essilor oPTomeTrY
optometrie
essilor
You
will
measure
our difference
s námi
poznáte
rozdíl
v měření
E
světová
tohoto cíle divize Essilor Instru-
splněním vašich každodenních
v oblasti
ments, jíž náleží vedoucí pozice
úkolů. Tato záměrně široká
brýlových čoček – vděčí
v oblasti špičkových inovací,
vysoce kvalitní nabídka splní
za úspěch své strategii,
která vám nyní nabízí special-
vaše potřeby co do refrakce,
jejímž hybným motorem jsou
izovaná řešení, jimiž optimali-
uzpůsobování
již po více než 160 let inovace.
zujete svůj prodej. Dnes se
čoček,
Cílem společnosti je umožnit
divize
onemocnění a v diagnostice
každému mít čočky dle indi-
rozhodla
svůj
vůbec. Doplňuje ji řada služeb,
viduálních potřeb. Spolu s vámi
optometristický sortiment tak,
mimo jiné i školení a software
pomáhá společnosti dosáhnout
aby vám ještě více pomáhal se
pro analýzu a přenos dat.
ssilor
jednička
–
Essilor
Instruments
renovovat
kontaktních
screeningu
očních
4
4
důvody
p r o č s i v y b r at
ESSILOR
1 kvalita
a parametry
Výrobky, jejichž
2 rozmanitost
3 komfort
a kompatibilita
a možnosti
připojení
Flexibilní řada, která se
4 Servis
a školení
Ucelená řada služeb,
parametry proměňují
adaptuje dle různých
Výrobky nabízejí široké
které umožní plně
každý test zraku ve
požadavků v závislosti
možnosti vzájemného
zužitkovat potenciál
vysoce kvalitní službu.
na zkušenostech
propojení i software
každého přístroje.
a prostorových
pro optimalizaci
možnostech.
celého refrakčního
a testovacího procesu.
5
OPTIMALIZACE
REFRAKČNÍHO ŘETĚZCE
A ORGANIZACE ZÁKAZNICKÝCH DAT
6
Objektivní refrakce
Vizuální prohlídka
Předchozí refrakce
Projekce optotypů
PŘIZPŮSOBITELNÁ
ŘADA
PODLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ, POČTU A Náročnosti VYŠETŘENÍ
7
8
o
b
s
a
h
1
2
3
4
Subjektivní refrakce
Objektivní refrakce,
Software
Měření ostrosti vidění
kontaktologie a diagnostika
• Eye Capture
Vyšetřovací jednotky
a stolky
• APH 500
AKR a tonometr
• Cornea Topographer
• MPH 100
• AKR medica 500
Projekce optotypů
• AKR cornea 500
• CS pola 700 / CS 500
• AKR 700
• CS pola 600
• AKR 500
• CS 100
• AKR 400
Vyšetřovací jednotky
• refraline 3
• refraline 2
• refraline mini
• Možnosti úprav
Stolky
• ATNC 500
Štěrbinové lampy
• SL 7 medica +
• SL 5 cornea +
• SL 3 cornea
• SL 2
• DC 500
9
S u b j e k t i v n í
r e f r a k c e
Měření ostrosti vidění
• APH 500 - - - - - - - - 1.2
• MPH 100 - - - - - - - - 1.4
Projekce optotypů
• CS pola 700/CS 500 - 1.5
Široká řada k provádění přesných kontrol refrakčního stavu a úplných
optometristických testů.
• CS pola 600 - - - - - - 1.6
• CS 100 - - - - - - - - - 1.7
Pro ještě větší rychlost a preciznost se dají Essilor přístroje navzájem
propojovat, což vám umožní individuálně přizpůsobit testovací
sekvence vašim vlastním praktickým postupům.
1
• Lehké kompaktní provedení pro perfektní
interakci se zákazníkem
•Mimořádně hladký průběh refrakce díky vysoké
rychlosti otáčení čoček
•Optimalizovaná koordinace testu vidění na
blízko pro měření ostrosti jakož i závěrečné
ověřování
•Zákaznické informace a funkce na podporu
prodeje
•Plně propojený systém pro optimalizaci
refrakce
Patentovaný
algoritmus
Š PIČ K OVÁ TE C H NOLO G IE
PRO PRO F ESIONÁLY NA ZRA K
Automatický foropter APH 500 je přístroj na samém vrcholku řady, skýtající rychlost
a komfort provádění testů všech typů. Díky možnostem ovládání a vzájemného
or
Patentovaný
algoritmus
1.2
o p t o m E t r i e
e s s i l o r
propojení se jedná o ideální přístroj pro ty, kdo chtějí optimalizovat svoji refrakční
sestavu přístrojů.
• Velmi snadná navigace a uživatelský komfort díky integrované
nápovědě a předem naprogramovaným sekvencím.
• Kompaktní provedení, které umožňuje lépe vnímat výrazové
pocity pacienta.
F U N K C E PRO VIDĚNÍ NA BLÍZ K O
• Možnost naklonění a sbíhání přístroje pro přirozenou pozici
při čtení
• Integrované LED osvětlení
• Simulace každodenních scén a čtecí testy pro kontrolu definitivní
refrakce (k dispozici u KB 500).
DVA OVLÁDA C Í RE Ž IMY
1
Příjem objektivních refrakčních dat a dat z fokometru.
Současné ovládání foropteru a optotypu.
RE F RA K C E
• Pro snazší určení astigmatizmu a prismat v rekordním čase, slouží
individuální testy(patentem chráněné technologie)
S U B J E K TIVNÍ
• Veškerá data z předpisu jsou okamžitě zpracována.
APH 500
SNADN É PO U Ž ÍVÁNÍ
APH 500 s ovládacím panelem
• D
íky nastavitelné obrazovce nabízí jednotka KB-500 mobilitu
a uživatelský komfort.
• Dotyková obrazovka navíc nabízí bezkonkurenční ovladatelnost
a navigační komfort.
APH 500 s PC
• U
možňuje jednoduše a úsporně centralizovat celý software
na stávající PC.
1.3
MPH 100
RE F RA K C E
S U B J E K TIVNÍ
1
• Rozsáhlá řada čoček a filtrů pro kvalitní měření
refrakce při pohledu do dálky i na blízko.
•Robustní a flexibilní mechanické provedení.
•Automatická konvergence při zkoušce zraku
na střední vzdálenost a na blízko.
•Rychlé přesouvání čoček jednoduchým
otočením ovladače.
•Snadná instalace na samovyvažovací rameno
foropteru.
TREND U RČ U J Í C Í MAN U ÁLNÍ f o r o p t e r
Manuální foropter MPH 100 je robustní, vše obsahující přístroj pro ty, kteří hledají
efektivní řešení.
1.4
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
RE F RA K C E
1
S U B J E K TIVNÍ
CS pola 700
• Vynikající jas a kontrast obrazovky.
• Rozsáhlý výběr testů (kontrasty, binokulární
vidění) a optotypů (Snellenovy znaky,
Landoltovy kruhy, symboly pro děti, atd.)
včetně ETDRS
• Náhodný výběr optotypů a zrcadlové zobrazení
testů pro menší vyšetřovny se zrcadly.
• Možnost projekce situačních testů s cílem
ověření konečné refrakce.
• Možnost propojení s automatickým
foropterem APH 500.
• CS pola 700 nabízí technologii kruhové
polarizace, která umožňuje 100% separace
obrazu bez jakýkoliv parazitních vjemů.
(CS 500 nabízí verzi bez polarizace.)
OBRAZOV K A S VYSO K Ý M
ROZLI Š ENÍM PRO PROVÁDĚNÍ V Š E C H
TESTŮ V NAPROST É M PO H ODLÍ
LCD optotyp CS pola 700 je ideální pro ty, kteří chtějí optimalizované řešení pro práci
CS pola 700
s automatickým foropterem APH 500. Je k dispozici ve dvou verzích: s kruhovou
polarizací (CS pola 700) nebo bez polarizace (CS 500).
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
1.5
CS pola 600
RE F RA K C E
S U B J E K TIVNÍ
1
• Velký výběr testů, binokulární vyváženost a fúze
antiseikonie, stereopse, strabizmus, phorie,
barvoslepost, amslerova mřížka, atd.
