Табела. 9.3 Компетентност наставника
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Банђур В. Милош
Доцент
Телекомуникације и информациони системи;
Информациони системи
Академска каријера
Година
Институција
Област
2011.
Алфа Универзитет
Информациони системи
Избор у звање
2009.
Факултет тех. наука у Кос. Митровици
Телеком. и информ. сис.
2008.
Факултет тех. наука у Кос. Митровици
Телекомуникације
Докторат
1998.
Електротехнички факултет у Приштини
Електроника и телеком.
Диплома
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
В.У.
Друга В.У.
1.
Теорија преноса података
Алфа Универзитет
2.
Теорија информација и изворно кодовање
Алфа Универзитет
3.
Дигитална обрада слике
Алфа Универзитет
4.
Дигиталне комуникације у каналу са федингом
Алфа Универзитет
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (мин. 10 не више од 20)
B. Popović, M. Bandjur, A. Raičević, “Robust enhancement of fingerprint images obtained by ink method”, Electronic Letters,
М22
1. Vol. 46, Issue 20, pp. 1379-1380, 30. Septembеr 2010, ISSN 0013-5194, DOI:10.1049/el.2010.1821
Đ. V. Banđur, M. Stefanović, M. V. Banđur, “Performance analysis of SSC diversity receiver over correlated Ricean fading
channels in the presence of co-channel interference”, Electronics Letters, Vol. 44 Issue 9, pp. 587-588, 4/24/2008, ISSN 00135194, DOI 10.1049/el:20080270
Mihajlo Stefanović, Nikola Sekulović, Milan Gligorijević, Miloš Bandjur, Petar Spalević, Zoran Popović „Statistics of signal
3. envelope in composite multipath fading/shadowing microcellular environment“, Technics technologies education management,
DRUNPP Sarajevo, Vol. 6/Number 4/2011, pp. 1147-1151, ISSN 1840-1503.
B.M.Popovic, M. Bandjur, A. Raicevic, “Robust fingerprint enhancement by directional filtering in Fourier domain”, Electronics
4. and Electrical Engineering (Elektronika ir elektrotechnika), Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, No.1(107),
T170 Electronics, pp. 37-40, Januar 2011, ISSN 1392-1215.
Đ. V. Banđur, M. V. Banđur, M. Stefanović , “А new approach to bivariate Hoyt distribution and its application in performance
analysis of dual-diversity receivers”, Wireless Personal Communications,
5. Springer-Verlag New York, Inc; pp. 1-12, 09. October 2010, ISSN 0929-6212 (print version), ISSN 1572-834X (electronic
version), DOI : 10.1007/s11277-010-0153-y
Đ. V. Banđur, M. V. Banđur, M. Stefanović, ”Output Signal Characteristics of a Post-detection EGC Combiner with Two ASK
Input Signals in the Presence of Fading and Gaussian Noise”, Electronics and Electrical Engineering (Elektronika ir
6. elektrotechnika), Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, № 2(82), T180 Telecommunications engineering, pp. 4144, 2008, ISSN 1392-1215.
M. Stefanović, D. Krstić, M. V. Banđur, Đ. V. Banđur, “Statistic Characteristics of BFSK Signal in the Presence of Gaussian
7.
Noise”, Przeglad Elektrotechniczny, (Electrical Review), Poland, R. 83 NR 11/2007, pp. 60-63, ISSN 0033-2097.
B. Popović, Lj. Mašković, M. V. Banđur, “Spurious Fingerprint Minutiae Detection Based on Multiscale Directional
8. Information”, Electronics and Electrical Engineering (Elektronika ir elektrotechnika), Kaunas University of Technology, Kaunas,
Lithuania, № 7(79), T170 Electronics, pp. 23-28, 2007, ISSN 1392-1215.
M. Stefanović, N. Kapačinović, M. V. Banđur, “Moments of the MRC and EGC Combiner Output”, Electronics and Electrical
Engineering (Elektronika ir elektrotechnika), Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, № 1(73), T180
9.
Telecommunications engineering, pp. 59-62, 2006, ISSN 1392-1215.
M. V. Bandjur, "Novel Method of Discrete Message Ciphering with Equal Length of Message and Cryptogram", Facta
10. Universitatis, University of Niš, Series: Electronics and energetics, Vol. 16, No. 2, August 2003, pp 251-258.
Nikola Sekulović, Dragana Krstić, Edis Mekić, Miloš Banđur, Mihajlo Stefanović, “Effect of Macrodiversity on Outage
11. Probability and Average Channel Capacity in Composite Nakagami-gamma environment”, 10th International Conference TELSIKS 2011, Nis, Serbia, 5-8 Oct. 2011, Proceedings of papers, vol. 2, pp. 463-466.
B. M. Popović, M. Banđur, V. Stojanović, ''Multiscale Orientation Field Estimation'', In Proc. of XLIII International Scientific
12. conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'08, Vol. 1, Niš, June 25-27, 2008,
pp 105-108.
2.
М22
М23
М23
М23
М23
М23
М23
М23
М24
М33
М33
Збирни подаци научне активности наставника
12
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
9
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2
Међународни: 0
1.ТР 032023 2.ТР 032037 Пројекти Министарства за науку и технолошки развој, период 2011-2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Небојша М. Денић
Презиме, средње слово, име
Доцент
Звање
Информациони системи и информационе технологије
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
2010
АЛФА Универзитет
Информациони системи
Избор у звање
и информационе
технологије
2009
Докторат
Диплома
Висока техничка школа
Звечан-Урошевац
2009
Универзитет Браћа Карић
2004
Факултет техничких наука Косовска
Митровица
Менаџмент у техници,
информациони ситеми
Менаџмент у техници
Информациони системи
Производно машинство
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Напредни информациони системи
Алфа универзитет
2.
Моделирање пословних процеса
Алфа универзитет
3.
Управљачки информациони системи
Алфа универзитет
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10
не више од 20)
1.
Денић, Н., (2008): „Informatiчka edukacija u obrazovnim ustanovama“, ЗУОВ, Београд
2.
Денић, Н., (2008): „Perspektive Evropskog modela raчunarske pismenosti“,
ЗУОВ, Београд
Денић, Н., (2009): „Informaciono komunikacione tehnologije i Internet u
funkciji bezbednosti dece“, ЗУОВ, Београд
Денић, Н., (2010): „Примена нових информационих технологија у настави“,
ЗУОВ, Београд
Денић, Н., (2010): „Пословне комуникације као услов за управљање променама“, часопис
Економика, Ниш
Денић, Н., (2010): „Управљање инвестицијама и оправданост инвестирања у ЕРП
систем“, Анали економског факултета у Суботици 2010,
Денић, Н., (2010): „Стратешко управљање ризицима и инвестицијама у ЕРП
систем“, СУМОРГ
Денић, Н., (2010): „Инжењерско економска анализа управљања пројектом увођења
ЕРП система“, Економски погледи, Економски факултет, Приштина
Денић, Н., (2010): „Стратешко управљање пројектом увођења ЕРП решења у
предузећу „Брезовица“ на основу кључних фактора успеха“, часопис Економика,
Ниш
Денић, Н., (2010): „Управљање пројектом увођења ЕРТ система у предузећу
“Ситница“, на основу кључних фактора успеха“, Економски сигнали, Висока
економска школа, Лепосавић
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Максимална дужине не сме бити већа од 1 странице А4
Домаћи
Међународни
Петровић В. Вера
Презиме, средње слово, име
Ванредни професор
Звање
Информационе технологије
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2011.
Алфа Универзитет
Информационе технологије
Докторат
2007.
Технички факултет, Чачак
Техничке науке
Диплома
1989.
Војно технички факултет, Загреб
Електротехника
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Софтверска подршка у техничко-технолошким наукама
Алфа Универзитет
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
1.
V. Petrović, Sci. Sintering, Vol. 38, No. 3, Sept. – Dec., 2006. 287-292.
Р
2.
V. V. Petrović, A. Maričić, N. Labus, M. M. Ristić, Sci. Sintering,Vol. 39,No.1, Jan.-Apr.,2007. 59-65.
M23
3.
S. Filipovic, N. Obradovic, V. Pavlovic, V. Petrovic, M. Mitric, Sci. Sintering, Vol. 41, No. 2, May – Aug., 2009.
M23
117-123.
4.
V. V. Petrović, S. Obradović, A. Žorić, H. Milošević, INFLUENCE OF PARAMETERS SYNTHESIS ON M23
ELECTRICAL PROPERTIES OF SISTEMS MgO-TiO 2 , Contemporary Materials II−1 (2011) Page 51 of 54 (UDK
661.882`022‒14:669.721 )
5.
Milosevic H., Petrović V., Informacione tehnologije kroz softversku platformu Moodle , MIT 2011, Vrnjačka Banja M33
– Budva, 27.avgust – 5. Septembar 2011.
6.
H. Milošević, V. V. Petrović, Osnovi informatike kroz daljinsko obrazovanje, Infoteh 2011. 15-18 Mart, Jahorina.
M33
7.
Vera V. Petrović, H. Milošević, A. Žorić, S. Obradović, Control in tehnical Process by Applying Programmable
Lolical Controllers,SAUM, 2010, Niš.
8.
Vera V. Petrović, Ana Pekić, Emilija Ivić, Daljinsko obrazovanje primenom softvera moodle distance learning M63
using software moodle, Yuinfo 2010. 3-6 Mart, Kopaonik.
9.
V. Petrovic, Upravljanje u tehničkim procesima primenom računarskih mreža, Yuinfo 2007. 11-14 Mart, Kopaonik. M63
10
В. Петровић, Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд, 2009.
М43
11
В. Петровић, С. Обрадовић, М. Мијалковић, Основи информатике и рачунарства - уџбеник, ВИШЕР, М44
Београд, 2009.
12
Д. Прокин, В. Петровић, М. Мијалковић, Основи рачунарске технике – збирка задатака, ВИШЕР, Београд, М44
2011.
13
Petrović V., Mumovic G., Kisic E., Informacione tehnologije u merno-upravljačkim sistemima, MIT 2011, Vrnjačka M33
Banja – Budva, 27.avgust – 5. Septembar 2011.
14
Vera V. Petrović, SCADA SISTEMI IMPLEMENTIRANI U PROCESU OBRAZOVANJA, 54. konferencija ETRAN- M63
a, jun 2010. Donji Milanovac.
15
Vera V. Petrović, A. Žorić, H. Milošević, S. Obradović,Synthesis and structure of dielectric ceramics systems M33
MgCO 3 -TiO 2, Физика диэлектрических ( Диэлектриков - 2011), 23-26 мај, Sankt - Petersburg.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
4
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
3
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:1
Међународни: 1
Усавршавања
----------------------------------------------------------------------------Други подаци које сматрате релевантним
Монографија - Вера В. Петровић, Диелектрична керамика магнезијум титаната, Задужбина Андрејевић, Београд, 2009.
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Морачанин П. Видоје
Доцент
Управљање развојем – управљање квалитетом
Информациони системи
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2012.
АЛФА Универзитет, Београд
Менаџмент квалитетом,
Информациони системи
Докторат
2011.
Универзитет у Новом Саду, TФ “Михајло
Менаџмент квалитетом,
Пупин“
Информациони системи
Диплома
1979.
Универзитет у Београду, ПМФ
Математичко-механичка
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Менаџмент квалитетом и информациони системи
АЛФА Универзитет
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
1.
Moracanin V.; Besic C.; Dedic, S.; Kljaic M., Competence education for quality, TTEM Journal, Sarajevo BiH, 2011. М23
6 (1):35-39
2.
Видоје Mорачанин , Квалитет-акредитација и лиценце (Quality-accreditation and licence), International Journal,
М51
Total Quality Management &Excellence, Belgrade, Serbia, 2010 UDK 658.5 YU ISSN 1452-0680 N0 1Vol 38, 193197
3.
Видоје Mорачанин, Квалитет у школи, Међународни часопис Менаџмент тоталним квалитетом, Београд, 2011 М51
N0 1Vol 39, 82-86
4.
Видоје Mорачанин, Квалитет и декларације о високом образовању (Quality and Declarations about higher
М51
education) International Journal, Belgrade, Serbia, 2008 N 0 1-2, Vol.36 UDC:111.4;374.7;323,233 стр.335-339
5.
Видоје Mорачанин, Систем акредитације и образовање за квалитет, Међународни часопис Менаџмент
М51
тоталним квалитетом, Београд, 2007 N 0 1-2, Vol.35, стр. 243-247
6.
Видоје Mорачанин, Знање је основни ресурс у системима акредитације и сертификације, Међународни
М51
часопис Менаџмент тоталним квалитетом, Београд, 2006, Vol. 34. N 0 1-2 стр. 163-167
7.
Видоје Mорачанин, Стратегија унапређења националног система акредитације, Европска недеља квалитета,
М51
Међународни часопис Менаџмент тоталним квалитетом, Београд, 2005, Vol. 34. N 0 4 33, стр 36-40
8.
Vidoje Moračanin, Development of Accreditation and Certification in Serbia and Montenegro, Balkan Quality Forum, М33
Sofia, 2006 (2) 156-162
9.
Видоје Mорачанин, Менаџмент образовања и обуке за квалитет, Менаџмент кључни фактор успјеха, ФОН,
М33
Универзитет у Београд, Златибор, 2004 IX Међународни симпозијум, ISBN 86-7680-021-9, COBISS.SR-ID
115148044, стр, 229-233
10.
Видоје Mорачанин, Обуком до поверења, реч експерата за квалитет, Часопис Квалите, Београд, 2003, гoдина
М52
XII бр.1-2, UDC 006.7/.8:377, стр. 92-96
11.
Видоје Mорачанин, Квалитет штити и уједињује људе, Светски дан квалитета, Жилина, Словачка Република,
М33
2002 N-1, (!) 28- 33
12.
Видоје Mорачанин, Интеграција југословенског система акредитације са европским системом акредитације,
М33
22. заседање Евро-азијског савета за стандардизацију, сертификацију и акредитацију, Минск, Белорусија,
2002, (21), 46-51
13.
Видоје Mорачанин, Европски систем акредитације, Привредна комора Југославије, Београд, 2002
М53
14.
Видоје Mорачанин, Систем акредитације у СРЈ, 21. заседање Евро-азијског савета за стандардизацију,
М33
сертификацију и акредитацију, Бишкек, Киргистан, 2001 (20) 32-36
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
5
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 1
Тренутно учешће на пројектима
Међународни:1
Домаћи:0
Израда поглавља у светском пројекту књиге под насловом
"Quality Management and Six Sigma", ISBN 979-953-307-778-8.
Усавршавања:
Међународни сертификати за међународног оцењивача система квалитета:
Certificate Number CC990308- LAE -09, ANSI RAB, Chicago; Certificate Number 01/4307, IRCA, London, EC3 4BS
Други подаци које сматрате релевантним:
Пројекат ЕУ – Унапређенје инфраструктуре квалитета у Србији и Црној Гори (члан тима-експерт)
Пројекат: Технолошко и функционално јединстви информационог система Рачунарске мреже федерације (члан експертског
тима)
Стални члан радне групе Европске организације за квалитет - EOQ
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Раденковић В. Милена
Презиме, средње слово, име
Ванредни професор
Звање
Информациони системи (ИС), Информационе технологије (ИТ)
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2011.
Алфа Универзитет
ИС, ИТ
Докторат
2002.
Универзитет у Нотингему, Велика Британија Рачунарске науке
Диплома
1998.
Универзитет у Нишу, Електронски факултет Електротехника
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Напредне бежичне рачунарске мреже
Алфа Универзитет
2.
Моделирање интелигентних бежичних мрежа
Алфа Универзитет
3.
Принципи дизајнирања интерактивних мултимедијалних система
Алфа Универзитет
4.
Безбедност рачунарских система
Алфа Универзитет
5.
Напредни Информациони системи
Алфа Универзитет
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
Radenkovic M., Lodge T., "Engaging the Public through Mass Scale Multimedia Networks", IEEE Multimedia, July, 2006,
M21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
pp 12-15.
Radenkovic M, "Novel Infrastructures for Supporting Mixed Reality Experiences", in IEEE MultiMedia journal, 1070-986X,
Volume 12, No 2, April/June, 2005, pp 12-19.
Milena Radenkovic, “A Framework for Building and Deploying Multi-Party Audio Service for Collaborative Virtual Environments”,
MIT Press, PRESENCE, December, 2004, pp 708-725.
Milena Radenkovic, Andrew Grundy, "Congestion Aware Data Dissemination in Social Opportunistic Networks", in ACM
SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, Volume 14, Issue 3, July 2010, pp 31-33
Milena Radenkovic, Andrew Grundy “Efficient and adaptive congestion control for heterogeneous Delay Tolerant Networks”,
submitted to the Elsevier Ad Hoc Networks Journal, 2011.
B. Wietrzyk, M. Radenkovic,"Realistic Large Scale Ad hoc Animal Monitoring", in the International Journal on Advances in Life
Sciences, 2010, pp 1-17.
Radenkovic M, Miladinovic I, "Towards P2P AccessGrid", SAG 2004, LNCS 3458, pp 133-145.
Milena Radenkovic, Chris Greenhalgh, “Supporting Collaborative Audio in the Internet “, In Book „ADVANCES IN
COMMUNICATIONS AND SOFTWARE TECHNOLOGIES“, ISBN 960 8052 718, pp. 190-196, 2002.
Patent: Radenkovic M, Greenhalgh C., Patent published: Audio Data Processing, International Publication Number: WO 02/17579
A1, 28 February 2002
B. Wietrzyk, M. Radenkovic: Energy Efficiency in the Mobile Ad Hoc Networking Approach to Monitoring Farm Animals. In Proc
of ICN 2007, Sainte-Luce, Martinique, French Caribbean, pp 1-8.
B. Wietrzyk, M. Radenkovic, and I. Kostadinov, "Practical MANETs for Pervasive Cattle Monitoring", in Proc. of ICN 2008,
Cancun, Mexico, pp 14-23.
Andrew Grundy; Milena Radenkovic, "Promoting Congestion Control in Opportunistic Networks", In the Proceedings of IEEE
WiMob 2010, Niagara Falls, Canada, pp 324-330
Capra M, Radenkovic M., Benford S., The Multimedia Challenges Raised by Pervasive Games, Proceedings in ACM Multimedia
2005, Singapore, November, 2005, pp. 89-95.
Radenkovic M, et al "Deployment Issues in Multi-Party Audio for CVEs", in the Proceedings of ACM VRST 2002, Hong Kong,
November, 2002, pp 179-185.
Radenkovic M, et al "Multi-party Distributed Audio Service with TCP Fairness", in the Proceedings of ACM Multimedia 2002,
(MULTIMEDIA2002), France, December , 2002, pp 11-20.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
117
6
Домаћи: 0
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
H-index:7
Максимална дужине не сме бити већа од 1 странице А4
Међународни: 5
M21
M22
M23
M21
M23
M23
M13
M91
M33
M33
M33
M33
M33
M33
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Година
Академска каријера
Избор у звање
2005.
Миливојевић Н. Зоран
Ванредни професор
Информационе технологије
Институција
Универзитет у Београду, Технички
факултет, Бор
2011.
Алфа Универзитет, Београд
Докторат
2002.
Факултет техничких наука у Кос. М.
Диплома
1984.
Електронски факултет, Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
Област
Информатика, рачунарска техника и
програмирање
Информационе технологије
Рачунарска техника
Телекомуникације
ВУ
1.
Дигитална обрада сигнала
Алфа Универзитет-ФИТ
2.
Дигитална обрада слике
Алфа Универзитет-ФИТ
3.
Обрада мултимедијалних сигнала
Алфа Универзитет-ФИТ
Друга ВУ
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
1.
Z. Milivojević, D. Brodić, Estimation of the fundamental frequency of the speech signal compressed by G.723.1 algorithm applying
М23
PCC interpolation, JEEEC Journal of Electrical Engineering, Vol. 62, 4/2011, 181-189.
2.
Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, Fundamental Frequency Estimation of The Speech Signal Commpressed by MP3
М23
Algorithm Using PCC Interpolation, Advances in Electrical and Computer Engineering Journal, Vol. 10, no. 1, pp. 18-22, 2010.
3.
D. Brodić, D. Milivojevic, Z. Milivojević, An Approach to a Comprehensive Test Framework for Analysis and Evaluation of Text
М21
Line Segmentation Algorithms, Sensors 2011, 11(9), 8782-8812; doi: 10.3390/s110908782.
4.
Z. Milivojević, D. Balanesković, Enhancement of the perceptive quality of the noisy speech signal by using of DFF-FBC algorithm,
М23
Facta Universitatis, Ser.: Elec. Energ. vol. 22, no. 3, December 2009, 379-392.
5.
D. Brodić, Z. Milivojević, A New Approach to Water Flow Algorithm for Text Line Segmentation, Journal of Universal Computer
М23
Science, vol. 17, no. 1 (2011), 30-47
6.
D. Brodić, Z. Milivojević, Optimization of the Gaussian Kernel Extended by Binary Morphology for Text Line Segmentation,
М23
Radioengineering, Vol. 19, N0. 4, Dec. 2010, pp. 718-724.
7.
Z. Milivojević, M. Mirković, Estimation of the fundamental frequency of the speech signal modeled by the SYMPES method, AEU - М23
International Journal of Electronics and Communications 63 (2009), pp. 200-2008.
8.
D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojevic, Improvement of the Text Line Segmentation by Rotating Anisotropic Gaussian Kernel,
М23
The Journal Electronics and Electrical Engineering, (ID 169) No. 3(119), March, 2012.
9.
D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, Basic Test Framework for the Evaluation of Text Line Segmentation and Text Parameter
М21
Extraction, Sensors, 2010, no. 5: pp. 5263-5279.
10. Z. Milivojevic, M. Milivojevic, D. Brodic, The Acute Hypoxia Indication by the Dissonant Intervals of the Speech Signals,
М22
International Journal of the Physical Sciences, 2012.
11. Milivojević, Z., Balanesković, D., Enhancement of the Perceptive Quality of the Noisy Speech Signal by Using of Dissonant
М33
Frequency Filtering Algorithm, International Scientific Conference UNITECH '08, Session: Communication Engineering And
Technologies, Gabrovo, Bulgaria, 2008 .
12. Brodić, D., Milivojević, Z., Using Gaussian Window for Printed and Handwritten Text Parameters Extraction, BALCOR, Constanta, М33
Romania, 2009.
13. Milivojević, S., Milivojević, Z., Analysis of the VRS prediction algorithm at a Low-Power system, International Scientific М33
Conference UNITECH '07, Session: Electronics and Communication Engineering, Gabrovo, Bulgaria, 2007.
14. Milivojević, Z., Mirković, M., Milivojević, S., Reconstruction of not uniformly sampled signal by polynomial filtering, International М33
Scientific Conference UNITECH '07, Session: Electronics and Communication Engineering, Gabrovo, Bulgaria, 2007.
15. Brodić, D., Milivojević, Z., An Approach to Modification of Water Flow Algorithm for Segmentation and Text Parameters М33
Extraction, Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, Sections: Signal Processing, Caparica, Lisbon,
Portugal, 22-24 February, 2010.
16. Milivojević, Z., Rajković, P., Milivojević, S., Performances Of The Exponential Sinusoidal Audio Model, ICEST 07, pp. 507-510, М33
Bitola-Ohrid, 2007.
17. D. Brović, Z. Milivojević, D. Milivojević, Rotation of the Anisotropic Gaussian Kernel for the Improvment of the Text Skew М33
Identification, Session: Computer Technologies, UNITECH, Gabrovo, 2010.
18. Milivojević, Z., Veličković, Z., Performances of MFCC Algorithm in the Presence of the White Gaussian Noise, International М33
Scientific Conference UNITECH '08, Session: Communication Engineering And Technologies, Gabrovo, Bulgaria, 2008.
19. D. Brodic, D. Milivojevic, Z. Milivojevic, Use of the binary moments for the evaluation of the local text skewing, International
М33
scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. 403-409, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
20. D. Brodic, Z. Milivojevic, D. Milivojevic, Text line segmentation algorithm based on the utilization of oriented anisotropic gaussian
М33
kernel, International scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. 424-429, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
15
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
11
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:0
Међународни:0
Усавршавања
-------------------------------------------------------------------------------
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Вучетић С. Бранка
Презиме, средње слово, име
Редовни професор
Звање
Информационе технологије (ИТ)
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2011.
Алфа Универзитет
(ИТ)
Докторат
1979.
ЕТФ Универзитета у Београду
Теорија информација
Диплома
1972.
ЕТФ Универзитета у Београду
Телекомуникације
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Методологија научно-истраживачког рада
Алфа Универзитет-ФИТ
2.
Теорија преноса података
Алфа Универзитет-ФИТ
3.
Заштитно кодовање
Алфа Универзитет-ФИТ
4.
Сателитски комуникациони системи
Алфа Универзитет-ФИТ
5.
Модерни радио комуникациони системи
Алфа Универзитет-ФИТ
6.
Теорија информација и изворнокодовање
Алфа Универзитет-ФИТ
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
R.H.Y. Louie, Yonghui Li, and B. Vucetic, “Practical physical layer network coding for two-way relay channels: performance
M21
1.
analysis and comparison,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 9, no. 2, Feb 2010, pp. 764-777.
Z. Lin, P. Xiao and B. Vucetic, “Analysis of Receiver Algorithms for LTE SC-FDMA Based Uplink MIMO Systems”, IEEE
M21
Transactions on Wireless Communications, Vol. 9, No. 1, Jan. 2010, pp. 60-65.
R. Louie, Y. Li, H. Suraweera and B. Vucetic, “Performance analysis of beamforming in two hop amplify and forward relay
M21
3.
networks with antenna correlation,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 6, June 2009, pp. 3132-3141.
Z. Chen, Y. Chi, Y. Li and B. Vucetic, Error performance of maximal-ratio combining with transmit antenna selection in flat
M21
4.
Nakagami-m fading channels, IEEE Transactions on Wireless Communications, 8(1):424-431, January 2009.
Y. Li, B. Vucetic, Z. Zhou and M. Dohler, “Distributed adaptive power allocation for wireless relay networks,” IEEE Transactions
M21
5.
on Wireless Communications, vol. 6, no.3, March, 2007, pp. 948-958.
Y. Li, B. Vucetic, Tan F. Wong and M. Dohler, “Distributed turbo coding with soft information relaying in multi-hop relay
M21
6.
networks,” IEEE Journal of Selected Areas in Communications, Special issue on Multi-Hop Wireless Mesh Networks, vol. 24, No.
11, pp. 2040-2050, November 2006.
X. Yang and B. Vucetic, A Frequency Domain Multi-user Detector for TD-CDMA Systems, the IEEE Transactions on
M21
7.
Communications, 2011, pp. 2424-2433.
R. Manna, R. H. Y. Louie, Y. Li and B. Vucetic, Cooperative Spectrum Sharing in Cognitive Radio Networks with Multiple
M21
8.
Antennas, IEEE Trans. Signal Processing, 2011, pp. 5509-5522.
B. Vucetic and J. Yuan, “Space-Time Coding”, John Wiley, 2003.
M11
9.
B. Vucetic and J. Yuan, “Turbo Coding: Principles and Applications”, Kluwer, 2000.
M11
10.
M. Miller, B. Vucetic, L. Berry, “Satellite Communication Techniques”, Kluwer, 1993.
M11
11.
W. Hardjawana, B. Vucetic and Y. Li, Cooperative Base Stations Techniques for Cellular Networks, A book chapter in Cooperative M12
12.
Cellular Wireless Networks, Cambridge Publisher, 2011.
2007 Patent on Distributed Turbo Coding and Relaying Protocols
M91
13.
2006 Patent on Interference cancellation in Co-Working WLANs
2001 Patent on space-time turbo trellis codes registered in Canada and Europe
R. H. Y. Louie, Y. Li and B. Vucetic, “Performance Analysis of Beamforming in Two Hop Amplify and Forward Relay Networks”, M33
14.
the IEEE International Conference on Communications (ICC), Beijing, China, May 2008, pp. 4311-4315.
Y. Li, B. Vucetic, Z. Zhou and M. Dohler, “Distributed adaptive power allocation for wireless relay networks” , ICC’07, Glasgow, M33
15.
UK, June 2007, pp. 5235-5240.
Kannan, A.A.; Guoqiang Mao; Vucetic, B., „Simulated Annealing Based Wireless Sensor Network Localization with Flip Ambiguity M33
16.
Mitigation, Vehicular Technology Conference, 2006. VTC 2006-Spring. IEEE 63rd, Volume 2, 2006, pp. 1022 – 1026.
Zhuo Chen, Jinhong Yuan, Branka Vucetic, Zhendong Zhou, “Performance of Alamouti scheme with transmit antenna selection“,
M33
17.
PIMRC'2004, pp.1135~1141.
Y. Li, B. Vucetic, Z. Chen and J. Yuan, “An improved relay selection scheme with hybrid relaying protocols,” Proc of IEEE M33
18.
Globecom 07, 26-30 Nov. 2007, pp. 3704 – 3708, Washington DC, US.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
1037
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
У последњих пет година 44 рада на SCI листи.
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 0
Међународни: 4
Други подаци које сматрате релевантним
H-index: 15
Извођење наставе на универзитетима ван земље: Универзитет Јужне Аустралије-Аделаида, Сиднејски Универзитет-Сиднеј, King’s CollegeLondon, Beihang University-Beijing,China.
2.
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Академска каријера
Избор у звање
Година
2011
2000
Петровић Б.Трајко
Редовни професор
Информациони системи
Управљање системима
Институција
ФИТ Алфа универзитета
ЕТФ Универзитета у Београду
ЕТФ Универзитета у Београду
Област
Информациони системи
Управљање системима
Управљање системима
Докторат
1982
Специјализација
/
/
/
Магистратура
1973
ЕТФ Универзитета у Београду
Управљање системима
Диплома
1969
ЕТФ Универзитета у Београду
Управљање системима
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
Назив студијског програма
Часова активне
наставе
1
Методологија научно2
3
4
истраживачког рада
Дигиталнa oбрада сигнала
Алгоритми мрежног програмирања
Стохастичка симулација у
рачунарским применама
Информационо
И
комуникационе технологије
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од
20)
1
Т.Петровић и А.Ракић, Сигнали и системи, универзитетски уџбеник, DEXIN,
2
3
4
5
6
7.
8
9
Београд, 2005.
Т.Петровић, Робусни контролери dc/dc конвертора, монографија, Беопрес,
Београд, 1999.
T. B. Petrović, A. Ž. Rakić., S. L. Korać, "The Loop Shaping Design Procedure for
Parallel Operating DC/DC Converters", Electrical Engineering, Vol. 82, No. 3-4, pp.
217-224, Mar. 2000, doi:10.1007/s002020050014
T. B. Petrović, A. Ž. Rakić, "Controller Order Reduction for Robust Control of Parallel
Operating DC/DC Converters", Electrical Engineering, Vol. 82, No. 5, pp. 231-237,
Aug. 2000, doi:10.1007/s002020000039
T. B. Petrović, A. Ž. Rakić, "Linear robust approach to DC/DC converter modeling - I:
Deterministic Switching", Electrical Engineering, Vol. 86, N o. 5, pp. 267-273, Sep.
2004, doi:10.1007/s00202-003-0210-6
A. Ž. Rakić, T. B. Petrović, "Linear robust approach to DC/DC converter modeling - II:
Random Switching", Electrical Engineering, Vol. 86, No. 5, pp. 275-284, Sep. 2004,
doi:10.1007/s00202-003-0211-5, Impa
T. B. Petrović, A. Ž. Rakić, "Linear robust control of DC/DC converters - I:
Deterministic Switching", Electrical Engineering, Vol. 87, No. 2, pp. 57-68, Feb. 2005,
doi:10.1007/s00202-003-0222-2
A. Ž. Rakić, T. B. Petrović, "Linear robust control of DC/DC converters - II: Random
Switching", Electrical Engineering, Vol. 87, No. 2, pp. 69-76, Feb. 2005,
doi:10.1007/s00202-003-0223-1
M23
M23
M23
M23
M23
M23
D.D.Ivezić, T. B. Petrović, "Robust IMC controllers with opt imal setpoints tracking М22
and disturbance rejection for industrial boiler", Strojniski vestnik – Journalof
10
Mechanical Engineering, Vol. 56, No. 9, pp.565-574, Sep. 2010, UDC 621.182
A. Ž. Rakić, T. B. Petrović, "Multivariable Modeling and Decentralized Robust Linear
Controllers for Current-Sharing DC/DC Converters", Electronics , Vol. 13, No. 1, pp.
63-69, Jun. 2009.
M23
11
Т.Б.Петровић, Матрични модели у алгебарској теорији управљања линеарним
динамичким системима, Прилог у монографији : Д. Цветковић, Комбинаторна
теорија матрица са применама, Научна књига, Београд, 1987.
12
Т.Петровић и С.Милошевић, Системи аутоматског управљања-програмска
решења, Универзитетски уџбеник, Завод за уџбенике и наставна средства, страна
VIII+810, Београд, 1987, 1990.
13
D.S.Garabandic and T.B.Petrovic, Modern robust controller design for PWM DC/DC
converters, The Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.21, No 1, pp.81-98,
1996.
M23
14
T.B.Petrovic and S.M.Vasilic, Robust decentralized controllers with disturbance
rejection for parallel operating dc/dc converters, Inter. Journal of Control and
Computers, Vol. 26, No.3, pp.80-87, 1997.
M23
15
T.B.Petrovic and S.M.Vasilic, Studies on robust control of parallel operating dc/dc
converters, Electrical Engineering, Vol.81, No.4, pp.245-252, 1998.
M23
16
D.S.Garabandic and T.B.Petrovic, Multivariable PID control in the ni-optimality
framework, Journal of Automatic Control, Vol.4, No.1, pp.89-93, 1994.
17
T.B.Petrovic and D.S.Garabandic, Paralleling the pwm dc/dc power supplies: The
multivariable modeling approach, Facta Universitatis, Series: Electronics and
Energetics, Vol.8, No1, pp.29-43, 1995.
18
D.S.Garabandic and T.B.Petrovic, Robust controllers for parallel dc/dc converters,
Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol.9, No2, pp.275-299, 1996.
19
T.B.Petrovic and V.T.Djordjevic, Robust decentralized feedback controllers for the
turbo generators, , Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol.10, No2,
pp.171-191, 1997.
20
T.B.Petrovic and A.T.Juloski, Robust H-inf. Controller design for current mode
controlled dc/dc converters, Electrical Engineering, Vol.82, No2, pp.83-88, 1999.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
65
17
Домаћи 1
Међународни 0
M23
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Милошевић Д. Зоран
Презиме, средње слово, име
Ванредни професор
Звање
Информациони системи (ИС), Информационе технологије (ИТ)
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2011.
Алфа Универзитет
ИС, ИТ
Докторат
1996.
University of Queensland, Brisbane, Australia
Рачунарске науке
Диплома
1983.
ЕТФ Универзитета у Београду
Електроника
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Напредни информациони системи
Алфа Универзитет-ФИТ
2.
Архитектуре отворених дистрибуираних система
Алфа Универзитет-ФИТ
3.
Моделирање и објектно орјентисан дизајн са УМЛ
Алфа Универзитет-ФИТ
4.
Моделирање пословних процеса
Алфа Универзитет-ФИТ
5.
Алгоритми мрежног програмирања
Алфа Универзитет-ФИТ
6.
Управљачки информациони системи
Алфа Универзитет-ФИТ
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
Specifying and building interoperable eHealth systems: ODP benefits and lessons learned The COMPUTER STANDARD &
M23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
INTERFACES journal, Special Issue on "THE REFERENCE MODEL OF OPEN DISTRIBUTED PROCESSING:
FOUNDATIONS, EXPERIENCES AND APPLICATIONS", with Andy Bond, Andrew Hacking and Andrew Zander.
Special Issue on Enterprise Services Computing and Industrial Applications (Guest Editorial Foreword with M. Aleksy and P. Hung),
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C 38(3): 277-279 (2008)
A formal analysis of a business contract language, with G. Governatori, special issue of the International Journal of Cooperative
Information Systems (IJCIS) on Enterprise Distributed Computing, Vol 15, No 4, December 2006, pp.659-685.
Enterprise distributed computing, special issue of International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS), (guest editor
article, with. M. Aleksy and P. Hung), Vol 15, No 4, December 2006, pp. 481-483.
Topics in Contract Architecture and Languages, special issue of International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS),
(guest editor article with G. Governatori), Vol 14, Nos. 2 & 3, Jun & Sep 2005, pp. 131-179,
(http://www.worldscinet.com/ijcis/ijcis.shtml).
Extending executable choreography with business contract constraints, with A. Berry, the International Journal of Cooperative
Information Systems (IJCIS), in Vol 14, Nos. 2 & 3, Jun & Sep 2005, pp. 131-179.
A Unified Behavioural Model and a Contract Language for Extended Enterprise, with P. Linington, J. Cole, S.Gibson, S. Kulkarni,
and S.Neal, Data Knowledge and Engineering Journal 51 (2004), p. 5-29, Special issue on contract-driven coordination,
October 2004, pp. 5-29.
Building Enterprise Systems with ODP: An Introduction to Open Distributed Processing, P.F. Linington; Z. Milosevic; A. Tanaka;
A Vallecillo; Chapman & Hall/ CRC Press, Innovations in Software Engineering and Software Development; September 2011,
Linking contracts, processes and services: an event-driven approach, with M. Orlowska and S.Sadiq, the IEEE International
Conference on Services Computing (SCC 2006), pp. 390-397.
Compliance checking between business processes and business contracts, with Guido Governatori, and Shazia Sadiq, Proc of the
10th International Conference on Enterprise Distributed Object Computing, Oct 2006, pp. 221-232.
Dealing with contract violations: formalism and domain specific language, with G. Governatori, Proc. of the 9th Int. Conference on
Enterprise Distributed Object Computing, Enschede, The Netherlands, Sep. 2005, pp. 46-57.
Supporting Contract Execution through Recommended Workflows, with R. Tag, S. Kulkarni, S. Gibson, DEXA04 Conference,
Zaragoza, Sept. 2004, pp. 1-12.
Inter-organisational collaborations supported by e-contracts, with P. F. Linington, S.Gibson, S. Kulkarni, J.Cole, the IFIP conference
on E-commerce, E-Business, E-Government, Toulouse, France, August 2004, pp. 413-429.
Contract Performance Assessment for Secure and Dynamic Virtual Collaborations, with T.Dimitrakos, I. Djordjevic, A. Josang and
C. Phillips, Proc. IEEE EDOC2003 conference, Brisbane, Australia, pp. 62-75.
Identifying requirements for business contract language, with J. Cole, S.Gibson, S. Kulkarni, P. Linington, and S.Neal, Proc. IEEE
EDOC2003 conference, Brisbane, Australia, pp. 50-61.
On Expressing and Monitoring Behaviour in Contracts, with G. Dromey, EDOC2002, Lausanne, Switzerland, pp. 3-14.
16.
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Максимална дужине не сме бити већа од 1 странице А4
746
9
Домаћи:0
H-index:16
Међународни: 2
M22
M22
M22
M22
M22
M22
M13
M33
M33
M33
M33
M33
M33
M33
M33
Табела. 9.3 Компетентност наставника
Секуловић М. Никола
Презиме, средње слово, име
Доцент
Звање
Информационе технологије
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска каријера
Избор у звање
2012.
Алфа Универзитет, Београд
Информационе технологије
Докторат
2012.
Електронски факултет, Ниш
Телекомуникације
Диплома
2007.
Електронски факултет, Ниш
Телекомуникације
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б.
Назив предмета
ВУ
Друга ВУ
1.
Теорија телекомуникационог саобраћаја
Алфа Универзитет-ФИТ
2.
Модерни радио комуникациони системи
Алфа Универзитет-ФИТ
3.
Теорија информација и изворно кодовање
Алфа Универзитет-ФИТ
4.
Дигиталне комуникације у каналу са федингом
Алфа Универзитет-ФИТ
Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Aleksandra S. Panajotović, Nikola M. Sekulović, “Performance analysis of system with M23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
L-branch selection combining over correlated Weibull fading channels in the presence of cochannel interference”, International
Journal of Communication Systems, (publisher: John Wiley and Sons Ltd.), vol. 23, no. 2, pp. 139-150, Feb. 2010, ISSN 10745351, M23 (R52).
Vladeta Milenković, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Mile Petrović, “Effect of Microdiversity and Macrodiversity on
Average Bit Error Probability in Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, ETRI Journal, (publisher: Electronics and
Telecommunications Research Institute), vol. 32, no. 3, pp. 464-467, Jun. 2010, ISSN 1225-6463, M22 (R51 b).
Aleksandra S. Panajotović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Nikola M. Sekulović, “Average Level Crossing Rate of Dual
Selection Diversity in Correlated Rician Fading with Rayleigh Cochannel Interference”, IEEE Communications Letters, (publisher:
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vol. 14, no. 7, pp. 605-607, Jul. 2010, ISSN 1089-7798, M22 (R51b).
Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Denić, Danijela Aleksić, “Performance Analysis of SINR-Based Selection Diversity
Over Correlated Rayleigh Fading Channels”, IET Communications, (publisher: Institution of Electrical Engineers), vol. 5, no. 2, pp.
127-134, Jan. 2011, ISSN 1751-8628, M23 (R52).
Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Martina Zdravković, “Switch and stay combining
diversity receiver in microcellular mobile radio system”, Electrical Review (Przeglad Elektrotechniczny), (publisher: Wydawnictwo
SIGMA-NOT Sp. zoo), vol. 86, no. 2, pp. 346-350, Dec. 2010, ISSN 0033-2097, M23 (R52).
Nikola M. Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Aleksandra S. Panajotović, Dušan M. Stefanović “Performance
Analysis of Microcellular Mobile Radio Systems with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel
Interferences”, Advances in Electrical and Computer Engineering, (publisher: Stefan cel Mare University of Suceava, Romanian
Academy of Technical Sciences), vol. 10, no. 4, pp. 3-8, Dec. 2010, ISSN 1582-7445, M23 (R52).
Nikola M. Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, “Performance Analysis of System with Micro- and Macrodiversity Reception in
Correlated Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, Wireless Personal Communications, (publisher: Springer), accepted for
publication (published online 12. Feb. 2011.), DOI: 10.1007/s11277-011-0232-8, ISSN 0929-6212, M23 (R52).
Nikola Sekulović, Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Mihajlo Stefanović, Časlav Stefanović, “Dual selection diversity over
Rician fading channels in the presence of multiple cochannel Nakagami-m interferences”, 15th IEEE Mediterranean
Electrotechnical Conference - Melecon 2010, Valletta, Malta, 25-28 April 2010, Proceedings of papers, pp. 270-273, ISBN 9781-4244-5794-6.
Nikola M. Sekulović, Edis S. Mekić, Dragana S. Krstić, Ilija M. Temelkovski, Danijela Manić, Mihajlo Č. Stefanović, “Outage
probability of macrodiversity system in Nakagami-m fading channels with correlated gamma shadowing”, International
Conference on Circuits, Systems, Signals (CSS), Malta, 15-17 September 2010, pp. 266-270, ISBN 978-960-474-226-4.
Nikola Sekulović, Dragana Krstić, Edis Mekić, Miloš Banđur, Mihajlo Stefanović, “Effect of Macrodiversity on Outage
Probability and Average Channel Capacity in Composite Nakagami-gamma environment”, 10th International Conference on
Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2011, Nis, Serbia, 5-8 Oct. 2011, to be
published in Proceedings of papers.
M22
M22
M23
M23
M23
M23
M33
M33
M33
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
15
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:2
Међународни:0
1. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у
микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција
2. Развој нових информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних математичких
метода са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштите националне баштине и
образовању
Усавршавања
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Табела. 9.3 Компетентност наставника Презиме, средње слово