PREDMET: HIDROBIOLOGIJA
TEST I a
IME I PREZIME
BR. INDEKSA
Sva pitanja nose po jedan bod, osim 21. koje nosi tri, i 22. koje nosi 7. Maksimalan broj
bodova je 30 (15, 16, 17 – šestica; 18, 19, 20 – sedmica; 20, 21, 22, 23 – osmica; 24, 25,
26, 27 – devetka; 28, 29, 30 – desetka)
1. Prvi naučni rad iz limnologije je napisao............Francois Alphonse Forel
2. Primer mahovine koja je hidrobiont Fontinalis antipyretica
3. Biološka potrošnja kiseonika je količina kiseonika koja se utroši za
razlaganje organskih materija pod uticajem aerobnih bakterija
4. Troglobionti su organizmi koji su se potpuno adaptirali i žive isključivo u
podzemnim vodama
5. Alkalitet je najveći u izvorišnom području a nizvodno se smanjuje jer se duž
toka taloži krečnjak a oslobađa ugljena kiselina
6. Vodostaj predstavlja visinu nivoa vode u onosu na neku uslovnu ravan u
datom trenutku
7. Tektonska ili kotlinska jezera su nastala radom enogenih sila, tangentnim i
radijalnim pokretima litosfere
8. Prema termičkom režimu jezera se dele na tropska, suptropska, umereno
topla subpolarna i polarna
9. Eutrofna jezera su ona koja imaju intenzivnu organsku produkciju
10. Uzročnik prolećne viremije kod šarana je vrsta Rhabdovirus caprio
11. U koralnim grebenima se može naći endolitska vrsta modroyelene alge
Mastigocoelus testarum. Ova alga fiksira atmosferski N2 pomoću heterocista i
na taj način obogaćuje oligotrofne ekosisteme koralnih grebena.
12. Šta luči modrozelena alga Microcystis aeruginosa i kakvo delovanje ima ta
supstanca luči otrov mikrocistin koji uzrokuje nekrozu i hemoragiju jetre i
gastrointestinalne smetnje
13. Kako se zove alga koja uzrokuje cvetanje vode u rano proleće (odmah nakon
topljenja leda) i boji vodu u krvavo crvenu boju u eutrofnim jezerima.
Indikator je povećane eutrofnosti jezera Oscillatoria rubescens
14. Kako se zove vrsta lišaja koji živi na vlažnim mestima i močvarama na
podlogama koje su kontaminirane teškim metalima. Smatra se da se može
koristiti za apsorpciju teških metala iz zemlje i doprinosi dekontaminaciji.
Fiksira CO2 i N2 iz okoline Geosiphon pyriforme
15. Koja se vrsta morske višećelijske alge u narodu zove morska salata a koristi
u naučne svrhe kao pokazatelj zagađenosti mora Ulva lactuca
16. Koja je razlika između holoplanktona i meroplanktona
Holoplankton celi život provodi aktivno u planktonu, uključuje jednoćelijske
alge kao što su Aristonella, Fragilaria ili Tabellaria
Meroplankton koji je povremeno prisutan u planktonu (ostali deo provodi u
sedimentu), uključuje dijatomeje kao što je Melosira
17. Emerzne biljke su one koje se ukorenjuju u dnu, dok im je stabljika izvan
vodene površine
18. Kako se zove flotantna biljka od čijih cvetova se pravi čaj za nesanicu
Nymphaea alba
19. Jezera su staništa mnogih zajednica beskičmenjaka i one su vezane za
različita staništa. Osnovna podela staništa je na zonu slobodne vode ili
limnion, pelagijal i zonu dna pedal, bental
20. Plankton je životna zajednica vodenih organizama (bakterija, gljiva, biljaka i
životinja) koji lebde nošeni pokretima vode.
21. Dominantnost (d) možemo računati po metodi Tischler-a (1948) (prema Fritz
1975, Schwerdtferger 1975) korišćenjem sledeće formule:
d=
ai
n
∑a
i =1
i
22. Opiši postupak pripreme Bacillariophyta za identifikaciju
Download

PREDMET: HIDROBIOLOGIJA TEST I a IME I PREZIME BR. INDEKSA