Publikačná činnosť:
kde hľadať informácie
a kde publikovať ?
Marta Dušková
CVTI SR
O čom budeme hovoriť?
• Databázy (elektronické informačné zdroje - EIZ)
na podporu vedy a výskumu:
–
–
–
–
–
Current Contents Connect (CCC)
Web of Science Core Collection (WoS)
Scopus
Journal Citation Reports (JCR)
Ďalšie...
• Možnosti publikovania časopiseckých článkov
v oblastiach:
– Ekonómia a manažment
– Pedagogika
– Elektrotechnika
EIZ – prístup cez CVTI SR
• Portfólio EIZ zabezpečené v rámci implementácie
národného projektu
NISPEZ I. a II: Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom
•
•
•
•
Operačný program: Výskum a vývoj
Realizátor: CVTI SR
Trvanie: 2008-2014 (NISPEZ II 2013-2015)
Perspektíva pokračovania
(2015-2020, OP Výskum a inovácie)
www.cvtisr.sk
Registrácia používateľa EIZ
Prihlásenie do databáz EIZ
Prihlásenie do databáz EIZ
Vstup do konkrétnej databázy EIZ
Prostredie konkrétnej databázy
Informácie o databáze +
manuál k vyhľadávaniu
Current Contents Connect (CCC)
• Multidisciplinárna bibliografická databáza
• Prístup k záznamom publikácií z:
– Viac ako 8000 vedeckých časopisov
• Zameranie:
– architektúra, urbanizmus, astronómia, biológia, biochémia,
elektronika, elektrotechnika, fyzika, geografia, geológia,
humanitné vedy, hydrológia, chémia, chemické
inžinierstvo, informačná veda, matematika, materiály,
medicína, počítače, software, poľnohospodárstvo,
potravinárstvo, spoločenské vedy, vzdelávanie, životné
prostredie, ...
Vyhľadávacie rozhranie CCC
Najčastejšie hľadáme
podľa autora alebo
názvu
Výsledky vyhľadávania v CCC
Usporiadanie výsledkov
podľa rôznych kritérií
Kategorizácia
EPC:
ADC, ADD
Pozrieť abstrakt
Tlačiť alebo poslať výsledky mailom
Upresnenie
vyhľadávacích kritérií
pomocou faziet
Karentovaný časopis alebo
karentovaný článok?
• Len niektoré časopisy sú celé karentované
• Každý časopis/článok podlieha prísnym
výberovým kritériám
Kategorizácia EPC: ADC, ADD
• O karentovanosti /nekarentovanosti rozhoduje
zaradenie v CCC na úrovni článku
• Prečo?
Časopisy – rubriky – rôzne druhy článkov (vedecké
články, správy z konferencií, oznámenia, recenzie, ...)
Web of Science Core Collection (WoS)
•
Databázový systém siedmich citačných indexov:
– Science Citation Index Expanded (prírodné a technické vedy - cca 5600 periodík),
– Social Sciences Citation Index (spoločenské vedy - cca 1700 periodík),
– Arts & Humanities Citation Index (umenie a humanitné vedy - cca 1400 periodík),
– Book Citation Index - Science,
– Book Citation Index -Social Sciences and Humanities,
– Conference Proceedings Citation Index - Science (veda a technika - konferenčné
zborníky),
– Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (spoločenské a
humanitné vedy - konferenčné zborníky).
•
Zameranie:
– architektúra, urbanizmus, astronómia, biológia, biochémia, elektronika,
elektrotechnika, fyzika, geografia, geológia, humanitné vedy, hydrológia, chémia,
chemické inžinierstvo, informačná veda, matematika, materiály, medicína, počítače,
software, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, spoločenské vedy, vzdelávanie,
životné prostredie, ...
Vyhľadávacie rozhranie WoS
Najčastejšie hľadáme
podľa autora alebo
názvu
Výsledky vyhľadávania vo WoS
citácie
Kategorizácia EPC: ADM, ADN
Citácie vo WoS
Kategorizácia EPC:
Ohlasy 1, 2
Scopus
• Multidisciplinárna bibliografická a citačná
databáza
• Viac ako 19 500 titulov recenzovaných
periodík od 4000 vydavateľov
• Viac ako 46 milióna záznamov
• Retrospektíva je od roku 1966.
Vyhľadávacie rozhranie Scopus
Výsledky vyhľadávania Scopus
Upresnenie
vyhľadávacích
kritérií
pomocou
faziet
Kategorizácia EPC: ADM, ADN
citácie
Citácie v Scopuse
Kategorizácia EPC:
Ohlasy 1, 2
WoS, Scopus z pohľadu EPC
• Kategórie ADC, ADD:
– Články z časopisov
– Príspevky z konferencií
• Kategórie ADM, ADN:
– Len články z časopisov
Journal Citation Reports (JCR)
• Faktografická databáza
• Obsahuje dve edície:
– Science Edition
– Social Science Edition
• Každoročne uvádza impact factor jednotlivých
časopisov
• Sleduje približne 6600 titulov
• Retrospektíva od roku 2000
Čo je impact faktor?
(iné názvy: impact factor, impakt, impaktný faktor,
faktor dopadu, faktor vplyvu; angl. impact factor)
• pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v
hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované
za predchádzajúce dva roky, k celkovému počtu
všetkých týchto článkov
• Slúži ako meradlo dosahu, prínosu, kvality vedeckého
časopisu
• V širšom zmysle je to počet ohlasov (citácií) vedeckej
publikácie vo významných vedeckých časopisoch ako
meradlo kvality vedeckej publikácie
Vyhľadávacie rozhranie JCR
Vyhľadávacie rozhranie JCR
Najčastejšie a
najpresnejšie hľadanie:
Podľa názvu alebo ISSN
Výsledky vyhľadávania v JCR
Kde publikovať?
• DTI a akreditácia
• Oblasti výskumu:
– Ekonómia a manažment
– Pedagogika
– Elektrotechnika
• Cenené výstupy (časopisecké články):
• WoS, Scopus, CCC, impaktované časopisy (JCR)
• Analýza publikačných výstupov VŠ v SR
(domáce a zahraničné časopisy)
Domáce časopisy
WoS, Scopus, CCC
http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=150&menu=
Ekonómia a manažment:
domáce časopisy
• Ekonomický časopis ISSN 0013-3035
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,343 (2013)
– http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis
• Quality Innovation Prosperity (Kvalita Inovácia
Prosperita) ISSN 1335-1745
– Scopus
– IF nemá
– http://www.qip-journal.eu/index.php/QIP
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Empirica: journal of European economics ISSN
0340-8744
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,160 (2013)
– http://www.springer.com/economics/european+integ
ration/journal/10663
• Geneva papers on risk and insurance - issues
and practice ISSN 1018-5895
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,677 (2013)
– http://www.palgrave-journals.com/gpp/index.html
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Economic Annals XXI ISSN 1728-6220
– Scopus
– IF nemá
– http://soskin.info/en/material/1/about-journal.html
• E + M. Ekonomie a management = E&M.
Economics and management : vědecký
ekonomický časopis ISSN 1212-3609
– Scopus
– IF 0,422 (2013)
– http://www.ekonomie-management.cz/
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Journal of economics of ageing ISSN 2212-828X
– Scopus
– IF nemá
– http://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-theeconomics-of-ageing/
• Danube: Law and Economics Review ISSN 18046746
– Scopus
– IF nemá
– http://www.degruyter.com/view/j/danb
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Eastern European Economics ISSN 0012-8775
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,224 (2013)
– http://mesharpe.metapress.com/content/106044/?target=jou
rnal&id=106044
• Actual Problems of Economics = Aktuaľni problemi
ekonomiki : Scientific Economic Journal ISSN 1993-6788
– WoS, Scopus
– IF nemá
– http://ecoscience.net/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=A
PE_eng
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Business: Theory and Practice / Verslas: Teorija
ir Praktika ISSN 1822-4202
– Scopus
– IF nemá
– http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp
• Total Quality Management & Business
Excellence ISSN 1478-3371
– CCC, WoS, Scopus
– IF nemá
– http://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/current#.VF
6InWdU1cw
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Czech Economic Review ISSN 1802-4696
– Scopus
– IF nemá
– http://auco.cuni.cz/
• Global Journal of Flexible Systems Management
ISSN 0972-2696
– Scopus
– IF nemá
– http://www.springer.com/business+%26+managemen
t/journal/40171
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Management: Journal of Contemporary
Management Issues ISSN 1331-0194
– Scopus
– IF nemá
– http://hrcak.srce.hr/management?lang=en
• Periodica Polytechnica : social and management
sciences ISSN 1587-3803
– Scopus
– IF nemá
– http://www.pp.bme.hu/so
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Transformations in Business & Economics ISSN
1648-4460
– WoS, Scopus
– IF 0,260 (2013)
– http://www.transformations.khf.vu.lt/
• Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics
ISSN 1392-2785
– WoS
– IF 0,771 (2013)
– http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Politická ekonomie : teorie, modelování,
aplikace ISSN 0032-3233
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,645 (2013)
– http://www.vse.cz/polek/
• Finance a úvěr : Czech journal of economics and
finance ISSN 0015-1920
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,358 (2013)
– http://journal.fsv.cuni.cz/
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Economic systems ISSN 0939-3625
– Scopus
– IF 0,611 (2013)
– http://www.journals.elsevier.com/economicsystems/
• Journal of Common Market Studies ISSN 1468-5965
• CCC, WoS, Scopus
• IF ? (v JCR sa nenachádza, na stránke uvádzajú 1,477)
• http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%
291468-5965
Ekonómia a manažment:
zahraničné časopisy
• Ekonomska istraživanja = Economic research
ISSN 1331-677X
– Scopus
– IF 0,241 (2013)
– http://www.tandfonline.com/loi/rero20#.VF8y8GdU1c
w
• Prague Economic Papers ISSN 1210-0455
– WoS, Scopus
– IF 0,208 (2013)
– http://www.vse.cz/pep/
Pedagogika:
domáce časopisy
• Sociológia ISSN 0049-1225
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,212 (2013)
– http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153
• Studia psychologica ISSN 0039-3320
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,414 (2013)
– http://psychologia.sav.sk/sp/
• Filozofia ISSN 0046-385X
– CCC, WoS, Scopus
– IF nemá
– http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/
Pedagogika:
zahraničné časopisy
• Československá psychologie ISSN 0009-062X
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,292 (2013)
– http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html
• International Journal of Language &
Communication Disorders ISSN 1368-2822
– CCC, WoS, Scopus
– IF 1, 392 (2013)
– http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28IS
SN%291460-6984
Pedagogika:
zahraničné časopisy
• Česká a slovenská psychiatrie ISSN 1212-0383
– Scopus
– IF nemá
– http://www.psychiatrie.cz/index.php?option=com_co
ntent&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=7
• Social Behavior and Personality ISSN 0301-2212
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,372 (2013)
– http://www.sbp-journal.com/index.php/sbp
Pedagogika:
zahraničné časopisy
• Journal of Applied Social Psychology ISSN 00219029
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,747 (2013)
– http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28IS
SN%291559-1816
• Judgment and Decision Making ISSN 1930-2975
– CCC, WoS, Scopus
– IF 1,738 (2013)
– http://journal.sjdm.org/
Pedagogika:
zahraničné časopisy
• PsychNology Journal ISSN 1720-7525
– Scopus
– IF nemá
– http://www.psychnology.org/
• New Educational Review ISSN 1732-6729
– Scopus
– IF nemá
– http://www.educationalrev.us.edu.pl/
Pedagogika:
zahraničné časopisy
• Didactica Slovenica = Pedagoška Obzorja :
scientific journal for didactics=znanstvena revija
za didaktiko ISSN 0353-1392
– WoS, Scopus
– IF nemá
– http://www.pedagoska-obzorja.si/Revija/index.html
• Filosofija-Sociologija
– WoS, Scopus
– IF 0,207 (2013)
– http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija
Elektrotechnika
domáce časopisy
• Computing and Informatics ISSN 1335-9150
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,319 (2013)
– http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai
• Journal of Electrical Engineering ISSN 1335-3632
– WoS, Scopus
– IF 0,420 (2013)
– http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/
Elektrotechnika
zahraničné časopisy
• Measurement ISSN 0263-2241
– CCC, WoS, Scopus
– IF 1,526 (2013)
– http://www.journals.elsevier.com/measurement/
• International Journal of Engineering Education
ISSN 0949-149X
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,360 (2013)
– http://www.ijee.ie/
Elektrotechnika
zahraničné časopisy
• Microelectronic Engineering ISSN 0167-9317
– CCC, WoS, Scopus
– IF 1,338 (2013)
– http://www.journals.elsevier.com/microelectronicengineering/
• Microelectronics Journal ISSN 0026-2692
– CCC, WoS, Scopus
– IF 0,924 (2013)
– http://www.journals.elsevier.com/microelectronicsjournal/
Elektrotechnika
zahraničné časopisy
• Composites Part B: Engineering ISSN 1359-8368
– CCC, WoS, Scopus
– IF 2,602 (2013)
– http://www.journals.elsevier.com/composites-part-bengineering/
• Advances in Electrical and Electronic Engineering
ISSN 1336-1376
– CCC, WoS, Scopus
– IF nemá
• http://advances.utc.sk/index.php/AEEE
Elektrotechnika
zahraničné časopisy
• Journal of Electrical and Electronics Engineering
ISSN 1844-6035
– Scopus
– IF nemá
– http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/arch
ive.aspx?journalid=239&issueid=-1
• Elektronika ir Elektrotechnika ISSN 1392-1215
– WoS, Scopus
– IF 0,445 (2013)
– http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt
Ďakujem za vašu pozornosť.
Priestor pre vaše otázky...
Download

Možnosti publikovania vo WoS, SCOPUS, CCC