FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014./2015. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
PONEDJELJAK
I SEMESTAR
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
Bosanski,
Hrvatski,
Srpski jezik I
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
Pregled
Bosanski,
francuske
Hrvatski, gramatike I (V)
(Mr. Dijana
Srpski jezik I
(V)
(P) (prof. dr.
Amela Šehović)
(Elma
DurmiševićCernica, asistent)
30
74
Latinski jezik I (V)
(asistent Dijana Beljan, MA)
KapetanovićLjubas, viši
asistent)
256
256
18 - 19
19 - 20
Osnove grčkog jezika I (P)(V)
(lat., pov.,arh.)
(Doc.dr. Drago Župarić, asistent
Dijana Beljan, MA)
206
Francuski jezik I-opći predmet
(P) i (V)
(za studente drugih odsjeka)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović,
Mr. Lejla Osmanović, viši asistent)
167
III SEMESTAR
Italijanski jezik III (P)
(doc. dr. Mirza Mejdanija, Mr.
Nermina Čengić, viši asistent)
206
Italijanski
jezik III (V)
(Mr. Nermina
Čengić, viši
asistent)
206
Morfosintaksa
franc. jezika I Francuski jezik i književnost
(V)
i italijanski jezik i književnost Španski jezik
(Mr. Dijana
III (V)
Španski jezik III (P)
Kapetanović(
Mr.
Ana
Doc. dr. . Edina Spahić,)
Ljubas, viši
Vanessa Tores
206
asistent)
Ruiz, lektor
256
(V)
Nerma Kerla, MA
256
Sintaksa francuskog jezika I
(V)
Italijanski
jezik III (V)
Nerma Kerla, MA
Pedagogija I (P)
Konkurs u toku
74
BHS
Pedagogija I (V)
Mr. Dženeta
Camović
74
BHS
IP: Francuski
(Doc.dr. Drago Župarić, asistent
Dijana Beljan, MA)
IP: Francuski
novi roman
novi roman (P)
(V)
(Prof. dr. Vesna
Kreho)
256
(Mr. Lejla
Osmanović, viši
asistent)
(doc. dr. Edina Spahić/ lektor
Vanesa Ruiz, MA)
I grupa
Kontrastivna
analiza I (V)
VII SEMESTAR
(doc. dr. Edina Spahić/ lektor Vanesa
Ruiz, MA)
II grupa
256
Španski jezik I (P + V)
228
Lektor
216
Savremeni
italijanski jezik
I (V)
(Mr. Nermina
Čengić, viši
asistent)
211
Metodika nastave stranog jezika
i hospitacije I (P)
(Doc. dr. Alma Sokolija
Emir Šišić, MA)
Temeljna nastavna umijeća
(P)
Doc. dr. Lejla Kafedžić
173
256
IX SEMESTAR
229
(doc. dr. Edina Spahić/ lektor Issabel Leal , MA)
III grupa
219
154
Savremeni italijanski jezik III
(P)
(Prof. dr. Jasmin Džindo)
217
(lektor Daniele Onori)
:Španski jezik I (P + V)
IP:Španski jezik I (P + V)
167
206
Bisera Cero, MA
Italijanski jezik III (V)
206
Lektira I (P)
Sintaksa italijanskog jezika I
V SEMESTAR
Fra. J. i književnost
i italijanski jezik i
književnost
Francusko
avangardno
pozorište (P)
(prof.dr. Vesna
Kreho)
256
Teorija i
Francusko
Teorija i
Francusko
praksa
avangardno
praksa
avangardno
prevođenja II
pozorište (V)
prevođenja II
pozorište (P)
(P)
(mr. Lejla
(V)
(Prof. dr. Vesna
(doc.dr. Alma
Osmanović, viši
Emir Šišić,
Kreho)
Sokolija/ Emir
as)
MA)
220
Šišić, MA)
206
206
206
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014./2015. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
UTORAK
I SEMESTAR
8-9
9 - 10
Italijanski jezik I (V)
(Lektor Daniele Onori)
10 - 11
11 - 12
Francuska književnost
humanizma i renesanse (P)
(Prof. dr. Vesna Kreho)
256
256
12 - 13
13 - 14
Pregled
francuske
gramatike I (V)
(Mr. Dijana
Kapetanović-Ljubas,
viši asistent)
256
14 - 15
15 - 16
Osnove
francuskog Pregled francuske gramatike
pravopisa i
I (P)
(doc.dr. Lejla Tekešinović, Mr.
izgovora (P)
(doc.dr. Alma
Sokolija/ Emir
Šišić, MA)
Dijana Kapetanović-Ljubas, viši
asistent)
256
16 - 17
Francuska
književnost
humanizma i
renesanse (V)
(Mr. Ivan
Radeljković, viši
asistent)
256
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Uvod u latinsku filologiju I
(P)
(Doc.dr. Drago Župarić, asistent
Dijana Beljan, MA)
256
Pregled rimske
knjž. I (S)
Asistent
256
III SEMESTAR
206
Latinski jezik III (P)
(Doc. dr. Drago Župarić)
Italijanski jezik III (V)
Nerma Kerla, MA
206
Španski jezik
III (V)
Francuska
civilizacija I
(P)
Fonetika (P)
(lektor Vanesa
Ruiz, MA)
(doc.dr. Alma
Sokolija/ Emir
Šišić, MA)
206
213
Fonetika (V)
(Prof. dr. Vesna
(Mr. Ivan
Kreho, Mr. Ivan
Radeljković, viši
Radeljković, viši
asistent)
asistent)
/ Emir Šišić, MA)
213
V SEMESTAR
206
Italijanska
književnost V
(S)
(ass. Aida
Čopra, MA)
Sintaksa italijanskog jezika I (2P +1V)
(doc. dr. Mirza Mejdanija/Mr. Nermina Čengić, viši
asistent)
VII SEMESTAR
218
Francuska
Francuska
književnost
književnost
20. stoljeća I 20. stoljeća I
(V)
(V)
Italijanska književnost V (V)
(ass. Aida Čopra, MA)
(mr. Lejla
(mr. Lejla
Osmanović,
viši
Osmanović, viši
as)
as)
125
125
206
Metodika nastave stranog
jezika i hospitacije I (S)
Poetika
Kontrastivna
Opća
nadrealizma
analiza fr./bhs lingvistika (P)
(S)
(doc.dr.Alma
I (V)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović/Bisera
Cero,)
216
Emir Šišić, MA)
Sokolija)
213
256
IX SEMESTAR
167
Od latinskog do savremenih
romanskih jezika (P)
(doc.dr. Alma Sokolija, Mr. Dijana
Kapetanović-Ljubas, viši asistent)
206
Francuska
proza 20.
stoljeća (P)
(Prof. dr. Vesna
Kreho/mr. Lejla
Osmanović)
220
220
Poetika
Kontrastivna analiza fr./bhs
nadrealizma
I (V)
(V)
Bisera Cero,
(Mr. Ivan
229
(Mr. Ivan
Radeljković, viši Radeljković, viši
asistent)
asistent)
167
Savremeni francuski jezik I
(P)
(Doc. dr. Alma Sokolija)
206
Francuska
civilizacija I
(V)
Morfosintaksa
franc. jezika I
(V)
206
Lektor
206
Latinska historijska gramatika
(P)
Doc. dr. Drago Župarić/Asistent
125
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014./2015. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
SRIJEDA
VII SEMESTAR
V SEMESTAR
III SEMESTAR
I SEMESTAR
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
Italijanska književnost I (P)
Latinski jezik I (P)
(Doc. dr. Drago Župarić)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija, asistent
Aida Čopra, MA)
256
13 - 14
Italijanski jezik i književnost
Španski jezik I (P)
Dr. Edina Spahić,
206
167
Italijanski jezik III (V)
Latinski jezik III (V)
Nerma Kerla, MA
Asistent
206
167
Lektira I (V)
Francuska književnost 20.
stoljeća I (P)
Asistent
(Prof. dr. Vesna Kreho)
167
Savremeni italijanski jezik I
(P)
(Prof. dr. Jasmin Džindo)
217
Italijanska
knjiž. VII:
Neorealizam
(S)
Italijanska književnost IX: Od
Calvina do naših dana (P)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija)
228
(Prof. dr. Vesna
Kreho)
256
15 - 16
16 - 17
256
206
(lektor Isabel
Leal)
(mr. Lejla
Osmanović, viši
as)
256
18 - 19
19 - 20
Osnove latinskog jezika I (P) (V)
(arh., pov., franc., ital.)
(Doc.dr. Drago Župarić, asistent
Dijana Beljan, MA)
74
Metrika (1P + 2 V)
Italijanski jezik III (V)
(doc.dr. Drago Župarić, Dijana Beljan, MA)
(lektor Daniele Onori)
167
256
(doc.dr. Lejla Tekešinović, Mr.
Dijana Kapetanović-Ljubas, viši
asistent)
(Mr. Dijana KLjubas, viši
asistent)
256
256
Opća
lingvistika
(P)
(doc.dr.Alma
Sokolija)
206
Francuska
proza 20.
stoljeća (V)
17 - 18
Francuski
jezik i
književnost
Španski jezik
I (V)
Kontrastivna analiza fr./bhs I
(Prof. dr. Vesna Kreho, mr. Lejla (P) (doc.dr. Alma Sokolija)
206
Osmanović, viši as)
256
Poetika nadrealizma (P)
(Doc. dr. Mirza
Mejdanija)
Francuska
proza 20.
stoljeća (P)
14 - 15
Italijanski jezik
i književnost
Španski jezik I
(V)
Mr. Ana
Vanessa Tores
Ruiz
Historija
Historija francuskog jezika
francuskog
sa srednjovjekovnom
jezika sa srednj.
književnošću (P)
knjiž. (V)
206
218
IX SEMESTAR
12 - 13
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014./2015. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
ČETVRTAK
I SEMESTAR
8-9
9 - 10
Italijanski jezik I (V)
Nerma Kerla, MA
206
10 - 11
Italijanska
književnost I
(V) (asistent
11 - 12
12 - 13
13 - 14
Italijanski jezik I (V)
(Lektor Daniele Onori)
Aida Čopra, MA)
III SEMESTAR
Nerma Kerla, MA
15 - 16
16 - 17
17 - 18
Španski jezik I (P)
Filozofija
(opći predmet)
(grupa francuski jezik)
Doc. dr. Edina Spahić
(prof.dr. Jadranka BabićAvdispahić)
256
74
206
Italijanski
jezik III (V)
14 - 15
Italijanska književnost III (P)
Morfosintaksa francuskog
jezika I (V)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija, asistent
Aida Čopra, MA)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
256
256
V SEMESTAR
(Doc. dr. Mirza
Mejdanija)
Rimska
književnost III
(S)
Asistent
206
Sintaksa francuskog jezika I
(P)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
206
256
Sintaksa
francuskog
jezika I (V)
Književnost
francuskog
prosvjetiteljst
va (P)
(Prof. dr. Vesna
Kreho, Mr. Ivan
Radeljković, viši
asistent)
Latinska
Prozodija francuskog jezika
historijska
gramatika II (V)
(P+V) Doc. dr. Lejla
Tekešinović/Emir Šišić, MA asistent Dijana
Beljan, MA)
213
256
(Doc. dr. Lejla
Tekešinović)
206
IX SEMESTAR
VII SEMESTAR
IP: Španski
jezik I (P)
Dr. Edina
Spahić/ lektor
Vanesa Ruiz,
MA)
Savremeni
italijanski
jezik I (V)
Italijanska književnost VII:
Neorealizam (P)
(lektor Daniele
Onori)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija)
256
206
167
Italijanska
književnost
IX: od
Calvina do
naših dana
(S) (Doc. dr.
Savremeni
italijanski jezik
III (V)
Mirza Mejdanija)
219
218
(lektor Daniele
Onori)
IP: Španski
jezik I (V)
(lektor Vanesa
Ruiz, MA)
206
19 - 20
Pregled francuske gramatike I
(V)
Bisera Cero
256
206
Italijanska
književnost V
(P)
18 - 19
Književnost francuskog
prosvjetiteljstva (V)
(Mr. Ivan Radeljković, viši asistent)
206
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU – ODSJEK ZA ROMANISTIKU
AKADEMSKA 2014./2015. GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
PETAK
III SEMESTAR
I SEMESTAR
8-9
9 - 10
Italijanski jezik I (P)
(Doc. dr. Mirza Mejdanija, Mr.
Nermina Čengić, viši asistent)
256
Rimska književnost I (P)
Doc. dr. Drago Župarić/Asistent
206
10 - 11
11 - 12
Pregled
francuske
gramatike I
(V)
Emir Šišić,
MA
206
Francuska
književnost
humanizma i
renesanse (S)
12 - 13
13 - 14
Pregled
francuske
gramatike I
(V)
(Mr. Ivan
Radeljković, viši
asistent)
Bisera Cero
154
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
206
Morfosintaksa francuskog
jezika I (P)
(Doc. dr. Lejla Tekešinović)
256
IP: Sa onu stranu
prosvjetiteljstva:
autobiografska, fantastična i
libertenska književnost XVIII
vijeka (P) (V)
Rimska
Morfosintaks
književnost
I
Italijanska
književnost
III
(V)
a francuskog
(S)
(
asistent
Aida
Čopra,
MA
)
jezika I (V)
Doc. dr. Drago
Bisera Cero,
256
Župarić/Asistent
206
256
(Prof. dr. Vesna Kreho, Mr. Ivan
Radeljković, viši asistent)
Rimska književnost III (P)
V SEMESTAR
(Doc.dr. Drago Župarić,
219
Sintaksa francuskog jezika I
(V)
Sintaksa
italijanskog
jezika I (V)
Emir Šišić, MA
206
Sintaksa
italijanskog
jezika I (V)
Sintaksa
francuskog
jezika I (V)
(Lektor Daniele
Onori)
Bisera Cero
Nerma Kerla, MA
218
VII SEMESTAR
19 - 20
Italijanska
Italijanska
književnost I Pregled rimske književnosti I književnost I
Italijanski jezik I (V)
(V) (asistent
(P)
(Mr. Nermina Čengić, viši asistent)
(S) (asistent Aida
Doc. dr. Drago Župarić/Asistent
Aida Čopra,
256
Čopra, MA)
206
MA)
206
256
256
IX SEMESTAR
18 - 19
206
Sintaksa
francuskog
jezika I (V)
Lektor
216
206
IP: Osnove grč. jezika I
(P+V)
(Doc. dr. Drago Župarić)
30
Savremeni
francuski
jezik I (V)
Bisera Cero)
154
Savremeni
italijanski
jezik III (V)
(Mr. Nermina
Čengić, viši
asistent)
211
Savremeni francuski jezik I (V)
Lektor
216
Download

Raspored predavanja i vježbi