SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 19. BROJ 15/10
Derventa, 29. 12. 2010. god.
363.
Na osnovu člana 15. Zakona o komunalnim
djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 11/95. i 51/02) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na
nastavku 23. sjednice održane 28. decembra 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
- obrazovnih i vaspitno školskih ustanova i javnih
ustanova čiji je osnivač opština Derventa umanjuje se
za 70% od vrijednosti naknade za stambeni prostor u
istoj zoni,
- za garažni i pomoćni prostor, dvorišne i gospodarske objekte umanjuje se za 50% od vrijednosti
naknade za stambeni prostor".
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01.01.2011. godine.
Član 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/03, 15/05 i 4/09) u
članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
"Visina naknade za stambeni prostor obračunava
se po zonama, kako slijedi:
I zona 1 m2 ............................................ 0,13 KM
II zona 1 m2 .......................................... 0,11 KM
III zona 1 m2 ......................................... 0,09 KM
IV zona 1m2 ....................................... .0,07 KM
V zona 1 m2 .......................................... 0,05 KM
VI zona 1 m2 ...................................... 0,025 KM
Član 2.
Član 8. mijenja se i glasi:
"Visina naknade za poslovni prostor obračunava
se po zonama, kako slijedi:
- površine do 15.000 m2 uvećava se u odnosu na
visinu naknade za stambeni prostor u istoj zoni,
množenjem koeficijentom 2,5,
- površine preko 15.000 m2 uvećava se za 50% u
odnosu na visinu naknade za stambeni prostor u istoj
zoni,
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-236/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
364.
Na osnovu člana 30. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na nastavku 23. sjednice održane 28.
decembra 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o naknadi za
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta
Strana 2 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 1.
Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o
naknadi za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
7/03, 15/05 i 1/10), sa 31.12.2010. godine.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-237/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
365.
Na osnovu člana 1. i 2. Zakona o komunalnim
taksama ("Službeni list SR BiH", broj: 21/77, 35/88. i
26/89) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08),
Skupština opštine Derventa na nastavku 23. sjednici
održane 28. decembra 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim taksama
Član 1.
U Odluci o komunalnim taksama ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 7/03, 5/06 i 14/07), u
TARIFI KOMUNALNIH TAKSA, u Tarifnom broju
3. stav 1. tačka g) alineja 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"- u I zoni .............................................. 6,00 KM,
-u II zoni ............................................... 5,00 KM.
Član 2.
Tarifni broj 4. briše se.
Dosadašnji Tarifni brojevi 5. 6. 7. i 8. postaju
Tarifni brojevi 4. 5. 6. i 7.
Član 3.
Dosadašnji Tarifni broj 5, koji postaje Tarifni
broj 4, mijenja se i glasi:
Datum: 29. 12. 2010. god.
"Za svaku istaknutu firmu plaća se komunalna
taksa za preduzeća (privredna društva) sa sjedištem na
području opštine Derventa, za sve poslovne jedinice,
odnosno dijelove preduzeća (privrednih društava) koja
rade na području opštine i za fizička lica koja obavljaju
djelatnost u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, u godišnjem iznosu, odnosno srazmjerno vremenu u kojem su radili u toku kalendarske
godine, i to:
a) preduzeća (privredna društva):
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti prometa nafte i naftnih derivata koja imaju sjedište,
poslovne jedinice i prodajna mjesta pored magistralnih
i regionalnih puteva ................................ 2.000,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
prometa nafte i naftnih derivata koja imaju prodajno
mjesto, a koja se ne nalaze na regionalnom odnosno
magistralnom putu .................................. 1.200,00 KM
- preduzeća (privredna društva) koja se bave
distribucijom električne energije i prometom gasa
........................................................ 1.900,00 KM
- preduzeća (privredna društva) radne jedinice i
drugi oblici preduzeća (privrednih društava) za telekomunikacije .......................................... 2.000,00 KM
- preduzeća (privredna društva) radne je-dinice i
drugi oblici preduzeća (privrednih društava) iz oblasti
PTT-a ..................................................... 1.500,00 KM
- preduzeća (privredna društva) za eksploataciju
kamena, pijeska i šljunka ....................... 1.400,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti građevinarstva, betonare ................................. 900,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
metalske industrije .................................... 900,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
tekstilne industrije ...................................... 500,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
obućarske industrije ................................... 500,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti rezane
drvene građe - pilane .............................. 1.200,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti igara na
sreću ....................................................... 2.000,00 KM
- poslovne jedinice preduzeća (privrednih društava) iz oblasti igara na sreću ................ 1.000,00 KM
- mikrokreditne organizacije i mikro-kreditne
fondacije ................................................. 1.400,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti projektovanja .................................................. 800,00 KM
- tehnički pregled vozila ................... 800,00 KM
- špedicija .......................................... 700,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti prevoza
putnika i robe ............................................. 500,00 KM
Datum: 29. 12. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti informisanja (novinsko-izdavačke) i grafičke djelatnosti
............................................................ 400,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
posredovanja .............................................. 500,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
trgovine na veliko ................................... 1.900,00 KM
- prodavnice građevinskog materijala ...................