• Široký pozorovací úhel poskytuje jasné
zobrazení a odstraňuje zkreslení obrazu.
• Pohodlí uživatele v tmavých místnostech je
zajištěno díky displeji vestavěnému do
dálkového ovladače.
• Funkce náhodného čísla pro zabránění
zapamatování si testů pacientem.
• Možnost propojení s automatickým
foropterem APH 500.
U NIVERZÁLNÍ OBRAZOV K A PRO
V Š E C H NY RE F RA K ČNÍ MÍSTNOSTI
8
CS pola 600 je velký LCD optotyp, který se přizpůsobí všem refrakčním místnostem.
Jeho design a ergonometrie v kombinaci s vynikajícími možnostmi přizpůsobení velmi
ocení všichni uživatelé.
1.6
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
RE F RA K C E
1
S U B J E K TIVNÍ
CS 100
• Obsáhlá řada testů (Snellenovy znaky, fixační
bod, binokulární vidění. dětské testy atd.).
•2 specifické programovatelné testovací
sekvence.
•Široký výběr příslušenství: teleskopická čočka,
projekční deska, nástěnné rameno.
• Možnost propojení s automatickým
foropterem APH 500.
SNADNO A RY C H LE PO U Ž ITELN Ý
m u l t i F U N K ČNÍ PRO J E K TOR
CS 100 je projekční optotyp, který dokáže velmi ostře a plynule zobrazovat vysoce
kontrastní obrazy, přičemž se jednotlivé testy cyklicky střídají v rychlém sledu. Díky
kompaktnímu provedení a systému náklonů se přístroj přizpůsobí všem prostorovým
možnostem.
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
1.7
OBJEKTI V NÍ R E F R A K
KONTAKTOLO G IE
&D
IA G NOSTIKA O Č NÍ
AKR a tonometr
• AKR medica 500 - - - 2.2
• AKR cornea 500 - - - 2.4
A K C E ,
• AKR 700 - - - - - - - - 2.6
• AKR 500 - - - - - - - - 2.8
NÍ C H
onemocnění
• ATNC 500 - - - - - - - 2.9
• AKR 400 - - - - - - - -2.10
Štěrbinové lampy
• SL 7 medica + - - - - 2.11
• SL 5 cornea + - - - - 2.12
Tato řada skýtá četná řešení v oblasti objektivní refrakce, kontaktologie
a diagnostiky očních onemocnění.
V závislosti na praktických postupech a prostorových možnostech si
můžete vybrat požadované funkce na vhodné úrovni a mít jistotu, že
vámi naměřené hodnoty budou správné i v komplikovaných situacích.
• SL 3 cornea - - - - - 2.13
• SL 2 - - - - - - - - - - 2.14
• DC 500 - - - - - - - - -2.15
2
• Plně automatická objektivní refrakce,
keratometrie, tonometrie a pachymetrie
•Bezkontaktní tonometrie s regulovaným
proudem vzduchu. Výpočet nitroočního tlaku se
zřetelem na tloušťku rohovky.
•Technologie rotačního prismatu aplikovaná na
objektivní refrakci.
•Možnost připojení k APH 500 za účelem
automatického přenosu dat v oblasti objektivní
refrakce.
U LTRA K OMPA K TNÍ A U LTRA PŘESN É
ŘE Š ENÍ 4 - v - 1
AKR Medica 500 je auto-kerato-refraktometr, tonometr a pachymetr v kompaktním
provedení, kombinující 4 základní druhy měření za účelem optimalizace pracovního
prostoru a času.
2.2
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
• Přenos objektivních dat do jednotky APH 500 pro usnadnění subjektivní refrakce.
kOMFORT
• Velká nastavitelná barevná obrazovka a originální uživatelské rozhraní pro zjednodušení pracovního
postupu.
• Pacient je vystaven jen minimální zátěži díky možnosti regulace proudu vzduchu při tonometrii.
• Dva komplementární režimy pro složité případy: manuální a poloautomatický.
