1
Ministria e Ekonomisë dhe Financave
Ministry of Economy and Finance
Ministarstvo Privrede i Finansija
Mbështetur në Nenin 62 të Ligjit Nr. 2004/48 “Mbi
Administratën Tatimore dhe Procedurat” i
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-071
“Mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.
2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe
Procedurat”, Ministri i Ekonomisë dhe Financave
Based on Article 62 of Law No. 2004/48, “On Tax
Administration and Procedures,” as amended and
supplemented with Law No. 03/L-071, “On
Amendments and Supplements to the Law No.
2004/48, On Tax Administration and Procedures,”
the Minister of the Ministry of Economy and
Finance,
Prema članu 62 Zakona Br. 2004/48 „O Poreskoj
administraciji i Postupcima“ izmenjenog i
dopunjenog Zakonom Br. 03/L-071 „O izmeni i
dopuni Zakona Br. 2004/48 o Poreskoj
administraciji i Postupcima“ Ministar Privrede i
Finansija
donosi
nxjerr :
Hereby issues:
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
Nr. _____/ 2009
Për Zbatimin e Ligjit Nr. 204/48, “Mbi
Administratën Tatimore dhe Procedurat”, i
ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L071, “Mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
Nr. 2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe
Procedurat”
No. / 2009
On Implementation of Law Number 2004/48 on
Tax Administration and Procedures as
Amended and Supplemented by Law Number
03/L-071, On Amendments and Supplements to
Law 2004/48 on “Tax Administration and
Procedures”
Br. _____/2009
O sprovođenju Zakona Br.
2004/48 „O
Poreskoj administraciji i Postupcima“
izmenjenog i dopunjenog Zakonom Br. 03/L071 „O izmeni i dopuni Zakona Br. 2004/48 o
Poreskoj a Administraciji i Postupcima“
Neni 1
Qëllimi dhe fushëveprimi
Section 1
Goal and Scope
Član 1
Svrha i delokrug
Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ, është
përcaktimi i procedurave dhe kërkesave për
zbatimin e Ligjit Nr. 2004/48 “Mbi Administratën
Tatimore dhe Procedurat” i ndryshuar dhe i
plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-071 “Mbi ndryshimin
dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/48 mbi
Administratën Tatimore dhe Procedurat,” (me
poshtë, si Ligji).
The goal of this Administrative Instruction is the
establishment of procedures and requirements for
implementation of provisions of Law No. 2004/48,
“On Tax Administration and Procedures,”
amended and supplemented with Law No. 03/L071, “On Amendments and Supplements to the
Law No. 2004/48, On and Procedures,” (hereafter
referred to as The Law).
Svrha ovog Administrativnog Uputstva je da
uspostavi postupke i uslove za sprovođenje
odredbi Zakona Br. 2004/48 „O Poreskoj
administraciji i Postupcima“ izmenjenog i
dopunjenog Zakonom Br. 03/L-071 „O izmeni i
dopuni Zakona Br. 2004/48 o Poreskoj
administraciji i Postupcima“, (u daljem tekstu
Zakon).
2
Kapitulli I
Chapter I
Poglavlje I
Marrëveshjet me Ndërmarrjet
Shoqërore
Agreements with Public Enterprises
Sporazumi sa Javnim
Produzečima
Neni 2
Autorizimi
Section 2
Authorization
1. Nën-paragrafi 3.3. (h), i Nenit 3 të Ligjit,
përcakton që Drejtori i Përgjithshëm i
Administratës Tatimore te Kosovës (në tekstin
e mëposhtëm ATK), ka autorizim të hyjë në
marrëveshje me Ndërmarrjet Publike Qendrore
dhe Lokale (në vijim NP), për të shtyrë
mbledhjen e detyrueshme të tatimeve, për
qëllim të ndihmës në privatizimin e NP, apo të
ofruar vazhdimësi të veprimtarisë së NP. Ky
autorizim, është dhënë për të pranuar rëndësinë
strategjike të NP Qendrore dhe Lokale.
1. Sub-paragraph 3.3.h of Article 3 of The Law
provides that the Director General of the Tax
Administration of Kosovo (hereinafter referred to
as TAK) shall have the authorization to enter into
agreements with Central and Local POE’s to defer
the enforced collection of taxes for the purpose of
either facilitating the privatization of the POE or to
provide for the continued operation of the POE.
This authority is granted in recognition of the
strategic importance of Central and Local.
2. Sipas nën-paragrafit 3.3. (h), të Nenit 3 të
Ligjit, autorizimi i Drejtorit të Përgjithshëm,
për marrëveshje me NP, për të shtyrë
mbledhjen e detyrueshme të tatimeve, zbatohet
vetëm në kushtet e mëposhtme :
2. Under sub-paragraph 3.3.h of Article 3 of The
Law, the Director General’s authorization to enter
into agreements with POE’s to defer enforced
collection of taxes applies only in the following
conditions:
2.1. Ndihma për privatizimin :
2.1.1. NP duhet të planifikohet për
privatizim, brenda 12 muajve të ardhshëm
pas vendimit të Qeverisë se Republikës së
Kosovës, për të ndërmarrë veprimin e tillë;
2.1.2. NP duhet të dorëzojnë kërkesë më
shkrim te Drejtori i Përgjithshëm, ku
përshkruhet :
2.1.2.1.
tatimet për të cilat kërkohet
shtyrja;
2.1. Facilitating privatization:
Član 2
Ovlašćenje
1. Pod-stav 3.3. (h) Člana 3 Zakona predviđa da
Generalni Direktor Poreske Administracije
Kosova ( u daljem tekstu TAK), ima ovlašćenje
da sklapa sporazume sa Centralnim i Lokalnim
Javnim Preduzečima ( u daljem tekstu JP) kako
bi se odložila prinudna naplata poreza sa ciljem
da se pomogne privatizacija JP ili obezbedio
kontinuitet poslovanja JP. Ovo ovlašćenje je dato
kako bi se prihvatila strateška važnost Centralnih
i Lokalnih JP.
2. Prema pod-stava 3.3.(h) Člana 3 Zakona,
ovlašćenje Generalnog Direktora za sklapanje
sporazuma sa JP kako bi se odložila prinudna
naplata poreza primenjuje se samo u sledećim
okolnostima i uslovima:
2.1. Pomoć za privatizaciju:
2.1.1. The POE must be scheduled
2.1.1. Privatizacija JP treba da se planira u roku
for privatization within the next 12
od 12 narednih meseci nakon odluke Vlade
months pursuant to the Decision of
Republike Kosova o preduzimanju takvog
the Government of the Republic of
postupka;
Kosovo to undertake such action;
2.1.2. The POE must submit a written
2.1.2. JP treba da podnesu pismeni zahtev
request to the Director General
Generalnom Direktoru opisujući:
describing:
2.1.2.1. the taxes for which
2.1.2.1. Poreze za koje se zahteva odlaganje;
3
2.1.2.2.
bazën ligjore për kërkesën;
2.1.2.3.
procesi i privatizimit, i cili
do të ndërmerret (përfshirë një
deklaratë se si ndikoje shtyrja e
pagesës së tatimit në mbledhjen e
borxhit tatimor) dhe datat në të cilat
veprimet do të ndërmerren; dhe
2.1.2.4. propozimi për te shlyer
borxhin tatimor nëse pranohet
shtyrja.
2.1.3. Me pranimin e kërkesës për shtyrje të
aksionit të mbledhjes, Drejtori i
Përgjithshëm,
urdhëron
pushim
të
menjëhershëm të çdo aksioni të mbledhjes
së detyrueshme, të planifikuar apo në vijim,
përderisa kërkesa është duke u shqyrtuar.
Përveç kësaj, Drejtori i Përgjithshëm do të :
2.1.3.1
shqyrtoje kërkesën me shkrim
të NP dhe do të bëjë një
përcaktim (vendim) brenda 15
ditëve;
2.1.3.2 miratojë kërkesën, përveç
nëse ekziston një arsye
mospranimi, për te cilën NP
njoftohet me shkrim:
2.1.3.3 regjistrojë një barrë tatimore
në të gjitha vendet e
aplikueshme, nëse nuk është
regjistruar më herët si e tille;
2.1.3.4 hyjë në një marrëveshje me
NP (qoftë me MiM apo formë
tjetër të marrëveshjes), e cila
përcakton qartë kushtet e
shtyrjes dhe afatet gjatë të
deferral is requested;
2.1.2.2. the legal basis for
the request;
2.1.2.3. the privatization
process that will be undertaken
(including a statement of how deferral
of payment of taxes will facilitate the
collection of the tax debt) and the
dates on which actions are to be taken;
and,
2.1.2.4. the proposal for
satisfying the tax debt if deferral is
granted.
2.1.2.2. Zakonsku osnovu za zahtev;
2.1.2.3. Proces privatizacije koji će se preduzeti
(uključujući i izjavu o tome na koji
će
način odlaganje plaćanja poreza pomoći
prikupljanju poreskog duga) i datume
preduzimanja postupaka; i
2.1.2.4. Predlog za izmirenje poreskog duga
ukoliko se odobri odlaganje.
2.1.3. Upon receipt of a valid request for
deferral of collection action, the
Director General shall direct
an
immediate cessation of any
enforced collection action planned
or underway while the request is
under consideration. In addition, the
Director General shall:
2.1.3.1 consider the written request
of the POE and make a
determination (decision) within 15
days;
2.1.3.2 approve the request, unless
there is an over-riding reason for
not doing so, which is specified in
writing to the POE;
2.1.3.3 register a tax lien in all the
applicable locations, if no lien has
been previously recorded;
2.1.3. Po prijemu važećeg zahteva za odlaganje
prinudne naplate, Generalni Direktor će narediti
trenutan prekid bilo kakve akcije planirane ili
prinudne naplate u toku, dok je zahtev na
razmatranju. Osim ovoga, Generalni Direktor će:
2.1.3.4 enter into an agreement with
the POE (whether by MOU or other
agreement form) which clearly
specifies the conditions of the
deferral and the terms by which
2.1.3.4. sklopiti sporazum sa JP (Sporazum o
saradnji ili neki drugi oblik sporazuma) koji će na
jasan način odrediti uslove za odlaganje i rokove
u kojima se poreski dug najkasnije mora platiti.
Ovakav sporazum treba da sadrži zahtev o tome
2.1.3.1. razmotriti pismeni zahtev JP i doneti
odluku u roku od 15 dana
2.1.3.2. odobriti zahtev, osim ako ne postoji
razlog za njegovo odbijanje, koji se u pismenoj
formi napominje JP.
2.1.3.3. registrovati poresku zalogu na svim
primenljivim mestima, ukoliko poreska zaloga
nije ranije registrovana;
4
cilave borxhi tatimor do të
paguhet. Marrëveshja, duhet të
përfshijë kushtin se NP, duhet
te plotësoje kërkesat e tjera
tatimore gjatë marrëveshjes.
2.2. Ofrimi i mundësisë për veprimtari të
vazhdueshëm të NP :
2.2.1. NP duhet t’i dorëzojnë një kërkesë
më shkrim, Drejtorit të Përgjithshëm, në
të cilën përshkruan :
2.2.1.1 tatimet për të cilat shtyrja
kërkohet;
2.2.1.2 bazën ligjore për kërkesën;
2.2.1.3 ndikimi në vazhdimin e
veprimtarisë nëse shtyrja
nuk pranohet; dhe
2.2.1.4 propozimi për te shlyer
borxhin tatimor nëse shtyrja
pranohet.
2.2.2. Me pranimin e një kërkesë të
vlefshme për shtyrje të aksionit të
mbledhjes, Drejtori i Përgjithshëm,
urdhëron pushimin e menjëhershëm të
aksionit të mbledhjes së detyrueshme të
planifikuar, apo në vijim përderisa
kërkesa është duke u shqyrtuar. Përveç
kësaj, Drejtori i Përgjithshëm :
2.2.2.1 shqyrton kërkesën me shkrim të
NP dhe do të marrë vendim
brenda 15 ditëve;
2.2.2.2 miraton kërkesën, përveç nëse
ekziston një arsye e kundërt, për
të cilën NP, duhet të njoftohet me
shkrim:
2.2.2.3 regjistron një barrë tatimore, në
të gjitha vendet e aplikueshme,
nëse nuk është regjistruar më
the tax debt will ultimately be paid.
Such agreement
must include
a requirement that the POE remain
current in its submission
and
payment
requirements during
the course of the agreement.
2.2. Provide the possibility for continued
operation of the POE:
2.2.1. The POE must submit a written
request to the Director General
describing:
2.2.1.1. the taxes for which deferral
is requested;
2.2.1.2. the legal basis for the
request;
2.2.1.3. the impact on continued
operations if the deferral is not granted;
and,
2.2.1.4. the proposal for satisfying
the tax debt if deferral is granted.
da JP zadržava obavezu podnošenja i plaćanja
poreskih zahteva tokom trajanja sporazuma.
2.2.2. Upon receipt of a valid request
for deferral of collection action, the
Director General shall direct an
immediate cessation of any enforced
collection action planned or underway
while
the
request
is
under
consideration. In addition, the Director
General shall:
2.2.2.1. consider the written request
of the POE and make a determination
within 15 days
2.2.2.2. approve the request, unless
there is an over-riding reason for not
doing so, which is
specified
in
writing to the POE;
2.2.2.3. register a tax lien in all the
applicable locations, if no lien has been
previously recorded;
2.2.2. Po prijemu važećeg zahteva za odlaganje
naplate, Generalni Direktor će narediti trenutni
prekid svih akcija prinudne naplate u toku ili
planirane prinudne naplate, dok je zahtev na
razmatranju. Osim ovoga, Generalni Direktor će:
2.2. Pružanje mogućnosti za kontinuirano
poslovanje JP:
2.2.1. JP treba da preda pismeni zahtev
Generalnom Direktoru sa opisom:
2.2.1.1. Poreza za koje se zahteva odlaganje;
2.2.1.2. Zakonsku osnovu za zahtev;
2.2.1.3. Uticaj na kontinuirano poslovanje ako se
ne odobri odlaganje; i
2.2.1.4. Predlog za otplatu poreskog duga ako se
odobri odlaganje.
2.2.2.1. razmotriti pismeni zahtev JP i doneti
odluku u roku od 15 dana;
2.2.2.2. odobriti zahtev, osim ako ne postoji
razlog za njegovo neprihvatanje, koji se pismeno
napominje JP
2.2.2.3. registrovati poresku zalogu na svim
primenljivim mestima, ukoliko poreska zaloga
nije ranije registrovana
5
herët si e tillë;
kur detyrimi lidhet me Tatimin
në Vlerën e Shtuar (ne vijim
TVSh), Drejtori i Përgjithshëm,
mund të zvogëlojë detyrimin
tatimor, kur NP nuk është në
gjendje të mbledhë TVSh nga
shumat
e
faturuara
për
konsumatorët. Në këto raste,
Drejtori i Përgjithshëm, pranon ti
mundësojë NP, pagesën e TVSh
vetëm deri në shkallën e
inkasimit. Edhe në këto raste,
Drejtori i Përgjithshëm, do të
beje marrëveshjet vetëm për një
periudhë deri në 18 muaj, në fund
të së cilës NP, detyrimisht duhet
të zbatojë dispozitat e borxhit të
keq (e parashikuar në Ligjin për
TVSh-në, por duke ju referuar
ndryshimeve për qëllime të këtij
neni), për të ulur detyrimin e vet
të TVSh, në ato raste në të cilat,
konsumatorët
nuk
paguajnë
faturat e tyre;
2.2.2.5 hyn në marrëveshje me NP
(qoftë me MiM apo formë tjetër
të marrëveshjes), e cila përcakton
kushtet e shtyrjes dhe afatet me
të cilat borxhi tatimor do të
paguhet.
3. Dispozitat e këtij neni nuk kanë efekt në të
drejtën qe tatimpaguesi të hyjë në marrëveshje
për pagesën me këste të borxheve tatimore. NP
kanë të drejtë të bëjnë marrëveshje te tille, në
përputhje me procedurat normale të ATK.
2.2.2.4
2.2.2.4. when the liability is related to
Value-Added Taxes (VAT), the
Director General may relieve certain
tax amounts, if the POE is unable to
collect the VAT from the amounts
invoiced to its customers. In such cases,
the Director General may agree to
allow the POE to pay VAT only to the
extent of its collections.However, the
Director General shall enter into such
agreements only for a period not
exceeding 18 months, at the end of
which the POE must implement bad
debt provisions (as established in the
Law on VAT, but subjekt
to
modification for purposes of this
section) to reduce its VAT liability in
those cases in which customers do not
pay their invoices.
2.2.2.4. u primenljivim okolnostima u vezi sa
Porezom na Dodatnu vrednost (PDV), Generalni
Direktor može umanjiti utvrđenu vrednost poreza
onda kada JP nije u stanju da prikupi PDV iz
iznosa koji su fakturisani korisnicima. U takvim
slučajevima, Generalni Direktor se može složiti
sa tim da omogući JP da plati PDV samo na iznos
koji je naplaćen, a ne na osnovu fakturisanog
iznosa. Pored toga, Generalni Direktor će sklopiti
takve sporazume samo za period ne duži od 18
meseci po čijem okončanju JP treba da primeni
odredbe lošeg duga (kao što je određeno u
Zakonu o PDV-u, ali koje su podložne
promenama za svrhu ovog Člana) kako bi
umanjilo svoje obaveze PDV-a u onim
slučajevima u kojima korisnici ne plaćaju svoje
fakture.
2.2.2.5. enter into an agreement with
the POE (whether by MOU or other
agreement (form)
which
clearly
specifies the conditions of the deferral
and the terms by which the tax debt will
ultimately be satisfied.
3.
The provisions of this section do not have
any effect on the rights of any taxpayer to enter
into an installment agreement for the payment of
their tax debts. POE’s are entitled to enter such
agreements, in accordance with normal TAK
procedures.
2.2.2.5.sklopiti sporazum sa JP (Sporazum o
saradnji ili neki drugi oblik sporazuma) koji će
na jasan način odrediti uslove za odlaganje i
rokove u kojima se poreski dug najkasnije mora
platiti.
3.
Odredbe ovog Člana nemaju uticaj na
prava nekog poreskog obveznika na sklapanje
ugovora o plaćanju na rate njihovih poreskih
dugova. JP imaju pravo na sklapanje sporazuma
o plaćanju na rate njihovih poreskih dugova u
skladu sa normalnim postupcima PAK-a.
6
Kapitulli II
Chapter II
Poglavlje II
Njësia për Hetime Tatimore
Tax Investigation Unit
Jedinica za Poreske Istrage
Neni 3
Dispozitat e Përgjithshme
Section 3
General Provisions
Član 3
Opšte Odredbe
1. Neni 6 i Ligjit, autorizon Drejtorin e
Përgjithshëm të themelojë Njësinë e Hetimeve
Tatimore (me poshtë NjHT), për qëllim të hetimit
të evazionit tatimor, e lidhur me shmangien e
shlyerjes së detyrimeve tatimore, e parashikuar si
vepër penale.
1. Article 6 of The Law authorizes the Director
General to establish a Tax Investigation Unit
(hereinafter: TIU) for the purpose of investigating
possible tax evasion related to other possible
criminal failure to meet tax obligations.
1. Član 6 Zakona ovlašćuje Generalnog Direktora
da uspostavi Jedinicu za Poreske Istrage ( u
daljem tekstu JPI), u cilju sprovođenja istrage
poreske evazije, u vezi sa izbegavanjem isplate
poreskih obaveza, predviđeno kao krivično delo.
2. Në autorizimin e NjHT, përfshihet e drejta për të
hetuar shkeljen, që lidhen me veprën penale
(kriminale) kundër ekonomisë, sipas parashikimit
në Nenin 22 të Kodit Penal të Republikës së
Kosovës (Ligji Nr. L-002) apo pasuesi i tij.
2. Included in the authority of the TIU is the
authority to investigate those offenses related to
criminal offenses against the economy as described
in Chapter 22 of the Criminal Code of Kosovo
(Law Number L-002) or its successor.
2. U Ovlašćenju JPI-a obuhvata se i ovlašćenje za
istragu onih prekršaja koji su u vezi sa krivičnom
delom protiv privrede, kao što je opisano u Članu
22 Krivičnog Zakonika Kosova (Zakon Br. L002) ili njegovim naslednikom.
3. NjHT, autorizohet të filloje hetimin në rastit 3. TIU is authorized to initiate cases based on:
bazuar në :
3.1. its own identification of potential tax
3.1. verifikon drejtpërdrejte vete krimet e crimes,
mundshme tatimore;
3.2. information items received, or
3.2. informatat e pranuara, ose
3.3. njoftimin nga struktura të tjera përbrenda
3.3. referrals made by other TAK functions.
funksioneve të ATK-së.
3. JPI je ovlašćena za pokretanje istrage slučajeva
na osnovu:
3.1. neposredno proverivanje mogućih poreskih
prekršaja,
3.2. primljenih informacija, ili
3.3. preporuke od strane drugih službi funksija u
PAK-a.
4. Për kryerjen e hetimeve, NjHT, ndjek 4. In conducting its investigations, TIU must
procedurat e parashikuara në Kodin e follow the guidelines established in the Kosovo
Procedurës Penale. NjHT, autorizohet :
Criminal Procedures Code. TIU shall have
the authority:
4.1. të hetojë transaksionet e tatimpaguesve të
4.1. to investigate taxpayers transactions
dyshuar për përfshirje në veprimtari të
suspected for implication in tax evasion
evazionit tatimor;
activities,
4.2. të sigurojë shënimet bankare, përfshirë ato
4.2. to obtain bank records including those of
të secilës llogarie apo transaksion që është i
any account or transaction that is applicable to
zbatueshëm për hetime tatimore;
a tax
4.3. të intervistojë dhe të marrë në pyetje
4.3. to interview and interrogate taxpayers or
4. Za obavljanje svojih istraga, JPI prati uputstva
predviđenih Zakonu o Krivičnom Postupku. JPI
imaće sledeća ovlašćenja:
4.1 Da istraži transakcije poreskih obveznika
osumnjičenih za učešće u aktivnostima poreske
evazije,
4.2. Da dobije bankarske zapise, uključujući i one
o svim računima ili transakcijama koji se odnose
na poreske istrage,
4.3. Da intervjuiše i sasluša poreske obveznike ili
7
tatimpaguesit apo personat tjerë që gjykohet të
jenë të përfshirë në veprimtari të evazionit
tatimor apo shkelje tjera penale të ligjeve
tatimore;
4.4. të kryejë vlerësim tatimor dhe të mbledhë
evidencë nga një palë e tretë, sipas nenit 14 të
Ligjit;
4.5. të ketë qasje të drejtpërdrejtë në Shërbimin
e Doganave të Kosovës (në vijim ShDK) gjatë
vlerësimit-zhdoganimit
të
mallrave
të
tatimpaguesve nen hetim;
4.6. të bëjë referime të drejtpërdrejta tek
zyrtarët kompetent për të parashtruar kallëzim
penal;
4.7. si edhe detyra te tjera, të cilat i caktohen
nga Drejtori i Përgjithshëm.
Nenit 4
Mandati Hetues
1. NjHT, heton krimet tatimore, që lidhen me :
1.1. Të Ardhurat me Burim Ligjor, janë të
ardhura që krijohen nga veprimtari tregtare e
ligjshme, e cila nuk është raportuar ne mënyre
korrekte. Të ardhurave me burim ligjor po
ashtu lidhen me raportimin jo te drejte të
shpenzimeve. Të ardhurat me burim ligjor,
gjithashtu, do të përfshijnë shkeljet e
mundshme që lidhen me tatimet e mbajtura në
burim dhe pensionet.
1.2. Të Ardhurat me Burim Joligjor, janë të
ardhura që dalin nga veprimtari tregtare
joligjore, si : kontrabanda; të ardhurat nga
veprimtaria e paregjistruara apo fiktive, dhe
veprimtari tregtare joligjore, të cilat sjellin të
ardhura të paraportuara.
1.3. Raportimin e TVSh, që përfshin krimet
tatimore të lidhura me TVSh, duke kryer
other persons that are deemed to be involved in ostala lica za koje je zaključeno da su uključeni u
activities of tax evasion or other criminal aktivnosti poreske evazije ili druge krivične
prekršaje poreskih zakona,
violation of tax laws.
4.4. to carry out tax assessment and to collect
evidences from a third party under article 14 of
the Law.
4.5. to have direct access to Kosovo Customs
Service (hereinafter: KCS) during the
assessment- clearance of goods of taxpayers.
4.4. Da obavi procenu poreza i prikupljanje
dokaza od trećih lica, prema članu 14 Zakona,
4.5. Da ima direktan pristup Kosovskoj Carinskoj
Službi tokom procene-plaćanja carine za robu
poreskih obveznika pod istragom,
4.6. to make direct referrals to competent 4.6. Da daje direktne preporuke službenicima
nadležnim za podnošenje krivične prijave.
officials for bringing criminal charges.
4.7. as well as other duties, assigned by the 4.7. kao i druge zadatke dodeljene od strane
Generalog Direktora.
General Director.
Section 4
Investigative Mandate
1. TIU investigates tax crimes related to:
Član 4
Mandat za istragu
1. JPI istražuje poreske inkriminacije u vezi sa:
1.1. Legal Source Income is that income
derived from legal business activity that is not
properly reported. The legal source income
program can also relate to improper reporting
of expenses. The legal source income will also
include possible violations related to
withholding taxes and pensions.
1.1. Prihodi iz Zakonskih Izvora, su prihodi koji
proizilaze iz zakonom dozvoljenih poslovnih
aktivnosti, a koji nisu ispravno prijavljeni.
Program prihoda iz zakonskih izvora može se
takođe povezati sa nepravilnim prijavljivanjem
troškova. Prihodi iz zakonskih izvora takođe
uključuju i moguće prekršaje u vezi sa porezima
na plate i penzije.
1.2. Illegal Source Income is that income
derived from illegal activity, such as
smuggling, income from un-registered or
fictitious business, and other illegal activity
that generates un-reported income.
1.2. Prihodi iz Nelegalnih Izvora su prihodi koji
proizilaze iz nelegalnih aktivnosti, kao
krijumčaranje, prihodi od neregistrovanih ili
fiktivnih preduzeća i drugih nelegalnih aktivnosti
koje stvaraju neprijavljene prihode.
1.3. VAT reporting includes all potential tax 1.3. Prijavljivanje PDV-a uključujući sve moguće
crimes related to VAT – conducting economic poreske prekršaje u vezi sa PDV-om – obavljanje
8
activity without being registered, overstating
input VAT credits, understating output VAT
liabilities, issuing false or fictitious invoices,
establishing fictitious businesses for VAT
purposes, etc.
privredne aktivnosti bez registracije, uvećanje
kreditiranja PDV-a koji se nadoknađuje,
umanjenje obaveza obračunatog PDV-a, izdajući
fiktivne ili lažne fakture, formirajući fiktivne
firme u svrhu PDV-a, idr.
2. Hetimet identifikohen, fillohen dhe kryhen në 2. Investigations will be identified, initiated, and
pajtim me ligjet në fuqi dhe sistemit tatimor.
conducted in a manner that fosters confidence in
the tax system and compliance with the law.
3. Me arritjen e përfundimit se ka prova për krim 3. Upon concluding that there is probable cause to
që lidhet me evazionin tatimor të kryer, zyrtari believe a tax-related crime has been committed,
hetues, përgatit raport me shkrim për hetimin e the investigating officer must prepare a written
kryer, në te cilën përshkruhen
report of findings which describes:
3.1 Arsyeshmëria dhe shkaqet e fillimit te
3.1. Justification and Ground for initiating
hetimit;
the investigation;
3.2 Mbështetja ligjore, që vërteton se është
3.2. Legal grounds, which certifies that
kryer një krim të lidhur me tatimin;
there was conducted a tax-related crime;
3.3 Faktet dhe argumentet ligjore për ndjekje
3.3. Facts and legal arguments for penal
penale për atë krim që lidhet me tatimin.
prosecution of that tax-related crime.
2. Istrage će se identifikovati, pokrenuti i voditi u
skladu sa zakonima na snazi i poreskom sistemu.
4. Raporti me shkrim duhet të miratohet nga
Drejtuesi i NjHT dhe të dërgohet në Zyrën
Ligjore të ATK për rishikimin dhe përgatitjen e
dokumenteve për ta prezantuar tek Prokurori.
4. The written report should be approved by the
Manager of TIU and submitted to the Legal Office
of TAK for review and preparation of the
documents to be presented to the prosecutor.
4. Pismeni izveštaj mora biti odobren od strane
Upravnika JPI i poslat Pravnoj Kancelariji PAKa na razmatranje i pripremu dokumenata koji će
se predstaviti Tužiocu.
Neni 5
Bashkërendimi i Hetimeve
Section 5
Coordination in Investigations
Član 5
Koordinacija Istraga
veprimtari tregtare pa u regjistruar; duke mbideklaruar kreditimet e TVSh së zdritshme;
duke nën-deklaruar detyrimet e TVSh së
llogaritur; duke lëshuar fatura false apo fiktive;
duke vendosur veprimtari tregtare fiktive për
qëllime të TVSh, etj.
3. Sa zaključkom da postoje dokazi za
inkriminaciju u vezi poreske evazije, istražni
službenik pripremi pismeni izveštaj o istrazi u
kojoj se opisuju
3.1. Razlozi i uzroci početka istrage;
3.2. Zakonsku osnovu, koja podvrđuje da je
počinjeno krivično delo koje se odnosi na porez;
3.3. Dokaze i pravne argumente za krivično
gonjenje za to krivično delo u vezi sa porezom.
NjHT do të kryejë hetimet e veta në bashkërendim TIU shall conduct its investigations in coordination JPI će sprovoditi svoje istrage u koordinaciji sa
me Prokurorin e caktuar për hetime për Kodin e with a prosecutor assigned to the investigation per Tužiocem određenim za istrage za Zakonik o
Krivičnom Postupku Kosova.
Procedurës Penale të Kosovës.
the Criminal Procedures Code of Kosovo.
Neni 6
Organizimi, detyrat dhe procedurat e NjHT-së
Section 6
Duties and procedures of TIU
Član 6
Organizacija, zadatke i postupke JPI-a
Drejtori i Përgjithshëm, mund të nxjerr Udhëzime The General Director may establish an Internal Generalni Direktor, moze izdati Internu Upustvu
te Brendshme për përshkrimin e detyrave dhe Instruction prescribing the duties, and procedures za opisanje zadataka i postupke JPI-a.
procedurave të NjHT-së.
of the TIU.
9
Kapitulli III
Chapter III
Poglavlje III
Krijimi dhe mbajtja e regjistrimeve
Creation and Maintenance of Records
Stvaranje i održavanje registracije
Neni 7
Kërkesa për Libra dhe Regjistrime
Section 7
Requirement for books and records
Član 7
Zahtev za Knjige i Registracije
1. Paragrafi 1 i nenit 12 të Ligjit, kërkon që
personi, i cili është i detyruar të paguajë apo mbajë
në burim tatimin, të krijojë apo mbajë regjistrime
të llogarisë, të cilat janë në përputhje me
legjislacionin tatimor. Librat dhe regjistrimet,
mbahen me shkrim ose në formë elektronike të
mjaftueshme për të përcaktuar detyrimin tatimor,
për të paguar apo mbajtur në burim. Regjistrimet e
llogarisë, janë regjistrime të cilat janë të
mjaftueshme për të treguar dhe sqaruar një
transaksion biznesi dhe për të shpalosë (me saktësi
të arsyeshme) pozitën e tij financiare në çdo kohë.
Regjistrimet e llogarive mundësojnë përgatitjen e
llogarive, në përputhje me kërkesat e ligjit.
1. Paragraph 1 of Article 12 of The Law requires a
person who is liable to pay or withhold tax to
create or maintain records of account that are
compatible with tax legislation. Books and records
may be in written or electronic form sufficient to
allow determination of liability to pay or withhold
tax. Records of account are records which are
sufficient to show and explain a business’s
transactions and to disclose (with reasonable
accuracy) its financial position at any time. The
record of accounts must enable the business to
prepare accounts that comply with the
requirements of law.
1. Stav 1 člana 12 Zakona zahteva da lice koje je
obavezno da plaća ili zadrži na izvoru porez da
formira i vodi evidencije obračuna koje su u
skladu sa poreskim zakonodavstvom. Knjige i
evidencije mogu biti u pisanom ili elektronskom
obliku pogodne za omogućavanje određivanja
poreske obaveze koju treba platiti ili voditi na
izvoru. Evidencije obračuna su evidencije koje su
dovoljne za prikazivanje i objašnjavanje poslovne
transakcije i da iznesu (sa razumnom tačnošću)
njenu finansijsku poziciju u svakom trenutku.
Evidencije obračuna omogućuju pripremanje
poslovne račune koji su u skladu sa zahtevima
zakona.
2. Librat dhe regjistrimet minimale që duhet
mbajtur nga bizneset me qarkullim vjetor bruto
deri në 50,000€ apo më pak janë:
2.1. Libri i Blerjes, në të cilin duhet të
regjistrohen të gjitha blerjet dhe
deklaratat;
2.2. Libri i Shitjeve, në të cilin duhet të
regjistrohen të gjitha shitjet dhe
deklaratat;
2.3. Libri i Arkës, që lidhet me librin e
shitjeve dhe librin e blerjeve ashtu që të
gjitha hyrjet dhe daljet në arkë të jenë
regjistruar;
2.4.raportet bankare, përfshirë regjistrimet
e depozitave dhe tërheqjeve;
2.5. Kopjet e dokumenteve mbështetëse për
hyrjet në libra, duhet të mbeten dhe
2. The minimum books and records that must be
maintained by businesses with annual gross
turnover of €50,000 or less are:
2.1. Purchase book in which all purchases
and returns must be recorded;
2. Minimum registracije i knjige koje treba da
vodi biznis sa godišnjim bruto prometom do
50.000€ ili manje su:
2.1 Knjiga Nabavke u koju se trebaju registrovati
sve nabavke i izjave;
2.2. Sales book in which all sales and 2.2 Knjiga prodaje u kojoj se trebaju registrovati
returns must be recorded;
sve prodaje i izjave;
2.3. Cash receipts journal that relates to the 2.3 Knjiga Kase, koja se vezuje sa knjige prodaje
sales book and purchase book such that all
i knjige nabavki, tako da svi prilivi u kasu i
cash receipts and expenses are recorded;
isplate budu registrovani;
2.4. Bank statements, including records of
deposits and withdrawals.
2.5. Copies of supporting documents for
the entries in the books/journals must be retained
2.4 bankarske izveštaje, uključujući evidencije
uplata i isplata.
2.5 Kopije pratećih dokumenata o ulazima u
knjige treba čuvati i priložiti ih prhvatlivoj
10
and
associated with the applicable book/journal.
shoqërohen me librin e pranueshëm.
2.6. Registration of goods should be made
2.6. Regjistrimi i Mallit duhet të mbahet së
bashku me regjistrimet tjera të mallit të along with other registration of present goods
received during the year
pranishëm të marra gjatë vitit.
2.7. The Employee book in which all
2.7. Libri i të punësuarve në të cilin do të
regjistrohen të punësuarit, nëse ka të employees, if any, shall be registered
tillë.
2.8. An annual inventory, as described in
2.8. Nga biznesi duhet të bëhet një
Section 8 of this Administrative
regjistrim vjetor i mallit, sikurse është
Instruction, must be taken by the business
përshkruar në nenin 8 të Udhëzimit
and that record of inventory must be
Administrativ dhe ai regjistrim i mallit
retained, along with any other inventories
duhet të mbahet së bashku me
of goods on hand taken during the course
regjistrimet tjera të mallrave të
of the year
pranishme të marra gjatë vitit.
3. Blerjet për të cilat një faturë është lëshuar duhet
të futet në librin e blerjeve brenda 5 ditëve pas
pranimit të faturës së blerjes. Shitjet për të cilat një
faturë e shitjes është lëshuar duhet të futet në librin
e shitjeve brenda 5 ditëve pas lëshimit të faturës së
shitjes. Blerjet me para të gatshme (kesh) dhe
shitjet në para të gatshme, duhet të regjistrohen në
librat apo ditarët përkatës në bazë ditore, jo më
larg se ditën pasardhëse. Përveç kësaj, numri i
fillimit dhe numri i përfundimit të secilit kupon të
shitjes ditore, duhet të futet në ditarin e shitjeve.
4. Shoqëritë me qarkullim vjetor bruto më shumë
se 50,000 € dhe ato të cilat zgjedhin të përcaktojnë
detyrimet e tyre tatimore, bazuar në mbajtjen e
librave dhe regjistrimeve e duhura, duhet të
mbajnë libra dhe regjistrime në përputhje me
kërkesat e standardeve të kontabilitetit në Kosovë.
Librat dhe regjistrimet e mbajtura, duhet të jenë
mjaftueshëm te sakta, për të mundësuar
kontabilitet të plotë dhe saktë të të gjitha pikave të
të ardhurave dhe shpenzimeve të aplikueshme në
një periudhë tatimore. Në minimum, librat dhe
regjistrimet e tilla duhet të përfshijnë:
3. Purchases for which an invoice is issued must be
entered in the purchase book within 5 days after
receipt of the purchase invoice. Sales for which a
sales invoice is issued must be entered in the sales
book within 5 days after issuance of the sales
invoice. Cash purchases and cash sales must be
recorded in the respective books or journals on a
daily basis, no later than the day following the day
of such purchase or sale. In addition, the
beginning number and ending number of each
day's sales receipts must be entered in the sales
journal
4. Businesses with annual gross turnover of more
than €50,000, and those who opt to determine their
tax obligation based on maintenance of adequate
books and records, must maintain books and
records in accordance with the requirements of the
accounting standards of Kosovo. Books and
records maintained must be sufficiently adequate
to allow for complete and accurate accounting of
all income and expense items applicable to a tax
period. At a minimum, such books and records
should include:
2.6 Popis robe se treba voditi zajedno sa drugim
evidencijama prisutne robe primljene u toku
godine.
2.7 Knjiga zaposlenih u koju de registruju
zaposleni, ako ih ima.
2.8 Od biznesa treba da se vrsi registracija robe,
kako je to regulisano u clanu 8 Administrativnog
Uputstva i ta registracija robe treba da se vodi
zajedno sa drugim registracijama prisutne robe
primljene u toku godine.
