PREDMET: HIDROBIOLOGIJA
TEST I b
IME I PREZIME
BR. INDEKSA
Sva pitanja nose po jedan bod, osim 21. koje nosi tri, i 22. koje nosi 7. Maksimalan broj
bodova je 30 (15, 16, 17 – šestica; 18, 19, 20 – sedmica; 20, 21, 22, 23 – osmica; 24, 25,
26, 27 – devetka; 28, 29, 30 – desetka)
1. Rodonačelnik hidrobiološke škole na našim prostorima je bio…Siniša Stanković
2. Primer mahovine koja je higrobiont Calliergon giganteum
3. Juvenilne vode nastaju sintezom vodonika i kiseonika. Nastaju u procesu
hlađenja i diferenciranja žitke magme u zoni kontakta između magme i litosfere
4. Troglofili su organizmi koji mogu naseljavati i površinske biotope a mogu se naći
i u podzemnim vodama
5. Nauka koja proučava vodene tokove, postanak, osobine, promene, odlike rečne
vode, rečne režime i ćivi svet naziva se potamologija (hidrologija)
6. Vodostanje je kolebanje vodostaja u toku izvesnog perioda
7. Po načinu postanka jezera se dele na tektonska, erozivna, akumulativna, veštačka
8. Površinski osvetljeni sloj u jezerima se zove trofogeni sloj, a dublji neosvetljeni
sloj slobodne vode trofolitički
9. Distrofna jezera su siromašna u organskim materijama jer im je pH reakcija
kisela
10. Kako se manifestuje bolest “prolećna viremija šarana”
na koži riba uzrokuje otekline i čireve, škrge su blede, uzrokuje nakupljanje tečnosti
u trbušnoj šupljini, crevima, bubrezima, jetri i srcu. Obolela riba je neaktivna pa se
sakuplja na dotok vode
11. Kako se zove bakterija koja u vodenim ekosistemima pretvara CO2 u plin i
metan Methanobacterium formicium
12. Šta je karakteristično za vrstu Noctiluca scintillans (Noctinuca miliaris)
živi u morima i okeanima, najveća među protistma (2mm). Ako se hrani
planktonom koji sadrži amonijak, usled njegovog izlučivanja može biti toksična za
druge organizme. Ponekad uzrokuje cvetanje vode zvano “ red tide “.
Bioluminescentna je.
13. Kako se zove tropska alga koja kao alohtona i invazivna vrsta živi u Jadranskom
moru, a ujedno je i najveća jednoćelijska alga Caulerpa taxifolia
14. Navedite primer nižih gljiva koja parazitira na ranjenim ribama Saprolegnia sp.
15. Koja vrsta višećelijskih morskih algi ima tanke listove, spljoštena je dok je
mlada, kasnije konkavna, odrasli oblici levkasti. Površina sluzava i ima sposobnost
povećavanja elastičnosti kože Padina pavonica
16. Koja je razlika između holoplanktona i meroplanktona
Holoplankton celi život provodi aktivno u planktonu, uključuje jednoćelijske alge
kao što su Aristonella, Fragilaria ili Tabellaria
Meroplankton koji je povremeno prisutan u planktonu (ostali deo provodi u
sedimentu), uključuje dijatomeje kao što je Melosira
17. Flotantne biljke su one kojima lišće pliva po površini vode, korenje visi u
vodenom stubu ili je pričvršćeno u mulju
18. Kako se zove submerzna karnivorna biljka koja raste na močvarnim staništima,
koja potrebe za kiseonikom crpi razgradnjom proteina insekata koje hvata
specifično oblikovanim listovima Utricularia vulgaris
19. Jezera su staništa mnogih zajednica beskičmenjaka i one su vezane za različita
staništa. Osnovna podela staništa je na zonu slobodne vode ili limnion, pelagijal i
zonu dna pedal, bental
20. Bentos čine životne zajednice koje su vezane za dno
21. Konstantnost (F) se računa po metodi Tischler-a (1948) (prema Fritz 1975)
korišćenjem sledeće formule
F = 100 ×
b
a
22. Opiši metodu određivanja produktivnosti akvatičnih ekosistema
Download

PREDMET: HIDROBIOLOGIJA TEST I b IME I PREZIME BR. INDEKSA