SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 22. BROJ 10/13
Derventa, 11. 12. 2013. god.
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Član 2.
306.
Na osnovu člana 31. stav z. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
oištine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 13. sjednici održanoj 10. decembra 2013.
godine, donijela je
Sastavni dio ove Odluke je Budžet opštine
Derventa za 2014. godinu.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 01.01.2014. godine.
ODLUKU
o usvajanju Budžeta opštine Derventa
za 2014. godinu
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-249/13
Datum: 10. decembra 2013. god.
Član 1.
Usvaja se Budžet opštine Derventa za 2014.
godinu u iznosu od 12.633.000,00 konvertibilnih
maraka.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA 2014. GODINU
p.
br.
Broj
konta
1
2
1.
2.
710000
3.
711000
4.
711100
5.
711200
POZICIJA
Osnovni
RebalansirBudžet za ani Budžet za
2013. godinu 2013. godinu
Procjena
izvršenja
budžeta
2013.godine
Prijedlog
budžeta za
2014. godinu
3
4
5
6
7
I PRIHODI I
DOBICI
12.185.177,00 12.185.177,00 11.539.542,00 11.956.331,00
(2+26+43+44+48+50)
A. Poreski prihodi
(3+7+9+11+17+21+2
9.078.000,00 9.077.000,00 8.967.000,00 8.838.093,00
3+24)
Prihodi od poreza na
dohodak i dobit
0,00
0,00
0,00
0,00
preduzeća (4 do 6)
Porezi na dohodak
Porezi na dobit
pravnih lica
Indeks
7/6
8
Strukt.
indeks
kol.7
9
103,6
94,6
98,6
70,0
0,0
0,0
0,0
Strana 2 Broj 10
1
2
6.
711300
7.
712000
8.
712100
9.
713000
10. 713100
11. 714000
12. 714111
13. 714100
14. 714200
15. 714300
16. 714900
17. 715000
18. 715100
19. 715200
20. 715300
21. 716000
22. 716100
23. 717100
24. 719000
25. 719100
26. 720000
27. 721000
28. 721100
29. 721200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Porezi na prihode
kapitalnih dobitaka
Doprinosi za socijalno
osiguranje (8)
Doprinosi za socijalno
osiguranje
Porezi na lična
primanja i prihode od
samostalne delatnosti
(10)
Porezi na lična
primanja i prihode od
samostalne djelatnosti
Porezi na imovinu (12
do 16)
Porez na imovinu
Porezi na
nepokretnosti
Porezi na nasljeđe i
poklon
Porezi na finansijske i
kapitalne transakcije
Ostali porezi na
imovinu
Porez na promet (18
do 20)
Porezi na promet
proizvoda (po
propisima do
31.12.2005.)
Porezi na promet
usluga
Akcize
Carine i uvozne
dažbine (22)
Carine i uvozne
dažbine
Indirektni porezi
doznačeni
od UIO
Ostali poreski prihodi
(25)
Ostali poreski prihodi
B. Neporeski prihodi
(27+33+39+41)
Prihodi od finansijske
i nefinansijske
imovine i pozitivnih
kursnih razlika (28 do
32)
Prihodi od dividendi,
učešća u kapitalu i
sličnih prava
Prihod od zakupa i
rente
4
5
6
Datum: 11. 12. 2013. god.
7
8
9
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
1.250,000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100,0
9,9
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100,0
9,9
655.000,00
655.000,00
555.000,00
576.093,00
103,8
4,6
40.000,00
5.000,00
12,5
110,9
655.000,00
655.000,00
515.000,00
571.093,00
4,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
3.000,00
3.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
0,1
2.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
0,1
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
7.150.000,00
7.150.000,00
7.150.000,00
7.000.000,00
97,9
55,4
20.000,00
19.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
0,0
20.000,00
19.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
0,0
1.922.000,00
1.922.000,00
1.769.785,00
2.022.658,00
114,3
16,0
236.000,00
236.000,00
222.000,00
252.000,00
113,5
2,0
0,0
211.000,00
211.000,00
201.000,00
232.000,00
115,4
1,8
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
2
30. 721300
31. 721400
32. 721500
33. 722000
34. 722100
35. 722200
36. 722300
37. 722400
38. 722500
39. 723000
40. 723100
41. 729000
42. 729100
43. 813100
44.
45. 731000
46. 731100
47. 731200
48. 780000
49. 781300
50.
51. 911400
52. 921200
53.
54.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 3
3
4
5
6
7
8
Prihodi od kamata na
gotovinu i gotovinske
25.000,00
25.000,00
21.000,00
20.000,00
95,2
ekvivalente
Prihodi od HOV i
finansijskih derivata
Prihodi od kamata i
ostalih naknada za
date zajmove
Naknade, takse i prihodi od pružanja jav1,606.000,00 1.606.000,00 1.491.785,00 1.705.658,00 114,3
nih usluga (34 do 38)
Administrativne
228.000,00
228.000,00
193.200,00
173.000,00
89,5
naknade i takse
Sudske takse
Komunalne takse
350.000,00
350.000,00
227.000,00
350.000,00 154,2
Naknade po raznim
685.000,00
685.000,00
690.305,00
822.208,00 119,1
osnovama
Prihodi od pružanja
343.000,00
343.000,00
381.280,00
360.450,00
94,5
javnih usluga
Novčane kazne (40)
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00 1000,0
Novčane kazne
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00 1000,0
Ostali neporeski
70.000,00
70.000,00
55.000,00
55,000,00 100,0
prihodi (42)
Ostali neporeski
70.000,00
70.000,00
55.000,00
55.000,00 100,0
prihodi
V. Primici za
500.000,00
500.000,00
110.000,00
400.000,00 363,6
zemljište
G. Grantovi (45+48)
0,00
0,00
0,00
0,00
Grantovi (46+47)
0,00
0,00
0,00
0,00
Grantovi iz
inostranstva
Grantovi iz zemlje
0,00
0,00
0,00
0,00
Đ. Prihodi iz budžeta nižih potroš685.177,00
685.177,00
691.757,00
694.580,00 100,4
ačkih jedinica (49)
Transferi jedinicama
685.177,00
685.177,00
691.757,00
694.580,00 100,4
lokalne samouprave
E. Primici od
finansijske imovine i
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,0
zaduživanja (51-52)
Primici od naplate
datih zajmova (po
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,0
zapisnicima Poreske
uprave)
Prilivi od domaćeg
0,00
0,00
0,00
zaduživanja
Neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda-sredstva za fina446.528,00
446.528,00
446,528,00
676.669,00 151,5
nsiranje posebnih mjera zaštite od požara
Neraspoređena
sredstva iz ranijeg
0,00
621.855,00
621.855,00
0,00
perioda-suficit
BUDŽETSKA
12.631.705,00 13.253.560,00 12.607.925,00 12.633.000,00 100,2
SREDSTVA
9
0,2
0,0
0,0
13,5
1,4
0,0
2,8
6,5
2,9
0,1
0,1
0,4
0,4
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
5,5
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
100,0
Strana 4 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2014. GODINU - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
p.
br.
Broj
konta
1
2
1
410000
2
411000
3
411100
4
411200
5
412000
6
412100
7
412200
8
412300
9
412400
10
412500
11
412600
12
412700
13
412800
14
412900
15
413000
16
413300
17
18
414000
414100
19
415000
20
415200
Opis
Budžet za
2013.god.
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013.god.
Procjena
izvršenja
2013. godina
3
4
5
6
Tekući rashodi osim
rashoda obračun10.174.260,00 10.432.045,60 10.056.046,59
skog karaktera
(2+5+15+17+19+21)
Rashodi za lična
3.742.330,00 3.742.330,00 3.742.330,00
primanja (3-4)
Rashodi za bruto plate 3.034.098,00 3.034.098,00 3.031.356,00
Rashodi za bruto
naknade troškova i
708.232,00
708.232,00
710.974,00
ostalih ličnih primanja
zaposlenih
Rashodi po osnovu
korišćenja roba i
2.082.053,00 2.119.478,00 1.981.919,99
usluga (6-14)
Rashodi za zakup
0,00
1.225,00
1.225,00
zemljišta
Rashodi po osnovu
utroška energije,
komunalnih,
280.500,00
280.883,00
260.823,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
67.500,00;
67.500,00
60.900,00
materijal
Rashodi za materijal
107.208,00
107.058,00
72.431,00
za posebne namjene
Rashodi za tekuće
189.100,00
214.100,00
195.219,00
održavanje
Rashodi po osnovu
29.200,00
29.200,00
21.000,00
putovanja i smještaja
Rashodi za stručne
235.900,00
236.117,00
217.067,00
usluge
Rashodi za usluge
održavanja javnih
507.000,00
507.000,00
518.000,00
površina i zaštite
životne sredine
Ostali nepomenuti
665.645,00
676.395,00
635.254,99
rashodi
Rashodi finansiranja
i drugi finansijski
242.400,00
242.400,00
212.459,00
troškovi (16)
Rashodi finansiranja i
drugi finansijski
242.400,00
242.400,00
212.459,00
troškovi
Subvencije (18)
350.000,00
350.000,00
305.000,00
Subvencije
350.000,00
350.000,00
305.000,00
Grantovi u zemlji
1.377.200,00 1.549.560,60 1.481.360,60
(20)
Grantovi u zemlji
1.377.200,00 1.549.560,60 1.481.360,60
Prijedlog
budžeta
2014.godina
Indeks
7/6
7
8
Struk.
indeks.
kol.7
9
9.917.045,00
98,6
78,5
3.700.000,00
98,9
29,3
3.024.710,00
99,8
23,9
675.290,00
95,0
5,3
2.102.884,00
106,1
16,6
0,00
0,0
0,0
252.543,00
96,8
2,0
58.725,00
96,4
0,5
80.000,00
110,4
0,6
207.055,00
106,1
1,6
24.868,00
118,4
0,2
232.172,00
107,0
1,8
519.173,00
100,2
4,1
728.348,00
114,7
5,8
180.461,00
84,9
1,4
180.461,00
84,9
1,4
350.000,00
350.000,00
114,8
114,8
2,8
2,8
1.307.200,00
88,2
10,3
1.307.200,00
88,2
10,3
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
2
21
416000
22
416100
23
416200
24
511000
25
511100
26
511200
27
511300
28
511400
29
511500
30
511700
31
513000
32
513100
33
516000
34
516100
35
621000
36
621300
37
621900
38
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 5
3
4
5
6
7
Doznake na ime socijalne zaštite koje se
isplaćuju iz budžeta
2.380.277,00 2.428.277,00 2.332.977,00 2.276.500,00
Republike, opština i
gradova (22-23)
Doznake građanima
koje se isplaćuju iz
2.267.277,00 2.315.277,00 2.179.977,00 2.176.500,00
budžeta Republike,
opština i gradova
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog osig113,000,00
113.000,00
153.000,00
100.000,00
uranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova
Izdaci za
proizvedenu stalnu
1.917.528,00 2.262.322,26 2.120.347,28 2.191.669,00
imovinu (25-30)
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje zgrada i
1,265.000,00 1.243.884,98 1.228.441,00 1.241.000,00
objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstru13,000,00
165.351,00
120.726,00
13.000,00
kciju i adaptaciju
zgrada i objekata
Izdaci za nabavku
596,528,00
725.169,28
667.863,28
890.169,00
postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono
3,000,00
5.000,00
2.800,00
2.500,00
održavanje opreme
Izdaci za višegodišnje
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
zasade
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
40,000,00
97.917,00
75.517,00
45.000,00
imovinu
Izdaci za pribavlj100.000,00
100.000,00
0,00
85.000,00
anje zemljišta (32)
Izdaci za pribavljanje
100,000,00
100.000,00
0,00
85.000,00
zemljišta
Izdaci za zalihe
materijala, robe i
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inv2,000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
entara, ambalaže i sl.
Izdaci za otplatu
325.739,00
354.056,19
355.684,00
349.286,00
dugova (36-37)
Izdaci za otplatu
glavnice primljenih
315.700,00
315.700,00
316.803,00
333.247,00
zajmova u zemlji
Izdaci za otplatu
10,039,00
38.356,19
38.881,00
16.039,00
ostalih dugova
Budžetska rezerva
112.178,00
103.135,95
73,847,13
88.000,00
UKUPNO BU12.631.705,00 13.253.560,00 12.607.925,00 12.633.000,00
DŽETSKI IZDACI
8
9
97,6
18,0
99,8
17,2
65,4
0,8
103,4
17,3
101,0
9,8
10,8
0,1
133,3
7.0
89,3
0,0
0,0
0,0
59,6
0,4
0,7
0,7
100,0
0,0
100,0
0,0
98,2
2,8
105,2
2,6
41,3
0,1
119,2
0,7
100,2
100,0
Strana 6 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2014. GODINU - ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
r.
br.
Broj
konta
1
2
1
412200
2
412300
3
412700
4
412700
5
412900
6
412900
7
412900
8
412900
9
412900
10 415200
1
2
412700
3
412800
OPIS RASHODA
Budžet za
2013. god.
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013. god.
Procjena
Prijedlog
izvršenja
budžeta za
2013. godina 2014. godinu
3
4
5
6
OPERATIVNA JEDINICA: OPŠTINSKA UPRAVA
Potrošačka jedinica: Skupština opštine Broj: 00270110
Rashodi Opštinske izborne
komisije-(transport izbornog
0,00
0,00
0,00
materijala)
Rashodi Opštinske izborne
komisije (kancelarijski
1.500,00
1.500,00
0,00
materijal)
Rashodi za stručne usluge
(štampanje, oglasi, ozvučenje,
15.000,00
15.000,00
5.000,00
čestitke, plakete...)
Rashodi Opštinske izborne
komisije-(troškovi
6.000,00
6.000,00
0,00
informisanja, troškovi obuke
biračkih odbora)
Rashodi za održavanje
sjednica, reklamni materijal,
8.700,00
8.700,00
7.700,00
edukaciju odbornika)
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
335.215,00
335.215,00
324.214,99
primanja zaposlenih -naknade
odbornicima
Rashodi po osnovu
8.000,00
8.000,00
8.000,00
reprezentacije
Ostali nepomenuti rashodi
1.000,00
1.000,00
0,00
Rashodi Opštinske izborne
komisije (bruto naknade za rad
članova komisije i odbora,
utovar i istovar materijala,
14.930,00
14.930,00
15.430,00
reprezentacija, angažovanje
pomoćnog osoblja, ugovorene
usluge)
Tekući grantovi neprofitnim
0,00
0,00
0,00
subjektima u zemlji
UKUPNO POTROŠAČKA
390.345,00
390.345,00
360.344,99
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Načelnik opštine Broj: 00270120
Budžetska rezerva
112.178,00
103.135,95
73.847,13
Rashodi za stručne usluge
(štampanje i uvezivanje,
23.200,00
23.200,00
23.200,00
geodetske usluge, objava
oglasa, ISO standard,...)
Rashodi za usluge održavanja
javnih površina i zaštite
9.000,00
9.000,00
0,00
životne sredine
7
Indeks
7/6
8
0,00
0,00
5.000,00
100,0
0,00
7.000,00
90,9
325.000,00
100,2
8.000,00
100,0
0,00
83.000,00
537,9
0,00
428.000,00
118,8
88.000,00
119,2
21.000,00
90,5
6.173,00
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
412900 Rashodi po sudskim rješenjima
Ostali nepomenuti rashodi
(ugovori o djelu i povremenim
412900 poslovima, kotizacije,
enciklopedija, stručni ispiti,
licence...)
Rashodi po osnovu
412900
reprezentacije
415200 Sponzorstvo
Tekuće i kapitalne doznake
416100 građanima koje se isplaćuju iz
budžeta opštine
Ukupno tekući rashodi
(1-8)
Rashodi za ostalo tekuće
412500
održavanje
Rashodi po osnovu kamata na
413300
primljene zajmove
Tekući i kapitalni grantovi
415200
subjektima u zemlji
Kapitalne doznake građanima
416100 koje se isplaćuju iz budžeta
opštine
Izdaci za izgradnju i
511100 pribavljanje stambenih
objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i priba511100 vljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i
511100 pribavljanje puteva i autoputeva
Izdaci za izgradnju i
511100 pribavljanje plinovoda,
vodovoda i kanalizacija
Izdaci za izgradnju i
511100
pribavljanje ostalih objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju i
511200
adaptaciju stambenih objekata i
jedinica
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju i
511200
adaptaciju plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju i
511200
adaptaciju puteva i
auto-puteva
Izdaci za investiciono
511200 održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i
511300
opreme
511500 Izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu
511700 proizvedenu imovinu
(projektovanje, nadzor,...)
Broj 10 Strana 7
4
70.000,00
5
70.000,00
6
40.000,00
7
40.000,00
8
100,0
35.000,00
35.200,00
35.200,00
32.000,00
90,9
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
15.000,00
13.000,00
86,7
50.000,00
50.000,00
58.400,00
50.000,00
85,6
339.378,00
330.535,95
270.647,13
275.173,00
101,7
25.000,00
0,00
0,00
242.400,00
212.459,00
180.461,00
172.360,60
158.510,60
0,0
53.000,00
31.000,00
0,0
0,00
0,00
17.640,98
17.733,00
726.000,00
828.924,00
289.244,00
247.244,00
0,0
151.000,00
123.540,00
0,0
15,351,00
15.351,00
0,0
15.000,00
0,00
110.000,00
74.192,00
0,0
14.000,00
13.983,00
0,0
50.000,00
28.894,00
0,0
25.000,00
25.000,00
0,0
45.000,00
45.000,00
0,0
242.400,00
1.200.000,00
84,9
0,0
1.200.000,00
144,8
Strana 8 Broj 10
1
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
1
2
3
4
5
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
3
4
5
6
7
Izdaci za otplatu glavnice
621300
315.700,00
315.700,00
316.803,00
333.247,00
primljenih zajmova
Izdaci za otplatu ostalih
dugova (po zapisnicima
621900
28.317,19
28.317,00
5.000,00
Poreske uprave i Min.
Finansija)
Finansiranje kapitalnih
1.758.100,00 2.295.013,77 2.166.950,60 1.718.708,00
projekata (10-27)
UKUPNO POTROŠAČKA
2.097.478,00 2.625.549,72 2.437.597,73 1.993.881,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za opštu upravu Broj: 00270130
412200 Rashodi za grijanje
35.000,00
35.000,00
25.000,00
27.000,00
Rashodi po osnovu utroška
412200
18.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
električne enetrgije
412200 Rashodi za telefone
29.000,00
29.000,00
29.000,00
26.000,00
412200 Rashodi za poštanske usluge
27.000,00
27.000,00
16.000,00
17.000,00
412200 Rashodi za komunalne usluge
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Rashodi za kancelarijski i
412300
22.000,00
22.000,00
16.000,00
17.000,00
kompjuterski materijal
Rashodi za materijal za
412300
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
održavanje čistoće
Rashodi za stručnu literaturu,
412300
9.000,00
9.000,00
10.000,00
8.000,00
časopise i dnevnu štampu
Rashodi za materijal za
412400
19.000,00
19.000,00
10.000,00
10.000,00
posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
412500
19.000,00
19.000,00
16.000,00
15.000,00
zgrada i opreme
Rashodi za ostalo tekuće
412500
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
održavanje- vozila
Rashodi po osnovu utroška
412600
20.000,00
20,000,00
14.000,00
16.000,00
goriva
Rashodi po osnovu putovanja i
412600
3.000,00
3.000,00
1.500,00
2.500,00
smještaja
Rashodi za ostale
412700 stručne usluge5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
registracija vozila
Rashodi za ostale stručne
412700
1.000,00
1.000,00
5.000,00
4.000,00
usluge
Izdaci za nabavku postrojenja i
511300
40.000,00
40.000,00
10.000,00
40.000,00
opreme
Izdaci za zalihe materijala,
516100 robe i sitnog inventara,
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
ambalaže i sl.
