Покрајински завод за спорт
Нови Сад, Масарикова 25, Тел-факс:021/572-224, 572-277
Е-маил: [email protected] , www.pzsport.rs
Жиро рачун: 840-846668-69, ПИБ: 102093957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основу члана 52. став 1. тачка 9. Закона о утврђивању одређених надлежности
аутономне покрајине (''Сл. гласник РС'' бр. 6/02), члана 2. Правилника о условима за
обављање спортских активности и делатности (''Сл. гласник РС'' бр. 30/99), члана 2., 5. и 8.
Правилника о номенклатури спортских занимања и звања (''Сл. гласник РС'' бр. 30/99), члана
7. став 1. тачка 8. и 12. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и члана 5.
Правилника о спровођењу стручног оспособљавања за рад у спортским организацијама
Покрајинског завода за спорт, ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ, са седиштем у Новом
Саду, Масарикова 25/2, објављује:
ОГЛАС
О ОРГАНИЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РАД У
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2011. ГОДИНИ
1. Покрајински завод за спорт организује стручно оспособљавање за рад у спортским
организацијама, у свим спортским гранама, и стицање звања:
a) ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
- оспособљеност III степена;
- теоретска и практична обука у трајању од 240 часова;
- цена: 38.600,00 динара по једном кандидату.
2. Стручно оспособљавање ће почети 12.03.2011. године у Великој сали у
Масариковој 25-трећи спрат, у Новом Саду. Предавања ће се одржавати 12 викенда.
3. Пријаве могу поднети појединци и спортске организације за своје стручне раднике,
од 01.02. до 01.03.2011. године у седишту Завода или путем Е-mail: [email protected]
Стручном оспособљавању могу приступити лица која имају најмање диплому средњег
образовања у трогодишњем трајању.
Позивамо све заинтересоване појединце и клубове да се одазову овом позиву, у
интересу побољшања стручног рада у области спорта и заштите спортиста.
За све додатне информације обратити се на телефоне 021572224 и 0649942022 (Војин
или Бранислав)
Директор
др Ненад Сударов
Download

Pogledaj oglas - Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta