„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Katedra architektury
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Petr Šimr
[email protected]
Školitel: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Situační schéma. Fotografie - květen 2012
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Etapy jednotlivých továrních závodů vápenice v Loděnici.
1898
1993
1950
2003
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Majitelé vápenky v Loděnici:
1898 - 1912
1912 - 1916
1916 - 1924
1924 - 1946
1946 - 1950
1951 - 1952
1953 - 1961
1961 - 1980
1980 - 1988
1988 - 1989
1990
1991 - 1995
1995 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2011
2011 - souč.
baron Jindřich von Cífka, zakladatel vápenky
Jindřich Cífka - „Hary“
firma Josef Procházka a Rudolf Weimann
Prastav, a.s.
České cementárny a vápenice, n.p.
Králodvorské cementárny Antonína Zápotockého, n.p.
Pragocement, n.p. Radotín
Radotínské cementárny a vápenice, n.p.
Cementárny a vápenky Radotín, k.p.
Cementárny a vápenky Praha, k.p.
Pragocement Radotín, s.p.
Pragocement, a.s.
Cement Bohemia Praha, a.s.
Českomoravský cement, a.s.
Lasselsberger, a.s.
Cemix, a.s.
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Technologické zázemí prvotní vápenice Jindřicha Cífky:
1520
- těžba kamene u Loděnice
18. století - počátky těžby vápence v Loděnici
1898 - baronem Jindřichem von Cífka založena prvotní vápenice v Loděnici na pozemku
„V Báních“, postavena kruhová pec typu Kohout , budova pro byty a kanceláře
-1907 - vápenka spojena s lomy lanovkou systému Pohlig na Branžovech 1100 m dlouhou
lanovou dráhou o výškovém převýšení 120 m,
-nevyhovující Kohoutová pec přestavěna na moderní šestnáctikomorový typ Hoffmann
1919 – postavena druhá kruhová pec systém Eckhart – Othop o kapacitě výroby 60 t
vápna denně,
1920 - 1924 - mlecí stroj „Rema“ na vápenec a rudné sedimenty k výrobě fosforvápencového hnojiva, kulový mlýn s drtičem kamene, výroba umělého mramoru.
1924 – poblíž kruhových pecí postaven drtič štěrku, používaný pro povrchové úpravy
vznikajících silnic.
1935 -moderní mlýnice, jejíž veškerá produkce byla využívána výhradně ke hnojení
1941 - vybudována 1. hydratační stanice v Čechách
1972 - ukončení výroby v kruhových pecích
1973 - demolice prvotní vápenice
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Pece využité na výpal vápna v prvotní vápenici:
Kruhová pec na pálení vápna v Loděnici.
Fotografie - 20. léta 20. století
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Fotografie prvotní vápenice v Loděnici:
1907
1908
1950
1966
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Moderní závod vápenice v Loděnici - historie v kostce:
1975 - 1981
3. března 1981
1982
Výstavba nového moderního závodu.
Uvedení vápenky do zkušebního provozu
Výroba vápna v celém závodě.
1993
Výstavba nové maltárny - výroba suchých maltových a omítkových
směsí
2001
leden 2011
Ukončení provozů v moderním závodu
Demolice technologické výrobní linkymoderního závodu
Současnost
Expediční linka v demoličním záměru
V provozu pouze maltárna, produkty pod obchodním označením
Cemix
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Moderní závod vápenky v Loděnici:
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Schéma výrobního procesu výpalu vápna v moderní technologické lince.
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Historické fotografie moderní technologické a expediční linky:
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Historické fotografie moderní technologické linky:
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Přístavba maltárny k modernímu závodu, fotografie - rok 1993:
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Části fabriky určené k demolici.Fotografie - 2002 - 2012:
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Demolice části závodu. Fotografie - APB Plzeň - leden 2011 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Demolice části závodu. Fotografie - archiv Cemix, a.s. - leden 2011 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Demolice části závodu. Fotografie - archiv Cemix, a.s. - leden 2011 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Demolice části závodu. Fotografie - archiv Cemix, a.s. - leden 2011 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Současný stav vápenky. Fotografie z vlastního průzkumu - duben 2012 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Současný stav expediční linky. Fotografie - vlastní průzkum - duben 2012 :
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Závěr:
Vápenictví v Loděnici za dobu své existence od jeho počátků postupem
času díky generačním zkušenostem rodin vápeníků a aplikaci nových
teoretických předpokladů odborníků pro technicky i ekonomicky dokonalejší
výrobu vápenných produktů zdokonalilo své výrobní technologie od
primitivních postupů až po moderní, vědecky podložené a v praxi aplikovatelné
metody na své maximum. Je i přes svůj zánik v této lokalitě z hlediska historie
nepřehlédnutelným, dominujícím faktorem.
Po demolici původního závodu vápenice nezbyly v areálu žádné
průmyslové pozůstatky po tehdejší výrobě. S uzavřením provozů a demolicí
částí moderního závodu v Loděnici skončila éra vápenictví v této lokalitě. Další
využití ploch po odstraněných stavbách je v současnosti neznámé.
Z hlediska udržitelné výstavby je do budoucna jednou z aplikovatelných variant
snaha o revitalizaci tohoto degradovaného území a navrácení lokalitě
přirozeného rázu a přírodní legitimity.
Katedra architektury
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
„CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI“
Cífka´s factory for the manufacture of lime in Loděnice,
or what we have we demolished
Zdroje:
- GÜNTHER, Eduard, David COZL a Mgr. Ivan KŮS. ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. útvar vnějších vztahů. Cesty života: 100 let výroby vápna v závodě Loděnice u berouna,
1898 - 1998. Beroun: Artis reklamní studio Beroun, 1998, 30 s. Českomoravský cement, a.s.
- KŮS, Mgr. Ivan. ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. Včera a dnes. Michaela Dusíková.
Beroun: ARTIS reklamní studio Beroun, 10/1997, 26 s.
- APB PLZEŇ. APB Plzeň: Firma Petr Březina [online]. 2011 - demolice cementárny v Loděnicích. 1/2011
[cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.apb-plzen.cz/reference.php?typ=demolice
-http://www.hornictvi.info/techpam/kz/kz.htm,
- www.mapy.cz
Ing. arch. Petr Šimr
Kontakt:
[email protected]
733 214 465
Download

Cífkova vápenice v Loděnici, aneb co jsme si zbořili