Одлука о висини стопе пореза на имовину – 2012. година
На основу члана. 13. и члана 15. става 1. тачке 5. Закона о буџетском систему (“Сл.гл.РС“, бр.
54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. става 1. тачке 3. и 6. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гл.РС“,
бр.129/07), члан 6. став 1. тачка 1. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл.гл.РС“, бр. 62/06 и 47/11), члана 11., члана 7. (с4), члана 8. (с4) и члана 6 (с5) Закона о порезима
на имовину (“Сл.гл.РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,101/10, 24/11 и 78/11) и члана 36.
став 1. тачке 7. Статута општине Сурдулица (“Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08), Скупштина општине
Сурдулица на седници одржаној дана 14.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује висина стопе пореза на имовину, осим пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон.
Члан 2.
Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности:
1. право својине, односно на право својине на грађевинском земљишту површине
преко 10 ари,
2. (брисана),
3. право становања,
4. (брисана),
5. право закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је утврђено
становање за период дужи од једне године или на неодређено време,
5а. право закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног
земљишта у државној својини, површине преко 10 ари
6. право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10 ари.
Непокретностима у смислу става 1. овог члана, сматрају се: земљиште, стамбене и
пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, зграде и просторије за одмор и
рекреацију и други грађевински објекти, односно њихови делови.
У случају кад на непокретности постоји неко од права из става 1. тачка 3.-6. члана 2.
порез на имовину плаћа се на то право а не на право својине.
Порез на имовину на права на земљишту из става 1. тач. 1), 5а) и 6) овог члана плаћа се
на разлику његове површине и површине од 10 ари.
Члан 3.
Обавезник пореза на имовину на права из члана 2. ове Одлуке је правно и физичко
лице које је ималац тих права на непокретностима које се налазе на територији општине
Сурдулица.
Ако више правних или физичких лица остварује једно од права из члана 2. ове Одлуке
на истој непокретности, порески обвезник је свако од њих, сразмерно свом уделу.
страна 1
Одлука о висини стопе пореза на имовину – 2012. година
Члан 4.
Обвезник пореза на имовину дужан је да поднесе пореску пријаву, са тачним
подацима, до 31. марта године за коју се врши утврђивање пореза.
Обвезник пореза, на имовину коју стекне, започне или престане да користи у току
године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, подноси пореску
пријаву у року од десет дана од дана настанка такве промене.
Обвезник пореза на имовину, који не води пословне књиге, а поднео је пореску
пријаву није у обавези да за исту имовину подноси нову пријаву, осим у случају промене
података садржаних у пријави који су од утицаја на висину пореске обавезе.
Када је ималац права на непокретности из члана 2. ове одлуке непознат или није
одређен, обвезник пореза на имовину је корисник непокретности.
Члан 5.
Државни органи и организације, као и органи територијалне аутономије, дужни су да
на захтев органа јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана пријема захтева,
доставе податке којима располажу вршећи послове из своје надлежности, а који су од
значаја за утврђивање пореза на имовину.
Орган јединице локалне самоуправе не плаћа таксе, накнаде и друге трошкове, за
податке које прибавља од органа из става 1. овог члана за потребе утврђивања пореза на
имовину.
Члан 6.
Обавеза по основу пореза на имовину настаје даном стицања права, односно даном
почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном
омогућавања коришћења имовине на други начин.
Члан 7.
Порез на имовину за 2012. годину за непокретност обвезника који не води пословне
књиге, за одговарајућу површину исте непокретности, не може бити утврђен у већем износу
од припадајуће пореске обавезе тог обвезника за 2011. годину.
II ВИСИНА СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 8.
Стопе пореза на имовину износе:
•
на права на непокретности пореског обавезника који води пословне књигеправна лица и предузетници - 0,40%,
•
на права на непокретности пореског обавезника који не води пословне књигефизичка лица:
На пореску основицу
до 10.000.000 дин
од 10.000.000 дин. до 25.000.000 дин.
од 25.000.000 дин. до 50.000.000 дин.
преко 50.000.000 дин.
плаћа се на име пореза
0.25%
порез из подтачке 1.+ 0,6% на износ преко 10.000.000 дин.
порез из подтачке 2.+ 1,0% на износ преко 25.000.000 дин.
порез из подтачке 3.+ 2,0% на износ преко 50.000.000 дин.
страна 2
Одлука о висини стопе пореза на имовину – 2012. година
Члан 9.
Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног и шумског
земљишта, где порески обавезник не води пословне књиге, је вредност непокретности на
дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину.
Основица пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта је петоструки
износ годишњег катастарског прихода од тог земљишта, према последњем податку
организације надлежне за послове катастра на дан 31. децембра године која претходи
години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину.
Основица пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта и других
непокретности пореског обвезника који води пословне књиге је вредност непокретности
утврђена у његовим пословним књигама, са стањем на дан 31. децембра године која
претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину.
Висину вредности непокретности из става 1. овог члана утврђује Служба за пореске
послове, општине Сурдулица, с тим што се она, осим за земљиште, истеком сваке
календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта, умањује за амортизацију по стопи од 0,8% применом
пропорционалне методе, а највише до 40%.
Члан 10.
Вредност непокретности из члана 9. ове Одлуке утврђује се применом основних и
корективних елемената.
Основни елементи јесу:
1) корисна површина;
2) просечна тржишна цена квадратног метра одговарајућих непокретности на
територији општине.
Корективни елементи јесу:
1) локација непокретности;
2) квалитет непокретности;
3) други елементи који утичу на тржишну вредност непокретности.
III ПОРЕСКИ КРЕДИТИ
Члан 11.
Утврђени порез на права из члана 2. овe Одлуке на згради или стану у којем станује
обвезник умањује се за 50%, а највише 20,000 РСД.
Ако на једној згради или стану има више обвезника, право на умањење утврђеног
пореза има сваки обвезник који у тој згради или стану станује, у висини сразмерној његовом
уделу у праву на тој згради или стану у односу на износ за који се порез умањује, у складу са
ставом 1. овог члана.
Утврђени порез на права на зграде и станове површине до 60 м2, који нису на градском
грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у
закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%.
Домаћинством, у смислу ове одлуке, сматра се заједница живота, привређивања и
трошења остварених прихода чланова те заједнице.
страна 3
Одлука о висини стопе пореза на имовину – 2012. година
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
У погледу начина утврђивања пореске основице, настанка пореске обавезе, пореских
кредита, начина и рокова плаћања пореза, камате, повраћаја пореза, застарелости наплате,
принудне наплате, поступка по правним лековима, казнених одредба и осталог што није
уређено овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о порезима на имовину и
Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и други прописи који регулишу
ову област.
Члан 13.
Утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину вршиће Одељење за финансије и
привреду - Служба за пореске послове.
Члан 14.
Обвезници плаћања пореза на имовину могу бити привремено, потпуно или
делимично ослобођени плаћања пореза на имовину и обрачунате камате на доспеле
обавезе, и то само у изузетним случајевима (тешка финансијска ситуација, привремени
прекид производње, односно обављања основне делатности из објективних разлога,
поремећај пословања изазван вишом силом и у другим оправданим случајевима).
Одлуку из претходног става, на захтев обвезника пореза на имовину, доноси
Општинско веће.
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) Служби за пореске послове не поднесе, не поднесе у прописаним случајевима,
односно у прописаним роковима или поднесе нетачну или непотпуну пријаву или
не плати порез на имовину у прописаном року,
2) Ако на захтев Службе за пореске послове, не достави, или не достави на означено
место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање,
3) Ако не поступи по налогу СПП да учествује у поступку канцеларијске контроле, не
одазове се на позив службе ради појашњења, или не пружи податке и
информације, од значаја за опорезивање,
4) Ако на било који начин омета спровођење принудне наплате, не допусти увиђај на
ствари, просторији или земљишту и ако одбије да их учини доступним у поступку
принудне наплате.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
5.000,00 до 25.000,00 динара.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на
имовину (“Сл.гл.града Врања“, бр. 16/11).
страна 4
Одлука о висини стопе пореза на имовину – 2012. година
Члан 17.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града
Врања“, а примењиваће се од 01.01.2012. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Број: 436-7/11-01
У Сурдулици, дана 15.12.2011. године
ПРЕДСЕДНИК
Др. Чеда Митић
Oбразложење
Законски основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана. 13. и члана
15.става 1. тачке 5. Закона о буџетском систему, члана 32. става 1. тачке 3. и 6. Закона о
локалној самоуправи, члан 7. став 1. и став 3. Закона о финансирању локалне самоуправе,
члана 11., члана 7. (с4) и члана 8. (с4) Закона о порезима на имовину и члана 36. став 1. тачке
7. Статута општине Сурдулица, а разлог је усаглашавање са изменама и допунама Закона о
порезима на имовину.
страна 5
Download

Odluka o visini stope poreza na imovinu