İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2014 -2015
EĞİTİM, BİLİM ve KURUM FAALİYET PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
Giriş …………………………………………………………………………………..…...
Programla İlgili Genel Bilgilendirme…………………………………………………….
Akademik Eğitim Programı ve Tümör Konseylerine Genel Bakış…………………….
Poliklinik Danışman Öğretim Üyeleri…………………………………………….…..….
Eğitim, Bilim ve Kurum Faaliyet Programı……………………………………….…....
Bilimsel Araştırma Programı………..…………………………………………………
Dahiliye İntörn ve Asistan Eğitim Programı……………………………………….….
2014 – 2015 Onkoloji Enstitüsü Hasta Okulu Programı……………………………....
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Programı……………………………….………………
Yardımcı Sağlık Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı …………………………..…
Temizlik Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı………………………………………
İdari Personel Eğitim Toplantıları………………………………………………….….
Radyasyonla Çalışanların Hizmet İçi Eğitimi………………………………………….
Kongre Takvimi……………………………………………………………….………..
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Faaliyet Programı Üç Ana Bölümden Oluşmaktadır.
1-Eğitim: Bilim Dallarının İç Eğitim Programı, Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Programı,
Hasta Eğitimi
2-Araştırma: Bilimsel Araştırma Toplantıları.
3-Multi Disipliner Toplantılar: Tümör Konseyleri
Tümör Konseyleri: İstanbul Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü işbirliği ile onkoloji
vakalarının tartışılıp tedavi kararlarının alındığı multidisipliner toplantılar eğitim ve hizmet
amaçlı kesintisiz olarak her tümör grubu için aşağıda belirtilen günlerde yapılır.
Genel Vizit: Perşembe günleri saat 08.30-9.30 arasında Enstitü Müdürü tarafından Radyasyon
Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Cerrahi bölümlerinin öğretim üyeleri, uzmanları ve asistanlarının
katılımı ile yapılır.
Cerrahi Klinik Toplantısı : 09.30 - 10.30 arasında her Perşembe Dr. Sıdıka Kurul ve Dr.
Hasan Karanlık tarafından Cerrahi doktor odasında yapılacaktır.
Akademik Koordinasyon Kurulu: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde yürütülecek olan klinik ve
temel bilim araştırmalarının desteklenmesi, kayıt altına alınması ve koordinasyonu için bilim
dalı temsilcilerinden oluşan kurul her ayın 1. ve 3. cuma günleri 09.30-10.30 arasında müdür
yardımcıları odasında toplanır.
Poliklinik Eğitim Danışman Öğretim Üyesi: Poliklinikte takip, tedavi edilen ve yeni
başvuran hastalara yönelik eğitim, araştırma ve hizmet amacıyla her poliklinik için aşağıda
belirtilen günlerde öğretim üyeleri ilgili polikliniklerde 09.30- 16.00 arasında eğitim
danışmanlığı görevi yaparlar.
Vaka Tartışmaları: Onkoloji Enstitüsü polikliniklerinde takip ve tedavi edilen seçilmiş
vakalar salı günleri 08.30- 09.15 arası Nijad Bilge kütüphanesi’nde poliklinik sırasına göre
eğitim, araştırma ve hizmet amaçlı sunularak tartışılır.
Literatür Sunumları: Çarşamba günleri sabah 08.30-09.15 arası Nijad Bilge kütüphanesi’nde
sırası gelen poliklinikle ilgili literatürler eğitim, hizmet ve araştırma amaçlı sunularak
tartışılır.
Cuma Toplantıları: Cuma günleri 11.00- 12.00 arası Nijad Bilge kütüphanesi’nde enstitü
içinden veya konuk konuşmacıların katıldığı paneller ve konferanslar eğitim ve araştırma
amaçlı olarak yapılır.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Seminerleri: Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve iç hastalıkları
asistanlarının eğitimi amacıyla perşembe günleri 12.15-13.00 arasında Nijad Bilge kütüphanesi
toplantı salonu 1’de yapılır. Tüm akademik kadronun katılıımına açıktır.
Temel Bilim Seminerleri: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Bilim Anabilim Dalı tarafından
eğitim ve araştırma amacıyla cuma günleri sabah saat 08.30-09.30 arasında Nijad Bilge
kütüphanesi’nde yapılır, tüm akademik kadronun katımına açıktır.Tüm akademik kadronun
katılıımına açıktır.
Bilimsel Araştırma Toplantıları: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü araştırma sekreteri, saha
görevlileri, araştırma hemşireleri, ilgili poliklinik yan dal asistanları, sorumlu ve yardımcı
araştırmacıların katılımı ile ayda bir cuma günleri 14.00-15.00 arasında klinik araştırmalar
toplantı salonu’nda (Etik Kurul Odası) yapılır.
İç Hastalıkları Asistan ve İntörn Seminerleri: Her Hafta Salı Günü Saat 1300-14.00 arasında
Nijad Bilge toplantı salonu 1’de yapılır ve 2 ayda bir tekrarlanır. Tarihleri her iç hastalıkları
asistan rotasyon döneminde tıbbi onkoloji bilim dalı sekreteri tarafından tarihler belirlenerek
ilgili öğretim üyelerine, intörnlere ve iç hastalıkları asistanlarına bildirilir.
Doktora ve Yüksek Lisans Dersleri: Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında İ.Ü. Onkoloji
Enstitüsünde verilen yüksek lisans ve doktora derslerinin programı listede belirtilen yer, gün
ve saatlerde yapılmaktadır, dinlemek isteyenlerin katılımına açıktır.
İdari Personel ve Tıbbi Sekreter Hizmet İçi Eğitim Toplantıları:
İ.Ü. Onkoloji
Enstitüsünde çalışan memur ve tıbbi sekreterlerin eğitimi amacıyla 2 ayda bir perşembe
günleri saat 15.00-16.00 arasında Nijad Bilge kütüphane’sinde yapılır.
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Seminerleri:
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde çalışan
hemşirelerin eğitimi amacıyla iki haftada bir cuma günleri saat 12.30-13.30 arasında Nijad
Bilge kütüphanesi’nde yapılır.
Yardımcı Sağlık Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı: İ.Ü. Onkoloji Enstitünde çalışan
hasta bakıcı ve temizlik personelinin eğitimi amacıyla Nijad Bilge kütüphanesi’nde yapılır.
Hasta bakıcıların eğitimi ayda bir cuma günleri 14.00-15.00 saatleri arasında; temizlik
personelinin eğitimi ise ayda 1 perşembe günleri 14.00 – 15.00 saatleri arasında yapılır.
Hasta Okulu: İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde takip ve tedavi edilen hastaların eğitimi için
pazartesi günleri saat 14.00-15.00 arasında Nijad Bilge kütüphanesi’nde yapılır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2014 -2015
EĞİTİM, BİLİM ve KURUM
FAALİYET PROGRAMI
AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI VE
TÜMÖR KONSEYLERİNE GENEL BAKIŞ
SALI
08.30–09.15
Vaka Tartışmaları
Nijad Bilge Kütüphanesi
12.30–13.30
Gastrointestinal Sistem Tümörleri Toplantısı
İTF Genel Cerrahi ABD Kütüphanesi
ÇARŞAMBA
08.30–09.15
Literatür Sunumları
Nijad Bilge Kütüphanesi
11.00–12.30
Çocuk Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
12.00–15.00
Jinekolojik Tümörler Toplantısı
İTF Kadın-Doğum Hast. ABD Toplantı Salonu
9.30–12.00
Baş/Boyun Tümörleri Toplantısı
İTF Kulak Burun Boğaz ABD.
PERŞEMBE
08.30-09.30
GENEL VİZİT
(Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Cerrahi)
08.30-09.30
Cerrahi Klinik Toplantısı
Cerrahi Doktor Odası.
10.30-11.30
Akciğer Tümörleri Toplantısı
İTF Göğüs Hast. ABD Toplantı Salonu
12.00–13.00
Kemik Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
12.15-13.00
Tıbbi Onkoloji Seminerleri
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu 1
CUMA
08.30-09.30
Temel Bilimler Semineri
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.00–09.30
Ürolojik Tümörler Toplantısı
İTF Üroloji ABD Toplantı Odası
08.30–09.30
Santral Sinir Sistemi Tümörleri Toplantısı
İTF Nöroşirürji ABD Kütüphanesinde
08.30–09.30
Meme Tümörleri Toplantısı
İTF Genel Cerrahi ABD Kütüphanesinde
09.30 - 10.30
Akademik Koordinasyon Kurulu Toplantısı
(Her Ayın 1. ve 3. Haftasında Toplanır Onkoloji Enstitü
Müdür Yardımcısı Odası)
10.00–11.00
Jinekolojik Onkoloji – Radyoloji Toplantısı
İTF Kadın-Doğum Hast. ABD Toplantı Salonu
Onkoloji Enstitüsü Toplantıları
12.30-13.30
Plastik Cerrahi Olgu Toplantısı
İTF Plastik Cerrahi ABD Servisi
14.00-15.00
Akciğer Tümörleri Toplantısı
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü Nijad Bilge Kütüphanesi
13.00-16.00
Biyoistatistiksel Danışmanlık Dr. Rian Dişçi
Nijad Bilge Kütüphanesi Toplantı Salonu1
Poliklinik Danışman Öğretim Üyeleri
09.15- 16.00 arasında
1 Nolu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr. Emin DARENDELİLER
Simülatör
Dr.Yavuz DİZDAR
Dr.Fulya YAMAN AĞAOĞLU
2 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Simülatör
Dr.Ahmet KARADENİZ
Dr.Musa ALTUN
Dr.Rasim MERAL
3 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr. Esra SAĞLAM
Dr.Ahmet KİZİR
Simülatör
Dr. Ethem Nezih ORAL
4 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Perşembe
Dr.Seden KÜÇÜCÜK
(Dr. Merdan FAYDA)
Dr. Merdan FAYDA
(Dr.Seden KÜÇÜCÜK)
Dr.Seden KÜÇÜCÜK
(Dr. Merdan FAYDA)
Simülatör
5 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Burak ŞAKAR
Dr. Faruk AYKAN
Dr.Nakiye ÖZTÜRK
Dr.Burak ŞAKAR
6 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr. Yeşim ERALP
Dr.Pınar SAİP
Dr.Adnan AYDINER
Dr. Sezai VATANSEVER
Dr.Faruk TAŞ
7 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Bülent ZÜLFİKAR
Dr.Ömer GÖRGÜN
Toplantı
Dr.Rejin KEBUDİ
8 No’lu Poliklinik
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Mert BAŞARAN
Dr.Meltem EKENEL
Dr.Mert BAŞARAN
Dr.Meltem EKENELF
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Dr.Sıdıka KURUL
Dr.Hasan KARANLIK
Dr.Sıdıka KURUL
Dr.Hasan KARANLIK
Salı
Çarşamba
9 No’lu Poliklinik
(Cerrahi Pılikliniği)
EKİM 2014
10 Ekim, Cuma
10.45-10.55
11.00 -12.00
14 Ekim, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
15 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
16 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
17 Ekim, Cuma
11.00 -12.00
21 Ekim, Salı
08.00-08.30
İÜ Onkoloji Enstitüsü 2014–2015 Eğitim Programı Açılışı
Açılış Konuşması
Dr.Ahmet KİZİR
Kokteyl
Nijad Bilge Kütüphanesi
Yükseköğretim Üst Kurullarının Akademik hayatımızdaki
Rolleri.
PANEL/ Moderatör: Dr.Bülent ZÜLFİKAR
Konuşmacı: Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Dr. Mehmet Emin YILMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Evre III-IV melanom
multidisipliner yaklaşım
Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
hastalarında
cerrahinin
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
yeri
ve
08.30-09.15
22 Ekim, Çarşamba
08.30-09.15
23 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
24 Ekim Cuma
11.00 -12.00
28 Ekim, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
30 Ekim, Perşembe
08.30-09.30
31 Ekim, Cuma
11.00-12.00
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet N. KARADENİZ
Nijad BilgeKütüphanesi
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet N. KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Medüller Tiroid Kanseri
Prof. Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Esra SAĞLAM
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Prostat kanserinde kime, hangi tedavi?
Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
KASIM 2014
4 Kasım, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
5 Kasım, Çarşamba
08.30-09.15
6 Kasım, Perşembe
08.30-09.30
7 Kasım, Cuma
11.00 -12.00
11 Kasım, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
12 Kasım Çarşamba
08.30-09.15
13 Kasım Perşembe
08.30-09.30
14 Kasım, Cuma
11.00-12.00
18 Kasım, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Enerji verimli ekolojik binalar
Prof. Dr. Zerrin YILMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Parankim Matrix ilişkisi.
Dr. Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
19 Kasım Çarşamba
08.30-09.15
20 Kasım Perşembe
08.30-09.30
21 Kasım, Cuma
11.00-12.00
25 Kasım, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
26 Kasım, Çarşamba
08.30-09.15
27 Kasım, Perşembe
08.30-09.30
28 Kasım, Cuma
11.00-12.00
Literatür Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Nükleer enerji gerekli midir?
Dr. Senem ŞENTÜRK LÜLE
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Yaşlı hastalarda onkolojik tedavi yöntemi.
Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
ARALIK 2014
02 Aralık, Salı
08.00-08.30
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
03 Aralık Çarşamba
08.30-09.15
04 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
05 Aralık, Cuma
11.00-12.00
09 Aralık, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
10 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
11 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
12 Aralık, Cuma
11.00-12.00
16 Aralık, Salı
08.00-08.30
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Yeni kanser araştırma konuları.
Dr.Mustafa IŞIN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
9. Poliklinik (Cerrahi Polikliniği)
Eğitim Danışmanı Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
9. Poliklinik (Cerrahi Polikliniği)
Eğitim Danışmanı Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Lisansüstü eğitimde oryantasyon ve motivasyon.
Dr. Bülent ZÜLFİKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
17 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
18 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
Olgu Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Yavuz DİZDAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
ENSTİTÜ GÜNLERİ
23 Aralık, Salı
08.00-08.30
08.30 -09.15
24 Aralık, Çarşamba
08.30-09.15
25 Aralık, Perşembe
08.30-09.30
26 Aralık, Cuma
11.00-12.00
30 Aralık, Salı
08.00-08.30
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Musa ALTUN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Musa ALTUN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Melanom tedavisinde güncel yaklaşımlar.
Dr. Sıdıka KURUL - Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30 -09.15
31 Aralık, Çarşamba
08.30 -09.15
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KİZİR
Nijad Bilge Kütüphanesi
OCAK 2015
06 Ocak, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
07 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
08 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
09 Ocak, Cuma
11.00-12.00
13 Ocak, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı:Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Tedavisiz Takip sonuçları.
Dr. Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
14 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
15 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
16 Ocak, Cuma
11.00-12.00
20 Ocak, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
21 Ocak Çarşamba
08.30-09.15
22 Ocak Perşembe
08.30-09.30
23 Ocak Cuma
11.00-12.00
27 Ocak, Salı
08.00-08.30
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı: Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
PANEL
İleri evre Mide kanserinde neoadjuvan tedavi yaklaşımları.
Dr. Didem TAŞTEKİN - Dr. Gülgün ENGİN
Dr. Emre BALIK - Dr. Esra SAĞLAM
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün 20 (yirmi) yıllık
(1990-2012) Çocuk Kanserleri demografik bilgileri ve sonuçları
Dr. Rejin KEBUDİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
28 Ocak, Çarşamba
08.30-09.15
29 Ocak, Perşembe
08.30-09.30
30 Ocak, Cuma
11.00-12.00
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ömer GÖRGÜN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ömer GÖRGÜN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
St. Antonio Meme Kongresinden esintiler
Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
MART 2015
03 Mart, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
04 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Meltem EKENEL
Nijad Bilge Kütüphanesi
05 Mart, Perşembe
08.30-09.30
06 Mart, Cuma
11.00-12.00
10 Mart, Salı
08.00-08.30
Genel Vizit
Soliter met. NSCLC multidisipliner tedavinin rolü.
Dr. Yeşim ERALP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
11 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
12 Mart, Perşembe
08.30-09.30
13 Mart, Cuma
11.00-12.00
17 Mart, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
18 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
19 Mart, Perşembe
08.30-09.30
20 Mart, Cuma
11.00 -12.00
24 Mart, Salı
08.00-08.30
Olgu Sunumu
9. Poliklinik (Cerrahi Polikliniği)
Eğitim Danışmanı: Dr. Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
9. Poliklinik (Cerrahi Polikliniği)
Eğitim Danışmanı: Dr. Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Kırmızı et ve kolon kanseri.
Dr. Faruk AYKAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
1. Poliklinik Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU
Eğitim Danışmanı
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Fulya YAMAN AĞAOĞLU
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Meme görüntülemede yeni teknikler, avantajları ve dez
avantajları.
Dr. Dilek Şahin
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
25 Mart, Çarşamba
08.30-09.15
26 Mart, Perşembe
08.30-09.30
27 Mart, Cuma
11.00-12.00
31 Mart, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
2. Poliklinik .
Eğitim Danışmanı: Dr.Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Meme kanseri tedavisinde aksillar girişim gerekli mi?
Dr. Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
NİSAN 2015
01 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
02 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
03 Nisan, Cuma
11.00-12.00
07 Nisan, Salı
08.00-08.30
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ethem Nezih ORAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Epitelyal Over kanserinde multidisipliner yaklaşım.
Dr. Pınar SAİP
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
08 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
09 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
10 Nisan, Cuma
11.00-12.00
14 Nisan, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
15 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
16 Nisan, Perşembe
08.30-09.30
17 Nisan, Cuma
11.00-12.00
21 Nisan, Salı
08.00-08.30
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Bifosfanatın kullanımına bağlı kemik nekrozları.
Dr. Vakur OLGAÇ – Dr. Merva SOLUK
Dr. Nihan AKSAKALLI
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Nakiye ÖZTÜRK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Meme kanserinde tümör biyolojisinin tedavi seçeneklerine
etkisi.
Dr. Hasan KARANLIK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
08.30-09.15
22 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
28 Nisan, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
29 Nisan, Çarşamba
08.30-09.15
30 Nisan, Cuma
11.00-12.00
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Adnan AYDINER
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
6. Poliklinik Dr. Adnan AYDINER
Eğitim Danışmanı
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rejin KEBUDİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
7. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Rejin KEBUDİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Baş-boyun tümörlerinde konkomitan kemoradyoterapi.
Dr. Rasim MERAL
Nijad Bilge Kütüphanesi
MAYIS 2015
05 Mayıs, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
06 Mayıs, Çarşamba
08.30-09.15
07 Mayıs, Perşembe
08.30-09.30
08 Mayıs, Cuma
11.00-12.00
12 Mayıs, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
13 Mayıs, Çarşamba
08.30-09.15
14 Mayıs, Perşembe
08.30-09.30
15 Mayıs Cuma
11.00-12.00
20 Mayıs, Çarşamba
08.30-09.15
21 Mayıs, Perşembe
08.30-09.30
22 Mayıs, Cuma
11.00-12.00
Literatür Sunumu
8. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Mert BAŞARAN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Brakiterapide Güncel Gelişmeler.
Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Nijad Bilge Kütüphanesi
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
9. Poliklinik (Cerrahi Polikliniği)
Eğitim Danışmanı Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
9. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Sıdıka KURUL
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Baş-boyun kanserlerine genel yaklaşım.
Dr. Musa ALTUN
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
1. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Hodgkin Dışı-NHL tedavisinde gelişmeler.
Dr. Emin DARENDELİLER
Nijad Bilge Kütüphanesi
26 Mayıs, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
27 Mayıs, Çarşamba
08.30-09.15
28 Mayıs, Perşembe
08.30-09.30
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
2. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Ahmet KARADENİZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
ASCO TOPLANTISI
HAZİRAN 2015
02 Haziran, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
03 Haziran, Çarşamba
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Esra SAĞLAM
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
3. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Esra SAĞLAM
Nijad Bilge Kütüphanesi
04 Haziran, Perşembe
08.30-09.30
Genel Vizit
05 Haziran, Cuma
11.00-12.00
ASCO Özetleri
09 Haziran, Salı
08.00-08.30
08.30-09.15
10 Haziran, Çarşamba
08.30-09.15
11 Haziran, Perşembe
08.30-09.30
23 Haziran, Salı
08.30-09. 15
30 Haziran, Salı
08.30-09.15
Malign melanom ve nadir görülen deri tümörleri.
Dr. Ahmet KİZİR
Dr. Sıdıka KURUL
Dr. Ethem Nezih ORAL
Dr. Esra SAĞLAM
Dr. Faruk TAŞ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
Literatür Sunumu
4. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Merdan FAYDA
Nijad Bilge Kütüphanesi
Genel Vizit
Olgu Sunumu
5. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Burak ŞAKAR
Nijad Bilge Kütüphanesi
Olgu Sunumu
6. Poliklinik
Eğitim Danışmanı Dr. Sezai VATANSEVER
Nijad Bilge Kütüphanesi
2014- 2015 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASTA OKULU PROGRAMI
27 Ekim, Pazartesi
11.00-12.00
17 Kasım, Pazartesi
11.00-12.00
08 Aralık, Pazartesi
11.00-12.00
12 Ocak, Pazartesi
11.00-12.00
09 Şubat, Pazartesi
11.00-12.00
16 Mart, Pazartesi
11.00-12.00
13 Nisan, Pazartesi
11.00-12.00
18 Mayıs, Pazartesi
11.00-12.00
08 Haziran, Pazartesi
11.00-12.00
Kanserin Nedenleri Ve Korunma Yolları
Dr. Ayça İribaş
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser Hastalarında Görülen Psikolojik Sorunlar
Dr. Hülya Güveli
Uzm.Psikolog Dilek Anuk
Nijad Bilge Kütüphanesi
Sigara Kanser İlişkisi
Uzm. Dr. Murat Güveli
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kemoterapi Nedir,Yan Etkileri Nelerdir
Dr. Fatma Şen
Uzm. Hemşire Nurcihan Büker
Nijad Bilge Kütüphanesi
Radyoterapi Nedir, Yan Etkileri Nelerdir
Dr. Merdan Fayda
Nijad Bilge Kütüphanesi
Meme Kanserinde Plastik (Estetik) Cerrahinin Rolü
Dr. Sıdıka Kurul
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser Hakkında Bilinen Yanlışlar
Dr.Seden Küçücük
Nijad Bilge Kütüphanesi
Beslenmenin Kanser Üzerine Etkisi
Dr. Yavuz Dizdar
Nijad Bilge Kütüphanesi
Kanser Hastalarının Enfeksiyonlardan Korunma Yolları
Uzm. Hemşire Hülya Bingöl
Nijad Bilge Kütüphanesi
2014–2015 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
EĞİTİM PROGRAMI
23 Ekim, Perşembe
14.00 – 15.00
30 Ekim, Perşembe
14.00 – 15.00
20 Kasım, Perşembe
14.00 – 15.00
18 Aralık, Perşembe
14.00 – 15.00
22 Ocak, Perşembe
14.00 – 15.00
19 Şubat, Perşembe
14.00 – 15.00
19 Mart, Perşembe
14.00 – 15.00
17 Nisan, Perşembe
14.00 – 15.00
SHKS nedir ?
Ümran Karalar
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta hakları ve hasta ile iletişim
Dr.Hülya Güveli
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Temel İlkeler
Dr.Seden Küçüçük
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta güvenliğinde kullanılan dökümantasyon sistemi
Hem.Tugba Akyol
Nijad Bilge Kütüphanesi
El hijyeni, atık yönetim ve kesici delici alet yaranmaları
Hem. Kadriye Korkmaz
Nijad Bilge Kütüphanesi
Tehlikeli Madde Yönetimi
Dr. Mustafa Işın
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hastane enfeksiyonları ve izolasyon önlemleri
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Acil Durum ve Afet Planı
Hem.Tugba Akyol
Nijad Bilge Kütüphanesi
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMET
İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
16 Ekim, Perşembe
14.00 – 15.00
Hasta ile iletişim ve hasta mahremiyeti
Dr.Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Kasım, Perşembe
14.00 – 15.00
El yıkamanın önemi,atık yönetimi ,kesici delici alet
yaralanmaları ve izolasyon yöntemleri
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Ocak, Perşembe
14.00 – 15.00
Hasta bakımında gerekli malzemenin kullanımı temizliği
ve düzeni
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Mart, Perşembe
14.00 – 15.00
Hasta taşıma- kaldırma eğitimi
Hem. Hülya BİNGÖL
Nijad Bilge Kütüphanesi
10 Nisan, Perşembe
14.00 – 15.00
Hasta ve çalışan güvenliği temel ilkeler
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
10 Nisan, Perşembe
14.00 – 15.00
Numune Taşıma Transfer
Hilal Oğuz
Nijad Bilge Kütüphanesi
TEMIZLİK PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
17 Ekim, Perşembe
15.00 – 16.00
Hasta ile iletişim ve hasta mahremiyeti
Dr. Hülya GÜVELİ
Nijad Bilge Kütüphanesi
19 Aralık, Perşembe
15.00 – 16.00
Genel hastane ve özellikli alan temizliği
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
16 Ocak, Perşembe
15.00 – 16.00
Temizlik sistemlerinin, ekipman ve malzemelerinin
doğru kullanımı
Hem.Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
13 Mart, Perşembe
15.00 – 16.00
15 Mayıs, Perşembe
15.00 – 16.00
El yıkamanın önemi,atık yönetimi ,kesici delici alet
yaralanmaları ve izolasyon yöntemleri
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta ve çalışan güvenliği temel ilkeler
Hem. Kadriye KORKMAZ
Nijad Bilge Kütüphanesi
İDARİ PERSONEL VE TIBBİ SEKRETER EĞİTİM PROGRAMI
10 Ekim, Cuma
14.00 – 15.00
12 Aralık, Cuma
14.00 – 15.00
20 Kasım, Perşembe
14.00 – 15.00
09 Ocak, Cuma
14.00 – 15.00
SHKS nedir ?
Ümran Karalar
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta hakları ve hasta ile iletişim
Dr.Hülya Güveli
Nijad Bilge Kütüphanesi
Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Temel İlkeler
Dr.Seden Küçüçük
Nijad Bilge Kütüphanesi
El hijyeni, atık yönetim ve kesici delici alet
yaranmaları ve hastane enfeksiyonları ve izolasyon
önlemleri.
Hem. Kadriye Korkmaz
Nijad Bilge Kütüphanesi
08 Mayıs, Perşembe
14.00 – 15.00
Acil Durum ve Afet Planı
Hem.Tugba Akyol
Nijad Bilge Kütüphanesi
RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
8 Ocak, Perşembe
08.00-09.30
Radyasyon Güvenliği
Dr. Hatice Bilge
Nijad Bilge Kütüphanesi
15 Ocak, Perşembe
08.00-09.30
Radyasyon Güvenliği
Dr. Hatice Bilge
Nijad Bilge Kütüphanesi
KONGRE TAKVİMİ
ASTRO………………………………………………………………………14-17 Eylül 2014
SIOP………………………………………………………………………….22-25 Ekim 2014
TÜRK ONKOLOJİ GRUBU ÇALIŞTAYI (TOG)……………………..06-09 Kasım 2014
SAN ANTONIA (Meme Konferansı)………………………………….08-12 ARALIK 2014
İ.Ü.ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÜNLERİ……………………………19-21 ARALIK 2014
ULUSAL KANSER KONGRESİ …………………………………
22-26 NİSAN 2015
ASCO………………………………………………………….29 MAYIS-2 HAZİRAN 2015
Download

2014-2015 Eğitim Programı - Onkoloji Enstitüsü