1. DEFINISANJE NASTAJANJA OTPADA
Životinjski otpad nastaje u objektima za uzgoj i držanje životinja. Postupanje sa
životinjskim otpadom podrazumeva sakupljanje, razvrstavanje prema stepenu rizika
(kategorije), skladištenje i tretman. Otpad životinjskog porekla razvrstan je u grupu
otpada 02 00 00 prema Katalogu otpada.
Na farmi pilića otpad nastaje u:
-
Procesu uzgoja pilića (gnoj, otpadni plinovi, uginuli pilići, ambalaža);
Prilikom čišćenja i dezinfekcije farme (otpadne vode, organski otpad);
Kotlovnici (dimni plinovi, pepeo);
Sanitarnim čvorovima (otpadne vode).
Otpad najviše nastaje prilikom uklanjanja hrane i gnoja nakon svakog ciklusa,
zatim tokom pojedinog ciklusa (dok je perad u farmi, neophodno je redovno uklanjati
lešine, rasutu hranu), prilikom čišćenja farme po završenom turnusu i dr.
Otpadne vode koje nastaju prilikom čišćenja procenjuju se na oko 18,9
m3/turnusu*. Toplotna energija potrebna za zagrevanje farme dobija se u vlastitoj
kotlarnici pri čemu u procesu sagorevanja nastaju otpadni gasovi i pepeo.
Vrsta otpada u skladu sa listom otpada:
Red.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vrsta otpada
Broj iz kataloga otpada
Pileći gnoj
Uginuli pilići – otpadana životinjska tkiva
Muljevi, talozi od ispiranja i čišćenja
Pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta
Ambalaža od papira i kartona
Muljevi iz septičkih jama
Mešani komunalni otpad
Otpad od istraživanja, dijagnosticiranja i lečenja
ili prevencije bolesti životinja
02 01 06
02 01 02
02 01 01
10 01 03
15 01 01
20 03 04
20 03 01
18 02
Pileći gnoj
U peradskoj proizvodnji najvećim delom kao prostirka koristi se drvena
strugotina, piljevina, a jednim manjim delom i pšenična i ječmena slama. Prostirka će se
odlagati na farmi pilića za to predviđeno mesto i već po završetku turnusa prikupljati i
odvoziti na poljoprivredne površine.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
3
Uginuli pilići
Ukupna količina uginulih pilića u normalnim okolnostima se kreće oko 4%. U
slučaju uginuća pilića većih razmera koje može biti posledica zaraznih bolesti, toplotnog
udara i sl. potrebno je od strane veterinarske službe utvrditi uzrok uginuća i način
zbrinjavanja uginulih životinja.
Pepeo
Toplotna energija za zagrevanje farme i radnih prostorija se obezbeđuje u vlastitoj
kotlarnici. Sagorevanjem u kotlarnici nastaju dimni gasovi i čvrste čestice koje će se
voditi kroz dimnjak i ispuštati u atmosferu. Pepeo nastao sagorevanjem drveta i uglja
odlagaće se na određeno mesto za to i povremeno odvoziti na deponiju.
Ambalaža od papira i kartona
Ovaj otpad nastaje u malim količinama. Papir, karton za pakovanje i sl.
prikupljaju se i predaju komunalnom preduzeću na zbrinjavanje ili se spaljuju u
kotlarnici.
Muljevi, talozi od ispiranja i čišćenja
Postupak tova pilića odvija se u suvom ciklusu. Tehnološke otpadne vode nastaju
prilikom pranja prostora za piliće koje se vrši u završetku turnusa. Ove otpadne vode će
se odvesti u septičku jamu.
Sanitarno fekalne otpadne vode prikupljaće se unutrašnjom kanalizacijom,
izvoditi izvan objekta, te vanjskom kanalizacijom odvoditi do planiranog objekta za
sakupljanje ovih otpadnih voda – septičke jame.
2. MERE ZA SPREČAVANJE PROIZVODNJE OTPADA
2.1 Preventivne mere za sprečavanje nastanka otpada
Mere za sprečavanje nastanka otpada su:
-
Redovno čišćenje farme (skupljanje krupnijeg čvrstog otpada i ostalih nečistoća);
Sprečavanje rasipanja hrane, sirovina i otpada;
Odvajanje otpada po kategorijama kako bi se deo otpada mogao reciklirati (karton,
papir);
Određivanje mesta za smeštaj posuda za selektivno odvajanje otpada.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
4
Redovnim održavanjem, pravilnim vođenjem procesa i pojačanom radnom
disciplinom, smanjuju se količine tehnološkog otpada.
2.2 Mere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada
Na farmi će biti uspostavljen celovit sistem zaštite u skladu sa važećim propisima.
Takav sistem osigurava niz mera da se posledice eventualnog akcidenta svedu na
minimum.
Veterinarski nadzor biće stalno prisutan, što smanjuje mogućnost od oboljenja
životinja i zaposlenih te širenja zaraznih bolesti. Zaposleni će biti u potpunosti upoznati
sa merama zaštite na radu, mogućim opasnostima kao i načinu delovanja i ponašanja u
slučaju nastanka nepredviđenih i neželjenih događaja.
Nakon utvrđivanja količine otpada, treba izraditi analizu zamene pojedinih
pomoćnih materijala na farmama ukoliko je to moguće, u smislu postupnog
minimiziranja stvaranja otpada, kao i sagledavanja mogućnosti recikliranja istog.
Analiza će se uraditi po fazama rada, nakon jednogodišnjeg rada farme, od dana
izrade i usvajanja Plana otpada.
Pri normalnim uslovima rada farme, uz poštovanje zakonskih propisa, primenu
tehničkih i organizacijskih mera zaštite, kvalitetnog održavanja, ispravne kontrole i
praćenja stanja životne sredine, primene mera za umanjenje negativnih uticaja na životnu
sredinu, sprečava se nastajanje otpadnih materija i smanjuju se nepovoljni uticaji na
životnu sredinu.
3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1 Prikupljanje i odlaganje otpada
Skupljanje i odlaganje treba provoditi na sledeći način:
-
-
Svakodnevno prikupiti uginule piliće i odložiti ih u limenu posudu s
poklopcem i katancem i držati ih na hladnom ( i obavezno u roku od 24h
odvesti sa lokacije na preradu). Navedena posuda može se izvesti u sklopu
ograde živinarnika u blizini radi lakšeg uzimanja i odvoženja.
Prostirka će se odlagati na farmi pilića na za to predviđeno mesto i već po
završetku turnusa prikupljati i odvoziti na poljoprivredne površine.
Pepeo nastao sagorevanjem drveta i uglja odlagaće se na određeno mesto za
to i povremeno odvoziti na deponiju.
Papir, karton za pakovanje i sl. prikupljaju se predaju komunalnom
preduzeću na zbrinjavanje ili se spaljuju u kotlarnici.
Objekti za privremeno odlaganje otpada moraju:
-
Biti izgrađeni izvan naseljenog mesta;
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
Download

UO 7.1.003. Plan upravljanja otpadom farme za tov pilića