U okviru programa Građansko društvo za budućnost, Trag Fondacija (BCIF) u partnerstvu sa
Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za
međunarodni razvoj (USAID) upućuje
Poziv za prijavljivanje projekata na program
Perspektiva za održivost
Program namenjen inovativnim fandrejzing i filantropskim praksama
Sredstva međunarodnih donatora (uključujući razvojnu pomoć i privatne fondacije) još uvek čine veoma
značajan udeo u budžetima organizacija u Srbiji. Iako su organi državne uprave i lokalne samouprave
počeli da izdvajaju određena sredstva, ona su i dalje neznatna u odnosu na obim aktivnosti u sektoru.
Potreba da izvori prihoda postanu raznovrsniji je posebno naglašena s obzirom na već vidljive efekte
ekonomske krize, ali i ubrzano smanjenje donatorskih fondova. U cilju rešavanja ovog pitanja Trag
fondacija želi da podstakne i produbi postojeću saradnju udruženja građana sa širim krugom potencijalnih
donatora u lokalnoj zajednici i šire, kako sa preduzećima, tako i sa građanima kao pojedinačnim
davaocima.
Trag Fondacija (bivši Balkanski fond za lokalne inicijative) već dugi niz godina pruža podršku
organizacijama civilnog društva da se okrenu ka raznovrsnim izvorima finansiranja kroz program
posvećen fandrejzingu koji je tadašnji BCIF pokrenuo još 2004. Godine. Nakon skoro 10 godina rada na
ovom programu i podrške za preko 50 organizacija da se orijentišu na prikupljanje sredstava od
kompanija i pojedinaca, Trag fondacija je rešila da pokrene program koji će pomoći dugoročnoj održivosti
OCD i služiti za model dobre prakse za civilno društvo u Srbiji. Ovaj program ima za cilj da podstakne
organizacije civilnog društva , kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne
filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive i poslužile kao model ostalim
organizacijama civilnog društva u postizanju održivosti.
Fokus programa
Ovaj program je osmišljen sa ciljem da pomogne organizacijama /mrežama civilnog društva da
dugoročno reše pitanje svoje održivosti. Program će se sprovoditi u dve faze – proces prikupljanja
sredstava i mečing donacija za realizaciju projektnih aktivnosti. Projekti sa kojima se prijavljuju
organizacije civilnog društva/mreže treba primarno da budu u skladu sa misijom organizacije/mreže i da
budu od šireg značaja za civilno i društvo uopšte. U tom smislu projekti su tematski negraničeni i treba da
budu usmereni na rešavanje konkretnih problema koji su relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi.
Neophodno je da projekti imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da su dugoročno održivi. Projekti
treba da pokažu da imaju dobar i realan plan održivosti, kao i da će isti biti orijentisan na nezavisne
izvore finansiranja poput donacija od pojedinaca, privrede i ekonomskih (dohodovanih) aktivnosti
organizacija/mreža. Maksimalan iznos donacije je 30.000 USD po organizaciji/mreži i biće dodeljen
odabranim organizacijama/mrežama kao mečing donacija. Mečing donacija je donacija čiji iznos zavisi od
iznosa prikupljenih sredstava i dodeljuje se u odnosu 1:2, a do maksimalnog iznosa od 15.000 dolara po
organizaciji /mreži (npr. ukoliko udruženje prikupi 10.000 dolara Trag fondacija donira 20.000 dolara).
Organizacije/mreže koje budu uključene u program, uz finansijsku podršku od 10.000 USD i konsultativnu
pomoć Trag fondacije, prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju i šire, a Trag
će udvostručiti prikupljeni iznos do maksimalne sume predviđene programom.
Kriterijumi za učešće u programu
Za učešće su pozvana da se prijave registrovana udruženja, fondacije/zadužbine i registrovane
ili neformalne mreže sa područja Srbije, koja postoje duže od 3 godine.
Prijave profitnih inicijativa, državnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih
organizacija, neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.
Šta Trag fondacija ne finansira:
Čisto istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije
Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
Projekte koji su isključivo usmereni na izgradnju kapaciteta organizacijezaposlene,studijske posete,opremanje i renoviranje kancelarija i slično
Humanitarnu pomoć i/ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele
Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje civilnog sektora
obuke
za
Kriterijumi za selekciju biće sledeći:
Kapacitet organizacije/mreže i značaj do sada postignutih rezultata;
Jasna veza izmedju postavljenog cilja, planiranih aktivnosti i procesa prikupljanja sredstava
Demonstrirana jasna usklađenost predloženog projekta sa strateškim opredeljenjem
organizacije/mreže
Iskustvo u prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici, tj. da im je najmanje jedna aktivnost koju
su sproveli podržana iz nezavisnih izvora finansiranja (kompanije, pojedinici ili ekonomske
dohodovane aktivnosti organizacija/mreža)
Realan pristup u prikupljanju sredstava i mogućnost prikupljanja željnog iznosa u okvirima od 6
meseci
Nacrt projekta i plan prikupljanja imaju potencijal za dugoročnu održivost
Predloženi nacrt projekta je usmeren na rešavanje konkretnih problema koji su relevanti za širu
zajednicu i veći broj ljudi
Aktivno uključenje zajednice tj. građana i građanki u ostvarenje projektnog cilja
Realistična projekcija nacrta budžeta za tehnička sredstva
Faze programa:
Na osnovu pristiglih prijava , a u skladu sa kriterijuma konkursa Selekcioni odbor će odabrati 810 udruženja koji će ući uži izbor- Novembar 2013
8-10 selektovanih udruženja će imati priliku da razviju detaljan plan prikupljanja sredstava. Odbor
za donacije će obaviti intervjue sa organizacijama/mrežama. Na osnovu finalnih planova i
intervjua Odbor za donacije će doneti odluku o podršci za 5 organizacija/mreža- (Novembar
2013)
Tehnička podrška –Odabranih 5 organizacija/mreža dobijaju donaciju za tehničku podršku u
iznosu od 10.000 USD. Donacija je namenjena pripremnim i promotivnim aktivnostima za
proces prikupljanja sredstava, kao i eventualnu konsultantsku podršku u tom procesu prikupljanja
i razvijanja dugoročne strategije i plana održivosti. (Novembar 2013)
Proces prikupljanje sredstava – Nakon isplate donacije za tehničku podršku organizacije
kreću u proces prikupljanja sredstava od individualnih i korporativnih donatora prema Planu za
prikupljanje sredstava. Kao prikupljenja sredstva računaju se donacije u novcu prikupljena od
pojedinaca, kompanija i malih i srednjih preduzeća. U slučaju da udruženje generiše prihode
(ostvaruje profit) kroz preduzetničke aktivnosti, i ti prihodi će se računati. Pored toga, podržane
organizacije/mreže će biti u obavezi da razviju dugoročnu strategiju i plan održivosti koji će
dostaviti kancelariji Trag fondacije. (Novembar-Maj 2013)
Donacija od Trag fondacija (mečing donacija) – Donacija koja iznosi dvostruko više od
visine prikupljenih sredstava se uplaćuje nakon što udruženje priloži finansijski izveštaj o
prikupljenim sredstvima sa pripadajućom dokumentacijom (izvodi sa računa, potvrde, računi,
ugovori i sl.), detaljan strateski plan i plan održivosti za period od 2-4 godine i razrađen predlog
projekta sa budžetom. Maksimalan iznos mečing donacije je 30.000 USD. Što znači da
organizacije/mreže mogu da prikupe iznos do 15.000 evra , ali se ohrabruju da prikupe i više
sredstava nego što je neophodno za mečing donaciju.
Sprovođenje aktivnosti – Nakon uplate mečing donacije udruženja kreću u sprovođenje
projektne ideje za koju su se prijavili i prikupljali sredstva, nakon čega podnose narativni i
finansijski izveštaj Trag fondaciji.
Procedura prijavljivanja
Rok za podnošenje prijava je 23.oktobar 2013. do 17h
Za prijavu treba popuniti: PRIJAVNI FORMULAR.
Nakon što ste popunili obrazac za prijavu i obrazac za budžet možete ih poslati e-mailom na sledeću
adresu: [email protected]
Napomena: Ukoliko vam je potrebna pomoć u popunjavanju obrasca, obratite se Nataliji Simović,
koordinatorki programa filantropije, na e-mail: [email protected]
Download

Poziv za prijavljivanje projekata na program Perspektiva za