Petak, 14.12.2012.
15:00-17:00
Registracija učesnika
17:00-17:30
Otvaranje Skupa i pozdravna reč organizatora
17:00-17:45
Prezentacija knjiga
17:45-18:15
Uvodna izlaganja
Radno predsedništvo: Goran Nedović, Goran Stojićević, Snežana Radovanović,
Marinela Šćepanović
Goran Nedović, Srećko Potić, Maja
Nedović
Savremeni pristupi i problemi u specijalnoj
edukaciji i rehabilitaciji
Goran Stojićević
Savremeni koncept profesionalnog razvoja
zaposlenih u obrazovanju
Aleksandra Urošević, Milka
Kovačević, Snežana Radovanović
OŠ “ Sveti Sava“, Šabac – istorijat, misija i
vizija
Poster prezentacije
18:15-19:00
Nebojša Nikolić, Tanja Nikolić,
Mirza Ramičević, Minela Kerla,
Nevena Račić
Mirjana Japundža-Milisavljević,
Aleksandra Đurić-Zdravković, Sanja
Gagić
Aleksandra Grbović, Ksenija
Stanimirov, Branka Jablan
Svetlana Tanacković, Srđan
Smiljanić, Milica Šović
Vesna Đurek
Renata Škrbić, Špela Golubović, Nina
Brkić
Elisaveta Vržaleva
Marta Dedaj
Branka Savović, Mira Jovanović,
Biljana Banović
Vesna Vasić, Biljana Koldan, Jasmina
Štrbac
Biljana Koldan, Vesna Vasić, Jasmina
Štrbac
Đurđica Ivančić
Vladana Mulić, Dubravka Janić
Vesna Lazić
Rana detekcija i prevencija dekoncentracije
dece
Forsirana rekognicija kod dece s lakom
intelektualnom ometenošću
Procena spremnosti dece sa problemima u
vizuelnoj percepciji za polazak u školu
Stilovi učenja učenika sa ometenošću u
srednjoj školi
Šest šešira za razmišljanje kod učenika s
intelektualnim teškoćama
Uticaj socio-ekonomskih faktora na kvalitet
života adolescenata sa oštećenjem sluha
Inkluzija u praksi. Studija slučaja - iskustva iz
prakse
Individualni obrazovni plan multidisciplinarni pristup
Jedan osvrt na stavove naših vaspitača prema
inkluziji u vrtićima
Aktuelnosti u edukaciji dece sa smetnjama u
razvoju u specijalnoj školi
Potencijal specijalnih škola kao resursnih
centara
Pokazatelji kvalitete inkluzivne osnovne škole
Stanovanje uz podršku za osobe sa
intelektualnom ometenošću
Prezentacija projekta „Moj Pinokio u
inkluzivnom vrtiću“
Mira Jovanović
Snežana Jovanova-Mitkovska
Slavica Marković, Dragana Pašćan
Jovan Marković, Milica Božić
Srećko Potić, Milena Milićević,
Marinela Šćepanović
Miloš Đorđević, Nebojša Macanović,
Jelena Radosavljević, Goran
Stojićević, Dragana Đurić
Marinela Šćepanović, Sanela
Slavković
Sanja Geratović, Vesna Radovanović,
Jelena Sovrlić
Marina Radić-Šestić, Biljana
Milanović-Dobrota
Biljana Milanović-Dobrota, Marina
Radić-Šestić
Vladimir Mentus
Marija Trajkov, Dragana Kljajić,
Sanela Pacić
Jelena Vrcelj, Dolores StegićCoglievina
Vladimir Ilievski
Bojana Mastilo, Ivana Zečević,
Andrijana Pavlović
Sandra Ilanković
19:00-20:00
Edukacija personalnih asistenata i pružanje
usluga osobama sa smetnjama u razvoju
Inkluzivna praksa predškolskog vaspitača
Servis za podršku asistivnim tehnologijama u
inkluzivnom procesu
Radni centar
Barijere i teškoće pri zapošljavanju osoba sa
invaliditetom
Osvrt na stavove poslodavaca prema
zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Servisni/resursni centri – izazovi, prednosti i
problemi
Radionice primenjenog pozorišta za gluve i
nagluve učenike srednjoškolskog uzrasta
Uticaj komunikacije osoba sa intelektualnom
ometenošću na socijalne interakcije u radnoj
