На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
129/07) и чл. 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ бр. 11/2013),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 06.10.2014 године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОПШТИНЕ КРУПАЊ, ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН И ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА «ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ JEANCI SERBIA DOO LESKOVAC» д.о.о.
Београд са седиштем у Лесковцу
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на потписивање Меморандума о разумевању
између Републике Србије, Општине Крупањ, Општине Владичин Хан и
Привредног друштва „Привредно друштво за производњу и трговину Jeanci Serbia
DOO Leskovac“ д.о.о. Београд са седиштем у Лесковцу.
Члан 2.
Овлашћује се председник општине Владичин Хан да потпише Меморандум
о разумевању између Републике Србије, Општине Крупањ, Општине Владичин Хан
и Привредног друштва „Привредно друштво за производњу и трговину Jeanci
Serbia DOO Leskovac“ д.о.о. Београд са седиштем у Лесковцу и овлашћује се да
предузима све неопходне радње у складу са одредбама Меморандума.
Члан 3.
Налаже се надлежним службама Општинске управе општине Владичин Хан
да приступе изради Нацрта Одлуке о оснивању друштва капитала на које ће се
пренети непокретна имовина у јавној својини Општине Владичин Хан земљиште и
објекти на катастарској парцели 500/1 уписаној у Лист непокретности 1063 КО
Лепеница а након добијања сагласности Владе Републике Србије у складу са
чланом 80. став 2 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11 и
88/13).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ:06-148/1/2014-01
ПРЕДСЕДНИЦА
Данијела Поповић
Download

Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju