PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
DÌKUJEME VÁM ZA PODPORU NAŠICH PROJEKTÙ Helena Fuxová - zlatnictví a hodináøství Èáslav, Lékárna
Dr. Max Kutná Hora, Lékárny Herba - lékárna U divadla
Èáslav, Sy Nam Ho Praha, Unikom Kutná Hora,
Sklenáøství - Miloslav Schmidmajer Kutná Hora,
Henkel ÈR, spol.s r.o., Tanec pro život o. s. Kutná Hora,
Václav Zahradník - èalounictví Kutná Hora, Interier K
- Vìra Kalousová Kutná Hora, Øeznictví V a M Kutná
Hora, Aleš Jelínek - truhláøství Kutná Hora
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj - IOP
EU - Evropský sociální fond - OPLZZ
EU - ESF OPLZZ - Individuální projekt kraje
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR
Ministerstvo vnitra ÈR
Mìsto Kutná Hora, Mìsto Èáslav
Úøad práce Kutná Hora
Mìsto Nymburk, Mìsto Kolín, Mìsto Podìbrady
Mìsto Uhlíøské Janovice
Obec Pašinka
Nadaèní fond Slunce pro všechny
NROS - sbírkový projekt Pomozte dìtem!
Nadace Divoké husy, Nadace Dìtský mozek
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadaèní fond J&T
NESsT Europe
Øímskokatolická farnost Kutná Hora
Øímskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec
DCH Hradec Králové
Philip Morris ÈR a.s., ProVaK, v.o.s. Kutná Hora, Salon
Greta Èáslav, Superstav Zdenìk Beneš Kutná Hora,
Ing. Z.Ryšán - sdružení Termocentrum Èáslav, Stanislav
Košnar - kominictví Suchdol, Lékárna Pod Štítem Èáslav,
GEOS - Ing. Jaroslav Dvoøák Kutná Hora, Jiøí Folkman
Kutná Hora, Lékárny Herba - lékárna Santé Èáslav,
Stavební a obchodní firma DUHA Kutná Hora, Jan
Kratochvíl Kutná Hora, Vladimír Sudek - smíšené zboží
Kutná Hora, MK papír Miroslav Kárník Kutná Hora,
Doc. RNDr. Veronika Opletalová Ph.D., Radek Herold,
Doc. RNDr. Lubomír Opletal CSc., MUDr. Jiøí Balý, Aleš
Matula, Ing. Ludmila Nováková, Bc. Marie Macková,
MVDr. Josef Vencl, Anna Hylská, Luboš Hylský, František
Malík, RNDr. Robert Otruba, RNDr. Václava Otrubová,
Bc. Slávka Kunášková, Mgr. Renáta Lukášová, Markéta
Machanová, Ing. Jan Pospíšil, Hana Rathouzová, Hana
Kudrnová, RNDr. Ivo Šanc CSc., P. Bc. Th. Jan Uhlíø,
manželé Horákovi, Jaroslava Klimešová, Josef Radil,
Zuzana Dupalová, Mgr. Ondøej Knapp, Hana Plicková,
Jana Faltýnová, Jiøí Hlavinka, Pavlína Zahradníková DiS.,
p. Tvrdíková, Martin Svoboda a dárci Tøíkrálové sbírky
PODÌKOVÁNÍ MÉDIÍM
DÌKUJEME MÉDIÍM ZA ZVEØEJNÌNÉ INFORMACE
O NAŠICH SLUŽBÁCH:
Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska, Kutnohorské
listy, Èáslavské noviny, IKD - Charitní listy, Sdružení
Kutnohorsko.cz, Svoboda.info
PODÌKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKÙM
DÌKUJEME VŠEM, KTEØÍ SE ZAPOJILI DO DOBROVOLNÉ
PRÁCE V NEMOCNICÍCH, DOMOVECH DÙCHODCÙ,
PØI JAKÉKOLIV PRÁCI V CHARITÌ A V TØÍKRÁLOVÉ
SBÍRCE 2011 A 2012.
Bergmanová Pavla, Bisingerová Marie, Doubková
Kristina, Fantová Lenka, Hojdová Eva, Holý Ondøej,
Hornová Božena, Chalupová Irena, Kocman Jaroslav,
Kodìrová Jitka, Kozák Jan, Licek Zdenìk, Malíková
Anna, Hálová Markéta, Olivová Jiøina, Pfeifrová Milena,
Pražmová Marie, Radomìøská Lenka, Slavíková Anna,
Ševèíková Markéta, Váchalová Zdenka, Vránová Zdena,
Krausová Vìra, Kratochvílová Pavlína, Mikešová Valérie,
Jindrová Veronika, Dvoøáková Zuzana, Grecmanová
Božena, Knapová Karolína, Losenická Alena, p. Vrána,
Adamcová Iva, p. Horáèková, Kovaøíková Marie, Šímová
Barbora, Šímová Karolína, Truncová Jitka, p. Sovová,
Zahradníková Pavlína, Paøezová Vìra, Plicková Hana,
Pecinová Hana, Pecinová Martina, Pánková Zuzana,
Petrik Richard, Jakubcová Zdena, Keltnerová Zdena,
Otrubová Václava, Chudobová Radka, Neruda Vojtìch,
dobrovolníci z Èeské spoøitelny, skupiny studentù
Církevního gymnázia sv. Voršily, SOU øemesel Kutná
Hora, Støední pedagogické školy a Gymnázia v Èáslavi, dobrovolníci Tøíkrálové sbírky
PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
30
Živý betlém 2011
Download

Dárci a dobrovolníci 2011.pdf