Corneal Thickness (µm)
(Compensated IOP) = (measured IOP) - (CCT-A) x B
CCT : Central Corneal Thickness
BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST
• Vysoce přesná data objektivní refrakce, při malém průměru pupily
a poškozené sítnici(technologie rotačního prismatu).
600
550
500
450
400
-2
-1
0
1
2
• Spolehlivější testy tonometrie díky pachymetrii. Vnitřní tlak oka je
nastavován na základě tloušťky rohovky (výpočítáno na základě mnoha
zdravotnických studií).
IOP Compensation (mm Hg)
2.3
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
• Kompaktní provedení pro optimální začlenění do všech pracovišť.
2
• Komplexní, snadno použitelný přístroj typu čtyři v jednom, který provádí veškerá měření zcela automaticky.
AKR medica 500
SPOŘIČ ČASU A PROSTORU
AKR cornea 500
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
2
• Vysoce přesná objektivní refrakce díky
technologii rotačního prismatu.
•Screening za účelem stanovení problémů
rohovky (keratokonus, degenerace rohovky,
nepravidelný astigmatismus), nebo problémů
s adaptací na speciální kontaktní
čočky(ortokeratologie, plyn propustné kontaktní
čočky).
•Zobrazení a analýza topografie rohovky pomocí
dodaného softwaru Cornea Topographer
(viz část 3).
•Možnost propojení s APH 500 pro automatický
přenos dat objektivní refrakce.
IDEÁLNÍ SPO J ENÍ OB J E K TIVNÍ
RE F ERA K C E A TOPO G RA F IE
rohovky
AKR Cornea 500 je auto-kerato-refraktometr-topograf, který dává přesné
a spolehlivé výsledky. Nabízí snadné použití a ideální řešení pro optimalizaci
dostupného prostoru.
2.4
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
ZAMĚŘENÍ NA TECHNOLOGII
ROTačníHO PrismaTU
Technologie, která dělá rozdíl, dokonce i v těch nejsložitějších případech
Metoda rotačního prismatu – unikátní technologie, využívaná u všech
přístrojů řady AKR (kromě AKR400) – zajistí spolehlivost objektivních
měření, přesnost a opakovatelnost výsledků. Originální optický
systém: měření širší oblasti sítnice pro zajištění optimálních výsledků
i v případě malého průměru pupily.
Zrcátko
Rotační prisma
AKR medica 500
Měřící kroužek
Obraz rotujícího
kroužku
AKR cornea 500
AKR 700
Čidlo
AKR 500
• Patentem chráněná technologie
•Mimořádně přesná refrakce a keratometrie
•Širší možnosti měření i při pupilách menších než 2 mm
•Ještě snadnější měření a spolehlivost v případě zeleného zákalu, asymetrických
pupil, nebo patologických změn sítnice v závislosti na věku.
2.5
• Velkou volnost pohybu poskytuje
otočná dotyková obrazovka.
• Adaptabilní na všechna prostředí.
• Rychlé a spolehlivé výsledky.
• Plně automatický.
• Možnost propojení s APH 500 pro automatický
přenos dat objektivní refrakce.
DO K ONAL Ý K OM F ORT NA STRANĚ
U Ž IVATELE I PA C IENTA
AKR 700 je auto-kerato-refraktometr nejnovější generace umožňující provádět vysoce
kvalitní měření díky převratně ergonomickému designu a automatickému ovládání.
2.6
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
• Automaticky rozpozná abnormální podmínky měření.
komFORT & pohodlí
• Snadno se vejde i do těch nejmenších prostor, díky otočné
dotykové obrazovce.
• Interakce a blízkost s pacienty, značná výhoda u starších osob
a dětí.
• Opěrka brady s 5 ° náklonem pro větší pohodlí pacienta.
2
přesné měření
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
• Plně automatický proces od zaměření oka pacienta až po tisk.
AKR 700
AUTOMATIzace
• Rychlé a přesné měření díky technologii rotačního prismatu.
• Centrální a periferní keratometrie zajišťuje důkladné
vyhodnocení rohovky za účelem adaptace kontaktních čoček
2.7
AKR 500
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
2
• Vysoce přesná objektivní refrakce díky
technologii rotačního prismatu.