3. Kupovine i prodaje u gotovini treba
evidentirati u knjigama ili odgovarajućim
dnevnicima u toku dana, a najkasnije narednog
dana od dana kada su obavljene ove kupovine ili
prodaje. Osim ovoga, svaki početni i krajnji broj
dnevnog kupona prodaje se mora uneti u dnevnik
prodaje. Nabavke u kesh-u i prodaje u kesh-u
treba evidentirati u odgovarajućim knjigama ili
dnevnike na dnevnoj
bazi, najkasnije sledeći dan. Osim toga, početni
broj i završni broj svakog kupona dnevne
prodaje, treba uvesti u dnevnik i prodaje
4. Biznisi sa godišnjim bruto prometom u iznosu
više od 50.000€ i oni koji izaberu da odrede svoje
poreske obaveze na osnovu adekvatnih knjiga i
evidencija, treba da vode knjige i evidencije u
skladu sa zahtevima knjigovodstvenih standarda
na Kosovu. Knjige i evidencije koje se vode treba
da budu dovoljno adekvatne da omoguće potpuno
i tačno knjigovodstvo svih stavki prihoda i
troškova koji se obave u nekom poreskom
periodu. Minimalno, ovakve knjige i evidencije
treba da obuhvate:
11
4.1 Librin e Blerjeve, në të cilin
regjistrohen të gjitha blerjet dhe kthimet;
4.2 Libri i Shitjeve, në të cilin regjistrohen
të gjitha shitjet dhe kthimet;
4.3 Libri i Parasë së Gatshme, në të cilin
do të regjistrohen të gjitha hyrjet dhe daljet
e arkës;
4.4 Llogaria kryesore, nëse aplikohet, që
përfshinë bilancin hapës, shtimet në kapital,
shpenzimet që duhet kapitalizuar, shkallën
e zhvlerësimit, shumën e zhvlerësimit, të
larguarat dhe bilancin mbyllës;
4.5 raportet bankare, përfshirë regjistrimet
e depozitave dhe tërheqjeve;
4.6 Pasqyrat financiare dhe bilancet e
gjendjes siç kërkohet për vendosjen e pikës
filluese për llogaritjen e deklaratave vjetore
të tatimit në të ardhurat.
4.7 Kopjet e dokumenteve mbështetëse për
shënimet në librin përkatës, duhet të
shoqërohen me librin e zbatueshëm.
4.8 Përveç kësaj, duhet të bëhet një
regjistrim i mallit nga biznesi dhe ai
regjistrim i mallit duhet të mbahet së
bashku me regjistrimet tjera të mallit të
pranishëm të marra gjatë vitit.
4.9 Libri i të punësuarve në të cilin do të
regjistrohen të punësuarit, nëse ka të tillë.
4.10Duhet të mbahen kopjet e kontratave
dhe korrespodencave tjera përkatëse të
biznesit.
5. Bizneset me mund t’i mbajnë regjistrimet e
veprimtarisë ekonomike, në formë elektronike për
aq sa ata të mbajnë të gjithë librat, ditarët dhe
regjistrimet e kërkuara. Regjistrimet e tilla, duhet
të që në mënyrë të saktë të llogarisin të ardhurat
dhe shpenzimet e aplikueshme të biznesit për një
periudhë tatimore. Përfshirë të gjitha regjistrimet e
nevojshme ndihmëse. Regjistrimet elektronike,
4.1. Purchase journal in which all
purchases and returns are recorded;
4.2. Sales journal in which all sales and
returns are recorded;
4.3. Cash journal in which all cash receipts
and expenses are recorded;
4.1 Knjigu nabavke u kome će se evidentirati sve
nabavke i povratke;
4.2 Knjigu prodaje u kome će se evidentirati sve
prodaje i povratke;
4.3 Knjigu gotovine u kome će se evidentirati svi
prilivi i isplate iz kase;
4.4. A capital account, if applicable, that
includes the opening balance, additions to
capital, expenses to be capitalized,
depreciation rate, amount of depreciation,
dispositions, and closing balance;
4.5. Bank statements, including records of
deposits and withdrawals;
4.6. Financial statements and balance
sheets as required for establishing the
starting point for computation of the annual
income tax declarations;
4.7. Copies of supporting documentation
for entries in the respective journals must be
associated with applicable journal;
4.8. In addition, an annual inventory must
be taken by the business and that record of
inventory must be retained, along with any
other inventories of goods on hand taken
during the course of the year;
4.9. The book of employees in which all
employees, if any, shall be registered;
4.10. Copies of contracts and other relevant
business correspondence must be retained.
4.4 Glavni račun, ukoliko se primeni, koji
obuhvača početni bilans, povećanje kapitala,
troškove koje treba kapitalizovati, stopu
amortizacije, iznos amortizacije, isplate i završni
bilans;
4.5 Bankarske izveštaje, uključujući evidencije
depozita i isplata;
4.6 finansijske preglede i bilanse stanja kako se
zahteva za određivanje početne tačke za obračun
godišnjih prijava poreza na prihode.
5 Businesses may maintain records of economic
activity in electronic form so long as they maintain
all required books, journals, and records. Such
records must accurately account for the income
and expenses of the business applicable to a tax
period, including all necessary subsidiary records.
Electronic records must be maintained in a format
that is retrievable and made available to the TAK
5. Firme mogu voditi evidenciju privrednih
aktivnosti u elektronskom obliku ukoliko vode
sve potrebne knjige, dnevnike i evidencije.
Ovakve evidencije treba da na precizan način
obračunaju postojeće prihode i rashode
poslovanja za neki poreski period. Uključujući i
sve potrebne pomoćne evidencije. Elektronske
evidencije se moraju voditi u obnovljivom obliku
4.7 Kopije pratećih dokumenata za zapise u
odgovarajućem dnevniku trebaju biti priložene
važećem dnevniku.
4.8 Osim ovoga, firma mora voditi evidenciju
robe koja se mora voditi zajedno sa drugim
evidencijama prisutne robeprimljene tokom
godine.
4.9 Knjigu zaposlenih u koju se registruju
zaposleni, ako ih ima.
4.10 Treba čuvati odgovarajuće kopije ugovora i
drugih poslovnih dopisa biznisa.
12
mbahen në një formë e cila është e rigjenerueshme
dhe është në dispozicion për ATK. Me një kërkesë
të arsyeshme të ATK, shoqëria duhet të shtypë ato
regjistrime të veçanta të mbajtura në mënyrë
elektronike që kërkohen nga ATK.
upon request. Upon a reasonable request of the
TAK, the business must print out those specific
electronically-maintained
records
that
are
requested by the TAK.
i da budu dostupne PAK-u. Uz opravdani zahtev
PAK-a , firma treba da odštampa ove posebne
evidencije vođene u elektronskoj formi koje
zahteva PAK.
6. Shoqëritë tregtare, që përdorin regjistrues fiskal
të parasë së gatshme dhe pajisje tjera elektronike
fiskale dhe lëshojnë kupon apo faturë, duhet të
mbajnë kopje të rrotullës së letrës nga printeri i
pajisjeve për një periudhë deri 6 vjeçare. Në vend
të tyre, mund të përdoret një libër elektronik, i cili
plotësohet sipas përcaktimeve teknike të
publikuara me vendim shpjegues të Drejtorit të
Përgjithshëm të ATK. Në minimum, të gjitha të
dhënat origjinale të transaksioneve duhet të jenë të
rigjenerueshme;
të
dhënat
origjinale
të
transaksioneve duhet të përfshijnë të gjitha
transaksionet nga pajisjet elektronike të
fiskalizuara; të dhënat duhet të jenë të ruajtura dhe
të pandryshueshme; të dhënat duhet të lexohen apo
të rigjenerohet në formë të lexueshme; duhet të
jenë në dispozicion për ATK me kërkesë në librin
elektronik në një mënyrë që lejon që ATK, të
lexojë dhe shkarkojë të dhënat një formë që mund
të rishikohet dhe të testohet nga ATK.
6. Businesses using fiscal cash registers and other
fiscalized electronic devices that issue a receipt or
invoice are required to retain a copy of the paper
roll from the printer of those devices for a period
of 6 years. Rather than retaining the paper rolls or
paper copies, businesses may use an electronic
journal, which meets the technical specifications as
published in a public ruling issued by the Director
General of the TAK. At a minimum, all original
transaction data must be retrievable; original
transaction data must include all transactions from
the fiscalized electronic device; data must be
secure and not corruptible; data must be in a
format that can be read or retrieved in a readable
format; and access to the electronic journal must
be made available to the TAK upon request in a
manner that allows the TAK to read and download
the data in a format that can be reviewed and tested
by the TAK.
6. Trgovniska društva koje koriste fiskalnu
registarsku kasu gotovine i druge fiskalne
elektronske uređaje, koji
izdaju kupon ili
fakturu, treba da čuvaju jednu kopiju rolne papira
iz štampača ovih uređaja u periodu od 6 godina.
Umesto njih, može se koristiti elektronski
dnevnik koji zadovoljava tehničke specifikacije
koje su objavljene u javnoj odluci o tumačenju
izdatoj od strane Generalnog Direktora PAK-a. U
najmanju ruku svi originalni podaci transakcija
trebaju biti obnovljivi, svi originalni podaci o
transakcijama treba da obuhvate sve transakcije
iz fiskalnih elektronskih uređaja; podaci moraju
biti očuvani i nepromenjeni; podaci treba da budu
u čitljivom obliku ili treba da se obnove u neki
čitljiv oblik i trebaju biti dostupni na zahtev
PAK-a u elektronskom dnevniku koji omogućava
da PAK može pročitati i odštampati u obliku koji
PAK može pregledati i testirati.
7. Shoqëritë tregtare, mund të përdorin sistem të
lëshimit dhe pranimit të faturave elektronike, i
cili plotëson kërkesat për faturim me letër,
sipas Ligjit për TVSh-në. Të dhënat e faturës
elektronike duhet të ruhen dhe mbahen në
mënyrë të tillë që i lejon biznesit të:
7. Businesses may use a system of issuing and
receiving electronic invoices, so long as those
invoices meet the requirements for paper invoicing
as established in the Law on VAT. Electronic
invoice data must be stored and retained in such a
way that allows the business to:
7.1. keep all original invoice data
7. Trgovinske firme mogu koristiti sistem
izdavanja i primanja elektronskih faktura, sve
dok ove fakture ispunjavaju zahteve za
fakturisanje na papiru, kao što je određeno u
Zakonu o PDV-u. Podaci iz elektronske fakture
se moraju čuvati i voditi na način koji
omogućava biznisu da:
7.1 zadrži sve originalne podatke iz fakture
7.2. prevent data from being corrupted or lost
7.2 da spreči gubljenje ili oštećenje podataka
7.1. mbajë të gjitha të dhënat origjinale të
faturës;
7.2. parandalojë që të dhënat të prishen ose të
humben;
7.3. ti-prodhojë faturat origjinale dhe porositë
7.3. reproduce original invoices and associated 7.3 ponovo izda originalne fakture i prateće
13
shoqëruese në çdo kohë në një formë të
lexueshme, veçanërisht me kërkesë të ATK;
7.4. gjejë detajet e çdo fature menjëherë dhe
lehtësisht;
7.5. mbajë çdo porosi elektronike e dërguar
apo pranuar në lidhje me faturat elektronike
dhe t’i referojë ato në faturën e aplikueshme.
messages at any time in a readable format,
particularly upon request of the TAK
7.4. find details of any invoice quickly and
easily
7.5. retain any electronic messages sent or
received in respect of electronic invoices and
reference them to the applicable invoice.
poruke u bilo kom momentu u čitljivom obliku,
posebno na zahtev Poreske administracije
7.4 nađe detalje svih faktura, brzo i lako
8. Nëse një shoqëri tregtare ka veprimtari në më
shumë se një vend, secili vend (degë) do të mbajë
regjistrime për transaksionet e veta për të treguar
mallrat e pranuara (dokumentet e blerjes apo
dokumentet e transferimit, etj.). Secila degë, duhet
të identifikohet në faturat e leshura. Së paku një
here në muaj, dega duhet të transferojë të dhënat
në selinë qendrore, ashtu që të gjitha transaksionet
e degës të mund të mblidhen në një sistem
kontabiliteti për përgatitjen e deklaratave tatimore
dhe regjistrimeve financiare të konsoliduara.
Regjistrimet e mbledhura duhet të identifikojnë
hyrjet në secilën degë, veç e veç. Përveç
regjistrimeve të mbajtura në degët të ndryshme,
regjistrimet duhet të mbahen në depot apo qendrat
e shpërndarjes për të treguar mallrat e marra në
depo apo qendër të shpërndarjes dhe të transferuara
në degët e biznesit. Lëshimi i centralizuar i
faturave për të gjitha degët është i lejueshëm për aq
sa dega, së cilës transaksionet i përkasin,
identifikohen lehtë në faturën e lëshuar nga vendi
qendror dhe regjistrimet e nevojshme që lidhen me
transaksionet janë mbajtur në degë. Nëse një
biznes me degë të shumëfishta dëshiron të
centralizojë të gjitha aktivitet e mbajtjes së librave
dhe mbajtjes së shënimeve në mënyrën që nuk
është në përputhje me dispozitat e këtij nënparagrafi, shoqëria, duhet të kërkojë një Vendim
Shpjegues Individual nga ATK për të autorizuar
shmangien nga këto dispozita.
8. If a business has operations at more than one
location, each location (branch) shall maintain
records of their transactions to indicate goods
received (purchase documents or transfer
documents from another location) at the branch
and sold or transferred from the branch (sales
invoices, transfer documents, etc.). Each branch
must be identified on the invoices it issues. At
least monthly, the branch must transfer data to the
headquarters of the business so that all branch
transactions can be consolidated into one
accounting system for preparation of tax
declarations and consolidated financial records.
Consolidated records must identify the inputs of
each individual branch. In addition to records
maintained at the various branches, records must
be maintained at warehouses or distribution centers
to show goods received at the warehouse or
distribution center and transferred to the branches
of the business. Centralized issuance of invoices
for all branches is permissible so long as the
branch to which the transaction belongs is readily
identified on the invoice issued from the central
location, and necessary records related to the
transaction are maintained at the branch. If a
business with multiple branches wishes to
centralize all bookkeeping and recordkeeping
activities in a manner not in accordance with the
provisions of this sub-paragraph, the business must
request an individual ruling from the TAK for
authorization to deviate from these provisions.
8. Ako neka trgovinska društva posluje na više
mesta, svako mesto (ogranak) će voditi
evidencije svojih transakcija kako bi prikazalo
primljenu robu (dokumenti nabavke ili
dokumenti prenosa, idr.). Svaki ogranak se mora
identifikovati u izdatim fakturama. Najmanje
jednom mesečno, ogranak treba da prenese
podatke u glavno sedište firme, tako da se sve
transakcije ogranka mogu ujediniti u isti
računovodstveni sistem za pripremanje poreskih
prijava i zajedničkih finansijskih evidencija.
Konsolidovane evidencije treba da prikažu
prihode svakog ogranka posebno. Osim
evidencija vođenih u različitim ograncima,
evidencije se moraju voditi i u magacinima ili
distributivnim centrima kako bi se prikazala roba
koja je uzeta iz magacina ili distributivnih centara
i preneta u ogranke firme. Centralno izdavanje
faktura za sve ogranke je dozvoljeno sve dok je
ogranak
kome
pripadaju
fakture
lako
prepoznatljiv u fakturi izdatoj u sedištu firme i
dok se potrebne evidencije u vezi sa
transakcijama vode i u ograncima firme. Ako
neka firma sa više ogranaka želi da centralizuje
sve aktivnosti vođenja knjiga i čuvanja podataka
na način koji nije u skadu sa odredbama ovog
pod-stava, firma treba da zatraži od PAK-a
Individualnu Objašnjavajuču Odluku kako bi se
izbeglo odstupanje od ovih odredbi.
7.5 sačuva sve elektronske poruke koje su poslate
ili primljene u vezi sa elektronskim fakturama i
uputiti ih na važeću fakturu.
14
9. Të gjithë librat dhe regjistrimet e kërkuara të
përshkruara në paragrafët 1 deri 7, të këtij neni,
duhet të mbahen për një periudhë deri 6 (gjashtë)
vjeçare. Regjistrimet që lidhen me pasuritë që janë
të zhvlerësueshme gjatë një periudhe prej më
shumë se gjashtë vjet, duhet të mbahen për
jetëgjatësinë e zhvlerësueshme të pasurive, plus një
vit shtesë. Regjistrimet e lidhura me pasuritë që
kërkojnë përcaktimin e bazës për trajtimin e
fitimeve kapitale apo përcaktimin e fitimit më
shitjen e tyre duhet të mbahen deri sa pasuritë e
tilla të jenë shitur apo ekspozuar me plus 6 vite
shtesë. Librat dhe regjistrimet duhet të mbahen në
një mënyrë të renditur që ndihmon përpilimin e
tyre në raportet përmbledhëse si dhe të ndihmojnë
rishikimin dhe ekzaminimin nga ATK.
9. All required books and records described in
paragraphs 1 through 7 of this Section must be
retained by the business for a period of six (6)
years.
Records related to assets that are
depreciable over a period of more than six years
must be retained for the depreciable life of the
asset, plus an additional year. Records related to
assets that require the determination of basis for
capital gains treatment or determination of gain
upon their sale must be retained until such assets
are sold or disposed of plus an additional 6 years.
Books and records must be maintained in an
orderly manner that facilitates their compilation
into summary reports as well as facilitating review
and examination by the TAK.
9. Sve potrebne knjige i evidencije opisane u
stavovima 1 do 7 ovog člana se moraju od strane
firme čuvati tokom perioda od 6 ( šest) godina.
Evidencije u vezi sa imovinom koja je
amortizujuća tokom perioda dužeg od 6 godina se
moraju voditi u vezi sa amortizujućim vekom
trajanja imovine, plus jedna dodatna godina.
Evidencije u vezi sa imovinom za koju se zahteva
određivanje osnove za tretman kapitalnih
dobitaka ili određivanje prihoda od njihove
prodaje, se trebaju voditi do njihove prodaje ili
dok su izložene i još 6 dodatnih godina. Knjige i
evidencije se trebaju voditi na pregledan način
koji pomaže njihovo kompletiranje u zbirnim
izveštajima i da pomogne pri njihovom pregledu i
kontroli od strane PAK-a.
10. Kërkesat shtesë të veçanta për aktivitetet që 10. Special additional requirements for activities 10. Posebni dodatni zahtevi za aktivnosti
snabdevača derivatima:
related to suppliers of fuel:
lidhen me furnizuesit e karburanteve:
10.1.Përveç kërkesave tjera të mbajtjes së
regjistrimeve të vendosura në këtë nen,
furnizuesit e shitjes me pakicë të
prodhimeve të naftës, që llogariten me
matës (njehsor) në kohën e shpërndarjes me
pompë do të regjistrojnë leximet në matës
për secilën pompë të instaluar në secilin
objekt të biznesit në fillim të secilës ditë.
Shitësit e tillë me pakicë duhet gjithashtu të
mbajnë regjistrime për blerjet e prodhimeve
të naftës të cilat do të përfshijnë sasinë e
prodhimeve të blera dhe çmimin për njësi të
paguar për secilën blerje.
10.2.Përveç kërkesave tjera të mbajtjes së
regjistrimeve të vendosura në këtë nen,
furnizuesit me shumicë, dhe importuesit, e
prodhimeve të naftës duhet të mbajnë
regjistrime të ndara për secilin klient të cilit
10.1. In addition to other record-keeping
requirements established by this Section, retail
dealers in fuel products which are measured by
meter at the time of delivery by pump shall
record meter readings for each pump installed
on each business premise at the beginning of
each day. Such retailers must also maintain
records of purchases of petrol products which
will include the volume of products purchased
and the price per unit paid for such purchases.
10.1. Osim ostalih zahteva za vođenje evidencija
datih u ovom Članu, snabdevači prodaje na malo
naftnih derivata koji se mere meračem (brojilom)
u vreme distribucije pumpom zabeležiće podatke
sa brojača za svaku postavljenu pumpu u svakom
poslovnom objektu na početku svakog dana. Ovi
prodavci na malo takođe treba takođe da vode
evidencije o kupovini naftnih derivata koje će
obuhvatiti zapreminu kupljenih derivata i cenu za
plaćenu jedinicu za svaku kupovinu.
10.2. In addition to other record-keeping
requirements established by this Section,
wholesale suppliers, and importers, of petrol
products must maintain separate records for
each customer to whom a sale or supply of fuel
10.2. Osim ostalih zahteva vođenja evidencija
datih u ovom Članu, snabdevači na veliko i
uvoznici naftnih derivata treba da vode posebne
evidencije za svakog klijenta kome je izvršena
prodaja ili snabdevanje. Evidencije treba da
15
is made. Records must include the volume of sadrže zapreminu dostavljenih proizvoda i cenu
products supplied and the unit price charged po jedinici koja se naplaćuje za svaki dostavljeni
proizvod.
for each product supplied.
i është bërë shitja apo furnizimi.
Regjistrimet duhet të përfshijnë sasinë e
prodhimeve të furnizuara dhe çmimin në
njësi të ngarkuar për secilin prodhim të
furnizuar.
11. Kërkesat shtesë të veçanta për aktivitetet që
lidhen me kontratat afatgjata, përveç kërkesave
tjera të mbajtjes së regjistrimeve të vendosura në
këtë nen, shoqëritë e angazhuara në kontrata
afatgjata, sikurse janë projektet ndërtimore apo
instaluese që zgjasin 12 muaj të njëpasnjëshëm apo
më shumë, duhet të mbajnë kontabilitet të veçantë
për secilin projekt. Nëse ka kontrata të shumta në
projekt, duhet të ketë kontabilitet të ndarë për
secilën kontratë brenda projektit. Për secilën
kontratë, duhet të ekzistojë një kontabilitet i ndarë
për të gjitha shpenzimet dhe hyrjet (pagesat
paradhënie, pagesat të kuotave, etj.)
11. Special additional requirements for activities
related to long-term contracts: in addition to other
record-keeping requirements established in this
Section, companies engaged in long-term
contracts, such as construction or installation
projects lasting 12 successive months or more,
must maintain a separate accounting for each
project. If multiple contracts exist within the
project, there must be separate accounting for each
contract within the project. For each contract,
there must be a separate accounting for all
expenses and inflows (advance payments, fees,
etc.).
11. Dodatni posebni zahtevi za aktivnosti u vezi
sa dugoročnim ugovorima pored ostalih zahteva
vođenja evidencija datih u ovom članu,
kompanije angažovane u dugoročnim ugovorima,
kao što su projekti izgradnje ili instalacija koji
traju 12 uzastopnih meseci ili duže, treba da vode
posebno knjigovodstvo za svaki projekt. Ukoliko
postoji više ugovora na projektu treba se voditi
zasebno knjigovodstvo za svaki ugovor unutar
projekta. Za svaki ugovor, treba da postoji
odvojeno knjigovodstvo za sve troškove i prilive
(plaćanje akontacije, plaćanje kvota, itd.).
Neni 8
Regjistrimi i Mallit
Section 8
Registration of goods
Član 8
Popis robe
1. Paragrafi 4 i Nenit 12 të Ligjit, përcakton se çdo
tatimpagues pa marrë parasysh qarkullimin vjetor,
përveç mbajtjes së librave dhe regjistrave të
parapara me ligj, kërkohet të kryejë regjistrim të
mallrave në stoqe në fund të vitit kalendarik.
Regjistrimi i tillë, duhet të përfundohet më, apo
para, 10 Janarit të vitit vijues dhe të jetë në
dispozicion për inspektim me kërkesën e ATK.
Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë
treguesit vijues :
1.1. emërtimin e mallit;
1.2. njësinë matëse,
1.3. çmimin dhe
1.4. vlerën.
1. Paragraph 4 of Article 12 of The Law specifies
that any taxpayer regardless of annual turnover, in
addition to maintaining books and registers as
provided by law, is required to conduct an
inventory (registration) of goods in stock as of the
end of the calendar year. Such registration must be
completed on, or before, 10 January of the
following year, and available for inspection upon
request of the TAK. The record of registration of
goods shall include the following indicators:
1.1. name of goods;
1.2. unit of measurement;
1.3. price, and
1.4. value.
1. Stav 4 Člana 12 Zakona precizira da svaki
poreski obveznik bez obzira na godišnji promet,
pored vođenja knjiga i evidencija predviđenih
Zakonom, treba da obavi popis robe na zalihama
na kraju kalendarske godine. Ovakva evidencija
se mora završiti 10.-og
januara ili ranije
nastupajuće godine, i biti dostupan za uvid na
zahtevPAK-a. Podaci popisa robe obuhvataju
sledeće pokazatelje:
1.1 naziv robe,
1.2 jedinicu mere,
1.3 cenu i
1.4 vrednost.
2. Regjistrimi i mallrave duhet te mbahet me 2. Registration of goods should be maintained at 2. Popis robe se treba obaviti po ceni koštanja
the cost price.
çmimin e kostos
16
2.1. Cena koštanja kupljene robe obuhvata:
2.1. Çmimi i kostos për mallrat e blera
përfshinë:
2.1.1. çmimin e blerjes;
2.1.2. transportimin dhe trajtimin e
mallrave deri sa të sillen në
vendin aktual në kushtet e tyre
të fundit;
2.1.3. pagesa doganore nga importi
dhe tatimet tjera të cilat nuk
janë të rimbursueshme;
2.1.4. shpenzime tjera që i atribuohen
drejtpërdrejtë
prodhimeve,
materiale dhe shërbimeve të
gatshme;
2.1.5. zbritjet tregtare, uljet dhe pika
tjera të ngjashme janë të
zbritshme
me
qëllim
të
përcaktimit të kostos së blerjes.
2.1. The cost price for goods purchased
includes
2.1.1 purchase price
2.1.2 transport and treatment of goods
while bringing them to the present
location in their current condition
2.2. Çmimi i kostos për mallrat e prodhuara
apo përpunuara, përfshin :
2.2.1. koston e lëndës së parë;
2.2.2. shpenzimet
e
lidhura
drejtpërdrejtë me njësitë e
prodhimit, të tilla si shpenzimet
e fuqisë punëtore;
2.2.3. përndarja
sistematike
e
shpenzimeve fikse indirekte dhe
shpenzimet e ndryshueshme
indirekte për prodhimin që del
gjatë shndërrimit të materialit në
prodhime të gatshme;
2.2.4. shpenzime të tjera që mund t’i
shtohen kostos.
2.2. The cost price for goods manufactured or
converted includes
2.2.1 costs of raw materials
2.2.2 costs directly related to production
units, such as manpower costs
2.2. Cena koštanja proizvedenih ili prerađenih
roba uključuje:
2.2.1 cenu koštanja osnovne sirovine
2.2.2 troškove u direktnoj vezi sa proizvodnim
jedinicama, kao što su troškovi radne snage
2.2.3 systematic allocation of indirect
fixed costs and indirect variable costs
of
production
arising
during
conversion of material into readymade products
2.2.3 sistematsko raspoređivanje indirektnih
fiksnih
troškova
i
indirektni
troškovi
proizvodnje koji nastupe tokom prerade
materijala u gotove proizvode
3. Tatimpaguesit, që ushtrojnë veprimtari tregtare,
shitje me shumicë apo shitje me pakicë, duhet t’i
regjistrojnë mallrat e tyre në stoqe. Mallrat e tilla
duhet të regjistrohen në një libër apo ditar,
3. Taxpayers, who exercise commercial,
wholesale, or retail trade activities, must register
their goods in stock to be supplied for resale in
their existing condition. Such goods must be
2.1.1 nabavnu cenu
2.1.2 transport i tretman robe do njenog
konačnog odredišta
2.1.3 customs fees from import and other 2.1.3 plaćanje uvoznih carina i drugih poreza koji
taxes which are not refundable
nisu nadoknadivi
2.1.4 other costs attributed directly by 2.1.4 ostale troškove koji se direktno pripisuju
obtaining
ready-made
products, gotovim proizvodima, materijalima i uslugama
materials and serviles
2.1.5 trade reductions, discounts and 2.1.5 trgovački odbici, popusti i druge slične
similar items are deducted in order to stavke su umanjujuće u svrhu određivanja
determine the purchase costs.
koštanja nabavke.
2.2.4 other costs that can be added to 2.2.4 ostale troškove koji se mogu dodati ceni
costs
koštanja.
3. Poreski obveznici koji obavljaju komercijalne
aktivnosti, veleprodaju ili maloprodaju, moraju
obaviti popis svoje robe na zalihama koja se
isporučuje za ponovnu prodaju u njihovim
17
zakonisht me titullin. “Mallrat në Stoqe deri më 31
Dhjetor (viti)”. Librat tjerë mund të mbahen për të
regjistruar llojet e ndryshme të mallrave të
përfshirë në një stok te përgjithshëm.
4. Tatimpaguesit të cilët ushtrojnë aktivitete
prodhimi zakonisht kanë tri lloje të stoqeve:
4.1. Lënda e parë – mallrat e blera të cilat do të
hyjnë në prodhim dhe do të shndërrohen në
prodhime finale;
4.2. Procesi i punës – ato mallra të cilat janë në
proces të prodhimit dhe përpunimit për
prodhim përfundimtar;
4.3. Prodhimet përfundimtare – prodhime të
përfunduara të cilat nuk janë vënë për
shitje.
5. Pronësia e mallrave duhet të regjistrohet në
regjistrin e stokut. Mallrat do të përfshihen në
stoqet e blerësit dhe të përjashtohen nga stoqet e
shitësit, kur e drejta pronësore kalon nga shitësi te
blerësi. Rastet përjashtimore janë :
5.1. Mallrat gjatë transportimit nga shitësi tek
blerësi, duke iu nënshtruar ligjeve dhe
doganave vendore, duhet të përfshihen në
stoqet e entitetit financiar përgjegjës për
shpenzimet e transportit. Në transportimin
rrugorë,
termi
“FOB”
përdoret
ndërkombëtarisht për të shënuar kur kalon e
drejta pronësore. Për shembull, termi “FOB
destinimi” në faturën e shitësit shënon që
blerësi siguron pronësinë e mallrave kur ato
arrijnë. Kështu, cilatdo mallra gjatë
transportimit në datën e pasqyrës së bilancit do
të duhej të përfshihen në stoqet e shitësit, e
kundërta ndodhë nëse fatura shënon “FOB në
momentin e ngarkimit”.
postojećim uslovima. Takva roba mora biti
registrovana u knjizi ili dnevniku, obično sa
naslovom „Roba na zalihama 31. decembra
(godina)“. Ostale knjige se mogu voditi za
registraciju različitih vrsta roba koja je uključena
u ukupne zalihe.
4. Taxpayers who exercise production activities 4. Poreski obveznici koji se bave proizvodnjom
obično imaju tri vrste zaliha:
usually have three types of stocks:
4.1 Raw material - the purchased goods 4.1 Sirovina – kupljena roba koja će ući u proces
which shall enter into production and proizvodnje i preraditi se u gotov proizvod
be transformed into final products
4.2 Work process– those goods which are 4.2 Proces rada – roba koja se nalazi u procesu
in the process of production and proizvodnje i prerađuje se u gotov proizvod
transformation into final products.
4.3 Final products - the finished products 4.3 Gotovi proizvodi – gotovi proizvodi koji nisu
which still are not placed for sale.
stavljeni u prodaju.
registered in a book or journal, usually with the
title, “Goods in Stock as of 31 December (year)”.
Additional books can be kept to record various
types of goods included in the total stock.
5. Ownership of goods to be registered in the
registration of stocks. In general, goods should be
included in buyer’s stocks, and are excluded from
the seller’s stocks, when the legal right is
transferred from the seller to the buyer. However,
there can arise several complicating issues, such
as:
5.1. Goods during transportation from seller
to buyer, subject to local laws and customs,
should be included in stocks of the financial
entity responsible for transportation costs. In
road transport, the term “FOB” is used
internationally to indicate the passing of the
legal rights. For example, the term “FOB
destination” in the seller’s invoice indicates
that the buyer ensures ownership of goods
when they arrive. Thus, any goods during
transportation on the date of balance sheet,
should be included in the seller’s stocks, the
opposite occurs when in the invoice denotes
“FOB when loading”.
5. Vlasništvo nad robom koja će se registrovati
određuje robu koja će se uključiti u registraciju
zaliha. U principu, roba treba da bude uključena
u zalihe kupca i isključiti se iz zaliha prodavca,
kada zakonsko pravo pređe sa prodavca na
kupca.
Međutim,
mogu
proizaći
neka
kopmlikovana pitanja, kao što su:
5.1. Roba u toku transporta od prodavca do
kupca, u skladu sa lokalnim zakonima i carinama,
treba biti uključena u zalihe finansijskog lica koji
je odgovoran za troškove prevoza. U drumskom
saobraćaju,
termin
„FOB“
se
koristi
međunarodno kako bi se označilo kada se prenosi
zakonsko pravo. Na primer, termin „FOB
odredište“ u fakturi prodavca označava da kupac
ostvaruje vlasništvo nad robom onda kada ona
stigne. Dakle, bilo koja roba koja se transportuje
na dan prikazivanja bilansa treba biti uključena u
zalihe prodavca, suprotno se dešava kada je
faktura označena „FOB u trenutku utovara“.
18
5.2. Shitja në konsignacion është metodë e
marketingut, e cila përdoret shumë shpesh.
Pronari (dorëzuesi i mallit) dërgon mallin “në
konsignacion” një agjenti (pranuesit të mallit) i
cili do të kujdeset për mallin dhe do të tentoj ta
shesë. Të drejtat pronësore nuk kalojnë nga
dorëzuesi i mallit në pranuesin e mallit kështu
që malli në konsignacion mbetet në pasqyrën e
bilancit të dorëzuesit, derisa të shitet. Kur
pranuesi i mallit e shet mallin e drejta
pronësore kalon në blerësin. Pranuesi i mallit e
informon dorëzuesin (pronarin) lidhur me
shitjen dhe ia dërgon kundërvlerën e shitjes nga
e cila zbret shumën e komisionit për pranuesin.
Mallrat në konsignacion duhet të regjistrohen
në stokun e mallrave të dorëzuesit deri në
kohën kur ato vërtet të jenë shitur. Në të njëjtën
kohë, sidoqoftë, pranuesi duhet që gjithashtu të
regjistrojë mallrat që janë pranuar për shitje në
konsignacion, duke shënuar se ato janë mallra
në konsignacion duke përmbajtur emrin,
adresën dhe informatat identifikuese të
pranuesit.
5.3. Mallrat e shitura një blerësi, nuk janë për
t’u përfshirë në regjistrimin vjetor të stokut
edhe kur mallra të tilla mund të kthehen me
garanci, apo të drejtë për t’i kthyer, nëse
mallrat nuk e arrijnë pëlqimin e tatimpaguesit.
Nëse mallrat e tilla kthehen, regjistrimi i stokut
duhet të rregullohet në përputhje me shënimin
se janë kthyer dhe datën e kthimit.
6. Barazimi i stoqeve
Me qëllim të barazimit të inventarit fizik me
regjistrat kontabël të stoqeve, është e
domosdoshme të merren parasysh zërat të cilat
duhet të përfshihen në numërimin e stoqeve edhe
pse ata artikuj nuk ndodhen fizikisht me mallrat që
5.2. Consignment sale is a method of
marketing which is used very often. The
owner (consignor) delivers the consignment
goods to an agent (consignee) who takes care
for the goods and tries to sell them. The legal
rights are not conveyed from consignor to
consignee so that the consignment goods
remain on the balance sheet until sold. When
the consignee has sold the goods, the legal
rights are conveyed to the purchaser. Goods
on consignment must be registered in the
stock of goods of the consignor until such
time as they are actually sold. At the same
time, however, the consignee must also
register the goods that have been received for
consignment sale, noting that they are goods
on consignment including the name, address,
and identifying information of the consignee.
5.2. Konsignaciona prodaja je markentiška
metoda koja se koristi vrlo često. Vlasnik,
(davaoc robe) šalje robu „na konsignaciju“
nekom zastupniku (primaocu robe) koji će se
brinuti o robi i truditi se da je proda. Zakonska
prava ne prelaze sa davaoca robe na primaoca
robe, tako da roba na konsignaciji ostaje u
bilansu stanja dok se ne proda. Kada primaoc
robe proda robu zakonsko pravo prelazi na
kupca. Primaoc robe obaveštava davaoca
(vlasnika) u vezi sa prodajom i šalje mu
protivvrednost prodaje od koje odbija iznos
provizije primaoca. Roba na konsignaciji mora
biti registrovana u zalihama robe davaoca do
trenutka kada je zaista prodata. Istovremeno, u
svakom slučaju, primaoc treba da registruje robu
koju je dobio za konsignacionu prodaju,
naznačavajući da je ova roba na konsignaciji i
ime, adresu i identifikacione informacije
primaoca.
5.3. Goods sold to a buyer are not includable
in the annual registration of stock, even
though such goods may be returned under
warranty or right of return if the goods do not
meet the purchaser’s satisfaction. If such
goods are returned, the registration of stock
must be adjusted accordingly with a notation
that they were returned and the date of return.
6. Stock Balancing
In order to balance the physical inventory with
accounting registers of stocks, it is necessary to
take into consideration the items which should be
included in stock inventory even though those
items are not physically located with the goods that
5.3. Roba prodata nekom kupcu ne treba da bude
uključena u godišnji popis zaliha, čak iako se
ova roba može vratiti uz garanciju ili pravo na
vraćanje, ukoliko roba ne postigne saglasnost
poreskog obveznika. Ukoliko se takva roba vrati,
popis robe se treba urediti u skladu sa oznakom
da je vraćena i dan kada je vraćena.
6. Usklađivanje zaliha
Radi usklađivanja fizičkog inventara sa
knjigovodstvenim evidencijama zaliha, potrebno
je uzeti u obzir artikle koji bi trebalo da budu
obuhvaćeni prilikom brojanja zaliha, iako se ovi
artikli ne nalaze fizički zajedno sa robom koja se
19
numërohen.
are being inventoried.
broji.
Lista e barazimit të stoqeve, si më poshtë, paraqet
situatat që janë marrë parasysh gjatë barazimit të
stoqeve, ndihmon procesin e barazimit, dhe asiston
në kalkulimin e bilancit të besueshëm të stoqeve.
A working list of stock balance, as shown below,
represents situations which are considered during
stock balance, helps in the process of balance, and
assist in calculating the reliable stock balance.
List usklađivanja zaliha, kao ova u nastavku,
prikazuje situacije koje se uzimaju u obzir tokom
poravnjanja zaliha, pomaže proces usklađivanja i
pomaže prilikom obračuna pouzdanog bilansa
zaliha.