sredini
Samoefikasnost na praktičnoj nastavi kod
učenika sa lakom intelektualnom ometenošću
Regresivni model finansiranja pomoći osoba
sa invaliditetom u Srbiji
Podrška porodicama dece obolele od cistične
fibroze
Primjena senzorne integracije kod učenika sa
sniženim intelektualnim funkcioniranjem
Vaninsticuionalna zaštita dece sa mentalnim
smetnjama u razvoju u Republici Makedoniji
Socijalna kompetencija osoba sa invaliditetom
Rani psihomotorni razvoj deteta nakon
porođaja forceps tehnikom
Danijela Krstić, Iva Šarac, Suzana
Igra u nastavi za decu ometenu u
Miković
intelektualnom razvoju
Iva Šarac, Danijela Krstić, Suzana
Art terapija kao vid tretmana dece
Miković
sa smetnjama u razvoju
Milena Milićević, Srećko Potić, Sanja Psihološke teškoće osoba sa cerebralnom
Dutina, Sanela Pacić
paralizom u odraslom dobu
Danka Krstić, Milena Milićević
Faktori odabira igara i igračaka za decu sa
višestrukom ometenošću
Slavica Dimitrijević, Ljubica Aničić
Usmeravanje osećanja ljutnje i besa dece sa
cerebralnom paralizom kroz nastavu fizičkog
vaspitanja
Sanja Gagić, Mirjana JapundžaStruktura porodice, akademska i kreativna
Milisavljević
postignuća dece s lakom intelektualnom
ometenošću
Aleksandra Maksimović
Savremena tehnologija kao podrška u
obrazovanju učenika sa dodatnim
obrazovnim potrebama
Koktel dobrodošlice
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-13:00
13:00-14:00
Sesija 1
Sala: Biblioteka
Saša Delić
Uticaj karakteristika zaposlenika ustanova za
osobe sa intelektualnom ometenošću na
pojavu sindroma profesionalnog sagorevanja
Aleksandra Jovanović-Magyar
Ispitivanje stepena sindroma sagorevanja kod
vaspitača
Aneta Martinovska, Nataša
Nivo empatičnosti i altruizma studenata
Stanojkovska-Trajkovska, Risto
specijalne edukacije i rehabilitacije iz Skoplja
Petrov
Dejan Kozić, Irena Vanić, Bojana
Model organizacije civilnog društva
Mišković, Dušan Janjanin
kao pružaoca podrške u lokalnoj zajednici
Snežana Senji, Smilja Komluški
Tolerancija i prosocijalnost-imperativ
udruženja „Naša kuća“
Otilia Velišek-Braško, Nino
Sportske aktivnosti dece i omladine sa
Manojlović
smetnjama u razvoju
Goran Petković
Deinstitucionalizacija doma Kulina
Jasna Nikolić
Mala domska zajednica
Slaviša Sorak
Projekat „Porodica i za mene“
Goran Rojević, Milena Beočanin
Deinstitucionalizacija u praksi
Sanja Selimović, Amila Mujezinović, Eswimming i iLearn projekti za podršku osoba
Stanko Blatnik
sa invaliditetom iz programa celoživotnog
učenja
Svetlana Glavinić
Predah nega za decu sa smetnjama u razvoju
Nenad Glumbić, Mirjana Đorđević,
Osobe sa intelektualnom ometenošću u ulozi
Bojana-Konsuelo Talijan
seksualnih prestupnika
Nikola Petković, Marina Višnjić,
Zaštita dece od seksualnog zlostavljanja na
Ana Čavić
Internetu
Sonja Banjac, Sonja Milojević
Emocionalna inteligencija maloletnih
prestupnika
Pauza za osveženje
Sonja Milojević, Sonja Banjac
Psihološke intervencije u prevenciji i
tretmanu maloletničkog prestupništva
Mila Beljanski, Otilia Velišek-Braško Grupni rad sa mladima koji imaju izrečenu
vaspitnu meru pojačan nadzor organa
starateljstva – vizura mladih
Diskusija
Radionica
Nebojša Nikolić, Mirza Ramičević
Unapređenje profesionalne samosvesti
Pauza za ručak
Subota, 15.12.2012.
08:00-09:00
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
Registracija učesnika
Sesija 2
Sala: Kongresna sala
Ivanka Pejić
Značaj i organizacija sustava rane intervencije
za djecu s poremećajem iz autističnog spektra
- primjer dobre prakse
Mirjana Stakić
Govorne vežbe i rana detekcija govornih
grešaka i govornih poremećaja
Jelena Tapušković, Mira Stevanović
Primena procene u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
Slavka Nikolić, Mirjana Savić, Jelena Razvoj reči na ranom uzrastu dece sa
Petrović
oštećenim sluhom
Radmila Zeba
Djeca s govornim poremećajima i njihov
status u društvu
Stefanija Pešić, Snežana Nikolić,
Lateralizovanost kao kulturološko nasleđe
Snežana Ilić
Stefanija Pešić, Snežana Nikolić,
Utvrđivanje determinanti od značaja za
Snežana Ilić
pisanje dece predškolskog uzrasta
Anita Kovačić, Marina Milivojević,
Fizička oštećenja kod osoba sa motoričkim
Fadilj Eminović
poremećajima
Ivana Sretenović, Gorana ŠaracProcena motoričkog razvoja kod dece sa
Marić, Snježana Kojić, Dijana Vila
smetnjama u razvoju
Dušica Jokić, Radmila Nikić, Fadilj
Efekti učenja na grafičkim crtežima kod dece
Eminović
sa cerebralnom paralizom
Gorana Šarac-Marić, Ivana
Procena brzine izvođenja pokreta kod dece sa
Sretenović, Dijana Vila
različitim stepenom intelektualne ometenosti
Daniela Tamaš
Mogućnosti prognoze ishoda autističnog
poremećaja
Miodrag Stošljević, Milosav
Dermatoglifske karakteristike digitoAdamović, Vojislav Todorović
palmarnog kompleksa kod Retovog sindroma
Jasna Daragan-Saveljić, Jasmina
Milašinović, Miloš Saveljić
Ivana Vučković
Novi pristupi u detekciji problema i
poremećaja u ponašanju kod dece
Sistematski skrining emocionalnih i
bihejvioralnih poremećaja kod dece u
osnovnoj školi: specijalnopedagoški model
procene i intervencije
Pauza za osveženje
Jasmina Milašinović, Jasna Daragan- Mogućnosti rane procene i kratke intervencije
Saveljić, Dragoljub Jovanović, Miloš
u bolestima zavisnosti kod mladih
Saveljić
Ana Nikolić
Interpersonalni odnosi dece sa
intelektualnom ometenošću
Miroslava Kojić, Zagorka Markov
Likovna kreativnost dece iz hraniteljskih
porodica
Monika Mićević-Tabakov
Tipovi grešaka u usvajanju drugog jezika u
uslovima sredinskog bilingvizma
Diskusija
Pauza za ručak
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
Sesija 3
Sala: Učionica
Smiljana Kojić-Grandić
Pluralizam diskursa inkluzivnog procesa
Miroslav Kuka, Jasmina Madžgalj,
Kompatibilnost novih obrazovnih
Ildiko Đokić
strukturiranja sa inkluzivnim obrazovanjem i
vaspitanjem
Sanijela Brusin, Olgica Bradaš
Dete sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom
vrtiću – primer dobre prakse
Draginja Zupanc, Tamara Bukelić,
Inkluzivna praksa - uloga defektologaBrankica Gligorin, Ljiljana Bajić,
vaspitača
Valerija Prokić, Svetlana Tatić,
Snežana Ristivojević, Jelena Mićić,
Dragana Stojanović, Marija
Horvatin-Rakić
Velimir Kozarev
Podsticanje likovne kreativnosti u radu sa
decom sa smetnjama u razvoju
Dragana Stojanović, Marija
Strategija razvoja inkluzivne prakse u
Horvatin-Rakić
predškolskoj ustanovi
Mirjana Simić, Natalija Jocić
Inkluzija u osnovnoj školi
Ljubica Pavlović
Kompetencije nastavnika za inkluzivno
obrazovanje
Zlatko Bukvić
Inkluzija učenika s teškoćama u osnovnoj
školi: percepcija i spremnost učitelja
Raisa Cvetković
Model obrazovanja na daljinu u inkluzivnoj
nastavi
Tanja Stankova
Stavovi i mišljenja nastavnika i roditelja o
trenutnoj inkuziji učenika sa posebnim
obrazovnim potrebama u redovnim školama u
Skoplju
Svetlana Kalabić, Sanja Kalaba
Mišljenje studenata o inkluzivnom
obrazovanju
Gordana Pavlović, Branislava Oljača Vaspitanje i obrazovanje dece sa smetnjama u
razvoju. Studije slučaja - iskustva iz prakse
Stanko Blatnik, Sanja Selimović,
Procjena kvalitete odgojno-obrazovnog
Amila Mujezinović
sistema učenika sa posebnim potrebama
Svetlana Mioković-Tomeska,
Inkluzija deteta sa Down sindromom
Gordana Todoroska-Zdravkova
Pauza za osveženje
Zagorka Markov, Miroslava Kojić
Individualni obrazovni plan i njegova primena
u praksi
Violeta Petković
Stavovi i mišljenja učenika o primeni
individualnih obrazovnih planova za decu sa
posebnim potrebama u obrazovanju i
vaspitanju
Mirjana Jeftović, Živorad Milenović
Primena modela interaktivne tandemske
inkluzivne nastave u nastavi Svet oko nas u
mlađim razredima osnovne škole
Živorad Milenović, Mirjana Jeftović
Primena modela grupnog rada u obrnutom
dizajnu u nastavi Svet oko nas u mlađim
razredima osnovne škole
Tatjana Grumić, Milena KarovićPrimena magične računaljke u nastavi i
Banjac
defektološkom tretmanu
12:40-12:50
13:00-14:00
Svetlana Karić
14:00-14:10
Zorana Radovanović
14:10-14:20
Mira Stevanović, Jelena Tapušković
14:20-14:30
14:30-14:40
Vojislav Todorović, Milosav
Adamović, Miodrag Stošljević
Radmila Stojkovska-Aleksova
14:50-15:00
Magdalena Dimkova-Velevska
15:00-15:10
15:10-15:20
Ana Đorđević, Dragana Mitrović,
Neda Bruzulović, Aleksandra
Vuković
Nedeljka Ložajić
15:20-15:30
Bogoljub Radovanović
15:30-15:40
Nebojša Nikolić, Mirza Ramičević,
Tanja Nikolić, Minela Kerla
Renata Kos, Gordana Labaš, Natalija
Luić, Blaženka Maltar, Ines Žukina
15:40-15:50
15:50-16:20
16:20-16:30
16:30-16:40
16:40-16:50
16:50-17:00
17:00-17:10
17:10-17:20
17:20-17:30
17:30-17:40
17:40-17:50
17:50-18:30
14:00-14:10
Promocija zdravlja u predškolskoj ustanovi
Pauza za ručak
Stavovi učenika i roditelja o kvalitetu nastave
u srednjoj školi
Asistivna tehnologija - nastava, komunikacija,
vežbanje
Asistivne tehnologije u radu sa višestruko
ometenom decom
„Otvorete gi prozorcite“ - uloga servisne
službe u procesu inkluzivnog obrazovanja
Asistivna tehnologija - instrument za najbolje
obrazovne mogućnosti
Asistivna tehnologija u funkciji edukacije i
rehabilitacije dece i odraslih sa smetnjama u
razvoju
Bibliotečke usluge korisnicima oštećenog vida
u Narodnoj biblioteci Srbije
Porodica deteta sa smetnjama u mentalnom
razvoju. Stavovi i emocionalne reakcije prema
ometenoj deci
Mentalitet kao faktor prijemčivosti za
saradnju roditelja dece sa teškoćama u razvoju
Projekat „Zajedno možemo više“
Diskusija
Pauza za osveženje
Sesija 4
Sala: Učionica
Mirjana Jovanović, Jasna Jančić,
Kvalitet života osoba sa invaliditetom i ljudska
Svetlana Slavnić, Vedrana Milićprava
Rašić
Goran Nedović, Sanja Trgovčević,
Povrede kao uzrok umanjenog kvaliteta života
Lidija Medenica
starih osoba
Marija Cakić, Vladimir Trajkovski
Svakodnevni život mladih sa invaliditetom u
Republici Makedoniji
Sanja Trgovčević, Goran Nedović,
Socijalne interakcije i društvena uključenost
Vojin Vidanović
starih osoba sa invaliditetom
Edina Šarić, Senad Mehmedinović,
Funkcionalne i psihosocijalne karakteristike
Lejla Matović, Sanja Selimović,
osoba treće životne dobi
Stanko Blatnik
Lidija Penko
Sva djeca odrastu pa i ona s autizmom
Jelena Petrović, Mirjana Savić,
Profesionalana rehabilitacija osoba sa
Slavka Nikolić
invaliditetom
Emilija Spasojević, Jelica Petrović,
Uloga stručnih radnika u preduzećima za
Emin Golubović
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba sa invaliditetom
Diskusija
Sesija 5
Sala: Kongresna sala
Aida Rizvanović, Dženan Skelić
Primjena modela za planiranje brige Davida
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-14:50
14:50-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00
16:00-16:10
16:10-16:30
16:30-16:40
16:40-16:50
16:50-17:00
17:00-17:10
17:10-17:20
17:20-17:30
17:30-17:40
17:40-17:50
17:50-18:20
18:30-19:00
Brandona kod djece sa smetnjama u razvoju
Neda Milošević, Dragan Čauševac,
Postupci u korekciji poremećaja i smetnji
Mirna Zelić
govora primenom Safa sistema
Mila Veselinović, Renata Škrbić,
Rehabilitacija glasa i govora posle totalne
Gordana Mumović, Vesela Milankov laringektomije primenom vokalne proteze
Milica Mandić, Valentina Miković
Augmentativna i alternativna komunikacija
Sanja Batić, Valentina Baić, Daniela
Razlike u prepoznavanju značenja facijalnih
Vrhovac
ekspresija od strane čujućih i slušno oštećenih
osoba
Amra Imamović
Uloga kreativnih radionica u socijalizaciji
djece s teškoćama u razrednim okruženjima
Ivana Stajković, Slađana Petrović
Uloga NVO u razvijanju socioterapijskog
modela u radu sa osobama sa smetnjama
Naira Jusufović, Izet Pehlić, Anela
Muzika u radu sa djecom sa mentalnom
Hasanagić
razvojnom teškoćom
Barbara Kopačin
Terapija muzikom i uključenje gluhe i nagluhe
djece u redovnu osnovnu školu
Marina Krstić
Značaj multisenzorne stimulacije u procesu
rehabilitacije kod osoba sa smetnjama u
razvoju
Dragana Kovačević , Svetlana
Polisenzorna stimulacija u radu sa decom
Popović, Vera Tošić, Mirjana
predškolskog uzrasta sa višestrukim
Pavlović, Dragana Popović
smetnjama
Marija Cvijetić
Komplementarni oblici tretmana kod osoba sa
autizmom
Danijela Đukić, Tatjana Cakić
Terapija senzorne integracije kao sastavni deo
uspešnog tretmana dece sa autizmom
Pauza za osveženje
Sandra Skendžić, Danijela Đukić
Igra kao sastavni deo uspešnog tretmana dece
sa autizmom
Biljana Vujasin
Integralna metoda u radu sa roditeljima dece
sa smetnjama u razvoju
Marija Zulić
Joga za osobe sa invaliditetom
Alenka Fidler, Branko Ravnak
Koristi terapeutskog ronjenja kod osoba sa
smetnjama u razvoju
Daniela Tamaš
Dnevni boravak za osobe sa autizmom
u okviru ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom
Sadu: put ka socijalnoj inkluziji
Milijana Stojanović, Marina
Saradnja ustanova za dnevno zbrinjavanje sa
Vidojević, Tatijana Gavrilović
porodicom osoba sa smetnjama u razvoju
Mirjana Đorđević, Nenad Glumbić,
Bojana-Konsuelo Talijan
Specijalizovano hraniteljstvo kao alternativni
oblik smeštaja osoba sa intelektualnom
ometenošču
Andrijana Blaževska, Nataša
Stanovanje uz podršku u Republici
Stanojkovska-Trajkovska, Risto
Makedoniji kroz primer stambenih jedinica u
Petrov
Negotinu
Diskusija
Završa diskusija, donošenje zaključaka i zatvaranje Skupa
Download

Petak, 14.12.2012.