INTERVJU ZA RADIO BOBAR
NATAŠA PALAVESTRA, prof. italijanskog i ruskog jezika
Jedan od jezika koga u okvirima Agencije Cerovac polaznici sa velikim zadovoljstvom pohađaju je
italijanski, trenutno peti svjetski jezik, a često nazivan i jezikom umjetnosti i literature.
•
Koliko dugo već postoje kursevi italijanskog jezika u Vašoj školi?
Praktično već od samog njenog osnivanja. Između ostalog, ove godine obilježavamo 10-godišnjicu
uspješnog, plodnog rada i saradnje sa našim polaznicima, na zajedničko zadovoljstvo. U saradnji sa
Italijanskim kulturnim centrom i Filološkim fakultetom u Banjaluci organizujemo kurseve za sve
uzraste, kako za djecu tako i za odrasle, od opštih pa do usko stručnih, konverzacijskih i individualnih.
•
U kojoj mjeri se metodologija razlikuje od metodologije učenja engleskog jezika?
Iskreno, sama metodologija rada je veoma slična. Naime, naš program je vrlo jednostavan, a
temelji se na tome da vas želimo edukovati, ne samo po pitanju jezika, već kulture i običaja u Italiji.
Važno nam je da se na časovima polaznici osjecaju opušteno, a opet sigurno u praktičnoj primjeni
odnosno svakodnevnom korištenju samog jezika. Tome doprinosi i broj polaznika u grupi, do 8 učenika,
što svakako omogućava veću interakciju predavača sa samim polaznikom i prilagođavanje programa
prije svega uzrastu, sferama interesovanja, njegovim zahtjevima i potrebama. Rezultat svega je, naravno,
sistematično i lagano ovladavanje jezikom.
•
Raznolikost polaznika je vjerovatno i presuđujuća u odabiru nastavnog programa,
udžbenika i pratećeg nastavnog materijala ?
Naravno, naime, u skladu sa opštim tendencijama u učenju jezika, a vezano za Zajednički
evropski okvir, čiji nivoi, od početnog A1 do završnog C2, podrazumijevaju ovladavanje jasno
determinisanim jezičkim strukturama, u nastavi koristimo literaturu preporučenu od strane samih
univerziteta u Italiji koji su specijalizovani za predavanje italijanskog kao drugog stranog jezika, a u
izdanju renomiranih izdavačkih kuća iz Italije kao sto su: Alma edizione, Ediligua, Guerra edizioni i dr.
Njihovi udžbenici, pogotovo u skorije vrijeme praćeni su sa optičkim diskovima (CD ili DVD). Time je
samom polazniku, pored neizostavne uloge predavača, omogućeno da, samostalno kod kuće, ponovi
neke elemente budući da je najveći broj njih rađen po principu autokorekcije.
•
Vaše kolege u ranijim emisijama su govorile o Cambridge ispitima i njihovim
međunarodno priznatim diplomama koji verfikuju nivo poznavanja jezika. Da li vezano za
italijanski postoje ispiti sličnog tipa?
Naravno, u okviru Agencije za sve naše polaznike koji žele svoje znanje verifikovati na
međunarodnom nivou, organizovani su kursevi usmjereni ka pripremanju za sticanje sertifikata iz
2 italijanskog jezika (Italiano L2), kojima se potvrđuje stepen jezičke kompetencije u svim jezičkim
vještinama: čitanje, slušanje, pisanje i govor .
Djeci i srednjoškolcima u uzrastu od 13 do 18 godina omogućeno je polaganje za Sertifikate
CELI Adolescenti - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (Univerzitet za strance u Peruđi) i
PLIDA Juniores Društva Dante Aligijeri u Firenci počev od nivoa A1 do C1, dok odrasli polaznici pored
već pomenutih sertifikata CELI I PLIDA nivo jezičke kompetencije mogu verifikovati i polaganjem
nešto popularnijih CILS ispita - Certificazione di italiano come lingua straniera Univerziteta za strance u
Sijeni za sve nivoe od A1 do C2. Ovi ispiti se administriraju od strane Italijanskog kulturnog centra u
Beogradu i Filoloskog fakulteta u Banja Luci te otuda i naša saradnja sa njima.
•
Da li se radi o certifikatima samo opšteg jezika ili i stručnog?
To su certifikati iz opšteg poznavanja jezika, ali svakako poput BEC ispita iz engleskog jezika postoje i
CIC ispiti (Certificato di italiano commerciale), Certifikati poslovnog italijanskog jezika Priprema za
njihovo polaganje ima za cilj osposobljavanje polaznika za uspješnu komunikaciju u međunarodnom
poslovnom kontekstu .
•
Pored italijanskog jedan od jezika koji u novije vrijeme postaje sve popularniji je i ruski.
U kolikoj mjeri je prisutno interesovanje za ovaj nam bliski slovenski jezik?
Savremeni ekonomski i tržišni tokovi poslednjih godina ovaj jezik su učinili privlačnim za učenje u
velikom broju zapadno-evropskih zemalja te tako i kod nas. Prateći te tokove naša Agenija omogućava
učenje jezika za sve one koji eventualno žele obnoviti svoje već postojeće znanje ili pak po prvi put
započeti sa učenjem ovog vrlo nam bliskog jezika uz osvrt na bogatu rusku baštinu i kulturu i naravno,
književnost.
•
Pretpostavljam da pored opštih organizujete i uže stručne kurseve?
Naravno, svi naši kursevi su vezani za Zajednički evropski okvir. Rukovodeći se tim opšti
kursevi ruskog imaju za cilj ovladavanje konverzacijskim vještinama što znači uspješno prevladavanje
inhibicija i rješavanje straha od komunikacije i sposobnost snalaženja u svakodnevnim situacija u
kojima im je poznavanje jezika neophodno ili jednostavno provesti kvalitetno i zabavno vrijeme učeći
strani jezik.
Kursevi poslovnog ruskog jezika su za sve one poslovne ljude koji žele neposredniju verbalnu ili
pisanu komunikaciju sa svojim poslovnim partnerima. Ovdje se uči upotreba jezika za širi obim
poslovnih situacija, kao što su predstavljanje firme i proizvoda, ugošćavanje klijenata, sastanci,
pregovori, razni pisani izvještaji i poruke, a namijenjena je stručnjacima raznih profila od pravnika,
ekonomista, ljekara i dr.
•
Da li po završetku kursa polaznici doijaju uvjerenje o nivou stečenog znanja ili eventualno
neki međunarodni certifikat?
3 Svi nasi polaznici po završetku kursa bilo kog jezika u okvirima naše Agencije polažu školski ispit i
time dobijajau sertifikat škole, ali polaznici se mogu i pripremati za polaganje međunarodno priznatih
TRKI ispita za sve nivoe (Тест русского как иностарнного языка) pod okriljem Univerziteta u Moskvi
ili Sankt Peterburgu.
•
Da li ostvarujete saradnju sa nekim od tih univerziteta?
Sa njima direktno ne, ali sa Rudskim domom u Beogradu koji ujedno i administrira pomenute TRKI
ispite da. U saradnji sa njima a uz koristenje udzbenika izdavačke kuće Zlatoust iz Moskve čiji su
programи zasnovani na Zajedničkom evropskom nasi polaznici dinamikom optimalnom za učenje
lagano ovladavaju stranim jezikom, a pritom se I zabavljaju u ugodnoj atmosferi naše agencije.
•
U vise navrata ste akcenat stavili na ugodnu atmosferu I opustenost u ucenju jezika kao I
osvrt na elemente jednog stranog jezika. Zasto?
Poznavanje jednog jezika svakako podrazumjeva I poznavanje njegove kulture istorije. Svjesni toga
cesto u toku trajanja kurseva organizujemo veceri filma ili poezije u kojima nasi polaznici imaju priliku
da osjete velicinu kulturne I istorijske bastine ovih jezika, prosirujuci time svoja opsta znanja I kulturu.
Download

Intervju sa Natašom Palavestrom, prof. italijanskog i