....................................................... 1.000,00 KM
- autokuće (autosaloni) .................... 1.100,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz oblasti
poljoprivredne proizvodnje ........................ 300,00 KM
- kiosci u okviru preduzeća (privredna društva)
........................................................... 100,00 KM
- preduzeća (privredna društva) iz gore nepomenutih djelatnosti .................................. 300,00 KM
b) banke:
- sjedišta ......................................... 2.000,00 KM
-filijale ............................................ 1.600,00 KM
- ekspoziture, agencije ..................... 1.400,00 KM
- šalteri i bankomati ........................ 1.000,00 KM
v) osiguravajuća društva:
-sjedišta .......................................... 1.500,00 KM
- filijale, ekspoziture, agencije, šalteri .................
......................................................... 1.200,00 KM
g) ugostiteljski objekti:
- noćni barovi ................................ 1.700,00 KM
- hoteli ......................................... 2.000,00 KM
- disko barovi i barovi .................... 1.500,00 KM
- moteli ......................................... 1.500,00 KM
- disko klubovi - diskoteke ............. 1.500,00 KM
- restorani, pivnice ............................. 500,00 KM
- kafe barovi i snek barovi ................. 400,00 KM
- gostionice, kafane ........................... 400,00 KM
-pekoteke ......................................... 400,00 KM
- kafe poslastičarnice, buregdžinice, ćevabdžinice .................................................. 300,00 KM
- sobe za iznajmljivanje ..................... 300,00 KM
- objekti brze hrane (kiosk) i pokretni
ugostiteljski objekti .................................... 100,00 KM
- ostali nepomenuti ugostiteljski objekti ..............
............................................................ 200,00 KM
d) trgovinske radnje:
- dragstori ....................................... 1.000,00 KM
- hipermarketi ................................. 1.000,00 KM
- maksimarketi ............................... 1.000,00 KM
- supermarketi ................................... 400,00 KM
- minimarketi ..................................... 100,00 KM
Broj 15 Strana 3
- zlatarske radnje ............................... 400,00 KM
- butici ............................................... 100,00 KM
- mesnice i ribarnice ......................... 300,00 KM
- trgovinske radnje tipa kiosk ............. 70,00 KM
đ) ostale djelatnosti:
- notari ........................................... 1.000,00 KM
- advokatske kancelarije ................... 500,00 KM
- zdravstvene apoteke ....................... 700,00 KM
- poljoprivredne i biljne apoteke ........ 400,00 KM
- privatne zdravstvene ambulante, ljekarske i
stomatološke ordinacije .................... 700,00 KM
- veterinarske ambulante i apoteke ... 700,00 KM
- klaonice .......................................... 500,00 KM
- mlinovi .......................................... 400,00 KM
- pogrebna djelatnost ........................ 400,00 KM
- posredničke, pravne, knjigovodstvene, ..............
softverske i geodetske usluge ........... 400,00 KM
- kamenoresci : ................................. 400,00 KM
- auto-škole (po vozilu godišnje) ........ 30,00 KM
- auto otpad ....................................... 300,00 KM
- autopraonice, vulkanizeri ............. 200,00 KM
- automehaničari, autolimari, autoele-ktričari ......
............................................................ 300,00 KM
- taksi prevoz .................................... 200,00 KM
- izrada krznenih i drugih odjevnih predmeta
............................................................ 200,00 KM
- kompjuterski klubovi ...................... 200,00 KM
- popravak pila .................................. 200,00 KM
- popravka i održavanje birotehnike ....................
............................................................ 200,00 KM
- tv servis .......................................... 200,00 KM
- zanatske djelatnosti (izrada betonske galanterije, predmeta od gume i plastike, tekstilnih predmeta, proizvodnja trikotaže i igračaka) .. 200,00 KM
- zanatske djelatnosti u oblasti građevinarstva
(zidari, tesari, limari, bravari, podopolagači, moleri,
vodoinstalateri, elektro-instalateri, stolari, staklorezci i
sl.) 200,00 KM
- cvjećare .......................................... 200,00 KM
- frizeri i kozmetirači ......................... 50,00 KM
- optičarske radnje ............................ 200,00 KM
- pekarske radnje ............................... 200,00 KM
- videoteke, prodaja kaseta ............... 200,00 KM
- pržionice kafe ................................. 150,00 KM
- hemijske čistione ............................ 100,00 KM
- tezga, pokretni sto .............................. 0,00 KM
- domaća radinost ................................. 0,00 KM
- za gore nepomenute djelatnosti ...... 200,00 KM
U Napomeni istog Tarifnog broja stav 2. mijenja
se i glasi: "Takseni obveznici ovog tarifnog broja
Strana 4 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
dužni su podnijeti Poreskoj upravi poresku prijavu
najkasnije do 31. marta tekuće godine, a uplatu su
obavezni izvršiti do 30. juna tekuće godine".
U stavu 3. riječi: "Firme koje" zamjenjuju se
riječima: "Takseni obveznici koji".
U stavu 5. iza riječi: "Poreska uprava" dodaju se
riječi: "Republike Srpske" i tačka, a ostatak teksta
briše se.
Datum: 29. 12. 2010. god.
djelatnostima na području opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 10/09 i 9/10) u članu
9. stav 1. mijenja se i glasi:
"Radno vrijeme restorana, ugostiteljskih objekata za ishranu i piće i ugostiteljskih objekata za piće
može trajati svakim danom od 7,00 do 24,00 časa, a u
dane vikenda (petak i subota) i dane republičkih
praznika, može trajati jedan čas duže."
Član 4.
U dosadašnjem Tarifnom broju 7, koji postaje
Tarifni broj 6, stav 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
"- do 2 m2 jednostrano .......................... 7,00 KM
dvostrano ............................................. 10,00 KM
U istom članu stav 3. mijenja se i glasi:
"Radno vrijeme ugostiteljskih objekata tipa:
noćni bar, disko (disco) klub - diskoteka i disko (disco)
bar može trajati svakim danom od 17,00 do 01,00 čas,
a u dane vikenda (petak i subota) i dane republičkih
praznika, može trajati jedan čas duže."
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01.01.2011. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-238/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
366.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 12. Zakona o zanatskopreduzetničkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 72/07 - Prečišćeni tekst), člana 30.
Zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 15/10) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik ošptine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na
nastavku 23. sjednice održane 28. decembra 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području
opštiie Derventa
Član 1.
U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-240/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
367.
Na osnovu člana 4. Zakona o matičnim knjigama
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 111/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08. i 6/08), Skupština
opštine Derventa na nastavku 23. sjednice održane 28.
decembra 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o određivanju matičnih područja za vođenje
matičnih knjiga na području opštine Derventa
Član 1.
Ovom Odlukom određuju se matična područja za
vođenje matičnih knjiga rođenih, državljana, vjenčanih
i umrlih i sjedišta matičnih područja na području
opštine Derventa (u daljem tekstu: matična područja).
Datum: 29. 12. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Na području opštine Derventa određuje se 9
(devet) matičnih područja i njihova sjedišta:
1. Matično područje Agići sa sjedištem u
Agićima za naseljena mjesta: Agići, Kuljenovci, Lug,
Lužani, Miškovci i Rapćani.
2. Matično područje Velika Sočanica sa sjedištem
u Velikoj Sočanici za naseljena mjesta: Velika
Sočanica i Gornja Lupljanica.
3. Matično područje Derventa sa sjedištem u
Derventi za naseljena mjesta: Begluci, Bukovica Mala,
Gornja Bišnja, Gornji Višnjik, Derventa, Donja Bišnja,
Donji Višnjik, Žeravac, Živinice, Zelenike, Lužani
Bosanski, Lužani Novi, Osojci, Polje i Tetima.
4. Matično područje Kalenderovci Gornji sa sjedištem u Kalenderovcima Gornjim za naseljena mjesta: Kalenderovci Gornji, Kalenderovci Donji, Gornji
Detlak, Donji Detlak, Drijen i Donja Lupljanica.
5. Matično područje Mala Sočanica sa sjedištem
u Maloj Sočanici za naseljena mjesta: Mala Sočanica i
Mišinci.
6. Matično područje Osinja sa sjedištem u Osinji
za naseljena mjesta: Osinja, Cerani i Po-jezna.
7. Matično područje Trstenci sa sjedištem u
Trstencima za naseljena mjesta: Trstenci, Pjevalovac,
Bosanski Dubočac, Kostreš, Gradac i Bijelo Brdo.
8. Matično područje Crnča sa sjedištem u Crnči
za naseljeno mjesto Crnča.
9. Matično područje Bunar sa sjedištem u
Derventi do uspostave mjesne kancelarije u Bunaru i
to za naseljena mjesta: Bukovica Velika, Brezici,
Bunar, Bukovac, Velika, Vrhovi, Gornji Božinci,
Gradina, Dažnica, Kulina, Kovačevci, Modran, Poljari,
Stanići, Tunjestala i Šušnjari.
Član 3.
Posebne matične knjige rođenih, vjenčanih i
umrlih vode se u matičnom području Derventa sa
sjedištem u Derventi a upisuju se lica koja su bila upisana u opštinama koje se nalaze u bivšim republikama
SFRJ a koja imaju prebivalište na području opštine
Derventa.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01. januara 2011. godine.
Broj 15 Strana 5
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-239/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
368.
Na osnovu člana 48. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republiks Srpske", broj". 112/06), u vezi sa članom
54. Zakona o građevinskom zemljištu Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
86/03) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), a po
zahtjevu Ahmetović (Jelene) Kate iz Dervente za
davanje saglasnosti za stavljanje u promet započete a
nedovršene stambeno-porodične zgrade, Skupština
opštine Derventa na nastavku 23. sjednice održane 28.
decembra 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti Ahmetović (Jelena) Kati iz
Derventa da može staviti u promet svoju započetu a
nedovršenu stambeno-porodičnu zgradu u Derventi
I
Daje se saglasnost Ahmetović (Jelena) Kati iz
Dervente da može otuđiti svoju započetu a nedovršenu
stambeno-porodičnu zgradu sagrađenu do faze prvog
horizontalnog zatvaranja prostora (do prve ploče) na
gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj, odnosno državnoj svojini upisanom u PL 2076 u KO
Derventa II označenom k.č. 741/6 (JNA njiva 3 klase
303 m2).
II
Upis na kupca prava korišćenja rdi građenja,
odiosno prava svojine na gradskom građevinskom
zemljištu u državnoj svojini iz prethodne tačke izvršiće
se na osnovu ovog rješenja i ugovora ovjerenog od
strane notara.
III
Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Strana 6 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-244/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
Datum: 29. 12. 2010. god.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-242/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
369.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
zaključaka, odluka i zadataka koje je utvrdila Skupština opštine Derventa u 2010. godini Skupština
opštine Derventa na nastavku 23. sjednice održane 28.
decembra 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
371.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Elaborata o opravdanosti
osnivanja Javne ustanove Gerontološki centar u
Derventi Skupština opštine Derventa na nastavku 23.
sjednice održane 28. decembra 2010. godine, donijela
je
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji zaključaka,
odluka i zadataka koje je utvrdila Skupština opštine
Derventa u 2010. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-241/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
370.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o realizaciji
Programa zaštite djece i omladine sa posebnim
potrebama u 2010. godini i prijedlog mjera i aktivnosti
za naredni period Skupština opštine Derventa na
nastavku 23. sjednice održane 28. decembra 2010.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o realizaciji Programa
zaštite duece i omladine sa posebnim potrebama u
2010. godini i prijedlog mjera i aktivnosti za naredni
period.
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Elaborat o opravdanosti osnivanja
Javne ustanove Gerontološki centar u Derventi.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTE
Broj: 01-022-243/10
Datum: 28.decembar 2010.god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
_________________________________
372.
Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i ljelatnostima na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 10/09 i 9/10) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
NAREDBU
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih
organizacija koji su dužni da rade u dane praznika
Datum: 29. 12. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog
vremena za subjekte koji mogu da rade u dane
republičkih praznika
Član 1.
U dane republičkih praznika: Nova godina 01. i
02. januara i Dan republike 09. januara 2011.
godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana,
dužni su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje
ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, čišćenje
snijega zavisno od vremenskih uslova, u vremenu od
0,00 do 24,00 časa,
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu
od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
3. Civilna zaštita, u vremenu od 0,00 do 24,00
časa, odnosno organizovanje dežurstava ili pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
4. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja
Derventa - Hitna služba u vremenu od 0,00 do 24,00
časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti,
5. Javni prevoz putnika - autobuska stanica, u
skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa.
Član 2.
U dane republičkih praznika: Nova godina 01. i
02. januara, a kako drugi dan republičkog praznika
pada u nedjelju, prenosi se na ponedjeljak 3.januar
2011.godine, i Dan republike 09. januara 2011.
godine, privredni subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja povećanih potreba građana u vrijeme
praznika, izuzetno mogu da rade:
1. januara 2011.godine, mogu da rade:
(1) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
- pravna lica i preduzetnici koji obavljaju
pekarsku djelatnost,
- trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim
pumpnim stanicama.
2.januara i 9. januara 2011.godine, mogu da
rade:
(1) u vremenu od 7,00 do 15,00 časova: -trgovine
na malo sa pretežno prehrambenom robom, mesnice i
ribarnice,
- trgovine na malo pogrebnom opremom i
cvijećem,
- kiosci za prodaju štampe,
Broj 15 Strana 7
- apoteke,
- autopraone, automehaničarske i vu-lkanizerske
radnje,
- pravna lica i preduzetnici koji pružaju frizerske,
kozmetičarske i sl. usluge za uljepšavanje.
(2) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa: -trgovinski objekti tipa "dragstor",
-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost,
-trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim
pumpnim stanicama.
3.januar 2011.godine (pošto drugi dan republičkog praznika pada u nedjelju, prenosi se na
ponedjeljak), mogu da rade svi privredni subjekti, u
skladu sa svojim redovnim radnim vremenom, odnosno u skladu sa Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim
objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 3.
Zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana i
pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko-turističke
ponude, u periodu od 25.12.2010.godine do 15.01.
2011.godine, svi ugo-stiteljski objekti na području
opštine Derventa, mogu raditi duže u odnosu na radno
vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim
objektima i djelatnostima na području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 10/09 i
9/10), i to:
(1) u neograničenom radnom vremenu, u dane:
- 25.12.2010.godine (noć sa 24.12. na 25.12.
2010.godine)
- 01.01.2011 .godine (noć sa 31.12.2010. na
01.01.2011 .godine)
- 02.01.2011.godine (noć sa 01.01.2011. na
02.01.2011.godine)
- 07.01.2011.godine (noć sa 06.01.2011. na
07.01.2011.godine)
-14.01.2011.godine (noć sa 13.01.2011. na
14.01.2011.godine).
(2) u ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) čas duže, u
odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području opštine
Derventa.
(3) Ugostiteljski objekti smješteni u stambenoposlovnim objektima kolektivnog stanovanja i u
Strana 8 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
navedenom periodu mogu raditi samo u vremenu od
7,00 do 23,00 časa, radnim danima, vikendom (petak i
subota), izuzev 01.01.2011. godine (noć sa 31.12.2010.
na 01.01.2011 .godine), kada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.
Član 4.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove
Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz
Zakona o praznicima, zakona koje regulišu navedene
oblasti i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 5.
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-140-17
Datum: 24.12. 2010.god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
Datum: 29. 12. 2010. god.
Obrazloženje:
Javna ustanova Dječije obdanište "Trol", Derventa podnijela je pismeni zahtjev nadležnom
opštinskom organu za davanje saglasnosti na kolektivno korišćenje godišnjeg odmora u trajanju od 2
radna dana i to 04. i 05. 2011. godine. Ostali dani, od
01.01. do 10.01.2011. godine, su zakonom određeni
kao republički i vjerski praznici. U tom periodu i
roditelji djece koja borave u obdaništu, takođe, neće
raditi, čime bi se za ova tri dana znatno uštedjelo na
zagrijavanju pro-stora.
Načelnik opštine je uvažavjući navedene razloge,
a primjenom odredbi člana 58. Zakona o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 119/08) i člana 5. stav 1. Pravššika o
kalendaru rada u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 23/97), donio Rješenje kao u dispozitivu.
Broj: 02-141-5
Datum: 17.12. 2010.god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
374.
373.
Na osnovu člana 58. Zakona o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 119/08), člana 5. stav 1. Pravilnika o
kalendaru rada u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 23/97) i člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 7. Ugovora o izvođenju
radova na izgradnji istražne i eksploatacione bušotine
u Velikoj, opština Derventa, broj 02- 404-36/10 od 10.
08. 2010. godine i člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08) Načelnik opštine Derventa, donio je:
R J E Š E NJ E
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora Javnoj ustanovi Dječije
obdanište "Trol", Derventa
1. Daje se saglasnost na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora Javnoj ustanovi Dječije obdanište
"Trol", Derventa u periodu od 01.01. 2011. do
10.01.2011. godine.
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
1. Formira se Komisija za primopredaju radova
na izgradnji istražne i eksploatacione bušotine u
Velikoj, u sastavu:
- Popović Miro, predsjednik komisije,
- Marić Darinka, član,
- Jevtić Goran, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da
izvrši primipredaju izvršenih radova na izgradnji
istražne i eksploatacione bušotine u Velikoj, dana 29.
12. 2010. godine s početkom u 10,00 časova i sačini
izvještaj koji će dostaviti Načelniku opštine.
Datum: 29. 12. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-15/10
Datum: 28.12. 2010.god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
375.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05,. 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, predsjednik
- Strinić Mile, član
- Špirić Nada, član
1. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za "Zimsku službu za 2011. godine", dana 23.
12. 2010. godine sa početkom u 9:30 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-111-148/10
Datum: 22.12. 2010.god.
Broj 15 Strana 9
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
376.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za javne nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jovičić Ana, predsjednik
- Kovačević Snježana, član
- Mičić Mirjana, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Vidić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za "Nabavku prehrambenih proizvoda u toku
2011. godine za Dječije obdanište "Trol" u Derventi",
dana 29.12. 2010. godine sa početkom u 12 časova.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštane, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-149/10
Datum: 23.12. 2010.god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
377.
Na osnovu člana 3. Pravilnika o stipendiranju
redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola
Strana 10 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/09),
Načelnik opštine Derventa raspisuje
KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima i
nadarenim učenicima sredljih škola
u 2011. godini
I
Opština Derventa dodjeljuje 80 (osamdeset)
novih stipendija redovnim studentima prvog ciklusa
studija, koji su prvi put upisani u drugu i više godine
studija i 10 (deset) novih stipendija nadarenim učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole,
a koji:
- imaju stalno mjesto boravka na području
opštine Derventa,
- studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se
finansiraju iz budžeta Republike,
- pohađaju nastavu u srednjim školama u Derventi (Gimnazija sa tehničkim školama 7 i Stručna
škola za radnička zanimanja 3 stipendije),
- redovno i uspješno izvršavaju obaveze na
fakultetu/školi,
- ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog
davaoca stipendije.
Studentima koji studiraju na fakultetima čije je
sjedište u Derventi, stipendija se neće dodjeljivati.
II
Osim ovih, stipendija će se dodijeliti svim
redovnim (po prvi put upisanim u godinu studija)
studentima prve i viših godina bilo kog fakulteta, koji
se finansira iz budžeta Republike, ako su:
- djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih
žrtava rata,
- djeca bez oba roditelja i
- djeca socijalno ugroženih porodica (uvje-renje
Centra za socijalni rad),
- studenti prve godine studija koji su na
prijemnom ispitu ostvarili 90 i više bodova i
- učenici srednjih škola - djeca bez oba roditelja
(po prvi put upisani u prvi i više razrede škole).
III
Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave nalazi se
u šalter sali opštine Derventa) svi zainteresovani
Datum: 29. 12. 2010. god.
studenti i učenici su obavezni dostaviti sljedeće
dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
- Potvrdu da je redovan student/učenik,
- Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina
studija sa prosječnom ocjenom studiranja, a učenici
srednjih škola kopiju svjedočanstava i kopiju diploma
o osvojenim mjestima na takmičenjima u srednjoj
školi,
- studenti I godine studija potvrdu o polo-ženom
prijemnom ispitu sa brojem osvojenih bodova,
- Kopiju prve strane indeksa (sa slikom i dosije
br.),
- Uvjerenje o prijavljenom prebivalištu (CIPS),
- Kopiju lične karte,
- Kućnu listu članova porodičnog doma-ćinstva,
- Potvrdu o statusu porodice (porodica poginulog
i nestalog borca VRS, civilne žrtve rata, RVI VRS I-IV
kategorije, porodica borca I i II kategorije, socijalno
ugrožena porodica),
- Potvrdu o primanjima roditelja, odnosno
nezaposlenosti roditelja (potvrda sa Biroa, a za one
koji nisu na evidenciji biroa ovjerenu izjavu), odnosno
o primanju socijalne pomoći,
- Izjavu da ne koristi stipendiju drugog davaoca
stipendije, a za učenike izjava roditelja/staratelja,
- Izvod iz matične knjige umrlih, za studente/učenike bez jednog ili oba roditelja
- Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa
dva ili više studenata
- Broj tekućeg računa i broj banke kod koje je
račun otvoren.
IV
Bodovanje prijavljenih kandidata na konkurs
Komisija za dodjelu stipendija provodiće po sljedećim
kriterijumima:
Za studente
Godina studija:
II ................................................................ 2 boda
III ............................................................... 4 boda
IV ........................................................... 6 bodova
V ............................................................ 8 bodova
VI i apsolventi ..................................... 10 bodova
Uspjeh tokom studiranja
- Prosjek ocjena na fakultetu .......................... X 5
Status porodice
- Djeca ratnih vojnih invalida
Datum: 29. 12. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
* I i II kategorije invalidnosti ................ 5 bodova
* III i IV kategorije invalidnosti ................ 3 boda
- Djeca boraca I i II kategorije .................. 2 boda
- Deca bez jednog roditelja .................. 5 bodova
- Oba roditelja na birou ............................. 4 boda
- Jedan roditelj na birou ............................ 2 boda
- student iz porodice sa troje i više djece ..............
................................................... 1 bod po djetetu
Mjesečna primanja po članu domaćinstva
- bez prihoda ....................................... 12 bodova
- prihod do 99,99 KM ......................... 10 bodova
- prihod od 100,00 do 159,99 KM ......... 8 bodova
- prihod od 160,00 do 219,99 KM ......... 6 bodova
- prihod od 220,00 do 279,99 KM ............. 4 boda
- prihod od 280,00 do 339,99 KM ............. 2 boda
- prihod od 340,00 do 499,99 KM ............... 1 bod
- prihod od 500,00 KM i više ............... 0 bodova
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj
bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek
ocjena, koji će se računati na dvije decimale.
Za nadarene učenike srednjih škola
-Prijedlog Nastavničkog vijeća i Savjeta učenika
škole na pismeni zahtjev Odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti, a po zaprimljenim prijavama na
konkurs.
V
Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u
šalter sali opštine ili šalju poštom na adresu: Opština
Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Trg oslobođenja br.Z, 74400 Derventa sa
naznakom " Za stipendiju".
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave
neđe se uzimati u razmatranje.
VI
Konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku
opštine Derventa", "Derventskom listu", na oglasnoj
tabli opštine Derventa i na veb stranici www.
derventa.ba
Broj 15 Strana 11
VII
Konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u "Derventskom listu" (do 28. januara 2011.
godine).
VIII
Nakon utvrđivanja konačne liste studenata i
učenika kojima se odobrava stipendija za 2011.
godinu, a koja će biti objavljena u "Derventskom
listu", na oglasnoj tabli opštine Derventa i na veb
stranici: www.derventa.ba, načelnik opštine će sa istim
zaključiti ugovor, kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze davaoca i
korisnika stipendije.
IX
Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani
se mogu obratiti u kancelariju broj 29 u zgradi opštine,
na telefon 053/315-165.
Broj: 02-67-12/10
Datum: 21.12. 2010.god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_________________________________
378.
OGLAS
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
Opštine Derventa Derventa, Trg oslobođelja bb na
osnovu rješenja 06-372-1-57 od 20.12.2010. godine,
izvršio je u registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj: osnivanja
ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM Derventa, ulica Srpske vоjske SP-20, ulaz 6. Naziv i sjedište; Zajednica za upravljanje zgradom, Derventa,
ulica Srpske vojske SP-20, ulaz 6. Osnivači: 12 etažnih
vlasnika zgrade.
Djelatnost; 70.320 - Upravljanje zgradom za
račun etažnih vlasnika. Istupa у pravnom prometu
samostalno u okviru djelatnostit za obaveze odgovara
cjelokupnom imovinom, članovi odgovaraju supsidijarno do visine uljela u plaćanju troškova održavanja
zgrade. Zastupa Nović Žiko, predsjednik skupštine,
samostalno i bez ograničenja.
Strana 12 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 12. 2010. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
363. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi ...............................................................................1
364. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi
za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta .......................................................................................1
365. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ..........................................................2
366. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa ...........................................4
367. Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje
matičnih knjiga na području opštine Derventa ........................................................................................4
368. Rješenje o davanju saglasnosti Ahmetović (Jelena) Kati iz Dervente da može staviti
u promet svoju započetu a nedovršenu stambeno-porodičnu zgradu u Derventi .....................................5
369. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji zaključaka, odluka i zadataka
koje je utvrdila Skupština opštine Derventa u 2010. godini ....................................................................6
370. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa zaštite djece i omladine
sa posebnim potrebama u 2010. godini i prijedlog mjera i aktivnosti za naredni period .........................6
371. Zaključak o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja
Javne ustanove Gerontološki centar u Derventi .......................................................................................6
NAČELNIK OPŠTINE
372. Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni
da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena
za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika ....................................................................6
373. Rješenje o davanju saglasnosti na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora Javnoj ustanovi Dječije obdanište "Trol" Derventa ...................................................8
374. Rješenje o formiranju Komisije za primopredaju radova na izgradnji
istražne i eksploatacione bušotine u Velikoj ............................................................................................8
375. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za "Zimsku službu za 2011. godinu" .......................................................................................9
376. Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku prehrambenih proizvoda u toku 2011. godine za Dječije obdanište
"Trol" u Derventi .....................................................................................................................................9
377. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima
i nadarenim učenicima srednjih škola u 2011. godini ..............................................................................9
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
378. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje zgradom
u ulici Srpske vojske SP-20, ulaz 6 .......................................................................................................11
Download

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 15/10