• Kompaktní optická hlava zlepšuje interakci
s pacientem a vizuální kontrolu jeho pozice.
• Rychlé a snadné měření bez stresu, zejména
v režimu vícenásobného snímání.
• Měření průměru rohovky.
• Automatický přenos dat objektivní refrakce
do APH 500.
VYSO K Á PŘESNOST PŘI NAPROST É
J EDNOD U C H OSTI
Rychlý, jednoduchý a vysoce přesný, díky technologii rotačního prismatu. AKR500 je
auto-kerato-refraktometr určen pro všechny profesionály zabývající se péčí o zrak.
2.8
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
2
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
ATNC 500
• Plně automatický cyklus: zarovnání, nastavení
a měření.
• Proud vzduchu je regulován v závislosti na
požadované hodnotě pro zploštění rohovky.
• Snadné použití.
• Funkce automatické kontroly pro snadnou
údržbu.
J EMNÁ
A PŘESNÁ
TONOMETRIE
ATNC 500 bezkontaktní tonometr je nutností pro měření nitroočního tlaku při screeningu
zeleného zákalu. Nepohodlí pacienta je minimalizováno díky použití jemného,
regulovaného proudu vzduchu pro zploštění rohovky.
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
2.9
AKR 400
4
2
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
•C
hytrý ovladač pro lepší pocit uchopení.
• Vložené ergonomické tlačítko pro obě vertikální
nastavení a potvrzení.
• Osvětlení senzoru pro redukci vnějších světelných
efektů a zajištění přesného měření.
• Automatické sledování pupily pro vyvarování se
vychýlení během procesu měření.
• 6,5’’ barevný LED monitor poskytující čistý a jasný
obraz.
• Motorizovaný podbradník s mechanismem
automatického nastavení.
• Snadný přístup do režimů měření a nastavení
díky tlačítku centrálního menu.
• Variabilní systém zamykání pro snadné a přesné
nastavení měřící hlavy.
s p o j e n í ch y t r éh o d e s i g n u
a v ýk o n u
AKR 400 v sobě spojuje moderní estetiku a chytré funkce pro snadné
a spolehlivé měření.
2.10
2.10
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
Pozorovací tubus*
Hrubyho čočka*
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
Přídavné boční osvětlení*
SL 7 medica +
Žlutý filtr*
• Vynikající obraz a podání barev díky systému
binokulární konvergence.
•Možnost vyšetření všech struktur oka (rohovky,
sítnice, oční čočky, atd.) díky možnosti
naklánění světelného zdroje, četnému
nastavení štěrbiny a intenzity světla.
• 5 úrovní zvětšení umožňuje komplexní
vyšetření stavu všech předních struktur oka.
• V kombinaci s fotoaparátem DC500, možnost
pořizování snímků a videosekvencí.
2
*Volitelné příslušenství.
Foto 8 MP
Video 1 MP
Řada filtrů
13%
ir
uv
ha
PRO
V Š E C H NY
Štěrbinová lampa SL7 medica + je určena pro profesionály, kteří chtějí vykonávat
kompletní oční vyšetření. Díky široké řadě filtrů, možnostem zvětšování a dalším
volitelným prvkům, se jedná o přístroj, jenž určuje trend ve svém oboru.
Stupně zvětšení
x6
NE J VY Š Š Í Ú ROVE ň
TYPY TESTŮ
x10 x16 x25 x40
o p t o m e t r IE
e s s i l o r
2.11
SL 5 cornea +
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
2
Žlutý filtr*
Přídavné boční osvětlení*
Pozorovací tubus*
Hrubyho čočka*
• Vynikající obraz a podání barev díky systému
binokulární konvergence.
•Zvýšení kvality kontrastu s amber filtrem, pro
optimální vyšetřovací podmínky.
• Přesné posouzení stavu předních struktur oka
díky 5 úrovním zvětšení.
• V kombinaci s fotoaparátem DC500, možnost
pořizování snímků a videosekvencí.
*Volitelné příslušenství.
všestranost a vynikající
v ýk o n V K ONTA K TOLO G II
Štěrbinová lampa SL5 cornea + je vysoce výkonný kontaktologický přístroj.
Foto 8 MP
Video 1 MP
Řada filtrů
ir
S 5 úrovněmi zvětšení se jedná o univerzální přístroj vhodný pro všechny testy.
uv
Stupně zvětšení
x6
2.12
x10 x16 x25 x40
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
Hrubyho čočka*
Fixační terčík*
• Vynikající optická kvalita pro optimální vyšetřovací
podmínky.
•3 úrovně zvětšení pro přesné vyšetření přední
části oka.
• Okamžitý přístup k různým funkcím díky jeho
kompaktnímu a ergonomickému designu.
• Díky LED technologii, vydrží světlo 100 krát delší
dobu než u běžných zařízení
2
*Volitelné příslušenství.
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
SL 3 cornea
Žlutý filtr*
V Š E PODSTATN É
V K OMPA K TNÍM PROVEDENÍ
Řada filtrů
ir
SL3 cornea je ideální kompaktní štěrbinová lampa pro ty, kteří chtějí provádět základní
uv
vyšetření oka s menším přístrojem.
Stupně zvětšení
x10 x16 x25
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
2.13
SL 2
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
2
•G
alileův binokulární optický systém nabízející
široké zorné pole a kvalitu obrazu.
• 5 úrovní zvětšení snadno dostupných otáčením
ovládacího kolečka.
• Vysoce svítivá halogenová žárovka poskytující
dostatek jasného osvětlení.
• Plynulé nastavení štěrbinové clony.
• Funkce naklápění světla.
• Snadná instalace na refrakční jednotku nebo
stolek pro přístroje díky integrované základně
a podbradníku.
• Žlutý filtr, polarizační filtr, adaptér tonometru.
Pantone : Process Blue C
CMJN C= 100 M=10 J= 0
N= 10
v š e p o d s tat n é
pro oční vyšetření
Pantone : Process Black C
CMJN C= 0 M=0 J= 0 N= 100
Škála filtrů
SL2 nabízí 5 volitelných zvětšení a 4 filtry pro zajištění velkého množství očních
ha
ND
vyšetření.
Zvětšení
x6
2.14
2.14
x10 x16 x25 x40
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
2
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE, KONTAKTOLOGIE A DIAGNOSTIKA OČNÍCH onemocnění
DC 500
• Snadné zaznamenávání obrazů a videí díky
spoušti na joysticku a režimu vícenásobného
záznamu.
•CCD snímač o 8 milionech pixelů pro fotografie.
U videí činí rozlišení 1 milion pixelů.
•Jednoduchá instalace
•Dodává se spolu se softwarem Eye Capture
(viz část 3).
Foto 8 MP
Video 1 MP
v y s o ký v ýk o n d i g i t á l n í h o
zobrazení
Diskrétní, vysoce výkonný digitální fotoaparát DC 500 se snadno instaluje a je zcela
kompatibilní se štěrbinovými lampami SL7medica+ a SL5cornea+. Snímky s vysokým
rozlišením mohou být uloženy k archivaci.
.
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
2.15
S o f t w a r e
Zpracování a analýza
obrazů
• Eye Capture - - - - - - 3.2
Tato řada softwaru nabízí řešení pro digitální snímání obrazu,
analýzu a archivaci.
• Cornea Topographer - 3.3
Tyto flexibilní a uživatelsky přívětivé aplikace poskytují vysoce výkonná řešení
pro zlepšení databáze zákazníků a umožňují efektivní sledování určených
diagnóz
3
Eye Capture
S o f t w a r e
3
• Automatické seřazení souborů podle data, složky
a nebo jméno pacienta.
• První úroveň analýzy díky upravení kontrastu
a nastavení fotoaparátu.
• Export nejrůznějších digitálních formátů souborů.
• Foto formáty: JPEG, TIFF, PNG, BMP.
• Operační systém: Microsoft Windows ® XP Pro,
Windows ® 7 Pro.
• Software Eye Capture je součástí DC 500.
digitální snímání
ROZLI Š ENÍ
v e VYSO K É M
Foto 8 MP
Video 1 MP
V kombinaci s fotoaparátem DC 500, vytváří software Eye Capture digitální fotografie
a videa předních částí oka. To vám umožní jejich záznam a poskytne tak první úroveň
analýzy dle upravení kontrastu a nastavení kamery.
3.2
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
POMO C PŘI DIA G NOSTI C E r o h o v k y
Software Cornea Topographer analyzuje deformaci rohovky. Vytváří široké možnosti
výběru grafických znázornění rohovkové topografie na základě projekce Placido
kroužků na rohovku.
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
3.3
S o f t w a r e
3
Cornea Topographer
• Velký výběr grafického znázornění topografie
rohovky k provedení kvalitní analýzy
(nepravidelný astigmatismus, keratokonus,
degenerace rohovky, atd.).
• Simulace přizpůsobení čočky na rohovku.
• Operační systém: Microsoft Windows ® XP Pro
Windows ® 7 Pro 32 bitů.
• Software Cornea Topographer je součástí AKR
cornea 500.
n á b y t e k
p r o r e fr a k č n í m í s t n o s t i
Vyšetřovací jednotky
• Refraline 3 - - - - - - - 4.2
• Refraline 2 - - - - - - - 4.3
• Refraline mini - - - - - 4.4
Tato přizpůsobitelná řada vyšetřovacích jednotek splňuje všechny
požadavky z hlediska prostoru a rozvržení. Tyto jednotky kombinují komfort
a ergonomický design a zároveň také nabízí četné možnosti přizpůsobení.
• Možnosti úprav - - - - 4.5
Stolky - - - - - - - - - 4.6
Chcete-li zajistit rychlou a snadnou instalaci, tyto jednotky byly účelově
určeny pro integraci přístrojů Essilor.
4
Refraline 3
• Otočný stůl pro 3 přístroje, držák projektoru
a samovyvažující rameno pro foropter.
• Motorizované křeslo se sklopným opěradlem,
zvedacími loketními opěrkami a opěrkou pro
nohy.
• Snadná instalace.
• Četné možnosti provedení včetně barev
a stranově obrácené varianty jednotky
• Pomocná zásuvka 230V a přihrádka pro drobné
příslušenství.
• Integrované osvětlení pro čtecí testy na blízko
*Volitelné příslušenství.
1700 mm
PRO F ESIONÁLNÍ , E F E K TIVNÍ
A DESI G NOV Ý MODEL
1750 mm
místnosti
refrakční
pro
Pojízdný stolek se 2 zásuvkami*
4
nábytek
Držák pro LCD optotyp*
Refrakční jednotka Refraline 3 je navržena pro optimální komfort. Je skloubením
efektivity, výkonnosti a ergonomického designu. Lze ji uzpůsobit pro širokou škálu
různých prostor a konfigurací. Přitom zůstává k dispozici maximální počet funkcí.
4.2
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
•Posuvný stůl pro 2 přístroje, držák projektoru
a samovyvažující rameno pro foropter.
• Motorizované křeslo s opěrkou pro nohy
a loketními opěrkami.
• Četné možnosti provedení včetně barev
a stranově obrácené varianty jednotky
• Pomocná zásuvka 230V a přihrádka pro drobné
příslušenství.
• Integrované osvětlení pro čtecí testy na blízko.
*Volitelné příslušentsví.
1400 mm
MODEL PRO VYSO C E K OM F ORTNÍ ,
K A Ž DODENNÍ PO U Ž ITÍ
Vyšetřovací jednotka Refraline 2 je velmi praktická a může se pochlubit kompaktním
a moderním designem. Její praktický, ergonomický posuvný stůl minimalizuje pohyb
pacienta při vyšetření na jednotlivých přístrojích.
o p t o m e t r i e
místnosti
refrakční
4
1600 mm
pro
Pojízdný stolek se 2 zásuvkami*
nábytek
Refraline 2
Držák pro LCD optotyp*
e s s i l o r
4.3
• Posuvný stůl pro 2 přístroje a samovyvažující
rameno pro foropter.
• Motorizované křeslo s pevnou opěrkou zad.
• Volitelné příslušenství:
- Držák projektoru s vestavěným světlem
- Kompletní nebo zjednodušený ovládací panel
- Možnost stranově obrácené varianty jednotky
1540 mm
Š IRO K Á Š K ÁLA F U N K C Í V U LTRA
K OMPA K TNÍM PROVEDENÍ
1250 mm
Refraline mini
místnosti
refrakční
pro
nábytek
4
Posuvná deska stolu
Vyšetřovací jednotka Refraline mini byla navržena pro její maximální pohyblivost. Její
nový design elegantně a ergonomicky kombinuje všechny funkce pro optimální
uživatelské pohodlí. Je ideální k provádění komplexního vyšetření v malém prostoru.
4.4
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
U PRAVTE SI SV o j i
v y š e t ř o v a c í j e d n o t ku
1 Vyberte si vyšetřovací jednotku a její barvu
9005
412
411
409
408
409
411
413
9005
409
2 vyberte si křeslo a jeho barvu
M301 M302 M303
9005 M302 M303
P302 P303 P307 9005
411
412
vyšetřovací stolek s pevnou deskou
pro 1 přístroj
- TAM 001 - TAM 002 Křeslo*
STOLKY S PEVNOU DESKOU:
• 2 možnosti umístění nohy stolku
(střední a boční).
• Zdvih: 590 - 840 mm.
• Pomocná zásuvka 230 V .
520 mm
STOLKEK S POSUVNOU DESKOU:
• Zdvih: 745 až 895 mm.
• Pomocná zásuvka 230 V
PER F E K TNÍ ŘE Š ENÍ PRO
DOPLNĚNÍ J I Ž ZAŘÍZEN Ý C H
VY Š ETŘOVEN
Tyto motorizované stolky jsou ideální k instalaci jakéhokoliv typu přístroje s možností
830 mm
rozšířit tak vaše stávajících oftalmologické vybavení.
4.6
o p t o m e t r i e
e s s i l o r
místnosti
- TAM 010 - TAM 012 -
refrakční
- TAM 020 - TAM 022 -
560 mm
550 mm
4
nábytek
pro
VY Š ETŘOVA C Í STOLE K
S P o s u v NO U DES K Ou
pro 2 přístroje
Stolky
VY Š ETŘOVA C Í STOLE K
S PEVNO U DES K Ou
pro 2 přístroje
1000 mm
1000 mm
4.7
Vysvětlivky k přístrojům
SUBJEKTIVNÍ REFRAKCE
OBJEKTIVNÍ REFRAKCE,
KONTAKTOLOGIE & DIAGNOSTIKA
Propojení s APH 500
Přenos dat do APH 500
Bezdrátové
propojení
Technologie rotujícího prismatu
Rozsah měření sféra a cylindr
Funkce výrobku:
K: Keratometrie
R: Objektivní refrakce
Tp: Topografie
Tn: Tonometrie
P: Pachymetrie
Rozsah měření - Prisma
Regulovaný proud
vzduchu
Zkřížený cylindr
Rozlišení videa
Polarizace
Kruhová
Projekční vzdálenost
Velikost obrazovky
Kabelové
propojení
Lineární
Rozlišení fotografií
Software
S postupným vylepšováním může docházet ke změnám těchto specifikací, aniž by na ně musel
výrobce upozornit.
V y š e t ř o v a c í j e d n o t k y : Ko n f i g u ra c e s e u v á d ě j í j e n z i l u s t ra t i v n í c h d ů v o d ů . P ř í s t r o j e n e j s o u
s o u č á s t í d o d á v k y.
* Vo l i t e l n é p ř í s l u š e n s t v í z a p ř í p l a t e k .
ESSILOR INTERNATIONAL - R.C.S. Créteil B712 049 618 - 01/2013 - PI002EV3 - Hakuhodo France
ESSILOR INTERNATIONAL – Instruments Department
64 bis, avenue Aubert – 94306 Vincennes Cedex France – Tel: 33 (0)1 72 94 71 00 – Fax: 33 (0)1 72 94 70 27
Download

Katalog oftalmologie