Broj resenja
Datum____
Adresa____
PIB ______
Delovodni pecat
Na zahtev zaposlenog_____________________________ stavlja se administrativna zabrana
u korist Stomatoloske ordinacije „Dr Kuljaca" vl. Dr Milan Kuljaca, radi obezbedenja
placanja duga po racunu br.______________________
Donosimo sledece,
RESENJE
O ADMINISTRATIVNOJ
ZABRANI
Na zahtev zaposlenog_____________________________________________ , stavlja se
administrativna zabrana u korist Stomatoloske ordinacije „Dr Kuljaca" vl. Dr Milan Kuljaca
ul. Kralljevacka 76, Beograd, PIB: 100377809, u cilju obezbedivanja placanja duga za
Racun br.___________u iznosu o d ______________, 00 dinara, slovima:
_____________________________________________________i 00/100 dug ce se isplacivati
na
rata.
Prva rata dospeva na naplatu______ ._____ .20____ godine, obustavlja se iznos od
dinara.
Ostalih:___________rata u iznosima po:_______________dinara dospevaju na naplatu
svakog________ -og u mesecu.
Obavezujemo se da cemo uplate iznosa za svaku ratu, koji su definisani u napred,
izvrsavati u korist Stomatoloske ordinacije „Dr Kuljaca" vl. Dr Milan Kuljaca na tekuci racun
broj 180-1061820004485-35, sa pozivom na broj________________________
Naznacen iznos rata obustavljamo dok u potpunosti ne isplatimo celokupan dug u iznosu
o d _______________ , 00 dinara po Racunu__________________________________ .
Dostavljanjem ovog resenja istovremeno se obavezujemo da cemo zabranu obustaviti
kada od Vas dobijemo pismeni izvestaj da je dug u celosti isplacen.
Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglasan- na, da ukoliko moje preduzece nije u
mogucnosti da vrsi obustave zaposlenog i zarade, izvrsim sam-a mesecne uplate rata
kredita na racun Ordinacije. Takode sam saglasan-na da mi se u slucaju prestanka radnog
odnosa iz bilo kog razloga, pre izmirenja obaveza po ovom resenju o administrativnoj
zabrani, preostali iznos rata obustavi od poslednje zarade ili otpremnine. Ukoliko nisam
saglasa sa predlozenim planom terapije vec zahtevam da se ona odvija prema mom
misljenju, preuzimam na sebe svu odgovornost za kvalitet pruzene usluge i necu zahtevati
nikakvu materijalnu nadoknadu.
U Beogradu,___ .___ .201__ godine
Potpis ovlascenog lica
Potpis rukovodioca Sluzbe Racunovodstva
MP
Download

R E S E N J E O A D M I N I S T R A T I V N O J Z A B R A N I