UKUPNO POTROŠAČKA
274.000,00
274.000,00
199.500,00
229.500,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odsjek Civilne zaštite i Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica
Broj: 00000000
411100 Rashodi za bruto plate
239.500,00
239.500,00
0,00
0,00
Rashodi za bruto naknade
411200 troškova i ostalih ličnih
62.170,00
62.170,00
0,00
0,00
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
412200 energije, komunalnih, komu17.000,00
17.000,00
16.500,00
17.000,00
nikacionih i transportnih usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Rashodi za materijal za
412400
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.500,00
posebne namjene
8
105,2
17,7
79,3
81,8
108,0
100,0
89,7
106,3
100,0
106,3
100,0
80,0
100,0
93,8
100,0
114,3
166,7
100,0
80,0
400,0
100,0
115,0
103,0
100,0
125,0
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
2
6
412400
7
412500
8
412600
9 412700
10 412900
11 412900
12 511300
1
411100
2
411200
3
412700
4
412700
5
412900
1
412700
2
412700
3
412900
4
412900
5
412900
6
412900
7
412900
8
9
414100
10 415200
11 415200
12 415200
13 415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 9
3
4
5
6
7
Rashodi za potrebe civilne
10.000,00
9.850,00
7.850,00
9.000,00
zaštite
Rashodi za tekuće održavanje
10.000,00
10.000,00
12.619,00
10.000,00
Rashodi po osnovu putovanja i
0,00
0,00
0,00
1.000,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
3.400,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
Ostali nepomenuti rashodi
3.200,00
2.600,00
2.600,00
3.000,00
Rashodi za bruto naknade za
rad van radnog odnosa-civilna
2.000,00
2.150,00
2.150,00
2.500,00
zaštitta
Izdaci za nabavku postrojenja i
526.528,00
605.169,28
605.169,28
826.669,00
opreme
UKUPNO POTROŠAČKA
876.998,00
955.639,28
656.088,28
877.669,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za finansije Broj: 00270140
Rashodi za bruto plate
2.115.498,00 2.115.498,00 2.339.143,00 2.324.250,00
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
432.000,00
432.000,00
520.748,00
472.015,00
primanja zaposlenih
Rashodi za usluge platnog
9.000,00
9.000,00
8.853,00
8.131,00
prometa i osiguranja
Rashodi za troškove
7.100,00
7.100,00
7.247,00
6.857,00
održavanja licenci
Rashodi po osnovu doprinosa
za profesionalnu rehabilitaciju
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.592,00
invalida
UKUPNO POTROŠAČKA
2.568.598,00 2.568.598,00 2.880.991,00 2.815.845.00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Broj: 00270150
Rashodi za informisanje
55.000,00
55.000,00
72.230,00
57.000,00
Izrada šumsko privredne
0,00
0,00
0,00
30.000,00
osnove za privatne šume
Rashodi za finansiranje usluga
JODP "Protivgradna zaštita"
41.000,00
41.000,00
41.000,00
40.000,00
Republike Srpske i
hidrometeorološke službe
Finansiranje rada dvije prvostepene stručne komisije za
ocjenu sposobnosti lica u
14.000,00
25.700,00
24.160,00
19.000,00
postupku ostvarivanja prava iz
soc. zaštite i lica sa smetnjama
u psihičkom i fizičkom razvoju
Ostali nepomenuti rashodi
6.000,00
4.245,00
4.500,00
4.500,00
Ostali nepomenuti rashodi3.100,00
3.155,00
3.100,00
3.000,00
Izbor sportiste godine
Rashodi po osnovu
organizacije prijema,
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
manifestacija i poklona
Ukupno usluge (1-7)
121.100,00
131.100,00
146.990,00
155.500,00
Rashodi za podsticajni razvoj
350.000,00
350.000,00
305.000,00
350.000,00
poljoprivrede i sela
O.O.Crveni krst Derventa
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
O.O.Crveni krst Derventa3.000,00
3.000,00
3.500,00
3.000,00
poklon paketi davaocima krvi
Udruženje penzionera
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
Derventa
Grant penzionerima opštine
50.000,00
50.000,00
42.000,00
50.000,00
Derventa
8
114,6
79,2
83,3
115,4
116,3
136,6
133,8
99,4
90,6
91,8
94,6
91,8
97,7
78,9
97,6
78,6
100,0
96,8
100,0
105,8
114,8
100,0
85,7
90,0
119,0
Strana 10 Broj 10
1
2
14 415200
15 415200
16 415200
17 415200
18 415200
19 415200
20 415200
21 415200
22 415200
23
24 415200
25 415200
26 415200
27 415200
28 415200
29 415200
30 415200
31 415200
32 415200
33 415200
34 415200
35 415200
36 415200
37 415200
38
39 415200
40 415200
41 415200
42 415200
43 415200
44 415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Savez slijepih i slabovidih
Derventa
Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje roditelja djece i
omladine sa posebnim
potrebama i inv.osoba "Sunce"
Prevoz lica sa posebnim
potrebama u "Dnevni centar" u
okviru JU Centar za djecu i
omladinu sa smetnjama u
razvoju "Budućnost"
Derventa
Udruženje građana "Bios Plus"
Savez invalida rada
Savez invalida rada-pacijenti
dijalize
Udruženje Roma Derventa
Pomoć za sufinans. projekata
NVO organizacija
Grantovi udruženjima
građana - NVO (12-22)
Rukometni klub Derventa
Fudbalski klub Tekstilac
Ženski odbojkaški klub
"Derventa"
Ženski odbojkaški klub
"Osinja"
Klub malog fudbala "
Derventa"
Fudbalski klub "Borac"
Osinja
Fudbalski klub "Borac 1975"
Osinja
Košarkaški klub "Derventa"
Ragbi klub Tladijatori"
Derventa
Ženski rukometni klub
"Derventa"
Fudbalski klub "4. juli"
Pojezna
Fudbalski klub "Borac"
Bosanski Lužani
SKD "27 juli"
Kalenderovci
Škola sporta "Arena"
Derventa
Ukupno grantovi kolektivnim
sportovima (24-37)
Šahovski klub Derventa
Kuglaški klub Derventa
Sportsko ribolovno društvo
"Ukrina" Derventa
Lovački savez "Motajica"
Derventa
MOTO klub Gromovnik
AMD -Moto super sport 600
ccm
4
5
Datum: 11. 12. 2013. god.
6
7
8
11.700,00
11.700,00
11.300,00
11.000,00
97,3
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
100,0
10.000,00
10.000,00
9.600,00
9.000,00
93,8
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
1.800,00
3.850,00
2.000,00
3.800,00
111,1
98,7
14.000,00
14.000,00
13.400,00
13.000,00
97,0
1.000,00
1.000,00
900,00
1.000,00
111,1
10.000,00
10.000,00
3.600,00
4.500,00
125,0
114.700,00
114.700,00
98.150,00
115.500,00
117,7
120.000,00
75.000,00
120.000,00
75.000,00
117.000,00
73.000,00
120.000,00
75.000,00
102,6
102,7
30.000,00
30.000,00
29.250,00
30.000,00
102,6
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
6.800,00
6.000,00
88,2
11.000,00
11.000,00
10.700,00
9.000,00
84,1
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.500,00
94,8
18.000,00
18.000,00
17.400,00
18.000,00
103,4
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.500,00
97,0
10.000,00
10.000,00
10.700,00
9.500,00
88,8
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.500,00
94,8
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.500,00
94,8
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.500,00
94,8
1.000,00
1.000,00
900,00
1.000,00
111,1
306.000,00
306.000,00
298.650,00
300.000,00
100,5
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
5.500,00
5.500,00
94,8
94,8
7.000,00
7.000,00
6.700,00
8.500,00
126,9
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.700,00
96,4
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.700,00
96,4
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.700,00
96,4
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1
2
3
45 415200 Air soft klub "Derventa"
Stonoteniski klub "Ukrina"
46 415200
Derventa
47 415200 Teniski klub "Novak" Derventa
Ukupno grantovi ostalim
48
sportovima (39-47)
49 415200 Tekvando klub "Derventa"
50 415200 Karate klub "Derventa"
51 415200 Bokserski klub "Derventa"
52 415200 Kik-boks klub "Derventa"
Ukupno grantovi borilačkim
53
sportovima (49-52)
Odb01kaški klub invalida OKI
54 415200
"Derventa"
Ukupno grantovi klubovima
55
invalidnih lica (54)
Grantovi sportistima za
56 415200 odlazak na evropska, svjetska i
predolimpijska takmičenja
Grantovi po programima i
57 415200 projektima za sportske
aktivnosti
Ostali grantovi za sport
58
(56-57)
Grantovi udruženjima
59
građana - iz oblasti sporta
(24-57)
Rashodi za finansiranje
manifestacija Derventsko ljeto
60 415200
i Velikogospojinski sabor
(pomoć po projektima)
J.P. "Derventski list i Radio
61 415200
Derventa"
J.U. Sportsko-kulturni
62 415200
centar
Sportsko kulturni centar
Derventa- Sredstva za
63 415200
treninge i utakmice
kolektivnih sportova
Osnovne škole - sredstva za
64 415200 treninge i utakmice kolektivnih
sportova
JU Turistička organizacija
65 415200
opštine Derventa
JU Centar za kupturu
66 415200
Derventa
J.U. Gerontološki sentar
67 415200
Derventa
Grant Zavodu za slijepa i
68 415200 spabovida lica "Budućnost"
Derventa
Sredstva za korišćenje
prostora u JU Centar za
69 415200
kulturu za održavanje
manifestacija
Grantovi javnim
70
preduzećima i ustanovama
(61-69)
Broj 10 Strana 11
4
1.000,00
5
1.000,00
6
900,00
7
1.000,00
8
111,1
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.300,00
100,0
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.300,00
100,0
36.000,00
36.000,00
34.200,00
35.200,00
102,9
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
97,0
97,0
97,0
97,0
28.000,00
28.000,00
26.800,00
26.000,00
97,0
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.500,00
97,0
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.500,00
97,0
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
100,0
25.000,00
25.000,00
25.000,00
18.000,00
72,0
27.000,00
27.000,00
26.500,00
19.500,00
73,6
404.000,00
404.000,00
392.850,00
387.200,00
98,6
12.000,00
12.000,00
11.900,00
9.000,00
75,6
77.500,00
77.500,00
77.500,00
78.000,00
100,6
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100,0
42.000,00
42.000,00
42.000,00
40.000,00
95,2
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.000,00
85,7
75.000,00
75.000,00
75.000,00
65.000,00
86,7
120.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
91,7
32.000,00
32.000,00
32.000,00
24.000,00
75,0
5.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
900,0
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
66,7
423.500,00
423.500,00
423.500,00
428.000,00
101,1
Strana 12 Broj 10
1
2
71 415200
72 415200
73
74 415200
75 415200
76 415200
77 415200
78 415200
79 415200
80 415200
81 415200
82 415200
83 415200
84 415200
85 415200
86
87 416100
88 416100
89 416100
90 416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
JU Dom zdravljasufinansiranje rada Stanice
hitne medicinske pomoći
JU Dom zdravlja- Usluge
mrtvozorstva
Grantovi Domu zdravlja
Derventa (71-72)
Grant visokom obrazovanju u
Derventi
Grant osnovnom obrazovanju
(nagrade, nabavka školskog
pribora)
Grant srednjem obrazovanju
(nagrade, nabavka školskog
pribora)
Grantovi za takmičenje učenika
osnovnih škola - opštinsko i
regionalno
Grantovi za takmičenje učenika
srednjih škola - opštinsko i
regionalno
Grant Sindikatu opštine
Derventa
Grant Sindikalnoj organizaciji
Opštinske administrativne
službe
Grantovi po projektima iz
oblasti kultura, nauka,
obrazovanja.ekologije, lica sa
posebnim potrebama i
omladinskog sektora
Grant za izdavačku djelatnost
iz oblasti kulture, nauke i
obrazovanja
Grant za novogodišnji turnir u
malom fudbalu
Grantovi za organizovanje
sajma privrede i turizma
Tekući grantovi političkim
organizacijama i udruženjima
Ukupno ostali grantovi (7485)
Rashodi za prevoz učenika
osnovnih i srednjih škola socijalno ugroženih lica sa
posebnim potrebama i učenika
srednje poljoprivredne škole
(praktična nastava)
Rashodi za finansiranje
proglašenja najboljeg
poljopr.proizvođača i izložbe
stoke
Rashodi za stipendije
učenicima i studentima
Rashodi za sufinansiranje
izrade i odbrane magistarskih i
doktorskih teza
4
5
Datum: 11. 12. 2013. god.
6
7
8
40.000,00
40.000,00
36.000,00
35.000,00
97,2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
50,0
50.000,00
50.000,00
46.000,00
40.000,00
87,0
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
1.400,00
1.500,00
107,1
5.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
200,0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
50,0
2.000,00
2.000,00
1.850,00
1.500,00
81,1
1.000,00
1.000,00
900,00
500,00
55,6
70.000,00
70.000,00
70.000,00
55.000,00
78,6
5.000,00
5.000,001
2.500,00
3.500,00
140,0
6.000,00
6.000,00:
6.000,00
5.000,00
83,3
14.000,00
14.000,00^
14.000,00
13.000,00
92,9
85.000,00
85.000,00
85.000,00
80.000,00
94,1
205.000,00
205.000,00
192.650,00
172.000,00
89,3
80.000,00
80.000,00
85.000,00
80.000,00
94,1
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
87,5
275.000,00
265.000,00
242.000,00
275.000,00
113,6
12.000,00
12.000,00
7.000,00
5.000,00
71,4
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
2
91 416100
1
412100
2
412700
3
412700
4
412700
5
412700
6
412800
7
511700
8
511700
9
513100
1
412400
2
412500
z1
412800
4
412800
5
412800
6
412800
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 13
3
4
5
6
7
Tekuće pomoći porodici, djeci
30.000,00
30.000,00
26.000,00
30.000,00
i mladima
UKUPNO POTROŠAČKA
2.121.300,00 2.121.300,00 2.021.540,00 2.090.700,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za prostorno uređenje Broj: 00270160
Rashodi za zakup zemljišta
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
Rashodi za pripremu
zemljišta za prodaju
(geodetski prenos plana na
13.000,00
13.000,00
3.000,00
7.000,00
teren, provođenje u katastru)
i uknjižbu u zemljišne
knjige
Rashodi za pribavljanje
poljoprivredne saglasnosti za
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
parcele predviđene za
prodaju
Rashodi za rad stručnih
komisija za izradu uslova,
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
stručnih mišljenja, kontrolu
tehničke dokumentac.,
tehnički prijem objekata i sl.
Rashodi za pribavljanje
ažurnih geodetskih podloga
5.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
od Republičke uprave za
geodetske poslove u
digitalnoj formi,
Rashodi za uklanjanje starih
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
objekata
Rashodi za reviziju
regulacionih planova Centar, Centar zapad,(za
0,00
12.917,00
12.917,00
10.000,00
revizije iz prethodnih
godina), Centar istok-Centar
zapad
Rashodi za izradu ili reviziju
prostornog plana opštine ili
40.000,00
40.000,00
17.600,00
35.000,00
urbanističkog plana grada
(dio)
Izdaci za pribavljanje
100.000,00
100.000,00
0,00
85.000,00
zemljišta
UKUPNO POTROŠAČKA
212.000,00
226.142,00
82.742,00
189.000,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za stambeno komunalne poslove Broj: 00270170
Rashodi za materijal za
20.000,00
20.000,00
4.500,00
12.000,00
potrebe kom. službi
Rashodi za održavanje,
uređivanje i opremanje
45.000,00
45.000,00
54.500,00
60.000,00
javnih zelenih površina
Rashodi za održavanje javnih
77.000,00
77.000,00
79.350,00
75.000,00
saobraćajnih površina
Rashodi za ostale usluge
30.000,00
30.000,00
27.650,00
35.000,00
održavanja-javna rasvjeta
Rashodi za usluge čišćenja
60.000,00
60.000,00
60.000,00
65.000,00
javnih površina
Rashodi za odvođenje atmosferskih i drugih padavina sa
13.000,00
13.000,00
18.500,00
15.000,00
javnih površina
8
115,4
103,4
0,0
233,3
100,0
133,3
77,4
198,9
228,4
266,7
110,1
94,5
126,6
108,3
81,1
Strana 14 Broj 10
1
2
7
412800
8
412800
9
10
412500
11
412800
12
412800
13
415200
14
412900
15
412900
16
621900
1
412900
2
415200
3
415200
4
415200
5
415200
6
415200
7
415200
8
415200
9
415200
10
416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
3
4
5
6
7
Rashodi po osnovu utroška
električne rasvjete na javnim
170.000,00
170.000,00
220.000,00
200.000,00
površinama
Rashodi za usluge zimske
70.000,00
70.000,00
62.500,00
60.000,00
službe- ulice i trotoari
Zajednička komunalna
485.000,00
485.000,00
527.000,00
522.000,00
potrošnja (1-8)
Rashodi za sanaciju i
80.000,00
80.000,00
80.000,00
90.000,00
posipanje lokalnih puteva
Rashodi za održavanje centra
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
za prikupljanje otpada
Rashodi za usluge
zimske službe-za lokalne
70.000,00
70.000,00
50.000,00
60.000,00
puteve
Rashodi za finansiranje
10.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
zajednica etažnih vlasnika u
stambenim zgradama
Rashodi za rješavanje
problema sa poima
9.000,00
9.000,00
1.000,00
8.000,00
lutalicama i ostalim
napuštenim životinjama
Rashodi za naplatu parkinga
(organizovanje parking
0,00
0,00
0,00
40.000,00
službe, služba kontrole, mtl
...)
Izdaci za otplatu ostalih
8.337,00
8.337,00
8.337,00
8.337,00
dugova
Ostali rashodi (10-16)
182.337,00
182.337,00
140.337,00
206.337,00
UKUPNO POTROŠAČKA
667.337,00
667.337,00
667.337,00
728.337,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu Broj: 00270180
Ostali nepomenuti
1.500,00
1.500,00
2.700,00
2.000,00
rashodi
Grantovi neprofitnim
organizacijama, parastosi,
14.000,00
14.000,00
18.000,00
15.000,00
obilježavanje značajnih
datuma i sl.
Boračka organizacija
46.000,00
46.000,00
44.800,00
46.000,00
Derventa
OO Porodica poginulih
15.500,00
15.500,00
15.000,00
15.500,00
boraca
Udruženje ratnih
7.000,00
7.000,00
6.700,00
7.000,00
zarobljenika
Udruženje ratnih vojnih
11.000,00
11.000,00
8.600,00
11.000,00
invalida RVI
SUBNOR
3.500,00
3.500,00
3.200,00
3.500,00
Udruženje za podršku ratnim
veteranima, porodicama i
1.000,00
i.ooo,oo!
1.000,00
1.000,00
žrtvama rata u BiH
"Pravipožar" Derventa
Grantovi po programima za
udruženja proistekla iz
5.000,00
5.000,00
4.000,00
3.500,00
otaubinskog rata
Tekuće pomoći za prevoz
učenika (osnovne i srednje
4.000,00
9.000,00
9.000,00
8.000,00
škole)
8
90,9
96,0
99,1
112,5
120,0
0,0
800,0
100,0
147,0
109,1
74,1
83,3
102,7
103,3
104,5
127,9
109,4
100,0
87,5
88,9
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
2
11
416100
12
416100
13
416100
14
416100
15
416100
16
511100
17
511100
1
412200
2
3
412700
412900
4
621900
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412500
6
412600
7
412700
8
412900
9
416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Tekuće pomoći za nabavku
udžbenika za učenike
osnovnih i srednjih škola i
druge pomoći
Tekuće pomoći za liječenje i
nabavku lijekova
Kapitalne pomoći u
rješavanju stambenih pitanja
Tekuće pomoći dijela
troškova sahrane
Ostale pomoći
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje stambenih
objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i
održavanje spomenika
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
4
5
Broj 10 Strana 15
6
7
8
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.000,00
95,2
38.000,00
38,000,00
38.000,00
38.000,00
100,0
20.000,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
44,4
23.000,00
23.000,00
23.000,00
20.000,00
87,0
4.000,00
4.000,00
2.800,00
3.000,00
107,1
50.000,00
50.000,00
9.500,00
35.000,00
368,4
15.000,00
10.000,00
1.500,00
6.000,00
400,0
262.700,00
262.700,00
237.000,00
238.500,00
100,6
9.591.432,00
100,5
800,00
102,2
3.500,00
30.000,00
165,3
95,2
1.702,00
100,0
36.002,00
99,7
268.500,00
100,0
55.202,00
96,8
17.543,00
G
110,3
4.225,00
105,6
2.755,00
137,8
918,00
183,6
4.684,00
117,1
7.256,00|
95,5
950.000,00'
103,3
UKUPNO OPERATIVNA
JEDINICA: OPŠTINSKA
9.470.756,00 10.091.611,00 9.543.141,00
UPRAVA
OPERATIVNA JEDINICA: OSTALI KORISNICI
Potrošačka jedinica: Mjesne zajednice Broj: 00270200
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
400,00
783,00
783,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Ostali rashodi
6.500,00
6.117,00
2.117,00
Ostali nepomenuti rashodi
31.500,00
31.500,00
31.500,00
Izdaci za otplatu ostalih
1.702,00
1.702,00
1.702,00
dugova
UKUPNO POTROŠAČKA
40.102,00
40.102,00
36.102,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Centar za socijalni rad Broj: 00270300
Rashodi za bruto plate
269.000,00
269.000,00
268.400,00
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
59.222,00
59.222,00
57.000,00
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
14.000,00
14.000,00
15.900,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Rashodi za tekuće
2.000,00
2.000,00
2.000,00
održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
500,00
500,00
500,00
i smještaja
Rashodi za stručne
4.000,00
4.000,00
4.000,00
usluge
Ostali nepomenuti
5.000,00
5.000,00
7.600,00
rashodi
Doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta opštine 1.037.900,00 i 1.037.900,00
919.400,00
(socijalna zaštita)
Strana 16 Broj 10
1
2
10 416100
11 416200
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
6
412500
7
412600
8
9
412700
412900
10 511200
11 511300
12 511400
1
411200
2
412200
3
412300
4
412400
5
412500
6
412600
7
412700
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
3
4
5
6
7
Doznake građanima iz
sredstava socijalne zaštite
685.177,00
685.177,00;
685.177,00
690.000,00
obezbijeđenih iz budžeta
Republike
Doznake drugim
institucijama obaveznog
socijalnog osiguranja koje se
113.000,00
113.000,00
153.000,00
100.000,00
isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova
UKUPNO POTROŠAČKA
2.193.799,00 2.193.799,00 2.116.977,00 2.101.083,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Dječje obdanište "Trol" Broj: 00270400
Rashodi za bruto plate
387.100,00
387.100,00
400.813,00
408.960,00
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
primanja
zaposlenih
99.140,00
99.140,00
86.950,00
104.673,00
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
21.000,00
21.000,00
21.000,00
20.000,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
materijal
Rashodi za materijal za
37.750,00
37.750,00
35.523,00
35.000,00
posebne namjene
Rashodi za tekuće
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.300,00
održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
700,00
700,00
700,00
650,00
i smještaja
Rashodi za stručne usluge
8.000,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
Ostali nepomenuti rashodi
10.500,00
10.500,00
10.500,00
9.500,00
Izdaci za investiciono
0,00
0,00
0,00
0,00
održavanje zgrada
Izdaci za nabavku
5.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
postrojenja i opreme
Rekonstrukcija i investiciono
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
održavanje
UKUPNO POTROŠAČKA
580.790,00
580.790,00
577.586,00
600.583,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Gimnazija sa tehničkim školama Broj: 08150048
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
25.650,00
25,650,00
21.150,00
19.000,00
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
62.900,00
62.900,00
69.275,00
63.000,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
5.000,00
5,000,00
4.700,00
4.500,00
Rashodi za materijal za
4.000,00
4,000,00
1.300,00
1.500,00
posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
5.700,00
5,700,00
4.700,00
4.500,00
Rashodi po osnovu putovanja
2.000,00
2,000,00
1.400,00
1.500,00
i smještaja
Rashodi za stručne usluge
6.500,00
6,500,00
5.500,00
5.500,00
8
100,7
65,4
99,2
102,0
120,4
95,2
90,0
98,5
91,7
92,9
87,5
90,5
100,0
250,0
104,0
89,8
90,9
95,7
115,4
95,7
107,1
100,0
Datum: 11. 12. 2013. god.
1
8
2
412900
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 17
3
4
5
6
7
Ostali nepomenuti rashodi
9.000,00
10,000,00,
13.000,00
8.000,00
Izdaci za investiciono
9 511200
3.000,00!
3.000,00'
3.000,00
3.000,00
održavanje objekata
Izdaci za nabavku postrojenja
10 511300
10.000,00
10.000,00
5.700,00j
5.000,00
i opreme
11 621900 Izdaci za otplatu dugova
0,00
0,00
525,00
1.000,00
UKUPNO POTROŠAČKA
133.750,00
134.750,00
130.250,00
116.500,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Stručna i tehnička škola Broj: 08150049
Rashodi za bruto naknade
1
1 411200 troškova i ostalih ličnih
24,650,00
24.650,00
19.726,00
19.000,00;
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
2 412200
44.000,00
44.000,00
39.285,00
37.000,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
3 412300
6.000,00
6.000,00
6.200,00
5.500,00
materijal
Rashodi za materijal za
4 412400
15.258,00
15.258,00
12.058,00
11.000,00
posebne namjene
Rashodi za tekuće
5 412500
6.300,00
6.300,00
5.300,00
5.000,00
održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
6 412600
1.700,00
1.700,00
1.600,00
1.000,00
i smještaja
7 412700 Rashodi za stručne usluge
9.200,00
9.200,00
9.500,00
8,000,00
8 412900 Ostali nepomenuti rashodi
17.000,00
17.000,00
19.000,00
16,000,00
Izdaci za investiciono
9 511200
10.000,00
8.000,00
14.200,00
10,000,00
održavanje objekata
Izdaci za nabavku postrojenja
10 511300
5.000,00
5,000,00
3.300,00
4,000,00
i opreme
Izdaci za investiciono
11 511400
0,00
2.000,00
1.800,00
0,00
održavanje opreme
UKUPNO POTROŠAČKA
139.108,00
139.108,00
131.969,00
116.500.00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Narodna biblioteka "B. Radičević" Derventa Broj: 08180041
1 411100 Rashodi za bruto plate
23,000,00
23.000,00
23.000,00
23,000,00
Rashodi za bruto naknade
2 411200 troškova i ostalih ličnih
5,400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
3 412200
9.200,00
9.200,00
10.080,00
9.200,00
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski
4 412300
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
materijal
Rashodi za tekuće
5 412500
4.500,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
6 412600
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
i smještaja
7 412700
Rashodi za stručne usluge
8.000,00
8.000,00
4.420,00
5.500,00
8 412900
Ostali nepomenuti rashodi
8.000,00
8.000,00
9.900,00
9.000,00
Izdaci za nabavku
9 511300
10.000,00
10.000,00
10.300,00
10.000,00
postrojenja i opreme
UKUPNO POTROŠAČKA
73.400,00
73.400,00
71.900,00
70.900,00
JEDINICA
8
61,5
100,0
87,7
190,5
89,4
96,3
94,2
88,7
91,2
94,3
62,5
84,2
84,2
70,4
121,2
0,0
88,3
100,0
100,0
91,3
100,0
100,0
100,0
124,4
90,9
97,1
98,6
Strana 18 Broj 10
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
UKUPNO OPERATIVNA
JEDINICA: OSTALI
KORISNICI
UKUPNO BUDŽETSKI
IZDACI (RASHODI)
4
5
3.160.949,00
3.161.949,00
Datum: 11. 12. 2013. god.
6
3.064.784,00
7
8
3.041.568,00
99,2
12.631.705,00 13.253.560,00 12.607.925,00 12.633.000,00
100,2
Broj: 01-022-249/13
Predsjednik SO-e
Datum: 10. decembar, 2013. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2014. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
Red. Funkc.
broj
kod
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
01
03
04
05
06
07
08
09
10
Nije
klasifikovan
Nije
klasifikovan
OPIS RASHODA
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013. god.
Osnovni
Budžet za
2013. god.
Procjena
izvršenja
2013.godina
3
4
5
6
Opšte javne usluge
3.693.643,00 3.703.843,00 3.889.625,99
Javni red i sigurnost
876.998,00
955.639,28
656.088,28
Ekonomski poslovi
429.000,00
429.000,00
384.000,00
Zaštita čovjekove okoline
41.000,00
41.000,00
41.000,00
Stambeni i zajednički poslovi 1.813.400,00 2.336.138,58 2.453.572,60
Zdravstvo
50.000,00
50.000,00
46.000,00
Rekreacija, kultura i religija
895.900,00
895.900,00
880.650,00
Obrazovanje
1.162.648,00 1.153.648,00 1.100.680,00
Socijalna zaštita
2.731.199,00 2.731.199,00 2.616.777,00
UKUPNO RASHODI
11.693.788,00 12.296.367,86 12.068.393,87
StruPrijedlog
kturbudžeta za ni ind2014. godinu
eks
kol.7
7
8
3.930.318,00
33,3
877.669,00
7,4
418.500,00
3,5
70.000,00
0,6
1.849.461,00
15,7
40.000,00
0,3
837.600,00
7,1
1.126.083,00
9,5
2.646.083,00
22,4
11.795.714,00 100,0
Budžetska rezerva
112.178,00
103.135,95
73.847,13
88.000,00
Otplata domaćih zaduživanja
325.739,00
354.056,19
355.684,00
349.286,00
UKUPNO
12.131.705,00 12.753.560,00 12.497.925,00 12.233.000,00
Broj: 01-022-249/13
Predsjednik SO-e
Datum: 10. decembar, 2013. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
307.
Član 1.
Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13-prečišćeni tekst), Skupština opštine
Derventa na 13. sjednici održanoj 10. decembra 2013.
godine, donijela je
Ovom odlukom se propisuje način izvršenja
budžeta opštine Derventa za 2014.godinu (u daljem
tekstu budžet).
Sve odluke koje se odnose na budžet moraju biti
u skladu sa ovom Odlukom.
Ova odluka se odnosi na budžetske korisnike koji
se u cijelosti ili djelomično finansiraju iz budžeta.
ODLUKU
o izvršenju budžeta opštine Derventa za
2014.rodinu
Član 2.
Sredstva Budžeta iz člana 1. ove Odluke raspoređuju se u ukupnom iznosu od 12.633.000,00 KM.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Svi izdaci budžetskih korisnika moraju biti
utvrđeni u budžetu i uravnoteženi sa sredstvima.
Svi javni prihodi, uključujući i vlastite prihode
koje budžetski korisnici ostvare vršenjem djelatnosti
(redovna, dopunska i sl.) su sredstva budžeta koja
moraju biti raspoređena u bilansu bztdeta i iskazana po
izvorima iz kojih potiču.
Član 3.
Odeljenje za finansije upravlja i kontroliše priliv i
odliv novčanih sredstava prema usvojenom budžetu.
Odjeljenje za finansije će stavljati na raspolaganje planirana sredstva budžeta, tromjesečnim
unosom u sistem trezora opštine Derventa, a sredstva
za izdatke za stalnu imovinu (kapitalna ulaganja) će se
unositi jednokratno u skladu sa planom i u zavisnosti
od potrebe za budžetskom potrošnjom.
Član 4.
Izdaci planirani za kapitalne projekte koji se
finansiraju iz budžeta izvršavaju se na osnovu
Programa kapitalnog investiranja za 2014. godinu.
Sredstva i izdaci po osnovu kapitalnih pomoći
uplaćena na račun posebnih namjena ili na redovan
račun, koja nisu planirana u budžetu trošiće se u skladu
sa utvrđenom namjenom, stavljanjem na raspolaganje
za budžetsku potrošnju kada se ukaže potreba, a biće
uključena u budžet putem rebalansa.
Član 5.
Korisnici budžetskih sredstava dužni su sredstva
utvrđena u budžetu koristiti rukovodeći se načelima
racionalnosti i štednje.
Član 6.
Referent za sprovođenje postupka javne na-bavke
provodi postupak za javnu nabavku i realizuje nabavku
u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 12/09 i 60/10) i Pravilnikom
o javnim nabavkama (Sl. glasnik opštine Derventa
12/09) za Opštinsku administrativnu službu i za ostale
budžetske korisnike za zajedničke nabavke. Ostali
budžetski korisnici provode postupak za ostale
nabavke.
Broj 10 Strana 19
Budžetski korisnici su dužni da se u postupku
nabavke roba,materijala i vršenja usluga pridržavaju
odredaba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 49/04, 19/05,
52/05,92/05,94/05,8/06,12/09 i 60/10), i Pravilnika o
javnim nabavkama.
Član 7.
Odsjek za trezor vrši prenos sredstava za
izvršenje obaveza po osnovu rashoda Budžeta isključivo na osnovu obrazaca za trezorsko poslovanje
budžetskih korisnika.
Podaci uneseni u obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika operativne jediniceOpštinska administrativna služba moraju biti sačinjeni
na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata koji se prilažu uz obrazac.
Podaci uneseni u obrasce za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika operativne jedinice-Ostali
korisnici moraju biti sačinjeni na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata kojima
raspolaže ili je dužan raspolagati budžetski korisnik,
koji se čuvaju i odlažu kod budžetskih korisnika.
Dokumenta iz prethodnog stava smatraju se:
- ponude, predračuni i ugovori,
- računi za nabavku sredstava, materijala, roba i
usluga,
- građevinske situacije za izvedene radove,
obračunske liste plata i naknada,
- odluke i rješenja nadležnih organa iz kojih
proističu finansijske obaveze, ostali finansijski
dokumenti
Član 8.
Kod trošenja sredstava tekućih pomoći nadležne
potrošačke jedinice Opštinske administrativne službe
su obavezne da u Odjeljenju za finansije provjere i
rezervišu sredstva prije odlučivanja o dodjeli i trošenju
sledećih rashoda:
- sredstva budžetske rezerve i sponzorstva
pomoći pojedincima (PJ Načelnik opštine, PJ
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i PJ
Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu)
- pomoći udruženjima građana (PJ Odeljenje za
privredu i društ. djelatnosti)
- pomoći javnim preduzećima i ustanovama (PJ
Odjeljenje za privredu i društ.djel.)
Strana 20 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prenos ovih sredstava vrši Odsjek za trezor
putem obrazaca za trezorsko poslovanje, a na osnovu
zaključaka Načelnika opštine.
Zaključak ovjerava potpisom i Načelnik
nadležnog odjeljenja, koje u svojoj evidenciji čuva
odgovarajuću dokumentaciju (zahtjev korisnika
budžetskih sredstava, program, projekat, pravdanje
dodijeljenih sredstava, zalisnik komisije i drugo.), i
prati namjenski utrošak dodijeljenih sredstava.
Prenos sredstava koja se dodjeljuju u vidu
pomoći svim udruženjima-dio za tekuće troškove i
pomoći javnim preduzećima i ustanovama vrši se na
osnovu obrazaca za trezorsko poslovanje putem
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, koje je
dužno pratiti dinamiku trošenja sredstava planiranih
budžetom. Ovo odjeljenje prati rad i aktivnosti
korisnika i ocjenjuje opravdanost korišćenja sredstava.
Odjeljenje za finansije kontroliše tromjesečnu
dinamiku trošenja sredstava, čiju opravdanost i
namjenski utrošak prate nadležna odjeljenja.
Član 9.
Korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati
obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom i to do iznosa koji je planiran, a u
skladu sa raspoloživim sredstvima.
Ako nema raspoloživih sredstava u odgovarajućem periodu budžetski korisnik može u opravdanim
slučajevima podnijeti Odjeljenju za finansije zahtjev
za angažovanje sredstava unaprijed ili prijedlog za
realokaciju sredstava u okviru svoje potrošačke
jedinice.
Odjeljenje za finansije dostavlja prijedlog za
angažovanje sredstava unaprijed i za realokaciju
sredstava u okviru ili između potrošačkih jedinica
načelniku opštine na odobravanje.
Član 10.
Shodno članu 41. Zakona o budžetskom sistemu
Republike Srpske (Sl.glasnik RS br. 121/12) Načelnik
opštane može po prijedlogu Odjeljenja za finansije
sredstva raspoređena budžetom preraspodjeljivati
(realocirati):
- u okviru potrošačke jedinice do visine 50%
ukupne vrijednosti planiranih izdataka,
- između potrošačkih jedinica i to do iznosa od
5% ukupne vrijednost planiranih sredstava potrošačke
jedinice sa koje se vrši realokacija.
Datum: 11. 12. 2013. god.
Preraspodjela budžetskih sredstava ne može se
vršiti sa pozicije Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
na rashode za lična primanja i sa sufinansiranja
projekata za koje su potpisani ugovori.
Odredbe ovog člana se primjenjuju na usvojeni
rebalans budžeta kao na novi budžet.
Načelnik je obavezan da tromjesečno izvještava
Skupštinu opštine o izvršenoj preraspodjeli sredstava
iz stava 1. ovog člana.
Član 11.
Korišćenje sredstava budžetske rezerve vrši se u
skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.
121/12), a na osnovu instrukcije Ministarstva finansija
sredstva se preraspoređuju na odgovarajuću budžetsku
stavku sa koje se vrši plaćanje.
Načelnik opštine odlučuje o korišćenju sredstava
budžetske rezerve za podmirenje nepredviđenih
rashoda koji se pojave tokom budžetske godine i
nedovoljno planiranih rashoda.
Načelnik opštine obavezan je polugodišnje i
godišnje izvještavati Skupštinu opštine o korišćenju
sredstava budžetske rezerve.
Član 12.
Isplata plata i ostalih ličnih primanja budžetskih
korisnika vrši se prenosom sredstava sa Jedinstvenog
računa trezora (u daljem tekstu JRT) na tekuće račune
zaposlenih i drugih korisnika u odgovarajućim
bankama.
Član 13.
Obaveze po osnovu izdataka budžeta u slučajevima nelikvidnosti izvršavaće se prema sljedećim
prioritetima:
1.obaveze po osnovu otplate kredita, u iznosima
koji su dospjeli za plaćanje,
2.sredstva za poreze i doprinose na neto plate i
ostala lična primanja,
3.sredstva za socijalnu zaštitu i sredstva za neto
plate,
4.sredstva za ostala lična primanja,
5.sredstva za obaveze prema dobavljačima za
robu,materijal i usluge,
6.sredstva za obaveze prema dobavljačima za
investicije i investiciono održavanje,
7.sredstva za ostale obaveze.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 21
Član 14.
Član 1.
Načelnik opštine dužan je Skupštini opštine
podnijeti polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju
budžeta u zakonskom roku.
Utvrđuje se da je tržišna vrijednost za
građevinsko zemljište označeno kao k.č. 590/3,
nekategorisani put površine 106 m2, K.O. Derventa II,
u iznosu od 16,61 KM/m2, što ukupno iznosi 1.760,66
KM.
Član 15.
Član 2.
Za izvršenje budžeta Načelnik opštine odgovoran je Skzšštini opštine.
Član 16.
Za tačnost finansijskih izvještaja odgovorni su
Načelnik opštine i Načelnik odjeljenja za finansije.
Član 17.
Kontrola namjenskog korišćenja i utroška
budžetskih sredstava, kao i postupanja korisnika
budžetskih sredstava vrši se u skladu sa odredbama
Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Član 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se od 1.januara 2014. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-250/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
308.
Na osnovu člana 10. Odluke o građevinskom
zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 12/09) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
13. sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine,
donijelaje
ODLUKU
o utvrđivanju tržišne vrijednosti za građevinsko
zemljište
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-252/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
309.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćen tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine
Derventa na 13. sjednici održanoj 10. decembra 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa
Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa.
Član 2.
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove Narodna bi-
Strana 22 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
blioteka "Branko Radičević" Derventa, propisani su
Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za
izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa i Statutom Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa.
Član 3.
Javni konkurs za izbor i imenovanje di-rektora
Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, čini sastavni dio ove odluke, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske",
dnevnom listu "Press RS" i "Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Datum: 11. 12. 2013. god.
310.
Na osnovu člana 30. alineja 27. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 7/13), člana 18.
stav 2. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i 109/12), člana
12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 41/03), člana 53. stav 6.
Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 52/01, 39/03 i 112/08) i člana
37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 3/13),
Skupština opštine Derventa na 13. sjednici održanoj
10. decembra 2013. godine, donijela je
PJ E Š E NJ E
o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa
Član 4.
Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, koju je imenovala Skupština opštine
Derventa.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-253/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
1. Mirjana Plisnić, razrješava se dužnosti direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko
Radičević" Derventa sa 16.12.2013. godine, zbog
isteka mandata na koji je birana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Mirjana Plisnić imenovana je za direktora Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa, Rješenjem Skupštine opštine Derventa broj:
01-111- 201/09 od 15. decembra 2009. godine.
Kako imenovanoj 16.12. 2013. godine ističe
mandat u trajanju od četiri godine na koji je imenovana, neophodno je istu razriješiti dužnosti direktora, donijeti odluku o raspisivanju javnog konkursa za
izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa, u skladu sa
zakonom i imenovati vršioca dužnosti direktora do
okončanja postupka javne konkurencije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 12. sjednici održanoj 29.
novembra 2013. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini
opštine Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine donijela je
rješenje kao u dispozitivu.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-114/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
311.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 41/03), a u skladu sa članom 30. alineja
27. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 7/13),
člana 18. stav 2. Zakona o sistemu javnih službi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i
109/12) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćen tekst ("Slunsbeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13), Skupština opštine Derventa, na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa
Broj 10 Strana 23
prijedloge kandidata za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa. Prijedlog kandidata za vršioca dužnosti
direktora Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko
Radičević" Derventa predložio je Klub odbornika
SNSD i to Plisnić Mirjanu, dosadašnjeg direktora.
Nakon razmatranja prijedloga kandidata za
vršioca dužnosti direktora, Komisija za izbor i imenovanje je u skladu sa članom 41. alineja 1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/09- Prečišćen tekst i
3/13) utvrdila Prijedlog rješenja o imenovanju Plisnić
Mirjane za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa i
predložila Skupštini opštine Derventa donošenje
rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine donijela je
rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-115/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
312.
1. Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa, sa
17.12. 2013. godine pa do završetka postupka javne
konkurencije, imenuje se PLISNIĆ MIRJANA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Mirjana Plisnić, dosadašnji direktor,
razriješena dužnosti zbog isteka mandata na koji je
birana, sa 16.12.2013. godine, neophodno je imenovati
vršioca dužnosti direktora do završetka postupka javne
konkurencije u skladu sa zakonom.
Komisija za izbor i imenovanja na 12. sjednici
održanoj 29. novembra 2013. godine razmatrala je
Na osnovu člana 125. stav 2. tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u skladu
sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu školskog
odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
07/09 i 37/09), Skupština opštine Derventa na 13.
sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja,
Derventa
Strana 24 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole
"Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa ispred lokalne
zajednice, na period od četiri godine, predlaže se
Adžić Siniša.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole
"Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa.
3. Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje
Skupštine opštine Derventa broj: 01-111-58/13 od 26.
aprila 2013. godine objavljeno u "Službenom glasniku
opštine Derventa", broj: 4/13.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici održanoj 26. alrila Rješenjem broj: 01-111-58/13 predložila
Dobrilović Marijanu kao kandidata za člana Školskog
odbora Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja,
Derventa, ispred lokalne zajednice, a na osnovu
pismenog zahtjeva Osnovne škole "Đorđo Panzalović"
Osinja, Derventa broj: 55/13 od 4. marta 2013. godine.
Dobrilović Marijana je 25.11.2013. godine
podnijela pismenim putem izjavu da ne može prihvatiti
mjesto člana Školskog odbora u Osnovnoj školi
"Đorđo Panzalović" Osinja, zbog radnih obaveza koje
joj ne bi dozvoljavale da obavlja svoje zadatke kao
član školskog odbora.
Članom 125. stav 2. tačka g) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana školskog
odbora imenuje na prijedlog lokalne zajednice.
Članom 125. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Datum: 11. 12. 2013. god.
Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa
zahtjevom Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja,
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
Derventa je na 12. sjednici održanoj 29. novembra
2013. godine, razmatrala zahtjev Osnovne škole
"Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa izjavu Dobrilović Marijane, te nakon razmatranja utvrdila
Prijedlog rješenja o predlaganju drugog kandidata kao
u dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog.
Skupština opštine Derventa na 13. sjednici
održanoj 10. decembra 2013. godine donijela je
rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-116/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
313.
Na osnovu člana 38. Zakona o uređenju prostora i
građenju ("Službeni glasnik Republike srpske", broj:
55/10), a u skladu sa članom 192. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 40/13) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
13. sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta revizije Regulacionog plana
"CENTAR-ZAPAD"
1. Skupština opštine utvrđuje Nacrt revizije
Regulacionog plana "CENTAR - ZAPAD" (u daljem
tekstu: Nacrt revizije plana).
2. Nacrt revizije plana izlaže se na javni uvid u
prostorijama i to: "PLANING" d.o.o. Prnjavor, u ul.
Svetog Save br. 37, Prnjavor, Administrativne službe
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
opštine Derventa i Mjesne zajednice Derventa I,
svakog radnog dana, a trajaće 30 dana od dana isteka
roka za objavljivanje.
Broj 10 Strana 25
na 13. sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
3. Za vrijeme trajanja javnog uvida, fizička i
pravna lica mogu dati primjedbe, prijedloge i mišljenja
na Nacrt revizije plana, upisom u svesku, a koje se
nalaze u prostorijama u kojim je izložen Nacrt revizije
plana, ili u formi dopisa koji se dostavlja Odeljenju za
prostorno uređenje opštine Derventa.
4. O mjestu, datumu početka i trajanju javnog
uvida, kao i mjestu i datumu javnog izlaganja Nacrta
revizije plana, nosilac pripreme revizije plana javnost
će obavijestiti putem obavještenja u programu "KZ" i
"Derventskom listu", i to tako da će prvo obavještenje
biti objavljeno 15 dana prije početka javnog uvida i
drugo obavještenje dva dana uzastopno, neposredno
pred početak javnog uvida.
5. Odjeljenje za prostorno uređenje opštine
Derventa o izlaganju Nacrta revizije plana na javni
uvid, oglasom će obavijestiti vlasnike nekretnina na
području koje je obuhvaćeno revizijom plana. Oglas će
biti objavljen na oglasnoj tabli Administrativne službe
opštine Derventa i "Derventskom listu".
6. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-248/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
314.
Na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 121/12), člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 130. Poslovnika
Skupštine opštine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13), a nakon
razmatranja Nacrta odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2013.
godinu- Rebalans budžeta, Skupština opštine Derventa
1. Prihvata se Nacrt Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o usvajanju Budžeta opštine
Derventa za 2013. godinu čiji je sastavni dio Nacrt
Rebalansa Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-251/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
315.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o imovini
u vlasništvu opštine, poslovni prostori, garaže, stanovi,
sa posebnim osvrtom na imovinu SIZ-a, Skupština
opštine Derventa na 13. sjednici održanoj 10.
decembra 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o imovini u vlasništvu opštine, poslovni
prostori, garaže, stanovi, sa posebnim osvrtom na
imovinu SIZ-a.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-254/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Strana 26 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
316.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju
izgrađenosti sportskih terena za razne sportove na
području opštine, Skupština opštine Derventa na 13.
sjednici održanoj 10. decembra 2013. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju izgrađenosti sportskih terena za
razne sportove na području opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-255/13
Datum: 10. decembra, 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
317.
Na osnovu člana 45. stav 1. alineja 5. Poslovnika
Skupštine opštine Derventa - Prečišćen tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa, broj 6/09) i člana
6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuga Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 9/13),
Komisija za propise na sjednici održanoj 28. novembra
2013.godine, utvrdila je Prečišćen tekst Statuta Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" društvo
sa ograničenom odgovornošću Derventa koji obuhvata
Statut Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 8/08), Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 13/11) i Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 9/13) u kojima je naveden dan
stupanja na snagu Statuta Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" Derventa
Datum: 11. 12. 2013. god.
STATUT
Javiog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" društvo sa ograničenom
odgovornošću Derventa (Prečišćen tekst)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Javno preduzeće "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa osnovano je Odlukom o formiranju Javnog preduzeća Radio-Derventa i Derventski
list ("Sl. glasnik opštine Derventa" broj 1/93), koju je
donijela Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu:
osnivač). Na osnovu ovog akta Osnovni sud u Doboju
je donio Rješenje broj U/I-134/93 od 06.04.1993.
godine, broj registarskog uloška 1-24-00, kojim je
izvršen upis u sudski registar pod nazivom: Javno
preduzeće "Derventski list i Radio Derventa" sa p.o.
Derventa.
Odlukom o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa",
broj 01-022-103/08 od 30. 04. 2008. godine, donesenom od strane Skupštine opštine Derventa ("Sl. glasnik
opštine Derventa" broj 5/08), izvršeno je usklađivanje
osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa sa Zakonom o javnim
preduzećima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o
registru jedinica razvrstavanja.
Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj: 085-0REG-08-000-384 od 03.08.2008.godine, izvršeno je
usklađivanje opštih akata i organizacije sa Zakonom o
javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 75/04), usklađivanje djelatnosti sa
odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru
jedinica razvrstavanja ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj: 113/ 04), te promjena lica ovlašćenog za
zastupanje.
Član 2.
Ovim statutom u preduzeću regulišu se: naziv i
sjedište Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" doo Derventa (u daljem tekstu. preduzeće),
oblik organizovanja, djelatnost preduzeća, zastupanje i
predstavljanje preduzeća, sredstva za rad preduzeća,
organi preduzeća - izbor, opoziv i djelokrug organa
preduzeća, organizacija rada u preduzeću, odbor za
reviziju, opšti akti, poslovna tajna, te prelazne i
završne odredbe.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 3.
Preduzeće izdaje sedmično javno glasilo koje se
štampa na srpskom jeziku i na ćiriličnom pismu.
Pored redovnog sedmičnog glasila, preduzeće
može u slučaju potrebe da izdaje i vanredna izdanja
lista, kao i razne publikacije kojima se upotpunjava
osnovna djelatnost preduzeća.
II NAZIV I SJEDIŠTE
Član 4.
Preduzeće posluje pod nazivom: Javno preduzeće "Derventski list i Radio Derventa" društvo sa
ograničenom odgovornošću Derventa.
Skraćeni naziv preduzeća je: JP "Derventski list i
Radio Derventa" doo Derventa.
Sjedište preduzeća je u Derventi, ulica Cara
Lazara broj 45.
Skupština preduzeća može svojom odlukom
promijeniti naziv i sjedište preduzeća.
Član 5.
Preduzeće stiče svojstvo pravnog lica danom
upisa u sudski registar i samostalno istupa u pravnom
prometu u svoje ime i za svoj račun sa potpunom
odgovornošću.
Preduzeće ima svoj transakcijski račun kod jedne
ili više banaka.
Član 6.
Preduzeće ima svoj pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, prečnika do 30 mm i
sadrži naziv preduzeća. Tekst je ispisan ćiriličnim
pismom.
Štambilj preduzeća je pravougaonog oblika,
dimenzija do 60 h 30 mm i sadrži tekst: JP "Derventski
list i Radio Derventa" doo Derventa i rubrike za upis
datuma prijema podnesaka, broj pod kojim će se
podnesak zavesti i broj priloga uz podnesak.
Direktor preduzeća posebnom odlukom određuje
broj i namjenu pečata i štambilja, način njihove
upotrebe i čuvanja.
III DJELATNOST PREDUZEĆA
Član 7.
Djelatnosti preduzeća su:
Broj 10 Strana 27
- 58.11 - Izdavanje knjiga
- 58.12 - Izdavanje imenika i lista poštanskih
adresa korisnika
- 58.13 - Izdavanje novina
- 58.14 - Izdavanje časopisa i periodičnih
publikacija
- 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i
izdavanje muzičkih zapisa
- 58.19 - Ostala izdavačka djelatnost
- 18.11 - Štampanje novina
- 18.12 - Ostalo štampanje
- 46.35 - Trgovina na veliko duvanskim
proizvodima
- 46.49 - Trgovina na veliko ostalom robom za
domaćinstvo
- 46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 47.61 - Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 - Trgovina na malo novinama, papirom i
pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 - Trgovina na malo proizvodima od
duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 - Ostala trgovina na malo novom robom u
specijalizovanim prodavnicama, izuzev oružja i
municije
- 59.11 - Proizvodnja filmova, video filmova i
televizijskog programa
- 60.10 - Emitovanje radijskog programa
- 60.20 - Emitovanje televizijskog programa.
Preduzeće može da promijeni djelatnost samo uz
saglasnost osnivača.
Preduzeće može da zaključuje ugovore i obavlja
poslove samo u okviru djelatnosti koje su upisane u
sudski registar. Pored toga, preduzeće u manjem obimu može obavljati i djelatnosti koje nisu upisane u
sudski registar a koje služe djelatnosti koja je upisana
u registar i koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.
Član 8.
Obavljanje djelatnosti preduzeća zasniva se na
principima propisanim Zakonom o javnim preduzećima.
IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
PREDUZEĆA
Član 9.
Preduzeće zastupa i predstavlja direktor bez
ograničenja.
Strana 28 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Direktor kao zastupnik preduzeća je ovlašćen da
u ime preduzeća u okviru registrovane djelatnosti,
zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da
zastupa preduzeće prema trećim licima i drugim
organima.
Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati
punomoć trećem licu za obavljanje pojedinih radnji ili
dati prokuru, koja se upisuje u sudski registar i čiji
prestanak se prijavljuje sudskom registru slijedećeg
dana od dana prestanka važnosti prokure.
V SREDSTVA ZA RAD PREDUZEĆA I
REZERVE PREDUZEĆA
Član 10.
Osnovni kapital preduzeća predstavlja osnivački
ulog osnivača u novcu, koji iznosi 2.000,00 (dvije
hiljade) KM, koji je osnivač uplatio u cjelosti.
Osnivač može povećati vrijednost osnovnog
kapitala novim ulaganjem novca, stvari i prava.
Sredstva za rad preduzeća obezbjeđuju se iz
prihoda, koje preduzeće ostvari iz svog poslovanja,
budžeta osnivača, donacija, priloga i sponzorstva
domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.
Preduzeće ima obavezne rezerve u koje se na
kraju svake poslovne godine od ostvarene dobiti preduzeća unosi najmanje 5% dok rezerve ne dostignu 20%
od osnovnog kapitala.
Datum: 11. 12. 2013. god.
■ imenuje i razrješava nadzorni odbor,
■ imenuje i razrješava odbor za reviziju,
■ odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i
povezivanju sa drugim preduzećima,
■ odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću
gubitaka,
■ odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog
kapitala,
■ odlučuje o osnivanju novih preduzeća,
■ odlučuje o formiranju poslovne jedinice,
■ odlučuje o statusnim promjenama, promjeni
pravne forme i prestanku javnog preduzeća,
■ odlučuje o sticanju, prodaji, davanju u zakup,
zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike
vrijednosti, u skladu sa zakonom o privrednim društvima i
■ donosi i druge poslovne akte i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom
preduzeća.
Član 14.
Skupština preduzeća radi i odlučuje na sjednicama u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine
opštine Derventa, ako nije drugačije regulisano ovim
statutom.
Funkciju predsjednika Skupštine preduzeća
obavlja predsjednik Skupštine opštine, a dužan je da
sazove sjednicu Skupštine preduzeća na zahtjev
nadzornog odbora ili direktora preduzeća.
VI ORGANI PREDUZEĆA
Nadzorni odbor
Član 11.
Član 15.
Organi upravljanja u preduzeću su: skupština,
nadzorni odbor i uprava.
Skupština
Član 12.
Poslove Skupštine preduzeća obavlja Skupština
opštine Derventa.
Član 13.
Skupština preduzeća je nadležna da:
■ donosi statut,
■ donosi etički kodeks,
■ donosi plan poslovanja i revidirani plan
poslovanja,
■ donosi programe investicija za planski period.
Nadzorni odbor preduzeća se sastoji od tri člana
koje imenuje, na osnovu javnog konkursa, skupština
preduzeća.
Za člana nadzornog odbora može biti imeno-vano
lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom
ispunjava i sljedeće posebne uslove i kriterijume:
- visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna
sprema,
- poznavanje djelatnosti kojom se bavi preduzeće,
- poznavanje sadržaja i načina rada organa
upravljanja,
- dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
Član 16.
Nadzorni odbor nadležan je da:
■ nadzire rad uprave,
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
■ imenuje i razrješava direktora preduzeća,
■ predlaže imenovanje i razrješenje članova
odbora za reviziju,
■ odobrava preporuke odbora za reviziju za
raspodjelu dobiti, te drugim pitanjima,
■ predlaže statut, etički kodeks skupštini
preduzeća,
■ donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad
njihovim sprovođenjem,
■ daje uputstva direktoru za sprovođenje istrage
u vezi sa učinjenim nepravilnostima,
■ pregleda godišnje izvještaje o poslovanju i
završni račun
■ donosi odluke o investiranju u skladu sa
zakonom i statutom,
■ utvrđuje prijedlog odluka skupštine preduzeća i
vrši kontrolu sprovođenja usvojenih odluka,
■ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
statutom i aktima preduzeća,
■ donosi opšte akte preduzeća čije donošenje nije
u nadležnosti Skupštine i direktora preduzeća.
Član 17.
Nadzorni odbor odlučuje ako sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, a odluke donosi
većinom glasova ukupnog broja članova.
Broj 10 Strana 29
Član 20.
Rad nadzornog odbora bliže se uređuje poslovnikom o radu nadzornog odbora.
Direktor
Član 21.
Direktora preduzeća imenuje nadzorni odbor
preduzeća na osnovu javnog konkursa. Za direktora
preduzeća može biti postavljeno lice koje, pored opštih
uslova predviđenih zakonom, ispunjava i slijedeće
posebne uslove i kriterijume:
■ visoka (VII stepen) stručna sprema - društvenog smjera
■ najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
■ ponudi kvalitetan program rada preduzeća za
mandatni period,
■ posjedovanje rukovodnih i oraganizacionih
sposobnosti,
■ dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih
poslova.
Za direktora preduzeća ne može biti imenovano
lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci.
Mandat direktora traje četiri godine.
Članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati
sjednici skupštine preduzeća, na poziv predsjednika i
učestvovati u njenom radu u skladu sa dnevnim redom,
bez prava odlučivanja.
Pored direktora u preduzeću se mogu imenovati
izvršni direktori, koji zajedno sa direktorom čine
upravu preduzeća. Dakle djelokrug rada, uslovi koje
lice treba da ispunjava, postupak izbora i opoziva
izvršnih direktora se vrši na isti način, koji je ovim
statutom utvrđen za direktora preduzeća.
Član 19.
Član 22.
Mandat članova nadzornog odbora je četiri
godine sa pravom ponovnog imenovanja po isteku
mandata.
Direktor je nadležan da:
■ izvještava nadzorni odbor na njegov zahtjev,
■ predstavlja i zastupa preduzeće bez ograničenja,
■ sprovodi etički kodeks,
■ vrši izradu i nadgledanje realizacije planova
poslovanja,
■ predlaže i provodi smjernice o nabavci u
skladu sa važećim propisima,
■ utvrđuje prijedlog o raspodjeli dobiti i pokriću
gubitaka,
■ organizuje i rukovodi radom preduzeća,
zapošljava i otpušta zaposlene u skladu sa aktima
preduzeća,
Član 18.
Skupština preduzeća može opozvati - razriješiti
člana nadzornog odbora i prije isteka mandata u
slijedećim slučajevima:
■ ako svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom
onemogućava normalno funkcionisanje organa preduzeća i samog preduzeća,
■ kada podnese ostavku na članstvo u nadzornom
odboru preduzeća i
■ u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Strana 30 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
■ daje prijedloge nadzornom odboru o investicionim odlukama,
■ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
statutom i aktima preduzeća.
Datum: 11. 12. 2013. god.
■ efikasno ostvarivanje zadataka, racionalna
organizacija rada, uspješno rukovođenje i ostvarivanje
odgovornosti,
■ grupisanje poslova i zadataka u skladu sa
njihovom prirodom i načinom njihovog obavljanja.
Član 23.
Član 28.
Direktor preduzeća je dužan da zaustavi od
izvršenja akt preduzeća za koji smatra da je suprotan
zakonu ili drugom važećem propisu i da o tome
obavijesti bez odlaganja organ koji je donio taj akt.
VII OBAVLJANJE STRUČNIH I DRUGIH
POSLOVA
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta utvrđuje se unutrašnja organizacija, radna
mjesta, posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i
opis poslova i radnih zadataka.
IX NADZOR NAD RADOM PREDUZEĆA
Član 24.
Član 29.
Preduzeće može u skladu sa ovim statutom,
povjeriti obavljanje određenih poslova iz svoje
nadležnosti drugim fizičkim i pravnim licima.
Osnivač, putem svojih predstavnika u skupštini
preduzeća, ostvaruje svoj nadzor nad radom preduzeća, kao i davanje saglasnosti na program rada,
finansijski plan i odluku o raspodjeli dobiti i pokriću
gubitaka preduzeća.
VIII ORGANIZACIJA RADA U PREDUZEĆU
X ODBOR ZA REVIZIJU PREDUZEĆA
Član 25.
Član 30.
Poslovanje preduzeća organizuje se na osnovama kojima se obezbjeđuje jedinstvo, potpuno,
efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadatka iz
njegovog djelokruga.
Preduzeće ne može izdavati u zakup svoje
poslovne prostorije pravnim ili fizičkim licima čija
djelatnost je:
58.11- Izdavanje knjiga
58.13 - Izdavanje novina
58.14 - Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih
publikacija
58.19 - Ostala izdavačka djelatnost
60.10 - Emitovanje radijskog programa
60.20 - Emitovanje televizijskog programa.
Član 26.
Preduzeće je dužno da preduzima mjere za
unapređenje rada i tehnološku modernizaciju, za
unapređenje i racionalizaciju unutrašnje organizacije i
za stručno obrazovanje i usavršavanje radnika.
Član 27.
Organizacijom i sistematizacijom poslova i
zadataka u preduzeću određuje se:
Odbor za reviziju preduzeća se sastoji od tri
člana, koje će na osnovu javnog konkursa imenovati
skupština preduzeća nakon što bude preduzeće upisano
u sudski registar i sproveden konkursni postupak. Član
odbora za reviziju ne može biti lice, koje ima
finansijski i drugi interes u preduzeću.
Odbor za reviziju je nadležan da:
■ imenuje vanjskog revizora,
■ imenuje direktora odjeljenja za internu reviziju,
na osnovu javnog konkursa, ukoliko glavni revizor nije
izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o
javnim preduzećima,
■ razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije
kojima su prikazane pojedinosti i revizija, koja će se
izvršiti, te osigurava da pojedina pitanja budu
korigovana,
■ razmatra studiju rizika iz prethodne odredbe i
plan revizije u sporazumu sa glavnim revizorom po
pitanju obrade, naročito u slučaju kada je glavni
revizor imenovao direktora odjeljenja za internu
reviziju preduzeća,
■ osigurava da odjeljenje za internu reviziju
izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
■ podnosi nadzornom odboru sažet izvještaj o
svojim sastancima,
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
■ daje preporuke direktoru, upravi i prati
realizaciju istih,
■ razmatra izvještaje odjeljenja interne revizije i
daje preporuke po izvještajima o reviziji,
■ izvještava nadzorni odbor o realizaciji
preporuka po izvještajima o reviziji,
■ izvještava skupštinu preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju
preduzeća,
■ izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli
dobiti koju usvaja skupština i
■ izvještava o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
XI OPŠTI AKTI PREDUZEĆA
Član 35.
Preduzeće obavještava javnost o svome radu,
davanjem blagovremenih informacija, izdavanjem
službenih publikacija, održavanjem konferencija za
štampu i stvaranjem uslova za upoznavanje javnosti sa
odlukama i radom organa preduzeća.
Preduzeće je dužno da informacije o svojoj
finansijskoj i organizacionoj strukturi učini dostupnim
javnosti, posredstvom internet-stranice preduzeća ili na
drugi adekvatan način.
Član 36.
Podatke i obavještenja o radu preduzeća daje
direktor ili drugo lice, koje on ovlasti.
Član 37.
Član 31.
Opšti akti preduzeća su: statut, etički kodeks,
pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta, drugi pravilnici, poslovnici, posebna
uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju
određeni odnosi i pitanja u vezi sa radom preduzeća.
Radi blagovremenog i potpunog informisanja o
svome radu preduzeće može da izdaje informativna
glasila.
XIV ZAVRŠNE ODREDBE
Član 38.
Član 32.
Statut je osnovni akt preduzeća sa kojim moraju
biti u skladu svi drugi opšti akti.
Odluku o izmjenama i dopunama statuta donosi
skupština preduzeća.
XII POSLOVNA TAJNA
Član 33.
Poslovnu tajnu čine dokumenti, informacije i
drugi podaci, čije bi saopštavanje neovlaštenom licu
štetilo interesima preduzeća.
Skupština preduzeća posebnim aktom određuje
koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, uređuju
način postupanja sa tim dokumentima i mjerama
njihove zaštite.
Član 34.
Članovi skupštine i nadzornog odbora dužni su
da informacije iz prethodnog člana, vezano za rad
preduzeća, čuvaju kao poslovnu tajnu, kako za vrijeme
trajanja mandata, tako i po njegovom isteku.
XIII JAVNOST RADA
Broj 10 Strana 31
Ostale opšte akte, nadležni organi preduzeća
donijeće u roku od tri mjeseca od dana donošenja ovog
statuta.
Član 39.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi
Statut broj: 01-28 od 28.10.2002. godine, na koji je
data saglasnost Rješenjem Načelnika opštine Derventa,
broj: 02-023-2 od 04.11.2002. godine.
Član 40.
Ovaj Statut stupio je na snagu 18.06.2008.
godine, 31.12.2011.godine i 27.11.2011.godine.
Broj: 01-022-245/13
Datum: 28. novembra, 2013. god.
Predsjednik Komisije za propise
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
318.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
Strana 32 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
broj: 101/04, 42/05,118/05 i 98/13), člana 1. Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine" broj 49/04, 19/05, 52/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa, donio je
Odredbe ovog Pravilnika, prije svega, imaju za
cilj obezbjeđenje optimalnog korišćenja sredstava
Budžeta opštine.
U ovom Pravilniku koriste se termini utvrđeni
ZJN.
Član 3.
(Način dodjele ugovora)
PRAVILNIK
o internim procedurama u postupku javnih
nabavki roba, usluga i radova u Opštinskoj upravi
opštine Derventa
Postupci dodjele ugovora o javnoj nabavci se
provode prema vrijednosnim razredima iz člana 6.
ZJN, a u skladu sa poglavljima II i III ZJN.
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Pravilnika)
Pravilnikom o javnim nabavkama roba, usluga i
radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa (u daljem
tekstu: Pravilnik) uređuju se pitanja:
- planiranje nabavki za tekuću budžetsku godinu;
pokretanje i provođenje postupka nabavke;
- imenovanja i način rada Komisije za javne
nabavke (u daljem tekstu: Komisija);
- izrada tenderske dokumentacije postupak
dodjele ugovora;
- postupak odlučivanja po prigovorima i žalbi i
- druga pitanja od značaja za oblast javnih
nabavki u Opštinskoj upravi opštine Derventa (u
daljem tekstu: Opština).
Član 2.
(Cilj Pravilnika)
Opština će kroz postupke javnih nabavki
obezbijediti ostvarenje ciljeva Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine" broj 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09 i 60/10, u daljem tekstu: ZJN),
podzakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki
(podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona:
Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH
("Službeni glasnik BiH" broj 3/05 i 24/09, u daljem
tekstu: Uputstvo), Uputstvo o načinu pripreme
obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju
postupka nabavke ("Službeni glasnik BiH" broj 43/11,
47/11 i 46/13) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o
otvaranju ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj 17/05 i
27/08) i to: efikasno, transparentno, nepristrasno, uz
jednak tretman i nediskriminaciju ponuđača i stvarnu
konkurenciju.
Član 4.
(Izvori sredstava za pokretanje javnih nabavki)
Postupak javne nabavke iz sredstava prikupljenim iz prihoda opštine, donatorskih sredstava,
kreditnih sredstava, zajedničkih ulaganja i ostalih
sredstava, pokreće Načelnik opštine u saradnji sa
nadležnim odjeljenjima Opštinske uprave opštine
Derventa i određenim referentima.
II PLAN NABAVKI I POKRETANJE
POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
Član 5.
(Donošenje plana javnih nabavki)
Postupak javnih nabavki provodi su nakon
usvajanja Odluke o usvajanju Budžeta opštine za
tekuću godinu i Plana kapitalnih ulaganja za tekuću
godinu, ili prije usvajanja navedenih dokumenata tako
da se pouzdano zna da sredstva moraju biti planirana
za nabavku koja se pokreće prije usvajanja budžeta.
Plan javnih nabavki utvrđuje Načelnik opštine i
određuje dinamiku izvršenja nabavki u toku budžetske
godine.
Izuzetno, Plan javnih nabavki u zavisnosti od
okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili u drugim
izuzetnom slučajevima, može se tokom kalendarske
godine mijenjati ili dopunjavati.
Plan nabavki obavezno sadrži sljedeće elemente:
predmet nabavke; ukupnu vrijednost nabavke i
dinamiku realizacije nabavki.
Član 6.
(Pokretanje javne nabavke)
Postupak javne nabavke pokreće Načelnik
opštine donošenjem Rješenja o pokretanju javne
nabavke u pisanom obliku, koje obavezno sadrži:
zakonski osnov za provođenje postupka javne
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nabavke; predmet javne nabavke; procjenjena
vrijednost javne nabavke; podatke o izvoru - načinu
finansiranja i vrsta postupka javne nabavke.
III PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKE
Član 7.
(Postupci javne nabavke)
Postupak javne nabavke provodi se na jedan od
sledećih postupaka:
(1) Otvoreni postupak je osnovni postupak za
javne nabavke, kako u domaćim, tako i u međunarodnim vrijednosnim razredima.
Otvoreni postupak podrazumijeva takvu vrstu
postupka javnih nabavki u kojem svaki zainteresovani
dobavljač može dostaviti svoju ponudu.
Minimalni rok za prijem ponuda ne može da
bude kraći od 28 dana od dana objave obavještenja o
nabavci u Službenom glasniku BiH, u slučaju
međunarodnog vrijednosnog razreda rok od minimalno 28 dana produžava se za minimalno 12 dana.
(2) Ograničeni postupak može se primjeniti u
slučajevima složenih i obimnih nabavki, koje iziskuju
provođenje pretkvalifikacije.
Ograničeni postupak nabavke provodi se u dvije
faze:
- u prvoj fazi, putem objavljivanja obavještenja o
nabavci, pozivaju se sva zainteresovana lica da
učestvuju u postupku pretkvalifikacije,
- u drugoj fazi, pozivaju se samo sposobni,
kvalifikovani kandidati da dostave ponude u skladu sa
tenderskom dokumentacijom.
Krajnji rok za prijem zahtjeva za učešće u fazi
pretkvalifikacije ne može biti kraći od 18 dana od dana
objave obavještenja o nabavci u Službenom glasniku
BiH.
Krajnji rok za prijem ponuda u slučaju ograničenog postupka ne može biti kraći od 28 dana od dana
otpreme poziva za dostavljanje ponuda, u slučaju
međunarodnog vrijednosnog razreda rok od minimalno
28 dana produžava se za minimalno 12 dana.
Ubrzani ograničeni postupak podrazumijeva isti
postupak nadmetanja kao kod ograničenog postupka, s
tim da je rok za prijem zahtjeva za učešće i rok za
prijem ponuda kraći. Ubrzani ograničeni postupak
primjenjuje se u izuzetnim slučajevima koji iziskuju
hitnost.
U slučaju kad su ispunjeni uslovi za primjenu
ubrzanog ograničenog postupka, može se utvrditi rok
za prijem zahtjeva za učešće koji nije kraći od osam
dana od dana objavljivanja obavještenja o nabavci u
Broj 10 Strana 33
Službenom glasniku BiH i rok za prijem ponuda koji
nije kraći od pet dana.
U slučaju ubrzanog ograničenog postupka, u
slučajevima kada vrijednost nabavke prelazi međunarodni vrijednosni razred, rokovi se produžavaju za
10 dana.
(3) Pregovarački postupak sa objavljivanjem
obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem
ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa
pozvanim kvalifikovanim kandidatima koji su
odabrani u pretkvalifikacionom postupku i nakon
obavljenih pregovora poziva ove kandidate da dostave
svoje konačne ponude.
Ova vrsta postupka ima tri faze:
- u prvoj, pretkvalifikacionoj fazi, ugovorni
organ, na osnovu kriterijuma za izbor, koji su
objavljeni u obavještenju o nabavci, vrši izbor
kandidata koji su kvalifikovani;
- u drugoj fazi, ugovorni organ kvalifikovanim
kandidatima upućzgje poziv za učešće u pregovorima i
pri tome im dostavlja tehničku specifikaciju i uslove
ugovora, a istovremeno ih poziva da, do određenog
dana, i časa dostave svoje početne ponude. Pregovori
sa kandidatima se obavljaju odvojeno i pregovara se o
pravnim, ekonomskim, tehničkim i drugim aspektima
ugovora;
- u trećoj fazi, a poslije obavljenih pregovora,
ugovorni organ poziva kandidate da podnesu konačne
ponude i istovremeno ih obavještava o danu i času
otvaranja ponuda, koje se vrši u skladu sa članom 33.
ZJN.
(4) Pregovarački postzšak bez objavljivanja
obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem
ugovorni organ pregovara o uslovima zaključenja
ugovora sa jednim ili više dobavljača koje je pozvao, a
da prethodno nije objavio obavještenje o nabavci.
U slučaju da je na pregovore pozvano više
kandidata, postupak ima dvije faze:
- u prvoj fazi ugovorni organ poziva više
kandidata za učešće u pregovorima i pri tome im
dostavlja tehničku specifikaciju i uslove ugovora.
Kandidati dostavljaju zahtjeve za učešće u
pregovaračkom postupku, na osnovu čega ugovorni
organ verifikuje da li su kvalifikacije kandidata u
skladu sa pozivom za učešće, te sa kandidatima
pregovara ekonomske, tehničke, pravne i druge
aspekte ugovora;
- u drugoj fazi, na osnovu obavljenih pregovora,
ugovorni organ poziva kvalifikovane kandidate da
podnesu svoje konačne ponude i određuje koji
kandidat ima najuspješniju ponudu, u skladu sa
kriterijuma za dodjelu ugovora shodno članu 34. ZJN.
Strana 34 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
U slučaju da je ugovorni organ, na pregovore,
pozvao jednog kandidata, isti verifikuje da li su
kvalifikacije kandidata u skladu sa kriterijuma
navedenim u pozivu i pregovara tehničke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora sa ciljem
postizanja što povoljnije ponude za ugovorni organ.
(5) Konkurs za izradu idejnog rješenja podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogućava da izabere plan ili rješenje koje bira konkursna
komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili
bez dodjele nagrada, uglavnom iz oblasti prostornog
uređenja, urbanizma, arhitekture, građevinarstva,
obrade podataka i drugih sličnih oblasti.
Za provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma,
arhitekture, građevinarstva i drugih sličnih oblasti
zaduženo je Odjeljenje za prostorno uređenje.
(6) Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
je postupak u kojem se, radi dodjeljivanja konkretnog
ugovora, upućuje zahtjev određenom broju dobavljača,
za dostavljanje ponuda radi nabavke roba, usluga ili
radova, a da pri tom, broj pozvanih dobavljača nije
manji od tri.
Ugovorni organ, u svakom konkretnom slučaju
dodjele ugovora, cijeni koje će isprave predviđene
članom 23. - 26. ZJN zahtijevati od dobavljača.
Ugovorni organ može dodatno objaviti obavještenje o nabavci za dati ugovor u Službenom
glasniku BiH, u skladu sa Uputstvom o načinu
pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i
poništenju postupka javne nabavke.
Ukoliko je obavještenje o nabavci objavljeno na
način predviđen u prethodnom stavu, ugovorni organ
može odlučiti da izvrši dodjelu ugovora, ako je
prispjela najmanje jedna ponuda.
Ukoliko ugovorni organ nije objavio obavještenje o nabavci, a primljene su manje od tri odgovarajuće ponude, ugovorni organ će poništiti postupak.
(7) Direktni sporazum podrazumjeva postupak u
kojem ugovorni organ prikuplja prijedloge cijene ili
ponudu od pojedinačnog dobavljača, davaoca usluga
ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu
kao uslov za konačan sporazum.
Ovaj postupak definisaće se posebnim internim
pravilnikom ugovornog organa, koji ga utvrđuje u
skladu sa modelom koji je pripremila Agencija za
javne nabavke BiH (u daljem tekstu AJN).
Član 8.
(Izrada tenderske dokumentacije)
Datum: 11. 12. 2013. god.
Tenderska dokumentacija treba da sadrži potpune
i jasne informacije, koje se tiču uslova i postupka
dodjele ugovora za konkretni predmet nabavke, u
mjeri koja će ponuđačima biti dovoljna za pripremu
ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.
Tenderska dokumentacija sadrži sve informacije
utvrđene ZJN i podzakonskim aktima, usklađena sa
modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, pripremljenoj od strane Agencije za javne
nabavke Bosne i Hercegovine.
Član 9.
(Priprema obavještenja o javnoj nabavci)
Sva obavještenja o javnoj nabavci kao i
obavještenja o dodijeli ugovora i obavještenja o
otkazivanju nabavke objavljuju se u "Službenom
glasniku BiH". Objavljivanje obavještenja se vrši
preko informacionog sistema na web stranici Agencije
javnih
nabavki
www.javnenabavke.gov.ba
za
elektronsko objavljivanje obavještenja i u "Službenom
glasniku BiH".
Obavještenja koja se primjenjuju su: obavještenje o nabavci, Obavještenje za konkurs za izradu
idejnog rješenja, Obavještenje o dodjeli ugovora,
Obavještenje o dodjeli ugovora za pregovarački
postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci,
Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke;
Obavještenje o poništenju pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o nabavci, Dodatno
obavještenje za konkurentski zahtjev za dostavljanje
ponuda, Obavještenje o nabavci-međunarodno
objavljivanje, Ispravka obavještenja,
Obavještenja prosleđena putem Informacionog
sistema za elektronsko objavljivanje obavještenja
dostavljaju se u pisanom obliku u Službeni glasnik
BiH putem faksa, poštom ili ličnim dostavljanjem.
Ukoliko vrijednost ugovora prelazi vrijednost
međunarodnih vrijednosnih razreda obavještenje o
nabavci biće dodatno objavljeno i u novinama sa
međunarodnim opticajem ili na veb stranici javnih
nabavki dostupnih u inostranstvu.
Član 10.
(Garancija za dobro izvršenje ugovora)
Ukoliko je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, od najuspješnijeg izvođača može se tražiti da
podnese garanciju za dobro izvršenje posla, kao
preduslov za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora
o javnoj nabavci.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Iznos garancije za dobro izvršenje ugovora ne
može biti viši od 10% i osigurava naknadu svake štete
i troškova čije se nastajanje razumno može očekivati u
slučaju da dobavljač prekrši zaključeni ugovor o javnoj
nabavci.
Izabrani ponuđač dužan je dostaviti traženu
garanciju za izvršenje ugovora prije zaključenja
ugovora, u suprotnom smatraće se da je odustao od
ugovora i sa njim neće biti zaključen ugovor.
Garancija može biti u formi bezuslovne
bankarske garancije, blanko mjenice sa mjeničnom
izjavom ili doznačenih novčanih sredstava na žiro
račun budžeta opštine Derventa.
Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi
zahtijevao realizaciju garancije za dobro izvršenje
posla, Ugovorni organ će izvršiti povrat sredstava ili
dokumenta koji predstavljaju garanciju za dobro
izvršenje posla prema uslovima iz ugovora.
Član 11.
(Priprema tenderske dokumentacije)
Tendersku dokumentaciju priprema referent za
javne nabavke, u skladu sa Odlukom o pokretanju
postupka nabavke, uz stručnu pomoć Odjeljenja
nadležnog za konkretnu vrstu nabavke. Nadležna
Odjeljenja ili zaduženi referenti za konkretnu nabavku
pripremju specifikaciju radova, roba i usluga, projektne zadatke i ostale neophodne podatke na osnovu
kojih se vrši nabavka, kao i neophodnu dokumentaciju
koja je u prilogu tenderske dokumentacije i dostavljaju
referentu za javne nabavke u elektronskom obliku.
Konačnu verziju tenderske dokumentacije,
uključujući i obavještenje o nabavci kao njen sastavni
dio, utvrđuje i svojim potpisom ovjerava Načelnik
opštine.
Član 12.
(Otkup i pojašnjenje tenderske dokumentacije)
Svi ponuđači plaćaju jednaku novčanu naknadu
za tendersku dokumentaciju. Naknadu iz prethodnog
stava utvrđuje Referent za javnu nabavku u iznosu koji
obuhvata stvarne troškove kopiranja i dostavljanja
dokumentacije ponuđačima.
Zahtjevi za tendersku dokumentaciju podnose se
referentu za javne nabavke.
U svakom slučaju nadležni referent za javne
nabavke će omogućiti zainteresovanim ponuđačima
pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otvaranja ponuda za konkretnu nabavku i pružiti tražena
objašnjenja u saradnji za nadležnim odjeljenjem ili
Broj 10 Strana 35
referentom zaduženim za izradu predmjera i drugih
djelova tenderske dokumentacije.
Član 13.
(Prijem i evidentiranje ponuda)
Na osnovu tenderske dokumentacije i javnog
poziva ponude se dostavljaju lično ili putem pošte,
isključivo u prijemnu kancelariju Opštinske uprave,
koje se evidentiraju po važećim pravilima kancelarijskog poslovanja.
Ovlašćeni službenik prijemne kancelarije, nakon
evidentiranja, dužan je bez odlaganja, zaprimljene
ponude dostaviti referentu za javne nabavke.
Zaprimljene ponude, u smislu prethodnog stava
ovog člana, čuvaju se do dalje predaje po postupku
predviđenom ovim Pravilnikom.
Član 14.
(Garancija ponude)
Za garantovanje efektivnosti ponude može se od
ponuđača zahtijevati da podnese garanciju za ponudu,
u skladu s članom 16. ZJN za one ponude za koje se
zahtijeva procedura iz Odjeljka II ZJN.
Dostavljena garancija realizuje se u slučajevima
predviđenim članom 16. stav 3. tačke a) i b) Uputstva
o primjeni ZJN BiH.
Iznos garancije za ozbiljnost ponude ne može biti
veći od 2% od ponuđene cijene, uz uslov da isti ne
može biti manji od 2.000,00 KM.
Garancija može biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili doznačenih novčanih sredstava na
žiro račun budžeta opštine Derventa.
Ugovorni organ vrši povrat sredstava ili
dokumenta koja predstavljaju garanciju za ponudu u
rokovima, pod uslovima i na način utvrđen članom 18.
Uputstva o primjeni ZJN.
Član 15.
(Imenovanje komisije)
Komisija se obavezno imenuje za sve vrste
postupaka za dodjelu ugovora utvrđenih ZJN, osim za
postupke dodjele ugovora putem direktnog sporazuma.
Načelnik opštine, će ukoliko ocjeni potrebnim,
imenovati Komisiju i za nabavke putem direktnog
sporazuma.
Komisiju sačinjavaju 3 (tri) člana sa pravom
glasa i Sekretar Komisije bez prava glasa. Kada
procijenjena vrijednost ugovora prelazi međunarodni
Strana 36 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
vrijednosni razred, Komisiju čini 5 (pet) članova sa
pravom glasa i Sekretar Komisije bez prava glasa.
Sekretar Komisije nema pravo glasa u radu
Komisije, a obavlja administrativne poslove za potrebe
Komisije, priprema zapisnike sa sastanaka Komisije i
izvještaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vrši
druge poslove po zahtjevu predsjednika Komisije.
Datum: 11. 12. 2013. god.
U slučaju kada datu preporuku Komisije
Načelnik opštine ne prihvati, što je potrebno zapisnički
obrazložiti, a Načelnik opštine može naložiti Komisiji
preispitivanje prethodne preporuke, uz davanje
odgovarajućih uputstava.
Komisija razmatra prigovore i žalbe u vezi sa tim
davanjem preporuke Načelniku opštine.
Član 16.
(Odabir članova komisije)
Član 18.
(Ovlašćenje predsjednika Komisije)
Kod predlaganja/imenovanja članova Komisije,
neophodno je voditi računa da se u Komisiju imenuju
lica koja su u dovoljnoj mjeri upoznata sa propisima iz
oblasti javnih nabavki, a da najmanje jedan član
posjeduje posebnu stručnost koja se neposredno odnosi
na konkretan predmet nabavke.
Načelnik opštine može za pojedine predmete
nabavke, angažovati stručnjaka bez prava glasa,
ukoliko smatra da njegovo specifično tehničko i/ili
specijalizovano znanje od bitne važnosti za realizaciju
konkretnog predmeta nabavke, ako takav kadar nema u
Opštinskoj upravi opštine Derventa.
U Komisiju ne mogu biti imenovana lica za koje
postoje smetnje utvrđene u ZJN-i i podzakonskim
propisima
Predsjednik Komisije organizuje rad Komisije i
ovlašćen je da preuzima mjere utvrđene ZJN,
Uputstvom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.
Član17.
(Rad komisije)
Komisija obavlja poslove iz svoje nadležnosti u
skladu sa donesenim rešenjem, ZJN, podzakonskim
propisima iz oblasti javnih nabavki, ovim Pravilnikom
i drugim opštim aktima Opštinske uprave opštine
Derventa.
Komisija odluke donosi na zatvorenim sastancima javnim glasanjem i prostom većinom glasova,
koje se unose u zapisnik sa zatvorenog dijela glasanja,
sa navođenjem razloga na kojim se donesena odluka
temelji i njihovo obrazloženje, uz unošenje stava
svakog člana Komisije koji je izdvojio mišljenje.
Svi članovi Komisije, ne mogu učestvovati u
njenom radu prije nego što potpišu izjavu o
nepristrasnosti i čuvanju povjerljivih svih informacija,
u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki.
Komisija sa zadatkom utvrđenim aktom o
imenovanju, dostavlja Načelniku opštine zapisnike sa
otvaranja ponuda, zapisnike sa zatvorenog dijela
sastanka i Izvještaj sa preporukom o dodjeli ugovora
sa navođenjem razloga za davanje takve preporuke.
Predsjednik Komisije je dužan da se stara o
održavanju reda u radu Komisije i ima ovlašćenja da
opominje lica koja ometaju rad, a nakon toga i da ih
udalji, pošto takvom licu predoči pravne posledice
ponašanja.
Član19.
(Povjerljivost i nepristrasnost)
Prije započinjanja aktivnosti svi članovi i sekretar
Komisije će potpisati jedinstvenu izjavu o povjerljivosti i nepristrasnosti.
Predsjednik, članovi i sekretar Komisije, kao i
stručni konsultanti koji su angažovani kao eksperti
dužni su čuvati, kao poslovnu tajnu, sve podatke i
saznanja koja steknu u radu Komisije a odnose se na
povjerljivi sadržaj tenderske ponude.
Sve informacije vezane za ispitivanje, razmatranje i ocjenjivanje ponuda prispijelih u postupku
javne nabavke, Komisija na smije otkrivati nijednom
učesniku tendera ili trećim licima prije dostavljanja
obavještenja o dodjeli ugovora najpovoljnijema
ponuđaču, ako zakonom nije drugačije propisano.
Član 20.
(Javno otvaranje ponuda)
Komisija svaku zapečaćenu kovertu sa ponudom
označava rednim brojem prema hronološkom redu
prispjeća ponuda, a nakon toga pristupa otvaranju po
redosledu utvrđenom na koverti.
Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda,
neposredno posle isteka roka za podnošenje ponuda na
sastanku Komisije, na dan i sat navedeni u tenderskoj
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
dokumentaciji, koji ne može biti duži od jednog časa
od krajnjeg momenta za predaju ponuda.
Svi ponuđači ili njihovi predstavnici, koji su
blagovremeno dostavili ponude, mogu prisustvovati
postupku javnog otvaranja ponuda, kao i svi drugi
zainteresovani, uključujući i predstavnike medija.
Koverte sa ponudama otvara predsjednik
Komisije na javnom otvaranju, a nakon otvaranja svi
članovi Komisije potpisuju ponude (aneks 3), radi
provjere tačnosti naziva ponuđača, iznesene ukupne
cijene ponude i popusta.
Član 21.
(Zapisnik o javnom otvaranju ponuda)
Sve saopštene informacije prilikom javnog otvaranja ponuda unose se u Zapisnik sa otvaranja ponuda
koji potpisuje Predsjednik Komisije i predstavnici
ponuđača koji su bili prisutni prilikom otvaranja
ponuda.
Zapisnik o otvaranju ponuda odmah se ili najkasnije u roku 3 dana dostavlja svim ponuđačima,
uključujući i one ponuđače čiji predstavnici nisu
prisustvovali ovaranju ponuda.
Ukoliko neko od prisutnih predstavnika ponuđača
ima primjedbe, iste se unose u zapisnik.
Član 22.
(Analiza prispjelih ponuda)
Komisija će naknadno, odmah nakon javnog
otvaranja ponuda, bez prisustva ponuđača, na svom
sastanku napraviti detaljan pregled i analizirati sve
prispjele ponude po svakom zadanom elementu, u
skladu sa postavljenim kvalifikacionim uslovima.
Kada se utvrdi da je pristigao dovoljan broj
ponuda, koje zadovoljavaju kvalifikacione uslove,
potpune su i računski ispravne, Komisija će izvršiti
ocjenu ponuda sa postavljanim kriterijumom za
dodjelu ugovora prema ZJN, Uputstvu i tenderskoj
dokumentaciji.
Član 23.
(Dopunsko objašnjenje)
U postupku razmatranja ponuda Komisija može
zatražiti pismenim putem dopunska objašnjenja pojedinih elemenata iz ponude od prijavljenog ponuđača.
Dopunska objašnjenja prijavljenog ponuđača u
pismenom obliku ne može uticati na podnijetu ponudu,
na način da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponuđače.
Broj 10 Strana 37
Član 24.
(Ocjena ponuda)
Komisija vrši ocjenu ponuda na osnovu kriterijuma navedenih u tenderskoj dokumentaciji a koji
mogu predstavljati: "ekonomski najpovoljniju ponudu"
ili "najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude",
kao i podkriterijume za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude.
Podkriterijumi ekonomski najpovoljnije ponude
se posebno utvrđuju za svaku nabavku u zavisnosti od
prirode i specifičnosti konkretnog ugovora i odnose se,
ali se ne ograničavaju, na cijenu, kvalitet, tehničke
sposobnosti, funkcionalne i ekološke karakteristike,
operativni troškovi, ekonomičnost, postprodajni servisi
i tehnička pomoć, datum isporuke i period isporuke ili
period izvršenja.
Navedeni podkriterijumi redaju se po važnosti i
učestvuju u različitom relativnom poređenju u ukupnoj
cijeni ponude, Osim ukoliko se ne radi o izuzetnim
nabavkama i posebnim odlukama ugovornog organa,
relativno učešće podkriterijuma cijene iznosi najmanje
50% ukupne ponude.
Član 25.
(Objašnjenjeu vezi sa neprirodno niskom cijenom)
Ukoliko neki od ponuđača dostavi u ponudi
neprirodno nisku cijenu u odnosu na predmet ponude,
od takvog ponuđača Komisija će pismenim putem
zatražiti da ovu cijenu opravda u skladu sa članom 36.
Zakona o javnim nabavkama BiH, a ako ponuđač ne
pruži zadovoljavajuće opravdanje, njegova ponuda će
se odbaciti.
Objašnjenje u vezi sa neprirodno niskom
cijenom, iz prethodnog stava ovog člana, odnosi se na
ekonomičnost proizvodnje roba, izabrana tehnička
rješenja, odnosno eventualno izuzetno povoljne uslove
koji posjeduje ponuđač te primjeni i poštovanju
određenih odredbi iz oblasti zaštite na radu.
Da bi opravdanje za neprirodno nisku cijenu,
ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva da dotični
ponuđač pruži detaljne informacije o relevantnim
sastavnim elementima ponude, uključujući elemente
cijene i kalkulacije. Ugovorni organ uzima u
razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način
odnose na:
a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih
usluga ili građevinske metode;
b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno
pogodne uslove, koje ponuđač ima za dostavu roba ili
usluga ili za izvođenje radova;
Strana 38 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
v) originalnost posla, roba ili usluga koje je
ponuđač ponudio;
g) usklađenost s važećim odredbama koje se
odnose na radnu zaštitu i uslove rada na mjestu gdje se
izvodi rad, pruža usluga ili isporučuje.
Ako ponuđač ugovornom organu ne pruži
zadovoljavajuće opravdanje; ugovorni organ ima pravo
odbaciti ponudu.
Član 26.
(Preferencijalni tretman domaćeg)
U postupku javnih nabavki koristiće se
preferencijalni tretman domaćeg, na način da Komisija
primjeni preferencijalni faktor na cijene ponuda samo
u svrhu poređenja u skladu sa Uputstvom.
Član 27.
(Donošenje odluka i zapisnik
o vrednovanju ponuda)
Komisija donosi odluke na zatvorenim sastancima, većinom glasova ukupnog broja članova, putem
javnog glasanja.
Najmanje tri člana Komisije moraju biti prisutna
u postupku razmatranja ponuda i donošenja preporuke
o izboru najpovoljnije ponude, izuzev u slučaju postupka nabavke koji spada u kategoriju međunarodnih
vrijednosnih razreda kada u radu Komisije učestvuje
najmanje pet članova.
Odluke Komisije unose se u Zapisnik sa
zatvorenog sastanka Komisije, sa preporukom za izbor
najpovoljnije ponude, navode se razlozi na osnovu
kojih je Komisija donijela odluku, isti se obrazlažu i u
zapisnik se unosi stav svakog člana Komisije, koji ima
izdvojeno mišljenje.
Nakon okončanog postupka razmatranja ponuda
Komisija, bez odlaganja, Načelniku opštine dostavlja
izvještaj o radu sa preporukom i razlozima za davanje
takve preporuke.
Načelnik opštine donosi konačnu odluku o
dodjeli ugovora, na osnovu preporuke Komisije za
izbor najpovoljnije ponude.
Načelnik opštine može odbiti da prihvati
preporuku Komisije za izbor najpovoljnije ponude, ali
je dužan da sastavi zapisnik o razlozima neprihvatanja
preporuke.
Član 28.
(Dodjela ugovora)
Datum: 11. 12. 2013. god.
Ugovor se zaključuje na osnovu postupka javne
nabavke koji je proveden u skladu sa Zakonom i ne
smije biti izmjenjen. Ugovor o javnoj nabavci ne smije
se zaključiti tako što će biti uključene druge cijene,
uslovi i razlozi u odnosu na one koje su navedeni u
tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da se ustanovi da
zbog objektivnih razloga bude neophodno izmijeniti
cijenu ili uslove neophodno je primjeniti odredbe člana
12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Međutim, ukoliko je na osnovu fiksnih, objektivnih pravila u tenderskoj dokumentaciji dozvoljena
klauzula o izmjeni cijene /cjenovna formula/, koja je
dostupna jednako svim ponuđačima, ta klauzula se
može uključiti u ugovor kao osnov za izmjenu cijene.
U protivnom nikakve druge izmjene cijene nisu
moguće.
Ugovor o nabavci zaključuje se sa ponuđačem
čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija. Ugovor se
ne može zaključiti u periodu od 15 dana od datzša kad
su ponuđači obavješteni o rezultatu u skladu s članom
38. stav 1. ZJN.
Ugovor se zaključuje u skladu sa važećim
Zakonom o obligacionim odnosima.
Ukoliko ponuđač kojem je predloženo zaključenje ugovora o nabavci, odbije zaključenje ugovora
ili ne potpiše ugovor, odnosno, odbije da potpiše
ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije ili ne dostavi garanciju za izvršenje ugovora,
ponudiće se dodijela ugovora onom ponuđaču čija je
ponuda ocjenjena kao najuspješnija iza najuspješnijeg
ponuđača koji je odbio zaključenje ugovora.
Član29.
(Podugovaranje i zajediičke ponude)
Ukoliko ugovorni organ dozvoljava podugovaranje, dužan je da to navede u obavještenju o
nabavci.
Osnovno pravilo je da dobavljač kome je
dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni u jednom
bitnom dijeluugovora, bez prethodnog pismenog
odobrenjaugovornog organa.
Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementi-ma
ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu
podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti
dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest)
dana od prijema obavještenja i navesti svoje razloge
ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem,
ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 22-26.
Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi
punu odgovornost za realizaciju ugovora.
Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet
podugovarača obavezno se saopštavaju ugovornom
organu blagovremeno prije sklapanja ugovora.
U tenderskoj dokumentaciji se navodi da su
učesnici u zajedničkoj ponudi dužni da dokažu pojedinačnu i zajedničku sposobnost za izvršenje ugovora.
Od takvih grupa ponuđača neće se tražiti da
osnuju novo pravno lice kako bi dostavili zahtjev ili
ponudu.
U ugovoru o saradnji ponuđači su dužni
precizirati ponuđača koji će ih predstavljati i zastupati
u odnosima s ugovornim organom, na čiji žiro račun će
biti vršene uplate ugovorene cijene, solidarna odgovornost za sve obaveze prema ugovornom organu koje
proisteknu iz ugovora o predmetnoj nabavci ili koje
preuzme njihov predstavnik, kao i za sve štete koje
učini ili prouzrokuje bilo koji od zajedničkih ponuđača
u izvršavanju ugovora ili u vezi sa izvršavanjem
ugovora.
Ponuđač koji je podnio zajedničku ponudu ne
može samostalno podnijeti ponudu, niti učestvo-vati u
drugim zajedničkim ponudama u konkretnoj javnoj
nabavci.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude više
ponuđača, svi ponuđači koji podnose zajedničku
ponudu moraju pojedinačno ispunjavati uslove iz
članova 23 i 27. ZJN, a zajednički uslove iz člana 25. i
26. ZJN.
Član 30.
(Obavještenje o dodjeli ugovora)
O dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka
dodjele ugovora daje se obaještenje u roku od 30 dana
od dana zaključenja ugovora.
Ugovorni organ dostavlja obavještenja o dodjeli
ugovora na objavljivanje putem Informacionog sistema
za elektronsko objavljivanje obavještenja u skladu sa
Uputstvom o načinu objavljivanja obavještenja u
postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH"
broj 43/11 i 47/11) i sadrži sve podatke koje zahtijeva
elektronska aplikacija za objavu obavještenja.
Član 31.
(Izvještaj o obavljenom postupku javne nabavke)
Izvještaj o obavljenom postupku nabavke dostavlja se Agenciji za javne nabavke u roku od 15 dana
Broj 10 Strana 39
od okončanja postupka nabavke na način Pripreme i
dostavljanje Izvještaja o dodjeli ugovora u postupcima
javnih nabavki iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a vrši se
korišćenjem we6 informacionog sistema Agencije za
javne nabavke BiH (WisPPA - elektronski sistem za
dostavljanje izvještaja) sa obrascima koji suugovorni
organi obavezni koristiti u postupku javne nabavke.
Član 32.
(Obaveze po ugovoru)
Nadležno odjeljenje nakon prijema ugovora stara
se o realizaciji ugovora, odnosno
za radove:
- priprema tehničku dokumentaciju za izvođača
radova sa građevinskom dozvolom,
- kontaktira izvođača i nadzornog organa o
mogućem datumu uvođenja u posao,
- prati tok građenja i po potrebi izvještava
Načelnika opštine, prati izvršenje obaveza Nadzornog
organ,
- vrši provjeru ugovorenih i izvedenih radova,
- organizuje primopredaju radova i interni prijem
po Rješenju Načelnika opštine,
- priprema dokumentaciju za tehnički prijem,
- vodi evidenciju ulaganja po pojedinim
stavkama,
- prati stanje objekata u garantnom roku,
- daje Načelniku opštine preporuku za sanacije u
garantnom roku i stara se o garantnim dokumentima i
garantnim rokovima.
za robe:
- stara se o mjestu i vremenu preuzimanja robe,
- preuzima dokumentaciju vezanu za garancije i
ateste proizvođača i prati robu u garantnom roku i vrši
reklamacije.
za usluge:
- stara se o izvršenju usluga,
- prati ugovorenu obavezu izvršenja ugovora i
- prati stanje usluge u garantnom roku i vrši
reklamaciju.
Član 33.
(arhiviranje dokumentacije)
Zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude,
tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose
na ispitivanje ocjenjivanja zahtjeva i ponuda, kao i
Strana 40 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
drugih dokumenata vezani za nabavku, čuvaju se u
skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Republike
Srpske koji se odnose na arhiviranje.
Stručna služba Načelnika opštine dužna je da
arhivira dokumentaciju od početka nabavke (od
pokretanja, slanja obavještenja, tenderske dokumentacije i drugo) zaključno sa ugovorom. Nadležno
odjeljenje za realizaciju ugovora arhiviraju dokumentaciju zajedno sa svojim primjerkom ugovora i
svim pratećim dokumentima nakon ugovora pa sve do
poslednje aktivnosti u realizaciji projekta, kako je to
navedeno u prethodnom članu.
IV - PRIGOVOR, ŽALBA I UPRAVNI SPOR
Član34.
(Prigovor)
Svaki dobavljač koji ima legitiman interes za
konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je
ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele
ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o
javnim nabavkama BiH, pratećih podzakonskih akata
ili ovog Pravilnika ima pravo uložiti prigovor.
Prigovor se podnosi ugovornom organu kao
prvostepenoj instanci u žalbenom postupku u pisanoj
formi u roku pet dana od dana kada je podnosilac
prigovora stekao saznanja ili je trebao da sazna za
navedenu povredu ZJN, pratećih podzakonskih akata
ili ovog Pravilnika, a najkasnije od jedne godine od
datuma navedene povrede.
Član 35.
(Postupanje po prigovoru)
Po prijemu pismenog prigovora Načelnik opštine
obustavlja postupak, slanjem obavještenja svim
ponuđačima o obustavljanju postupka. Postupak se
obustavlja na period dok se ne stvore uslovi za
ponovno otpočinjanje, odnosno dok prođu rokovi za
prijem žalbe ili ako bude žalba na period kako odredi
KRŽ.
Po prijemu pismenog prigovora Načelnik opštine
obavještava predsjednika Komisije koji zajedno sa
svim članovima komisije sačinjava pismeno izjašnjenje na navode iz prigovora i isti dostavlja Načelniku opštine.
Datum: 11. 12. 2013. god.
Nakon dostavljenog izjašnjenja Komisije, Načelnik opštine donosi pisanu obrazloženu odluku o
prihvatanju ili odbijanju/odbacivanju prigovora u roku
5 dana od dana prijema prigovora, koja se dostavlja
najkasnije narednog dana uz obavještenje o donesenoj
odluci.
Član 36.
(Žalba)
Ako ugovorni organ propusti da razmotri
prigovor u roku određenim prethodnim članom ovog
Pravilnika ili prigovor odbije/odbaci podnosilac
prigovora može da uloži pismenu žalbu Kancelariji za
razmatranje žalbi (u daljem tekstu: KRŽ) u roku od 5
dana počev od prvog radnog dana nakon isteka roka iz
prethodnog člana ovog Pravilnika. ili u slučaju da je
ugovorni organ odbio prigovor u prvostepenom
postupku, počev od datuma kada je ugovorni organ o
tome obavijestio podnosioca prigovora. Kopija pismene žalbe će istovremeno biti dostavljena i ugovornom
organu.
Član 37.
(Postupanje po žalbi)
Nakon prijema kopije pismene žalbe referent za
javne nabavke zajedno sa predsjednikom Komisije
priprema dokumentaciju sa dopisom KRŽ.
Odluka KRŽ je konačan upravni akt.
Ugovorni organ po dobijanju Odluke KRŽ istu je
obavezan dostaviti svim ostalim ponuđačima koji su
učestvovali u postupku koji je prethodio donošenju iste
i to najkasnije u roku od tri dana od dana prijema
Odluke.
Član 38.
(Upravni спор)
Protiv Oluke KRŽ može se podnijeti tužba u
upravnom sporu pred Sudom BiH u roku od 30 dana
od dana prijema Odluke.
Tužbom kojom se pokreće upravni cpop nema
suspenzivno dejstvo.
U upravnom sporu protiv Odluke KRŽ Sud BiH
odlučuje po hitnom postupku. Na osnovu zahtjeva za
odgađanje od izvršenja konačnog upravnog akta KRŽ,
odlučuje Sud BiH rješenjem o privremenoj mjeri.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 39.
(Područje primjene)
Ovaj Pravilnik se primjenjuje u slučajevima kad
se opština Derventa pojavljuje kao ugovorni organ,
odnosno kada su u pitanju javne nabavke koje se u
cjelini ili djelimično finansiraju iz budžeta opštine
Derventa.
Član 40.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da
važi Pravilnik o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/09 i 16/12).
Član 41.
(Završna odredba)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-022-244.1/13
Dana: 29.11. 2013. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
319.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), a u vezi sa
članom 47. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"
br. 49/04, 19/05, 52/05, 52/05, 8/06, 24/06, 12/09 i
60/10) i članom 11. Pravilnika o postupku direktnog
sporazuma ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"
br. 53/06 i 20/09), i člana 65. Statuta opštine Derventa
- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa, donio je
PRAVILNIK
O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA
Član 1.
(Svrha i predmet Pravilnika)
Broj 10 Strana 41
Ovim Pravilnikom bliže se uređuje način
pokretanja, tok i okončanje postupka javne nabavke
putem direktnog sporazuma, kojim opština Derventa (u
daljem tekstu: Ugovorni organ) traži prijedlog cijene
ili ponudu za nabavku roba, usluga i radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao osnov za konačni
sporazum.
Član 2.
(Definicije i uslovi za primjenu postupka direktnog
sporazuma)
Postupak direktnog sporazuma primjenjuje se za
nabavku roba, usluga i radova čija je vrijednost
procijenjena od strane naručioca na iznos jednak ili
manji od 6.000,00 KM. U procijenjenu vrijednost
nabavke ne ulazi iznos pripadajućih indirektnih poreza
koje ugovorni organ plaća za predmetugovora.
Direktni sporazum je postupak u kojem naručilac
traži prijedlog cijene ili ponudu od najmanje jednog
dobavljača, pružaoca usluga ili izvođača radova (u
daljem tekstu: dobavljač) i pregovara ili prihvata tu
cijenu, kao uslov za konačan sporazum. Ukupna vrijednost svih javnih nabavki naručioca putem direktnih
sporazuma, ne smije preći 10% ukupnog godišnjeg
budžeta za nabavke Ugovornog orana.
Član 3.
(Principi dodjele direktnog sporazuma)
Ugovorni organ ne može dijeliti predmet ugovora
sa namjerom izbjegavanja drugih postupaka predviđenih zakonom.
Postupak direktnog sporazuma se provodi na
način da se osigura poštovanje principa iz člana 1.
Zakona
Ugovorni organ ne može provesti postupak
direktnog sporazuma sa namjerom diskriminacije ili
favorizovanja bilo kojeg dobavljača, a sve u skladu sa
principima iz člana 1. Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; ZJN).
Član 4.
(Priprema postupka)
Priprema postupka za javnu nabavku direktnim
sporazumom, vrši se u skladu sa ZJN i Uputstvom o
primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH.
Procjena vrijednosti nabavke koja se dodijeljuje
direktnim sporazumom vrši se u skladu sa članom 6.
stav (5), (7) i (8) Zakona i članom 8. Uputstva o
Strana 42 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni
glasnik BiH" broj 3/05 i 24/09).
Procijenjena vrijednost nabavke može se bazirati
ili na cijenama prethodnih sličnih nabavki, ili iz
dobavljačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje
je prethodno urađeno ili je urađeno u vrijeme
konkretne nabavke putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost mora biti važeća u trenutku
kada ugovorni organ zatraži prijedlog cijene ili ponudu
od jednog ili više dobavljača.
Član 5.
(Odluka o primjeni postupka
dodjele direktnog sporazuma)
Nakon prijema ponude jednog dobavljača, a prije
donošenja odluke o direktnom sporazumu, ugovorni
organ razmatra, uzimajući u obzir princip najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, da li:
a) prihvata prijedlog cijene ili pregovora o istoj,
ili
b) u slučaju neprihvatljivosti cijene ili
nepovoljnog ishoda pregovora, Ugovorni organ opština Derventa će se obratiti drugom dobavljaču da
dostavi prijelog cijene ili ponudu, ili
v) će odabrati drugu vrstu postupka, definisanu
Zakonom.
Ako se u toku postupka utvrdi da je stvarna
vrijednost nabavke iznad vrijednosti iz člana 2. ovog
Pravilnika, započeti postupak se obustavlja, a postupak
dodjele javne nabavke će se provesti po postupku i na
način propisan Zakonom.
Član 6.
(Definisanje potreba ugovornog organa)
Ugovorni organ će pažljivo razmotriti svoje
zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove.
Zahtjevi za prijedlog cijene ili ponuda obuhvata
detaljan opis roba, usluga ili radova koji se traže,
uključujući i relevantne faktore poput količine,
kvaliteta, tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih
zahtjeva, ekoloških osobina, mjesta i roka isporuke i/ili
slično, a primjereno predmetu nabavke.
Član 7.
(Odabir dobavljača)
Uzimajući u obzir član 2. i 3. ovog Pravilnika,
ugovorni organ odabira dobavljača kojeg će pozvati i
tako provesti aktivnosti nabavke.
Prije odluke o pozivanju određenog dobavljača,
ugovorni organ provjerava situaciju na odgovarajućem
Datum: 11. 12. 2013. god.
tržištu roba, usluga ili radova, posebno, tržištu cijena
roba, usluga ili rodova koji su predmet nabavke.
Ugovorni organ odabire dobavljača na način koji
garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac.
Član 8.
(Provođenje postupka)
Ugovorni organ informiše odabranog dobavljača
o svim zahtjevima koji se odnose na robe, usluge ili
radove koji se namjeravaju nabaviti.
Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni
organ daje dobavljaču dovoljno vremena da pripremi
prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir
kompleksnost nabavke. Slijedeći principe dobre prakse
u nabavci, ugovorni organ će odabrati dobavljača koji
je dovoljno kvalifikovan da uredno izvrši ugovor.
Ugovorni organ pažljivo će ocijeniti ponuđene
robe, radove i usluge u odnosu na zahtjeve koji je sam
utvrdio.
Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog
cijene ili ponude, ugovorni organ djelovaće u skladu sa
dobrom komercijalnom praksom.
Član 9.
(Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i
zaključivanje direktnog sporazuma)
Ugovorni organ osigurava da dogovorena ili
prihvaćena cijena ne bude viša od odgovarajuće tržišne
cijene.
Ugovorni organ može vršiti nabavke direktnim
sporazumom na način da zaključi poseban ugovor u
pisanoj formi.
Direktni sporazum se smatra zaključenim i kada
naručilac prihvati račun ili drugi osnov za plaćanje u
slučaju:
- nabavki čija vrijednost iznosi 500,00 KM ili
manje, direktni sporazum smatra se zaključenim uz
prilaganje odgovarajuće dokumentacije,
- nabavka čija vrijednost je viša od 500,00 KM,
nabavka direktnim sporazumom se dokazuje narudžbenicom ugovornog organa ili ugovorom u pismenoj
formi.
Ugovorni oran mora biti u mogućnosti da dokaže
da su principi javnih nabavki zadovoljeni u konkretnom postupku direktnog sporazuma.
Član 9.
(Pravo prigovora)
U postupku direktnog sporazuma dobavljač ima
pravo prigovora, a žalba nije dopuštena.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prigovor se podnosi Načelniku opštine u roku od
5 (pet) dana, od dana kada je dobavljač saznao za
prihvatanje ponude.
Član 10.
(Evidencija o izvršenim
nabavkama direktnim sporazumom)
Nadležna odjeljenja sprovede postupke direktnog sporazuma, a kopiju prihvaćenih računa ili
ugovor dostavlja referentu za provođenje postupka
javnih nabavki radi pripreme i slanja izvještaja o
provedenom postupku, a najkasnije u roku 15
kalendarskih dana od prijema računa koji je prihvaćen.
Član 11.
(Izvještaj o provedenom
postupku direktnog sporazuma)
Referent za provođenje postupka javnih nabavki
Pripreme i dostavljanje Izvještaja o dodjeli ugovora u
postupcima javnih nabavki iz Poglavlja III Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine vrši se
korišćenjem web informacionog sistema Agencije za
javne nabavke BiH (WisPPA - elektronski sistem za
dostavljanje izvještaja) sa obrascima koji su ugovorni
organi obavezni koristiti u postupku javne nabavke."
Član 12.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da
važi Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 13/09 i 16/12).
Član 13.
(Završna odredba)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-022-244.2/13
Dana: 29.11. 2013. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
320.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
Broj 10 Strana 43
broj:101/04,42/05,118/05), člana 16. Stav 1. tačka z.
Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
17/08) i Okvirne povelje koju je objavila Centralna
jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske (u daljem tekstu CJH) u sastavu
Priručnika za interne revizore u javnom sektoru
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj:10/12), Načelnik opštine donosi
POVELJU
INTERNE REVIZIJE
1. Uvod
Poveljom interne revizije, uređuje se opšti pristup
interne revizije, svrNa i cilj revizije, nezavisnost, uloga
i djelokrug interne revizije. Povelja uređuje odgovornost internog revizora, ovlaštenja pristupa dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je relevantna za obavljanje revizorske aktivnosti. Ona
uređuje izvještavanje i postupke u slučaju utvrđivanja
nepravilnosti i sumnje na prevaru.
2. Opšti pristup
Povelja interne revizije postavlja okvirna pravila,
principe i postupke djelovanja interne revizije u
postojećoj strukturi Administrativne službe opštine
Derventa.
Interna revizija je nezavisno, objektivno
uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana s ciljem
da doda vrijednost i unaprijedi poslovanje korisnika
sredstava budžeta Opštine. Interna revizija pomaže
korisnicima sredstava budžeta opštine Derventa da
ostvari postavljene ciljeve, dajući odgovarajuće preporuke i savjete čija primjena poboljšava efikasnost
upravljanja rizikom, kontrolama i procesom rukovođenja organizacijom.
Interna revizija se obavlja u skladu sa Zakonom o
internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/08),
Kodeksom profesionalne etike za interne revizore u
javnom sektoru Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 124/11) i Priručnikom za
interne revizore u javnom sektoru Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/12),
koji su urađeni na osnovu opšteprihvaćenih standarda
interne revizije i okvira navedenih dokumenata koje je
odobrio Koordinacioni odbor centralnih jedinica za
harmonizaciju (u daljem tekstu KO CJH).
Strana 44 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3. Svrha i cilj interne revizije
Interna revizija je dio sveobuhvatnog sistema
interne finansijske kontrole u javnom sektoru. SvrNa
interne revizije jeste da izvrši neophodna ispitivanja
radi davanja objektivnih i nezavisnih preporuka i
savjeta, sa ciljem unapređenja poslovanja korisnika
sredstava opštine Derventa.
Interna revizija je nezavisna funkcija koja ispituje
i ocjenjuje aktivnosti institucije i njenih organizacionih
dijelova, s ciljem pružanja usluga koje treba da pomognu menadžmentu u efikasnom izvršavanju
njihovih obaveza.
4. Nezavisnost
Nezavisnost je od suštinske važnosti za rad
interne revizije. U tom smislu, nezavisnost se postiže
definisanjem statusa funkcije interne revizije unutar
Administrativne službe opštine Derventa koja podrazumijeva da interna revizija neposredno odgovara
rukovodiocu institucije i nema direktne odgovornosti
za aktivnosti koje su predmet revizije. Interni revizori
su nezavisni od svih aktivnosti institucije, bez obzira
da li se radi o upravljačkim, operativnim ili kontrolnim aktivnostima.
Da bi se postigla ova nezavisnost, interni revizor
izvještava direktno Načelnika i samostalno planira
revizorske aktivnosti u skladu sa procjenom rizika.
Interni revizor obavezan je da daje izjavu o
potencijalnom sukobu interesa za svaku reviziju koju
obavlja i nije mu dozvoljeno da vrše reviziju aktivnosti, odnosno sistema ukoliko je na istim radio, u
skladu sa Zakonom o internoj reviziji.
5. Uloga i djelokrug rada interne revizije
Interna revizija pomaže subjektu u ostvarivanju
definisanih ciljeva organizacije, planirajući i
izvršavajući reviziju na osnovu procjenjenog rizika
značajnog za postavljenje ciljeve.
Interna revizija ima ulogu da na osnovu utvrđivanja potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima, analizira, procjenjuje i izvještava o ispunjavanju
sljedećih opštih ciljeva:
• efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog
upravljanja i kontrola,
• usaglašenosti sa propisima, politikama i
procedurama,
• pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti
finansijskih i drugih poslovnih informacija,
Datum: 11. 12. 2013. god.
• efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti
korištenja resursa,
• zaštiti imovine i drugih resursa i preduzimanju
mjera protiv mogućih gubitaka, zloupotrebe, lošeg
upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti,
• preduzetim mjerama rukovodioca subjekta, po
preporukama interne revizije, s ciljem otklanjanja
utvrđenih slabosti i nepravilnosti
Rukovodstvo je dužno da pruži punu podršku
internoj reviziji, kako bi se obezbjedili najviši
standardi u obavljanju funkcije interne revizije.
U zadatke interne revizije spadaju:
• strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje
revizije i planiranje pojedinačne revizije,
• testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i
informacija,
• izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka
u cilju poboljšanja poslovanja,
• pregled praćenja i izvršavanje preporuka interne
revizije od menadžmenta,
• izradu i izvršenje budžeta potrebnog za
ostvarivanje ciljeva funkcije interne revizije.
Interni revizor pri obavljanju interne revizije ima
pravo na slobodan pristup zaposlenima i sredstvima,
informacijama, svim raspoloživim dokumentima i
evidencijama, koje su potrebne za obavljanje planirane
revizije. Interni revizori su nadležni isključivo za izvršavanje poslova revizije i ne mogu ih prenositi na
druga lica ili organizacione jedinice. U svom radu
mogu angažovati stručnjake, čija su posebna znanja i
vještine potrebne u postupku provođenja revizije, u
skladu sa Zakonom o internoj reviziji.
Odgovornosti internog revizora definisana je
Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru
Republike Srpske, Kodeksom profesionalne etike i
Priručnikom za interne revizore.
6. Izvještavanje
Interna revizija se obavlja na osnovu strateškog i
godišnjeg plana revizije koje odobrava Načelnik. U
izuzetnim slučajevima, Načelnik može naložiti reviziju
koja nije sadržana u godišnjem planu.
Po obavljenoj pojedinačnoj reviziji, interni revizor sastavlja nacrt izvještaja koji se dostavlja odgovornom licu institucije ili organizacionog dijela u
kome je vršena revizija. Prije sastavljanja konačnog
izvještaja o nacrtu izvještaja se raspravlja sa predstavnicima institucije ili organizacionog dijela u kojem
je vršena revizija.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Interni revizor, po potrebi, dostavlja periodične
izvještaje o provođenju godišnjeg plana interne revizije Načelniku.
Na osnovu revizorskih nalaza i preporuka,
menadžment institucije priprema akcioni plan za
realizaciju istih, određujući odgovorna lica i krajnji rok
za preduzimanje neophodnih mjera i radnji s ciljem
realizacije preporuka. O provođenju ovog akcionog
plana navedena odgovorna lica dužna su informisati
Načelnika i internog revizora,
U roku od šest mjeseci od izdavanja revizorskog
izvještaja, interni revizor će po potrebi planirati
naknadni pregled primjene preporuka interne revizije
datih u izvještaju o obavljenoj reviziji. O rezultatima
takvog praćenja, interni revizor će informisati Načelnika. Ovaj izvještaj može biti dostavljen na zahtjev,
bilo kom zakonodavnom, izvršnom ili sudskom organu, kao i relevantnim institucijama eksterne revizije.
Po završetku svake fiskalne godine interni
revizor će sačiniti godišnji izvještaj u roku od 60 dana,
u skladu sa formom i sadržajem godišnjeg izvještaja
koji propisuje Centralna jedinica za harmonizaciju.
Kopija godišnjeg izvještaja se dostavlja Načelniku, i
Centralnoj jedinici za harmonizaciju i Glavnoj službi
za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske.
Broj 10 Strana 45
Potpisana Povelja dostavlja se CJH, radi vođenja
Registra povelja interne revizije.
Broj: 02-490-2
U Derventi: 14. 02. 2012. godine
Interni revizor
Načelnik opštine
Jasna Simić, s.r.
Milorad Simić, s.r.
__________________________________________
321.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 13. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
imovine i obaveza ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 71/10) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 3/13), Načelnik opštine Derventa donio
je
ODLUKU
o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2013. godinu
Član 1.
7. Nepravilnosti i sumnje na prevaru
Interni revizori se odnose prema povjerljivim
informacijama u skladu sa Zakonom o internoj reviziji,
Kodeksom profesionalne etike i Priručnikom za
interne revizore.
Ako interni revizor u toku obavljanja revizije
utvrdi nepravilnosti ili sumnju na prevaru ima obavezu
da prekine provođenje interne revizije i da u pisanoj
formi obavijesti Načelnika i lice zaduženo za nepravilnosti i sumnje na prevaru (ako je primjenjivo). U
tom slučaju, Načelnik je dužan da preduzme potrebne
radnje, i obavijesti nadležne organe.
8. Saradnja sa eksternom revizijom
Između aktivnosti interne i eksterne revizije
potrebno je obezbjediti odgovarajuću koordinaciju u
cilju razmjene izvještaja, dokumentacije i mišljenja, u
skladu sa Zakonom o internoj reviziji i odnosnim
standardima revizije, koji definišu pitanje korišćenja
rada internih revizora u svrhe eksterne revizije.
Ova Povelja stupa na snagu danom donošenja.
Popis imovine i obaveza Opštine Derventa za
2013. godinu vrši se sa stanjem na dan 31.12. 2013.
godine.
Član 2.
Za potrebe popisa iz člana 1. odluke Načelnik
opštine formiraće pet stalnih popisnih komisija i to:
- Komisija za popis stalnih materijalnih sredstava - pokretne imovine (namještaj, oprema i
ostalo).
- Komisija za popis stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine (zemljište, građevinski
objekti, putevi, ulice i trotoari, javna rasvjeta,
spomenici, mostovi, trgovi i ostalo),
- Komisija za popis blagajne i žiro-računa,
- Komisija za popis obaveza i potraživanja,
Centralna popisna komisija.
Član 3.
Vrijeme u kojem komisije treba da izvrše popis
je:
Strana 46 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Komisija za popis stalnih materijalnih sredstava
- pokretne imovine (namještaj, opremai ostalo) od
16.12. do 31.12.2013. godine, Komisija za popis
stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine
(zemljište, građevinski objekti, putevi, ulice i trotoari,
javna rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i ostalo), od
16.12. do 31.12.2013 godine, Komisija za popis
blagajne i žiro-računa dana 31.12.2013 godine, i prvi
radni dan 2014. godine.
- Komisija za popis obaveza i potraživanja, od
01.02.2014 godine do 15.02.2014. godine.
Član 4.
Sve komisije su dužne da prije početka popisa
sačine Plan rada iz svog djelokruga i dostave ga
Centralnoj popisnoj komisiji, Stručnoj službi
Načelnika opštine i Odjeljenju za finansije.
Komisije za popis stalnih sredstava su dužne
unijeti u popisne liste dobivene od Odjeljenja za
finansije, stanje imovine u fizičkim veličinama a zatim
zajedno sa Odjeljenjem za finansije obavezno utvrditi
razlike između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja i predložiti knjiženje odstupanja.
Komisije su dužne, svaka iz svog djelokruga, popisati
imovinu Opštine koja se nalazi kod drugih, kao i tuđu
imovinu kod nas, u posebne popisne liste.
Komisija za popis pokretne imovine dužna je
posebno popisati imovinu koja se otpisuje - rashoduje,
t.j. osnovna sredstva koja više nisu za upotrebu a
nalaze se na popisnoj listi na dan 31.12.2013. godine i
predložiti dalje postupanje sa tom imovinom. Komisija
za popis nepokretne imovine je dužna sačiniti listu
zemljišta i druge nepokretne imovine koja je prodata u
2013. godini i imovine koja je pribaljena.
Komisija za popis blagajne i žiro-računa, i Komisija za popis obaveza i potraživanja, su dužne unijeti
u popisne liste vrijednost stanja blagajne, žiro- računa,
obaveza i potraživanja na dan 31.12.2013. godine.
Komisija za popis obaveza i potraživanja zajedno
sa Odjeljenjem za finansije, obavezna je izvršiti
klasifikaciju zastarjelosti potraživanja i sačiniti
prijedlog liste za otpis potraživanja koju zbog visokog
stepena rizika nije moguće naplatiti. Za imovinu za
koju nije utvrđena vrijednost u knjigovodstvu Načelnik
opštine Derventa će formirati posebnu Komisiju za
procjenu vrijednosti imovine.
Datum: 11. 12. 2013. god.
Član 5.
Svaka komisija je dužna u skladu sa članom 20.
Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i
usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim
stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 71/10), sačiniti Izvještaj o
izvršenom popisu.
Izvještaj o izvršenom popisu minimalno treba da
sadrži podatke iz člana 20. stav 1. od tačke a) do e)
navedenog Pravilnika. Izvještaj se dostavlja:
- jedan primjerak sa popisnim listama Centralnoj
popisnoj komisiji,
- jedan primjerak sa popisnim listama Odjeljenju
za finansije.
Član 6.
Krajnji rokovi za sačinjavanje Izvještaja o popisu
su:
- Komisija za popis stalnih materijalnih sredstava
- pokretne imovine (namještaj, oprema i ostalo)
15.02.2014. godine,
- Komisija za popis stalnih materijalnih sredstava
- nepokretne imovine (zemljište, građevinski objekti,
putevi, ulice i trotoari, javna rasvjeta, spomenici,
mostovi, trgovi i ostalo) - 15.02.2014. godine,
- Komisija za popis blagajne i žiro-računa dana
15.01.2014. godine,
- Komisija za popis obaveza i potraživanja, 25.02.2014. godine.
Član 7.
Centralna popisna komisija je dužna objediniti,
sagledati i analizirati popise svih komisija i sačiniti
Elaborat o popisu (navesti rezultat popisa, neophodna
pojašnjenja i obrazloženja sa pokazateljima) i dostaviti
jedan primjerak Načelniku opštine, jedan primjerak
Odjeljenju za finansije, najkasnije do 01.03.2014.
godine tj. 30 dana prije krajnjeg roka za izradu
godišnjeg finansijskog izvještaja.
Član 8.
Na osnovu Elaborata o popisu, Načelnik opštine
donosi odluku o prihvatanju popisa, koja se dostavlja
Odeljenju za finansije, kao osnov za knjiženja i izradu
finansijskog izvještaja za prethodnu budžetsku godinu.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 9.
Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-417-1
Dana: 04.12. 2013. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
322.
Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti i spasavanju
u vanrednim situacijama (" Službeni glasnik Republike
Srpske broj: 121/12) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćen tekst (Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine, donio je
ODLUKU
o određivanju privrednih društava i drugih
pravnih lica sa područja opštine Derventa koja su
obavezna da izrade procjenu ugroženosti od
elementarne nepogode i druge nesreće i sprovedu
mjere i zadatke zaštite i spasavanja
Član 1.
Ovom Odlukom, određuju se privredna društva i
druga pravna lica koja su obavezna da izrade procjenu
ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće,
plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i
druge nesreće i sprovedu mjere i zadatke zaštite i
spasavanja.
Član 2.
Obavzu iz člana 1. ove Odluke, Obavezna su
sprovoditi slijedeća privredna društva i druga pravna
lica:
- JP "Komunalac"
- AD Veterinarska stanica
- JU Dom zdravlja
- TVJ Derventa
- DOO Geokop
- OO Crveni krst
- STP Derventa
- DOO - "BS - Inžinjering"
- Elektrodistribucija - RJ Derventa
- JU "Derventski list" i Radio Derventa d.o.o.
- JU Centar za kulturu- Derventa
Broj 10 Strana 47
- JU Centar za socijalni rad Derventa
- Javna predškolska ustanova "TROL" Derventa
- JU Narodna biblioteka "Branko Radičević"
Derventa
- JU "Sportski kulturni centar" Derventa
- JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u
razvoju "Budućnost" Derventa
- Gimnazija sa tehničkim školama Derventa
- JU Stručna i tehnička škola Derventa
- OŠ "Nikola Tesla" Derventa
- OŠ "19 april" Derventa
- OŠ "Đorđe Panzalović" Osinja
- OŠ "Todor Dokić" Kalenderovci
Član 3.
Privredna društva i druga pravna lica iz člana 2.
ove Odluke dužni su da:
a) izrađuju procjenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i druge nesreće;
b) izrađuju plan zaštite i spasavanja od
elementarnih nepogoda i druge nesreće;
v) organizuje zaštitu i spasavanje od procjenjenih opasnosti;
g) pripremaju i učestvuju u izvršavanju zadataka
zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge
nesreće;
d) obezbjeđuje uslove i sredstva za sprovođenje
zaštite i spasavanja zaposlenih i primjenjuje mjere i
zadatke zaštite i spasavanja;
đ) formiraju, obučavaju i opremaju jedinice i
timove zaštite i spasavanja i iste angažuju na
izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja samostalno i
na zahtjev nadležnog organa jedinice lokalne
samouprave i Republike;
e) uspostavljaju i održavaju sistem obavještavanja i uzbunjivanja zaposlenih i stanovništva od
opasnosti;
ž) sufinansiraju preventivne aktivnosti organa
jedinica lokalne samouprave, proporcionalno obimu i
stepenu prijetnje koja proizilazi iz njihove djelatnosti;
z) informišu organe jedinice lokalne samouprave
o stanju zaštite i spasavanja i omogućuju uvid u
planove i druge akte iz oblasti zaštite i spasavanja i
i) u skladu sa godišnjim planom obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i
timova civilne zštite i povjerenika za zaštitu i
spasavanje u jedinici lokalne samouprave, učestvuju u
obuci i vježbama.
Strana 48 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 4.
Nadzor na sprovođenju ove Odluke vršiće Odsjek
za civilnu zaštitu opštine Derventa.
Član 5.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da
važi odluka o određivanju privrednih društava i drugih
pravnih lica od značaja za civilnu zaštitu, broj: 02-81-6
od 26.02.2013.godine.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Službenom glasniku opštine Derventa.
Broj: 02-81-48
Dana: 09.12. 2013. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
323.
Na osnovu člana 9. tačka 3. Zakona o regulisanju cijena ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 106/09), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Cjenovnik isporuke vode,
korišćenja kanalizacije, prikupljanja, odvoza i
deponovanja čvrstog otpada i drugih usluga (bez
PDV-a)
1. Daje se saglasnost na Cjenovnik isporuke
vode, korišćenja kanalizacije, prikupljanja, odvoza i
deponovanja čvrstog otpada i drugih usluga (bez PDVa) broj 650/13 od 28.10,2013. godine "Komunalac" a.d
Derventa, koji je sastavni dio ovog rješenja.
2. Cjenovnik iz tačke 1. ovog rješenja primjenjivaće se od 01.11.2013. godine.
Datum: 11. 12. 2013. god.
3. O datoj saglasnosti obavijestiće se Ministarstvo trgovine i turizma u roku od sedam dana od
dana davanja saglasnosti.
4. Stavlja se van snage Rješenje o davanju
saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga isporuka
vode prikupljanja, odvoza i deponovanja čvrstog
otpada i drugih usluga "Komunalac" ad Derventa, broj
02-370- 1820 ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 4/13).
5. Ovo rješenje objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Nadzorni odbor a.d. "Komunalac" Derventa
obratio se sa zahtjevom od 28.10.2013. godine Načelniku opštine Derventa za davanje saglasnosti na
cijene komunalnih usluga. U obrazloženju za
povećanje cijena komunalnih usluga Nadzorni odbor je
naveo, da je kod formiranja ovog cjenovnika imao u
vidu i nekoliko novih elemenata i to: da će doći do
velikog povećanja troškova amortizacije po osnovu
investiranja investicije u oblasti vodovoda i kanalizacije, da će početi otplata anuiteta (sa kamatama
po osnovu KfW banke, da se još ne obezbjeđuju cijene
koje omogućavaju bar prostu reprodukciju i da je
Cjenovnik formiran u skladu sa Dokumentom "Politika
cijena vodosnabdijevanja". Takođe, ovim Cjenovnikom se koriguju cijene vode i kanalizacije za vanprivredu, vode za javne bazene i naknade za vodomjerno mjesto. Korekcija cijena vode i kanalizacije
vrši se u cilju smanjenja broja tarifnih jedinica, a
naknade za održavanje vodomjera obezbjeđivaće
sredstva za otplatu interkalarnih kamata po kreditu
KfW banke, a utvrđena je cijena održavanja
kombinovanih vodomjera kao nove stavke.
Razmatrajući predloženi Cjenovnik Načelnik
opštine, je uvažio kao opravdano i realno povećanje
cijena komunalnih usluta i odlučio kao u dispozitivu
rješenja.
Opštinska administrativna taksa u iznosu od 2,00
KM i 10,00 KM naplaćena prema tarifnom broju 1. i 3.
Odlutse o opštinskim administrativnim taksama
("Službeni glasnik opštine De-rventa", broj 2/12 i
8/13) .
Uputstvo o pravnom sredstvu:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba
Ministarstvu trgovine i turizma Banja Luka u roku od
15 dana od dana dostavljanja. Žalba se predaje putem
ovog organa, a može se predati odnosno poslati i
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
neposredno drugostepenom organu a taksira se sa 10
KM administrativne takse po tarifnom broj 2. Zakona
o administrativnim taksama ("Službeni glasnik
Republike Srpske " broj 100/11 i 67/13).
Broj 10 Strana 49
Broj: 02-370-2430
Dana: 19.11. 2013. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
CJENOVNIK
isporuke vode, korišćenja kanalizacije, prikupljanja, odvoza i deponovanja čvrstog otpada
i drugih usluga (bez PDV)
Red.
Jed.
VRSTA USLUGA
KORISNIK USLUGA
KM
broj
mjere
1.
2.
3.
4.
5.
I - VODA
domaćinstva
m3
0,78
obračun preko vodomjera (za prekomjernu pravna lica i preduzetnici
m3
1,98
potrošnju - preko 30 m3 mjesečno po
seoska područja
m3
1,00
domaćinstvu primjenjuje se cijena vode za punjenje javnih bazena
m3
1,00
privredu)
1.
Paušalni obračun-privreda vrši se na bazi
zaduženja m3 x cijena domaćinstva
vodoprivred. naknada za sve kategorije
korisnika
2.
II-KANALIZACIJA osnov za obračun je
količina utrošene vode
broj zaposlenih puta 4 m3
kafići, picerije i restorani
do 50 m2 = 15 m3
broj članova puta 7 m3 mjesečno
m3
1,98
m3
m3
1,98
0,78
vodoprivredna naknada
m3
0,05
domaćinstva
m3
m3
pravna lica i preduzetnici
vodomjer 1/2"
vodomjer 3/4"
vodomjer 1"
vodomjer 5/4"
vodomjer 6/4"
3.
vodomjer 2"
vodomjer 3"
vodomjer 4"
vodomjer kombinovani 2"-3/4"
vodomjer kombinovani 3"-3/4"
vodomjer kombinovani 4"-3/4"
4.a.
priključak 1/2"
IV -TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA VOD.
priključak 3/4"
MREŽU
priključak 1"
Individualni porodično stambeni objekti
priključak 5/4"
(troškovi izgradnje vodovodnog priključka
priključak 1,5"
nisu uključeni u taksu)
priključak 2"
Objekti kolektivnog stanovanja, stambeno
4.b.
priključak 1/2"
poslovni objekti i poslovni objekti (cijena
priključak 3/4"
se formira od cijene profila priključka plus
priključak 1"
korisne površine m2) Svi korisnici koji su
priključak 5/4"
uložili vlastita sredstva za izgradnju
priključak 1,5"
primarnog cjevoda ostvaruju pravo na
priključak 2"
umanjenje naknade za priključak na vopriključak 2,5"
dovodnu mrežu do visine iznosa učešća u
priključak 3"
izgradnji primarnog cjevovoda.
priključak 4"
- korisna površina
Preregistracija starog priključka
5.
paušal po priključku
Održavanje priključka (korisnik povremeno
6.
paušal 7 m3 mjesečno po stamb.
koristi vodu a ne stanuje)
jedinici ili priključku
III - ODRŽAVANJE VODOMJERA
naknada se obračunava mjesečno
0,25
1,00
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m2
kom.
3,21
3,80
4,10
4,67
5,37
16,24
23,37
31,05
38,11
45,16
52,63
683,76
726,50
769,23
811,97
1.200,00
1.800,00
683,76
726,50
769,23
811,97
1.200,00
1.800,00
2.250,00
3.000,00
3.750,00
1,20
50,00
m3
0,78
Strana 50 Broj 10
1.
7.
7a.
7b.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
2.
3.
V - TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA
priključno mjesto
KANAL. MREŽU
(troškovi izgradnje kanalizacionog
priključka nisu uključeni u taksu) poslovno
stambene zgrade kolektivno stanovanje,
ukupna korisna površina
cjena se formira od cijene priključnog
mjesta uvećano za 100 KM po stanuposl.prost. plus ukupna korisna površi na
pomnožena KM/m2 kod individualnih
stambeno-poslovnih zgrada cijena se
jedinica u kolektivnom stanovanju
formira od cijene priključnog mjesta
uvećanog za 100 KM po etaži (po spratu),
plus ukupna korisna površina pomnožena
KM/m2
etaža sprat u individualnoj zgradi
isključenje potrošača sa vodovodne mreže u
šahtu zbog neplaćanja i ponovo uključenje po priključku
vanred. baždarenje vodomje. na zahtev
korisnika ukoliko se dokaže da je prigovor
neosnovan
po vodomjeru
obračun vode za korisnike sa zajedničkim
mjerilom
po priključku
(posl. i stambeni prostori)
isključenje potrošača sa vodovodne mreže
na javnoj površini zaračunava se broj
po priključku
utrošenih sati puta 50,00 KM plus troškovi
asvaltiranja.
komisijski pregled i prijem izvedenih
priključaka - ako je izvođač drugo
po priključku
preduzeće
VI - PRIKUPLJANJE, ODVOZ I
Domaćinstva:
DEPONOVANJE ČVRSTOG OTPADA - do 50 m2,
(po m2)
- od 50 do 100 m2 i
- preko 100 m2 privreda:
preduzeća, banke, osiguravajuća
društva, apoteke, ugostiteljske
radnje, restorani, prodavnice elektro
vodomaterijala, kozmetičke,
konfekcijske papirne opreme
prodavnice mješovite robe, voća i
povrća
kancelarije, agencije, butici i
zanatske radnje
obračun odvoza i deponovanja smeća po
m3 (kontejnerski odvoz)
obračun odvoza i deponovanja smeća u
paušalnom iznosu
15.
vanprivreda: javne ustanove, škole,
Dom zdravlja i sl.
smeće
industrijski otpad
zanatske radnje
ugostiteljske i trgovačke radnje
agencije, advokatske i notarske
kancelarije, biroi i knjigovodstvene agencije, kancelarije, kiosci
za štampu, fotokopirnice, video
klubovi, zabavne igre i slično
klaonice i mesar. radnje do 25 m2
klao. i mesar. radnje preko 25 m2
4.
kom.
5.
600,00
m2
1,10
kom.
100,00
etaža
100,00
kom.
50,00
kom.
150,00
m3
1,40
čas
50,00
kom.
100,00
pauš.
"
"
5,13
6,84
8,55
m2
0,60
m2
m2
0,80
0,40
m2
0,13
m3
m3
pauš.
pauš.
28,00
33,00
15,00
25,00
pauš.
pauš.
pauš.
8,55
25,00
35,00
Cjenovnik se primjenjuje od 01.11.2013. godine.
Komunalac
Broj: 650/13
Dana: 28.10.2013. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Golubović Borivoje, s.r.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
324.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), a u vezi sa projektom "Održiva
podrška za romske povratničke porodice u Donjem
Vakufu i Derventi", Načelnik opštine Derventa donio
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju dva člana radne grupe ispred opštine
Derventa
Broj 10 Strana 51
1. Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Derventa, broj
1322/2013 od 15.11.2013. godine.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-012-8
Datum: 03.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
326.
1. Za rad na projektu "Održiva podrška za
romske povratničke porodice u Donjem Vakufu i
Derventi", u radnu grupu ispred opštine Derventa,
imenuju se:
- KOVAČEVIĆ SNJEŽANA, dipl. ekonomista,
iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Administrativne službe opštine Derventa i
- ČEČAVAC SLAĐANA, dipl.psiholog, predstavnik JU "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa.
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-106
Datum: 20.11.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
325.
Na osnovu člana 43. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) člana 19.
stav 3. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 68/07 i 109/12) i člana
57. alineja 11. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Derventa
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10) člana 4. Pravil-nika o načinu i rokovima vršenja
popisa i usk-lađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 12/07) i člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Centralne popisne komisije
1. Formira se Centralna popisna komisija u
sastavu:
- Đebedžija Olivera, predsjednik,
- Pajić Dragan, zamjenik predsjednika,
- Ikanović Zenaida, član,
- Matić Vihor, zamjenik člana,
- Keser Grozda, član,
- Simić Vesna, zamjenik člana
2. Centralna popisna komisija ima obavezu da
sagleda kompletan popis i sačini Elaborat o popisu
imovine i obaveza Opštine Derventa za 2013. godinu u
skladu sa Odlukom o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2013. godinu.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-108
Datum: 04.12.2013. god.
Strana 52 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
327.
Datum: 11. 12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
328.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10) člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja
popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem ("Službeni glasnik oppggine Derventa", broj 12/07) i člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10) člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja
popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 12/07)) i člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju komisije za popis stalnih materijalnih
sredstava - nepokretne imovine (građevinski
objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari, javna
rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i ostalo)
RJEŠENJE
o formiranju komisije za popis stalnih materijalnih
sredstava - pokretne imovine (namještaja, opreme i
ostalo)
1. Formira se komisija za popis stalnih materijalnih sredstava - nepokretne imovine (građevinski
objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari, javna rasvjeta,
spomenici, mostovi, trgovi i ostalo) u sastavu:
- Strinić Mile, predsjednik,
- Jeftić Goran, zamjenik predsjednika,
- Samardžija Boško, član,
- Jovičić Ana, zamjenik člana,
- Radanović Dušanka, član,
- Nović Srđan zamjenik člana,
- Budišić Brankica, član,
- Đukić Vesna, zamjenik člana,
- Marić Darinka, član Mrđa Drena, zamjenik
člana
2. Zadatak komisije je da izvrši popis imovine sa
stanjem na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa Odlukom o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za
2013. godinu.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-109
Datum: 04.12.2013. god.
1. Formira se komisija za popis pokretne imovine
(namještaja, opreme i ostalo) u sastavu:
- Knežević Budislav, predsjednik,
- Gluvačević Slavica, zamjenik predsjednika,
- Bećarević Simo, član,
- Marić Milena, zamjenik člana,
- Nikolić Dragana, član,
- Simić Siniša, zamjenik člana
2. Zadatak komisije je da izvrši popis imovine sa
stanjem na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa
Odlukom o popisu imovine i obaveza Opštine
Derventa za 2013. godinu.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-110
Datum: 04.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
329.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10) člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja
popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 12/07) i člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju komisije za popis blagajne i žiroračuna
1. Formira se komisija za popis blagajne i žiroračuna u sastavu:
- Nović Božana, predsjednik,
Repija Marinko, zamjenik predsjednika,
- Vidić Nada, član,
- Subić Milorad, zamjenik člana,
- Simić Milan, član,
- Živković Slavica, zamjenik člana
2. Zadatak komisije je da izvrši popis imovine sa
stanjem na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa
Odlukom o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za 2013. godinu.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-111
Datum: 04.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
330.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lolanoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10), člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja
popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 12/07) i člana 65. Statuta opštine Derventa -
Broj 10 Strana 53
Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju komisije za popis obaveza i
potraživanja
1. Formira se komisija za popis obaveza i
potraživanja u sastavu:
- Kovačeveć Snježana, predsjednik,
- Popović Miro, zamjenik predsjednika,
- Mujačić Ljiljana, član,
- Vukičević Brankica, zamjenik člana,
- Špirić Nada, član,
- Marić Siniša, zamjenik člana
2. Zadatak komisije je da izvrši popis imovine sa
stanjem na dan 31.12.2013. godine, u skladu sa Odlukom o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za
2013.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-112
Datum: 04.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
331.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Popović Miro, građ. teh., član
- Špirić Nada, pravnik, član
Strana 54 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana, dit. pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dosta-vljanje
ponuda za sanaciju mosta na rijeci Ilovi, dana 20. 11.
2013. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Datum: 11. 12. 2013. god.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-65/13
Datum: 22.11.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
333.
Broj: 02-404-62/13
Datum: 18.11.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
332.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Špirić Nada, pravnik, član
- Samardžija Boško, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za rekonstrukciju lokalnog puta Lužani Korpara (magistralni put), dana 25.11. 2013. godine sa
početkom u 12 časova,
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Jovičić Ana, dipl. pravnš., član
- Samardžija Boško, dit. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za sanaciju školskog igrališta u Kalenderovcima, dana 27.11. 2013. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-66/13
Datum: 25.11.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
334.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ćebedžija Olivera, dipl. pravnik, predsjednik
- Kovačević Snježana, dipl. ek., član
- Živković Slavica, ek. teh, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za štampanje obrazaca u 2014. godini za
potrebe Administrativne službe opštine Derventa, dana
10.12. 2013. godine sa početkom u 12 časova.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-68/13
Datum: 04.12.2013. god.
Broj 10 Strana 55
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
335.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ćebedžija Olivera, dipl. pravnik, predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
- Strinić Mile, dipl. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada, pravnika.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku kancelarijskog materijala u 2014.
godini, dana 06.12. 2013. godine sa početkom u 12
časova.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-69/13
Datum: 04.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
336.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
Strana 56 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 06/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, dipl. ek., predsjednik
- Nada Špirić, pravnik član
- Marić Darinka, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana, dipl. pravnik.
Datum: 11. 12. 2013. god.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku naftnih derivata u toku 2014. godine, dana 10. 12. 2013. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima
sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-67/13
Datum: 05.12.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 57
Strana 58 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
Datum: 11. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 10 Strana 59
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
306. Odluka o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2014. godinu;.............................................................1
307. Odluka o izvršenju Buceta opštine Derventa za 2014. godinu; .............................................................18
308. Odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti za građevinsko zemljište; ......................................................21
309. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ......................................................21
310. Rješenje o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ...............................................................................22
311. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora
Javne ustanove Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa; ......................................................23
312. Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa; ..........................................................................23
313. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Revizije Regulacionog plana "CENTAR- ZAPAD"; ..........................24
314. Zaključak o prihvatanju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu;...........................................................25
315. Zaključak o usvajanju Informacije o imovini u vlasništvu opštine,
poslovni prostori, garaže, stanovi sa posebnim osvrtom na imovinu SIZ-a; .........................................25
316. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju izgrađenosti
sportskih terena za razne sportove na području opštine; ........................................................................26
SKUPŠTINA OPŠTINE U FUNKCIJI SKUPŠTINE JP
"DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA" DOO DERVENTA
317. Statut Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa (Prečišćeni tekst);.....................................................26
NAČELNIK OPŠTINE
318. Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavvki roba,
usluga i radova u Opštinskoj upravi opštine Derventa; .........................................................................31
319. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma;...........................................................................................41
320. Povelja interne revizije; .........................................................................................................................43
321. Odluka o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za 2013. godinu; ..............................................45
Strana 60 Broj 10
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 12. 2013. god.
322. Odluka o određivanju privrednih društava i drugih pravnih lica sa područja
opštine Derventa koja su obavezna da izrade procjenu ugroženosti od elementarne
nepogode i druge nesreće i sprovedu mjere i zadatke zaštite i spasavanja; ...........................................47
323. Rješenje o davanju saglasnosti na Cjenovnik isporuke vode, korišćenja
kanalizacije, prikupljanja, odvoza i deponovanja čvrstog otpada
i drugih usluga (bez PDV-a); .................................................................................................................48
324. Rješenje o imenovanju dva člana radne grupe ispred opštine Derventa; ...............................................51
325. Rješenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Derventa; .......................................51
326. Rješenje o formiranju Centralne popisne komisije; ...............................................................................51
327. Pješenje o formiranju komisije za popis stalnih materijalnih sredstava
nepokretne imovine (građevinski objekti, zemljište, putevi, ulice, trotoari,
javna rasvjeta, spomenici, mostovi, trgovi i ostalo);..............................................................................52
328. Rješenje o formiranju komisije za popis stalnih materijalnih
sredstava pokretne imovine (namještaja, opreme i ostalo); ...................................................................52
329. Rješenje o formiranju komisije za popis blagajne i žiro-računa; ...........................................................52
330. Rješenje o formiranju komisije za popis obaveza i potraživanja; ..........................................................53
331. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za sanaciju mosta na rijeci Ilovi; ...........................................................................................53
332. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za rekonstrukciju lokalnog puta Lužani-Korpara (magistralni put); ......................................................54
333. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za sanaciju školskog igrališta u Kalenderovcima; .................................................................54
334. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za štampanje obrazaca u 2014. godini za potrebe Administrativne
službe opštine Derventa; ........................................................................................................................55
335. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala u 2014. godini; ...........................................................55
336. Rješenje o imenovanju komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku naftnih derivata u toku 2014. godine; .................................................................55
Download

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA