Šta je asistivna tehnologija?
Asistivna tehnologija predstavlja instrumente i strategije koje deluju tako da omoguće
upotrebu tehnologije svim učenicima, kao i da obezbede nove načine da "potpomognu"
uzajamno delovanje i proces učenja.
Oni deluju tako što "povećavaju sposobnosti i zaobilaze, odnosno nadoknađuju smetnju"
(Lewis, 1994).
Asistivna tehnologija je sve ono što olakšava učenicima da ...
• Uključe pojedine stvari
• Vide
• Obuku se, jedu ili okupaju
• Pokrenu se ili kreću
• Čitaju
• Komuniciraju
• Pišu
• Igraju se
Najčešći korišćeni instrumenti asistivne tehnologije za nastavnike u redovnim razredima
obezbeđuju da svi učenici u razredu imaju jednaku i inkluzivnu priliku da učestvuju u
nastavnom procesu i imaju koristi od njega.
1. Asistivna tehnologija za čulo vida: pomaže učenicima koji su slepi ili imaju slab vid.
• Naočare
• Udžbenici krupne štampe
• Udžbenici na kaseti
• Lupa
• Tabla i olovka Brajeve azbuke
• Matrica
• Kasetofon
• Kasete
• Stereo slušalice
• Kontrastno osvetljenje
• Prilagođeni papir (na primer, izdignute
površine, naglašene linije, različite boje,
veličine)
• Olovka lampa
• Digitron sa velikim tasterima ili velikim
ekranom
• Digitron sa glasovnim izlazom
• Samolepljive beleške
• Tekst markeri
• Pomoćni materijal za daltonizam
• Pisač Brajeve azbuke (da hvata beleške,
prikupi informacije, štampa u različitim
formatima)
• softver za prevođenje Brajeve azbuke (za
prevođenje unetog teksta koji se konvertuje
u Brajevu azbuku)
• Brajev štampač
• Računar koji obezbeđuje glasovne
informacije
ili
glasovne
povratne
informacije
• Posebne opcije pristupa operativnog
sistema (povećanje ekrana, podešavanje
tastature, zvuka, ekrana, miša)
• Televizija sa mogućnostima dodatnih
informacija,
• Lupe kompjuterskog ekrana
• Softver za uvećanje slova i reči
• Ekrani sa mogućnošću redukcije odsjaja
• Elektronski rečnik, rečnik sinonima,
kontrolor pravopisa - sa glasovnim izlazom
• Lupe za video materijal
• Glasovni softver za čitanje sa ekrana
• Pojačivač glasa ili projektor sa glasovnim
izlazom
• Čitači ekrana
2. Asistivna tehnologija za govor: pomaže učenicima koji imaju poteškoća da uspešno
komuniciraju (odnosno, nerazgovetni su, nemaju uopšte ili imaju veoma malo verbalnih
sposobnosti, ili imaju ograničeno znanje jezika).
• Slike, fotografije, predmeti
• Table za komunikaciju i govor
• Knjige za komunikaciju i govor
• Sistemi koji privlače pažnju ili ukazuju
vizuelnim putem
• Jednostavni uređaji sa glasovnim izlazom
• Kartice za reči
• Word prozor – prostor za pisanje reči, za
izražavanje rečju, slovom
• Vodiči za pisanje
• Glasovni uređaji sa podešavanjima
• Namenski augmentativni komunikacioni
sistem, uveličavanje, veoma velika slova –
obično za slabovide
• Softver za konvertovanje teksta u glas i
obrnuto
• Glasovni softver za obradu teksta sa
podrškom za pisanje
• Opcije za predviđanje, skraćivanje ili
širenje reči za smanjenje korišćenja
tastature
• Glasovne informacije o redosledu ikona
• Softver za komunikaciju (koji obezbeđuje
table za komunikaciju i vizuelne prikaze)
• Augmentativni komunikacioni uređaji
(aparati koji mogu da uvećaju sadržaj. To
su obično kompjuteri sa velikim ekranima
I lupom ispod koje se stavi sadržaj I on se
uveliča na ekranu. Mogu da imaju I verziju
sa čitanjem- kompjuter čita
• Softver koji omogućava komunikaciju
preko slika i simbola
• Pokazivački uređaji, uređaji koji reaguju
na pogled – pisanje pogledom, davanje
komande glavom
• Ekrani osetljivi na dodir
• Uređaji za prevođenje: glasovni jezik
(npr. engleski) koji bi imao izlaz na
drugom jeziku (npr. španskom)
• Elektronski i softverski rečnici
3. Asistivna tehnologija za pristup: pomaže učenicima koji imaju poteškoće u pristupu
komunikacionim, nastavnim instrumenata, te angažovanju u aktivnostima u školi ili kod
kuće.
• Prilagođeni uobičajeni materijal (npr.
velike olovke)
• Pokazivački uređaji sa opcijom klika na
posebno dugme
• Prilagođene ručice (npr. telo olovke)
• Selotejp i čičak traka
• Prilagođeni okretač i označivač strana
• Prilagođeni papir (različitih veličina)
• Izrađene olovke – igle, еlektronske
olovke različite namene: memorišu ono što
se piše, reprodukuju glasom…
• Pomagači pri kucanju
• Prekidači
• Pokazivači
• Džojstici
• Prilagođeni miš
• Pisaća mašina
• Usneni uređaj za pritiskanje tastera na
tastaturi
• Nožne pedale ili hardverski prekidači
umesto miša za upravljanje tehnološkim
uređajem
• Naslon za ruku
• Iskošena tabla
• Nagibqena tabla
• Držač za knjige
• Zaštita u vidu lozinke za slučajne greške
• Tastatura na ekranu
• Svetla u boji osetljiva na dodir
• Uređaji glasovnog ulaza ili izlaza
• Softver za prepoznavanje glasa (pretvara
izgovorenu reč u otkucanu)
• Kompjuterski ulazni uređaji kojima se
upravlja vizuelno
• Softver ili hardver za izmenu pristupa
kompjuteru
• Prozor ’’na dodir’’
• Prenosivi programi za obradu teksta
• Uređaji za završavanje reči
• Prilagodivi prekidači (primarni miš)
strana 2 od 4
• Alternativne tastature (npr. tastatura sa
lakim pristupom, tastatura ’’na dodir’’)
• Tastatura sa posebnim opcijama za unos
teksta ili kodiranje
4. Asistivna tehnologija za čulo sluha: pomaže učenicima koji su gluvi ili imaju oštećenje
sluha.
• Slušna pomagala
• Signalni uređaji
• Vibrotaktilni prekidači
• Slike, fotografije, predmeti
• Table za komunikaciju
• Asistivni uređaji za slušanje (na
primer, pojačani sistem slušalica)
• Fonično uho
• Slušalice (kako bi slušalac bio
fokusiran, zvuk podešen, itd)
• Sistemi za pojačanje FM-a (na
primer, slušni trener)
• TDD / TTY za telefonske usluge
• Sistemi titlovanja programa sa
dodatnim neverbalnim informacijama
• Titlovanje u realnom vremenu
• Knjige i udžbenici na disku,
elektronske knjige
• Audio uređaj za pojačavanje glasa
nastavnika
• Dekoderi televizijskog titlovanja
• Vibrotaktilni sistemi
strana 3 od 4
5. Asistivna tehnologija za učenje: pomaže učenicima sa visoko rizičnim višestrukim
smetnjama
(pri učenju, u ponašanju ili sa kognitivnim smetnjama) da povećaju, održavaju ili poboljšaju
svoje funkcionalne sposobnosti.
• Traka za isticanje bitnih stvari
• Samolepljive beleške
• Piktogram, plan sa slikama aktivnosti
(piktogram) postavljenim po danima i
vremenu kada će se odvijati
• Pisani plan
•Pisane ili slikovne smernice
• Pomoć u pronalaženju materijala (na
primer, kartice u boji)
• Uređaji za obradu: tečnost za korekciju
(kao što su tečni papir ili belilo), traka za
ispravljanje, olovka za ispravljanje, traka
za podvlačenje
• Oglasne table, razni prostori za pisanje,
poruka, komunikaciju
• Grafički uređaji za organizaciju kao
vizuelna pomoć pri razvoju i struktuiranju
ideja
• Skeneri za jednu reč (olovke - čitači1) ili
ručni skeneri
• Prenosivi program za obradu teksta
• Glasovni program za obradu teksta
• Ručni računari
• Uređaji za prepoznavanje glasa
• Softver za organizaciju ideja i učenja
• Elektronski organizatori ili podsetnici
• Softver za predviđanje reči (koji pomaže
u pravopisu i pri građenju rečenica)
• Multimedijalni softver za stvaranje ideja
(na primer, PowerPoint ®)
• Elektronski uređaj ili softver za
izgovaranje komplikovanih reči sa
glasovnim izlazom
• Softver za grafičku organizaciju
• Softver za razvoj koncepata,
manipulaciju predmetima, matematičko
izračunavanje
• Prenosivi program za obradu teksta preko
tastature koji se koristi umesto pisanja
• Sistemi titlovanja programa sa dodatnim
neverbalnim informacijama
• Softver za čitanje teksta
• Dodirni ili glasovni uređaji za merenje
1
Pametne olovke – elektronski analizatori: snimaju,
čitaju, reprodukuju po komandi
strana 4 od 4
Download

Najčešći korišćeni instrumenti asistivne tehnologije za nastavnike u