P EDSTAVUJEME KLI IKU V ČESK CH BUD JOVIC CH
ZDARMA
Č SLO 01 2012
.LE UM.CZ
LEXUM
PARTNEREM
FIREM V P ČI
O ZDRAVÍ
ZAM ST A C
T P KA
DUCHKOV
Moderování
zpráv
na Primě
předcházela
operace očí.
T MA
ZDRAVOTNICKÁ
REFORMA A NADSTANDARDNÍ
ÉKA SKÁ ÉČE
???
8
LEXUM MAGAZÍN
S E RV I S
FOTO Vojtěch Vlk
O
možná že si prohlížíte nové vydání ma azínu e um v čekárně jedné z našich kli
nik, zatímco čekáte na vyšetření, možná si jím jen krátíte čas jako doprovod. Pak
vítejte na půdě vropské oční kliniky e um, jež má za sebou velmi spěšn rok, a to
nejen na zemí eské republiky, ale i u našich polsk ch sousedů. Poděkování patří
nejen všem spolupracovníkům a pojiš ovnám, ale především vám, našim mil m kli
entům.
Možná se vám ma azín dostal do rukou v teple domova, pak věřím, že vám zpří
jemní předvánoční shon a najdete v něm inspirativní čtení, třeba rozhovor s mo
derátorkou těpánkou uchkovou, jež si u nás před časem nechala snížit dioptrie.
peraci očí jsme v rozhovoru zhodnotili i s paralympijskou šampionkou ělou la
váčkovou Třebínovou. eméně zajímavé je pak povídání s naší lékařkou, docentkou
rahomírou arákovou, která jako první a dosud jediná žena v zemi odoperovala
přes dvacet tisíc šed ch zákalů, nebo s ředitelem nadace Světlo pro svět, která i za
přispění vropské oční kliniky e um zasílá potřebnou pomoc do rozvojov ch zemí.
Stejně jako v předchozích číslech našeho ma azínu vám i tentokrát nabízíme porci
informací z dění na našich klinikách a novinek z oftalmolo ie. Představíme kliniku
e um v esk ch udějovicích, která se od listopadu může chlubit zcela nov m la
serem. elk m tématem, které považuji za přelomové, je zdravotnická reforma, kte
rá vstupuje v platnost. d ledna 20 2 si pacienti mohou připlatit za nadstandardní
péči, což přinese řadu nov ch možností a kvalitnějších řešení léčby vašeho zraku. o
přesně to obnáší a jak nadstandard nabídne naše klinika, nastíním uvnitř časopisu.
áš komfort a spokojenost jsou naším hlavním cílem.
i
04 Novinky
07 O čem se mluv – dravotnická re orma
a nadstandardn léka ská péče
10 těpánka uchková: Moderován zpráv na
Primě p edcházela operace oč
14 bavte se šedého zákalu a zároveň i br l
prémiov mi nitroočn mi čočkami
16 MU r. Mário Petr k: bavit se br l je
neskutečná svoboda.
18 MU r. nna ichterová: novu jsem nabyla
ztracenou jistotu.
20 exum partnerem rem v péči o zdrav
zaměstnanc
22 oc. MU r. rahom ra Baráková Sc.:
Operace šedého zákalu je nejbezpečnějš m
chirur ick m zákrokem.
26 P edstavujeme kliniku v Česk ch Budějovic ch
29 en otev en ch dve na klinice v Ostravě
30 Běla laváčková-T eb nová: Po operaci jsem
byla jak lenka v ši div . Svět v tu chv li nabyl
barev.
32 ejčastějš dotazy o operac ch oč
34 Světlo pro svět
36 Plastika očn ch v ček ubere léta a odstran
zdravotn pot e
38 o vše se děje za zav en ma očima
40 edělaj vám 3
lmy dob e Mo ná je to očn
vadou
43 árkové certi káty vropské očn kliniky
exum
44 Proč si vybrat vropskou očn kliniku exum
46 K ovka
47 Kontakty
i
Lexum magazín
očn k . vydán č. 1/2012
Vydavatel: OP T
S
a.s. U Společenské
zahrady 3 Praha 4 – Krč 140 00
tel.: 244 016 441 – 44
ax: 244 016 440
www.lexum.cz
rodu
a ra
ra ová :
orporate Publishin s.r.o.
.copu.cz
R da
: Petra Vychodilová Martin Kavka
Kate ina Stibalová
Ja
ová
rava: Stanislava Put ková
Cl
t rv
a a r: Martina Krtoušová
I
r : itta vo áčková
[email protected] tel.: 603 196 614
oto: Vojtěch Vlk Tereza Melicharová van Kol n
archiv exum archiv
archiv arl eiss archiv
Světlo pro svět archiv lcon
oto a t tul
tra : Vojtěch Vlk make-up: Pavla
Plocková
R
tra : MK Č
19256
Volně neprodejné
3
CO J E U N Á S N OV É H O
ím
O
nO inky
i K I IK
M
FOTO archiv Lexum
Dny otevřených dveří na
Evropské oční klinice Lexum
Prohlédnout si moderní prostory a operační sály Evropské oční kliniky v Ostravě a Brně si v listopadu přišli lidé,
kteří se chtějí zbavit brýlí či kontaktních čoček. Zrekonstruované prostory ostravské kliniky, jejíž operační sály
patří k nejmodernějším v moravskoslezské metropoli, si
mohli prohlédnout v úterý 1. listopadu. Brněnská klinika
se zvědavým očím otevřela o pár dnů později, ve čtvrtek
1 . listopadu.
ávštěvníkům byli k dispozici renomovaní experti, kteří
odpovídali na dotazy týkající se léčby refrakčních vad,
šedého zákalu či dalších očních onemocnění. Zárove zájemce o zákrok seznamovali s nejnovějšími trendy včetně
prémiových čoček a léčby nejmodernějšími přístroji. Ti,
kteří se v den otevřených dveří rozhodli objednat ke
vstupnímu vyšetření, byli navíc zařazeni do slosování
o zajímavé ceny. r
O dni otevřených dveří v ostravské klinice Lexum
se dočtete na straně 29.
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
oceněna za 20 tisíc operací šedého zákalu
Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie slavnostně udělila v pátek 21. května
2011 ocenění docentce MUDr. Drahomíře Barákové jako vůbec první a zatím jediné ženě
v Česku. Významná česká specialistka na šedý zákal odstranila přes 20 tisíc šedých zákalů,
čímž takřka navrátila zrak tisícům lidí.
Docentka Baráková se již několik let řadí mezi přední oční mikrochirurgy. Výborem České
společnosti pro refrakční a kataraktovou chirurgii byla opakovaně oceněna za počet provedených operací šedého zákalu a několikrát vyhlášena mezi prvními 10 nejvíce operujícími
chirurgy v ČR. Celkem provedla téměř 25 000 nitroočních, laserových a plastických zákroků,
z toho přes 20 000 operací šedého zákalu.
Je také autorkou a spoluautorkou celkem sedmi vědeckých monogra í a 50 vědeckých
publikací. Její kniha ádory oka je v české odborné literatuře prioritní soubornou publikací
s touto problematikou. Je recenzentkou četných odborných děl z očního lékařství. a domácích i zahraničních kongresech přednesla téměř 200 přednášek.r
Rozhovor s docentkou Barákovou přinášíme na straně 22.
4
LEXUM MAGAZÍN
Darovali jsme zrak
3 dětem
a letošním červencovém hudebním festivalu
Mighty Sounds u Tábora jsme se přesvědčili,
že mladým lidem není lhostejný osud lidí
v rozvojovém světě. I v nabitém programu
si příznivci ska-punku našli chvilku, aby se
zastavili u našeho stánku a koupili si svíčku, se
kterou jsme v sobotu večer poslali symbolické
světlo lidem se zrakovým postižením v africké
R andě. Zatímco loni se na festivalu vybralo
přes deseti tisíc korun, letos to bylo téměř 30
tisíc. Díky tomu můžeme vrátit zrak 3 dětem
ve R andě r
Symfonie pro Afriku
Koncert s názvem Symfonie pro Afriku spojil výjimečné umělce, skvělé lidi a dohromady vytvořil
krásnou atmosféru večera. Zorganizoval jej tým Světla pro svět a pořadatelé Lucerna Music Baru,
lidé svou účastí zachránili zrak několika lidem v nejchudší zemi Afriky. Děkujeme proto nejen
umělcům, partnerům, sponzorům a moderátorovi Janu Pokornému, ale také návštěvníkům.
Ti si mohli na akci vychutnat vokální kvartet ello Sisters, který naladil návštěvníky na africkou
notu a přivítal tak na podiu Sola Dja Kabaka, jehož následně doplnil Okamžitý lmový orchestr
v čele s Varhanem Orchestrovičem Bauerem. Jejich společné vystoupení dokázalo, že africká
hudba může harmonicky znít i se symfonickým orchestrem a zprostředkovat i náročnému posluchači nebývalý zážitek. r
Více o činnosti organizace Světlo pro svět se dočtete v rozhovoru s jejím ředitelem,
Mgr. Filipem Zoubkem, MBA, na straně 34.
Mezinárodní kongres
v Ostravě
Devátý ročník Mezinárodního kongresu České
společnosti refrakční a kataraktové chirurgie
hostila Ostrava, refrakční problematika byla
zastoupena osmi přednáškami lékařů z Evropské
oční kliniky Lexum. MUDr. Brunclíková prezentovala výsledky operací u keratokonu implantací
Keraringu SI-6, MUDr. Hrdličková ve své práci analyzovala stabilizaci keratokonu po C L corneal
cross linking .
Ostravskou kliniku reprezentoval primář Benda
s přednáškou zaměřenou na sledování polohy
fakické nitrooční čočky ICL u hypermetropů.
MUDr. Krejčí shrnula zkušenosti s implantací
akomodační čočky Crystalens, MUDr. Martin
Choleva obohatil kongres o dvojici přednášek. Se
spoluautory, doc. MUDr. Drahomírou Barákovou
a MUDr. Františkem Bendou, připravil informace
o vhodnosti implantace torické multifokální IOL
do amblyopického oka, ve spolupráci s MUDr. Hanou Sch arzovou a MUDr. Ivou Krejčí pak hovořil
o autorefkratometru a subjektivní refrakci u multifokální IOL rotačně asymetrické konstrukce.
Zastoupena byla i brněnská klinika Lexum
v podobě dvou přednášek o laserových refrakčních zákrocích, s nimiž vystoupili doktoři MUDr.
Ventruba a doc. Skorkovská. V mnoha prezentacích byli spoluautory lékaři z jiných pracoviš
Lexum, což svědčí o skvělé spolupráci při sdílení
poznatků a předávání zkušeností. Docentka
Baráková předsedala bloku Dětská katarakta.
V úvodní přednášce seznámila auditorium se
současnými trendy v chirurgii šedého zákalu
u dětí. Po přednášce vedla panelovou diskusi, ve
které s předními českými odborníky diskutovala
o léčbě vrozeného šedého zákalu včetně otázky
implantace nitroočních čoček u dětí. r
5
CO J E U N Á S N OV É H O
ový špičkový laser na klinice
v Českých Budějovicích
Evropská oční klinika Lexum v Českých Budějovicích nově využívá špičkový excimerový laser
rmy Carl Zeiss, který patří na absolutní světovou špičku a nabízí to nejlepší, co je k dispozici.
Umož uje korigovat velký rozsah dioptrických vad, přináší také unikátní řešení pro pacienty
s presbyopií vetchozrakostí , jimž umožní vidět do dálky i na blízko.r
spěšná operace
101letého pacienta
Více informací o klinice v Českých Budějovicích najdete na straně 26.
a konci léta podstoupil pan Jaroslav aloudek, kterému
bylo letos už 101 let, operaci šedého zákalu v brněnské
pobočce Evropské oční kliniky Lexum. Operace proběhla
ke spokojenosti pana aloudka úspěšně, stal se tak nejstarším pacientem Evropské oční kliniky Lexum. r
Oftalmologičtí experti se
sešli v Českých Budějovicích,
Brně a Ostravě
Odborné semináře oftalmologických lékařů a Konference
oftalmologických sester, které každoročně pořádá Evropská
oční klinika Lexum, nabídly pohled na moderní léčbu
dioptrických vad a přehled poznatků o nových postupech
při léčbě očních vad.
Seminář 15. 9. 2011 v Českých Budějovicích zahájila
přednáška o současných postupech diagnostiky a následné operativní léčbě očních vad, účastníci byli seznámeni
s programem bezplatných konzultací, které jsou určeny
pro zájemce o refrakční zákroky. Lékaři z pražské kliniky
informovali o Centru léčby keratokonu, které vzniklo pod
vedením prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., v Praze a je
jediným takovým pracovištěm v Česku. V Brně 13. 10. 2011
tým lékařů z Evropské oční kliniky Lexum pod vedením doc.
MUDr. Skorkovské, CSc., nabídl přednášky na téma Operace
katarakty a suché oko, Operace zadního segmentu, doplněné kasuistikami. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., přednášel o
komplexní léčbě keratokonu, primářka MUDr. Alena Holubová o korekci pseudofakické presbyopie implantací Add-On
čočky a MUDr. Věra Flemrová přednášku Refrakční operace
a strabismus-komplexní řešení kombinovaných případů.
V Ostravě 10. 11. 2011 primářka MUDr. Urania Tavandzi zahájila seminář kasuistikami léčby keratokonu, primář MUDr.
František Benda pokračoval přednáškou eakutní traumatologie, MUDr. Iva Krejčí kasuistikami na téma multifokální
torické čočky a MUDr. Martin Choleva přednáškou ever
give up – Sulco ex, korekce iatrogenní myopie po 15 letech.
Přednášky měly velký ohlas, zvláště odborné kasuistiky, doplněné zajímavými záběry zákroků a lmy. Akcí se zúčastnilo
více než 300 lékařů a sester z celé ČR. Evropská oční klinika
Lexum těmito odbornými semináři napl uje své poslání
špičkového pracoviště pro celoživotní vzdělávání očních
specialistů a oftalmologických sester. Děkujeme všem za
účast a budeme se těšit na další setkání. r
6
LEXUM MAGAZÍN
Evropská oční klinika Lexum mezi horolezci,
kteří si vyzkoušeli bouldering naslepo
Dobrý zrak je pro horolezce klíčový, proto se lidé z Evropské oční kliniky Lexum zúčastnili Mezinárodního horolezeckého lmového festivalu, který proběhl v Teplicích nad Metují ve dnech
23. až 26. srpna. A měli hodně nabitý program už od pátečního dopoledne, kdy Martin Choleva
z ostravského týmu oční kliniky Lexum vysvětloval nejčastější omyly a vyvracel fámy, které
o refrakční chirurgii kolují mezi veřejností.
Později MUDr. Martin Choleva spolu s dalšími experty Evropské oční kliniky Lexum MUDr. Peterem Ivančákem, Ph.D., MUDr. Silvií Zapletalovou, a Jiřím Dostalíkem čelili obrovskému zájmu
návštěvníků festivalu, když na stánku oční kliniky nabízeli odborné konzultace včetně měření
zraku, zodpovídali dotazy a probírali moderní postupy při řešení nejrůznějších očních vad.
Velký zájem měli i sportovci vyššího věku, tým proto vysvětloval také možnosti řešení šedého
zákalu prémiovými nitroočními čočkami.
Sobotní dopolední program patřil druhému ročníku Lexum Contest, tedy soutěži v lezení naslepo na boulderové stěně, kterou již tradičně pořádáme ve spolupráci s profesionály v oboru,
společností Singing rock. Soutěžilo se ve třech kategoriích – muži, ženy a děti. V dospělých
kategoriích museli vzhledem k velkému zájmu soutěžících všichni, kdo chtěli dosáhnout na
zajímavé ceny, podat vskutku velmi dobrý výkon. V dětské kategorii, ve které v letošním roce
závodilo 10 dětí, byli odměněni úplně všichni. Především velkým zážitkem a zkušeností, po níž
budou mít na paměti, že zrak je potřeba chránit, což bylo hlavním smyslem soutěže.
Vítězem v mužské kategorii se stal borec Petr Pýto Kučera, v ženské kategorii Bára Hynková.
Oba si odnesli poukaz na refrakční zákrok. Ještě jednou blahopřejeme. r
O ČEM SE M UV
ene
lní e i el e
O k
Oční kliniky lexum
mu
e e i
nč k
K D AV T ICK
M
K
C ADSTA DA D
KA SK
P I
TEXT Petra Vychodilová FOTO Vojtěch Vlk archiv
exum
d ledna
vstupuje v platnost první áze re ormy esk o
zdravotni tví, která mimo jin zavádí připlá enou nadstandardní zdravotní
p i. Zaveden ude standard, na kter udou mít pa ienti nárok ze zdravotní o
pojištění, za nadstandard si pak udou připlá et. ro klienty vropsk o ní kliniky
e um to přináší zásadní pozitivní změnu zatím o dosud si nadstandardní
zákroky platili v pln v ši, od ledna si připlatí pouze rozdíl oproti standardní
opera i razen zdravotní pojiš ovnou.
Od nového roku vstupuje v platnost zdravotnická reforma, která zlegalizuje poplatky za
ad ta dard
a
to u tav t
á to považuji za přelomové, je to dobrá zpráva
pro pacienty. Předpokládejme, že od . ledna
20 2 bude platná změna, která se dotkne tří
nebo čtyř oborů, mezi kter mi je i ten oční. elé
je to ještě v běhu, zatím tedy nemohu hodnotit
konkrétně, ale dle m ch informací už e istuje
to prostě při dnešních možnostech medicíny
nejde. Když si platíte zdravotní pojištění, stát
vám zaručí, že dostanete standardní, náleži
tou, řádně provedenou péči, která vyřeší vaše
onemocnění. Tato péče samozřejmě musí b t
přesně de novaná, což zajistí zmíněn seznam.
Pacient se však může rozhodnout, že chce víc
a je ochoten si připlatit. o se t če medicín
sk ch postupů, modelov m příkladem může b t
vropská o ní klinika e um yla od po átku
udována tak, a y i standardní v kony prováděla na
nadstandardní rovni. áš t m tvoří ti nejlepší
v o oru, pou íváme jen ty nejmodernější přístroje,
nejnovější metody, d áme na individuální přístup
i příjemn prostředí a po odlí.
seznam standardní péče sestaven
oftalmolo ickou společností.
eskou
Co
t d vla t
ezměme to od začátku. ádn stát na světě
nemá na to, aby každému arantoval ten nejlep
ší materiál a nejmodernější přístroje a postupy,
zánět slepého střeva. říve byl běžn řez, dnes
se zákrok provádí laparoskopicky a mladá děv
čata si téměř vybírají, kam má doktor říznout,
aby jizva způsobila co nejméně viditelné škody
na kůži. To samozřejmě říkám s nadsázkou, ale
právě na podobn ch postupech se pacient s lé
kařem bude moct domluvit. Může to znamenat
jin přístroj, delší či naopak kratší čas operace,
jin spotřební materiál a podobně.
A o
t á lu b
služeb to může znamenat třeba zkrácení
čekací doby na operaci, objednání na určitou
denní dobu, v nemocnicích například vlastní
pokoj s televizí. krátka sami si volíte rove
nadstandardu, ta nejde předem de novat. e to
nekonečná množina, každé zdravotnické zaříze
ní si individuálně zváží, jaké služby nad rámec
standardu bude poskytovat.
Musím však říct, že vropská oční klinika
e um byla od počátku budována tak, aby
i standardní v kony prováděla na nadstandard
ní rovni. áš t m tvoří ti nejlepší v oboru,
používáme jen ty nejmodernější přístroje, nej
novější metody, dbáme na individuální přístup
i příjemné prostředí a pohodlí. To jsou hodnoty,
na kter ch stavíme naši práci. a tom se ne
změní nic ani do budoucna, to je zkrátka e um
standard, kter dostanou všichni naši klienti, a
už jejich zákrok plně hradí zdravotní pojiš ovna,
nebo si připlatí například za multifokální čočku.
a o o r t
budou o
lat t l
t
l
u
novu připomínám, že změny se t kají zákroků
hrazen ch ze zdravotního pojištění, tedy hlavně
7
O ČEM SE M UV
8
E UM MA A
N
léčby šedého zákalu. Refrakční zákroky včetně
laserové korekce dioptrií stojí doposud mimo
oblast zdravotního pojištění.
dstranění šedého zákalu spočívá v nahrazení
zkalené čočky umělou nitrooční čočkou. Pojiš
ovny hradí léčbu prostřednictvím standardní
monofokální čočky, která nemá schopnost
zaostřovat na různé vzdálenosti. Po operaci s ní
uvidíte dobře do dálky. a blízko, například na
čtení nebo počítač, budete muset nosit br le.
ejmodernější nadstandardní nitrooční čočky
však umějí vracet oku schopnost vidění bez
br lí nejen na dálku, ale také na čtení, vaření,
televizi nebo počítač. možní ostřejší vidění za
šera a poradí si i s dalšími očními vadami, napří
klad s asti matismem. ude na volbě pacienta,
zda je ochoten si za tyto možnosti připlatit.
a důležité považuji to, že pacienti budou
ze zákona přesně informováni o sv ch mož
nostech. ěkteří lidé totiž ani nevědí, že mají
na v běr. etuší, že mohou mít lepší čočku,
se kterou nemusí vůbec nosit br le, nikdo jim
neřekl, že s kvalitnějším materiálem je cel
zákrok bezpečnější a podobně. Tyto vysoce
kvalitní postupy jsme našim pacientům samo
zřejmě nabízeli i dosud, ale museli si zákrok
platit v celé v ši, nyní jeho standardní část
bude hradit pojiš ovna. íky reformě tedy bude
kvalitnější péče dostupnější. Kompletní seznam
a rozdělení služeb na standardní a nadstandard
ní představíme k . lednu.
Do á t
a t t v a
ov
r la
do lat
a val t
o
budou o bovat
To záleží na daném zákroku. Když média píší
o zhruba 0 tisících korunách doplatku, e trém
ně to zjednodušují. e skutečnosti máte asi tak
patnáct možností, z čeho můžete volit. Když to
přeženu, je to stejné, jako když přem šlíte, co si
připlatíte k autu v základní v bavě. dpovím vám,
že ceny doplatků se mohou pohybovat od dvou
tisíc až třeba k 2 tisícům. ěkteré zákroky mohou
b t skutečně drahé, jejich cena se odvíjí například
od ceny použitého materiálu. avíc medicína jde
stále dopředu, takže teď nelze říct, jaké možnosti
a s nimi i ceny budou za několik let.
r
or a
a
á ad
od va
l
emyslím si. My na péči o klienty klademe
obrovsk důraz po celou dobu e istence kliniky
e um. ěláme všechno proto, aby rove
našich služeb byla permanentně vysoká, proto
stále modernizujeme všechny naše pobočky,
zavádíme nejnovější technolo ie, podílíme se
na jejich v voji, zkrátka zajiš ujeme vysok
standard klientské péče pro všechny, nejen pro
ty, kteří si připlatí. aše největší pobočka, ta
pražská, se například příští rok bude stěhovat
do nov ch, e kluzivně vybaven ch prostor,
čímž se stane nejmodernější oční klinikou
v vropě.
Za d le it pova uji to, e pa ienti
udou ze zákona přesně in ormováni o sv
mo noste . ěkteří lid toti ani nevědí, e
mají na v ěr.
A o
a doba a o ra
ěláme všechno proto, aby naše čekací doba byla
co nejnižší, což v současné době znamená zhru
ba dva nebo tři t dny. tomto se u nás po novém
roce příliš nezmění, už nyní se přizpůsobujeme
s operacemi denní době dle přání pacienta. o
konce operujeme i několik víkendů za rok. Když
otevřeme víkendov termín, tak proto, abychom
uspokojili poptávku. Proto zkrácená čekací doba
na operaci nebude spadat do nadstandardní
nabídky, my už to děláme dnes standardně.
povinnost informovat. e sv ch zkušeností ale
mohu říci, že nee istuje přímá linie mezi osob
ním bohatstvím a tím, co si připlatíte. nás na
klinice operujeme 20 tisíc lidí ročně ze všech
sociálních skupin, přičemž je stále více klientů,
kteří chtějí pro své oči větší komfort i za vyšší
cenu. idé jsou stále více ochotni investovat do
sebe sama. já jsem rád, že se i díky reformě
stávají nejmodernější materiály a postupy do
stupnější a my umožníme více lidem lépe vidět
a zlepšit jejich kvalitu života.r
Na rává odl vá tato r or a bo at
ékař nemá právo hodnotit majetkové poměry
pacienta, ani to, pro jak nadstandard se
rozhodne. odnota je to pro klienta, lékař má
Kompletní přehled nadstandardní nabídky
najdete od . . 20 2 na
a na Modré lince
.
9
10
LEXUM MAGAZÍN
OSOBNOST
těpánka Duchková
mO e O
ní l
ní
n
im
el O e
e Očí
e
TE T Petra Vychodilová
OTO Tereza Melicharová archiv
těpánky
uchkové MAKE U Pavla Plocková
elevizní a roz lasovou moderátorku, kterou známe především z lavní zpráv
na rimě, si málokdo doká e představit ez r lí. ama přiznává, e jsou sou ástí její oso nosti
a e se ji ani po opera i na vropsk o ní klini e e um ne těla z avit, pouze si ne ala
sní it dioptrie. našem roz ovoru prozradila, e před tím, ne se prvně o jevila ve zprává ,
měla devět dioptrií a s r lemi jako skla od jo urtu se jí před kamery ne tělo. tak se
svěřila do rukou pro esora artina ilip e a v sledky opera e si nemo la vyna válit. o ná
se na sále naší kliniky ještě jednou o jeví, pokud se od odlá k opera i dru
o ky,
jak těpánka u ková nastínila v následují í řádká ...
Kd
vá
tá
a
vá da a o
d
v va
vot a
av o ur t a
t
u v
dvo at
l tu
a
t áva vá a
l
va
aří se mi dobře, ale v mém životě se nic
převratně zajímavého neděje, což je na jednu
stranu možná dobře. Máte pravdu, stále běhám
kolem kluků, kter m už je dva a půl roku a jsou
to těžcí mamánci. avíc požadují, abych jim
byla stále k dispozici. apříklad, když se napijí
ze skleničky, tak přijdou a chtějí, abych tu skle
ničku položila na stůl. Sami ji tam nepoloží. Tak
nevím, jestli je to normální. (směje se) oufám,
že jim to nevydrží třeba do dvaceti let.
Va
lu
ou d ova
á dvo ata r
ov
dvou l t
ob a
l t t
odl
o ro
ávát
ou odl
Když jsou vedle sebe, tak vím, kter je kter .
orší je, když je jeden na zahradě a druh přijde
do kuchyně. Pokud nejsou odlišně oblečení, tak
mám problém. le povahově jsou hodně odlišní.
onzík je dobráček. íbá například i
přehrávač a říká mu Malej, malej, neboj se
dámka by nic takového ani nenapadlo. Ten ho
spíš omlátí bačkůrkou.
Ja
t tráv l l to B l t
d
a rod
dovol
ást léta jsme strávili ve španělském městě
avea, kam jezdíme už několik let ke znám m.
strávíme tam letos i ánoce. ež jsme měli
děti, tak jsme jezdili hlavně na olfové dovolené
po celém světě. Když se nám narodili kluci,
tak jsme s tím skončili. echceme je nechávat
doma, a tak jezdíme už jen do panělska, kde to
známe a dětem se tam líbí.
Mát a ta
a
o
o
a
o v dva
Kd d
od ru t
a dal
rá
v u t
ednou t dně vysílám pořad Třináctka v eském
rozhlase Re ina a moderuji různé společenské
akce nebo kon resy. apříklad teď nedávno
jsem moderovala tiskovou konferenci, kde se
představoval nov
prací prášek a zárove
molekulární kuchyně. To pro mě byl obrovsk
zážitek. Konečně jsem na vlastní oči viděla, jak
se při vaření používá tekut dusík, a ochutna
la jsem okurkov salát v podobě pěny a džus
s campari v kuličce, která vám praskne v stech.
inak se také hodně věnuji mediálním trénin
kům. Připravuji manažery na různ ch rovních
i politiky na vystoupení před televizní kamerou.
d á t ta
av o
olá
o v
tud t u t
a ysoké škole ekonomické mám přednášky
o etice v médiích. čím také v Moderátorské
škole mé televizní kole yně any dámkové. Při
pravujeme tam mladé lidi na práci v médiích. e
skupince osmi studentů děláme televizní zprá
vy, které pak natočíme, jako bychom jeli naživo.
eden student je moderátor, jin reportér třeba
na místě činu, další má zprávu z vlády... echybí
ani spor ák a rosnička .
kvěl je, e mo u odit do vody
ez r lí a vidím. taky mám za skly normální
velikost o í, ne ty asijsk škvírky
11
OSOBNOST
U
á
t
la ol ov dovol
o vá
t vá
vá ol t a A ol rov a
a ov
áro
ort
Ja vládát
loub t ru dvo ata a rá
Tak to tedy opravdu moc skloubit nejde. S sebou
je vzít nemůžu, protože si dovedu představit,
že by určitě vběhli někam do dráhy míčku, což
je moc nebezpečné. etos jsem moderovala
sérii olfov ch turnajů 2 Golf dventures, a to
byla jediná příležitost, kdy jsem i hrála. inak
nic a to má, pochopitelně, fatální dopad na
mé v kony. le nevadí, nezuřím. lavně, že se
projdu hezkou přírodou.
t l v
obra ov vá
á
a
br l
V o
t
a vou o ra o
a
Evro
o
l
u
Kd
t
od toula
Poprvé to bylo v roce 2000. To jsem tehdy měla
devět dioptrií a skla, jak se říká, jako dna od jo
urtu. tu dobu přišla nabídka moderovat hlavní
zpravodajskou relaci na T Prima a mně bylo
jasné, že s jo ur áky na obrazovku jít nemůžu.
Tak jsem se odhodlala a vyrazila do vropské oční
kliniky e um, kde mě operoval pan profesor i
lipec. opoledne operace proběhla a odpoledne
už jsem viděla. yla jsem totálně nadšená. r le
jsem ale neodložila, protože je nosím od sedmi
let a mám pocit, že jsou ke mně přirostlé.
A a to b lo odru
Podruhé jsem šla po sedmi letech na malou
pravu vložení čočky. yla jsem stejně jako
poprvé pořádně vystresovaná. le stala se
neočekávaná věc. Před sálem jsem zjistila, že
mám v koleni zakousnuté klíště. tu chvíli mi
bylo plně jedno, že jdu na operaci očí, a hys
tericky jsou donutila pana profesora, aby mi
nejdřív odstranil tu hrůzu na noze. ebyla jsem
totiž očkovaná, tak jsem si okamžitě v hlavě
vybarvila scénář klíš ové encefalitidy a byla
jsem přesvědčená, že mě nemine. Pan profesor
mě klíštěte zbavil a pak odoperoval oko. pět
k mé velké spokojenosti. avíc mě pak ještě ta
klíš ová encefalitida minula. (směje se)
Co
d á lo ob
a á ro
d
u vá
rv
ob v la o
vada a a
t
la
sedmi letech jsem neviděla na tabuli ani
z první řady, a to byl velk problém. ačala jsem
asi na čtyřech dioptriích a během puberty jsem
skončila na devíti. Tehdy se neprodávaly tak
sem
prakti ká
realistka, přes
r ov r le
se nedívám.
12
LEXUM MAGAZÍN
ro
MUDr Mart
l
CS
Paní těpánku Duchkovou
jsem operoval již před několika
lety pro vysokou krátkozrakost
téměř 9 dioptrií . S takovou
vadou je člověk bez brýlí
prakticky slepý. Zvolili jsme
laserovou korekci metodou
LASIK. Paní Duchková si přála
ponechat 2 dioptrie, a tak jsme
operací nemířili, tak jako většinou, na 0. Situace je i po mnoha letech zcela
stabilní a paní Duchková je se svým viděním
velice spokojená. icméně uvažujeme o dokorigování vady, což nebývá ani po mnoha letech
větší problém.
zkusila jak koliv druh, vždy jsem po nějaké
chvíli začala mít divn pocit, že mám v oku cizí
těleso. Sice jsem je necítila, ale pořád jsem na to
myslela. Tak jsem se vrátila k normálním br lím,
abych neskončila v blázinci.
Ja
vá
l vot o o ra
Skvělé je, že mohu chodit do vody bez br lí a vi
dím. taky mám za skly normální velikost očí,
ne ty asijské škvírky!
Ja vá
lou
ra d
rak mi slouží, jsem spokojená. Možná bych
měla jít ještě na tu druhou čočku, ale dokud
vidím, tak k vám raději chodím jen jako člen
vaší etické komise. (směje se).
ěla jsem devět dioptrií a skla jako
dna od jo urtu, kdy přišla na ídka
moderovat zprávy na rimě. ylo mi jasn ,
e na o razovku jít nem u, tak jsem
vyrazila na kliniku e um...
hezké br le jako teď, takže když vidím fotky
z té doby, tak na mě jdou mrákoty. ypadala
jsem jako sova s obrovsk mi br lemi a za těmi
tlust mi skly byla miniočička. o toho mi ma
minka stříhala o nu téměř u hlavy, tak si to asi
dovedete představit...
r
t
d o ra
br l
od la do
vod ab t v d la
lavá
no, a taky se mi to nevyplatilo. Po maturitě
jsme vyrazili s partou do ulharska pod stany.
ned první den byly obrovské vlny, do kter ch
jsem se vrhla po hlavě. tu ránu jsem byla bez
br lí a už jsme je nenašli. Tehdy jsem měla těch
devět dioptrií, a tak mě kamarádka va musela
na někter ch místech vodit, protože jsem
prostě vůbec nic neviděla. ylo to opravdu ná
ročn ch čtrnáct dní. a zpáteční cestě jsme byli
na v letě v udapešti, kde jsme se s touto mojí
vodicí kamarádkou ztratily. á měla udapeš
v mlze a va pak po tom našem ztracení hrůzou
taky. aše stanoviště jsme našly až po třech
hodinách hledání.
ou
la
t v b
d
o t o ta t
o
Pokoušela jsem se je nosit, ale bez spěšně.
odily by se třeba při lyžování. enže a jsem
Na o
a v t ráda d vát
á se moc ráda dívám do knih. Kdyby to šlo, tak
bych četla snad pořád. ež jsem měla kluky, tak
jsem přečetla v průměru dvě knihy měsíčně.
ěkdy i víc. Teď se to trochu z žilo, ale aspo si
ty tituly pořádně vybírám.
D vát
d
r ov br l
J t v
ra t á r al t a
bo a v a
sem praktická realistka. Růžové br le jsem
zatím nepoužila.
á
va u
a
t a
a d
o ol o t v d l a t a u
vavá Dá
vá to od
rá
bo to l
ro
Tak přijeďte někdy k nám, když sedím s kluky
v teplákách na pískovišti. To se sice usmívám,
ale o ele anci nemůže b t řeč. e zajímavé,
že tepláky jsem na sobě měla naposledy při
školním tělocviku a teď jsem se k nim s radostí
vrátila. koda, že v nich nemůžu chodit pořád.
Co vá d lá rado t a o
v bl
dob
t t
á se teď nejvíc těším na ánoce. lavně na to, jak
se budou líbit klukům a pak taky na to dobré jídlo.
á jím kapra cel rok, ale ten vánoční je nejlepší.r
13
AKTUÁLNÍ TÉMA
FOTO archiv Lexum
AVT S
D H
KA
O e i
lí íky
miO
m ni OOčním čOčk m
Zatím o dříve znamenala dia n za šed o zákalu náro n zákrok, po něm strávil pa ient
dva t dny v nemo ni i a pot musel nosit siln r le, dnes je do a jiná. pera e zákalu se řeší
am ulantně a do prá e se m ete vrátit ji za pár dní. aví díky intenzivnímu v voji uměl
je mo n kromě šed o zákalu vyřešit zároveň i re rak ní vady zraku a z avit se omezují í
r lí de nitivně.
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Lékařská ředitelka pro kataraktovou chirurgii a léčbu sítnice
a sklivce Evropské oční kliniky
Lexum
Patří k nejzkušenějším očním
chirurgům ve střední Evropě.
Specializuje se především na
mikrochirurgii oka, chirurgii šedého zákalu, nitrooční refrakční
zákroky, nádorová onemocnění
oka a sonogra i oka a očnice. Docentka
Baráková úzce spolupracuje také s Oční klinikou dětí a dospělých 2. LFUK a F Motol, kde
se specializuje na operační řešení vrozeného
šedého zákalu u dětí. V České republice zavedla
implantaci umělých nitroočních čoček u novorozenců.
Docentka Baráková byla opakovaně vyhlášena
mezi 10 nejčastěji operujícími očními chirurgy
v České republice. spěšně provedla téměř
25 000 očních operací, z toho více než 20 000
operací šedého zákalu.
ou rnně se uměl o ky,
umo ňují í odlo ení r lí,
ozna ují jako pr miov .
e s nimi mo n sou asně
vyřešit vidění do dálky, na
lízko i na střední vzdálenost,
naví mo ou kori ovat
asti matismus nepravidelnost
ro ovky zp so ují í neostr
vidění a tak s ri k vady
ro ovky, kter ovlivňují
vidění zejm na za šera.
14
ocentka aráková při operaci šedého zákalu
LEXUM MAGAZÍN
o ek
ivotní styl a přání
pa ienta jsou roz odují í
pro ur ení nejv odnější o
typu o ky tak, a y
kvalita vidění splnila
o ekávání.
Oko, postižené šedým zákalem
itrooční čočka cry o Toric umož uje v jednom
kroku současnou léčba šedého zákalu a asti matismu.
e vhodná pro pacienty s pravidelným rohovkovým asti matismem. a okraji optické části čočky se nacházejí
tři malé body, které napomáhají k umístění a orientaci
čočky v určené ose asti matismu.
ed zákal postihuje normálně čirou čočku, která
leží za duhovkou v oku a umož uje ostré vidění
na dálku i čtení. akalování čočky postupně vede
k zamlžení a někdy zdvojenému vidění. idé pak
často mění br le, zhoršené vidění je rizikem
v běžném životě, zvláště nebezpečné je pak
zejména u řidičů.
Toto onemocnění si řada lidí spojuje pouze
se stárnutím. To ale není přesné, nepot kají se
s ním jen starší osoby, vyskytuje se jak u dospě
l ch, tak u dětí. bjevit se může v jakémkoliv
věku, dokonce i u novorozenců.
o značné míry zákaly s věkem a stárnutím sou
visejí, ale svou roli hrají také eny, které mohou
ovlivnit to, zda se objeví dříve či později. osud
ale není zcela zřejmé, jak vlastně šed zákal vzni
ká. proto šed zákal nepatří mezi oční onemoc
nění, jimž se dá preventivně předcházet. zkum
v oblasti ovlivnění procesu stárnutí lidské čočky
s cílem zabránit vzniku šedého zákalu i presby
opie, tedy ztráty schopnosti ostrého vidění na
blízko související se stárnutím, se proto stále
zintenziv uje.
lavním rizikov m faktorem je zmi ovan
věk. lidí starších 5 let se čočka zakaluje až
v 50 procentech případů, u lidí o dalších deset
a více let starších je to dokonce 0 procent. íce
se také šed zákal objevuje u žen a pacientů trpí
cích někter mi chorobami, například cukrovkou.
Svou roli hraje samozřejmě i životní styl, velmi
nepříznivě působí třeba kouření.
spočívalo řešení šedého zákalu ve vyjmutí celé
zakalené čočky z oka, pacienti pak museli nosit
br le s 0 až 5 dioptriemi. Po zákroku zůstávali
v nemocnici i čtrnáct dnů, první dny přitom byli
zcela upoutáni na lůžko.
nes je doba zcela jiná, léčba šedého zákalu
prošla doslova revolucí. současné době se
zákrok provádí ambulantně, oko je znecitlivěno
anestetick mi očními kapkami, ještě t ž den
klient odchází domů.
dstra uje se pouze nitro čočky, metodou tzv.
fakoemulzi kace se ultrazvukem rozmělní jádro
čočky a zárove je z oka řízen m podtlakem
odsáváno. o prázdného a průhledného pouzdra
je pak vložena umělá nitrooční čočka.
ovodobé řešení přineslo celou řadu v hod.
perační řez se zmenšil ze dvou centimetrů
na pouhé dva milimetry. To vše díky moderním
elastick m čočkám, které je možné složit nebo
srolovat a vložit do oka právě mal m operačním
řezem. Ten pak není nutné uzavírat stehem, ho
jení je rychlejší a riziko pooperačních komplikací
jen velmi nízké.
mělá čočka umož uje pacientovi napro
sto normální vidění, navíc je možné zvolit si
u uměl ch čoček dioptrie. edle šedého zákalu
je zde možnost zárove kori ovat či zcela od
stranit i případnou předoperační refrakční vadu
v podobě krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo
asti matismu.
perace šedého zákalu včetně implantace
standardní umělé nitrooční čočky je v eské
republice hrazena ze zdravotního pojištění.
čkoliv příčina šedého zákalu není dosud známa,
jeho léčba je v dnešní době velmi spěšná. Patr
né je to při pohledu do nedaleké minulosti. říve
Standardní čočkou se rozumí čočka monofokál
ní, která ostří pouze na jednu vzdálenost. idé
tedy po operaci šedého zákalu musí při čtení
i nadále používat br le. proto se stále většímu
zájmu pacientů těší čočky multifokální a ako
modační, které problém nošení br lí de nitivně
řeší, zajiš ují totiž ostré vidění na jakoukoli
vzdálenost.
Souhrnně se umělé čočky, umož ující odložení
br lí, označují jako prémiové. e s nimi možné
současně vyřešit vidění do dálky, na blízko i na
střední vzdálenost, navíc mohou kori ovat asti
matismus (nepravidelnost rohovky způsobující
neostré vidění) a také sférické vady rohovky,
které ovliv ují vidění zejména za šera.
Prémiové čočky nejsou hrazeny z běžného zdra
votního pojištění, ovšem vzhledem k dlouhému
seznamu v hod se investice do nich více než
vyplatí. a vropské oční klinice e um máme
s implantacemi prémiov ch čoček velice dobré
zkušenosti. Pacienti si je mohou zvolit v rám
ci pro ramu Katarakta Premium, kter zcela
respektuje individuální potřeby očí jednotliv ch
pacientů. by bylo vždy u každého pacienta
dosaženo co nejlepšího možného v sledku,
vybírají naši lékaři z vropské oční kliniky e um
na základě podrobného vyšetření z nejširší škály
prémiov ch multifokálních, akomodačních, bi
fokálních, torick ch, monofokálních, asférick ch
nitroočních čoček a jejich kombinací.
íky tomuto přístupu dostává pacient
nejvhodnější řešení, které plně odpovídá jeho
potřebám, zálibám a tomu, jak životní styl vede
a do budoucna chce vést.
l
e
l
Kromě důkladného vyšetření, zda je implantace
prémiové čočky vhodná, věnujeme na vropské
oční klinice e um velkou pozornost i čas poho
voru s pacientem, při němž zjiš ujeme pracovní
i zájmové aktivity. Právě jeho životní styl a přání
jsou rozhodující pro určení nejvhodnějšího typu
čočky tak, aby kvalita vidění splnila očekávání.
iné nároky mají lidé, kteří často a rádi cestují
nebo řídí auto, a jiné pak ti, kteří si raději doma
čtou nebo tráví hodiny u počítačového monito
ru. Klíčem je tak zákrok a typ čočky ušit doslova
na míru.
atímco kompletní vyšetření trvá až dvě
hodiny, samotná operace pak již jen několik
minut. Klient stráví na operačním sále zhruba
čtvrthodinku. perace šedého zákalu je přitom
vůbec nejbezpečnějším chirur ick m zákrokem,
kter se může pyšnit vynikajícími a trval mi
v sledky. r
15
BĚ
M D .M I
i
e
ne ku ečn
P T K:
lí e
O O
TEXT Petra Vychodilová FOTO Archiv MUDr. Petríka
ní l kař
r. ário etrík se na kon i loňsk o roku o itl na opera ním sále
vropsk o ní kliniky e um nikoli jako operat r, ale jako pa ient v rukou pro esora artina ilip e,
kter mu provedl laserov zákrok emto
remium. oli pa ienta přijal s pokorou,
smíšen po ity z opera e se rozplynuly ned dru den, a tak se l kař, kter je zároveň vášniv m
triatlonistou, rzy vrátil do sv o pra ovní o i sportovní o re imu. r le u pr na no ním
stolku ne ledá, i kdy dodnes si o as nevědomky sá ne ke kořeni nosu, kde u
y í to, o ylo
několik let neodmyslitelnou sou ástí je o ivota. Z avit se r lí je neskute ná svo oda,
říká v našem roz ovoru.
Sá
t l a o tal olo
d
obt
Pracuji v oční ambulanci v ranicích na Moravě,
jedná se o všeobecnou ambulanci v rámci sou
kromé nemocnice.
Na o
lo
o ro u t
a Evro
o
l
u
od tou l la rov á ro
O a ou o ra
d alo o r t
a do
v dl
Rozhodl jsem se pro emto
S K Premium pod
taktovkou profesora M
r. Martina ilipce.
O rat ra t
v bral á
ro ráv
a a
ro
ora
no, tuto možnost jsem dostal, nevadilo mi
kvůli tomu přijet až do Prahy. rčitě to bylo
kvůli jeho odborné erudici, ale i z osobních sym
patií k panu profesorovi. Svěřil bych se i jin m
kole ům, ale oči mám jen dvě, respektive jedny.
(směje se)
ro
t
vla t
ro á ro ro odl a ou
t
lo
vadu
ěkdo vnímá br le jako m dní doplněk, někdo
má strach z operace, jin by i na operaci šel,
ale nemá na to nanční prostředky já jsem to
odkládal proto, abych mohl ve starším věku číst
bez br lí. Mám lehkou krátkozrakost kombino
vanou s asti matismem, kvůli které bylo moje
přirozené vidění absolutně nedostatečné pro
běžné aktivity. ošení br lí mě obtěžovalo.
Takže jsem všechno přehodnotil free chci b t
už dnes, těžkosti po padesátce budu řešit až
potom. le díky technolo ickému pokroku ani
o to strach nemám.
16
LEXUM MAGAZÍN
V
vá br l a o ta t
o
o
oval
Kdo nosí br le, ví, o čem je řeč. ledáte je po
bytě, stále je musíte čistit, upravovat na nose,
zamlžují se... ejhorší je, že si kvůli oční vadě
ani nemůžete užít sluneční br le. Kontaktní
čočky jsou sice fajn, ale zase mi kvůli aler ii
nevyhovovalo jejich každodenní a hlavně celo
denní nošení.
Ja
t
o o ra
t l Kd
t
vrát l do
ra ov
o ro
uab
o vota
Samotn zákrok je bezbolestn , jen jsem během
laserování cítil něco jako pach spáleného vlasu.
ezprostředně po operaci jsem viděl rozma
l dát tál
o rá u br l
bo u
t
v l
ot bu t
ž ne. íte, jak to je na dobré se rychle zvyká...
le ten první měsíc po operaci se mi to stávalo.
takov ten zvyk či tik posouvání prstu po
kořeni nosu.
ro
t
o ra v bral ráv
Evro
ou o
l
u
u
Na l la va
o
ává
no! Spokojenost. Kvalitní personální i technic
ké vybavení mi bylo známé, s klinikou spolu
pracuji už několik let. ákrok na vropské oční
klinice e um bych doporučil i sv m blízk m.
dy o ní l kař podstoupí
re rak ní zákrok, další komentář je
z yte n .
zaně, ale druh den to bylo o 0 procent lepší.
okonce jsem byl schopn sám řídit auto 00
kilometrů zpět domů. ruh pooperační den už
jsem pracoval. hce to pár dní a jste v cajku .
J
o o vá
va lo
přímně, čekal jsem, že to vidění bude ještě
o chlup lepší, něco jako ull
. le vidím
stoprocentně oběma očima! To asi bude tím, že
jsem detailista. (směje se)
šem váhajícím bych vzkázal myslím, že když
oční lékař podstoupí refrakční zákrok, další
komentář je zbytečn .
Ja
t l a v rol a
ta Má t d
luv t ol
do rá
e ne, přijmete lohu pacienta se vší pokorou,
pouze si možná víc všímáte okolí, sterility, jaké
kapky dostáváte apod., jinak jsem se choval
jako běžn pacient.
ro
MUDr Mart
l
CS
Očního lékaře MUDr. Mária
Petríka z Hranic na Moravě jsem
operoval před rokem z důvodu
nízké krátkozrakosti necelé
2 dioptrie a astigmatismu.
MUDr. Petrík je kromě své
profese očního lékaře také velikým sportovcem. Pro korekci
jsme zvolili individualizovanou
korekci laserovou metodou
FemtoLASIK Premium. Výsledek je perfektní.
Operovat kolegu – očního lékaře je pro očního
lékaře vždy o trochu náročnější, než když jde
o jinou profesi. Vždy je pro mě projevem
veliké důvěry a jsem jako hlavní lékařský ředitel
potěšen, když si oční lékař vybere právě naši
Evropskou oční kliniku Lexum. Je to pro mě
potvrzením, že jdeme správnou cestou.
M l t
o ra
a obav
Myslím, že přiměřen strach je v pořádku, ale
já jsem se na operaci těšil. htěl jsem to mít co
nejdříve za sebou, zbavit se br lí je to nesku
tečná svoboda! ituji, že jsem se pro operaci
nerozhodl už tak před deseti lety...
al t
t
o o ra vá u
brá
v to
dolat ol
tr atlo U
ta talo
Ja vládát d
l
tr atlo u b
o
a br l
e pravda, že teď po zákroku se mi sportuje
lépe, ale víte, to je jako se starším domem
něco opravíte a hle, další problém. Teď bych
potřeboval nové klouby. (směje se) když mám
jednotlivé disciplíny samostatně natrénované,
popravdě, toho olympijského triatlonu jsem
se stále nez častnil, zatím jezdím jen takové
re ionální s kratšími trasami. e to krásn sport,
ale dělat ho dlouhodobě závodně je na invalidní
důchod! (směje se) le jednou si jeden závod
olympijského triatlonu musím dát, to byla moje
sázka, kterou jsem si dal sám se sebou.r
17
BĚ
M D .A
A ICHT
V :
nO u em n yl
enOu i O u
TEXT Petra Vychodilová FOTO Archiv MUDr. Richterové
řed dvěma měsí i si ne al na vropsk o ní klini e e um operovat sv j zrak
další l kař.
r. nna i terová, která p so í jako prakti ká l kařka pro dospěl v stí nad
a em, si pro zákrok emto
remium vy rala jako operat ra pana pro esora artina ilip e.
její po ite před i po opera i je následují í roz ovor.
a do tor o v o
t
a a át
á
l to
o ro u a a vou o ra
a Evro
o
l
u
Ráda, . září 20 jsem se podrobila léčbě oční
vady metodou emto
S K Premium. peraci
vedl pan profesor ilipec.
O rat ra t
v brala a a ro ráv
a a ro
ora
Pana profesora mi doporučila M
r. aple
talová a měla jsem reference i ze stejné oční
kliniky v rně. avíc jsem znala pana profesora
z článků v odborn ch časopisech.
ako většina lidí, i já jsem měla dost velké
obavy. Při uvažování o operačním zákroku
jsem cítila zkost. Také jsem si říkala, jestli
si moc nevym šlím, když vlastně vidím. enže
manžel nic neponechal náhodě a věnoval mi
tento zákrok jako dárek k narozeninám. lo
už pak pouze o to, kdy to zrealizuji. Když jsem
potom měla autonehodu, kdy jsem v lednu, by
za tmy, za mlhy a hustého sněžení, neviděla
bílé auto, které nesvítilo, bylo rozhodnuto.
opadlo to tenkrát dobře, ale uvědomila jsem
si, že nemuselo...
V
ro
t
vla t
ro á ro ro odla
a ou t
la o
vadu
si před dvěma roky jsem u sebe začala pozoro
vat známky presbyopie (vetchozrakosti pozn.
vá br l o
oval Co t
o la
a ao a b
Kromě toho, že jsem je nemohla najít vždy,
když jsem je potřebovala, tak s nimi jsem se
zas nemohla nalíčit nebo upravit obočí. Překá
řístup vše zaměstnan
yl vyso e
pro esionální a zároveň lu o e lidsk .
red.), a tak jsem si v optice pořídila br le na
čtení, abych nemusela tak zaostřovat při práci
s počítačem nebo při čtení. ačala jsem je tedy
používat, ale hlava mě bolela dál a byla jsem
i nadále velmi unavená. a konci pracovní doby
jsem taky mívala velké potíže s koncentrací. To
jsem ještě netušila, že mám oční vadu, která se
stařeckou vetchozrakostí nijak nesouvisí. ako
nec jsem na manželovo naléhání došla k očnímu
lékaři a zjistila jsem, že jsem i dalekozraká.
M la
ul
18
t
o ra obav
ro od ut
LEXUM MAGAZÍN
Co b lo va
žely mi při někter ch sportovních aktivitách,
a když jsem je neměla, byla jsem nejistá a bála
jsem se. ejména na kolečkov ch bruslích se
snadno bez br lí přehlédne mal kamínek,
a tak pád hrozil často. osila jsem je zřídka,
jelikož mě tlačily, tížily a hlava mě potom bole
la mnohem intenzivněji než bez nich. žívala
jsem anal etika téměř denně. ejhorší to bylo
za volantem. ez br lí bych nepřečetla žádnou
informační tabuli, značku nebo návěst.
Ja
t
v d to t
a
t la o o ra
o o vá
d
va
t
lo
a ala
ro
MUDr Mart
l
CS
„Paní doktorku Richterovou
jsem operoval pro střední
stupe dalekozrakosti. Taková
relativně malá vada dlouho
nedělá větší obtíže. Ale často
po 45. roku věku, kdy začíná
porucha akomodace a nastupuje vetchozrakost, někdy skoro
ze dne na den pacient náhle
nevidí ani na dálku, ani na čtení
a ani na střední vzdálenost, jakou představuje
práce na počítači. Pro aktivní lékařku to může
být katastrofa. Laserová korekce FemtoLASIK
Premium paní kolegyni umožnila znovu vidět na
všechny vzdálenosti bez brýlí.
ezprostředně po operaci jsem se cítila v bor
ně. Překvapilo mě, že mě vůbec nic nebolelo
a hned po zákroku jsem si přečetla všechno.
estou domů jsem zcela zřetelně přečetla
všechny informační tabule, dokonce i infor
mační letáky k očním kapkám, které jsem
dostala, a ještě v ten den jsem pracovala na
mininotebooku. alší den jsem ještě zůstala
doma, protože jsem měla kontrolu na klinice,
ale hned po ní jsem šla do práce. Po t dnu jsem
si již zcela zřetelně přečetla i titulky na tele
vizní obrazovce. také jsem konečně odhalila
vrásky, které mi do té doby byly utajené. To
abych nezapomněla na svůj věk! (směje se)
Br l u d
ot bu t
asem budu potřebovat nějaké br le na čtení,
protože tento zákrok vetchozrakost neřeší.
bych se jí plně zbavila, musela bych pod
stoupit refrakční lensektomii ( čočka pacienta
je nahrazena umělou nitrooční čočkou s po
třebn m počtem dioptrií pozn. red.). atím
ale žádné br le nepotřebuji a dokonale si to
užívám.
V
l vá
vot b br l
d prvního okamžiku jsem si byla vědomá, že
kvalita života je plně někde jinde. ajednou
jsem se cítila volná, nezávislá na br lích. Pře
stala mě bolet hlava, přestala jsem b t unave
ná a po problémech s koncentrací nezbyla ani
stopa. Při řízení automobilu se cítím mnohem
bezpečněji. novu jsem nabyla ztracenou
jistotu. a kolečkov ch bruslích, na kole, při
jumpin u ( lekce skákání na trampolínkách
pozn. red.), plavání a dalších sportovních
aktivitách se cítím jistější a víc si to užívám.
ení tam strach, že zakopnu nebo upadnu
přehlédnutím nějaké překážky. Rovněž zvažuji,
že se vrátím k přístrojovému potápění, kterého
jsem pro špatné vidění ve vodě zanechala.
ro
t
o ra v brala ráv Evro
ou
o
l
u
u v ra
B la t
a
tu
o o
á
vropskou oční kliniku e um mi doporučil
můj manžel. Měl reference od sv ch kole y ,
které podobn zákrok absolvovaly právě tady.
navíc manžel jedné z jeho kole y
pan dok
tor holeva na klinice e um přímo pracuje,
takže jsem měla možnost s ním celou záleži
tost předem telefonicky konzultovat. několik
m ch pacientů absolvovalo podobn zákrok na
zmi ované klinice, a tak jsem se zeptala i na
jejich názor. ybrala jsem si dobře. elituji, že
jsem podstoupila právě tento zákrok a právě na
této klinice (přem šlela jsem ještě o refrakční
lensektomii). Přístup všech zaměstnanců byl
vysoce profesionální a zárove hluboce lidsk .
Ráda bych poděkovala především panu prof.
M
r. Martinu ilipcovi, Sc., za žasn
přístup a perfektní péči. ěkuji i M
r. Silvii
apletalové a ostatním lékařům, se kter mi
jsem byla na oční klinice v kontaktu. dě
kuji i sestřičkám a ostatním zaměstnancům
kliniky.
t
a
t
a ol a
t la v rol
a
ta
ejraději bych v ní nebyla, i když tady jsem si
to téměř neuvědomila, protože všichni byli
milí, pozorní a laskaví.r
řestala mě olet lava, přestala jsem t unavená
a po pro l me s kon entra í nez yla ani stopa.
19
FIREMNÍ BENEFITY
O i u eme
AM ST A CK
IT I M
tr u sv slu
vropská o ní klinika e um na ízí zaměstnan m vy ran
y za zv odněn
podmínek jako sou ást zaměstnane k
znamné rmy na českém trhu se spojují s v
ropskou oční klinikou e um v rámci rozšíření
v hod, poskytovan ch zaměstnancům jejich
zaměstnavatelem.
e nadarmo se říká, že zdraví je to nejcennější,
co máme, a o zraku to platí dvojnásob. znam
né rmy si uvědomují důležitost péče o zdraví
sv ch zaměstnanců, a proto si zvolily vropskou
oční kliniku e um, špičku v oboru, za svého
partnera. rámci remních bene tů mohou je
jich zaměstnanci využít nabídky služeb vropské
oční kliniky e um na všech jejích pobočkách.
20
LEXUM MAGAZÍN
vropské oční klinice e um je pro nás samo
zřejmostí vysoká erudovanost lékařů, nadstan
dardní péče, využití nejmodernějších technolo ií
a léčebn ch postupů a individuální přístup ke
každému klientovi. To vše může dopřát díky
nabídce remních bene tů sv m zaměstnancům
i vaše společnost.
i
aké v hody přináší spolupráce pro jednotlivé
společnosti Rozšiřujeme pro ram zaměstna
neck ch v hod o atraktivní prvek, díky němuž
spole ností na esk m
v od poskytovan
jeji zaměstnavatelem.
se péče o zaměstnance ve zdravotnické oblasti
nadstandardně rozroste.
současné době nabídku využívá řada v znam
n ch společností působících na zemí eské
republiky a zařadila ji do svého portfolia remních
bene tů pro své zaměstnance. těch, které s v
ropskou oční klinikou e um navázaly spolupráci,
můžeme jmenovat například společnosti Komerč
ní banka, Mercedes enz, Raiffeisen stavební
spořitelna, R
nebo
ST, jejichž někteří
zaměstnanci už podstoupili operační zákrok
a nechali si zlepšit zrak. r
o r zdravotní
stav a yzi ká
i psy i ká kondi e
je základním
předpokladem pro
spokojenost.
ama jsem
a solvovala opera i
o í. ám ty nejlepší
zkušenosti.
oo
sv
m
m
m
k
ll m
l
l in e
Evro
a
áo
l
a
u
ab
r á
ro
t a
v od
á ro v rá
r
b
t
ro
va
ol
o t ro
tuto ab d u ro odla
aše rma se snaží nabídnout zaměstnancům
co nejširší paletu bene tů a možností využití
zv hodněn ch nabídek, a to z nejrůznějších ob
lastí. Tím spíše pak v případě zdravotních služeb,
kdy dobr zdravotní stav a fyzická i psychická
kondice jsou základním předpokladem pro spo
kojenost, a to nejen v pracovním, ale i osobním
životě.
Ja
t
v u vá
b
t
o o
Tento bene t nabízíme poměrně krátkou dobu
(řádově několik měsíců) na to, abychom mohli
konkrétně hodnotit jeho přínos. Předpokládám
ale, že si svůj okruh zaměstnanců může najít.
rčitě se nebude jednat o masové využívání, ale
o to více může potěšit konkrétního jednotlivce.
al in
l
. . e
me
m
e
m uzem
m
cem
l
c m e l
lc
c
l
z l
u.
m
ce e 800
l
z u
l
e
u.
z
m
l
u
z l
u
z
e e
uu
u
u
m l
u
c ec
l
c .o
z
l
e
ce
o l
u
e
l
m e l z
ex
M l
ce z
.
z
le
m
m
ro
va
ol
o t ro odla olu ra ovat Evro
ou o
l
ou
u
Tento typ bene tů se nám zdá velmi zajímav .
Raiffeisen stavební spořitelně pracují všichni
zaměstnanci s v početní technikou, a proto
klademe velk důraz na prevenci zdraví, zvláště
očí. Každoročně připravujeme pro zaměstnance
en zdraví, jehož součástí je vyšetření očí refrak
tometrem a následná konzultace zaměstnance
s očním lékařem. Když jsme obdrželi nabídku od
vropské oční kliniky e um na zařazení jejich
zákroků za v hodné ceny, neváhali jsme ani
chvíli. Sama jsem absolvovala operaci očí na této
oční klinice v roce
a
5, opakovaně v roce
200 , takže mám ty nejlepší zkušenosti, které
předávám ostatním.
Ja
va
a
t a
o t to b
t á
zhledem k tomu, že spolupráce začala teprve
v létě letošního roku, mohu hodnotit pouze
několik měsíců. konzultaci s lékařem projevili
zájem dva zaměstnanci, jeden se podrobil oční
operaci.
r
e
e e
m
ec l
le e e
e ue
e
u
l z
lu e
u
u
e
l
u e c
.m
ez m
e
el
e le
c
el
c
u 199
e
lu e
le . ne
z e
u
c
e
le
. u
u l
c
le
e e
le
zc
u. le
m
m ec e um
l
l
u
e
c z l e
u18 .
l e
e
u
u
e
e
l mez
c
uc
e
.
áme zájem
ranu zdraví
zaměstnan
.
č
ro
va
ol
o t ro odla v u t ab dEvro
o
l
u
aše společnost v rámci pro ramu tzv. slev
třetích stran chtěla umožnit rozšíření pro ramu
bene tů pro své zaměstnance. Proto jsme využili
nabídky vropské oční kliniky e um, abychom
umožnili našim zaměstnancům pestrou nabídku
lo cost bene tů. alším motivátorem byla
i zajímavá nabídka společnosti e um oční
problémy jsou stále rozšířenější v dnešní společ
nosti, a pokud máme jako rma tento bene t
v nabídce, si nalizujeme našim zaměstnancům,
že my jako rma máme zájem o ochranu jejich
zdraví.
Ja
t
v u vá
b
t
o o
S využíváním bene tů jsme spokojeni a rádi by
chom tuto nabídku doporučili dalším rmám. e
to přidaná hodnota nejen pro samotné zaměst
nance, ale i pro rmu.
le
Me ce e
e z e
e u l
. . . e e e l m
zcem u m
l
z
e Me ce e
e z M
c
m
u
r.
ce
m l
em
le
e
ce d mle a
e
lem
e u
u. M
z
ue
e
c m
u
z
c
e le
e
e
z el
e me
c z
e
e
e c
mu
z
u
e w .
e
lu
c e e e
u Me ce e
e z
c l e ce
z
c
z el.
le
r
u 199 .
21
Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.:
O e
e e
O
k lu e ne e ečn
ím
i u
i k m
k Okem
TEXT Martin Kavka
FOTO Tereza Melicharová
MAKE U
Marika anečková
ě em t měř tři eti let v o oru provedla ezmála
opera í, z to o ví e ne
tisí
opera í šed o zákalu. ako první ena v istorii získala o enění esk spole nosti re rak ní
a kataraktov
irur ie. ejen o tom ovoří v roz ovoru do .
r. ra omíra aráková,
.,
l kařská ředitelka pro kataraktovou irur ii a l u sítni e a skliv e
vropsk o ní kliniky e um ra a.
a do
t o
ala t o
a
t
o ra
d o á alu Co ro vá toto o
znamená?
elmi mne to potěšilo. ždy je to ocenění m ch
chirur ick ch v sledků za bezmála 0 let práce
v oboru. Snad i dostatečně vypovídá o tom, jak
ráda mám svou práci a jak ráda se věnuji právě
oční chirur ii. árove je však toto ocenění pro
mne zavazující, a to především vůči pacientům.
Pro mne to znamená jediné nepolevit, dále
se vzdělávat, získávat nové poznatky, sledo
vat nové trendy v oftalmolo ii a pak operovat
a operovat.
Do á la t to oto o
a o d á
a
tor
rv
avČ
r ubl
Ja
vla t
o tav
vo
rur
Troufám si říci, že na lékařsk ch fakultách
obecně dochází k určité feminizaci. iž v době
mého studia navštěvovalo lékařskou fakultu
o něco více dívek než chlapců. Tento stav stále
přetrvává. současnosti je na lékařsk ch fakul
tách více než 55 studentek. očním lékařství
je zastoupení žen ještě vyšší. ftalmolo ie je
krásn obor. éčba očních onemocnění je často
spěšná a povzbudivá jak pro pacienta, tak pro
lékaře. avíc vyšetřovací metody, dia nostické
postupy i operační zákroky v zásadě nejsou pro
pacienta nepříjemné nebo dokonce bolestivé.
zhledem k velikosti oka se většina očních
operací provádí pod mikroskopem za použití
velmi jemn ch mikrochirur ick ch nástrojů.
apř. tlouš ka pouzdra oční čočky, se kter m
chirur při operaci šedého zákalu pracuje, je
v tisícinách milimetru. To vše vyžaduje doko
nalou soustředěnost, přesnost a jemn přístup.
alo by se říci, že z tohoto pohledu je obor
oční lékařství jako stvořen pro ženy. atímco
v oftalmolo ick ch pra ích skutečně v razně
převažují oční lékařky nad sv mi mužsk mi
kole y, mezi očními chirur y je tomu právě na
opak. e to dáno zřejmě tím, že snem a touhou
prakticky každého muže lékaře je operovat,
proto cíleně volí tzv. chirur ické obory, mezi něž
oftalmolo ie patří. žen operování většinou
neb vá v popředí jejich zájmu. přes velkou
mužskou konkurenci se však jak v minulosti,
tak v současnosti dovedla celá řada žen v oblasti
oční chirur ie prosadit a zařadit se mezi přední
české chirur y.
V d t
a a
a
tat t
ab t v d la ol a l d
t
o o la ro t
První operaci šedého zákalu jsem provedla
v roce
. té době se prováděla tzv. intra
kapsulární e trakce katarakty, která spočívala
ve vyjmutí celé zkalené čočky z oka. Když jsem
při své první operaci šedého zákalu čočku z oka
vyndala, můj kole a ji nenápadně schoval do
lahvičky s roztokem a po operaci mi ji obřad
ně věnoval jako památku na můj první velk
v kon . d té doby si vedu statistiku všech
nitroočních operací. ělá to tak většina m ch
kole ů.
N ou ro vá o ra
ta ov
o tu
á ro
rut
ál
to t N bo
tál
tt
a t
ím více operujete, tím větší rutinu získáváte.
Pocity mám samozřejmě nyní jiné než ve sv ch
chirur ick ch začátcích, kdy jsem před každou
operací byla plná obav a nervozity z toho, co
mne čeká. nes jsou tyto pocity ty tam. Při
operacích jsem klidná, máloco mne vykolejí. a
začátku operačního dne jsem však nastartova
ná . ím, že mám před sebou kolem 5 operací
a cítím určité napětí. S trochou nadsázky bych
to přirovnala k pocitu kobyly na startovní dráze.
S odoperovan mi pacienty, jak se blížím k cíli,
napětí klesá. případě, že vím, že mne čeká
obtížná operace, nenechám nic náhodě a při
pravím se na ni. dborně, psychicky i fyzicky.
aplánuji si operační postup, vše promyslím
dopředu i včetně řešení možn ch komplikací.
emůžu si dovolit přijít nevyspalá, unavená,
zkrátka musím b t v pohodě. a operačním sále
jsem ráda, cítím se zde dobře, bezpečně. navíc
talmolo ie je krásn o or.
a o ní
onemo nění je asto spěšná a povz udivá
jak pro pa ienta, tak pro l kaře.
22
LEXUM MAGAZÍN
E D S TAV U J E M E
je to nejklidnější místo na celé klinice, protože
za dveře operačního sálu může jen málokdo.
V l
o
ur t
o o
o t
a ot
a
t V o
t
a
t r
o r t
b
a
t vr l
vá
t r
v
do a
t
e spokojenosti pacienta se odráží nejenom
spěšná léčba, odborná péče a přístup lékaře
k nemocnému, ale z lidského hlediska i porozu
mění s jeho bolestí . tohoto pohledu je spo
kojenost pacienta pro každého lékaře skutečně
oceněním jeho práce.
e pravda, že někteří pacienti se vám vryjí do
paměti, a to a v dobrém, nebo špatném slova
smyslu. aštěstí mnohem více je těch, na které
máte milou vzpomínku. někter ch m ch
b val ch pacientů se dokonce stali velmi dobří
přátelé a vzájemně se scházíme i v soukromí.
poslední doby si snad nejvíce cením poděko
vání dvouměsíčního chlapečka, kterého jsem
operovala pro vrozen šed zákal. ostala jsem
jeho krásnou foto ra i, na které je napsáno
ala jste mi šanci naučit se číst a já ám za to
ještě ani neumím poděkovat. Když se mi někdy
něco v práci nedaří a objeví se pochybnosti
o smysluplnosti mého počínání, podívám se na
tu fotku. Pohled na ni mne nabije ener ií a dodá
elán do další práce.
Ja
ob
d
ta dard
l
d
zákal?
současné době e istuje několik metod odstra
nění šedého zákalu. Mezi nejčastěji používanou
metodu u nás i ve světě patří tzv. fakoemulzi
kace, při které se jádro čočky rozměl uje ultra
zvukem a zárove je z oka odsáváno řízen m
podtlakem. o průhledného čočkového pouzd
ra, které v oku po odstranění jádra a čočkov ch
hmot zůstává, se vkládá umělá nitrooční čočka.
mělá čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstra
něné lidské čočky a umož uje tak pacientovi
ostré vidění i po operaci. olbou dioptrické síly
umělé čočky lze na přání pacienta ovlivnit a vět
šinou i plně odstranit předoperační refrakční
vadu (krátkozrakost, dalekozrakost či asti
matismus). lavní předností většiny uměl ch
čoček je, že jsou elastické a je možné je složit
či srolovat a vložit do oka mal m operačním
řezem délky většinou mezi 2 až mm. hodou
takto malého řezu je nízké riziko operačních
komplikací a rychlá pooperační obnova vidění.
Takto mal řez není ani nutné uzavřít stehem.
současné době se zákrok provádí většinou
ambulantně po nakapání anestetick ch kapek
na povrch oka. Strach z injekce tak už dnes
pacienti nemusí mít. íky současné moderní
technolo ii je při operaci šedého zákalu zátěž
pro pacienta skutečně minimální. ned po
operaci může odejít domů a druh den třeba
i do práce.
23
E D S TAV U J E M E
Co ov o
l do l b ad ta dard
t v r
ov
troo
o
J ou o ravdu ta
dobr
a l a tvrd Da
o o
r
ov
troo
o
t o b ova
o
vad Kd
a
t v dl
d o á alu tr
dal
vada
ejdříve bych ráda objasnila rozdíl mezi nitrooční
čočkou standardní a prémiovou. perace šedého
zákalu včetně implantace umělé nitrooční čočky
je v eské republice hrazena ze zdravotního
pojištění. Pojiš ovny však hradí pouze standardní
typ čočky. edná se o monofokální čočku, která
ostří pouze na jednu vzdálenost. Po operaci tak
pacienti musí např. používat br le na čtení. za
hraničí i u nás se však stále větší oblibě těší čočky
multifokální a čočky akomodační, které umož ují
ostré vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti
používat br le. K současné léčbě šedého zákalu
a asti matismu jsou určeny speciální torické
čočky. Tyto čočky, které kromě zákalu řeší i refrak
ční vadu a po operaci umož ují vidění bez br lí,
b vají souborně označovány jako čočky prémiové.
když prémiové čočky mají celou řadu příznivců
mezi odborníky i mezi spokojen mi pacienty,
nelze je doporučit každému. Kritéria pro jejich
implantaci jsou přísnější než pro čočky mo
nofokální a nejsou vhodné pro každého. ejich
indikace musí b t posuzována přísně individuál
ně na základě důkladného odborného vyšetření
u očního specialisty, kter má s danou problema
tikou zkušenosti. očky nejsou vhodné např. po
razu oka, u očí s porušen m závěsn m aparátem
čočky, nedoporučují se u někter ch onemocnění
sítnice atd.
a našem pracovišti máme s implantací prémi
ov ch čoček dlouhodobě velmi dobré zkušenosti
a našim pacientům je na základě v sledku vyšet
ření v indikovan ch případech doporučujeme.
íky prémiov m čočkám získají pacienti ve srov
nání se standardními čočkami něco navíc , jsou
v dané oblasti určit m nadstandardem a s tím
souvisí i jejich cena. očky multifokální, akomo
dační nebo torické nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění a cel zákrok tak hradí pacient.
Co
d á
a ot
la ta
r
ov
o
A a dlou o trvá ta ová o ra
Každ pacient musí b t před operací důkladně
vyšetřen. Kromě anamnézy a vstupního pohovo
ru pacient absolvuje podrobné vyšetření, při
kterém se stanoví oční vada, stupe ostrosti
zrakové, zhodnotí se stav jednotliv ch očních
tkání a provede se celá řada měření, na základě
kter ch se určí, zda je implantace prémiové
čočky vhodná. elkou pozornost i čas věnujeme
pohovoru s pacientem, zjiš ujeme jeho pracov
ní a mimopracovní aktivity, záliby a koníčky.
Právě životní styl pacienta, jeho přání a zrakové
preference jsou rozhodující pro určení nejvhod
nějšího typu čočky tak, aby kvalita pooperač
ního vidění splnila jeho očekávání. ždy každ
jsme jin a každ máme jiné zrakové nároky
a potřeby. ěkdo rád cestuje a často řídí auto,
jin je spíše domácí typ a věnuje se převážně
24
LEXUM MAGAZÍN
četbě, další prosedí hodiny upočítače.Klíčem
ke spokojenosti pacienta je tak kromě spěšně
provedené operace i předoperační dialo mezi
lékařem a pacientem, na jehož základě lékař do
poručí pacientovi zákrok a typ čočky takříkajíc
ušit na míru . Kompletní vyšetření trvá jednu
až dvě hodiny. Samotná operace trvá pouze
několik minut, pacient stráví na operačním sále
asi 5 minut.
J v d t tr d
odu a
t
t
to
r
ov
o á
rčitě. když informovanost veřejnosti o e is
tenci prémiov ch nitroočních čoček a jejich
přednostech je mezi veřejností stále ještě
nízká, pozorujeme zvláště v poslední době
v znamn nárůst zájmu pacientů o tyto čočky.
Spokojen ch pacientů přib vá, ti o tom vypráví
Dá
d
u á alu
a
ob
d t M
a
ovl v t da bud
bud
t d á al T ba drav
vott l
atímco u jin ch očních onemocnění je možná
určitá míra prevence, u šedého zákalu tomu tak
není, protože do dnešního dne nebyla plně po
tvrzena teorie vzniku šedého zákalu. náme ri
zikové faktory, které ke vzniku zákalu přispívají.
Především je to věk, kdy u lidí starších než 5 let
k zakalení čočky dochází až v 50 obyvatelstva,
a v populaci nad 5 let je zákal čočky prokazatel
n až v 0 procentech. e statisticky prokázáno,
že šed zákal postihuje ve větší míře ženy. Po
dobně je vyšší v skyt šedého zákalu u pacientů
s celkov m onemocněním, například
s cukrovkou nebo vysok m krevním tlakem.
sou také další faktory, například o idativní po
rakti ky ka doro ně je
v rám i světov
o talmolo i k
setkání představena nějaká novinka,
která zvyšuje kvalitu,
ezpe nost a spěšnost o ní opera í.
sv m znám m a sousedům a ti k nám potom
přicházejí s tím, že jejich znám byl operován,
dostal takovou a takovou čočku a vidí s ní
velmi dobře a bez br lí a že oni chtějí vidět
také tak.
odl
o v brat
l
o
ra ov t
ro o ra o
Na o b
l ld
v b ru
ra ov t ou t d t
rčitě bych dala na doporučení pacientů, kteří
už zákrok na příslušném pracovišti podstoupili
a byli s péčí, která jim byla věnována, spokojeni.
ále bych doporučila vybírat pracoviště, které
má s danou problematikou bohaté a dlouho
dobější zkušenosti. ajímala bych se o odborn
pro l, zkušenosti a erudici lékařů. eméně
důležitá je i rove technického vybavení. pič
ková pracoviště investují jak do vzdělání sv ch
zaměstnanců, tak do přístrojového vybavení
a v pra i používají nejmodernější postupy a ma
teriály, jaké současná věda nabízí.
E tu
a ár
a J o ra
d o á alu b
á
ádn chirur ick zákrok na lidském or anismu
není zcela bez rizika. Stejně tak při operaci oka
se mohou vyskytnout během operace
i v pooperačním období komplikace, které
mohou většinou pouze dočasně a jen ojedi
něle trvale zhoršit vidění. současné době je
operace šedého zákalu nejčastějším a zárove
nejefektivnějším a nejbezpečnějším chirur ic
k m zákrokem s vynikajícími trval mi v sledky.
ruchy,
záření, kouření nebo alkoholismus.
čočce dochází k četn m biochemick m dě
jům, které poškozují bu ky a jejich metabolis
mus, a v souvislosti s o idačním stresem a pro
cesem stárnutí vedou v konečném důsledku ke
ztrátě transparentnosti čočky. když v zkumu
v oblasti zkoumání biochemie čočky je věnová
na značná pozornost, stále není mechanismus
vzniku šedého zákalu zcela objasněn. ze však
předpokládat, že v budoucnosti v sledky tohoto
zkoumání umožní ovlivnit prevenci a léčbu
šedého zákalu.
V ouv lo t
d
á al
a to ovo
o tar
a
t
M
al
o t
out
lad ld
ed zákal se vyskytuje jak u dospěl ch, tak
i u dětí. ejčastěji se setkáváme s tzv. věkem
podmíněn m šed m zákalem. yskytnout se
však může v jakémkoliv věku, dokonce
i u novorozenců.
Mát obrov
u
o t
to
tu
o o vá d
v va odbor o t do á
va t
no. medicíně neplatí nic stoprocentně. istě
můžete na základě četn ch studií i vlastních
zkušeností předvídat s poměrně velkou pravdě
podobností průběh onemocnění a v sledky léčby.
le nejednou je vše jinak, než předpokládáte. e
to zřejmě nikdy nekončící proces poznávání, kte
r vás udržuje v pohotovosti a nutí vás nepřestá
vat studovat a přijímat s pokorou nové poznatky.
velká pozornost věnována v zkumu obnovy či
zachování procesu akomodace. esi n i funkce
nitroočních čoček se neustále zdokonalují,
jednodušší implantáty nahrazuji implantáty se
složitější konstrukcí zaručující stále kvalitnější
vidění. Kromě v voje na poli nitroočních čoček
se zintenziv uje v zkum i v oblasti ovlivnění
procesu stárnutí lidské čočky s konečn m cílem
zabránit vzniku šedého zákalu i presbyopie.
Mimořádná pozornost je tak věnována enetic
kému inžen rství se směl mi plány eliminovat
pomocí modi kace příslušného enu v skyt
šedého zákalu a refrakčních vad. Pokud se toto
podaří, znamená to s největší pravděpodob
ností konec chirur ick ch zákroků v očním
lékařství.
elká pozornost je dále věnována transplan
tačním metodám při onemocněních rohovky.
zkum v této oblasti je zaměřen na možnost
získání náhrady rohovky z jejích vlastních bu
něk. Rovněž již proběhly e perimenty s mikro
čipy, které by měly nahradit ztracenou funkci
poškozené sítnice.
N
to tro u uda v ovat
lo vot
d
u or á u l d
o t la
le kdepak. ko je sice mal , ale velmi složit
or án. e tak složit , že se i oční chirur ové spe
cializují většinou buď na v kony v oblasti přední
části oka (operace šedého zákalu, transplantace
rohovky apod.), nebo v oblasti zadní části oka
(operace sítnice a sklivce).
O
rur
od r
d a
l a
obor Ja
l vá obor a dobu o t rou
uv u t
Především dochází k neustálému zdokonalová
ní jak vyšetřovacích metod, tak chirur ick ch
postupů a technolo ií. nes jsme schopni
dokonale zmapovat, zobrazit a zhodnotit stav
rohovky, čočky, sítnice nebo zrakového nervu.
Stále ve větší míře se k léčbě očních chorob vy
užívá laserov ch technolo ií. havou novinkou
v tomto směru je využití femtolaseru při operaci
šedého zákalu. edná se vskutku o převratnou
metodu, protože jednotlivé kroky operace jsou
pomocí laserového paprsku provedeny s robo
tickou přesností.
Pokud se budeme věnovat chirur ii šedého
zákalu, ten za tu dobu prošel přímo revoluční
změnou. atímco dříve se e trahovala čočka
z oka celá a pacienti museli po operaci nosit
br le s dioptrickou sílou skel kolem 0 až 5
dioptrií, dnes se odstraní pouze nitro čočky a do
jejího průhledného pouzdra se vloží čočka umě
lá, takže pacient se po operaci často obejde bez
br lí. ošlo k razantnímu zmenšení operačního
řezu z téměř 2 cm na pouhé 2 mm. atímco dříve
se rána musela šít, dnes se díky miniaturizaci
operačního řezu bez stehu obejdeme. říve
pacienti po operaci pob vali v nemocnici až dva
t dny, z toho několik dnů byli zcela upoutáni
na lůžko. raková rehabilitace trvala
t dnů.
nes se operace provádí ambulantně a pacient
může vykonávat veškeré své aktivity prakticky
bez omezení.
J t v l
v t
á v rá tráv t
ou tu
od
Co
áro
Máte pravdu, že v práci trávím většinu času.
edle mého působení v vropské oční klinice
e um docházím ještě na ční kliniku dětí
a dospěl ch v Motole, kde se věnuji operacím
šedého zákalu u dětí a zárove se zde podílím
na v uce studentů. Kon resy, přednášky, pub
likace, to všechno zabere další čas. ejtěžší je
zor anizovat vše tak, aby mi vystačil čas i na mi
mopracovní povinnosti a rela aci. e vždy se mi
to daří. ím jsem starší, tím méně času si urvu
pro sebe, i když by to mělo b t právě naopak.
řejmě je to tím, že jsem mnohem náročnější
na kvalitu odvedené práce u sebe i u ostatních
a nepřestanu, dokud nejsem spokojená s v sled
kem. říve jsem nedodělané věci snáze hodila
za hlavu a šla za zábavou.
a d
do á v
to
vad
t r
d
tra á
Má o
rur
v b
a l
t
a
v budou u a tav
S každ m zavedením nové technolo ie, nového
chirur ického postupu se zdá, že dlouho
nebude překonán. pak je pravdou. Prakticky
každoročně je v rámci světov ch oftalmolo ic
k ch setkání představena nějaká novinka, která
zvyšuje kvalitu, bezpečnost a spěšnost očních
operací.
léčbě šedého zákalu a presbyopie (ztráta
schopnosti ostrého vidění do blízka s věkem) je
Ja r la u t
ejsem typ, kter by jel do práce na kole nebo si
šel po práci zaběhat. když chodím cvičit j u,
ale to spíše kvůli potížím s páteří. Potíže s páteří
to je věčn problém všech chirur ů. zimě ly
žuji, v létě jezdím rekreačně na kole, žádné velké
sportovní v kony však nepodávám. Mám ráda
společnost, a se jedná o společenskou událost,
nebo pouhé posezení s přáteli. Mám li za sebou
těžk den, klidně zajdu sama na místo, které
je mi milé, posadím se v tulné kavárničce,
vychutnám si kávu, odpočinu si a jdu domů. r
b l
25
NAŠE KLINIKY
e
u eme
če kO u
O i kOu
kliniku lexum
TEXT Petra Vychodilová FOTO archiv Lexum
vropská o ní klinika e um má sv zastoupení v ji ní
e á
ned na dvou míste , a to ve dvou největší měste re ionu
esk
udějovi í a á oře. esko udějovi ká klinika se od listopadu pyšní
nov m e imerov m laserov m přístrojem el
rmy arl Zeiss, kter se za al
ojně vyu ívat na re rak ním sále ví e se o laseru do tete na straně
. vropská
o ní klinika e um v esk
udějovi í poskytuje velk mno ství
o talmolo i k
zákrok , od opera í šed o zákalu a po odstranění
re rak ní vad nejmodernějšími přístroji.
ejen o komple nosti prováděn
zákrok a špi kov m vy avení ovořili
l kaři t to kliniky
r. rantišek aršák a
r. vana ušková
v našem roz ovoru.
Ja dlou o u
ob t
a Evro
o
l u vČ
Bud ov
Ja
á ro
a t
rovád t
M
r. Maršák a oční klinice e um v esk ch
udějovicích pracuji od roku 200 . ejvíce se
věnuji operacím šedého zákalu.
M
r. ušková á na klinice pracuji od prosin
ce roku 200 . ejvíce se věnuji problematice
šedého zákalu a s tím spojené operativě, dále
vyšetřování sítnice v možnostech naší kliniky,
T vyšetření sítnice a aplikaci vastinu při
makulárních de eneracích.
V
va
l
a
u vr
o uv á Ja
á ro
ab t a ol o ra
t
u ut
l
M
r. Maršák aše oční klinika od roku 200
poskytla vyšetření a operace několika tisícům
pacientů. ako jediná v našem kraji nabízí jak
operace šedého zákalu, tak i refrakční operace,
naše nabídka poskytovan ch služeb je komple
ní. a poslední rok jsme provedli 00 operací
šedého zákalu a téměř 00 refrakčních operací.
šetřujeme i pacienty s makulární de enerací,
nabízíme vyšetření pacientům s laukomov m
onemocněním a naše optometristka může
pomoci jak s v běrem br lí, tak s aplikací kon
taktních čoček. ájemci o operaci krátkozra
kosti, dalekozrakosti a dalších dioptrick ch vad
mohou využít i možnosti bezplatné konzultace.
Ja o t
vá t
a a
á
obud ov á l
a ab
M
r. Maršák áš t m nyní tvoří dva lékaři, je
den optometrista, pět sestřiček a dvě recepční.
Klinika je umístěna v historické budově v centru
města. abízí příjemné prostory čekáren,
ambulancí a mal operační trakt se dvěma
operačními sály.
mu
m
mu
i
eskobudějovick
e radost po operacích
klinika e um jako jedin vidět, jak se našim
v našem kraji nabízí jak pacientům změní
operace šedého z kalu, kvalita ití.
tak i refrakční operace.
26
LEXUM MAGAZÍN
bl t
a
d
o ru
d á al v
rov á
dd
t dva t l t
M
r. Maršák perace šedého zákalu dnes
vypadá v razně jinak než před lety. e kratší,
provádí se ve velké většině ambulantně, použí
vají se kvalitnější materiály, dokonalejší umělé
nitrooční čočky, není třeba injekcí na znecitli
vění oka. Postačí jen nakapání znecitlivujícího
roztoku na povrch oka. Preferujeme bezsteho
vou techniku malého řezu. razně se zkrátila
doba rehabilitace vidění po operaci.
S a
v bav
o r t
ra u t
M
r. Maršák Pracujeme s moderním vyba
vením sálu na operace šedého zákalu.
už se
jedná o ultrazvukov přístroj n nity od rmy
lcon, operační mikroskop arl eiss, nebo po
lohovací operační křeslo, které oce ují zejména
starší pacienti. Refrakční sál je nově vybaven
e cimerov m laserov m přístrojem Mel 0 rmy
arl eiss, jedná se o nejmodernější zařízení, se
r. aršák
ětšina pa ient je
z naše o kraje, ale při ázejí i z další
a přile l o za rani í, z akouska
i ěme ka.
kter m spěšně operujeme od listopadu tohoto
roku (více o novém laseru se dočtete na následu
jící straně pozn. red.). ále využíváme femtose
kundov laser
od společnosti iemer.
Kdo tvo
vá ou á t va
a
t
J d vá l d
ra
Ra ou a
M
r. Maršák ětšina pacientů je z našeho
kraje, ale přicházejí i z dalších krajů a přilehlého
zahraničí, z Rakouska i ěmecka.
M
t v o
out a
a
b
va
o
a
ta t r vá ut v l v a
t
M
r. ušková o pacient, to jin příběh.
průběhu předoperačních vyšetření se často
pacienti svěřují se sv mi starostmi a bolestmi,
a tak jsme do jejich životů také částečně vtaže
ni. e radost pak po operacích vidět, jak se jim
změní kvalita žití. Pro každého je jiná, někdo
zahodí br le , někdo vidí lépe na televizi, někdo
může sportovat nebo se lépe orientovat ve svém
okolí...
V
o vá v oda ad ta dard
o
á ro u o rot b
o ra
d o á alu
J
a
t o t to ad ta dard
á ro
á
M
r. Maršák adstandardní operace šedého
zákalu je zákrok, kter umož uje využít další
typy nitroočních čoček, multifokální, torické,
nabízí řešení asti matismu nářezy na rohovce
nebo nastavení tzv. monovision, které umožní
omezení potřeby br lí nebo nezávislost na
br lích po operaci. Protože se jedná o hrazen
v kon, je pochopitelně menší část pacientů,
která tuto možnost využije. Přesto se ale jeví
postupná větší informovanost o tomto řešení
a pacienti se o další, pro ně nové, operační
techniky zajímají.
kraj
R or a dravot
tv od ov o ro u
o o t a lat t
ad ta dard
o
aá
a
t budou o
lat t ro d l a
l
o
Ja
to u tav t
M
r. Maršák Možnost připlatit si za nadstan
dardní péči vítám, protože rozšiřuje nabídku. e
potřeba zachovat standardní operace hraze
né, tak jako doposud, ale pacient měl le álně
nyní jen dvě možnosti akceptovat základní
standard, nebo si v kon s lepší čočkou musel
uhradit. oufám, že nyní bude pro pacienta
spektrum možností širší. Možnost volby je vždy
lepší, i když bude na druhé straně vyžadovat
od pacientů větší informovanost a větší časov
prostor pro lékaře, kter musí pacienta s nov
mi nabídkami seznámit.r
r. vana
ušková při vyšetření
Ja
a
av
vá
oda lo
a dobu rovo u
obud ov
l
do á out
M
r. Maršák Podařilo se nám nabídnout
našim pacientům v kraji nejen standardní ope
raci šedého zákalu, ale i tzv. prémiové zákroky,
které posouvají dál kvalitu ošetření a operací.
ybudovali jsme si důvěru v našem re ionu
a fun uje i dobrá zpětná vazba od kole ů očních
lékařů. ětšina pacientů oce uje i přístup všech
zaměstnanců oční kliniky.
27
NAŠE KLINIKY
ov laser
el
od rmy arl Zeiss
pomá á kori ovat
elou řadu
dioptri k
vad
a patří
k nejmodernějším
přístroj m, kter
jsou v sou asn
do ě k dispozi i.
unik ní l e
V SK CH
D
REDAKČN S O U RÁCE: MU r.
oman Van ura
arl eiss
VIC CH
d letošní o listopadu m e esko udějovi ká po o ka vropsk o ní kliniky
e um vyu ívat špi kov e imerov laser, kter má mno o unikátní vlastností
a patří na a solutní vr ol to o, o je dnes ve světě k dispozi i.
aser nepracuje kontinuálně, namísto toho
vysílá jednotlivé paprsky, kter mi je oční tká
postupně obrušována. ejnovější model M
0 RS od rmy arl eiss disponuje opakovací
frekvencí 250 z, dokáže tedy vystřelit paprsek
na tká 250krát za vteřinu. Paprsek, kter má
průměr pouh ch 0, milimetru, navíc využívá
technolo ii yin spot, s jejíž pomocí dopadá na
tká zdánlivě náhodně, ve skutečnosti však jde
o velice propracovan a so stikovan al orit
mus. střely laseru nemohou dopadat těsně
vedle sebe, jinak by došlo k přehřátí rohovky.
Proto je několik po sobě jdoucích v střelů laseru
umístěno vždy co nejdále.
Součástí vybavení českobudějovického laseru
je také vysokorychlostní kamera pro sledování
pohybů oka s frekvencí 000 z. aznamenává
až 000 obrázků za vteřinu a zachytí sebemenší
pohyb oka, laser tak vždy míří na správné místo.
Pokud pacient mimoděk pohne okem natolik,
že by mu znemožnil správně zacílit, laser se díky
aktivnímu eye trackin u automaticky vypne.
28
LEXUM MAGAZÍN
alší z technolo ií zajiš uje větší šetrnost
k oční tkáni, laser je tak bezpečnější a navíc
umož uje operovat i pacienty s větším počtem
dioptrií.
e spojení s dia nostickou stanicí RS Mas
ter pomáhá kori ovat celou řadu dioptrick ch
vad krátkozrakost, dalekozrakost i asti ma
tismus. Stejně tak umí řešit také presbyopii,
tedy vetchozrakost. pacienti středního
a vyššího věku se díky němu mohou radovat
z vidění na blízko i do dálky bez nutnosti použí
vat br le.
eskobudějovická klinika e um se řadí mezi
přední pracoviště nejen vlastními odborn mi
kvalitami, ale také nejmodernějším technick m
vybavením.
S nov m laserem budou operovat špičkoví od
borníci z českobudějovické kliniky, ve vybran ch
termínech také prof. M
r. Martin ilipec, Sc.,
a primářka M
r. lena olubová z pražské
pobočky vropské oční kliniky e um.
irma arl eiss je tradičně spojována s vy
sokou kvalitou optick ch přístrojů, mezi elitní
světové v robce zařízení nejen pro oftalmolo ii
patří již více než 0 let. oblasti e cimerov ch
a femtosekundov ch laserů je arl eiss držite
lem řady patentů a světov ch unikátů, navazuje
na tradici laserů M , což byly na počátku
0. let minulého století první komerční lasery
pro korekci refrakčních vad.
Technika od té doby pokročila. Princip laserů
sice zůstal stejn , zásadně se ale změnily počítače,
optické části a další součásti. íky tomu dnešní
přístroje poskytují ma imálně kvalitní, přesné,
komfortní a bezpečné v sledky. avíc umož ují
prohlédnout i lidem s větším počtem dioptrií. a
tímco dříve byl třeba u krátkozrakosti strop u pěti
dioptrií, nyní je to až patnáct dioptrií.
Možnost zbavit se natrvalo br lí nebo kontakt
ních čoček během krátkého, nebolestivého a bez
pečného zákroku je velk m vítězstvím moderní
medicíny. yužijte této příležitosti a zařaďte se
mezi miliony spokojen ch lidí na celém světě,
kteří již zákrok podstoupili. r
Zájemci si prohlédli
ostravskou kliniku
Lexum
Evropská oční klinika Lexum v Ostravě se v úterý
1. listopadu otevřela návštěvníkům, kteří si mohli
prohlédnout kompletně zrekonstruované prostory.
Rekonstrukce, jež proběhla na počátku roku, výrazně zvýšila komfort pacientů, klinika se rozrostla
o celé jedno patro, významně se rozšířily čekárny,
přistaven byl i výtah. Dotkla se také operačních
sálů, které patří v současnosti mezi nejmodernější
ve střední Evropě.
I proto si přišla prostory ostravské kliniky Lexum
prohlédnout celá řada lidí, kteří zvažují některý
z refrakčních zákroků, léčbu šedého zákalu či
jiných onemocnění. K dispozici jim byli lékaři,
optometristé i odborné sestry, kteří trpělivě
vysvětlovali aktuální trendy v léčbě očních vad
i způsob řešení v rámci kliniky Lexum. Ta nabízí na
svých pobočkách včetně ostravské nejmodernější
postupy a přístroje na špičkové světové úrovni.
Zájemci si díky dnu otevřených dveří udělali
jasný obrázek o jednotlivých zákrocích. Možnost
prohlédnout si prostory kliniky a špičková zařízení
využila také řada očních lékařů. Mohli se na vlastní
oči přesvědčit o dynamickém vývoji v tomto
lékařském oboru, který umož uje prozřít a odložit
brýle již po několikaminutovém bezbolestném
ambulantním zásahu.
Pro ty z vás, kteří jste neměli čas či příležitost
využít dne otevřených dveří, nyní nabízíme
fotoreportáž, jejímž prostřednictvím mohou za zdi
ostravské kliniky Lexum nahlédnout.
Nový sál na operace šedého zákalu
entrum pro l u šed o zákalu
má nyní k dispozi i el samostatn
patro s prostornou ekárnou, moderními
am ulan emi s kompletním přístrojov m
vy avením a nov m opera ním sálem.
el pra oviště je nyní ez ari rov a pro
m ně po y liv pa ienty je k dispozi i
z ela nov v ta s po odln m přístupem
přímo od parkoviště.
29
CO J S E M S B RÝ L E M I N E M O H L A
ěla laváčková-Třebínová při jmenování
andicapovaným sportovcem roku
ako fyzicky handicapovaná plavkyně vyhrála
řadu mezinárodních závodů, mezi její nejcennější
medaile patří zlato z letních paralympijsk ch her
v ténách (200 ) a Pekin u (200 ), kde získala dvě
zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. enné
kovy si přivezla i z několika mistrovství světa
mezi handicapovan mi se poprvé prosadila
na mistrovství vropy 200 ve Stockholmu, kde
vybojovala hned čtyři medaile. rok později na
mistrovství světa v r entině zaplavala tra 50 m
znak ve světovém rekordu, jehož držitelkou je
dodnes. bsolvovala fakultu zdravotně sociální
na ihočeské univerzitě, obor péče o postižené
děti, dospělé a staré osoby. Pracuje jako remní
konzultantka a odborná poradkyně internetového
obchodu se zdravotními potřebami. rozhovo
ru jsme si povídaly nejen o jejích sportovních
spěších, ale především o operaci očí, kterou
absolvovala na vropské oční klinice e um.
Kd
lov
od vá a
l d va
da l
á
tl vá l ta
d ot at a u u
bo tráv t v
r a v vod
e, rozhodně netrávím vešker čas ve vodě. Tam
jsem v průměru jen tři hodiny čistého času denně.
Pak mě najdete u počítače, v posilovně, u sporáku,
spící v posteli nebo na cestě se synem do školy.
t ovala t
a a
l
rod
o
odu do Č
Bud ov
a á to ro vá b la
a Kd d
tr u t
když mám teď rodiče dost daleko, zas až tak vel
ká změna to nebyla.
esk ch udějovicích jsem
strávila svá vysokoškolská léta a vždy se mi tu moc
líbilo. yl to návrat po deseti letech a nakonec
bydlím jen kousek od kolejí. Trénuji v oddíle
K
R v esk ch udějovicích pod vede
ním trenérky vy mauzové.
Ná
ČTK
Dá
t
u
t
a l la v
ortova b
bo
d bou át
t
a
l
o bedny s medailemi se toho opravdu už moc
nevejde, i když jsem od ndřeje Synka dostala
bednu novou s potiskem ond na. ohužel,
z paralympijského pro ramu byla vyřazena moje
královská disciplína 50 m znak. le jak mi došlo
teprve před pár dny, právě vzhledem k tomu budu
ten paralympijsk rekord držet zřejmě ještě pár
let. Konkurence je veliká, všechny moje soupeřky
jsou profesionálky. á musím kloubit trénink, sou
středění a závody se zaměstnáním a péčí o rodinu.
draví také není ideální, a tak stojím před rozhod
nutím, zda absolvovat paralympiádu v ond ně
jako sportovec, nebo jako funkcionář, nebo obojí.
současné době se totiž snažím získat vědomosti
a dovednosti pro v kon práce tiskové mluvčí pro
sport eského paralympijského v boru.
ěla ře ínová je ve sportovním světě známá pod sv m
rodn m příjmením lavá ková. plaváním za ala v devíti lete ,
kv li nemo i klou ale musela přestat. d roku
, kdy pod
stoupila opera i páteře, je na vozí ku.
Ja v o
át a vou v l
ou a t a
aral
ádá v At á a o l
v
u
a každou paralympiádu vzpomínám hlavně
plně jinak.
ténách jsem vyhrála zlato a k tomu
kojila čtyřměsíční miminko. ylo to jedinečné,
l
kyn
l
l
čkO
e ínO
P
P ACI S M
A AK
A
KA V
I DIV . SV T V T
CHV I A
A V.
I RAVI A Petra Vychodilová FOTO Martin Mal
30
LEXUM MAGAZÍN
ěla laváčková - Třebínová v roce
absolvovala plavecký závod
s pro .
r. artinem ilipcem,
c.,
a
r. ose em yclem,
c., kteří jí
operovali zrak. a snímku s oběma
o talmolo y a se synem Petrem.
mám spoustu krásn ch zážitků, ale při vší snaze
celého okolí to bylo přeci jen trochu lámáním
přes koleno . Pekin jsem si opravdu užila.
vakrát stálo všech tisíc diváků ve odní kostce
při české hymně, když jsem vyhrála. Měla jsem
vešker potřebn servis a mohla se soustředit jen
na závod a vítězství si mohla opravdu vychutnat.
yl to také jeden z mála závodů ve světě, kde jsem
mohla poznat alespo pár pamětihodností.
J t ta
l
ou
d tav
tva or a a
Sv tlo ro v t Ja vá tato rá
a l u
Světlo pro svět je or anizace, která pomáhá
těm nejzranitelnějším a nejchudším skupinám
obyvatel v rozvojov ch zemích nevidom m
a osobám se zrakov m či jin m postižením.
de o různé pro ramy, které se zaměřují jak na
prevenci, kdy například kvůli nedostatku vita
mínů děti často zbytečně oslepnou, a tady stojí
krabička nějak ch 0 Kč. ále přímo naši lékaři
odstra ují operativně slepotu. íce informací
mohou čtenáři najít na
.svetloprosvet.cz.
sem ráda, že mohou přispět svojí troškou do
ml na. á osobně hodnotím zrakové postižení
jako horší, než b t na vozíku.
d
ol a l t
t od tou la o ra o
a
l
u O a
á ro
d alo
bsolvovala jsem korekci dioptrií metodou S K.
perovány mi byly obě oči najednou, samotná
operace trvala jen patnáct minut. odnes si vzpo
mínám na to, když profesor ilipec řekl hotovo
a zeptal se mě, kolik je hodin. ylo půl třetí a při
tom jsem ještě před patnácti minutami nebyla na
ciferníku schopná rozeznat číslice! ákrok jsem
absolvovala v dubnu 200 a dodnes si uvědomuji
ten přínos, kter pro mě znamená tato operace.
ro
MUDr Mart
l
CS
Bělu Hlaváčkovou jsem
operoval před 3 lety pro
střední stupe krátkozrakosti
s malým astigmatismem.
Hlavním důvodem operace byl
sport. Při plaveckých závodech
neviděla ani na soupeře, ani
na tabuli výsledků. Výsledek
laserové korekce je optimální,
pro sportovce je možnost
odstranění dioptrií obrovskou pomocí. Více než
jiní potřebují perfektně vidět bez jakékoliv korekce. Brýle jsou nepřijatelné a kontaktní čočky
jsou pro většinou sportovců velice nepraktické
a pro plavce i nebezpečné. Jsem rád, že jsme
mohli pomoci Běle, která toho tolik dokázala ve
sportu, v osobním životě a ještě se po operaci
zapojila do činnosti neziskové organizace Světlo
pro svět, která pomáhá odstra ovat slepotu
v nejchudších zemích světa.
J ravda
t
a o ra
ál v ad la
ro or
Mart
l
o
lav
t
Ja á a do adla
sadili jsme se spolu. Plavali jsme stometrov
sek. Pan profesor si pozval ještě svého kole u,
aby byly naše šance vyrovnanější. když neskáču
z bloku a po obrátce se neodrážím, jsem přeci jen
vrcholová sportovkyně. ohmátla jsem první, ale
jen o málo a musela jsem ze sebe vydat opravdu
vše. Musím uznat odvahu profesora ilipce, já
bych se s ním rozhodně nevsadila na oplátku, že
někomu spěšně odoperuji oko.
Do
at
tla
t v
l
d á ro
t v d la ta
ávodu a
v d la a v l d
To je pravda. Po závodě mi museli říkat, jak jsem
dopadla, a to i když jsem vyhrála mistrovství světa
a zaplavala nov světov rekord. Také mi nové
a velmi drahé br le spláchla vlna v ihoafrické
republice do moře. bytek pobytu mám rozmaza
n v mlze
Ja
t
o o ra
t la Ja vá
la
vot
ítila jsem se skvěle. Přímo po operaci jsem
v očích sice měla nepříjemn pocit, jako by mi
tam spadla řasa, ale i ten velmi rychle odezněl.
inak jsem si spíš připadala jako lenka v říši
divů nad tím, že si přečtu dopravní značky, cel
den mě nic netlačí do nosu. Svět v tu chvíli nabyl
barev.
D
at t
ortov
V
t
a ad la
ro vá t d
ul
aral
t al lavala
t
dt
a d a ova
Co b lo
ab t
lavá vrát la
o závodě mi
museli říkat, jak jsem
dopadla. eviděla
jsem na v sledky.
Po plavání se mi st skalo. oda je prostě m m
živlem a také mi chyběl ten adrenalin. avíc je to
jedin způsob, kdy se mohu h bat bez jakékoliv
pomůcky kompenzující můj handicap. K plavání
handicapovan ch jsem se dostala při rehabi
litačním pobytu v Kladrubech. Tehdy zrovna
byla paralympiáda v Sydney a já jsem z postele
sledovala v televizi Kateřinu iškovou, jak
vyplavala stříbrnou medaili. řekla jsem si, že
bych to mohla zkusit taky. Rok poté jsem vyhrála
mistrovství vropy.
V d t
lavá
v o
a
onzík plavat chodí. okonce by v listopadu měl
absolvovat svůj první mal závod. K ničemu ho
ale nenutím, sama vím, jak veliká je právě plavání
dřina. Spíše to beru tak, že plavání, stejně jako
bruslení a lyžování, je základní vzdělání.
Ž
t
tr
rod ou v Č
u t al ta
Bud ov
ra u t Ja
d
vá
ta
íká se, že v udějovicích by chtěl žít každ . e tu
hezky a vše, co potřebujeme, máme na dosah.
Co vá v vot d lá rado t a
o ao a
l tu t
Radost mi dělá rodina, přátelé, práce. ituji jen
toho, že sedím na vozíku.r
31
TÁT E S E
k O e y e
eká vás opera e šed o zákalu ne o re rak ní zákrok, případně o ni uva ujete,
a máte lavu plnou otázek ej astější dotazy opět zodpoví
r. lena olu ová, l kařská
ředitelka pro re rak ní irur ii vropsk o ní kliniky e um, a do .
r. ra omíra aráková,
l kařská ředitelka pro l u šed o zákalu.
MUDr. Alena Holubová
Primářka Centra refrakční chirurgie na klinice Lexum Praha patří
mezi nejzkušenější refrakční
chirurgy v České republice. Její
hlavní specializací je refrakční
laserová chirurgie Femto LASIK,
LASIK, PRK , diagnostika a léčba
dioptrických vad a rohovkových onemocnění. Mimoto je
také autorkou a spoluautorkou
řady vědeckých prací, zabývajících se laserovou
a nitrooční chirurgií refrakčních vad.
Do
MUDr Dra o
ra Bará ová CS
Lékařská ředitelka pro léčbu katarakty, sítnice a sklivce Evropské
oční kliniky Lexum. Specializuje
se především na mikrochirurgii
oka, chirurgii šedého zákalu,
nitrooční refrakční zákroky,
nádorová onemocnění oka a sonogra i oka a očnice. Docentka
Baráková úzce spolupracuje
také s Oční klinikou F Motol,
kde se specializuje na operační řešení vrozeného
šedého zákalu u dětí, včetně implantace umělých
nitroočních čoček. Rovněž je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých publikací. a domácích
i zahraničních kongresech přednesla přes 180
přednášek.
O
o ud
lov ro od
ro la rov á ro
a od tra
d o tr
o á d lat
M
a
t ro od out a t
á ro u
od tou
bo
u v ur
ol a
někter ch pacientů je více možností, které se
mohou k odstranění vady aplikovat, záleží pak
na každém člověku, k jaké alternativě se přiklo
ní. ybírá se vždy optimální typ zákroku, kter je
nej činnější.
Bol la
rová o ra
Ja dlou á r o va
o á ro u
ěhem operace je oko znecitlivěno anestetick
mi kapkami, tudíž zákrok bolestiv není. rčité
obtíže mohou nastat během několika hodin
l
32
LEXUM MAGAZÍN
po zákroku, kdy přestanou působit kapky proti
bolesti. metody S K většina klientů již druh
den po zákroku nemá větší obtíže, u metody PRK
trvá pooperační rekonvalescence zhruba čtyři dny.
obou metod je třeba po dobu jednoho až dvou
t dnů po zákroku počítat s mírn m kolísáním zra
kové ostrosti a pocitem chvilkového mlžení zraku.
Tyto rušivé vjemy však brzy plně pominou.
Ja dlou o v l d o ra v dr
aserov zákrok je trval . případě, že vada není
plně stabilní, může v průběhu času dojít ke
zhoršení vidění vlivem pokračování v voje vady.
takovém případě je zákrok možné ve většině
případů opakovat.
Co d b
á ro u r u
bo o u
o
Klient při operaci leží a víčka má ována
rozvěračem, kter mrkání zabra uje. kolem
pacienta je v průběhu operace klidně ležet
a sledovat
ační bod. Poloha oka je v průběhu
operace sledována laserov m radarem (frek
vencí 000 za vteřinu) a laserov paprsek
je naváděn přesně do požadovan ch,
předem určen ch bodů na rohovce. Když
radar zaznamená pohyb oka, laser se
automaticky vypne. Průběh zákroku
je samozřejmě přes mikroskop sle
dován operatérem, kter také může
v případě potřeby proces okamžitě
přerušit.
Co d lat d
ro
la rová o ra v od á
ení li pacient vhodn m kan
didátem pro laserov zákrok
(např. má příliš vysok počet
dioptrií nebo tenkou rohov
ku ), zvolí se k odstranění
jeho refrakční vady jiné
techniky nitrooční mikro
chirur ie, nebo kombi
nace technik nitrooční
s laserovou chirur ií.
.,
Pro odstranění vysok ch stup ů krátkozrakosti,
dalekozrakosti, asti matismu nebo v případě,
kdy rohovka není vhodně zakřivená nebo silná,
lze použít metody nitrooční chirur ie, tj. im
plantaci fakické čočky nebo refrakční v měnu
čočky (R ).
je speciální nitrooční
čočka, která kompenzuje dioptrickou vadu
uvnitř oka. Pacientu je do oka operačně vložena
ještě navíc k jeho vlastní čočce. hodou
této metody je její reverzibilita (vratnost do
původního stavu), pokud by pacientovi nov
pooperační stav nevyhovoval. Používají se čočky
uchycené na duhovku v bezpečné vzdálenosti
od lidské čočky, nebo čočky, které se přiloží
přímo na lidskou čočku.
le refractive lens e chan e je metoda identic
ká s metodou operace šedého zákalu včetně im
plantace umělé nitrooční čočky. ev hodou ope
race je, že odstraní možnost
akomodace (zaostřování
do blízka), kterou mají
mladí lidé. Proto
tato operace není
doporučována
u lidí mladších
0 let. asto
se u této me
tody používá
multifokální
nitrooční
čočka, která
umož uje vi
dění do dálky
i na blízko.r
O
J t ba o o ra
d o á alu o t t av
br l
utné to není, ale někter m pacientům to
může b t příjemné. Tmavé br le jsou pro něko
ho pohodlnější bezprostředně nebo krátce po
operaci, než si oko opět zvykne na jasné vidění.
lavně ve dnech, kdy ostře svítí slunce.
Co o o ra
d o á alu
d lat
Po operaci šedého zákalu je nutné pravidelně
kapat doporučené kapky, oko nemnout a ne
způsobit si raz oka. rámci hojení je doporu
čeno vyh bat se infekčním místům, nezvedat
těžké věci a především dodržovat rady očního
lékaře pravidelně chodit na domluvené
prohlídky a kapat si antibiotické kapky, které
dostanete po operaci.
Co o o ra
d o á alu
d lat
a televizi se můžete dívat do libosti, a pokud
máte br le, se kter mi vidíte na čtení, tak
můžete i číst, pokud vás to neunavuje. osit
ed zákal je skute n zákal jedná se
o zkalení lidsk o ky. pera ně jej lze
odstranit, o ku na radit umělou pr lednou
o kou a o novit tím vidění.
můžete např. běžn lehčí nákup. Předklánět
se můžete, pokud vám váš lékař nedá jiné
doporučení.
Kd
o u vrát t do rá
áleží na druhu práce a na vidění druhého
(neoperovaného) oka. Při dobrém vidění dru
hého oka je možn návrat do kancelářsk ch
zaměstnání již za několik dní po operaci.
bvykl m domácím pracím není nutné se
v pooperačním období vyh bat. h bání se
a nošení předmětů, které nevyžadují velkou
fyzickou námahu, obvykle nevadí. yzicky
velmi namáhavé práce je možno povolit až od
šestého t dne po operaci. lespo čtyři t dny
je vhodné nevstupovat do infekčních provozů.
M
d
á al vrát t
o o ra
Prav šed zákal se nemůže po operaci vrátit.
a několik měsíců až let po jeho operaci ale
může vzniknout tzv. následn šed zákal,
kter stejn m způsobem zamlžuje vidění.
Ten lze ale velmi jednoduše odstranit am
bulantně laserem nebo krátkou operací.
ásledn zákal vzniká zahuštěním a zaka
lením pouzdra, ve kterém je uložena umělá
nitrooční čočka. éčebn m zákrokem se buď
v pouzdře vytvoří mal průzor, nebo se pouz
dro očistí.
Ja
ro d l
d
a
l
á a
l
ed zákal (katarakta) je skutečn zákal jde
o zkalení lidské čočky. peračně jej lze od
stranit a čočku nahradit umělou průhlednou
čočkou a obnovit tím vidění.
elen zákal ( laukom) je název, kter má
historické kořeny, ale nejedná se v pravém
slova smyslu o zákal. de o poškození zrakové
ho nervu, které je nevratné, je způsobeno růz
n mi rizikov mi faktory. a nejv znamnější
rizikov faktor je považován vysok nitrooční
tlak.
znamn vliv má dědičnost. éčba
zeleného zákalu je vícestup ová. ačíná se
medikament zně, k operaci se přistupuje jen
v pokročilém stádiu. perace nezlepší vidění,
jejím cílem je snížit nitrooční tlak vytvořením
zv šeného odtoku nitrooční tekutiny a tím
zastavit pro resi laukomu.
rovád
o ra
d o á alu la r
aserová léčba se sice začíná používat, ale
její v sledky nejsou tak dobré jako metoda,
která se používá v celém vyspělém světě. Tato
metoda, fakoemulzifikace, používá uvnitř
oka k odstranění šedého zákalu ultrazvuk.
ejí v sledky jsou vynikající a dosud nebyly
laserem překonány. r
33
SVĚT O
RO SVĚT
TE T Petra Vychodilová
OTO archiv Světlo pro svět
lO
O
udo a je nej astější pří inou vzniku slepoty. osti ení lid v rozvojov
zemí
potře ují naši pomo . větlo v podo ě nejen nan ní pomo i proto do riky pravidelně posílá
or aniza e
.
esk repu li e yla zalo ena roku
jako sesterská
or aniza e nevládní or aniza í ze sítě i t or t e orld, která v o lasti pomo i nevidom m
spěšně un uje ví e ne
let. Zaměřuje se na preven i a l u slepoty a na syst movou
podporu oso s posti ením v rozvojov
zemí . ejí innost a spě y s rnul v roz ovoru
r. ilip Zou ek,
, v konn ředitel or aniza e.
Sl
ou t
do av ra o
o o t v
SVĚT O RO SVĚT
t or t
Č lo tu v
br
633 633 633 / 2700
:
orld o
V
or a
a:
www.svetloprosvet.cz
ilip oubek při setkání s malým pacientem po spěšné operaci šedého zákalu.
utorem oto ra ie je tanislav rupař, vítěz hlavní ceny v soutěži zech Press Photo
Za
umíme
prov st opera i
šed o zákalu,
a vrátit tak zrak
nevidom mu
v ri e.
Ja
do á lo Sv tlo ro v t a
u l ul ro
Poslední rok byl velmi spěšn v několika ob
lastech naší činnosti. Podařilo se nám v razně
nav šit objem nanční pomoci nevidom m
v frice a zárove si získat větší důvěru veřej
nosti i veřejn ch institucí.
Ja
t
a
ob o
t r
vá
oda
lo
at a o o ro vo ov
roce 20 0 přev šila celková částka přímo na
projekty sedm milionů korun. etos ještě uvidí
me, jak se vydaří předvánoční sbírková kampa ,
ale jistě to bude ještě více než vloni.
Kol vá l to od o lo dár
ěřím, že do konce roku překonáme hranici
20 tisíc dárců.
34
LEXUM MAGAZÍN
.
Ja a
v
bl
dob
tát
udeme pokračovat v osvětové činnosti formou
hudebních a sportovních akcí. Připravujeme
další přednášky pro školy, vydáváme spolu
s kole y ze zahraničí odborné brožury pro oční
lékaře a ještě mnohem více. aším cílem je
získat více nančních prostředků pro friku,
což není jednoduché zejména nyní, kdy už i na
eskou republiku doléhá nanční krize.
Ja
ou a va
lá a v
do budou a
Postupně rozšiřujeme pole působnosti o další
projekty a cílové země. ktivně působíme
v tiopii, R andě a od letošního roku i v zápa
doafrické urkině aso. o roku 20 5 plánujeme
zahájení činnosti v nové zemi, kde bychom
byli dokonce lídrem projektu v rámci celé naší
konfederace i ht for the orld.
áběry z koncertu větlo pro riku,
který se uskutečnil díky podpoře
vropské oční kliniky e um.
ak SV T
pom h
evidomý olo ja abako z urkiny aso na
koncertu ym onie pro riku.
P
SV T
oto
ladislav
eselý
orkenesh
ja abako.
M
t
t
a dal vá ro
t
Přestože je naším hlavním posláním pomá
hat nevidom m v rozvojov ch zemích, Světlo
pro svět je od letošního roku aktivní i v eské
republice. hodn m příkladem je spolupráce
s Konzervatoří ana eyla a střední školou
pro zrakově postižené v Praze. íky našemu
partnerství škola letos získala částku více než
50 tisíc korun z již zmíněného charitativního
večera na elehradě a z internetového projektu
tení pomáhá. ále realizujeme osvětov pro
Ja vá
od o t v
o t
apojit se může doslova každ , komu není
lhostejn osud nevidom ch v frice. iž za 00
korun dokáží lékaři na projektech s podporou
Světla pro svět operovat šed zákal, a vrátit tak
člověku zrak a tím pádem právo na důstojn
život. Kromě nanční podpory vítáme i spolu
práci a dobrovolníky z řad studentů či seniorů.
nás je stále práce nad hlavu, a tak věřím, že
pokud se nám ozvete, jistě najdeme zajímavé
uplatnění pro každého, kdo má v sobě odhodlá
ní pomáhat druh m. r
vropská o ní
klinika e um je ji
dru m rokem
enerálním
partnerem kampaně
ud ou proti
slepotě.
poluprá e si
neo y ejně eníme.
Pro esor ilipec a
orkenesh.
ladislav
jekt s názvem nd clusion, kter je zaměřen
na začlenění lidí se zdravotním postižením do
společnosti. Projekt poběží celkem tři roky ve
čtyřech zemích vropské unie zárove .
oto
Ja u u va
olu rá
Evro
ou o
l
ou
u
Ja
ro d
ol
od
át
vropská oční klinika e um je již druh m
rokem enerálním partnerem kampaně udbou
proti slepotě, pomocí které oslovujeme desítky
tisíc mlad ch lidí na hudebních festivalech.
Spolupráce si neobyčejně ceníme. etos jsme
díky podpoře kliniky mohli pozvat do ech
nejslavnějšího nevidomého umělce z urkiny
aso. Solo ja Kabako zde vystoupil na několika
akcích, přičemž dvě z nich byly opravdu uni
kátní a velmi spěšné. Koncem června to byl
koncert s názvem Symfonie pro friku, kde Solo
ja Kabako zahrál s kamžit m lmov m or
chestrem pod vedením arhana rchestroviče
auera v pražské ucerně. těžek ze vstupného
bude použit na nákup zdravotnického materiá
lu pro oční kliniku ouna, odkud zpěvák sám
pochází a kterou Světlo pro svět podporuje.
červenci pak nemohu opomenout naši čast
na prestižním ečeru lidí dobré vůle na elehra
dě. de fričan oslnil publikum nejen na místě,
ale i u televizních obrazovek sv m vystoupením
společně s iřím Pavlicou a radiš anem.
eselý
OTO
KONCERTU Martin Mráz
arhan Orchestrovič auer a olo
Devítiletá Workenesh
(jméno znamená „jsi ze
zlata“) z Etiopie onemocněla tuberkul zou,
která napadla mozek.
Dívka v důsledku onemocnění ztratila zrak.
orkenesh už nikdy
neuvidí, ale může začít
chodit do školy, nebo
se i díky práci Light for
the orld postupně
daří ve školách prosazovat integraci dětí s postižením do vzdělávacího systému. Matka orkenesh žije sama
se třemi dětmi a uživit je pro ni není vůbec
jednoduché. V rámci projektu však získala
malou půjčku, díky které začala vyrábět dřevěné uhlí. Jejímu podnikatelskému záměru se
dařilo, první kredit již splatila a poté si vzala
druhý, za který pořídila jednoduché vybavení
na vaření místního piva. Jeden pohárek piva
stojí 1 birr 2 Kč .
ásir
ásir žije v Etiopii ve
východní Africe. Je to
velmi nadaný chlapec,
je chytrý, rád se stará
o své sourozence a pomáhá svým rodičům
hospodařit doma i na
poli. Před 2 lety se však
začal jeho zrak rozmazávat. ásir přicházel
ze školy často s pláčem,
protože přestával vidět
na tabuli, a brzy poté
neviděl ani do svého školního sešitu. ásirovi
se hroutil celý svět, protože ztrácel zrak.
Lékařský tým, který podporuje SV TLO PRO
SV T, našel ásira daleko v etiopských horách. a místě ho vyšetřili a následně odvezli
do nemocnice, kde ho hned lékař operoval. Již
druhý den chlapec opět viděl.
V Etiopii žije stále mnoho dětí, které čekají
na operaci stejně jako ásir. S vaší pomocí
jim můžeme vrátit zrak a žít tak normální život
jako vy.
35
ESTETICKÁ CHIRURGIE
l
MUDr. Darina Bujalková
Primářka Evropské oční kliniky
Lexum Praha, na klinice působí
od roku 2011. Dlouhodobě se
věnuje problematice plastické
a estetické chirurgie, specializuje se na diagnostiku a léčbu
zánětlivých a nezánětlivých
nemocí předního segmentu
oka a provádí plastické zákroky
v oblasti očí.
ik
Oční
íček
TA A DST A
D AV T P T
Převislá kůže totiž může zasahovat až do
zorného pole oka a zhoršovat tak vidění, může
způsobovat pocit navy, bolest očí, ztížen
pohyb víček, slzení či svědění očí. Povadlá oční
víčka mohou b t dokonce příčinou bolestí
hlavy, které bychom si s nimi pravděpodobně
nespojili.
Trpíte li podobn mi problémy, zvažte konzul
taci a chirur ick zákrok. Tzv. blefaroplastiku
nabízíme také na vropské oční klinice e um.
k
Kruhy pod očima, povadlá víčka. edostatek
spánku, stres, věk, aler ie, enetické dispozice,
onemocnění ledvin to vše stojí za změnami
jemné kůže okolo očí. emusíte ale každé ráno
hledět se zoufalstvím do zrcadla a řešit, jak
make upem zakryjete unaven vzhled.
istuje
řešení v podobě plastické chirur ie.
Kůže obličeje v průběhu let ztrácí pružnost
a pevnost. Postupně začne povolovat a vznikají
tak kožní nadbytky, které mohou přepadá
vat přes víčka až k řasám. či pak vypadají
unaveně, smutně, cel obličej působí starším
dojmem. Přirozen projev stárnutí pak trápí
perti v souvislosti s plastikou očních víček
sklo ují v mnoha pádech slovo čas . e velmi
důležit , platí, že čím dříve se zásah provede,
tím lépe. Pokud váháte a rozhodujete se příliš
dlouho, může b t v sledek a celkov efekt
méně trval . ení tedy důvod zbytečně otálet.
Podle zkušeností lékařů z vropské oční klini
ky e um operaci víček nejčastěji podstupují
ženy mezi čtyřicítkou a padesátkou, v jimkou
však nejsou ani mladší či starší klientky. e
stále větší míře přicházejí také muži.
Při rozhodování, zda zákrok podstoupit, je
velice důležitá osobní porada se zkušen m
Před operací - pokleslé víčko, převislá kůže
s pocitem tlaku na oko a omezením v zorném poli
e o li eje v pr ě u let ztrá í pru nost
a pevnost. i pak vypadají unaveně, smutně,
el o li ej p so í starším dojmem.
nejen ženy, ale v poslední době také stále ros
toucí počet mužů. šichni chtějí vypadat dobře,
unaven pohled, váčky či kruhy pod očima
a povadlá víčka však k mladistvému vzhledu
příliš nepřispívají. Problematické změny okolo
očí lze naštěstí odstranit lékařsk m zákrokem,
tzv. blefaroplastikou, kter určitě stojí za to zvá
žit. e to zákrok, kter m se odstra ují přebytky
kůže a tukové váčky (prolapsy) a tím se upravuje
vzhled unaven ch a poklesl ch očních víček.
ejde však jen o estetické hledisko, ochablá
víčka mohou způsobovat také zdravotní kom
plikace a různá omezení.
36
LEXUM MAGAZÍN
chirur em, kter zhodnotí aktuální stav
a možné problémy. K operaci lze přistupovat
až po konzultaci problému s operatérem, vždy
po pečlivé vaze a samozřejmě s přihlédnutím
k minimalizaci rizika.
ékař si předkreslí linii řezu na víčkách a po
místním znecitlivění víček a okolní tkáně ope
race začíná. Klient je po celou dobu zákroku při
vědomí a díky lokální anestezii nic necítí.
hirur odstraní nadbytečnou volnou kůži
víček, stejně tak i tukové váčky. Poté použi
je velmi jemné, netraumatické šití, kter m
snižuje riziko jizev. ez je veden těsně pod
řasami a případné drobné jizvy jsou pak téměř
Týden po operaci - drobné červené otoky zanedlouho zmizí, vidění, subjektívní pocity i vzhled
oka jsou výrazně lepší
nepostřehnutelné. Ránu po operaci kryje
proužky speciálních sterilních náplastí, oči ne
jsou zavázané. orní a spodní víčka je možné
operovat najednou při jednom zákroku, nebo
nadvakrát zvláš horní a zvláš dolní víčka.
prava očních víček (vždy se dělají horní
nebo dolní víčka obou očí) trvá zhruba 0 0
minut, dle rozsahu zákroku.
eště t ž den můžete domů, na vropskou
oční kliniku e um pak docházíte pouze na
ím dříve se zása provede, tím l pe.
okud vá áte a roz odujete se příliš dlou o,
v sledek opera e m e t m ně trval .
Operace probíhá v místním znecitlivění,
již v den zákroku můžete jít domů.
kontroly. den operace se doporučuje obleče
ní, které se nepřetahuje přes obličej.
e normální, když jsou víčka po operaci
trochu oteklá, během zhruba deseti dní otoky
i podkožní podlitiny zmizí. áplasti kryjí místo
zákroku jenom do první pooperační kontroly
převazu, kdy lékař doporučí pacientům b t
v klidu, ránu promaš ovat doporučenou oční
mastí a přes krytí přikládat chladivé obklady
to vše do chvíle, kdy lékař, asi po sedmi dnech,
vyjme stehy. hodné je také spát na zádech
a ven si brát tmavé br le, které víčka ochrání
před
zářením.
n
e
l
a vropské oční klinice e um k těmto
estetick m operacím přistupujeme komple ně
a dokážeme posoudit i dopad zákroku na zrak
pacienta. stetické zákroky, vedoucí k omla
zení nebo zlepšení vzhledu, jsou tak pro naše
klienty mnohem bezpečnější.
l
ak se po operaci očních víček chovat a čemu se
vyhnout
aprosto nevhodn je pobyt v praš
ném či infekčním prostředí a v zakouřen ch
prostorách. Také samotné kouření samozřej
mě procesu hojení nenapomáhá. va t dny
po operaci by se ženy neměly líčit, teprve po
uplynutí této doby mohou začít užívat běžnou
kosmetiku.
yzická zátěž a sport jsou doporučovány
až zhruba po měsíci, slunění pak nejdříve po
třech měsících od operace. Pocit z omládnutí
a pohody očí za to ale stojí. r
v
t r b
t
l v d t
1. Oči jsou v bezpečí. Při operaci víček se nezasahuje do očí, odstra uje se nadbytečná volná
kůže víček, stejně tak uvolněné tukové váčky.
Odstraněním těchto tzv. tukových prolapsů se
omezí možnost opětovného ochabnutí víček.
2.
e vždy jsou povadlá víčka způsobená věkem. Svou roli hraje také životní styl, genetika, typ
kůže, různá onemocnění, zkrátka celá řada faktorů.
Proto není výjimkou, když zákrok podstupují i třicetiletí lidé. eexistuje věkový limit pro zákrok,
důležitý je dobrý zdravotní stav. ejčastěji ale
plastiku víček podstupují lidé mezi 40 až 50 lety.
3. Zákrok je ambulantní a probíhá při místním
znecitlivění. Pár hodin po zákroku, týž den, odcházíte domů.
4. Jizvy jsou nepostřehnutelné. a horním víčku
je řez veden tak, aby byl v přirozené ohybové rýze,
v níž se pak schová i výsledná jizva, na dolním
víčku je umístěn těsně pod řasami.
5. Pojiš ovna zákrok nehradí. Zákrok si klienti
platí ze svého, není však nijak zvláš nákladný
a výsledek přitom mnohem předčí očekávání vaše
i blízkého okolí.
37
P S YC H O LO G I E
O
e e
M
e
M
Zavřen o i mo ou aso iovat mno . ětšina z nás vidí v zavřen
o í odpo inek,
rela a i, spánek a sny. dávn mytolo ii yly zavřen o i spojen s o em spánku,
ypn tem. ypn s yl ratrem anata, o a podsvětí. o ná i proto mo ou t zavřen
o i v ne ativním slova smyslu sym olem nemo nosti se ránit, nekontrolovatelnosti.
u vnímáme zavřen o i tak i tak, za zavřen ma o ima pro í ají pro esy, kter
s otevřen ma o ima nepro ijeme ne o je prostě nezare istrujeme.
38
LEXUM MAGAZÍN
ž třetinu života strávíme se zavřen ma očima.
o se v tu chvíli v našem těle děje
ejprve
dochází ke změnám tělesn m. klid uje se
dech, zpomaluje tep, snižuje se tělesná teplota,
snižuje se krevní tlak a uvol ují se namáhané
svaly. Mozková činnost postupně mění frekvenci.
ejprve jsou vlny nepravidelné, jejich amplituda
se snižuje. Postupně přichází usínání. ranice
spánku a bdění je velmi neostrá. Právě na pomezí
spánku a bdění můžeme re istrovat spánkové
pseudohalucinace představy, které jsou zpola
reálné a zpola snové někdo na nás mluví, ale my
už rea ujeme jako ve snu. Stejně tak po dlouhé,
stereotypní práci se ve fázi usínání mohou ob
jevovat iluze spojené s touto prací jestliže cel
den sbíráme jablka, ve fázi usínání pokračujeme
v představách v této práci. Takovéto promítání
zážitků z prožitého dne vede naši mysl ke zklid
nění, uvolnění, odpočinku.
kusíte li si zavřít oči jen tak, přes den, může
te se oprostit od aktuálních starostí, můžete
zklidnit tělo i duši. áš or anismus totiž rea uje
velmi dobře na podmíněné re e y. estliže
je se spánkem spojena představa odpočinku
a rela ace, pak právě samotné zavření očí může
tento pocit evokovat. ž ve chvíli, kdy se vám oči
zavírají, začne se klidnit tělo, prohlubuje se dech,
snižuje tep, uvol ují se svaly. a tomto principu
je postaveno mnoho rela ačních technik. Mezi
nejznámější patří zcela jistě auto enní trénink.
de o cílené zaměřování se na jednotlivé části
těla a jejich postupné uvol ování. Tím se zárove
uvol uje i naše mysl. rela aci nesmějí chybět
představy, jejich navození je součástí odpočinku.
o vidíme , když zavřeme oči ětšinou to
není tma, kterou bychom čekali. Mnoho z nás
má při zavřen ch očích barevné představy. asté
jsou barevné soustředné kružnice tepl ch barev
červená, žlutá, oranžová. Stejně tak i lidé se
zrakov m postižením mívají barevné předsta
vy. kusili jste se někdy dívat se zavřen ma
očima do slunce ntenzivní světlo proniká i přes
oční víčka a způsobuje změny vnímání barev
spektrum takto představovan ch barev se může
blížit duhovému spektru. árove se takováto
sluneční terapie doporučuje lidem s depresiv
ními příznaky. Sluneční světlo proudící přes oční
víčka snižuje hladinu hormonu melatoninu a tím
zlepšuje náladu.
dnešní uspěchané době plné podnětů zvenčí
je potřeba alespo občas zaměřit pozornost
dovnitř, do našeho těla a mysli. avřené oči nám
mohou umožnit meditaci. Meditační techniky
vycházejí z rela ace, ale rela aci přesahují jakou
si revizí sebe sama, zhodnocením aktuálního
i dlouhodobého tělesného i psychického stavu.
Meditovat může kdokoliv a prakticky kdekoliv,
jde jen o to, jak jsme schopni soustředit se na
sebe sama. e dost možné, že takovou meditací
procházíte, aniž byste pojmenovávali váš stav
jako meditaci. Může k ní docházet i během
opalování se na slunci, během stereotypní práce,
dlouhého běhu či jízdy na kole. deálním časem
pro vyzkoušení některé z metod meditace či
rela ace je období dovolen ch.
ak rela ace, tak meditace je druhem tělesného
i psychického odpočinku. kuste se právě teď
zamyslet nad tím, co cítí vaše tělo, které svaly
jsou ztuhlé, kde vás co tlačí či bolí. aří li se vám
to, pak právě zkoušíte rela ovat.
ejklasičtější typ odpočinku je určitě spánek.
Tvrdíte li, že spánek k životu nepotřebujete, pak
jste na omylu. Pokusy na lidech i zvířatech do
kazují opak. istují sice lidé, kteří vydrželi bez
přestávky nespat něco kolem pěti set hodin, ale
pak museli svůj spánkov de cit dohonit. Stejně
tak zvířata, u kter ch byla záměrně udržována
krátkou epizodou hlubokého spánku v průběhu
dne.
e spánku se pravidelně střídají dvě fáze fáze
R M (rapid eye movement) a
R M (non
rapid eye movement). áze R M je fází hlubo
kého spánku, charakteristické pro ni jsou rychlé
oční pohyby. této fázi se objevuje snění. Mylná
je představa, že by někter člověk neměl sny.
Každ z nás ve fázi R M spánku sny má. Sny jsme
ale schopni zapamatovat si jen tehdy, jsme
li v průběhu snu probuzeni. Takovéto krátké
probuzení v průběhu nočního spánku proběhne
u každého z nás průměrně patnáctkrát. Málokdy
si ale uvědomíme skutečné probuzení. Sny
vznikají jako odezva na prožitky, zárove ale
mohou vyjadřovat i naše představy, fantazie
a potřeby. Snění nám pomáhá třídit a urovnávat
informace v mozku, napomáhá adaptaci na nové
dnešní uspě an do ě pln podnět zven í je
potře a alespoň o as zaměřit pozornost dovnitř,
do naše o těla a mysli.
bdělost, postupně chřadla a hubla. někter ch
případech vyvolal nedostatek spánku u pokus
n ch zvířat i smrt. Spánková deprivace vede ke
zv šení příjmu potravy, snížení intelektového
tempa, zhoršení pozornosti. ěkteří jedinci při
nedostatku spánku trpí iluzemi a halucinacemi.
Potřeba spánku se liší i v průběhu v voje je
dince. ovorozenec potřebuje ke svému životu
zhruba osmnáct hodin spánku, kojenec zhruba
čtrnáct hodin a čtyřleté dítě se spokojí asi
s deseti až dvanácti hodinami spánku denně.
průběhu života se potřeba spánku postupně
snižuje, ve stáří zpravidla lidé spí méně. a
nedostatek spánku většina lidí rea uje spaním
s otevřen ma očima či tzv. mikrospánkem
životní podmínky. Rozbor snů patří ke zvláštním
metodám psychoanal zy, zárove se rozborem
snů zab vá i mnoho parapsycholo ů.
Speci ck m typem snění je tzv. lucidní snění.
de o vědomé prožívání snů. neironauté, lidé se
schopností navozovat si lucidní snění, prožívají
sen, ale zárove jsou schopni uvědomit si, že leží
v posteli a spí.
avřené oči mohou b t i obranou obranou
proti přetížení or anismu, obranou proti nov m
smyslov m podnětům. rámci zachování těles
ného i duševního zdraví jsou zavřené oči alespo
občas nezbytností. Pokusme se tedy užívat si
zavřen ch očí, využívat možností, které zavřené
oči sk tají. r
39
CO VÁ S Z A J Í M Á
ne l í
m
3
ilmy O
e
M
T
VAD
FOTO archiv Lexum, archiv LG
oderním item jsou te nolo ie, kter umo ňují sledovat lmov i televizní pří ě y
ve
. dy se v kine o jevil vatar, vytvořily se u pokladen dlou
ronty, osa at
z první řady si těl nov mo nosti prakti ky ka d . tejně tomu je i v případě televizor
s opn
přenášet do domá ností trojrozměrn sport i lmy.
40
LEXUM MAGAZÍN
MUDr V ra l
rová
Během dvacetileté praxe v oboru
oftalmologie získala praxi na
Oční klinice Všeobecné fakultní
nemocnice pražské Univerzity Karlovy i Oční klinice dětí
a dospělých ve fakultní nemocnici
v Motole. Od roku 2006 pracuje
na Evropské oční klinice Lexum.
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě
v Praze. Absolvovala kvali kační atestace I. i II.
stupně, dále také odborné stáže na Moor eld Eye
Hospital v Londýně a na fakultní oční klinice v Mnichově Ludvig-Maximilians-Universit t .
Zaměřuje se především na strabologii, dětskou
oftalmologii a problematiku refrakčních vad. Své
bohaté zkušenosti ze zahraničních stáží převádí do
praxe například zavedením operací strabismu technikou nastavitelných stehů – tuto metodu uvedla
do praxe jako vůbec první lékař v České republice.
Pravidelně se účastní přednášek a kurzů na sjezdech odborných společností doma i v zahraničí. Je
členkou České oftalmologické společnosti, Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie,
České strabologické asociace, České kontaktologické společnosti a České lékařské komory.
zhledem k prudkému rozvoji techniky v po
sledních letech se dá očekávat, že
televizory
se mohou v budoucnu poměrně rychle rozšířit.
Při sledování
lmů nejsou omezeni lidé
s dioptrick mi br lemi či kontaktními čočkami,
klasické br le se pod ty umož ující sledovat
trojrozměrn obraz bez problémů vejdou a nijak
neubírají na zážitku. e přitom potřeba běžné
i
br le umístit co nejblíže k sobě, větší vzdá
lenost mezi br lemi zkresluje obraz.
v znamná nebezpečí t kající se přímo zraku.
Může sledování
obrazu ohrožovat zrak náš
či našich dětí Právě s rozvojem trojrozměrn ch
efektů je tato otázka stále palčivější. ak to tedy
je
osud nee istují studie o vlivu dlouhodobé
ho opakovaného sledování trojrozměrn ch
snímků, protože je to stále nová technolo ie.
elze vyloučit potíže v podobě bolestí hlavy či
přechodné problémy s doostřováním obrazu.
le není důvod mít z
lmů strach, oči nekazí.
Proč de o technolo ii, která pouze využívá
přirozené schopnosti dobře spolupracujících
očí. Pokud tedy mají děti již fyziolo icky zcela
rozvinut zrak a netrpí závažn mi dioptrick mi
vadami, pak si lm užijí, uvidí obraz správně
a vy si můžete zajímavé snímky vychutnat napl
no společně s nimi bez zbytečného strachování.
ěco jiného ale je, pokud jste vy či vaše děti při
sledování jakéhokoliv
snímku pocítili nepří
jemné obtíže. Pak je na místě kontaktovat odbor
níka. Především děti se proto vyplatí po zhlédnutí
trojrozměrného lmu vyzpovídat nejen ohledně
žasn ch zážitků s ním spojen ch, ale také zjistit,
zda jim jeho sledování nepůsobilo problémy.
Mohlo by se totiž jednat o zvětšující se rozdíl
mezi dioptriemi pravého a levého oka obtíže
v takovém případě vznikají při rozdílu dvou
a více dioptrií. Stejně tak by mohly obtíže pou
kazovat na případn asti matismus či tupozra
kost, při níž je snížená zraková ostrost. de
o poruchu, která vzniká bezděčn m potlačová
ním vjemu z postiženého oka, aby jeho vnímání
nerušilo celkov zrakov vjem. neposlední
řadě pak potíže mohou si nalizovat šilhání. to
nejen zjevné, ale i tzv. mikrošilhání, kvůli ně
muž lidé obraz nevnímají správně a po skončení
lmu se diví, proč vůbec nasazovat
br le,
když nijak nepomáhají vidět požadovan efekt.
ejste li si jisti, že je zrak vašeho dítěte zcela
v pořádku a jeho odpovědi na vaše dotazy vás
příliš neuklidnily, můžete zjistit možnou oční
vadu také pozorováním dítěte v průběhu promí
tání či vysílání
snímku.
Směje se na místech, kam patří dan efekt,
rea uje jako ostatní, sahá mimoděk pro věci do
okud jste vy i vaše děti při sledování
snímku po ítili nepříjemn o tí e, je na místě
kontaktovat od orníka.
n
Přesto jsou známy i ne ativní ohlasy po sledo
vání
obrazu. ěkteří návštěvníci
kin si
stěžovali na bolest hlavy, dezorientaci, mi rény,
nutkání na zvracení, také pálení a svědění očí.
Před možn mi riziky ostatně varují i samotní
v robci.
istují také v zkumy provedené ve Spojen ch
státech, podle nichž řada lidí není schopna troj
rozměrn obraz pojmout. Může to b t přitom
v znamná masa lidí od 20 do 50 procent
o
této skupiny spadají lidé s většími rozdíly mezi
počtem dioptrií, také v razně šilhající lidé či
jednoocí. Těm zůstane třetí rozměr na obrazov
ce či plátně zapovězen, trpí tzv. stereoslepotou
a
snímek nejsou schopni sledovat.
Mezi pohledem na normální svět okolo nás
a
svět vytvořen
lmaři a dalšími tvůrci je
zásadní optick rozdíl. Každé oko běžně vnímá
obraz z jiného hlu, v mozku se pak vše propojí
do jednoho vjemu. Při sledování trojrozměrné
ho lmu musí oči nepřirozeně ostřit o kousek
dál a vzniká nesoulad, kter může někomu
působit zmi ované problémy.
Ruku v ruce se všemi těmito poznatky se často
vynořují otázky, zda nejsou s novou technolo ií
v našich ob vacích pokojích spojena nějaká
41
CO VÁ S Z A J Í M Á
prostoru, kryje se před letícími předměty Pak
je nejspíše vše v pořádku. Podobně ale můžete
odhalit vadu i u sebe, a to i v pozdějším věku.
Rozhodně se nejedná jen o problémy dětského
či dospívajícího oka.
ěkteří lidé se obávají, že pokud by sledo
vali
obraz bez patřičn ch br lí, mohli by si
poškodit zrak. Stejné obavy mají také u dětí,
které zkoušejí hledět na obraz s br lemi i bez
nich a baví se pohledem na rozmazané čmouhy
na plátně. ic takového nehrozí, kvalitu vidění
rozmazan obraz nepoškodí. le může způsobit
bolest hlavy při automatické snaze očí zaostřo
vat obraz. ikdo dobrovolně podobně neostr
obraz nesleduje.
Pakliže si však dítě br le vytrvale sundává
a odmítá si je znovu nasadit, vidí lm nejspíše
špatně. To už je v zva pro rodiče, aby vyhledali
pomoc očního lékaře, kter dítě podrobněji vy
šetří (stejně tak dospělí, kteří mají při sledování
lmů potíže nebo
efekt nevidí, by si měli
nechat vyšetřit zrak odborníkem). Tato vyšetře
m
e
i
ní se provádí i na vropské oční klinice e um,
jde především o testy spolupráce očí a stereo
vidění. istuje řada vyšetření vhodn ch i pro
malé děti.
árove je samo
zřejmě možné na
vropské oční klini
ce e um zjištěné
vady řešit. Třeba
velké rozdíly v diop
triích či asti matis
mus lze odstranit
femtosekundov m
laserem, s jehož po
mocí je možné do
sáhnout prakticky
dokonalého vidění.
ysoké dioptrické
vady, neřešitelné
ní
Držte obrázek rovně, dívejte se na něj kolmo všechny hrany obrázku by měly být ve stejné vzdálenosti od vás .
Zaměřte se na jeden bod a pokuste se podívat jakoby za obrázek, zaostřit do dálky. Po chvilce byste měli spatřit
ukrytý obrázek. Je možné, že se vám to podaří až na několikátý pokus.
42
LEXUM MAGAZÍN
pomocí laseru, je možné odstranit jin mi me
todami jako např. operací čočky, implantací fa
kické čočky atd. ilhání je u vhodn ch pacientů
možné řešit operačně technikou
nastaviteln ch stehů.
inzerce
67x255.pdf 1 19.4.2011 11:36:24
C E RT I F I K ÁT
Carl Zeiss
kompletní
řešení
pro refrakční
i kataraktovou
chirurgii
 TORICKÁ AT TORBI
 AT TORBI 709M
(Acri.Comfort 646TLC)
C
n
nov pohled na svět
M
Y
 MULTIFOKÁLNĚ TORICKÁ
AT LISA TORIC
CM
obr zrak je to nejcennější, co máme, zpro
středkovává nám ty nejkrásnější vjemy a umož
uje vrcholné pracovní i sportovní v kony.
opřejte ho sv m blízk m a pomozte jim
vyřešit neustálé boje s kontaktními čočka
mi nebo permanentní hledání br lí. ěnujte
jim árkov certi kát vropské oční kliniky
e um, díky němuž mohou br le či čočky de
nitivně odložit.
lížící se vánoční svátky jsou jednou z nej
lepších příležitostí, jak změnit život těm, které
máte rádi. možněte jim díky dobrému zraku MY
prožít život naplno a bez omezení při cestování,
CY
sportu, řízení vozu a mnoha dalších činnostech.
ákrok je ma imálně bezpečn a na vropské
CMY
oční klinice e um ho spěšně podstoupily již
K
desítky tisíc lidí.
erti káty v hodnotě od jednoho do deseti
tisíc korun můžete zakoupit na recepci kliniky
či objednat prostřednictvím linky 0 00 00 .
yužít je lze na všech pobočkách vropské oční
kliniky e um. r
 AT LISA toric 909M
(Acri.LISAtoric 466TD)
 AT LISA toric 909MV
 MULTIFOKÁLNÍ AT LISA
 AT LISA 809M
(Acri.LISA 366D)
 AT LISA 809MV
DarkovyCertifikat_210x114.indd 1
30.11.2009 17:34:02
Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praha 5
tel.: +420 233 101 221
fax: +420 233 101 223
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.cz
Carl Zeiss spol. s r.o.
Račianska 77
SK - 831 02 Bratislava
tel.: +421 2 5564 6791
fax: +421 2 5564 6783
41
e-mail: [email protected]
internet: www.zeiss.sk
EVRO SKÁ OČN K INIKA
V
let v eské republice
LEXUM MAGAZÍN
UM
Oč i y
PSK
K I IK
T m vropské oční kliniky e um se stará o zrak
klientů již osmnáct let. Sázíme na nejmoderněj
ší dostupné vybavení i špičkové e perty, kteří
patří ke světové elitě. ákladem dlouhodobého
spěchu vropské oční kliniky e um je také
individuální přístup ke všem pacientům.
již
máte jakékoliv potíže s viděním, vždy pro vás
najdeme to nejlepší řešení.
44
E
Klienti na prvním místě
Klienti jsou pro nás na prvním místě, to je lo
zo e kliniky od jejího založení. im i jejich očím
věnujeme ma imální pozornost, aby v sledek
byl ve všech případech co nejlepší. Klienti si
takového přístupu cení a většina z nich nám
svěřuje svůj zrak na doporučení rodiny, přátel
a znám ch, čehož si velmi vážíme, říká profesor
Martin ilipec, hlavní lékařsk ředitel a zaklada
tel kliniky e um.
M
T m špičkov ch odborníků
přes čtyřicet elitních odborníků
s mnohalet mi zkušenostmi
největší t m specialistů ve střední vropě
nejvíce zkušeností, první spěšná korekce
krátkozrakosti v eské republice (
)
více než 0 tisíc zákroků za celou dobu
e istence kliniky
iroké portfolio služeb
laserové korekce zraku, které odstraní
z
le z
m
mu
ákrok emto S K Premium je nejvyspě
lejším a nejšetrnějším způsobem korekce
zraku, řeší i ty nejjemnější optické vady očí.
iž druh den po zákroku je zraková ostrost
u většiny pacientů 00 .
ejmodernější technolo ie a vybavení
investice do vybavení klinik za poslední dva roky 0 milionů korun
nejnovější lasery, ultrazvukové přístroje, aberometry, počítačové optické tomo rafy
Pokud jde o zavádění nov ch technolo ií, jsme vždy v čele, říká profesor ilipec.
Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Přední český oftalmolog, který se ve své praxi zaměřuje především na
laserovou korekci zraku LASIK, chirurgii šedého zákalu a léčbu rohovkových
onemocnění. Provedl více než 25 tisíc úspěšných očních operací. Jeho péči
vyhledávají pacienti nejenom z celé ČR, ale i ze zahraničí. Velkou část jeho
pacientů tvoří lékaři-oftalmologové i odborníci jiných profesí.
Profesor Filipec se specializuje na laserovou chirurgii femtosekundovými
a excimerovými lasery, implantace nitroočních kontaktních čoček, implantace multifokálních a akomodačních čoček, transplantace rohovky, léčbu keratokonu a onemocnění rohovky a oční imunologii. Je zakladatelem a hlavním
lékařským ředitelem Evropské oční kliniky Lexum. Současně působí jako
konzultant a hlavní chirurg na klinice Advanced Vision Care v Londýně. Oční
lékařství studoval na II. oční klinice v Praze a na klinikách Hôtel – Dieu v Paříži a Massachusetts Eye & Ear Infirmary, Harvard Medical School v Bostonu.
V letech 1998–2004 působil jako přednosta Oční kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě
chirurgie a klinické práce se soustavně zabývá výzkumem v oftalmologii. Je
autorem a spoluautorem více než 550 přednášek, 68 vědeckých publikací a čtyř učebnic publikovaných
v zahraničí i u nás. Jako první provedl v roce 1993 úspěšnou laserovou korekci krátkozrakosti v Čechách,
transplantaci lumbálních kmenových buněk a implantoval Pintucciho umělou rohovku. Zavedl nové
metody diagnostiky a léčby keratokonu a dalších onemocnění rohovky.
Profesor Martin Filipec je členem České oftalmologické společnosti, České společnosti kataraktové
a refrakční chirurgie, České transplantační společnosti, European a American Association of Cataract
and Refractive Surgery a American Academy of Ophthalmology. Je členem a zástupcem České republiky
v International Ocular Inflammation Society.
Také se věnuje podpoře charitativních projektů, ve kterých sám hraje aktivní roli. Je předsedou představenstva organizace Světlo pro svět, jejímž cílem je snižování a prevence slepoty v rozvojových zemích
světa. Operoval a vedl výuku a výzkum v rovníkové Africe, Venezuele a Afghánistánu, kde učil lékaře
moderní mikrochirurgii oka, provádění operací šedého zákalu a transplantace rohovky.
odstranění šedého zákalu
abízíme široké možnosti odstranění šedého
zákalu s použitím nejkvalitnějších dostup
n ch materiálů a technolo ií. ed zákal řeší
me implantací kvalitních nitroočních čoček se
zaostřením na jednu vzdálenost či prémiov
mi nitroočními čočkami, které kromě šedého
zákalu umožní odstranit i dioptrickou vadu
a po jejichž implantaci není nutné nosit br le.
léčba zeleného zákalu
léčba keratokonu konzervativní i chirur ická
léčba keratokonu a jin ch rohovkov ch
onemocnění
mikrochirur ie oka v oblasti sítnice a sklivce
léčba strabismu a onemocnění rohovky
estetická chirur ie estetické zákroky
v oblasti očí a očních víček
ostatní oční onemocnění
vropská oční klinika e um se řadí mezi největší
a nejuznávanější oční kliniky v vropě, což vy
pl vá také z hodnocení každoroční mezinárodní
studie uropean ataract utcome Study (
S).
sadní postavení potvrdila lo sk m spojením
s polsk m řetězcem očních klinik ntermedica,
s nímž vytvořila největší oftalmolo ickou skupi
nu ve střední vropě. r
Zařaďte se
i vy mezi ty, kteří
sázejí na kvalitu
a nejmodernější
postupy,
a staňte se
našimi klienty.
45
Z Á B AVA
l
ilustrační foto
Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru k i
lex
neni
enky (bez hacku a carek) na telefonní číslo
Každá 20. správná odpověď získává balíček vlasové kosmetiky Garnier. Platí do vyčerpání zásob.
Pozor, máme připraveno pouze 5 balíčků, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává!
46
LEXUM MAGAZÍN
Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz. Infolinka: +420 776 999 199. Cena SMS je 3 Kč včetně DPH.
Ve hře je 5 balíčků vlasové kosmetiky Garnier v hodnotě 200 Kč.
.
S E RV I S
Oční
kliniky
lexum
Modrá linka:
810 800 009
www.lexum.cz
PRAHA
Žlutá budova:
U Společenské zahrady 3
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: [email protected]
Modrá budova:
Višňová 25/1957
140 00 Praha 4 – Krč
e-mail: [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Česká 66
370 01 České Budějovice
e-mail: [email protected]
TÁBOR
Kvapilova 2060
390 03 Tábor 3
e-mail: [email protected]
BRNO
Bezručova 60/22
602 00 Brno
e-mail: [email protected]
OSTRAVA
Masná 3a
702 00 Ostrava 1
e-mail: [email protected]
47
Download

Stáhnout