Evropský den jazykù
Sbìr starého papíru
SMART klub
Nauèná stezka v okolí školy
Ankety
Èíslo 1 ­ listopad 2011
Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat
nebo pracovat v zahranièí nebo cestovat po svìtì. Studium jazykù
pomáhá nejen pøi porozumìní mezi lidmi, ale pøispívá také
k pøekonávání bariér mezi kulturami, znamená vìtší šance na lepší
život jak ve vlastní zemi, tak i v jiných èástech svìta.
V celé Evropì se již od roku 2001 slaví Evropský den jazykù, který
s sebou pøináší øadu nejrùznìjších aktivit organizovaných po celé
Evropì. Cílem Evropského dne jazykù je propagovat jazykovou a
kulturní rozmanitost a motivovat Evropany ke studiu nového jazyka
nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí.
Také v naší škole je Evropský den jazykù tradicí. Letos všechny dìti
chodily po tøídách v doprovodu deváákù nebo uèitele. V každé tøídì
mohly zhlédnout videoukázky v jednotlivých evropských jazycích.
1. A ­ maïarština (Smolíkovi)
1.B ­ italština (Pinnochio)
2.A ­ polština (Simpsonovi)
3.A ­ ruština (Mrazík)
„žlutᓠ­ bulharština
malá jazykovka ­ švédština (Pippi Dlouhá punèocha)
velká jazykovka ­ chorvatština (Barbie)
„multi“ ­ nìmèina (Mája)
D+Z ­ španìlština (Willy Fog)
Pø ­ japonština (Naruta)
Po skonèení dne žáci se svými uèiteli celý den vyhodnotili.
Marcel Bartál, TomᚠPavelka, Josef Danihel, JonᚠSladký
Koutek digitálních médií
Toto èíslo školního obèasníku vytvoøili žáci
8. a 9. tøídy, grafický návrh vytvoøila Eliška
Houšková z 9. tøídy. Pøíspìvky prošly
drobnou jazykovou úpravou paní uèitelky
Neèasové.
Od záøí se na naší škole uskuteènila øada
zajímavých akcí. Každý osmák mìl možnost
napsat krátký pøíbìh o dìní ve tøídì, škole,
mìstì. Nejvíce dodaných pøíspìvkù se však
týkalo poèítaèových her. Proto jsme jim
vyèlenili samostatnou rubriku „Koutek
digitálních médií“
Pøíští èíslo vyjde koncem roku a bude
spoluvytváøet vánoèní atmosféru. Své
pøíspìvky mohou posílat všichni žáci školy
e­mailem na adresu [email protected]
nebo je pøedat v papírové podobì.
Josef Mach
Evropský den jazykù slavíme po celé Evropì od
Ve ètvrtek 3. listopadu se na naší škole
roku 2001. O projektovém dni na naší škole jsem já,
uskuteènila Tereza Cabejšková, udìlala rozhovor s velmi
vzácným hostem této akce, se Žannou Ivanèenko.
krajská odborná konference
SMART klub, velmi inspirativní a pøedevším
Kdy se tento vzácný den udál?
pestrý program plný praktických ukázek ve
Uskuteènilo se to 21. záøí (smìje se)
výuce a odbornì zamìøených workshopù.
Jak jsi to vnímala?
No, ten den byl opravdu nároèný (smìje se již
po druhé, velmi vtipný èlovìk a také veselý),
protože jsme museli chodit po celé škole a
poslouchat rùzná videa a poznávat cizí jazyky.
Jaké jazyky jsi poznávala?
Takže byla tam italština, ruština, potom také
nìmèina, maïarština, chorvatština, bulharština a
další.
Co jsi tam vidìla?
V první øadì Mrazíka v ruštinì, Vèelku Máju v
nìmeckém jazyce, Naruta v japonštinì, Pipi
Dlouhou punèochu ve švédštinì a další si už
bohužel nepamatuji.
Co jsi dìlala po skonèení tohoto výjimeèného a
vzácného dne?
