JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE,
BANJA LUKA
PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA 2015. GODINU
Banja Luka, januar 2015. godine
I UVOD
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik
BiH broj 49/14), a u skladu sa Godišnjim programom rada Javne ustanove Poljoprivrednog
instituta Republike Srpske, Banja Luka za 2015. godinu sa finansijskim planom, usvojenim
na IV sjednici Vlade Republike Srpske dana 22.01.2015. godine JU Poljoprivredni institut
RS, Banja Luka je pristupio izradi jedinstvenog Plana javnih nabavki roba, usluga i radova u
skladu sa planiranim budžetom.
Na ovaj način će se osigurati:
najefikasniji način korišćenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne
nabavke;
izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima
utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija
među potencijalnim ponuđačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i
transparentnosti.
II ZAKONSKI OSNOV
Postupak javnih nabavki u Javnoj ustanovi Poljoprivredni institut Republike Srpske,
Banja Luka vršiće se primjenom sledećih pravnih dokumenata:
1) Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 39/14);
2) Pravilnik o direktnom sporazumu;
3) Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH, broj
103/14);
4) Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim
nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 104/14);
5) Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ( Službeni glasnik
BiH 90/14);
6) Uputstvo o uslovima i načinu objavljianja obaviještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “E-nabavke” (Službeni glasnik
BiH broj, 90/14);
7) Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda ( Službeni gflasnik BiH broj
90/14)
8) Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH
broj 90/14);
9) Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije (Službeni glasnik BiH broj
96/14);
10) Uputstvo o uslovima i načinu na koji sektorski ugovorni organ dodijeljuje ugovore
povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom organu koji je
sastavni dio poslovnog partnerstva ( Službeni glasnik BiH broj 97/14);
11) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Javne ustanove Poljoprivredni institut
Republike Srpske , Banja Luka.
III KOMISIJA ZA NABAVKE
Provođenje postupaka javne nabavke vršiće Komisija za nabavke kroz dosljednu
primjenu Zakona o javnim nabavkama vodeći računa da:
u pripremi radnji za provođenje postupka javnih nabavki obavi dodatne konsultacije
sa šefovima Zavoda/Sektora u cilju dodatnog preciziranja predmeta, obima i
vrijednosti javne nabavke;
pripremi odluku za pokretanju postupka za javne nabavke;
pripremi tendersku dokumetaciju u skladu sa članom 53. i 54. Zakona;
izvrši objavu obaviještenja o nabavci u skaldu sa članom 35. i 36. Zakona;
dostavi ponuđaču tendersku dokumetaciju odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od
prijema zahtjeva;
dostavi pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa članom 56. zakona;
izvrši otvaranje ponuda u skladu sa članom 63. Zakona;
izvrši ocjenjivanje ponuda u skladu sa članom 65. Zakona;
okonča postupak u skladu sa članom 69. i 70. Zakona;
obavijesti ponuđača o rezultatima postupka u skladu sa članom 71. Zakona;
pripremi i dostavi ugovor na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 74.
Zakona;
dostavi izvještaj o dodjeli ugovora, u skladu sa članom 74. Zakona;
dostavi izvještaj Agenciji za javne nabavke izvještaj o postupku na način i u rokovima
koje utvrđuje Agencija podzakonskim aktom.
Imajući u vidu iznos sredstava namijenjenih za javne nabavke roba, usluga i radova u
2015. godini, te zakonom utvrđene vrijednosne razrede, u provođenju postupka javnih
nabavki primjenjivat će se u potpunosti ZJN, o čemu će pojedinačne Odluke donijeti direktor
Instituta.
Kompletna dokumentacija o postupku javne nabavke odlagaće se u Arhiv JU
Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka.
U skladu sa članom 10. stav 1, tačka d Zakona o javnim nabavkama BIH (Službeni
glasnik BiH broj 49/14) izuzeci od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH su prikazani u
tabeli broj 1.
Tab. 1. Izuzeci od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Red.
broj
1.
Izuzeci od primjene Procijenjena vrijednost
Napomena
Zakona
u KM – sa PDV-om
Električna energija
34.765,00
Očekuje se uvećanje zbog
formiranja novog Zavoda
2.
Voda
5.652,00
Očekuje se uvećanje zbog
formiranja novog Zavoda
3.
Odvoz smeća
3.796,00
Očekuje se uvećanje zbog
formiranja novog Zavoda
4.
M:tel
24.306,00
5.
Zakup plastenika
17.017,00
Ostali rashodi
9.000,00
(MUP, takse,
carina...)
UKUPNO:
94.536 ,00
Ukupna procijenjena vrijednost javnih nabavki Javne ustanove Poljoprivrednog instituta
Republike Srpske, Banja Luka za 2015. godinu iznosi 836.536,00 KM sa PDV-om, a
Jedinstveni Plan javnih nabavki istog prikazan je u tabeli broj 2, 3 i 4.
Tab. 2. Jedinstveni plan nabavki JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka za 2015. godinu –Robe
ROBE
Red.
broj
Predmet nabavke
Šifra JRJN
Procjenjena
vrijednost sa
PDV-om u
KM
Vrsta
postupka
Okvirni
datum
pokretanja
postupka
Okvirni
datum
zaključenja
ugovora
1.
Đubriva i sredstva za
zastitu bilja
24000000-0
192.751,00
Otvoreni
postupak
04.02.2015.
19.03.2015.
2.
Gorivo
09000000-3
120.633,00
Otvoreni
postupak
04.02.2015.
19.03.2015.
3.
Laboratorijsko posuđe
i repromaterijal
38000000-5
85.305,00
10.02.2015.
30.03.2015.
4.
Nabavka hemikalija
24000000-4
42.780,00
04.02.2015.
02.03.2015.
5.
Autosempler za GCMS
38000000-5
12.000,00
06.02.2015.
27.02.2015.
44190000-8
8.605,00
01.04.2015.
27.04.2015.
30000000-9
11.000,00
10.02.2015.
06.03.2015.
15890000-3
17.000,00
01.08.2015.
26.08.2015.
15110000-2
12.000,00
20.02.2015.
16.03.2015.
15612500-6
7.500,00
15.10.2015.
10.11.2015.
16810000-6
20.000,00
20.02.2015.
16.03.2015.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Potrošni građevinski
materijal
Kancelarijski materijal,
papir za štampanje i
štampani materijal
Prehrambeni
P
proizvodi1
Meso
Hljeb I pekarski
proizvodi
Rezervni dijelovi za
Otvoreni
postupak
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
Izvor
finansiranja
Dio iz sredstava
Instituta, a dio iz
odobrenog
Granta
Dio iz sredstava
Instituta,dio iz
odobrenog
Granta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Napomene
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Iz sredstava
Instituta
Okvirni
sporazum
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
poljoprivredne mašine
12.
Ambalaža
22000000-0
27.635,00
13.
Sjemena
03111000-2
16.000,00
44000000-0
8.605,00
16000000-5
7.000,00
31711140-6
1.250,00
14.
15.
16.
Potrošni građevinski
materijal
Motokultivator sa
frezom
PH elektrode i
elektrode za fluor
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Direktni
sporazum
02.03.2015.
27.03.2015.
06.02.2015.
27.02.2015.
01.04.2015.
27.04.2015.
12.02.2015.
09.03.2015.
10.02.2015.
16.02.2015.
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
17.
Ketridž za dejonizator
38000000-5
800,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
18.
Računar i računarska
oprema
30000000-9
3.550,00
Direktni
sporazum
12.02.2015.
09.03.2015.
Iz sredstava
Instituta
19.
Klima uređaj
42512000-8
1.300,00
Direktni
sporazum
15.02.2015.
16.02.2015.
Iz sredstava
Instituta
-
20.
Sijalice za
laboratorijske
mikroskope
38519500-1
700,00
Direktni
sporazum
Po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
21.
Motor za polenometar
38900000-4
900,00
Direktni
sporazum
10.02.2015.
16.02.2015.
Iz sredstava
Instituta
-
22.
Gasovi za laboratoriju
i plin za domaćinstvo
6.000,00
Direktni
postupak
Iz sredstava
Instituta
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
24100000-5
po potrebi
23.
Maziva i tečnosti za
automobile i
poljoprivredne mašine
24951000-5
5.000,00
Direktni
postupak
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
24.
Zaštitna radna oprema
18100000-0
2.850,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
25.
Razni plastični,
gumeni i tekstilni
materijali i proizvodi
19000000-6
1.000,00
Direktni
sporazum
po potrebi.
