4/2014
Vydáno 11. 7.
Jak využít nových ukazatelů v Skliku pro zvýšení výkonu
kampaní?
Na začátku června jsme všem inzerentům v Skliku zpřístupnili
množství nových dat, která odhalují větší podrobnosti o výkonu
kampaní. Celkem se jedná o 5 nových ukazatelů. Jak se v
nich vyznat a jak je co nejlépe využít pro zvýšení výkonu
kampaní v Skliku? To se dočtete v následujících řádcích.
Na všech úrovních v účtu (kampaň, sestava, klíčové slovo) se u
kampaní, které se zobrazují uživatelům ve vyhledávací síti, zobrazuje
zcela vpravo nová metrika Kvalita. Ta má hodnoty 1 až 10, přičemž
čím vyšší hodnota, tím lépe. Jedná se pouze o informativní ukazatel,
který nemá přímý vliv na řazení inzerátů.
Kvalita vyjadřuje, jakého hodnocení dosáhlo vaše klíčové slovo v
porovnání s konkurenty v aukci bez ohledu na vaši nastavenou cenu
za proklik. Na úrovni sestav a kampaní pak vidíte agregovaná data za
obsažená klíčová slova.
Jak s Kvalitou pracovat v praxi? Na hodnoty 10 a 9 se v reálu
dostanete jen se spojeními s názvem vaší značky. Zpozornět byste
však měli u kampaní, které mají Kvalitu 5 a nižší. Zde je vhodné se
podívat do kampaní hlouběji a optimalizovat je prioritně, protože zde
vás konkurence v aukcích poráží nejčastěji.
David
Velechovský
manažer obchodního
týmu PPC konzultace
David je manažer
obchodního týmu PPC
konzultace. V
Seznam.cz působí od
roku 2011 a zastřešuje
zde péči o největší
klienty a agentury
inzerující v Skliku. PPC
reklamě se věnuje od
roku 2006. Dříve
působil v agentuře H1.
Ve volném čase rád
cestuje.
Takto vypadají nové sloupce v rozhraní Skliku, které vám pomohou zefektivnit vaše kampaně.
Nezobrazené inzeráty? Teď budete vědět proč
Sklik nově zcela odkryl důvody, proč v některých případech nezobrazuje vaše inzeráty. Pokud
Sklik nově zcela odkryl důvody, proč v některých případech nezobrazuje vaše inzeráty. Pokud
najedete ukazatelem myši na hodnoty ze sloupce Podíl zobrazení, uvidíte v bublině detailní
rozpad ztracených zobrazení ze 4 různých důvodů:
Ztracená zobrazení z důvodu nízkého rozpočtu.
Denní rozpočet kampaně vám umožňuje jednoduše hlídat částku
(http://napoveda.sklik.cz/cz/slovnik-pojmu/optimalizace-denniho-rozpoctu/) , kterou kampaň za
jeden den nepřečerpá. A právě tento ukazatel vám odhalí, jaký je skutečný potenciál kampaně kolik dalších zobrazení kampaň mohla získat, pokud by měla denní rozpočet vyšší než je její
potenciál.
Doporučení: Pokud je vaše kampaň zisková (zjistíte to, pokud budete měřit konverze
(http://napoveda.sklik.cz/cz/mereni-uspesnosti/konverze/) ), je vhodné denní rozpočet adekvátně
navýšit, abyste se stejnou efektivitou získali zákazníků více. K tomu můžete jednoduše využít i
odkaz, který se objevuje u stavu kampaní Nízký rozpočet.
Pokud si nemůžete dovolit denní rozpočet navýšit, snižte v této kampani nastavené ceny za
proklik tak, abyste za cenu nastaveného denního rozpočtu získali potenciálních zákazníků na váš
web více.
Lze říci, že jakékoliv imprese ztracené z důvodu nízkého rozpočtu jsou známkou nesprávně
nastavené kampaně.
Ztracená zobrazení z důvodu časového plánování
Časové plánování (http://napoveda.sklik.cz/cz/casove-planovani.html) umožňuje upravit
procentuálně cenové nabídky v určitých dnech, hodinách nebo dokonce zobrazování kampaní v
určité hodiny nebo dny zcela vypnout. Tato hodnota vám odhalí, o jakou část zobrazení (a
prokliků) jste se právě tímto nastavením připravili.
Doporučení: Nezapomeňte, že zkušení inzerenti nikdy nevypínají kampaně, aniž by měli
podloženo naměřenými daty, že v konkrétní čas není jejich inzerce rentabilní.
Ztracená zobrazení z důvodu nízké relevance
Pokud systém vyhodnotí vaše klíčové slovo nebo inzerát jako málo relevantní vůči dotazu
uživatele, inzerát nezobrazí. Z části to může být dané tím, že uživatel hledal něco odlišného,
např. když prodáváte plastové bazény, používáte klíčové slovo bazén, ale uživatel hledal
plavecký bazén. V mnoha případech je to ale tím, že se pouze často hledaný dotaz nevyskytuje
ve vašem inzerátu, což lze napravit.
Doporučení: Zmíněný prodejce bazénů musí zajistit, aby důležitá klíčová slova typu plastové
bazény byla obsažena v textu inzerátu celá a aby je spouštělo opravdu klíčové slovo plastové
bazény, nikoliv pouze slovo bazény ve volné shodě.
Ztracená zobrazení z důvodu nízkého ranku
K těmto ztrátám dochází v případě, že součin míry prokliku (CTR) klíčového slova a jeho
nastavené maximální ceny za proklik nepřekročil nutný práh pro zobrazení v aukci.
Doporučení: Kromě zvýšení za proklik těmto ztrátám můžete samozřejmě zabránit optimalizací přidejte vylučující slova (http://napoveda.sklik.cz/cz/vytvarime-kampan/klicova-slova/vylucujicislova/) , napište poutavější inzeráty pro uživatele, kteří hledající toto klíčové slovo, nebo zvolte
klíčová slova, která přesněji odpovídají dotazům uživatelů.
Všechny tyto nové metriky jsme do Skliku zavedli proto, aby co nejvíce zjednodušily, zefektivnily
a zrychlily práci s vašimi kampaněmi. Při správném využívání ušetříte spoustu času a získáte
nové zákazníky. Doufáme, že vám všechny tyto ukazatele výkonnosti pomohou odhalit případné
slabší kampaně a umožní vám tak nastavit kampaně v Skliku co nejlépe.
O rodičích a dětech. Jaké jsou 4 internetové typy rodičů?
V našich výzkumech dlouhodobě sledujeme různé segmenty
uživatelů českého internetu. Na začátku tohoto roku jsme se
věnovali rodičům, kteří mají děti ve věku 2 až 12 let. Ukazuje
se, že v přístupu k dětem a internetu se rodiče dělí na čtyři
hlavní skupiny. Jaké to jsou?
Z předchozích výzkumů, které jsme dělali na základních školách v roce
2013, víme, že velká část dětí si přináší první návyky a zkušenosti s
internetem již do první třídy. Z toho vyplývá, že na internetovou
gramotnost dětí nemá vliv pouze školní systém, ale také rodinné
prostředí. Rodiče jsou v předškolním věku hlavním „ovlivňovatelem“.
Jak ale přistupují rodiče k základní otázce, zdali dítě k internetu
pouštět a v jaké míře?
Rozdělili jsme je podle jejich přístupu k internetu do čtyř skupin.
Důležité je ovšem uvědomit si, že vzhledem k věku dětí (2-12 let) se
jedná ve velké většině o lidi mladší 40 let:
Michal Buzek
vedoucí analytického
oddělení
Michal působí jako
vedoucí analytického
oddělení v Seznam.cz.
Do české internetové
jedničky nastoupil již v
roce 2007, a to jako
analytik obchodu.
Zabývá se výzkumem
Ochranář – internet zabraňuje rozvoji mezilidských vztahů
trhu, měřením služeb
Seznam.cz v projektu
Rodičů ochranářů je necelá třetina (28 %). Jejich děti jsou sice on-line
NetMonitor a
(jako všechny děti), ale oni se snaží on-line sféru života spíše
obchodními analýzami.
Volný čas věnuje
eliminovat. Největší strach mají z toho, že internet snižuje schopnosti
dnešních dětí vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a chtějí zabránit tomu,
rodině a fotbalu.
aby dětem internet nahradil realitu, které oni sami dávají přednost. Více
než ostatní rodiče si myslí, že internet je pro děti nebezpečný a nesnáší počítačové hry
obsahující násilí. Odmítají využívat internet k zabavení svých dětí.
Rezignovaný rodič: Internet mě převálcoval
Rodičů, kteří internet sice nemají příliš v lásce, ale vzdali se pod tíhou jeho vlivu, je necelých 10
%. Jejich děti tráví u internetu hodně času. Rezignovaní často netuší, na jaké stránky jejich děti
chodí. Obecně jde o nejméně vzdělaný segment rodičů, z nichž více než polovina nemá maturitu.
První dva typy dle vztahu rodiče a internetu.
Moderní rodič – internet ano, ale efektivně
Moderní rodiče jsou nejpočetnější skupinou (55 %). Děti k využívání internetu vědomě vedou,
uvědomují si jeho důležitost v současném světě. Chtějí, aby děti novým technologiím rozuměly a
byly s nimi sžité. Velmi důležité pro ně ale je efektivní využívání. Preferují výukové hry a snaží se
i pomocí internetu připravovat své děti na budoucí život. Moderní rodič má perfektní přehled o
tom, co jeho děti na internetu dělají.
Fandové. Internet vládne světu, vládne nám
Segment fandů je nejméně početný (7 %). Skládá se především z lidí, kteří jsou nadšení ze
všech novinek v informačních technologiích a sami je dennodenně využívají. Jejich děti tráví u
počítače nejvíc času. Rodiče na ně samozřejmě dohlížejí, ale příliš jim do toho nemluví. Jsou
přesvědčeni, že je pro jejich děti dobré, aby se s internetem spřátelily, a podporují je v tom.
Nepřeceňují nebezpečí internetu. Informační technologie jsou dle nich především užitečná věc.
Mají rádi hry a relativně méně problematizují i hry s násilím – to, že by negativně ovlivňovaly
chování dětí, si myslí jen polovina z nich.
Druhé dva typy rodičů.
První mobilní telefon už ve druhé třídě
Povinná výuka výpočetní techniky na základní škole začíná většinou v páté třídě. To ale příliš
nekoresponduje s představou rodičů o tom, v kolika letech by děti měly začít internet používat.
Podle 95 % z nich by tomu mělo být nejpozději na prvním stupni.
Nejvíce rodičů si myslí, že by se děti měly s počítačem seznamovat přibližně ve školním věku.
Zajímavý je i pohled na to, v kolika letech děti dostávají svůj první telefon. Skrze ten se totiž
samozřejmě dostávají i k internetu, častokrát vůbec poprvé. Většina dětí dostává svůj první mobil
mezi 8. a 9. rokem, tedy v 2. a 3. třídě. Problematické jsou mobilní telefony především proto, že
mají přístup k internetu, ale rodiče ho často chápou jako zónu soukromí dítěte, do kterého mu
nechtějí vstupovat.
Počítačově gramotní rodiče vnímají výuku IT jako svou úlohu, méně počítačově gramotní dávají
více odpovědnosti škole. Náš výzkum ale ukazuje, že ponechat výuku spojenou s internetem až
na školní systém není správné. Tato výuka ale přichází pozdě, většinou v době, kdy už je dítě
dávno na internetu aktivní. Ukazuje se, že snahy inciativ a organizací podporujících internetovou
gramotnost a bezpečnost by se měly zaměřovat mnohem více na rodiče, kteří stojí u prvních „online“ krůčků svých dětí a mají možnost je v počátku nejvíce ovlivňovat a formovat.
Co přináší nové Mapy.cz? Slovensko, 3D Mapy i letní mapu
Po téměř třech měsících testování přešly na konci června Mapy.cz do ostrého
provozu. Přináší přehlednější prostředí a řadu nových funkcí. Například Seznam.cz
Panorama, MHD plánovač spojení, letní mapu, 3D mapy i turistickou mapu Slovenska.
Testovací provoz, během něhož nám po téměř tři měsíce uživatelé mohli navrhovat změny na
nejoblíbenějším mapovém serveru v ČR, skončil a začal ostrý provoz. Nová podoba nabízí
nepřeberné množství novinek. O některých z nich jsme již psali
(http://newsletter.seznam.cz/articles/120) , ať už se jedná o unikátní 3D mapy, funkci Panorama,
díky které se můžete doslova procházet ulicemi, nebo možnost plánování trasy z místa na místo
se zapojením městské dopravy. V ostré verzi webu, kterou jsme nasadili koncem června, ale
přibylo ještě několik dalších novinek, které bychom vám chtěli představit.
Na Slovensku se již neztratíte
Nové Mapy.cz nabídnou turistům více jak 13 000 kilometrů značených turistických cest a téměř 6
400 kilometrů cyklotras na Slovensku. Nechybí ani oblíbený plánovač tras, který dává
vyznavačům pěší turistiky na výběr, zda chtějí být navigováni po turistických značkách, či
například ve městech hledat nejkratší cestu v místních uličkách a po chodnících. Podobně, jako
tomu je u map České republiky, i na těch slovenských najdou lidé možnost hlásit nepřesnosti.
Mohou tak dopomoci k dalšímu vylepšení nových mapových podkladů Slovenské republiky.
Mapové podklady našich sousedů se navíc již brzy objeví i v mobilní aplikaci, a to včetně off-line
režimu, takže můžete mít vždy při sobě podrobnou mapu i bez nutnosti využití dat.
Na Slovensku můžete nově používat Mapy.cz!
Letní mapa – kam za kvalitním koupáním
Společně s poslední úpravou vzhledu byla na Mapy.cz přidána i nová letní vrstva. Ta udělá
radost především vodákům a fanouškům vodních sportů. Ve spolupráci s Hydromagazínem jsme
pro vodáky připravili podrobné informace, například rozlišení sjízdných řek a k nim doplnění přes
6 000 objektů (jezy, mosty, upozornění atd.) se zvýrazněním nebezpečných míst. Dále aquaparky,
kryté bazény a koupaliště, jejichž databázi čerpáme z Firmy.cz. Můžeme tak uživatelům
nabídnout i informace o otevírací době apod. Kromě spolupráce s weby jako Naturista.cz (přes
100 míst pro vyznavače naturistických pláží) či Kdesekoupat.cz (koupání v přírodě) sama
kartografická redakce do této mapové vrstvy zapracovala objekty, jako jsou lodní doprava,
půjčovny lodiček, přívozy, umělé slalomové kanály, vodní vleky a místa pro plachetní sporty. Letní
mapa bude navíc postupně doplněna i do podrobných map Slovenska.
Letní mapa na Mapy.cz.
To, co zatím uživatelé v ostré verzi Mapy.cz nenaleznou, je možnost zakoupení vlakových
jízdenek přes službu Bileto.cz, která zatím běží v testovacím režimu., ale již nyní je možné
plánovat meziměstské spojení vlakem.
Co se děje v Seznamu
Začíná focení firem pro Firmy.cz: Ukážeme vás zákazníkům
Během následujících měsíců budete v městech a obcích potkávat zástupce společnosti
Seznam.cz, kteří budou fotit exteriéry provozoven firem z celé republiky. Chceme tak pomoci
návštěvníkům katalogu Firmy.cz najít vaši provozovnu. Současně budeme zapisovat a fotit do
katalogu firmy, které v našem katalogu chybí. Všechny fotografie, které do detailů jednotlivých
firem přidáme, můžete kdykoliv změnit. Tato služba probíhá zcela zdarma a firmy za ni neplatí.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu [email protected]
Mějte své e-maily vždy u sebe s novou aplikací Seznam.cz Email
Službu Seznam.cz Email denně na svých počítačích používá přes 3,6 milionů uživatelů. V květnu
jsme vydali novou mobilní aplikaci Email, díky které si ji budou moci vychutnat i na svých
mobilních telefonech, a nepřijdou tak o žádnou důležitou zprávu. Aplikace nabízí především
jednoduchý přístup k poště. Speciální funkcí je možnost stažení pošty do paměti telefonu, aby si
ji poté mohli uživatelé procházet i v době, kdy jsou mimo internetový signál. Aplikace je dostupná
zatím pro operační systém Android a brzy i pro iOS a Windows Phone.
S mobilní aplikací Sauto.cz vyberete svůj budoucí automobil kdekoliv
Nová mobilní aplikace Sauto.cz přináší uživatelům podrobný přehled více jak 100 000 nabídek
automobilů, motorek a náhradních dílů od 1 200 prodejců a 3 000 soukromníků v České
republice. To vše v jednoduché podobě včetně velkých fotografií, cen a kontaktů na prodejce.
Cílem aplikace je potencionálním zájemcům o nový automobil maximálně zjednodušit jeho
samotný výběr. Aplikace kromě samotných vozů nabízí i podrobné informace o prodejci. Pokud
jej chtějí kontaktovat, stačí kliknout na telefonní číslo či e-mailovou adresu a hned volají či píší.
Odpadá tím jakékoliv další přepisování kontaktů. Kromě zobrazení inzerátů se v aplikaci
nezapomnělo ani na populární funkci „Hlídací pes“, kterou uživatelé znají z webu. Stačí si v
mobilu nastavit parametry vysněného vozidla, a jakmile se v databázi objeví inzerát splňující tyto
požadavky, mobil vás na to upozorní.
Upoutávky ve vyhledávači Seznam.cz se nově mění podle místa, kde
uživatelé hledají
Vyhledávač Seznam.cz nabízí svým uživatelům několik upoutávek, které zrychlují cestu k
požadované informaci. Upoutávka pro hledání firem a počasí nyní prošly výraznou úpravou.
Jejich obsah může být závislý na poloze uživatele. Lokalizaci bude využívat i našeptávač. V
nové podobě se budou zobrazovat záznamy z firemního katalogu Firmy.cz podle lokality, v níž
uživatelé hledání provedli. Upoutávka na Počasí.cz bude v tom samém duchu zobrazovat, jaké je
počasí právě v tom místě, kde lidé hledají. Cílem úpravy je vyjít vstříc potřebám lidí, kteří chtějí
najít informace platné pro jejich aktuální polohu, ať už se jedná o bankomaty či restaurace. V
upoutávce se tak bude zobrazovat obsah relevantní pro polohu, nikoli informace například z
druhého konce republiky. Lokalizaci bude navíc využívat i našeptávač, který bude nabízet k
vyhledání dotazy s relevancí na danou polohu. Například u restaurací tak nabídne dohledání
nejčastěji zadávaných podniků, které jsou poblíž místu, odkud probíhá hledání.
Download

Uložit jako PDF - Newsletter Seznam.cz