III stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u
edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“
Smederevo, 28-30. novembar 2014. godine
PROGRAM
Petak, 28.10.2014.
16:00-17:30
17:30-17:50
17:50-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-19:15
Registracija učesnika
Otvaranje Skupa i pozdravna reč organizatora
Prezentacija Zbornika rezimea
Plenarno predavanje
Goran Nedović, Ivana Sretenović,
Preventivno-korektivni rad u osnovnoj školi
Srećko Potić
Predstavljanje knjige
Edina Kuduzović, Alma Omeragić
Edina Šarić: Treća životna dob
Poster prezentacije
Moderator: prof. dr Goran Nedović
Mirjana Japundža-Milisavljević,
Tehnička pismenost i vizuelno pamćenje kod
Aleksandra Đurić-Zdravković, Sanja
učenika s lakom intelektualnom ometenošću
Gagić
Gordana Laštovička-Medin
Misfit minds: Different minds and technology
revolution
Sandra Ilanković
Povezanost postnatalne hipotonije sa
psihomotornim razvojem dece predškolskog
uzrasta
Milena Milićević, Danka Krstić,
Porodični kvalitet života dece i adolescenata
Dragana Jakovljević
sa cerebralnom paralizom
Aleksandra Đurić-Zdravković,
Dominantnost tipa prosocijalne regulacije
Mirjana Japundža-Milisavljević,
učenika s lakom intelektualnom ometenošću
Sanja Gagić
u odnosu na školski uzrast
Milena Milićević, Sanja Trgovčević,
Participacija dece sa cerebralnom paralizom u
Slađana Milosavljević
kućnom okruženju – učestalost uključivanja
Gordana Laštovička-Medin
New pedagogical approach: Drama and
choreography as meeting point for math,
science, art and free movement in autistic
mind
Suzana Miletić
Toaletni trening kod dece sa autizmom
Jelka Popovac
Terapijski efekat kod psihosomatskih stanja
Miloš Vasiljević, Silvia Gladić
Terapija umetnošću u radu sa osobama sa
motoričkim poremećajima
Darko Ratković, Želimir Dragić
Teorijske osnove i veze Orf muzikoterapije i
inkluzivne razredne nastave
Predrag Nikić, Marija Zulić
Doprinos joge kvalitetnijem životu i socijalnoj
Ana Roknić, Jelena Jovanović, Nataša
Biorac
Jelena Jovanović, Ana Roknić, Nataša
Biorac
Mirjana Stevanović, Jelena
Tapušković
Ivana Mitrović, Olja Đorđević
Snežana Maravić, Milana Kosanović,
Vesna Gavrić
Gordana Čolić, Marija Jelić
Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
Mirjana Đorđević, Milica ĐurićJovičić, Stanko Nikolić, Olivera
Nikolić, Boško Nikolić
Lidija Nikolić Novaković
19:15-20:30
inkluziji osoba sa dijagnozom osteoporosis
imperfecta
Hipoterapija kao savremeni oblik tretmana u
specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
Istorijat hipoterapije kao savremene metode u
specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
Matematika (ni)je bauk:
Pomoćne tehnike i asistivna tehnologija u
nastavi matematike
Didaktička sredstava za gluve i nagluve
učenike u inkluzivnoj nastavi na časovima
srpskog jezika
Svim ljudima je mesto u zajednici
Nivo obrazovanja roditelja i semantička
sposobnost dece sa specifičnim jezičkim
poremećajem
Works with adults with mental retardation in
occupational therapy workshops in Poland
Komunikator za osobe sa poremećajem
autističkog spektra – prikaz aplikacije
Psihomotorna reedukacija dece sa složenim
smetnjama i težim intelektualnim
problemima u osnovnoj školi
Vasilije Baloš, Maja Marić, Milunika
Auditivna pažnja dece iz kategorije lake i
Petrović
umerene intelektualne ometenosti u osnovnoj
školi
Milka Milovanović Minić, Nelica
Socijalna integracija osoba sa intelektualnim
Marković, Suzana Miković
teškoćama
Mirjana Đorđević, Nenad Glumbić
Koliko su odrasle osobe sa umerenom
intelektualnom ometenošću uspešne u
rešavanju zadatka „Obmanjujući predmet“?
Biserka Jakovljević
Primena aromaterapije u dnevnim boravcima
za decu sa smetnjama u razvoju
Koktel dobrodošlice
Subota, 29.11.2014.
Sesija 1 - Sala A
Moderator: prof. dr Goran Nedović
09:00-09:10
Bojana-Konsuelo Talijan, Mirjana
Đorđević
09:10-09:20
Mirjana Tomić, Isidora Korać,
Slađana Milenković
Stavovi prema socijalnoj inkluziji dece sa
intelektualnom ometenošću – uticaj uzrasta i
radnog iskustva
Uključivanje dece sa smetnjama u razvoju
predškolskog uzrasta u vaspitne grupe iz ugla
budućih vaspitača
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
Ljiljana Šimpraga
Identifikacija faktora koji utiču na
formiranje stavova nastavnika srednjih
škola prema inkluziji
Dragana Mraković
Stavovi učenika srednje škole prema
vršnjacima sa motoričkim poremećajima i
njihovom inkluzivnom obrazovanju
Ivana Sretenović, Marija Marković,
Stavovi roditelja dece tipične populacije
Marina Milivojević, Anita Kovačić,
prema inkluzivnom obrazovanju dece sa
Tamara Rodić
smetnjama u razvoju
Igor Milanović
Značaj skrininga sluha i rane detekcije
kohlearnog oštećenja kod novorođenčadi u
surdo-audiološkoj praksi
Snežana Ilić, Snežana Nikolić,
Praćenje i provera razvojnog statusa dece kao
Predrag Veljković
pristupi u identifikaciji smetnji/kašnjenja u
razvoju
Nataša Buha, Milica Gligorović
Razvojne sposobnosti dece mlađeg školskog
uzrasta
Marta Dedaj
Uloga vaspitača u ranoj intervenciji
Nemanja Mitrić, Biljana Arsenović,
Najznačajnija pedagoška i metodička uporišta
Željka Mirković
uključivanja djece sa posebnim potrebama u
predškolske grupe
Smiljana Kojić Grandić, Miroslava
Predškolska deca sa smetnjama u razvoju u
Kojić, Zagorka Markov
redovnom vrtiću – vršnjački odnosi i vršnjačka
podrška
Nikola Markov
Praćenje i dokumentovanje razvoja i
napredovanja predškolske dece sa smetnjama
u razvoju u redovnim vrtićima
Milica Gligorović, Nataša Buha
Kvalitet dečjeg crteža u odnosu na nivo
intelektualnog funkcionisanja
Miroslava Kojić, Smiljana Kojić
Savremeni metodički pristup u realizaciji
Grandić, Zagorka Markov
likovnih aktivnosti kod dece predškolskog
uzrasta sa teškoćama u razvoju
Zagorka Markov, Miroslava Kojić,
Značaj likovnog izraza i verbalnog iskaza u
Smiljana Kojić Grandić
realizaciji usmerenih aktivnosti za decu bez
roditeljskog staranja
Diskusija
Pauza za osveženje
Subota, 29.11.2014.
Sesija 2 – Sala A
Moderator: dr Srećko Potić
12:00-12:10
12:10-12:20
Nevena Čalovska Hercog,
Miroslava Ljiljana Maksimović
Spomenka Savić, Mirjana Stefanović
12:20-12:30
Nataša Lukić, Olgica Stojić
Narativni pristup u sistemskom radu sa
majkama dece sa smetnjama u razvoju
Hraniteljske porodice i briga o deci sa
smetnjama u razvoju
Planiranje saradnje sa porodicom na osnovu
procene reagovanja roditelja na dijagnozu
hronične bolesti ili razvojne smetnje deteta
12:30-12:40
Daniela Tamaš, Dragana Pašćan
12:40-12:50
Katarina Pinjuh
12:50-13:00
Aleksandra Stojiljković, Snežana
Vidanović
Mirjana Savić, Marija Savić, Vesna
Savić, Jelena Petrović, Slavka
Nikolić, Minire Hani, Tatjana
Vladisavljević, Jelena Đurđević
Sunčica Dimitrijoska
Monika Senji, Snežana Senji
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:10
14:10-15:00
Značaj pripreme roditelja osoba sa
intelektualnom ometenošću i autizmom za
stanovanje uz podršku
Psihosocijalna podrška roditeljima djece s
poteškoćama u razvoju
Empatija braće/sestara mentalno nedovoljno
razvijenih osoba
Podrška porodicama dece sa smetnjama u
razvoju
Saradnja roditelja i profesionalaca
Saradnja vrtića i porodice sa smetnjama u
razvoju
Jasmina Milošević, Jasmina
Psihosocijalna podrška porodici deteta sa
Todorović
astmom
Nebojša Nikolić, Gorica Bjelić, Vida
Socijalno-pedagoški edukativni pristup –
Brkljač, Bojana Aleksić
„Filmski ponedeljak“
Diskusija
Pauza za ručak
15:00-17:00
Fakultativne aktivnosti
Subota, 29.11.2014.
Sesija 3 – Sala B
Moderator: doc. dr Nebojša Macanović
12:00-12:10
Amra Imširagić, Saša Delić
12:10-12:20
Duško Vejnović, Nebojša Macanović
12:20-12:30
Nebojša Nikolić
12:30-12:40
Maša Jovanović, Jelena Gajić
12:40-12:50
Miomirka Kostić, Darko Dimovski
12:50-13:00
Dragana Mitrić-Aćimović, Nikola
Petković
Maja Petakov Vucelja, Svetlana
Stojšin
13:00-13:10
13:10-13:20
Velibor Lalić, Vedran Francuz
Učestalost pojavnih oblika doživljenog nasilja
među decom sa posebnim potrebama u
odnosu na vrstu ometenosti
Značaj cjeloživotnog učenja u sprovođenju
institucionalnog prevaspitnog tretmana
osuđenih lica i njihovoj resocijalizaciji
Kontinuirana formalna procena – temelj rane
intervencije i prevencije zlostavljanja i nasilja
nad decom i mladima sa smetnjama u razvoju
Socijalne kompetencije učenika sa
eksternalizovanim problemima u ponašanju
Prevencija nasilja (ubistava) putem
penitencijarnih programa
Teškoće u realizaciji grupnog korektivnog
rada u penalnim uslovima
Poremećaji ponašanja u osnovi nasilja – uloga
psihologa u prevenciji nasilja i intervenciji u
situacijama nasilja u osnovnoj školi, nekada i
sada
Nasilje nad invalidima u kontekstu zločina
mržnje
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
Marija Marković, Branislava
Popović-Ćitić, Vesna Popović, Mario
Stanojević
Lidija Bukvić, Branislava PopovićĆitić, Vesna Popović, Ana Radović
Safuadan Plojović
13:50-14:10
14:10-15:00
15:00-17:00
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
Prevencija problema u ponašanju učenika:
iskustva u primeni edukativnog preventivnog
programa
Psihosocijalna podrška deci bez roditeljskog
staranja: evaluacija programa razvojnopreventivnog centra
Razlike između osuđenika koji
zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance u
odnosu na opštu populaciju zatvorenika
Diskusija
Pauza za ručak
Fakultativne aktivnosti
Nedelja, 30.11.2014.
Sesija 4 – Sala A
Moderator: doc. dr Fadilj Eminović
Slobodan Martinović
Pravni okvir inkluzije u obrazovno-vaspitnom
sistemu Republike Srbije, s posebnim osvrtom
na pravni položaj defektologa
Ljiljana Reljić, Snežana Cvetković
Podrška deci sa smetnjama u razvoju u
vršnjačkoj grupi - prikaz repertoara aktivnosti
Radmila Zeba
Kurikulum predškole u kontekstu savremenog
odgoja i obrazovanja
Aleksandra Milenović, Ivan
Primena modela inkluzivne tandemske
Stamenković
nastave u mlađim razredima osnovne škole
Ivan Stamenković, Aleksandra
Primena modela inkluzivne nastave grupnog
Milenović
rada u mlađim razredima osnovne škole
09:50-10:00
Danica Kocevska, Jovan Kocevski
10:00-10:10
Slavica Pavlović, Tatjana Čehajić,
Vesna Sušac
Ksenija Liščević, Branka Bešlić
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
Gorana Šarac-Marić, Dijana Vila,
Slavica Dukić
Saša Stepanović
10:40-10:50
Anita Cekić
10:50-11:00
Biljana Uzelac
11:00-11:10
Jelena Arsović
11:10-11:20
Jasna Kudek Mirošević
Mogućnosti prilagođavanja sadržaja nastave
Srpskog jezika u inkluzivnom obrazovanju
Učenici o inkluzivnom obrazovanju
Dete sa smetnjama u razvoju u predmetnoj
nastavi
Korektivni rad i dodatna podrška u OŠ “Heroj
Pinki“, Bačka Palanka
Obrazovanje učenika sa oštećenjem vida i
sluha u redovnom sistemu obrazovanja
Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa
decom sa smetnjama u razvoju
Specifičnosti obrazovno-vaspitnog rada u
bolničkim uslovima”
Specifičnosti realizacije nastave u kučnim
uslovima sa učenicima sa smetnjama u
razvoju
Usklađenost predškolske i osnovnoškolske
prakse u odgojno-obrazovnoj inkluziji
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
12:40-12:50
12:50-13:00
13:00-13:10
13:10-13:30
13:30-14:30
09:00-09:10
Rada Kojić, Dunja Projović, Nebojša
Nikolić
Vesna Jocić, Marta Anđelić, Goran
Petrović, Gordana Dešić, Milan Tešić
Opterećenost poslom nastavnika u školama za
učenike sa smetnjama u razvoju
Iskustva u implementaciji inkluzivnog
obrazovanja u Osnovnoj školi “Mladost“ Novi
Beograd
Pauza za osveženje
Vesna Jocić, Marija Trujkić, Mirjana
Rad sa slabovidom decom i decom sa
Stojković, Marija Simeunović, Adela oštećenjem sluha u razednoj nastavi OŠ
Radivojević
„Mladost“ Novi Beograd
Nevenka Mravlinčić
Prikaz treninga socijalnih vještina kod djece s
teškoćama u sustavu osnovnoškolskog odgoja
i obrazovanja
Vesna Narančić
Značaj slušnih i govornih vežbi u vaspitnoobrazovnom radu sa decom oštećenog sluha
Aleksandra Urošević, Helena
Praktognostička organizovanost dece sa
Radinović, Ivana Jestrotić
intelektualnom ometenošću
Alma Glinac, Lejla Matović, Edina
Značaj edukacijsko rehabilitacijskog tretmana
Šarić
u sveukupnom razvoju djeteta sa Arnold
Chiari malformacijom tip III – Prikaz slučaja
Edina Šarić, Lama Taletović, Senad
Profesionalna informiranost učenika osnovnih
Mehmedinović, Edina Kuduzović,
škola
Alma Glinac, Lejla Matović
Rade Damjanović, Dejan Đorđić
Najčešće realizovani oblici dodatne podrške
detetu/učeniku na teritoriji Grada Sombora
Melisa Bašić, Dženeta Ramić, Zerina Kreativnost u nastavi u visokom obrazovanju
Bećirović, Mufida Mahmutović,
Almina Dropić, Senada Karić
Diskusija
Pauza za ručak
Nedelja, 30.11.2014.
Sesija 5 – Sala B
Moderator: Miloš Đorđević
Jelena Petrović, Mirjana Savić, Vesna Socijalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom
Savić, Marija Savić
09:10-09:20
Marina Milivojević, Anita Kovačić,
Ivana Sretenović
09:20-09:30
Azra Talić, Dubravka Damjanović,
Slobodanka Roganović, Svetlana
Dujović, Žana Despotović, Sanja
Vučinić
Lenka Konstandin
Magdalena Milojević, Dragana
Kulezić
Marija Đorđević, Fadilj Eminović,
Dalibor Paspalj
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
Položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji pogled iz perspektive učenika srednjoškolskog
uzrasta
Intenzivna interakcija kao model pružanja
podrške djeci i omladini sa smetnjama u
razvoju u JU Dnevni centar Pljevlja
Socijalna participacija
Uzroci smanjene socijalne participacije osoba
sa telesnim invaliditetom
Kvalitet života starih lica u institucionalnim i
vaninstitucionalnim uslovima
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40
12:40-12:50
12:50-13:00
13:00-13:30
13:30-14:30
Sandra Petričković, Ivana Trmčić
Institucionalno zbrinjavanje odraslih i starijih
osoba sa invaliditetom u Ustanovi
Gerontološki centar - Beograd
Bratislava Stojković, Jasmina Nikolić, Partnerstvo nevladinog i državnog sektora u
Srđan Cvetković
uspostavljanju usluga za osobe sa smetnjama
Ivana Gvozdenović, Jovan
Uloga organizacija osoba sa invaliditetom kao
Mladenović
pružaoca usluga socijalne zaštite u gradu
Smederevu
Jana Golubović, Nataša Srećković
Prezentacija projekta „ABA servis za decu sa
autizmom i njihove roditelje“
Miloš Vojinović, Jovana Bugarić
Uloga nevladinih organizacija u participaciji
dece sa smetnjama u razvoju predškolskog
uzrasta
Selmir Hadžić, Haris Memišević ,
Zaposlenost osoba sa invaliditetom u Bosni i
Saudin Hodžić
Hercegovini
Jelena Jovanović, Bojana Živković,
Radna sposobnost osoba sa multiplom
Gordana Odović
sklerozom
Miloš Đorđević, Vanja Milosavljević, Analiza socijalnih potreba stanovnika Grada
Jelena Vasić, Jadranka Lalić, Snežana Smedereva, sagledana kroz prizmu pruženih
Dinčić, Bojana Momčilović
usluga koje su u nadležnosti lokalne zajednice
Nataša Bajić, Vladanka Dedić,
Osobe sa smetnjama u razvoju u period od
Ružica Simić, Vesna Milovanović,
2009-2013 u Centru za socijalni rad Smederevo
Snežana Andrejević
– aktuelni izazovi i problemi evidencije i
deinstitucionalizacije usluga i mera
Pauza za osveženje
Sonja Todorović, Maja Ugljevarević,
Supervizija iz ugla supervizora: Terminološka
Vojislav Ćorluka
odredišta – iskustva iz prakse
Goran Ristić, Jelena Ivković Ristić,
Vanredne novčane pomoći, pojam i uloga u
Radmila Manojlović, Snežana Perić,
socijalnoj zaštiti
Jelena Vučković, Bilja Jašović
Daliborka Komlenić, Gordana
Pomoć i podrška osobama koje su pretrpele
Šarčević
moždani udar u radu na preciznoj motorici u
okviru radno-okupacione terapije
Miomir Milinković, Nataša
Podrška i pomoć deci sa izraženim
Stevanović
simptomima govorno-jezičkih poremećaja
Olivera Vilimanović, Lazar Ranin,
Pristupi u radu sa decom iz spektra autizma
Mirjana Rastović
Vasilija Krstić, Jelena Brzaj, Jelena
Specifičnosti fizičkih aktivnosti kod dece i
Živojinović
odraslih sa sniženim intelektualnim
funkcionisanjem
Tanja Milovanović, Jelena Jovanović, Procena akalkulije kod afazičnih pacijenata
Mile Vuković
Diskusija
Pauza za ručak
Nedelja, 30.11.2014.
Sesija 6 – Sala A
Moderator: mr Muljaim Kačka
14:30-14:40
14:40-14:50
14:50-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00
16:00-16:10
16:10-16:20
16:20-16:30
16:30-16:40
16:40-16:50
16:50-17:20
17:20-17:30
17:30-18:00
Ivana Kovačević
Informaciono-komunikaciona tehnologija i
edukacija učenika sa smetnjama u razvoju
Mateja Bublić
Medijska pismenost djece s teškoćama u
razvoju i djece bez teškoća u razvoju od
predškolske dobi
Marinela Šćepanović
Program „Informaciono-komunikacione
tehnologije kao asistivne tehnologije za osobe
sa invaliditetom“
Marina Janković-Nikolić
Primena kompjuterskih zadataka za
uvežbavanje praktičnih veština kod osoba sa
intelektualnom ometenošću – tema: kupovina
Biljana Gvozdenović, Ana Jerger
Asistivna tehnologija u funkciji edukacije i
Savić
rehabilitacije dece i odraslih sa invaliditetom
uključenih u Ustanovu za dnevni boravak
dece, mladih i odraslih sa smetnjama u
razvoju „Sunce“ Smederevo i specijalno
odeljenje OŠ „Branko Radičević” Smederevo”
Marija Lekić
Primena sredstava augmentativne
komunikacije u praksi -primeri i resursi
Dragana Ranković
Primena informacione tehnologije u cilju
postizanja primenljivosti znanja učenika koji
zahtevaju dodatnu podršku u obrazovanju u
srednjoj školi
Mateja Bublić
Semiotika u edukaciji i rehabilitaciji djece
Ida Kabok
Sposobnost prihvatanja sadržaja iz košarke
učenika sa posebnim potrebama
Alenka Fidler, Branko Ravnak, Nada Efekti ponovne primene moderne
Gošović
hidroterapije i terapeutskog ronjenja kod
osoba sa smetnjama u razvoju nakon
dvogodišnje pauze
Dimitrije Nikolić, Marijana
Epilepsija kod dece i sport – prepreka ili
Kovačević, Ivana Bosiočić
prednost?
Radmila Nikić, Sanela Pacić, Fadilj
Odnos vizuo-perceptivnih sposobnosti i
Eminović, Mirjana Gavrilović
grafomotornog izražavanjem kod dece sa
cerebralnom paralizom
Dragana Kulezić
Deficit u radnoj memoriji kod dece sa
cerebralnom paralizom
Sanela Pacić, Radmila Nikić, Mirjana Uzroci poteškoća u matematici kod dece sa
Gavrilović, Marienka Zolnjan
cerabralnom paralizom
Vladimir Ilić
Neophodnost aktiviranja civilnog društva u
razvoju usluga za osobe sa invaliditetom
Diskusija
Pauza za osveženje
Završna diskusija, donošenje zaključaka i zatvaranje Skupa
Download

File