SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
GOD. 23. BROJ 1/14
Skupština opštine
Derventa, 05. 02. 2014. god.
Derventa
1.
Na osnovu člana 6. i 21. Zakona o komunalnim
djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 124/11) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara. 2014. godine, donijela je
PROGRAM
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE
POTROŠNJE ZA 2014. GODINU
UVOD
Program zajedničke komunalne potrošnje a
posebno njegova realizacija uz učešće građana kroz
kulturu življenja čine sliku grada ili bolje rečeno
ogledalo su njegove sredine.
Komunalne djelatnosti regulisane su Zakonom o
komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/11) kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa, organizaciju obavljanja
komunalnih djelatnosti i način finansiranja.
Opština je nadležna da obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti.
Programom zajedničke komunalne potrošnje za
2014. godinu utvrđuje se obim i način obavljanja
djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, održavanje komunalnih objekata i uređaja, te potrebna sredstva
za ostvarivanje ciljeva predviđenih programom.
DJELATNOSTI
ALNE POTROŠNJE
1. čišćenje
mjestima,
ZAJEDNIČKE
javnih
površina
u
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
2. održavanje, uređivanje i opremanje javnih
zelenih i rekreacionih površina,
3. održavanje javnih saobraćajnih površina u
naseljenim mjestima,
4. javna rasvjeta u naseljenim mjestima,
5. odvođenje atmosferskih padavina i drugih
voda sajavnih površina,
6. djelatnosti zoohigijene.
SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti
zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se u
budžetu opštine:
- komunalne naknade,
- dijela naknada za korišćenje dobara od opšteg
interesa,
- dijela poreza prihoda od poreza na nepokretnosti,
- dijela naknade za date koncesije.
I ČIŠĆENJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH
POVRŠINA U GRADU
Čišćenje javnih površina u gradu obuhvata
izvođenje slijedećih radova:
a) Čišćenje ulica, trotoara, trgova i ostalih javnih
površina od snijega i leda - zimska služba,
b) Čišćenje ulica, trotoara, uličnog pojasa i
drugih javnih površina od otpadaka, blata i nanosa,
košenje i odvoz pokošene trave sa uličnog pojasa,
uklanjanje uginulih životinja sajavnih površina.
v) Pranje ulica, trotoara, trgova itd.
KOMUN-
naseljenim
I. 1. ZIMSKA SLUŽBA
1. Radovi u okviru zimske službe odvijaju se u
periodu od 01. januara do 15. marta i od 15. novembra
Strana 2 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
do 31. decembar 2014. godine, odnosno u zavisnosti
od vremenskih uslova.
U okviru zimske službe, angažovaće se radna
snaga i mehanizacija, a obavljaće se slijedeći radovi:
uklanjanje snijega s kolovoza gradskih ulica, parkinga,
trga i trotoara, posipanje zaleđenog kolovoza mješavinom agregata sa industrijskom soli, prema
prioritetima ulica koji će se definisati ugovorom.
Cijena za uklanjanje snijega formira se na bazi
efektivnog radnog časa ili po jedinice mjere 1 m1; 1
m2; 1 km, a za posipanje na bazi 1 m3 utrošenog
abrazivnog materijala zavisno od procedure javnih
nabavki kojim se definiše.
2. Čišćenje snijega i leda s trotoara i trga, kao i
posipanje zaleđenih trotoara i trga i u ulicama definisaće se Ugovorom nakon provedene procedure
javnih nabavki.
Cijena se može formira na bazi 1 m1; 1 m2, 1
km, 1 EF/h očišćenog snijega sa upotrebom abrazivnog materijala mješavine industrijska so i
drobljenog kamena krupnoće 2 do 4 mm za posipanje
zaleđenih površina.
Obaveza Izvođača radova zimske službe je da
izvrši čišćenje ostatka abrazivnog materijala sa ulica,
trotoara i trgova nakon završetka zimske službe.
Cijena radova će biti definisana u ugovoru nakon
provedenog postupka javnih nabavki.
1.2. ČIŠĆENJE ULICA, TROTOARA I
PUTNOG POJASA OD OTPADAKA, NANOSA,
BLATA, KOŠENJE I ODVOZ POKOŠENE
TRAVE SA PUTNOG POJASA I DRUGI JAVNIH POVRŠINA
Čišćenje ulica i trotoara od otpadaka i nanosa vrši
se po pravilu od 15.3.2014. do 15.11.2014. godine,
odnosno i u preostala 4. mjeseca koji se tretiraju kao
period zimske službe ukoliko su vremenski uslovi
takvi da nema potrebe za obavljanje radova zimske
službe.
1. Čišćenje će se vršiti na ukupnoj površini prema
dinamici čišćenja pojedinih ulica po određenim
prioritetima koji su tabelarno prikazani i to:
Trg oko crkve, ispred zgrade lokalne administrativne uprave i plato kod "Centralnog spomenika" svakodnevno čišćenje,
- ulice od 1 - 3 (u tabeli) čistiće se dva puta
sedmično,
- ulice od 4 - 15 (u tabeli) čistiće se jedanput
sedmično,
Datum: 05. 02. 2014. god.
- ulice od 16 - 25 (u tabeli) čistiće se po nalogu
nadležnog Odjeljenja, čišćenje trotoara i parkinga u
skladu sa dinamikom čišćenja ulice u kojoj pripadaju,
2. Pranje asfaltnih ulica u gradu auto-cisternom,
vršiće se po potrebi u periodu čišćenja ulica, kad to
odredi nadležno Odjeljenja.
Prilikom pranja ulica potrebno je koristiti i
kapacitete koje posjeduje Vatrogasna jednica u
Derventi da bi se ostvarile uštede na ovoj budžetskoj
stavci.
3. Ručno prikupljanje komunalnog otpada s
uličnog pojasa i ulica koje se čiste vršiće se prema
dinamici čišćenja na utvrđenoj efektivnoj površini.
Dinamika čišćenja i prikupljanja otpadaka
utvrdiće se zajedno sa izvođačem. Obaveza izvođača
radova je i da po nalogu stručnog lica Odjeljenja za
stambeno - komunalne poslove izvrši i cjelokupno
čišćenje otpadaka sa svih javnih površina u gradu kao i
poslije elementarnih nepogoda.
4. Košenje, krčenje, prikupljanje komunalnog
otpada i odvoz pokošene trave i šiblja sa uličnog
pojasa ulica i drugih javnih površina vršiće se kako
slijedi:
4.1. Košenje uličnog pojasa u ulicama: Stevana
Nemanje do izlaza za Doboj, Trg oslobođenja pored
fontane i ispod pijace, Trg Pravoslavlja, Milovana
Bjeloševića - Belog, Marije Bursać, 1. maja (do spoja
sa zaobilaznicom i do kraja ulice), Nikole Tesle, Čika
Jove Zmaja, Jovana Dučića, Veljke Milankovića,
Omladinska, Svetog Save, Srpske vojske, Vuka
Karadžića, Dubička, 5. Kozaračke brigade i druge u
kojim se ukaže potreba i to 8 puta u toku godine, ili
prema ukazanoj potrebi kada odredi nadležni organ.
4.2. Košenje javnih zelenih površina i parkova:
kod Doma kulture, kod benzinske pumpe, površine u
ulici Derventskih oslobodilaca, park oko hrama
Presvete Bogorodice, park Srpske vojske, javna zelena
površina kod hotela "Biser", park kod autobuske
stanice, kod bivše zgrade Skupštine opštine, površina
između zgrada SP- 106 i SP-50, Partizansko groblje,
zelene površine na Trgu ispred opštine, spomen
kompleks na Čardaku - i to sve 8 puta, a ostale
površine za koje se ukaže potreba košenja po
posebnom nalogu i potrebi.
4.3. Košenje i krčenje javnih zelenih površina:
zelena površina uz rijeku Ukrinu i zelena površina u
ulici Omladinska - tri (3) puta u sezoni i to u aprilu,
junu i avgustu 2014. godine.
4.4. Košenje i krčenje javnih zelenih površina:
Industrijska zona - i ulični pojasevi u maju, a lokalitet
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Sajmišta u julu, kao i 10.000 m2 interventnih zelenih
površina koje nisu navedene, a za koje se ukaže
potreba za intervencijom koje svojim izgledom čine
ružnu sliku grada ili su potencijalni izvor zaraze ili
ugrožavaju život i zdravlje ljudi.
II ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JA-VNIH
ZELENIH POVRŠINA
U 2014. godini planirano je održavanje, uređivanje i opremanje zelenih površina u gradu i to:
1. zelena površina preko puta Doma kulture - 360
m2,
2. zelena površina kod "TAXI" stajališta - 400
m2,
3. zelena površina kod bivše "INA" benziske
pumpe - 1.500 m2
4. zelena površina u naselju zvanom "Kineska
četvrt" - 4.000 m2,
5. park kod hrama Presvete Bogorodice - 2.500
m2
6. park u ulici Srpske vojske - 8.400 m2
7. zelena površina preko puta hotela u ul. Kralja
Petra- 450 m2,
8. zelene površine uz rijeku Ukrinu - 61.000 m2,
9. zelena površina u ul. Omladinska (deponija) 17.000 m2
10. zelena površina kod autobuske stanice- 1.350
m2
11. putni pojac u Industrijskoj zoni - 63.610 m2,
12. lokalitet vašarišta - 57.504 m2,
13. zelena površina kod stare i nove opštine 1.800 m2
14. pojac uz nasip - 3.100 m2
15. ulični pojasevi na području grada- 28.000 m2,
16. zelena površina između zgrada SP-106 i SP50 1.850 m2,
17. košenje trave u Partizanskom groblju 5.417
m2
18.tri kružna toka-zelena površina 500 m2
19. površina na spomen kompleksu Čardak 5.000
m2
20. površine koje će se kositi interventno 5.000
m2
21. zelena površina kod Marksističkog centra
3.000 m2
UKUPNO: 271.741 m2
Ozelenjavanje parkova i drugih zelenih površina
u gradu, kao i drvoreda novim sadnicama, vršiće se po
posebnom Programu ozelenjavanja urađenom u skladu
Broj 1 Strana 3
s Programom Odjeljenja nadležnog za komunalne
poslove.
Na zelenim površinama u toku godine iz-vodiće
se slijedeći radovi:
1. prikupljanje i odvoz otpadaka,
2. košenje, krčenje, prikupljanje i odvoz pokošene trave i šiblja na gradsku deponiju,
3. održavanje stabala, orezivanje ukrasnog šiblja,
ruža i zelene ograde,
4. okopavanje, prihrana i zaštita od štetočina
stabala, ukrasnog šiblja, ruža icvijeća prema ukazanoj
potrebi,
5. orezivanje stabala, ukrasnog šiblja koje se suši
ili je fizički oštećeno na području grada,
6. sađenje sezonskog cvijeća na za to predviđenim površinama,
Radovi će se izvoditi u zavisnosti od potrebe na
pojedinim površinama.
III ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U NASELJENIM MJESTIMA
U okviru održavanja javnih saobraćajnih
površina, planira se obavljanje slijedećih radova:
1. Uređenje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u skladu sa izvedenim stanjem
regulacije saobraćaja na području grada.
2. Nabavka i postavljanje saobraćajnih znakova u
gradu koji nedostaju prema Izvedenom stanju
regulacije saobraćaja, po vrstama i prema utvrđenom
prioritetu, a na osnovu praćenja stanja saobraćajne
signalizacije u gradu kao i izrada horizontalne
signalizacije. U planiranom periodu potrebno je da se
izvrši sanacija zaštitno - dekorativnih cilindričnih
stubića od perforiranog inoks lima 35 komada u ul.
Cara Lazara.
3. Sanacija "udarnih rupa" na asfaltnim
saobraćajnicama i trotoarima u gradu gdje se ukaže
potreba u površini od 1000 m2. Specifikacija potrebnih
radova će se utvrditi poslije zime i loših vremenskih
uslova koji su glavni uzročnici nastanka deformacija
na asfaltnim površinama.
4. Stanje makadamskih ulica u gradu utvrdiće se
odmah poslije zimskog perioda, te po stvarnim
potrebama sačiniti i preduzeti određene mjere sanacije
istih nasipanjem i planiranjem odgovarajućim materijalima kako bi se iste mogle adekvatno koristiti.
Predviđeno je da se izvrši nasipanje i razgrtanje 1.000
m3 jalovine.
Strana 4 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
IV ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH PADAVINA I DRUGIH VODA SA JAVNIH POVRŠINA
Čišćenje slivnika na javnim površinama vršiće se
po nalogu nadležnog Organa za 320. slivnika, a vršiće
se i interventni radovi na sanaciji odvodnje površinskih
i otpadnih voda na području grada gdje se ukaže hitna
potreba za intervencijom (sanacija i iskop kanala u
uličnim pojasevima na području grada).
Sanacija većih kanalizacionih kvarova na
kolektoru i sekundarnoj kanalizacionoj mreži vršiće se
po ukazanoj potrebi i u skladu sa raspoloživim
budžetskim sredstvima. Ugradnja oštećenih slivnika i
rešetki na području grada vršiće se po potrebi i nalogu
nadležnog Odjeljenja.
V ODRŽAVANJE I MODERNIZACIJA
OBJEKATA ZKP-a - KOMUNALNA OPREMA
1. nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela, sijalica i
drugog potrošnog materijalaza uličnu rasvjetu u cilju
tekućeg održavanja ulične rasvjete,
2. nabavka i ugradnja poklopaca za šahtove,
održavanje i rad gradske fontane,
3. dekoracija grada nakitom za vrijeme praznika
vršiće se prema Programu dekoracije i to za praznik
opštine, za novogodišnje, božićne, uskršnje i druge
praznike, a dekoracija sa zastavicama u skladu sa
Zakonom o praznicima i svetkovinama,
4. nabavka parkovskih klupa i popravka i zaštita
postojećih "sadolinom" na području grada,
5. popravka postojećih ljuljački, klackalica i
drugog urbanog mobilijara u gradu,
6. razni radovi koji nisu posebno predviđeni ovim
Programom, a za koje će se eventualno ukazati potreba
u toku godine izvodiće se po posebnom nalogu uz
prethodno obezbjeđenje sredstava,
VI JAVNA RASVJETA U NASELJENIM
MJESTIMA
Kod javne rasvjete planirano je održavanje i
sanacija javne rasvjete što podrazumijeva tekuće
održavanje rasvjete (zamjena sijalica, osigurača,
prigušnica, kablova i ostalog potrošnog materijala) i to
na 1.989 stubova različite visine (od 4,6 i 9m) i 2.139
rasvjetnih tijela različite snage i izrade.
Plaćanje utroška električne energije za rad javne
rasvjete koja je u funkciji.
Obimniji radovi na sanaciji i rekonstrukciji javne
rasvjete vršiće se u skladu sa potpisanim ugovorom
saodabranim izvođačem tih radova u 2014. godini.
Datum: 05. 02. 2014. god.
VII DJELATNOSTI ZOOHIGIJENE
Djelatnosti zoohigijene obuhvata hvatanje i
zbrinjavanje napuštenih i ugroženih domaćih životinja
(kućnih ljubimaca), prevoženje i smještaj u posebno
izgrađene objekte za te namjene (azil), ishrana i
veterinarska zaštita, eutanazija starih životinja i sigurno uklanjanje životinjskih leševa sa javnih površina i
sanaciju terena, kao i upravljanje objektima za smještaj
životinja.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
ZKP-a za 2014. godinu
I - ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA U
NASELJENIM MJESTIMA
(zimska služba, čišćenje ulica, trotoara, trga,
centralnog spomenika i uklanjanje uginulih životinja
itd)
- ČIŠĆENJE GRADSKIH ULICA .......................
....................................................... 65.000,00 KM
- ZIMSKA SLUŽBA NA ULICAMA TRGOVIMA I TROTOARIMA ............... 60.000,00 KM
II - ODRŽAVANJE, UREĐIVANJE I OPREMANJE JAVNIH ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA
(prikupljanje i odvoz otpadaka, košenje, krčenje i
odvoz trave, održavanje stabala, ukrasnog šiblja, ruža i
zelene ograde, okopavanje istog, sađenje sezonskog
dendro materijala, novih sadnica, održavanje kružnog
toka itd.) ................................................. 60,000,00 KM
III - ODRŽAVANJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH
POVRŠINA
U
NASELJENIM
MJESTIMA
(izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne
signalizacije, sanacija udarnih rupa na ulicama i
trotoarima, makadamske ulice, turistička signalizacija
idr) ........................................................ 75.000,00 KM
(sanacija većih udarnih rupa na području grada
1.000 m2, nasipanje makadamskih ulica jalovinom
1.000 m3, izrada nove horizontalne i vertikalne
saobraćajne signalizacije na području grada kao i
sanacija postojećih ulica)
IV-ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA I
DRUGIH VODA SA JAVNIH POVRŠINA
(čišćenje slivnika, sanacija manjih kvarova na
gradskoj kanalizaciji iskop i čišćenje kanala uz ulice
na području grada) .................................. 15.000,00KM
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
V-ODRŽAVANJE I MODERNIZACIJA
OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE
- KOMUNALNA OPREMA/rashodi za materijal
za potrebe komunalne službe ................ 12.000,00 KM
VI - JAVNA RASVJETA U NASELJENIM
MJESTIMA
- POTROŠNJA STRUJE ZA JAVNU RASVJETU ............................................... 200.000,00 KM
- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ................
....................................................... 35.000,00 KM
(sanacija ulične rasvjete, tekuće održavanje i
potrošnja električne energije u gradu i MZ u kojim
postoji izgrađena)
VII - DJELATNOSTI ZOOHIGIJENE ...........
......................................................... 8.000,00 KM
(hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja,
prevoženje i smještaj u azil, ishrana i veterinarska
zaštita, eutanazija starih životinja, uklanjanje
životinjskih leševa sa javnih površina i sanacija terena
i upravljanje objektima za smještaj životinja)
UKUPNO: ................................... 530.000,00 KM
PREGLED
ULICA U DERVENTI SA DINAMIKOM
OBAVLJANJA POSLOVA ČIŠĆENJA JAVNIH
POVRŠNA U 2014. GODINI
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ULICA
ČIŠĆENJE
svaki dan
Trg Pravoslavlja
Trg Oslobođenja
ČIŠĆENJE
2 puta sedmično
Kralja Petra
Milovana
Bjeloševića-Belog
Marije Bursać
ČIŠĆENJE
1 puta sedmično
Trg oslobođenja
(ispod pijace)
Odred Vojvode
Mišića
Cara Lazara
Stevana Nemanje
(do bolnice)
1 Maja (do
benzinske stanice)
Derventskih
UKUPNA
POVRŠINA
POVRŠINA
PUTNOG
POJASA
4516
3549
954
1392
2664
1998
3900
1029
1540
1155
3550
696
1400
800
772
579
1960
1470
4040
33030
5000
1000
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Broj 1 Strana 5
oslobodilaca
Srpske vojske
Park Srpske Vojske
Svetog Save (do
sportske dvorane)
Njegoševa
Slavka Simića
Nikole Tesle
ČIŠĆENJE
po NALOGU
Mladena
Stojanovića
Trive Vujića
Jovana Dučića
Slavka Rodića
Veljka Milankovića
Čika Jove Zmaja
Omladinska
Šantićeva
Dubička
Željeznička
4095,30
-
3018
8400
2080
1560
511
511
884
255,5
150
663
2284
1713
908
840
548
720
550
880
1280
1700
2080
681
630
411
540
110
660
960
1275
1560
Sve ostale ulice koje nisu navedene čistiće se po
nalogu ovlašćenog lica Odjeljenja za stambenokomunalne poslove.
Parking prostori čiste se po dinamici koja je
utvrđena za ulicu u kojoj se nalaze.
SPISAK MAKADAMSKIH ULICA U GRADU
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
UKUPNA
POVRŠINA
Dubička (dio)
300
Vojvode Stepe Stepanovića
240
Prnjavorska
1700
Miloša Crnjanskog
1300
Meše Selimovića
1100
Tanaska Rajića
650
Dositeja Obradovića
874
Vidovdanska
669
Bace Pelagića
1.574
Branka Ćopića
1.300
Filipa Višnjića
1.394
Kosovke djevojke
1.122
Majke Jevrosime
260
Branislava Nušića (dio)
470
Novo naselje u Servisno
2300
komunalnom centru
Takovska
1000
Vojvode Petra Bojovića (dio)
1200
Marka Kraljevića
3000
Ozrenska
2000
Krfska
700
Kosovskih junaka
600
Jasikovača (dio)
300
Milunke Savić (dio)
200
Oplenička
540
ULICA
Strana 6 Broj 1
26.
27.
28.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Radnička(dio)
19. aprila (dio)
Ive Andrića
500
500
400
SPISAK ULICA NA KOJIMA ĆE SE
OBAVLJATI POSLOVI ZIMSKE SLUŽBE
U 2014. GODINI
PRIORITET: I
1. Dubička ............................................... 425 m1,
2. Marije Bursać ...................................... 385 m1,
3. 1. Maja .............................................. 2110 m1,
4. Stevana Nemanje ............................... 1010 m1,
5. Kralja Petra ......................................... 666 m1,
6. Milovana Bjeloševića-Belog ............... 343 m1,
7. Trg Pravoslavlja .................................. 318 m1,
8. Tpr oslobođenja (i ispod pijace) .......... 464 m1,
9. Cara Lazara ......................................... 193 m1,
10. Trive Vujića ...................................... 227 m1,
11. Veljka Milankovića ........................... 137 m1,
12. Nikole Tesle ...................................... 221 m1,
13. Slavka Simića...................................... 73 m1,
14. Slavka Rodića ................................... 107 m1,
15. Jovana Dučića ................................... 210 m1,
16. Čika Jove Jovanovića Zmaja ............. 180 m1,
17. Odred Vojvode Mišića ...................... 700 m1,
18. Derventskih oslobodilaca .................. 875 m1,
19. Njegoševa .......................................... 620 m1,
20. Željeznička ........................................ 520 m1,
21. Mladena Stojanovića ......................... 571 m1,
22. Srpske vojske ................................. 1.700 m1,
23. Svetog Save ....................................... 503 m1,
24. Omladinska ....................................... 805 m1,
25. 5. Kozaračke brigade ......................... 363 m1,
26. Kninska (interne saobraćajnice u Industriskoj
zoni od ul. Dubičke do zaobilaznice) ............. 3600 m1,
27. Šantićeva ........................................... 250 m1,
28. Desanke Maksimović ......................... 200 m1
29. Stevana Sinđelića ........................... 2.281 m1,
30. Vuka Karadžića ................................. 404 m1,
31. Cerska ................................................ 556 m1
PRIORITET II
32. Potočani ........................................... 1500 m1,
33. Karađorđeva ...................................... 800 m1,
34. Osinjskih brigada .............................. 800 m1,
35. Đenerala Draže .................................. 910 m1,
36. PatrijarNa Dožića ............................... 600 m1,
37. Solunska ............................................ 400 m1,
38. Hajduk Veljka ................................... 140 m1,
39. Braće Jugovića .................................. 180 m1,
Datum: 05. 02. 2014. god.
40. Kosovskih Junaka .............................. 520 m1,
41. Vojvode Stepe Stepanovića .............. 480 m1,
42. Miloša Obilića .................................. 292 m1,
43. 53. Divizije ....................................... 236 m1,
44. 9. Maja .............................................. 161 m1,
45. Novaka Pivaša ................................... 120 m1,
46. Miloša Vujakovića ............................ 350 m1,
47. Jasikovača ......................................... 800 m1,
48. Petra Kočića ...................................... 410 m1,
49. Petra Mećave .................................... 550 m1,
50. Vukovarska ....................................... 850 m1,
51. Studenička ........................................ 650 m1,
52. Ukrinska ........................................... 250 m1,
53. Gavrila Principa ................................ 602 m1,
54. Nikole Pašića .................................... 230 m1,
55. 16.Krajiške ..................................... 1.296 m1,
56. Zanatska ............................................ 291 m1,
57. Ozrenska ........................................... 200 m1,
PRIORITET III
U trećem prioritet su ostale ulice koje nisu ušle u
I i II prioritet.
TROTOARI,
PROSTORI
TRGOVI
I
PARKING
TRGOVI
TRG OSLOBOĐENJA ISPRED ZGRADE OPŠTINE .......................................................... 3.000 m2,
PLATO NA I UZ CENTRALNI SP0MEN1K .....
................................................................. 500 m2,
TROTOARI UZ SAOBRAĆAJNICU OKO
CRKVE ....................................................3.200,00 m2,
PJEŠAČKA ZONA IZMEĐU OŠ "NIKOLA
TESLA" I DŽAMIJE ...................................... 150 m2.
TROTOARI
1. Marije Bursać ..................................... 700 m2,
2. Milovana Bjeloševića - Belog ......... 1.300 m2,
3. Kralja Petra 1 ................................... 1.332 m2,
4. Stevana Nemanje .............................. 2.600m2,
5. Dubička ............................................. 1.500 m2
6. Nikole Tesle ......................................... 120 m2
7. Dubička ............................................. 1.500 m2
8. Srpske vojske ................................... 2.750 m2,
9. Svetog Save ..................................... 2.340 m2,
10. Trg Pravoslavlja ................................ 500 m2,
11. 1. Maja ........................................... 3.949 m2,
12. Mladena Stojanovića .......................... 70 m2,
13. Omladinska ....................................... 375 m2,
14. Đenerala Draže ................................. 500 m2.
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Efektivna prosječna širina čišćenja trotoara je
minimalno ....................................................... 1,00 m1.
PARKING PROSTORI
1. ODRŽAVANJE U ZIMSKOM I LJETNOM
Broj 1 Strana 7
PERIODU NA 197., PP (sa asfaltnom podlogom 2.955 m2) 114. PP (sa makadamskom podlogom
1.710) I NA PODRUČJU GRADA I 8 (120 m2 )
"TAXI" STAJALIŠTA.
Tabelarni pregled javnih zelenih površina za održavanje u 2014. godini
R.B.
JAVNA POVRŠINA
1.
KOD DOMA KULTURE
2.
KOD "TAXI"
3.
KOD BENZISKE PUMPE
4.
U "KINESKOJ ČETVRTI"
5.
KOD PRAVOSLAVNOG HRAMA
6.
PARKU UL. SRPSKE VOJSKE
7.
KOD HOTELA
8.
POJAS UZ UKRINU
9.
POVRŠINA UL.OMLADINSKA
10.
KOD AUTOBUSKE STANICE
11.
PUTNI POJAS
U INDUSTRIJSKOJ ZONI
12.
LOKALITET VAŠARIŠTA
13.
ZELENA POVRŠINA KOD STARE I
NOVE OPŠTINE
14.
POJAC UZ NASIP
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ULIČNI POJASEVI NA PODRUČJU
GRADA
ZELENA POVRIŠA IZMEĐU
ZGRADA SP- 106 i SP- 50
KOŠENJE TRAVE U
PARTIZANSKOM GROBLJU
KRUŽNI TOKOVI - ZELENA
POVRŠINA
POVRŠINE KOJE ĆE SE KOSITI I
KRČITI INTERVENTNO
SPOMEN KOMPLEKS "ČARDAK"
ZELENA POVRŠINA KOD
MARKSISTIČKOG CENTRA
UKUPNO:
POVR.
M2
360
BR.
INTER.
8
UKUPNO
M2
2.880
400
8
3.200
1.500
8
12.000
4.000
8
32.000
2.500
8
20.000
8.400
8
67.200
450
8
3.600
56.000
5.000
33
168.000
15.000
17,000
3
51.000
1.350
8
10.800
38.166
25.444
1
38.166
25.444
37.850
19.654
11
37.850
19.654
1.800
8
14.400
3.100
8
24.800
mašinski i ručno
28.000
8
224.000
"
mašinsko
1.850
8
14.800
mašinsko
5.417
8
43..336
mašinsko
500
8
4.000
5.000
1
5.000
5.000
4
20.000
mašinsko
3.000
1
3.000
-
271.741
-
860.130
VRSTA RADOVA
košenje mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko
mašinsko ručno
i krčenje
"
mašinsko
"
mašinsko
"
mašinsko ručno
i krčenje
mašinsko i
ručno krčenje pojasa
"
mašinsko
"
mašinsko
mašinsko i
ručno krčenje pojasa
mašinsko
Strana 8 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-20/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
2.
Na osnovu člana 40. stav 1. i 3. Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 40/13) i člana 37. i 64.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara
2014. godine, donijela je
ODLUKU
o izradi Revizije dijela Regulacionog plana
"RAMPA - SAJMIŠTE"
Član 1.
Pristupa se izradi Revizije dijela Regulacionog
plana "RAMPA-SAJMIŠTE" (u daljem tekstu: Revizija dijela plana), a koja obuhvata gradsko građevinsko zemljište čije granice čine: na jugu osovinom
ulice Srpske vojske (od "Starog mosta" do raskrsnice
sa ulicom Svetog Save - "Vaga", obuhvatajući jugozapadno tangentnu zonu raskrsnice zbog budućeg
koncepta regulacije saobraćaja), zatim na zapadu
osovinom ulice Svetog Save (do raskrsnice sa ulicom
Kninska, odnosno do centra kružne raskrsnice kod
Auto-moto društva), na sjeveru osovinom ulice
Kninska (od kružne raskrsnice do "Novog mosta") i na
istoku osovinom korita rijeke Ukrine (od "Novog mosta" do "Starog mosta"), a ukupne površine 21,97 ha.
Revizija dijela plana će obuhvatiti programske
elemente koji su utvrđeni aktom Načelnika opštine
Derventa, broj: 02-363-2/14 od 08.01.2014. godine, a
koji su sastavni dio ove Odluke.
Član2.
Planski period za koji se donosi Revizija dijela
plana je 2014.-2024. godine.
Datum: 05. 02. 2014. god.
Član 3.
Rok za izradu Revizije dijela plana je u toku
2014. godine.
Član 4.
Revizija dijela plana sadrži tekstualni i grafički
dio i ažurne geodetske podloge, kao i druge zakonom
predviđene elemente u zavisnosti od specifičnosti
područja za koji se dokument donosi.
Član 5.
Nosilac pripreme Revizije dijela plana razmatra
Prednacrt Revizija dijela plana na stručnoj raspravi, a
prije utvrđivanja Nacrta Revizije dijela plana.
Skupština opštine na prijedlog nosioca pripreme
utvrđuje Nacrt Revizije dijela plana, koji će biti
izložen na javni uvid u prostorijama Skupštine opštine
Derventa, a u trajanju od 30 dana.
Član 6.
Sredstva za izradu Revizije dijela
obezbijediće se u Budžetu opštine Derventa.
plana
Član 7.
Nosilac pripreme Revizije dijela plana je
Odjeljenje za prostorno uređenje. Nosilac izrade
Revizije dijela plana biće pravno lice odabrano po
postupku javne nabavke.
Član 8.
O provođenju ove odlJgke staraće se Odjeljenje
za prostorno uređenje.
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-14/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3.
Na osnovu člana 165. a) Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. i 64.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skušptina
opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara
2014. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju Odbora za žalbe opštine Derventa
Član 1.
Osniva se Odbor za žalbe opštine Derventa (u
daljem tekstu: Odbor).
Odbor odlučuje o žalbama službenika i tehničkih
i pomoćnih radnika u drugom stepenu na rješenja
kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima,
kao i o žalbama kandidata koji su učestvovali na
javnom konkursu.
Odluke Odbora dostavljaju se podnosiocu žalbe u
roku od osam dana od dana donošenja.
Odluke Odbora su konačne, a može ih preispitivati nadležni sud u radnom sporu.
Član 2.
Odbor ima predsjednika i dva člana i u svom radu
je samostalan.
Predsjednik i članovi Odbora nemaju status
službenika i tehničkog i pomoćnog radnika u
opštinskoj upravi.
Član 3.
Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na
novčanu naknadu za rad.
Novčana naknada predsjedniku i članovima
Odbora iznosi 100,00 KM po održanoj sjednici.
Predsjednik i članovi Odbora stiču pravo na
novčanu naknadu danom stupanja na snagu akta o
imenovanju predsjednika odnosno člana Odbora.
Član 4.
Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog
broja članova.
Odbor donosi Poslovnik o radu.
Odbor ima pečat u skladu sa zakonom.
Broj 1 Strana 9
Odbor o svom radu podnosi izvještaj Skupštini
opštine Derventa najmanje jednom godišnje.
Stručno-tehničke poslove za potrebe Odbora
obavlja Odjeljenje za opštu upravu.
Član 5.
Predsjednika i članove Odbora imenuje Skupština
opštine Derventa nakon sprovedenog javnog konkursa,
na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog
izbora.
Javni konkurs objavljuje se u "Službenom
glasniku Republike Srpske" i najmanje u jednom
dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji
Republike Srpske, sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.
Za sprovođenje javnog konkursa za izbor Odbora imenuje se komisija od pet članova, od kojih su
tri člana sa liste stručnjaka koju utvrđuje Skupština
opštine Derventa, a dva člana su službenici koji imaju
odgovarajuće profesionalno iskustvo.
Postupak za izbor Odbora podrazumijeva ulazni
intervju i kontrolu ispunjenosti uslova, a sprovodi se u
roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje
kandidata.
Postupak imenovanja Odbora mora se okončati u
roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga
komisije iz stava 3. ovog člana predsjedniku Skupštine
opštine.
Član 6.
U Odbor može biti imenovano lice koje ispunjava
opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i
posebne uslove za imenovanje.
Posebni uslovi za imenovanje su:
1. da ima završen četvorogodiphnji studij sa
zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u organima
uprave ili položen pravosudni ispit, i
4. dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i
posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Za predsjednika i članove Odbora ne mogu se
imenovati lica zaposlena u opštinskoj upravi.
Član 7.
Predsjedniku i članu Odbora prestaje mandat
prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim
slučajevima:
Strana 10 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. u slučaju smrti,
2. podnošenja ostavke u pisanoj formi,
3. ako je u postupku izbora prećutao ili dao
netačne podatke koji su bili od značaja za imenovanje
u Odbor,
4. zbog neizvršavanja, nesavjesnog, odnosno
neblagovremenog izvršavanja dužnosti,
5. u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti danom pravosnažnosti rješenja nadležnog organa, i
6. ako pravosnažnom presudom bude osuđen na
bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest
mjeseci.
Datum: 05. 02. 2014. god.
ĆUP (Todora) DAVORU iz Dervente, a radi
oblikovanja - kompletiranja građevinske čestice, u skladu sa Regulacionim planom "RAMPA - SAJMIŠTE".
Član 2.
Po osnovu ove Odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa.
O provođenju ove Odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 4.
Broj: 01-022-15/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-16/14
Datum: 4. februara 2014. god.
4.
Na osnovu člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim
pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
124/08, 58/09 i 95/11), člana 16. Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/09) i člana 37. i 64. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog
gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine
Derventa radi oblikovanja - kompletiranja
građevinske čestice
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č.
338/5, njiva 3. klase površine 24 m2, K.O. Derventa I,
ulisano u ZK uložak: 266, u svojini opštine Derventa,
po cijeni od 3.544,80 KM (slovima: tri hiljade pet
stotina četrdeset četiri i 80/100 konvertibilne marke),
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
5.
Na osnovu člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim
pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
124/08, 58/09 i 95/11), člana 16. Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/09), i člana 37. i 64.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara
2014. godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog
gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine
Derventa radi oblikovanja-kompletiranja
građevinske čestice
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Der-
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
venta, označeno kao k.č. 1815/5, dvoršpte povrpšne 52
m2, i k.č. 1815/6, dvorište površine 25 m2, K.O.
Derventa I, upisano u ZK uložak: 266, po cijeni od
16.578,76 KM (slovima: šesnaest hiljada pet stotina
sedamdeset osam i 76/100 konvertibilne marke),
Nedinić (Arsenije) Jugoslavu i Đurić (Živko) Peri iz
Dervente, radi oblikovanja - kompletiranja građevinske parcele, u skladu sa Regulacionim planom
"CENTAR".
Broj 1 Strana 11
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa
Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa.
Član 2.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-17/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
6.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst
("Službeni glasnik ošptine Derventa", broj 3/13) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014.
godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa, propisani
su Zakonom o ministarskim vladinim i drugim
imenovanjima, Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za
izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa i Statutom Javne
ustanove.
Član 3.
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za socijalni
rad Derventa" Derventa, čini sastavni dio ove odluke, a
objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske",
dnevnom listu "Press RS" i "Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Član 4.
Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa, koju će imenovati Skupština opštine
Derventa.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Strana 12 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-22/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
7.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 18. stav 2. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12 ) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa
1. Razrješava se vršilac dužnosti direktora Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa, zbog okončanja postupka javne konkurencije za izbor i imenovanje direktora
PLISNIĆ MIRJANA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine Odlukom broj:
01-022-253/13 raspisala Javni konkurs za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa na novi mandat u
trajanju od četiri godine. Na istoj sjednici razriješen je
direktor ove javne ustanove zbog isteka mandata a do
završetka postupka javne konkurencije imenovan je
vršilac dužnosti direktora Plisnić Mirjana Rješenjem
broj: 01-111-115/13 od 10. decembra 2013. godine.
S obzirom da je postupak javnog konkursa za
izbor i imenovanje direktora okončan, Komisija za
izbor za imenovanja u Javnoj ustanovi Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa je Izvještaj o
sprovedenom postupku po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje direktora dostavila Skupštini opštine
Datum: 05. 02. 2014. god.
Derventa putem Komisije za izbor i imenovanje radi
konačnog imenovanja direktora, čime su se stekli
uslovi za razrješenje Plisnić Mirjane, vrpšoca dužnosti
direktora ove javne ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, a na osnovu
člana 41. stav 1 alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), Komisija za izbor i
imenovanje Skupštine opštine Derventa jena 13.
sjednici održanoj 23. januara 2014. godine utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju Plisnić Mirjane vršioca
dužnosti direktora Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa zbog završetka postupka
javne konkurencije za izbor i imenovanje direktora i
predložila Skupštini opštane donošenje rješenja kao u
Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-4/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
8.
Na osnovu člana 18. stava 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 3/13) i člana
6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na 15.
sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju direktora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Za direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, na period od
četiri (4) godine imenuje se Mirjana Plisnić, profesor
etnologije i geografije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko
Radičević" Derventa na novi mandatni period u
trajanju od 4 godine.
U skladu sa Odlukom, Javni konkurs za izbor i
imenovanje direktora JU Narodna biblioteka "Branko
Radičević" Derventa je objavljen u "Derventskom
listu" 19.12.2013. godine, dnevnom listu "Press RS"
19.12.2013. godine i "Službenom glasniku Republike
Srpske" 26.12.2013. godine. Javni konkurs je bio
otvoren zaključno sa 10. januarom 2014. godine.
Postupak po Javnom konkursu sprovela je
Komisija za izbor za imenovanja u Javnoj ustanovi
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa koju
je imenovala Skuiština opštine Derventa, a postupak je
sproveden u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
JU Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa,
prijavu je dostavio samo jedan kandidat i to Mirjana
Plisnić, profesor etnologije i geografije. Komisija za
izbor je konstatovala da kandidat ispunjavala sve opšte
i posebne uslove, nakon čegaje sa kandidatom obavila
intervju i utvrdila Rang listu i dala preporuku za
imenovanje Mirjane Plisnić za direktora JU Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje jedinog kandidata sa
Rang-liste, Komisija je dostavila Skupštini opštine
Derventa, putem Komisije za izbor i imenovanje, na
razmatranje i konačno odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog i Izvještaja o
sprovedenom postupku, Komisija za izbor za imenovanja Skupštine opštine Derventa je na 13. sjednici
održanoj 23. januara 2014. godine a na osnovu člana
41. stav 1. alineja jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja o imenovanju Mirjane Plisnić, profesora etnologije i geografije za direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa i
Broj 1 Strana 13
predložila Skupštini opštine donošenje Rješenja kao u
Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim
sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-5/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
9.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 64. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
15. sjednici, održanoj 4. februara 2014. godine,
donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Savjeta za kulturu
I
Savko Pećić razrješava se dužnosti člana Savjeta
za kulturu, na lični zahtjev.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-6/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Strana 14 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 05. 02. 2014. god.
I
10.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 64. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela
je
Razrješavaju se vršioci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa, zbog isteka
vremena na koji su birani i to:
R J E Š E NJ E
o izboru člana Savjeta za kulturu
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
I
Obrazloženje:
Skušptina opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine Odlukom broj: 01022-204/13 ponipggala dio Javnog konkursa za izbor i
imenovanje direktora i članova Upravnog odbora u
Javnoj ustanovi "Turistička organizacija opštine
Derventa" u dijelu koji se odnosio na izbor i imenovanje članova Upravnog odbora i Odlukom broj: 01022-205/13 raspisala ponovni Javni konkurs za izbor i
imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa" na novi
mandat u trajanju od četiri godine.
Na 7. sjednici Skupštine opštine održanoj 26.
aprila 2013. godine razriješeni su članovi Upravnog
odbora ove javne ustanove zbog isteka mandata, a do
završetka postupka javne konkurencije Rješenjem
Skupštine opštine Derventa broj: 01-111- 52/13 od 26.
aprila 2013. godine, imenovani su vršioci dužnosti
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa" Derventa u sastavu
Sanja Jeftić, predsjednik, Aleksandar Njegomirović i
Biljana Miladinović, članovi.
S obzirom da je postupak javnog konkursa za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora okončan,
Komisija za izbor za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Turistička organizacija opštine Derventa" je u skladu
sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi,
Izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora,
dostavila Načelniku opštane Derventa, radi utvrđivanja
prijedloga članova Upravnog odbora, čime su se stekli
uslovi za razrješenje vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora ove javne ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, a na osnovu
člana 41. stav 1 alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
Za člana Savjeta za kulturu Skupštine opštine
Derventa bira se: Milorad Đurđević, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-7/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
11.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 41/03), člana 16. stav 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13) Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014.
godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa" Derventa
1. Sanja Jeftić, predsj ednik
2. Aleksandar Njegomirović, član i
3. Biljana Miladinović, član.
II
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), Komisija za izbor i
imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 13.
sjednici održanoj 23. januara 2014. godine utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa" zbog završetka
postupka javne konkurencije za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora i predložila Skupštini opštine donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijelaje Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-8/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
12.
Na osnovu člana 16. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12), člana 12, Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03) i
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4.
februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa" Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa
imenuju se:
1. Miladinović Biljana,
2. Teofilović Biljana i
3. Mrđa Saša
Broj 1 Strana 15
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa" Derventa na period od
4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-205/13 Javni
konkurs je objavljen u "Derventskom listu" dana
24.10.2013 godine, u "Press RS" dana 24.10.2013.
godine i "Službenom glasniku Republike Srpske" dana
29.10.2013. godine. Postupak po Javnom konkursu
sprovela je Komisija za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Turistička organizacija
opštine Derventa" Derventa u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispunjavali sve opšte i posebne uslove obavila intervju
i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje članova
Upravnog odbora koju sačinjavaju: Miladinović
Biljana, Teofilović Biljana, Mrđa Saša, Gavrilović
Jelena, Kuzmanović Sanja, Škorić Jelena, Šerbić
Jefimija, Đeorđić Verica, Maletić Radenko, Marić
Dijana, Golub Dragana, Ćorić Čedomir, Terzić Samir i
Đekić Dijana.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prva tri kandidata sa
Rang-liste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja
prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine
je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložio Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja
kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okru-
Strana 16 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
žnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-9/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
13.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03), člana 16. stav 1. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/ 13) Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa
I
Razrješavaju se vrpšoci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa, zbog isteka vremena na
koji su birani i to:
1. Asentić Željko, predsjednik
2. Stjepanović Željko, član i
3. Merdžanović Nermin, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine Odlukom broj: 01022-205/13 raspisala Javni konkurs za izbor i
imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa na
novi mandat u trajanju od četiri godine. Na istoj
sjednici razriješeni su članovi Upravnog odbora ove
javne ustanove zbog isteka mandata, a do završetka
Datum: 05. 02. 2014. god.
postupka javne konkurencije Rješenjem Skušptine
ošptine Derventa broj: 01-111- 99/13 od 15. oktobra
2013. godine, imenovani su vršioci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa u sastavu Željko Asentić, predsjednik, Željko Stjepanović i Nermin Merdžanović, članovi.
S obzirom da je postupak javnog konkursa za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora okončan, Komisija za izbor za imenovanja u Javnoj
ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa je u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o
sistemu javnih službi, Izvještaj o sprovedenom
postupku po Javnom konkursu za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora, dostavila Načelniku opštine
Derventa, radi utvrđivanja prijedloga članova Upravnog odbora, čime su se stekli uslovi za razrješenje
vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora ove javne
ustanove.
Na osnovu nalrijed navedenog, a na osnovu člana
41. stav 1 alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), Komisija za izbor i
imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 13.
sjednici održanoj 23. januara 2014. godine utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti
članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa zbog završetka postupka javne konkurencije za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora i predložila Skupštini
opštine donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti 5šravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-10/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
14.
Na osnovu člana 16. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", brrj: 41/03),
člana 55. Zakona o bibliotečkoj ddelatnosti ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 52/01, 39/03 i
112/08) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove
Narodna Biblioteka "Branko Radičević" Derventa
imenuju se:
1. Stjepanović Željko,
2. Kuzmanović Sanja - iz reda čitalaca i
3. Popović Jovanka.
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stzša na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa na period od
4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-205/13 Javni
konkurs je objavljen u "Derventskom listu" dana
24.10.2013 godine, u "Press PC" dana 24.10.2013.
godine i "Službenom glasniku Republike Srpske" dana
29.10.2013. godine.
Članom 55. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
regulisana je nadležnost i procedura izbora, kao i
sastav članova upravnog odbora javnih ustanova koje
obavljaju bibliotečku djelatnost. Stavom 6. istog člana,
regulisano je da upravni odbor ima najmanje tri člana
Broj 1 Strana 17
koji se imenuju iz reda osnivača i predstavnika
čitalaca.
Postupak po Javnom konkursu sprovela je Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispzgnjavali sve opšte i posebne uslove obavila
intervju i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje
članova Upravnog odbora koju sačinjavaju: Stjepanović Željko, Kuzmanović Sanja-iz reda čitalaca,
Popović Jovanka, Asentić Željko-iz reda čitalaca,
Đekić Dijana, Škorić Jelena, Bjelošević Ljupka-iz reda
čitalaca, Mitrić Branka-iz reda čitalaca, Golub Dragana- iz reda čitalaca.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prva tri kandidata sa
Rang-liste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja
prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje rješenja kao u
Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-11/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
15.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 16. stav 1. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
Strana 18 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj: 3/13) Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova privremenog
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za
kulturu" Derventa
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Centar
za kulturu" Derventa, zbog završetka postupka javne
konkurencije i to:
1. Miroslav Simić, predsjednik
2. Dalibor Kljajić, član i
3. Jasmina Radanović, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 2. oktobra 2009. godine donijela Odluku o
osnivanju Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa, te na istoj sjednici a u skladu sa članom 15.
Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj: 68/07), kojim je propisano da
su organi ustanove upravi odbor i direktor, ukoliko
zakonom nije drugačije određeno, te članom 16. istog
Zakona kojim je propisano da upravni odbor ustanove
imenuje i razrješava osnivač, istovremeno sa donošenjem pomenute odluke donijela i Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa a sve do izbora organa ustanove po postupku
javne konkurencije.
U skladu sa naprijed navedenim, Skupština
opštine Derventa je na 11. sjednici održanoj 15.
oktobra 2013. godine Odlukom broj: 01-022-205/13
raspisala Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa na mandat u trajanju od četiri godine.
S obzirom da je postupak javnog konkursa za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora okončan,
Komisija za izbor za imenovanja u Javnoj ustanovi "
Centar za kulturu" Derventa je u skladu sa članom 16.
stav 6. Zakona o sistemu javnih službi, Izvještaj o
Datum: 05. 02. 2014. god.
sprovedenom postupku po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora, dostavila
Načelniku opštine Derventa, radi utvrđivanja
prijedloga članova Upravnog odbora, čime su se stekli
uslovi za razrješenje predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, a na osnovu
člana 41. stav 1 alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), Komisija za izbor i
imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 13.
sjednici održanoj 23. januara 2014. godine utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Centar
za kulturu" Derventa zbog završetka postupka javne
konkurencije za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora i predložila Skupštini opštine donošenje
rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-12/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
16.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 16. stav 1. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne predškolske ustanove "Trol"
Derventa
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
I
Razrješavaju se vrpšoci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Trol"
Derventa, zbog isteka vremena na koji su birani i to:
1. Aleksić Dragana, predstavnik osnivača
2. Simić Gordana, predstavnik stručnog osoblja
predškolske ustanove, i
3. Tepić Dubravka, predstavnik savjeta roditelja.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine Odlukom broj: 01022-205/13 raspisala Javni konkurs za izbor i
imenovanje jednog člana - predstavnika osnivača u
Upravni odbora Javne ustanove "Trol" Derventa na
novi mandat u trajanju od četiri godine. Na istoj
sjednici razriješeni su članovi Upravnog odbora ove
javne ustanove zbog isteka mandata, a do završetka
postupka javne konkurencije Rješenjem Skupštine
opštine Derventa broj: 01-111- 97/13 od 15. oktobra
2013. godine, imenovani su vršioci dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Trol" Derventa u
sastavu Aleksić Dragana, predstavnik osnivača a na
osnovu prijedloga Načelnika opštine, te Simić
Gordana, predstavnik stručnog osoblja predškolske
ustanove i Tepić Dubravka, predstavnik savjeta
roditelja, na osnovu prijedloga Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa.
S obzirom da je postupak javnog konkursa za
izbor i imenovanje jednog člana - predstavnika
osnivača u Upravni odbor okončan, Komisija za izbor
za imenovanja u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol"
Derventa je u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o
sistemu javnih službi, Izvještaj o sprovedenom
postupku po Javnom konkursu za izbor i imenovanje
jednog člana Upravnog odbora, dostavila Načelniku
opštine Derventa, radi utvrđivanja prijedloga člana
Upravnog odbora, čime su se stekli uslovi za
razrješenje vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
ove javne predškolske ustanove.
Na osnovu naprijed navedenog, a na osnovu
člana 41. stav 1 alineja 1. Poslovnika Skupštine
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), Komisija
za izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na
13. sjednici održanoj 23. januara 2014. godine utvrdila
Broj 1 Strana 19
Prijedlog rješenja o razrješenju vrpšlaca dužnosti
članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove
"Trol" Derventa zbog završetka postupka javne
konkurencije za izbor i imenovanje jednog članapredstavnika osnivača u Upravni odbor i predložila
Skupštini opštine donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-13/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
17.
Na osnovu člana 16. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
68/07 i 109/12), člana 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 63. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
119/08 i 1/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
predškolske ustanove "Trol" Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa imenuju se:
1. Aleksić Dragana, predstavnik osnivača,
2. Tepić Dubravka, predstavnik savjeta roditelja i
3. Simić Gordana, predstavnik stručnog osoblja
predškolske ustanove.
Strana 20 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku ošptine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 11. sjednici
održanoj 15. oktobra 2013. godine, donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
jednog člana - predstavnika osnivača u Upravni odbor
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa na period
od 4 godine.
U skladu sa Odlukom broj 01-022-205/13 Javni
konkurs je objavljen u "Derventskom listu" dana
24.10.2013 godine, u "Press RS" dana 24.10.2013.
godine i "Službenom glasniku Republike Srpske" dana
29.10.2013. godine.
Članom 63. stav (3) Zakona o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju propisano je da upravni odbor
predppsolske ustanove ima najmanje tri člana i to:
predstavnika osnivača, predstavnika savjeta roditelja i
predstavnika stručnog osoblja predškolske ustanove.
Postupak po Javnom konkursu za jednog člana predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne
predškolske ustanove "Trol" Derventa sprovela je
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske.
Komisija za izbor je sa svim kandidatima koji su
ispztvavali sve opšte i posebne uslove obavila intervju
i utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje jednog
člana-predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne
predškolske ustanove "Trol" koju sačinjavaju: Aleksić
Dragana, Šerbić Jefimija, Đurić Davor, Đekić Dijana i
Golub Dragana.
Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom
i preporukom za imenovanje prvog kandidata sa Rangliste, kao i biografije kandidata, radi utvrđivanja prijedloga rješenja Komisija je dostavila Načelniku
opštine Derventa.
Članove upravnog odbora - predstavnika savjeta
roditelja i predstavnika stručnog osoblja predškolske
ustanove, Skupština opštine imenuje na osnovu akta
Savjeta roditelja i Stručnog vijeća Javne predškolske
ustanove "Trol" Derventa.
Datum: 05. 02. 2014. god.
Na osnovu naprijed navedenog, Načelnik opštine
je utvrdio Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje rješenja kao u
Prijedlogu.
Skušptina opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim
sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-14/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
18.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13) Skupština opštine Derventa na
15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa, zbog isteka mandata na koji su birani:
- Srđenović Milka,
- Popović Jovanka i
- Ninković Dušan.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je 01. februara 2010.
godine, Rješenjem broj: 01- 111-7/10 od 01. februara
2010. godine, nakon sprovedenog postupka javne
konkurencije imenovala članove Upravnog odbora
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa, na mandat u trajanju od četiri godine.
Kako je članovima Upravnog odbora, mandat u
trajanju od četiri godine istekao 01. februara 2014.
godine, neophodno je razriješiti dužnosti članove
upravnog odbora, donijeti odluku o raspisivanju
javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
upravnog odbora Javne ustanove "Centar za socijalni
rad Derventa" Derventa i imenovati vršioce dužnosti
članova upravnog odbora do završetka postupka javne
konkurencije u skladu sa zakonom.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 13. sjednici održanoj 23.
januara 2014. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog
rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-15/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
19.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 16.stav 6. Zakona o sistemu javnih službi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i
109/12), člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4.
februara 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa
1. Za vršioce dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa imenuju se:
- ĐURIĆ DAVOR
Broj 1 Strana 21
- MITRIĆ BRANKA i
- JEFTIĆ SANJA.
2. Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora se
imenuju do završetka postupka javne konkurencije u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je dosadašnji Upravni odbor Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" De-rventa,
razriješen dužnosti zbog isteka mandata na koji je
biran, neophodno je imenovati vršioce dužnosti
članova upravnog odbora do završetka postupka javne
konkurencije u skladu sa zakonom.
U smislu odredbe člana 16. stav 6. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj: 68/07 i 109/12), Načelnik opštine je, za
vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa,
do završetka postupka javne konkurencije, predložio:
Đurić Davora, Mičić Branku i Jeftić Sanju.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donij ela j e Rj
ešenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-16/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
20.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
Strana 22 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa, u sastavu:
1. Bećirović Mirsad, predsjednik,
2. Gavrić Slađana, član,
3. Todorić Mirjana, član,
4. Vračević Tanja, član,
5. Stjepanović Željko, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa, u ranijem sazivu, je
svojim Rješenjem broj: 01-111-63/09 od 19.03.2009.
godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa,
koja je ovlašćena da sprovodi postupke po svim javnim konkursima za imenovanja koja raspiše Skupština opštine u ovoj ustanovi.
Zbog isteka mandata na koji je izabrana navedena Komisija, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 13. sjednici održanoj 23. januara
2014. godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje rješenja
kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Datum: 05. 02. 2014. god.
Broj: 01-111-17/14
Datum: 4. februar 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
21.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik ošptine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa
I
U Komisiju za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad
Derventa" Derventa (u daljem tekstu: Komisija za
izbor) imenuju se:
1. Bećirović Mirsad, predsjednik,
2. Kovačević Snježana, član,
3. Todorić Mirjana, član,
4. Marić Nataša, član,
5. Stanić Dalibor, član.
II
Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom
sazivu.
III
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za
imenovanja svih organa u Javnoj ustanovi "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa, koje raspiše Skupština ošptine Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Srpske, što uključuje razmatranje prispjelih prijava na
konkurs, utvrđivanje liste kandidata koji su ušli u uži
izbor, obavljanje intervjua sa kandidatima i utvrđivanje
rang-liste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i
izvještaj o sprovedenom postupku za članove upravnog odbora dostavi Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skušptini opštine na konačno odlučivanje.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je
da odgovorni javni službenik (Skupština opštine
Derventa) je odgovorna za imenovanje članova Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od kojih su
najmanje tri službenici. Za članove Komisije za izbor
se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju odredbe
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i koji posjeduju stručno
znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana
Komisije za izbor imenuju se na osnovu istih kriterijuma.
Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama
čiji je osnivač Skupštine opštine Derventa, propisano
je da Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja
se sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor
imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri
godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se
u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda
službenika Opštinske administrativne službe, a dva
člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene
stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor
mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za
imenovanje na određenu poziciju, da poznaju odredbe
Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i
iskustvo u odgovarajućoj oblasti.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine ošptine
je na 13. sjednici održanoj 23. januara 2014. godine
utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje rješenja kao u
Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
Broj 1 Strana 23
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-18/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
22.
Na osnovu člana 121. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. Statuta
opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici održanoj 4.februara 2014.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju Komisije za sprovođenje postupka po
javnom konkursu za prijem službenika u
Opštinsku administrativnu službu Derventa
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i članova
Komisije za sprovođenje postupaka po javnom konkursu za prijem službenika u Opštinsku administrativnu službu Derventa i to:
1. Nada Đurić, predsjednik,
2. Snježana Kovačević član,
3. Vera Asentić, član,
4. Samir Terzić, član,
5. Novak Nović, član.
II
Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
Pravni osnov za donošenje ovog rješenja je
odredba člana 121. stav 1. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 98/13) kojim je
propisano da, prilikom sprovođenja postupka za prijem
službenika načelnik opštine, odnosno gradonačelnik
Strana 24 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
imenuje komisiju. U stavu 2. i 3. istog člana propisano
je da, komisija ima pet članova, od kojih su tri člana
službenici koji imaju odgovarajuće profesionalno
iskustvo, a dva člana su sa liste stručnjaka koju
utvrđuje skupština opštine i da sastav Komisije mora
obezbijediti zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa
Ostalnih, saglasno članu 3. stav 1. i 3. Zakona o
lokalnoj samoupravi.
Kako imenovanje komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika više nije u nadležnosti
Skupštine opštine iz kojeg razloga se vrši razrješenje
dosadašnje komisije koju je imenovala SO-e, Načelnik
opštine je utvrdio rješenje kao u dispozitivu i predložio
Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
Uputstvo o pravnom sredstvu:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se tužbom može pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja. Tužba se taksira iznosom od 100,00
KM sudske takse, prema Tarifnom broju 22. Zakona o
sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08 i 49/09) i predaje se sudu neposredno
ili mu se šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik
kod nadležnog suda ili drugog redovnog suda. Uz
tužbu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-19/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
23.
Na osnovu člana 125. stav 2. tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 7. i 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 07/ 09, 37/09 i 65/13), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "19. april", Derventa
Datum: 05. 02. 2014. god.
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole "19.
alril", Derventa ispred lokalne zajednice, na period od
četiri godine, predlaže se Saša Kršić.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak donošenja
dopunskog rješenja o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole "19. april", Derventa.
3. Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje
Skupštine opštine Derventa broj: 01-111-57/13 od 26.
aprila 2013. godine objavljeno u "Službenom glasniku
opštine Derventa", broj: 4/13.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila Rješenjem broj: 01-111-57/13
predložila Tanasković Slavicu kao kandidata za člana
Školskog odbora Osnovne škole "19. april", Derventa,
ispred lokalne zajednice, a na osnovu pismenog
zahtjeva Osnovne škole "19. april", Derventa broj:
96/13 od 06.03. 2013. godine.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
je Rješenjem broj: 07.020/610-24-105-1/13 od 20.12.
2013. godine, imenovalo članove Školskog odbora
Osnovne škole "19. april" Derventa, osim člana ispred
lokalne zajednice, jer nije prihvaćen prijedlog
kandidata ispred lokalne zajednice koji je predložila
Skupština opštine naprijed navedenim rješenjem, uz
obrazloženje da je Tanasković Slavica zaposlena u
istoj osnovnoj školi. U skladu sa članom 3. stav 5.
Pravilnika o izboru i radu školskog odbora jasno propisano da zaposleni u školi ne mogu biti birani za
članove školskog odbora iz reda roditelja, na prijedlog
jedinice lokalne samouprave ili u ime osnivača.
Članom 125. stav 2. tačka g) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, propisano je da školski
odbor ima sedam članova koje za javne škole u ime
osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i kulturu
Republike Srpske od kojih jednog člana školskog
odbora imenuje na prijedlog lokalne zajednice.
Članom 125. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će školski
odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje novih
članova školskog odbora najmanje 60 dana prije isteka
mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na
13. sjednici održanoj 23. januara 2014 godine,
razmatrala Rješenje Ministarstva prosvjete i kulture, te
nakon razmatranja a u skladu sa članom 41. alineja 1.
utvrdila Prijedlog rješenja o predlaganju drugog
kandidata kao u dispozitivu i predložila Skupštini
opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim su-dom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-20/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Broj 1 Strana 25
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-18/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
25.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2013.
godini, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 4. februara 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u
2013. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-19/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
24.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u
2013. godini na području opštine Derventa, Skupština
opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara
2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini na području opštine Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
26.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa sa rang listom
i preporukom za imenovanje, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 4. februara 2014.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj
Komisije za izbor za sprovođenje postupka po Javnom
konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne
Strana 26 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 05. 02. 2014. god.
Član 3.
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa sa rang listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
U članu 5. iza riječi "10%" dodaju se sledeće
riječi: "osim zaposlenih u Teritorijalnoj vatrogasnoj
jedinici Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 4.
Broj: 01-022-21/14
Datum: 4. februara 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
27.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 2. stav 1.
Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti
lokalne samouprave Republike Srpske ("Službeni
glasnik o Republike Srpske", broj 114/07) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o obračunu i isplati
plata i drugih ličnih primanja administrativnih
službenika i zaposlenih bez statusa službenika u
organima opštine Derventa
Član 1.
U Pravilniku o obračunu i isplati plata i drugih
ličnih primanja administrativnih službenika i
zaposlenih bez statusa službenika u organima opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa " broj
7/08, 11/09,2/11, 3/12, 11/12 i 9/13 ) u članu u 2. tačka
ž. iza riječi "sekretara Skupštine opštine" dodaju se
riječi "i šef Odsjeka Teritorijalne vatrogasne jedinice
Derventa"
Član 2.
U članu 4. dodaje se alineja 4. koja glasi:
"- vatrogasac - vođa smjene, vatrogasac - vozač,
vatrogasac - serviser, vatrogasac - mehaničar, vatrogasac, a za vatrogasaca - administrativnog radnika
plata se uvećava za 10%".
U članu 6. iza riječi "sekretara Skupštine opštine"
dodaju se riječi "i šef Odsjeka Teritorijalne vatrogasne
jedinice Derventa".
Član 5.
U članu 7. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Za obavljanje visoko složenih i izuzetno značajnih poslova osnovna plata uvećava se za 5% za
radno mjesto: vatrogasac - vođa smjene."
Član 6.
U članu 8. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Po osnovu posebnih rezultata u radu osnovna
plata za zaposlene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici
Derventa uvećava se za 10%"., osim za šefa Odsjeka
Teritorijalne vatrogasne jedinice.
Član 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-131-13
Datum: 23.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
28.
Na osnovu člana 43., a uvezi ca članom 40.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 62. Statuta
opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Načelnik opštine
Derventa, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Plana rada interne revizije
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 1 Strana 27
Član 1.
Član 4.
Usvaja se Plan rada interne revizije korisnika
budžeta opštine Derventa za 2014. godinu, ca okvirom
Strateškog plana u trogodišljem ciklusu od 2013-2015.
godine.
Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Član 2.
Plan rada interne revizije korisnika Budžeta
Opštine Derventa iz člana 1. integralni je dio ove
Odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-490-7/13
Datum: 30.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
29.
U skladu sa članom 4. Uredbe o uslovima i
načinu plaćanja gotovim novcem ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 86/12) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine
Derventa, donio je
ODLUKU
o određivanju blagajničkog maksimuma
Član 1.
U blagajni trezora opštine Derventa može se
držati gotov novac do iznosa od 8.000,00 KM
(blagajnički maksimum).
Član 2.
Ova odluka važi za budžetsku 2014. godinu.
Član 3.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje
za finansije.
Broj: 02-40-37
Datum: 13.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
30.
Na osnovu člana 43. alineja 7. a u skladu sa
članom 44. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 115/05
i 98/13), Načelnik opštine Derventa, donio je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Opštinske administrativne službe opštine Derventa
Član 1.
U Odluci o osnivanju Opštinske adminstrativne
službe opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 13/05, 2/07, 11/07 i 8/09) naziv
Odluke mijenja se i glasi:
"ODLUKU
O OSNIVANJU OPŠTINSKE UPRAVE
DERVENTA"
Član 2.
U članu 1. Odluke riječi: "Opštinska administrativna služba Derventa" zamjenjuje se riječima"
Opštinska uprava Derventa", kao i u cijelom tekstu
Odluke u odgovarajućem padežu.
Član 3.
U članu 6. umjesto alineje 12. dodaje se nova
alineja koja glasi:
"u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih
zakonom, drugim propisima i opštim aktima vrši
određene stručne i druge poslove iz okvira prava i
dužnosti opštine utvrđene Zakonom o zaštiti od požara
i Odlukom o osnivanju TVJ.
Strana 28 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa"
Broj: 02-022-8
Datum: 22.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
31.
Na osnovu člana 112. stav 2. i člana 114. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 106/09), člana 72. stav 3. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 65.
Statua opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa" broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o određivanju potrebnog broja
doktora za utvrđivanje uzroka i vremena smrti za
lica umrla van zdravstvene ustanove
1. U rješenju o određivanju potrebnog broja
doktora za utvrđivanje uzroka i vremena smrti za lica
umrla van zdravstvene ustanove ("Službeni glasnik
opštine Derventa," broj 1/11 i 8/11) u tački 1. alineja 1.
umjesto "Đurić dr Davor, doktor medicine" treba da
stoji: "Kezmić dr Dragoljub, doktor medicine".
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja
Derventa obavijestila je Načelnika opštine kao nadležni organ lokalne samouprave, dopisom od
30.12.2013. godine da je Đurić dr Davor otišao na
specijalizaciju iz urgentne medicine, počev od 01.
oktobra 2013. godine koja će trajati naredne četiri
godine iz kojeg razloga neće moći utvrđivati uzrok i
vrijeme smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove.
Imajući u vidu navedeno, predložili su, da se umjesto
njega imenuje Kezmić dr Dragoljub, doktor medicine.
Iz naprijed navedenog razloga, odlučeno je kao u
dispozitivu rješenja. Uputstvo o pravnom sredstvu:
Datum: 05. 02. 2014. god.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se tužbom može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja. Tužba se taksira iznosom od 100,00
KM sudske takse, prema Tarifnom broju 22. Zakona o
sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08 i 49/09) i predaje se sudu neposredno
ili mu se šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik
kod nadležnog suda ili drugog redovnog suda. Uz
tužbu se prilaže ovo rješenje u orginalu ili prepisu.
Broj: 02-111-120
Datum: 13.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
32.
Na osnovu člana 65. Statuta opštine Derventaprečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) i člana 9. Pravilnika o stipendiranju
redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 15/12),
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga
stipendiranja redovnih studenata i učenika u 2014.
godini
1. U Komisiju za utvrđivanje prijedloga stipendiranja redovnih studenata i učenika u 2014.
godini imenuju se:
- Ljiljana Mujačić, predsjednik komisije
- Mirjana Todorić, član komisije
- Dejan Knežević, član komisije (student)
2. Zadatak komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da razmotri prispjele prijave na Konkurs, utvrdi da li
iste ispunjavaju uslove konkursa i na osnovu utvrđenih
kriterijuma izvrši bodovanje i utvrdi preliminarnu
rang-listu kandidata za dodjelu stipendije u 2014.
godini.
3. Komisija je dužna da u roku od 15 dana od
dana zatvaranja Konkursa utvrdi prijedlog kandidata
za dodjelu stipendije u 2014. godini i isti dostavi
Načelniku opštine na odlučivanje.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasnik
opštine Derventa".
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 02-111-3/14
Datum: 03.02. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
33.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postzšku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, predsjednik
- Mujačić Ljiljana, dipl. ek., član
- Kovačević Snježana, dipl. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan, dipl. inž.saob.;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda, u predmetu Usluge informisanja u toku 2014.
godine, dana 30. 01. 2014. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa.
Broj: 02-404-1/14
Datum: 28.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
Broj 1 Strana 29
34.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Ana Jovičić, dipl. pravnik., član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda, u predmetu Uređenje javne površine u ul.
Milovana Bjeloševića Belog, dana 10. 02.2014. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve ppepopuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-4044/14
Datum: 05.02. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
35.
Na osnovu člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske",
Strana 30 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj 13/02, 87/07 i 50/10) Načelnik opštine Derventa
donosi
ZAKLJUČAK
o ispravci tehničke greške u Pravilniku o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Derventa
1. U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 13/05, 8/06, 2/07,
11/07, 12/07, 17/07, 7/08, 9/08, 14/08, 2/09, 8/09,
9/11, 1/13 i 12/13), u članu 12. u tabelarnom pregledu
Datum: 05. 02. 2014. god.
"Odsjek teritorijalna vatrogasna jedinica, alineja 6.
mijenja se i glasi:
"Vatrogasac - vozač 6"
2. Ovaj Zaključak objaviti u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-12-1
Datum: 30.01. 2014. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
Datum: 05. 02. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 1 Strana 31
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
1.
Program zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu; ......................................................................1
2.
Odluka o izradi revizije dijela Regulacionog plana "RAMPA- SAJMIŠTE"; ...........................................8
3.
Odluka o osnivanju Odbora za žalbe opštine Derventa; .............................................................................9
4.
Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog
građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa radi
oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice;......................................................................................10
5.
Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog
građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa
radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice; ..............................................................................10
6.
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa; .................................11
7.
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ..................................................................................12
8.
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ..................................................................................12
9.
Rješenje o razrješenju člana Savjeta za kulturu Skupštine opštine Derventa; ..........................................13
10. Rješenje o izboru člana Savjeta za kulturu Skupštine opštine Derventa; .................................................14
11. Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa; ....................................................14
12. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa; .............................................................................15
13. Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa;.........................................................16
14. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ..................................................................................16
15. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova privremenog
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa; ............................................................17
16. Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa; ..........................................................................................18
17. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora
Javne predškolske ustanove "Trol" Derventa; ..........................................................................................19
Strana 32 Broj 1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 05. 02. 2014. god.
18. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa;..................................................................20
19. Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora u
Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa; .................................................................21
20. Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka po
javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni
rad Derventa"Derventa; ............................................................................................................................21
21. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa; ...........................................................................................22
22. Rješenje o razrješenju Komisije za sprovođenje postupka po javnom
konkursu za prijem službenika u Opštinsku administrativnu službu Derventa; .......................................23
23. Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "19. april" Derventa; ........................................................................................................24
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa podsticaja
poljoprivredne proizvodnje na području opštine u 2013. godini; .............................................................25
25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke
komunalne potrošnje u 2013. godini; .......................................................................................................25
26. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovedenom postupku po Javnom
konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje; .........................25
NAČELNIK OPŠTINE
27. Pravilnik o izmjeni p dopuni Pravilpika o obračupu i isplati plata
i drugih ličnih primanja administrativnih službenika i zaposlenih bez
statusa službenika u organima opštipe Derventa; .....................................................................................26
28. Odluka o usvajašu Plana interne revizije; .................................................................................................26
29. Odluka o određivanju blagajničkog maksimuma; ....................................................................................27
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Opštinske administrativne službe opštine Derventa; ................................................................................27
31. Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju potrebnog broja doktora za
utvrđivanje uzroka i vremena smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove;..........................................28
32. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga
stipendiranja redovnih studenata i učenika u 2014. godini;......................................................................28
33. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor
najpovoljnijeg ponuđača za usluge informisanja u toku 2014. godine; ....................................................29
34. Rješenje o imenovanju Komisije za pabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za uređenje javne površine u ul. Milovana Bjeloševića-Belog; ...............................................29
35. Zaključak o ispravci tehničke greške u Pravilniku o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Derventa;....................................................................29
Download

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA