První výsledky korekce ametropické presbyopie implantací
trifokální torické čočky
Santarová M.1, Hlinomazová Z.1,2, Filipec M.1, Filipová L.1, Holubová A. 1
1Evropská
oční klinika Lexum, Praha, Česká Republika, 2Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika,
Hradec Králové, Česká Republika
| Úvod
Cílem studie bylo zhodnotit první výsledky implantace trifokální torické nitrooční
čočky AT LISA tri toric 939MP (Zeiss) ke korekci ametropické presbyopie u pacientů,
kteří podstoupili refrakční výměnu čočky (RLE). Ve studii jsme se zaměřili na funkční
výsledky pooperačního vidění, rotační stabilitu čočky a sledovali jsme účinnost
a bezpečnost zákroku.
| Metody
Sledovali jsme prvních 5 pacientů (8 očí), kterým byl na naší klinice naimplantován nový typ čočky AT LISA tri toric 939MP tvaru
plate-haptic. U všech pacientů byla provedena nekomplikovaná extrakce čiré čočky fakoemulzifikací a kapsulorexe o průměru 5 mm.
Pro výpočet síly IOL jsme použili parametry z IOL Master (při shodě keratometrie z topografu) a zadali je do online kalkulátoru
Z-CALC firmy ZEISS.
V této skupině jsme u tří pacientů implantovali bilaterálně a u jednoho unilaterálně trifokální torickou IOL. U jednoho pacienta jsme
pro odlišný stupeň astigmatismu implantovali do jednoho oka s vyšším astigmatismem trifokální torickou variantu AT LISA a do
druhého oka netorickou variantu (nižší stupeň astigmatismu jsme řešili pomocí LRI).
| Výsledky
Průměrný věk pacientů v době operace byl 58 let (od 41 do 64 let). Průměrná nekorigovaná zraková ostrost (UDVA) vzrostla z
předoperační hodnoty 0,41 ±0,30 na hodnotu 0,79 ±0,25 jeden týden po zákroku. Nejlépe korigovaná zraková ostrost (CDVA) po
zákroku byla 0,98 ±0,12. Průměrná nekorigovaná zraková ostrost do blízka (UNVA; Jaeger) odpovídala J1-J2. Předoperační
astigmatismus naměřený pomocí IOL Masteru byl -1,77 ±0,42 D. Manifestní astigmatismus byl snížen z předoperačních
-1,13 ±0,53 D na pooperační hodnotu -0,31 ±0,41 D.
V jednom případně byla po operaci nutná repozice čočky, nebyla
zaznamenána ani jedna decentrace IOL, žádné jiné komplikace
nebyly pozorovány.
100%
88%
po zákroku
| Zhodnocení
Tyto první výsledky ukazují, že korekce presbyopie u očí
s vysokým astigmatismem pomocí implantace trifokální torické
čočky je vhodným a efektivním řešením. Pacienti jsou
s pooperačním viděním spokojeni.
Procenta očí
80%
před zákrokem
60%
40%
25%
20%
13%
25%
25%
13%
13%
0%
Obr 1: Oko po implantaci AT LISA tri toric 939MP (foto: Kolín I.)
Obr 2: Manifestní astigmatismus před a po implantaci trifokální torické čočky u 8 sledovaných očí.
Manifestní astigmatismus (D)
month
(eyes)
Download

zde - Lexum