Društvo za reviziju “RECONT” d.o.o. Zenica
Branislava Nušića broj 7 Zenica
Tel/ fax: 032 401 245
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.GODINE
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju
toplotne energije “TOPLANE – SARAJEVO” d.o.o. SARAJEVO
Februar/2014.godine
SADRŽAJ
Strana
Odgovornost za finansijske izvještaje
Izvještaj nezavisnog revizora
Skraćeni godišnji izvještaj o poslovanju
Bilans uspjeha
Bilans stanja
3
4-6
7
8-9
10-11
Izvještaj o promjenama u novčanom toku
12
Izvještaj o promjenama na kapitalu
13
Uvodni dio pravni dio
14-16
Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja-Osnovne računovodstvene politike
17-27
Bilješke uz finansijske izvještaje
28-48
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
Bez kvalifikacije našeg mišljenja skrećemo pažnju :
Preduzeće već duži vremenski period posluje sa gubitkom. Osnivač je o navedenom
informisan u skladu sa MSFI od strane Uprave preduzeća. Preduzeće ima gubitak u ukupnom
iznosu 100.993.272 KM, od čega gubitak do visne kapitala u iznosu od 22.585.861 KM, a
iznos od 78.407.411 KM gubitak iznad kapitala i trebalo je već ranije postupiti u skladu sa
članom 193. Zakona o privrednim društvima. Iako je Skupština preduzeća donijela Odluku o
nastavku rada i obavljanja javne funkcije, Osnivač nije jasno definisao svoju strategiju daljnjeg
načina rada i razvoja KJKP „Toplane- Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo. Navedeno je definisano i u
prethodnoj reviziji.
Obaveze prema dobavljaču KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.Sarajevo na dan 31.12.2013.godine
iznose 87.904.944 KM. Stanja nisu usaglašena za iznos od 1.672.154 KM (veća potraživanja
KJKP „Sarajevogasa“ d.o.o. Sarajevo) uz dodatno neslaganje starosne strukture duga.
Naglašavamo da obaveze sa ovim dobavljačem nisu usaglašene već duži vremenski period,
iako postoji protokol o usklađivanju iz 2012.godine koji KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo nije
ispoštovao. Mi naglašavamo da je osnivač oba Preduzeća Kanton Sarajevo i da je neophodno
da Osnivač strateški donese odluke za oba Preduzeća.
Potrebno je da Osnivač u što kraćem roku definiše stavove u vezi evidentiranja imovine
date na upravljanje, čime bi se stvorili preduslovi, kriterij i metodologija utvrđivanja ekonomske
cijene koštanja usluga, odnosno izvori za pokriće gubitaka.
Potrebno je da Osnivač u što kraćem roku zauzme jasan pismeni stav u vezi sa prenosom
sredstava iz prethodnog perioda i revidiranog perioda sa stanovišta kvalifikacije, odnosno da
definiše da li je prijenos sredstava vršen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u cilju
pokrića gubitka-uloga vlasnika kapitala (što je neoporezivo sa aspekta PDV-a) ili je prijenos
sredstava vršen kao subvencija cijene koštanja u skladu sa Zakonom o komunalnim
djelatnostima-uloga Kantona u odobravanju cijene koštanja usluge u Javnom preduzeću (što je
oporezivo sa aspekta PDV-a). Naglašavamo da se sredstva od Kantona mogu prenijeti samo po
ova dva osnova (koja trebaju biti definisana odlukom) jer ista imaju dva različita tretmana sa
stanovišta tumačenja obaveze poreza na dodanu vrijednost.
Potrebno je se Osnivač hitno izjasni o namjeni za koju je vršio prijenos sredstava (pokriće
gubitka ili subvencija cijene koštanja) i uzme aktivno učešće u rješavanju sudskog spora
vezanog za dodatno utvrđene obaveze poreza po odbitku, a sve u cilju zaštite imovine koju je
dao na upravljanje Javnom preduzeću. Hipoteka nad 76 kotlovnica je značajna imovina bez koje
Javno preduzeće ne bi moglo da obavlja pružanje usluga javnog interesa građana Kantona
Sarajevo.
Obaveze dugoročnih kredita (IDA krediti) u 2013.godini su uvećane za dodatno utvrđene
obaveze. Shodno činjenici da je Preduzeće imalo uknjižen značajni dio IDA kredita, a da isti nije
plaćao u prethodnom periodu zbog nelikvidnosti, mišljenja smo da će dodatni dio stvaranja
obaveze za plaćanje IDA kredite stvoriti još jači i još teži problem likvidnosti i sumnju na
mogućnost daljnjeg nastavka rada, posebno kada se napomene da je Preduzeće dalo 132
bjanko mjenica za pokriće plaćanja obaveza po IDA kreditima za iznos ukupne obaveze od
25.359.615 KM.
Februar/ 2014.godine
5
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
SKRAĆENI BILANS STANJA I BILANSA USPJEHA
1. SKRAĆENI BILANS STANJA DRUŠTVA
AKTIVA
Stalna sredstva i dugoročni plasmani
Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja
Tekuća sredstva
Odložena porezna sredstva
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupna aktiva
PASIVA
A) Kapital
B) Dugoročna rezervisanja
C) Dugoročne obaveze
D) Odložene porezne obaveze
E) Kratkoročne obaveze
F) Pasivna vremenska razgraničenja
G) Odložene porezne obaveze
Ukupno pasiva
2. SKRAĆENI BILANS PRIHODA I RASHODA
a) Prihodi
b) Rashodi
c) Dobitak/gubitak pr je poreza
d) Porez na dobit
e) Dobitak/gubitak posl je poreza
Neovisno mišljenje revizora “Recont” d.o.o. Zenica
A)
B)
C)
D)
E)
28.573.253
0
18.212.027
0
78.407.411
125.192.691
0
11.197.759
23.590.456
0
90.388.629
15.847
0
125.192.691
54.798.552
78.271.732
-23.473.180
0
-23.473.180
Pozitivno mišljenje
PREGLED BILANSA STANJA SA POJEDINAČNIM UČEŠĆEM
NAZIV
A) STALNA IMOVINA I
DUG.PLASMANI
B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA
D) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA
E) GUBITAK IZNAD VISINE
KAPITALA
IZNOS
2013.
28.573.253
0
18.212.027
% U AKTIVI
22,82%
0,00%
14,55%
0
0,00%
78.407.411
62,63%
NAZIV
A) KAPITAL
B) DUGOROČNA
REZERVISANJA
C) DUGOROČNE OBAVEZE
D) ODLOŽENE POREZNE
OBAVEZE
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
F) PVR
G) ODLOŽENE POREZNE
OBAVEZE
UKUPNO AKTIVA
125.192.691
100,00%
UKUPNO PASIVA
Februar/ 2014.godine
IZNOS
2013.
0
11.197.759
23.590.456
0
90.388.629
15.847
0
125.192.691
% U PASIVI
0,00%
8,94%
18,84%
0,00%
72,20%
0,01%
0,00%
100,00%
7
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
POZICIJA
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
60
600
601
602
61
610
611
612
62
65
50
51
52
520 521
523, 524
527, 529
53
540 do 542
543 do 549
55
poveć. 11 i 12, ili
595
smanj. 11 i 12, ili
596
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
670
671
672
674
675
676
677
678
679
57 bez 573
570
571
572
574
575
576
577
578
579
68 bez 688
680
681
682
683
684
2012. godina
48.384.425
0
0
0
0
47.300 314
0
47.300 314
0
0
1.084.111
67.404.832
0
49.533.128
10.951.759
9.157 830
1.654.179
139.750
640.751
5.258 900
0
1.020 294
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
0
0
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
0
0
0
10.188.832
0
19.020.407
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)
Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)
Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0
OSTALI PRIHODI I RASHODI
67 bez 673
1i
2
1.1.
IZNOS
2013.godina
49.655.328
0
0
0
0
47.717.478
0
47.717.478
0
0
1.937 850
59.844.160
0
42.287 674
10.962 563
9.222 966
1.638.773
100 824
623 971
4.913 856
0
1.056 096
FINANSIJSKI PR HODI I RASHODI
66
660
661
662
663
664
669
56
560
561
562
563
569
Bilješk
a
BILANS USPJEHA za period od 01.01. do 31.12.2013. godine
Grupa konta,
konto
Ostali prihodi i dobici osim po osnovu osnovne imovine namijenjene prodaji i obustavljenog
poslovanja (245 do 253)
1. Dobici od prodaje osnovne imovine
2. Dobici od prodaje investicionih nekretnina
3. Dobici od prodaje biološke imovine
4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
5. Dobici od prodaje materijala
6. Viškovi
7. Naplaćena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Ostali rashodi i gubici osim po osnovu osnovne imovine namijenjene prodaji osim po osnovu
osnovne imovine namijenjene prodaji
1. Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina
3. Gubici od prodaje i rashodovanja biološke imovine
4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)
PR HODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI MOVINE (osim osnovne imovine
namijenjene prodaji i imovine obustavljenog poslovanja)
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalne imovine
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalne osnovne imovine
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti biološke imovine za koju se obračunava amortizacija
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dug. fin. plasmana i fin. imovine raspoložive za prodaju
Februar/ 2014.godine
2.1.
3.
1i
2
1.2.
2.2.
3.
3.
3.
1i
2
1.3.
2.3.
3.
3.
1i
2
1.4.
0
0
1.227 019
0
0
1.052 814
0
0
174 205
153 383
0
142 235
11.148
0
0
1.073.636
0
0
9.115.196
432 972
0
0
301.419
0
0
131 553
58
0
58
0
0
0
432.914
0
0
18.587.493
3.876.210
4.911.813
5.757
0
0
0
59 667
5 327
3.803 583
416
1.460
0
0
0
0
44 083
14 547
4.049 370
40 564
763 249
6.697.736
6.979.462
7 888
0
0
0
4 360
1 903
0
6.672.723
10 862
0
2.821.526
17 808
0
0
0
2.406
13 822
0
6.895 901
49 525
0
2.067.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILANS STANJA na dan 31.12.2013. godine
Grupa konta,
konto
POZICIJA
Bilješka
IZNOS
2013.godine
IZNOS
2012.godine
AKTIVA
01
010
011
012
013, 014
015, 017
02
020
021
022 do 024
026
025, 027
03
04
040
041
042
045, 047
05
06
060
061
062
063
064
065
066
068
07
070
071 do 078
091, 098
090
10 do 15
10
11
12
13
14
15
20
20 bez 207
207
21, 22, 23
210
211
212
22
23
24
240
241
242
243, 244
245
246
248
27
28 bez 288
288
290
88
A) STALNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)
I. Nematerijalna imovina (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwil
4. Ostala nematerijalna imovina
5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljišta
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Stambene zgrade i stanovi
5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
III. Investicione nekretnine
IV. Biološka imovina (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka imovina u pripremi
V. Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina
VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugoročni krediti dati u zemlji
5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu
6. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju
7. Finansijska imovina koja se drži do roka dospijeća
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugoročna potraživanja
VIII. Dugoročna razgraničenja
B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)
I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Osnovna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno posl.
6. Dati avansi
II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)
1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)
a) Novac
b) Novčani ekvivalenti
2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
e) Druga kratkoročna potraživanja
3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti dati u zemlji
c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu
d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana
e) Finansijska imovina namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska imovina po fer vrijednosti
g) Ostali kratkoročni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgraničenja
D) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)
Vanbilansna aktiva
Ukupna aktiva (065+066)
Februar/ 2014.godine
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4 8..
5.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
7.
8.
9.
28.573.253
138.881
0
0
0
86.063
52.818
28.410.245
2.799.193
13.308.346
12.225.777
0
76.929
0
0
0
0
0
0
0
24.127
0
24.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.212.027
5.258.870
5.247.710
0
0
0
0
11.160
12.953.157
267.608
267.608
0
10.217.687
0
10.179.898
0
0
0
37.789
0
0
0
0
0
0
0
2.434.688
33.174
0
78.407.411
125.192.691
43.106.933
168.299.624
29.992.059
109.125
0
0
0
109.125
0
29.858.807
0
16.401.696
13 245.594
0
211.517
0
0
0
0
0
0
0
24.127
0
24.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.118.532
5.027.888
4 988.711
0
0
0
0
39.177
12.090.644
340.204
340.204
0
10.487.973
0
10.435.499
0
0
0
52.474
0
0
0
0
0
0
0
1 205.688
56.779
0
56.725.981
103.836.572
14.140.163
117 976.735
10
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
IZVJEŠTAJ
O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE
1.
UVODNI DIO REVIZIJE
Naziv Društva
Skraćeni naziv Društva
Sjedište Društva
ID broj
PDV broj
Šifra djelatnosti
Vlasništvo
Sudski registar
Osnovni kapital
Podružnice
Djelatnost
Normativni akti
Usvojeni pravilnici u
2013.godini
Organi upravljanja i
rukovođenja
Skupština društva
Nadzorni odbor
Odbor za reviziju
Odjel za internu reviziju
Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i
distribuciju toplotne energije
„TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
KJKP ''Toplane-Sarajevo'' d.o.o. Sarajevo
Ul. Semira Frašte broj 22, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
4200353740001
200353740001
40.30 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom
Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1
Rješenje broj 065-0-RegZ-13-004289, 18.07.2013. godine-izdat
aktuelni izvod iz sudskog registra.
Registrovani kapital u sudu 10.000,00 KM
Preduzeće nema podružnice.
Osnovna djelatnost Preduzeća je proizvodnja i distribucija
električne energije i snabdjevanje parom i toplom vodom. Pored
djelatnosti
u
zemlji,
Preduzeće
je
registrovano
za
vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti.
Statut KJKP Toplane Sarajevo; Pravilnik o radu; Pravilnik o zaštiti
na radu; Cjenovnik usluga; Pravilnik o zaštiti od požara i
vatrogastvu; Pravilnik o utvrđivanju postupka i provođenju
direktnog sporazuma; Pravilnik za postupak nabavke; Etički
kodeks; Pravilnik o poslovnoj tajni; Pravilnik o dodjeli i prodaji
stanova kojima raspolaže KJKP Toplane Sarajevo; Plan sigurnosti
ličnih podataka; Vodič za pristup informacijama
Izmjene Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
Organi upravljanja Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor i
Uprava. Pored navedenog, u okviru Preduzeća je imenovan i
Odbor za reviziju.
- Isak Krpić, predsjednik
- Tea Kulenović, član
- Begajeta Mustafić, član
- Zlatko Čengić, predsjednik
- Alija Isović, član
- Mustafa Čengić, član
- Seadeta Cerić, predsjednik
- Advija Alihodžić, član
- Selima Kafedžić, član
Odbor za reviziju je 2011. godine, imenovao Alminu Mujčić
dipl.ecc. za direktora Odjela interne revizije na mandat od četiri
godine počev od 27.10.2011. godine.
Februar/ 2014.godine
14
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
Članovi Uprave
Direktor Društva
Zaposleni
Angažovana lica
Povezana pravna lica
Društvo ima udjele
Prethodne revizije-analiza
aktivnosti po preporukama
Period koji se revidira
Popis
Kontrole
Informacioni sistem
Hipoteke nad imovinom
Sudski sporovi
- Admir Džubur, direktor
- Asima Granulo, izvršni direktor
- Mirzo Hadžialić, izvršni direktor
Džubur Admir, direktor bez ograničenja ovlaštenja
Stanje broja radnika na dan 01.01.2013.godine.....362 zaposlenika
Broj zaposlenih u toku 2013.godine dolazak............15 zaposlenika
Broj zaposlenih u toku 2013.godine prestanak ........16 zaposlenika
Stanje broja radnika na dan 31.12.2013.godine.....361 zaposlenika
U ukupnom broju zaposlenih je 6 pripravnika, angažovanih po
osnovu Projekta Zavoda za zapošljavanje.
U toku revidiranog perioda Preduzeće je angažovalo 2 lica po
osnovu Ugovora o djelu.
Preduzeće je dalo izjavu da nema povezanih pravnih lica.
Preduzeće je dalo izjavu da ima uspostavljenu Knjigu udjela.
Organi upravljanja su razmatrali i usvojili reviziju seta finansijskih
izvještaja za poslovnu 2012. godinu. Reviziju 2012. godine obavila
je revizorska kuća „RECONT“ d.o.o. ZENICA. Izdato je pozitivno
mišljenje.
Vrši se revizija seta finansijskih izvještaja za poslovnu
2013.godinu. Reviziju je obavio revizorski tim na čelu sa
voditeljicom Mr.sci. Elvirom Pidro, ovlaštenim revizorom revizorske
kuće Recont d.o.o. Zenica. Revizija je planirana u mjesecu
decembru 2013. godine, a revizorske procedure provedene u toku
januara-februar 2014. godine.
Revizija je obavila proceduru popisa, te našim uzorcima nismo
uočili razlike u obavljenom popisu od strane Komisija za popis.
U 2013.godini nije bilo kontrola.
Računovodstvena evidencija vodi se u softveru InfoSoft. Ovaj
program zadovoljava potrebe računovodstvenog evidentiranja.
Pored navedenog Preduzeće koristi pomoćne programe za
naplatu potraživanja, normativnu potrošnju goriva, evidenciju
godišnjih odmora, evidenciju radnog vremena, evidenciju
ugrađenih elemenata u podstanice, program baze rezervnih
dijelova za motorna vozila, te program za vođenje protokola.
Preduzeće je uspostavilo hipoteku Ugovorom o zasnivanju
založnog prava na nekretninama i Aneksom ugovora, a u svrhu
obezbjeđenja potraživanja Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje BiH, utvrđenog Rješenjem, od strane Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje BiH, broj:02/4-16-Up/I-OPL81/13, od 30.07.2013.godine, a kojim se odobrava odgoda
plaćanja do 05.08.2014.godine, duga po osnovu dospjelih, a
