СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Издавач
Скупштина општине
Дервента
ГОД. 23. БРОЈ 2/14
Дервента, 07. 03. 2014. год.
36.
Ha основу члана 22. став 1. тачка 3, Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Српске", број:
121/12) и члана 37. и 64. Статута општине
Дервента - Пречишћен текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Дервента, на 16. сједници одржаној 6. марта
2014.године, донијела је
ПРОГРAМ
РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ
ДЕРВЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ЗА 2014 - 2016. ГОДИНУ
1. ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Програмом развоја цивилне заштите општине
Дервента у области заштите и спасавања, утврђују
се основни циљеви и задаци у провођењу заштите
и спасавања људи и материјалних добара од
елементарних непогода и других несрећа, као и
правци развоја и опремања снага цивилне заштите
у наредном периоду.
Програм развоја цивилне заштите доноси се
за период од 2014. до 2016 године.
Програм развоја цивилне заштите садржи:
1. Израду Плана заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа,
2. Усклађивање и ажурирање подзаконских
прописа из цивилне заштите сходно Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
Процјени угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће и организацији цивилне заштите,
3. Организацију и спровођење заштите од
елементарне непогоде и друге несреће,
Одговорни уредник:
МАЛЕШЕВИЋ САЊА
Штампа ''Графика'' Дервента
4. Смјернице за спровођење обучавања и
оспособљавања структура цивилне заштите,
5. Очекиване трошкове и изворе финансирања
цивилне заштите.
2. УСКЛАЂИВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА
С обзиром на промјене које су настале у
друштву у погледу друштвено економског система,
дошло je до промјена гдје се мијењају власништва,
карактер предузећа итд.
Потребно je радити на реализацији Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите
општине. Организација система заштите и спасавања je усклађена са одредбама Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама, те новим
условима друштвено економског система у којем
живимо.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И
ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Ha подручју општине, с обзиром на могућу
угроженост од елементарних непогода и других
несрећа утврђених у Процјени угрожености и
другим актима, припремају се, планирају и пo
потреби спроводе слиједеће мјере и активности:
- осматрање, обавјештавање и узбуњивање;
- склањање људи и материјалних добара;
- заштита од удеса;
- евакуација;
- збрињавање угрожених и настрадалих;
- радиолошко- хемијска и биолошка заштита и
против епидемиолошка заштита;
- заштита и спасавање из рушевина;
- заштита и спасавање на води и под водом;
- заштита и спасавање од пожара;
Страна 2 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
- заштита од неексплодирних убојних средстава и мина;
- прва медицинска помоћ;
- заштита и спасавање животиња и намирница
животињског поријекла;
- асанација терена;
- заштита животне средине;
- заштита биљака и биљних производа.
Све напријед наведене мјере заштите и спасавања проводе надлежне институције, органи и привредна друштва и друга правна лица, свако у
својој области на подручју општине, у свакодневним условима, као своје редовне дјелатности.
Када наведени субјекти нису у стању да самостално извршавају послове из своје дјелатности
усљед ванредних прилика изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама већих размјера,
онда се у заштиту и спасавање укључују и снаге и
средства цивилне заштите, a пo потреби у складу
са Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама, другим прописима и процедурама,
ангажују се средства и материјална добра других
јединица локалне самоуправе, полиције Републике
Српске, средства и материјална добра Федерације
БиХ, Брчко Дистрикт, као и ангажовање Оружаних
снага БиХ.
За руковођење акцијама цивилне заштите на
подручју општине те за обављање других послова
у заштити и спасавању a у складу са Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
основан je Општински штаб за ванредне ситуације
као оперативно стручни орган са Законом утврђеним надлежностима.
За предузимање непосредних мјера за учешћем грађана у спровођењу самозаштите као и мјера
заштите и спасавања које су од значаја за самозаштиту и учествовања у свим активностима цивилне заштите које се спроводе у акцијама заштите и
спасавања људи и материјалних добара, на подручју општине именовани су повјереници цивилне
заштите.
У организацији и спровођењу заштите и
спасавања ангажују се и институције, привредна
друштва, удружења грађана и друга правна лица од
значаја за заштиту и спасавање, a која се сходно
Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, Одлуци о организовању и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања
општине и Одлуке о одређивању привредних друштава и правних лица, носиоца послова и задатака
у провођењу мјера заштите и спасавања на територији општине могу ангажовати на заштити и
спасавању.
Датум: 07. 03. 2014. год.
Ha основу процијењених врста и обима опасности и потреба општине, неопходно je израдити
План заштите и спасавања од елементарних и
друге несреће општине у коме ће бити разрађене
све мјере заштите, као и начин организације и
употребе снага и средстава цивилне заштите.
Продјеном угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, утврђене су природне и
друге несреће које потенцијално могу угрозити
општину као и организацију и начин спровођења
мјера заштите.
Развоју система осматрања, обавјештавања и
узбуњивања и Оперативног центра за осматрање,
обавјештавање и узбуњивање као једног од субјеката од значаја за заштиту и спасавање од елементарне непогоде и друге несреће, треба
посветити посебну пажњу.
Искуства претходних година, када je шире
подручје општине било захваћено масовним пожаром ниског растиња, указује на то да се треба дјеловати превентивно и укључити у ову акцију
мјесне заједнице, шумска газдинства и противпожарну институцију у контроли шума и спречавању
потенцијалне опасности од пожара. У том правцу у
последњих неколико година од стране Шумског
газдинства предузете су мјере у подизању противпожарне заштите на већи ниво, доношењем
Оперативних планова противпожарне заштите
шума за сваку годину и ангажовањем мобилних
тимова пo шумским реонима.
Посебна пажњаје посвећена обуци припадника Ватрогасне јединице.
4. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИВИЛНЕ 3АШТИТЕ
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
Циљеви и задаци цивилне заштите општине
Дервента у периоду од 2014 - 2016. године усмјериће се на доградњу и усавршавање постојећег
система кроз подизање степена заштите људи и
материјалних добара на виши ниво, прилагођавајући се новим условима друштвено економског
развоја општине и друштва у цјелини. У том
правцу потребно je прилагодити организовања и
потребу веће координације и укључивања у актуелне облике система заштите и спасавања.
Наведене циљеве биће могуће остварити кроз:
даљу нормативну доградњу прописа из области
цивилне заштите; примјену одговарајућих превентивних мјера у заштити и спасавању, организовањем цивилне заштите и стрзтстура (субјеката)
заштите и спасавања на новим основама, са јасним
носиоцима одговорности пo цивилној заштити;
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
постизањем вишег нивоа опремљености и обучености снага цивилне заштите и подизања свијести грађана да се укључивањем у активности на
пословима заштите и спасавања штите властити
животи и материјална добра и да се на тај начин
квалитет живота у општини подиже на виши ниво.
5. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СНАГА И СРЕДСТАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Организацију снага цивилне заштите, органа,
организација, привредних друштава и других у
систему заштите и спасавања потребно je прилагодити новим условима друштвено економског
развоја општине и друштва у цјелини.
Посебно треба сагледати питање ангажовања
лица и попуну јединице цивилне заштите, јер престанком важења Закона о одбрани Републике
Српске у пракси je дошло до великих проблема у
вези са избором лица у састав јединица цивилне
заштите као и остваривања њихових права. Ступањем на снагу Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, дефинисан je начин ангажовања и распоред у структуре цивилне заштите
радно способних грађана.
Адекватним рјешавањем питања попуне структура Цивилне заштите, a тиме и њиховог ангажовања кроз законска рјешења у знатној мјери ће се
побољшати функционисање система заштите и
спасавања.
У том правцу постоји потреба за склапањем
одређених уговора са привредним друштвима,
удружењима, организацијама и другим субјектима
од значаја за заштиту и спасавање на подручју општине за извршавање задатака заштите и спасавања и чињења основа за формирање снага цивилне заштите.
Организација снага и средстава цивилне заштите на подручју општине врше се на основу:
- Процјене утрожености општине,
- Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама,
- Уредбе о садржају и начину израде плана
заштите од елементарне непогоде и друге несреће,
- Одлуке о организовању и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања
општине,
- Одлука о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације,
- Одлука о именовању чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације,
- Одлуке о одређивању привредних и правних
лица, носилаца послова и задатака у провођењу
мјера заштите и спасавања на територији општине,
Број 2 Страна 3
- Одлуке о формирању јединица и тимова
цивилне заштите општине.
Ha организовање снага и средстава цивилне
заштите утичу људске, материјалне могућности и
потребе општине.
Опремљеност снага цивилне заштите општине
у периоду 2003- 2013 године je нешто побољшана
и достигла одређен ниво опремљености, првенствено у погледу заштите од пожара, заштите од
поплава и других појава.
Постоји потреба за даљим опремањем јединица и штабова цивилне заштите са савременим
средствима и опремом за заштиту и спасавање, a
која je у складу са европским стандардима. У том
правцу неопходно je наставити са даљим опремањем структура цивилне заштите водећи рачуна о
потребамаи могућностима општине.
Значајан дио материјалних средстава, моторних возила, грађевинских и других машина узима
се из пописа од власника, грађана или правних
субјеката.
6. СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Обавези обучавања и оспособљавања поред
штабова, јединица, тимова, повјереника подлијежу
и грађани. Обучавање се проводи кроз разне
видове обуке као што су:
предавања, курсеви, семинари, презентације
средстава, вјежбе, едукација путем пропагандног
материјала и други специјалистички облици обављања. Поред наведених облика обуке, постоји
потреба за едукацијом дјеце и омладине у основним и средњим школама у вези стицања знања из
области личне, узајамне и колективне заштите.
Циљ обуке je да се све структуре оспособе за
благовремено и ефикасно извршавање мјера и
задатака заштите и спасавања на подручју општине.
Обуке ће се проводити према плановима и
програмима, a тежиште ће бити дато на практично
извођење обуке и вјежби.
7. ОЧЕКИВАНИ ТРОШКОВИ И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Систем заштите и спасавања финансира се из
буџета општине, у коме се за сваку годину, a пo
приједлогу Одсјека цивилне заштите, планирају
одређена средства у складу са могућностима општине.
Поред средстава из буџета општине, систем
заштите и спасавања у области опремања и
Страна 4 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
обучавања, може обезбиједити дио средстава од
међзгнародних донација, кредитних средстава и
Републичке управе цивилне заштите, које се састоје у донирању појединих материјално техничких средстава за јединице цивилне заштите специјализоване намјене и извођење одређене специја-
Датум: 07. 03. 2014. год.
листичке обуке, семинара, курсева за припаднике
појединих јединица.
За ванредне потребе у случају већих елементарних непогода као што су поплаве, земљотреси, суше, клизишта, потребно je планирати
додатна средства у буџету за санирање посљедица
на објектима и инфраструктури.
ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2014 - 2016. ГОДИНА
РЕД.
БР.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
СРЕДСТВА И
OПPEMA
2.
Набавка униформи
за припаднике
јединице ЦЗ и за
чланове општинског
штаба за ванредне
ситуације
Набавка прслука за
спасавање на води
за потребе јединице
ЦЗ за спасавање
на води и под водом
Набавка моторне
муљне пумпе
Набавка агрегата за
снабдевање
електричном
енергијом
Набавка
ватрогасног возила
за брзе интервенције
(навално возило)
са пратећом
опремом
ЦИЈЕНА
УКМ
4.
ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
5.
НОСИЛАЦ
ЗАДАТКА
6.
30 комада
(комплет)
6.000 KM
буџет општине
Одсјек ЦЗ
10 комада
1.000 KM
буџет општине
Одсјек ЦЗ
1 комад
3.500 KM
буџет општине
Одсјек
ЦЗ
буџет општине
Одсјек
ЦЗ
буџет општине
Одсјек
територијална
ватрогасна
јединица
КОЛИЧИНА
3.
1 комад
1 комад
250.000 KM
6.
Набавка возила за
превоз људства
(комби 12 сједишта)
1 комад
15.000 KM
буџет општине
7.
Набавка
регистрофон
централе
1 комад
5.000 KM
буџет општине
3.000 KM
буџет општине
300 KM
буџет општине
8.
9.
Набавка опреме за
1 комплет
спасавање са висине
Набавка торбе
болничара за
јединицу прве
3 комада
медицинске
помоћи
УКУПНО
Одсјек
територијална
ватрогасна
јединица
Одсјек
територијална
ватрогасна
јединица
Одсјек
ЦЗ
Одсјек ЦЗ
283.800, 00 KM
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
- ОБУКА ЈЕДИНИЦА ЦЗ
РЕД.
ШТАБ- ЈЕДИНИЦА ЦЗ
БР.
Обука специјализоване
1.
јединице ЦЗ спасавања на
води и под водом
Обука специјализоване
2.
јединице ЦЗ прве
медицинске помоћи
3.
Обука повјереника ЦЗ
Обука ЈЦЗ за спасавање
4.
од пожара
Обука јединице ЦЗ опште
5.
намјене
Обука јединице ЦЗ за
6.
асанацију терена
УКУПНО
Број 2 Страна 5
РЕДОВНА
ОБУКА
ЦИЈЕНА У KM
КУРСЕВИСЕМИНАРИ
ИЗВОР
финансирања
да
2.000 KM
-
буџет општине
да
700 KM
-
буџет општине
да
1000 KM
-
буџет општине
да
2.000 KM
-
буџет општине
да
1500 KM
буџет општине
да
800 KM
буџет општине
8.000, 00 KM
- УЛАГАЊЕ У ПРЕВЕНТИВУ
РЕД.
БР.
1.
2.
ПРОЈЕКАТ
ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА
Регулација тока ријеке Укрине
у градском дијелу са каналима
и канализацијом код" Новог
моста"
Санација уставе на р. Укрини
и каналу (пројекат једним
дијелом захвата територију
општине Дервента a већим
дијелом општину Брод
ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА
НОСИЛАЦ
ЗАДАТКА
Средства Европске
инвестиционе банке
Надлежно
одјељење и
Одсјек ЦЗ
Средства Европске
инвестиционе банке
Надлежно од
јељење и Одсјек
ЦЗ
3.
Мапирање ризика од поплава
Средства Европске
инвестиционе банке
4.
Предвиђање поплава и рана
упозоравање
Средства Европске
инвестиционе банке
5.
Замјена хидрометеоролошке
станице наријеци Укрини
Средства Европске
инвестиционе банке
6.
Замјена хидрометеоролошке
станице Дервента
Средства Европске
инвестиционе банке
Надлежно
одјељење и
Одсјек ЦЗ
Надлежно
одјељење и
Одсјек ЦЗ
Надлежно
одјељење и
Одсјек ЦЗ
Надлежно
одјељење и
Одсјек ЦЗ
УКУПНО ЗА ДЕРВЕНТУ ОДОБРЕНО ОКО 1.350.000 KM
- ДЕМИНИРАЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ НУС-а
Да би на подручју општине што
прије и што више деминирали
преосталог земљишта
захваћеног минама потребно je
из буџета издвојити средства са
којима би суфинансирали
одређене пројекте
УКУПНО
30.000 KM
Буџет општине
30.000 KM
Одсјек ЦЗ
Страна 6 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
За период 2014 - 2016. година из буџета
општине за опремање, обуку и деминирање
потребно je издвојити укупно 321.800,00 KM a за
превентивна улагања потребно je 1.350.000,00 KM
из средстава Европске инвестиционе банке.
8. Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-36/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
Датум: 07. 03. 2014. год.
III
Начелник општине Дервента и надлежно
одјељење ће у складу са Законом о јавним
набавкама и другим подзаконским актима и актима
општине Дервента, провести поступак јавне набавке у циљу реализације активности из тачке II
овог Плана.
Координацију и праћење провођења овог Плана и намјенски утрошак средстава пo основу продаје шумских дрвних сортимената у 2014. години,
вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и надлежно
одјељење.
IV
Рок за провођење активности из овог Плана je
31.12.2014.године.
37.
Ha основу члана 89. став 8. Закона о шумама
("Службени гласник Републике Српске", број:
75/08 и 60/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћен текст
("Службени гласник општине Дервента, број: 3/13),
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године, донијела је
ПЛАН
годишњег утрошка намјенских средстава од
накнаде пo основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2014. години
V
Саставни дио овог Плана je Рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, о давању сагласности општини Дервента на
Приједлог Плана годишњег утрошка средстава од
накнаде пo основу продаје шумских дрвних сортимената за 2014. годину, број Рјешења: 12.06.2332-90-1/14 од 10.02.2014. године
VI
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
I
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Овим Планом утврђује се износ финансијских
средстава и намјена коришћења средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената у
својини Републике Српске, за општину Дервента.
II
Средства планирана у Буџету општине Дервента за 2014. годину пo основу продаје шумских
дрвних сортимената у својини Републике Српске у
2014. години износе око 35.000,00 KM и користиће
се за изградњу:
1. локалног пута у МЗ Осиња, дионица Осиња
- Аџићи, пo пројекту број: 1106/11;
Број: 01-022-37/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске, рјешавајући пo
захтјеву Општине Дервента, Начелник, број: 02332-2/14 од 31.01.2014. године, на основу члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи ("Службени
гласник Републике Српске", бр: 118/08, 11/09 и
121/12), члана 190. Закона о општем управном
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
поступку ("Службени гласник Републике Српске",
бр: 13/02, 87/07 и 50/10) доноси:
РЈЕШЕЊЕ
Даје се сагласност Општини Дервента на Приједлог Плана годишњег утрошка средстава од
накнаде пo основу продаје шумских дрвних сортимената за 2014. годину.
Образложење
Дана 07.02.2014. године Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде обратила се
Општина Дервента, Начелник, захтјевом број: 02332-2/14 од 31.01.2014. године, којим се тражи
сагласност на Приједлог Плана годишњег утрошка
средстава од накнаде пo основу продаје шумских
дрвних сортимената за 2014. годину, са циљем
законског усклађења. У захтјеву je образложен
утрошак средстава од накнаде пo основу продаје
шумских дрвних сортимената за 2014. годину на
износ од 35.000,00 KM. Чланом 89. став 8. Закона о
измјенама и допунама закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске", број: 60/13")
прописано je: "Надокнада из става 6. oвог члана
уплаћује се на рачун јавних прихода општине или
града, a користи се за изградњу, реконструкцију и
одржавање инфраструктуре и других објеката на
руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, a на
основу годишњег плана о утрошку намјенских
средстава који доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде".
Ha основу поднијетог захтјева, a у складу са
гope наведеним законским рјешењима, одлучено je
као у диспозитиву.
Број: 12.06.2-332-90-1/14
Дана, 10.02.2014. год.
Министар
проф. др Cтево Мирјанић
____________________________________
38.
Ha основу члана 148 б. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 5. Одлуке
о оснивању Одбора за жалбе општине Дервента
("Службени гласник општине Дервента", број:
1/14) и члана 37. и 64. Статута општине Дервента Пречишћени текст ("Службени гласник општине
Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта 2014.
године, донијела je:
Број 2 Страна 7
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор
чланова Одбора за жалбе општине Дервента
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор чланова
Одбора за жалбе општине Дервента (у даљем
тексту: Одбор).
Члан 2.
Одбор има предсједника и два члана и у свом
раду je самосталан.
Члан 3.
У Одбор може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне услове за именовање.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор чланова Одбора, чини
саставни дио ове одлуке, a објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске", дневном
листу " Press RS" и "Дервентском листу ".
Рок за подношење пријава на Конкурс из
члана 1. ове Одлуке je 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила
из става 1. овог члана.
Члан 5.
Поступак за избор Одбора подразумијева
улазни интервју и контролу испуњености услова у
складу са Законом и Одлуком, a спроводи се у року
од 30 дана од дана истека рока за пријављивање
кандидата.
Постзгпак избора Одбора спровешће Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине Дервента, коју
именује Скупштина општине.
Члан 6.
За спровођење ове Одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
Страна 8 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-42/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Рок за подношење пријава на Конкурс из
члана 1. ове одлуке je 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила
из става 1. овог члана.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
39.
Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске",
број 41/03), члана 37. Статута општине Дервента Пречишћени текст ("Службени гласник општине
Дервента", број 3/13) и члана 6. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовања органа у
јавним установама чији je оснивач Скупштина
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број 5/11), Скупштина општине Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању поновног Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе "Центар за културу" Дервента
Члан 1.
Расписује се поновни Јавни конкурс за избор
и именовање три члана Управног одбора Јавне
установе "Центар за културу" Дервента.
Датум: 07. 03. 2014. год.
Члан 4.
Поступак спровођења Конкурса, укључујући
преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање
кандидата, у складу са Законом и Одлуком, извршиће Комисија за избор пo јавном конкурсу за
именовања у Јавној установи "Центар за културу"
Дервента, коју je именовала Скупштина општине
Дервента.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-43/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
Члан 2.
40.
Општи и посебни услови и критеријуми за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе "Центар за културу" Дервента, прописани
су Законом о министарским, владиним и другим
именовањима, Одлуком о утврђивању критеријума
за избор и именовања органа у јавним установама
чији je оснивач Скупштина општине Дервента и
Статутом Јавне установе.
Члан 3.
Поновни Јавни конкурс за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе "Центар
за културу" Дервента, чини саставни дио ове одлуке, a објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу "Press RS" и "Дервентском листу".
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и
члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента- Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 42. Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 6/09Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине
Дервента на 16. сједници, одржаној 6. марта2014.
године, донијела је
РJЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Комисије за избор и
именовање
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
I
Перо Станић разрјешава се дужности члана
Комисије за избор и именовање, на лични захтјев.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-26/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
Број 2 Страна 9
42.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента- Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 50. Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени
гласник општине Дервента", број: 6/09- Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине Дервента
на 16. сједници, одржаној 6. марта 2014. године,
донијела је
РJЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника предсједника
Комисије за вјерска питања
I
41.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и
члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента-Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 42.
Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 6/09Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине
Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта 2014.
године, донијела je
РJЕШЕЊЕ
о избору члана Комисије за избор и именовање
I
За члана Комисије за избор и именовање
Скупштине општине Дервента бира се: Врачевић
Тања, члан.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-27/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
Перо Станић разрјешава се дужности замјеника предсједника Комисије за вјерска питања, на
лични захтјев.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-28/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
43.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и
члана 36. Закона о локапној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента-Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 50. Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени
гласник општине Дервента", број: 6/09-Пречишћени текст и 3/13), Скзшштина општине Дервента
на 16. сједници одржаној 6. марта 2014. године,
донијела je
РJЕШЕЊЕ
о избору замјеника предсједника
Комисије за вјерска питања
Страна 10 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
I
За замјеника предсједника Комисије за вјерска питања Скупштине општине Дервента бира се:
Катанић Бранко, замјеник предсједника.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-29/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
44.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и
члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента- Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 66.
Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени гласник општине Дервента", број: 6/09Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине
Дервента на 16. сједници, одржаној 6. марта 2014.
године, донијела је
РJЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
Савјета за развој пољопривреде и села
I
Перо Станић разрјешава се дужности предсједника Савјета за развој пољопривреде и села, на
лични захтјев.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-30/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Датум: 07. 03. 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
45.
Ha основу члана 30. став 1. алинеја 19. и
члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. Статута општине
Дервента-Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13) и члана 66. Пословника Скупштине општине Дервента ("Службени
гласник општине Дервента", број: 6/09-Пречишћени текст и 3/13), Скупштина општине Дервента на
16. сједници одржаној 6. марта 2014. године,
донијела je
РJЕШЕЊЕ
о избору предсједника Савјета за развој
пољопривреде и села
I
За предсједника Савјета за развој пољопривреде и села Скупштине општине Дервента бира
се: Планинчевић Наде, предсједник.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-31/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
46.
Ha основу члана 148 б. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана
5. став 3. Одлуке о оснивању одбора за жалбе
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број: 1/14) и члана 37. и 64. Статута
општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13), Скупштина општине Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта 2014. године, донијела је:
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Р J Е Ш Е ЊЕ
о именовању Комисије за спровођење Јавног
конкурса за избор чланова Одбора за жалбе
општине Дервента
I
У Комисију за спровођење Јавног конкурса за
избор чланова Одбора за жалбе општине Дервента
(у даљем тексту: Комисија) именују се:
1. Нада Ђурић, предсједник
2. Ана Јовичић, члан
3. Денис Недић, члан
4. Ален Пијетловић, члан
5. Биљана Живковић, члан
Број 2 Страна 11
2014. године утврдила Приједлог рјешења о
именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе општине
Дервента и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године донијела je Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА :
Ово Рјешење je коначно и против њега се не
може уложити жалба, али се може тужбом
покренути управни спор пред Окружним судом у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
II
Комисија из тачке I овог Рјешења именује се
на мандат од 4 (четири) године.
III
Задатак Комисије за спровођење Јавног
конкурса за избор чланова Одбора за жалбе je да
спроведе поступак за избор Одбора у року од 30
дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, a што подразумијева разматрање приспјелих пријава на конкурс, контролу испуњености
услова, утврђивање листе кандидата који су ушли у
ужи избор, улазни интервју са кандидатима и
достављање приједлога предсједнику Скупштине
општине.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
Образложење
Чланом 1486. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05Д18/05 и 98/13)) и чланом
5. став 3. Одлуке о оснивању одбора за жалбе
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента", број: 1/14) прописано je да се за спровођење јавног конкурса за избор Одбора за
жалбе, именује комисија од пет чланова, од којих
су три члана са листе стручњака коју утврђује
Скупштина општине, a два члана су службеници
који имају одговарајуће професионално искуство.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине je на 14. сједници одржаној 25. фебруара
Број: 01-111-32/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
47.
Ha основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 41/03), члана 16.став 6. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07 и 109/12), члана 37.
Статута општине Дервента - Пречишћени текст
("Службени гласник општине Дервента", број
3/13), Скупштина општше Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта 2014. године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе "Центар за
културу" Дервента
1. За вршиоце дужности чланова Управног
одбора Јавне установе "Центар за културу" Дервента именују се:
- Малетић Раденко,
- Кљајић Далибор и
- Мерџановић Нермин.
2. Вршиоци дужности чланова Управног
одбора се именују до завршетка поступка јавне
конкуренције у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Дервента".
Страна 12 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Образложење
Како je досадашњи Привремени Управни
одбор Јавне установе "Центар за културу" Дервента, разријешен дужности, на 15. сједници
Скупштине општине одржаној 04.02.2014. године,
a није извршено коначно именовање чланова
управног одбора ове јавне установе, неопходно je
именовати вршиоце дужности чланова управног
одбора до завршетка поновног поступка јавне
конкЈфенције у складу са законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о
системујавних служби ("Службени гласник
Републике Српске" број: 68/07 и 109/12), Начелник
општине je, за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе "Центар за културу"
Дервента, до завршетка поновног поступка јавне
конкуренције, предложно: Малетић Раденка, Кљајић Далибора и Мерџановић Нермина.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и
против њега се не може уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-33/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
48.
Ha основу члана 33. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Службени гласник Републике
Српске", број: 55/10) и члана 37. и 64. Статута
општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13),
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Просторног
плана општине Дервента
У Савјет за израду Просторног плана општине
Дервента, именују се:
1. Жунић Игор, предсједник Савјета,
2. Марић Синиша, члан
3. Гојковић Славен, члан
4. Живанић Споменка, члан
5. Крагуљац Илијa, члан
6. Бећировић Мирсад, члан
7. Поповић Миро, члан
Датум: 07. 03. 2014. год.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
Образложење
Закон о уређењу простора и грађењу
("Службени гласник Републике Српске", број:
40/13), одредбом члана 192. прописао je да поступци израде и доношења докумената просторног
уређења започети прије ступања на снагу овог
закона окончаће се пo одредбама закона на основу
којег су започети.
Одредбом члана 33. став 1. и 3. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник
Републике Српске", број: 55/10), прописано je да на
приједлог носиоца припреме плана (према одредби
члана 31. став 2. закона, носилац припреме за
израду документа просторног уређења који доноси
скуштина јединице локалне самоуправе je орган
надлежан за послове уређења простора или други
орган или организација коју одреди надлежна
скупштина одлуком о изради плана) надлежна
скупштина именује савјет ради укупног праћења
израде документа просторног уређења, вођења
јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса
зависно од потребе, обима и врсте документа,
односно да се савјет плана формира након ступања
на снагу одлуке о приступању изради, односно
измјени или допуни документа.
Обзиром да je Скупштина општине Дервента,
донијела Одлуку о приступању изради Просторног
плана општине Дервента, број: 01-022-75/13 од
26.04. 2013. године (објављено у "Службени гласник општине Дервента", број: 4/13), a којом je одређено да je Одјељење за просторно уређење
носилац припреме за израду Просторног плана,
предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године донијела je Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и
против истог не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-34/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
49.
Ha основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу ("Службени гласник Републике
Српске", број: 40/13) и члана 37. и 64. Статута
општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13),
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Ревизије дијела
Регулационог плана "РАМПА-САЈМИШТЕ"
I
У Савјет за израду Ревизије дијела Регулационог плана "РАМПА-САЈМИШТЕ", именују се:
1. Живанић Споменка, предсједник Савјета,
2. Томаш Славко, члан
3. Петковић Ђорђо, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у "Службеном гласнику општине
Дервента".
Образложење
Одредбом члана 43. став 1. и 3. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник
Републике Српске", број: 40/13), прописано je да на
приједлог носиоца припреме плана (према одредби
члана 41. став 2. закона, носилац припреме за
израду документа просторног уређења који доноси
скупштина јединице локалне самоуправе je орган
надлежан за послове уређења простора или други
орган или организација коју одреди надлежна
скупштина одлуком о изради плана) надлежна
скупштина именује савјет плана ради укупног
праћења израде документа просторног уређења,
вођења јавне расправе и усаглашавање ставова и
интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, односно да се савјет плана формира након
ступања на снагу одлуке о приступању изради,
односно измјени или допуни документа, на рок док
се тај документ не донесе.
Обзиром да je Скупштина општине Дервента,
донијела Одлуку о изради Ревизије дијела Регулационог плана "РАМПА-САЈМИШТЕ", број:
01-022-14/14 од 04.02. 2014. године (објављено у
"Службени гласник општине Дервента", број:
1/14), a којом je одређено да je Одјељење за просторно уређење носилац припреме Ревизије дијела
Број 2 Страна 13
плана, предложило je Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Дервента на 16. сједници
одржаној 6. марта 2014. године донијела je Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење je коначно и
против истог не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-111-35/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
50.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања Информације о стању безбједности у општини Дервента за период јануар - децембар 2013.
године, Скупштина општине Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта 2014. године, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја
Информацију о стању безбједности у општини
Дервента за период јануар - децембар 2013. године.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-38/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
51.
Ha основу члана 37. Статута општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања Информације о стању безбједности саобраћаја (временски период: 01.01.2013. - 31.12.2013.
године), Скупштина општине Дервента на 16.
Страна 14 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
сједници одржаној 6. марта 2014. године, донијела
je
Датум: 07. 03. 2014. год.
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
ЗАКЉУЧАК
53.
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о стању безбједности саобраћаја (временски период: 01.01.2013. - 31.12.2011 године.
2. Обавезује се општина Дервента да затражи
од ЈП Путеви Републике Српске да на дионици
магистралног пута М 17.2. Дервента - Добој до 12тог км измијени режим саобраћаја и врати у
пријашње стање ограничење брзине.
3. Обавезује се општина Дервента да од ЈП
Путеви Републике Српске затражи реконструкцију
магистралног пута М 17.2 Дервента - Добој на
релацији Дервента до 12-тог KM.
4. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-39/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
52.
Ha основу члана 37. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања Информације о стању у области снабдијевања електричном енергијом, Скупштина општине Дервента на 16. сједници одржаној 6. марта
2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента није усвојила Информацију о стању у области снабдијевања електричном енергијом.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-40/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Ha основу члана 37. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), a након разматрања Информације о упису ученика и стручној
заступљености наставног кадра у школској 2013/
2014. години у основним школама, Скупштина
општине Дервента на 16. сједници одржаној 6.
марта 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Дервента усваја Информацију о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2013/2014.
години у основним школама.
2. Овај закључак објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 01-022-41/14
Датум: 6. марта, 2014. године
Предсједник СО-е
Јозо Баришић, с.р.
____________________________________
54.
Ha основу члана 60. став (1) Закона о
буџетском систему Републике Српске ("Службени .
гласник Републике Српске", број: 121/12), члана 6.
став 1. тачка б) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 36/09 и 52/11) члана 65. Статута
општине Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента", број: 3/13),
Начелник општине Дервента, донио je
ПРАВИЛНИК
О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ
ПОСТУПЦИМА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима (у даљем тексту:
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Правилник), у складу са важећим законима и
прописима, као и усвојеним стандардима, утврђује
се: начин и поступак организовања система
интерне контроле и интерних контролних поступака, a нарочито контролно окружење за примјену
правилника; рачуноводствени контролни поступци; процедуре јавних набавки; поступци процјене
ризика; поступци комуникације; поступци надгледања; доношења буџета и извршавање насталих
обавеза пo основу буџета у органима општине.
Под интерним контролама, у смислу овог
правилника, подразумијева се организација, политике и процедуре које се користе да би се
обезбиједило извршавање послова који су законом
и другим прописима дати у надлежност општине.
Интерна контрола je систем у којем морају да
учествују сви запослени.
II - КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ
Под контролним окружењем се подразумијевају активности, политике и поступци Начелника општине, замјеника начелника општине,
начелника одјељења, шефова одсјека, секретара
скупштине, у погледу планирања и спровођења
активности Општинске управе Дервента, у складу
са законом и подзаконским актима. Начелник општине утврђује структуру и организацију Општинске управе, у складу са критеријумима и принципима прописаним законом. Општинску управу
чине:
1. Одјељење за општу управу,
2. Одјељење за финансије,
3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
4. Одјељење за инспекцијске послове,
5. Одјељење за просторно уређење,
6. Одјељење за стамбено-комуналне послове,
7. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
8. Стручна служба Начелника општине
Запослени у органима општине и општинској
управи, a посебно изабрана лица са посебним овлашћењима и одговорностима, дужни су обезбиједити несметане услове рада, проток информација
неопходних за благовремено и квалитетно обављање пословних активности, вршити правилну
расподјелу овлашћења и надлежности, водити
исправну пословну и кадровску политику и поступати у складу са етичким пословним кодексом и
нормама.
Сви поступци се морају примјењивати, поштујући принципе ефикасности, транспарентности,
јавности, одговорности и законитости.
Број 2 Страна 15
Члан 2.
Општина Дервента je укључена у систем
трезорског пословања.
Трезор општине се састоји из двије оперативне јединице: оперативна јединица "Општинска
управа", оперативна јединица "Остали корисници".
У оперативну јединицу "Општинска управа"
укључено je 8 потрошачких јединица и то: Стручна
служба Скупштине општине, Стручна служба Начелника општине, Одјељење за општу управу,
Одјељење за финансије, Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, Одјељење за просторно
уређење, Одјељење за стамбено- комуналне послове и Одјељење за борачко-инвалидску заштиту.
У ПЈ Скупштине општине евидентирају се сви
издаци (расходи) у вези са радом и функционисањем Скупштине општине (изузев личних примања запослених) и издаци везани за општинску
изборну комисију.
У ПЈ Начелник општине евидентирани су
текући расходи и то: расходи за стручне услуге, пo
судским рјешењима, пo основу репрезентације,
спонзорства, текуће и капиталне дознаке грађанима (једнократне помоћи), остали непоменути
расходи (уговори о дјелу, повремени послови,
котизације, стручни испити и сл.). У овој потрошачкој јединици евидентирају се укупни
капитални расходи (осим набавке постројења и
опреме и издатака за прибављање земљишта). У
овој потрошачкој јединици се врши евидентирање
непокретне имовине у власништву општине (зграде, пословни простори, путеви, улице, тротоари,
водоводи, канализације), као и обавезе пo основу
кредита.
У ПЈ Одјељење за општу управу евидентирани су трошкови роба и услуга везани за
општинску праву и издаци за набавку постројења и
опреме, трошкови цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице. Овдје
се врши евидентирање покретне општинске имовине (канцеларијски намјештај, превозна средства,
опрема).
У ПЈ Одјељење за финансије евидентирају се
расходи за лична примања запослених у општинској управи, услуге платног промета, осигурања и
трезорских лиценци, као и евидентирање потраживања везаних за исплату личних примања (потраживања за рефундацију боловања преко 30 дана и
потраживања за рефундацију плата приправника).
У ПЈ Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности евидентирају се трошкови информисања и друге услуге из надлежности одјељења,
стипендије, подстицаји за пољопривреду и удру-
Страна 16 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
жењима, сви грантови удружењима од јавног интереса и другим удружењима грађана, удружењима
из области спорта, културе и науке, јавним
предузећима, грантови пo пројектима и други.
Овдје je евидентирана и имовина општине која се
налази у метеоролошкој станици, као и потраживања за накнаду за коришћење шума и шумског
земљишта.
У ПЈ Просторно уређење евидентирани су
расходи за припрему земљишта за продају, за
техничке пријеме објеката, прибављање геодетских
подлога за ревизију регулационих и урбанистичких
планова и издаци за прибављање земљишта. Овдје
се врши и евидентирање земљишта у власништву
општине.
У ПЈ Одјељење за стамбено-комуналне послове евидентирано je одржавање и чишћење јавних саобраћајних и зелених површина, комунална
опрема, одржавање и утрошак енергије за јавну
расвјету, санација локалних путева, расходи за
зимску службу улица, тротоара и локалних путева,
и други расходи из надлежности овог одјељења.
У ПЈ Одјељење за борачко-инвалидску заштиту евидентирају се сви видови текућих помоћи
(грантова) и капиталних улагања из категорије
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца одбрамбено отаџбинског рата
Републике Српске. Овдје je евидентиран и дио
имовине општине и то зграде и станови изграђени
за потребе борачке популације и споменици.
У оперативну јединицу "Остали корисници"
укључено je 6 потрошачких јединица и то: Мјесне
заједнице, Центар за социјални рад, Јавна предшколска установа "Трол", Гимназија са техничким школама, Стручна и техничка школа и
Народна библиотека "Бранко Радичевић". Наведени корисници су укључени у систем трезора од
почетка његовог коришћења пo препоруци Министарства финансија и углавном су исте јавне
установе на локалном трезору у свим општинама.
Ступањем на снагу Правилника о критеријумима
за стицање статуса буџетског корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 116/13) у
систем трезора ће бити укључени сви буџетски
корисници.
У ПЈ Мјесне заједнице евидентирани су издаци за робе и услуге везани за потребе Мјесних
заједница на подручју општине Дервента.
ПЈ Центар за социјални рад се финансира из
буџета општине осим средстава социјалне заштите
обезбијеђених из буџета Републике. Укључени су
сви издаци за лична примања, за робе и услуге,
дознаке пo основу социјалне заштите.
Датум: 07. 03. 2014. год.
ПЈ Јавна предшколска установа "Трол" се
највећим дијелом финансира из буџета општине, уз
властити приход од уплата за смјештај дјеце.
Обухваћени су сви расходи у вези личних примања, пo основу роба и услуга и за набавку
постројења и опреме.
Потрошачке јединице Гимназија са техничким школама и Стручна и техничка школа се
дјелимично финансирају из буџета општине и то
расходи пo основу роба и услуга, накнаде превоза
пa пocao и с посла и издаци за набавку постројења
и опреме. Из властитог прихода пo основу
организовања ванредних испита финансирају се
накнаде запосленима који у њима учествују. Плате
запослених у средњим школама финансирају се из
буџета Републике.
ПЈ Народна библиотека "Бранко Радичевић"
се дјелимично финансира из буџета општине и то
расходи пo основу роба и услуга, издаци за набавку
постројења и опреме и лична примања запослених
у завичајној збирци (музеј) која се налази у њеном
саставу. Плате запослених у библиотеци се финансирају из буџета Републике.
Члан 3.
Потрошачке јединице могу стварати обавезе и
користити средства за одређене намјене само до
износа који je утврђен Буџетом, a у складу са
расположивим средствима.
Члан 4.
За извршење Буџета пo Одлуци Скупштине
општине о усвајању Буџета и извршења Буџета
општине Дервента, одговоран je Начелник општине.
III - КРЕТАЊЕ ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ
Члан 5.
Сва улазна финансијско-књиговодствена документација се исти дан пo пријему заводи у
ИНТЕРНУ ДОСТАВНУ КЊИГУ и КЊИГУ УЛАЗНИХ РАЧУНА, на писарници, у складу са
Уредбом о канцеларијском пословању републичких органа управе ("Сл. гласник Републике
Српске", број: 1/04, 13/07) и Упутством о спровођењу канцеларијског пословања републичких
органа управе ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09,
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број 2 Страна 17
99/09, 98/10), и истог или наредног дана доставља
Одјељењу за финансије.
потреби дужег периода ако постоје оправдани
разлози за то.
Члан 6.
Члан 9.
Интерну финансијско-књиговодствену документацију (рјешења која издају надлежна одјељења, закључени уговори, одлуке и закључци Начелника општине, одлуке и закључци Скупштине
општине и други акти) Одјељења општинске
управе примају кроз ИНТЕРНУ ДОСТАВНУ КЊИГУ, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању републичких opгaнa управе и Упутством.
Стручни сарадници из члана 8. (свако из своје
надлежности), врше формалну и рачунску контролу докумената.
Књиговодствена исправа мора садржавати све
потребне елементе и мора бити рачунски тачна.
Члан 7.
Одговарајуће рачуне и докумепте с којима je
пеопходпо упознати руководиоце потрошачких
јединица доставља стручни сарадник економата и
возног парка уз евидентирање у књизи рачуна. Ови
документи се враћају стручном сараднику најкасније у року од три дана уз потпис на докумепту
или предлаже враћање пошиљаоцу уз писмено
образложење.
Члан 8.
Начелник одјељења за финансије кроз ИНТЕРНУ ДОСТАВНУ КЊИГУ и КЊИГУ УЛАЗНИХ РАЧУНА, преузима финансијско-књиговодствену документацију (у даљем тексту: документацију) и друге документе. Одјељење за финансије мора примити документе најкасније 3 (три)
дана након протоколисања.
Истог дана пo преузимању документације:
уговори, одлуке и закључци Начелника општине,
Одлуке и закључци Скупштине општине,
предрачуни, фактуре, грађевинске ситуације,
рјешења која издају надлежна одјељења и друге
документе, Начелник Одјељења за финансије
доставља Стручном сараднику за плаћања и унос
добављача, Стручном сараднику за обрачун плата,
накнада и благајну и Вишем стручном сараднику
за буџет и изворне приходе (сваком из његове
надлежности).
У вези са рачунима и другим документима за
које Одјељење за финансије не посједује уговоре,
предрачуне и доказе о проведеном поступку јавних
набавки, упознаје се референт за јавне набавке или
надлежно одјељење.
Надлежни су дужни доставити Одџељењу за
финансије недостајућу документацију најдуже у
року од 2 (два) дана или обавијестити одјељење о
Члан 10.
Уколико документ није исправан из било ког
разлога, стручни сарадници уз одобрење Начелника одјељења за финансије или Шефа одсјека за
Трезор, враћају документ на исправку пошиљаоцу
уз допис са образложењем.
Члан 11.
Приликом набавке материјала, робе и опреме,
Стручни сарадник економата и возног парка пo
прибављању предрачуна попуњава образац број 1 ПРИЈЕДЛОГ ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ СРЕДСТАВА.
Након потписивања обрасца од стране руководиоца надлежне потрошачке јединице доставља га
Одјељењу за финансије где се провјерава расположивост средстава и доставља на одобравање
Начелнику општине.
Ha основу одобреног приједлога попуњава се
образац за трезорско пословање, уноси у СУФИ и
штампа наруџбеница за набавку коју потписује
Начелник општине, и на тај начин су резервисана
средства пo предрачуну. Тек тада се може преузимати материјал, роба или опрема, и испостављати рачун.
Члан 12.
За сва плаћања за која се не штампа трезорска
наруџбеница, Стручни сарадник за плаћања и унос
добављача попуњава образац број 2 - ЗАХТЈЕВ ЗА
ПЛАЋАЊЕ.
Са Начелником Одјељења за финансије или
Шефом одсјека за Трезор одређује организациону,
економску и функционалну врсту расхода у складу
са Буџетом општине и контним оквиром, и уписује
износ обезбијеђених (расположивих) средстава.
Образац број 2 заједно са документом за
плаћање доставља одговорним лицима у Потрошачким јединицама. Одговорна лица врше суштинску контролу и потврђују потписом и печатом
на обрасцу број 2 да je роба или материјал
Страна 18 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
запримљена, услуга извршена или инвестиција
завршена у уговореном обиму.
Члан 13.
Након овјере од стране одговорног лица
потрошачке јединице најкасније наредног дана
достављају у Одјељење за финансије документацију, уз коју прилажу писмене доказе ако нису
приложени (извјештај надзорног органа, цертификат институције о извршеним испитивањима
квалитета, радни налог, пројекат, програм рада и
друго). Начелник Одјељења за финансије овјерава
захтјев ако je у складу са расположивим средствима у буџету општине. Овјерена документација се
доставља на увид и одобравање Начелнику
општине.
По одобравању плаћања од стране Начелника
општине, попуњава се образац за трезорско
пословање који овјерава начелник одјељења за
финансије. Трезорски обрасци се протоколишу у
Одјељењу за финансије и заводе у интерну књигу.
За оперативну јединицу "Остали корисници"
обрасце за трезорско пословање попуњавају корисници, a потписују их руководиоци буџетских
корисника. Трезорски обрасци буџетских корисника се запримају и протоколишу у Одјељењу за
финансије у роковима прописаним Упутством о
примопредаји трезорских образаца.
Стручни сарадник за унос фактура и наруџбеница уноси књиговодствене податке са
трезорских образаца у СУФИ.
Члан 14.
Aко нема расположивих средстава буџетски
корисник може у посебним случајевима, поднијети
Одељењу за финансије ЗАХТЈЕВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА УНАПРИЈЕД или ПРИЈЕДЛОГ ЗА РЕАЛОКАЦИЈУ средстава у оквиру
своје потрошачке јединице.
Одјељење за финансије оцјењује реалност
захтјева и доставља приједлог Начелнику општине
на одобравање.
Aко се не могу обезбиједити средства исплата
се динамички помјера до висине средстава планираних буџетом на годишњем нивоу или утврђених ребалансом буџета. За стварање обавеза
морају бити обезбјеђена средства буџетом или
ребалансом.
Члан 15.
Од поступка прописаног у члановима 11 до 13
изузима се извршење обавеза пo основу трошења
Датум: 07. 03. 2014. год.
средстава буџетске резерве, пo основу грантова и
свих осталих помоћи које се одобравају закључцима. Корисници наведених средстава подносе захтјеве надлежним потрошачким јединицама, и то:
- из средстава буџетске резерве, спонзорства и
помоћи појединцима, ПЈ Начелник општине,
- из средстава предвиђених Буџетом за помоћ
породицама погинулих бораца, ратних војних
инвалида и бораца одбрамбено отаџбинског рата
ПЈ Одјељење за борачко- инвалидску заштиту,
- из средстава предвиђених Буџетом за помоћи удружењима, јавним предузећима, студентима и друге помоћи из надлежности Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности ПЈ Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности.
Унос средстава одобрених закључком у трезорске обрасце и у СУФИ врши Одјељење за
финансије.
Унос података пo основу редовних грантова у
трезорске обрасце врши Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, које прати и контролу
намјенског утрошка ових средстава. Унос у СУФИ
врши Одјељење за финансије.
Све попуњене обрасце за трезорско пословање овјерава начелник одјељења за финансије,
протоколишу се у овом одјељењу и заводе у
интерну књигу.
Члан 16.
Плаћања унесена у СУФИ врши Стручни
сарадник за плаћање, унос добављача и поравнања,
штампа фајл за електронско плаћање који потписује један од овлаштених лица чији je потпис
депонован у банци.
По преузимању извода од банака стручни
сарадник за плаћања врши поравнања извода са
исплатама из трезорског система.
Члан 17.
У складу са прописима и на основу достављених докумената Стручни сарадник за обрачун
плата, накнада и благајну врши:
-обрачун плата и накнада за запослене у општинској управи на основу спискова и евиденције
о присуству на послу потписаних од стране
руководилаца потрошачких јединица,
- обрачун накнада за скупштинске одборнике
на основу захтјева секретара СО-е,
- обрачун накнада за чланове комисија и
надзорних органа на основу рјешења, уговора и
извјештаја, a за чланове ОИК на основу захтјева
овјереног од стране предсједника ОИК;
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
- обрачун накнада пo основу закључених
уговора о раду, о повременим пословима и уговора
о дјелу,
- обрачун путних трошкова у складу са
Уредбом и закључком Начелника општине,
- обавља благајничке послове у складу са
прописима.
Исплата плата и осталих личних примања
врши се преносом средстава са јединственог рачуна Трезора (ЈРТ) на текуће рачуне запослених и
других корисника у одговарајућим банкама.
Обрачуне личних примања и спискове за банке потписује Начелник општине или Начелник
одјељења за финансије.
IV - НАБАВКЕ ГОРИВА, ОБРАЧУН И
ИСПЛАТА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, УПЛАТЕ И ИСПЛАТЕ ПРЕКО
БЛАГАЈНЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ - КЊИЖЕЊЕ
Број 2 Страна 19
Уколико се користе путничка возила општине
стручни сарадник економата и возног парка попуњава налоге за возила, a одобрава Начелник
општине.
Коришћење властитог путничког аутомобила
за службено путовање одобрава Начелник општине
када нема на располагању службено возило.
Накнада трошкова превоза у том случају обрачунава се у висини 20% цијене литре горива пo
пређеном километру.
Члан 19.
По захтјеву Начелника одјељења за општу
управу, Стручни сарадник економата и возног
парка попуњава потврду за набавку погонског
горива коју потписује Начелник општине. Стручни
сарадник економата и возног парка води
евиденцију о издатим потврдама за набавку горива
и количинама пo возилима и корисницима.
Члан 18.
Члан 20.
Службено путовање у земљи врши се на
основу налога за службено путовање, које издају
потрошачке јединице за своје запослене, a
одобрава Начелник општине.
Службено путовање у иностранство врши се
на основу рјешења Начелника општине и налога за
службено путовање.
Евиденцију о путним налозима воде службеници који попуњавају путне налоге. Путни
налог треба читко попуњавати и тачно навести
проведено вријеме на службеном путовању, обављене послове, навести да ли je била обезбијеђена
храна или приложити доказ из Kojer се може
закључити да није била обезбијеђена храна, као и
укупне трошкове путовања. Уз извјештај о
обављеном путовању, који потписује лице које je
било на службеном путу овјерава Начелник
општине, обавезно се прилаже документација у
вези са насталим путним трошковима.
Обрачун и исплата накнада за службено
путовање врши се на основу Уредбе о накнадама за
службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске
("Сл. гласник Републике Српске", број: 73/10) и
закључка Начелника општине.
Путни налог се мора доставити на реализацију најкасније 3 дана пo завршетку службеног
путовања.
Обрачун и правдање аконтације за службено
путовање мора се извршити у року од 3 дана пo
завршетку службеног путовања.
У складу са Уредбом о условима и начину
плаћања готовим новцем ("Сл. гласник Републике
Српске", број: 86/12) и Одлуком о утврђивању
благајничког максимума врше се све исплате из
благајне Трезора.
Висину благајничког максимума за текућу годину утврђује одлуком Начелник општине почетком финансијске године или пo указаној потреби.
Чек за подизање готовине потписује Начелник
општине или Начелник за финансије када се укаже
потреба за готовим новцем у складу са благајничким максимумом.
Благајнички дневник се закључује сваког дана
уколико je било промјена. Благајнички дневник са
комплетираном документацијом овјерава Начелник
за финансије, и предаје се на књижење у главну
књигу Трезора општине.
Главни књиговођа врши још једном формалну
контролу докумената, попуњава прописани образац Трезора број 3. и уноси га у СУФИ.
Члан 21.
Главни књиговођа евидентира основна средства, обрачунава амортизацију и усаглашава стварно и књиговодствено стање. Врши унос и
књижење у СУФИ наплаћених прихода и жиро
рачуна на основу банковних извода.
Ha основу свих проведених књижења у помоћним књигама и у главној књизи, сачињавају се
финансијски извјештаји.
Страна 20 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Члан 22.
VI - НАБАВКА РОБА, ВРШЕЊЕ УСЛУГА
И УСТУПАЊА РАДОВА
Начелник општине доноси посебне правилнике којима се регулише коришћење одређених издатака и расподјела новчаних средстава из Буџета.
V - ИЗРАДА
ВЈЕШТАЈА
ФИНАНСИЈСКИХ
Датум: 07. 03. 2014. год.
ИЗ-
Члан 25.
Поступак набавке роба, радова и услуга
проводи се у складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине.
Члан 23.
Члан 26.
Израду финансијских извјештаја врше одговорна лица, у зависности од врсте извјештаја, a у
складу са Законом о Буџетском систему Републике
Српске, Правилником о финансијском извјештавању за кориснике прихода Буџета Републике,
општина, градова и фондова и Међународним
рачуноводственим стандардима за јавни сектор.
Потрошачке јединице проводе процедуру
набавке роба, вршења услуга и уступања радова,
свако из своје надлежности a у складу са законом.
Надлежна потрошачка јединица идентификује
потребе за набавком роба, вршењем услуга и
уступањем радова и подноси захтјев за јавну
набавку на обрасцу ДЕ-ОБ-018. Три примјерка
захтјева попуњеног и потписаног од стране
руководиоца потрошачке јединице, достављају се
Одјељењу за финансије. Виши стручни сарадник за
план и анализу Буџета уписује захтјев у КЊИГУ
НАБАВКЕ, попуњава податке везане за одјељење и
овјерене захтјеве од стране Начелника одјељења
доставља Стручној служби начелника општине.
Одобрен захтјев за јавну набавку од стране
Начелника општине Стручна служба начелника
општине враћа пo један примјерак надлежном
одјељењу и Одјељењу за финансије.
Члан 24.
За израду финансијских извјештаја користе
се: Главна књига и помоћне књиге, Буџет општине
и Извјештај о попису имовине.
Шеф одсјека за Трезор припрема и доставља
Министарству финансија Републике Српске сљедеће финансијске извјештаје:
- мјесечни извјештај о кредитном задужењу,
- мјесечни извјештај (Образац 1 и Преглед
примљених трансфера),
- квартални извјештај (Образац 2, Образац За,
Образац 36, Образац 7, ПИБ и ПИФ) и
- консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета јединице локалне самоуправе (Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Образац 4, Образац 7, ПИБ, ПИФ и Напомене
уз финансијски извјештај).
Консолидовани годишњи финансијски извјештај се, у прописаном року, доставља и АПИФ-у.
Виши стручни сарадник за план и анализу
Буџета припрема сљедеће извјештаје:
- Годишњи и полугодишњи извјештаји о
извршењу Буџета;
- Информација о извршењу Буџета за период
од: 01.01. до 31.03. и од 01.01. до 30.09.
Извјештаје и информације о извршењу Буџета
разматра Скупштина општине.
Стручни сарадник за обрачун плата, накнада и
благајну сачињава Образац 1002- Мјесечна пријава
за порез пo одбитку, који се у прописаном року
доставља Пореској управи и Евиденционе листове
који се достављају Фонду ПИО до 31.03. текуће
године за претходну годину.
Члан 27.
Надлежна одцељења припремају спецификацију предметних радова, роба и услуга, пројектне
задатке и остало што je предмет набавке и достављају референту за провођење поступка јавних
набавки уз попратни акт којим одређују референта
из надлежног Одјељења који ће се старати о
провођењу уговора.
Чланове комисије за отварање и прихватање
понуда предлаже Стручна служба Скупштине
општине, Стручна служба Начелника општине и
начелници Одјељења Општинске управе Дервента
(свако из своје надлежности), a именује je
рјешењем Начелник општине. Комисија за јавне
набавке врши отварање приспјелих понуда и
њихову анализу и оцјену.
По извршеном поступку вредновања понуда
на основу тендерске документације, приједлога
најповољнијег понуђача од стране комисије и одабира најповољнијег понуђача за набавку од стране
Начелника општине, Начелник општине потписује
уговор.
Стручна служба начелника општине je дужна
одмах пo потписивању уговора путем ИНТЕРНЕ
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
ДОСТАВНЕ КЊИГЕ, доставити Одцељењу за
финансије пo један примјерак: закљученог уговора
и друга документа из којих произилазе финансијске обавезе Буџета општине.
VII - ОДРЖАВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ,
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ ИМОВИНЕ
Члан 28.
Руководиоци потрошачких јединица достављају потребе за набавком основних средстава
Начелнику опште управе. Стручни сарадник
економата и возног парка прибавља предрачун,
резервише средстава у Одсјеку за Трезор и врши
набавку основних средстава. По извршеној
набавци врши дистрибуцију основних средстава и
опреме корисницима. По приспјећу, документи за
плаћање достављају се Одјељењу за финансије пo
прописаном поступку.
Члан 29.
Ha основу личних запажања, пријаве или
захтјева од Одјељења Општинске управе и стручних служби, интервенције и оправке информатичке опреме, уређаја и инсталација врши
Самостални стручни сарадник за информатички
систем, a интервенције и оправке намјештаја и
инвентара врши кућни мајстор. Уколико кварове
не могу отклонити сачињавају приједлог рјешавања Начелнику одјељења за општу управу.
Члан 30.
У Одсјеку за Трезор, пo извршеном плаћању
врши се евидентирање имовине у Главној књизи
Трезора.
Поступак пописа имовине и обавеза и усклађивања стварног стања са књиговодством проводе
пописне комисије и централна пописна комисија,
које именује рјешењем Начелник општине.
Попис имовине и обавеза се врши према
Плану пописа, a у складу са Правилником о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза ("Службени гласник Републике Српске",
број: 71/10).
VIII - ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ, КАПИТАЛНЕ
ПОМОЋИ И КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
Број 2 Страна 21
Члан 31.
Појединци, односно физичка лица из категорије породица погинулих бораца, ратних
војних инвалида и бораца одбрамбено отаџбинског
рата захтјев за текуће помоћи подносе Одјељењу за
борачко-инвалидску заштиту преко писарнице.
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту у
складу са програмом мјера остваривања минимума
права и солидарног рјешавања питања породица
погинулих бораца, РВИ и бораца OOP предлаже
закључак о одобравању текуће помоћи и на основу
донесеног закључка Начелника општине врши се
исплата.
Члан 32.
Појединци, односно физичка лица која не
припадају категорији из члана 32., подносе захтјев
за текуће помоћи Начелнику општине преко
писарнице.
Комисија коју именује Начелник општине
утврђује приједлог за додјелу помоћи на основу
постојећих критерија, a исплата се врши на основу
закључка Начелника општине.
Члан 33.
Захтјеве за текуће помоћи, капиталне помоћи
и капитална улагања, организације, установе и
удружења подносе надлежним потрошачким јединицама или Начелнику општине.
Организације и установе морају уз захтјев
приложити пројекат који желе финансирати из
тражене помоћи, предрачун, рачун или други
документ којим доказују потребу за средствима.
Текуће и капиталне помоћи за организације и
установе исплаћују се на основу закључка Начелника општине или Одлуке Скупштине општине.
Члан 34.
Ha основу поднесених захтјева за капиталне
помоћи и капитална улагања из програма капиталних улагања, Комисија за капитална улагања
сачињава приједлог Програма капиталних улагања
рангирањем пројеката у складу са политиком
инвестирања и развоја општине. Ha бази усвојеног
Програма капиталних улагања од стране скупштине општине потребно je да прије реализације
плаћања, корисници капиталних помоћи доставе
комплетну документацију о проведеном поступку
јавне набавке. Једна варијанта je закључивање заједничког уговора са извођачем радова и кори-
Страна 22 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
сником помоћи, a плаћање обавезе пo уговору се
врши према испостављеним грађевинским ситуацијама или рачунима. Друга варијанта je закључење
уговора са корисником помоћи када се утврди да
су створени услови за закључење a средства се
дозначују на рачун корисника.
Капиталне помоћи се односе на суфинансирање имовине која није у власништву општине.
IX ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА
Члан 35.
Ha основу административних и рачуноводствених интерних контролних поступака, утврђених
овим Правилником, утврђују се поступци са средњим и високим ризиком те поступци надгледања
и то:
1. достављање документације из других
одјељења, нижих буџетских корисника и других у
Одјељење за финансије,
- степен ризика: средњи,
поступак надгледања: упоређивање података
из књиге протокола са интерном пријемном књигом на крају седмице за претходну седмицу,
2. достављање документације из Одјељења за
финансије начелнику општине, Стручној служби
општине, Министарству финансија PC и другим
институцијама,
- степен ризика: средњи,
- поступак надгледања: упоређивање података
из књиге протокола према роковима и прописаним
обавезама,
3. достављање општих аката на објављивање у
Службеном гласнику општине Дервента
- степен ризика: средњи,
- поступак надгледања: упоређивање података
из књиге протокола са објављеним актима у
општинском службеном гласнику,
4. провођење реалокације буџетских средстава: степен ризика: високи, поступак надгледања: упоређивање реалоцираних средстава
према буџету и одлуци о извршењу буџета,
(Постојање ризика je смањено укључивањем
општине у систем трезорског пословања. Уносом
средстава у систем омогућено je праћење издатака
пo намјени и динамици те je смањен ризик
ненамјенске потрошње као и потрошње изнад
планиране динамике).
5. доношење буџета на нивоу општине,
- степен ризика: високи,
- поступак надгледања: упоређивање података
са извршењем и процјеном буџета за претходну
годину, процјеном прихода и расхода за текућу
Датум: 07. 03. 2014. год.
годину, адекватно функционисање локалне власти,
упоређивање са дугорочном стратегијом општине,
6. попис (стална средства, ситан инвентар и
материјал, новчана средства, потраживања, обавезе
и извори средстава),
- степен ризика: висок,
- поступак надгледања: текуће и годишње
усклађивање у главној књизи општине.
7. обрачун плата, накнада и других личних
примања, пореза и доприноса и други обрачуни,
- степен ризика: висок,
- поступак надгледања: упоређивање са кадровским евиденцијама, другим интерним актима и
рачунима банака.
8. дознака средстава у виду грантова буџетским корисницима,
- степен ризика: висок
- поступак надгледања: Начелници одјељења
врше упоређивање извршења према усвојеном
буџету,
9. плаћање рачуна и других обавеза, евиденција података и извјештавање,
- степен ризика: висок,
- поступак надгледања: упоређивање према
исказаним или уговореним обавезама и упоређивање према прописаним процедурама. Усаглашавање стање према добављачима најмање једном
годишње. Општина Дервента користи електронско
плаћање што доприноси смањењу ризика погрешних исплата и смањењу трошкова платног
промета.
10. Праћењем задужења и наплате локалних
прихода предузимањем судских поступака наплате
побољшана je наплативост и смањен ризик њихове
наплате и евентуалне застарјелости потраживања.
Проијена наплативости потраживања која се у
складу са Правилником о рачуноводству врши
крајем сваке године такође утиче на смањење
ризика.
11. Смањен ризик у смислу ефикасније контроле буџетских корисника и смањења трошкова
постиже се обављањем књиговодствених послова
за одређени број јавних установа и за Територијалну професионалну Ватрогасну јединицу у
оквиру Одјељења за финансије.
X - ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА
Члан 36.
Поступци информисања су интерни и екстерни.
Интерни поступци информисања су сви поступци из овог Правилника који се односе или се
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
користе у општини. Екстерни поступци информисања односе се на све кориснике финансијских
извјештаја, података и документа проистеклих из
поступака прописаних овим Правилником, укључујући финансијске извјештаје, податке и документа који се посебним актима презентују или достављају на увид или коришћење надлежним
институцијама.
Одговорна лица су дужна документоване
финансијске информације користити у поступку
предлагања и доношења пословних одлука са циљем побољшања квалитета рада Административне
службе и пословног окружења.
Број 2 Страна 23
Број: 02-022-33
Датум: 06.03. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
55.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске" број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 65. Статута
општине Дервента (Сл. гласник општине Дервента", број 3/13- Пречишћен текст) Начелник
општине донио је
XI - ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА
Члан 37.
Интерна контрола je систем у коме морају
учествовати сви запослени, a обухвата широк спектар специфичних процедура, укључујући контроле у рачуноводству, процесима, јавним
набавкама, разграничавању дужности и овлашћења
у финансијском извјештавању, заштити имовине и
података, провођењу закона и других подзаконских
прописа, и других питања која се директно не
односе на функције рачуноводственог система.
Интерна ревизија je независна и објективна
активност интерног ревизора која даје стручно
мишљење и савјетодавног je карактера, a сврха joj
je побољшање пословања буџетских корисника.
Интерна ревизија помаже у испуњавању задатих
циљева, потицањем и увођењем системског и дисциплинованог приступа раду, којим се унапређује
дјелотворност процеса везаних за управљање
ризицима, контролу и одговорно управљање.
Интерна ревизија дужна je сачинити извјештај
о надгледању интерних контролних поступака,
утврдити евентуалне пропусте и одговорност лица
и предложити мјере за отклањање утврђених
недостатака.
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују Критеријуми за
расподџелу средстава Удружењима грађана и невладиним организацијама које дјелују на подручју
општине Дервента и која су регистрована на основу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени гласник PC" бр.52/01,
42/05).
Члан 2.
Средства се додјељују Удружењима грађана невладиним организацијама која су регистрована у
складу са законима a чији програми, активности и
пројекти су везани за развој локалне управе и
удружења грађана a изузетно и другим правним
лицима који испуњавају прописане Критеријуме у
овој Одлуци.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о интерним контролним поступцима ("Службени гласник општине
Дервента", број 3/06, 6/09, 2/10 и 1/11).
Удружењима грађана средства ће се додјељивати путем:
1. Грант средстава утврђених Одлуком СО
Дервента
2. Финасирањем или суфинансирањем пројеката (програма).
Члан 39.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Дервента".
Расподјелу средстава врши Начелник општине Дервента на основу Јавног позива или директног захтјева Удружења грађана a на приједлог
Члан 38.
Страна 24 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Комисије за расподјелу средстава пo пројектима и
програмима НВО организација - удружења грађана
или Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и према Критеријума утврђених овом Одлуком.
Члан 5.
Средства планирана буџетом општине Дервента расподјељују се Удружењима грађана чији
програми, пројекти и активности испуњавају неке
од следећих Критеријума:
1. Помажу рјешавању проблема дјеце, омладине, незапослености, старих особа и других грађанских иницијатива које помажу развоју општине
Дервента.
2. афирмишу и помажу развој предузетништва, међусобни проток информација, промовисање
свих позитивних потенцијала општине
3. афирмишу и помаже повећању туристичких
и еколошких активности и очувању животне
средине
4. афирмишу стварању позитивног имиџа
општине
5. побољшљвљју партиципацију грађана у
процесу одлучивања и подижу ниво демократизације у локалној самоуправи
6. Удружења грађана имају ангажоване волонтере
7. Промовише се права жена, рањивих категорија и националних мањина
8. Дефинисаност пројекта у географском,
социјалном и културном контексту
9. Самоодрживост пројектних приједлога
10. Усаглашеност пројектних активности са
другим сличним пројектима
11. Иновативни аспект пројекта
12. Спремност за сарадњу и партнерским односима са другим удружењима грађана и органима
и институцијама јавног сектора
13. Јавна признања за резултате пројекта
14. Програми, пројекти и активности одобрени од других донатора при чему општина Дервента суфинансира до 20% одобрених средстава
15. Културно-умјетнички програми се одвијају у Дервенти
16. Програми, пројекти и активности се уклапају у пројекте културе предвиђене за ту годину
17. Афирмише се фолклор, сликарство и
пјесништво кроз партнерски однос са умјетницима
ван општине Дервента
18. Програми, пројекти и активности развијају
креативне способности становништва у Дервенти
19. Издавање научних дијела везаних за општину Дервента
Датум: 07. 03. 2014. год.
20. Обухваћање што већег броја становништва свих категорија (што већи број учесника и
корисника)
21. Посјета гледалаца одржаном културноумјетничком догађају
22. Спортски програми, пројекти и активности дају приоритету такмичење млађих категорија
(пјетлића, пионира, кадета и јуниора)
23. Одобрена средства се троше на развојне
компоненте спорта у односу на административне
трошкове
24. Масовност програма спортске активности
и број такмичара
25. Традиција и препознатљивост општине
Дервента преко спортских колектива
26. Одлазак на званична такмичења PC, БиХ и
других земаља
27. Транспарентност и јавност у раду са
одобреним средствима.
28. Афирмација младих и њихово ангажовање
у друштву
29. Развој омладинског организовања и
рјешавању проблема омладине
30. Организовање спортских манифестација
са што већим учешћем основних и средњих школа
31. Информисаност омладине и организовање
јавних трибина
32. Развијање пројеката везаних за борбу против дроге, алкохола, трговине бијелим робљем и
сл.
33. Активности везане за запошљавање омладине
34. Сарадња са другим омладинским организацијама и омладинским мрежама као и формирање
кровне омладинске организације.
35. Ангажовање студената из Универзитетских центара из БиХ и Србије
36. Афирмација омладинског дјеловања и
партиципација омладине у сферама одлучивања
37. Остале активности које доприносе побољшању и промовисању општине Дервента
Члан 6.
Елиминаторни Критеријуми су везани за
следеће:
- недостају формални услови за кандидовање
пројекта
- неусаглашена законска регулатива
- превелики административни трошкови и
трошкови особља
- трошкови репрезентације у оквиру пројекта
су несразмјерно велики
- пројекту недостаје јасан приказ резултата
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
- пројекат није јасан и недостају му кључне
информације
- пројекат неће допринијети развоју сарадње
цивилног друштва и општине Дервента
- не достављање финансијских извјештаја за
провјеру пословања на основу захтјева надлежних
Служби
Члан 7.
За оцјену програма, пројекта или активности
користи се скала од 0 до 10 поена коју чланови
Комисије користе за бодовање према овим Критеријумима. Коначна оцјена програма, пројекта
или активности представља збир бодова подијељен
бројем чланова који су учестовали у оцјени
(просјечна оцјена).
Елиминаторна просјечна оцјена програма,
пројекта или активности износи 5,00 бодова.
Члан 8.
Приједлог пројекта,програма или активности
Удружења грађана који су оцијенили чланови
Комисије или Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности и приједлогом новчаног износа доставља се у виду препоруке Начелнику општине на
одобравање.
Начелник општине може да одбије или измјени дијелове предложених програма и о својој
одлуци обавјештава Комисију.
Члан 9.
Након позитивне одлуке Начелника општине
Дервента о приједлогу пројекта, програма или
активности креће се у реализацију и финансирање
наведених активности.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи:
- Одлука о критеријумима расподјеле средстава удружењима грађана и невладиним организацијама општине Дервента ("Сл.гласник
општине Дервента" број 4/06 и 8/07),
- Одлука о критеријумима расподјеле средстава спортским удружењима општине Дервента
("Сл.гласник општине Дервента" број 4/06 и 8/07),
- Одлука о критеријумима расподјеле средстава омладинским организацијама на подручју
општине Дервента ("Сл.гласник општине Дервента" број 4/06),
Број 2 Страна 25
- Одлука о критеријумима расподјеле средстава из области културе и науке општине
Дервента ("Сл.гласник општине Дервента" број
4/06 и 8/07),
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у Службеном гласнику општине
Дервента.
Број: 02-40-148
Датум: 13.02. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
56.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске" број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 65. Статута
општине Дервента (Сл. гласник општине Дервента", број 3/13- Пречишћен текст) Начелник општине донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за расподјелу средстава
пo пројектима и програмима НВО
организација - удружења грађана
1. Формира се Комисија за расподјелу средстава пo пројектима и програмима НВО организација - удружења грађана у саставу:
- Пајић Драган, предсједник
- Новић Срђан, члан
- Радановић Дражана, члан
- Пелесић Фадил, члан из реда удружења
грађана
- Шаин Весна, члан из реда удружења грађана
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да
у складу са пристиглим захтјевима Удружења грађана - НВО организација на основу објављеног
Јавног позива за избор пројеката (програма) НВО
организација - удружења грађана који ће се финансирати из Буџета општине Дервента и према
Одлуци о критеријумима о расподјели средстава
удружењима грађана и невладиним организацијама:
- Изврши провјеру формалне усклађености
поднесеног захтјева од стране Удружења грађана НВО организације
Страна 26 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
- Изврши оцјењивање и анализу пристиглог
пројекта (програма) према Критеријумима
- Сачини Записник о оцјењивању и приједлогу
пpeпopjoce о пристиглом програму, пројекту и
активности
- Предложи Начелнику општине евентуални
новчани износ за финансирање програма, пројекта
и активности
3. Ово рјешење објавити у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Број: 02-111-22
Датум: 13.02. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
57.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), члана 5. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ"; број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о
интерним процедурама у поступку јавних набавки
роба, услуга и радова у Општинској управи
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента" број 10/13) и члана 65. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број 3/13) Начелник општине
Дервента, донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке
1. У Комисију за набавке именују се:
- Синиша Марић, мр арх.,предсједник
- Миро Поповић, грађ. тех., члан
- Ана Јовичић, дипл. правник, члан
2. За секретара комисије без права гласа
именује се Миле Стринић, дипл. ек.;
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда, у предмету Израда Просторног
плана општине Дервента до 2025. године, дана 25.
02. 2014. године са почетком у 12 часова,
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с
Датум: 07. 03. 2014. год.
извјештајем о раду и разлозима издавања такве
препоруке и записницима са сваког затвореног
састанка.
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Број: 02-404-5/14
Датум: 18.02. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
58.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), члана 5. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ"; број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о
интерним процедурама у поступку јавних набавки
роба, услуга и радова у Општинској управи
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента" број 10/13) и члана 65. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број 3/13) Начелник општине
Дервента, донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке
1. У Комисију за набавке именују се:
- Синиша Марић, мр атрх.,предсједник
- Миро Поповић, грађ. тех., члан
- Ана Јовичић, дипл. правник, члан
2. За секретара комисије без права гласа
именује се Миле Стринић, дипл. ек.;
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда, у предмету Израда Ревизије
дијела Регулационог плана "Рампа - Сајмиште",
дана 03. 03.2014. године са почетком у 12 часова,
- бтвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с извјештајем о раду и разлозима издавања такве препоруке и записницима са сваког затвореног састанка.
4. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Дервента".
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број: 02-404-6/14
Датум: 25.02. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
59.
Ha основу члана 7. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 и 87/13), члана 5. Упутства 0 примјени
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ"; број 3/05 и 24/09), члана 15. Правилника о
интерним процедурама у поступку јавних набавки
роба, услуга и радова у Општинској управи
општине Дервента ("Службени гласник општине
Дервента" број 10/13) и члана 65. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број 3/13) Начелник општине
Дервента, донио je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за набавке
1. У Комисију за набавке именују се:
- Марић Даринка, грађ. тех., предсједник
- Чучковић Михајло, правник, члан
- Новић Срђан, дипл. инж. саоб., члан
2. За секретара комисије без права гласа
именује се Стринић Миле, дипл. ек.
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења
je да на основу Конкурентског захтјева за достављање понуда за чишћење улица u уличног
појаса у току 2014. године, дана 12. 03. 2014.
године са почетком у 12 часова,
- отвори пристигле понуде,
- изврши анализу понуда и након окончања
поступка достави Начелнику општине, препоруку
о додјели уговора најповољнијем понуђачу, с извјештајем о раду и разлозима издавања такве препоруке и записницима са сваког затвореног састанка.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Дервента".
Број: 02-404-8/14
Датум: 10.03. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
Број 2 Страна 27
60.
Ha основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 10.
став 2. Одлуке о грађевинском земљишту - Пречишћени текст ("Службени гласник општине Дервента" број: 12/09), и члана 65. Статута општине
Дервента - Пречишћени текст ("Службени гласник
општине Дервента", број: 3/13), Начелник општине
Дервента, донио je
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за утврђивање почетне
продајне цијене грађевинског земљишта
I
1. Формира се Комисија за утврђивање почетне продајне цијене грађевинског земљишта, у
саставу:
- Кесер Грозда, предсједник,
- Павковић Зорка, стални судски вјештак
грађевинске струке, члан
- Бећаревић Љубица, стални судски вјештак
економске струке, члан
- Жунић Игор, члан,
- Ковачевић Сњежана, члан,
- Матић Вихор, секретар Комисије.
2. Задатак Комисије из тачке 1. Рјешења je да
утврди почетну продајну цијену грађевинског
земљишта, водећи рачуна о намјени земљишта,
положају истог у насељу, уређености истог и
информацијама о кретању цијена земљишта.
II
3. Почетна продајна цијена грађевинског
земљишта утврђена на начин из претходне тачке,
примјењује се док траје поступак продаје истог
земљишта, a најдуже једну годину.
4. Комисија се именује на период од једне
године.
5. Престаје да важи Рјешење о формирању
Комисије за утврђивање почетне продајне цијене
грађевинског земљишта, број: 02-111-77 од 19.12.
2012. године, ("Службени гласник општине Дервента", број: 16/12).
6. Ово рјешење објавити у "Сужбеном гласнику општине Дервента".
Страна 28 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Oбразложење
Одредбом члана 10. и 49. Одлуке о грађевинском земљишту- Пречишћени текст ("Службени
гласник општине Дервента", број: 12/09) прописано je да се почетна цијена градског грађевинског
земљишта утврђује на основу процјене извршене
од стране комисије за проијену грађевинског
земљишта коју именује начелник општине на
период од једне године, односно да се одредбе које
се односе на градско грађевинско земљиште
примјењују и на остало грађевинско земљиште.
Комисија има пет чланова од којих најмање
један члан мора бити стални судски вјештак
грађевинске струке, a један економске струке.
Задатак Комисије je да утврди почетну продајну цијену грађевинског земљишта, водећи
рачуна о намјени земљишта, положају истог у насељу, уређености истог и информацијама о кретању цијена земљишта.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта која се утврди на наведени начин, при-
Датум: 07. 03. 2014. год.
мјењује се док траје поступак продаје истог
земљишта, a најдуже једну годину.
C обзиром да се Комисија именује на период
од једне године, престаје да важи Рјешење о
формирању Комисије за утврђивање почетне продајне цијене грађевинског земљишта, број: 02-11177 од 19.12. 2012. године ("Службени гласник
општине Дервента", број: 16/12).
Из напријед наведених разлога одлучено je
као у диспозитиву рјешења.
Упутство о правном лијеку Против овог рјешења именовани имају право да уложе приговор
начелнику општине Дервента у року од осам дана
од дана достављања рјешења.
Број: 02-111-36
Датум: 12.03. 2014. године
Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
____________________________________
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број 2 Страна 29
Страна 30 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Датум: 07. 03. 2014. год.
Датум: 07. 03. 2014. год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Број 2 Страна 31
САДРЖАЈ
Ред. број.
Страна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
36. Програм развоја Цивилне заштите општине Дервента
у области заштите и спасавања за 2014-2016. годину ...........................................................................1
37. План годишњег утрошка намјенских средстава од накнада
пo основу продаје шумских дрвних сортимената у 2014. години........................................................6
38. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор чланова
Одбора за жалбе општине Дервента .......................................................................................................7
39. Одлука о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Јавне установе "Центар за културу" Дервента.........................................................8
40. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање ............................................................8
41. Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање ....................................................................9
42. Рјешење о разрјешењу замјеника предсједника Комисије за вјерска питања ....................................9
43. Рјешење о избору замјеника предсједника Комисије за вјерска питања.............................................9
44. Рјешење о разрјешењу предсједника Савјета за развој пољопривреде и села ..................................10
45. Рјешење о избору предсједника Савјета за развој пољопривреде и села ..........................................10
46. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор чланова
Одбора за жалбе општине Дервента .....................................................................................................10
47. Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора
Јавне установе "Центар за културу" Дервента .....................................................................................11
48. Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана општине Дервента .............................12
49. Рјешење о именовању Савјета за израду Ревизије дијела
Регулационог плана "Рампа - Сајмиште" .............................................................................................13
50. Закључак о усвајању Информације о стању безбједности у општини
Дервента за период јануар-децембар 2013. године .............................................................................13
51. Закључак о усвајању Информације о стању безбједности саобраћаја
(временски период: 01.01.2013-31.12.2013.године).............................................................................13
52. Закључак о не усвајању Информације о стању у области
снабдијевања електричном енергијом ..................................................................................................14
53. Закључак о усвајању Информације о упису ученика и стручној заступљености
наставног кадра у школској 2013/2014. години у основним школама ..............................................14
Страна 32 Број 2
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА
Датум: 07. 03. 2014. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
54. Правилник о интерним контролним поступцима ................................................................................14
55. Одлука о критеријумима расподјеле средстава удружењима
грађана и невладиним организацијама .................................................................................................23
56. Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава пo пројектима
и програмима НВО организација-удружења грађана .........................................................................25
57. Рјешење о именовању Комисије за набавке - избор најповољнијег понуђача
за израду Просторног плана општине Дервента до 2025. године ......................................................26
58. Рјешење о именовању Комисије за набавке - избор најповољнијег
понуђача за израду Ревизије дијела Регулационог плана "Рампа - Сајмиште" ................................26
59. Рјешење о именовању Комисије за набавке - избор најповољнијег понуђача
за чишћење улица и уличног појаса у току 2014. године ...................................................................27
60. Рјешење о формирању Комисије за утврђивање почетне
продајне цијене грађевинског земљишта .............................................................................................27
Download

"Службени гласник општине Дервента", број : 2/14