BIBlIOTEKA“PROMETEJ”
MOMOKAPOR-sećanjeidruženja
RAZGOVORIIćUTANJAIVEANDRIćA
(tvrd povez, latinica, 294 str., 2009.) . . . . . . . .13 €
16. Marko Smukov
NIKOlATESlASRPSKIGENIJE
(broš., latinica, 130 str., 2009.) . . . . . . . . . . . . 11 €
17. Marko Smukov
UBIJENIPESNIK
(broš.,ćirilica, 180 str., 2008. ) . . . . . . . . . . . . .11 €
18. Marko Smukov
(broš., ćirilica, 120 str., 2010.) . . . . . . . . . . . . 11 €
2. Kosta Dimitrijević
(broš., ćirilica, 197 str., 2010.) . . . . . . . . . . . . .12 €
3. Kosta Dimitrijević
(broš., ćirilica, 210 str., 2006.) . . . . . . . . . . . . 12 €
4. Kosta Dimitrijević
roman o Branku Miljkoviću
(broš., ćirilica, 225 str., 2002.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
5. Kosta Dimitrijević
SRPSKIVElIKANI
Sveti Sava, despot Stefan Lazarević, Filip
Višnjić, Karađorđe, Miloš Obrenović
(broš., ćirilica, 124 str., 2001.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
6. Kosta Dimitrijević
ROMANTIČNOBOEMSKASKADARlIJA
(broš., ćirilica, 460 str., 1997.) . . . . . . . . . . . . 15 €
7. Dr Milan Vojnović
KOBNOOSIPANJESRPSKOGNARODA Sociološki ogled o gorućim
problemima srpskog naroda
(broš., ćirilica, 184 str., 1995.) . . . . . . . . . . . . . 5 €
8. Predrag Milojević
KAžEMJASEBI-ANTIBIOGRAfIJA
Oktobarska nagrada grada Beograda
za 1992. godinu
(broš., ćirilica, 160 str., 1991.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
BElETRISTIKA
9. Marko Smukov
IGP“PROMETEJ”
11080 Zemun
Prve pruge 43 e
Srbija
tel. +381.11.2604751, +381.11.3194370
mob. tel.: +381.64.2699143
e-mail: [email protected]
www.prometej-beograd.rs
GAČANKA
(broš., ćirilica, 247. str, 2009.) . . . . . . . . . . . . .15 €
15..Ana Zgonjanin
1. Kosta Dimitrijević
KATALOG
IZDANJA
14. Jadranka Milošević
NARASRSNICIBEZPUTOKAZA
PREDVORJESNOVA
GDEJElANA
STARACISUNCE
SVINGERI
(broš., latinica, 181 str., 2008. ) . . . . . . . . . . . .12 €
19. Vida E. Marković
ExCAThEDRA - roman
(broš., latinica, 310 str., 1997.) . . . . . . . . . . . . . 5 €
20. Stevan Sremac
POPćIRAIPOPSPIRA - reprint iz 1984.
(broš., ćirilica, 372 str., 1996.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
BIBlIOTEKA“ISTORIJABAlKANA”
21. Dr Nenad Ljubinković - priređivač
NASTAJANJENOVESRPSKEDRžAVE
-Zbornik radova sa naučnog skupa 2006. godine
(broš., ćirilica, 202 str., 2006.) . . . . . . . . . . . . 10 €
22. Jelica Roćenović
OSlUšKIVANJEISTORIJE
(broš., ćirilica, 270 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . 11 €
23. Dr D. J. Popović
OCINCARIMA - reprint iz 1936. god.
(tvrd povez, ćirilica, 560 str., 1998.) . . . . . . . 25 €
24. Tomo P. Oraovac
ARBANAšKOPITANJEISRPSKOPRAVO
(broš., ćirilica, 216 str., 2010) . . . . . . . . . . . . . 12 €
10. Božidar Kovačević
(broš., ćirilica, 130 str., 1999.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
25. Lujo Bakotić
(broš., ćirilica, 423.str., 2010) . . . . . . . . . . . . . 22 €
11. Marko Smukov
od pada Mletačke Republike do ujedinjenja
(broš., ćirilica, 182 str., 2002.) . . . . . . . . . . . . . 9 €
MIRISVEKOVA-IZABRANADElAI
SRBIUDAlMACIJI
ITAlIJANSKIKROZhUMOR
(broš., ćirilica, 197. str., 2010.) . . . . . . . . . . . .12 €
12. Marko Smukov
lOZ-trećedopunjenoizdanje
(broš., ćirilica, 413. str., 2010.) . . . . . . . . . . . . 15 €
13. Kosta Dimitrijević
BEZSUDAIPRESUDE
(broš., ćirilica, 271. str., 2010.) . . . . . . . . . . . .13 €
EKONOMIJA
26. Pero B. Petrović
BERZEIBERZANSKOPOSlOVANJE
(broš., latinica, 382 str. 2009.) . . . . . . . . . . . . .25 €
27. Mr Sandra Stojadinović Jovanivić
TRANSNACIONAlIZACIJA
MEđUNARODNETRGOVINE
(broš., latinica, 334 str., 2008.) . . . . . . . . . . . .14 €
28. Mr Danilo Dorović
IZVOZNASTRATEGIJA
PROIZVODNOGPREDUZEćA
(broš., ćirilica, 208 str., 2006.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
29. Dr Predrag Bjelić
NECARINSKEBARIJEREU
MEđUNARODNOJTRGOVINI
(broš., latinica, 314 str., 2003.) . . . . . . . . . . 12 €
30. Dr Ivica Stojanović
DRžAVAITRžIšNEREfORME
(broš., ćirilica, 356 str., 2000.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
31. Mr Slavica Joković
PhARE - program pomoći EU za zemlje
Centralne i Istočne Evrope
(broš., latinica, 200 str., 1997.) . . . . . . . . . . . . . 3 €
32. Dr Blagoje Babić
PRElAZUTRANZICIJI
(broš., ćirilica, 232 str., 1996.) . . . . . . . . . . . . . 5 €
33. Dr Nemanja Božić
TRžIšTEKAPITAlA
dugoročne hartije od vrednosti
(broš., latinica, 118. str., 1994.) . . . . . . . . . . . . 5 €
BIBlIOTEKA“PRAVAČOVEKA”
34. Dr Boris Krivokapić
MANJINEUMEđUNARODNOMPRAVU
(broš., latinica, 280 str., 2006.) . . . . . . . . . . . . 11 €
35. Dr Budimir Babović
lJUDSKAPRAVAIPOlICIJA
UJUGOSlAVIJI
(broš., latinica, 222 str., 1999.) . . . . . . . . . . . . . 5 €
36. Dr Vladan Vasilijević (urednik)
MEđUNARODNIKRIVIČNITRIBUNAl
ZABIVšUJUGOSlAVIJU:
KARAKTERISTIKEIPROCEDURA
Zbornik dokumenata
(broš., latinica, 362 str., 1996.) . . . . . . . . . . . . 8 €
37. Dr Vladan Vasilijević (urednik)
POlITIKA
39. Dr Vojkan Vesković, Dario Kršić
DIPlOMATIJAIPREGOVARANJEU
INfORMACIONOMDRUšTVU
(broš., latinica, 199 str., 2009.) . . . . . . . . . . . .16 €
40. Radoslav Vesnić mlađi
DRMIlENKOVESNIć
gransenjer srpske diplomatije
(tvrd povez, ćirilica, 614 str., 2008.) . . . . . . . 38 €
41. Čarls V. Kegli jr., Judžin R. Vitkof
SVETSKAPOlITIKAtrend i transformacija - prevod sa engleskog
(broš., latinica, 954 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . 50 €
42. Semjuel P. Hantington
VOJNIKIDRžAVA teorija i politika civilno-vojnih odnosa
prevod sa engleskog
(broš., latinica, 510 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . 43 €
43. ElECTIONSINThESOUThEASTERNEUROPE
edited by: Brana Markovic, Ognjen Pribicevic,
Predrag Simic
(broš., engleski, 124 str., 2003.) . . . . . . . . . . . . 6 €
44. INTERNATIONAlSANCTIONS
edited by: Ana Damian
(broš., engleski, 138 str., 2001.) . . . . . . . . . . . . 6 €
BIBlIOTEKA“ERINIJE”
45. Vesna Nikolić-Ristanović, Slobodanka KonstatinovićVilić, Miomira Kostić
KRIMINOlOGIJA
(broš., latinica, 558 str., 2010.) . . . . . . . . . . . .34 €
46. Dr Leposava Kron
KAJINOVGREh
Psihološka tipologija ubica
(broš., latinica, 236 str., 2000.) . . . . . . . . . . . . . 6 €
47. Dr Vladan Vasilijević
ZlOČINIODGOVORNOST
Ogled o međunarodnom krivičnom pravu
(broš., latinica, 260 str., 1995.) . . . . . . . . . . . . . 6 €
48. Dr Dobrivoje Radovanović
ČOVEKIZATVOR
Zbornik dokumenata o pravima čoveka
(broš., latinica, 304. str., 1991.) . . . . . . . . . . . . 5 €
38. Donna Gomien
studija integrisanosti u
zatvorenički društveni sistem
(broš., latinica, 538 str., 1992.) . . . . . . . . . . . . 11 €
49. Dr Leposava Kron
(broš., latinica, 120 str., 1994.) . . . . . . . . . . . . . 6 €
psihološka studija
(broš., latinica, 90 str., 1992.) . . . . . . . . . . . . . . 6 €
PRAVAČOVEKA
KRATAKVODIČKROZEVROPSKU
KONVENCIJUOlJUDSKIMPRAVIMA
SEKSUAlNONASIlJE
50. Dr V. Cucić, Dr I. Simović-Hiber,
Mr V. Korać, Mr E. Kuper., Mr K. Savin
SIDAIDRUšTVENAREAKCIJA
(broš., latinica, 110 str., 1992.) . . . . . . . . . . . . . 3 €
VIKTIMOlOGIJA
51. Vesna Nikolić-Ristanović, Sanj aĆopić
POMOćIPODRšKAžENAMAžRTVAMA
TRGOVINElJUDIMAUSRBIJI
(broš., latinica, 98 str., 2010) . . . . . . . . . . . . . .18 €
52. Vesna Nikolić-Ristanović
MAlETRAffICKINGINSERBIA
(broš., latinica, 301. str., 2009.) . . . . . . . . . . . .18 €
53. Vesna Nikolić-Ristanović
TRGOVINAMUšKARCIMAUSRBIJI
(broš., latinica, 269. str., 2009.) . . . . . . . . . . . .18 €
54. Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna (urednice)
MOGUćIPUTKAPOMIRENJUUSRBIJI
zajednička akcija za istinu i pomirenje
(broš., latinica, 122 str., 2008.) . . . . . . . . . . . .18 €
55. Lise Bjerkan (urednica)
SAMOMOJžIVOT
Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju
seksualne eksploatacije
(broš., latinica, 180str., 2005) . . . . . . . . . . . . . 18 €
56. Vesna Nikolić-Ristanović, Nataša Hanak
ODSEćANJANAPROšlOSTKA
POZITIVNOJBUDUćNOSTI
(broš., latinica, 96 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . . 13 €
57. Dr Vesna Nikolić-Ristanović
PORODIČNONASIlJEUSRBIJI
(broš., latinica, 158 str., 2002.) . . . . . . . . . . . . 13 €
58. Dr. Uglješa Zvekić
žRTVEKRIMINAlAUZEMlJAMA
UTRANZICIJI
(broš, latinica, 124 str., 2001.) . . . . . . . . . . . . 13 €
59. Dr Vesna Nikolić-Ristanović
ODžRTVEDOZATVORENICE
Nasilje u porodici i kriminalitet žena
(broš., latinica, 202 str., 2000.) . . . . . . . . . . . . 13 €
BIBlIOTEKA“DžEPNAKNJIGA”
60. Predrag Milojević
ANTIBIOGRAfIJA
(broš., ćirilica, 184 str., 1997.) . . . . . . . . . . . . . 5 €
61. Dr Nemanja Božić
NACIJAINACIONAlIZAM
(broš., ćirilica, 130 str., 1996.) . . . . . . . . . . . . . 4 €
OSTAlAIZDANJA
62. David Ziljberštejn
POEZIJA
(broš., latinica, 218 str., 2008.) . . . . . . . . . . . . .8 €
63. Aleksandar V. Černov
TRAGANJEZAKUlTURNIMIDENTITETOMfAKTORMEDIJA
(broš., ćirilica, 124 str., 2007.) . . . . . . . . . . . . . .8 €
64. Orlando de Kordoba
UMETNOSTVOđENJAlJUBAVI
(broš., ćirilica, 160 str., 2006.) . . . . . . . . . . . . 11 €
65. Dr Jordan Dinić
JUžNOAfRIČKAREPUBlIKA
(broš., latinica., 206 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . .9 €
66. Dr Branka Doknić
OUTOPIJI
prilog sociologiji saznanja
(broš., latinica, 180 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
67. Dr Gordana Ilić-Gasmi
REfORMEEVROPSKEUNIJE
-institucionalni aspekti(broš., latinica, 320 str., 2004.) . . . . . . . . . . . . 14 €
68. PREDSKAZANJE
Deklaracija ministarstva
spoljnih poslova SSSR -a
u pogledu pakta Severnog Atlantika
(broš., ćirilica, 53 str., 1999.) . . . . . . . . . . . . . . 3 €
69. Dr Ivan Šijaković
šARMSREDNJEKlASE
Sociološka studija
(broš., latinica, 186 str., 1999.) . . . . . . . . . . . . . 4 €
70. Kosta Dimitrijević
VREMEZABRANA
Svedočenje značajnih savremenika
Oktobarska nagrada grada Beograda
za 1991 god.
(tvrd povez, ćirilica, 352 str., 1991.) . . . . . . . . 7 €
71. Dr Vladimir Grečić
SEOBASRBANEKADISAD
(broš., ćirilica, 360 str., 1991.) . . . . . . . . . . . . . 8 €
ČASOPISI
72. “TEMIDA”
Časopis o viktimizaciji (stradanju, ljudskim pravima
i rodu). Izlazi četiri puta godišnje. Mogućnost
nabavke i starih brojeva. Pretplata za 2010. god. latinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 €
Download

pdf - Prometej