FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
PONEDJELJAK
II SEMESTAR
8-9
9 - 10
Bosanski,
Hrvatski,
Srpski jezik II
(V)
(Mr. Elma
DurmiševićCernica, asistent)
74
VI SEMESTAR
IV SEMESTAR
Italijanski jezik IV
(P)
(doc. dr. Mirza Mejdanija/mr.
Nermina Čengić, viši asistent)
206
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Italijanski
jezik IV
(V)
Španski jezik IV
(P)
(Francuski jezik i književnost
i italijanski jezik i književnost)
(Mr. Nermina
Čengić, viši
asistent)
Doc. dr. Edina Spahić
206
Sintaksa
francuskog
jezika II
(V)
Sintaksa
francuskog
jezika II
(V)
Bisera Cero
Bisera Cero
216
15 - 16
(asistent Dijana Beljan, MA)
256
Francuska
Španski jezik civilizacija II
IV (V)
(P)
(Ana
(Prof. dr. Vesna
VanessaToresR Kreho/mr. Lejla
uiz, MA, lektor) Osmanovic, viši
X SEMESTAR
Pedagogija 2
(P)
74
Pedagogija 2
(V)
Erna Ćatović,
MA
74
asistent)
256
Savremeni
francuski jezik
II
(S)
Lektor
216
18 - 19
19 - 20
Osnove grčkog jezika II (P+V)
(lat., pov.,arh.)
(Doc.dr. Drago Župarić/asistent Dijana
Beljan, MA)
206
Italijanski jezik IV
(V)
I grupa
(lektor Daniele Onori)
229
256
IP Španski jezik II (vanjska lista)
(P + V)
I grupa
(doc. dr. Edina Spahić/ Ana
VanessaToresRuiz, MA, lektor)
256
IP Španski jezik II (vanjska lista)
II grupa
(P + V)
Isabel DesideriaLealValladares, MA,
lektor)
219
206
Osnovi psihologije,
predavanja (nastavnički smjer)
(doc. dr. Sabina Alispahić)
30 (mali amf.)
17 - 18
Latinski jezik II
(V)
Metodika nastave stranog jezika
i hospitacije II
(P)
(Prof. dr. Alma Sokolija/
Emir Šišić, MA)
206
Savremeni italijanski jezik IV
(P+S)
(Prof. dr. Jasmin Džindo)
217
16 - 17
Lektira II
(P)
(Doc. dr. Drago Župarić/asistent
Dijana Beljan, MA)
Savremeni
Savremeni
italijanski jezik
italijanski jezik
II
II
(V)
(V)
(Mr. Nermina
(Mr. Nermina
Čengić, viši
Čengić, viši
asistent)
asistent)
256
211
VIII SEMESTAR
14 - 15
Francuska
Francuska
Bosanski,
književnost
književnost
Pregled
Hrvatski,
baroka
i
baroka i
francuske
klasicizam
Srpski jezik II gramatike II
klasicizam
(S)
(P)
(V)
(V)
prof. dr. Vesna (prof. dr. Amela
Emir
Šišić,
MA)
Mr. Lejla
Kreho/mr. Lejla
Šehović)
256
Osmanović
Osmanovic
30
256
256
206
256
13 - 14
Komunikacija u nastavi
(P)
Prof. dr. Lejla Kafedžić
173
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
UTORAK
II SEMESTAR
8-9
9 - 10
Italijanski jezik II
(V)
I grupa
(Lektor DanieleOnori)
10 - 11
Francuska književnost
baroka i klasicizma
(P)
(Prof. dr. Vesna Kreho)
256
256
IV SEMESTAR
11 - 12
(Doc. dr. Drago Župarić)
Pregled
francuske
gramatike II
(V)
(Bisera Cero)
256
(Ana
VanessaToresR
uiz, MA, lektor)
206
Sintaksa italijanskog jezika II
(2P +1V)
(doc. dr. Mirza Mejdanija/mr. Nermina Čengić, viši
asistent)
VIII SEMESTAR
Metodika nastave stranog
jezika i hospitacije II
(S)
(Prof. dr. Alma Sokolija/Bisera
Cero)
14 - 15
Fonologija
francuskog
jezika
(P)
16 - 17
17 - 18
Fonologija
francuskog
jezika
(V)
Morfosintaksa
franc. jezika II
(V)
Lektor
Književnost francukog
romantizma
(V)
Mr. Lejla Osmanovic, viši
asistent
206
(Prof. dr. Vesna Kreho, mr. Lejla
Osmanović, viši as)
206
Francuska književnost 20.
stoljeća II
(V)
(doc. dr. Mirza Mejdanija/ass. Aida
Čopra, MA)
(mr. Lejla Osmanović, viši as.)
206
Kontrastivna
analiza II
Francuska
francuskibosanski/hrva lingvistika
(P)
tski/srpski
(prof. dr. Alma
jezik
Sokolija)
(V)
256
Kontrastivna analiza II
francuskibosanski/hrvatski/srpski
jezik
(V)
Bisera Cero
228
(prof..dr. Alma Sokolija,)
218
Savremeni
francuski jezik
II
(P)
(Prof. dr. Alma
Sokolija)
206
Francuska
civilizacija II
(V)
Mr. Lejla
Osmanovic, viši
asistent)
Rimska
književnost IV
(S)
(Doc. dr. Drago
Župarić, Marija
Mariola Glavan,
MA)
125
Emir Šišić, MA
Romanska medijevistika
(P+S)
19 - 20
206
125
Sartre i njegovo doba
(P)
18 - 19
167
213
X SEMESTAR
15 - 16
(doc. dr. Lejla
Tekešinović/ Emir Emir Šišić, MA)
Šišić, MA)
167
Italijanska književnost VI
(S+V)
125
216
13 - 14
Osnove
francuskog
Pregled rimske
Uvod u
pravopisa i Pregled francuske gramatike
knjževnosti II
Uvod
u
latinsku
filologiju
II
latinsku
II
(S)
izgovora II
(P)
filologiju II
(Doc. dr. Drago
(P)
(P)
(
Doc. dr. Drago Župarić/asistent
Župarić/Marija
(S)
(doc.dr. Lejla Tekešinović)
(doc. dr. Lejla
Dijana Beljan, MA)
Mariola
Glavan,
Doc.
dr.
Drago
256
Tekešinović/
MA)
Župarić
256
Emir Šišić, MA)
256
256
206
Španski jezik
IV
(V)
Latinski jezik IV
(P)
206
VI SEMESTAR
12 - 13
125
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
SRIJEDA
IV SEMESTAR
II SEMESTAR
8-9
9 - 10
Latinski jezik II (P)
(Doc. dr. Drago Župarić)
256
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
(Doc. dr. Mirza Mejdanija, asistent
Aida Čopra, MA)
(Italijanski jezik i književnost)
(P)
Doc. dr. Edina Spahić
Španski jezik II
(V)
(Ana
VanessaToresR
uiz, MA, lektor)
167
206
256
Italijanska književnost II
(P)
Španski jezik II
Italijanski jezik IV
(V)
Latinski jezik IV
(V)
Nerma Kerla, MA
(Marija Mariola Glavan, MA)
206
167
16 - 17
Španski jezik II
(S)
Doc. dr. Edina Spahić/
Isabel Desideria Leal Valladares,
MA, lektor)
214
Latinska historijska
gramatika I
(P)
(doc. dr. Drago Župarić/Dijana Beljan,
MA)
167
VI SEMESTAR
VIII SEMESTAR
X SEMESTAR
(Marija Mariola Glavan, MA)
167
(P)
(Prof. dr. Jasmin Džindo)
217
Italijanska
Italijanska
književnost X:
književnost
Roman 20.
X: Roman
stoljeća
20. stoljeća
(S)
(P)
(Doc. dr. Mirza
218
Historija italijanskog jezika
(P+V)
(doc.dr. Mirza Mejdanija,/)
(Prof. dr. Vesna Kreho)
256
206
Savremeni italijanski jezik II
(Doc. dr. Mirza
Mejdanija)
Francuska književnost 20.
stoljeća II
(P)
Mejdanija)
218
Italijanskaknjiž.
VIII: Angažirana
književnost
postneorealizma
(S)
(Doc. dr. Mirza
Mejdanija)
218
Sartre i
njegovo doba
(V)
Strukturalizam i
poststrukturalizam
(S)
(Prof. dr. Vesna Kreho/mr. Lejla
Osmanović, viši as)
256
(mr. Lejla
Osmanović, viši
as)
Kontrastivna analiza
II/francuskibosanski/hrvatski/srpski
jezik
(P)
256
(prof. dr. Alma Sokolija)
206
Španski
jezik II
(V)
(IsabelDesideria
LealValladares,
MA, lektor)
18 - 19
19 - 20
Osnove latinskog jezika II
(P+V)
(arh., pov., franc., ital.)
(Doc. dr. Drago Župarić/asistent
Dijana Beljan, MA)
74
206
Italijanski jezik IV
(V)
II grupa
(lektor Daniele Onori)
256
167
Lektira II
(V)
17 - 18
Francuska
lingvistika
(P)
(prof. dr. Alma
Sokolija)
206
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
ČETVRTAK
9 - 10
Italijanski jezik II
(P)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija/
Mr. Nermina Čengić, viši as.
256
IV SEMESTAR
II SEMESTAR
8-9
10 - 11
11 - 12
Italijanska
književnost II
(V) (asistent
Aida Čopra, MA)
206
I grupa
211
VI SEMESTAR
VIII SEMESTAR
X SEMESTAR
(V)
Nerma Kerla, MA
206
Italijanskaknjiž. VIII: Angažirana
književnost postneorealizma
(P)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija)
218
13 - 14
14 - 15
Španski jezik II
Italijanski jezik II
(V)
II grupa
(Francuski jezik i književnost)
(Lektor DanieleOnori)
SALA
256
(P)
Doc. dr. Edina Spahić
15 - 16
16 - 17
Španski
jezik II
(V)
17 - 18
Sociologija
(opći predmet)
(IsabelDesideria
LealValladares,
MA, lektor)
(prof. dr. Ivo Komšić/Tomislav
Tadić, MA)
74
Italijanska
književnost
IV
(P)
(Doc. dr. Mirza
Mejdanija,
asistent Aida
Čopra, MA)
Italijanska književnost VI
(P)
Italijanska
književnost
IV
(P)
Latinska
Morfosintaksa francuskog
historijska
jezika II
gramatika I
(V)
Morfosintaksa
francuskog
jezika II
(Doc. dr. Mirza
(V)
Mejdanija,
asistent Aida
Čopra, MA)
(Bisera Cero)
Emir Šišić, MA)
256
213
Sintaksa
Sintaksa francuskog jezika II francuskog jezika
(P)
II (V)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
256
206
(V)
Dijana Beljan,
MA)
206
256
(Doc. dr. Lejla
Tekešinović)
IP: Leksika i njena upotreba
u diskursu
(P+V)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
213
206
IP: Španski jezik IP: Španski jezik
II (unutarnja
II (unutarnja
lista)
lista)
(P)
(V)
(Doc. dr. Edina
(Ana
Spahić/ Ana
VanessaToresRui
VanessaToresRui z, MA, lektor)
z, MA, lektor)
206
206
Teorija i praksa prevođenja I
(P+V)
(doc.dr. Alma Sokolija, Emir Šišić,
MA)
18 - 19
19 - 20
Pregled francuske gramatike
II
(V)
Bisera Cero
256
SALA
206
Sintaksa italijanskog jezika
II
12 - 13
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014/2015. GODINA, LJETNI SEMESTAR
PETAK
II SEMESTAR
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
Pregled
francuske
Italijanski jezik II
gramatike II
(V)
(V)
(Mr. Nermina Čengić, viši asistent)
Emir
Šišić,
256
MA
256
12 - 13
13 - 14
Pregled
Latinski jezik
francuske
II
gramatike II
(S)
(Doc. dr. Drago
Župarić)
(V)
Lektor
14 - 15
15 - 16
Italijanski jezik II
(V)
(as. Nerma Kerla, MA)
256
219
16 - 17
17 - 18
18 - 19
Italijanska
Italijanska
književnost II Pregled rimske književnosti književnost II
(V)
(S)
II (P)
(asistent Aida
(Doc. dr. Drago Župarić/Marija
(doc. dr. Mirza
Mariola Glavan, MA)
Mejdanija/Aida
Čopra, MA)
206
Čopra, MA)
256
206
II grupa
IV SEMESTAR
IP: Francuska
Rimska književnost II
(P)
(Doc. dr. Drago Župarić/Marija
Mariola Glavan, MA)
206
Morfosintaksa francuskog
jezika II
(P)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
206
Književnost književnost druge Morfosintaks IP: Francuska
književnost
francuskog
polovine XIX.
a francuskog druge polovine
vijeka
romantizma
jezika II
XIX. vijeka
(P)
(P)
(V)
(V)
(Prof. dr. Vesna
Prof. dr. Vesna
Kreho
VI SEMESTAR
256
Rimska književnost IV
(P)
(Doc.dr. Drago Župarić)
219
Kreho
256
Sintaksa francuskog jezika
II
(V)
Emir Šišić, MA
206
Bisera Cero
216
Prof. dr. Vesna
Kreho
210
Sintaksa
italijanskog
jezika II
Sintaksa
francuskog
jezika II
(V)
(V)
(Lektor
DanieleOnori)
X SEMESTAR
VIII SEMESTAR
206
IP: Osnove grč. jezika II
(P+V)
(Doc. dr. Drago Župarić)
30
Strukturalizam i
poststrukturaliza
m
(P)
(Prof. dr. Vesna
Kreho/mr. Lejla
Osmanović, viši
as)
256
Savremeni
francuski
jezik II
(S)
(Prof. dr. Alma
Sokolija/Bisera
Cero)
Bisera Cero
206
19 - 20
Italijanska književnost IV
(V)
(asistent Aida Čopra, MA)
256
Rimska
književnost II
(S)
(Doc. dr. Drago
Župarić/Marija
Mariola Glavan,
MA)
256
Sintaksa
francuskog
jezika II
(V)
Lektor
206
Download

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II 74 Francuska književnost baroka i