SVEU ILIŠTE U MOSTARU
EKONOMSKI FAKULTET
MOSTAR
(MASTER STUDIJ)
PITANJA IZ PREDMETA
KORPORATIVNE FINANSIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Preduze e i cilj preduze a
Poslovne funkcije preduze a i njihovi zadaci
Odnos finansijske funkcije i drugih poslovnih funkcija
Mjesto finansijske funkcije u preduze u
Poslovi finansijske funkcije
Konflikt ciljeva menadžmenta i akcionara i društvena odgovornost
Osobine menadžera
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na dobit i struktura kapitala
Porez na dobit i stepen samofinansiranja preduze a
Osnovni pojmovi o PDV-u
Šta razlikuje PDV od poreza na promet?
Uticaj poreza na dodatu vrijednost s aspekta rokova naplate potraživanja i rokova
pla anja obaveza
Uticaj poreza na dodatu vrijednost s aspekta manje napla enog od pla enog poreza
Uticaj razli ite visine dodate vrijednosti na finansijski položaj preduze a
Mogu e smanjenje negativnog uticaja poreza na dohodak na finansijsko naprezanje
i finansijski položaj
Finansijska politika
Cilj finansijske politike
Na elo finansijske stabilnosti
Na elo rentabilnosti
Na elo likvidnosti
Na elo finansiranja u skladu sa rizikom
Na elo finansijke elasti nosti
Na elo nezavisnosti
Na elo optimalnog aktivizacionog dejstva slike finansiranja
Vertikalna pravila finansiranja
Horizontalna pravila finansiranja
Definicija i uloga nov anog tržišta
Vrste nov anog tržišta
Institucionalne forme nov anog tržišta
Funkcionisanje nov anog tržišta
Pojam i uloga tržišta kapitala
Formiranje ponude i traženje kapitala
Dugoro ne hartije od vrijednosti
Specijalizovani posrednici u trgovanju i na ini trgovanja dugoro nim hartijama od
vrijednosti
Berza dugoro nih hartija od vrijednosti (efekata)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Distribucija hartija od vrijednosti
Devizno tržište
Skriveni oblici samofinansiranja
Interni izvori samofinansiranja
Eksterni izvori samofinansiranja
Zajedni ka ulaganja
Vrednovanje zajedni kog ulaganja i utvr ivanja proporcije raspodjele neto dobitka,
pokri a gubitka i stope naknade za uloženi kapital
Sadržina ugovora o zajedni kom poduhvatu i obra un finansijskog rezultata
zajedni kog poduhvata i raspodjela neto dobitka
Oblici zajedni kog poduhvata
Pojam i vrste kredita
Me uuslovljenost obima i strukture imovine i izvora finansiranja
Kvantifikacija potrebnih dodatnih sredstava za preduze e
Cijena kredita
Specifi ni oblici finansiranja
Finansiranje iz spontanih (autonomnih) izvora
Finansiranje iz faktoringa
Finansiranje iz forfetinga
Finansiranje iz lizinga
Bilansiranje lizinga
Franšizing aranžman
Donošenje odluke o finansiranju
Determinante donošenja odluke o odnosu duga i sopstvenog kapitala
Finansiranje emisijom obaveznica (dugom)
Finansiranje emisijom preferencijalnih (prioritetnih) akcija
Sopstveni izvori finansiranja i prosje na cijena kapitala
Preduze e kao sistem
Pravne forme preduze a
Dileme organizacije preduze a
Me uuslovljenost preduze a i okruženja
Tokovi i instrumenti transformisanja finansijske štednje – proces formiranja kapitala
Finansijski izvještaji u funkciji donošenja odluka
Finansijski menadžment i finansijski menadžer
Pojam i definicija odlu ivanja
Predmet (podru ja) strateškog odlu ivanja
Strateške odluke u preduze u
Me uzavisnost kvaliteta korporativnog upravljanja i finansijskog izvještavanja
Finansijsko izvještavanje u funkciji kvaliteta korporativnog upravljanja
Demistifikacija korporativnog upravljanja
Struktura kamatnih stopa
Ro na (vremenska) struktura kamatnih stopa
Predvi anja kretanja kamatnih stopa
Vremenska vrijednost novca
Izra unavanje budu e vrijednosti
Izra unavanje sadašnje vrijednosti
Pojam i definicija rizika
Ispitivanje odnosa izme u rizika i prinosa
Izra unavanje prinosa pojedina nog sredstva
Izra unavanje jednostavnog prinosa
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Izra unavanje o ekivanog prinosa
Izra unavanje rizika pojedina nog sredstva
Izra unavanje o ekivanog prinosa portfolija sredstava
Ocjena rizi nosti portfolija sredstava
Vrste rizika
Model vrednovanja (procjene) kapitala – CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Izvo enje bete
Primjena kocepta CAPM-a
Model vrednovanja sredstava na osnovu arbitraže (APT)
Me uzavisnost efikasnosti, likvidnosti i vrijednosti
Hipoteze o efikasnosti tržišta (HET)
Anomalije tržišta
Hipoteze o efikasnosti tržišta i investicioni analiti ari
Implikacije hipoteza o efikasnom tržištu na finansijske odluke preduze a
Šanse i rizici ulaganja u investicione fondove
Zna aj investicionih fondova
Vrste investicionih fondova
Funkcionisanje investicionih fondova
Definisanje problema evaluacije investicionih projekata
Osnovni elementi investicionih ulaganja
Pojam i kvalifikovanje cijene kapitala
Kapitalno budžetiranje
Teorija irelevantnosti strukture kapitala
Tradicionalna teorija strukture kapitala
Mogu nost primjene teorije strukture kapitala u oblikovanju strukture kapitala
akcionarskog društva
Teorija rezidualne dividende
Teorija „Ptica u ruci“
Politika dividendi sa stanovišta savršenog tržišta kapitala
Politika dividendi sa stanovišta nesavršenog tržišta kapitala
Uticajni faktori na dividendnu politiku
Politika dividendi
Uticajni faktori na upravljanje dividendnom politikom
Literatura:
James C. Vonthorne, „Finansijsko upravljanje i politika”, Mate, Zagreb, (1997);
Prof. dr Dragan Mikerevi , „Finansijski menadžment“, izdanje FINRAR i Ekonomski
fakultet Banja Luka, (2011);
Prof. dr Dragan Mikerevi , „Napredni strateški finansijski menadžment“, izdanje
FINRAR i Ekonomski fakultet Banja Luka, (2010).
Mostar, 18.05.2012. godine
Predmetni nastavnik
Prof.dr Dragan Mikerevi
Download

PITANJA IZ PREDMETA KORPORATIVNE FINANSIJE 1. Preduzeće