Број
1463 /04.09.2014.
З А П И С Н И К
са VIII седнице Научног већа Универзитета у Београду, Научне установе Институт за хемију,
технологију и металургију одржане 02.09.2014 године са почетком у 9,00 часова у сали за састанке,
Његошева 12.
Седницу је отворила Др Дана Васиљевић Радовић, научни саветник, председник Научног већа НУ
ИХТМ, констатовала да седници присуствује 15 чланова Научног већа од 20 чланова Научног већа
(списак присутних чланова Научног већа ИХТМ чини саставни део овог Записника)
и предложила следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са VII редовне седнице Научног већа ИХТМ.
2. Избори у звања:
 Утврђивање предлога за избор у научно звање
 Др Татјана Новаковић, избор у научно звање научни саветник.
 Др Александра Шајновић, избор у научно звање виши научни сарадник,
 Др Милка Јадранин, избор у научно звање виши научни сарадник,
 Др Весна Павелкић, избор у научно звање научни сарадник,
 Др Милена Ћосић, избор у научно звање научни сарадник,
 Др Весна Цветковић, избор у научно звање научни сарадник,
 Др Татјана Шолевић Кнудсен, реизбор у научно звање научни сарадник.

Доношење одлуке о избору у истраживачко звање
 Мила Крстајић, избор у истраживачко звање истраживач сарадник,
 Вук Филиповић, избор у истраживачко звање истраживач сарадник,
 Ана Пантелић, избор у истраживачко звање истраживач сарадник,
 Сања Шешлија, избор у истраживачко звање истраживач сарадник.
3. Актуелне информације.
Тачка 1.
Записник са VII редовне седнице Научног већа ИХТМ је усвојен без примедби.
Тачка 2.
Председник Научног већа ИХТМ Др Дана Васиљевић Радовић, научни саветник, информисала је
чланове Научног већа да је поступак за избор именованих кандидата спроведен у потпуности у
складу са законом и прописима, да је комплетан материјал био доступан јавности и да на материјал
није било примедби.
Затим се прешло на разматрање поднетог материјала о испуњености услова за стицање научног и
истраживачког звања.
-
О кандидату Др Татјани Новаковић образложење је дала Проф Љиљана Колар Анић, научни
саветник ИХТМ. у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Александри Шајновић образложење је дала Др Олга Цветковић, научни
саветник ИХТМ у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Милки Јадранин образложење је дала Др Влатка Вајс, научни саветник ИХТМ, у
име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Весни Павелкић образложење је дала Проф др Љиљана Колар Анић, научни
саветник ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Милени Ђосић образложење је дала Др Сања Масртиновић, научни сарадник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Весни Цветковић образложење је дао Др Миомир Павловић, научни саветник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Др Татјани Шолевић Кнудсен образложење је дала Др Гордана Гојгић Цвијовић,
научни саветник ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Шешлија Сањи образложење је дала Др Јасмина Стевановић, научни саветник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Ани Пантелић образложење је дала Др Милка Видовић,виши научни сарадник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Вуку Филиповићу образложење је дала Др Милка Видовић, виши научни сарадник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
О кандидату Мили Крстајић образложење је дала Др Маја Обрадовић,виши научни сарадник
ИХТМ, у име Комисије за писање реферата.
Након дискусије о кандидатима, приступило се тајном гласању. Научно веће ИХТМ је донело
СЛЕДЕЋЕ ОДЛУКЕ:
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Татјане Новаковић, дипл.физ. хем, у научно звање
НАУЧНИ САВЕТНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Татјане Новаковић, дипл.физ. хем, у научно звање НАУЧНИ
САВЕТНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Татјане Новаковић,
дипл.физ. хем, у научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Александре Шајновић, дипл. хем, у научно звање
ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Александре Шајновић, дипл. хем, у научно звање ВИШИ
НАУЧНИ САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Александре Шајновић,
дипл.хем, у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Милке Јадранин, дипл. хем, у научно звање ВИШИ
НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Милке Јадранин, дипл. хем, у научно звање ВИШИ НАУЧНИ
САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Милке Јадранин, дипл.хем,
у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Весне Павелкић, дипл. физ. хем, у научно звање
НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Весне Павелкић, дипл. физ. хем, у научно звање НАУЧНИ
САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Весне Павелкић,
дипл.физ.хем, у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Милене Ћосић, дипл. ннж. металургије, у научно
звање НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Милене Ћосић, дипл. инж. металугије, у научно звање НАУЧНИ
САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Милене Ђосић, дипл.инж.
металургије, у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Др Весне Цветковић, дипл. хем, у научно звање
НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за избор Др Весне Цветковић, дипл.хем, у научно звање НАУЧНИ
САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- избор Др Весне Цветковић, дипл.хем,
у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за реизбор Др Татјане Шолевић Кнудсен, дипл. хем, у научно
звање НАУЧНИ САРАДНИК.
2. Утврђен је предлог за реизбор Др Татјане Шолевић Кнудсен, дипл.хем, у научно звање
НАУЧНИ САРАДНИК.
3. Одлука се прослеђује Комисији за избор у научна звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије на верификацију- реизбор Др Татјане Шолевић
Кнудсен, дипл.хем, у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
O Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Шешлија Сање, дипл. инж. технологије- мастер у
истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК.
2. Шешлија Сања, дипл. инж. технологије- мастер, изабрана је у истраживачко звање
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Миле Крстајић, дипл. инж. технологије- мастер у
истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК.
2. Мила Крстајић, дипл. инж. технологије- мастер, изабрана је у истраживачко звање
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Вука Филиповића, дипл. хем - мастер у истраживачко
звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК.
2. Вук Филиповић, дипл. хем - мастер, изабран је у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
О Д Л У К У
1. Прихвата се реферат Комисије за избор Ане Пантелић, дипл. хем- мастер у истраживачко
звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК.
2. Ана Пантелић, дипл. хем- мастер, изабрана је у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Тачка 3.
Др Јасмина Стевановић, директор ИХТМ је обавестила Научно веће ИХТМ о току јавних набавки и о
уплати средстава за материјалне трошкове.
Седница је завршена у 10,30 часова.
Списак чланова Научног већа ИХТМ који су присуствовали VIII седници Научног већа ИХТМ
НАУЧНИ САВЕТНИЦИ
1.
Др Дана Васиљевић Радовић,
2.
Др Јасна Стајић Трошић,
3.
Др Александра Милутиновић Николић,
4.
Др Мира Бјелаковић,
5.
Др Данијела Ранђеловић,
6.
Др Ненад Радић,
7.
Др Радомир Матовић,
8.
Др Драгана Ђорђевић.
ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИЦИ
1.
Др Александар Грујић,
2.
Др Зорица Вуковић.
3.
Др Предраг Банковић
4.
Др Милка Видовић,
5.
Др Биљана Дојчиновић
НАУЧНИ САРАДНИЦИ
1.
Др Јелена Ловић,
2.
Др Александра Маргетић.
НАУЧНО ВЕЋЕ ИМА 20 ЧЛАНОВА, СЕДНИЦИ ЈЕ ПРИСУСТВОВАЛО 15 ЧЛАНОВА ШТО ЈЕ ВИШЕ ОД
ПОЛОВИНЕ ЧЛАНОВА НАУЧНОГ ВЕЋА ИХТМ.
Приликом гласања за избор Др Татјане Новаковић гласали су сви присутни научни саветници.
Приликом гласања за избор Др Александре Шајновић и Др Милке Јадранин у научно звање виши
научни сарадник гласали су сви присутни научни саветници и виши научни сарадници.
Приликом гласања за избор Др Весне Павелкић, Др Милене Ћосић, Др Весне Цветковић и Др Тајане
Шолевић Кнудсен у научно звање научни сарадник као и приликом избора Миле Крстајић, Вука
Филиповића, Ане Пантелић и Шешлија Сање у истраживачко звање истраживач сарадник гласали су
сви присутни научни саветници, виши научни сарадници и научни сарадници.
СЕДНИЦИ НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ: Др Светлана Штрбац, научни саветник, Др Небојша Николић,
научни саветник, Др Зоран Јакшић, научни саветник, Др Јелена Ловић, научни сарадник и Др Марија
Пергал, научни сарадник.
СЕКРЕТАР НАУЧНОГ ВЕЋА ИХТМ
Ивановић Јелена, дипл. правник
ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА ИХТМ
Др Дана Васиљевић Радовић, научни саветник
Download

Nau~na ustanova