-
Iz sredstava
Instituta
26.
Drvene Euro palete
44191000-5
2.275,00
Direktni
15.02.2015.
11.02.2015.
Iz sredstava
Instituta
27.
Etikete
30199760-5
5.000,00
Direktni
sporazum
04.02.2015.
09.02.2015.
Iz sredstava
Instituta
38300000-8
300,00
15.04.2015.
21.04.2015.
03450000-9
1.250,00
02.03.2015.
06.03.2015.
28.
29.
30.
Digitalna vaga od 50
kg
Podloga za kalemljenje
jabuke
Sitni alat i oprema
44423000-1
4.200,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
31.
Treset
09112200-9
400,00
32.
Stajnjak
2440000-0
2.000,00
33.
Proizvodi za
održevanje higijene
24960000-1
4.000,00
34.
Lampa za napojnu
jedinicu živinu lampu
38000000-5
630,00
35.
Tečni azot
24000000-4
50,00
36.
Kеrаmičke pločice
44111300-4
200,00
37.
Gume za automobile
34350000-5
5.500,00
38.
Mašina za pranje
posuđa
39713100-4
500,00
39.
Usisivač
39713430-6
100,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
postupak
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
06.02.2015.
11.02.2015.
06.02.2015.
11.02.2015.
po potrebi
-
Po potrebi
-
15.04.2015.
21.04.2015.
10.03.2015.
16.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
15.04. 2015.
21.04.2015.
15.04.2015.
21.04.2015.
40.
Akumulatori
31400000-0
1.350,00
Direktni
sporazum
-
-
41.
Materijal za pokrivanje
krovova
44112500-3
1.000,00
Direktni
sporazum
25.05.2015.
01.06.2015.
1.000,00
Direktni
sporazum
42.
Toalet papir
33761000-2
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
43.
Službeni Glasnik RS
22211100-3
511,00
44.
Ćasopis Finrar
22211000-2
300,00
45.
Novine
22210000-5
250,00
46.
Gumice za kalemljanje
19000000-6
570,00
47.
Fotoaparat
38651600-9
500,00
48.
Školarina za
istraživače instituta
80000000-4
4.000,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
28.12. 2015.
31.12.2015.
28.12.2015.
31.12.2015.
28.12.2015.
31.12.2015.
15.06.2015.
19.06.2015.
05.05.2015.
11.05.2015.
15.07.2015.
20.07.2015.
1.500,00
31680000-6
49.
Elektro materijal
50.
Vodomaterijal
44115200-1
1.000,00
51.
Sušionik
42000000-6
3.000,00
52.
Drenažni materialšljunak
44100000-1
1.000,00
53.
Sterilni kvarcni pijesak
38000000-5
250,00
38000000-5
1.000,00
35125200-8
5.900,00
54.
55.
Sita za laboratoriju za
sjemenarstvo
Sistema kontrole
radnog vremena sa
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
10.04.2015.
15.04.2015.
15.05.2015.
20.05.2015.
12.08.2015.
17.08.2015.
15.05.2015.
20.05.2015.
01.03.2014.
06.03.2015.
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
-
56.
integrisanom kamerom
ISTA Pravilnik sa
priručnicima 2015.
22000000-0
2.400,00
Direktni
sporazum
UKUPNO
13.03.2015.
18.03.2015.
Iz sredstava
Instituta
-
Izvor
finansiranja
Napomene
664.100,00 KM
Tab. 3. Jedinstveni plan nabavki JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka za 2015. godinu.-Usluge
USLUGE
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
Predmet nabavke
Iznajmljivanje
poljoprivrednih mašina
sa upraviteljem
Servis, validacija i
kalibracija
laboratorijske opreme
Osiguranja vozila, lica
i sjemena
Izrada vodozahvata za
navodnjavanje
5. Prevoz pošte
Šifra JRJN
Procjenjena
vrijednost u
KM
Vrsta
postupka
77111000-1
59.686,00
Otvoreni
postupak
50430000-8
19.150,00
Konkurentski
zahtjev
66000000-0
5.000,00
76530000-7
7.500,00
64000000-6
10.500,00
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
6. Prevoz robe
60100000-9
6.500,00
Direktni
sporazum
7. 6Prevoza radnika
60130000-8
4.100,00
Direktni
Okvirni
datum
pokretanja
postupka
Okvirni
datum
zaključenja
ugovora
05.02.2015.
18.03.2015.
06.02.2015.
01.03.2015.
05.02.2015.
01.03.2015.
02.05.2015.
27.05.2015.
06.02.2015.
28.02.2015.
po potrebi
-
po potrebi.
-
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Okvirni
sporazum
Okvirni
sporazum
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
.
Popravak i održavanje
8.
računara
9. Servis automobila
10. Seminari, kotizacije
Usluge uklanjanja
žetvenih ostataka,
11. zelene mase prvog
otkosa leguminoza i
košenje
sporazum
50300000-8
50110000-9
80522000-9
77100000-1
3.000,00
5.600,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
3.000,00
Direktni
sporazum
3.000,00
Direktni
postupak
Iz sredstava
Instituta
po potrebi
po potrebi
Po potrebi
15.04.2015.
-
-
-
20.04.2015.
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
12. Aprobacije
77110000-4
3.000,00
Direktni
sporazum
po potrebi.
-
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
-
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
13. Pranje tepiha
50800000-3
150,00
14. Remont plastenika
50000000-5
500,00
15. Poljoprivredne usluge
77000000-0
6.500,00
16. Usluge dezinsekcije
90921000-9
1.500,00
17. Usluge deratizacije
90923000-3
500,00
Razne vrste popravki
18. na opremi i mašinama
za poljoprivredu
19. Hotelski smještaj
20.
Održavanje servera
racunovodstva
21. Usluge štampanja
22. 4Usluge stučne zaštite
.na radu
23. 5
Obezbjeđenje imovine
.
50000000-5
3.500,00
55100000-0
4.500,00
72267000-4
4.000,00
79810000-5
1.000,00
66000000-0
4.100,00
79710000-4
1.800,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
15.05.2015.
20.05.2015.
01.03.2015.
06.03.2015.
po potrebi
-
02.06.2015.
08.06.2015.
02.06.2015.
08.06.2015.
po potrebi
Po potrebi
06.02.2015.
-
-
11.02.2015.
10.02.2015.
16.02.2015.
06.02.2015.
11.02.2015.
06.02.2015.
11.02.2015.
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
-
24. 6
Ugostiteljske usluge
.
25. 8Reklamne usluge i
.usluge marketinga
26. 9
Usluge električara
.
55310000-6
2.500,00
79341000-6
2.500,00
50532000-3
500,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Po potrebi
-
06.02.2015.
11.02.2015.
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
27. Popravka instalacija
28.
Popravka guma,
montaža i centriranje
29. 1
0Internet
.
50710000-5
1.000,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
501165000-6
200,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
72000000-5
1.300,00
Direktni
sporazum
06.02.2015.
11.02.2015.
30. 1
1Usluge vodoinstalatera
.
45330000-9
31. 1
Tokarski radovi
2
71334000-8
500,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
2.000,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
Instituta
Iz sredstava
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
.
Instituta
32. 1
Autoelektričarske
3
usluge
.
33. 1
4Arhitetktonske usluge
.
34. 4
Servisiranja pumpi za
6
gorivo
.
Iz sredstava
Instituta
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
S obzirom na
potrebe
Instituta,
nabavka će se
provoditi tokom
cijele godine
50116100-2
1.500,00
Direktni
sporazum
po potrebi
-
98000000-3
1.000,00
Direktni
sporazum
15.03.2015.
20.03.2015.
Iz sredstava
Instituta
-
50000000-5
1.000,00
Direktni
sporazum
15.08.2015.
20.08.2015.
Iz sredstava
Instituta
-
UKUPNO
172.086,00
Tab. 4. Jedinstveni plan nabavki JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka za 2015. godinu.-Radovi
RADOVI
Red.
broj
1.
Predmet nabavke
Brušenje i lakiranje
parketa
UKUPNO
Šifra JRJN
Procijenjena
vrijednost
Vrsta
postupka
50000000-5
350,00
Direktni
sporazum
Okvirni
datum
pokretanja
postupka
15.08.2015.
350,00 KM
Okvirni
datum
zaključenja
ugovora
20.08.2015.
Izvor
finansiranja
Iz sredstava
Instituta
Napomene
-
Download

javna ustanova poljoprivredni instituta republike srpske