidacije, poslovno
ime, sedište i poslovna adresa
Obi ne akcije:
32.685, nominalna vrednost 3.900,00 RSD, ISIN broj:
RSRUPLE63873, CFI kod: ESVUFR
11) Poslovno ime, sedište i poslovna adresa
revizorske ku e koja je revidirala poslednji
finansijski izveštaj
12) Poslovno ime organizovanog tržišta na koje
su uklju ene akcije
NDP Audit & Konsalting
BEOGRAD, Topli in venac 3/IV
"RUMAPLAST-INVEST" – LJUBLJANA, Republika Slovenija, Poljanski nasip 8,
„RUMAPLAST-PROMET“- MARIBOR,Republika Slovenija,Vita Kraigherja 5
Vanberzansko tržište, Beogradska berza a.d. Beograd
Podaci o upravi društva
1)
lanovi uprave (na dan 31.12.2010.)
Ime, prezime, prebivalište
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, lanstvo u drugim UO i
NO, broj akcija i procenat u eš a koje poseduju
MATJAŽ KOŽELJ, RUMA, D-4/b-7
Mr ekonomije, Zamenik gen.direktora za ekonomska pitanja,
Rumaplast a.d. – Ruma
ZIROJEVI
Dipl.ecc., vlasnik firme za proizvodnju, trgovinu i usluge
„RESEARCE DEVELOPMENT CENTER“ D.o.o “ Novi Sad
MILENKO, NOVI SAD, Stojana Novakovi a br. 17
DOV
MARJAN, LJUBLJANA, Savaljska cesta 59 R.Slovenija
STANKO ILI ,Zrenjanin,Dr
or a Jovanovi a 10
MIRAN ŠUBIC,LJUBLJANA,Rimska 14 R.Slovenija
2)
Dr nauka, Stariji Izvršni potpredsednik Hemofarm Vršac
Dr.ekonomskih nauka,Direktor KOTO Srbija
Dipl.ekonomista,pomo nik izvršnog Direktora Lov en osiguranja
AD Podgorica
lanovi Nadzornog odbora (na dan 31.12.2009.)
Ime, prezime, prebivalište
FRANC
O KO,SLOVENSKA
65,Republika Slovenija
BISTRICA,Protijezan
ANDREJ URBAS,LJUBLANA,Verši eva ulica 13,
R.Slovenija
EDOMIR MIŠI ,Novi Sad,
Obrazovanje, sadašnje zaposlenje, lanstvo u drugim UO i
NO, broj akcija i procenat u eš a koje poseduju
Dipl.trener judoa,Generalni sekretar Judo saveza Slovenije
Dipl.ekonomista,zaposlen u A Banci Ljubljana
Dipl.ekonomista,zaposlen u NLB banci kao savetnik
Izvršnog
direktora
Podaci o poslovanju društva
1) Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja, prihoda po delatnostima, opis osnovnih proizvoda i usluga sa
posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomi nost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost, kao i efektima promene
u pravnom položaju društva.
Ukupan prihod u 000 din.
421.995
Ukupan rashod u 000 din.
435.029
Gubitak u 000 din.
13.699 Prema proceni uprave najve i rizik je nestabilno tržište i
Prihod od prodaje robe na doma em tržištu i
1.572 naplata potraživanja.
stranom u 000 din.
Društvo vodi više sudskih sporova za naplatu potraživanja od
Prihod od prodaje proizvoda i usluga na doma em i
427.705
kojih je najve i na 52.666.000 dinara za ostala potraživanja od
stranom tržištu u 000 din.
"Protekta" AD Beograd.Presuda je doneta u korist RumaplastPokazatelji poslovanja
a Ad,ali je naplata malo izvesna.
I stepen likvidnosti
1,06%
II stepen likvidnosti
62,34%
Neto obrtni kapital u 000 din.
264.976
Analiza kratkoro ne i dugoro ne finansijske ravnoteže
KRATKORO NE
DUGORO NE
Gotovina
1.828 Kapital
241.638
Kupci i druga potraživanja
105.713 Dugoro na rezervisanja
1.474
Kratkoro ni finansijski plasmani
- Dugoro ne obaveze
67.944
311.056
PDV, AVR i odložena poreska sredstva
19.554 Kapital i dugoro ne obaveze (1-3)
Likvidna i kratkoro no vezana sredstva (1-4)
127.095 Neupla eni upisani kapital
0
Kratkoro ne finansijske obaveze
73.074 Nematerijalna ulaganja i goodwill
574
Obaveze iz poslovanja
96.634 Nekretnine, postrojenja, oprema i
150.899
biol.sredstva
Ostale obaveze
2.806 Dugoro ni finansijski plasmani
69.091
Kratkoro ni izvori finansiranja (6-8)
172.514 Gubitak izvan visine kapitala
0
Dug.vezana sredstva bez zaliha (5-9)
220.564
Obrtni fond (4-10)
90.492
Zalihe (stalne)
137.881
Procenat pokri a stalnih zaliha
65,63%%
obrtnim fondom (11/12* 100)
Društvo odgovara za istinitost i ta nost podataka navedenih u izveštaju na isti na in kao i za istinitost i ta nost podataka
navedenih u prospektu.
Revizor NDP Audit & Konsaling d.o.o Beograd,iskazalo je rezerve po pitanju:
-ne ispravljanja vrednosti potraživanja ,a na osnovu starosne strukture za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od
2.559 hiljada dinara.
Izuzev napred navedenog Društvo je finansijske izveštaje prikazalo istinito i objektivno po svim materijalno zna ajnim
aspektima,kao i rezultate njegovog poslovanja.
Uvid u finansijske izveštaje Društva i izveštaje Revizora može se izvršiti svakog dana na sajtu www.rumaplast.com
Ruma,. 01.07.2011
RUMAPLAST a.d. – RUMA,
Pavle Strugar, generalni direktor
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu