УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
(Свака рубрика мора бити попуњена.)
I
ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Oдлука бр. 730/1 од 24. јунa 2014. године, Декан ФТН
2. Датум и место објaвљивања конкурса
30. јун 2014. год., лист „Јединство“
3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назив уже научне области за коју се
расписује конкурс
Један наставник за ужу научну област
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне
области за коју је изабран у звање
Др Братислав Миловановић, редовни професор на Електронском факултету Универзитета у Нишу
за ужу научну област Телекомуникације
Др Мирослав Лутовац, редовни професор на Техничком факултету Универзитета Сингидунум за
ужу научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство
Др Петар Спалевић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини
за ужу научну област Телекомуникације и информациони системи
5. Пријављени кандидати:
Др Милош Банђур
///
II
ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
1. Име, име једног родитеља и презиме:
Милош Велимир Банђур
2. Звање:
Доцент
3. Датум и место рођења, адреса:
16.09.1966. у Приштини,
Пребивалиште: ул. Петра Аранђеловића бр. 61, градска општ. Палилула- Ниш, 18106
4. Садашње запослење:
Наставник у звању доцента на Факултету техничких наука у Косовској Митровици
5. Година уписа и завршетка основних студија:
1985. – 1993.
6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама:
Електроника, Електротехнички факултет, Универзитет у Приштини, просечна оцена на основним
студијама- 9,42 (девет, четрдесет два), оцена на дипломском испиту - 10 (десет)
7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија:
1993.- 2001.
8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно
магистарским студијама:
1
Магистарске студије – Дигитални пренос информација, Електротехнички факултет, Универзитет у
Београду, просечна оцена на магистарским студијама – 10 (десет)
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
“Компаративна анализа метода прве и друге генерације за кодовање слика”
10. Наслов докторске дисертације:
“Прилог шифарском кодовању дигитализованих порука”
11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације:
Факултет техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини, година - 2008.
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:
///
13. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори
Руски језик- чита, пише, говори,
Енглески језик- чита, пише;
14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација):
 Телекомуникације,
 Дигитални пренос информација,
 Перформансе бежичних телекомуникационих система, Криптографска заштита података;
III
КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ
1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва):
 Електротехничка школа “Миладин Поповић” у Приштини,
21.01.1991. – 31.08.1991.,
o наставник предмета из области Електротехнике;
 Електротехнички факултет Универзитета у Приштини,
01.03.1994.– 11.12.2001.,
o асистент-приправник (01.03.1994. – 14.10.2001.),
o асистент (15.10.2001. – 11.12.2001.);
 Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини,
12.12.2001.- данас
o асистент (12.12.2001. - 24.06.2009.)
o доцент (25.06.2009.- данас);
IV
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА
V
НАСТАВНИ РАД:
a) Наставни рад пре избора у звање наставника:
У континуитету, од школске 1993/1994 године до избора у звање доцента изводио је рачунске
вежбе из већег броја наставних предмета који припадају ужој научној области Телекомуникације и
информациони системи.
1. Назив предмета, година студијa:
Телекомуникационе мреже, 3 година студија
Теорија информација и кодовање у телекомуникацијама, 4 година студија
Основи телекомуникација, 3 година студија
Дигиталне телекомуникације, 5 година студија
Телекомуникациона техника, 4 година студија
Микроталасна техника, 5 година студија
Практикум из коришћења рачунара, 1 година студија
2. Педагошко искуство:
У универзитетској настави, као сарадник у звању асистент-приправника и асистента радио је у
континуитету од 1994. до избора у наставничко звање 2009.
3. Реизборност у звање асистента (од – до, број):
2
Асистент-приправник (1994.-2001.)
Асистент, (2001.-2009.)
4. Одржавање наставе под менторством:
б) Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор
и редовни професор)
У звању доцента за ужу научну област Телекомуникације и информациони системи на Факултету
техничких наука у Косовској Митровици од 2009. изводи наставу из више предмета на основним и
мастер студијама. Наставник је на докторским студијама овог факултета на студијском програму
Електротехничко и рачунарско инжењерство и налази се на листи потенцијалних ментора.
У звању доцента за ужу научну област Информациони системи на Факултету за информационе
технологије Алфа Универзитета у Београду од 2011. до 2013. изводио је наставу из више предмета
на основним и мастер студијама. Један је од твораца докторског студијског програма
Информационо-комуникационе технологије на овом факултету који је успешно акредитован, радио
је као наставник на наведеним докторским студијама, на листи акредитованих ментора.
1. Назив предмета, година студија на основним, специјалистичким и докторским студијама:
Факултет техничких наука у Косовској Митровици
Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство
Назив предмета
С
Г
студије П+В модул/
студ.прог.
Основи телекомуникација
5
3
ОАС
2+2 РиИ
Телекомуникационе мреже
6
3
ОАС
2+1 ЕиТ
Дигиталне телекомуникације
2
1
МАС
2+2 ЕиТ
Протоколи у телекомуникацијама
3
2
МАС
2+2 ЕиТ
Телекомуникације у електроенергетским 2
1
ДАС
5+5 ЕиРИ
системима
Савремене бежичне телекомуникације
3
2
ДАС
5+5 ЕиРИ
Факултет за информационе технологије-Алфа Универзитет
Назив предмета
С
Г
студије П+В Студ.прог.
Комуникациони системи
3
2
ОАС
3+2 ИТ
WEB технологије
6
3
ОАС
3+2 ИТ
Основе заштите информација
7
4
ОАС
3+2 ИТ
Теорија преноса података
1
1
ДАС
4+3 ИКТ
Теорија информација и изворно
2,3 1,2 ДАС
3+4 ИКТ
кодовање
Дигитална обрада слике
2,3 1,2 ДАС
3+4 ИКТ
Дигиталне телекомуникације у
2,3 1,2 ДАС
3+4 ИКТ
каналу са федингом
Легенда:
С-семестар
Г-година студија
ОАС-Основне академске студије
МАС-Мастер академске студије
ДАС-Докторске академске студије
П-број часова предавања
В-број часова вежби
ЕиТ-Електроника и телекомуникације
РиЧ-Рачунарство и информатика
ЕиРИ-Електротехничко и рачунарско инжењерство
3
ИТ-Информационе технологије
ИКТ-Информационо-комуникационе технологије
2. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова):
Два дипломска рада на ФТН-у у Косовској Митровици
3. Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза (ужа научна област
и број радова):
///
4. Руковођење – менторство докторских дисертација (ужа научна област, до три):
///
5. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза
и докторских дисертација:
Дипломски рад: Учешће у две комисије на ФТН у Косовској Митровици
Специјалистички рад: Учешће у једној комисији на КПА у Београду
Магистарска теза: Нема
Докторска дисертација: Нема
в) Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, назив и одлука стручног органа):
Помоћни уџбеник-збирка задатака:
ФЕДИНГ У БЕЖИЧНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА,
др Милош Банђур, дрЂоко Банђур
2014.
Одлуком Наставно-научног већа ФТН-а у Косовској Митровици од
25. јуна 2014. године, број 727/3-1, прихваћена рецензија рукописа и исти одобрен за публиковање.
ISBN 978-86-80893-54-9, COBISS.SR-ID 209102092.
г) Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,
аутор, година издавања, назив и одлука стручног органа):
///
д) Награде и признања универзитета, педагошких и научних
асоцијација:
///
е) Остало
///
VI
ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ
ОДНОСНО УМЕТНИЧКОМ РАДУ
1. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и
назив и одлука стручног органа):
Радови публиковани након претходног избора у наставно звање (у тематском зборнику
радова међународног значаја):
1) Brankica Popović, Dragan Ranđelović, Miloš Banđur “Law Enforcement and New Technology”,
Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Мeđunarodni naučni skup Dani Arčibalda Rajsa
(urednik G. Milošević), 3-4 mart 2011, Beograd, Tom I, Volume I, str. 359-368.
ISBN: 978-86-7020-188-0, [M14]
COBISS.SR-ID 184450828
2) Brankica M Popović, Dragan Ranđelović and Miloš Banđur “The future of biometrics technology in
law enforcement agencies”, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Мeđunarodni naučni skup
SECURITY AND EUROATLANTIC PERSPECTIVES OF THE BALKANS, Police science and Police
profession (States and perspectives), 25-26 May 2012, Ohrid, Macedonia, Volume 2, pp. 588-605,
ISBN 978-608-4532-28-6, [M14].
4
COBISS.MK-ID 92748298,
UDC 351.74:341.171.071.51(4-672ЕУ:497) (062)
351.74:327.51.071(100-622НАТО:497) (062)
3) Brankica M. Popović, Miloš Banđur, Anđelija Raičević “Fingerprint image enhancement via robust
orientation field estimation”, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Мeđunarodni naučni skup
Dani Arčibalda Rajsa (urednik G. Milošević),1-2 mart 2013, Beograd, Kriminalističko-policijska
akademija, Vol. 3, str 47-58 UDC: 343.982.34
ISBN 978-86-7020-262-7, COBISS.SR-ID 202716428, [M14].
ISBN 978-86-7020-190-3 za izdavačku celinu
4) Brankica M. Popović, Miloš Banđur, Anđelija Raičević „Security challenges of modern technologies
utilization“, Thematic conference proceedings of international significance, International scientific
conference 'Archibald Reiss Days', (Editor-in-Chief D. Kolaric), 3-4 march 2014, Belgrade, Academy of
Criminalistic and Police Studies and German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), Vol.I,
pp.95-105.
UDC: 004.6:316
ISBN 978-86-7020-278-8, COBISS.SR-ID 206896908, [M14].
ISBN 978-86-7020-190-3 za izdavačku celinu
2. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне
изложбе и уметнички наступи):
Радови публиковани до претходног избора у наставно звање:
1) Đ.V. Banđur, M. Stefanović, M.V. Banđur “Performance analysis of SSC diversity receiver over
correlated Ricean fading channels in the presence of co-channel interference”, Electronics Letters,
ISSN 0013-5194; 4/24/2008, Vol. 44 Issue 9, pp. 587-588, DOI 10.1049/el:20080270, [M22].
Радови публиковани након претходног избора у наставно звање:
2) Đ.V. Banđur, M.V. Banđur, M. Stefanović “А new approach to bivariate Hoyt distribution and its
application in performance analysis of dual-diversity receivers”, Wireless Personal Communications,
Online published: 09. October 2010, pp.1-12. DOI : 10.1007/s11277-010-0153-y, ISSN: 1572-834X
(electronic version), 01. April 2012, Vol. 63, Issue 3, pp. 601-612, ISSN: 0929-6212 (print version),
[M23].
3) Popović B., Bandjur M., Raičević A. “Robust enhancement of fingerprint images obtained by ink
method”, Electronic Letters, Vol. 46, Issue 20, pp. 1379-1380, 30 September 2010, ISSN 0013-5194,
DOI:10.1049/el.2010.1821, [M22].
4) B.M. Popovic, M.V. Bandjur, A.M. Raičević “Robust Fingerprint Enhancement by Directional
Filtering in Fourier Domain”, Electronics and Electrical Engineering, No.1(107), Jan 2011, pp. 37-40,
ISSN 1392-1215, [M23].
URL:http://www.ee.ktu.lt/journal/2011/01/09__ISSN_13921215_Robust%20Fingerprint%20Enhancement%20by%20Directional%20Filtering%20in%20Fourier%
20Domain.pdf
5) Mihajlo Stefanović, Nikola Sekulović, Milan Gligorijević, Miloš Bandjur, Petar Spalević, Zoran
Popović “Statistics of signal envelope in composite multipath fading/shadowing microcellular
environment”, Technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, 2011, pp. 1147-1151,
ISBN:1840-1503, [M23].
5
6) Bandjur Milos V, Bandjur Djoko V: “Performance Analysis of SSC Diversity Receiver over
Correlated Hoyt Fading Channels”, RADIOENGINEERING, Vol. 21, br. 1, str. 110-114, (2012), [M23].
7) Edis Mekić, Nikola Sekulović, Miloš Banđur, Mihajlo Stefanović, Petar Spalević, “The distribution of
ratio of random variable and product of two random variables and its application in performance analysis
of multi-hop relaying communications over fading channels”, Electrical Review (Przeglad
Elektrotechniczny), (publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. zoo), vol. 88, no. 7A, pp. 133-137, 2012,
ISSN: 0033-2097, [M23].
http://pe.org.pl/articles/2012/7a/29.pdf
8) Miloš Banđur, Petar Spalević, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Aleksandra Golubović, Dejan
Milić, „Second-Order Statistics of System with Microdiversity and Macrodiversity Reception in GammaShadowed Rician Fading Channels“, ETRI Journal, (2013), Vol. 35 br. 4, str. 722-725, Electronics and
Telecommunications Research Institute, Korea, ISSN 1225-6463, DOI 10.4218/etrij.13.0212.0370,
[M23].
9) Milos Bandjur , Dragan Radenkovic, Vladeta Milenkovic , Suad Suljevic, Danijel Djosic “Second
order statistics of SC receiver over k-μ multipath fading channel”, Serbian Journal of Electrical
Engineering, Čačak, Vol. 11, No. 3, October 2014, *prihvaćen za objavljivanje, [M23].
3. Референце међународног нивоа (публикације у страним националним часописима,
самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на међународном
нивоу):
Радови публиковани до претходног избора у наставно звање:
1) M.V. Banđur, “Novel Method of Discrete Message Ciphering with Equal Length of Message and
Cryptogram”, Facta Universitatis, series:Electronics and energetics, University of Nish, Serbia and
Montenegro, YU ISSN 0353-3670, August 2003. Vol. 16, № 2, pp. 251-258, [M24].
2) M. Stefanović, N. Kapačinović, M.V. Banđur, “Moments of the MRC and EGC Combiner Output”,
Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania,
ISSN 1392-1215, 2007, № 1(73), T180 Telecommunications engineering, pp. 59-62, [M51].
3) B. Popović, Lj. Mašković, M.V. Banđur, “Spurious Fingerprint Minutiae Detection Based on
Multiscale Directional Information”, Electronics and Electrical Engineering, Kaunas University of
Technology, Kaunas, Lithuania, ISSN 1392-1215, 2007, № 7(79), T170 Electronics, pp. 23-28, [M51].
4) M. Stefanović, D. Krstić, M.V. Banđur, Đ. V. Banđur, “Statistic Characteristics of BFSK Signal in the
Presence of Gaussian Noise”, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), Poland, ISSN 0033-2097,
R. 83 NR 11/2007, pp. 60-63, [M51].
5) Đ.V. Banđur, M.V. Banđur, M. Stefanović, “Output Signal Characteristics of a Post-detection EGC
Combiner with Two ASK Input Signals in the Presence of Fading and Gaussian Noise”, Electronics and
Electrical Engineering, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, ISSN 1392-1215, № 2(82),
2008, T180 Telecommunications engineering, pp. 41-44, [M51].
4. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или
колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи):
///
5. Саопштења на међународним научним скуповима (једини аутор или први коаутор):
6
Радови саопштени до претходног избора у наставно звање:
1) M.V. Banđur, Đ.V. Banđur, A. Raičević, M. Stefanović “Amount of fading and capacity of ssc
diversity receiver over correlated Ricean fading channel and co-channel interference”, International
Scientific Conference UNITECH ’08, 21-22. November, Gabrovo, Bulgaria, pp. I 238-I 241, [M33].
Радови саопштени након претходног избора у наставно звање:
2) Miloš V. Banđur, Brankica M. Popović, Anđelija M. Raičević, Dragan Ranđelović „Improving
minutiae extraction in fingerprint images through robust enhancement“, In Proceedings of Paper from
21st Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November, 26-28, 2013, pp. 506-509.
ISBN: 978-1-4799-1419-7 DOI: 10.1109/TELFOR.2013.6716277, [M33].
3) Miloš V. Banđur, Đoko V. Banđur, Brankica M. Popović „Outage probability analysis in shadowed
fading channel with multiple cochannel interferences“, In Proceedings of Paper from 21st
Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November, 26-28, 2013, pp. 299-302.
ISBN: 978-1-4799-1419-7 DOI: 10.1109/TELFOR.2013.6716230, [M33].
4) Miloš V. Banđur, Petar Spalević, Branimir S. Jaksic, Aleksandar V. Markovic, Marko M. Smilic
“Computer Simulation of Soluton Pulses Propagation through Birefringent Fiber in the Linear and
Nonlinear Mode”, 11th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and
Broadcasting Services (TELSIKS), 2013, Date 16-19 Oct., Niš, Serbia, Vol. 2, pp. 639-642,
ISBN: 978-1-4799-0899-8, DOI: 10.1109/TELSKS.2013.6704459, [M33].
5) M. Bandjur, S. Jovkovic, D. Djosic, M. Petrovic, P. Spalevic, S. Maricic, “Second order statiscs of
MRC receiver over K-μ fading channels”, International Scientific Conference UNITECH’2013,
ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 22-23 November 2013, Vol. II, pp.131-135, [M33].
6. Саопштења на домаћим научним скуповима (једини аутор или први коаутор):
Радови саопштени до претходног избора у наставно звање:
1) M.V. Banđur, Đ.V. Banđur, “Comparative analysis of KLT, DCT and OBT in image data
compression”, TELFOR ’98, 24-26. November, Belgrade, Serbia, pp. 590-593, [M63].
2) М.В. Банђур, А. Раичевић, Ђ.В. Банђур, Б. Поповић, “Нови метод за генерисање савршене
ендоморфне шифре са минималним бројем кључева”, ТЕЛФОР '08, 25-27. Новембар, Београд,
Србија, стр. 362-364, [M63].
3) M.V. Banđur, Đ.V. Banđur, А. Raičević, “Statističke karakteristike izlaznog signala ASK sistema u
prisustvu Gausovog šuma, interferencije i Nakagami-m fedinga”, TELFOR '08, 25-27. Novembar,
Beograd, Srbija, str. 344-346, [M63].
7. Радови у којима је кандидат коаутор:
Радови саопштени до претходног избора у наставно звање:
1) M. Mirković, R. Bojović, M.V. Banđur, “Data compression of monochromatic still TV picture with
the code words of fixed length”, TELSIKS ’97, 8-10. October 1997, Nish, Serbia, Vol. 1, pp. 176-179,
[M33].
7
2) Đ.V. Banđur, M. Mirković, M.V. Banđur, M. Anđelković, “A method for coding of two-level
facsimile pictures in systems based on digital modulation of signals”, 4th International Conference on
Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS ’99, 13-15.
October 1999, Nish, Serbia,Vol. 1, pp. 267-268, [M33].
3) Đ.V. Banđur, M.V. Banđur, “Statistical Characteristics of the Output Signal of the ASK System in the
Presence of Gaussian Noise and Rayleigh’s Fading” International Scientific Conference UNITECH ’07,
24-27 November 2007, Gabrovo, Bulgaria, pp. I 277-I 279, [M33].
4) B. Popović, M.V. Banđur, V. Stojanović, “Multiscale Orientation Field Estimation”, In Proc. of XLIII
International Scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies ICEST ’08, 25-27. June 2008, Nish, Serbia, Vol. 1, pp. 105-108, [M33].
5) M. Stefanović, A. Raičević, Đ.V. Banđur, M.V. Banđur, “Performance analysis of a dual-branch SC
diversity receiver over correlated Ricean fading channels in presence of co-channel interference”
International Scientific Conference UNITECH ’08, 21-22. November, Gabrovo, Bulgaria, I 234-I 237,
[M33].
6) Đ.V. Banđur, M. Mirković, M.V. Banđur, “A new algorithm for coding of two-level facsimile
pictures”, TELFOR ’98, 24-26. November, Belgrade, Serbia, pp. 296-300, [M63].
7) M. Stefanović, D. Krstić, N. Kapačinović, B. Nikolić, M.V. Banđur, “Statističke karakteristike signala
na izlazu EG kombinera u prisustvu Nakagami fedinga i efekta senke”, 51. Konferencija ETRAN-a,
4-8. Jun 2007, Herceg Novi - Igalo, Crna Gora, TE1.2, [M63].
Радови саопштени након претходног избора у наставно звање:
8) А. Раичевић, М.В. Банђур, Ђ. В. Банђур, Б. Поповић „Анализа отпорности на подметање
шифрованог саопштења једне оригиналне савршене шифре“, Зборник радова са 15. међународне
научно-стручне конференције Yu Info '09, 08-11. март 2009, Копаоник, Србија, [M33].
http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2009/html/pdf/117.pdf
9) N. Sekulović, D. Krstić, E. Mekić, M. Banđur, and M. Stefanović “Effect of Macrodiversity on Outage
Probability and Average Channel Capacity in Composite Nakagami-gamma environment”,
10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting
Services - TELSIKS 2011, Nis, Serbia, 5-8 Oct. 2011, Proceedings of papers, vol. 2, pp. 463-466,
ISBN: 978-1-4577-2017-8, 978-86-6125-046-0, [M33].
10) Brankica M. Popović , Miloš V. Banđur , Anđelija M. Raičević , Dragan Ranđelović
„Different methods for fingerprint image orientation estimation“ Зборник радова са 20. међународног
Телекомуникационог форума ТЕЛФОР'12, 20-22. новембар 2012, Београд, Србија, стр. 662-665.
Print ISBN: 978-1-4673-2983-5, DOI: 10.1109/TELFOR.2012.6419297, [M33].
11) Mирjaнa T. Пeрић, Слaвoљуб Р. Aлeксић, Сaшa С. Илић, Mилoш В. Бaнђур,“Mutual infuence of
power lines with sagging conductors”, International Joint Bulgarian-Korean Symposium on Practical
Energy Problems and Trends in Efficient Technologies PEP TET 2013, Sofia, Bulgaria, Union of
Electronics, Electrical Engineering and Telecommunication in Bulgaria (CEEC), 22-25 September 2013,
pp. 91-96, ISSN 0861-4717, [M33].
12) A. Гoлубoвић, M. Бaнђур, Ч. Стeфaнoвић, “Channel capacity of selection diversity based on
desired signal algorithm over correlated Weibull fading channels”, Extended Abstracts, 11th International
Conference on Applied Electromagnetics - ПEC 2013, Niš, Serbia, September 01 – 04, 2013,
pp. 129-130, ISBN: 978-86-6125-088-0, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Serbia,
Ilmenau University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology,
Germany, [M33].
8
13) Бранкица Поповић, Драган Ранђеловић, Милош Банђур „Изазови везани за приватност и
безбедност приликом употребе биометрике“, ЗБОРНИК РАДОВА на CD, научно-стручно
саветовање ЗИТЕХ 10 – Злоупотребa информационих технологија и заштита, 2010, Београд,
ISBN: 978-86-909511-1-6 COBISS.SR-ID 173688076,
УДК: 007:004.056(082)(0.034.2), 343.533::004(082)(0.034.2) [M63]
http://www.singipedia.com/content/1067-Izazovi-vezani-za-privatnost-i-bezbednost-prilikom-upotrebebiometrike
VII
СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, софтвери, законски
текстови и сл.)
Учешће на научним пројектима до претходног избора у наставно звање:
1) У оквиру пројекта „Телекомуникације” од 1996.-2000. године, (руководилац
др Братислав Миловановић, ред.проф.), учесник је на подпројекту “Компресија података”
(руководилац др. Милорад Мирковић, ред.проф.).
Учешће на научним пројектима након претходног избора у наставно звање:
2) Kоруководилац научно-истраживачког пројекта ТР32023, под називом „Оптимизација
перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система“, за
истраживачки период 2011-2014. Руководилац пројекта је др Мирослав Лутовац, ред.проф.
3) Коруководилац научно-истраживачког пројекта ТР32037, под називом „Истраживање и развој
робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама“, за
истраживачки период 2011-2014. Руководилац пројекта је др Владимир Крстић - Институт
Михаило Пупин.
VIII
///
IX
///
X
ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД:
ОСТАЛО
АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):
Кандидат има научни степен доктора наука из уже научне области Телекомуникације и
информациони системи и биран је за наставника у звању доцента из наведене уже научне области.
Студије на Електротехничком факултету Универзитета у Приштини, одсек Електроника,
завршио је 08.04.1993. године, са изузетно високом просечном оценом - 9,42 (девет, четрдесет два)
и оценом на дипломском испиту 10 (десет).
У звање асистент-приправника на Катедри за телекомуникације и информатику
Електротехничког факултета у Приштини изабран је 01.04.1994. године.
Школске 1993/94. године уписао је постдипломске студије на Електротехничком факултету
у Београду, на смеру Дигитални пренос информација. Све испите положио је оценом 10 (десет).
Магистарску тезу под насловом ''Компаративна анализа метода прве и друге генерације за
кодовање слика'', на Електротехничком факултету у Београду, одбранио је 30.05.2001. године.
У звање асистента на Катедри за телекомуникације и информатику ЕТФ-а Универзитета у
Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, касније - Факултету техничких
наука, Катедри за електронику, аутоматику, телекомуникације и информатику, изабран је
15. октобра 2001. године.
Докторску дисертацију под насловом “Прилог шифарском кодовању дигитализованих
порука”, из уже научне области Телекомуникације и информациони системи, одбранио је
01.07.2008. године, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.
9
Кандидат др Милош Банђур стекао је у универзитетској настави потребно педагошко
искуство. У звањима асистент-приправник и асистент изводио је рачунске вежбе из седам
наставних предмета, а у звању доцента укупну наставу (предавања и вежбе) из већег броја
наставних предмета из уже научне области Телекомуникације и информациони системи.
Кандидат је наставник на листи ментора на докторским студијама.
Кандидат је до сада је објавио у часопису или саопштио на конференцији укупно 39
(тридесетдевет) научних радова. У већем броју радова кандидат се бави анализом пеформаси
бежичних пријемника у присуству фединга, интерференције и сметњи. Један број радова се
односи на криптографску заштиту података и безбедност биометријских система. У осталим
радовима кандидат се бави обрадом слике отисака прстију у циљу минимизирања грешке у
процесу идентификације.
Кандидат је после избора у звање доцента објавио четри рада у тематском зборнику радова
међународног значаја, категорија М14.
Кандидат има девет радова у часописима са SCI листе, од чега је осам радова после избора у
звање доцента, категорија М20.
Кандидат пре избора у звање доцента има један рад у часопису категорије М24 и четри рада
у водећем националном часопису, категорија М51.
Кандидат је првопотписани коаутор у пет радова саопштених на међународном научном
скупу штампаних у целини, од којих су четри рада после избора у звање доцента, категорија М33.
Кандидат је првопотписани коаутор на четри научна рада саопштених на домаћем научном
скупу штампаних у целини, пре избора у звање доцента, категорија М63.
Кандидат је коаутор (није првопотписани) на тринаест научних радова саопштених на
међународном и домаћем научном скупу штампаних у целини, од којих је шест радова после
избора у звање доцента.
М 14
М 22
М 23
М 24
М 51
М 33
М 63
Пре избора
у звање доцента
0+4
0+1
/
1+0
0+4
1+5
4+2
После избора
у звање доцента
/
0+1
3+4
/
/
4+5
0+1
Легенда:
х+у; х-број радова на којима је кандидат првопотписани коаутор
у-број радова на којима кандидат није првопотписани коаутор
Кандидат је руководио израдом два дипломска рада.
Кандидат има објављену збирку задатака.
Кандидат је учесник три научна пројекта, од којих коруководилац на два, оба после избора у
звање доцента.
XI
МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ
КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је
конкурс расписан:
НАПОМЕНА:Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно
испуњава услове за избор у звање.
Комисија за припрему Извештаја за избор једног наставника за ужу научну област
Телекомуникације и информациони системи, констатује да се на конкурс пријавио само један
кандидат. Једини пријављени кандидат је др Милош Банђур.
10
На основу изложеног, Комисија је закључила да кандидат др Милош Банђур испуњава
услове за избор наставника универзитета у звању ванредни професор утврђене Законом о високом
образовању и чланом 9. Правилника о ближим условима за избор узвање наставника и сарадника
на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини.
XII
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
Комисија за припрему Извештаја за избор једног наставника за ужу научну област
Телекомуникације и информациони системи, у саставу др Братислав Миловановић-редовни
професор Електронског факултета Универзитета у Нишу, др Мирослав Лутовац-редовни професор
Техничког факултета Универзитета Сингидунум и др Петар Спалевић-ванредни професор
Факултета техничких наука Универзитета у Приштини, предлаже Наставно-научном већу
Факултета техничких наука у Косовској Митровици да др Милоша Банђура изабере за наставника
у звању ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације и информациони системи.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1.
др Братислав Миловановић, редовни професор
Електронског факултета Универзитета у Нишу
2.
др Мирослав Лутовац, редовни професор
Техничког факултета Универзитета Сингидунум
3.
др Петар Спалевић, ванредни професор
Факултета техничких наука Универзитета у Приштини
11
Download

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА