Broj: .................../11
Dana, 30.09.2011. godine
Na osnovu odluke Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka broj UO-91 od
25.05.2011. godine, a u skladu sa ovlašćenjima iz člana 26. i 61. Statuta i odredbi Zakona o
privrednim društvima, generalni direktor društva, donosi
O D L U K U
o prodaji putničkih motornih vozila
putem prikupljanja pismenih ponuda, licitacijom ili neposrednom pogodbom
1. Prodaju se dva (2) službena putnička motorna vozila društva Autoprevoz AD Banja Luka,
koja su služila za potrebe rada Službe kontrole, kombinovanom metodom, putem
prikupljanja pismenih ponuda, eventualno licitacijom, odnosno u slučaju neuspjele prodaje
licitacijom, putem usmene pogodbe, i to :
LADA VAZ 112
Vrsta vozila
Model/tip
Reg. oznake
Broj šasije
Broj motora
Snaga motora u KW
Godina proizvodnje
Prva registracija
Registrovan do
Pređeno kilometara
Početna cijena u KM
putničko
LADA VAZ 112
872 K 844
XTA21120010032812
2112038712
66 kw / 1499 cm³
2002
22.08.2006.g.
22.08.2011.g.
383 877
2.700,00 KM
LADA 1118 1,6 i
Vrsta vozila
Model/tip
Reg. oznake
Broj šasije
Broj motora
Snaga motora u KW
Godina proizvodnje
Prva registracija
Registrovan do
Pređeno kilometara
Početna cijena u KM
putničko
LADA 1118 1,6i
222 M 681
XTA11183070075347
211141709440
60 kw / 1596 cm³
2007
30.01.2008.g.
31.01.2012.g.
348 400
6.500,00 KM
2. Javno otvaranje dostavljenih ponuda obaviće se dana 14.10.2011. godine (petak) u
12,00h, u krugu društva Autoprevoz AD Banja Luka, u ulici Bulevar srpske vojske broj 17,
Banja Luka, odnosno, u slučaju neuspjele prodaje prikupljanjem pismenih ponuda, prodaja
će se obaviti licitacijom koja će se održati istog dana sa početkom u 12,30h na istoj lokaciji.
3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica iz Bosne i Hercegovine, koji uplate depozit u
iznosu od 200,00 KM po svakom vozilu za koje se dostavlja ponuda, na poslovni račun
društva broj 565501-35000003-23 kod Bobar Banke a.d. Bijeljina sa naznakom: „Depozit za
motorno vozilo (navesti tip vozila)“ ili uplatom istog iznosa na blagajni društva, najmanje
dva sata prije otvaranja ponuda. Ponuda treba sadržavati:
Oznaku (marka i tip) vozila koje se kupuje i iznos ponuđene cijene za vozilo,
primjerak uplatnice depozita,
kopiju lične karte fizičkog lica ponuđača, odnosno ovlašćene osobe koja će zastupati pravno
lice u predmetnoj kupoprodaji,
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA ZA
KUPOVINU AUTOMOBILA na navedenu adresu društva ili ličnim dostavljanjem na protokol u
društva na navedenoj adresi, najkasnije do 10,00 časova dana 14.10.2011.godine.
-
4. Pregled vozila se može obaviti svakog radnog dana u vremenskom periodu od 08,00 do
12,00 časova i to od dana objavljivanja oglasa o prodaji, na parkingu u krugu društva
Autoprevoz AD Banja Luka, u ulici Bulevar srpske vojske broj 17, Banja Luka.
Kontakt osoba je rukovodilac službe održavanja Vujičić Goran, ing. mašinstva, lično ili
putem telefona na broj 051 306 855 lok 116 ili 065 140 322
5. Prodaja se vrši po načelu VIĐENO-KUPLJENO, bez prava naknadnih prigovora od strane
kupca, a koji se odnose na predmet kupoprodaje.
6. Pravila i tok kupoprodaje su sljedeća:
-
-
-
-
vozilo se prodaje onom licu koje ponudi najvišu cijenu za svako vozilo,
ako se pozivu odazove jedno lice i da ponudu na iznos početne cijene ili veće, isti se
proglašava pobjednikom – kupcem,
ako se za isto vozilo prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša
cijena ponude, a ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjemlicitiranjem, Komisija će proglasiti pobjednikom onog ponuđača koji je ranije dostavio
ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata protokola društva,
ukoliko nisu ispunjeni uslovi za prodaju vozila prikupljanjem odgovarajućih pisanih ponuda, u
12,30 časova nastaviće se usmeno javno nadmetanje-licitacija,
početna cijena za usmeno javno nadmetanje je 60% od utvrđene početne cijene vozila,
navedene u tački 1. ove odluke, a najmanje povećanje licitiranog iznosa je 50,00 KM,
usmeno javno nadmetanje traje maksimalo 15 minuta po svakom vozilu, nakon čega se isto
oglašava okončanim i konstatuju se pobjednici javnog nadmetanja, odnosno kupci
predmetnih motornih vozila,
ukoliko prodaja vozila putem licitacije i nakon održane licitacije bude neuspješna, odnosno
na ovaj način ne bude pobjednika, prodaja predmetnih motornih vozila se može obaviti
neposrednom pogodbom, uz uslov da visina neposredne ponude nije manja od 40% za vozilo
LADA VAZ 112 , odnosno 35% za vozilo LADA 1118 1,6i od utvrđenih početnih cijena vozila, a
navedenih u tački 1. ove odluke,
ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je u roku od sedam (7) dana
pristupiti zaključenju ugovora,
kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos ugovorene cijene u roku od sedam (7)
dana, od dana zaključenja ugovora i tom prilikom će moći preuzeti kupljeno vozilo,
troškovi poreza i troškovi oko prenosa vlasništva padaju na teret kupca,
ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju ugovora, uplaćeni
iznos depozita mu se neće vratiti, a ugovor će biti ponuđen slijedećem najpovoljnijem
ponuđaču,
učesnicima u predmetnom postupku kupoprodaje čije ponude nisu prihvaćene, uplaćeni
iznos depozita iz tačke 3. ove odluke, se vraća uplatom na račun naveden u ponudi ili
isplatom na blagajni ukoliko je ista izvršena uplatom na blagajni društva i to u roku od
sedam (7) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno odrćavanja licitacije.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista se ima objaviti u jednom od dnevnih listova
Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i oglasiti na Oglasnoj ploči društva, s tim da i
nakon objave, društvo Autoprevoz AD Banja Luka zadržava pravo da prihvati ili odbije
ponude, obustavi ili poništi prodaju predmetnih motornih vozila u bilo kojoj fazi, sve do
trenutka uplate kupprodajne cijene.
Direktor
.......................................
Mr Dragoslav Mihajlović
Download

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО - Autoprevoz, Banja Luka