neizmirenih PDV obaveza Poreskog obveznika KJKP ,,ToplaneSarajevo'' d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 7.955.842,29 KM.
Preduzeće je izvršilo utuženje po osnovu 19.809 predmeta za
potraživanje po osnovu zagrijavanja stambenih prostora, 654
predmeta po osnovu poslovnih prostora i 3 predmeta po osnovu
sanitarne vode.
Preduzeće vodi 27 sporova u kojima je tužitelj, te 19 sporova u
kojima je Preduzeće tužena strana.
Februar/ 2014.godine
15
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
Cilj i obim revizije
Značajni događaji u 2013.
Događaj nakon bilansiranja
Datum zadnjeg pregleda
Procjena neograničenosti
poslovanja
Napomene
Cilj revizije finansijskih izvještaja je omogućiti revizoru da izrazi
mišljenje o tome da li su, u svakom značajnom pogledu, finansijski
izvještaji pripremljeni u skladu sa važećom zakonskom
regulativom.
Revizija je planirana i izvršena sa ciljem pribavljanja realne osnove
za donošenje mišljenja o tome da li finansijski izvještaji odražavaju
tačan i istinit prikaz poslovanja tokom godine te stanja na kraju
godine. Sastavni dio ugovora je potpisano pismo o angažmanu i
izjava o potpunosti.
Pokrenut upravni spor pred Sudom BiH protiv Rješenja Uprave za
indirektno oporezivanje broj 04/5-3/IV-UP-17-433-4/12 od
27.03.2013.godine za razrez dodatnog poreza, na sredstva
primljena od osnivača.
Založena imovina koja je data kao garancija plaćanja obaveze
prema sudskom sporu. (79 kotlovnica).
Naknadno priznate obaveza po IDA kreditima od 4.625.261 KM,
teretio je finansijski rezultat tekućeg perioda.
Preduzeće dalo 132 bjanko mjenica za pokriće plaćanja obaveza
po IDA kreditima za iznos ukupne obaveze od 25.359.615 KM.
Do našeg zadnjeg pregleda, nije bilo značajnih događaja nakon
bilansiranja.
Datum zadnjeg pregleda izvršen je 05.02.2014.godine
Rizik nastavka poslovanja
Izdato konačno mišljenje ne razlikuje se od izdatog nacrta
izvještaja osim u tehičkom dijelu.
Februar/ 2014.godine
16
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
1. Izjava o usklađenosti
Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja (MSFI) koje je objavio Međunarodni odbor za računovodstvene standarde.
2. Osnova prezentacije finansijskih izvještaja
Finansijski izvještaji obuhvata bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanom toku i
promjene u vlasničkom kapitalu. Računovodstvene politike i zabilješke sastavni su dio
finansijskih izvještaja.
Finansijski izvještaji Preduzeća su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
reviziji FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).
Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji
podrazumijeva da će JP nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti.
Finansijski izvještaji su sastavljeni po principu dosljednosti prema kojem se odabrana pravila
vrednovanja dosljedno primjenjuju u dužem vremenskom intervalu.
Svi izvještaji su prikazani u konvertibilnim markama (KM). Transakcije iskazane u
stranim sredstvima plaćanja preračnuate su u BAM po kursu važećem na dan transakcje. BAM
je važeća valuta u BIH te su u toj valuti prezentirani finansijski izvještaji. Kursne razlike iz
preračunavanja stranih sredstava plaćanja priznaju se u bilansu uspjeha. Nemonetarne stavke
izražene u stranoj valuti vrednovane po fer vrijednosti preračunate su u konvertibilne marke po
kursu važećem na dan određivanja fer vrijednosti. Nemonetarne stavke izražene u stranoj valuti
iskazane po trošku nabave iskazane su promjenom kursa strane valute na datum transakcije.
Kursevi važnijih valuta na kraju godine bili su kako slijedi:
31.12.2013.
1 €= 1,95583 KM
3. Događaj nakon datuma bilansa
Datum zadnjih događanja za reviziju je 10.02.2013.godine te poslije navedenog datuma
nismo izvršili uvid eventualnih događanja kao i uticaja na bilansne pozicije.
4. Popis
Revizija je prisustvovala popisu. Našim popisom utvrdili smo da nema razlika u odnosu na
obavljeni popis, te da nemamo primjedbi na organizaciju i vremenski period obavljenog popisa
od strane Komisija za popis.
Februar/ 2014.godine
17
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
5. Rezime značajnih računovodstvenih politika
Prihodi
Prihod Preduzeća predstavlja prihod od redovnih–operativnih i ostalih aktivnosti i klasifikovani su
kao:
prihod od prodaje proizvoda (od centralnog grijanja – stambeni i poslovni prostor),
prihod po osnovu isporučenih, a nefakturisanih proizvoda (centralno grijanje - stambeni
prostor)
prihod od pruženih usluga (usluge upraviteljima, saglasnosti, izrada i pregled projektne
dokumentacije, usluge na sistemu centralnog grijanja korisnika i drugo)
Ostali prihodi obuhvataju:
prihode od finansiranja (kamate po utuženju, naplaćene sudske troškove),
ostale prihode (od otpisanih obaveza, prodatog materijala i stalnih sredstava, naplaćenih
otpisanih potraživanja i drugo)
Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima na osnovu sljedećih elemenata:
dobra ili usluge su isporučene kupcu,
iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture ili naplaćenog iznosa,
kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi u Preduzeće,
kada se troškovi, koji su nastali ili će nastati vezano za transakciju, mogu pouzdano
izmjeriti.
Shodno Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije
Vlade Kantona Sarajevo, a u vezi sa dužinom trajanja sezone grijanja, te načina fakturisanja
definisanog shodno važećem Zaključku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-27789-8/07 od
20.11.2007. godine, Javno preduzeće je prihode priznalo u obračunskom razdoblju u kojem su
pružene usluge, odnosno vrši se vrednovanje svih prihoda u periodu kada je usluga izvršena
(šest mjeseci), a fakuturisanje se vrši prema korisnicima kroz dvanaest mjeseci.
Sredstva dobijena za nabavku opreme u Preduzeću računovodstveno se tretiraju kao
odloženi prihod koji se priznaje u prihode perioda u srazmjeri sa amortizacijom opreme
nabavljene iz tih sredstava.
ZNAČAJNO JE NAPOMENUTI
Da Preduzeće, zbog dvojne uloge osnivača, (uloga vlasnika JP i uloge donosioca
odluke o ekonomskoj cijeni koštanja) IMA ZNAČAJANE RIZIKE (naglašavamo aktuelni
problem sudskog spora za tumačenje kvalifikacije sredstava i obaveze PDV-a), sa
napomenom da osnivač ima značajnu ulogu i u donošenju odluka sa stanovišta
upravljanja i poslovanja.
Rizik proističe iz činjenice da Skupština kantona i Vlada Kantona Sarajevo nikada
nisu jasno razdvojile i definisale procedure koje će se provoditi u ovisnosti o ulozi u kojoj
se pojavljuju.
Navedeno smo isticali i u prethodnim revizijama, ali nije došlo do promjene politike
osnivača prema navedenom. Zbog navedenog rizici se nastavljaju i Uprava se suočava sa
problemima definisanja politika koje će provoditi, a koje će se reflektovati na bilansne
pozicije.
Februar/ 2014.godine
18
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Zbog toga je u 2013.godini doneseno niz odluka, sa različitih nivoa upravljanja,
kojim bi se pokušali zadovoljili svi zahtjevi MRS, a da bi se istovremeno postupilo po
svim odlukama osnivača i sprovođenje Rješenja Uprave za indirektno oporezivanje kao
značajnog dijela aktuelne problematike u Preduzeću.
STAV UPRAVE PREDUZEĆA ZA PRIZNAVANJE SREDSTAVA KANTONA
U cilju smanjenja poreskih rizika revidiranog perioda, a prema riziku koji proizilazi iz
sudskog spora-tumačenja Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa kvalifikacijom prenesenih
sredstava Kantona, Uprava preduzeća je u 2013.godini sva primljena sredstva od Kantona
evidentirala kao prihod UMANJUJUĆI IZNOS PDV-a, odnosno stvarala obavezu PDV-a, zbog
neprecizno definisanog pravnog osnova za prenos i namjenu sredstava (pokriće gubitaka ili
subevencija cijene).
ULOGA OSNIVAČA –POTREBNI JASNI STAVOVI
Srećemo pažnju na nedefinisani sistem imovinsko-pravnih odnosa sobzirom da je osnivač
vlasnik imovine date na upravljanje javnom preduzeću. Osnivač ima i drugu ulogu, a odnosi se
na ulogu vlasnika, što mu obezbjeđuje da ima uticaj na donošenje odluka te, da postavlja organe
upravljanja i ima uticaj na izbor organa rukovođenja. Pored navedenog osnivač JP ima uticaj na
formiranje cijene koštanja usluge.
Iz navedenog osnivač ima trojnu ulogu:
1. Vlasnika imovine date na upravljanje javnom preduzeću;
2. Organ koji odobrava cijene usluge;
3. Osnivač javnog preduzeća što znači da donosi sve odluke;
Zbog trojnosti uloge koju osnivač ima, a da pri tome nema jasno definisanog Zakona o javnim
dobrima, te prilagođenog Zakona o Javnim preduzećima (jer je isti definisan samo za Preduzeća
koja su formirana u cilju ostvarenja dobiti, efikasnog poslovanja, investicija i obavljanja
djelatnosti), vidljiv je problem upravaljanja javnim preduzećem gdje je primarni cilj pružanje
javnih usluga stanovništvu, u okviru čega bi ostvarena dobit služila isključivo za održavanje
javnih dobara, odnosno ulaganja u infrastrukturu.
Vlasništvo nad imovinom
U poslovim knjigama preduzeća cjelokupna imovina je kapitalizirana-knjižena u kapital.
Kapitalizirana imovina je rezultat računovodstvenog evidentiranja koji se temeljio na
evidentiranim poslovnim promjenama prethodnog perioda. Odlukom o usklađivanju broj 01-0527988-1/05, donesenom u 2005.godini, u članu 11. je definisala da osnovi kapital javnog
preduzeća iznosi 10.000 KM, tako da je razlika kapitalizirane imovine prenesena u rezerve
preduzeća. NAPOMENA REVIZORA:Do danas Preduzeće nije riješilo problem evidentiranja
rezervi, a i ne može bez jasnog stava osnivača.
Cijena koštanja pruženih usluga
U skladu sa članom 23., stav 6. Zakona o komunalnim djelatnostima definisano je sljedeće:
CITAT: „Ukoliko se cijene usluge utvrde u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku
sredstava će nadoknaditi Kanton, Grad, odnosno Općina.”
Februar/ 2014.godine
19
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Navedeni član Zakona je potpuno jasan, stim da naglašavamo činjenicu da Kanton
nikada nije definisao i potvrdio ekonomsku i stvarnu cijenu koštanja usluge, kako bi se
jasno definisala i fakturisala razlika sredstava koju će nadoknaditi Kanton.
Zbog nedefinisanja evidentiranja imovine i nedefinisane metodologije utvrđivanja cijene
koštanja usluga, proizilazi RIZIK RAZLIČITOG TUMAČENJA KVALIFIKACIJE SREDSTAVA
KOJE PRENOSI KANTON, jer Kanton ima još jednu ulogu-ulogu Osnivača.
Skupština Kantona-Osnivač JP
Skupština Kantona je Odlukom imenovala Skupštinu Preduzeća (tročlano tijelo) bez
ograničenja kojem su prenesene ovlasti osnivača u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonu o javnim preduzećima Osnivač vrši
pokriće gubitka iz poslovanja. Sredstva za pokriće gubitka obezbjeđuju se u budžetu Kantona
Sarajevo, a Vlada Kantona bi trebala da donese odluke o prenosu sredstava pri čemu se treba
pozvati na Zakonom o priverdnim društvima, jer sredstva nisu budžetski namjenjena za
subvenciju cijene koštanja, nego za pokriće gubitka iz ukupnog poslovanja.
Donošenje odluka
Iz navedenog proizilazi da Skupština Kantona kao osnivač treba da definiše način
priznavanja imovine i način formiranja ekonomske cijene usluge. Na osnovu formirane
ekonomske cijene koštanja usluge, Vlada bi trebala definisati stvarnu cijenu koštanja usluge, te
ako je ista manja od ekonomske potrebno je da Preduzeće vrši MJESEČNO FAKTURISANJE
RAZLIKE CIJENE iz čega proizilazi da se vrši subvencija i da je ovo fakturisanje usko povezano
sa cijenom usluge. Iz navedenog ONDA JASNO PROIZILAZI I OBAVEZA PLAĆANJA PDV-a.
Sve dok se ne utvrdi postojanje stvarne razlike u cijeni usluge postoji i različita tumačenja
kvalifikacija uplate bilo koje vrste od strane Kantona, te je i jedino mogući trenutni stav Uprave
preduzeća da sve uplate kvalifikuje kao subvencija koje su neposredno povezane sa cijenom
usluge kako bi smanjila poreski rizik.
Preporučujemo da Skupština u svojstvu osnivača obezbijedi:
1.
Stav o evidentiranju imovine,
2.
Stav Vlade o priznavanja razlike ekonomske i trenutne cijene usluge,
3.
Stav Vlade o načinu prenosu sredstava Preduzeću u cilju pokrića gubitka i
neovisnosti prenosa sredstava za pokriće gubitka u odnosu na cijenu pružene
usluge.
Jasni stavovi Vlade Kantona, UZ OBAVEZU DONOŠENJA ODLUKE O PRENOSU
SREDSTAVA, obezbijedit će pravilnu kvalifikaciju sredstava iz čega proizilazi i pravilno
evidentiranje prihoda i obaveza PDV-a, kao i pravilno definisanje politka koje treba da donese
Uprava preduzeća.
Sugerišemo da se u rješavanje Sudskog spora uključi Vlada Kantona, jer zbog niza
nejasnoća koje smo gore naveli, isto nikako ne može biti u nadležnosti Uprave. Sudski spor je
jako složen i ako mu se ne priđe sa velikim razumjevanjem postoji visoki rizik da se isti izgubi.
Februar/ 2014.godine
20
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Navedeno još više i još dublje ugrožava likvidnost i stalnost poslovanja Javnog
Preduzeća Toplane d.o.o. Sarajevo.
Posebno naglašavamo kao rizik likvidnosti i stalnosti poslovanja:
1.
Založena imovina koja je data kao garancija plaćanja obaveze prema sudskom sporu, sa
naglaskom da je imovina data na korištenje od strane Kantona, a na istoj je izvršen zalog
za poreske obaveze Javnog preduzeća. (79 kotlovnica).
2.
Date je 132 bjanko mjenica za pokriće plaćanja obaveza po IDA kreditima za iznos ukupne
obaveze od 25.359.615 KM na dan 28.08.2013. godine.
Rashodi
Rashodima se smatraju smanjenja ekonomskih koristi Preduzeća tokom obračunskog
perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili pak nastanka obaveza, što ima za posljedicu
smanjenje kapitala, osim onih smanjenja koja su rezultat raspodjele kapitala od strane vlasnika.
Najznačajniji rashodi Preduzeća su:
a) Poslovni rashodi,
b) Finansijski rashodi, koji se uglavnom odnose na ostale finansijske rashode,
c) Ostale rashode i gubitke,
d) Efekat promjene računovodstvenih politka
U okviru poslovnih rashoda najznačajnije učešće čine materijalni troškovi 71 %, troškovi
plaća i drugih ličnih primanja radnika 18 %, a amortizacija čini 8 %.
Finansijski rashode u najznačajnijem iznosu odnose se na kamate po IDA kreditima.
Ostali rashodi odnose se najvećim dijelom na otpis nenaplaćenih potraživanja.
Evidentirani rashodi u efektima najvećim dijelom odnose se na uknjižene rashode
nastale kao preuzimanje obaveze IDA kredita (Dana 19.07.2013. godine donesena je Odluka
Skupštine Preduzeća o davanju saglasnosti na potpisivanje ovih ugovora), te uknjiženih
procjena Uprave napravljene po rješenju Uprave za indirektno oprezivanje broj:04/5-3/IV-UP-17433-2/12 od 04.03.2013.godine.
Poslovni rezultat
Finansijski izvještaji koji se sačinjavaju su bilans stanja, bilans upjeha, izvještaj o
novčanom toku, izvještaj o promjena u vlasničkom kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje.
OPIS
PRIHODI
RASHODI
DOBIT/GUBITAK
Poslovne
aktivnosti
49.655.328
59.844.160
-10.188.832
Finansijske
aktivnosti
1.227.019
153.383
1.073.636
Ostali prihodi i
rashodi
3.876.210
6.697.736
-2.821.526
Efekti
promjena
39.995
11.576.453
-11.536.458
Ukupno
54.798.552
78.271.732
-23.473.180
Iz gore navedene tabele jasno se vidi da je Preduzeće najveće gubitke ostvarilo kao
rezultat obračunate amortizacije u poslovnim aktivnostima, otpisom nenaplaćenih potraživanja
kao dio sumnjivih i spornih potraživanja za naplatu u okviru ostalih aktivnosti, a najznačajniji
gubitak je ostavarene uknjižavanjem obaveze po IDA kreditima i rezervacijama po rješenju
Uprave za indirektno oporezivanje u dijelu efekata dodatno utvrđenih obaveza.
Februar/ 2014.godine
21
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Nematerijalna stalna sredstva
U skladu sa MRS 38 – Nematerijalna sredstva, tačka 24. nematerijalna stalna sredstva,
koja zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjerena su po
nabavnoj vrijednosti (trošku nabavke).
Nakon početnog priznavanja nematerijalna stalna sredstva se vode po njihovoj nabavnoj
vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju (ispravku vrijednosti) i sve akumulirane
gubitke od umanjenja (MRS 38, tačka 74.).
Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava obračunava se linearnom metodom
primjenom stope od 4% za ulaganja u tuđe građevinske objekte i 20% za zasebno nabavljene
softvere.
Nekretnine, postrojenja i oprema
U skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, tačka 15., nekretnine, postrojenja
i oprema, koji zadovoljavaju kriterije priznavanja kao sredstvo, kod početnog priznavanja mjereni
su po njihovoj nabavnoj vrijednosti.
U nabavnu vrijednost uključeni su fakturna cijena, svi drugi direktno vezani troškovi i
početna procjena troškova demontiranja, uklanjanja i obnavljanja mjesta na kojem je sredstvo
smješteno, (MRS 16, tačka 16.).
Nakon početnog priznavanja građevine, postrojenja i oprema se vode po njihovoj nabavnoj
vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja, (MRS
16, tačka 30.).
U skladu sa MRS 16, tačka 58. zemljište ima neograničeni vijek upotrebe i zbog toga se
ne amortizuje. U skladu sa MRS 16, tačka 55. na materijalna stalna sredstva u pripremi nije
obračunata amortizacija.
Korištene stope amortizacije su slijedeće:




















Građ.objekti za proizv. i prenos topl.energije
Upravne zgrade
Ostali građevinski objekti
Oprema za proizvodnju toplotne energije mašinski dio
Oprema za proizvodnju toplotne energije elektro dio
Distributivna mreža
Građevinska oprema (dizalice, skele i slično)
Mjerni i kontrolni uređaji-kalorimetri
Računari i ostala oprema za upravljanje procesima
Telefonska i telefaks oprema
Ostala uredska oprema
Oprema za grijanje
Oprema za protivpožarnu zaštitu
Oprema za protivprovalnu zaštitu
Ostala oprema
Spec jalni alati
Univerzalni alati
Uredski namještaj
Skladišni namještaj
Transportna sredstva
Februar/ 2014.godine
4%; 6,67%
2%
4%
10%
11%
9%
10%;12,50%;16,60%;20%
10%
33%
10%;20%; 33%
14%;25%;33%
20%
5%;10%
10%;20%
11%;14%;16,67 %;20%
10%;14%;20%
10%;12,50%;20%
11%
12,5%
12,50%;14%
22
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Obračun amortizacije materijalnih stalnih sredstava u upotrebi se vrši primjenom
vremenske linearne metode, po stopama određenim prema procijenjenom vijeku trajanja
sredstva, a u skladu sa MRS 16, tačka 50.
Dobici ili gubici koji nastanu zbog isknjižavanja pojedinih stalnih sredstava utvrđeni su kao
razlika između neto prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstava, (MRS 16, tačka 71.).
Značajne promjene u evidenciji imovine Preduzeća u revidiranom periodu:
U tekućem periodu izvršeno je korigovanje iznosa vrijednosti građevina i evidentiranje
zemljišta u poslovnim knjigama, na osnovu Odluke Skupštine Preduzeća broj 00-04-03/13 od
01.11.2013. godine, Elaborata Uprave Preduzeća o efektima procjene građevinskih objekata i
zemljišta na evidentiranje u poslovnim knjigama i Procjene vrijednosti građevinskih objekata sa
pripadajućim zemljištem ispod i oko objekta za 79 kotlovnica stalnog sudskog vještaka
arhitektonsko-građevinske struke Jasmina Halilovića.
EFEKAT KOREKCIJE
Za procijenjeni iznos amortizacije za period 1998.-2012.godine (koji se odnose na dio vrijednosti
građevina koji se isknjižava u korist zemljišta), koji iznosi ukupno 1.791.750 KM, izvršena je
korekcija – smanjenje akumuliranog gubitka prethodnog perioda.
Dugoročni finansijski plasmani
Učešće (udjel) u kapitalu drugih pravnih lica nemaju značajnog uticaja, jer je udjel manji od
20%, te je udjel vrednovan po trošku ulaganja. Preduzeće po osnovu udjela nema obavezu
sastavljanja konsolidovanih izvještaja. Iznos udjela je 24.127 KM.
Zalihe
Zalihe su vrednovane po trošku nabavke ili neto prodajnoj vrijednosti, zavisno šta je od
toga niže, (MRS 2, tačka 9.).
Nabavna vrijednost zaliha obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali
u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.
Sve zalihe u Preduzeću su podijeljene i vode se kao:
a)
Zalihe sirovina i materijala
b)
Zalihe rezervnih dijelova
c)
Zalihe sitnog inventara, HTZ – opreme i drugih sredstava u upotrebi.
Sitnim inventarom smatraju se predmeti čiji je vijek upotrebe kraći od godinu dana, a pri
stavljanju u upotrebu otpisuju se 100 %. Djelimični otpis zaliha do neto prodajne vrijednosti se
vrši kada na datum bilansa stanja troškovi premašuju neto prodajnu vrijednost.
Trošak zaliha utvrđen je po prosječnim cijenama.
Februar/ 2014.godine
23
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Potraživanja od kupaca uključuju sva potraživanja od pružanja usluga isporuke toplotne
energije fizičkim i pravnim licima, te pružanja ostalih usluga.
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iskazuju se u nominalnom iznosu sa
redovnim usklađivanjem za procijenjene nenadoknadive iznose.
U slučaju neizvjesnosti naplate iznosa koji je uključen u prihod, nenaplativi iznos se
preknjižava na sumnjiva i sporna potraživanja sa iskazivanjem ispravke vrijednosti i rashoda po
osnovu otpisa.
Uprava Preduzeća kontinuirano vrši naknadna mjerenja i procjenu u odnosu na početno
priznavanje, a sa ciljem prikazivanja finansijske imovine po fer vrijednosti. S tim u vezi, na
osnovu analize u Izvještaju o prodaji, naplati i potraživanjima centralnog grijanja za period 01.01
– 31.12.2013.godine sa procjenom naplativosti, kao i analize u Izvještaju o aktivnostima na
naplati sudskim putem i Izvještaju Centralne popisne komisije o popisu sredstava i obaveza za
2013. godinu, Uprava Preduzeća je izvršila procjenu potraživanja i dala prijedlog organima
upravljanja (Odbor za reviziju i Nadzorni odbor), da se u ovom obračunskom periodu koriguje
iznos bruto potraživanja. Iznos korekcije bruto potraživanja odgovara iznosu ispravke sumnjivih i
spornih potraživanja. Procjenom potraživanja je ispunjena odredba MRS, čime je utvrđena fer
vrijednost ukupnih potraživanja.
Na sumnjiva i sporna potraživanja se prenose sva utužena potraživanja, kao i neutužena
potraživanja koja su starija od godinu dana, u skladu sa usvojenim računovodstvenim
politikama.
Iznos od 6.649.969 KM predstavlja rashod od otpisanih nenaplaćenih potraživanja po
finansijskom obračunu za period od 01.01 – 31.12.2013.godine (Preporuka Odbora za reviziju
OR-02-18-01/13 od 12.07.2013. godine i Odluka Nadzornog odbora NO-01-06-01/13 od
12.07.2013. godine, Preporuka Odbora za reviziju OR-02-23-04/14 od 22.01.2014. godine i
Odluka Nadzornog odbora 01-04-01/14 od 28.01.2014. godine).
Gotovina i ekvivalenti gotovine
U bilansu stanja je iskazana gotovina u blagajni, depoziti po viđenju (transakcijski računi) i
kratkoročni depoziti u bankama. Po stanju na dan bilansiranja Preduzeće ne raspolaže
ekvivalentima gotovine.
Kapital
Osnovni kapital Preduzeća utvrđen je članom 13. Statuta i predstavlja ulog Osnivača,
Kantona Sarajevo, sa 100%-tnim udjelom.
Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke Osnivača, a u skladu
sa Zakonom o privrednim društvima i osnivačkim aktom. Preduzeće može formirati fond rezervi.
Fond rezervi je formiran u prethodnim periodima, na osnovu usklađivanja vrijednosti osnovnog
kapitala po registraciji na Sudu (smanjenje osnovnog kapitala u korist fonda rezervi).
Kapital Preduzeća je klasifikovan kao:
- osnovni kapital u iznosu od 10.000 KM,
- rezerve Preduzeća u iznosu od 22.575.861 KM,
- gubitak do visine kapitala u iznosu od 22.585.861 KM.
Februar/ 2014.godine
24
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
U obračunskom periodu nije vršeno pokriće gubitaka u skladu sa Odlukom Skupštine Preduzeća
SP-02-01/13 od 11.03.2013.godine.
Nepokriveni gubici u poslovanju na dan 31.12.2013.godine iznose 100.993.272 KM, od čega:
Gubitak iznad visine kapitala iznosi: 78.407.411 KM
- dio gubitka iz 2008. godine
- dio gubitka iz 2009. godine
- dio gubitka iz 2010. godine
- dio gubitka iz 2011. godine
- dio gubitka iz 2012. godine
- dio gubitka iz 2013. godine
Gubitak do visine kapitala iznosi:
25.039.507 KM
14.880.236 KM
5.928.499 KM
11.144.703 KM
20.527.148 KM
887.318 KM
22.585.861 KM
- ostatak gubitak za period 01.01.-31.12.2013.godine
22.585.861 KM
U toku revidiranog perioda evidentirano je smanjenje iskazanog gubitka iznad kapitala
prethodnog perioda za iznos od 1.791.750 KM, sve na osnovu odluke Skupštine preduzeća broj
00-04-03/13 od 01.11.2013. Osnov korekcije je Elaborat Uprave Preduzeća i procjena sudskog
vještaka. (veza u izvještavanju korekcije materijalne imovine)
U skladu sa Odlukom Uprave br. 03-03-02-65/14 od 29.01.2013.godine, a na osnovu
člana 193. Zakona o privrednim društvima, Uprava Preduzeća je uputila prijedlog Nadzornom
odboru da sazove Skupštinu Preduzeća, obzirom na gubitak iznad visine kapitala.
Kratkoročna razgraničenja
Fakture za sve poslovne događaje koji su se desili do datuma bilansa, a čije fakturisanje je
izvršeno poslije datuma bilansa, smatraju se obračunatim prihodima i evidentiraju se kao aktivna
vremenska razgraničenja.
Rezervisanja za započete sudske sporove
Procjenu za rezervacije uradila je Uprava Preduzeća u skladu sa MRS-37, a sve na
osnovu izdatog Rješenja broj: 04/5-3/IV-UP-17-433-2/12 od 04.03.2013.godine, naloga za
prinudnu naplatu od strane Uprave za indirektno oprezivanje, te obračunatog naknadnog tereta
prinude i zateznih kamata (sporedne obaveze) .
Obaveza je utvrđena na osnovu kontrole obavljene u 2012.godini, a kao osnov
zaračunavanja dodatne obaveze poreza na dodanu vrijednost su sredstva koje je Kanton
uplaćivao na transakcioni račun JP. Stav Uprave za indirektno oprezivanje je da se sredstva
smatraju subvencijom i ista su povezana sa cijenom dobara usluga. Uprava Preduzeća je
dostavila dokaze da su sredstva korištena za pokriće gubitka i uložila žalbu, koja nije usvojena,
te kao rezultat cjelokupne procedure, Uprava za indirektno oporezivanje je izdala rješenje o
dodatnom razrezu poreza po odbitku.
Za navedeno je započet sudski spor. U svrhu obustave postupka prinudne naplate do
okončanja sudskog spora, Uprava Preduzeća je u skladu sa Odlukom Skupštine broj: 00-0104/13 od 28.06.2013.godine, dostavila UIO Izjavu o nemogućnosti obezbjeđenja sveobuhvatne
garancije banke ili druge finansijske institucije i mogućnosti obezbjeđenja hipoteke u korist UIO,
Februar/ 2014.godine
25
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
kojom je konstatovano da će Preduzeće po izdavanju rješenja o odgodi plaćanja (od
strane UIO) dati založno pravo u korist UIO nad nepokretnom imovinom (79 kotlovnica).
Iznos rezervisanja potencijalnih obaveza za PDV-započeti sudski spor na dan
31.12.2013.godine iznosi 6.938.530 KM
Na osnovu Ugovora o zasnivanju založnog prava (hipoteke) broj: OPU-645/2013 i Aneksa
ugovora o zasnivanju založnog prava (hipoteke) br. OPU-807/2013, Opštinski sud u Sarajevu
donio je Rješenje broj: 65-0 DN-13-017 554, kojim se dozvoljava uknjižba založnog prava u
korist založnog povjerioca - Uprave za indirektno oporezivanje. Hipoteke su evidentirane u
vanbilansnoj evidenciji u iznosu od 7.955.842 KM, a prema Rješenju UIO broj: 02/4-16-Up/IOPL-81/13 od 30.07.2013.godine.
Odloženi prihod
Sredstva dobijena za nabavku opreme u Preduzeću, u računovodstvu se tretiraju kao
odloženi prihod koji se priznaje u prihode perioda u srazmjeri sa amortizacijom opreme
nabavljene iz tih sredstava.
Shodno Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije
Vlade Kantona, a na osnovu zaključenih ugovora sa investitorima, novoizgrađeni
termoenergetski objekti (toplovodi, kotlovnice) evidentiraju se u poslovnim knjigama. Nabavna
vrijednost ovih sredstva se u računovodstvu tretira kao odloženi prihod, koji se priznaje u
prihode perioda u srazmjeri sa amortizacijom evidentiranih termoenergetskih objekata. U
izvještajnoj godini priznati odloženi prihod po ovoj osnovi iznosio je 294.734 KM.
Dugoročne i kratkoročne obaveze
Finansijske obaveze se na osnovu izvornog roka vraćanja dijele na dugoročne i
kratkoročne.
Dugoročne finansijske obaveze su dugovi sa rokom vraćanja dužim od jedne godine.
Kratkoročne finansijske obaveze su krediti od banaka i zajmovi te ostale kratkoročne
finansijske obaveze koje se trebaju izmiriti u roku od godine dana. Finansijske obaveze se
inicijalno priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava.
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze evidentirane su na osnovu primljenih
faktura i po iznosima za izvršene usluge.
Obaveze prema zaposlenim su svi oblici naknada koje Preduzeće daje u zamjenu za
usluge koje mu zaposlenici pružaju.
Donacije koje se odnose na sredstva priznaju se u bilansu stanja kao odloženi prihod.
Razgraničenje prihoda vrši se u slučaju kada je izdata faktura ili izvršena naplata, a
prihod se odnosi na više obračunskih perioda, a nisu nastali troškovi vezani za usluge.
Obaveze koje ne zadovoljavaju kriterije za priznavanje smatraju se potencijalnim
obavezama i kao takve se iskazuju u bilješkama uz finansijske izvještaje.
Preduzeće vrši kursiranje dugoročnih kredita 2 puta godišnje (za polugodišnji i godišnji
obračun) i na dan plaćanja anuiteta, a prema važećem kursu Centralne banke BiH. U ovom
izvještajnom periodu, pozitivne kursne razlike su iznosile 1.052.814 KM, a negativne kursne
razlike su iznosile 11.148 KM.
Februar/ 2014.godine
26
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
2. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)
Dana 19.07.2013. godine donesena je Odluka Skupštine Preduzeća o davanju saglasnosti
na potpisivanje ugovora između Preduzeća i Federacije BiH o kreditnom zaduženju po IDA
kreditima, potpisivanje ugovora o preuzimanju dospjelih obaveza od strane Kantona Sarajevo
između Kantona Sarajevo, Federacije BiH i Preduzeća, te potpisivanje ugovora sa Kantonom
Sarajevo o definisanju obaveza Preduzeća po navedenim kreditima. Potpisivanjem seta ugovora
o kreditnom zaduženju po IDA kreditima (5 ugovora), Preduzeće je preuzelo sve neplaćene
obaveze po IDA kreditima koje dospijevaju nakon 01.01.2013.godine, a Kanton Sarajevo je
preuzeo obavezu refundiranja svih plaćenih obaveze po IDA kreditima koje je Federacija BiH i
BiH platila do 01.01.2013.godine.
Kao instrument obezjeđenja izmirenja preuzetih obaveza, dato je 132 bjanko mjenica za
pokriće plaćanja obaveza po IDA kreditima za iznos ukupne obaveze od 25.359.615 KM na dan
28.08.2013. godine. Prema Federaciji BiH dato je 25 mjenica za kredit TF 024034/38970, 20
mjenica za kredit 29030 BOS i 21 mjenica za kredit BOS 30290, kao i 66 mjenica Kantonu
Sarajevo za sva tri kredita, po istom osnovu. Date mjenice su evidentirane u vanbilansnoj
evidenciji.
U kratkoročnim obavezama, najviće udio imaju obaveze prema dobavljaču KJKP
Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, koje na dan 31.12.2013. godine iznose 87.904.944 KM i
kratkoročni dio dugoročnih obaveza po IDA kreditima u iznosu 642.751 KM.
Vanbilansna evidencija
Obaveze koje u trenutku nastanka nemaju uticaja na promjene u bilansu stanja i bilansu
uspjeha, ali osiguravaju dodatne informacije o budućim potencijalnim obavezama se iskazuju u
vanbilansnoj evidenciji.
Obaveze evidentirane u vanbilansnoj evidenciji se odnose na:
 zalihe goriva Robnih rezervi Kantona Sarajevo,
 zalihe koje su nastale u periodu 1996. – 1999. godina po osnovu donacija prilikom
rekonstrukcije sistema centralnog grijanja (Projekat ugradnje termostatskih ventila)
 kredit za kućne instalacije (FINIDA)
 opremu dobijenu na korištenje Instituta za mjeriteljstvo BiH
 obaveze Kantona Sarajevo po IDA kreditima za projekte hitnih rekonstrukcija
 obaveze za primljene garancije
 evidenciju isknjiženih otpisanih potraživanja od kupaca
 date bjanko mjenice za pokriće i osiguranje plaćanja po IDA kreditima
 uknjižene hipoteke na imovinu
 ostalu vanbilansnu pasivu u vanbilansnoj evidenciji.
Događaji nakon izvještajnog perioda (MRS 10)
Odlukom Uprave broj 03-03-02-64/14 od 29.01.2014.godine utvrđeni su finansijski izvještaji za
period 01.01.-31.12.2013.godinu, te isti ne odražavaju događaje nastale nakon tog datuma.
Februar/ 2014.godine
27
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 1. PRIHODI
Preduzeće je ostvarilo ukupne prihode za period 01.01.- 31.12.2013. godine u iznosu od
54.798.552 KM.
Struktura evidentiranih prihoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
VRSTA PRIHODA
60,61,62,65
POSLOVNI PRIHODI
49.655.328
48.384.425
66
FINANSIJSKI PRIHODI
1.227.019
432.972
67
OSTALI PRIHODI I DOBICI
3.876.210
4.911.813
0
68 bez 688
PRIHODI IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
0
64
POVEČANJE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNE OSNOVNE IMOVINE
0
0
69
PRIHODI OD PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
39.995
29.765
UKUPNO
1.1.
54.798.552
53.758.975
POSLOVNI PRIHODI
Struktura evidentiranih poslovnih prihoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta,
konto
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Poslovni prihodi
60
Prihodi od prodaje robe
61
Prihodi od prodaje učinaka
610
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
611
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
612
62
65
Ostali poslovni prihodi
0
47.300.314
0
0
47.717.478
47.300.314
Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu
0
0
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
0
0
1.937.850
1.084.111
60,61,62,65
1.2.
0
47.717.478
UKUPNO
49.655.328
48.384.425
FINANSIJSKI PRIHODI
Struktura evidentiranih finansijski prihoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta,
konto
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Finansijski prihodi
662
Pozitivne kursne razlike
1.052.814
669
Ostali finans jski prihodi
174.205
66
UKUPNO
Februar/ 2014.godine
1.227.019
301.419
131.553
432.972
28
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
1.1.
OSTALI PRIHODI
Struktura evidentiranih ostalih prihoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta,
konto
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Ostali prihodi i dobici
670
Dobici od prodaje osnovne imovine
675
Dobici od prodaje mater jala
676
Viškovi
677
Naplaćena otpisana potraživanja
678
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od riz ka
679
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
67 bez 673
UKUPNO
1.2.
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
5.757
0
59.667
44.083
5.327
14.547
3.803.583
4.049.370
416
40.564
1.460
763.249
3.876.210
4.911.813
Preduzeće nema evidentirane prihode po osnovu usklađivanja vrijednosti na dan 31.12.2013.
godine.
1.3.
POVEĆANJE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH STALNIH SREDSTAVA
Preduzeće nema evidentirane prihode po osnovu povećanja specifičnih stalnih sredstava na dan
31.12.2013. godine.
1.4.
PRIHODI IZ OSNOVE PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Preduzeće na dan 31.12.2013. godine ima evidentirane prihode po osnovu promjene
računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina u iznosu od 39.995 KM
Struktura evidentiranih prihoda od promjene politika i ispravki grešaka iz ranijih godina:
Grupa konta,
konto
I Z N O S u KM
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Prihodi iz osnove promjene računovodstvenih politika
690,691
69
Prihodi iz osnova promjene rač.politika i ispr. grešaka
UKUPNO
Februar/ 2014.godine
39.995
29.765
39.995
29.765
29
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 2. RASHODI
Ukupno iskazani rashodi – troškovi poslovanja u periodu 01.01.-31.12.2013.godine
iznose 78.271.732 KM.
Struktura evidentiranih rashoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
50-55
POSLOVNI RASHODI
POZICIJA
56
FINANSIJSKI RASHODI
57
OSTALI RASHODI I GUBICI
58
RASHODI GUBICI IZ OSNOVA UMANJENJA VRIJED. SREDST.
59 dio
RASHODI IZ OSNOVE ISPRAVKI GREŠAKA RANIJIH GODINA
UKUPNO RASHODI
2013. godina
2012. godina
59.844.160
67.404.832
153.383
58
6.697.736
6.979.462
0
44.842
11.576.453
78.271.732
3.476
74.432.670
Prateća tabela rashoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
51
52
53
54
55
56
57
58
59 dio
2.1.
POZICIJA
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizički lica
Troškovi proizvodnih usluga
Amortizacija i troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi
OSTALI RASHODI I GUBICI
Ostali rashodi i gubici
RASHODI GUBICI IZ OSNOVA UMANJENJA
VRIJED.SREDSTAVA
Rashodi/gubici od umanjenja vrijednosti sredstava
RASHODI IZ OSNOVE PROMJENA RAČ.POL. I
ISPR.NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
Rashodi iz osnove promjena rač.pol. i ispr. greš. iz ranijih perioda
UKUPNO
2013. godina
59.844.160
42.287.674
10.962.563
623.971
4.913.856
1.056.096
153.383
153.383
6.697.736
6.697.736
0
2012. godina
67.404.832
49.533.128
10.951.759
640.751
5.258.900
1.020.294
58
58
6.979.462
6.979.462
0
44.842
44.842
11.576.453
11.576.453
78.271.732
3.476
3.476
74.432.670
POSLOVNI RASHODI
Prateća tabela poslovnih rashoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
50
51
52
520, 521
523, 524
527, 529
53
540 do 542
55
POZICIJA
Poslovni rashodi
1. Nabavna vrijednost prodate robe
Materijalni troškovi
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
Troškovi proizvodnih usluga
Amortizacija
Nematerijalni troškovi
UKUPNO POSLOVNI RASHODI
Februar/ 2014.godine
2013. godina
2012. godina
0
42.287.674
10.962.563
9.222.966
1.638.773
100.824
623.971
4.913.856
1.056.096
59.844.160
0
49.533.128
10.951.759
9.157.830
1.654.179
139.750
640.751
5.258.900
1.020.294
67.404.832
30
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
2.2.
FINANSIJSKI RASHODI
Prateća tabela finansijskih rashoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
56
561
562
2.3.
POZICIJA
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razl ke
UKUPNO FINANSIJSKI RASHODI
2013. godina
2012. godina
142.235
11.148
153.383
58
0
58
OSTALI RASHODI
Prateća tabela ostalih rashoda:
I Z N O S u KM
Grupa konta
57 bez 573
570
575
576
578
579
2.4.
POZICIJA
Ostali rashodi i gubici
Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu ispravke vr jed.i otpisa potraživanja
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
UKUPNO OSTALI RASHODI I GUBICI
2013. godina
2012. godina
7.888
4.360
1.903
6.672.723
10.862
6.697.736
17.808
2.406
13.822
6.895.901
49.525
6.979.462
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
Prateća tabela rashoda od usklađivanja:
I Z N O S u KM
Grupa konta
58 bez 588
581
2.5.
POZICIJA
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti imovine
Umanjenje vr jednosti materijalne osnovne imovine
UKUPNO IZ OSNOVA USKLAĐIVANJA
2013. godina
2012. godina
0
44.842
44.842
0
SMANJENJE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNE OSNOVNE IMOVINE
Preduzeće u 2013 godini, nema evidentirano smanjenja vrijednosti specifične osnovne imovine.
2.6.
RASHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I
ISPRAVKI NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
Prateća tabela promjene računovodstvenih politika i ispravki grešaka ranijih godina:
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih polit ka i ispravki
590, 591
neznačajnih grešaka iz ran jih perioda
UKUPNO RASHODI IZ OSNOVE PROMJENA RAČ.POLITIKA I ISPR.GREŠAKA
2013. godina
11.576.453
11.576.453
2012. godina
3.476
3.476
Rashodi iz promjene računovodstvenih politika odnose se na Rezervisanja za potencijonalne
obaveze za PDV po započetom sudskom sporu, te iznos naknadno priznatih obaveza po IDA
kreditima.
Februar/ 2014.godine
31
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 3. DOBIT / (GUBITAK ) - POREZ
Preduzeće je za revidirani period ostvarilo gubitak u iznosu od 23.473.180 KM.
OPIS
POSLOVNI PRIHODI
IZNOS U KM
49.655.328
POSLOVNI RASHODI
59.844.160
DOBIT/GUBITAK POSLOVNE AKTIVNOSTI
-10.188.832
FINANSIJSKI PRIHODI
1.227.019
FINANSIJSKI RASHODI
153.383
DOBIT/GUBITAK FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
1.073.636
OSTALI PRIHODI I GUBICI
3.876.210
OSTALI RASHODI I GUBICI
6.697.736
DOBIT/GUBITAK OSTALIH PRIHODA I RASHODA
-2.821.526
PRIHODI IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
0
RASHOD IZ USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
0
DOBIT/GUBITAK OD USKLAĐIVANJA
0
EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVNIH POLITIKA-PRIHOD
39.995
EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-RASHOD
11.576.453
DOBIT/GUBITAK OD EREKATA PROMJENE RP
-11.536.458
BRUTO DOBIT/GUBITAK REVIDIRANOG PERIODA
-23.473.180
POREZ NA DOBIT
0
NETO DOBIT/GUBITAK
-23.473.180
Osvrt na poreski bilans:
Do okončanja revizije Preduzeće nije izradilo Poreski bilans, te revizija nije izvršila uvid u isti.
Shodno ostvarenim prethodnim gubicima i tekućem gubitku Preduzeće neće imati obavezu
plaćanja poreza na dobit.
3.1. PREKINUTO POSLOVANJE
Preduzeće obavlja svoju djelatnost, nema evidentiranu navedenu bilansu poziciju.
3.2. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
Preduzeće nema evidentiranu navedenu bilansnu poziciju.
Februar/ 2014.godine
32
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 4. DUGOROČNA SREDSTVA AKTIVE DRUŠTVA
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
Stalna sredstva i dugoročne plasmane Preduzeće je evidentiralo u iznosu od 28.573.253
KM. Ukupni iznos odnosi se na:
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
VRSTA PRIHODA
01
NEMATERIJALNA IMOVINA
02
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
06
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
109.125
29.858.807
24.127
UKUPNO
4.1.
138.881
28.410.245
28.573.253
24.127
29.992.059
NEMATERIJALNA SREDSTVA- 01
Ulaganja
na tuđim
stalnim
sredstvima
013
Ostala
nematerijalna
sredstva
014
Nematerijalna
sredstva u
pripremi
015
POČETNO STANJE
NABAVKA - PRENOS
RASHOD
STANJE 31.12.2013.
105.181
0
0
105.181
209.854
0
0
209.854
0
52.818
0
52.818
315.035
52.818
0
367.853
POČETNO STANJE
AMORTIZACIJA
RASHOD
STANJE 31.12.2013.
33.997
4.207
0
38.204
171.913
18.856
0
190.768
0
0
0
0
205.910
23.063
0
228.973
KONTO
Stanje 01.01.2013.
Stanje 31.12.2013.
71.183
66.976
37.942
19.086
0
52.818
Februar/ 2014.godine
UKUPNO
109.125
138.881
33
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
4.2.
NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA- 02
ZEMLJIŠT
A
KONTO
020
GRAĐEVINSK
I OBJEKTI
POSTROJENJ
A I OPREMA
ALAT,
POGONSKI
I KANC
.NAMJEŠTA
J
021
022
023
TRANSPORTN
A SREDSTVA
STALNA
SREDSTV
AU
PRIPREMI
024
025
UKUPNO
BEZ
PROMJENA
025
138.932.33
9
-7.338
1.798.812
1.798.812
749.904
139.839.33
8
POČETNO STANJE
KOREKCIJA SS
AKTIVIRANO
PRENOS
RASHOD
0
2.799.193
0
0
0
64.549.180
-2.799.193
297.247
0
26.804
71.476.728
-7.321
1.330.616
0
533.353
1.119.746
0
10.554
0
1.389
1.575.167
0
160.395
0
188.359
211.517
-17
1.664.224
1.798.812
0
STANJE 31.12.2013.
2.799.193
62.020.430
72.266.670
1.128.911
0
1.547.203
76.930
POČETNO STANJE
KOREKCIJA SS
AMORTIZACIJA
RASHOD
0
0
0
0
48.147.484
-1.791.750
2.378.993
22.642
58.788.949
-1.466
2.344.150
529.722
947.147
0
43.658
1.292
1.189.951
0
123.992
188.359
0
STANJE 31.12.2013.
0
48.712.084
60.601.911
989.512
1.125.585
0
109.073.53
1
-1.793.216
4.890.793
742.016
111.429.09
2
0
2.799.193
16.401.696
13.308.346
12.687.779
11.664.759
172.599
139.399
385.216
421.619
211.517
76.930
29.858.808
28.410.245
Stanje 01.01.2013.
Stanje 31.12.2013.
0
0
PROMJENE NA UKUPNOJ DUGOROČNOJ IMOVINI DRUŠTVA
U revidiranom periodu izvršena je korekcija građevinskih objekata za procijenjenu vrijednost
zemljišta ispod objekata. Nabavna vrijednost građevinskih objekata korigovana je za iznos od
2.799.193 KM i isti iznos prenešen je na konto Zemljišta ispod objekata. Za procijenjeni iznos
amortizacije za period 1998.-2012.godine (koji se odnose na dio vrijednosti građevina koji se
isknjižava u korist zemljišta), koji iznosi ukupno 1.791.750 KM, izvršena je korekcija – smanjenje
akumuliranog gubitka prethodnog perioda
Korekcija na kontu postrojenja i opreme odnosi se na pogrešno evidentiranje iz ranijih godina.
Iznos korekcije nabavne vrijednosti od 6.930 KM prenešen je na zalihe, dok je razlika od 391 KM
evidentirana kao rashod iz ispravke grešaka ranijih godina. Korekcija ispravke vrijednosti u
iznosu od 1.466 KM evidentiran je kao prihodi iz ispravke grešaka ranijih godina.
U revidiranom periodu izvršeno je aktiviranje – stavljanje u upotrebu nekretnina, postrojenja i
opreme u iznosu od 1.798.812 KM:
OPIS
KONTO
IZNOS U KM
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
021
297.247
POSTROJENJA I OPREMA
022
1.330.616
ALAT, POGONSKI I KANCELARIJSKI .NAMJEŠTAJ
023
10.554
TRANSPORTNA SREDSTVA
024
160.395
UKUPNO
Februar/ 2014.godine
1.798.812
34
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
Smanjenja
Pregled otpisa stalnih sredstava 2013. godina:
KONTO
NABAVNA
02192/02111
26.804
22.642
4.162
EFEKAT
RASHODA
4.162
02270/02200
381.265
378.147
3.118
3.118
02271/02201
101.615
101.615
0
0
02272/02202
35.474
35.474
0
0
02290/02210
10.597
10.583
14
14
02291/02213
2.493
2.493
0
0
02292/02214
1.908
1.409
499
499
02392/02311
811
811
0
0
02393/02350
578
481
96
96
561.546
553.657
7.889
7.889
UKUPNO:
ISPRAVKA
SADAŠNJA
Pregled prodaja stalnih sredstava 2013.godina:
SREDSTVO
NABAVNA
ISPRAVKA
SADAŠNJA
PR. CIJENA
EFEKAT
KUPAC
POLO CLASIC
19.973
19.973
0
800
800
AC QUATRO
VW TRANSPORTER
80.430
80.430
0
2.393
2.393
AC QUATRO
VW TRANSPORTER
87.956
87.956
0
2.564
2.564
AC QUATRO
188.359
188.359
0
5.757
5.757
UKUPNO:
Amortizacija dugoročne imovine:
OPIS
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA
23.063,00
AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKI OBJEKTI
2.378.993,00
AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREMA
2.344.150,00
AMORTIZACIJA ALAT, POGONSKI I KANC .NAMJEŠTAJ
4.3.
IZNOS U KM
43.658,00
AMORTIZACIJA TRANSPORTNA SREDSTVA
123.992,00
UKUPNO
4.913.856,00
INVESTICIJSKE NEKRETNINE-03
Dugoročna imovina koja se klasificira kao investicijske nekretnine prema bilansnim pozicijama
nije imala početnog stanja niti je imala prometa u toku revidiranog perioda
4.4.
BIOLOŠKA SREDSTVA- 04
Dugoročna imovina koja se klasificira kao biološka imovina prema bilansnim pozicijama nije
imala početnog stanja niti je imala prometa u toku revidiranog perioda.(MRS-41)
Februar/ 2014.godine
35
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
4.5.
OSTALA STALNA MATERIJALNA IMOVINA- 05
Dugoročna imovina koja se klasificira kao ostala stalna materijalna imovina prema bilansnim
pozicijama nije imala početnog stanja niti je imala prometa u toku revidiranog perioda
4.6.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI- 06
Učešće u kapitalu iskazano u iznosu od 24.127 KM odnosi se na vlasnički udio u firmi IGT d.o.o.
Sarajevo. Procentualno učešće udjela u kapitalu je 9,82 %.
4.7.
DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA- 07
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju dugoročnih potraživanja.
4.8.
DUGOROČNA RAZGRANIČENJA- 091, 098
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju dugoročnih razgraničenja.
BILJEŠKA 5. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA - 090
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju odloženih poreskih sredstava.
BILJEŠKA 6. TEKUĆA SREDSTVA AKTIVE DRUŠTVA
Tekuća sredstva i sredstva namijenjena prodaji evidentirana su u iznosu od 18.212.027 KM, od
čega:
-
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji u iznosu od 5.258.870 KM;
Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani u iznosu od 12.953.157 KM
BILJEŠKA 6.1.ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI - 10 do 15
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
1
10
ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
2013. godina
2012. godina
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
5.247.710
4.988.711
11
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
0
0
12
Gotovi proizvodi
0
0
13
Roba
0
0
14
Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja nam jenjena prodaji
0
0
15
Dati avansi
11.160
UKUPNO ZALIHE I SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI
Februar/ 2014.godine
5.258.870
39.177
5.027.888
36
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
6.1.1. SIROVINE, MATERIJAL AUTO-GUME, SITAN INVENTAR I HTZ OPREMA
I Z N O S u KM
Grupa konta
10
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
100
Obračun troška nabavke
101
Sirovine i materijal
102
Rezervni dijelovi
103
Autogume i ambalaža
104
Alat i sitan inventar
108
Odstupanje od c jena
109
Ispravka vrijednosti sirovina, mater jala, dijelova i inventara
0
UKUPNO SIROVINE, MATERIJAL, REZERVNI DJELOVI I SITAN INVENTAR
0
668.774
70.971
4.550.826
4.887.685
22.189
21.913
254.984
250.904
0
0
-249.063
-243.190
5.247.710
4.988.282
Preduzeće je u toku revidiranog perioda izvršilo nabavku sitnog inventara u iznosu od
45.351 KM. Zaduženje zaliha sitnog inventara Preduzeće je vodilo po nabavnoj vrijednosti. U
revidiranom period Preduzeće je u upotebu stavilo 47.295 KM sitnog inventara. Otpis sitnog
inventara vrši se po principu 100% metode otpisa i isti je u skladu sa računovodstvenim
standardima.
U revidiranom period rashodovano je 41.422 KM sitnog alata i inventara.
Ukupna vrijednost rashodovanog sitnog inventara u potpunosti je otpisana 100%
metodom po stavljanju u upotrebu tako da nema efekata rashoda.
Konto
OPIS
Nabavna vrijednost
1032/ 1093
Auto gume u upotrebi
1040
Alat i sitan inventar na zalihi
1041/ 1094
Sitan inventar u upotrebi
Ukupno
22.189
Otpisana
vrijednost
22.189
28.110
0
226.874
277.173
Sadašnja
vrijednost
0
28.110
226.874
249.063
0
28.110
6.1.2. PROIZVODNJA-11
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju proizvodnje.
6.1.3. GOTOVI PROIZVODI-12
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju proizvodnje pa samim tim ni gotovih proizvoda.
6.1.4. ROBA-13
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju proizvodnje
Februar/ 2014.godine
37
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
6.1.5. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI-14
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidranog perioda nije imalo
evidenciju sredstava namjenjenog prodaji.
6.1.6. DATI AVANSI-15
KM.
Preduzeće na dan 31.12.2013 godine ima evidentirane date avanse u iznosu od 11.160
I Z N O S u KM
Grupa konta
15
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Dati avansi
150
Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima
151
Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima
159
Ispravka vrijednosti datih avansa
KRATKOROČNA
0
11.160
39.177
0
UKUPNO DATI AVANSI
BILJEŠKA 6.2. GOTOVINA,
PLASMANI - 20-28
0
0
11.160
POTRAŽIVANJA
I
39.177
KRATKOROČNI
Gotovina i kratkoročna potraživanja evidentirana su u iznosu od 12.953.157 KM
I Z N O S u KM
Grupa konta
2
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
20
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
21
Potraživanja od prodaje
22
Potraživanja iz specifičnih poslova
0
0
23
Druga kratkoročna potraživanja
37.789
52.474
24
Kratkoročni finansijski plasmani
0
0
27
Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez
2.434.688
1.205.688
33.174
56.779
28 bez 288
Aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
267.608
340.204
10.179.898
10.435.499
12.953.157
12.090.643
6.2.1. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI- 20
Stanje likvidnih novčanih sredstava na dan 31.12.2013.godine iznosi 267.608 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
20
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
200
Transakcijski računi - domaća valuta
201
Transakcijski računi - strana valuta
205
Blagajne - domaća valuta
UKUPNO GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Februar/ 2014.godine
263.717
338.521
2.909
687
981
996
267.608
340.204
38
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
Na osnovu uvida u dokumentaciju revizijom je utvrđeno da salda- KM izvoda transakcionih
računa, salda deviznih računa i salda blagajne na dan 31.12.2013.godine odgovaraju iskazanom
iznosu u glavnoj knjizi. Sva novčana sredstva potvrđena su konfirmacijama Banaka.
6.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA – 21, 22, 23
Stanje kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosi 10.217.687 KM i
ista se odnose na:


potraživanja od kupaca u iznosu od 10.179.898 KM;
druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 37.789 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
21
Potraživanja od prodaje
210
Kupci - povezana pravna lica
211
Kupci u zem ji
212
Kupci u inostranstvu
219
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
2013. godina
2012. godina
0
0
79.809.504
77.570.664
0
0
-69.629.606
-67.135.165
10.179.898
10.435.499
I Z N O S u KM
Grupa konta
23
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Druga kratkoročna potraživanja
232
Potraživanja od zaposlenika
7.440
15.030
233
Potraživanja od državnih organa i instituc ja
7.826
5.517
234
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
0
0
235
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose
49
49
238
Ostala kratkoročna potraživanja
22.473
UKUPNO DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
37.789
31.878
52.474
6.2.3. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI- 24
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju kratkoročnih finansijskih plasmana.
6.2.4. POTRAŽIVANJA ZA PDV-27
Preduzeće je na dan 31.12.2013. godine evidentiralo potraživanja za PDV u iznosu od
2.434.688 KM
I Z N O S u KM
Grupa konta
276
279
POZICIJA
Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka
Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV
UKUPNO POTRAŽIVANJA ZA PDV
Februar/ 2014.godine
2013. godina
2012. godina
8.930
7.465
2.425.758
1.198.223
2.434.688
1.205.688
39
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
6.2.5. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA- 28 bez 288
Preduzeće u na dan 31.12.2013. godine evidentiralo aktivna vremenska razgraničenja u
iznosu od 33.174 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
28
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
28 - Aktivna vremenska razgraničenja
280
280 - Unaprijed plaćeni rashodi
281
281 - Potraživanja za nefakturisani prihod
UKUPNO AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
32.359
56.779
815
0
33.174
56.779
BILJEŠKA 7. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju odloženih poreznih sredstava
BILJEŠKA 8. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA-konto 290
Preduzeće je na dan 31.12.2013. godine iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od
78.407.411 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
29
Gubitak iznad visine kapitala
POZICIJA
290
Gubitak iznad visine kapitala
2013. godina
78.407.411
UKUPNO GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
78.407.411
2012. godina
56.725.981
56.725.981
Detaljnije objašnjenje u Bilješci 10. Kapital.
BILJEŠKA 9. VANBILANSNA EVIDENCIJA
Stanje u okviru vanbilansne evidencije na dan 31.12.2013. iznosi 43.106.933 KM i isto se
odnosi na:
 Tuđi materijal u iznosu od 3.307.827 KM;
 Tuđa osnovna sredstva u iznosu od 626.192 KM;
 Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije u iznosu od 4.134.452 KM;
 Vrijednosni papiri van prometa u iznosu od 56.400 KM;
 Primljeni avali i garancije u iznosu od 262.692 KM;
 Ostala vanbilansna aktiva u iznosu od 34.719.370 KM.
Februar/ 2014.godine
40
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )

Tuđi materijal u iznosu od 3.307.827 KM čine:
I Z N O S u KM
Grupa konta
8810
POZICIJA
Zalihe tuđeg materijala
88100
Zalihe materijala iz donacije - magacin Č.Vila II
88101
Zalije tuđeg materijala – gorivo (robne rezerve)
8819
88190
Kućne instalacije iz IDA i FINIDA kredita
Kućne instalac je iz Finide (694.027 EUR)
88191
Kućne instalac je TF 24034 (4.973.239 USD)
88192
Kućne instalac je TF 3029 (317.413 SDR)
UKUPNO TUĐI MATERIJAL
2013. godina
2012. godina
1.950.429
394.727
1.555.702
1.357.398
1.896.281
395.873
1.500.408
9.212.637
1.357.398
1.357.398
0
7.148.370
0
3.307.827
706.869
11.108.918

Tuđa osnovna sredstva se odnose na postrojenja i opremu dobijenu na korištenje i iznose
626.192 KM. Navedena sredstva odnose se na laboratorijsku opremu za poslove iz oblasti
naučnog i zakonskog mjeriteljstva ustupljenu od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i
Hercegovine. Oprema je ustupljena na osnovu Ugovora o ustupanju laboratorijske opreme
na korištenje i poslovnoj saradnji od 20.12.2011. godine kojim je Preduzeće preuzelo
obavezu obezbijediti prostor i ljude za instalaciju i puštanje u rad opreme. U Ugovoru je
navedeno da se oprema nalazi u knjigama Instituta, a da će se u evidencijama Preduzeća
voditi u vanbilansnoj evidenciji do početka korištenja. Na dan 31.12.2013. godine oprema
nije bila stavljena u upotrebu.

Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije na dan 31.12.2013. iznose 4.134.452 KM i
čine:
I Z N O S u KM
Grupa konta
8841
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
4.134.452
0
88410
Obaveze KS po Kreditu TF 24034/38970 (1.501.794 USD)
88411
Obaveze KS po Kreditu TF BOS 30290 (455.000 SDR)
88412
Obaveze KS po Kreditu 29030 BOS (411.405,26 SDR)
917.528
8849
Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji
88490
Izdaci za konsultantske usluge - TF 24034
0
88491
Izdaci za investiciono tehničku dokumentaciju - TF 24034
UKUPNO TUĐI MATERIJAL
Februar/ 2014.godine
2.202.169
0
1.014.755
0
0
4.134.452
0
0
675.718
83.083
592.635
675.718
41
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )

Vrijednosni papiri van prometa se odnose na stambene objekte u vlasništvu pravnog
lica-certifikati, te na dan 31.12.2013. godine iznose 56.400 KM.

Primljeni avali i garancije se odnose na primljene garancije za dobro izvršenje poslova, te
na dan 31.12.2013. godine iznose 262.692 KM.

Isknjižena otpisana potraživanja na dan 31.12.2013. godine iznose 1.201.667 KM i
odnose se na 1.018.038 KM za stambeni prostor i 183.629 KM za poslovni prostor.

Date bjanko mjenice za pokriće i osiguranje plaćanja na dan 31.12.2013. godine iznose
25.359.615 KM a odnose se na date mjenice za kredite: Kredit TF 24034 u iznosu od
13.527.609 KM, Kredit BOS 30290 u iznosu od 7.103.207 KM i Kredit 29030 BOS u iznos
od 4.728.799 KM.

Sudski postupci protiv KJKP „Toplane“ Sarajevo, na dan 31.12.2013. godine iznose
202.246 KM za koje je Preduzeće utvrdilo da nije potrebno izvršiti rezervisanja. U 2013
godini nije bilo promjena na ovom kontu.
Februar/ 2014.godine
42
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
PASIVA DRUŠTVA
BILJEŠKA 10. KAPITAL I REZERVE
Ukupni kapital na dan 31.12.2013.godine iznosi 0 KM.
OPIS
Stanje na dan 31.12.2012.
Neto dobit/gubitak per.iskazana u b.us.
Neto dobici/gubici pr kazani direktno u kapitalu
Stanje na dan 31.12.2013.
Udjeli
10.000
Ostale rezerve
22.575.861
10.000
22.575.861
Akumulativna
dobit/gubitak
-79.311.842
-23.473.180
1.791.750
-100.993.272
Ukupno
-56.725.981
-23.473.180
-78.407.411
10.1. Osnovni kapital
Osnovni kapital Preduzeća u registru suda upisan je u iznosu od 10.000 KM.
10.2. Upisani neuplaćeni kapital
Na dan 31.12.2013. godine, Preduzeće nema evidentiran upisani neuplaćeni kapital.
10.3. Emisiona premija
Na dan 31.12.2013. godine, Preduzeće nema evidentiranu emisionu premiju.
10.4. Rezerve
Fond rezervi Preduzeća na dan 31.12.2013. godine iskazan je u iznosu od 22.575.861 KM.
10.5. do 10.8. pozicije Kapitala u Bilansu stanja
Na dan 31.12.2013. godine, Preduzeće nema evidentirane.
10.9. Gubitak do visine kapitala
Na dan 31.12.2013. godine gubitak do visine kapitala iznosi 22.585.861 KM od čega:
-
gubitak izvještajne godine u iznosu od 22.585.861 KM.
Nepokriveni gubitak
Preduzeće je na dan 31.12.2013. godine iskazalo nepokriveni gubitak u iznosu od 100.993.272
KM sa sljedećom strukturom:
Opis
Akumulirani gubitak 01.01.2013.
Korekc ja akumuliranog gubitka
Ukupno nepokriveni gubitak iz ran jih perioda
Gubitak za 2013. godinu
Ukupno gubitak
Kapital i rezerve
Gubitak iznad visine kapitala
Februar/ 2014.godine
Iznos
79.311.842
-1.791.750
77.520.092
23.473.180
100.993.272
22.585.861
78.407.411
43
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
Odlukom Skupštine Preduzeća o usvajanju Elaborata o efektima procjene građevinskih objekata
i zemljišta na evidentiranje u poslovnim knjigama i pokriću dijela gubitka po osnovu elaborata
Broj 00-04-03/13 od 01.11.2013 godine, izvršena je korekcija – umanjenje akumuliranog gubitka
u iznosu od 1.791.750 KM i to po sljedećim godinama:
- gubitak iz 2007. godine u iznosu od 604.460 KM.
- dio gubitka iz 2008 godine u iznosu od 633.678 KM
- dio gubitka iz 2009 godine u iznosu od 129.568 KM
- dio gubitka iz 2010 godine u iznosu od 138.895 KM
- dio gubitka iz 2011 godine u iznosu od 138.902 KM
- dio gubitka iz 2012 godine u iznosu od 146.547 KM
Struktura nepokrivenog gubitka ukupnog iznosa 100.933.272 KM:
- 2008. godina 25.039.506 KM;
- 2009. godina 14.880.236 KM;
- 2010. godina 5.928.499 KM;
- 2011. godina 11.144.703 KM;
- 2012. godina 20.527.148 KM.
- 2013. godina 23.473.180 KM
10.10.
Otkupljene vlastite dionice i udjeli
Na dan 31.12.2013. godine, Preduzeće nema evidentirane otkupljene vlastite udjele.
BILJEŠKA 11. DUGOROČNA REZERVISANJA- dio 40
Preduzeće na dan 31.12.2013. godine evidentiralo je Dugoročna rezervisanja u iznosu od
11.197.759 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
40
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze
405
Rezervisanja po započetim sudskim sporovima
6.938.530
0
407
Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi
4.259.229
4.449.384
UKUPNO DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
11.197.759
4.449.384
Rezervisanja po započetim sudskim sporovima odnose se na rezervisanje potencijonalnih
obaveza po sudskom sporu sa Upravom za indirektno oporezivanje.
Februar/ 2014.godine
44
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
Odloženi prihod-donacije Kantona
Za ugradnju mjerača toplotne energ je
31.12.2013.
Za izradu projektne dokumentac je sis. dalj.uprav.
Za rekonstrukciju dotrajale distr butivne mreže
657.332
Prenos
204.077
328.412
1.142.201
Za pr ključak na sistem MCZDIO
9.900
Za rekonstrukciju krovnih kotlovnica
189.973
Za kotlovnicu Vila A i B
9.279
Za izgradnju kalibracione laborator je
447.775
Za Mašinski dio toplovoda
203.488
Za građevinski dio toplovoda
Zalhe koje su prenešene iz vanbilansne evidencije
UKUPNO
86.825
Donacije u
periodu
31.12.2012.
861.409
74.274
402.686
136.589
3.300
1.278.790
13.200
33.096
223.069
1.910
11.189
11.327
3.099
206.587
1.322
88.147
1.184.043
15.894
4.259.229
484.888
459.102
0
0
1.199.937
294.734
4.449.384
Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi odnose se na sredstva dobijena u vidu donacija i
ista se prenose na prihode perioda u skladu sa MRS-20-Državne donacije, odnosno na bazi
sučeljavanja sa troškovima nastalim kroz korištenje istih.
BILJEŠKA 12. DUGOROČNE OBAVEZE- 41
Preduzeće na dan 31.12.2013. godine evidentiralo je dugoročne obaveze u iznosu od
23.590.456 KM.
I Z N O S u KM
Grupa konta
41
POZICIJA
2013. godina
2012. godina
Dugoročne obaveze
413
Dugoročni krediti uzeti u zemlji
414
Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu
102
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE OBAVEZE
23.590.354
23.590.456
2.174
21.155.672
21.157.846
BILJEŠKA 13. ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE- 408
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju odloženih poreskih obaveza.
Februar/ 2014.godine
45
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 14. KRATKOROČNE OBAVEZE
Preduzeće je u bilansu iskazalo ukupne kratkoročne obaveze u iznosu od 90.388.629 KM, od
čega:
I Z N O S u KM
Grupa konta
POZICIJA
42
Kratkoročne finansijske obaveze
43
Obaveze iz poslovanja
45
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostlaih primanja zaposlenih
46
Druge obaveze
2012. godina
643.823
202
88.829.072
77.259.142
778.701
793.054
137.033
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE

2013. godina
90.388.629
137.596
78.189.994
Kratkoročne finansijske obaveze – 42
I Z N O S u KM
Grupa konta
42
424
POZICIJA
I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)
Kratkoročni dio dugoročnih kredita
UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

2013. godina
2012. godina
643.823
643.823
202
202
Obaveze iz poslovanja – 43
I Z N O S u KM
Grupa konta
43
POZICIJA
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013. godina
2012. godina
430
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
358.502
431
Dobavljači - povezana pravna lica
0
0
432
Dobavljači u zemlji
88.437.932
77.063.409
433
Dobavljači u inostranstvu
401
387
439
Ostale obaveze iz poslovanja
32.237
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA
88.829.072
164.825
30.521
77.259.142
Preduzeće ima neusaglašene obaveze sa največim dobavljačem KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.
Sarajevo

Obaveze iz specifičnih poslova – 44
Preduzeće nema evidentiran iznos obaveze po specifičnim poslovima.
Februar/ 2014.godine
46
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )

Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih – 45
I Z N O S u KM
Grupa konta
45
POZICIJA
2012. godina
450
Obaveze za neto plaće i naknade plaća
451
Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća
34.737
34.416
452
Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća
292.901
294.709
456
Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i mat. prava zaposlenih
121.779
130.594
UKUPNO OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA

2013. godina
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
329.283
778.701
333.334
793.055
Druge obaveze – 46
I Z N O S u KM
Grupa konta
46
POZICIJA
2012. godina
V. Druge obaveze
463
Obaveze za naknade članovima odbora, komis ja i sl.
6.664
7.272
464
Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade čl. odbora, komisija i sl.
814
889
465
Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl.
771
842
469
Ostale obaveze
128.783
UKUPNO DRUGE OBAVEZE

2013. godina
137.033
128.593
137.596
Obaveze za PDV – 47
Preduzeće nema evidentiran iznos obaveze po osnovu PDV-a.

Obaveze za ostale poreze i druge dažbine – 48 bez 481
Preduzeće nema evidentiran iznos obaveze za ostale poreze i druge dadžbine.

Obaveze za porez na dobit – 481
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju obaveze za porez na dobit (gubitici u poslovanju).
Februar/ 2014.godine
47
KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila na dan 31.decembar 2013.godine
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period koji je završio 31.12.2013.
( svi iznosi su u KM ukoliko nije drugo naznačeno )
BILJEŠKA 15. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA -49 bez 495
I Z N O S u KM
Grupa konta
49
Pasivna vremenska razgraničenja
POZICIJA
490
Unaprijed obračunati rashodi perioda
11.160
492
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
4.516
0
493
Odloženi prihodi za primljene donac je i sl.
171
171
UKUPNO PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
2013. godina
15.847
2012. godina
39.177
39.348
BILJEŠKA 16. ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE -495
Preduzeće u okviru početnog stanja, niti u okviru prometa revidiranog perioda nije imalo
evidenciju odloženih poreskih obaveza.
BILJEŠKA 17. VANBILANSA EVIDENCIJA
Objašnjenje vanbilansne evidencije dato je u bilješci broj 9.
Februar/ 2014.godine
48
Download

Izvještaj eksternog revizora