No....tak potom jsme si sedli a pili kávièku se
SMART technologie jsou plnì dotykové a
výbornì spolupracují s malými dotykovými
zákusky.
poèítaèi ­ tablety. Za nedlouho tak nebudou
Dìkuji za tento vzácný rozhovor.
muset chodit žáci do poèítaèové uèebny, ale
Tereza Cabejšková a Žanna Ivanèenko vám dìkují
tablety budou používat pøi výuce ve své tøídì.
za pozornost .
Areál komárovského mlýna na Schwaigrovì ulici byl dlouhá léta zpustlý a opuštìný. V záøí byl zbourán v souvislosti se
zamýšlenou výstavbou obchodního centra. Jeho historie zaèala pøed pìti sty lety.
V 70. letech 16. století koupil mlýn od Jiøíka Rajhradského Jan Grodecký, kanovník olomoucký a probošt kapituly kostela
sv. Petra v Brnì. Znièený a zruinovaný mlýn obnovil a opatøil koly a náhony. V dobì švédského obléhání (1643 a 1645)
byl kapitulní dvùr a mlýn vypálen. Již v roce 1646 byl obnoven provoz Švédy znièeného mlýna (poté byl pronajat).
Ètyøpodlažní podsklepená stavba s obdélníkovým pùdorysem byla tvoøena masivní obvodovou zdí a zdìným jádrem a
doplnìna døevìným skeletem, který nesl stropní konstrukce. Jedinou zøetelnou stavební úpravou z pozdìjší doby byl
prùmyslový výtah a dodateèná elektroinstalace. Obytná pøístavba nebyla s pùvodním objektem nijak spojena a relativnì
nedávno byla ještì využívána jako kanceláø èi sídlo nìjaké firmy.
V osmdesátých letech minulého století byl zasypán mlýnský náhon z Ponávky. Na jeho místech dnes stojí samoobsluha
na Lužné, pøístavba radnice MÈ a DPS na Pompové.
Mirek ujík, Emil Orel, Pavlína Výlohová
6.Mùžeme v Komárovì uvidìt volnì poštolku?
Zaèátkem øíjna 2011 na plotì kolem školy smìrem do parku
a) ne b) ne ve volné pøírodì c) ano d) nelze urèit
vznikla unikátní nauèná stezka 5 zastøešených cedulí.
7.Komu je zasvìcen kostel v Komárovì?
Pøipravili jsme pro vás anketu. Odpovìdi najdete na stezce.
a) sv. Petra a Pavla b) sv. Vavøince c) Nanebevzetí Panny Marie
1.Které øeky mají soutok poblíž Komárova?
d) sv. Jiljí
a) Svitava a Morava b) Vltava a Labe c) Morava a Sázava d)
8.Jaký živoèich nežije v Komárovì?
Svratka a Svitava
a) žralok bílý b) slunéèko sedmiteèné c) zajíc polní d) kachna
2.Co bylo pùvodnì na území Komárova?
divoká
a) hory b) bažiny c) jezera d) pláže
9.Jakou rostlinu nenajdeme v Komárovì?
3.V jakém roce byl Komárov pøipojen k Brnu?
a) sasanka hajní b) palma datlová c) rùže šípková d) sedmikráska
a) 2000 b) 1850 c) 1919 d) 1304
obecná
4.Èeský národní strom rostoucí pøed naší školou je?
10.Kdy vznikl Komárov?
a) bøíza bìlokorá b) lípa srdèitá c) buk lesní d) habr obecný
a) novovìk b) støedovìk c) pravìk­prvohory d) pravìk­druhohory
5.Nedávno si naše škola odoptovala v brnìnské ZOO 3
11.Jaké bylo pùvodní jméno osady která byla na místì Komárova?
zvíøata, jedním z nich byla?
a) Hornice b) Plužnice c) Blatnice d) Luh
a) liška polární b) ara ararauna c)š tika obecná d) ještìrka
12.Kdo dobýval Brno v 17. ­ 18. století?
perlová
a) Francouzi b) Amerièené c) Švédové d) Peršané
) 80­90­60
Ponávka pramení v lesích nedaleko obce Vranov u Brna, protéká
obcí Lelekovice a dále Údolím Ponávky do Brna. Zde protéká
jeho mìstskými èástmi Mokrá Hora, Øeèkovice a Královo Pole.
Zde vstupuje do podzemí a pokraèuje dále kanálem až k soutoku
se Svitavským náhonem a dále pokraèuje bývalým
ramenem Svitavy do Komárova, kde se vlévá do Svratky. Vodní
tok i jeho okolí je dnes v neutìšeném stavu, v nìkterých úsecích je
uložený v trubkách a velká èást je pro veøejnost tìžko
pøístupná. Proto byla sestavena komplexní studie øešící
revitalizaci vodního toku Staré Ponávky s vazbou na pøemìnu této
èásti mìsta.
V oblasti pøiléhajícího k centru bude vytvoøeno uzemí, které
nabídne nové propojení pro pìší a cyklisty mezi Svitavou a
Svratkou, úpravu vybraných bøehových partií na veøejná zelená
prostranství, zlepšení podmínek pro rekreaci a cestovní ruch ve
vazbì na vodu, umožnìní pøístupu k bøehùm a ekologické oživení
Staré Ponávky. Promìnìné uzemí bude atraktivním pro obyvatele
mìsta Brna i jeho návštìvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji
povìst mìsta ve kterém se dobøe žije.
Anna Drápalová, Jan Coural, Simona Horváthová, Dominika
Káòová, Petr Matail, Michal Mátl, Michal Mátl
3. Jakým vìkem by mìla zaèínat topmodelka:
) 14­16 let,
)16­17let,
) 13­15let
4. Jaké požadavky by mìla topmodelka splòovat?
Odpovìdi:
1c, 2b, 3a, 4 pìkná, štíhlá, chytrá, usmìvavá…
Sabina Beranová, Tereza Cabejšková, Žanna
Ivancenco
CO JSME?
Jsme airsoftový team v Brnì.
Èlenové:
Kapitán: Leon Gattermayer
Podkapitán:Emil Orel
Dále ètyøi èlenové.
Hrajeme jako team 1.rok.
Hrát jezdíme do lesa v Tuøanech.
1. Jakou výšku by mìla mít topmodelka:
) 160­170 cm,
)150­165 cm,
) 173­179cm
2. Jaké míry by mìla mít topmodelka:
) 90­80­50,
) 90­60­90,
souvisejí se znamením zvìrokruhu. Mùže mít i své koníèky a
Svìt herní zábavy pøináší neèekané možnosti nejen pro
ocenìní, což lze získat až po nainstalování urèitých dodatkù. Také
odreagování od všedních starostí, ale také rozvíjí postøeh,
lze zjistit co má rád, èi co mu vadí. Simík si vaøí, povídá, vtipkuje,
dùvtip a strategické myšlení. Sešlo se nám v redakci nìkolik
líbá, miluje, koupe, peèuje o zahrádku èi o svého chlupatého
recenzí na hry. Marcel Bartál pøinesl pìknou prezetaci hry
miláèka, apod. Tato virtuální realita se dokonale podobá
, která se nedá vložit do èasopisu.
LukᚠSvárovský si dal opravdu záležet a jeho recenze na hru
skuteènosti.
Martin Novák pøipravil recenzi hry
, která funguje na
naprosto primitivních principech. Hned první virtuální den vás
má 14 stran.
, Ivana
nevyhnutelnì èeká výstavba obydlí, pro zaèátek si nejspíš
. Cílem tìchto her je dobøe
vystaèíte se skromným výklenkem ve skále, na vzdušné (klidnì i
provázet Simíky celým jejich životem, pøièemž musíte dbát na
doslova) zámky bude èas pozdìji. Tím, co ve svìtì Minecraftu
jejich sociální a fyzické potøeby.
poskytuje bezpeèí, je svìtlo, a tak je zpoèátku dùležité si alespoò
Simík má sociální a fyzické potøeby. Mezi nì patøí jídlo,
nìjaké to hnízdeèko zaøídit.
zábava, spoleènost, potøeba WC, hygiena, energie (spánek) a
Ihned po soumraku zaènou ze všech temných zákoutí vylézat
životní prostøedí. Také má svá pøání a touhy po vzdìlání, po
kostlivci, zombíci, pavouci a jiná odpudivá havì, které hlavnì ze
bohatství, po rodinì, po pøátelích, po veèírcích, po romantice.
zaèátku nedìlá vùbec žádný problém hráèovu postavièku raz dva
Pochopitelnì má i obavy.
skolit a vysát z ní veškerý život. Naštìstí se z nakutaných kostièek
Simík mùže mít mnoho pøátel, které si postupnì získává svým
dají vyrobit i užiteènìjší vìci než kosmická loï, a tudíž se pozdìji
pøístupem k nim. Vztahy øeší podle stupnice:nepøítel, pøítel,
mùžete vydat klidnì i na noèní lov.
nejlepší pøítel, zamilovanost, láska, zasnouben (a), vdaná
Ve dne je pak svìt o poznání pøívìtivìjší a pøímo vybízí k
(ženat), popø. i nejlepší pøítel navždy. Tuto možnost lze získat
objevování neznámých konèin. Je s podivem, jak dokáže být
až po nainstalování dodatku Noèní život.
Minecraft pøekrásný, i když ve vìtšinì ohledù pøipomíná spíše
Simíci mohou být zamìstnáni v rùzných povoláních a oborech
prastaré vykopávky. Pokud nepatøíte mezi ty nejzarytìjší zastánce
a získávat urèité znalosti a schopnosti, napø.vaøení, uklízení èi
supermoderních technologií, pøinejmenším si vychutnáte vtipné
fyzièka, apod. Od toho se odvíjí úspìšnost vìtšiny aktivit a pøi
detaily jako tøeba oblaka složená z kostièek.
dobré znalosti vaøení tøeba i vìtší nabídka jídel k uvaøení.
Vzhùru k lepším zítøkùm… To je ale asi tak všechno a záleží èistì
Simík má vzpomínky, které ho ovšem ale neovlivòují, spíše
na vaší pøedstavivosti, za jak dlouho vás ono bezúèelné pokládání
jde o jeho životopis. Též má urèité vlastnosti, které dost
kostek všemožných barev a odstínù omrzí.
Jana Štìpánková zpracovala recenzi na hru
Donertová pak na
V záøí letošního roku získala naše škola 88 000 Kè z Nadaèního fondu Tesco na grant s názvem Vzdìlávání nejen pro
školáky. Nadaèní fond Tesco založila spoleènost Tesco Stores ÈR, a.s. pøedevším na podporu neziskových organizací,
které pùsobí v oblasti vìdy, výchovy a vzdìlávání nebo se specializují na rozvíjení volnoèasových aktivit a talentu dìtí a
mládeže.
Peníze z nadaèního fondu Tesco byly použity na nákup nové
interaktivní tabule s poèítaèem a dataprojektorem. Vše jsme umístili
do uèebny 1.A. Díky tomu se podaøilo zatraktivnit výuku nejen v 1.
roèníku, ale i v dalších tøídách 1. stupnì. Výuku angliètiny zde
absolvují i žáci 2. a 3. tøíd, v odpoledních hodinách je uèebna
využívána k èinnosti zájmových kroužkù.
V únoru 2012 zde zahájí svou èinnost Veselá školièka – kurz pro naše
pøedškoláky. Interaktivní tabuli využijí pøed Vánocemi také naši
senioøi, promítnou si zde fotografie ze spoleèných akcí a ve 2. pololetí tohoto školního roku pro nì žáci 7. a 8. tøíd pøipraví
prezentaci zajímavostí z historie, kultury i bìžného života naší mìstské èásti a mìsta Brna.
Uèebnu využívají naši uèitelé také k douèování dìtí, které potøebují individuální péèi. Dochází sem dìti z CVÈ Sluníèko
se svými vedoucími na nìkteré aktivity spojené s volnoèasovým vzdìláváním.
Nadaèní fond Tesco výrazným zpùsobem pomohl ke zkvalitnìní vzdìlávání a zájmových aktivit dìtí i dospìlých nejen
naší školy, ale také celé mìstské èásti.
Mgr. Jana Hanáková (øeditelka školy)
Vysázeno v programu Serif PagePlus X5.
Fotoeditor: Zoner Photo Studio 14
Pedagogický dohled: Mgr. Josef Mach
Jazyková úprava: Mgr. Pavlína Neèasová
Download

stažení