Strana 1
LEKCIJE ZA HRONOLOŠKO
PROUČAVANJE BIBLIJE 1-9
LHPB 1 - Osnovne
LHPB 2 - Čovjek
LHPB 3 - Shvaćanje Pada
LHPB 4 - Vjerni očevi
LHPB 5 - Izlazak Egipta
LHPB 6 - Izrael - Ulazak u Obećanu Zemlju
LHPB 7 - Birth Announcements
LHPB 8 - Isus - Kuša ga Sotona
LHPB 9 - Isus - Trijumfalan Ulazak
1
Strana 2
Lekcija #1 - Osnove
Biblija
ODABRANI STIHOVI
Psalam 19:8-11; 2 Timoteju 3:16; Brojevi 23:19; Psalam 119:89; Psalam 119:105
PREGLED TEME
Ova lekcija će dati uvod u Bibliju, njen nastanak, autora i namjeru. Osim toga, objasnit ćemo i način proučavanja kao i
razloge za odabir baš tih načina.
LEKCIJA
I.
Cilj proučavanja
II. Šta je Biblija? BIBLIJA JE BOŽIJA PORUKA LJUDIMA
A. Bog želi da obavijesti čovjeka o...
1. Samom sebi
2. Svom stvaranju
3. Nama
B. Bog će otkriti informacije o...
1. Prošlosti
2. Sadašnjosti
3. Budućnosti
C. Bibliju ćemo razumjeti obraćajući pažnju na...
1. Ono što Bog kaže o sebi
2. Ono što je Bog učinio u prošlosti
3. Ono što Bog čini sada
4. Ono što će Bog učiniti u budućnosti
III. BIBLIJA JE ŠTIVO HRONOLOŠKOG TIPA
A. Povijest je zapravo priča o Bogu.
B. Biblija je neka vrsta dramskog komada
1. Ima početak i kraj
2. Postoji redosljed scena i prizora
3. Predstavljene su nam različite ličnosti
4. Bog osobno igra glavnu ulogu
5. Ostali likovi iz ove priče su anđeli, ljudi i narodi
IV. Šta je sve Biblija?
A. Dragocjena je
Psalam 19:8-11
B. Istinita
2 Timoteju 3:16; Brojevi 23:19
C. Vječna
Psalam 119:89
D. Daje vodstvo
Psalam 119:105
V. Biblijske činjenice
A. Bog je kroz ljude koje nazivamo "prorocima" prenosio poruku koju je želio da bude zapisana. Nekad se
obraćao glasom, nekad u vizijama a ponekad bi svoju poruku stavljao neposredno u umove svojih
proroka. Rad na Bibliji trajao je 1600 godina, a Bog je upotrijebio 40 ljudi da je napišu!
B. Jedno od pitanja koje mnogi ljudi postavljaju u vezi s Biblijom je: "Da li se Biblija tokom vremena
promijenila?" Dokazi pokazuju da je Biblija najočuvanija knjiga iz starih vremena. Prepisivanje, iako
rađeno rukom, bilo je tačno. Jedan povjesničar bilježi da su nakon završetka knjige sve riječi i slova bili
prebrojavani i sravnjivani, te ako je bilo ikakvog odstupanja, prijepis se odbacivao i knjiga nije korištena.
Strana 3
C. Da li znaš da je Biblija…
1. Pisana više od 1500 godina.
2. Pisana na tri jezika.
3. Da ju je pisalo više od četrdeset ljudi.
4. Bila prva knjiga štampana pokretnim slovima.
5. I dalje na prvom mjestu po prodaji u svijetu.
6. Prevedena na toliko mnogo jezika tako da može da je čita 93% svjetske populacije.
7. Da su ujedinjena biblijska udruženja samo u 1988. godini podijelila 700 miliona pojedinačnih biblijskih
knjiga, 14 miliona kompletnih Biblija i skoro 13 miliona Novih zavjeta.
8. Da postoji više rukopisa Biblije nego ijednog drugog starog dokumenta. (vidi tabelu koja pokazuje
biblijske manuskripte na kraju ove lekcije).
9. Da je Biblija brižljivo prevedena na hrvatski jezik. Iako se može naći pokoja manja greška u prijevodu,
hrvatska Biblija dobro prenosi ono što je izvorno napisano na hebrejskom i grčkom.
10. Zanimljivo je primijetiti da Biblija daje izuzetno vrijedne opise starih kultura. Arheološka otkrića
dosljedno dokazuju tačnost Biblije.
REZIME TEME
1.
2.
3.
4.
Ko je autor Biblije?
Zašto je napisana?
Šta je to što možemo očekivati da ćemo naučiti iz proučavanja Biblije?
Da li je Biblija nepovezani skup knjiga ili postoji kontinuitet u njenom sadržaju?
Bog - Prije početka
PREGLED TEME
Ova lekcija je osnova našeg proučavanja. Važno je da na samom početku jasno utvrdimo činjenicu da je Bog
postojao prije stvaranja materijalnog univerzuma, te da je to nepobitna istina. Kad osoba zaista shvati ovu
činjenicu i povjeruje joj, to će ukloniti mnoga kolebanja s kojima se većina ljudi suočava u izvještaju o stvaranju
svijeta. Ako je Bog zaista postojao prije svega što danas postoji onda On mora biti tvorac svega toga.
Drugi važan aspekt ove lekcije jeste činjenica da je Bog bio, jeste i da će uvijek biti samodovoljan. Njemu nisu
potrebna njegova stvorenja da bi postojao jer ga kao takvog vidimo prije stvaranja. Ovako “visok” pojam Boga
pomoći će nam i u budućim lekcijama.
LEKCIJA
U POČETKU JE POSTOJAO SAMO BOG
A. Citati iz Svetog pisma: Postanak 1:1, Psalam 90:2
B. Pogledaj oko sebe i uoči da sve što se sada tu nalazi u početku nije postojalo.
1. Čovjek, životinje, ptice, ribe
2. Drveće, trava, voda, zemlja
3. Sunce, mjesec, zvijezde
4. Ni sam zrak koji dišemo
C. Bog je već bio tu. On nema početak.
1. Kad je Bog rođen?
2. Koliko dugo postoji?
3. Odakle potječe?
D. Bog je samodovoljan
1. Njemu niko ne treba. Posjeduje svu mudrost. Jeremija 10:12
a. Niko ga ne poučava
b. Niko ga ne savjetuje
c.
Niko mu ne pomaže
3
Strana 4
2. Nije mu potrebno ništa da bi postojao.
a. Roditelji?
b. Hrana?
c.
Voda?
d. Zrak?
E. Bog nije ograničen prostorom.
1. On nema tijelo poput našeg. Ivan 4:24
2. Nema ograničenja koja nama postavljaju naša tijela.
3. On je sve-prisutan. Jeremija 23:23-24
a. Bog ispunjava i nebo i zemlju. (ovim ne želimo reći da se On nalazi u svemu.)
b. Ništa mu nije sakriveno.
c.
Njegove oči nisu kao naše, On vidi sve odjednom.
d. Njegove uši nisu kao naše, On čuje misli našeg uma kao najsnažniji uzvik.
e. Pročitaj Psalam 139:7-12.
REZIME TEME
1. Koji je to stih koji jasno pokazuje da je u početku postojao samo Bog?
2. Šta nam činjenica da je Bog postojao prije postanka govori o njegovoj ličnosti?
3. Zašto smo rekli da Božije oči i uši nisu kao naše?
4. Kako bi, na osnovu ovoga što smo upravo naučili, uporedio Boga i čovjeka?
Duhovna bića: Stvaranje anđela i njihov pad
ODABRANI STIHOVI
Job 38:4-7
Psalam 103:19-21
Izaija 14:12-15
Ezekiel 28:11-15
Otkrivenje 20:10
PREGLED TEME
Prije stvaranja materijalnog univerzuma, Bog je stvorio duhovna bića. Na njih upućujemo kao na anđele. Nad
anđelima je upravljao Lucifer, najljepši i najmoćniji anđeo među svima koje je Bog stvorio. On se pobunio protiv
Boga. Ta pobuna i njene posljedice jesu ono što se nalazilo iza kulisa zla i iskušenja koje vidimo u edenskom vrtu
u Postanku 3.
LEKCIJA
PORIJEKLO: ODAKLE POTJEČU ANĐELI?
A. Koji je izvor njihovog nastanka
1. Stvorio ih je Bog. Ivan 1:3; Nehemija 9:6; Psalam 148:2-5
2. Vrijeme? Job 38:4-7 kaže da su postojali pri utemeljenju zemlje.
B. Vrsta
1. Tijelo? Hebrejima 1:14 kaže da su anđeli duhovi. Oni nemaju fizička tijela kao mi.
2. Broj? Bezbrojni, nemoguće ih je prebrojati. “Deset tisuća puta deset tisuća i tisuću puta tisuću.”
Otkrivenje 5:11; Daniel 7:10; Psalam 68:18
3. Spol? Ne žene se. Na njih se uvijek upućuje kao na bića muškog roda. Ne razmnožavaju se niti se
ponovo stvaraju i njihov početni broj pri postanku istovjetan je broju u kojem i dalje postoje.
Strana 5
C. Karakteristike
1. Karakter? U početku su svi anđeli stvoreni kao dobri. Bog ih je stvorio kao svoje sluge a na njih se
upućuje kao na njegove glasnike.
2. Nivo ili stalež? Svi anđeli su stvoreni kao dobri ali ne i sa jednakim statusom. Među njima postoji
organizaciona struktura koju je Bog odredio kad ih je stvorio.
3. Prebivalište? Živjeli su s Bogom i u njegovom prisustvu.
VELIKA POBUNA
A. Lucifer i velika pobuna
1. On je bio najljepši i najmoćniji anđeo. Ezekiel 28:11-15
2. Postao je ohol. Izaija 14:12-14 usp. Luka 10:18
3. Iako u ovisnom položaju u odnosu na Stvoritelja, sotona je izazivao Boga u želji da mu bude jednak ili
čak iznad njega.
4. U svoju je pobunu poveo i druge anđele.
B. Posljedice pobune
1. Bog ga je razotkrio. Ezekiel 28:15
2. Istjeran je iz raja zajedno sa svojim sljedbenicima. Sada prebivaju u atmosferi i okolini zemlje. Job
4:18-19; Judina 6; Efežanima 2:12; 6:12; Ivan 12:31; 14:30.
3. Za njega i za sve one koji su mu se pridružili u pobuni protiv Boga pripremljeno je mjesto. Pakao.
Matej 25:41; Otkrivenje 20:10
4. On i njegovi sljedbenici mrze Boga i sve što Bog voli.
REZIME TEME
1. Da li su anđeli vječni na isti način na koji je vječan Bog?
2. Odakle toliko mnogo anđela?
3. Koje su karakteristike anđela?
4. Šta je to poniklo u đavlu i demonima ako je Bog sve anđele stvorio dobrima?
5. Šta je Bog pripremio za đavla i sve one koji ga slijede?
Stvaranje: Bog stvara fizički svijet
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 1:1-26
PREGLED TEME
Ovo je izvještaj o stvaranju s Božijeg stanovišta. Jasno je da Bog ne nastoji da dokaže ni svoje postojanje ni
opravdanost stvaranja. Kroz cijelu Bibliju na ovaj izvještaj upućuju i proroci i Isus i njegovi učenici. U svjetovonoj
oblasti, arheologija je potvrdila postojanje mnogih gradova i naroda koje nalazimo u Bibliji. Umjesto opovrgavanja
istine koju sadrži ova Knjiga, prije bismo mogli reći da je mnogobrojna naova otkrića potvrđuju. Već smo mnogo
naučili o Božijem karakteru u njegovom vječnom postojanju i stvaranju duhovnih bića, a sada ćemo razmotriti
njegov karakter u stvaranju fizičkog svijeta.
LEKCIJA
I.
STVARANJE: BOG STVARA NEBO I ZEMLJU.
Bog, hebrejski “Elohim.”
Ovo ime je sastavljeno od dva dijela: “El”, označava Boga u Starom zavjetu. Drugi dio njegovog imena je “im” što
predstavlja oznaku za množinu u hebrejskom jeziku. Elohim je ime u množini sa značenjem jednine. To je
istovremeno imenica u jednini i u množini i govori nam o kome je zapravo riječ. U stvaranju je učestvovalo
Trojstvo. Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti.1
5
Strana 6
Stvaranje, hebrejski “bara”
Bog je stvarao ex-nihlo, što znači iz ničega. Ova riječ je korištena samo za Božije djelo. Samo Bog može da stvori,
odnosno zapovjedi da postoji nešto što nije postojalo.
Bez oblika i prazno
Prije Božijeg stvaralačkog djela razlikovanja stvari, materija koja je bila ustanovljena nije imala oblik. Bog će sad
raditi na tome da odijeli određene vidove tvorevine. Obrati pažnju na to kako Bog odvaja materiju i dovodi do
kontrasta u svom stvorenom djelu. Primarna pokretačka sila stvaranja bio je Božiji Duh. Postoji samo jedan Bog,
ali On je trojstvo osoba. Riječ “lebdio” iz Postanka 1:2 prevedena je i u drugim dijelovima Starog zavjeta kao
ljuljanje ili lepršanje poput kvočke koja leži na jajima. Označava ubrzano kretanje natrag i naprijed. Znanstvenici
nam kažu da se u formi kretnji nalazi SVEUKUPNA energija. Božiji Duh je bio primarni pokretač u utvrđivanju tih
2
kretnji.
ŠEST DANA STVARANJA
Dan 1:
Postanak 1:3-5
Bog je stvorio svjetlost. Kako? Izgovarajući riječ. Rastavljanjem. Šta je Bog rekao za svjetlost
koju je stvorio? Da je dobra. Bog je izvor dobrote.
Dan 2:
Postanak 1:6-8
Bog je stvorio nebeski svod. U početku je postojao omotač od voda (poput današnjeg ozona)
koji se nalazio iznad, pa međuprostor, a ispod je opet bila voda. Taj međuprostor ćemo zvati
nebo. Kako je Bog to učinio. Rekao je i bilo je tako.
Dan 3:
Postanak 1:9-13
Bog je stvorio kopno. Psalam 95:5 kaže da je more njegovo i da je kopno On oblikovao. Kako?
Pomoću svoje riječi. Razdvajanjem. Prvo je odijelio vode od voda, a sada vodu od kopna. I to
je izgledalo tako kao da je…skupio vode na jedno mjesto.
Bog je stvorio biljke. Svaka biljka je prema svojoj vrsti donosila plod. Svo rastinje koje je Bog stvorio uredio je tako
da se održava samo po sebi. Nikad više nije morao ponovo da stvara biljke. A šta je s nama i djelima naših ruku?
Kako je Bog to učino? Pomoću svoje riječi. Šta je rekao za sve što je do tada učinio? Bilo je dobro.
Dan 4:
Postanak 1:14-19
Bog je stvorio sunce, mjesec i zvijezde. Isti Stvoritelj je otiske svojih prstiju ostavio u
sveukupnoj veličini našeg sunčevog sistema u kojem se planete okreću oko sunca, sve do
3
najmanjih dijelova materije, atoma, uz najsitnije čestice koje se okreću oko zemljinog jezgra.
Bog nam kroz stvaranje univerzuma pokazuje da se u isto vrijeme nalazi posvuda. Mi nismo u stanju čak ni da
vidimo najudaljenije prostore univerzuma. Bog je širom neba postavio zvijezde. Kako? Pomoću svoje riječi. Rekao
je i bilo je tako.
Kad si posljednji put čuo da je neki naš briljantni znanstvenik izmislio sunce ili barem zvijezdu?
Zašto je Bog stvorio sunce, mjesec i zvijezde? Postanak 1:14. Za mjerenje vremena. Jesu li oni danas ovdje a
sutra nestaju, ili su stalni? Izlazak i zalazak sunca. Godišnja doba… Šta to govori o njihovm Stvoritelju? On je taj
koji je ustanovio njihov poredak. Zakoni univerzuma koji su stalni isti su oni od kojih zavisi savremena znanost u
svojim eksperimentima pomoću kojih pokušava da ospori postojanje Stvoritelja. On je nepromjenjiv.
Dan 5:
Postanak 1:20-23
Bog je stvorio morske životinje i ptice. Kako? Pomoću svoje riječi. Rekao je i bilo je tako. Već
sama složenost morskog života trebala bi da bude dovoljna da uputi osobu na svemogućeg i
sveznajućeg Stvoritelja.
Dan 6:
Postanak 1:24-26
Obrati pažnju na to da se izraz “svako prema svojoj vrsti” ponovo koristi kao pri stvaranju
biljnog svijeta. Psi ne donose na svijet mačke, niti krave tele slonove. Svako od njih je stvoren
prema svojoj vrsti i tako nastavlja da se razmnožava. Bog je izvor života. On je izvor dobrote.
Bog je izvor svega. Postanak 1:26 kaže da mi kao ljudska bića imamo izvor u Bogu Stvoritelju.
Kako je Bog stvorio životinje? Pomoću svoje riječi. Rekao je i bilo je tako.
Strana 7
KRATAK PREGLED (Rimljanima 1:20, 11:33)
“Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo promatrana po njihovim djelima, opažaju
od postanka svijeta...” “O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive njegove odluke i kako
neistraživi njegovi putovi!”
Ovdje postoji kontinuitet i progresivnost koja se bez problema može pratiti. Prvog dana vidimo kako se svjetlo dijeli
od tame a potom nastaju jutro i veče. Postoji tok. Trećeg dana nastaje rastinje, ali ne bez kopna stvorenog prije
toga. Zatim četvrtog dana postaju sunce, mjesec i zvijezde. Koliko dugo bi biljke iz trećeg dana preživjele bez
sunca koje je nastalo četvrtog? Bog je Bog poretka. Cjelokupno stvaranje dostiže vrhunac šestog dana kad Bog
završava svoje djelo stvaranjem čovjeka. Čovjek je vrhunac Božijeg stvaranja svijeta a sva zemlja je bila
pripremljena tako što je Bog imao čovjeka na umu.
REZIME TEME
1. Kakvu građu je Bog koristio da bi stvorio svijet?
2. S kim se savjetovao u pogledu oblika i forme svijeta te onoga što će se u njemu nalaziti?
3. Za šta je Bog pripremao zemlju?
4. Ima li nešto što bi čovjek mogao da nauči o Bogu samo posmatrajući stvoreni svijet?
Bilješka:
O učestvovanju Trojstva u stvaranju svijeta pogledaj:
Svemogući Bog-Postanak 1:1.
Druga osoba Trojstva-Ivan 1:1-3; Efežanima 3:9; Kološanima 1:16; Hebrejima 1:2.
Božiji Duh se pokreće-Postanak 1:2...usp. Job 26:13.
7
Strana 8
LEKCIJA #2 - Čovjek
Čovjek: Vrhunac Božijeg stvaranja svijeta - prvi dio
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 1:26; 2:7-25
PREGLED TEME
“Biblija ne ostavlja čovjeku pravo na izbor da bude išta manje od osobe stvorene na Božiju sliku. Ovaj poseban vid
stvaranja uključuje čovjekov jedinstven odnos s Bogom. Čovjek nije samo Božije stvorenje, stvoren na njegovu
sliku, nego i Božije voljeno vlasništvo – odgovorno svom Stvoritelju.”
Budući da je stvoren na Božiju sliku, čovjek prima nevjerovatne privilegije od svog Stovritelja. Ali, kao što je slučaj
sa svim privilegijama, uz njih dobija i odgovornosti. Ova lekcija će nas naučiti šta znači biti stvoren na Božiju sliku.
LEKCIJA
ČOVJEK PRIMA BOŽIJI LIK POSTANAK 1:26
A. Božija slika: Šta to ne znači.
1. Nije fizička. Ne može da bude slika fizičke pojave jer Bog nema tijelo kao što mi imamo. On je duh.
2. Božija slika se odnosi na dio koji se ne može vidjeti. Čovjekovo tijelo je stvoreno tako da bude dom tom
nevidljivom dijelu. Njega nazivamo duša ili duh.
3. Vance Havner je rekao: “Naše oči ne vide nego mi gledamo očima. Naše uši ne čuju nego mi čujemo
ušima. Naši jezici ne govore nego mi govorimo jezikom. Postoji neko unutar nas ko koristi sve te sprave
kojima nas je Svemogući opremio.”
B. Božija slika: Šta to znači.
1. Čovjekov um: Čovjek može da poznaje Boga. Bog ima um i sposobnost da misli i planira kao što je
pokazano u stvaranju fizičkog univerzuma. Čovjeka je stvorio s kapacitetom da misli tako da bi mogao da
poznaje Boga. Čovjek može da govori i komunicira u oblasti apstrakcije.
2. Čovjekova volja: Čovjek može da se povinuje Bogu. Bog ima volju i jasno ju je pokazao kroz stvaranje.
Odlučio se da stvori svijet nasuprot mogućoj odluci da ga ne stvori. Čovjeku je dat kapacitet da donosi
odluke. Čovjek ima sposobnost da izabere hoće li se ili ne povinovati Bogu.
3. Čovjekove emocije: Čovjek može da voli i proslavlja Boga. Bog ima emocije, a i mi smo vidjeli njegovu
mržnju i gnjev prema Luciferofoj pobuni. Bog voli, mrzi, osjeća tugu i radost. Čovjeka je stvorio s istim
kapacitetom. Čovjek može da voli Boga te svojom voljom da odluči hoće li ga obožavati.
Kad je Bog stvorio Adama “njegov razum je bio potčinjen Bogu; volja je bila potčinjena razumu; a njegove
[emocije] su bile potčinjene volji; tijelo je bilo poslušan organ duše.” Hodge, knjiga 2. str. 99
ČOVJEK DOBIJA PRIVILEGIJE
A. Život. Postanak 1:27; 2:7
1. Adam, ime znači “čovjek.” Stvoren je od zemaljskog praha. Ali čak i kad su sve fizičke komponente
bile na svom mjestu, Adam još nije imao život. Još mu nije bio prenesen Božiji lik.
2. Bog osobno mu je udahnuo život. Bog je izvor života.
B. Obitavalište. Postanak 2:8-15
1. Čaroban vrt (ili vrt ushićenja). Bog ga je pripremio za čovjeka. Na tom mjestu su sve čovjekove
potrebe bile ispunjene. Imao je hranu, aktivnosti kojima je mogao da se bavi, druženje i zajedništvo sa
svojim Stvoriteljem.
2. Bog je čovjeka smjestio u vrt. Obrati pažnju na suverenost u ovom postupku. Bog nije Adama pitao šta
o tome misli.
C. Posao. Postanak 2:15
Rad u vrtu nije bio tako težak kakav je danas. Bila je to okrepljujuća aktivnost za održavanje okruženja u
kojem je živio.
Strana 9
D. Žena. Postanak 2:18-25
1. Bog je vidio Adamovu potrebu da ima druga kao što je on. Eva je stvorena od Adama i za Adama.
Bog je pokazao Adamu da među svim stvorenjima nema nijednog koji bi mu bio prikladan. (Postanak
2:18 Pomoć = Pomoćnik prikladan za Adama.)
2. Ona je božansko proviđenje. Obrati pažnju na to da je Bog bio taj koji je stvorio Evu i onda je doveo
Adamu, izlazeći tako u susret njegovoj potrebi. “...muškarac, žena, spajanje; sve je bilo Božije djelo.
On ih je svojom silom stvorio obadvoje, i onda, po vlastitom nalogu, učinio da budu jedno...” (Matthew
Henry, knjiga 1. str. 20.)
3. Eva je bila suvladar s Adamom. Pročitaj Postanak 1:27-28. U njihovom odnosu je postojala struktura
ali su zajedno učestvovali u odgovornostima koje im je Bog dao.
REZIME TEME
1. Kakava je velika razlika postojala između stvaranja čovjeka i životinja?
2. Šta znači to da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku?
3. Koje je privilegije Bog dao čovjeku?
4. Kako je nastao edenski vrt?
5. Kako se čovjek našao u tom vrtu?
6. Zašto je Bog stvorio Evu?
7. Koje su bile Evine odgovornosti prema Postanku 1:28 i 2:18?
Stvaranje: Čovjek: Vrhunac Božijeg stvaranja svijeta - drugi dio
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 2:7-9,15-17
PREGLED TEME
Bog je Adamu podario nevjerovatne privilegije. Stvorio ga je na svoju sliku. Udahnuo mu dah života i dao mu
posao koji će obavljati. Potom mu je dao dar – pomoć koja je bila prikladna za njega. Bog je, osim toga, za njih
pripremio savršeno okruženje u kojem će živjmjeti. Ali kao što svaku privilegiju prati određena odgovornost, tako je
bilo i ovdje. Bog je Adamu i Evi dao i nalog kojem su morali da se pokore ili će snositi posljedice.
LEKCIJA
ODGOVORNOST IZBORA POSTANAK 2:7-9
DVA STABLA
1. Značenje stabala je razlika između života i smrti.
2. Objavljujući svoju volju, Bog određuje čovjeku šta je dobro a šta loše.
3. Čovjekove sposobnosti jačaju kroz korištenje. Tijelo kroz rad. Um kroz davanje imena životinjama. Sad
jača i njegova volja kroz manifestaciju poslušnosti Bogu.
STVAR POVJERENJA
1. Zabranjeno stablo nije po svojoj suštini zlo.
2. Spoznaja dobra i zla slikovito pokazuje poznavanje cjelokupnog moralnog spektra. (Fraze kao što su:
“Preokrenuti nebo i zemlju.” ili “On zna sve moje uspone i padove.”)
3. Zabrana koju je Bog stavio pred njih znači da im želi obezbijediti to znanje na drugi način. Duhovna zrelost
znači biti u stanju razlikovati dobro i zlo. Hebrejima 5:14
4. Ono što je zabranjeno minimalno je a ono što je dopušteno dostiže maksimum. Oni imaju slobodu, ali to je
sloboda unutar unaprijed određenih granica a ne izvan svih mogućih granica.
5. Bog želi da oni imaju povjerenja u njega. Da mu vjeruju da će On nastaviti da im daje sve što im je
potrebno. On neće skloniti dobro od njih.
6. Neposlušnost Božijoj otkrivenoj volji zove se grijeh. Posljedica grijeha je smrt.
9
Strana 10
ODGOVORNOST POSLUŠNOSTI POSTANAK 2:16-17
A. BOG IMA PRAVO DA ZAHTIJEVA POSLUŠNOST
1. Po svom djelu stvaranja.
2. Po svom karakteru apsolutne svetosti i pravednosti.
3. Po svojom potpunom znanju. Adam je trebao Boga.
B. BOG KAŽNJAVA NEPOSLUŠNOST
1. Bog je izvor života. Rekao je Adamu da će neposlušnost njegovoj riječi donijeti smrt.
2. Smrt je odvajanje. Adam će se odvojiti od Boga. Kazna za neposlušnost Božijoj zapovijedi bit će
odvajanje od izvora života.
C. TRI ASPEKTA SMRTI.
1. Odvajanje od duhovnog života, to jest od Boga. Duhovna smrt. Lucifer je to već iskusio. Šta se tamo
dogodilo?
2. Odvajanje od fizičkog života. Adamova duša će se odvojiti od njegovog fizičkog tijela. Ovaj aspekt
smrti neće biti trenutan nego će kulminirati u budućnosti. Grana otkinuta od drveta izgleda kao da je
još uvijek živa, ali je odvojena od izvora života. Uskoro će svima postati jasno da je ona zaista mrtva
iako izgleda kao da živi.
3. Odvajanje od vječnog života s Bogom. Nakon svoje fizičke smrti, Adam će i dalje biti odvojen od
Boga za vječnost. Njegovo boravište bit će istovjetno mjestu koje je Bog pripremio Luciferu i svima
onima koji su ga slijedili.
KRATAK PREGLED:
PROČITAJ IZREKE 1:7, JEREMIJA 9:23
“Ovo nije ona ista vrsta straha koji osjećamo pred zlom nego prije osjećaj strahopoštovanja i neodoljivog
uvažavanja koje dolazi iz shvaćanja toga ko Bog jeste.” F.F. str. 166
Samo Bog postoji od pradavne vječnosti i sve je stvorio iz ničega. On ima svu moć i svo znanje i u isto vrijeme se
nalazi posvuda. Stvorio je čovjeka tako da bude pod njegovom suverenom vlašću. Zar ne bi bilo glupo nemati
zdrav strah i strahopoštovanje prema nekome takvom? A IPAK ON ŽELI DA KOMUNICIRA S NAMA TE DA GA
POZNAJEMO, VOLIMO I POKORAVAMO MU SE.
REZIME TEME
1. Edenski znači ushićenje, radost. Da li je u edenskom vrtu bilo nekih ograničenja? Ako jeste, koja su to
ograničenja?
2. Smatraš li da je zabrana koju je Bog stavio Adamu i Evi bila razložna? Zašto?
3. Po kom pravu je Bog čovjeku dao tu zapovijed?
4. Šta je to što će izazvati Adamovu smrt?
5. Koja su tri aspekta smrti?
6. Je li moguće da mi danas doživimo neki od tih aspekata smrti? Koji?
Čovjekov pad: Iskušenje u vrtu
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 3:1-8
PREGLED TEME
Bog je pripremio svijet imajući u vidu stvaranje čovjeka. Njegova ljubav je očitovana svojevrsnim vrtom što ga je
priredio posebno za Adama. Eva je također bila poseban dar od Boga. Ukratko, Bog je svoju ljubav i brigu za
Adamovu i Evinu dobrobit pokazao od samog početka. Osim toga, upozorio ih je da ne jedu s jednog stabla u vrtu.
Bio je sasvim jasan izražavajući svoju volju za njih po kojoj nisu smjeli da jedu plod s tog stabla jer će
neposlušnost tom upozorenju rezultirati smrću. Ova lekcija će obraditi Adamov i Evin odgovor na taj Božiji nalog te
rezultate tog odgovora.
Strana 11
LEKCIJA
POSJETITELJ U VRTU
A. LUCIFEROVO PRISUSTVO
1. On je anđeo te stoga nevidljiv čovjekovom oku.
2. Istjeran je iz raja i sad boravi u atmosferi koja okružuje zemlju.
3. Mrzi Boga i sve one koje Bog voli kao i sve dobro što Bog želi da učini.
4. Položaj vlasti mu je oduzet zbog njegove oholosti i nepokornosti. Adamu je data vlast nad Božijim
stvorenjima.
5. Adam je u Luciferu imao opasnog neprijatelja, a imamo ga i mi.
B. LUCIFEROVO PREDSTAVLJANJE POSTANAK 3:1-6
1. Prerušio se u zmiju. Lukav = prepreden ili podmukao. Njegovo ime sada je sotona, prevarant.
Skriven, ne vidi se
2. On je započeo razgovor postavljajući pitanje u kojem je naglašavao negativnu stranu Božijeg naloga.
Implicira nepravdu
3. Ubacuje i misao da Eva vjerovatno nije dobro čula šta je Bog rekao. Da li je ona zaista razumjela
Božiju riječ? Zabuna oko Božije riječi
4. A onda izričito opovrgava Božiju riječ pred Evom. Direktna laž
5. Naposljetku Lucifer otvoreno kleveće Božiji karakter i objašnjava kako Bog želi od njih da sakrije ono
što je dobro. Dovodi u pitanje Božiji karakter
C. EVIN ODGOVOR NA KUŠNJU
1. Slab pokušaj rezoniranja s Luciferom. stihovi 2-3
2. Već na Božiji nalog gleda strožije nego što ga je Bog dao. “…ne dirajte u nj.” stih 3
3. Preokreće izvorni način posmatranja stvari u pokornosti Bogu. Intelekt, volja, osjećanja.
PRIJE PADA
Potčinjen Bogu u njegovoj volji.
UM:
VOLJA: Potčinjena umu.
OSJEĆANJA:
Potčinjena volji.
ISKUŠENJE U VRTU
OSJEĆANJA:
UM:
VOLJA:
Dobro za jelo i zamamljivo za oči.
Poželjno za mudrost.
Uzela je, jela a onda dala i mužu.
NEPOSREDAN REZULTAT ADAMOVOG I EVINOG IZBORA POSTANAK 3:7
A. DUHOVNA SMRT
1. Odvojenost od Boga: Izaija 59:2 Božija riječ je istinita. Doživjeli su odvajanje u odnosu s Bogom,
njihovim izvorom života.
2. Nezavisnost od Boga: Nisu se pouzdali u Boga nego su željeli da budu nezavisni od njega, ali su
umjesto toga postali sotonini robovi.
3. Pod sotoninom vladavinom: (1 Ivanova 5:19; Efežanima 2:2; Sad su bili pod novom vlašću prema
vlastitom izboru. Sotona je njihov vladar. Sotona je postao žarište njihovog pouzdanja. Povjerovali su
u laž i djelovali u skladu s njom.
B. ZARAŽEN JE CIJELI ČOVJEK POSTANAK 3:7-8
1. Spolja: Počeli su da se stide svoje golotinje. Odmah su pokušali da obezbijede sami sebe umjesto da
zavise od Boga. Ranije je Bog providio za sve njihove potrebe. Sad su to pokušavali sami.
2. Unutra: Počeli su da se plaše Boga i sakrili su se od njega. U svojoj promišljenoj neposlušnosti
Božijoj riječi, okrenuli su se od njega.
11
Strana 12
REZIME TEME
1. Kakav je bio Luciferof stav prema čovjeku i zašto?
2. Luciferu je promijenjeno ime. Koje je to novo ime i šta znači?
3. Koje je taktike sotona koristio kad je kušao Evu?
4. Kako je Eva reagovala na kušnju? Gdje je pogriješila?
5. Koje su bile trenutne posljedice Adamovog i Evinog izbora?
Čovjekov pad: Posljedice pada
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 3:8-19
PREGLED TEME
Kad danas posmatramo svijet u kojem živimo vidimo mnogo nesklada i tuge. Narod ustaje na narod, a grupa na
grupu. S druge strane postoji mnogo onih koji svu svoju energiju troše na zaštitu okoline. Skorašnji Zemaljski
samit jedan je od primjera. Njihov cilj je da spasu planetu od zloupotrebe koju vrši čovjek. A na malo osobnijem
nivu, rat spolova dosegao je svoj vrhunac i jači je nego ikad. Žene protiv muškaraca i muškarci protiv žena; nasilje
nad ženama; seksualno uznemiravanje i silovanje u braku, svakodnevne su vijesti koje slušamo. Gdje su počele
sve te nevolje? Zašto postoji sav taj pritisak? A to ima početak i nije uvijek bilo tako. Naša sadašnja žalosna
situacija neposredno je povezana s događajima iz edenskog vrta.
LEKCIJA
BOG ZOVE ČOVJEKA POSTANAK 3:8-13
Adame, gdje si? Postanak 3:8-9
Zar Bog nije znao gdje je Adam? Znao je, bio je tačno tamo, sve vrijeme.
Zar Bog nije znao šta su učinili? I to je znao, vidio ih je kad su sagriješili.
Zašto ih je zvao? Htio je da se slože s njim da jesu zgriješili. Priznanje.
Čovjekova reakcija na problem. Postanak 3:10-13
Sakrio se od Boga. stih 8
Lagao je Bogu. stih 12
Zaključio je da je Bog bio nepravedan. stih 12
Oklevetao je Božiji karakter. stih 12
Uporedi ove osobine sa sotoninom taktikom. Adam je već pokazivao karakterne crte svog novog vladara.
BOŽIJE ISPITIVANJE I ODLUKA POSTANAK 3:9-19
Bog ispituje čovjeka, svoje stvorenje.
On je stvorio i Adama i Evu, te ima svo pravo da preispituje njihove postupke.
“I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati
račun.” Hebreijima 4:13
Bog je Adama i Evu smatrao osobno odgovornima.
Iako su imali mogućnost da priznaju, oni su krivili jedno drugo i đavla.
ODGOVORNOST!
NE POKAZUJU OSOBNU
Nije važno šta su Adam i Eva mislili, rekli ili učinili, Bog ih je držao odgovornim za grijeh koji su počinili.
Nisu priznali niti se pokajali za svoj grijeh.
Strana 13
BOG PROKLINJE OKRIVLJENE POSTANAK 3:14-19
Bog proklinje zmiju i sotonu. 3:14-15
1. Sotona je iskoristio zmiju i ona je zbog toga trpjela.
2. Samom sotoni je rečeno da će upravo oni ze koje je mislio da ih je pridobio biti njegovi neprijatelji.
3. Bog predskazuje sotonino konačno uništenje i kaže mu da će ga uništiti upravo rod ženin.
Bog proklinje ženu. 3:16
1. Blagoslov koji je u početku dat Evi da bude plodna i da se množi, pokvaren je njenim grijehom. Sad će, da
bi se ispunila njegova zapovijed, trpjeti bol.
2. Zaoštravanje u odnosu autoritet-potčinjenost. Potčinjenost Adamu bio je dio Božijeg plana prije pada te
ona stoga ovdje nije prokletstvo.
“Postanak 3:16 upućuje na novu želju s Evine strane da vrši kontrolu nad svojim mužem - a u stvari je on
taj koji će gospodariti ili imati vlast nad njom. Posljedice od tada pa sve do danas jeste neprekidna borba
između spolova - sa ženom koja nastoji da uspostavi kontrolu i muškarcem koji gospodari, često odveć
surovo. Prije pada i prokletstva , između muža i žene vladao je istiniti sklad, ali je kroz prokletstvo novi
element napetosti i razdora ušao u bračnu zajednicu.
ULOGA ŽENE
Bog proklinje čovjeka i zemlju. 3:17-19
1. Zemlja je prokleta. Sad će život na zemlji značiti težak rad koji sa sobom nosi znoj i bol.
2. Povratak u prah od kojeg je stvoren. Ovo je fizički aspekt smrti što je posljedica Adamovog grijeha. Božija
riječ je istinita. Ono što On kaže dogodit će se i događa se.
KRATAK PREGLED:
Od vrta ushićenja do života u bolu, stradanju i naposljetku smrti neizreciva je tragedija. Okruženju u kojem je Adam
živio u vrtu nije ništa nedostajalo, svaku potrebu koja bi se mogla zamisliti ispunjavao je njegov Stvoritelj pun ljubavi. A
ipak, kad je Adam trebao da izabere između potčinjavanja Bogu ili težnji ka vlastitom zadovoljenju, odlučio se za sebe.
Ta pobuna protiv Boga bila je uistinu početak sveukupnog nemira, stradanja i bola koji i danas doživljavamo. Pitali
smo: “Gdje su počele sve te nevolje? Zašto se suočavamo s ovakvom vrstom pritiska?” Odgovor je da je naš paraotac
Adam davno izabrao put pobune i nepokornosti a mi do dan danas osjećamo posljedice te pobune. Kako bi ti odlučio
na njegovom mjestu?
REZIME TEME:
1. Zašto je Bog tražio Adama nakon što je ovaj sagriješio?
2. Da li nam Božija inicijativa upućena Adamu govori nešto o Bogu?
3. Kako su Adam i Eva reagovali na Božiju inicijativu?
4. Zašto ih je Bog držao odgovornim za grijeh?
5. Kakva je bila Božija reakcija na grijeh u vrtu?
6. Zašto je prokleo Adama i Evu?
7. Koja su to pojedinačna prokletstva upućena Adamu, Evi i zmiji?
13
Strana 14
LEKCIJA #3 - Shvaćanje pada
Pad: Sakriveni blagoslovi
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 3:15,20-24
PREGLED TEME
Kad su Adam i Eva sagriješili odmah su otkrili svoju zabludu. Rečeno nam je da su se pokrili pregačama
načinjenim od smokvinog lišća. Njihov pokušaj da isprave svoj grijeh bio je neprihvatljiv svetom i pravednom Bogu.
Dok snose posljedice svog grijeha očituje se jedan od aspekata Božijeg karaktera. Jer čak su se i u kazni nalazili
sakriveni blagoslovi pokazujući Božiju milost i milosrđe.
LEKCIJA
BOŽIJA MILOST Postanak 3:15
Bog obećava Spasitelja.
U ovom kontekstu se govori o sukobu između zmije i ženinog roda (sjemena u izvorniku). Obično govorimo o
muškarcu kao onome koji ima sjeme. Jasno je, dakle, da se ovdje misli na nešto drugo. Ženinom semenu će
biti vrebana “peta”, što označava ranu koja nije smrtonosna. S druge strane, zmija prima ranu u glavu što jeste
smrtonosno. Budući da zmija može da ujede čovjeka za petu, a ovaj da preživi, ali i da se okrene i smrska joj
glavu, ovo je obećanje budućeg Spasitelja. Onoga koji će osloboditi čovjeka iz sotonine vlasti.
Ponovo je Bog inicijator.
Bog je taj koji Evu uvodi u ideju o Spasitelju. Usred te tragedije Bog dopušta da zasija nada kako je kazna za
počinjeni grijeh ne bi sasvim slomila. Kazna će doći, ali ne i očaj i beznađe.
BOG PROVIDI ZA ČOVJEKOVU ODJEĆU. Postanak 3:21
Adam ne može sam sebe da učini prihvatljivim Bogu.
1. Bog odbacuje djelo njihovih ruku.
2. On osobno ima prihvatljiv put. To vidimo kroz odbacivanje Adamovog puta.
Bog ponavlja da je smrt kazna za grijeh.
1. Adam i Eva su duhovno umrli, Bog im je ukazao na fizičke posljedice grijeha koji su počinili.
2. Bog je taj koji je ubio životinju. Njena krv je prolivena. Ne može se dobiti krzno bez krvi.
3. Bog je odjenuo čovjeka i ženu. Primili su svoje pokrivalo samo od Boga. Osobno nisu ništa imali s tim.
4. Životinjsko krzno je bilo podsjetnik na najmanje tri stvari:
•
Smrt je plaća za grijeh.
•
Čovjek ne može da učini ništa sam od sebe da bi udovoljio Bogu..
•
Čovjeku treba Bog da providi za njega.
BOG ADAMA I EVU TJERA IZ VRTA. POSTANAK 3:22-24
Grijeh izaziva odvajanje od Boga
Grijeh im je onemogućio pristup stablu života.
1. Kazna.
Adam i Eva su odlučili da ne vjeruju Bogu i izrazili svoje nepoštovanje tako što su jeli sa zabranjenog
stabla. Bog im je dao izbor, upozorio ih i rekao im koje će biti posljedice, ali oni su izabrali da ne poslušaju.
Jedna od posljedica je bila da im sada nije bilo dopušteno da jedu sa stabla života.
Strana 15
2. Blagoslov.
Bog nije želio da žive vječno kao grešnici. Takvo razgranavanje je nevjerovatno. Zamisli samo da svi oni
gnusni zločinci koji su ikad postojali žive i danas. Tako Bog u stvari pokazuje svoju ljubav i milosrđe
protjerujući ih iz vrta i daleko od stabla života.
Adam i Eva su iskusili šta zaista znači odvajanje od Boga.
1. Sad je za njih vrt ushićenja bio zatvoren.
2. Vrt je bilo zaštićeno i uređeno mjesto, sad su stavljeni izvan te zaštite da iskuse životne teškoće.
3. Bog je stavio prepreku, kako ne bi mogli ponovo da uđu u vrt, postavljajući svoje anđele da čuvaju put. Ne
postoji put kojim bi čovjek mogao ponovo da uđe u vrt vlastitom snagom, jer je isključen. Biti izvan vrta,
znači biti odvojen od stabla života.
4. Bog je izvor života. Psalam 100:3 “Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori i mi smo njegovi...”
REZIME TEME
1. Koju nadu je Bog pružio Evi čak i u njenoj tragediji?
2. Da li su Adam i Eva molili Boga da im pomogne zbog problema u kojim su se našli?
3. Zašto Bog nije prihvatio njihove pregače od smokvina lišća koje su sami sebi načinili?
4. Šta je Bog učinio da bi ih odjenuo?
5. Na koje tri stvari životnjsko krzno treba da opominje Adama i Evu?
6. Zašto ih je Bog istjerao iz vrta?
7. Na koji način je protjerivanje iz vrta bilo i kazna i blagoslov?
8. Šta će Adam i Eva morati da urade kako bi se vratili u vrt?
Kajin i Abel: Bolja žrtva
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 4:1-24
PREGLED TEME
Adam i Eva su sad izvan vrta i proživljavaju sve posljedice svog grijeha. U ovoj ćemo lekciji vidjeti kako se otuđenje
koje su doživjeli međusobno i s Bogom nastavlja u odnosu brata s bratom. Grijeh je ušao u svijet preko jednog čovjeka
a preko grijeha došla je i smrt. Sada vidimo kako se smrt prenosi na druge preko tog jednog jedinog grijeha. Na grijeh
nikad ne treba gledati olako. Osim toga, u ovoj lekciji ćemo vidjeti da postoji prihvatljiv pristup Bogu ali i onaj
neprihvatljiv.
LEKCIJA
KAJIN I ABEL POSTANAK 4:1-2
A. Život izvan vrta
1. Adam i Eva su zahvaljujući svom grijehu bili izvan vrta.
2. Njihov grijeh je utjecao i na njihovu djecu. Oni su bili rođeni izvan vrta što znači da nisu mogli da žive u
prisnom zajedništvu s Bogom kao što su mogli Adam i Eva.
3. Adamov i Evin grijeh i njegove posljedice od tada utječu na sve nas. Svi smo rođeni izvan vrta. Svi
nosimo grijeh. Grijeh nikad ne smije biti shvaćen olako. On uvijek ima dalekosežne posljedice.
B. Bog mrzi grijeh i ne može imati zajedništvo s grešnim čovjekom.
1. Bog je u vrtu odbacio Adamov i Evin pokušaj da pokriju svoj grijeh. Osobno je obezbijedio prihvatljiv
način da pokrije njihov grijeh.
2. Božije proviđenje za njih uključivalo je dva ključna činioca; Prvo, prolivena je krv, vidi Postanak 9:4 i
Hebrejima 9:22. Kazna za grijeh je uvijek smrt. Drugo, postojala je nevina zamjena kako bi krivci mogli
da žive.
15
Strana 16
ŽRTVA ZA POKRIVANJE GRIJEHA. POSTANAK 4:3-8
A. Prihvatljive i neprihvatljive žrtve.
1. Kajinov prinos.
•
Bio je iskren.
•
Kajina je koštalo da ga prinese.
•
Time je ispoljio da želi da prinese Bogu žrtvu.
•
Bila je bez krvi.
•
Nije prinesena na propisan način zamjene nevinog za krivog.
•
Prinesena je prema Kajinovom rasuđivanju a ne prema Božijoj volji.
•
Odbačena je, kao i Kajin.
2. Abelov prinos.
•
Bio je u skladu s Božijom otkrivenom voljom prema proviđenju za njegove roditelje.
•
Bila je to krvna žrtva.
•
Bila je to nevina zamjena za njega samog kao okrivljenog grešnika.
•
Pokazala je Abelovu vjeru u Božije obećanje Spasitelja koji će doći i osloboditi ljude od svih
grijeha.
•
Bog ju je prihvatio kao i Abela.
B. Kajinov put Postanak 4:5-8
1. Kajinova reakcija na Božiji utvrđeni standard pokazala je pravu istinu o njegovom srcu.
•
Naljutio se.
•
Odbacio je Božiji savjet.
•
Ubio je svog brata. Bolji prijevod stiha 4:8 je; “Kajin reče svom bratu: ‘Abele, hajedemo van u
polje!’”
•
Pokušao je to da sakrije od Boga.
•
Lagao je Bogu.
BOG POSREDUJE I KAJIN ODGOVARA POSTANAK 4:9-24
Bog kao ispitivač. 4:9-10
Bog još jednom ulazi u Kajinov život. Pita gdje bi mogao da bude Abel. Ovo je u svrhu poziva na pokajanje i
priznanje.
Bog kao sudija. 4:11-12
Kajinov grijeh je bio kažnjen. Bog je sudija ljudima i On je taj kojem svaki čovjek mora dati odgovor.
Bog kao zaštitinik. 4:13-24
•
Kajinov odgovor na Božiju kaznu bila je žalopojka.
•
Kajin čak pokušava da prevari Boga i da zvuči duhovno: “...moram se skrivati od tvoga lica.”
•
A ipak, čak se i ovdje očituje Božija milost i milosrđe i On providi za Kajinovu zaštitu. Bog je jedan jedini
koji ima moć nad životom i smrću.
•
Ali Kajin naposljetku potpuno odbacuje Boga i okreće se od njega. Odlazi iz Božijeg prisustva.
•
Od Kajina potječe ona vrsta bezbožnih ljudi koji ne slijede Boga.
Strana 17
Bog kao čuvar. 4:25-26
1. Pokrenute su dvije porodične loze. Abel je volio i proslavljao Boga. Ali Kajin ga je ubio. Gdje je pobožna
loza preko koje će doći obećani Spasitelj?
2. Eva kaže da joj je Bog dao drugo sjeme umjesto Abela. Obrati pažnju na to da je u to vrijeme počelo da
se zaiziva ime Jahvino. Bezbožna loza otjelovljena je u Kajinu i njegovim potomcima, ali pobožna loza
dolazi od Šeta i njegovih potomaka.
REZIME TEME
1. Šta je za Adama i Evu značilo biti izvan vrta?
2. Na koji način je Adamov i Evin grijeh utjecao na njihovu djecu?
3. Da li njihov grijeh utječe i danas na nas?
4. Zašto postoji potreba za pokrivanjem grijeha?
5. Kakav je bio Božiji recept za pokrivanje grijeha?
(Prihvatljiv način pokrivanja grijeha je putem krvne žrtve kada se nevina životinja žrtvuje kao zamjena za
okrivljenog čovjeka kako bi pokrila njegove grijehe. Tada je čovjek ponovo u stanju da ima zajedništvo sa
svojim Stvoriteljem zasnovano na njegovoj vjernoj poslušnosti Božijoj volji.)
6. Koja su to dva ključna činioca koja je Bog postavio kao neophodna da pokrivanje grijeha bude prihvatljivo?
7. Zašto je Bog odbacio Kajinovu žrtvu?
8. Šta je Bog osjećao prema Kajinu što se tiče žrtve koju je ovaj prinio?
9. Zašto je Bog prihvatio Abelovu žrtvu? Je li to bilo fer?
10. Kakava je Kajinova reakcija na to što Bog prihvaća Abela i njegovu žrtvu?
11. Da li je Bog odmah osudio i kaznio Kajina kad je prinio neprihvatljivu žrtvu?
12. Koji je bio Kajinov početni grijeh i kako je nastavio da se uvećava?
13. Čak i nakon što je Kajin ubio svog brata, da li ga je Bog odmah kaznio?
14. Kakav je bio Kajinov neposredan odgovor na Božiju kaznu?
15. Kakva je bila njegova konačana reakcija prema Bogu?
16. Kako je Evina nada ponovo oživljena?
17. Na čelu kojih dviju loza ljudi će biti Kajin i Šet?
Potop: Noa, lađa i presuda
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 6:3-23; 7:1-5,11-12,15-18,23-24
PREGLED TEME
Gotovo svi u Americi čuli su za Nou i njegovu lađu. A ipak, tek nekolicina shvaća sve ono što se nalazilo u pozadini
ovog biblijskog izvještaja o osudi i uništenju. Božija svetost, što znači njegova bezgrešnost i čistota, ne može
dopustiti da grijeh prođe nekažnjeno. Noa je živio negdje oko 1500-1600-te godine od izvještaja o stvaranju svijeta.
U to vrijeme je već postojala velika populacija ljudi a ogromna većina je živjela raskalašno potpuno se odričući
Boga. Grijeh će biti kažnjen smrću. Bog uvijek drži svoju riječ. A ipak, uvijek obezbjeđuje izlaz za one koji mu
vjeruju i poštuju njegovu volju. Svoju volju, Bog otkriva kroz svoju riječ.
17
Strana 18
LEKCIJA
STANJE SVIJETA U NOINO VRIJEME. POSTANAK 6:3-7,11
Adamova pokoljenja. Postanak 5
1. Nabrojana je lista pobožnih ljudi iz loze od Adama do Noe.
2. Od Adama do Noe ima deset generacija. Obrati pažnju na malu frazu koja se ponavlja “Potom umrije.”
Božija riječ je istinita. On radi ono što kaže.
3. Biblijska hronologija nam kaže da je od stvaranja svijeta do potopa prošlo približno 1656 godina. (Izvještaj
o Postanku str. 154.)
4. Lako je moguće da je do tada na zemlji živjelo preko milion ljudi.
Čovjekova grešnost. Postanak 6:3-7,11
1. Zemlja je bila iskvarena i ispunjena nasiljem.
2. Ljudi su u svom umu stalno mislili samo na zlo.
3. Bog im je dao 120 godina da se pokaju i obrate od svog grijeha. (vidi 6:3) Ali oni su bili toliko buntovni da
su čak i Božije pokušaje da razgovara s njima preko proroka, propovjednika pravednosti, (Postanak 5:2124 usp. Judina 14; Postanak 6:8 usp. 2 Petrovu 2:5) potpuno ignorisali.
4. Adekvatan opis ljudi u to vrijeme bio bi: oholi, samoljubivi, hvalisavi, željeli su ono što imaju drugi, skloni
prepirkama, okrutni, naklonjeni ubistvima, prevarama, laganju i nepoštenju varajući jedni druge,
nemilosrdni u poslu, ogovaranju i spletkama, apsolutno neobuzdani u seksualnim strastima, uživajući i
promičući homoseksualne veze.
BOG JE VIDIO GRIJEH I OSUDIO GA. POSTANAK 6:5-7,13,17
Bog je svemoguć i sveznajući.
1. Iako čovjek nije razmišljao o Bogu, Bog je motrio čovjeka.
2. Šta misliš, kako se Bog osjećao gledajući ljude? Bio je ljut, ali i rastužen. Bio je ožalošćen. Požalio je što je
stvorio čovjeka. Njegovo strpljenje se produžilo na još 120 godina.
Sud ljudima.
1. Bog nema grijeha i ne može dopustiti da se grijeh dešava a da ga ne kazni. Objavio je strašnu osudu koju
će izvršiti nad zemljom i svim njenim stanovnicima. Pročitaj 6:7.
2. Postanak 6:13 i 17 daje neke pojedinosti u vezi Božije osude. Bit će uništeno svako tijelo a to će se
dogoditi putem potopa.
3. Upućuje li Bog čovjeku tek zaludnu prijetnju? Možeš li se sjetiti nekog primjera u kojem je Bog upozoravao
čovjeka a ovaj o tome nije vodio računa? Da li je Bog sproveo svoju riječ u djelo?
NOA, ČOVJEK POSTANAK 6:8-10
Zašto je Bog izabrao Nou?
1. Zar Noa nije bio grešnik? Kako znamo da jeste bio grešan? Pa zašto je onda pošteđen između svih
drugih? Milost!
2. Milost znači naklonjenost ili prihvaćanje.
3. Noa je znao da je grešnik i pristupio je Bogu na prihvatljiv način (tj. putem krvne žrtve). Pokajao se i nije
išao za ostatkom svijeta. Vjerovao je Božijem otkrivenju o prihvatljivom putu po kojem ljudi mogu da mu
dođu i zato je našao milost kod Boga. Činio je ono što je ispravno, u svim oblastima, te slijedio Božiji put.
Živio je u skladu s Božijim putevima.
4. Milost je Božija dobrota prema nezasluženim grešnicima. To je Božiji izlaz za grešnog čovjeka koji taj izlaz
ničim nije zaslužio.
BOG ĆE POSLATI OSUDU. POSTANAK 6:11-22
Bog je rekao Noi šta će učiniti.
1. Uništit će svijet potopom.
2. Spasit će Nou i njegovu porodicu, kao i životinjski svijet na zemlji.
3. Sačuvat će ih u lađi.
Strana 19
Lađa.
1. Bog je Noi dao jasna uputstva.
2. U Božijem odnosu prema čovjeku postoji prihvatljiv i neprihvatljiv put. Sjeti se odjeće od kože i Abelove
žrtve. Isto je bilo i s lađom. Bog je očitovao svoju volju.
3. Na lađi će postojati samo jedna vrata. Noa, njegova porodica i sve životinje koje treba da budu spašene
morali su da prođu kroz ta jedna vrata. Nije bilo višestrukih ulaza.
Noa je vjerovao i poslušao. 6:22
1. Njegova vjera je bila dokazana u njegovoj poslušnosti.
2. Do tog vremena na zemlji nikad nije padala kiša. Bila je natapana izvorima (sumaglicom, parom).
Postanak 2:6.
3. Noa je vjerovao Bogu na riječ i ponašao se u skladu s tim.
POTOP POSTANAK 7:1-5,11-12,15-18,23-24
A. Postoje samo dvije vrste ljudi; oni unutar lađe i oni izvan nje. Oni koji su vjerovali i oni koji nisu.
B. Noa i njegova porodica prošli su kroz ta jedna vrata i bili spašeni od Božijeg gnjeva prema grijehu.
C. Bog je zatvorio vrata. Više nije bilo mogućnosti ulaska za one koji su ostali van. 7:16
D. Voda je dolazila iz otvorenih “nebeskih ustava,” usp. Postanak 1:7.
E. Bog je istrijebio sve one koji su se nalazili izvan lađe. 7:23
1. Bog nije ostavio ljude pred potopom a da im prije toga nije dao šansu; bilo je onih koji su upozoravali.
2. Božije strpljenje se produžilo na 120 godina.
3. Ljudsko odbijanje Božije milosti rezultiralo je njihovim uništenjem.
4. Nije bilo važno šta su vjerovali, svi su bili uništeni zajedno sa svime što se našlo izvan lađe.
F. Bog je spasio sve one koji su bili u lađi.
1. Samo osam ljudi je spašeno od Božijeg gnjeva.
2. Nisu bili uništeni jer su:
•
Slušali Božiju volju objavljenu kroz njegovu riječ.
•
Pokajali su se, okrenuli od svojih puteva i slijedili Božije.
•
Zato što su vjerovali, Božija riječ je utjecala na njihov život. Sagradili su lađu i ušli u nju onda kad
im je Bog to rekao. Bili su spašeni.
BOG SE SJEĆA NOE
Kraj potopa 8:1-4
1. Bog je održao riječ datu Noi. Spasio ih je.
2. Ali njegova riječ je bila istinita i na suprotnoj strani; svi koji nisu vjerovali, poginuli su.
3. Lađa se zaustavila na planini Ararat, koja se danas nalazi u Turskoj. Na tu planinu su polazile mnoge
ekspedicije kako bi pronašli lađu.
Noa izlazi iz lađe. 8:14-17
Bog daje obećanje. 8:20-22
Bog daje zapovijedi. 9:1-4
1. Ponavljanje zapovijedi koju je Bog dao Adamu i Evi. “plodite se i množite i zemlju napunite.” Raširite se i
napunite zemlju.
2. Data im je vlast nad svim životinjama.
Bog stavlja pečat na svoje obećanje znakom. 9:8-17
1. Duga je znak njegovog obećanja.
2. Svoju riječ drži već hiljadama godina.
19
Strana 20
Cijela zemlja je ponovo naseljena. 9:18-19; 10
1. Svi ljudi će biti potomci Šema, Hama i Jafeta.
2. Postanak 10 daje njihov rodoslov. To je opšta linija porijekla naroda.
3. Geografski se “može reći da je Evropa data Jafetu, Afrika Hamu a Azija Šemu.” Scroogie str. 82.
BABILONSKA KULA
Čovjek planira pobunu protiv Boga. 11:1-4
1. Svi su govorili istim jezikom. stih 1
2. Svi zajedno su donijeli istu odluku. stih 4
Božija volja nasuprot čovjekovoj.
1. Bog im je zapovjedio da se rašire i napune svu zemlju. Postanak 9:1
2. Ljudi su odlučili da se nastane na jednom mjestu. Postanak 11:2
3. “Da se ne raspršimo po svoj zemlji.”
Ljudi su odbili da daju Bogu slavu koju su mu dužni. Izaija 42:8
1. Imali su znanje o Bogu kroz stvoreni svijet i usmeno predanje.
2. Božija riječ nas uči da ti ljudi nisu bili zahvalni Bogu za život, zdravlje, sunce, kišu i hranu. Više su voljeli da
obožavaju njegova stvorenja nego samog Stvoritelja. Hotimično su okrenuli leđa istini o Bogu i njihovi su
umovi postajali sve više i više zli.
3. Naposljetku su skovali plan kako će srušti Boga.
4. Ti ljudi su obožavali idole i pale bogove. Obožavanje je povezano s davanjem naših misli, srca, svega što
posjedujemo - čak i života - na službu objektu obožavanja. (na engleskom worship = obožavanje, dolazi
od riječi worth = vrijednost; onaj koji vrijedi). Primitivni narodi usmjeravaju svo svoje vrijeme, energiju i
misli na udovoljavanje svojim bogovima. Na šta savremeni čovjek najviše troši svoje vrijeme?
UTROŠENO VRIJEME JE DOKAZ DA SMO ZA NEŠTO ZAINTERESOVANI.
Božija rekacija na ljudske planove. Postanak 11:6-9
1. Bog je vidio njihove namjere.
2. Kaznio je njihovu neposlušnost i pobunu.
3. Božija izvorna nakana da ljudi nasele cijelu zemlju sprovedena je kroz božansku osudu.
4. Ispostavilo se da je drugi čovjekov početak isti kao prvi. Čovjek je pokazao svoju grešnost i pobunio se
protiv Boga. Bog je pokazao svoju silu i svetost te osudio grijeh.
Pobožan ostatak.
1. Svaki put kad padne Božija presuda, postoji neko ko je ostao kako bi nastavio da nosi njegovu istinu. On
sam sebe neće ostaviti bez svjedoka.
2. Činjenica je da većina ljudi u svakoj generaciji okreće leđa Bogu i bira da zataška Božiju istinu te da odbija
da savije koljena pred svojim Stvoriteljem.
KRATAK PREGLED
Velik dio izvještaja iz biblijske povijesti sličan je današnjim novinskim člancima. Obrasci života su jednaki. Ali
jednak je i Bog. On se nije promijenio. Stalo mu je do svakog pojednica, ali će ipak kazniti grijeh. I usred nevolje
On obezbjeđuje izlaz.
REZIME TEME
1. Kakvi su bili ljudi u Noino vrijeme?
2. Šta misliš, zašto su ljudi neprestano mislili samo na zlo?
3. Kakvi su bili Božiji osjećaji prema ljudima u Noino vrijeme? Zašto?
4. Da li je Bog upozorio ljude da dolazi uništenje? Kako?
5. Kako je Bog osudio grijeh u Noino vrijeme?
6. Da li je Noa bio grešnik?
7. Zašto je Bog odlučio da spasi Nou i njegovu porodicu?
8. Kako je namjeravao da ih spasi?
Strana 21
9. Kakva je bila Noina rekacija na taj plan?
10. Koliko dugo je Bog bio strpljiv s ljudima?
11. Koliko je vrata bilo na lađi?
12. Koliko ljudi je umrlo u potopu?
13. Kakvo obećanje je Bog dao nakon potopa? Znak obećanja? Kakvu je zapovijed Bog dao Noi i njegovim
sinovima?
14. Da li su generacije nakon potopa znale za Boga? Kako?
15. Kako su se odazvali Bogu i njegovoj volji da napune zemlju?
16. Zašto su željeli da sagrade kulu? Kako im je uspjelo da preduzmu takav zadatak?
17. Kakav je bio Božiji odgovor i na koji način je izvršena njegova volja?
18. Nabroj neke obrasce koje si promijetio u biblijskim izvještajima o Bogu i njegovom postupanju s čovjekom.
Čovjek i njegov odziv Bogu. Sotona i kako on djeluje po pitanju čovjeka.
21
Strana 22
LEKCIJA #4 - Vjerni očevi
Abraham: Njegov poziv i poslanje
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 11:27-32; 12:1-5; 13:5-13
PREGLED TEME
Bili smo svjedoci Božijeg rada s čovjekom od stvaranja svijeta do potopa. U svakoj smo priči opazili različite
karakterne osobine Boga, čovjeka i đavla. Bog je, još od pada, imao namjeru da iskupi čovjeka za sebe. U to je
vrijeme, Postanak 3, obećao Spasitelja koji će izbaviti čovjeka iz užasne situacije u koju ga je doveo vlastiti grijeh i
pobuna. U početku je Bog radio s pojedincima u ostvarivanju svog plana. Sad počinje s novom fazom. Odabrat će
narod, preko kojega će se sprovesti njegov božanski naum. Otac tog naroda je Abraham.
LEKCIJA
UVOD
Noa je imao tri sina: Šema, Hama i Jafeta. Od ova tri, Šem se izdvaja kao onaj koga je Bog posebno blagoslovio
(Postanak 9:26). Jednom od Šemovih potomaka ime je bilo Abram (Postanak 11:10-26). Abram je živio nakon
potopa u blizini mjesta na kojem je započeta gradnja Babilonske kule. Potječe iz oblasti poznate kao Ur Kaldejski.
Arheolozi su iskopali i proučili više od 10 000 ploča nađenih na tom području. Društvo iz kog potječe Abram, iako
pagansko i idolopokloničko, bilo je visoko razvijeno. Mnoge škole su svoje učenike poučavale najsitnijim
gramatičkim finesama jezika kao i dikciji. Arheolozi su otkrili tablice množenja i dijeljenja te naprednije nacrte za
izračunavanje kvadratnog i trećeg korijena s lekcijama o praktičnoj geometriji. Nema sumnje da je Abram bio doro
upućen u “Zakone iz Hamurape”. Ti zakoni su pokrivali područja kao što su prava svojine, trgovačko pravo, brak,
usvajanje, robove te stopu i nadnicu za pružene usluge. Okvirno vrijeme je 2000+ godina stare ere. Abram je bio iz
napredne civilizacije.
ABRAM, KO JE ON? POSTANAK 11:27-32
Šemov potomak.
Terahov sin.
Sarajin muž.
Saraja je bila nerotkinja. U toj kulturi neplodnost je bila sramota.
Lotov stric.
Vjeruje u Božija obećanja.
BOG POZIVA ABRAMA. POSTANAK 12:1-3
Bog poziva Abrama
1. Dok je još bio u Uru. Djela 7:2-3
2. Narod Ura, kao i Terah, obožavao je idole. Jošua 24:2.
3. Bog nije zaboravio svoje obećanje da će osloboditi ljude pomoću Spasitelja. Odlučio je da u svom naumu
za oslobođenje upotrijebi Abrama.
4. Terah se seli u Haran i želi da ode u Kanaan. 11:31, nije objašnjeno u Pismu.
Božiji poziv.
1. Govorio je direktno s Abramaom.
2.
Bog više ne govori direktno s čovjekom jer sad imamo njegovu riječ u Bibliji.ŠTA JE BOG REKAO...
Zapovijed. Idi iz...u krajeve...
1. Abramu je rečeno da napusti svoju zemlju, dom i rodbinu.
2. Treba da krene u zemlju koju će mu Bog pokazati. U vrijeme poziva, Abram nije znao gdje je to mjesto.
Hebrejima 11:8
Strana 23
Obećanje.
1. ZEMLJA. Postanak 12:1 Zemlju koju nije poznavao dat će mu Bog. Postanak 15:7
2. NAROD. Postanak 12:2 Božiji put otkupljenja dogodit će se kroz taj narod kojemu će Abram biti otac. U
tom trenutku Abram nije imao djece.
3. BLAGOSLOV. Postanak 12:3 Preko Abrama i njegovih potomaka sva plemena (narodi) na zemlji bit
će blagoslovena. Ovo je ponovljeno obećanje dato Evi. Obećani Spasitelj će doći preko Abramove loze.
Spasitelj dolazi svim narodima a ne samo Abramovom.
ABRAM JE VJEROVAO BOGU. POSTANAK 12:4-5
Vjera prethodi poslušnosti.
1. Abel je vjerovao Bogu i prinio prihvatljivu žrtvu.
2. Noa je vjerovao Bogu i sagradio lađu preko koje je spašen.
3. Abram je vjerovao Bogu te ostavio svoj dom i porodicu ne znajući kuda ide. Vjerovao je Božijoj riječi.
4. Vjera nikad nije pasivna. Očituje se u poslušnosti.
Vjera ne gleda na prirodno.
1. Abramu je bilo 75 godina.
2. Saraja je bila nerotkinja.
3. Abram je bio bogat i već je imao dom.
4. Prirodno govoreći sve to nije imalo nikakvog smisla.
U ZEMLJI. POSTANAK 13:1-13
Abram i njegov bratić Lot. Postanak 13:1-7
1. Veoma bogat. Mnogo stada i mnogo novca.
2. Božiji blagoslov se već pokazuje...stada su prevelika da bi živjela zajedno.
Abramovo rješenje. Postanak 13:8-9
1. Abram je kao stariji imao prvenstvo izbora.
2. Taj izbor je dao Lotu.
Lotov izbor. Postanak 13:10-13
1. Lot je mislio samo na sebe i svoju dobit.
2. Nije tražio smjernice od Boga.
3. Lot bi primio svoje bogatstvo, ali on je izbacio Boga iz svojih misli. “Što koristi čovjeku ako dobije sav
svijet, a izgubi svoj život?” (Matej 16:26)
4. Narod Sodome i Gomore bio je nevjerovatno grešan.
REZIME TEME
1. Na koji način je Bog nastavio sa sprovođenjem svog plana o slanju Spasitelja nakon što je pobrkao govor
u Babelu?
2. Šta je Bog zapovjedio Abramu da učini?
3. Koje tri stvari je Bog obećao Abramu?
4. Kako je Abram odgovorio?
5. Šta prethodi poslušnosti?
6. Koji je to dokaz vjere?
7. Kako je Abram svojim odgovorom pokazao vjeru?
8. Zašto su se Abram i Lot razdvojili?
9. Koja je bila Lotova glavna briga dok je birao kraj u koji će poći?
10. Je li Lotov izbor bio nesmotren? Zašto?
11. Navedi najmanje dva primjera drugih ljudi koji su donijeli nesmotrene odluke i na koji su način slične
Lotovom izboru.
12. Gdje je Lot odlučio da ode?
13. Kakvi su bili stanovnici ta dva grada?
23
Strana 24
Dva grada:
Bog osuđuje grijeh, Sodoma i Gomora
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 13:14-17; 15:1-6; 17:1-5,15-21; 18; 19:1-26
PREGLED TEME
Priča o Abrahamu nastavlja se njegovim životom u Kanaanu. Bog ga je posjećivao u strateški važnim trenucima
kako bi ponovo potvrdio svoje obećanje. Abraham je pokazivao sve ljudske slabosti koje i mi imamo ali je vjerovao
Bogu. Zato što je vjerovao Bogu, On mu je to uračunao u pravednost. U ovoj priči se pojavljuje i Lot ali ovo je
doista Abrahamova priča. Još jednom se, dok razmatramo priču o Sodomi i Gomori, u svoj svojoj strahovitoj sili
ponavlja tema da Bog osuđuje grijeh.
LEKCIJA
BILJEŠKA:
Cijeli ovaj dio treba da bude predavan kao pripovijest. Dobro se upoznaj s pričom i hronologijom a
onda je jednostavno ispričaj. Tokom toga koristi citate iz Pisma. Neka ti koncept lekcije koristi kao lista provjere da se
osiguraš kako si pokrio najvažnije dijelove Abrahamovog života u Kanaanu. Ova priča će pokriti oko 25 godina
njegovog života.
ABRAM U OBEĆANOJ ZEMLJI
A. Abram nakon Lotovog odlaska. Postanak 13:14-17
•
Bog tješi Abrama ponavljajući svoje obećanje da će od njega učiniti velik narod.
•
Nešto kasnije će Abramu biti rečeno da su gradovi Sodoma i Gomora napadnuti a Lot zarobljen.
Abram je izbavio Lota iz te nevolje. Vidi Postanak 14.
B. Abram vjeruje Bogu. Postanak 15:1-6
•
Abram je bio čovjek poput nas. Pitao se o Božijem obećanju. Ali Bog mu je to obećanje ponovaljao.
•
stih 6. Čak iako se Božije obećanje činilo nemogućim Abram je vjerovao Bogu.
C. Bog je to Abramu uračunao u pravednost. Postanak 15:6
•
Bog je suština i izvor svetosti.
•
Od Adamovog grijeha u vrtu svaka osoba je rođena grešna i ne može imati zajedništvo s Bogom zbog
svog grijeha.
•
•
Odvajanje između Abrama i Boga izvršio je upravo Bog. Abram se složio s Bogom da jeste grešan te
da treba Božiju intervenciju kako bi bio prav pred njim. Čak iako je Božije obećanje izgledalo
nemoguće, Abram je vjerovao Bogu.
Grijeh u vrtu odnosi se na pobunu i nevjerovanje; vjera i povjerenje u Boga i njegovu narav bit će
ispravke te greške. Bog je obezbijedio način za pokrivanje grijeha svima onima koji su mu vjerovali. A
oni su vjerovali da će poslati Spasitelja i pokoravali su se Božijoj riječi jer su joj vjerovali. Bog je
dostojan povjerenja i prihvatio ih je zbog njihove vjere. Abel je vjerovao Bogu, Noa je vjerovao Bogu, a
sad Abraham vjeruje Bogu. Smrt nevinog na mjestu krivog upućuje na obećanog Spasitelja. Svi koji
vjeruju Bogu i saglase se s njim mogu ponovo pred njim da budu pravi.
D. Promjena imena. Postanak 17:1-5; 15-21
•
Postanak 15:13-16 Nakon što je Bog ponovo uvjerio Abrahama u njegov budući status rekao mu je
da će njegovi potomci biti robovi četiri stotine godina. Bog poznaje budućnost.
•
Postanak 16 pokriva Abramov propust u kojem slijedi savjet svoje žene i pokušava vlastitim snagama
da dobije nasljednika kojega mu je Bog obećao. Na ovome se trenutno ne mora posebno zadržavati.
•
Postanak 17:1-5. Bog ponovo dolazi Abramu (13 godina kasnije) kako bi ga opet uvjerio da će zaista
imati dijete i da će ono biti njegovo i Sarajino. Očituje se Abramu kao El Šadaj = Bog Svesilni. Bog
mijenja Abramovo ime u Abraham što će biti podsjetnik njegovog obećanja. Abram = uzvišeni otac;
Abraham = otac mnoštva. Abrahamu je sada 99 godina i odavno je prešao produktivno doba.
•
Strana 25
Postanak 17:15-21 Na isti način Bog mijenja Sarajino ime u Sara. Saraja = kneževsko; Sara =
princeza ili plodonosna.
•
Izak = smijeh. Bog šalje signale kroz imena.
•
Izak je obećano sjeme i obnavlja nadu u Božije obećanje dato Evi. Božiji savez načinjen s Abrahamom
bit će prenesen na Izaka.
SODOMA I GOMORA.
A. Bog posjećuje Abrahama i Saru. Postanak 18
•
Postanak 18:1-15 govori o Abrahamovom susretu s Gospodnjim anđelima te o Sarinim komentarima
na poruku o obećanom Izaku. stih 14: “Zar je Jahvi išta nemoguće?”
•
Postanak 18:16-33 pokazuje razgovor između Boga i Abrahama o sudbini dva grada. 18:20-21 ključni
su stihovi u kojima se vidi Božija zabrinutost zbog njihove grešnosti.
B. Anđeli posjećuju Sodomu. Postanak 19:1-11
•
•
•
Izopačenost žitelja Sodome vidi se već u načinu na koji dočekuju goste.
Grijesi Sodome i dalje su prisutni u našem izrazu sodomija. Ali Sodoma nije uništena samo zbog
grijeha homoseksualizma. Ezekiel 16:49-50 nabraja proždrljivost, oholost i ravnodušnost zajedno s
nedostatkom brige za siromašne, kao grijehe Sodome.
Čak je i Lot, kojega Bog naziva pravednim i kaže da je njegovu dušu strašno mučilo posmatranje
grijeha u Sodomi (2 Petrova 2:6-8), bio uprljan druženjem s tim opakim ljudima,19:8.
C. Stiže obavijest o spasenju. Postanak 19:12-14
•
Lot je pokušao da upozori svoje zetove, ali, onima koji propadaju u svojim grijesima, Božija riječ čini
se kao ludost. 1 Korinćanima 2:14
D. Spasenje se ostvaruje. Postanak 19:15-22
•
Obrati pažnju na Božiju nježnu brigu za njegov narod. Čak i kad Lot oklijeva, anđeli ga doslovno
hvataju za ruku i vode daleko od uništenja.
•
Ponovo se preko anđela čuje Božija riječ. “Ne obaziri se!” Jasno je i nedvosmisleno.
E. Pada presuda. Postanak 19:23-26
•
Božija riječ je istinita. On čini ono što je rekao. Presuda je pala baš onako kako je rekao da hoće.
•
Božija riječ je istinita. Od četvoro ljudi koje je Bog spasavao iz Sodome, samo troje je uspjelo da se
spasi. Zašto? Lotova žena nije vjerovala Bogu i poginula je.
F. Bog se sjeća Abrahama. Postanak 19:27-29
Na početku ove lekcije rekli smo da će ovo biti nastavak priče o Abrahamu. Iako su se ovdje ubacili Lot i
Sodoma i Gomora, priča doista pripada Abrahamu, budući da je samo on taj na koga se Bog fokusira.
Obećanje je dato Abrahamu. Ali preći će na Izaka.
REZIME TEME
1. Koje su to tri tačke Božijeg obećanja datog Abrahamu?
2. Šta znači riječ pravednost onako kako je navedena u Postanku 15:6?
3. Koja su to nova imena uvedena ovog puta? Njihovo značenje?
4. Čemu nas uči uništenje ova dva grada?
5. Da li su grijesi Sodome bili jedinstveni samo u to vrijeme?
25
Strana 26
Izak: Božija riječ je istinita
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 21:1-3; 22:1-19; RIMLJANIMA 4:17-22
PREGLED TEME
Abraham je napustio sve što mu je bilo znano i rado se pokorio Bogu u vjeri. Tokom dvedeset pet godina otkrio je
da Bog jeste vjeran i da je njegova riječ istinita. Darovano mu je bezbroj blagoslova a vidio je i zemlju koju mu je
Bog obećao. Ali šta je s obećanim nasljednikom? Šta je s tim obećanim djetetom na koje on i Sara čekaju
pouzdajući se u Boga? Sad kad su stari i kad više nemaju vlastite sposobnosti za rađanje djece, Bog će im
pokazati da doista nema ništa što je njemu nemoguće. Ali Bog nastavlja da se očituje Abrahamu i nama kroz
svoje postupke i bavljenje Abrahamovim životom. Sjeti se da je ovo njegova priča. Priča o Bogu. Bog je glavni lik i
upravo se sprema da otkrije svoju veličanstvenu vjernost na način o kojem ljudsko biće ne može ni da sanja.
LEKCIJA
UČINIO JE KAKO JE OBEĆAO POSTANAK 21:1-3
A. Bog nije čovjek da bi mogao da laže.
1. Bog je izvor istine.
2. Obećao je Abrahamu sina i dao mu ga je. Njegova riječ je istinita
3. Možemo računati s tim da je Bog istina.
•
Ne jedite ili ćete umrijeti.
•
Ako činite što je pravo bit ćete prihvaćeni.
•
Neće se moj duh dovijeka prijeti s ljudima...
•
Poslat ću potop.
•
Raširite se po zemlji i množite se.
•
Idi u zemlju koju ću ti pokazati.
•
Ne obaziri se...
•
Baštinik će ti biti tvoj potomak.
B. Bog je svemoguć.
1. I Abraham i Sara su davno prešli reproduktivno doba.
2. Abraham je vjerovao Božijoj riječi i pouzdao se u njegov karakter. Pročitaj Rimljanima 4:17-22 -samo
to.
3. Ne postoji ništa što je van Božije moći i vlasti da učini. On je izvor života. Psalam 115:3; Jeremija
32:17; Djela 17:24-25
BOŽIJA ZAPOVIJED, ABRAHAMOV ODGOVOR. POSTANAK 22:1-8
A. Bog traži od Abrahama da žrtvuje Izaka. Postanak 22:1-2
1. Izak je tad imao najmanje deset godina. (Postanak 22:5, izvorna hebrejska riječ za “djete/dječak” je
jednako riječ za “sluge/momci” u prvoj polovici stiha).
2. Abrahamu je tad bilo već preko 100 godina. Više godina je uživao u ostvarenju Božijeg obećanja.
3. Žrtvovanje Izaka. Da li je Abraham bio upućen u žrtvovanje? Šta je sve žrtvovanje obuhvaćalo? Da li
je Bog zaista htio da Abraham ubije Izaka?
B. Abraham se pokorava Bogu. Postanak 22:3
1. Abraham je ustao rano ujutru... Da li je bio vani gledajući u zvijezde dok je Bog govorio s njim?
2. Poslušnost se ne koleba.
3. Pripremio je sve za žrtvu paljenicu. Žrtva paljenica je kasnije bila formulisana pod Mojsijevim zakonom
kao ona koja se potpuno konzumirala.
Strana 27
C. ABRAHAMOVA NEPOKOLEBLJIVA VJERA Postanak 22:4-8
1. Abrahamova nepokolebljiva vjera u Božije obećanje vidi se u stihu 5. ...ja i dječak odosmo gore da se
poklonimo, pa ćemo se VRATITI k vama.
2. Ponovo pokazuje svoju vjeru odgovoarajući na Izakovo pitanje u stihu.8. Abraham je vjerovao da će
Bog preduzeti što je potrebno.
D. Izakova pokornost i bespomoćnost. Postanak 22:9-10
1. Izak nije bio samo dječak. Pokorio se Abrahamovom autoritetu.
2. Abraham je svezao Izaka i nije bilo načina na koji je mogao da se spasi sigurne smrti. Bio je
bespomoćan.
BOG OBEZBJEĐUJE ZAMJENU ZA IZAKA. POSTANAK 22:11-19
A. Zamjena za Izaka dolazi od Boga. Postanak 22:11-13
1. Da se Bog nije umiješao Izak bi umro.
•
Adam i Eva bi vječno živjeli u grijehu.
•
Noa bi poginuo sa svima ostalima.
•
Lot nikad ne bi pobjegao.
2. Bog je obezbijedio neokaljanog ovna.
3. Ovan je umro a Izak ostao živ. Ovan je umro umjesto Izaka.
B. Bog zapovijeda Abrahamu. Postanak 22:12
C. Abraham daje Bogu ime. Postanak 22:14
•
Jahve Jireh. Jahve proviđa.
D. Bog ponavlja svoje obećanje Abrahamu. Postanak 22:15-19
1. Učinit ću tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj...
2. Svi će se narodi na zemlji blagosiljati tvojim potomstvom.
3. Vjera prethodi poslušnosti, ali je Abrahamova poslušnost bila plod njegove vjere
REZIME TEME
1. Koliko dugo je Abraham čekao da dobije Izaka?
2. Da li je postojao neki način na koji su Abraham i Sara mogli urediti da sami dobiju Izaka? Zašto?
3. Šta je bilo tako teško u novoj zapovijedi koju je Bog dao Abrahamu?
4. Koliko dugo je Abraham razmišljao kako da odgovori Bogu?
5. Kako je Abraham mogao uopšte razmatrati mogućnost da učini to što je Bog zahtijevao?
6. Kakvo je pravo imao Bog da traži od Abrahama da učini nešto takvo?
7. Kakav nagovještaj o svojoj vjeri je dao Abraham tokom svog razgovora sa slugama?
8. Kako je Abraham odgovorio na Izakovo pitanje gdje je janje za žrtvu?
9. Kako je Abraham mogao da sveže Izaka i položi ga na žrtvenik?
10. Da li je Izak imao neku drugu mogućnost osim da umre, kad je već bio svezan i položen na žrtvenik?
11. Zašto je Izak trebao da preživi?
12. Kakvu ulogu ima ovan u Izakvom spašavanju?
13. Po kakvom novom imenu znamo Boga zahvaljujući ovoj priči?
27
Strana 28
Jakov, Ezav i Josip: Božiji izbor
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 25:5-8,19-34; 28:10-17; 37:1-36
PREGLED TEME
Bog nastavlja sa sprovođenjem svoje nakane da pošalje Spasitelja. Prvo ga je obećao Evi a mi nastavljamo da
pratimo to obećanje sve do Abrahama. Sad je Abraham sve stariji i umire, ali obećanje se prenosi na Izaka. Zatim
Izak ima svoju djecu i mi vidimo kako Božiji plan nastavlja da se odvija. Božiji izbori postaju vrlo jasni kad
posmatramo kako su se odvijali kroz generacije. Primjećujemo da On zaista slijedi utvrđen put i da je taj put
njegov. Ali i čovjek pravi svoje izbore. Neki su dobri, ali neki su tragično pogrešni. Ipak, kroz sve to, jasno se vidi
BOŽIJI PUT.
LEKCIJA
OBEĆANJE PRELAZI NA IZAKA POSTANAK 25:5-8;19-34
A. Abraham umire. Postanak 25:5-8
1. Pravo stečeno rođenjem prelazi na Izaka.
2. Božije obećanje bilo je deo prava po rođenju i dolazilo je sa naslijeđem.
3. Abraham je odijelio Izaka od svoje djece koju nije rodila Sara.
4. Abraham umire.
B. Izak se ženi. Postanak 25:19-21
1. Da bi se obećanje o Spasitelju izvršilo preko Izaka on mora da se oženi i ima djecu.
2. Rebeka je bila nerotkinja. Božiji plan o Spasitelju bio je u opasnosti.
3. Kakva je Izakova reakcija na ovaj problem? Da li je postojala prepreka grijeha između njega i Boga?
Zašto nije?
4. Bog je odgovorio na Izakovu molitvu otvaranjem Rebekine utrobe. Bog je izvor života. Možda je Izak to
čuo od Abrahama???
C. Rebeka. Postanak 25:22-26
1. Kako je Rebeka postupala pri suočenju s teškoćama? Molila se; gdje je bila prepreka grijeha između
nje i Boga?
2. Bog je znao ko se nalazi u Rebekinoj utrobi. Gdje počinje život?
3. Bog je predskazao da će stariji služiti mlađemu. Nasuprot kulturološkim običajima, ali Božija nakana je
utvrđena prije osnivanja svijeta.
4. Između te dvojice dječaka postojao je sukob još od majčine utrobe. Ezav znači crven, a Jakov znači
onaj koji se drži za petu ili zamjena.
D. Jakov i Ezav. Postanak 25:27-34
1. Djeca su izrasla u potpuno različite osobe.
2. Jakovljeva narav je opisana kao mirna ili upotpunjena, stih 27. Ezav je neobuzdan i nepokoran.
3. Ezav nije mario za ono što je Božije; više se bavio vlastitim sebičnim potrebama. Spremno je predao
svoje pravo prvorodstva za zdjelu hrane.
4. Ezav nije razmišljao o budućnosti nego o onome što je trenutno. Jakov je mislio na budućnost i na sve
ono što pravo prvorodstva znači.
5. Božiji plan nastavlja da se razvija. Mlađi sin, a ne stariji, sad ima pravo prvorodstva koje sadrži
obećanje da će Spasitelj doći preko njegovih potomaka. (Pročitaj Postanak 28:1-4) Božija riječ je
istinita. Ono što On kaže doista se dogodi.
6. Nažalost ovaj aranžman je doveo do takvog ogorčenja među braćom da je Jakov pobjegao. Plašeći se
za svoj život otišao je u Mezopotamiju i tamo sebi našao ženu.
E. Jakovljev san. Postanak 28:10-17
1. Na svom putu u Mezopotamiju Jakov susreće Boga.
2. Postanak 28:12 Jakov sanja Božije ljestve koje premošćuju jaz između Boga i čovjeka.
•
Između čovjeka i Boga nalazi se jaz. Odvojeni smo do Boga. Zašto?
Strana 29
•
Samo Bog može da obezbijedi način kojim će premostiti tu prepreku.
•
Bog pokazuje Jakova da će Spasitelj, koji treba da dođe preko njegovih potomaka, biti Taj koji će
premostiti jaz između Boga i čovjeka.
•
Bog se i dalje sjeća svog nauma, prvobitno datog Evi, da pošalje Spasitelja. Psalam 33:11
3. Postanak 28:13-17 Jakov sluša kako mu Bog potvrđuje da je obećanje dato Abrahamu preneseno na
njega preko njegovog oca Izaka. Spasitelj će doći.
4. Jakov sada jasnije shvaća Božiji plan za njega. Sad je Bog doista, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog
Jakovljev.
5. Jakov je otišao u Mezopotamiju i tamo se oženio. Imao je dvanaest sinova. Ta dvanaestorica sinova
jako je važna u Božijem naumu da pošalje Obećanog. Od ovih dvanaest sinova izgradit će se “narod
Izraela”. Njihova imena su: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Dan, Naftalij, Gad, Ašer, Jisakar, Zebulun,
Josip, Benjamin. (Postanak 35:23 i dalje. Ovdje prema starosti.)
JOSIP POSTANAK 37:1-36
A. Josip najomiljeniji. Postanak 37:1-4
1. Jakov je volio Josipa više nego druge sinove.
2. Šarena haljina = neskraćena odora. Nije prikladna za rad. Jakov je uzdizao Josipa iznad svih drugih
dječaka u porodici.
3. Josipa braća strašno mrze.
B. Josipov san. Postanak 37:5-11
1. Prvo je sanjao da vlada nad svojom braćom. Bili su šokirani kad su to čuli.
2. Potom je sanjao da će cijela njegova porodica, uključujući i majku i oca, biti pod njegovom vlašću.
3. Bog je koristio snove kako bi predskazao šta će uraditi u Josipovoj porodici. Sad nam je Bog dao
svoju nakanu u Bibliji. Biblija je Božija riječ i istinita je. Više nema potrebe da koristi snove.
C. Josipova braća konačno trijumfuju. Postanak 37:12-28
1. Postanak 37:12-17 Jakov šalje Josipa da vidi kako su mu braća i da javi ocu.
2. Postanak 37:18-24 Josipa su braća toliko mrzila da su željeli da ga ubiju. Ali Bog ima namjeru da
upotrijebi Josipa na velik način. Zašto je Ruben bio zabrinutiji za Josipa od svih ostalih? Bio je
najstariji.
3. Postanak 37:25-28 Braća prodaju Josipa. Bez obzira na to što im ništa nije uradio, braća su ga
prodala nekim putujućim trgovcima koji su se zaputili u Egipat.
D.. Jakov oplakuje Josipa. Postanak
37:29-36
1. Josipova braća su morala da nastave sa svojim zlom. Jednom kad se njihova mržnja pretvorila u djelo
bili su prisiljeni da nastave sa svojom prevarom čak i pred rođenim ocem.
2. Dok Jakov oplakuje svog sina, Josipa prodaju još jednom. Ovog puta je prodan u kuću faraonovog
dvoranina.
3. Šta je to Josip pogrešno uradio? Misliš li da sad postoji ikakva šansa da njegovi snovi postanu
stvarnost? Da li su njegova braća zaista trijumfovala nad njim?
29
Strana 30
Josip: Odveden u Egipat
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
POSTANAK 39:1-23; 40:1-23; 41:1-16,37-40; 42:1-7; 45:1-11; 46:26-27; 50:20
PREGLED TEME
Ovo je nastavak i završetak priče o tome kako je Jakov, sad promijenjenog imena u Izrael, završio u Egiptu. U
tome glavnu ulogu igra njegov sin Josip. Bog i njegova suverena nakana utkani su u cijelu tu priču i daju nam uvid
u dešavanja iza kulisa kao što je slučaj gdje Bog upotrebljava čak i bogohulnike u sprovođenju svog nauma.
Ljudska djela ne mogu nikad i nikako omesti Božiju volju.
LEKCIJA
VJERA UPRKOS OKOLNOSTI POSTANAK 39:1-23; 40:1-23
Braća ga mrze i prodaju ali ga Bog čuva a gospodar poštuje. 39:1-6
Lažno optužen, Josip odlazi u tamnicu. 39:7-19
1. Šta je sad s Josipovim snovima?
2. Da li je Bog napustio Josipa kao što su učinili drugi ljudi?
Bog ga štiti a gospodar poštuje. 39:20-23
Josip sanjar tumači snove. (parafraza 40:1-23 za učenike.)
1. Bog je imao plan za Josipov život.
2. Josip nije znao kakav je taj plan, ali se pouzdao u Boga i svakodnevno djelovao u vjeri.
3. U međuvremenu, Božiji plan se razvijao u Josipovom životu.
4. Josip u vrijeme krize nije odbacio svoju vjeru, a to što je doživljavao nevolje ne znači da je Bog odbacio
njega.
5. Nemoguće je ugoditi Bogu bez vjere.
BOG SUVERENO DJELUJE U SVIM OKOLNOSTIMA. POSTANAK 41:1-16
Faraon: Egipatski kralj
1. Egipćani nisu vjerovali u Abrahamovog, Izakovog i Jakovljevog Boga.
2. Obožavali su sunce, mjesec i zvijezde. Obožavali su i rijeku Nil i žabe i sve druge životinje koje su se
nalazile u toj rijeci. Osim toga obožavali su i faraona, njihovog kralja, kao Boga.
Bog u ostvarivanju svoje nakane koristi čak i bogohulnike.
1. Bog je izvor života. On je Stvoritelj svih ljudskih bića i stoga je iznad cijelog ljudskog roda.
2. Psalam 115:3 “Naš Bog je na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.”
3. Božija nakana će biti ostvarena preko faraona i Egipćane.
Josip se u svemu predaje Bogu.
1. Josip nije učinio ništa loše a ipak su ga njegova braća mrzila i prodala. Ali Bog nije zaboravio Josipa i on
se u svemu isticao u Potifarovom domu.
2. Josip nije učinio ništa loše a ipak ga Potifarova žena lažno optužuje i uređuje da ga bace u tamnicu. Ali
Bog nije zaboravio Josipa i upravitelj tamnice mu iskazuje poštovanje.
3. Josip nije učinio ništa loše a ipak su ga oni kojima je pomogao zaboravili i odbacili. Ali Bog nije zaboravio
Josipa. Vratio ga je peharnicima u sjećanje.
Josipov častan pogled na sebe samog i visoko mišljenje o Bogu. 41:15-16
1. Čak i kad mu se ukazala prilika da zablista, Josip se ponižava i daje Bogu zasluge za svoju vještinu
tumačenja snova.
2. (Parafraziraj izvještaj o faraonovim snovima i njegovoj frustraciji pri pokušaju da shvati njihovo značenje.) 7
krava i 7 klasova. Faraonov san je protumačen tako da znači dolazak sedam obilnih godina i potom
sedam gladnih godina.
Strana 31
3. Josip savjetuje skladištenje hrane tokom sedam rodnih godina te da se ona prodaje tokom sedam gladnih
godina. Osim toga, savjetuje faraona da nađe mudrog čovjeka da obavi taj posao za kralja.
Faraon uzvisuje Josipa. 41:37-40
1. Faraon odlučuje da Josip bude taj koji će pripremiti zemlju za dolazećih 7 gladnih godina.
2. 13 godina nakon njegovog sna o vladanju nad njegovom porodicom Josip se uzdiže na položaj koji se
može uporediti s potpredsjednikom Egipta.
JOSIPOVA BRAĆA DOLAZE U EGIPAT. POSTANAK 42:1-8; 45:1-8
U skladu s tumačenjem faraonovih snova zaista je došlo 7 rodnih godina nakon kojh je uslijedilo 7 gladnih godina.
Glad nije vladala samo u Egiptu nego se proširila na sve strane sve do zemlje Kanaana gdje su živjeli Jakov i Josipova
braća.
Jakov/Izrael šalje braću u Egipat po hranu. 42:1-5
Josipov san se ostvaruje. 42:6-7
1. Božiji plan neće biti osujećen. Njegova riječ je istinita čak i kad se prenosi snovima. Na koji način danas
Bog komunicira s ljudima?
2. Josipova braća su se doslovno poklonila pred Josipom.
Josip se očituje braći. Postanak 45:1-4
Nakon malo intrige, tek da provjeri srca svoje braće i otkrije da su njegov otac i mlađi brat Benjamin živi, Josip se
očituje braći.
Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. 45:5-8
IZRAEL SILAZI U EGIPAT. 45:9-11; 46:26-27; 50:20
Božija riječ je istinita, Izrael je sad u Egiptu. (usp. Postanak 15:3)
U to vrijeme Izrael je brojao 70 duša. 46:26-27
Jakov/Izrael umire, braća počinju da se plaše.
Josip ih ponovo poučava o Božijoj suverenosti. 50:20
Čovjekova djela ne mogu utjecati na Božiju volju.
REZIME TEME
1. Kakva je bila razlika između dva Izakova sina?
2. Šta je Bog saopštio Jakovu u njegovom snu o ljestvama?
3. Šta je Josip sanjao i rekao svojoj braći i ocu?
4. Ko je znao šta će se Josipu dogoditi u budućnosti i to mu pokazao?
5. Kako su Josipova braća mislila da će trijumfovati nad njim?
6. Kakav šablon postaje savršeno jasan u Josipovom životu?
7. Kako je Josip postao drugi po vlasti u Egiptu?
8. Zašto se Bog brinuo za Josipa?
9. Trebaju li okolnosti da utječu na vjeru ili osobu? Zašto ili zašto ne?
10. Koje proročanstvo je počelo da se ispunjava kad se cijeli Izrael preselio u Egipat?
31
Strana 32
LEKCIJA #5 - Izlazak iz Egipta
Spasitelj
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
IZLAZAK 1:6-22; 2:1-25; 3:1-22; 4:10-20, 27-27
PREGLED TEME
Ovo je priča o Mojsiju. Skoro svi su čuli za Mojsija i Deset zapovijedi, ali malo njih zna pojedinosti. U ovoj lekciji
ćemo još jednom vidjeti kako se Bog očituje čovjeku. Također možemo vidjeti kako Bog sprovodi svoj plan dok
čuva i štiti narod koji stvara.
LEKCIJA
IZRAEL U EGIPTU IZLAZAK 1:6-22
Božiji blagoslov nad Izraelom stihovi 6-7
Vremenski razmak približno 350 godina nakon Josipa.
Izrael neko vrijeme uživa naklonost u Egiptu.
1. U početku su faraoni nakon Josipa poštovali i pomagali Izraelce.
2. Ostvarilo se Božije obećanje dato Abrahamu da će od njega načiniti velik narod.
Iza kulisa stihovi 8-11
1. Na vlast dolazi novi faraon koji nije poznavao Josipa.
2. Plašio se Izraelaca.
3. Tlačio ih je.
4. Ali Bog ih je štitio. Niko ne može da upropasti Božiji plan.
5. Ima li ovdje nečeg većeg u namjeri uništenja Izraela nego što je to faraonov strah?
6. Ako Izrael bude uništen kao narod, šta će biti s obećanim Spasiteljem?
Ubijanje djece stihovi 12-21
1. Još jedan pokušaj napada na narod Izraela.
2. Bog ponovo pruža zaštitu narodu.
MOJSIJE IZLAZAK 1:21; 2:1-25
Još jedan pokušaj napada na narod Izraela. Izlazak1:21
U ovom trećem napadu na naciju očigledno postoji nešto više od čistog antisemitizma. Sotona ne želi da ovaj
narod uspije.
Mojsijevo rođenje. Izlazak 2:1-10
1. Kriju ga roditelji.
2. Pronalazi ga faraonova kćerka. Ime: Mojsije = “Izvaditi.”
3. Odgajaju ga neprijatelji. Obrati pažnju na ironiju ovdje, Bog čak dopušta da ga majka njeguje i da još bude
plaćena za to.
4. Bog može i najužasniju situaciju da preokrene tako da se sasvim uklopi u njegove ciljeve. On je iznad
svega.
Bog je jedini istiniti spasitelj. Izlazak 11-23
1. Mojsije je vidio potrebu Izraela i želio da oslobodi narod iz ropstva.
2. Nije uključio Boga u svoj pokušaj oslobađanja. Nije se pouzdao u Boga za pomoć.
3. Mojsije je nesretno podbacio. Završio je bježeći da spasi život.
4. Ima li karakter osobe ikakve veze s javnim djelovanjem? Izraelci su smatrali da ima. Izlazak 2: 13-14
Strana 33
Izbavitelji! Kome su potrebni?
1. Baš kao što su Izraelci bili zarobljeni opakom silom koja nije htjela da ih oslobodi, tako se i čovjek nalazi u
sotoninom ropstvu.
2. Svi koji su rođeni izvan vrta rođeni su odvojeni od Boga i pod sotoninom vlašću. 1 Ivanova 5:19.
3. Baš kao što Mojsije nije bio u stanju da oslobodi Izraelce iz ropstva vlastitim snagama, tako ni mi nismo u
stanju da oslobodimo sami sebe iz ropstva u kojem se nalazimo. Sve dok je Mojsije izostavljao Boga iz te
slike bio je osuđen na neuspjeh. Izbavljenje mora doći od Boga.
BOG RAZGOVARA S MOJSIJEM. IZLAZAK 3:1-14
Gorući grm. Izlazak 3:1-3
1. U plamenu, a ipak ne izgara.
2. Bog je sačuvao grm usred vatre.
3. Bog koristi ovu ilustraciju da pouči Mojsija da će tako sačuvati i Izrael usred njegove nevolje.
4. Niko ne može da upropasti Božiji plan - ni sotona, ni faraon ni bilo ko drugi. Bog će ispuniti svoju riječ.
Svetost/odvajanje/razlika. Izlazak 3:4-12
1. Ranije smo već svetost definisali kao čistoću. Čistoću od grijeha i skrnavljenja. Međutim, postoji još jedno
područje u tom smislu, a to je odvajanje. Svetost znači biti odvojen od svetogrdnog. Svetost znači biti
odvojen od svjetovnog.
2. Mojsije je trebao da se izuje jer je tlo na kojem je stajao bilo odvojeno i posebno, drugačije od običnog tla
koje ga je okruživalo. Ono što ga je činilo toliko drugačijim bilo je Božije prisustvo.
3. Bog se predstavio kao Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.
4. 3:7-10 Bog otkriva Mojsiju svoje planove.
5. Mojsije je konačno shvatio ko je on pred Svemogućim Bogom. Osjeća da je potpuno neadekvatan da išta
učini za Boga. stih 11
6. Bog otkriva Mojsiju tajnu uspjeha. “Ja ću biti s tobom.” Stih 12
Ja sam koji jesam.
1. Bog je upotpunjen sam u sebi i to otkriva Mojsiju u svom imenu.
2. Ko bi ikad mogao da stane protiv Boga kad je On zbir svega što postoji? Hebrejima 11:6 jedini je odgovor
koji imamo. “Postoji Bog” (On jeste! u doslovnom prijevodu)
BOG IZLAŽE SVOJ PLAN MOJSIJU. IZLAZAK 3:15-22
U ovim stihovima je sažeta cijela priča.
1. Bog pokazuje da On već zna srca i reakciju Izraelaca, pa čak i faraona, PRIJE nego što će se Mojsije
suočiti s njima.
2. Uporedi Psalam 139 i Hebrejima 4:13
Bog daje Mojsiju pomoćnika. Izlazak 4:10-17
Mojsije se vraća u Egipat. Izlazak 4:18-20, 27-31
1. Mojsije i Aron se povezuju.
2. Izraelci su spremni da slijede.
3. Postavljena je scena za sljedeći čin u Božijem planu.
33
Strana 34
Bog nasuprot faraona: Pasha
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
IZLAZAK 5:1-2; 6:1-8; 7:4-5; 8:22-23; 12:1-7,12-14,22,28-30
PREGLED TEME
Bog je s Abrahamom pokrenuo novi vid “razvijanja drame otkupljenja.” Bog je pozvao Abrahama da bude otac
naroda. To je narod Izraela i Božija namjera je bila da upotrijebi taj narod kako bi se očitovao svijetu, otkrio svoju
nakanu otkupljenja kao i obećanog Spasitelja. Sad je Izrael u Egiptu, porobljen i ugnjetavan od strane kralja. Ali
Bog i dalje želi da upotrijebi Izrael kao kanal putem kojega će doći obećeni Spasitelj. Obrati pažnju na to kako
Svemogući Bog koristi ljude u sprovođenju svoje volje.
LEKCIJA
MOJSIJE I FARAON
A. Izazov Izlazak 5:1-2
1. “Ovako veli Jahve”...Bog se obraća kralju.
2. “Bog Izraelov”...On odvaja Izrael od Egipta u njihovoj vjernosti. Kralj je bio dobro upoznat s bogovima,
čak je i o sebi mislio da je jedan od njih.
3. “Pusti narod moj da ide”...Suočava kralja s glavnom stvari. Oni nisu tvoji nego moji.
4. Pročitaj Izlazak 7:4-5 Sav Egipat će upoznati Izraelovog Boga. Pokušati boriti se protiv Boga,
besmisleno je. Taj ko to radi niti će pobijediti niti izbjeći osudu.
B. Rat. Izlazak 7:14-10:29 (Neka svako ovaj odjeljak pročita za sebe)
1. Kad je faraon odbio da pusti Izraelce da idu, (Izlazak 5:2) Bog je krenuo da se pozabavi Egiptom i
njihovim bogom/kraljem.
2. Bog će na Egipat poslati devet pošasti. “Ove pošasti su bile nešto više od sredstava za smanjenje
faraonove moći suprotstavljanja; bio je to napad na religiju Egipćana i njihove mnogobrojne bogove.”
Vidi grafikon. Scroggie str.144
3. Postoji očigledan šablon koji se razvija sa svakom pošasti koju Bog šalje na Egipćane.
a. Mojsije upozorava faraona; faraon odbacuje upozorenje.
b. Presuda pada i faraon moli Mojsija da traži od Boga da tu pošast ukloni, tvrdeći da će se sad
složiti s Bogom i poštovati njegovu volju.
c.
Kad Bog pokaže milosrđe i ukloni pošast, faraon se odmah vraća na prvobitnu poziciju i postaje
tvrd pred Bogom.
C. Presudan udar. Izlazak 11:1,4-7
1. Posljednja pošast koju je Bog poslao na Egipat bila je smrt svih prvorođenaca u cijelom Egiptu.
2. Bog je strpljiv. Ali kao i u Noinim i Lotovim danima, njegovo strpljenje ima granica. Nastupa period kad
dopušta da padne njegova pravedna osuda. A faraon je već predugo ustajao protiv Boga.
3. Posljednja pošast je bila presudna jer će donijeti smrt svim nasljednicima. Na faraona se gledalo i
obožavalo kao boga. No ovim činom presude, Bog jasno iznosi da nema drugog Boga do Jahve, Boga
Izraelovog.
BOG I IZRAEL
A. Bog se objavljuje Izraelu Izlazak 6:1-8
1. “Ja sam Jahve”...Objavljuje se kao njihov gospodar.
2. Jahve = Biti. Bog se sad objavljuje Izraelu onako kako se objavio Mojsiju: “JA JESAM!”
3. Abraham, Izak i Jakov...Bog se očituje kao Bog njihovih očeva.
4. “Moj Savez”...Objavljuje da je On Bog Saveza te se time neposredno povezuje sa svim obećanjima
datim Abrahamu a posebno s obećanjem o Spasitelju.
Strana 35
B. Izrael zaštićen tokom rata. Izlazak 8:22-23
1. Bog je na osnovu njihovog odnosa s njim, rekao da je Izrael odijeljen od Egipta.
2. Pošasti neće dotaći Izraelce. Vidi Izlazak 9:4,6,26; 10:23; 11:7
3. Izrael je svet. Odvojeni su kao oni koji pripadaju Jahvi. Niko ne može da im naškodi ni da ih drži za
sebe. Bit će slobodni na osnovu njihovog odnosa s Bogom.
PASHALNO JANJE...UNIŠTENJE ILI OSLOBOĐENJE
A. Oslobođenje. Izlazak 12:1-7,12-14,22
1. Božiji konačni čin osude samo što nije pao na faraona i Egipćane - smrt. Ali Bog je za svoj narod
pripremio oslobođenje.
2. Njegova uputstva su izričito jasna:
•
Treba da uzmu janje, muško, bez mane, da ga ubiju i njegovu krv upotrijebe kao znak na vratima
svojih kuća.
3. Janjetova krv će biti znak. Smrt će proći pored njih. JANJETOVOM KRVLJU ĆE IZBJEĆI BOŽIJU
OSUDU.
B. Vjera prethodi poslušnosti. Izlazak 12:28
1. Bog je obezbijedio put oslobođenja za Izraelce. Jasno im je stavio do znanja šta treba da urade. Sve
što im je preostalo bilo je da djeluju u skladu s Božijim načinom oslobođenja.
2. Sjeti se: Kajina i Abela, Noe, Lota; svi oni su primjer koji pokazuje Boga u njegovom milosrdnom
upozorenju i obezbjeđivanju izlaza. Ali bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Poslušnost je dokaz vjere
koja mu prethodi.
3. Šta bi se desilo da je neki Izraelac rekao: “Vjerujem da Bog želi da učinimo ono što je Mojsije rekao,
ali ja ću samo svezati svoje janje i ostaviti ga na stepenicama. Zašto ubiti savršeno dobro janje?” Da li
bi ta osoba bila izostavljena od osude?
C. Uništenje. Izlazak 12:29-30
1. Bog ne laže. Njegova riječ je istinita. Upozorio je faraona, te kroz devet prethodnih pošasti pokazao da
njegova riječ jeste istinita. Pročitaj Izlazak 12:29-30.
2. Bog uvijek kažnjava grijeh. Nije postojao put po kojem se to moglo izbjeći osim Božijeg puta.
3. Egipćani nisu vjerovali Bogu i stoga mu nisu ni bili poslušni, što je rezultiralo njihovom osudom.
D. Oslobođenje Izlazak 12:31-36
1. Božija riječ je istinita. Spasio je Izraelce od uništenja, a oslobodit će ih i iz ropstva. usp. Postanak
15:13-16.
2. Pročitaj Izlazak 12:31-36 Izraelcima konačno stiže potpuno Božije oslobođenje. Baš kao što je
predskazao Abrahamu stotinama godina ranije.
3. Bog je isti i danas kao što je bio onda. On je veliki “JA JESAM” i ne mijenja se. I dalje zahtijeva da mu
vjerujemo i da mu budemo poslušni. Još uvijek sudi grijehu. Nastavlja da ispunjava svoja obećanja.
Bog će uništiti sve koji se bore protiv njega, ali će izbaviti one koji mu vjeruju i slušaju ga.
Crveno more: Oslobođenje i proviđenje
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Brojevi 27:15-23; Ponovljeni zakon 34:4-9; Jošua 1:1,2; 11:23; Suci 2:1-19
PREGLED TEME
Svi oni koji nisu vjerovali da će im Bog dati Kanaan, sad su bili mrtvi. Došlo je vrijeme da Božiji narod uđe u
Obećanu zemlju. Bog je ispunjavo svoje obećanje dato Abrahamu da će njegovi potomci posjedovati zemlju u
kojoj teče med i mlijeko. Bog je vjeran svojoj riječi. Ova lekcija opisuje izraelski odgovor na Božije obećanje.
35
Strana 36
LEKCIJA
JOŠUA NASLJEĐUJE MOJSIJA
A. Izbor Jošue za vođu. Brojevi 27:15-23
1. Ranije su Jošua i Kaleb bili jedini koji su pri podnošenju izvještaja Mojsiju nakon izviđanja Obećane
zemlje rekli: “Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je!.” Sad je Jošua trebao da preuzme vodstvo
Izraelskog naroda.
2. Njemu je upravljanje nad Izraelom davano postepeno. To će pomoći da se olakša prelazni period
prijenosa vodstva s Mojsija na njega.
B.
Mojsije umire. Ponovljeni zakon 34:4-9
1. Zato što se nije pokorio Bogu kod Meripskih voda, Mojsije neće ući u Obećanu zemlju.
2. Mojsije umire u Moabu.
3. Izraelci se sad pouzdaju u Jošuu kao vođu i slušaju njegova uputstva.
C. Izrael uveden u Kanaan Jošua 1:1,2; 11:23
1. Jošua je pripremio narod za prelazak preko rijeke Jordan u zemlju koju je Bog obećao dati Abrahamu i
njegovim potomcima.
2. Iako su Izraelci tokom svog puta često sumnjali u Boga, On ih je ipak zaštitio od egipatske vojske,
bezbijedno ih preveo preko Crvenoga mora, obezbjeđivao im hranu i vodu tokom četrdeset godina
lutanja po pustinji te poštedio mnoge živote od smrtonosnog ujeda zmija otrovnica. Bog je vjeran u
držanju svojih obećanja.
3. Izrael je zauzeo svu zemlju i bila je podijeljena između dvanaest plemena.
IZRAEL POD SUDIJAMA.
A. Izraelovo idolopoklonstvo. Suci 2:1-15
1. Bog je jasno upozorio Izraelce da ne smiju dopustiti Kanaancima da žive u zemlji.
33).
(Izlazak 23:31b-
2. Izraelci nisu poslušali Boga i dopustili su nekim idolopokloničkim Kanaancima da ostanu u zemlji.
3. Bog im je rekao da će tako usvojiti neke od njihovih opakih navika i obožavati druge bogove.
4. Međutim, Izraelci su slijedili Boga dok je Jošua bio živ.
5. Nakon Jošuine smrti, nova generacija Izraelaca brzo je zaboravila na Boga i okrenula se obožavanju
idola.
6. Bog ih je kaznio zbog obožavanja drugih bogova. “Predao ih je”narodima iz okruženja i neprestano su
trpjeli poraze u bitkama.
(Brojevi 33:51-53, 55-56; Ponovljeni zakon 30:17,18)
7. Bog ih je upozorio u više navrata da će se to dogoditi i sad je održao svoje obećanje.
B. Bog postavlja sudije. Suci 2:16-19
1. Bog je podigao sudije da spasi narod iz ruku njegovih neprijatelja.
2. Iako ljudi nisu zaslužili Božiju dobrotu, On je pokazao samilost prema njima dok su stenjali pod
mučenjem koje su nad njima vršili njihovi neprijatelji.
3. Ali narod nije slušao čak ni sudije i nastavili su da obožavaju druge bogove.
4. Bog će spasiti narod od njihovih neprijatelja sve dotle dok žive sudije, ali kad bi neki sudija umro ljudi
bi se vratili u još iskvarenije navike i oblike idolopoklonstva.
REZIME TEME
1. Ko je bio vođa Izraela nakon Mojsijeve smrti?
2. Da li je Bog dao Abrahamovim potomcima zemlju koju im je obećao?
3. Ko vara ljude tako da obožavaju idole i druge stvorene stvari?
4. Koje upozorenje je Bog jasno dao Izraelcima u vezi kanaanskog naroda i ulaska u njihovu zemlju?
5. Kako je Bog kaznio Izraelce zbog obožavanja idola?
6. Kako su se zvali ljudi koje je Bog odabrao da vode Izrael i spasu ga njihovih neprijatelja?
7. Šta nam sudije govore o Bogu?
Strana 37
LEKCIJA #6
IZRAEL: ULAZAK U OBEĆANU ZEMLJU
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Brojevi 27:15-23; Ponovljeni zakon 34:4-9; Jošua 1:1,2; 11:23; Suci 2:1-19
PREGLED TEME
Svi oni koji nisu vjerovali da će im Bog dati Kanaan, sad su bili mrtvi. Došlo je vrijeme da Božiji narod uđe u
Obećanu zemlju. Bog je ispunjavo svoje obećanje dato Abrahamu da će njegovi potomci posjedovati zemlju u
kojoj teče med i mlijeko. Bog je vjeran svojoj riječi. Ova lekcija opisuje izraelski odgovor na Božije obećanje.
LEKCIJA
JOŠUA NASLJEĐUJE MOJSIJA
A. Izbor Jošue za vođu. Brojevi 27:15-23
1. Ranije su Jošua i Kaleb bili jedini koji su pri podnošenju izvještaja Mojsiju nakon izviđanja Obećane
zemlje rekli: “Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je!.” Sad je Jošua trebao da preuzme vodstvo
Izraelskog naroda.
2. Njemu je upravljanje nad Izraelom davano postepeno. To će pomoći da se olakša prelazni period
prijenosa vodstva s Mojsija na njega.
B. Mojsije umire. Ponovljeni zakon 34:4-9
1. Zato što se nije pokorio Bogu kod Meripskih voda, Mojsije neće ući u Obećanu zemlju.
2. Mojsije umire u Moabu.
3. Izraelci se sad pouzdaju u Jošuu kao vođu i slušaju njegova uputstva.
C. Izrael uveden u Kanaan Jošua 1:1,2; 11:23
1. Jošua je pripremio narod za prelazak preko rijeke Jordan u zemlju koju je Bog obećao dati Abrahamu i
njegovim potomcima.
2. Iako su Izraelci tokom svog puta često sumnjali u Boga, On ih je ipak zaštitio od egipatske vojske,
bezbijedno ih preveo preko Crvenoga mora, obezbjeđivao im hranu i vodu tokom četrdeset godina
lutanja po pustinji te poštedio mnoge živote od smrtonosnog ujeda zmija otrovnica. Bog je vjeran u
držanju svojih obećanja.
3. Izrael je zauzeo svu zemlju i bila je podijeljena između dvanaest plemena.
IZRAEL POD SUDIJAMA.
Izraelovo idolopoklonstvo. Suci 2:1-15
1. Bog je jasno upozorio Izraelce da ne smiju dopustiti Kanaancima da žive u zemlji.
33).
(Izlazak 23:31b-
2. Izraelci nisu poslušali Boga i dopustili su nekim idolopokloničkim Kanaancima da ostanu u zemlji.
3. Bog im je rekao da će tako usvojiti neke od njihovih opakih navika i obožavati druge bogove.
4. Međutim, Izraelci su slijedili Boga dok je Jošua bio živ.
5. Nakon Jošuine smrti, nova generacija Izraelaca brzo je zaboravila na Boga i okrenula se obožavanju
idola.
6. Bog ih je kaznio zbog obožavanja drugih bogova. “Predao ih je”narodima iz okruženja i neprestano su
trpjeli poraze u bitkama.
(Brojevi 33:51-53, 55-56; Ponovljeni zakon 30:17,18)
7. Bog ih je upozorio u više navrata da će se to dogoditi i sad je održao svoje obećanje.
37
Strana 38
Bog postavlja sudije. Suci 2:16-19
1. Bog je podigao sudije da spasi narod iz ruku njegovih neprijatelja.
2. Iako ljudi nisu zaslužili Božiju dobrotu, On je pokazao samilost prema njima dok su stenjali pod
mučenjem koje su nad njima vršili njihovi neprijatelji.
3. Ali narod nije slušao čak ni sudije i nastavili su da obožavaju druge bogove.
4. Bog će spasiti narod od njihovih neprijatelja sve dotle dok žive sudije, ali kad bi neki sudija umro ljudi
bi se vratili u još iskvarenije navike i oblike idolopoklonstva.
REZIME TEME
1. Ko je bio vođa Izraela nakon Mojsijeve smrti?
2. Da li je Bog dao Abrahamovim potomcima zemlju koju im je obećao?
3. Ko vara ljude tako da obožavaju idole i druge stvorene stvari?
4. Koje upozorenje je Bog jasno dao Izraelcima u vezi kanaanskog naroda i ulaska u njihovu zemlju?
5. Kako je Bog kaznio Izraelce zbog obožavanja idola?
6. Kako su se zvali ljudi koje je Bog odabrao da vode Izrael i spasu ga njihovih neprijatelja?
7. Šta nam sudije govore o Bogu?
IZRAEL: KRALJEVI - DAVID I SOLOMON
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
II Samuelova 5:1-4; 7:1-17; I Ljetopisa 22:1-6; 29:26-28; II Ljetopisa 2:1,2; 5:1
PREGLED TEME
Među svim narodima na svijetu, Izrael je bio najsretniji jer je njihov vladar i kralj bio Bog osobno. Ali izrael je
odbacio Boga, i tražio kralja kao što imaju svi narodi oko njih. Bog im je ispunio želju. David je bio pastir kojega je
Bog izabrao da vodi Izrael. Kroz svoje pastirsko iskustvo, David je napisao mnogo hvalospjeva koji su sačuvani u
Psalmima. Bog koristi slikovito izlaganje u tim pjesmama da nam pokaže kako je naš položaj grešnika sličan
zalutalim ovcama. Treba nam neko ko će voditi pastirsku brigu o nama vraćajući nas na pravi put. Bog je jedini koji
to može učiniti. Gospod je naš pastir. David je bio pomazan za kralja Izraela i zbog svoje vjere u Boga vodio je
Izrael u mnoge vojne pobjede. Predložio je da se sagradi Hram Gospodnji ali je njegov zahtjev bio odbijen. Bog je
napravio savez s Davidom koji je uključivo vladavinu njegovog sina Solomona. Solomon je taj kojega će Bog
upotrijebiti da sagradi njegov Hram.
LEKCIJA
DAVID, VELIKI KRALJ IZRAELA
A. David ustoličen za kralja.
II Samuelova 5:1-4
1. Zbog svoje vjere i pouzdanja u Boga, David je bio u stanju da vodi Izrael kroz mnoge vojne pobjede. I
Samuelova 18:5
2. Narod je podsjećao Davida da ga je Gospod pozvao da bude pastir njegovom narodu. (Postanak 49:24).
3. U svojoj pokornosti Bogu, David je prinosio krvne žrtve za svoje grijehe. Bog ga je prihvatio baš kao i
Abela, Nou, Abrahama, Izaka, Jakova, Mojsija i mnoge druge.
4. U svojoj tridesetoj godini, David je pomazan za kralja Izraela.
B. Davidov prijedlog.
II Samuelova 7:1-3
1. Kao kralj, David je stekao veliko bogatstvo te sagradio sebi dvorac od cedrovine, kamena, zlata i srebra.
2. Dok je razmišljao o svom prebivalištu, David se sjetio Gospoda i njegovog Prebivališta – Šatora sastanka.
3. David je odlučio da sagradi Gospodu trajno prebivalište načinjeno od kamena, cedrovine, zlata i srebra.
Strana 39
C. Božiji odgovor.
II Samuelova 7:4-17
1. Bog je bio zadovoljan Davidovom namjerom, ali zbog velikog krvoprolića koje je pratilo njegovo ustoličenje
(I Ljetopisa 22:8) odlučio je da ne upotrijebi njega za gradnju Hrama.
2. Bog je Davidu dao isto obećanje kao Abrahamu, Izaku i Jakovu.
a.) veliki Spasitelj ljudi potjecat će iz njegove porodice
b.) taj veliki potomak vladat će Kraljevstvom vječno
3. Bog nije zaboravio svoje obećanje.
D. Davidove pripreme za Hram. I Ljetopisa 22:1-6
1. David je skupio zanatlije iz svih krajeva Izraela kako bi počeli da sijeku i oblikuju materijal potreban za
gradnju Hrama.
2. David prenosi na Solomona odgovornost za gradnju Hrama.
SOLOMONOVA VLADAVINA.
A. Davidova smrt. I Ljetopisa 29:26-28
1. Nakon što je četrdeset godina kraljevao nad Izraelom, David umire i Solomon vlada umjesto njega.
B. Hram. II Ljetopisa 2:1,2; 5:1
1. Solomon počinje gradnju Hrama. To nije bio malen zadatak. 180 000 ljudi određeno je za rad na izgradnji
Hrama.
2. Kad je Hram bio završen, više nije bilo potrebe za Šatorom.
3. Hram je bio sagrađen na isti način kao i Šator. Imao je dvije unutrašnje sobe, Svetinju i Svetinju nad
svetinjama, koje su bile odijeljene gustom zavjesom.
4. Zavjesa se tu nalazila kao neka vrsta znaka “Zabranjen ulaz” svima osim Velikom svećeniku.
5. Kad je Hram osvećen i prinesena žrtva Gospodu, On je sišao i ušao u Svetinju nad svetinjama.
6. Narod je ponovo vidio jarko svjetlo. Vidjevši to, proslavili su Boga.
ZAKLJUČAK
Čovjek je i dalje bespomoćan da spasi sam sebe. Izraelci nikad nisu smjeli da zaborave da su grešnici, da je Bog
savršen te da je kazna za grijeh smrt. Krv životinja nikako ne može potpuno da plati kaznu za njihov grijeh. Svake
godine, na Dan pomirenja, Veliki svećenik je morao da prinese krvnu žrtvu Bogu u Svetinji nad svetinjama. Svake
godine, Bog bi im opraštao i zadržavao svoju osudu sve dok ne stigne savršena i potpuna plaća za grijeh.
REZIME TEME
1. Zašto je Bog izabrao Davida da bude kralj Izraela?
2. Kako je David postao tako bogat?
3. Kakv je bio Davidov prijedlog Bogu?
4. Zašto je taj prijedlog odbijen?
5. Koje obećanje daje Bog Davidu?
6. Kako je trebala da bude sagrađena unutrašnjost Hrama?
7. Da li je Bog zaboravio svoje obećanje?
39
Strana 40
BOŽIJI GLASNICI: PROROCI
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Izaija 10:5-6; Jeremija 6:13-14; 20:4-5
PREGLED TEME
Bog nastavlja da poučava Izraelce svojim putevima kroz različite ljude i okolnosti. Osim toga, jasno pokazuje svoju
ljubav prema izraelskom narodu brojnim upozorenjima koja se odnose na njegovu osudu grijeha. Bog želi da
čovjekov odgovor na njega bude okarakterisan pokajničkim srcima koja su spremna da se okrenu od svojih
grešnih puteva te da se pouzdaju u njega u pokornosti. Izraelski narod se ponovo nalazi u situaciji nalik onoj u
kojoj su bili Adam i Eva u edenskom vrtu nakon što su i oni odbili poslušnost Bogu tako što su jeli zabranjeno
voće. Kako će ljudi odgovoriti ovog puta?
LEKCIJA
PROROCI I NJIHOVA PORUKA
A. Ko su proroci?
1. Preko njih je Bog govorio kako bi navijestio svoju poruku i prenio svoju volju. Ovo je više puta uključivalo
predskazanja Božije nakane.
2. Izaija, Jeremija, Ezekiel i Daniel neki su od najpoznatijih proroka.
3. Govorili su ljudima da se pokaju, unište svoje idole i obožavaju samo jednog istinitog Boga. Sjeti se prve
zapovijedi date na Sinajskoj gori: “...nemoj imati drugih bogova osim mene.” Narod je morao da odluči
kome će služiti.
4. Proroci su istovremeno upozoravali na kaznu i neizbježnu osudu onih koji ne promijene svoje puteve i ne
pokore se Bogu.
B. Upozorenje narodu Izraela
Izaija 10:5-6; Jeremija 20:4b-5
1. Izaija je upozorio Izrael (deset sjevernih plemena) da će Bog poslati Asirce koji će se boriti protiv njih i
osvojiti ih ukoliko se ne pokaju.
2. Ljudi su okrenuli leđa Bogu. Izaija 1:2-4
3. Isto je tako Jeremija upozorio Judu (dva južna plemena) da će Bog poslati Babilonce da ih unište.
4. Bog je slao izraelske neprijatelje da se bore protiv njih, da ih osvajaju i zarobljavaju. Baš kao što je učinio s
njima ranije kad nisu protjerali sve Kanaance iz Obećane zemlje.
Božije obećanje o Spasitelju
1. Bog nije zaboravio svoje obećanje dato Adamu i Evi u edenskom vrtu da će Spasitelj doći od ženinog
sjemena i uništiti sotonu te obnoviti čovjekov odnos s Bogom. Postanak 3:15
2. Isto ovo obećanje ponovio je Abrahamu, Izaku i Jakovu rekavši im da će Spasitelj biti njihov potomak.
Postanak 12:3; 22:17,18.
3. Davidu, pastiru, i naposljetku kralju Izraela, također je obećano da će Spasitelj koji će doći, biti iz njegove
porodične loze. II Samuelova 7.
4. Stotinama godina prije Spasiteljevog dolaska, Bog je koristio svoje izabrane glasnike (proroke) da
predskaže mnogo toga što će se dogoditi Spasitelju.
5. Bog se nije odrekao svoje nakane da pošalje Spasitelja svijetu iako mu većina ljudi nije služila niti ga
obožavala, nego su umjesto toga živjeli samo za sebe i svoja grešna zadovoljstva. Bog voli svijet i ne želi
da iko propadne. Ezekiel 18:32
Proročanstva o obećanom Spasitelju
1. Rodit će ga djevica i ime će mu biti Emanuel što znači “Bog s nama.” Izaija 7:14
2. Bit će rođen u Betlehemu. Mihej 5:2.
3. Bit će prezren i odbačen od ljudi. Izaija 53.
4. Izdat će ga jedan od najbližih priajtelja. Psalam 41:10.
5. Ljudi će ga ismijavati i vrijeđati. Psalam 22:7-9.
6. Probošće mu ruke i noge. Psalam 22:17.
Strana 41
E. Izraelov odgovor na Božije proroke
Jeremija 6:13,14
1. Mnogi Božiji proroci su bili progonjeni i čak ubijeni zbog poruke o predstojećoj osudi i poziva na pobožan
život.
2. Narod je nastavio da obožava i slijedi opake običaje naroda iz okruženja. Neki od tih ljudi su vjerovatno
redovno išli na Božiju službu u Hram. Mnogi su Bogu služili samo praznim riječima, ničim više. Izaija
29:13.
3. Osim proroka koje je poslao Bog, bilo je i mnogo lažnih proroka koji su varali i obmanjivali Izraelce. Ezekiel
13.
4. Ove sotonine sluge tvrdile su da dolaze od Boga i govorile narodu da će sve biti u redu i da ih Bog neće
kazniti. Sotona je istu logiku koristio i s Adamom i Evom u edenskom vrtu. Postanak 3:4,5.
REZIME TEME
1. Za kakvu svrhu su služili proroci?
2. Nabroj nekoliko proroka.
3. Kakvu poruku su proroci imali za Izraelce?
4. Šta je to pokajanje i zašto je važno Bogu?
5. Koga je Bog poslao da kazni Izraelce?
6. Iako je prošlo nekoliko hiljada godina, da li je Bog zaboravio svoje obećanje o slanju Spasitelja?
7. Da li su proroci znali mnogo o dolazećem Spasitelju?
8. Ko je odgovoran za mnoštvo lažnih proroka?
9. Zašto se trebamo zabrinuti nad porukom lažnih proroka?
ROPSTVO U BABILONU
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
II Kraljevima 17:1-8; II Kraljevima 25:1-12
PREGLED TEME
Bog je slao svoje proroke da više puta opominju Izrael i Judu da se okrenu od svojih grijeha i obožavaju samo
njega, u suprotnom će ih susjedni narod odvesti u ropstvo. Bog nam je u svojoj riječi pokazao da su njegova
obećanja, bilo da su to blagoslovi ili osuda uvijek ispunjeni tačno onako kako je rekao. Narod je odbacio Božije
glasnike i umjesto toga izabrao da se suoči s posljedicama odbijanja poslušnosti Bogu. Ponekad je stradanje
neophodno da bi nas dovelo pokajanju.
LEKCIJA
IZRAELSKI NAROD U ROPSTVU
A. Asirci osvajaju Izrael. II Kraljevima 17:1-8
1. Kao što je Izaija prorokovao, Asirci su napali i osvojili Izrael.
2. Narod nije slušao Božiju riječ i riječ njegovih glasnika o svom idolopoklonstvu. (II Kraljevima 17:12-15,23).
3. Vremenom su Asirci i Izraelci počeli da sklapaju mješovite brakove. Potomci iz tih bračnih zajednica zvali
su se Samarićani.
4. Samarićani su služili Bogu, ali na svoj način. Selektivno su slijedili Božije zapovijedi.
B. Babilonci osvajaju Judeju i Jeruzalem.
II Kraljevima 25:1-12
1. Kao što je prorokovao Jeremija, babilonci su razorili Jeruzalem i protjerali sve stanovnike Judeje.
2. Zidine koje su okruživale Jeruzalem potpuno su srušene.
41
Strana 42
3. Božiji Hram koji je sagradio kralj Solomon, spaljen je do temelja zajedno sa svim drugim značajnim
građevinama unutar gradskih zidina.
4. Sve se dogodilo tačno onako kako je Bog rekao da će biti.
POVRATAK IZ IZGNANSTVA.
A. Božiji narod se vraća u Jeruzalem
1. Nakon mnogo godina, oni koji su bili robovi u Babilonu pokajali su se i zamolili Boga da ih vrati u
njihovu zemlju.
2. Bog je mnoge od njih vratio u Jeruzalem. Narod je ponovo izgradio kamenite zidine oko grada i
ponovo podigao Božiji Hram.
3. Izraelci koji su se vratili u Judeju zvali su se Judeji (Židovi). Naziv je vjerovatno izveden iz riječi Juda.
B. Židovi pod grčkom i rimskom vladavinom
1. Mnogi Židovi su služili Bogu u skladu s Božijim propisima ali ne i iskreno u svojim srcima.
2. Bog je dopustio Grcima da osvoje židovsku zemlju a njihov utjecaj je doveo do toga da je narod počeo
da govori grčkim jezikom. Naposljetku će pisani jezik Novoga zavjeta biti baš grčki.
3. Nakon nekoliko stotina godina grčke dominantne vladavine, Rimljani su osvojili Grke i preuzeli
kontrolu nad Jeruzalemom i cijelom Palestinom.
4. Rimljani su ubili mnoge Židove i prisiljavali ih da im plaćaju porez.
5. Rimljani su obožavali pale bogove kao i svog imperatora, cezara, ali su dopuštali Židovima da nastave
sa svojim bogosluženjima u Hramu.
6. Rimljani su sagradili mnoge puteve širom svog ogromnog carstva. Bog je pripremao put kojim će se
njegova riječ proširiti u udaljene zemlje.
C. Gradnja živdovskih sinagoga
1. Uslijed progona i ropstva Židovi su se rasijali širom svijeta.
2. Židovi koji su živjeli daleko od Jeruzelema sagradili su sebi mjesta za sastanke nazvana sinagoge. To
su bila mjesta na kojima je čitan i naučavan Stari zavjet.
3. U sinagogama su se sastajali posljednjeg dana u sedmici.
4. Sinagoge nisu građene samo u Izraelu nego i u Maloj Aziji, Grčkoj i Perziji.
5. Iako su neki Židovi slijedili Božije zapovijedi i vjerovali poruci njegovih proroka, većina njih nije uistinu
služila Bogu iz srca. Smatrali su da je odlazak u Hram i u sinagogu sve što treba da učine kako bi
udovoljili Bogu .
ZAKLJUČAK
Demonstracija Izraelovog nevjerovanja i odbacivanja Božijih obećanja zaista predstavlja tužnu priču. Ali čak i kroz
sva ta razočarenja Bog je polako pripremao put za sve da čuju o davno obećanom Spasitelju. U ovoj smo lekciji
vidjeli kako je Bog koristio različite okolnosti i druge narode da bi pomogao u uspostavljanju zajedničkog jezika,
izvrsnog sistema puteva i sinagoga za bogosluženja širom svijeta. Bog ima svrhu i nakanu za svoj narod.
REZIME TEME
1. Šta se dogodilo Izraelu, Judi i Jeruzalemu zbog njihovog grijeha idolopoklonstva?
2. Ko su bili Samarićani?
3. Šta su u Jeruzalemu uradili Izraelci koji su se vratili iz progonstva?
4. Ko su bili Židovi?
5. Kojem jeziku su bili učeni?
6. Koga su obožavali Rimljani?
7. Šta su bile sinagoge?
8. Da li je većina Židova uistinu obožavala Boga?
9.
Kako je Bog pripremao put za obećanog Spasitelja?
Strana 43
LEKCIJA #7
NAJAVE ROĐENJA
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Luka 1:5-38, 57-64
PREGLED TEME
Bog je upotrijebio svog proroka Malahiju da navijesti dolazak drugog proroka kojega će Bog poslati svom narodu.
Tom proroku je ime Ivan i doći će da pripremi put za obećanog Spasitelja. Malahija je također podsjećao Židove
da taj Spasitelj dolazi da ih izbavi. Sad se približilo vrijeme za ispunjenje Božijeg obećanja da će poslati Spasitelja
svijeta.
LEKCIJA
BOG PREDSKAZUJE IVANOVO ROĐENJE
A. Zaharija i Elizabeta
Luka 1:5-14, 18-25
1. Zaharija je bio svećenik.
2. On i njegova žena Elizabeta vjerovali su Bogu i pridržavali se njegovih zapovijedi.
3. Nisu imali djece i obadvoje su bili već stari.
4. Božiji anđeo je obećao Zahraiji sina i rekao mu da mu da ime Ivan.
5. Zato što je posumnjao u anđelove riječi, oduzeta mu je moć govora do dana dok mu se ne rodi sin.
B. Ivan obećani glasnik
Luka 1:15-17
1. Bog je znao sve što će Ivan izvršiti čak i prije nego što se dogodilo. Bog zna sve!
2. Četiri stotine godina prije nego što je Ivan rođen, Bog je upotrijebio proroka da navijesti njegov dolazak.
Malahija 3:1.
3. Ivan je trebao da pripremi narod za dolazak Spasitelja te da mnoga srca podstakne da se vrate
“Gospodu”.
C. Elizabetina trudnoća
Luka 1:24,25
1. Elizabeta je zatrudnjela baš kao što je anđeo obećao, čak iako je bila nerotkinja i u poznim godinama.
2. Isto tako su Abraham i Sara u svojim poznim godinama dobili sina. Bogu ništa nije nemoguće!
3. Elizabata je znala da je njenu trudnoću omogućio Bog i bila mu je jako zahvalna na dobroti koju joj je
iskazao.
BOG PREDSKAZUJE ISUSOVO ROĐENJE
A. Mariji je obećan Sin
Luka 1:26-31
1. Marija je bila djevica isprošena za čovjeka koji se zvao Josip.
2. Bila je obična žena koja je vjerovala Bogu i našla milost kod njega ali je i dalje bila grešna. Luka 1:47
3. Bog je poslao svog anđela da kaže Mariji da ju je Bog izabrao da bude majka Spasitelju.
4. Sinu je trebala da da ime “Isus,” što znači Spasitelj.
B. Isus, obećani Spasitelj Luka 1:32-38
1. On je bio Marijih sin ali i Božiji Sin.
2. Prorok Izaija je govorio o Isusu stotinama godina prije njegovog rođenja. Izaija 9:6,7.
3. Kao Božiji Sin imao je mnogo imena; Kao čovjek nosio je ime Isus.
4. Isus je bio i jedno i drugo - potpuni Bog i potpuni čovjek!
43
Strana 44
5. Bio je potomak kralja Davida. To je bilo ispunjenje obećanja koje je Bog dao Davidu oko hiljadu godina
ranije.
II Samuelova 7.
6. Marija se pitala kako će ona, budući da je djevica, začeti. Anđeo joj je rekao da će Sveti Duh učiniti to
čudo.
7. S obzirom na to da Isus neće imati oca čovjeka, bit će rođen bez grijeha. Isusov otac je bio Bog koji je
savršen, svet i nema grijeha.
8. Djevici je nemoguće da ima dijete baš kao što je to bilo nemoguće Zahriji i Elizabeti u njihovom
poodmaklom dobu. Ali Bog može da učini sve! Stvorio je nebo i zemlju iz ničega, stvorio čovjeka iz praha
zemaljskog i dao život svakoj osobi.
9. Marija je vjerovala Bogu i prihvatila ulogu Isusove majke.
IVANOVO ROĐENJE
A. Elizabeta rađa sina
Luka 1:57-64
1. Baš kao što je anđeo obećao, Elizabeta je rodila sina.
2. Prijatelji i rođaci su pokušali da je ubijede da djetetu da ime po ocu što je bila uobičajena praksa u to
vrijeme.
3. Međutim, Zaharija i Elizabeta su odbili to da učine i dali dječaku ime Ivan kao što ih je anđeo poučio.
4. Istog trenutka, nakon što je potvrdio da će njegovom sinu ime biti Ivan, Zaharija je ponovo mogao da
govori i dao je hvalu Bogu. I ovo se dogodilo onako kako je anđeo obećao. Bogu se može vjerovati da drži
svoju riječ.
REZIME TEME
1. Ko je trebao da pripremi put za obećanog Spasitelja?
2. Šta je bilo tako zadivljujuće u vezi Ivanovog rođenja?
3. Zašto je Isusa morala da rodi djevica?
4. Zašto je Bog izabrao Mariju da bude Isusova majka?
5. Kako je Marija dala ime svome sinu i šta to ime znači?
6. Kako je bilo moguće da Isusa rodi djevica?
7. Šta nam Isusovo rođenje govori o Bogu?
8. Šta se dogodilo Zahariji nakon što mu je rođen sin?
Isusovo rođenje
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 1:1,2,16-25; 2:1-23; Luka 2:40,52
PREGLED LEKCIJE
Skoro svi u Americi su čuli “Božićnu priču,” a ako nisu, onda je većina ljudi u najmanju ruku čula da je dijete Isus
rođeno u štalici. Međutim, tek nekolicina shvaća da je to dijete bio Bog osobno, koji je došao u ljudskom obliku da
spasi čovječanstvo od grijeha. Kako se razvija priča o Isusovom rođenju, Bog nam pokazuje zadivljujuće
pojedinosti ispunjenja njegovog obećanja onako kako su nam ga otkrili proroci. Isus, bezgrešan i savršen Božiji
Sin igrat će ključnu ulogu u Božijoj nakani obnavljanja prekinutog zajedništva između Boga i čovjeka.
LEKCIJA
I.
ISUS - NJEGOVO ROĐENJE
A. Isusov rodoslov. Matej 1:1,2,16,17
1. Isus će, kao što je obećano Abrahamu, Izaku, Jakovu i Davidu biti iz njihove porodične loze.
2. Na Josipa se upućuje kao na Marijinog muža, ali ne i Isusovog oca (stih 16).
Strana 45
3. Iako Isus fizički nije bio Josipov sin, rodoslov pokazuje da je zakonski bio njegov sin te stoga i Davidov
potomak (Izaija 9:7).
B. Josipova dilema
Matej 1:18-25
1. Marija je bila isprošena za Josipa.
2. Josip je otkrio da je Marija trudna. Prema židovskom Zakonu, mogao je javno da je osudi ili da je
kamenuje do smrti. Ali budući da ju je volio, odlučio je da tajno prekine zaruke.
3. Bog je poslao anđela da govori s Josipom u snu. Anđeo mu je rekao da uzme Mariju za ženu jer je Sveti
Duh odgovoran za njenu trudnoću. Djetetu treba dati ime “Isus” zato što dolazi na svijet da spasi ljude od
njihovog grijeha.
4. Prorok je rekao da će Spasitelja roditi djevica: “začet će djevica i roditi sina.” (Izaija 7:14).
5. Isus, koji je bio Bog Sin, došao je na zemlju kao dijete.
6. Josip je poslušao Boga i uzeo Mariju za ženu.
C. Mudraci traže Isusa
1. Isus je rođen u Betlehemu kao što je mnogo godina ranije predskazao prorok Mihej. (Mihej 5:2)
2. Mudraci dolaze u Jeruzalem u potrazi za djetetom Isusom.
II. ISUS - ZAŠTIĆEN OD HERODA
A. Kralj Herod
Matej 2:3-8
1. Herod se plašio ovog novorođenčeta, “Kralja židovskog!” Smatrao je da je ugrožen njegov kraljevski
položaj.
2. Okupio je sve svećeničke poglavare i učenjake da bi od njih otkrio gdje Isus treba da se rodi.
3. Herod je razgovarao i s mudracima te ih poslao u Betlehem da traže dijete. Trebalo je da mu jave kad
saznaju gdje se nalazi Isus.
B. Mudraci
Matej 2:9-12
1. Mudraci su slijedili zvijezdu koja ih je vodila sve do mjesta gdje se dijete nalazilo u Betlehemu.
2. Oni su znali ko je to dijete jer su mu se poklonili čim su ga ugledali. Isus je Bog te je stoga dostojan našeg
obožavanja.
3. Darovali su dijete zlatom, tamjanom i smirnom.
4. Bog ih je u snu upozorio da se ne vraćaju Herodu tako da su se vratili u svoju zemlju drugim putem.
C. Bijeg u Egipat
Matej 2:13-18
1. I ponovo, anđeo govori s Josipom u snu. Kaže mu da Isusa i Mariju odvede u Egipat; tamo će dijete biti
zaštićeno od Herodovog opakog plana da ga ubije.
2. Baš kao što je Hošea prorokovao daleko ranije, Isus je odveden u Egipat. (Hošea 11:1)
3. Bog je sve vrijeme znao šta će Herod učiniti. Jasno je da je sotona djelovao iza kulisa. On zna ko je Isus i
želio je da ga uništi.
4. Ništa ne može da zaustavi Božiji plan da spasi svoj narod od grešnosti.
5. Herod je, bijesan jer su ga nadmudrili, naredio da se u Betlehemu i okolini poubijaju sva muška djeca od
dvije godine pa naniže.
D. Povratak u Nazaret
Matej 2:19-23
1. Kad je Herod umro, Bog je poslao svog anđela da kaže Josipu da vrati svoju porodicu iz Egipta u Izrael.
2. Nastanili su se u Galileji u gradu Nazaretu.
E. Isus raste i sazrijeva
Luka 2:40,52
1. Iako je Isus bio Bog, bio je i stvarno ljudsko biće. Rastao je i sazrijevao kao svaki drugi dječak.
2. Isus je rastao, jačao i punio se mudrošću.
3. Izaija je mnogo godina ranije opisao kakvu će mudrost Isus baštiniti. (Izaija 11:2)
4. Njegov karakter kao čovjeka nosio je Božiji karakter. Bio je bezgrešan, milosrdan, u potpunosti pun ljubavi
i dobrote. Treba li se onda čuditi što je našao milost i pred Bogom i pred ljudima?
45
Strana 46
REZIME
1. Zašto je Mariji i Josipu rečeno da djetetu daju ime Isus?
2. Šta znači ime Emanuel?
3. U kom gradu je Isus rođen?
4. Zašto su se mudraci poklonili djetetu Isusu?
5. Zašto je Herod pokušao da ubije Isusa?
6. Ko je još bio zainteresovan da vidi Isusa mrtvog?
7. Koju metodu je Bog koristio da govori s Josipom i mudracima?
8. Isus se naposljetku vratio iz Egipta. Da li se nešto slično ovome dogodilo i ranije?
9. Šta je Isusa činilo drugačijim od ostalih dječaka i djevojčica?
Ivan krštava Isusa
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 3:1-17: Ivan 1:24-27, 29-37
PREGLED LEKCIJE
Već smo bili svjedoci Božije vjernosti da održi obećanje. Ivan i Isus su rođenu upravo onako kako je bilo predskazano
mnogo godina ranije. Ivan je bio poslan od Boga da pripremi Židove za dolazak Spasitelja te da, tokom tog procesa,
mnoga srca vrati Bogu. Došao je s porukom o obraćenju. Ljudi su morali da vide sami sebe takvima kakvi jesu,
grešnici u potrebi za Spasiteljem, za kojega danas znamo da je bio Isus. Vidjet ćemo šta se dogodilo kad se Ivan
susreo licem u lice s onim čiji je put došao da pripremi, to jest s Isusom.
LEKCIJA
IVANOVA PORUKA LJUDIMA: OBRATITE SE!
A. Ivan Krstitelj
Matej 3:1-6
1. Ivan je propovijedao Židovima da se moraju obratiti.
Obraćenje uključuje promjenu stava prema Bogu i svome grijehu. Sjeti se šta smo naučili u edenskom
vrtu. Bog mrzi grijeh a posljedica grijeha je smrt. Bog je također dao Deset zapovijedi da nam pokaže da
smo grešnici i nemoćni da ispunimo njegove standarde vladanja. Obraćenje uključuje priznanje vlastite
grešnosti pred Bogom i pouzdanje da samo On može da nas spasi od našeg grešnog stanja.
2. Prorok Izaija je govorio o Ivanu stotinama godina prije nego što je rođen (Izaija 40:3).
3. Ivan je živio jednostavnim životom s vrlo malom vlastitom imovinom.
4. Mnogi Židovi su povjerovali Ivanovoj poruci i dolazili mu da ih krsti.
Njihovo krštavanje bio je vidljiv čin pokazivanja iskrenog obraćenja i vjerovanja u Božiju istinu izgovorenu
preko Ivana. Krštenje ih nije spašavalo od grijeha! Ono je samo znak koji pokazuje drugima da osoba koja
se krštava vjeruje Božijoj riječi te da se pouzdaje jedino u Boga za svoje spasenje.
5. Mnogi su dolazili Ivanu da ih krsti na Jordanu.
B. Ivanove riječi upozorenja
Matej 3:7-10
1. Ivan upozorava farizeje i saduceje da se obrate.
a.) Farizeji su bili legalistička židovska grupa koja je Božijoj riječi dodala vlastite propise i pravila. Držali su
se odvojeno od ostalih i smatrali da oni nisu grešni kao drugi ljudi.
b.) Saduceji su bili svjetovniji i više politički motivisani od farizeja. Prihvaćali su samo prvih pet knjiga
Starog zavjeta kao Božiju riječ. Nisu vjerovali u postojanje anđela ni duhova niti su vjerovali u uskrsnuće
mrtvih.
Strana 47
2. Farizeji i saduceji su bili oholi i nisu htjeli da priznaju da su i sami grešnici. Iz tog je razloga Ivan s njima
govorio tako oštro.
“Rodite, dakle, plodom koji odgovara obraćenju.” (stih 8)
3. Ti Židovi su mislili da će ih Bog prihvatiti zato što su Abrahamovi potomci. Ivan je s njima bio izrazito
otvoren. Rekao im je da sami po sebi nemaju baš ništa čime bi se pohavalili.
4. Bog može da učini sve što želi. Ako hoće može čak i od kamenja da načini Abrahamu djecu.
C. Ivanove riječi o Spasitelju
Matej 3:11,12; Ivan 1:24-27
1. Ivan je shvaćao da je njegov položaj daleko niži od položaja Spasitelja.
2. Izjavio je čak da nije dostojan ni da bude sluga koji bi skinuo obuću sa Spasiteljevih nogu.
IVAN KRŠTAVA ISUSA
A. Isus i Ivan na Jordanu Matej 3:13-16
1. Isus je došao da ga Ivan krsti.
Bilo je nekoliko razloga za njegovo krštenje:
a.) Krštenje je javno pokazivalo da je Isus bio posvećen Bogu i da je Bog zvanično odobrio njegov dolazak.
(stihovi 16,17)
b.) Ivan je na Isusovom krštenju javno objavio dolazak Božijeg Sina. (Ivan 1: 31-34)
c.) Svojim krštenjem, Isus se potpuno poistovijetio s čovjekovim grijehom, iako je sam bio rođen savršen i
nije mu trebalo obraćenje niti čišćenje od grijeha.
d.) Krštenje je bilo primjer njegovim sljedbenicima i svima je pokazalo da se pokorava Božijim
zapovijedima.
2. Odmah nakon što je Isus bio kršten, s neba je sišao Sveti Duh i spustio se na njega. Duh će omogućiti
Isusu da učini sve što je Bog namjeravao s njim.
B. Bog govori s neba.
Matej 3:17
1. Bog Otac je nazvao Isusa svojim Sinom. Isus je bio čovjek ali i Božiji Sin.
2. Bog je volio Isusa i bio zadovoljan s njim. Isus je bio jedini čovjek koji je činio sve čime je Bog zadovoljan.
C. Isus, Janje Božije
Ivan 1:29-37
1. Kad je Ivan ugledao Isusa rekao je za njega: “Evo Jaganjca Božijeg.”
2. Ivan nije znao ko će biti Spasitelj; kad je vidio Svetog Duha da silazi s neba i spušta se na Isusa, tog
trenutka je znao da je Isus zasigurno Božiji Sin, Spasitelj svijeta.
Bilješka: Da li si primijetio da se u ovoj priči pojavljuju sve tri osobe Božanstva? Bog Otac govori s neba Bogu Sinu
(Isusu), a Bog Sveti Duh silazi s neba i spušta se na Isusa.
REZIME
1. Koja je bila Ivanova poruka Židovima?
2. Šta to znači obratiti se?
3. Kakvim je životom živio Ivan?
4. Da li nas krštenje spašava od grijeha?
5. Šta simbolizuje krštenje?
6. Ko su bili farizeji? Saduceji?
7. Zašto je Ivan tako oštro razgovarao s religijskim vođama?
8. Zašto je Isus kršten?
9. Kako je Bog odgovorio na Isusovo krštenje?
10. Kako mi vidimo trojedinu prirodu Boga očitovanu u ovoj priči?
47
Strana 48
LEKCIJA #8
ISUS: KUŠA GA SOTONA
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 4:1-11
PREGLED LEKCIJE
Sotona je u edenskom vrtu posjetio ljude prvi put i prevario Adama i Evu mijenjajući i izvrćući ono što im je Bog naredio
da ne rade. Iskušavo ih je a oni su tom iskušenju podlegli i nisu poslušali Boga. Od tada, sotona uvijek i iznova
pokazuje da mrzi Boga i sve one koje Bog voli kao i sve dobro što Bog želi da učini. Sotoni je zbog čovjekovog grijeha
data vlast da upravlja nad čovječanstvom i on neprekidno kuje zavjere protiv Božijih ciljeva. Ova lekcija će nam
pokazati šta se dogodilo kad se sotona suočio s Isusom u pustinji i stavljao ga na kušnju, ne jednom nego tri puta.
LEKCIJA
ISUSOVA KUŠNJA
A. Isus u pustinji Matej 4:1,2
1. Bog Otac je upravo govorio s Isusom. Javno je rekao da ga voli i da je s njim zadovoljan. Odmah nakon
toga Sveti Duh je odveo Isusa u pustinju. Tamo ga je kušao sotona.
2. Isus je bio stvaran čovjek. Nakon što je postio 40 dana ogladnio je.
3. Sotona je vremenski dobro tempirao svoj susret tako da Isus bude fizički slab i ranjiv.
4. Da je sotoni uspjelo da natjera Isusa da sagriješi tad ne bi mogao da bude naš Spasitelj.
B. Prva kušnja
Matej 4:3,4
1. Sotona je znao ko je Isus ali je želio da mu On to dokaže.
2. Kušao ga je da se pobrine za svoju fizičku potrebu za hranom na neprirodan način.
3. Isus je odgovorio citirajući Božiju riječ.
“Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Jahvinih.” (Ponovljeni zakon 8:3)
4. Isus je znao da njegovom tijelu treba hrana, ali ono što je važnije, znao je da se izvor vječnog života
nalazi u istini Božije riječi.
5. Isus bi bez ikakvih problema pretvorio kamenje u hljeb ali nije htio da posluša sotonu.
6. Isus je došao na zemlju da čini samo ono što je ugodno Bogu. (Ivan 8:29).
C. Druga kušnja Matej 4:5-7
1. Ovog puta sotona uzima navod iz Božije riječi i pokušava da izvrne njihovo značenje nastojeći da prevari
Isusa.
2. Sotona je isti pristup koristio u edenskom vrtu s Adamom i Evom.
“Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?” (Postanak 3:1).
3. Sotona poznaje Božiju riječ, ali zapamti, on je lažac i varalica. Mrzi Boga i koristit će sva moguća sredstva,
čak i Bibliju, da prevari ljude kako ne bi poslušali Boga.
4. Sotona je rekao Isusu da se baci s vrha hrama kako bi ispitao i uvjerio se hoće li se Bog pobrinuti za svog
Sina.
5. Isus je ponovo odgovorio citirajući Božiju riječ
“Ne iskušavajte Jahvu, Boga svoga.” (Ponovljeni zakon 6:16).
6. Isus je vjerovao Bogu i znao da će se njegov Otac pobrinuti za njega. Nije imao želju da provjerava Božija
obećanja.
Strana 49
D. Treća kušnja
Matej 4:8-10
1. Konačno sotona nudi Isusu vlast nad cijelim svijetom. Mogao je to da mu ponudi jer mu je data vlast nad
svijetom nakon što je Adam sagriješio protiv Boga i slijedio sotonin savjet u edenskom vrtu.
2. Sotona je želio da mu se Isus pokloni i obožava ga.
3. Kao i ranije, Isus je odgovorio navodeći Božiju riječ.
“Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinome služi.” (Ponovljeni zakon 6:13)
4. Isus je porazio sotonu ispravno primjenjujući Božiju riječ!
5. Isus nije poslušao sotonu kao što je učinio Adam u edenskom vrtu. Bio je čovjek koji se u životu suočavao
s kušnjama, baš kao i mi, ali On je uvijek u potpunosti slušao Boga a suprotstavljao se sotoni. Isus je i
bezgrešni Božiji Sin koji je daleko jači od sotone.
6. Isus će jednog dana baciti sotonu u ognjeno jezero koje je Bog pripremio za njega i sve njegove
sljedbenike. (Matej 25:41; Otkrivenje 20:10)
E. Sotona ostavlja Isusa Matej 4:11
1. Sotona je znao da je poražen pa je otišao.
2. Nakon što je sotona otišao, Bog je poslao anđele da se pobrinu za Isusove fizičke potrebe.
REZIME
1. Zašto je sotona kušao Isusa?
2. Da li je sotona znao ko je Isus?
3. Šta je Isus rekao da je važnije nego hrana?
4. Poznaje li sotona Božiju riječ?
5. Kako se Isus borio protiv sotone?
6. Kako je sotona mogao da ponudi Isusu vladavinu nad svim kraljevstvima svijeta?
7. Kako je Isus reagovao kad je bio suočen s kušnjom?
8. Zašto je Isus moćniji od sotone?
ISUS: NJEGOVA SLUŽBA I ČUDA
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 9:18-25; Marko 1:14-28, 34-45
PREGLED LEKCIJE
Isus počinje svoju službu na zemlji pozivom na obraćenje. Ivan Krstitelj je pripremio put istim pozivom. Svojim
poučavanjem i čudesnim iscjeljenjima Isus počinje da otkriva ljudima da je On Bog. Poučava s vlašću i savršeno
tumači Božiju riječ (On je Božija Riječ! Ivan 1:1). Potvrđuje da je Bog pokazujući svoju moć da oslobodi od sotone,
grijeha i smrti te da iscijeljuje u ljubavi i samilosti.
LEKCIJA
ISUS ZAPOČINJE SVOJU SLUŽBU
A. Isus poziva ljude na obraćenje
Marko 1:14,15
1. Isus objavljuje da je Božije kraljevstvo blizu te da Bog poziva čovječanstvo da se OBRATI i povjeruje u
evanđelje.
B.
Isus poziva učenike
Marko 1:16-20
1.
Dok prolazi pokraj Galilejskog mora propovijedajući, Isus počinje da odabire svoje učenike.
2.
Oni pozvani (izabrani) odmah su poslušni, (promjenjen život), ostavljaju sve za sobom - porodicu, posao,
bogatstvo, zajednicu - i slijede Isusa.
49
Strana 50
ISUSOVA ČUDA
A. Isusovo poučavanje
Marko 1:21-28
1. Prvom prilikom, iste te subote, Isus počinje da poučava u sinagogi.
2. Uči narod kao onaj koji ima vlast a ne kao njihovi književnici i farizeji iz tog vremena.
3. Njihov stav prema Bogu i grijehu bio je nepravilan. Bili su pobožni i oholi, a ne ponizni i raskajani. (Izreke
9:10)
• Isus je Bog. Poznaje ljudsko stanje. Izraelovi učitelji su se pouzdavali u svoja vlastita djela i
samopravedno poznavanje Zakona, prenoseći ga ljudima u jalovoj legalističkoj poslušnosti.
4. Iako ljudi nisu znali ko je Isus, demoni su znali. Objavljivali su da je On Božiji Sin (u stahu i spoznaji o
vlastitoj osudi).
5. Isus je naredio nečistom duhu da izađe i on je poslušao.
•
Bog je suveren!
B. Isusova vlast nad smrću
Matej 9:18-25
1.
Ponizno mu je pristupio jedan poglavar sinagoge vjerujući da Isus može da učini nemoguće. To je znak
vjere. (Hebrejima 11:6)
2.
Isus odlazi njegovoj kući i tamo ga ljudi ismijavaju kad kaže da djevojka samo spava.
3.
Isus sklanja gomilu iz sobe i kad je ostao sam pruža ruku i djevojka ustaje.
C. Isus iscjeljuje gubavca
Marko 1:40-45
1. Gubavac prilazi Isusu i moli ga da ga iscijeli.
2. Izražava svoju vjeru u Isusa tako što govori da On može da ga očisti samo ako hoće.
3. Isus hoće i odmah ga iscjeljuje.
4. Gubavac je isti kao i svi ljudi - nečist. On je fizička slika duhovnog stanja čovječanstva.
5. Ni savremeni ljekari nisu u stanju da iscijele gubu. Ne postoji ništa što bimo mi, ili bilo ko drugi, ljudskim
nastojanjima mogli da uradimo da se “očistimo” ili “iscijelimo” od grijeha.
REZIME
1. Šta je bilo drugačije u vezi Isusovog poučavanja?
2. Šta je Isus rekao ljudima da moraju uraditi?
3. Ko su demoni i zašto su se plašili Isusa?
4. Prema primjeru u ovoj lekciji, koji je to ispravan odgovor Bogu?
5. Šta gubavac predstavlja u duhovnom smislu?
6. Kako možemo biti očišćeni?
ISUS: HLJEB ŽIVOTA
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Ivan 6:1-35
PREGLED LEKCIJE
Isus je pokazao da nije običan čovjek. Suprotstavio se sotoni u pustinji i nije se predao kušnji. Govorio je kao onaj koji
ima vlast i ispravno primjenjivao Božiju riječ. Isus je istjerivao demone, liječio bolesne i podizao ljude iz mrtvih. Izlazio
je u susret fizičkim potrebama naroda u ljubavi i samilosti te očitovao svoju moć bez ikakve pompe. Kao što možeš i
zamisliti, glas o njemu i svemu šro je činio raširio se na sve strane i ljudi su uskoro počeli da ga prate kud god bi išao.
Željeli su da vide čuda, ali Božiji Sin je imao nešto daleko veće da im ponudi.
Strana 51
LEKCIJA
ISUS HRANI PET HILJADA LJUDI
A. Isusa slijedi mnoštvo Ivan 6:1-4
1. Mnoštvo naroda je pratilo Isusa do Galilejskog mora. Htjeli su da vide još čuda. Neki su vjerovatno bili
bolesni dok su drugi bili tek radoznali posmatrači. Nažalost, nisu shvaćali da je Isus nešto mnogo veće od
čudesnog iscjelitelja.
2. Ovo se događalo u vrijeme židovskog blagdana Pashe. (Izlazak 12:21-30)
B. Isus hrani pet hiljada ljudi
Ivan 6:5-15
1. Isus je vidio mnoštvo ljudi i znao šta će učiniti; međutim, svom učeniku, Filipu, postavio je jedno pitanje
kako bi provjerio njegovu reakciju. Filip je do tada vidio Isusa kako čini mnoga čuda i sad je Isus
provjeravao njegovu vjeru. Filip je pao na ispitu.
2. Jedan dječak je imao 5 hljebova i 2 ribe. Isus je uzeo tu hranu, zahvalio Bogu i…
3. Svi su jeli i nasitili se. Tamo je bilo 5000 muškaraca, plus žene i djeca. (Matej 14:21)
4. Učenici su skupili ostatke i napunili 12 košara hljeba.
5. Samo Bog je mogao čudesno da umnoži tu malu količinu hrane i njom nahrani tako mnogo ljudi.
6. Ljudi su počeli da se pitaju da nije Isus zapravo taj obećani Spasitelj, međutim, oni su željeli da On
postane kralj i pobrine se za njih. Nisu vidjeli osobnu potrebu za Spasiteljem.
7. Isus se udaljava da bude na osami.
C. Isus hoda po vodi
Ivan 6:16-24
1. Učenici su ušli u lađicu i krenuli na drugu stranu mora.
2. Kad su bili daleko od obale, vidjeli su kako im se Isus približava hodajući po vodi.
3. Bili su preplašeni ali Isus ih je uvjerio da je to On.
4. Isus je stvorio more, pa prema tome nije mu bilo posebno teško da hoda po njemu.
5. Narod nije mogao da shvati gdje je Isus otišao. Krenuli su u Kafarnaum da ga traže.
ISUS, HLJEB ŽIVOTA
A. Isus razgovara s mnoštvom naroda
Ivan 6:25-35
1. Isus je znao zašto ga ljudi traže. U zamjenu, On im govori o duhovnoj hrani. Treba da traže hranu koja je
vječna a ne onu koja se kvari i ne može trajati poslije ovog života.
2. Vječni život je Božiji dar. (stih 27)
3. Ljudi nisu shvatili poentu koju je Isus istako da je vječni život dar. “Što da činimo .... “ (stih 28)
4. Isus je rekao da svoje povjerenje moramo staviti u njega (vjerovati mu).
5. Ljudi još uvije ne vjeruju Isusu. Bili su fokusirani na njegova čuda i nisu slušali ono što je naučavao. Tražili
su da se dokaže nekim čudesnim znakom. Sotona je pokušao da natjera Isusa da učini to isto kad su bili u
pustinji.
6. Isus im je rekao da je njegov Nebeski Otac, a ne Mojsije, hranio manom njihove očeve. Također im je
rekao da Bog daje pravi hljeb s neba. Isus je govorio o sebi.
7. Ljudi i dalje nisu shvaćali Isusove riječi. Bili su fokusirani na tjelesno (hranu) više nego na duhovno (vjeru u
Isusa kao onoga koji daje vječni život).
8. Naposljetku Isus pred njih stavlja glavni subjekt toliko izričito koliko je moguće govoreći. “Ja sam kruh
života.”
Sjeti se kako je Bog dao Izraelcima manu s neba i vodu iz stijene da bi ih spasio od fizičke smrti u pustinji.
Isus je poslan s neba da spasi grešnike od vječne smrti. Samo Isus može utoliti tu glad, ali moramo mu
vjerovati kao našem Spasitelju da bismo našli pravi život. Ako to učinimo, On obećava da nikad više
nećemo biti ni glani ni žedni.
51
Strana 52
REZIME
1. Da li je to veliko mnoštvo ljudi znalo ko je Isus uistinu bio?
2. Zašto je Isus mogao da nahrani 5000 ljudi sa samo 5 hljebova i 2 ribe?
3. Zašto je Isus otišao nakon što je čudesno obezbijedio hranu narodu?
4. Kako se kasnije te večeri pridružio svojim učenicima na moru?
5. Za šta je Isus rekao da je Božiji dar?
6. Kako primamo taj dar?
7. Šta su ljudi htjeli da Isus učini za njih?
8. Na koji način se Isus može uporediti s manom koju je Bog dao Izraelcima u pustinji?
9. Šta Isus obećava onima koji mu vjeruju?
ISUS: KRIST
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 16:13-17, 20,21: Ivan 3:14-16; Matej 17:1-13
PREGLED LEKCIJE
Božija riječ nam je jasno pokazala da je Isus obećani Spasitelj čovječanstva. On je bio i čovjek i Bog osobno u
ljudskom obliku. Niko sličan njemu neće nikad više hodati ovom zemljom, a ipak su mnogi ljudi i danas prevareni u
vezi Isusa, misleći da je bio samo dobar čovjek, dobar učitelj ili tek još jedan prorok. Isto je bilo i u Isusovo vrijeme.
Ljudi su davali različite odgovore na pitanje: “Ko je Isus?” I ponovo se moramo okrenuti Božijoj riječi da bismo dobili
pravi odgovor.
LEKCIJA
PETAR PRIZNAJE KRISTA
A. Šta ljudi misle, ko je Isus?
Matej 16:14-16
1. Neki ljudi su mislili da je Isus bio Ivan Krstitelj koji se vratio iz mrtvih.
2. Neki su mislili da je On Ilija.
3. Neki su smatrali da je jedan od proroka.
B. Petrov odgovor o Isusu
Matej 16:15-17, 20
1. Isus je pitao svoje učenike šta oni misle ko je On. Htio je da čuje iz njihovih usta da li doista vjeruju da je
On Spasitelj kojega je Bog davno obećao poslati u svijet. Da bi bili njegovi učenici moraju da vjeruju bez
svake sumnje da On jeste onaj za kojega se izdaje.
2. Petar je znao ko je Isus i odgovorio je prikladno tome, “Ti si Krist, Sin Boga živoga!” (stih 16)
3. Isus nije ukorio Petra za taj odgovor nego ga je blagoslovio zato što je priznao njegov pravi identitet.
4. “KRIST” je grčka riječ i znači “Onaj koji je pomazan,” neko koga je Bog odredio za posebnu službu. To je i
grčki prijevod hebrejskog naziva za “Mesiju.” Isus Krist je bio Božiji poseban glasnik (prorok) koji je tokom
svog života na zemlji neprekidno navješćivao Božiju istinu. Osim toga, došao je da odnese grijehe cijelog
svijeta (veliki svećenik). Isus Krist je također poslan od Boga da bude konačni vladar svijeta (Kralj).
5. Isus Krist je jedini koji nas može osloboditi grijeha. Niko drugi ne može s pravom potvrditi sve te
kvalifikacije.
6. Isus je upozorio svoje učenike da nikome ne kažu da je On Krist.
Strana 53
C. Isus predskazuje svoju smrt i uskrsnuće
Matej 16:21
1. Isus je objasnio svojim učenicima da će jako postradati od židovskih vjerskih vođa. Rekao im je i da mora
biti ubijen ali i da će nakon tri dana uskrsnuti iz mrtvih.
2. Isus je znao cijelu svoju budućnost. Znao je šta će mu se dogoditi, ko će ga ubiti i kako će umrijeti. Znao je
i koliko dana će biti mrtav prije nego što se vrati u život.
3. Isus nije bio samo čovjek poput nas nego je bio i Bog. A Bog, naravno, zna sve.
D. Isus mora da bude uzdignut
Ivan 3:14-16
1. Sjeti se priče o mjedenoj zmiji. Bog je rekao Mojsiju da napravi zmiju od mjedi i da je stavi na stup. Onda
je obećao da će svako koga je otrovnica ujela ozdraviti samo ako je pogleda.
2. Izraelci nisu mogli da spasu sami sebe od zmija otrovnica a tako ni mi sebe ne možemo da spasimo od
smrti, što je kazna za grijeh. Samo Bog može da nas izbavi.
3. Isus je rekao da i On mora biti podignut baš kao mjedena zmija u pustinji tako da svako ko vjeruje
(pouzdaje se) u njega za svoje izbavljenje može imati vječni život.
4. Isus je znao da mora umrijeti da bismo mi vječno živjeli s Bogom. Samo Isus, savršeni Božiji Sin, može da
plati kaznu zahtijevanu za sve naše grijehe.
ISUSOVO PREOBRAŽENJE
A. Preobraženje Matej 17:1,2
1. Isus je poveo trojicu svojih učenika, one s kojima je bio najprisniji, na vrh visoke gore i tu se pred njima
preobrazio.
2. Njegov lik se promijenio i poprimio je “proslavljen” izgled. Ovo je bio jedini put dok je bio na zemlji da je
Isus dopustio da se “Božija narav” njegovog bića otkrije ljudima umjesto njegovog ljudskog tijela.
3. Njegovo lice je zasijalo kao sunce.
B. Mojsije i Ilija razgovaraju s Isusom
Matej 17:3,4
1. Bog je dopustio Mojsiju i Iliji da se vrate na zemlju i razgovaraju s Isusom.
2. Ilija nije umro kao drugi ljudi nego ga je Bog “uzneo na nebo” oko 850 godina prije Isusovog rođenja.
Mojsije je umro približno 1400 prije Isusovog rođenja. Ova dvojica ljudi koji su se pouzdali u Boga odavno
su napustili zemaljski život ali ni u kom slučaju nisu prestali da postoje. Živjeli su s Bogom u raju. Za nas ti
ljudi predstavljaju čudesnu manifestaciju vječnog života.
B. Mojsije i Ilija razgovaraju s Isusom
(nastavak)
3. Isus je sa Mojsijem i Ilijom razgovarao o svojoj predstojećoj smrti u Jeruzelemu. (Luka 9:30,31)
C. Bog Otac govori s neba
Matej 17:5-13
1. Bog je Isusa nazvao svojim Sinom. Rekao je da ga voli i da je zadovoljan s njim. Bog se na sličan način
obratio Isusu nakon što ga je Ivan krstio. (Matej 3:17)
2. Bog je rekao trojici učenika da moraju slušati Isusa i pokoravati mu se.
3. Bog nam danas govori kroz Bibliju. (II Petrova 1:16-21)
REZIME
1. Zašto je Isus pitao svoje učenike šta misle ko je On?
2. Šta je Petar rekao, ko je Isus?
3. Šta znači “KRIST”?
4. Šta je Isus rekao svojim učenicima da će mu se dogoditi?
5. Kako je mogao da poznaje svoju budućnost?
6. Na koji način je Isus bio poput mjedene zmije?
7. Zašto Isus mora da umre?
8. Šta se dogodilo Isusu na gori?
9. S kim je tamo razgovarao?
10. O čemu su razgovarali?
11. Šta je Bog Otac rekao učenicima?
53
Strana 54
LEKCIJA #9
ISUS: TRIJUMFALAN ULAZAK
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 21:1-11, 26:1-5, 14-28
PREGLED LEKCIJE
Isus Krist je došao na svijet sa specifičnom namjerom na umu. Došao je da nas oslobodi od grijeha i spasi od sotone i
smrti. No, uprkos tome, mnogim ljudima koji su ga slijedili nije uspjelo da ga vide kao svog osobnog Spasitelja. Vidjeli
su ga kao onoga koji bi mogao da providi za njih kao zemaljski kralj a ne kao onoga koji može da providi za njihove
duhovne potrebe. Isus je znao da se njegovo vrijeme na zemlji skraćuje pa je počeo da se priprema za zadatak koji ga
je Bog poslao da izvrši, nešto što samo Isus može da obavi do kraja.
LEKCIJA
TRIJUMFALAN ULAZAK
A. Isus jaše na magarcu Matej 21:1-7
1. Isus šalje dvojicu svojih učenika ispred grupe da odu u susjedni grad i nađu mu magare koje će jahati.
2. Ako neko vidi da odvode magaricu i magare treba da kažu: “Gospodinu trebaju.” Isus se namjerno
očitovao kao obećani Spasitelj (Mesija).
3. Učenici su učinili kako im je rekao i našli sve onako kako im je Isus rekao da očekuju. Bog zna sve čak i
prije nego što se dogodi.
4. Isus je ujahao u Jeruzalem na magaretu baš kao što je Bog obećao da će biti. (Zaharija 9:9)
B. Narod radosno dočekuje Isusa
Matej 21:8-11
1. Narod ga je slavio kao obećanog Mesiju, koji je trebao da bude Davidov potomak.
2. Mnogi su ga vidjeli samo kao zemaljskog kralja koji će ih izbaviti od rimske vladavine, a ne kao onoga koji
ima sposobnost da ih spasi od grijeha i vječne odvojenosti od Boga.
3. Isusov slavan ulazak u Jeruzalem privukao je veliku pažnju.
IZDAJA ISUSA
A. Židovske vođe kuju zavjeru protiv Isusa
Matej 26:1-5
1. Isus ponovo predskazuje učenicima svoju skorašnju smrt.
2. Svaćenički glavari i starješine kovali su planove kako da ga uhvate i uklone. Međutim, ustručavali su se da
djeluju jer su se plašili reakcije naroda znajući da su mu se mnogi divili.
B. Juda pristaje da izda Isusa
Matej 26:14-16
1. Juda je bio jedan od Dvanaestorice učenika kojega je Isus odabrao da mu bude blizak prijatelj.
2. Umjesto da se pouzda u Isusa kao svog osobnog Spasitelja, Juda ga je slijedio samo radi osobne koristi.
(Ivan 12:4-6)
3. Juda, blizak Isusov prijatelj tokom tri godine, odlučio je da ga preda njegovim neprijateljima. Bog je
stotinama godina ranije rekao da će Isusa izdati prijatelj. (Psalam 41:10)
4. Sotona je dirigovao tom izdajom. Mislio je kad bi samo mogao urediti da Isusa ubiju onda bi i Božiji plan da
uništi njega i spasi grešnike bio osujećen.
5. Židovske vođe su Judi obećali da će mu platiti trideset srebrnika. To je bila uobičajena cijena za roba.
6. 500 godina ranije, prorok Zaharija je predskazao da će se to dogoditi. (Zaharija 11:12,13)
Strana 55
BLAGDAN PASHE
A. Priprema pashlane večere
Matej 26:17-19
1. Isus ponovo šalje dvojicu učenika na zadatak, ovog puta da nađu čovjeka koji nosi vodu u vrču. (Luka
22:10)
2. Dao im je specifična uputstva o pashalnoj večeri a oni su otišli i našli sve onako kako im je rekao. Isus je
znao sve što će se dogoditi baš kao u istuaciji s magaricom i magaretom. (Matej 21)
B. Isus zna svog izdajnika
Matej 26:20-25
1. Tokom pashalne večere Isus govori svojim učenicima da će ga jedan od njih izdati.
2. Kaže im da će izdajnik biti onaj koji umoči s njim ruku u zdjelu.
U toj kulturi, baš kao što je i danas na Bliskom istoku, jesti zajedno s nekim u suštini je značilo: “Ja sam
tvoj prijatelj i neću ti naškoditi.” Izdaja Isusa Krista snažan je prikaz toga koliko je grijeh ružan i opak..
3. Isus govori Judi da je on izdajnik.
C. Hljeb i vino
Matej 26:26-28
1. Isus lomi hljeb s učenicima i kaže im da je taj hljeb njegovo tijelo koje će uskoro slomiti ljudska ruka.
2. Potom uzima vino i daje im da piju govoreći da je ono njegova krv koja će uskoro biti prolivena kad umre
za oprost gijeha.
3. Time je Isus rekao svojim učenicima da će predati svoj život umjesto grešnog čovječanstva.
REZIME
1. Kako je Isus znao gdje će učenici pronaći magricu i magare?
2. Gdje se odigrao trijumfalni ulazak?
3. Zašto svećenici i židovske vođe nisu odmah uhvatili Isusa i ubili ga?
4. Zašto je Juda bio spreman da izda Isusa?
5. Da li se Juda pouzdao u Isusa kao u svog Spasitelja?
6. Šta je Isus rekao svojim učenicima tokom pashalne večere?
7. Šta je predstavljao hljeb?
8. Šta je predstavljalo vino?
ISUS: HVATANJE, SUĐENJE I SMRT
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Matej 26:36-68; 27:1,2,11-31, 33-60; Ivan 19:30
PREGLED LEKCIJE
Iako to nismo zaslužili Bog je obećao da će nam poslati Spasitelja. Vidjeli smo u Božijoj riječi kako se to obećanje
čudesno ostvarilo u osobi Isusa Krista, savršenom, svetom i pravednom Božijem Sinu. Isus je rekao narodu da je
sišao s neba da svijetu donese život. Govorio je o vječnom životu koji će biti dat onima koji se pouzdaju u njega
kao svog osobnog Spasitelja. Više puta je govorio svojim učenicima da će uskoro jako postradati u Jeruzalemu i
biti ubijen. Sad je došlo vrijeme da se sve to dogodi baš kao što je Isus predskazao. Nijedan drugi događaj u
povijesti nije, niti će, tako utjecati na život ljudi kao što je ovaj opisan u ovoj lekciji.
LEKCIJA
ISUSOVO HVATANJE I SUĐENJE
A. Isus u Getsemaniju
Matej 26:36-46
1. Isus je bio stvarni čovjek koji je doživljavao stvarne ljudske emocije.
55
Strana 56
2. Znao je da će kao naš Spasitelj morati da iskusi užasno stradanje. Bilo mu je teško da razmišlja svom tom
fizičkom mučenju koje je znao da će morati da podnese.
3. Tri puta se molio Bogu, svome Ocu, tražeći da ako je moguće ukloni tu dužnost (kalež) od njega. Ali i
pored svega toga, insistirao je na Božijem putu, ne na svom.
B. Isus uhvaćen Matej 26:47-56
1. Juda i mnoštvo ljudi došli su i uhvatili Isusa.
2. Isus se nije branio. Znao je da sve mora da se dogodi onako kako su proroci predvidjeli. (stihovi 52-54)
3. Učenici su napustili Isusa i pobjegli spasavajući život. I ovo se dogodilo onako kako je Isus rekao. (Matej
26:31)
C. Isus pred Velikim vijećem
Matej 26:57-68
1. Svećenički glavari i židovske vođe pokušali su da prikupe lažne dokaze protiv Isusa kako bi ga ubili.
2. Nisu mogli da nađu nikakav zakonit razlog da ga osude jer i nije učinio ništa loše.
3. Baš kao što je bilo prorokovano mnogo ranije, dolazili su lažni svjedoci i govorili laži o Isusu. (Psalam
27:12)
4. Isus je, suočen s tim lažnim optužbama, šutio. Potpuno se pouzdao u Boga da učini s njim ono što je
namjeravao.
5. Međutim, rekao je “da” kad su ga pitali da li je On Krist, Božiji Sin.
6. Ovaj odgovor je razbjesni židovske vođe i počeli su da ga pljuju u lice i udaraju pesnicama. I ovo je bilo
ispunjenje proročanstva koje je zabilježio Izaija skoro 700 godina ranije. (Izaija 50:6)
D. Isus pred Pilatom
Matej 27:1,2,11-26
1. Židovi nisu mogli da ubiju Isusa bez odobrenja rimskih vlasti. Tako su Isusa predali Pilatu, upravniku te
oblasti, kako bi ga pogubio.
2. Stojeći pred Pilatom Isus je i dalje šutio dok su ga svećenički glavari lažno optuživali. I ovo je bilo
ispunjenje proročanstva. (Izaija 53:7).
3. Sve što Bog kaže događa se čak i do najsitnijih pojedinosti.
4. Pilat je imao običaj da svake godine, na Pashu, oslobodi jednog zatvorenika kojega bi odabrali sami
Židovi. Znao je da je Isus nedužan i nadao se da će gomila tražiti da im oslobodi njega prije nego
ozloglašenog zločinca Barabu.
5. Svi okupljeni su tražili da Isusa raspnu. Raspeće je bila kazna za najgore zločince pri čemu su ljudi umirali
sporo i u agoniji. Židovi su mrzili Isusa i tražili da im Pilat pusti Barabu umjesto njega. Proroci su davno
prije toga predskazali da će ljudi odbaciti Isusa i mrziti ga bez nekog vidljivog razloga. (Izaija 53:3:
Psalam 69:5)
6. Isus je bio išiban (bičevan). Bičevanje je bilo tako svirepo da se često dešavalo da žrtva umre prije
raspeća.
E. Isusa izruguju Matej 27:27-31
1. Vojnici su Isusa skinuli golog i obukli mu grimiznu odjeću.
2. Na glavu su mu stavili krunu od trnja.
3. Vojnici su se rugali Isusu, pljuvali ga i udarali ga trskom po glavi.
ISUSOVO RASPEĆE I POGREB
A. Isus raspet
Matej 27:33-44
1. Bilo mu je ponuđeno da pije vino pomiješano sa žuči što bi pomoglo da se umrtvi bol. Isus je odbio.
2. Teški željezni ekseri prošli su kroz Isusova stopala i zglobove na rukama zabijajući se u drveni križ. Križ je
potom uzdignut u uspravan položaj. Isus je bio podignut baš kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji.
(Ivan 3:14,15)
3. Skoro hiljadu godina prije toga kralj David je prorokovao da će Spasiteljeve ruke i noge biti probodene.
(Psalam 22:16)
4.
Još jedno proročanstvo kralja Davida se ispunilo kad su vojnici između sebe podijelili njegovu odjeću
bacajući kocku. (Psalam 22:19)
5. Isus nije počinio nikakav zločin pa je njegova krivica zapisana iznad njegove glave bila: “Kralj židovski.”
Strana 57
6. Zajedno s Isusom raspeli su i dvojicu razbojnika. Izaija je ovo predskazao oko 700 godina ranije. (Izaija
53:12)
7. Ljudi koji su prolazili pokraj Isusa obližnjim putem, svećenički glavari i židovske vođe, te dvojica
razbojnika, svi du ga vrijeđali i ismijavali. I ovim se ispunilo proročanstvo napisano mnogo godina ranije.
(Psalam 22:7-9)
B. Isusova smrt
Matej 27:45-56
1. Kazna za grijeh mora biti plaćena. Bog neće moći da nam oprosti grijehe i prihvati nas sve dok kazna za
naš grijeh ne bude dovršena. Isusova smrt je bila jedini način na koji je mogao da nas oslobodi. On je
preuzeo naše mjesto pred Bogom i bio kažnjen za naše grijehe.
2. Isus je bio bez grijeha. Bio je savršen i bez mane. Ivan Krstitelj je upućivao na njega kao na Janje Božije.
Baš kao što su životinje prinošene Bogu ne žrtvu u Starom zavjetu morale da budu bez mane tako je i Isus
bio bez mane ili nedostatka. Samo Isus je mogao ispravno da bude žrtvovan Bogu i umre umjesto nas.
3. Isus je bio odvojen od Boga zbog naših grijeha. Tokom raspeća tri sata je vladala tama jer je Bog
kažnjavao Isusa za sve naše grijehe - ovo znači da je Isus u jednom trenutku bio odvojen od Boga. Od
svega što je propatio ovo je izazvalo najveći bol. Obrati pažnju na Isusovu reakciju u stihu 46.
4. Čini se da je Isus imao kontrolu nad vlastitom smrću budući da Matej kaže: “I ispusti dušu.” (stih 50)
5. Isus je ispunio sve zahtjeve za naše oslobođenje od sotone, grijeha i smrti. zato su njegove posljednje
riječi bile: “Svršeno je!” (Ivan 19:30) Isus je završio svoj zadatak zbog kojega je i došao na zemlju.
6. Svi koji se pouzdaju ono što je Isus učinio za nas na križu ponovo su kroz njega sjedinjeni s Bogom.
7. Odmah nakon što je Isus umro, hramski se zastor pocijepao na dvoje. Put povratka Bogu sad je bio
otvoren. Više nije bilo potrebe da se na žrtvu prinosi krv životinja. Isusova prolivena krv potpuno je platila
sve naše grijehe.
8. Nakon što je Isus umro nastao je zemljotres i mnogi sveti ljudi uskrsnuli su iz mrtvih.
C. Isusov pogreb Matej 27:57-60
1. Isus je sahranjen u grob izdubljen u pećini koji je pripadao jednom bogatom čovjeku, Josipu iz Arimateje. I
ovim je ispunjeno jedno staro proročanstvo. (Izaija 53:9)
2. Isusovo tijelo je bilo zavijeno u čisto platno a na ulaz u grobnicu navaljan velik kamen.
REZIME
1. Zašto se Isus tri puta molio svom nebeskom Ocu?
2. Ko je uhvatio Isusa?
3. Šta su učenici učinili kad je Isus uhvaćen?
4. Zašto su židovske vođe htjeli da ubiju Isusa?
5. Kako je Isus reagovao na njihove lažne optužbe?
6. Šta je Pilat rekao o Isusu?
7. Šta je okupljeni narod želio da se dogodi Isusu?
8. Kako je sve Isus bio mučen?
9. Kako je ubijen?
10. Ko je raspet sa svake njegove strane?
11. Zašto je Isus raspet?
12. Zašto je Isus Janje Božije?
13. Od svega što je pretrpio, šta je Isusu palo najteže?
14. Šta znače Isusove posljednje riječi: “Svršeno je!”?
15. Zašto se hramski zastor pocijepao na dvoje?
16. Gdje je Isus sahranjen?
57
Strana 58
KRISTOVA SMRT: PARALELE SA STARIM ZAVJETOM
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Postanak 3:7, 21; 4:1-5; 6:5, 7-9, 13, 14, 16; Izlazak 12:5-7, 27; 25:8,9; Hebrejima 9:7
PREGLED LEKCIJE
Isusove posljednje riječi prije nego što će umrijeti bile su: “Svršeno je!”. Došao je na zemlju sa svrhom i svojom
smrću dovršio svoju zemaljsku misiju. Naš odnos s Bogom u potpunosti zavisi od smrti Isusa Krista i svega što
ona predstavlja. Ova lekcija će istražiti značenje nekoliko starozavjetnih priča sa stanovišta Kristove smrti.
LEKCIJA
ISUSOVA SMRT RAZJAŠNJAVA STARI ZAVJET
A. Bog obezbjeđuje način na koji se čovjek može pokriti
Postanak 3:7,21
1. Kad su Adam i Eva sagriješili, odmah su uvidjeli da su goli i pokušali da se pokriju smokvinim lišćem.
2. Bog je odbacio odjeću koju su sami sebi napravili.
3. Adam i Eva nisu mogli sami sebe učiniti prihvatljivim Bogu.
4. Bog im je pokazao da je kazna za grijeh smrt. Osobno je ubio jednu životinju i napravio im odjeću od
njenog krzna. Ta životinja je prolila krv za njihov grijeh.
5. Bog je obukao Adama i Evu. Primili su pokrivač samo od njega. Čovjek ne može da uradi ništa sam po
sebi što bi udovoljilo Bogu.
6. Isus Krist, koji je bio bez grijeha, umro je umjesto nas kako bi Bog mogao da nas prihvati.
7. Moramo svoju vjeru položiti u Isusa Krista kao našeg osobnog Spasitelja i vjerovati da je umro na križu za
naše grijehe. To je način koji je Bog odabrao da ukloni naše grijehe.
B. Kajin i Abel
Postanak 4:1-5
1. I Kajin i Abel su prinijeli Bogu žrtvu.
2. Kajinova žrtva je odbačena jer je bila u skaldu s njegovim rasuđivanjem a ne s Božijom zapovijedi. Bila je
beskrvna i nije se uklapala u predaju nevinog za krivog.
3. Abelova žrtva je prihvaćena jer je bila krvna te je tima predstavljala nevinu zamjenu za njega kao krivog
grešnika.
4. Abelova žrtva je pokazala njegovu vjeru u Božijeg obećanog Spasitelja koji će jednog dana doći i
osloboditi čovjeka od grijeha. Njegov prinos Bogu podsjeća nas na žrtvu koju će Isus Krist prinijeti u naše
ime.
5. Baš kao što je Bog prihvatio Abela jer je donio ispravnu žrtvu, tako će prihvatiti i one koji svoju vjeru stave
u Isusa čija je krv bila prolivena za grijehe cijelog čovječanstva.
C. Noa i potop
Postanak 6:5, 7-9, 13, 14, 16
1. U to vrijeme zemlja je bila iskvarena i ispunjena nasiljem. Sve ljudske misli bile su usmjerene samo na zlo.
2. Zato što su ljudi odbili da slušaju Boga, On je odlučio da ih uništi potopom.
3. Samo su Noa i njegova porodica slijedili Božiji put. Bog ih je poštedio svojom milošću.
4. Bog je rekao Noi da sagradi lađu. Na njoj su se nalazila samo jedna vrata. Noa, njegova porodica i sve
životinje koje su trebale da budu spašene, morali su da prođu kroz ta jedna vrata. Ovo nas podsjeća na
Isusa Krista koji je jedini put u vječni život. (Ivan 14:6).
5. Vjerovanje da je Isus umro za naše grijehe i pouzdavanje samo u njega, slično je ulasku u lađu s Noom i
njegovom porodicom da bismo se spasili od sigurnog uništenja.
D. Pasha Izlazak 12:5-7, 27
1. Faraon nije htio da pusti Izraelce da odu iz Egipta, i stoga je Bog kaznio taj narod ubijajući svu prvorođenu
mušku djecu u svakoj egipatskoj porodici.
Strana 59
2. Bog je Izraelcima obezbijedio put kojim će izbjeći predstojeću osudu.
a. Izraelcoma je rečeno da izaberu muško janje, fizički savršeno. To janje predstavlja prasliku Isusa
Krista koji je bio savršen i bez grijeha. On je jedini kojega Bog može prihvatiti kao plaću za naš grijeh.
b. Da bi se prvorođena djeca u nekom domaćinstvu spasila smrti morala je da bude prolivena krv janjeta.
Isto tako je Isus morao da prolije svoju krv kao plaću za naš grijeh.
c.
Krvlju janjeta je trebalo poškropiti oba dovratka i nadvratnike kuća kao znak. Bog im je dao specifična
uputstva a oni su morali da im se povinuju te da vjeruju da će ih krv zaštititi od anđela smrti. Na isti
način i mi moramo da vjerujemo u Isusa Krista i ono što je postigla njegova smrt kako bismo izbjegli
vječnu odvojenost od Boga.
d. Bog je prošao pored izraelskih kuća i nijedan njihov prvorođenac nije umro jer su vjerovali Bogu i
učinili kako im je rekao. Bog uvijek drži svoju riječ!
3. Oni koji se pouzdaju jedino u Krista imaju vječni život.
E. Šator sastanka
Izlazak 25:8,9; Hebrejima 9:7
1. Bog je rekao Mojsiju kako da napravi Šator (Prebivalište) u kojem će se On susretati sa svojim narodom i
opraštati im grijehe.
2. Jednom godišnje, Veliki svećenik bi ulazio u drugi dio Šatora kako bi krvlju janjeta poprskao Pomirilište
kao žrtveni prinos za svoje grijehe kao i za grijehe naroda.
3. Krv životinje ne može u potpunosti platiti kaznu za grijeh. One su samo upućivale na Isusa Krista koji će
doći i obezbijediti potpunu žrtvu prinoseći svoj vlastiti savršeni život. (Hebrejima 10:10)
Bilješka: Odmah nakon što je Isus Krist umro hramski zastor, koji je odvajao prvi (Svetinja) i drugi dio (Svetinja
nad svetinjama) pocijepao se na dva dijela. Bog je pokazivao svima da je Isus platio potpunu cijenu za grijeh te da
više nema odvojenosti između čovjeka i Boga. Više nije potrebno prinostiti žrtve!
4. Isusova smrt je bila žrtveni prinos jedanput (u tom času) zauvijek (za sve ljude).
REZIME
1. Zašto je Bog odbacio odjeću koju su Adam i Eva napravili sami sebi?
2. Zašto im je Bog načinio odjeću od životinjskog krzna?
3. Šta nije bilo u redu s Kajinovom žrtvom?
4. Zašto je Bog prihvatio Abelovu žrtvu?
5. Koliko ima puteva ka Bogu?
6. Zašto su izraelski prvorođenci pošteđeni?
7. Kako nas Pasha podsjeća na Isusa Krista?
8. Na koji način je Isusova žrtva drugačija od one koju je Veliki svećenik svake godine prinosio u Šatoru
sastanka?
ISUS: USKRSNUĆE I UZNESENJE
PREGLED
ODABRANI STIHOVI
Luka 24:1-32, 35-48; Djela 1:9-11
PREGLED LEKCIJE
Tokom proučavanja ovih lekcija vidjeli smo da je Biblija knjiga o Božijoj priči. Stvaranje svijeta, čovjekov grijeh,
Izraelci, Božija milost, Božija kazna za grijeh i Isusova služba i smrt na križu za grijehe čovječanstva, sveukupno
su ključni elementi njegove priče. No Biblija nam kaže da ima još nešto više. Isus je završio svoju zemaljsku misliju
kad je raspet na križu ali to nije bio kraj Božijeg nauma. Ubrzo će pokazati čovječanstvu, jednom i zauvijek, da je
Isus doista bio ono što je tvrdio da jeste, Sin živoga Boga koji je pobijedio sotonu, grijeh i smrt.
59
Strana 60
LEKCIJA
ISUS JE USKRSNUO OD MRTVIH
A. Prazan grob
Luka 24:1-4
1. Nekoliko žena je u nedjelju ranu ujutru došlo na Isusov grob da pomažu njegovo tijelo miomirisima.
2. Našle su kamen otkotrljan s groba i na svoje zaprepašćenje otkrile da Isusovo tijelo nije unutra.
Bilješka: Kamen navaljan na ulaz u Isusov grob zapečatile su rimske vlasti i strogo ga čuvale. (Matej
27:62-66)
3. Žene su tamo dočekala dvojica anđela.
B. Poruka anđela Luka 24:5-12
1. Anđeli su rekli ženama da je Isus uskrsnuo od mrtvih baš kao što je rekao da će biti.
2. Isusovo uskrsnuće bilo je ispunjenje starozavjetnog proročanstva. (Psalam 16:10)
3. Tokom posljednjeg dijela svoje zemaljske službe Isus je mnogo puta spominjao svojim sljedbenicima da
će biti ubijen ali da će tri dana kasnije uskrsnuti. Nažalost, njegovi sljedbenici su zaboravili šta im je rekao
da će se dogoditi i nisu vjerovali da je moguće da se Isus vrati u život.
Isus je Božiji Sin
1. Isus je bio ono što je tvrdio da jeste! Bio je Božiji Sin! Bog ga je uskrsnuo iz mrtvih da dokaže svima da su
Isusove tvrdnje o sebi samom bile potpuno tačne.
2. Isus je u potpunosti platio zahtjevanu cijenu za grijeh. Bog je bio zadovoljan tom isplatom u naše ime i zato
ga je oslobodio smrti i uskrsnuo u život.
D. Isus se ukazuje nekolicini svojih učenika
Luka 24:13-32; 35-44
1. Isus se ukazao dvojici svojih učenika koji su putovali u selo u blizini Jeruzalema; oni ga, međutim, nisu
poznali.
2. Počeo je da ih poučava o svemu što je pisalo za njega u Starom zavjetu. Oni još uvijek nisu shvaćali da je
to Isus.
3. Onda je s njima lomio hljeb i tad su ga prepoznali. Vjerovatno su vidjeli ožiljke na njegovim rukama. (stih
30)
4. Isus se ukazao i svojim učenicima.
5. Pokazao im je svoje ožiljke i jeo s njima. Htio je dokazati svojim učenicima da ima pravo fizičko tijelo i da
nije duh.
ISUSOVO UZNESENJE NA NEBO
A. Isusova završna uputstva njegovim učenicima
Luka 24:45-48
1. Želio je da njegovi učenici posvjedoče “Radosnu vijest” drugima. Ta Radosna vijest znači da je Isus Krist
stradao, umro i da je treći dan uskrsnuo od mrtvih, te da će oni koji se obrate i povjeruju da se sve ovo
dogodilo kako bi bila plaćena cijena za naš grijeh, primiti oproštenje i da će ih Bog prihvatiti.
2. Bog ne želi da iko propadne niti da strada od vječne kazne. (II Petrova 3:9)
3. Ako želimo da primimo vječni život, moramo vjerovati u ono što je Bog učinio za nas u Isusu Kristu. (Ivan
3:16)
4. Isus je obećao da će poslati Svetog Duha koji će osposobiti njegove sljedbenike.
B. Isusovo uznesenje
Djela 1:9
1. Nakon što je Isus naložio svojim učenicima da odnesu Radosnu vijest svakoj osobi, bio je uznesen na
oblaku svome Ocu u nebo.
2. I ponovo je i ovaj događaj bio ispunjenje starozavjetnog proročanstva. (Psalam 68:19)
C. Isus će doći ponovo
Djela 1:10,11
1. Dva anđela su razgovarala s učenicima o Isusu.
2. Rekli su da će Isus ponovo doći na zemlju.
3. Međuti, kad sljedeći put dođe, Isus neće doći kao Spasitelj čovječanstva nego kao Svemogući Sudija na
zemlji. (Djela 17:30,31)
Strana 61
REZIME
1. Šta su žene pronašle kad su došle na Isusov grob?
2. Šta je to bilo toliko začuđujuće u vezi kamena otkotrljanog s groba?
3. Šta manifestuje Isusovo uskrsnuće?
4. Kako nas Bog može prihvatiti?
5. Kome se Isus ukazao nakon svog uskrsnuća?
6. Zašto je lomio hljeb sa svojim učenicima?
7. Šta je rekao učenicima prije nego što je uznesen na nebo?
8. Zašto je važno da ljudi čuju “Radosnu vijest” koju prenosi Biblija?
9. Hoće li se Isus ikad više vratiti na zemlju?
10. Šta će se dogoditi kad ponovo dođe?
61
Download

lekcije za hronološko proučavanje biblije 1-9 - biblijske