Artikli koji treba smatrati zalihama
Zërat
të
cilët
duhet
konsiderohen në stoqe
Përshkrimi
Shuma
Të gjitha stoqet fizike kur bëhet
numërimi fizik
+ mallrat e blera të cilat janë në
transit bashkë me të drejtën e cila
përcillet
në
pronarin
prej
momentit të transportit
Malli i shitur i cili është
numëruar me stoqet fizike
+ malli i shitur i cili është në
transit bashkë me të drejtën e cila
përcillet në pronarin kur të
pranohet nga pronari
+ Malli në konsignacion në
lokacione tjera i cili është ende në
pronësi të kompanisë e cila është
duke bërë numërimin e stoqeve
- Malli i përfshirë në stoqe fizike
të cilat i takojnë kompanisë tjetër
por mbahen në konsignacion
Stoqet e gjithmbarshme
Bilanci i stoqeve në baze te
librave
Korrigjimet e stoqeve në baze te
librave
të
Items that should be considered in stocks
Description
Amount
All physical stocks when physical
inventory is made
+ purchased goods which are in
transit along with the right which is
conveyed to the owner from the
moment of transport
Sold goods inventoried with
physical stocks
+ sold goods which is in transition
along with the right which shall be
conveyed to the owner when it is
received by the owner
+ Consignment goods in other
locations which are still in ownership
of the company which is inventorying
the stocks
- the goods included in physical
stocks which belong to the other
company but held on consignment
Total stocks
Balance of stocks based on books
Corrections of stocks based on books
Opis
Sve fizičke zalihe tokom fizičkog
brojanja
Iznos
+ kupljena roba koja je u
transportu zajedno sa pravom
koje prelazi na vlasnika od
trenutka transporta
- Prodata roba koja je ubrojana u
fizičke zalihe
+ prodata roba koja je u
transportu zajedno sa pravom
koje prelazi na vlasnika onda
kada se primi od strane vlasnika
+ Roba na konsignaciji na
drugim mestima i koja je još
uvek u vlasništvu kompanije koja
obavlja brojanje zaliha
- Roba uključena u fizičke zalihe
koje pripadaju drugoj kompaniji,
ali se drži na konsignaciji
Ukupne zalihe
Bilans zaliha na osnovu knjiga
Ispravke zaliha na osnovu knjiga
20
Shembull i listës së barazimit të stoqeve
Zërat
të
cilët
duhet
konsiderohen në stoqe
Përshkrimi
Të gjitha stoqet fizike kur bëhet
numërimi fizik
+ mallrat e blera të cilat janë në
transit bashkë me të drejtën e cila
përcillet në pronarin prej
momentit të transportit
Malli i shitur i cili është
numëruar me stoqet fizike
+ malli i shitur i cili është në
transit bashkë me të drejtën e cila
përcillet në pronarin kur të
pranohet nga pronari
+ Malli në konsignacion në
lokacione tjera i cili është ende në
pronësi të kompanisë e cila është
duke bërë numërimin e stoqeve
- Malli i përfshirë në stoqe fizike
të cilat i takojnë kompanisë tjetër
por mbahen në konsignacion
Stoqet e gjithëmbarshme
Bilanci i stoqeve në baze te
librave
Korrigjimet e stoqeve në baze te
librave
Example of the working list of stock balance
Items that should be considered in stocks
të
Shuma
250,000
5,000
30,000
275,000
279,000
(4,000)
Description
All physical stocks when physical
inventory is made
+ purchased goods which are in
transit along with the right which is
conveyed to the owner from the
moment of transport
Sold goods inventoried with
physical stocks
+ sold goods which are transit along
with the right which shall be
conveyed to the owner when it is
received by the owner
+ Consignment Goods in other
locations which are still in
ownership of the company which is
inventorying the stocks
- the goods included in physical
stocks which belong to the other
company but are held on
consignment
Total stocks
Balance of stocks based on books
Corrections of stocks based on
books
Amount
250,000
5,000
30,000
275,000
279,000
(4,000)
Primer liste usklađivanja zaliha
Artikli koji se moraju smatrati zalihama
Opis
Sve fizičke zalihe tokom
fizičkog brojanja
+ kupljena roba koja je u
transportu zajedno sa pravom
koje prelazi na vlasnika od
trenutka transporta
Prodata roba koja je
ubrojana u fizičke zalihe
+ prodata roba koja je u
transportu zajedno sa pravom
koje prelazi na vlasnika onda
kada se primi od strane
vlasnika
+ Roba na konsignaciji na
drugim mestima i koja je još
uvek u vlasništvu kompanije
koja obavlja brojanje zaliha
- Roba uključena u fizičke
zalihe koje pripadaju drugoj
kompaniji, ali se drži na
konsignaciji
Ukupne zalihe
Bilans zaliha na osnovu knjiga
Ispravke zaliha na osnovu
knjiga
Iznos
250,000
5,000
30,000
275,000
279,000
4,000
Neni 9
Origjina e Mallit
Section 9
Origin of Goods
Član 9
Poreklo robe
1. Paragrafi 5, i Nenit 12 të Ligjit, parashikon që
mallrat në zotërim të një tatimpaguesi të jenë të
dokumentuara mbi origjinën. Kjo nënkupton se një
tatimpagues duhet të jetë në gjendje të ofrojë
1. Paragraph 5 of Article 12 of The Law provides
that goods in possession of a taxpayer be
documented as to origin. This means that a
taxpayer must be able to provide supporting
1. Stav 5 Člana 12 Zakona predviđa da roba u
vlasništvu nekog poreskog obveznika mora imati
dokument o poreklu. Ovo znači da poreski
obveznik treba da bude u stanju da pruži prateću
21
dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton
prejardhjen e mallit si në vendndodhjen, apo
vendndodhjet e tatimpaguesit, ashtu edhe për
mallrat në qarkullim (jashtë vendndodhjes/eve) së
tatimpaguesit). Tatimpaguesit, duhet të jenë në
gjendje të dokumentojë të gjitha mallrat nga koha e
pranimit (qoftë përmes importimit, blerjes, apo
shkëmbimit apo mënyrave tjera) deri sa ato të jenë
shitur apo ndryshe të jenë sistemuar, përfshirë
dokumentacionin e shitjes apo sistemim tjetër. Në
dokumentacionin e mundshëm që duhet të mbahet
janë të përfshira:
documentation which justifies the origin of both
the goods at the location, or locations, of the
taxpayer and goods of the taxpayer in circulation
(outside the location(s) of the taxpayer).
Taxpayers must be able to document all goods
from the time of receipt (whether by way of
import, purchase, or exchange or other means)
until they have been sold or otherwise disposed,
including the documentation of the sale or other
disposition.
Included in the possible
documentation that must be retained are:
dokumentaciju koja obrazlaže poreklo robe, kako
u sedištu ili sedištima poreskog obveznika i robe
koja se nalazi u prometu (izvan sedišta poreskog
obvezinika). Poreski obveznici treba da budu u
stanju da dokumentuju svu robu, od momenta
primanja (putem uvoza, kupovine, razmene ili na
drugi
način)
do
njihove
prodaje
ili
sistematizacije, uključujući i dokumentaciju
prodaje ili drugu sistematizaciju. Moguća
dokumentacija koja se mora čuvati, obuhvata:
1.1.
Dokumentacioni
Doganor
–
Dokumenti Unik Doganor (ne vijim DUD)
– Dokumentacioni doganor përfshinë të
gjitha dokumentet që kërkohen nga ShDK,
për importimin e mallrave në Kosovë.
Dokument kyç për qëllime të ATK, është
DUD, i cili është evidencë e pranueshme se
mallrat kanë kaluar përmes kufirit dhe i
kanë kaluar procedurat e doganave. DUD,
mund të jetë në emrin e një personi ndryshe
nga blerësi i artikullit të importuar; DUD,
mund të jetë në emër të personit, i cili ka
blerë dhe ka importuar mallrat; DUD,
mund të jetë në emër të pranuesit e
mallrave të importuara; DUD mund të jetë
në emër të personit për të cilin mallrat
përfundimisht i janë destinuar. Si rrjedhim,
DUD, mund të përdoret si evidencë se
mallrat janë importuar, por, në vetvete nuk
është evidencë e pronësisë së mallrave të
importuar. Sipas legjislacionit të ShD,
destinacioni dhe itinerari i mallrave të
importuara duhet të shënohen në DUD dhe
pa ato informata, apo dokumentacion tjetër
shoqërues lidhur me pronësinë (të tilla si
një faturë), nuk është i pranueshëm si provë
1.1. Customs Documentation - Single
Administrative
Document
(hereinafter
SAD)– Customs documentation includes all
documents required by the Customs Service
of Kosovo for the importation of goods into
Kosovo. A key document for TAK purposes
SAD which is acceptable evidence that the
goods have passed through the border and
have undergone customs procedures. The
SAD can be in the name of a person different
than the purchaser of the imported item. The
SAD may be in the name of the person who
purchased and is importing the goods; the
SAD may be in the name of a consignee of
the imported goods; the SAD may be in the
name of the person for whom the goods are
ultimately destined. Therefore, the SAD can
be used as evidence that the goods have been
imported, but, by itself, it is not evidence of
ownership of the goods imported. According
to Customs legislation, the destination and
itinerary of goods imported must be noted in
the SAD and a SAD without that
information,
or
other
accompanying
documentation regarding ownership (such as
an invoice) is not acceptable as conclusive
1.1. Carinska dokumentacija – Jedinstveni
carinski dokument. Carinska dokumentacija
obuhvata sva dokumenta koja zahteva Carinska
služba Kosova za uvoz robe na Kosovo. Ključni
dokument za potrebe Poreske administracije je
Jedinstveni carinski dokument (JCD) koji je
prihvatljiv dokaz da je roba prešla granicu i
prošla carinske postupke. JCD može biti
naslovljen na lice koje nije kupac uvezene robe;
JCD može biti naslovljen na ime lica koje je
kupilo i uvezlo robu; JCD može biti oslovljen na
ime primaoca uvežene robe; JCD može biti
oslovljen na ime lica kome je roba konačno
destinovana. Ovako, JCD se može koristiti kao
dokaz o tome da je roba uvežena, ali sama po
sebi nije dokaz o vlasništvu nad uveženom
robom. Prema carinskom zakonodavstvu,
odredište i maršruta uvezene robe moraju biti
naznačene u JCD i JCD bez ovih podataka ili
druge prateće dokumentacije u vezi sa
vlasništvom (kao faktura) nije prihvatljiv kao
konačan dokaz o poreklu ili vlasništvu uvežene
robe. Ukoliko se roba nalazi na mestu različitom
od mesta naznačenog u JCD ili je prevežena na
drugo mesto različito od mesta naznačenog u
JCD ili drugoj pratećoj dokumentaciji, ovakva
22
përfundimtare për origjinën apo pronësinë e
mallrave të importuara. Nëse mallrat e
importuara, ndodhen në një vend ndryshe
nga ai i shënuar në DUD, apo të
transportuara në një drejtim jo të
përputhshëm me destinacionin e shënuar në
DUD
apo
dokumentacionin
tjetër
shoqërues, mallrat e tilla mund t
konsiderohen si mallra pa origjinë dhe
mund t’i nënshtrohen aplikimit të
ndëshkimeve
dhe
veprimeve
administrative. Kjo dispozitë aplikohet
vetëm për ato mallra që janë importuar dhe
janë transportuar në destiancionin e tyre në
Kosovë. Nuk aplikohet për mallrat që janë
importuar dhe transportuar në destinacionin
e tyre origjinal dhe nuk janë shpërndarë në
Kosovë. Evidencë tjetër e origjinës (të tilla
si faturat apo dokumentet e transportit),
duhet të ofrohen në lidhje me mallrat e tilla.
proof of the origin or ownership of the
imported goods. If the imported goods are
located in a place different from that noted on
the SAD, or being transported in a direction
not compatible with the destination noted on
the
SAD
or
other
accompanying
documentation, such goods may be
considered as goods without origin and
subjected to the applicable penalties and
administrative action. This provision applies
only to those goods that have been imported
and are being transported to their destination
in Kosovo. It does not apply to goods that
have been imported and transported to their
original destination and are now being
distributed in Kosovo. Different evidence of
origin (such as invoices or transport
documents) must be provided with respect to
such goods.
roba se može smatrati robom bez porekla i može
podleći primeni administrativnih kazni i
postupaka. Ova odredba se primenjuje samo za
robu koja je uvežena i transportovana na
odredište na Kosovu. Ne primenjuje se za robu
koja je uvežena i transportuje se na originalno
mesto, ali se ne distribuira na Kosovu. Drugi
dokazi o poreklu (kao što su
fakture ili
transportna dokumenta) trebaju se pružiti u vezi
sa takvom robom.
Shembull :
Në rastet kur kompanitë importojnë mallra
në Kosovë dhe gjatë transportit vendor
ndalen nga SHPK për dokumentacion,
transportuesit duhet te prezantojnë DUD, i
cili dëshmon se mallrat kane kaluar përmes
kufirit dhe i janë nënshtruar procedurave
doganore. Është me rëndësi te konstatohet
marrësi i mallrave, i cili është përshkruar
në DUD. Në rastin kur malli është
doganuar ne piken kufitare ne Mitrovice
dhe DUD tregon se marrësi është Shoqëria
“X“ ne Prishtinë, malli duhet te dërgohet ne
Prishtine te Shoqëria e përshkruar “X“.
Ekzistojnë raste kur mallrat e importuara
mund të shiten pa u vendosur ne depo te
marrësit, për shembull, Shoqëria “X“ e shet
mallin Shoqërisë “Y“ dhe transportuesi
Example:
In cases where companies import goods into
Kosovo and during domestic transport they
are stopped by KPS for documentation, the
transporters must show the SAD which
proves that the goods have passed through
the border and undergone customs
procedures. It is important to ascertain the
recipient of goods who is mentioned in the
SAD. In case when the goods underwent
customs procedures in the border point in
Mitrovice and the SAD indicates the
recipient is Company "X" in Prishtina, the
goods must be sent to Prishtina to company
"X". There are cases where imported goods
can be sold without being placed in the
recipient’s
warehouse,
for
example,
Company "X" sells goods to Company "Y"
Primer:
U slučajevima kada kompanije uvoze robu na
Kosovo i tokom unutrašnjeg transporta bude
zaustavljena od strane PSK u vezi sa
dokumentacijom, prevoznik treba da predstavi
Jedinstveni carinski dokument (JCD) koji
dokazuje da je roba ušla preko granice i da je
podlegla carinskim postupcima. Važno je da se
utvrdi primalac robe koji je naznačen u JCD. U
slučaju kada je roba ocarinjena na graničnom
prelazu u Mitrovici, a u JCD naznačeno da je
primalac Kompanija „X“ u Prištini, roba se mora
poslati u Prištinu kompaniji „X“. Postoje
slučajevi kada je uvežena roba prodata bez
istovara u magacin primaoca, na primer,
kompanija „X“ proda robu kompaniji „Y“, tada
prevoznik mora Policijskoj službi da predstavi
JCD kojim se dokazuje da je primalac – uvoznik
23
është verifikuar nga Shërbimi Policor,
duhet të prezantojë DUD, në të cilin
dëshmohet se marrësi–Importuesi është
Shoqëria “X“dhe fletdërgesën (Dokumenti
i Transportimit) e lëshuar nga Shoqëria “X”
për Shoqërinë “Y“, e cila tregon se mallrat
janë shitur dhe transportohen me mjetin e
njëjtë.
Nëse drejtuesi i automjetit ndalet në Pejë
dhe me kërkesë të personit zyrtar, ai tregon
DUD specifikon se mallrat i kanë kaluar
procedurat doganore në pikën kufitare në
Mitrovicë dhe marrësi i mallit është Shoqëria
“X “ ne Prishtinë dhe nuk vozitësi nuk ka
faturë apo fletdërgesë për shitjen e
mëtutjeshme te mallit, nënkuptohet se
mallrat janë konsideruar të jenë ‘mallra pa
origjinë’ dhe i nënshtrohen ndëshkimeve
dhe veprimeve administrative të parapara
me Ligj.
and the transporter when being checked by
the Police Service must present the SAD
which proves that the recipient - the Importer
is the Company "X" and delivery note
(Transportation Document) issued by the
Company "X" for the company "Y" which
indicates that the goods are sold and
transported by the same means of transport.
If the driver of vehicle is stopped in Pejë and
at the request of the officer, the driver shows
the SAD which specifies that the goods
underwent customs procedures at the border
point in Mitrovice and the recipient of goods
is the Company "X" in Prishtina and the
driver has no invoice or delivery note for
further sale of goods, this means that the
goods are considered to be ‘goods without
origin’ and are subject to penalties and
administrative action provided in The Law.
kompanija „X“ i dostavnicu (transportni
dokument) izdatu od strane kompanije „X“ za
kompaniju „Y“ koja prikazuje da je roba prodata
i da se prevozi istim vozilom.
Ako vozač bude zaustavljen u Peći i na zahtev
službenog lica, vozač pokazuje JCD koji
precizira da je roba prošla kroz carinske postupke
na graničnom prelazu u Mitrovici i da je primalac
robe Kompanija „X“ iz Prištine, a vozač nema
fakturu ili dostavnicu o daljoj prodaji robe,
podrazumeva se da se ova roba smatra „robom
bez porekla“ i da podleže administrativnim
kaznama i postupcima predviđenim zakonom.
Slučaj kada se roba smešta u skladište uvoznika
Rasti kur mallrat vendosen ne depo te Case when goods are placed in the warehouse „X“
importer "X"
importuesit “ X “
Shoqëria
“X“
Importues i
mallrave
Depo e
Shoqërisë “X“
Blerësi i
Mallrave
Company “X“
Warehouse of
Company “ X“
Importer of
Goods
Buyer of
Goods
Kompanija “X“
Magacin
Kompanije
„X“
Uvoznik robe
Kupac robe
Rasti kur mallrat i shiten Shoqërisë “Y” pa u Case when goods are sold to the company "Y"
Slučaj kada se roba prodaje kompaniji „Y“ bez
shkarkuar ne depon e Shoqërisë “X“
without unloading in the warehouse of company
istovara u magacin kompanije „X“
"X" Company “ X “
Shoqëria
Shoqëria Y
Company Y
Kompanija „X“
Kompanija „Y“
“X”
Blerësi i mallit
Buyer of goods
Kupac robe od
Importues i
nga Shoqëria “X
Importer of
from company
Uvoznik robe
mallrave
“
Goods
“X “
kompanije „X“
24
1.2. Dokumenti i Transportit/ Fletë-dërgesa është
një dokument mbështetës për mallrat të cilat janë
transportuar në vend dhe janë destinuar për një
destinacion të specifikuar – blerës, pranues, vend
deponimi, etj. I tërë transporti i mallrave në rrugë
duhet të shoqërohet me dokumente për
transportimin e mallrave (Dokumentet e
Transportimit) të cilat duhet të jenë dyfish gjatë
transportimit të mallrave. Dokumenti i
transportimit duhet të jetë më numër dhe të
përmbajë me sa vijon
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2. Transportation Document/Delivery note is a
support document for goods which are being
transported domestically and are destined for a
specified destination – buyer, consignee, storage
location, etc. All transportation of goods by road
must be accompanied by documents for the
transportation
of
goods
(Transportation
Documents) which must be in duplicate during the
transportation of goods.
The transportation
document must be numbered and contain the
following:
1.2.1 Name and address of the transporter
Emri dhe adresa e transportuesit
1.2.2 Name and address of the recipient of
Emri dhe adresa e pranuesit të mallrave
the goods
1.2.3 Description of the goods, including the
Përshkrimi i mallrave, përfshirë sasinë
quantity of each good
e secilit mall
Vendi ku mallrat do të dërgohen
1.2.4
Place where the goods are to be
1.2.4
1.2.5
1.2.6 Çdo informatë tjetër përkatëse.
1.2.7
Në pikën e destinacionit, i adresuari duhet të
pranojë marrjen e mallrave dhe t’ia kthejë një
kopje transportuesit, duke mbajtur kopjen e dytë
për regjistrimet e veta. Me marrjen e një fature
për mallra, nëse i adresuari është blerës i
mallrave, i adresuari duhet të bashkëngjis një
kopje të faturës së shitjes në dokumentin e
transportimit. Në rastin e transportimit të
mallrave për vetvete, transportieri mban të dy
kopjet e dokumentit të transportit.
1.3. Fature me TVSh;
1.4. Fature pa TVSh;
1.5. Certifikatat tatimore/Kuponët/Dëftesat
delivered
1.2.5
Any other pertinent information
At the point of destination, the addressee must
acknowledge receipt of the goods and return one
copy to the transporter, retaining the second copy
for his records. Upon receipt of an invoice for the
goods, if the addressee is the purchaser of the
goods, the addressee must attach a copy of the
sales invoice to the transportation document. In
the case of transporting goods for one’s self, the
transporter retains both copies of the transport
document.
1.3. Invoice with VAT;
1.4. Invoice without VAT;
1.5. Tax certificate/coupons/receipt
1.2 Transportni dokument/Dostavnica je prateći
dokument za robu koja se prevozi u zemlji i koja
se šalje na neko određeno mesto – kupcu,
primaocu, skladištu i dr. Ceo transport mora biti
praćen dokumentima
o
transportu
robe
(Transportni dokument) u dva primerka tokom
prevoza robe. Transportni dokument treba da
ima određeni broj primeraka i da sadrži sledeće:
1.2.1 Ime i adresu prevoznika
1.2.2 Ime i adresu primaoca robe
1.2.3 Opis robe, uključujući i količinu svake robe
1.2.4 Mesto slanja robe
1.2.5 Sve ostale odgovarajuće informacije.
Na odredištu, adresovano lice mora primiti robu i
da vrati jednu kopiju prevozniku, zadržavajući
drugu kopiju za svoje evidencije. Po
prijemu fakture za robu, ukoliko je adresovano
lice kupac robe, ono mora transportnom
dokumentu da priloži jednu kopiju fakture
prodaje. U slučaju prevoza robe za svoje potrebe,
prevoznik zadržava obe kopije dokumenta
transporta.
1.3. Fakture sa PDV
1.4. Fakture bez PDV
1.5. Poreske certifikate/ Kupone/ Priznanice
Dispozitat e lidhura me faturat, në The provisions related to invoices of the sub- Odredbe u vezi fakture, u pod-stave 1.3, 1.4 i 1.5
nënparagrafët 1.3, 1.4 dhe 1.5, jepen në paragraphs 1.3, 1.4 and 1.5 are given in Section 10 izdaju se u član 10 ovog Upustva.
nenin 10 të këtij Udhëzimi.
of this Instruction.
25
2. Përveç shitjeve të rregullta në një vend të
fiksuar, gjithashtu ka shitje ambulante apo shitje në
vendin e blerësit. Nëse një i punësuar i një
shoqërie shet mallra në vendin e blerësit (shitje
derë më derë apo rrugë e fiksuar), secili automjet i
përdorë për transportim të mallrave që do të shiten
në vendin e blerësit duhet të përmbajë një regjistër
të mallrave në automjetin e transportit, përfshirë
një dokument nisjeje i cili dokumenton se mallrat e
lëshojnë depon e shoqërisë dhe i caktohen
automjetit të transportit, i nënshkruar si nga
dispeçeri dhe drejtuesi i automjetit të transportit.
Mallrat e destinuara për një vend te veçante, duhet
të shoqërohen me dokumente transporti sikurse
janë përshkruar në Paragrafin 1.2 të këtij neni.
Drejtuesi i automjetit apo shoqëruesi i tij, duhet të
jetë në gjendje të mbajë llogari për të gjitha mallrat
e nisura, përfshirë kuponët apo faturat mbajtëse për
të gjitha mallrat e shitura apo të dërguara.
Transaksionet e planifikuara përmes shitjes
ambulante do të trajtohen si shitje nga një degë e
kompanisë dhe do të mbahet llogari si për to.
Regjistrimet duhet të mbahen sikurse është
paraparë në nenin 7 të këtij Udhëzimi.
2. In addition to regular sales at a fixed location,
there are also mobile sales or sales to the buyer’s
location. If an employee of a company sells goods
at a buyer’s location (door-to-door sales or fixed
route), each vehicle used for transport of the goods
to be sold at the buyer’s location must include an
inventory of the goods in the transport vehicle,
including a dispatch document which documents
the goods leaving the company warehouse and
assigned to the transport vehicle, signed by both
the dispatcher and the driver of the transport
vehicle. Goods destined for a specific location
must be accompanied by transport documents as
described in Paragraph 1.2 of this section. The
driver of the vehicle must be able to account for all
goods dispatched, including retaining receipts or
invoices for all goods sold or delivered.
Transactions concluded through mobile sales shall
be treated as sales by a branch of the company and
accounted for accordingly. Records must be
maintained as provided in section 7 of this
Administrative Instruction.
2. Pored redovne prodaje na fiksnom mestu,
postoji i ambulantna prodaja i prodaja u sedištu
kupca. Ako neki radnik kompanije prodaje robu u
sedištu kupca (prodaja vrata na vrata ili redovna
trasa), svako vozilo koje se koristi za prevoz robe
koja se prodaje u sedištu kupca treba da sadrži
evidenciju robe u vozilu prevoza, uključujući i
polazni dokument koji dokazuje da je roba izašla
iz magacima kompanije i da je predata vozilu,
potpisan od strane dispečera i vozača vozila.
Roba namenjena za neko određeno mesto treba
biti praćena dokumentima transporta, kao što je
opisano u stavu 1.2 ovog Člana. Vozač vozila
treba da bude u stanju da čuva evidenciju o svoj
robi koja mu je data, uključujući i kupone ili
fakture za svu prodatu ili isporučenu robu.
Planirane transakcije kroz ambulantne prodaje
tretiraće se kao prodaje iz jednog ogranka
kompanije i vodiće se obračuni kao za njih.
Evidencije se trebaju voditi kao što je propisano
stavom 7 ovog Uputstva.
3. Nëse mallrat janë shitur nga një distributor i
shoqërisë dhe shpërndarësi nuk është i punësuar i
saj, por një entitet i pavarur, shpërndarësi duhet të
mbajë regjistrime sikurse është përshkruar në
nenin 7 të këtij Udhëzimi. Shpërndarësi, duhet të
jetë në gjendje të mbajë llogari për të gjitha mallrat
në automjetin e transporti nga koha e pranimit të
mallrave, dhe duke përfshirë, kohën e sistemimit.
Shpërndarësi, duhet të jetë në gjendje të nxjerrë
fatura për të mbajtur llogari për secilin mall që ka
qenë në regjistër të automjetit të transportit, por
nuk është më aty. Si një shpërndarës i pavarur, ai
duhet të jetë në gjendje të nxjerrë një dokument
transporti, që do të mbajë llogarinë për
3. If the goods are being sold by a distributor for
the company, the distributor is not an employee of
the company, but is an independent entity. The
distributor must maintain records as prescribed in
Section 7 of this Administrative Instruction. The
distributor must be able to account for all goods in
the transportation vehicle from the time of
receiving the goods to, and including, the time of
disposition. The distributor must be able to
produce invoices to account for each good that was
in the inventory of the transport vehicle, but is no
longer there. As an independent distributor, the
distributor must be able to produce a transport
document, which should account for the
3. Ako je roba prodata od strane distributera
kompanije, pri čemu distributer nije radnik
kompanije, već je samostalno lice. Distributer
treba da vodi evidenciju kako je opisano u članu
7 ovog Uputstva. Distributer treba da bude u
stanju da čuva evidenciju sve robe u svom vozilu
od trenutka prijema robe, uključujući i vreme
sistematizacije. Distributer treba da bude u
mogućnosti da izdaje fakture kako bi vodio
evidencije za svaku vrstu robe koja je bila u
registru transportnog vozila, ali se više tu ne
nalazi. Kao samostalni distributer, distributer
treba da bude u mogućnosti da izda dokument
transporta kojim će voditi evidenciju o odredištu
26
svih artikala u transportnom vozilu.
destinacionin e të gjithë artikujve në automjetin e
transportimit.
4. Çdo mall në vendin e tatimpaguesit, apo në
qarkullim jashtë vendit të tatimpaguesit, i cili nuk
ka dokumentacion për të verifikuar pronësinë apo
destinacionin, do të konsiderohet si një mall pa
origjinë dhe do t’i nënshtrohet ndëshkimeve dhe
veprimit administrativ sikurse është përshkruar në
Ligj, në veçanti veprimet e parapara në Nenin 49A
të Ligjit.
destination of all items in the transportation
vehicle.
4. Any good at the taxpayer’s location, or in
circulation outside the taxpayer’s location, which
does not have documentation to verify ownership
or destination, shall be considered as a good
without origin and subjected to penalties and
administrative action as described in The Law,
particularly the actions provided in Article 49A of
The Law.
Neni 10
Faturat dhe Kuponët e Regjistruesit të Kesh-it
Section 10
Invoices and Cash Register Receipts
Član 10
Fakture i kuponi registar kase
1. Kërkesat për faturim për transaksionet në mes të
personave të tatueshëm. Një faturë me TVSh, e
njohur si faturë tatimore, kërkohet të lëshohet nga
të gjithë tatimpaguesit të cilat janë të detyruar të
paguajnë TVSh për secilin transaksion në të cilin
përfshihet furnizimi i mallrave apo shërbimeve për
personin tjetër të tatueshëm (personi i cili është i
regjistruar në TVSh, apo kërkohet të regjistrohet
në TVSh), qoftë ai person tjetër shoqëri tregtare,
që do të kalojë shërbimin apo mallrat te personi
tjetër apo është konsumatori përfundimtar. Fatura
duhet të lëshohet në së paku dy kopje origjinale,
një për shitësin dhe një për klientin apo blerësin.
1. Invoice Requirements for Transactions between
Taxable Persons: An invoice with VAT, also
known as tax invoice, is required to be issued by
all taxpayers who are liable to pay VAT for each
transaction in which a supply of goods or services
to another taxable person (a person who is
registered for VAT, or is required to be registered
for VAT) is involved, whether that other taxable
person is a business that will pass the service or
good to another person or is the final consumer.
The invoice should be issued in at least in two
authentic copies, one for the seller and one for the
customer or purchaser.
1.
Zahtevi fakture za transakcije između
oporezivih lica. Faktura sa PDV-om, poznata kao
poreska faktura, mora se izdati od strane svih
poreskih obveznika koji su obavezni da plate
PDV za svaku transakciju koja obuhvata
snabdevanje robom i uslugama nekog
oporezujućeg lice (lice koje je registrovano za
plaćanje PDV-a ili za koje se zahteva da se
registruje za PDV), bilo da je reč o drugom licu –
biznisu koji će preneti uslugu ili robu drugom
licu ili krajnjem potrošaču. Faktura se mora izdati
u najmanje dva originalna primerka, jedan za
prodavca, a drugi za klijenta ili kupca.
1.1. Fatura tatimore duhet te përmbaje
elementet vijuese:
1.1.1. Një numër serik, i cili duhet të jetë
numër
vazhdues,
që
mundëson
identifikimin e faturës;
1.1.2. Datën/Muajin/Vitin në të cilin
fatura është lëshuar;
1.1.3. Emrin dhe adresën e shitësit (që
është person i tatueshëm për qëllime të
TVSh);
1.1.4. Numrin Identifikues Fiskal të
4. Svaka roba u sedištu poreskog obveznika ili
koja se nalazi u opticaju van sedišta poreskog
obveznika, koja nema dokumentaciju kojim bi se
dokazalo vlasništvo ili odredište, smatraće se
robom bez porekla i podleći će kaznama i
administrativnom postupku kao što je opisano u
Zakonu, posebno postupaka predviđenih Članom
49a Zakona.
1.1. The Tax Invoice should contain the 1.1. Poreska faktura treba da sadrži sledeće
following elements:
elemente:
1.1.1. A Serial No., which should be a
1.1.1. Serijski broj koji omogućava
sequential number, enabling the identification
identifikaciju fakture;
of the invoice;
1.1.2. The Day/Month/Year in which the
1.1.2.
Datum/mesec/godinu
izdavanja
invoice is issued;
fakture;
1.1.3. The name and address of the seller
1.1.3. Ime i adresu prodavca (koji je
(being a taxable person for purposes of VAT);
oporezivo lice u svrhu PDV-a);
1.1.4. The Fiscal Identification Number issued
1.1.4. Fiskalni identifikacioni broj izdat
27
lëshuar nga ATK për shitësin;
1.1.5. Numrin e regjistrimit të TVSh-së i
cili është lëshuar nga ATK për shitësin;
1.1.6. Emrin dhe adresën e plotë të
shitësit;
1.1.7. Numrin Identifikues Fiskal të
lëshuar nga ATK për klientin apo blerësin;
1.1.8. Emrin dhe adresën e plotë të klientit
apo blerësit;
1.1.9. Numrin e regjistrimit në TVSh i cili
është lëshuar nga ATK, për klientin apo
blerësin, madje edhe nëse ai, mund të mos
jetë i detyruar për TVSh mbi atë furnizim,
sikurse në rastin e një furnizimi të liruar;
1.1.10. Sasia dhe natyra e mallrave të
furnizuara (artikull për artikull ashtu që
lloji dhe sasia e secilit mall të jetë
identifikuar); apo, shkallën dhe natyrën e
shërbimeve të furnizuara. Nëse mallrat janë
në transport, sasitë dhe lloji i mallrave në
transport duhet të përputhet me sasinë dhe
llojin e mallrave në faturë, përderisa ka
dokumentacion që mban llogari për
ndryshimin. Nëse nuk ka dokumentacion
për të bartë llogari për ndryshimet në fatura
të krahasuara me mallrat që në të vërtetë
janë në stok (qoftë në transit apo në një
vend të fiksuar), mallrat në tepricë për të
cilat nuk ka llogaritje do të të konsiderohen
të jenë ‘mallra pa origjinë’ sikurse është
përshkruar në neni 9 i këtij Udhëzimi;
1.1.11. Data në të cilën furnizimi i mallrave
apo shërbimeve është bërë apo kompletuar,
apo data e pranimit të pagesës në llogari, aq
sa ajo datë mund të përcaktohet dhe
ndryshon nga data e lëshimit të faturës;
1.1.12. Çmimi i njësisë së secilit mall apo
by the TAK to the seller;
1.1.5. The VAT registration number which
is issued by the TAK of Kosovo to the seller;
1.1.6. The full name and address of the
seller;
1.1.7. The Fiscal Identification Number
issued by the TAK to the customer or
purchaser;
1.1.8. The full name and address of the
customer or purchaser;
1.1.9. The VAT registration number which is
issued by the TAK of Kosovo to the
customer or purchaser, even though that
customer or purchaser may not be liable for
VAT on that supply, such as in the case of
an exempt supply;
1.1.10. The quantity and nature of goods
supplied (itemized so that the type and quantity
of each good is identified); or, the extent
and nature of the services supplied. If goods
are in transport, the quantities and type of
goods in transport should match the quantity
and
type of goods on the invoice, unless
there is documentation that accounts for the
difference. If there is no documentation to
account for differences in invoices as
compared to actual goods in stock (either in
transit or at a fixed location), excess goods
for which there is no accounting will be
considered to be ‘goods without origin’ as
described in Section 9 of this Administrative
instruction;
prodavcu od strane PAK-a ;
1.1.5. Broj registracije za PDV koji je izdat
od strane Poreske administracije prodavcu;
1.1.6. Puno ime i adresu prodavca;
1.1.11. The date on which the supply of
goods or services was made or completed, or
the date of receipt of payment on account,
insofar as that date can be determined and
differs
from the date of issue of the
invoice;
1.1.11. Datum kada je izvršeno ili završeno
snabdevanje robom i uslugama,ili datum
prijema uplate na račun, tako da se ovaj
datum može utvrditi i razlikuje se od dana
izdavanja fakture.
1.1.7. Fiskalni identifikacioni broj izdato od
strane PAK-a za kupcu ili klijentu;
1.1.8. Puno ime i adresu klijenta ili kupca;
1.1.9. Broj registracije za PDV izdat klijentu
ili kupcu od stranePAK-a, čak iako klijent ili
kupac nije obveznik PDV-a za to
snabdevanje, kao što je slučaj sa
snabdevanjima oslobođenih PDV-a;
1.1.10 Količina i vrsta dostavljene robe
(artikal po artikal, tako da se vrsta i količina
svakog artikla može identifikovati); ili
količina i vrsta pruženih usluga. Ukoliko se
roba nalazi u transportu, količina i vrsta robe
u transportu se mora poklopiti sa količinom i
vrstom robe u fakturi, ukoliko postoji
dokumentacija koja sadrži račun o razlici.
Ukoliko ne postoji dokumentacija u kojoj se
nalazi dokaz o razlikama između faktura
upoređenih sa robom koja se zaista nalazi na
zalihama (bilo u transitu ili na nekom
fiksnom mestu), višak robe za koju ne
postoji obračun smatraće se „robom bez
porekla“ kao što je opisano u članu 9 ovog
uputstva.
28
1.1.12. Cenu po jedinici dostavljene robe ili
usluga, uključujući i PDV (osim za robu i
usluge koje su oslobođene PDV-a, u ovom
slučaju cena po jedinici neće uključiti PDV);
cenu po jedinici bez PDV-a za robu ili
usluge; cenu po jedinici nakon primene
nekog sniženja cene ili popusta koji nisu
uključeni u cenu po jedinici;
1.1.13. Primenjenu stopu PDV-a;
1.1.14. Iznos PDV-a - ako zbog posebnog
sporazuma sa Vladom Kosova ne postoji
obavezan PDV za snabdevanja robom ili
uslugama, treba naznačiti na fakturi
pozivajući se na poseban sporazum;
shërbim të furnizuar përfshirë TVSh-në
(përveç për ato mallra apo shërbime të
liruara nga TVSh, në të cilin rast çmimi i
njësisë nuk do të përfshijë TVSh-në);
çmimi i njësisë pa TVSh për mallrat apo
shërbimet; dhe çmimi i njësisë pas
aplikimit te ndonjë zbritje të çmimit apo
ulje që nuk është përfshirë në çmimin njësi;
1.1.13. Shkalla e TVSh e aplikuar;
1.1.14. Shuma e TVSh, nëse për shkak të
një marrëveshje speciale me Qeverinë e
Kosovës nuk ka TVSh te detyruar, në
furnizimin e mallrave apo shërbimeve,
duke iu referuar marrëveshjes së veçanta
duhet të shënohet në faturë;
1.1.15. Nëse furnizimi i mallrave apo
shërbimeve në një furnizim të liruar në
përputhje me dispozitat e Ligjit në TVSh,
fatura duhet të përfshijë referimin në
dispozitat e ligjit që jep lirimin;
1.1.16. Nëse një person i tatueshëm
furnizon mallra apo shërbime ku klienti
është i detyruar për pagesën e TVSh,
referimi në dispozitat e zbatueshme të
Ligjit mbi TVSh apo çdo referim tjetër, që
tregon se ai furnizim i nënshtrohet
procedurës së aplikimit të kthyeshëm duhet
të shënohet në faturë;
1.1.17. Në minimum, një faturë duhet të
jetë nënshkruar nga shitësi; nëse klienti apo
blerësi është dispozicion për të nënshkruar,
ai person duhet po ashtu të nënshkruajë
faturën tatimore.
1.1.12. The unit price of each good or
service supplied inclusive of VAT (except for
those goods or services exempted from
VAT, in which case the unit price will not
include
VAT); the unit price exclusive of
VAT for the goods or services; and the unit
price after applying any price reduction or
discount not included in the unit price;
1.1.13. The VAT rate applied;
1.1.14. The amount of VAT – if because of
a special arrangement with the Government
of Kosovo there is no VAT due on the
supply of goods or services, reference to the
special arrangement must be noted on the
invoice;
1.1.15. If the supply of goods or services is
an exempt supply in accordance with the
provisions of the Law on VAT, the invoice
must include reference to the provision of the
law that grants the exemption;
1.1.16. If a taxable person supplies goods
or services where the customer is liable for the
payment of VAT, reference to the
applicable provision of the Law on VAT or any
other
reference indicating that the supply
is subject to the reverse charge procedure must
be noted on the invoice;
1.1.17. At a minimum, an invoice must be
signed by the seller; if the customer or
purchaser is available to sign, that person
should also sign the tax invoice.
1.1.15. Ako snabdevanje robom ili uslugama
prilikom oslobođenog snabdevanja, u skladu
sa odredbama Zakona o PDV-u, faktura
treba da sadrži pozivanje na odredbe zakona
koje dozvoljavaju oslobađanje.
1.1.16. Ukoliko neko oporezivo lice
dostavlja robu ili usluge licu koje je
obavezno da plaća PDV, preporuka u
primenljivim odredbama Zakona o PDV-u
ili bilo kakva druga preporuka koja ukazuje
da ovo snabdevanje podleže postupku
povratnog prijavljivanja treba se naznačiti
na fakturi.
1.1.17. U najmanju ruku, faktura mora biti
potpisan od strane prodavca, ukoliko je
klijent ili kupac na raspolaganju i on bi
trebalo da potpiše poresku fakturu.
1.2. Të gjitha informatat në faturë duhet të
jenë të sakta dhe korrekte, ashtu që është me
rëndësi të verifikohen të gjitha informatat
para se të lëshohet fatura. Në praktikë, mund
të ketë forma të ndryshme të faturave, por pa
1.2. All information on the invoice must be
accurate and correct, so it is important to verify
all information prior to issuing the invoice. In
practice, there can appear various forms of
invoices, but regardless of the form, invoices
1.2. Svi podaci iz fakture moraju buti korektni i
tačni, tako da je važno da se provere svi podaci
pre izdavanja fakture. U praksi, postoje različite
vrste faktura, ali bez obzira na to, faktura treba da
sadrži gore pomenute elemente fakture, sa
29
marrë parasysh formën, faturat duhet të
përmbajnë elementet e përmendura, më lart
për faturën, në veçanti : emrin e blerësit,
emrin e shitësit, numrat identifikues fiskal,
adresa e blerësit, adresa e shitësit, numrat
regjistrues në TVSh, përshkrimin e mallrave,
shumën e faturës dhe TVSh.
1.3. Një faturë tatimore duhet të lëshohet
para ditës së 15 të muajit vijues për muajin
në të cilin ndonjë nga këto në vijim ndodhë
(të njohura në Ligjin mbi TVSh si momenti i
lindjes së detyrimit tatimor):
1.3.1. furnizimi i mallrave apo shërbimeve
për një person tjetër të tatueshëm ndodh;
1.3.2. pagesa në llogari është bërë para
mallrave apo shërbimeve janë furnizuar
1.3.3. një furnizim i vazhdueshëm i
mallrave (sikurse është elektriciteti) apo
shërbimeve (sikurse është linja e fiksuar
telefonike) ndodh, në të cilin rast furnizimi
i vazhdueshëm është konsideruar të ndodhë
në intervale mujore
2. Kërkesat e faturës për furnizim nga personi i
tatueshëm për personin jo të tatueshëm.
2.1
Kur një person i tatueshëm kryen një
furnizim të mallrave apo shërbimeve për
një person qe është i angazhuar në
veprimtari ekonomike, por nuk është
person i tatueshëm (sikurse është
përshkruar në paragrafin 1 të këtij neni),
personi i tatueshëm duhet të lëshojë një
faturë. Një faturë e lëshuar nga një person
i tatueshëm për një person, i cili as nuk
është i regjistruar në TVSh e as që nuk
kërkohet të jetë i regjistruar në TVSh
duhet të përfshijë së paku elementet
must contain the above noted elements of
invoice, with a particular focus on the: Name
of purchaser, Name of seller, Fiscal
Identification Numbers, Address of buyer,
Address of seller, VAT registration numbers,
Description of goods, Amount of the invoice,
and the VAT.
posebnim osvrtom na: Ime kupca, Ime prodavca,
Fiskalne identifikacione brojeve, Adresu kupca,
Adresu prodavca, Brojeve registracije za PDV,
opis robe, Iznos za plaćanje i PDV.
1.3. A Tax Invoice must be issued before the
15th day of the month following the month in
which any of the following occurs (known in
the Law on VAT as a chargeable event):
1.3. Poreska faktura se mora izdati pre 15. dana
nastupajućeg meseca od meseca u kome nešto od
sledećeg nastane (poznato iz Zakona o PDV-u
kao oprezujući događaji):
1.3.1
the supply of goods or services to 1.3.1. Snabdevanje robom ili uslugama za neko
another taxable person takes place
drugo oporezujuće lice
1.3.2
the payment on account is made 1.3.2. Uplata na račun je izvršena pre isporuke
robe ili usluga
before the goods or services are supplied
1.3.3. Kontinuirano snabdevanje robom (kao što
1.3.3
a continuous supply of goods (such
as electricity) or service (such as a fixed je struja) ili uslugama (kao što je fiksna
telephone line) takes place, in which case the telefonska linija) se javlja, kada se smatra da se
continuous supply is considered to take place kontinuirano snabdevanje dešava u mesečnim
in monthly intervals
intervalima.
2. Invoice Requirements for Supply by 2. Zahtevi fakture za snabdevanje robom nekog
Taxable Person to Non-Taxable Person
neoporezujućeg lica od strane oporezujućeg lica.
2.1 When a taxable person makes a supply of
goods or services to a person engaged in
economic activity, but is not a taxable
person (as described in paragraph 1 of this
section), the taxable person must issue an
invoice. An invoice issued by a taxable
person to a person who is neither registered
for VAT nor required to be registered for
VAT must include at least the following
elements:
2.1.
Kada neko oporezivo lice obavi
snabdevanje robom ili uslugama za neko
lice koje se bavi ekonomskom delatnošću,
ali nije oporezivo lice ( kao što je opisano
u stavu 1 ovog Člana), oporezivo lice
treba da izda fakturu. Faktura izdata od
oporezivog lica licu koje nije ni
registrovano za plaćanje PDV-a, a to se i
ne zahteva od njega, treba da sadrži barem
sledeće elemente:
30
vijuese:
2.1.1. Numri serik i faturës;
2.1.2. Data/Muaji/Viti në të cilin fatura
është lëshuar;
2.1.3. Emri dhe adresa e shitësit (që
është person i tatueshëm për qëllime të
TVSh);
2.1.1
2.1.4. Emri dhe adresa e blerësit dhe
Numri Identifikues Fiskal i blerësit i
lëshuar nga ATK;
2.1.5. Numri Identifikues Fiskal i
lëshuar nga ATK për shitësit;
2.1.6. Numri i regjistrimit në TVSh i cili
është lëshuar nga ATK, për shitësin;
2.1.7. Emri dhe adresa e plotë e shitësit;
2.1.8. Sasia dhe natyra e mallrave të
furnizuara (artikull për artikull ashtu që
lloji dhe sasia e secilit mall të jetë
identifikuar); apo, shkallën dhe natyrën e
shërbimeve të furnizuara;
2.1.9. Data në të cilën furnizimi i
mallrave apo shërbimeve është bërë apo
kompletuar, apo data e pranimit të
pagesës në llogari, aq sa jo datë mund të
përcaktohet dhe ndryshon nga data e
lëshimit të faturës;
2.1.10. Çmimi i njësisë së secilit mall apo
shërbim të furnizuar përfshirë TVSh-në
(përveç për ato mallra apo shërbime të
liruara nga TVSh, në të cilin rast çmimi i
njësisë nuk do të përfshijë TVSh); çmimi
i njësisë pa TVSh për mallrat apo
shërbimet; dhe çmimi i njësisë pas
aplikimit te ndonjë zbritje të çmimit apo
ulje që nuk është përfshirë në çmimin
The serial number of the invoice
2.1.1. Redni broj fakture
2.1.2 The Day/Month/Year in which the
invoice is issued
2.1.2. Dan/Mesec/Godinu izdavanja fakture
2.1.3 The name and address of the seller
(being a taxable person for purposes of
VAT)
2.1.3. Ime i adresu prodavca (lica koje je
obveznik PDV-a)
2.1.4 The name and address of the
purchaser and the purchaser’s Fiscal
Identification Number issued by the TAK;
2.1.4. Ime i adresu kupca i Fiskalni
identifikacioni broj kupca izdat od strane
PAK-a
2.1.5.
Fiskalni
identifikacioni
broj
prodavca izdat od strane PAK-a
2.1.5 The Fiscal Identification Number
issued by the TAK to the seller;
2.1.6 The VAT registration number
which is issued by the TAK to the seller;
2.1.7 The full name and address of the
seller;
2.1.8 The quantity and nature of goods
supplied (itemized so that the type and
quantity of each good is identified); or, the
extent and nature of the services supplied;
2.1.9 The date on which the supply of
goods or services was made or completed,
or the date of receipt of payment on
account, insofar as that date can be
determined and differs from the date of
issue of the invoice.
2.1.10 The unit price of each good or
service supplied inclusive of VAT (except
for those goods or services exempted from
VAT, in which case the unit price will not
include VAT); the unit price exclusive of
VAT for the goods or services; and the unit
price after applying any price reduction or
discount not included in the unit price;
2.1.6. Broj registracije za PDV, izdat od
strane PAK-a prodavcu
2.1.7. Ime i punu adresu prodavca
2.1.8. Količinu i vrstu robe (artikal po
artikal tako da se može identifikovati vrsta
i količina svake vrste robe); ili, nivo i vrstu
pruženih usluga.
2.1.9. Datum kada se izvrši isporuka roba
ili usluga ili kada se završi, ili datum uplate
na račun, tako da se taj datum može
odrediti ili se razlikuje od dana izdavanja
fakture.
2.1.10. Cenu po jedinici za svu isporučenu
robu ili usluge uključujući PDV (osim ako
je ta roba ili usluge oslobođena plaćanja
PDV-a, u tom slučaju cena po jedinici neće
uključivati PDV); cena po jedinici bez
PDV-a za robu ili usluge; i cena po jedinici
nakon primene popusta ili sniženja cena
koji nisu uračunati u cenu jedinice.
31
njësi;
2.1.11. Shkalla e TVSh e aplikuar;
2.1.11 The VAT rate applied
2.1.11. Stopa PDV-a koja je primenjena
2.1.12. Shuma e TVSh, nëse për shkak të
një marrëveshje speciale me Qeverinë e
Kosovës nuk ka TVSh te detyruar në
furnizimin e mallrave apo shërbimeve,
duke iu referuar marrëveshjes së veçantë,
duhet të shënohet në faturë;
2.1.12 The amount of VAT – if because of
a special arrangement with the Government
of Kosovo there is no VAT due on the
supply of goods or services, reference to
the special arrangement must be noted on
the invoice
2.1.12. Iznos PDV-a – ukoliko zbog
posebnog sporazuma sa Vladom Kosova ne
postoji obavezan PDV za snabdevanje
robom ili uslugama, ovo se mora zapisati
na fakturi pozivajući se na poseban
sporazum
2.1.13. Nëse furnizimi i mallrave apo
shërbimeve në një furnizim i liruar në
përputhje me dispozitat e Ligjit në TVSh,
fatura duhet të përfshijë referimin në
dispozitat e ligjit që jep lirimin.
2.2. Një person i tatueshëm duhet të lëshojë
një faturë për një person jo të tatueshëm
përpara ditës së 15-të të muajit vijues të
muajit në të cilin ndonjë nga këto në vijim
ndodhë (të njohura në Ligjin mbi TVSh, si
momenti i lindjes së detyrimit tatimor):
2.2.1. furnizimi
i
mallrave
apo
shërbimeve për një person tjetër të
tatueshëm ndodh;
2.2.2. pagesa në llogari është bërë për
mallra apo shërbime që janë furnizuar;
2.2.3. një furnizim i vazhdueshëm i
mallrave (sikurse është energjia elektrike)
apo shërbimeve (sikurse është linja e
telefonisë fikse) ndodh, në të cilin rast
furnizimi
i
vazhdueshëm
është
konsideruar të ndodhë në intervale
mujore
3. Fatura për transaksionet nga personat jo të
tatueshëm. Fatura pa TVSh lëshohet nga shoqëritë
që nuk kanë detyrime për TVSh (shoqëritë të cilat
nuk janë as të regjistruar në TVSh, e as që
kërkohet të jenë të regjistruar në TVSh). Këto
shoqëri, nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga TVSh
2.1.13 If the supply of goods or services is
an exempt supply in accordance with the
provisions of the Law on VAT, the invoice
must include reference to the provision of
the law that grants the exemption
2.1.13. Ukoliko je snabdevanje robom ili
uslugama oslobođeno u skladu sa
odredbama Zakona o PDV-u, faktura treba
da sadrži pozivanje na odredbe zakona koje
omogućavaju oslobađanje.
2.2. Oporezivo lice treba da izda fakturu
neoporezujućem licu pre 15 dana nastupajućeg
meseca, od meseca u kome nastane nešto od
sledećeg (poznato iz Zakona o PDV-u kao
oporezujući događaji):
2.2.1. Snabdevanje robom ili uslugama za
neko drugo oporezujuće lice
2.2. A taxable person must issue an invoice to a
non-taxable person before the 15th day of the
month following the month in which any of the
following occurs (known in the Law on VAT
as a chargeable event):
2.2.1 the supply of goods or services to
another taxable person takes place
2.2.2 the payment on account is made
before the goods or services are supplied
2.2.3 a continuous supply of goods (such as
electricity) or service (such as a fixed
telephone line) takes place, in which case the
continuous supply is considered to take
place in monthly intervals
2.2.2. Uplata na račun je izvršena pre
isporuke robe ili usluga
2.2.3. Kontinuirano snabdevanje robom (kao
što je struja) ili uslugama (kao što je fiksna
telefonska linija) nastaje, kada se smatra da
se kontinuirano snabdevanje dešava u
mesečnim intervalima.
3. Invoice for Transactions from Non-Taxable
Persons. An invoice without VAT is issued by
businesses that are not liable to VAT (businesses
which are neither registered for VAT, nor required
to be registered for VAT). These businesses do
not have the right to benefit from VAT or to place
3. Faktura o transakcijama koju izdaje
neoporezujuće lice.Faktura bez PDV-a se izdaje
od strane lica koja nisu obveznici PDV-a (lica
koja nisu registrovana za plaćanje PDV-a i od
kojih se ne zahteva registracija za PDV). Ova lica
nemaju prava na dobit od PDV-a ili da
32
apo të vendosin TVSh në faturat e tyre. Një faturë
pa TVSh, duhet të përmbajë elementet themelore
të një faturës siç janë:
3.1.Emri i blerësit,
3.2.Emri i shitësit;
3.3.Numri Identifikues Fiskal i shitësit;
3.4. Adresa e shitësit;
3.5. Adresa e blerësit;
3.6. Përshkrimi i mallit dhe Sasia, apo shkalla
dhe natyra e shërbimeve të dhëna;
3.7. Çmimi për njësi;
3.8. Vlera totale e mallrave apo shërbimeve të
furnizuara;
3.9. Informatat tjera që mund të kërkohen nga
blerësi.
4. Kuponi i regjistruesit të kesh-it. Secili person i
angazhuar në shitje me pakicë (shitjet për klientin
përfundimtar) duhet ta fusë atë transaksion në një
regjistrues fiskal të keshit, apo pajisje tjetër të
aplikueshme sikurse është përshkruar në
Udhëzimin Administrativ 12/2009, që lidhet me
regjistruesit fiskal të keshit apo pajisjet elektronike
fiskale. Duke pasur parasysh kërkesat për të
dokumentuar origjinën e mallrave, një person që
kryen blerje në shitje me pakicë duhet të posedojë
një kupon të regjistruesit të keshit që do të ofrojë
evidencë dokumentuese për origjinën e mallrave
ne posedim. Megjithatë, për një blerje me pakicë
për të kërkuar si shpenzim në një Deklaratë të
Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (ne vijim
TAK) apo Deklaratë e Tatimit në të Ardhurat
Personale (ne vijim TAP), një kupon i regjistruesit
të keshit duhet të shoqërohet me një faturë sikurse
është përshkruar në paragrafin 4.1. të këtij neni.
Një kupon i lëshuar nga një regjistrues i keshit
duhet të përmbajë së paku elementet vijuese
(specifikacionet teknike pasuese për arkat fiskale
dhe pajisjet elektronike fiskale mund të kërkojnë
elemente tjera shtesë në një format të veçantë, në
VAT on their invoices. An invoice without VAT
should also contain the basic elements of an
invoice such as:
3.1 The name of the purchaser,
3.2 name of the seller,
3.3 Fiscal Identification Number of the seller,
3.4 Address of seller,
3.5 Address of purchaser,
3.6 Description of goods and Quantity, or
extent and nature of services provided,
3.7 Unit Price
3.8 Total value of goods or services supplied
3.9 Other information as may be required by
the purchaser
obračunavaju PDV u svojim fakturama. Faktura
bez PDV-a mora da sadrži osnovne elemente
fakture, kao što su:
3.1. Ime kupca;
3.2. Ime prodavca;
3.3. Fiskalni identifikacioni broj prodavca;
3.4. Adresa kupca;
3.5. Adresa prodavca;
3.6. Opis robe i količinu, ili nivo i prirodu
pruženih usluga;
3.7. Cenu po jedinici;
3.8. Ukupna vrednost isporučene robe ili usluga;
3.9. Ostale informacije koje se mogu zahtevati od
strane kupca;
4. Cash Register Receipt. Each person engaged in
the retail sale of goods (sales to the final
consumer) must enter that transaction in a fiscal
cash register, or other acceptable device as
described in Administrative Instruction 12/2009
related to fiscal cash registers or fiscal electronic
devices. Keeping in mind the requirements to
document the origin of goods, a person making a
purchase at retail must possess a cash register
receipt which will provide documentary evidence
of the origin of goods in possession. However, for
a purchase at retail to be claimed as an expense on
a corporate income tax return (hereinafter: CIT) or
personal income tax return (hereinafter: PIT), a
cash register receipt must be accompanied by an
invoice as described in paragraph 4.1 of this
section. A receipt issued by a cash register must
include at least the following elements (subsequent
technical specifications for fiscal cash registers and
fiscal electronic devices may require additional
elements in a specific format, in which case a cash
register receipt must meet those additional
elements to avoid penalties):
4. Kupon registarske kase.Svako lice angažovano
u prodaji na malo ( prodaja krajnjem korisniku)
treba da uvede ovu transakciju u fiskalnu
registracionu kasu ili drugi uređaj koji poseduje,
kao što je opisano u Administrativnom Uputstvu
12/2009 u vezi sa fiskalnim registracionim
kasama ili fiskalnim elektronskim uređajima.
Umajući u vidu zahteve za dokumentovanje
porekla robe, lice koje obavlja kupovinu na malo
treba da poseduje kupon iz registracione kase koji
će obezbediti dokaz o poreklu robe u vlasništvu.
Međutim, pri kupovini na malo ukoliko se
zahteva da se kupon registracione kase prikaže
kao trošak u Poreskoj prijavi poreza na
korporativne prihode ili lične, tom kuponu se
mora priložiti faktura, kao što je opisano u stavu
4.1. ovog člana. Izdati kupon iz registracione
kase treba da sadrži u najmanju ruku sledeće
elemente ( buduće tehničke specifikacije za
fiskalne kase i fiskalne elektronske uređaje mogu
zahtevati dodatne elemente u posebnom formatu,
u tom slučaju neki kupon registracije gotovine
treba da ispuni te dodatne elemente kako bi se
izbegle kazne):
33
të cilin rast një kupon i regjistruesit të keshit duhet
të plotësojë ato elemente shtesë për të shmangur
ndëshkimet):
4.1. Koka e kuponit:
4.1.1. Emri, adresa dhe numri fiskal i
furnizuesit, plus numri i regjistrimit në
TVSh nëse aplikohet;
4.1.2. Numri i telefonit/telefonit mobil të
furnizuesit;
4.1.3. Numri identifikues të regjistruesit të
keshit;
4.1.4. Identifikimi në rrjet, të tillë sikurse
ekziston në një supermarket të madh;
4.1.5. Data dhe koha e furnizimit/lëshimit
të kuponit;
4.1.6. Operatori që ka shërbyer.
4.1. The Header of the receipt:
4.1. Zaglavlje kupona:
4.1.1 The name, address and fiscal
4.1.1. Ime, adresa i fiskalni broj
number of the supplier, plus the VAT
dobavljača i broj registracije za PDV
registration number if applicable.
ukoliko se primenjuje;
4.1.2 Telephone/Mobile Phone number of
4.1.2. Broj telefona/mobilnog telefona
the supplier
dobavljača;
4.1.3 The cash register identification
4.1.3. Identifikacioni broj registarske
number
kase;
4.1.4 The identification on the network,
4.1.4. Identifikacija u mreži, kao što
such as exists in a large supermarket
postoji u velikom supermarketu;
4.1.5 The date and time of supply/receipt
4.1.5. Datum i vreme snabdevanja/
issuance
izdavanja kupona;
4.1.6 The operator that has served
4.1.6. Operatera koji je pružio uslugu.
4.2. Detajet e artikullit të kuponit:
4.2.1. Numri tregues sipas artikullit të
mallrave apo shërbimeve të furnizuara apo
tregues tjetër i artikullit siç lejohet nga
ATK;
4.2.2. Përshkrimi i shkurtuar i secilit
artikull të mallrave apo shërbimeve të
furnizuara të përcjella nga kodi i referimit;
4.2.3. Sasia dhe natyra e mallrave të
furnizuara apo shkalla dhe natyra e
shërbimeve të dhëna të shumëzuara me
çmimin njësi;
4.2.4. Shuma e rabateve të treguara me
shenjën minus dhe shumën;
4.2.5. Shkalla e TVSh me një kod specifik
për secilën shkallë dhe për artikull;
4.2.6. Çmimi me TVSh për artikull të
shitur duke pasur të njëjtin cilësi me TVSh
nëse aplikohet (pra një çmim total për
artikujt e shitur të te njëjtës cilësi);
4.2.7. Çmimi pa TVSh për artikull të
shitur të te njëjtës cilësi por pa TVSh për
4.2. The article details of the receipt:
4.2. Detalji artikala kupona:
4.2.1 A number indication per article of
4.2.1. Pokazatelj prema artiklu robe ili
the goods or services supplied or
pružene usluge, ili neki drugi pokazatelj,
other article indication as allowed by
kao što je dozvoljeno od strane Poreske
the TAK
administracije;
4.2.2 An abbreviated description of each
4.2.2. Kratak opis svakog artikla ili
article of goods or services supplied
pružene usluge praćenih referentnim
followed by the reference code
kodom;
4.2.3. Količina i vrsta isporučenih artikala
4.2.3 The quantity and nature of the
ili nivo i priroda pruženih usluga
goods supplied or the extent and
pomnoženo sa cenom po jedinici;
nature of the services rendered
4.2.4. Iznos rabata označen znakom
multiplied by the unit price
minusa i iznos;
4.2.4 Amount of rebates indicated with
4.2.5. Stopu PDV-a sa posebnim kodom
minus sign and amount
za svaku stopu i za artikal;
4.2.5 VAT rate with a specific code for
4.2.6. Cenu sa PDV-om za prodate artikle
each rate and per item
sa istom stopom PDV-a ukoliko se
4.2.6 The price inclusive of VAT for the
primenjuje (dakle ukupnu cenu za prodate
items sold having the same quality
artikle istog kvaliteta);
inclusive of VAT if applicable (thus a
4.2.7. Cena bez PDV-a za prodate artikle
total price for items sold of the same
istog kvaliteta, ali bez PDV-a za svaku
quality)
liniju artikla;
4.2.7 The price exclusive of VAT for the
34
secilën vijë të artikullit;
4.2.8. Totali, me TVSh për furnizimet e
transaksioneve sipas shkallës për klient;
4.2.9. Totali i TVSh sipas shkallës nëse
aplikohet
4.3. Fundi i kuponit, duhet të përmbajë logon
fiskale që është e përshkruar në përcaktimet
teknike dhe funksionale të lëshuara në lidhje
me regjistruesit fiskal të keshit (arkat fiskale) /
pajisjet elektronike fiskale.
items sold of the same quality but
without VAT for each item line.
4.2.8 The total, exclusive of VAT for the
supplies of the transaction per rate to
the client.
4.2.9 The total of VAT per rate if
applicable
4.3. The footer of the receipt must contain a
fiscal logo that is described in the technical and
functional specifications issued in respect of
fiscal cash registers/fiscal electronic devices.
4.2.8. Ukupno, sa PDV-om za
snabdevanje transakcija prema stopi za
klijenta;
4.2.9. Ukupno, bez PDV-a prema stopi,
ukoliko se primenjuje.
4.3. Dno kupona mora da sadrži fiskalni logo koji
je opisan u tehničkim i funksionalnim
specifikacijama izdatim u vezi sa fiskalnim
registar kasama (fiskalnim kasama)/fiskalnim
elektronskim uređajima.
Neni 11
Transaksionet mbi Pesëqind Euro
Section 11
Transactions over Five Hundred Euros
Član 11
Transakcije iznad iznosa od Petsto Euro
1. Paragrafi 7 i Nenit 12 të Ligjit, përcakton se të
gjithë personat e tatueshëm, të cilët kryejnë
transaksione në lidhje me furnizimin e mallrave
apo shërbimeve, në mes të personave të tatueshëm
më të larta se 500 euro, pagesa e transaksioni duhet
të bëhet përmes llogarisë bankare.
1. Paragraph 7 of Article 12 of The Law provides
that all taxable persons, who make transactions in
respect of the supply of goods or services between
taxable persons in excess of €500, must make
payment in respect of such transactions through a
bank transfer.
1. Stav 7 Člana 12 Zakona predviđa da sva
oporezujuća lica koja obavljaju transakcije, u
vezi sa isporukom roba ili usluga, između
oporezivih lica u iznosu većem od 500euro,
plaćanje ove transakcije trebaju obaviti preko
bankarskog računa.
2. Termi “Person i Tatueshëm” nënkupton çdo
person i cili është apo kërkohet të jetë i regjistruar
për TVSH dhe i cili në Kosovë në mënyrë të
pavarur kryen ndonjë aktivitet ekonomik në
mënyrë të rregullt apo të parregullt, pavarësisht
nga qëllimi apo rezultati i atij aktiviteti ekonomik.
2. The term “Taxable Person” shall mean any
person who is, or is required to be, registered for
VAT and who, in Kosovo independently carries
out any economic activity in a regular or nonregular manner, whatever the purpose or results of
that economic activity.
2. Termin „oporezujuće lice“ podrazumeva lice
koje je obveznik PDV-a ili se zahteva da se
registruje za plaćanje PDV-a, i koje na teritoriji
Kosova samostalno obavlja neku ekonomsku
aktivnost, redovno ili neredovno, bez obzira na
rezultat ili svrhu ove ekonomske aktivnosti.
3. Për qëllime të këtij Udhëzimi Administrativ
“Transaksion” do të konsiderohet të jetë çmimi i
tërësishëm i një furnizimi apo detyrimi të
kontraktuar. Çdo pagesë në lidhje me transaksionin
sikur që është definuar në këtë Udhëzim
Administrativ do të bëhet përmes transferimit
bankar pa marrë parasysh shumën e pagesës.
3. For purposes of this Administrative Instruction,
a “Transaction” shall be considered to be the full
price of a supply or contractual obligation. Any
payment in respect of a transaction as defined in
this Administrative Instruction shall be made by
bank transfer irrespective of the amount of the
payment.
3. U svrhu ovog Administrativnog Uputstva
„Transakcijom“ se smatra ukupna vrednost
snabdevanja ili ugovorene obaveze. Svako
plaćanje u vezi sa transakcijom, kao što je
definisano u ovom Administrativnom Uputstvu,
obaviće se putem bankarskog prenosa bez obzira
na iznos uplate.
35
Shembull :
Personi i tatueshëm “A” blen mallra për rishitje në
tregun e tij. Çmimi i tërësishëm i blerjes është 700
euro. Personi i tatueshëm “A” duhet të bëjë
pagesën përmes transferim bankar në lidhje me
këtë transaksion edhe pse ai mund të bëjë dy apo
më shumë pagesa për të kryer pagesën e mallrave.
Example:
Taxable Person “A” purchases a supply of goods
for re-sale in his market. The full price of the
supplies purchased is €700. Taxable person “A”
must use a bank transfer for making payment in
respect of this transaction even though he may
make two or more payments to complete the
payment of the goods.
Primer:
Oprezujuće lice „A“ je kupilo robu za dalju
prodaju na svom tržištu. Ukupan iznos kupovine
je 700 euro. Oporezujuće lice „A“ treba da obavi
uplatu putem bankarskog transfera u vezi sa
ovom transakcijom, iako ono može da obavi dve
ili više uplate kako bi izvršilo celokupno plaćanje
robe.
4. “Shkëmbimi i transaksioneve” me vlerë më të
lartë se 500 euro, i kryer sikurse është paraparë me
nenin 40 të këtij Ligji është i liruar nga kërkesat
për të bërë transferim bankar në lidhje me mallrat
apo shërbimet e shkëmbyera; megjithatë nëse
ndonjë pagesë kërkohet në lidhje me këtë
shkëmbim transaksioni, pagesa e tillë duhet të
bëhet me transferim bankar edhe nëse shuma e
pagesës mund të jetë nën 500 euro.
4. A “Barter Transaction”, with a value in excess
of €500 conducted as provided in Article 40 of The
Law is exempted from the requirement to make
bank transfer in respect of the goods or services
exchanged; however, if any payment is required in
respect of this barter transaction, such payment
must be made by bank transfer even though the
payment amount may be below €500.
4. „Razmena transakcija“ vrednih više od 500
euro, obavljenih kao što je predviđeno u članu 40
ovog Zakona je izuzeta od zahteva za obavljanje
bankarskog transfera u vezi sa razmenjenim
robama ili uslugama, međutim ukoliko je
potrebno obaviti plaćanje u vezi sa ovom
razmenom transakcija, takva uplata se mora
obaviti bankarskim prenosom, čak i ako je iznos
uplate manji od 500 euro.
Shembull :
Personi i tatueshëm “B” blen një automjet nga
personi i tatueshëm “C” . Çmimi i tërësishëm i
transaksionit është 2,000 Euro. Personi i tatueshëm
“B” personit të tatueshëm “C” i jep automjetin e tij
të përdorur si pagesë e pjesërishme për këtë
transaksion. Personi i tatueshëm “C” personit të
tatueshëm “B” i jep automjetin e tij të përdorur dhe
i njeh vlerën prej 1,700 euro, duke kërkuar nga
personi “B” të paguaj diferencën prej 300 euro.
Diferenca prej 300 eurove duhet të paguhet nga
personi “B” me transaksion bankar.
Example:
Taxable Person “B” purchases a vehicle from
Taxable Person “C”. The full price of the
transaction is €2,000. Taxable Person “B” gives
Taxable Person “C” his used vehicle as partial
payment for this transaction. Taxable Person “C”
gives Taxable Person “B” credit of €1700 for his
old vehicle, requiring Taxable Person B to pay an
additional €300. Taxable Person B must pay the
remaining €300 by bank transfer.
Primer:
Oporezujuće lice „B“ kupuje automobil od
oporezujućeg lica „C“. Ukupna vrednost
transakcije je 2,000 euro. Oporezujuće lice „B“
oporezujućem licu „C“ daje svoj korišćeni
automobil kao deo plaćanja u ovoj transakciji.
Oporezujuće lice „C“ daje oporezujućem licu
„B“ svoj korišćeni automobil i priznaje mu
vrednost od 1,700 euro zahtevajući od lica „B“ da
mu plati razliku u iznosu od 300 euro. Razliku od
300 euro treba da plati lice „B“ bankarskom
transakcijom.
5. Nëse një person i tatueshëm nuk bën pagesat e
kërkuara me transferim bankar siç kërkohet më
këtë nen, personi i tillë do të ndëshkohet sipas
nenit 46 të Ligjit që lidhen me për moskrijimin dhe
mosmbajtjen e regjistrimeve.
5. If a taxable person fails to make required
payments by bank transfer as required by this
article, such person shall be subject to penalty in
accordance with Article 46 of The Law related to
failure to create and retain records.
5. Ako oporezujuće lice ne obavi zahtevanu
uplatu bankarskim prenosom, kao što se zahteva
u ovom Članu, takvo lice će se kazniti po članu
46 ovog Zakona u vezi sa neformiranjem i
nevođenjem evidencija.
36
Kapitulli IV
Chapter IV
Poglavlje IV
Shpenzimet e Lejueshme, mungesa e mallit,
zëvendësimi i deklaratave (vlerësimi nga zyra),
metodat indirekte të mbledhjes së evidencës
Allowable Expenses, Shortage of Goods,
Substitute for Returns, indirect methods
Collecting Evidence
Dozvoljeni troškovi, manjak robe, zamena
prijava(procena iz kancelarije), indirektne
metode prikupljanja dokaza
Section 12
Allowable expenses
Član 12
Dozvoljeni troškovi
1. Per Paragraph 8 of Article 17 of The Law, and
as provided in any other relevant tax legislation,
the taxpayer is allowed a reduction from gross
income, those costs paid or accrued during the tax
period related to economic activity in that tax
period if these costs in full or in part are in
connection with economic activity performed
during that tax period. To be allowed, such
expenses must be supported by evidence,
including, but not limited to the following:
1. Prema stavu 8 Člana 17 Zakona i kao što je
propisano u drugom relevantnom poreskom
zakonodavstvu,
poreskom
obvezniku
je
dozvoljeno da odbije od bruto prihoda plaćene
troškove ili troškove nastale tokom poreskog
perioda, a koji su vezani sa ekonomskom
delatnošću u tom periodu, ukoliko su ovi troškovi
u potpunosti ili delimično povezani sa
ekonomskim aktivnostima obavljenim u toku
poreskog perioda. Da bi se dozvolili takvi
troškovi, trebaju biti podržani dokazima,
uključujući, ali ne ograničavajući se samo na
sledeće:
1.1. Fakture
1.2. Ugovore
1.3. Carinske prijave
1.4. Kupone
1.5. Dokumenta o plaćanju
1.6. Bankarske dokumente
1.7. Platne liste
1.8. Karte
1.9. Priznanice
1.10. Naloge za transfere i
1.11. Druge relevantne dokumente.
Neni 12
Shpenzimet e Lejuara
1. Sipas Paragrafit 8 të nenit 17 të Ligjit, si dhe
siç është paraparë në çdo legjislacion tjetër
tatimor përkatës, tatimpaguesit i lejohet të
zbresë nga të ardhurat bruto shpenzimet e
paguara apo të ndodhura gjatë periudhës
tatimore që lidhen me veprimtarinë ekonomike
në atë periudhë nëse këto shpenzime në tërësi
apo pjesërisht janë në lidhje me veprimtari
ekonomike të kryer gjatë periudhës tatimore.
Për tu lejuar shpenzimet e tilla, duhet të
mbështeten me evidencë duke përfshirë, por
duke mos u kufizuar vetëm në sa vijon:
1.1. faturat
1.2. kontratat;
1.3. deklaratat e doganës;
1.4. kuponët;
1.5. dokumentet e pagesës;
1.6. dokumentet bankare;
1.7. regjistrimet e listës së pagave;
1.8. biletat;
1.9. dëftesat;
1.10. urdhër transferet dhe
1.11. dokumente tjera përkatëse.
1.1 Invoices
1.2 Contracts
1.3 Customs declarations
1.4 Receipts
1.5 Payment documents
1.6 Bank documents
1.7 Payroll records
1.8 Tickets
1.9 Vouchers
1.10 Transfer orders
1.11 Other relevant documents
2. Dokumentet e tilla duhet të jenë të gatshme 2. Such documents must be available for 2. Takva dokumenta treba da budu spremna za
për inspektim me kërkesën e ATK si parashihet inspection upon request by the TAK as provided in proveru na zahtevPAK-a, kao što je predviđeno u
në nenin 13, të Ligjit.
članu 13 Zakona.
Article 13 of the Law.
3. Nuk do të lejohet zbritje për çdo shpenzim të 3. No deduction shall be allowed for any accrued 3. Neće se odobriti olakšice za svaki proizašli
37
expense related to income which is subject to
withholding (wages, dividends, interest, royalties,
rents, lottery winnings, etc.) unless it is paid on or
before 31 March of the subsequent tax period.
Any expense not allowed by this sub-paragraph
shall be deductible in the tax period in which it is
actually paid. A withholding obligation is based
on the principle that the obligation to withhold
applies only when the underlying amount (wages,
interest, etc) is actually paid, not when it accrues.
Thus, the date that an employer pays wages to his
employees is the date on which the withholding
obligation arises, irrespective of the payroll period
for which the wages were paid. A payment of
wages (or other payment subject to withholding) in
advance of their due date is a payment of wages
for this purpose and is subject to withholding at the
time of payment of the advance wages.
trošak u vezi sa prihodima koji podležu vođenju
na izvoru prihoda (na plate, dividendu, kamatu,
imovinska prava, kiriju, dobitak na lutriji idr.)
osim ako su ti troškovi plaćeni 31. marta ili ranije
nastupajućeg poreskog perioda. Svaki trošak koji
nije dozvoljen ovim podzakonskim aktom biće
umanjiv u poreskom periodu u kome je zaista
plaćen. Obaveza zadržavanja na izvoru je
zasnovana na principu da se obaveza vođenja na
izvoru prihoda primenjuje samo kada je osnovni
iznos (plata, kamata i dr.) zapravo plaćen, a ne
kada je nastao. Dakle, datum kada poslodavac
uplaćuje platu svom radniku je dan kada nastaje
obaveza vođenja na izvoru prihoda, bez obzira na
period za koji se isplaćuje plata. Isplata plata (ili
drugo plaćanje koje podleže vođenju na izvoru
sredstava) pre datuma kada se očekuje, je isplata
plata, zbog toga i podleže vođenju na izvoru
prihoda u vreme prevremenih isplata plata.
4. Që një shpenzim i ndodhur jashtë Kosovës të 4. To be deductible and allowable for tax
jetë i zbritshëm dhe i lejueshëm për qëllime
purposes, an expense made out of Kosovo,
tatimore, duhet të jetë i dokumentuar në tërësi
must be fully documented by relevant
me dokumentacion përkatës. Shpenzimet e tilla
documentation. These expenses must be made
duhet të jenë bërë ekskluzivisht për veprimtarin
exclusively for economic activity in the tax
e tij ekonomike në periudhën tatimore të cilës i
period to which they refer. Such expenses are
referohet. Shpenzimet e tilla janë të lejueshme
only allowable in Kosovo if not used for
vetëm në Kosovë nëse nuk janë përdorur për
expense deduction purposes in another country.
qëllime të zbritjes së shpenzimeve në vendin
Relevant documentation shall be considered:
tjetër. Dokumentacion përkatës nënkupton :
4.1.
Kontratat
4.2.
faturat
4.1
Contracts
4.3.
kuponët
4.2
Receipts
4.4.
dokumentet e pagesës
4.3
Vouchers
4.5.
biletat e udhëtimit
4.4
Documents of payments
4.6.
urdhër udhëtimet
4.5
Travel tickets
4.
Kako bi trošak nastao izvan teritorije
Kosova bio dozvoljen i umanjiv za poreske
svrhe, treba da u celini bude dokumentovan
odgovarajućom dokumentacijom. Takvi troškovi
moraju isključivo nastati vezano sa ekonomskom
delatnošću lica u poreskom periodu na koji se
odnosi. Takvi troškovi su dozvoljeni samo na
teritoriji Kosova, ukoliko se ne upotrebljavaju za
svrhu
umanjenja
troškova
u
drugoj
zemlji.Odgovarajuća
dokumentacija
podrazumeva:
rrjedhë që lidhet me të ardhurat që i
nënshtrohen mbajtjes në burim (në paga,
dividendë, interes, të drejta pronësore, qira,
fitore në lotari, etj) përveç nëse shpenzimet e
tilla të jenë paguar në ose para 31 Marsit të
periudhës pasuese tatimore. Çdo shpenzim i
mos-lejuar nga ky akt nënligjor do të jetë i
zbritshëm në periudhën tatimore në të cilën në
të vërtetë është paguar. Detyrimi i mbajtjes në
burim është i bazuar në parimin se detyrimi për
të mbajtur në burim zbatohet vetëm kur shuma
themelore (pagat, interesi, etj.) në të vërtetë
është paguar, e jo kur ka lindë. Kështu, data që
një punëdhënës paguan pagat për të punësuarit
e tij është data në të cilën detyrimi për mbajtje
në burim del, pa marrë parasysh periudhën e
listë-pagesës për të cilën pagat janë paguar.
Pagesa e pagave (apo pagesë tjetër që i
nënshtrohet mbajtjes në burim) para datës së
tyre të pritur është një pagesë e pagave për këtë
qëllim dhe i nënshtrohet mbajtjes në burim në
kohën e pagesës së pagave përpara.
4.1. Ugovore
4.2. Fakture
4.3 Kuponi
4.4. Dokumenti o plaćanju
38
4.7.
autorizimet etj.
4.6
4.7
Travel orders
Authorizations, etc.
4.5. Karte za prevoz
4.6. Putni nalozi
4.7. Ovlašćenja idr.
5. Varësisht
nga
lloji
i
shpenzimit,
dokumentacioni mbështetës duhet të jetë
përkatës për shpenzimin e tillë p.sh për
shpenzimet e udhëtimit për punë jashtë vendit
të një personi të autorizuar duhet të jenë:
5.1.autorizimi i atij personi (punëtori)
5.2.urdhri (leja) e udhëtimit
5.3.bileta e udhëtimit
5.4.faturat për shpenzimet e bëra jashtë
Kosovës
5.5.dokumentet e pagesës
5.6.kuponët për shpenzimet e ushqimit si dhe
5.7.dokumente
tjera
mbështetëse
qe
argumentojnë se shpenzimet e udhëtimit
për punë janë bërë ekskluzivisht për
veprimtari ekonomike.
5. Depending on the expense, there should be the
relevant supporting documentation e.g. for
business travel expenses abroad of an authorized
person there must be:
5.1 the authorization of that person (employee)
5.2 order (permission) to travel,
5.3 travel tickets
5.4 invoices for expenses incurred abroad
5.5 payment documents,
5.6 vouchers for food costs and
5.7 other supporting documents to prove that
the business travel expenses are made
exclusively for economic activity.
5.
U zavisnosti od vrste potrošnje, prateća
dokumentacija za takve rashode, na primer za
poslovne putne troškove tokom poslovnog
putovanja u inostranstvo nekog ovlašćenog lica,
treba da bude:
5.1.ovlašćenje za ovu osobu (radnika)
5.2. nalog (dozvola) za putovanje
5.3. putna karta
5.4. fakture za troškove nastale izvan Kosova
5.5. dokumente o plaćanju
5.6. kuponi za troškove ishrane i
5.7. druga propratna dokumentacija koja
potvrđuje da su troškovi poslovnog putovanja
nastali isključivo vezano za ekonomsku delatnost
lica.
6. Përderisa legjislacioni tjetër përkatës tatimor
specifikon shpenzimet e lejueshme që nuk janë
përshkruar në këtë të jetë nen dhe përfshinë
kërkesat për pranimin e shpenzimeve të tilla,
legjislacioni tjetër përkatës tatimor do të
rregullojë pranimin e shpenzimeve nga
administrata tatimore. Nëse ky Udhëzim
Administrativ është në kundërshtim me
Udhëzimet tjera tatimore të përparshme në
lidhje me shpenzimet e lejueshme të
përshkruara në këtë Kapitull, dispozitat e këtij
Udhëzimi Administrativ do të rregullojnë
pranimin e shpenzimeve nga ATK. Në rast të
pasigurisë, Drejtori i Përgjithshëm mund të
nxjerrë një Udhezues Shpjegues sipas nenit 9 të
Ligjit.
7. Neni 14 i Ligjit, përshkruan procedurën që duhet
të ndiqet nga Drejtori i Përgjithshëm në
6. To the extent that other relevant tax legislation
specifies allowable expenses not described in this
section and includes the requirements for
recognizing such expenses, the other relevant tax
legislation shall govern the recognition of expense
by the TAK. If this Administrative Instruction
conflicts with other prior Administrative
Instructions with respect to allowable expenses
described in this chapter, the provisions of this
Administrative Instruction shall govern the
recognition of expense by the TAK. In the event
of uncertainty, the Director General may issue a
Public Ruling in accordance with Article 9 of The
Law.
6.
Dok se ostalim relevantnim poreskim
propisima određuju dozvoljeni rashodi koji nisu
opisani u ovom Članu i uključuju zahteve za
prihvatanje tih troškova, drugi relevatni poreski
propisi će regulisati prihvatanje troškova od
strane Poreske administracije. Ako je ovo
Administrativno Uputstvo u suprotnosti sa
drugim prethodnim poreskim uputstvima u vezi
sa dozvoljenim rashodima opisanim u ovom
Poglavlju, odredbe ovog Administrativnog
Uputstva će regulisati prihvatanje rashoda od
strane PAK-a. U slučaju nedoumice, Generalni
Direktor može doneti Javnu odluku o tumačenju
u skladu sa Članom 9 ovog Zakona.
7. Article 14 of The Law describes the 7.
Član 14 Zakona opisuje zahteve koje
requirements to be followed by the Director mora da sledi Generalni Direktor prilikom
39
mbledhjen e informatave apo evidencës në
lidhje me një përcaktim të detyrimit tatimor.
Neni 14 i Ligjit, kërkon që personat duhet të
ofrojnë informatat e kërkuara brenda 7 ditëve
pas dërgimit të një njoftimi me shkrim që në
mënyrë të arsyeshme përshkruan informatat e
kërkuara.
7.1. Paragrafi 7 i Nenit 13 të Ligjit parasheh një
përjashtim nga rregulla e vendosur në
Nenin 14 në lidhje me kërkesën për të
ofruar informatat e kërkuara brenda 7
ditëve pas pranimit të njoftimit me shkrim.
Paragrafi 7 i Nenit 13 tregon se një person
mund të ofrojë evidencë të re në ATK, deri
në kohën kur tatimpaguesit i dorëzohet
raporti përfundimtar i vlerësimit, nëse
tatimpaguesi më përpara, nuk ka qenë në
gjendje të ofrojë ato informata për shkaqe
të cilat janë përtej kontrollit të
tatimpaguesit. Për qëllime të këtij paragrafi,
raporti përfundimtar i vlerësimit është
raporti me shkrim i rregullimeve të
propozuara, të dhëna tatimpaguesit në
përfundimin e një kontrolli, por para futjes
së rregullimit në sistemin e përpunimit të te
dhënave të ATK. Para paraqitjes të një
raporti përfundimtar të vlerësimit, ATK,
duhet t’i lëshojë tatimpaguesit një raport
paraprak me shkrim, duke i dhënë një
periudhë prej pesë ditëve në të cilën të
përgjigjet me informata dhe dokumentacion
shtesë. I vetmi dokumentacion shtesë që
mund të ofrohet gjatë kësaj periudhe prej
pesë ditëve është se ai dokumentacion që
plotëson kriteret e vendosura në paragrafin
7 të Nenit 13, apo dokumentacioni që më
herët nuk është kërkuar me shkrim nga
ATK.
7.1.1. Në ato gjendje në të cilat një
General in collecting information or evidence with
respect to a determination of a tax obligation.
Among other things, Article 14 requires that
persons must provide requested information within
7 days after delivery of a written notice that
reasonably describes the information requested.
prikupljanja
podataka i dokaza u vezi sa
utvrđivanjem poreske obaveze. Između ostalog,
Član 14 zahteva da lica treba da pruže zahtevane
informacije u roku od 7 dana nakon slanja
pismenog obaveštenja koji na razuman način
opisuje zahtevane informacije.
7.1. Paragraph 7 of Article 13 of The Law
provides an exception to the rule established in
Article 14 with respect to the requirement to
provide requested information within 7 days
after receipt of a written notice. Paragraph 7 of
Article 13 indicates that a person may provide
new evidence to the TAK up to the time that
the final assessment report is submitted to the
taxpayer, if the taxpayer has previously been
unable to provide that information due to
causes which are beyond the control of the
taxpayer. For purposes of this paragraph, the
final assessment report is the final written
report of proposed adjustments delivered to the
taxpayer at the conclusion of an audit, but prior
to the entry of the adjustment into the TAK
data processing system. Prior to issuing a final
assessment report, the TAK must issue a
written preliminary report to the taxpayer
providing a period of five days in which to
respond with additional information and
documentation.
The only additional
documentation that can be provided during this
period of five days is that documentation that
meets the criteria established in paragraph 7 of
Article 13, or documentation not previously
requested in writing by the TAK.
7.1. Stav 7 Člana 13 Zakona predviđa izuzeće od
pravila navedenih u Članu 14 u vezi sa zahtevom
za podnošenje zahtevanih informacija u roku od 7
dana od prijema pismenog obaveštenja. Stav 7
Člana 13 kaže da lice može podneti nove dokaze
PAK-u do onda kada je poreskom obvezniku
predat završni izveštaj o proceni, ukoliko poreski
obveznik nije ranije bio u mogućnosti da ih
podnese iz razloga koji su van kontrole poreskog
obveznika. U svrhu ovog stava, konačna ocena o
proceni je završni pismeni izveštaj predloženog
poravnjanja datog poreskom obvezniku nakon
završetka kontrole, ali pre uvođenja poravnjanja
u sistem obrade podataka PAK-a. Pre izdavanja
konačnog izveštaja o proceni, PAK treba da izda
poreskom obvezniku preliminarni pismeni
izveštaj, dajući mu rok od pet dana da odgovori
podnošenjem
dodatnih
informacija
i
dokumentacije. Dodatna dokumentacija koja se
može podneti tokom ovog perioda od pet dana je
samo dokumentacija koja ispunjava kriterijume
iznete u stavu 7 Člana 13, ili dokumentacija koja
nije prethodno bila zahtevana pismeno od strane
PAK-a.
7.1.1. In those situations in which a 7.1.1. U
onim
situacijama
kada
40
poreski
tatimpagues nuk është në gjendje që me
kohë të ofrojë dokumentacionin e
kërkuar për shkak të rrethanave përtej
kontrollit të tij, tatimpaguesi duhet të
jetë në gjendje të dokumentojë
përpjekjet e arsyeshme të bëra për t’ju
përgjigjur kërkesës për problemet e
dala. Shkaqet përtej kontrollit të
tatimpaguesit mund të përfshijnë, por
nuk limitohen në to:
7.1.1.1.sëmundja e personit përgjegjës për
ofrimin e dokumentacionit të kërkuar,
nëse sëmundja e ka ndaluar personin
përgjegjës të shkojë në vendin e tij të
punës për një periudhë e cila fillon
para pranimit të kërkesës me shkrim
dhe ka vazhduar përtej periudhës 7
ditore të dhënë në kërkesën me
shkrim. Sëmundja e tillë duhet të
dokumentohet me një certifikatë nga
një mjek kujdestar, e shoqëruar me
kopjet e faturave për shërbimet e
dhëna nga mjeku. Personi nga i cili
është kërkuar dokumentacioni duhet
të jetë në gjendje të demonstrojë se
asnjë individ tjetër nuk ka mundur të
ofrojë dokumentacionin e kërkuar;
7.1.1.2.Vdekja e një anëtari të familjes së
ngushtë (bashkëshorti/bashkëshortja,
biri, bija, nipi, mbesa, dhëndëri, reja,
nëna, vjehrra, babai, vjehrri, motra,
kunata, vëllai, apo kunati) i personit
përgjegjës
për
ofrimin
e
dokumentacionit të kërkuar, nëse
vdekja e tillë ka ndodhë brenda
periudhës 7 ditore të dhënë në
kërkesën me shkrim dhe tatimpaguesi
taxpayer is unable to timely provide the
requested
documentation
due
to
circumstances beyond his control, the
taxpayer must be able to
document
reasonable efforts made to respond to the
request despite the
problems
encountered. Causes beyond the control of
the taxpayer may include,
but are not
limited to:
obveznik nije u mogućnosti da na vreme podnese
zahtevanu dokumentaciju zbog okolnosti koje su
izvan njegove kontrole, poreski obveznik treba da
bude u mogućnosti da dokumentuje svoje
razumne napore da odgovori na zahtev i pored
problema na koje je naišao. Razlozi izvan
kontrole poreskog obveznika mogu obuhvatiti, ali
se ne ograničavaju samo na:
7.1.1.1 Illness of the individual responsible
for
providing
the
requested
documentation, if such
illness
prevented the responsible individual
from going to his normal work
location for a period of time which
began prior to the receipt of the written
request and continued beyond the 7day period provided in the written
request. Such illness must be
documented by a certificate from an
attending physician,
accompanied
by copies of invoices for the service
provided by the physician.
The
person
from
whom
the
documentation is requested must be
able to demonstrate
that no other
individual
could
provide
the
documentation requested;
7.1.1.2 Death of a member of the
immediate family (spouse, son,
daughter,
grandson,
granddaughter,
son-in-law,
daughter-in-law, mother, mother-inlaw, father, father- in-law, sister, sisterin-law, brother, or brother-in-law) of
the person responsible
for providing
the requested documentation, if such
death took place within the 7day
7.1.1.1.Bolest osobe odgovorne za podnošenje
zahtevane dokumentacije, ukoliko je takva
bolest sprečila odgovornu osobu da ode
na njegovo redovno radno mesto u periodu koji
započinje pre prijema pismenog zahteva i
ako se nastavlja duže od 7 dana koji su dati u
pismenom zahtevu. Takva bolest treba da
bude dokumentovana potvrdom dežurnog
lekara, praćenom kopijama faktura za
pružene usluge od strane lekara. Osoba od koje se
zahteva podnošenje dokumentacije treba
da bude u stanju da dokaže da nijedno drugo
lice nije moglo da podnese dokumentaciju
koja se zahteva;
7.1.1.2.
Smrt
bliskog
člana
porodice
(suprug/supruga, sin, kćerka, unuk, unuka, zet,
snaja, majka, svekrva, otac, svekar, sestra,
zaova, brat, dever) lica odgovornog za
podnošenje zahtevane dokumentacije, ukoliko
je ova smrt nastupila u toku sedmodnevnog
perioda
datog u pismenom zahtevu, a pri
tome je poreski obveznik obavestio Poresku
administraciju
da će kasniti sa
podnošenjem dokumentacije i o razlozima
41
ka njoftuar ATK se dokumentacioni
do të vonohet dhe arsyet për vonesë.
Në rastet e tilla, tatimpaguesi dhe
ATK duhet të pajtohen në një kohë të
zgjatur
për
dhënien
e
dokumentacionit.
7.1.1.3.Zjarri, vërshimi, moti apo shkaqe
tjera natyrale kanë parandaluar
tatimpaguesin
nga
ofrimi
i
regjistrimeve brenda kohës së dhënë,
me kusht që tatimpaguesi të
informojë ATK se dokumentacioni i
kërkuar do të mund të vonohet dhe
arsyet e vonesës. Në rastet e tilla,
tatimpaguesi dhe ATK duhet të
pajtohen në një kohë të zgjatur për
dhënien e dokumentacionit.
7.1.1.4.Dokumentacioni i kërkuar ishte
shumë voluminoz për ta nxjerrë
brenda afati kohor të dhënë në
kërkesë, edhe pse tatimpaguesi ka
bërë një përpjekje të jashtëzakonshme
për ta bërë. Në raste të tilla,
tatimpaguesi duhet të informojë ATK,
për shkaqet e vonesës dhe të pajtohet
me një periudhë të arsyeshme kohore
brenda së cilës do të ofrojë
dokumentet e kërkuara. Në këtë rast,
barra është mbi tatimpaguesin të
ofrojë regjistrimet brenda afatit të
shtyrë kohor të pajtuar.
7.1.2. Nëse një person dëshiron të ofrojë
dokumentacionin
e
kërkuar
në
përputhje me dispozitat e paragrafit 7 të
Nenit 13, ai person duhet të transmetojë
dokumentacionin e kërkuar tek Zyrtari
kërkues i ATK me një njoftim, letër, e
cila përvijon përpjekjet e bëra për të
period provided in the written request
and the taxpayer notified the TAK that
the documentation would be
delayed and the reasons for the delay.
In such cases,
the taxpayer and the
TAK should agree on an extended time
for providing the documentation;
7.1.1.3 Fire, Flood, Weather or other
natural causes prevented the taxpayer
from
providing the records within
the time provided, so long as the
taxpayer advised the TAK that the
requested documentation would be
delayed and the reasons for
the
delay. In such cases, the taxpayer and
the TAK should agree on an extended
time
for
providing
the
documentation.
7.1.1.4 The documentation requested was
too voluminous to produce within the
timeframe provided in the request,
even though the taxpayer has made an
extraordinary effort to do so. In
such cases, the taxpayer must inform
the TAK of
the causes of the
delay and agree to a reasonable period
of time within which to provide the
documents requested.
In this
circumstance, the burden is on the
taxpayer to provide the records
within the agreed extended timeframe.
odlaganja. U takvim
slučajevima,
poreski
obveznik i PAKmoraju se složiti o produžetku
roka za podnošenje dokumentacije.
7.1.2. If a person wishes to provide
requested documentation in accordance
with the
provisions of paragraph 7 of
Article 13, that person must transmit the
requested
documentation
to
the
requesting TAK official with a letter which
outlines the efforts made to provide the
7.1.2. Ukoliko neko lice želi da pruži zahtevanu
dokumentaciju u skladu sa odredbama stava 7
Člana 13, ono mora da preda zahtevanu
dokumentaciju na zahtev službenika Poreske
administracije uz pismo u kome navodi
napore za dostavljanje dokumentacije u
zahtevanom vremenskom roku. U ovom
7.1.1.3. Požar, poplava, vremenske ili druge
elementarne nepogode su sprečile poreskog
obveznika da podnese evidencije u toku
datog vremenskog roka, pod uslovom da poreski
obveznik obavesti Poresku Administraciju
o tome da će kasniti sa predajom
dokumentacije i o razlozima kašnjenja. U
takvim slučajevima, poreski obveznik i
PAKse moraju složiti o produžetku roka
za podnošenje dokumentacije.
7.1.1.4. Zahtevana dokumentacija je previše
obimna da bi se mogla izdati u roku datom u
zahtevu, iako je poreski obveznik
napravio izuzetan napor da je izda. U takvim
slučajevima, poreski obveznik treba da
obavesti poresku administraciju o razlozima
kašnjenja i da se slože u vezi sa davanjem
razumnog roka u kome će poreski obveznik moći
da podnese zahtevanu dokumentaciju. U ovim
okolnostima, poreski obveznik je
obavezan da
u toku produženog vremenskog roka o kome su
se složili preda zahtevanu
evidenciju.
42
ofruar dokumentacionin brenda afatit
kohor të kërkuar. Letra duhet gjithashtu
të përshkruajë ato shkaqe përtej
kontrollit, që parandalojnë dhënien me
kohë të dokumentacionit të kërkuar në
ATK. Bashkë me letrën, duhet të jetë
dokumentacioni mbështetës i deklarimit
të përpjekjeve të bëra, si dhe
dokumentacioni për të vërtetuar se ka
pasur rrethana përtej kontrollit të
personit që kanë parandaluar dorëzimin
me kohë të dokumenteve apo
informatave të kërkuara.
7.1.3. Si rregull e përgjithshme, ATK do të
pranojë
dokumentacionin
apo
informatat shtesë të tatimpaguesit nëse
kërkesa e tatimpaguesit plotëson
kërkesat e vendosura në 7.1.1 dhe 7.1.2
të këtij neni.
documentation within the timeframe
requested. That
letter must also
describe those causes beyond control which
prevented the timely provision
of
requested documentation to the TAK.
Included with the letter must be
documentation to support the statement of
efforts made, as well as documentation to
prove that there were circumstances beyond
the person’s control which prevented the
timely submission of the requested
documents or information.
pismu takođe mora da opiše razloge koji su izvan
njegove kontrole, a koji su ga sprečili u
podnošenju u roku zahtevane dokumentacije
Poreskoj administraciji. Uz pismo treba
da bude priložena prateća dokumentacija kao
dokaz za načinjene napore, kao i dokumentacija
koja dokazuje da je bile prisutne okolnosti koje
su
izvan kontrole osobe i koje su ga sprečile
da u roku preda dokumentaciju ili zahtevane
informacije.
7.1.3. As a general rule, the TAK shall
accept
the
taxpayer’s
additional
documentation or
information if the
taxpayer’s request meets the requirements
established in 7.1.1 and 7.1.2 of this
section.
7.1.3. Kao opšte pravilo, PAKće primiti dodatnu
dokumentaciju ili informacije
od
strane
poreskog obveznika ukoliko zahtev poreskog
obveznika ispunjava uslove navedene
u
tačkama 7.1.1. i 7.1.2. ovog člana.
7.2. Në rast nevoje për plotësim me
informacion apo dokumentacion, sipas
paragrafëve 7 e 8 në nenin 13, të Ligjit,
ATK, duhet të paraqesë kërkesën me
shkrim. Paragrafi 2 i Nenit 14 të ligjit,
përcakton që, “kur njoftimi kërkon krijimin
e dokumenteve apo regjistrimeve tjera,
dokumentet apo regjistrimet e tilla duhet të
përshkruhen me siguri të arsyeshme.” Një
deklarim i përgjithshëm që kërkon “të
gjitha librat dhe regjistrimet” nuk
përshkruan me siguri të arsyeshme
dokumentet apo regjistrimet e kërkuara dhe
nuk është i mjaftueshëm për qëllime të
aplikimit të dispozitave të paragrafëve 7
dhe 8 të Nenit 13 të Ligjit.
7.2. In making requests for information or
documentation, where it intends to apply the
provisions of paragraphs 7 and 8 of Article
13 of The Law, the TAK must make such
requests in writing. Paragraph 2 of Article
14 of The Law provides that, “where the notice
requires the production of documents or other
records, such documents or records
must
be described with reasonable certainty.” A
general statement requesting “all books and
records” does not describe with reasonable
certainty
the
documents
or
records
requested and is not sufficient for the
purposes of applying the provisions of
paragraphs 7
and 8 of Article 13 of The
Law.
7.2. Prilikom podnošenja zahteva za podnošenje
informacija ili dokumentacije, kada nastoji da
primeni
odredbe stava 7 i 8 člana 13
Zakona, PAK treba da da takve zahteve u
pismenoj
formi. Stav 2 Člana 14 Zakona
predviđa da „kada obaveštenje zahteva
formiranje dokumenata ili drugih
evidencija,
dokumenti ili takve evidencije moraju se opisati
uz razumnu sigurnost“. Opšta
izjava koji
zahteva „sve knjige i evidencije“ ne opisuje sa
razumnom sigurnošću zahtevane
dokumente
ili evidencije i nije dovoljna u cilju primene
odredbi iz stavova 7 i 8 Člana 13 Zakona.
7.3. Në shqyrtimin e ankesës së tatimpaguesit,
neni 13.8 i Ligjit, parashikon që
7.3. In processing a taxpayer’s appeal, Article 7.3. Pri razmatranju žalbe poreskog obveznika,
13.8 of The Law provides that the Appeals Član 13.8. Zakona predviđa da će Odeljenje za
43
Departamenti i Ankesave në ATK do të
marrë parasysh çdo dokument apo
informatë të dorëzuar në ATK, nëse:
7.3.1. ATK ka lëshuar një
kërkesë më shkrim ku në mënyrë të
arsyeshme ka përshkruar dokumentet
apo informatat e kërkuara, dhe
7.3.2. informatat e kërkuara janë
dorëzuar përtej afatit të dhënë në
paragrafin 7 të Nenit 13 të Ligjit
7.4. Përveç dispozitave të këtij neni,
tatimpaguesit të cilët nuk ofrojnë me kohë
qasje në libra dhe regjistrime i nënshtrohen
ndëshkimit në Nenin 46.5 të Ligjit sikurse
është përshkruar në nenin 46 të këtij
Udhëzimi Administrativ.
Department of the TAK shall not consider
any document or information submitted to the
TAK, if:
7.3.1. the TAK has issued a written request
reasonably describing the requested
document or information, and
7.3.2. the requested information is
submitted beyond the deadline provided in
paragraph
7 of Article 13 of The Law.
žalbe PAK-a razmotriti svaki dokument ili
informaciju koja je predataPAK-u, ako je:
7.4. In addition to the provisions of this
section, taxpayers who fail to timely provide
access
to books and records are subject to
the penalty provided in Article 46.5 of The
Law as
described in Section 46 of this
Administrative Instruction.
7.4. I pored odredbi ovog člana, poreski
obveznici koji na vreme ne pruže uvid u knjige
ili evidencije podležu kaznama datim u članu
46.5. Zakona, kao što je opisano u Članu 46 ovog
Administrativnog Uputstva.
7.3.1. PAK izdala pismeni zahtev u kome na
razuman način opisuje dokumenta ili informacije
koje
se
zahtevaju,
i
7.3.2. Tražene informacije su predate nakon
isteka roka propisanog u stavu 7 Člana 13
Zakona.
Neni 13
Prishja e mallit për shkak te kalimit te
afatit te përdorimit, thyerjes, vjetrimit apo
avarive të tjera.
Section 13
Destruction of Inventory due to
expiration, breakage, Obsolescence, or other
failures
Član 13
Kvarenje robe zbog isteka roka trajanja,
lomljenja, zastarevanja ili drugih havarija
1. Nëse një tatimpagues, i cili llogaritë të ardhurat
e tij në bazën reale (duke llogaritur të ardhurat
dhe shpenzimet në një Deklaratë Vjetore të te
Ardhurave) shkatërron një pjese apo të gjithë
stokun e tij, për shkak të skadimit të afatit të
përdorimit të artikullit apo artikujve të stokut,
thyerjes të një artikulli apo artikujve të stokut,
vjetrimit, apo dëmtimit të një artikulli në stok,
prishja e tillë mund të konsiderohet si një
humbje e jashtëzakonshme në periudhë
tatimore përkatëse nën kushtet vijuese:
1.1. Tatimpaguesi njofton me shkrim
Drejtuesin Regjional përgjegjës për
llogarinë tatimore të atij tatimpaguesi për
synimin për të prishur artikujt e stokut të
cekur së paku 10 ditë punë paraprakisht nga
1. If a taxpayer who accounts for his income on the
real basis (accounting for income and
expenses on an annual income declaration)
destroys all or part of his inventory due to
expiration of the useful life of the inventory
item or items, breakage of an inventory item or
items, obsolescence, or other failure of an
inventory item, such destruction may be
considered as an exceptional loss allowable in
the relevant tax period under the following
conditions:
1.1. The taxpayer notifies the regional manager
responsible for that taxpayer’s tax account in
writing of the intent to destroy said
inventory items at least 10 working days in
advance of the destruction date.
Such
1.
Ako neki poreski obveznik obračunava
svoje prihode na realnoj osnovi (obračunavajući
prihode i
rashode u Godišnjoj prijavi
prihodima) uništi sve zalihe ili deo svojih zaliha
zbog isteka roka
trajanja artikla ili artikala
sa zaliha, lomljenja artikla ili artikala sa zaliha,
zastarevanja ili oštećenja
nekog artikla na
zalihama, takvi kvarovi se mogu smatrati
izvanrednim rashodima u odgovarajućim
poreskim periodima, pod sledećim
uslovima:
1.1. Poreski obveznik obaveštava pismeno
Regionalnog menadžera odgovornog za poreske
obračune ovog poreskog obveznika o
nameri da otpiše artikle sa zaliha najmanje 10
radnih dana pre
dana uništenja. Takvo
44
data e shkatërrimit. Njoftimi i tillë më
shkrim duhet të përmbajë:
1.1.1. deklaratën e synimit për të
shkatërruar artikullin(ujve) e stokut;
1.1.2. deklaratën e arsyes se shkatërrimi i
artikullit/ujve të stokut është i
nevojshëm;
1.1.3. listën e artikullit/artikujve të stokut
që do të shkatërrohet me një
përshkrim
të
duhur
të
artikullit/artikujve që do t’i
mundësonin një personi arsyeshëm
të identifikojë artikullin/artikujt;
1.1.4. numrin e njësive apo vëllimin e të
përfshirë në artikullin/artikujt e
stokut që do të shkatërrohet;
1.1.5. çmimin historik të kostos (çmimin e
blerjes) të secilit artikull të stokut
që do të shkatërrohet.
written notice must include:
1.1.1 statement of intent to destroy
inventory item(s)
1.1.2 statement of reason that destruction
of the inventory item(s) is necessary
1.1.3 listing of inventory item(s) to be
destroyed
with
an
adequate
description of the item(s) that would
allow a reasonable person to identify
the item(s)
1.1.4 the number of units or volume
included in the inventory item(s) to be
destroyed
1.1.5 the historical cost price (purchase
price) of each inventory item to be
destroyed
pismeno obaveštenje treba da sadrži:
1.1.1. Izjavu o nameri da uništi artikal (artikle) sa
zaliha;
1.1.2. Izjavu o tome zbog čega je potrebno
uništenje artikla (artikala);
1.1.3. Spisak artikla (artikala) sa zaliha koji će se
uništiti sa pravilnim opisom artikla
(artikala) što će omogućiti nekoj
osobi
da
identifikuje
artikal
(artikle);
1.2 Me kërkesë nga ATK, tatimpaguesi
duhet të jenë në gjendje të ofrojë
dokumentacion të duhur, përfshirë:
1.2.1. një kopje të te gjitha njoftimeve për
ATK, që artikujt e stokut do të
shkatërrohen siç kërkohet me nënparagrafin 1.1 të këtij neni;
1.2.2.
një listë të te gjithë artikujve
të stokut të shkatërruar, e cila
përmban emrin e artikullit, numrin
(apo vëllimin) e artikujve të stokut
të shkatërruar;
1.2.3.
evidenca e blerjes së
artikujve të stokut;
1.2.4.
çmimi i blerjes për njësi të
artikujve të stokut të shkatërruar;
1.2.5.
metoda e stokut e përdorë
nga tatimpaguesi;
1.2.6.
dokumentet e institucioneve
1.2. Upon request from the TAK, the taxpayer
must be able to provide adequate
documentation, including:
1.2.1 a copy of all notifications to
the TAK that inventory items
will be destroyed as required by
sub-paragraph 1.1 of this section
1.2.2 a listing of all inventory
items destroyed which includes
the name of the item, the
number
(or
volume)
of
inventory items destroyed
1.2.3 evidence of purchase of the
inventory items
1.2.4 the purchase price per unit
of the inventory items destroyed
1.2.5 inventory method used by
the taxpayer
1.2.6 documents
of
relevant
1.2. Na zahtev PAK-a, poreski obveznik treba da
dostavi potrebnu dokumentaciju, uključujući:
1.1.4. Broj jedinica ili zapreminu aritkla (artikala)
sa zaliha koji će se uništiti;
1.1.5. Prvobitne cene koštanja (cenu nabavke)
svakog artikla sa zaliha koji će se uništiti.
1.2.1. kopiju svih obaveštenja za Poresku
administraciju da će se artikli sa zaliha uništiti,
kao što
propisuje tačka 1.1.
ovog Člana;
1.2.2. Spisak svih artikala sa zaliha koji su
uništeni, koji sadrži naziv artikla, broj (ili
zapreminu)
uništenih artikala sa
zaliha;
1.2.3. Evidenciju o nabavci artikala sa zaliha;
1.2.4. Cenu nabavke po jedinici artikla sa zaliha
koji je uništen;
1.2.5. Način vođenja zaliha korišćen od strane
poreskog obveznika;
1.2.6. Dokumente relevantnih institucija koje su
potvrdile uništenje robe, kao što su opštinska
sanitarna služba (ukoliko
45
përkatëse të cilat kanë verifikuar
shkatërrimin e mallrave, sikurse
janë institucione sanitare komunale
(nëse aplikohet) apo dokumentacion
tjetër për të verifikuar shkatërrimin
e artikujve të stokut, përfshirë
dokumentacionin e ATK, lidhur me
shkatërrimin e mallrave nëse një i
punësuar i ATK, ka qenë i
pranishëm gjatë shkatërrimit të
mallrave.
institutions which have verified
the destruction of goods, such as
municipal sanitary institutions
(if
applicable)
or
other
documentation to verify the
destruction of inventory items,
including TAK documentation
regarding destruction of goods
if a TAK employee was present
during the destruction of the
goods.
postoji) ili druga dokumentacija koja potvrđuje
uništenje robe sa
zaliha, uključujući
dokumentaciju PAK-a u vezi sa uništenjem robe
ukoliko je radnik PAKa
bio
prisutan prilikom uništenja robe.
2. Nëse një tatimpagues sikurse është përshkruar
në paragrafin 1 të këtij neni shkatërron artikujt
e stokut, për shkak të prishjes së atyre artikujve
të stokut (mallrave që prishen sikurse janë
pemët dhe perimet), shkatërrimi i tillë mund të
konsiderohet si një humbje e jashtëzakonshme
e lejueshme në periudhën tatimore përkatëse,
nëse tatimpaguesi i ofron ATK, më kërkesë me
sa vijon:
2.1. një listë të artikullit /artikujve të
stokut, që do të shkatërrohen me një
përshkrim të duhur të artikullit
/artikujtve që do t’i mundësonin një
personi arsyeshëm të identifikojë
artikullin/artikujt;
2.2. numrin e njësive apo vëllimin e të
përfshirë në artikullin/artikujt e
stokut që do të shkatërrohet;
2.3. çmimi historik i kostos (çmimi i
blerjes) për secilin artikull/artikuj
që do të shkatërrohet;
2.4. evidenca e blerjes së artikujve të
stokut;
2.5. çmimi i blerjes për njësi të
artikujve të stokut të shkatërruar;
2.6. dokumentet
e
institucioneve
përkatëse të cilat kanë verifikuar
2. If a taxpayer as described in paragraph 1 of this
section destroys inventory items because of
spoilage of those inventory items (perishable
goods such as fruits and vegetables), such
destruction may be considered as an
exceptional loss allowable in the relevant tax
period if
the taxpayer provides the following
to the TAK upon request:
2. Ukoliko poreski obveznik, kao što je opisano u
stavu 1 ovog člana uništi sve artikle sa zaliha
zbog njihovog kvarenja (kvarljive robe kao što su
voće i povrće), takvo uništenje se može smatrati
vanrednim rashodima koji su dozvoljeni u
odgovarajućem poreskom periodu, ukoliko
poreski
obveznik
na
zahtev
Poreske
Administracije dostavi, kao u nastavku:
2.1 a listing of inventory item(s)
destroyed
with
an
adequate
description of the item(s) that would
allow a reasonable person to identify
the item(s)
2.2 the number of units or volume
included in the inventory item(s) to be
destroyed
2.3 the historical cost price (purchase
price) of each inventory item to be
destroyed
2.4 evidence of purchase of the inventory
items
2.5 the purchase price per unit of the
inventory items destroyed
2.6 documents of relevant institutions
which have verified the destruction of
goods, such as municipal sanitary
2.1. Spisak artikla (artikala) sa zaliha koji će se
uništiti sa potrebnim opisom artikla (artikala)
koji će omogućiti nekom licu da
identifikuje artikal (artikle);
2.2. Broj jedinica ili zapreminu artikla (artikala)
sa zaliha koji će se uništiti;
2.3. Prvobitnu cenu koštanja (cenu nabavke) za
svaki artikal koji će se uništiti;
2.4. Evidenciju o nabavci artikala sa zaliha;
2.5. Cenu nabavke po jedinici artikala sa zaliha
koji su uništeni;
2.6. Dokumente relevantnih institucija koje su
potvrdile uništenje robe, kao što su opštinska
sanitarna služba (ukoliko postoji)
ili druga dokumentacija koja potvrđuje uništenje
robe sa zaliha.
46
shkatërrimin e mallrave, sikurse
janë institucione sanitare komunale
(nëse aplikohet) apo dokumentacion
tjetër për të verifikuar shkatërrimin
e artikujve të stokut
institutions (if applicable) or other
documentation
to
verify
the
destruction of inventory items
3. Shuma e humbjes së jashtëzakonshme e lejuar 3. The amount of extraordinary loss allowed will
do të kufizohet në çmimin e blerjes së mallrave be limited to the purchase price of the goods
destroyed reduced by any amount received as
të shkatërruar e zbritur me një shumë të
pranuar si kompensim si rezultat i shkatërrimit compensation as a result of the destruction
(insurance, manufacturer’s reimbursement,
(sigurimi, rimbursimi i fabrikuesit, etj.)
etc.).
4. Mallrat për të cilat nuk ka dokumentacion të 4. Goods for which there is no acceptable
pranueshëm, për të verifikuar shkatërrimin e documentation to verify the destruction described
përshkruar sipas këtij neni, do të konsiderohen in this section shall be considered as goods sold
Documentation
si mallra të shitur dhe në përputhje me të do të and taxed accordingly.
described in this section should be considered
tatohen. Dokumentacioni i përshkruar në këtë
nen, do të konsiderohet i pranueshëm, acceptable, unless the TAK has documented
evidence that some or all of the documentation
përderisa ATK të ketë evidencë të
dokumentuar që disa apo i gjithë provided is false.
dokumentacioni i ofruar është fals.
Neni 14
Mallrat e shkatërruara apo të dëmtuara nga
fatkeqësia apo humbja për shkak të vjedhjes
Section 14
Goods Destroyed or Damaged by
Casualty or Lost Due to Theft
3. Iznos vanrednih gubitaka koji su dozvoljeni
ograničavaće se na cenu nabavke uništene robe
umanjene za priznati iznos kao kompenzaciju kao
rezultat
uništenja
(osiguranje,
naknada
proizvođača, idr.)
4. Roba za koju ne postoji prihvatljiva
dokumentacija koja potvrđuje uništenje opisano u
ovom članu smatraće se prodatom robom i u
skladu sa tim biće oporezovana. Opisana
dokumentacija u ovom članu smatraće se
prihvatljivom, dok će PAK imati dokumentovane
dokaze o tome da je celokupna dokumentacija ili
neki njen deo lažan.
Član 14
Uništena ili oštećena roba zbog katastrofe ili
gubitak zbog krađe
1. Në rastin e mallrave të shkatërruara apo të
dëmtuara nga fatkeqësia apo humbja për shkak
të vjedhjes (plaçkitjes), çmimi i kostos të
mallrave të shkatërruara, mund të pranohet si
shpenzim i zbritshëm për qëllime tatimore.
1. In the case of goods destroyed or damaged by a
casualty, or lost due to theft (stolen), the cost
price of the destroyed goods may be
recognized as a deductible expense for tax
purposes.
1.
U slučaju uništenja robe zbog prirodnih
katastrofa ili gubitak zbog krađe (pljačke), cena
koštanja
uništene robe može se priznati kao
umanjujući trošak u poreske svrhe.
2. Për qëllime të këtij neni, fatkeqësi përbën
shkatërrimin nga shkaqet natyrale apo
aksidentet, sikurse janë zjarri, era, uji (përfshirë
vërshimet), tërmeti, çrregullimet civile, veprimi
vullkanik, aksidenti i automjetit, apo aksidente
tjera të cilat janë të verifikueshme dhe të
dokumentuara nga institucioni publik i
2. For purposes of this section, a casualty includes
destruction by natural or accidental causes, such
as fire, wind, water (including floods), earthquake,
civil disturbance, volcanic action,
vehicle
accident, or other accidents that are verifiable and
documented by the applicable
public
institution.
2.
Za svrhu ovog člana, katastrofa uključuje
uništenje zbog prirodnih uslova ili nesreće, kao
što su: požar, vetar, voda (uključujući poplave),
zemljetresa, građanskih nereda, vulkanske
aktivnosti,
saobraćajnih nezgoda ili drugih
nesreća koje su proverene i dokumentovane od
strane relevantnih
javnih institucija.
47
aplikueshëm.
2.1. Kur mallrat të jenë dëmtuar apo
shkatërruar nga fatkeqësia, apo janë
vjedhur, tatimpaguesi mund t’i lejohet të
shpenzim i zbritshëm që lidhet me mallrat e
dëmtuara, të shkatërruara apo të vjedhura
nëse tatimpaguesi i ofron ATK me kërkesë
me sa vijon:
2.1.1. një përshkrim të mallrave të
dëmtuara, shkatërruara, apo të
vjedhura përfshirë numrin e njësive
të secili lloj të mallit apo vëllimin e
secilit lloj të mallit;
2.1.2. evidencë të blerjes së mallrave dhe
çmimin me të cilin mallrat janë blerë;
2.1.3. evidencë që mallrat për të cilat një
zbritje për shpenzim është kërkuar
janë dëmtuat, shkatërruar apo
vjedhur;
2.1.4. datën në të cilën mallrat janë
dëmtuar, shkatërruar apo vjedhur;
2.1.5. mënyrën me të cilën mallrat janë
dëmtuar apo shkatërruar, apo në
ngjarjen e cila ka shkaktuar që
mallrat
të
dëmtohen
apo
shkatërrohen;
2.1.6. një deklaratë apo raport nga organi
kompetent i aplikueshëm që mallrat
janë dëmtuar, shkatërruar apo
vjedhur, organ kompetent përbën
policinë,
zjarrfikësit,
zyrtarët
shëndetësor komunal, rregulluesit e
sigurimit, dhe individë tjerë në cilësi
të zyrtarit detyrat e të cilit përfshijnë
raportet hetuese të fatkeqësisë apo
vjedhjes;
2.1.7. deklaratat e dëshmive të fatkeqësisë;
2.1.8. evidencë tjetër te arsyeshme që mund
të kërkohet nga ATK.
2.1. When goods have been damaged or
destroyed by a casualty, or stolen, the taxpayer
may
be allowed a deductible expense
related to the goods damaged, destroyed or
stolen if the
taxpayer provides to the
TAK upon request the following:
2.1.1 a description of the goods damaged,
destroyed, or stolen including the
number of units of each type of good
or the volume of each type of good
2.1.2 evidence of the purchase of the
goods and the price at which the
goods were purchased
2.1.3 evidence that the goods for which
an expense deduction is claimed were
damaged, destroyed, or stolen
2.1.4 the date on which the goods were
damaged, destroyed, or stolen
2.1.5 the manner in which the goods were
damaged or destroyed, or the event
which caused the goods to be
damaged or destroyed
2.1.6 a statement or report from the
applicable competent body that the
goods were damaged, destroyed, or
stolen – competent bodies include
police, fire officials, municipal health
officials, insurance adjusters, and
other individuals in an official
capacity whose duties include
investigating reports of casualty or
theft.
2.1.7 statements of witnesses to the
casualty
2.1.8 other reasonable evidence as may
be required by the TAK
2.1.
Kada je roba oštećena ili uništena tokom
katastrofe, ili je ukradena, poreskom obvezniku
se može
priznati kao umanjivi trošak u vezi
sa oštećenom robom, uništenom ili ukradenom,
ukoliko poreski
obveznik dostavi Poreskoj
administraciji na zahtev, sledeće:
2.1.1. opis oštećene, uništene ili ukradene robe,
uključujući i broj jedinica ili zapreminu svake
vrste robe;
2.1.2. dokaze o nabavci robe i cenu po kojoj je
kupljena roba;
2.1.3. dokaze o tome da je roba, za koju se
zahteva umanjenje troškova, oštećena, uništena
ili ukradena;
2.1.4. način na koji je roba oštećena ili uništena,
ili događaj koji je izazvao oštećenje ili uništenje
robe;
2.1.5. izjavu ili izveštaj nadležnog organa o tome
da je roba oštećena, uništena ili ukradena
2.1.6 nadležni organ podrazumeva: policiju,
vatrogasce, opštinske sanitarne službenike,
osiguranja i ostala lica u svojstvu
zvaničnika čije službene dužnosti uključuju i
istrage
nesreće ili krađe;
2.1.7. izjave svedoka nesreće;
2.1.8. druge razumne dokaze koji se mogu
zahtevati od stranePAK-a.
48
2.2. Zbritja e shpenzimit të zbritshëm për
mallrat e shkatërruara apo të vjedhura është
e kufizuar në çmimin e kostos të mallrave
të shkatërruara nga fatkeqësia apo humbja
për shkak të vjedhjes, e rregulluar me çdo
shumë të pranuar si vlerë dëmshpërblyese
plus çdo shumë e pranuar nga sigurimi mbi
pasurinë e shkatërruar apo të vjedhur.
2.2. The deductible expense deduction for
destroyed or stolen goods is limited to the cost
price of the goods destroyed by casualty or
lost due to theft, adjusted by any amounts
received as salvage value plus any amounts
received from insurance on the property
destroyed or stolen.
2.2. Oduzimanje rashoda koji se mogu oduzeti za
uništenu ili ukradenu robu je ograničena na cenu
koštanja uništene robe tokom nesreće ili gubitka
usled krađe, određeno je bilo kojim iznosom koji
je priznat od strane osiguranja kao iznos
nadoknade plus bilo koji iznos koji je priznat od
strane osiguranja za uništenu imovinu ili
ukradenu.
2.3. Kur mallrat të jenë dëmtuar nga një
fatkeqësi, tatimpaguesit mund t’i lejohet
një shpenzim i zbritshëm i barabartë me
ndryshimin në vlerën në mes të çmimit të
kostos së mallrave dhe shumës së
riparueshme përmes një shitje të mallrave
të dëmtuara. Nëse mallrat janë të siguruara,
shpenzimi i zbritshëm do të jetë i barabartë
me ndryshimin në mes të çmimit të kostos
dhe shumës së riparuar nga një shitje e
mallrave të dëmtuara plus shuma e riparuar
nga sigurimi për mallrat e dëmtuara.
2.3. When goods have been damaged by a
casualty, the taxpayer may be allowed a
deductible expense equal to the difference in
value between the cost price of the goods and
the amount recoverable through a damaged
goods sale. If the goods are insured, the
deductible expense will be equal to the
difference between the cost price and the
amount
recovered from a damaged goods
sale plus the amount recovered from insurance
on the
damaged goods.
2.3. Kada je roba uništena u nesreći, poreskom
obvezniku se može dozvoliti rashod jednak sa
razlikom
između cene koštanja robe i iznosa
koji se dobije prodajom oštećene robe. Ukoliko je
roba osigurana, umanjivi rashodi će biti
jednaki sa razlikom između cene koštanja robe i
iznosa koji se može dobiti prodajom oštećene
robe, plus iznos koji se dobije od strane
osiguranja za oštećenu
robu.
2.4. Mallrat e dëmtuara, të shkatërruara apo të
vjedhura në një periudhë tatimore mund të
zbriten në periudhën në të cilën dëmtimi,
shkatërrimi apo humbja ka ndodhë. Shuma
e zbritjes së shpenzimit do të ulet nga një
rimbursim sigurimi dhe dëmshpërblime
tjera sikurse janë përshkruar në 2.2 dhe 2.3
të këtij neni. Përndryshe, nëse një
rimbursimi sigurimi është paraparë në
periudhën tatimore vijuese, zbritja mund të
vonohet deri në vitin në të cilin humbja
është rimbursuar nga sigurimi, në të cilin
rast shuma e zbritshme do të jetë çmimi i
kostos minus rimbursimi i sigurimit dhe
çdo shumë tjetër e riparuar. Nëse është bërë
zgjedhja për të marrë zbritjen në një vit dhe
të merret rimbursimi i sigurimit në një vit
2.4. Goods damaged, destroyed, or stolen in
one tax period may be deducted in the period in
which the damage, destruction, or loss
occurred. The amount of expense deduction
will
be reduced by any insurance
reimbursement and other recovery as described
in 2.2 and 2.3 of this section.
In the
alternative, if an insurance reimbursement is
anticipated in the following tax period, the
deduction may be delayed until the year in
which the loss is reimbursed by insurance, in
which case the deductible amount will be the
cost price less
the insurance reimbursement
and any other amounts recovered. If the choice
is made to take the deduction in one year and
receive the insurance reimbursement in a
subsequent
year, the deduction is
2.4. Oštećena roba, uništena ili ukradena u
nekom poreskom periodu može se umanjiti u
periodu u
kome je došlo do oštećenja,
uništenja ili krađe. Iznos umanjenja rashoda će se
umanjiti za iznos
naknade
osiguranja
i
drugih nadoknada kao što je opisano u 2.2. i 2.3.
ovog Člana. U suprotnom, ako
osiguranje
obezbeđuje nadoknadu osiguranja u narednom
poreskom periodu, umanjenje može kasniti sve
do godine u kojoj je plaćena nadoknada
osiguranja, u tom slučaju iznos koji se
umanjuje će biti cena koštanja minus
povraćaj osiguranja i svaki drugi iznos koji se
nadoknađuje. Ukoliko je napravljen izbor da se
dobije umanjenje u nekoj godini i da se
nadoknada osiguranja
dobije u narednoj
godini, umanjenju se oduzima svaki iznos
49
pasues, zbritja ulet nga çdo shumë e
dëmshpërblyer në lidhje me mallrat e
dëmtuara apo të shkatërruara në vitin që
fatkeqësia ka ndodhë. Shuma e tërësishme
e një rimbursimi të sigurimit e pranuar në
një vit vijues duhet të përfshihet në të
ardhurat në vitin që rimbursimi i sigurimit
është pranuar.
reduced by any amounts recovered with respect
to the damaged or destroyed goods in the year
the casualty occurred. The full amount of an
insurance reimbursement received in a
subsequent year must be included in income in
the year the
insurance reimbursement is
received.
nadoknade u vezi sa oštećenom ili uništenom
robom u godini u kojoj je došlo do nesreće.
Ukupan iznos nadoknade osiguranja koji se
dobije u narednoj godini, mora se
obuhvatiti u prihodima u godini u kojoj je
dobijena nadoknada.
3. Nuk do të lejohet zbritje për ndonjë dëm apo
shkatërrim i cili është shkaktuar nga një akti i
qëllimshëm i tatimpaguesit apo dikush që
vepron në interes të tatimpaguesit, të tillë si kur
një tatimpagues me qëllim i vë zjarrin mallrave
të tij.
3. No deduction will be allowed for any damage or
destruction which is caused by a deliberate act of
the taxpayer or someone acting in behalf of the
taxpayer, such as a taxpayer purposefully setting
fire to his goods.
3. Neće se odobriti olakšice za neku štetu ili
uništenje koje je prouzrokovano namerno od
strane poreskog obveznika ili drugog lica koje
deluje u ime poreskog obveznika, kao što je
slučaj kada poreski obveznik sam podmetne
požar.
4. Nëse një rimbursim sigurimi tejkalon çmimin e 4. If an insurance reimbursement exceeds the cost
kostos së mallrave të dëmtuara, të shkatërruara price of the goods damaged, destroyed, or
stolen, the amount of reimbursement above the
apo të vjedhura, shuma e rimbursimit mbi
çmimin e kostos do të konsiderohet e ardhura cost price shall be considered income to the
taxpayer in the year received.
për tatimpaguesin në vitin kur është pranuar.
4. Ako nadoknada osiguranja prevazilazi cenu
koštanja oštećene, uništene ili ukradene robe,
iznos nadoknade iznad cene koštanja smatraće se
prihodom poreskog obveznika u godini u kojoj je
primljena.
Neni 15
Shitje me Lirim
Section 15
Discounted Sales
1. Prior to destroying damaged goods, perishable
goods, obsolete goods, it is common practice to
offer such goods at a significantly reduced price
(discounted sale) which will encourage sale of the
items, rather than destruction of the items.
Businesses often offer similar price reductions for
seasonal goods. For purposes of this section, a
discounted sale is one in which the sales price of
the good is reduced by sixty per cent (60%) or
more from its original selling price in order to
dispose of the good.
2. Shitjet me lirim normalisht rezultojnë në 2. Discounted sales normally result in a loss to the
humbje për shoqërinë, sepse çmimi me lirim business as the discounted price is normally less
normalisht është më i vogël se vlera e kostos. than the cost price. Such losses are allowable in
1. Para shkatërrimit të mallrave të dëmtuara, të
prishura, të vjetruara, është praktikë këto të
ofrohen në çmim të ulur (shitje me lirim), i cili nxit
shitjen e artikujve, në vend që ato të shkatërrohen.
Shoqëritë tregtare, shpesh ofrojnë zbritje të
ngjashme të çmimit për mallrat sezonale. Për
qëllime të këtij neni, një shitje me lirim është një
në të cilin çmimi i shitjes së mallit është i ulur me
60 %, apo më shumë nga çmimi origjinal i shitjes
me qëllim të sistemimit të mallit.
Član 15
Prodaja sa Popustom
1. Pre uništenja oštećene, kvarne ili zastarele
robe, uobičajena praksa je da se takva roba
ponudi na prodaju po mnogo manjoj ceni
(prodaja sa popustom) koja će podstaći prodaju
artikala, a ne da se artikli unište. Preduzeća vrlo
često nude slične popuste na cenu sezonske robe.
U svrhu ovog Člana, prodaja sa popustom je
prodaja po ceni koja je umanjena za 60% ili više
od normalne cene prodaje sa svrhom
sistematizacije robe.
2. Prodaja sa popustom rezultira gubitkom u
poslovanju, jer je cena sa popustom manja od
cene koštanja. Takvi gubici su dozvoljeni u
50
Humbjet e tilla janë të lejueshme në vitin që kanë
ndodhur, me kusht që tatimpaguesi të dokumentojë
arsyet për shitjen e artikujve me humbje dhe i
ofron ATK evidencë të arsyeve për ta bërë atë me
kërkesën e ATK. Çdo humbje e ndodhur është e
kufizuar në ndryshimin në mes çmimit të blerjes
dhe çmimin me të cilin mallrat janë shitur, e
zbritur nga ndonjë rimbursim sigurimi që lidhet me
mallrat e dëmtuara apo kompensimi i marrë në
lidhje me mallrat që janë vjetruar. Tatimpaguesi,
duhet të jetë në gjendje të ofrojë dokumentacionin
i cili tregon datën e blerjes dhe çmimin e blerjes të
mallit dhe datën e shitjes dhe çmimin e ulur të
shitjes të mallit.
3. Shitjet me lirim janë të dallueshme nga shitjet
në të cilat mallrat janë ofruar me çmim të ulur, si
pjesë e një plani të marketingut, për të tërhequr
klientët për shoqërinë apo me sugjerimin e
prodhuesit për t’i shitur prodhimet e tij. Çmimet e
shitjeve, duhet të dokumentohen nga shoqëria në
mënyrë që të verifikohen mallrat, të cilat në të
vërtetë janë shitur me çmim të ulur krahasuar me
çmimin normal të shitjes. Dokumentacioni i tillë,
mund të përmbajë kopjet e shpalljeve nëpër gazeta,
kopjet e reklamave televizive, apo materiale tjera
marketingu, përfshirë dokumentacionin e datës së
shitjes. Çdo lehtësim (nxitje) e prodhuesit apo
lehtësime tjera të marra nga biznesi në lidhje me
mallrat e shitura me çmim të ulur duhet të
përfshihet në të ardhurat e biznesit.
the year incurred, provided that the taxpayer
documents the reasons for selling items at a loss
and provides evidence of the reasons for doing so
to the TAK upon request by the TAK. Any loss
incurred is limited to the difference between the
purchase price and the price at which the goods are
sold, reduced by any insurance reimbursement
related to the damaged goods or compensation
received in respect of the goods which have
become obsolete. The taxpayer must be able to
provide documentation which shows the date of
purchase and purchase price of the good and the
date of sale and reduced sales price of the good.
godini kada su nastali, pod uslovom da poreski
obveznik dokumentuje razloge za prodaju sa
gubitkom artikala i da dostavi Poreskoj
Administraciji dokaze o razlozima za ovakvu
prodaju na njen zahtev. Bilo kakav gubitak koji je
nastao ograničava se na razlici između cene
nabavke i cene po kojoj je roba prodata,
umanjena za nadoknadu osiguranja u vezi sa
oštećenom robom ili kompenzacije dobijene u
vezi sa robom koja je zastarela. Poreski obveznik
mora dostaviti dokumentaciju koja pokazuje
datum nabavke i cenu koštanja robe i datum
prodaje i umanjenu cenu po kojoj je roba prodata.
3. Discounted sales are distinguished from sales in
which goods are offered at a reduced price as part
of a marketing plan to attract customers to the
business or at the suggestion of the manufacturer
to sell its products.
Sales prices must be
documented by the business in order to verify that
the goods were actually sold at a reduced price as
compared to the normal sales price.
Such
documentation may include copies of newspaper
advertisements, copies of television ads, or other
marketing materials, including documentation of
the date of sale. Any manufacturer incentives or
other incentives received by the business in respect
of goods sold at a reduced price must be included
in the income of the business.
3. Prodaje sa popustom se razlikuju od prodaja
tokom kojih se roba nudi po sniženoj ceni kao
deo markentiškog plana kako bi privukli kupce ili
na predlog proizvođača kako bi prodao svoje
proizvode.
Prodajne
cene
se
moraju
dokumentovati od strane biznisa na način da se
utvrdi roba koja je uistinu prodata po sniženoj
ceni u odnosu na normalnu cenu prodaje. Takva
dokumentacija može da sadrži kopije novinskih
oglasa, kopije televizijskih reklama, ili druge
markentiške
materijale
uključujući
i
dokumentaciju o datumu prodaje. Svaka olakšica
(podsticaj) proizvođača ili druge olakšice koje je
dobio biznis u vezi sa prodatom robom po
sniženoj ceni treba da se uključi u poslovne
prihode.
Neni 16
Deklarata Zëvendësuese
Section 16
Substitute for Return
Član 16
Zamenjujuća Prijava
1. Neni 17 i Ligjit, parashikon autorizim për
Drejtorin e Përgjithshëm, për të vlerësuar tatimin
(të përgatisë një deklaratë zëvendësuese) në ato
raste në të cilat tatimpaguesi ka refuzuar apo
neglizhuar të dorëzojë një deklaratë tatimore siç
1. Article 17 of The Law provides authority to the
Director General to assess tax (prepare a substitute
for return) in those cases in which the taxpayer has
refused or neglected to submit a tax declaration as
required by law. A substitute for return procedure
1. Član 17 Zakona predviđa ovlašćenje
Generalnog Direktora za procenu poreza (da
pripremi zamenjujuću prijavu) u onim
slučajevima u kojima poreski obveznik odbija ili
zanemaruje podnošenje poreske prijave, kao što
51
kërkohet me ligj. Procedura e deklaratës
zëvendësuese mundet të iniciohet vetëm pasi afati
për dorëzimin e deklaratës të ketë skaduar, veç
nëse është përcaktuar se tatimi është në rrezik
sikurse parashihet në Nenin 19 të Ligjit.
can only be initiated after the due date for
submitting the declaration has passed, unless it has
been determined that the tax is in jeopardy as
provided in Article 19 of The Law.
se zahteva u Zakonu. Postupak zamene prijave
može se pokrenuti samo nakon isteka roka za
podnošenje poreske prijave, ukoliko je utvrđeno
da je plaćanje poreza u opasnosti, kao što je
predviđeno u Članu 19 Zakona.
2. Para përgatitjes së një deklarate zëvendësuese,
Zyrtari Tatimor, duhet të kërkoje, me shkrim apo
me gojë, se tatimpaguesi ka dorëzuar deklaratën
(at) e kërkuara dhe të vendosë një periudhë
specifike kohore brenda së cilës tatimpaguesi
duhet vullnetarisht të dorëzojë deklaratën (at).
2. Prior to preparing a substitute for return
(Declaration), a tax official must have requested,
either in writing or orally, that the taxpayer submit
the required declaration(s) and establish a specific
period of time within which the taxpayer must
voluntarily submit the declaration(s).
2. Pre pripreme zamenjujuće prijave, poreski
službenik je trebao da zahteva, pismeno ili
usmeno, da li je poreski obveznik podneo
zahtevanu poresku prijavu (e) i da odredi
određeni vremenski rok u kome poreski obveznik
treba da dobrovoljno preda prijavu (e).
3. Nëse tatimpaguesi nuk dorëzon deklaratën (at) e
kërkuara brenda periudhës kohore të dhënë, ATK,
duhet të fillojë dhe të kryejë një kontroll në
përputhje me procedurat standarde për fillimin e
kryerjes së kontrolleve, përfshirë dorëzimin e
kërkesave me shkrim për regjistrime specifike nga
tatimpaguesi.
3. If the taxpayer does not submit the requested
declaration(s) within the time period provided,
TAK must initiate and conduct an audit in
accordance with standard procedures for initiating
and conducting audits, including submitting
written requests for specific records from the
taxpayer.
3. Ako poreski obveznik nije dostavio prijavu(e)
u datom periodu, PAK mora da pokrene i
sprovede kontrolu u skladu sa standardnim
postupcima za pokretanje i sprovođenje kontrola,
uključujući i predaju pismenih zahteva za
podnošenje posebne evidencije od strane
poreskog obveznika.
4. Deklarata e përgatitur nga ATK, bazohet në
regjistrimet e tatimpaguesit përderisa regjistrimet e
verifikuara të jenë në dispozicion. ATK, gjithashtu,
do të përdorë informatat më të mira në dispozicion
për ATK, duke përfshirë ato të siguruara nga palët
e treta, të tilla si bankat, furnizuesi, klientët, etj.
4. The declaration prepared by TAK will be based
on the taxpayer records to the extent that verified
records are available. TAK will also use the best
information available to the TAK, including that
obtained from third parties, such as banks,
suppliers, customers, etc.
5. Nëse ka regjistrime të pamjaftueshme në
dispozicion për të bazuar një llogaritje të
arsyeshme të te ardhurave, ATK, mundet të
përdorë metodat e tilla indirekte sikurse janë
përshkruar në nenin 17 të këtij Udhëzimi.
6. Në përcaktimin e shumës së tatimit që do të
vlerësohet, ATK do të ushtrojë gjykimin e vet më
të mirë, duke rritur në maksimum shumën e të
ardhurave deri në shkallën e arsyeshme me kujdes
më të vogël në përcaktimin e shpenzimeve. Sikurse
është paraparë në neni 12 të këtij Udhëzimi, çdo
6. In determining the amount of tax to be assessed,
the TAK will exercise its best judgment,
maximizing the amount of income to the extent
reasonable with less regard to determining the
expenses. As provided in Section 12 of this
instruction, any records not provided by the
4. Pripremljena prijava PAK-a će se zasnivati na
evidenciji poreskog obveznika ako su proverene
evidencije na raspolaganju. PAK će takođe
koristiti najbolje informacije koje su na
raspolaganju Poreske administracije, uključujući i
one dobijene od trećih lica, kao što su banke,
dobavljači, klijenti i td.
5. If there are insufficient records available on 5. Ako je evidencija na raspolaganju nedovoljna
which to base a reasonable estimate of income, the kako bi bila osnova za razumnu procenu prihoda,
TAK may use such indirect methods as described PAKmože da koristi indirektne metode, koje su
opisane u članu 17 ovog Uputstva.
in Section 17 of this instruction.
6. Pri određivanju iznosa poreza koji se
procenjuje, PAKće upotrebiti svoje najbolje
prosuđivanje, povećavajući do maksimuma iznos
prihoda do opravdanog nivoa sa najmanjom
pažnjom u određivanju troškova. Kao što je
predviđeno u članu 14 ovog Uputstva, sva
52
regjistrim që nuk është ofruar nga tatimpaguesi taxpayer during the course of this audit within the
gjatë ecurisë së këtij kontrolli brenda afatit kohor timeframes provided will not be considered in a
të dhënë nuk do të merret parasysh në një ankesë të subsequent appeal by the taxpayer.
më pastajme nga tatimpaguesi.
evidencija koja nije dostavljena od strane
poreskog obveznika tokom izvođenja ove
kontrole u datom roku neće biti razmatrana u
nekoj sledećoj žalbi poreskog obveznika.
Neni 17
Metodat indirekte
Section 17
Indirect Methods
Član 17
Indirektne metode
1. Sikurse është parashikuar në paragrafin 3, të
nenit 17 të Ligjit, kur ekzistojnë rrethanat që bëjnë
të vështirë përcaktimin e një detyrimi tatimor për
shkak të mungesës së regjistrimeve, regjistrimeve
false, apo arsye të ngjashme, ATK mundet të
përdorë metodat indirekte, të cilat janë të
përshtatshme për llogaritjen e detyrimit tatimor të
tatimpaguesit. Këto metoda, munden të përdoren
në raste kur nuk janë dorëzuar deklaratat, si dhe në
rastet në të cilat ka dyshim se nuk ka saktësi të
detyrimit tatimor të deklaruar.
2. Para përdorimit të metodës indirekte, ATK,
duhet të përcaktojë detyrimin tatimor të saktë duke
përdorur metoda direkte të kontrollimit të librave
dhe regjistrimeve të tatimpaguesit.
1. As provided in paragraph 3 of Article 17 of The
Law, when circumstances exist that make
determining, a tax liability difficult, due to lack of
records, false records, or similar reasons, the TAK
may use indirect methods that are relevant for
calculating the tax liability of the taxpayer. These
methods may be used in cases in which no
declaration has been submitted, as well as in cases
in which there is doubt as to the correctness of the
tax liability declared.
1. Kao što je predviđeno u stavu 3 Člana 17
Zakona, kada postoje okolnosti koje čine teškim
određivanje poreske obaveze zbog nedostatka
evidencije, lažnih evidencija ili sličnih razloga,
PAK može koristiti indirektne metode koje su
pogodne za izračunavanje poreske obaveze
poreskog obveznika. Ove metode se mogu
koristiti u slučajevima kada nisu podnete poreske
prijave, kao i u slučajevima u kojima postoji
sumnja u tačnost prijavljene poreske obaveze.
2. Prior to using an indirect method of determining
a tax liability, TAK must attempt to determine the
correct tax liability using regular direct methods of
auditing books and records of the taxpayer.
3. Metodat indirekte të verifikimit dhe ri-llogaritjes
së fitimeve, janë vegla themelore për të sjellë
kontrollet në një përfundim te sakte, në mungesë të
librave dhe regjistrimeve të duhura. Përdoren disa
lloje të metodave indirekte. Disa shembuj të tyre,
janë :
3. Indirect methods of verification and recalculation of profits are essential tools for
bringing audits to an effective conclusion in the
absence of proper books and records. There are a
variety of indirect methods which can be used.
Some common examples,are:
2. Pre primene neke indirektne metode
utvrđivanja poreske obaveze, PAK treba da teži
da utvrdi tačnu poresku obavezu koristeći
redovne direktne metode kontrole knjiga i
evidencija poreskog obveznika.
3. Indirektne metode provere i ponovnog
obračuna prihoda su osnovni alati za donošenje
efektivnog zaključka kontrole u nedostatku
knjiga i potrebne evidencije. Postoje razne
indirektne metode koje se mogu koristiti. Neki
uobičajeni primeri su:
3.1. Metoda e Burimit dhe Aplikimit të
Fondeve (në vijim MBAF) (gjithashtu e njohur
si metoda e T-llogaritjes).
3.1. Source and Application of Funds Method 3.1. Metoda Izvora i Primena Fondova (u daljem
(hereinafter: SAFM; also known as the T- tekstu MIPF) (takođe poznata i kao metoda Taccount method)
obračuna)
Përshkrimi i metodës.
MBAF në rikonstruktimin e të ardhurave për të
përcaktuar detyrimin e vërtetë tatimor është një
analizë e rrjedhjes së parasë së tatimpaguesit
Description of method
SAFM of reconstructing income to determine
the actual tax liability is an analysis of a
taxpayer’s cash flows and comparison of all
Opis metode
MIPF u rekonstrukciji prihoda za utvrđivanje
stvarne poreske obaveze je analiza toka gotovine
poreskog obveznika i upoređivanje svih poznatih
53
troškova sa svim poznatim troškovima za period.
Neto uvećanja i umanjenja u aktivi i pasivi su
razmotrena zajedno sa troškovima koji se ne
umanjuju i neoporezujućim naplatama. Višak
troškova iznad prijavljenih prihoda koji su
prijavljeni i neoporezovani su oporezujući
prihodi koji nisu prijavljeni..
dhe krahasimi i shpenzimeve të ditura me të
gjitha arkëtimet e periudhës. Rritjet dhe uljet
neto në aktivë dhe pasivë janë marrë parasysh
së bashku shpenzimet e pazbritshme dhe
arkëtimet
e
patatueshme.
Teprica
e
shpenzimeve mbi shumën e të ardhurave të
raportuara dhe të patatueshme janë të ardhura
të tatueshme të pa raportuara..
known expenditures with all known receipts
for the period. Net increases and decreases in
assets and liabilities are taken into account
along with nondeductible expenditures and
nontaxable receipts.
The excess of
expenditures over the sum of reported and
nontaxable income is unreported taxable
income.
3.2. Metoda e Depozitave Bankare dhe
Shpenzimeve (në vijim MDBShK) të Keshit.
3.2. Bank Deposits and Cash Expenditures 3.2. Metoda Bankarskih Depozita i Troškova
Gotovine (u daljem tekstu MBDTG).
Method (BDCEM)
Përshkrimi i metodës
MDBShK, llogarit të ardhurat duke treguar
çfarë ka ndodhë me fondet e tatimpaguesit.
Është e bazuar në teorinë që nëse një
tatimpagues merr para, mund të ndodhin vetëm
dy gjëra: ato ose mund të depozitohen ose
mund të shpenzohen. Kjo metodë bazohet në :
Description of method
BDCEM computes income by showing what
happened to a taxpayer’s funds. It is based on
the theory that if a taxpayer receives money,
only two things can happen: it can either be
deposited or it can be spent. This method is
based on:
3.1 Proof of deposits into bank
accounts, after certain adjustments
have been made for nontaxable
receipts, constitutes evidence of
taxable receipts.
3.2 Outlays, as disclosed on the return,
were actually made. These outlays
could only have been paid for by
credit card, check, or cash. If
outlays were paid by cash, then the
source of that cash must be from a
taxable source unless otherwise
accounted for. It is the burden of the
taxpayer
to
demonstrate
a
nontaxable source for this cash.
3.1. Vërtetimin e depozitave në
llogaritë bankare, pas rregullimeve
të caktuara që janë bërë për
arkëtimet e patatueshme, përbën
evidencë
të
arkëtimeve
të
tatueshme.
3.2.Harxhimet, sikurse janë përshkruar
në deklaratën, ku janë kryer. Këto
harxhime kanë mundur të paguhen
vetëm me kredit kartelë, çek apo
kesh. Nëse harxhimet janë paguar
në kesh, atëherë burimi i tij, duhet
të jetë nga një burim i tatueshëm,
përveç nëse janë llogaritur ndryshe.
Është barrë e tatimpaguesit të
vërtetoje burimin e pa tatueshëm
për këtë kesh.
Opis metode
MBDTG obračunava prihode prikazujući šta se
dešavalo sa sredstvima poreskog obveznika. Ona
se zasniva na teoriji da ako poreski obveznik
primi novac, mogu nastupiti samo dve stvari: on
se može deponovati ili se može potrošiti. Ova
metoda se zasniva na pretpostavkama da:
3.1. Potvrđivanje depozita u bankarskim
računima, nakon određenih korekcija koje su
obavljene na neoporezovanim naplatama,
predstavlja dokaz o poreskim prihodima.
3.2. Troškovi koji su opisani u prijavi kako su
stvarno nastali. Ovi troškovi su se mogli platiti
samo kreditnom karticom, čekom ili gotovinom.
Ukoliko su troškovi plaćenigotovinom, onda je
izvor ove gotovine neki oporezujući izvor, osim
ako nisu drugačije izračunati. Obaveza poreskog
obveznika je da prikaže neoporezujući izvor tog
gotovog novca.
54
MDBShK, mund të përdoret në verifikimin e
deklaratave të biznesit dhe atyre që nuk janë të
biznesit. Mundet që, furnizimi të çojë në të
ardhurat shtesë të pa raportuara, jo vetëm nga
shumat dhe shpeshta të depozitave, por
gjithashtu duke identifikuar burimet e
depozitave të tilla. Përcaktimi se sa mjete të
depozituara janë shpërndarë apo akumuluar
(kujt dhe për çfarë qëllimi) mundet gjithashtu
të japë drejtime në burime tjera të të ardhurave.
Nëse MDBShK tregon një nën-raportim të te
ardhurave, mund të jetë për shkak të qoftë mosraportimit të arkëtimeve bruto apo mbiraportimit të shpenzimeve, apo një kombinim i
të dyjave.
BDCEM can be used in the examination of
both business and non-business returns. It may
supply leads to additional unreported income,
not only from the amounts and frequency of
deposits, but also by identifying the sources of
such deposits. Determining how deposited
funds are dispersed or accumulated (to whom
and for what purpose) might also provide leads
to other sources of income. If BDCEM
indicates an understatement of income, it may
be due to either un-reporting of gross receipts
or overstating expenses, or a combination of
both.
MBDTG može se koristiti prilikom provere
prijava u vezi sa poslovanjem, kao i onih koje
nisu u vezi sa poslovanjem. Može doći do toga da
snabdevanje dovede do dodatnih prihoda koji
nisu prijavljeni, ne samo na osnovu iznosa i
koliko se često deponuju, već i identifikacijom
izvora takvih uplata. Određivanje koliko
deponovanih sredstava je izdato ili dobijeno
(kome i za koju svrhu) takođe može dati pravce
za određivanje drugih izvora prihoda. Ukoliko
MBDTG ukaže na umanjenu prijavu prihoda, ovo
može biti posledica neprijavljivanja bruto prihoda
ili uvećanog prijavljivanja troškova, ili njihova
kombinacija.
3.3. Metoda e Marzhës (në vijim MM)
3.3. Markup Method (hereinafter: MM)
3.3. Metoda marže ( u daljem tekstu MM)
Përshkrimi i metodës
MM, nxjerr një rindërtim të të ardhurave,
bazuar në përdorimin e përqindjeve apo
normave të konsideruara si tipike për
shoqërinë, nën verifikimin me qëllim të
përcaktimit të vërtetë të detyrimit tatimor. Ajo,
përbëhet nga një analizë e shitjeve dhe/ose
kostos së shitjeve dhe aplikimit të një përqindje
të duhur të marzhës për të arritur të Arkëtimet
Bruto të tatimpaguesit. Duke iu referuar,
veprimtarive tregtare të ngjashme dhe të
krahasueshme, llogaritjet e përqindjeve
përcaktojnë shitjet, koston e shitjeve, fitimin
bruto apo edhe fitimin neto. Duke përdorur
baza të njohura dhe përqindje të aplikueshme
model, mund të përcaktohen zërat e ardhurave
apo shpenzimeve. Këto përqindje, merren nga
analizat e zërave përkatës së deklaruar në
deklaratat tatimore, të dhënat zyrtare të
organeve
statistikore
shtetërore,
apo
publikimeve për industrinë. Megjithatë, është e
Description of method
MM produces a reconstruction of income
based on the use of percentages or ratios
considered typical for the business under
examination in order to make the actual
determination of tax liability. It consists of an
analysis of sales and/or cost of sales and the
application of an appropriate percentage of
markup to arrive at the taxpayer’s Gross
Receipts. By reference to similar, comparable
businesses, percentage computations determine
sales, cost of sales, gross profit or even net
profit. By using some known base and the
typical applicable percentage, individual items
of income or expenses may be determined.
These percentages can be obtained from
analysis of relevant declared items in tax
returns, official data of Government statistical
bodies or industry publications. However, it is
preferable to use the taxpayer’s actual markups
if possible. MM is a formal indirect method
Opis metode
MM donosi rekonstrukciju prihoda zasnovanu na
korišćenju procenata ili stopa koje se smatraju
tipičnim za biznis koji se proverava sa ciljem
obavljanja stvarne procene poreske obaveze.
Sastoji se od analize prodaje i/ili troškova prodaje
i primene odgovarajućeg procenta marže kako bi
se odredili bruto prilivi poreskog obveznika.
Pozivajući se na slične i uporedive biznise,
računanje procenta određuje prodaje, troškove
prodaje, bruto zaradu ili čak neto zaradu.
Koristeći neke poznate osnovice i tipičan
primenjiv procenat, mogu se pojedinačno odrediti
sve stavke prihoda i rashoda. Ovi procenti se
mogu
dobiti
analizama
odgovarajućih
prijavljenih stavki u poreskim prijavama, iz
službenih podataka državnih statističnih organa
ili publikacija za industriju. Međutim, poželjno je
da se primenjuju stvarne marže poreskog
obveznika, ako je moguće.
MM je indirektna službena metoda koja može
55
preferueshme të përdoren marzhat e vërteta të
tatimpaguesit nëse është e mundur.
MM është një metodë zyrtare indirekte që
mund të mbulojë dobësitë e MDBShK, MBAF
dhe Metoda e Vlerës Neto, të cilat nuk
rikonstruktojnë në mënyrë efektive të ardhurat
kur kesh-i nuk është depozituar dhe totali i
harxhimit të kesh-it nuk mund të përcaktohet
përveç
nëse
jepen
vullnetarisht
nga
tatimpaguesi.
Nëse pasurimi personal del se nuk mund të
identifikohet, efektiviteti i këtyre metodave
është i pakët. Për shembull, ekziston mundësia
që blerje apo shpenzime të mëdha personale
janë paguar me kesh dhe nuk janë evidente.
MM, mundet gjithashtu të përdoret kur kryhen
kontrolla për tatimet indirekte (TVSh, Akcizë
dhe Tatimin në Shitje). Kostoja e mallrave të
shitura është verifikuar dhe Arkëtime Bruto të
rezultuara janë përcaktuar bazuar në marzhën
aktuale. Kjo metodë është më efektive kur
aplikohet në bizneset stoku i të cilave është i
rregulluar apo blerjet munden lehtë të ndahen
në grupe me të njëjtën përqindje të marzhës.
Një
interviste efektive
fillestare me
tatimpaguesin është kyç në përcaktimin e
fakteve përkatëse që janë specifike për biznesin
e ekzaminuar.
3.4. Metoda e Njësisë dhe Vëllimit
Përshkrimi i metodës
Në shumë raste Arkëtimet Bruto munden të
përcaktohen apo verifikohen duke aplikuar
çmimin e shitjes për vëllimin e punës së bërë
nga tatimpaguesi . numri i njësive apo vëllimi i
punës së bërë nga tatimpaguesi mundet të
përcaktohet nga librat e tatimpaguesit meqë
regjistrimet nën ekzaminim munden të jenë
adekuate me koston e mallrave të shitura apo
that can overcome the weaknesses of the
BDCEM, SAFM and the Net Worth Method,
which do not effectively reconstruct income
when cash is not deposited and the total cash
outlays cannot be determined unless
volunteered by the taxpayer. If personal
enrichment occurs that cannot be identified, the
effectiveness of these methods is diminished.
For example, the possibility exists that
significant
personal
acquisitions
or
expenditures are paid with cash & are not
evident.
MM can also be used when
conducting audits of indirect taxes (VAT,
Excise, and Sales Tax). The cost of goods sold
is verified and the resulting Gross Receipts are
determined based on actual markup. This
method is most effective when applied to
businesses whose inventory is regulated or
purchases can be readily broken down in
groups with the same percentage of markup.
An effective initial interview with the taxpayer
is the key to determining the pertinent facts
specific to the business being examined.
3.4. Unit and Volume Method
Description of method
In many instances Gross Receipts may be
determined or verified by applying the sales
price to the volume of business done by the
taxpayer. The number of units or volume of
business done by the taxpayer might be
determined from the taxpayer’s books as the
records under examination may be adequate as
pokriti slabosti Metode Bankarskih depozita i
novčanih troškova, Izvorne metode i primene
fondova, i Metode neto vrednosti, koje ne
rekonstruišu na efektivan način prihode kada
gotovina nije depozitovana i kada se ukupna
potrošnja gotovine ne može odrediti osim ako ih
poreski obveznik dobrovoljno ne prijavi.
Ako se lična dobit ne može identifikovati,
efikasnost ovih metoda je nedovoljna. Na primer,
postoji mogućnost da su velike nabavke ili
troškovi plaćeni u gotovini i nisu evidentni. MM
se takođe može primeniti pri obavljanju kontrola
indirektnih poreza (PDV-a, Akcize i Poreza na
prodaju). Cena koštanja prodate robe je
potvrđena i realizovani bruto prihodi su određeni
na osnovu aktuelne marže. Ova metoda je
efikasnija kada se primenjuje kod poslovanja čije
se zalihe mogu sa lakoćom podeliti na grupe sa
istim procentom marže. Početni efikasni intervju
sa poreskim obveznikom je ključan pri
određivanju relevantnih činjenica koje su
specifične za biznis koji se kontroliše.
3.5.Metoda Jedinice i Obima
Opis metode
U mnogo slučajeva bruto prihodi se mogu
odrediti ili potvrditi primenjujući cenu prodaje za
obim posla koji obavlja poreski obveznik. Broj
jedinica ili obim posla koji obavlja poreski
obveznik može se odrediti na osnovu knjiga
poreskog obveznika, pošto evidencije koje se
kontrolišu mogu biti adekvatne vrednosti prodate
56
shpenzimeve. Në rastet tjera, përcaktimi i
njësive apo vëllimit të kryer mundet të vjen
nga burimet e palëve të treta.
to cost of goods sold or expenses. In other robe ili troškovima. U drugim slučajevima,
cases, the determination of units or volume određivanje jedinica ili obima obavljenog posla
može doći iz izvora od trećih lica.
handled may come from third party sources.
3.5. Metoda e Vlerës Neto (me poshtë MVN)
Përshkrimi i metodës
MVN, për përcaktimin e detyrimit të vërtetë
tatimor bazohet në teorinë se rritjet në vlerën
neto të tatimpaguesit gjatë një viti të
tatueshëm, i ndryshuar për shpenzimet e
pazbritshme dhe të ardhurat e patatueshme,
duhet të rezultojnë nga të ardhurat e tatueshme.
Kjo metodë kërkon një rindërtim të plotë të
historisë financiare të tatimpaguesit, meqë
shteti duhet të llogarisë të gjitha pasuritë,
detyrimet, shpenzimet e pazbritshme, dhe
burimet e patatueshme të fondeve gjatë
periudhës përkatëse. Teoria e MVN është e
bazuar në faktin se për çdo vit të dhënë, të
ardhurat e tatimpaguesit janë aplikuar apo janë
zgjeruar në zërat të cilat janë ose të zbritshme
ose të pazbritshme, përfshirë rritjet në vlerën
neto të tatimpaguesit përmes blerjes se pasurisë
she/ose uljes së detyrimeve. Vlera neto e
tatimpaguesit (totali pasurive minus totali i
detyrimeve) është përcaktuar në fillim dhe në
fund të vitit të tatueshëm. Ndryshimi në mes të
këtyre dy shumave do të jetë rritje apo ulje e
vlerës neto. Pjesa e tatueshme e të ardhurave
mund të rikonstruktohet duke llogaritur rritjen
në vlerën neto gjatë vitit, duke i shtuar prapë
zërat e pazbritshëm, dhe duke zbritur atë pjesë
të te ardhurave e cila është pjesërisht apo
tërësisht e pa tatueshme. Qëllimi i MVN është
të përcaktojë, përmes një ndryshimi në vlerën
neto, edhe nëse tatimpaguesi blenë pasuri, duke
ulur detyrimet, apo duke bërë shpenzimet me
fondet e pa raportuara si të ardhura të
tatueshme.
3.5. Net worth method (herinafter: NWM)
Description of method
NWM for determining the actual tax liability is
based upon the theory that increases in a
taxpayer’s net worth during a taxable year,
adjusted for nondeductible expenditures and
nontaxable income, must result from taxable
income. This method requires a complete
reconstruction of the taxpayer’s financial
history, since the Government must account for
all
assets,
liabilities,
nondeductible
expenditures, and
nontaxable sources of funds during the relevant
period. The theory of NWM is based upon the
fact that for any given year, a taxpayer’s
income is applied or expended on items which
are either deductible or nondeductible,
including increases to the taxpayer’s net worth
through the purchase of assets and/or reduction
of liabilities. The taxpayer’s net worth (total
assets less total liabilities) is determined at the
beginning and at the end of the taxable year.
The difference between these two amounts will
be the increase or decrease in net worth. The
taxable portion of the income can be
reconstructed by calculating the increase in net
worth during the year, adding back the
nondeductible items, and subtracting that
portion of the income which is partially or
wholly nontaxable. The purpose of the NWM
is to determine, through a change in net worth,
whether the taxpayer is purchasing assets,
reducing liabilities, or making expenditures
with funds not reported as taxable income.
3.5. Metoda Neto Vrednosti ( u daljem tekstu
MNV)
Opis metode
MNV za određivanje pravih poreskih obaveza se
zasniva na teoriji da se povećanja u neto iznosu
poreskog obveznika tokom jedne poreske godine
izmenjena
za
neumanjive
troškove
i
neoporezujuće prihode, trebaju rezultirati iz
oporezivih prihoda. Ova metoda zahteva potpunu
rekonstrukciju finansijske istorije poreskog
obveznika, pošto država treba da uračuna svu
imovinu, obaveze, neumanjujuće troškove i
neoporezujuće
prihode
sredstava
tokom
odgovarajućeg poreskog perioda. Teorija MNV
zasniva se na činjenici da su za svaku datu
godinu prihodi poreskog obveznika primenjeni ili
prošireni u stavkama koje su ili umanjujuće ili
neumanjujuće, uključujući i povećanja u neto
vrednosti poreskog obveznika kroz kupovinu
imovine i/ili umanjenja obaveza. Neto vrednost
poreskog obveznika (ukupna imovina minus
ukupne obaveze) je određena na početku i na
kraju poreske godine. Razlika između ovih iznosa
predstavlja povećanje ili umanjenje neto
vrednosti. Oporezujući deo prihoda može se
rekonstruisati obračunavajući povećanje neto
vrednosti tokom godine, dodajući ponovo
neumanjujuće stavke i umanjujući onaj deo
prihoda koji je potpuno ili delimično
neoporezujući. Svrha MNV je da odredi , putem
promena u neto vrednosti da li poreski obveznik
kupuje imovinu umanjujući obaveze ili praveći
troškove iz sredstava koje nije prijavio kao
oporezujuće prihode.
57
Kapitulli V
Chapter V
Poglavlje V
Procedurat e mbledhjes së detyrueshme
Enforced Collection Procedures
Postupci prinudne naplate
Neni 18
Njoftim-Vlerësimi
Section 18
Notice of Assessment
Član 18
Obaveštenje o Proceni
1. Neni 20 i Ligjit, Njoftim-vlerësimi, parasheh si 1. Article 20 of The Law, Assessment Notice, 1. Član 20 Zakona, Obaveštenje o proceni,
vijon:
provides as follows:
predviđa sledeće:
1.1. Drejtori i Përgjithshëm bën një Njoftimvlerësim, apo vetë-vlerësimi nga tatimpaguesi
nuk është shoqëruar me shumën e tërësishme të
obligimit tatimor, Drejtori i dorëzon një
Njoftim-Vlerësim personit që detyrohet për
tatim.
1.2. Njoftim –vlerësimi do të përmbajë
informatat vijuese :
1.2.1. emri i tatimpaguesit;
1.2.2. numri identifikues i tatimpaguesit;
1.2.3. data e njoftimit;
1.2.4. lënda dhe periudha apo periudhat
tatimore me të cilat lidhet njoftimi;
1.2.5. e. shuma e tatimit të vlerësuar,
ndëshkimeve dhe interesit;
1.2.6. sqarim i shkurtër i vlerësimit;
1.2.7. kërkesë për pagesë të shumës
obliguese;
1.2.8. vendi dhe mënyra e pagesës së
shumës obliguese; dhe
1.2.9. procedurat e ankesës.
1.3. Tatimpaguesi, brenda 10 ditëve pas
njoftimit të dorëzuar, duhet të paguajë
detyrimin në vendin e cekur në njoftim. Shuma
për pagesë do të përfshijë tatimin, sanksionet
dhe interesin e lindur deri në, dhe përfshirë,
datën e pagesës.
1.1 If the Director General makes an
assessment of tax, or the self-assessment by the
taxpayer is not accompanied by the full amount
of tax due, the Director shall deliver an
Assessment Notice to the person liable for the
tax.
1.2 The Assessment Notice shall contain the
following information:
1.2.1 the name of the taxpayer;
1.2.2 the taxpayer identification number;
1.2.3 the date of the notice;
1.2.4 the matter and tax period or periods
to which the notice relates;
1.2.5 the amount of assessed tax,
sanctions, and interest;
1.2.6 a brief explanation of the
assessment;
1.2.7 a demand for payment of the
amount due;
1.2.8 the place and manner of payment of
the amount due; and
1.2.9 the appeal procedures.
1.3 The taxpayer shall, within 10 days after the
notice is delivered, pay the amount due at the
place stated in the notice. The amount payable
shall include the tax, sanctions, and accrued
interest up to and including the date of
payment.
1.1. Ako Direktor izda Obaveštenje o proceni ili
sopstvena procena poreskog obveznika nije
praćena potpunim iznosom poreske obaveze,
Direktor će licu koje duguje porez predati
Obaveštenje o proceni.
1.2. Obaveštenje o proceni će sadržavati sledeće
informacije:
1.2.1. Ime poreskog obveznika;
1.2.2. Identifikacioni broj poreskog obveznika;
1.2.3. Datum obaveštenja;
1.2.4. Predmet i period ili poreski period na koje
se odnosi obaveštenje;
1.2.5. Iznos procenjenih poreza, kazni i kamate;
1.2.6. Kratko obrazloženje procene;
1.2.7. Zahtev za plaćanje iznosa obaveza;
1.2.8. Mesto i način plaćanja iznosa obaveza; i
1.2.9. Postupak žalbe.
1.3. Poreski obveznik u roku od 10 dana nakon
prijema obaveštenja treba da plati obavezujući
iznos na mestu koje je navedeno u obaveštenju.
Iznos za plaćanje uključuje porez, kazne i kamatu
koja je nastala do dana uplate uključujući i taj
dan.
58
1.4 In the event of a jeopardy assessment under
Article 19 of The Law, the Director may
demand immediate payment of tax and take
enforced collection immediately to secure the
payment of taxes due.
1.4. U slučaju da je procena ugrožena, prema
članu 19 Zakona, Direktor može zahtevati
trenutnu uplatu poreza i da preduzme odmah
prinudnu naplatu kako bi se osiguralo plaćanje
obaveznih poreza.
2. Issuance of Notice of Assessment
2. Lëshimi i Njoftim-vlerësimit
2.1 The Director must issue a Notice of
2.1. Drejtori duhet të lëshojë një NjoftimAssessment and deliver it to the taxpayer
Vlerësim dhe t’ia dërgojë tatimpaguesit brenda
within 5 days after making an assessment of
5 ditëve pas bërjes së Njoftim-vlerësimit.
tax. The Notice of Assessment must include
Njoftim-vlerësimi duhet të përfshijë informatat
the information contained in Article 20.2 of
e përmbajtura në Nenin 20.2 të Ligjit sikurse
The Law as quoted above. A tax liability will
janë cekur më lartë. Detyrimi tatimor nuk do të
not be considered to be valid or enforceable
konsiderohet të jetë i vlefshëm apo i
until a Notice of Assessment has been issued,
ekzekutueshëm derisa Njoftim-vlerësimi nuk
unless the assessment is made under the
është lëshuar, deri sa vlerësimi është bërë sipas
provisions of Article 19 of The Law.
dispozitave të Nenit 19 të Ligjit.
2. Izdavanje Obaveštenja o proceni
2.1. Direktor mora izdati Obaveštenje o proceni i
poslati ga poreskom obvezniku u roku od 5 dana
od dana izdavanja Obaveštenja o proceni.
Obaveštenje o proceni treba da sadrži informacije
sadržane u Članu 20.2. Zakona, kao što je gore
navedeno. Poreska obaveza neće se smatrati
važećom ili izvršnom do izdavanja Obaveštenja o
proceni, dok je procena obavljena prema
odredbama člana 19 Zakona.
2.2. Njoftim-vlerësimi duhet të përfshijë një
kërkesë për pagesë të borxhit tatimor brenda 10
ditëve nga data e Njoftim-vlerësimit. Shuma
për pagesë në njoftim duhet të përmbajë
tatimin, ndëshkimin dhe interesin deri në, dhe
duke përfshirë, fundin e periudhës 10 ditore të
dhënë në njoftim. Njoftim-vlerësimi i datës 10
Nëntor dhe i dërguar në atë datë, duhet të
përfshijë tatimin, ndëshkimin dhe interesin deri
më 20 Nëntor. Për të siguruar përmbushjen me
këtë kërkesë ligjore, administrata tatimore do të
sigurojë që data në njoftim mban të njëjtën datë
që njoftimi është vendosur në postë apo është
dërguar personalisht sipas 2.3.1 dhe 2.3.2 më
poshtë.
2.2 The Notice of Assessment must include a
demand for payment of the tax debt within 10
days from the date of the Notice of
Assessment. The amount payable on the notice
must include tax, penalty, and interest up to
and including the end of the 10-day period
provided in the notice.
A Notice of
Assessment dated 10 November, and delivered
on that date, must include tax, penalty, and
interest through 20 November. To ensure
compliance with this legal requirement, the
TAK shall ensure that the date on the notice
bears the same date that the notice is placed in
the mail or personally delivered per 2.3.1 and
2.3.2 below.
2.2. Obaveštenje o proceni treba da sadrži i
zahtev za plaćanje poreskog duga u roku od 10
dana od dana izdavanja Obaveštenja o proceni.
Iznos za plaćanje u obaveštenju treba da sadrži
porez, kazne i kamatu do, uključujući i poslednji
dan, završetka 10-to dnevnog preioda datog u
obaveštenju. Obaveštenje o proceni od 10.
novembra i poslat istog dana, treba da uključi
porez, kaznu i kamatu do 20. novembra. Da bi se
obezbedilo poštovanje ovog zakonskog zahteva,
PAKtreba da obezbedi da se izdavanje
obaveštenja i slanje poštom ili lično obave istog
dana, prema 2.3.1 i 2.3.2. u nastavku.
2.3. Sikurse është paraparë në Ligj, “Dërgesë”
nënkupton shërbimin e një dokumenti përkatës
për tatimpaguesin duke:
2.3.1. i dorëzuar dokumentin tatimpaguesit,
përfaqësuesit të tatimpaguesit, një anëtari të
2.3 As provided in The Law, “Delivery” means
the service of a relevant document on a
taxpayer by:
2.3.1 handing the document to the taxpayer,
the taxpayer representative, a member of the
2.3. Kao što je predviđeno u Zakonu, „Isporuka“
podrazumeva slanje odgovarajućeg dokumenta
poreskom obvezniku:
2.3.1. predajući dokument poreskom obvezniku,
zastupniku poreskog obveznika, članu porodice
1.4. Në rast të vlerësimit në rrezik sipas nenit
19 te ligjit, Drejtori mundet të kërkojë pagesë
të menjëhershme të tatimit dhe të ndërmarrë
mbledhje të detyrueshme menjëherë për të
siguruar pagesën e detyrimit tatimor.
59
taxpayer’s household, or an officer, director
or employee of the taxpayer (such action is
deemed complete whether the person agrees
to take the document or not);
2.3.2 leaving the document at the taxpayer’s
dwelling or usual place of business; or
2.3.3 sending the document by mail to the
taxpayer’s last known address.
poreskog obveznika ili službeniku, Direktoru ili
radniku poreskog obveznika (takav postupak se
smatra završenim bez obzira da li lice pristane da
primi dokument ili ne);
2.3.2. Ostavljajući dokument u stanu poreskog
obveznika ili na uobičajenom mesto poslovanja;
2.3.3. Šaljući dokument poštom na poslednju
poznatu adresu poreskog obveznika.
3. Data e vlerësimit për qëllime të veprimtarisë së 3. The assessment date for purposes of all enforced
collection activity shall be the date that the
mbledhjes së detyrueshme duhet të jetë data në të
assessment notice is issued by the TAK as
cilën është lëshuar njoftim-vlerësimi nga ATK
sikurse është paraparë në Nenin 27. 12(g) të Ligjit.
provided in Article 27.12 (g) of The Law.
familjes së tatimpaguesit, apo një zyrtari,
drejtori apo të punësuari të tatimpaguesit
(veprimi i tillë gjykohet i përfunduar pa
marrë parasysh nëse personi pajtohet të
marrë apo jo dokumentin);
2.3.2. i lënë dokumentin në vendbanimin e
tatimpaguesit apo vendin e zakonshëm të
biznesit;
2.3.3. i çuar dokumentin me postë në
adresën e fundit të tatimpaguesit që dihet.
Neni 19
Barrët
Section 19
Liens
3. Datum procene za potrebe obavljanja prinudne
naplate treba da bude datum kada je izdato
Obaveštenje o proceni od strane Poreske
administracije, kao što je predviđeno u članu
27.12 Zakona.
Član 19
Zalog
1. Një barrë është ngarkesë apo pengesë që një
person ka në pasurinë e tjetrit si siguri për një
borxh apo obligim. Në rast të tatimeve të cilat nuk
janë paguar në afatin ë përshkruar në ligj për
pagesë, Neni 27 i Ligjit parasheh që një barrë do të
lind në të mirë të Administratës Tatimore. Neni
27.1 i Ligjit thotë :
“Në qoftë se një person i cili është i
detyruar t’i paguajë një lloj tatimi ATK-së
sipas legjislacionit të zbatueshëm në
Kosovë nuk paguan ose refuzon të paguajë
shumën brenda 10 ditëve pas dorëzimit të
njoftim të vlerësimit, mbi të gjithë pasuritë
që I përkasin atij personi (qoftë e
tundshme, patundshme, e prekshme ose e
paprekshme) do të vendoset një barrë
pagese në një shumë të barabartë me
tatimin e papaguar, plus interesin,
sanksionet dhe shpenzimet e mbledhjes.”
Kjo barrë statusore është një barrë shumë e gjerë
1. A lien is a charge or encumbrance that one
person has on the property of another as security
for a debt or obligation. In the case of taxes which
are not paid by the due date prescribed in law for
payment, Article 27 of The Law provides that a
lien will arise in favor of the TAK. Article 27.1 of
The Law states:
“If a person who is liable to pay any tax to TAK
under legislation applicable in Kosovo neglects
or refuses to pay that tax within 10 days after
delivery of an assessment notice, a lien shall
arise on all property, or rights to property,
belonging to that person (whether movable,
immovable, tangible, or intangible) in an amount
equal to the unpaid tax, plus interest, sanctions,
and the costs of collection.”
This statutory lien is a very broad lien and gives
TAK a security interest in all property (movable
and immovable) of the taxpayer in order to secure
the tax debt. It generally is not necessary to
1. Zalog je opterećenje ili smetnja koju neko lice
ima u imovini nekog drugog lica kao garanciju za
plaćanje dugova ili obaveza. U slučaju poreza
koji nisu plaćeni u roku propisanom za plaćanje,
Član 27 Zakona predviđa da će zalog nastati u
korist Poreske adminstracije. Član 27.1. Zakona
kaže:
Ako je neko lice koje je dužno da plati neku vrstu
poreza PAK-u prema važećem Zakonodavstvu na
Kosovu ne plati ili odbije da plati iznos u roku od
10 dana od dana dostave Obaveštenja o proceni,
nad svom imovinom koja pripada ovom licu (bilo
da je pokretna, nepokretna, opipljiva ili
neopipljiva) postavlja se zalog plaćanja u iznosu
jednakom sa iznosom neplaćenog poreza, plus
kamata, kazne i troškovi prinudne naplate.
Ovaj zakonski zalog je vrlo širok zalog i daje
PAK-u sigurnost udela u svoj imovini (pokretnoj
i nepokretnoj) poreskog obveznika kako bi se
obezbedila naplata poreskog duga. Obično nije
60
dhe i jep ATK-së një interes sigurues në të gjithë
pasurinë (e luajtshme dhe paluajtshme) e
tatimpaguesit me qëllim të sigurimit të borxhit
tatimor. Përgjithësisht nuk është e nevojshme të
specifikohet pasuria së cilës i bashkëngjitet një
barrë tatimore meqë është barrë e gjerë dhe e
përgjithshme në të gjithë pasurinë apo të drejtat në
pasuri të tatimpaguesit. Përjashtimet përfshijnë
barrët e të emëruarit dhe barrët e regjistruara në
regjistrin e automjeteve.
specify property to which a tax lien attaches since
it is a broad and general lien attaching to all
property or rights to property of the taxpayer.
Exceptions include Nominee Liens and liens
recorded at the vehicle registry.
neophodno da se specifikuje imovina na koju se
stavlja zalog pošto je reč o širokom i uopštenom
zalogu na celokupnu imovinu ili imovinska prava
poreskog obveznika. Izuzeci uključuju zaloge
imenovanja i zaloge registrovane u registru
automobila.
2. Barra tatimore lind (dhe është e përfunduar) kur
ATK plotëson kërkesat sipas nenit 27.1: Njoftimvlerësimi; njoftimi dhe kërkesa e bërë për
tatimpaguesin për pagesë; dhe shpërfillja apo
refuzimi për të paguar tatimin brenda periudhës 10
ditore e dhënë në njoftim. Nëse këto tri kërkesa
janë plotësuar, barra e ATK është e vlefshme dhe
konsiderohet të këtë lindur në ora 5 pas dite në
datën e vlerësimit. Përgjithësisht, njoftimi dhe
kërkesa duhet të bëhen në formë të shkruar;
megjithatë, një kërkesë me gojë që është mirë e
dokumentuar mund të bëhet në vend të kërkesës
me shkrim. Një barrë tatimore lidhet me të gjithë
pasurinë e tatimpaguesit sikurse është përshkruar
në paragraf 1te këtij neni.
2. The tax lien arises (and is perfected) when TAK
meets the requirements of Section 27.1: an
assessment of tax; notice and demand made on the
taxpayer for payment; and neglect or refusal to pay
the tax within the 10-day period provided in the
notice. If these three requirements are met, the
TAK lien is valid and is considered to have arisen
at 5 PM on the date of assessment. Generally, the
notice and demand must be made in written form;
however, an oral demand that is well-documented
can be made in lieu of a written demand. A tax
lien attaches to all property of the taxpayer as
described in paragraph1 of this section.
2. Poreski zalog nastaje (i prestaje) onda kada
PAK ispuni uslove iz člana 27.1: Obaveštenje o
proceni, obaveštenje i podnet zahtev poreskom
obvezniku da izvrši plaćanje; i odbijanje ili
zanemarivanje plaćanja poreza u roku od 10 dana
datom u obaveštenju. Ukoliko su ispunjena ova
tri uslova, zalog Poreske administracije je važeći
i smatra se da je nastao u 5 časova posle podne na
dan procene. Obično obaveštenje i zahtev treba
da budu u pisanoj formi; međutim, i usmeni
zahtev koji je dobro dokumentovan može se
upotrebiti umesto pismenog zahteva. Poreski
zalog se vezuje za celokupnu imovinu poreskog
obveznika, kao što je ranije opisano u poatupku 1
ovog clana.
Regjistrimi i barrëve dhe prioriteti i barrës
Recording Liens and Lien Priority
3. Barra tatimore regjistrohet në regjistrat publik,
me qëllim të vendosjes së përparësitë e ATK ne
lidhje me transaksionet e caktuara dhe palët tjera të
interesuara. Një barrë nuk e mbron interesin e
ATK në pasurinë e patundshme nëse nuk është
regjistruar si duhet në një regjistër publik. Nëse një
person blen pasuri të një tatimpaguesi i cili ka
borxh tatime, blerësi mund të blejë pasurinë pa
barrë tatimore, nëse barra tatimore nuk është
regjistruar në regjistrin e duhur publik, derisa
3. The tax lien must be recorded in public
registries in order to establish the TAK priority
with respect to certain transactions and other
interested parties. A lien does not protect the
TAK’s interest in real property if it has not been
properly recorded in a public registry. If a person
purchases property of a taxpayer who owes taxes,
the purchaser can acquire the property free of the
tax lien, if the tax lien has not been recorded in the
appropriate public registry, unless the purchaser
Registracija zaloga i prioritet zaloga
3. Poreski zalog se mora zabeležiti u javnim
registrima sa ciljem uspostavljanja prioriteta
Poreske Administracije u vezi sa određenim
transakcijama
i
drugim
zainteresovanim
stranama. Zalog ne štiti interes Poreske
administracije u nepokretnoj imovini ukoliko nije
ispravno upisana u neki javni registar. Ukoliko
neko lice kupi imovinu poreskog obveznika koji
duguje poreze, kupac može da kupi imovinu bez
poreskog zaloga, ukoliko poreski zalog nije
61
registrovan u potrebnom javnom registru, iako je
kupac
obavešten
o
postojanju
zaloga.
Neregistrovani poreski zalog će imati prioritet u
imovini poreskog obveznika ili imovinskim
pravima u vezi sa neosiguranim poveriocima
poreskog obveznika.
3.1. Ukoliko neki dobavljač daje robu nekom
poreskom obvezniku na osnovu nekog dogovora
o davanju kredita, dobavljač može da nastavi da
daje ovu robu poreskom obvezniku nezavisno od
zaloga za period od 30 dana od dana dobijanja
obaveštenja o postojanju zaloga. Nakon 30 dana,
bilo koja isporučena roba poreskom obvezniku
postaje snabdevanje koje podleže poreskom
zalogu i može se konfiskovati i prodati od
stranePAK-a, bez ograničenja od davanja zahteva
od strane dobavljača.
blerësit i është dhënë njoftimi i vërtetë për
ekzistencën e barrës. Një barrë e paregjistruar do të
ketë prioritet në një pasuri të tatimpaguesit apo të
drejta në pasuri në lidhje me kreditorët e
pasiguruar të tatimpaguesit.
has been given actual notice of the existence of the
lien. An un-recorded lien will have priority in a
taxpayer’s property or rights to property with
respect to unsecured creditors of the taxpayer.
3.1. Nëse një furnizues i ofron mallra një
tatimpaguesi sipas një marrëveshje kreditore të
akorduar, furnizuesi mund të vazhdojë t’i
ofrojë ato mallra tatimpaguesit pa u ndikuar
nga barra për një periudhë prej 30 ditëve pas
marrjes së njoftimit për ekzistencën e barrës.
Pas 30 ditëve, çdo mall i furnizuar për
tatimpaguesin është furnizim që i nënshtrohet
barrës tatimore dhe mund të konfiskohet e
shitet nga ATK pa kufizim nga ndonjë kërkesë
e furnizuesit.
3.1 If a supplier is providing goods to a
taxpayer under an agreed credit arrangement,
the supplier can continue to provide those
goods to the taxpayer free of the effects of the
lien for a period of 30 days after receiving
notice of the existence of the lien. After 30
days, any goods supplied to the taxpayer are
supplied subject to the tax lien and may be
seized and sold by the TAK clear of any claims
of the supplier.
Shembull:
Shitësi me shumicë ‘X’ i ofron perime marketit
‘Z’. Kur X dërgon perimet, ai nuk merr
pagesën për perimet bazuar në një marrëveshje
që ai ka me Z. Sipas asaj marrëveshje, X i
faturon Z për dërgesën, por pagesa nga Z nuk
është obligative deri në të parin e muajit vijues.
X ka regjistruar një peng në Regjistrin e
Pengjeve në të cilin ai kërkon një interes
sigurues në rezervat e Z deri në shumën e
borxhit që X i ka borxh Z.
Example:
Wholesaler ‘X’ provides vegetables to Market
‘Z’. When X delivers the vegetables, he does
not collect payment for the vegetables based on
an arrangement he has with Z. Under that
arrangement, X bills Z on delivery, but
payment from Z is not due until the first of the
following month. X has recorded a pledge in
the Pledge Registry in which he claims a
security interest in the inventory of Z up to the
amount of debt that X owes to Z.
Primer:
Prodavac na veliko „X“ je ponudio povrće
marketu „Z“. Kada X pošalje povrće, nije dobio
nadoknadu za povrće na osnovu dogovora koji
ima sa Z. Prema ovom dogovoru, X fakturiše
pošiljku Z, ali plaćanje nije obavezujuće do
prvog dana sledećeg meseca. X je upisao
hipoteku u Registru hipoteka u kome on zahteva
obezbeđenje uloga u zalihama lica „X“ do
plaćanja duga koji X duguje Z.
Z shkakton një borxh tatimor prej 1,000€. ATK
dërgon një njoftim-vlerësim dhe Z nuk paguan
brenda 10 ditëve të parapara. Data e vlerësimit
të ATK-së është 10 Qershori. ATK e regjistron
barrën e vet në Regjistrin e Pengut më 20
Gusht. Shitësi me shumicë X vazhdon
furnizimin me perime tek marketi Z, i cili
vazhdon të shpërfillë apo refuzojë të paguajë
borxhin tatimor, edhe pse Z është informuar
Z incurs a tax debt of €1,000. TAK sends an
assessment notice and Z fails to pay within the
10 days provided. The TAK assessment date is
10 June. TAK records its lien with the Pledge
Registry on 20 August.
Wholesaler X
continues to supply vegetables to Market Z,
which continues to neglect or refuse to pay its
tax debt, even though Z has been advised of the
consequences of non-payment. On 1 October,
Z uzrokuje poreski dug od 1,000€. PAK šalje
obaveštenje o proceni i Z ne plaća u predviđenom
roku od 10 dana. Datum procene PAK-a je 10.
jun. PAK registruje svoj zalog u Registru
hipoteka 20. avgusta. Prodavac na veliko X
nastavlja snabdevanjem povrćem marketa Z, koji
nastavlja sa ignorisanjem i odbijanjem plaćanja
poreskog duga, iako je Z obavešten o
posledicama neplaćanja. 1. oktobra, službenik
62
për pasojat e mos-pagesës. Më 1 Tetor, një
zyrtar i ATK viziton X dhe e informon për
ekzistencën e borxhit tatimore dhe faktin se
është regjistruar një barrë tatimore në
Regjistrin e Pengut dhe i jep X një kopje të
barrës së regjistruar. X informohet me shumë
se çdo mall i dërguar te Z pas 30 Tetorit do t’i
nënshtrohet barrës tatimore dhe ATK mund të
konfiskojë dhe shet ato mallra për të shlyer
borxhin tatimor pa marrë parasysh interesin
sigurues (garantues) që X ka regjistruar. Çdo
mall i dërguar para 30 Tetorit vazhdon t’i
nënshtrohet interesit sigurues të regjistruar të
Z. X i dërgon mallra Z më 15 Nëntor. Më 18
Nëntor, ATK ushtron të drejtën e vet të barrës
në asetet e Z dhe konfiskon rezervat. Tërë
rezervat (stoku) e dërguara pas 30 Tetorit
shiten në ankand publik dhe të gjitha mjetet
aplikohen në borxhin tatimor të Z, përfshirë
shpenzimet e mbledhjes.
a TAK official visits X and advises him of the
existence of the tax debt and the fact that a lien
has been recorded at the Pledge Registry, and
provides X with a copy of the recorded lien. X
is further advised that any goods delivered to Z
after 30 October will be subject to the tax lien
and the TAK can seize and sell those goods for
satisfaction of its tax debt without regard to the
security interest that X has recorded. Any
goods delivered prior to 30 October continue to
be subject to the recorded security interest of
X. X delivers goods to Z on 15 November. On
18 November, the TAK exercises its lien right
in the assets of Z and seizes the inventory. All
inventory delivered after 30 October is sold at
public auction and all proceeds are applied to
Z’s tax debt, including the costs of collection.
PAK-a posećuje X i obaveštava ga o postojanju
poreskog duga i činjenici da je upisan u Registru
hipoteka kao poreski zalog i daje X kopiju
registrovanog zaloga. X se obaveštava o tome da
će roba koja je poslata nakon 30. oktobra podleći
poreskom zalogu i PAK može da konfiskuje ili
proda ovu robu kako bi naplatila poreski dug bez
obzira na osiguravajući ulog koji je X
registrovao. Svaka roba isporučena pre 30.
oktobra podleže osiguravajućem interesu koji je
Z registrovao. X šalje robu Y 15. novembra. 18.
novembra PAKizvršava svoje pravo na zalog u
imovini Z i konfiskuje zalihe. Sve zalihe poslate
nakon 30. oktobra prodaju se na javnoj aukciji i
sva sredstva se primenjuju za podmirenje
poreskog duga Z, uključujući i troškove naplate.
3.2. Nëse një kreditor ka ofruar një kredit apo
një aranzhim financiar për një tatimpagues, i
cili është i siguruar me asete të caktuara të
tatimpaguesit sikurse atë të regjistruara në
Regjistrin e pengun, kreditori do të vazhdojë të
ketë pozitë prioritare në lidhje me paradhëniet
e bëra, edhe pse barra tatimore është dorëzuar.
Prioriteti do të vazhdojë në lidhje me
paradhëniet e bëra përderisa kreditorit i është
dhënë njoftim i vërtetë për ekzistencën e një
barre tatimore dhe për 30 ditët pas kësaj.
3.2 If a creditor has provided a line of credit or
a financing arrangement to a taxpayer, which is
secured by certain assets of the taxpayer as
recorded in the Pledge Registry, the creditor
will continue to have a priority position with
respect to advances made, even though a tax
lien has been filed. The priority will continue
with respect to advances made until the
creditor is given actual notice of the existence
of a tax lien and for 30 days thereafter.
3.2. Ukoliko je neki poverilac pružio kredit ili
finansijski aranžman poreskom obvezniku koji se
dobija na osnovu određene imovine poreskog
obveznika, kao ona koja je registrovana u
Registru hipoteka, poverilac će i dalje imati
pravo prioriteta u vezi sa datim avanisima iako je
poreski zalog predat. Prioritet će se nastaviti u
vezi sa datim avansima, dok će se poveriocu
predati stvarno obaveštenje o postojanju
poreskog zaloga i za 30 dana nakon toga.
Shembull:
Banka A hyn në një aranzhim financiar me
biznesin B, nëpërmjet së cilës A i jep para
paradhënie B në këmbim për një interes
sigurues në llogaritë e papaguara të B.
Marrëveshja financuese është regjistruar si
Example:
Bank A enters into a financing arrangement
with business B through which A advances B
money in exchange for a security interest in the
accounts receivable of B. The financing
agreement is properly recorded at the Pledge
Primer:
Banka A ulazi u finansijski aranžman sa
biznisom B, i pri tome A daje novčani avans B u
zamenu za osiguravajući ulog u neplaćenim
računima B. Finansijski sporazum je pravilno
registrovan u Registru hipoteka pre nego što je
63
duhet në Regjistrin e pengut para se ATK të
regjistrojë barrën tatimore. Më 10 Qershor,
ATK vlerëson një borxh tatimor prej 5,000€ i
cili është obligim nga B. ATK i dërgon B një
njoftim-vlerësim duke kërkuar që B të paguajë
pjesën e mbetur të tatimeve brenda 10 ditëve. B
refuzon apo shpërfill të paguajë borxhin
tatimor brenda periudhës 10 ditore. Më 5
korrik, ATK regjistron barrën e vet në
Regjistrin e pengut. Më 15 Korrik, A i bën një
paradhënie B në përputhje me aranzhimin e
tyre financiar. A i bën një paradhënie tjetër B
më 10 Gusht sipas aranzhimit financiar.
Registry prior to TAK recording its tax lien.
On 10 June, the TAK assesses a tax debt of
€5,000 which is due from B. The TAK sends
B a notice of assessment demanding that B pay
the balance of taxes due within 10 days. B
refuses or neglects to pay the tax debt within
the 10-day period. On 5 July, the TAK records
its lien with the Pledge Registry. On 15 July,
A makes an advance to B in accordance with
their financing arrangement. A makes another
advance to B on 10 August per the financing
arrangement.
PAK registrovala svoj poreski zalog. 10. juna,
PAKutvrđuje poreski dug od 5,000€ koji je
obaveza B. PAK šalje B Obaveštenje o proceni
zahtevajući od B da u roku od 10 dana preostali
deo poreza. B odbija ili zanemaruje da plati
poreski dug u roku od 10 dana. 5. jula,
PAKupisuje svoj zalog u Registru hipoteke. 15.
jula, A daje avans B u skladu sa njihovim
finansijskim aranžmanom. A daje i drugi avans B
dana 10. avgusta, na osnovu finansijskog
aranžmana.
Më 20 Gusht, ATK ende nuk ka marrë pagesën
për borxhin tatimor dhe B nuk ka bërë ndonjë
aranzhim për të paguar borxhin. Në atë datë,
një zyrtar i ATK e viziton A dhe e informon se
B ka një detyrim tatimor prej 5,000€ plus
ndëshkimi dhe interesi që ecin. Zyrtari tatimor
i jep një kopje të barrës tatimore A-së dhe e
informon se A mund t’i bëjë paradhënie tjera
B-së për një periudhë prej 30 ditëve, por pas 30
ditëve, barra tatimore do të ketë prioritet në çdo
shumë të llogarisë së papaguar që lind në të
mirë të B pas asaj date.
On 20 August, the TAK has not yet received
payment of its tax debt and B has not made any
arrangements to pay the debt. On that date, an
official of the TAK visits A and advises that B
has a tax liability of €5,000 plus accrued
penalty and interest. The tax official gives a
copy of the tax lien to A and advises that A can
make further advances to B for a period of 30
days, but after 30 days, the tax lien will have
priority in any account receivable amounts that
arise in favor of B after that date.
20. avgusta, PAK još uvek nije primila uplatu za
poreski dug i B nije napravio bilo kakav
aranžman kako bi platio dug. Tog dana, službenik
Poreske administracije posećuje A i obaveštava
ga o tome da B ima poresku obavezu od 5,000€
plus kazna i kamata koja. Poreski službenik daje
kopiju poreskog zaloga A i obaveštava ga da
može davati druge avanse B u periodu do 30
dana, ali posle 30 dana poreski zalog će imati
prioritet u svakom iznosu neizmirenih računa u
korist B posle tog datuma.
Më 22 Shtator, ATK paraqet Njoftimet e
Urdhër-vjeljes në të gjitha llogaritë e
papaguara që janë obligim për B. Njoftimet e
urdhër-vjeljes lidhen me çdo shumë që bëhet
obligim për B pas 19 Shtatorit.
On 22 September, the TAK serves Notices of
Levy on all accounts receivable owed to B.
The Notices of Levy attach to any amounts that
became due to B after 19 September.
22. septembra, PAK podnosi Obaveštenja o
prinudnoj naplati u svim neplaćenim računima
koji su obaveza za B. Obaveštenja o prinudnoj
naplati vezuju se svaki iznos koji je obavezan za
B nakon 19. septembra.
3.3 Me përjashtimin e 3.1 dhe 3.2 më sipër, një
barrë tatimore, e regjistruar si duhet, ka
prioritet mbi çdo kreditor të siguruar i cili i jep
kreditim të çfarëdo lloji borxhliut tatimor pasi
të jetë regjistruar barra.
3.3 With the exceptions of 3.1 and 3.2 above, a
tax lien, properly recorded, has priority over
any secured creditor which provides credit of
any kind to the tax debtor after the lien has
been recorded.
3.3. Sa izuzetkom 3.1 i 3.2. gore, poreski zalog
koji je pravilno upisan ima prioritet nad nekim
obezbeđenim poveriocem koji daje bilo kakvu
vrstu kreditiranja poreskom dužniku nakon upisa
zaloga.
64
Shembull:
Tatimpaguesi D i ka borxh ATK shumën
50,000 €. Ai ka në pronësi 10 hektar të pasurisë
e cila është e lirë dhe pa ndonjë pengesë (nuk
ka ndonjë hipotekë të regjistruar kundër saj)
ATK regjistron një barrë tatimore në kadastër
dhe në regjistrat tjerë të duhur më 10 Qershor
2009. Më 15 Korrik, një bankë lokale i jep hua
80,000€ Tatimpaguesit D dhe merr hipotekë
mbi 10 hektarët për të siguruar huan e vet.
Tatimpaguesi D nuk paguan barrën tatimore,
por e përdor huan për qëllime tjera. Për shkak
se barra tatimore ka qenë e regjistruar si duhet
para hipotekës bankare, barra tatimore ka
përparësi në pasuri mbi hipotekën bankare.
Nëse ATK do të konfiskonte tokën dhe e shet
atë për 100,000 €, ATK do të merrte pagesën e
tërësishme të borxhit të vet tatimor (50,000€
plus shpenzimet e shitjes dhe rrjedhjes pas 10
Qershorit 2009). Blerësi i tokës, merr një titull
të qartë për tokën meqë huaja bankare ka qenë
më e re se barra tatimore. Banka do të kishte të
drejtën të dorëzojë një kërkesë në ATK për
cilado mjete të shitjes që tejkalojnë shumën e
borxhit tatimor, plus shpenzimet e shitjes dhe
rrjedhjet.
Example:
Taxpayer D owes the TAK €50,000. He owns
10 Hectares of property free and clear of any
encumbrances (does not have any mortgages
recorded against it). The TAK records a tax
lien in the cadastre and other appropriate
registries on 10 June 2009. On 15 July, a local
bank lends Taxpayer D €80,000 and takes a
mortgage on the 10 Hectares to secure its loan.
Taxpayer D does not pay the tax lien, but uses
the loan for other purposes. Because the tax
lien was properly recorded prior to the bank
mortgage, the tax lien has priority in the
property over the bank mortgage. If TAK were
to seize the land and sell it for €100,000, TAK
would receive full payment of its tax debt
(€50,000, plus costs of sale and accruals after
10 June 2009). The purchaser of the land
would receive a clear title to the land as the
bank loan was junior to the tax lien. The bank
would be entitled to submit a claim to the TAK
for any sales proceeds in excess of the amount
of the tax debt, plus sales costs and accruals.
Primer:
Poreski obveznik D duguje PAK-u 50,000€. On
ima u vlasništvu 10 hektara imovine koja je
slobodna i bez neke prepreke (nema hipoteku
koja je stavljena nad njom). PAK upisuje poreski
zalog u katastar i u ostale potrebne registre dana
10. juna 2009. 15. jula, lokalna banka daje
pozajmicu od 80,000€ poreskom obvezniku D i
stavlja hipoteku nad 10 hektara zemlje kako bi
obezbedila svoju pozajmicu. Poreski obveznik D
ne plaća poreski dug, već pozajmicu upotrebljava
u druge svrhe. Pošto je poreski zalog bio pravilno
upisan pre bankarske hipoteke, poreski zalog ima
prioritet u imovini u odnosu na bankarsku
hipoteku. Ukoliko PAK konfiskuje zemljište i
proda ga za 100,000€, PAK će dobiti potpunu
nadoknadu svog poreskog duga (50,000€ plus
troškovi prodaje i tekući troškovi posle 10. juna
2009.). Kupac zemljišta će dobiti jasno vlasništvo
nad zemljištem, pošto je bankarska pozajmica
nastupila posle poreskog zaloga. Banka ima
pravo da preda zahtev Poreskoj administraciji za
dobijanje svih sredstava koja premašuju iznos
poreskog duga plus troškovi prodaje i tekući
troškovi.
Nëse tatimpaguesi do të merrte një hua, duke
përdorur tokën si sigurim dhe banka ka
regjistruar pengun e vet më 1 Qershor 2009,
pengu i Bankës do të kishte prioritet mbi
barrën tatimore, sepse është regjistruar para se
barra
tatimore
të
regjistrohej.
Nëse
tatimpaguesi, nuk i ka bërë pagesat e veta të
pengut dhe Banka i heq të drejtat mbi huan e
tij, së pari mjetet do t’i aplikonte në peng, plus
shpenzimet dhe rrjedhjet. Nëse ka mjete
tepricë, ATK ka të drejtë të kërkojë tepricën e
mjeteve nga Banka për të shlyer borxhin e vet,
If the taxpayer had obtained a loan, using the
land as security and the bank had recorded its
mortgage on 1 June 2009, the bank mortgage
would have priority over the tax lien because it
had been recorded before the tax lien was
recorded. If the taxpayer did not make his
mortgage payments and the bank foreclosed on
its loan, it would apply the proceeds first to its
mortgage, plus costs and accruals. If there
were any excess proceeds, the TAK would be
entitled to claim the excess proceeds from the
bank for satisfaction of its debt, assuming there
Ako poreski obveznik uzme pozajmicu, koristeći
zemljište kao osiguranje naplate i banka upiše
svoju hipoteku 1. juna 2009., bankarska hipoteka
će imati prioritet u odnosu na poreski zalog jer je
registrovana pre poreskog zaloga. Ako poreski
obveznik nije izvršio plaćanje hipoteke i banka
ukine pravo nad njegovim dugom, sredstva će se
prvo upotrebiti za hipoteku, plus troškovi i tekući
troškovi. Ukoliko postoji višak sredstava,
PAKima pravo da zahteva višak sredstava od
banke kako bi izmirila svoj dug, pod
pretpostavkom da nema drugih intervenišućih
65
duke supozuar se nuk ka më kreditor tjetër
intervenues.
Nëse ATK do të konfiskonte tokën dhe pengu
bankar të kishte prioritet mbi barrën tatimore,
ATK do të shiste pasurinë që i nënshtrohet
pengut të bankës. ATK ka të drejtë të
konfiskojë vetëm interesin ë tatimpaguesin në
pasuri dhe mund të shesë vetëm të drejtën e
tatimpaguesit në pasuri. Meqë barra tatimore
është e re për barrën bankare, ATK në kohën e
shitjes duhet të shpallë se vetëm interesi i
tatimpaguesit në pasuri është shitur dhe se
shitja është bërë duke iu nënshtruar çdo interesi
të barrës apo pengut që mban pozitë të lartë për
barrën tatimore. ATK duhet të ofrojë
mundësinë për mbajtësit e barrëve të larta për
të shpallur ekzistencën e pengut apo barrës së
lartë të tyre në kohën e shitjes.
4. Sipas Nenit 27.3 të Ligjit, një barrë me synim
për t’u lidhur me pasurinë e palëvizshme duhet të
regjistrohet në komunën në të cilën pasuria e
lëvizshme gjendet. Vendi i regjistrit i barrëve të
tilla është Zyra Kadastrave Komunale e Agjencisë
Kadastrave të Kosovës. Me qëllim të lidhjes me
pasurinë personale të tatimpaguesit dhe vendosjes
së prioritetit të ATK në pasurinë personale, barra
duhet të regjistrohet ne Regjistrin e Pengut që
gjendet brenda Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë.
Barra duhet të regjistrohet në çdo zyrë tjetër
përgjegjëse për regjistrimin e pasurisë në
Republikën e Kosovës. Varësisht nga zhvillimi i
mëtutjeshëm i Regjistrit të Pengut që ndodhet në
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, barrët në
automjete duhet të regjistrohen në Regjistrin e
Automjeteve.
were no other intervening creditors.
poverilaca.
If the TAK were to seize the land and the bank
mortgage had priority over the tax lien, the
TAK would sell the property subject to the
mortgage of the bank. The TAK has the right
to seize only the taxpayer’s interest in the
property and can only sell the taxpayer’s right
in the property. Since the tax lien is junior to
the bank lien, the TAK must sell the property
subject to the bank lien. The TAK must
announce at the time of sale that only the
taxpayer’s interest in the property is being sold
and that the sale is being made subject to any
lien or mortgage interests which hold a senior
position to the tax lien. The TAK must provide
an opportunity to the senior lien holders to
announce the existence of their mortgage or
senior lien at the time of sale.
4. Per Section 27.3 of The Law, a lien intended to
attach to immovable property must be registered in
the municipality in which the immovable property
is located. The place of registry of such liens is the
municipal cadastre office of the Kosovo Cadastre
Agency. In order to attach to personal property of
the taxpayer and establish the TAK’s priority in
the personal property, the lien must be recorded in
the Pledge Registry located within the Ministry of
Trade and Industry.
Ako PAK konfiskuje zemljište i bankarska
hipoteka ima prioritet u odnosu na poreski zalog,
PAKće prodati zemljište koje podleže bankarskoj
hipoteci. PAK ima pravo da konfiskuje samo
udeo poreskog obveznika u imovini i može da
proda samo vlasničko pravo poreskog obveznika.
Pošto je poreski zalog mlađi od bankarske
hipoteke, PAK u vreme prodaje treba da objavi
da je prodat samo udeo poreskog obveznika u
imovini i da je prodaja obavljena podležući
svakom interesu zaloga ili hipoteke koja ima
pravo prvenstva u odnosu na poreski zalog. PAK
treba da pruži mogućnost nosiocima visokih
zaloga da proglase postojanje hipoteke ili
visokog zaloga u vreme prodaje.
The lien must be recorded in any other office
responsible for registering property in the Republic
of Kosovo. Pending further development of the
Pledge Registry located within the Ministry of
Trade and Industry, liens on vehicles must be
recorded with the Vehicle Registry.
Zalog se treba upisati i u svim drugim službama
odgovornim za registraciju imovine u Republici
Kosovo. U zavisnosti od daljeg razvoja Registra
hipoteka koji se nalazi u Ministarstvu trgovine i
industrije, zalog na automobile se treba upisati u
Registar Vozila.
4. Prema članu 27.3. Zakona, neki zalog sa ciljem
da se poveže sa nepokretnom imovinom, treba da
se upiše u opštini u kojoj se nalazi nepokretna
imovina. Mesto upisa takvih zaloga je Opštinska
Katastarska Kancelarija Kosovske Katastarske
Agencije. Kako bi se povezala lična imovina
poreskog obveznika i postavljanja prioriteta
PAK-a u ličnoj imovini, zalog se mora upisati u
Registru Hipoteka koje se nalaze u okviru
Ministarstva Trgovine i Industrije.
66
5. Pasuria e shitur gjatë ecurisë normale të
veprimtarisë tregtare. Një barrë e regjistruar nuk
lidhet (i bashkëngjitet) pasurisë së shitur gjatë
ecurisë normale të afarizmit të tatimpaguesit. Një
shitje e pasurisë së palëvizshme, që i përket
tatimpaguesit nuk konsiderohet të jetë e shitur
gjatë ecurisë normale të veprimtarisë tregtare. Një
shitje në sasi të madhe te stokut, nuk konsiderohet
të jetë shitje gjatë ecurisë së zakonshme. Një shitje
është e zakonshme, nëse blerja është nga një shitës
i cili rregullisht është i angazhuar në shitjen e
pasurisë të llojit që blerësi blen dhe të dy, si blerësi
edhe shitësi, nuk janë të lidhur dhe veprojnë në
mirëbesim. Një blerës dhe një shitës, nuk janë të
lidhur, nëse interesat e tyre janë të pavarura nga
njëri-tjetri, nëse çmimi që blerësi i paguan shitësit
është i drejtë dhe i arsyeshëm sipas rrethanave dhe
nëse qëllimi parësor i transaksionit të tyre nuk
është mashtrim, vonesë, apo pengim i përpjekjeve
për të mbledhur një obligim të një mbajtësi të
pengut apo kreditori të barrës.
5. Property Sold in the Normal Course of
Business. A recorded lien does not attach to
property sold in the normal course of business of a
taxpayer. A sale of immovable property belonging
to the taxpayer is not considered to be a sale in the
normal course of business. A bulk sale of
inventory is not considered to be a sale in the
ordinary course of business. A sale is in the
ordinary course of business if the purchase is from
a seller who is regularly engaged in selling
property of the type that the buyer purchases and
both the buyer and the seller are unrelated and act
in good faith. A buyer and a seller are unrelated if
their interests are independent of one another, if
the price that the buyer pays to the seller is fair and
reasonable under the circumstances, and if the
primary purpose of their transaction is not to
defraud, delay, or hinder a pledge holder’s or lien
creditor’s efforts to collect an obligation.
5.
Prodata imovina u toku normalnog
poslovanja. Neki upisani zalog se ne vezuje
(prilaže) prodatoj imovini tokom normalnog
poslovanja
poreskog
obveznika.
Prodaja
nepokretne imovine koja pripada poreskom
obvezniku ne smatra se prodatom tokom
redovnog poslovanja. Prodaja velike količine
zaliha ne smatra se prodajom tokom redovnog
poslovanja.
Prodajom
tokom
redovnog
poslovanja smatra se kupovina koja je obavljena
od strane prodavca koji je se redovno bavi
prodajom imovine one vrste imovine koju kupac
kupuje i kada kupac i prodavac nisu povezani i
deluju na bazi poverenja. Neki kupac i prodavac
nisu povezani ukoliko su njihovi interesi
nezavisni jedan od drugog, ukoliko je cena koju
kupac plati prodavcu regularna i razumna u datim
okolnostima i ukoliko osnovna svrha njihove
transakcije nije prevara, kašnjenje ili ometanje
napora za naplatu neke obaveze nosioca hipoteke
ili prava zaloga poverioca.
Shembull:
Marketi Z rregullisht u shet perime konsumatorëve
të vet, së bashku me artikujt tjerë ushqimore.
Myshterinjtë kanë mundësinë të vazhdojnë të
blejnë perimet e tyre dhe arktikut tjerë ushqimore,
madje edhe pse X ka një interes sigurues në perime
dhe administrata tatimore ka barrë tatimore të
regjistruar si duhet ne Regjistrin e Pengut.
Megjithatë, nëse marketi Z përpiqet t’i shet stokun
e tij përmes një shitje në sasi të madhe një blerësi,
blerësi duhet të bëjë një hulumtim të plotë të
regjistrimit për të siguruar se nuk ka pengesa
(barrë) kundër stokut (rezervave). Në këtë rast,
blerësi do të blejë stokun që i është nën interesin
sigurues të Z dhe Barrën tatimore.
Example:
Market Z regularly sells vegetables to its
customers, along with other grocery items.
Customers are able to continue to purchase their
vegetables and other grocery items, even though X
has a security interest in the vegetables and the
TAK has a tax lien properly recorded at the Pledge
Registry. However, if Market Z attempts to sell its
inventory in a bulk sale to a purchaser, the
purchaser must do a complete record search to
ensure that there are no encumbrances against the
inventory. In this case, the purchaser will purchase
the inventory subject to the security interest of X
and the tax lien.
Primer:
Market Z redovno prodaje povrće svojim
potrošačima, zajedno sa drugim prehrambenim
artiklima. Kupci imaju mogućnost da nastave da
kupuju njihovo povrće i druge prehrambene
artikle, iako X ima bezbednosni udeo nad
povrćem i PAK ima poreski zalog koji je upisan
pravilno u Registar hipoteka. Međutim, ako
market Z pokuša da proda svoje zalihe kroz
prodaju na veliko nekom kupcu, kupac treba da
proveri registar u potpunosti kako bi se osigurao
da ne postoje prepreke (zalog) nad zalihama. U
ovom slučaju kupac će kupiti zalihe koje su pod
bezbednosnim interesom Z i poreskim zalogom.
67
6. Barrët dhe pronarët përfitues. Një barrë
tatimore gjithashtu i bashkëngjitet pasurisë që i
përket një pale të tretë, e cila gjykohet të jetë
pronar përfitues i një biznesi. Neni 27.7 i Ligjit,
përcakton :
Barra e përshkruar në Paragrafin 1 të
Nenit 27 të Ligjit, gjithashtu përvetëson të
gjitha pronat që i takojnë palës së tretë për
të cilin është konstatuar së është pronar
përfitues i biznesit i cili ka krijuar detyrime
tatimore, edhe pse biznesi është regjistruar
në emër tjetër dhe detyrimi tatimor është
krijuar në emrin tjetër. Në rrethanat e tilla,
barra tatimore do të përfshijë përshkrimin
që do të tregoi se nuk përvetëson vetëm
pasurinë e tatimpaguesit në emrin e të cilit
është regjistruar biznesi, mirëpo gjithashtu
përvetëson edhe pasurinë e pronarit
përfitues të biznesit në të cilin është krijuar
borxhi tatimor.
6. Liens and Beneficial Owners. A tax lien also
attaches to property belonging to a third party, who
is deemed to be the beneficial owner of a business.
Section 27.7 of The Law provides:
The lien described in Paragraph 1 of Article 27
of the law, also attaches to all property
belonging to a third party, who is deemed to be
the beneficial owner of a business which has
incurred a tax liability, even though the business
has been registered in another name and the tax
liability has been incurred in that other name. In
such circumstances, the lien will include
language to show that it not only attaches to the
property of the taxpayer in whose name the
business is registered, but it also attaches to the
property of (name) as beneficial owner of the
business in which the tax debt has been incurred.
6. Zalozi i stvarni vlasnici.Poreski zalog se
takođe prilaže imovini koja pripada nekom
trećem licu za koje se smatra da je stvarni vlasnik
biznisa. Član 27.7. Zakona predviđa:
Zalog opisan u stavu 1 Člana 27 Zakona, takođe
obuhvata sva vlasništva koja pripadaju trećem
licu za koje je utvrđeno da je stvarni vlasnik
biznisa i koji je stvorio poreske obaveze, iako je
biznis registrovan na drugo ime. U ovakvim
okolnostima, poreski zalog će obuhvatiti opis koji
će prikazati da ne obuhvata samo imovinu
biznisa već i imovinu
stvarnog
vlasnika biznisa u kome je nastao poreski dug.
6.1. Pronar përfitues është përkufizuar në Ligj
si individ apo etnitet juridik i cili gëzon
përfitimet nga një aset në pronësi (pasuri
e lëvizshme apo e palëvizshme) pa marrë
parasysh në emër të kujt është titulli;
individi apo entiteti juridik I cili ka
dominim dhe kontroll mbi njw pasuri.
Përcaktimi i pronarit përfitues kërkon një
hetim të thellë të fakteve dhe rrethanave
të rastit. Faktorët që duhet përfillur në
bërjen e përcaktimit përfshinë:
6.1. A beneficial owner is defined in The Law
as the individual or legal entity, who enjoys the
benefits of owning an asset (movable or
immovable property) regardless of whose name
the title to the property is in; the individual, or
legal entity, which has dominion and control
over an asset. A beneficial owner
determination requires a thorough investigation
of the facts and circumstances of the case.
Factors to be considered in making the
determination include:
6.1. Korisni vlasnik je definisano u Zakonu kao
pojedinac ili pravni entitet koji uziva dobit od
aseta u vlasnistvu (pokretne ili nepokretne
imovine) bez obzira u cije je ime titular;
pojedinac ili pravni entitet koji dominira i
kontrolise jednu vlasnistvu.
Utvrđivanje
stvarnog vlasnika zahteva dublja ispitivanja
činjenica i okolnosti slučaja. Faktori na koje treba
obratiti pažnju prilikom procene obuhvataju:
6.1.1. kush bën vendimet ditore të
afarizmit dhe si janë bërë ato
vendime;
6.1.2. kush i paguan faturat;
6.1.3. kush ka autorizimi të lejë peng
asetet e biznesit për kreditime;
6.1.1 Who makes the daily decisions of
the business and how those decisions
are made
6.1.2 Who pays the bills
6.1.3 Who has the authority to pledge
assets of the business for credit
6.1.1. Ko donosi dnevne odluke u poslovanju i
kako su donete odluke;
6.1.2. Ko naplačuje fakture;
6.1.3. Ko ima ovlašćenja da da pod hipoteku
imovinu biznisa za kreditiranje;
6.1.4. Ko je vlasnik imovine biznisa;
68
6.1.4. kush është pronar i aseteve të
biznesit;
6.1.5. cila është marrëdhënia ndërmjet
pronarit të regjistruar dhe individit
të dyshuar të jetë pronari përfitues;
6.1.6. kush kontrollon llogarinë bankare të
biznesit;
6.1.7. çdo evidencë tjetër që pronari i
regjistruar nuk është i vërteti,
pronari
përfitues
(pronari
i
regjistruar pranon që është paguar të
regjistrojë biznesin në emër të tij,
etj.);
6.1.8. fakti i dukshëm se një person është
duke e menaxhuar biznesin për dikë
tjetër, vetvetiu, nuk e bën atë person
pronar përfitues të biznesit.
6.1.4 Who owns the assets of the business
6.1.5 What is the relationship between the
registered owner and the individual
suspected of being a beneficial owner
6.1.6 Who controls the bank account of
the business
6.1.7 Any other evidence that the
registered owner is not the real,
beneficial owner (registered owner
admits to being paid to register the
business in his name, etc.)
6.1.8 The mere fact that a person is
managing a business for someone else
does not, by itself, make that person a
beneficial owner of the business
6.1.5. Kakav je odnos između registrovanog
vlasnika i lica za koje se sumnja da je stvarni
vlasnik;
6.1.6. Ko kontroliše bankarske račune biznisa
6.1.7. Bilo koji drugi dokaz o tome da
registrovani vlasnik nije stvarni vlasnik, stvarni
vlasnik
(registrovani
vlasnik priznaje da je plaćen za registraciju
biznisa na njegovo ime, i dr.);
6.1.8. Očigledna činjenica da neko lice upravlja
biznisom u tuđu korist, sama po sebi, ne čini to
lice
stvarni vlasnikom biznisa.
6.2. Kur përcaktimi të jetë bërë se pronari i
regjistruar nuk është pronari i vërtetë (pronari
përfitues), Zyrtari i ATK, përgatit raport me
shkrim, duke sqaruar bazën për atë përcaktim.
Raporti duhet të jetë i miratuar Drejtuesi i
Zyrtarit te ATK. Pasi raporti të jetë miratuar,
ATK përgatit dhe t’i dërgojë një njoftim
personit që konsiderohet të jetë pronar
përfitues. Njoftimi duhet të përmbajë me sa
vijon:
6.2. Once a determination is made that the
registered owner is not the real owner
(beneficial owner), a TAK official must
prepare a written report explaining the basis for
that determination.
The report must be
approved by a TAK official at the managerial
level or above. Once the report has been
approved, the TAK must prepare and deliver a
notice to the person considered to be the
beneficial owner. The notice must include the
following:
6.1.1 Name, address and personal number
of the person considered to be the
beneficial owner
6.1.2 The factual basis for determining
that the person is the beneficial owner
6.1.3 The amount of tax, penalty, and
interest that is considered to be due
from the taxpayer
6.1.4 A demand that the amount due be
paid within 10 days from the date of the
6.2. Kada je obavljena procena da registrovani
vlasnik nije stvarni vlasnik (stvarni), Službenik
PAK-a treba da pripremi pismeni izveštaj
objašnjavajući osnovu za ovu procenu. Izveštaj
treba da bude odobren od Menadžera Službenika
PAK-a. Kada je izveštaj odobren, PAK treba da
pripremi i pošalje obaveštenje licu koje se smatra
stvarnim vlasnikom biznisa. Obaveštenje treba da
sadrži sledeće:
6.1.1. emrin, adresën dhe numrin personal
të personit që konsiderohet të jetë
pronari përfitues;
6.1.2. bazën faktike për përcaktimin se
personi është pronar përfitues;
6.1.3. shumën e tatimit, ndëshkimit dhe
interesit që konsiderohet të jetë
detyrim nga tatimpaguesi;
6.1.4. kërkesën se detyrimi të paguhet
brenda 10 ditëve nga data e
6.1.1. Ime, adresu i matični broj lica koje se
smatra stvarnim vlasnikom
6.1.2. Činjeničnu osnovu za određivanje nekog
lica kao stvarnog vlasnika
6.1.3 Iznos poreza, kamata i kazni koje se
smatraju obavezom poreskog obveznika
6.1.4. Zahtev da se obavezujući iznos plati u roku
od 10 dana od dana obaveštenja
6.1.5 Izjavu o pravu na žalbu koje je na
raspolaganju.
69
Data e njoftimit është data nga e cila llogaritet
statusi 6 vjeçar i mbledhjes i paraparë në Neni
27.12.
notice
6.1.5 A statement of the appeal rights Datum obaveštenja je datum od koga se
obračunava 6-godišnji status prinudne naplate
available.
predviđen u Članu 27.12.
The date of the notice is the date from which
the 6-year collection statute provided in Article
27.12 is computed.
6.3. ATK do të vendosë një llogari të ndarë në
sistemin e vet të procesimit për të pasqyruar
borxhin e pronarit përfitues për qëllime
monitoruese. Për shkak se veç është borxhi
(borxhi i tatimpaguesit) në llogaritë e ATK,
borxhi i pronarit përfitues nuk do të përfshihet
në llogaritjen e borxheve ndaj ATK. Shuma e
mbledhur nga pronari përfitues për borxhin e
tatimpaguesit do të aplikohet në borxhin e
tatimpaguesit, me qëllim të sigurimit që shuma
e përgjithshme e detyrimit tatimor është
mbledhur vetëm një herë – qoftë tërësisht nga
pronari përfitues, tatimpaguesi, apo me
kombinimin e të dyve.
6.3. The TAK will establish a separate account
in its processing system to reflect the debt of
the beneficial owner for monitoring purposes.
Because there is already a debt (the debt of the
taxpayer) in the accounts of the TAK, the debt
of the beneficial owner will not be included in
the calculation of the debts owed to the TAK.
The amount collected from the beneficial
owner for the debt of the taxpayer shall be
applied to the debt of the taxpayer, in order to
ensure that the total amount of the tax liability
is collected only one time – either fully from
the beneficial owner, the taxpayer, or a
combination of both.
6.3. PAKće formirati poseban račun u svom
sistemu za obradu kako bi prikazala dug stvarnog
vlasnika u svrhu praćenja. Pošto se dug(poreskog
obvezinika) već nalazi na računu PAK-a, dug
stvarnog vlasnika neće biti uključen u obračun
dugova PAK-a. Naplaćen dug od stvarnog
vlasnika za dug poreskog obveznika primeniće se
na dug poreskog obveznika, sa ciljem da se
osigura da je ukupan iznos poreske obaveze
naplaćen samo jednom – bilo u potpunosti od
stvarnog vlasnika, poreskog obveznika ili od oba.
6.4. Kur periudha 10 ditore për pagesë të
shumës tatimore të ketë kaluar, ATK mund të
regjistrojë barrën e vet kundër pronarit
përfitues, edhe pse pronari përfitues mundet
ende të ankohet për vendimin. Barra përfshin :
Ramadan X, Numri Personal, si pronar
përfitues i Kompanisë ABC (adresa, qyteti,
etj.). barra duhet të paraqitet në të gjithë
regjistrat e zbatueshëm. Në lidhje me pronarin
përfitues barra bart të njëjtat të drejta dhe
kompetenca si një barrë tatimore normale.
6.4. Once the 10-day period for payment of the
tax amount has expired, the TAK may record
its lien against the beneficial owner, even
though the beneficial owner may still appeal
the decision. The lien shall include in its
heading:
Ramadan X, Personal Number, as beneficial
owner of ABC Company (street address, city,
etc.). The lien must be filed in all registries
applicable. The lien in respect of a beneficial
owner conveys the same rights and powers as a
normal tax lien.
Example:
XYZ Business is in the name of Xhema. The
business has incurred a tax liability of €3,000.
When the TAK enforced collection officer
6.4. Kada prođe rok od 10 dana za plaćanje
iznosa poreza, PAKmože da upiše svoj zalog nad
stvarnim vlasnikom, iako se stvarni vlasnik može
i dalje žaliti na odluku. Zalog će obuhvatiti:
Ramadan X, Matični broj, kao stvarni vlasnik
Kompanije ABC (adresa, grad i dr.) i treba da se
predstavi u svim primenjivim registrima. U vezi
sa stvarnim vlasnikom zalog nosi ista prava i
ovlašćenja kao i normalan poreski zalog.
njoftimit;
6.1.5. deklarimin për të drejtat e ankesës
që janë në dispozicion.
Shembull:
Biznesi XYZ është në emrin e Xhemës.
Biznesi ka krijuar një detyrim tatimor prej
3,000 €. Kur zyrtari i ATK-së viziton biznesin,
Primer:
Biznis XYZ je registrovan na ime Džeme. Biznis
je stvorio poresku obavezu u iznosu od 3,000€.
Kada službenik prinudne naplate PAK-a poseti
70
Xhema nuk është aty. Ai flet me Ramadanin, i
cili thotë se menaxhon biznesin për Xhemën
dhe nuk e di se ku është ai. Zyrtari pyet
Ramadanin për informatat financiare – emrin e
llogarisë bankare, emrin e qiradhënësit, çdo
hua që ka biznesi, asetet e biznesit, borxhet që i
ka biznesi, faturat mujore të komunaleve, dhe
emrat e çdo mbajtësi të pengut. Përmes këtij
hulumtimi, zyrtari përcakton se, edhe pse
biznesi është regjistruar në emër të Xhemës,
Ramadani është pronari përfitues i biznesit.
Fitimet e biznesit janë të depozituara në
llogarinë personale bankare të tij, pengjet e
regjistruara në Regjistrin e Pengjeve janë të
nënshkruara nga ai si pronar i biznesit,
Ramadani paguan të gjitha faturat e biznesit
nga llogaria personale bankare e vet, Ramadani
merr dhe qet të punësuarit pa konsultimin me
Xhemën, automjetet e përdorura në biznes janë
të regjistruara në emër të Ramadanit –
Ramadani gëzon të gjitha përfitimet e
pronësisë, madje edhe nëse nuk është i
regjistruar në emrin e tij.
visits the business, Xhema is not there. He
speaks with Ramadan, who says he manages
the business for Xhema and does not know
where he is. The collection officer asks
Ramadan for financial information regarding
the business – name of bank account, name of
landlord, any loans owed by the business,
assets of the business, debts owed by the
business, monthly utility bills, and the names
of any pledge holders.
Through his
investigation, the collection officer determines
that, although the business was registered in
the name of Xhema, Ramadan is the beneficial
owner of the business. The profits of the
business are deposited into his personal bank
account, the pledges on record at the Pledge
Registry are signed by him as owner of the
business, Ramadan pays all the bills of the
business from his personal bank account,
Ramadan hires and fires all employees without
consultation with Xhema, Ramadan makes all
business decisions without consulting Xhema,
vehicles used in the business are registered in
Ramadan’s name – Ramadan enjoys all the
benefits of ownership, even if it is not
registered in his name.
biznis, Džema nije prisutan. On razgovara sa
Ramadanom, koji izjavljuje da upravlja biznisom
u ime Džeme i da ne zna gde se on nalazi.
Službenik naplate pita Ramadana o finansijskim
informacijama poslovanja – nazivu bankarskog
računa, imenu davaoca u zakup, svakoj pozajmici
biznisa, sredstvima biznisa, dugovima biznisa,
mesečnim komunalnim fakturama i nazivu
nosioca hipoteke. Kroz ovo ispitivanje, službenik
prinudne naplate, određuje, iako je biznis
registrovan na ime Džeme da je stvarni vlasnik
biznisa Ramadan. Zarade biznisa su depozitovane
na njegovom ličnom bankarskom računu,
registrovane zaloge koji su registrovani u
Registru hipoteka je on potpisao kao vlasnik
biznisa, Ramadan plaća sve fakture biznisa sa
svog ličnog bankarskog računa, Ramadan prima i
otpušta sve zaposlene bez konsultacija sa
Džemom, vozila koja se koriste u poslovanju su
registrovana na Ramadanovo ime – Ramadan
uživa sve dobiti od vlasništva, iako biznis nije
registrovan na njegovo ime.
Zyrtari i ATK, përgatit raportin e vet duke
sqaruar bazën për përcaktimin që Ramadani
është pronari përfitues dhe e dorëzon atë për
miratim. Me marrjen e miratimit, Zyrtari i
mbledhjes kërkon që t’i dërgohet një njoftim
Ramadanit duke e informuar se ai konsiderohet
të jetë pronari përfitues i Biznesit XYZ. Pas 10
ditëve, zyrtari i mbledhjes kërkon të paraqitet
një barrë si vijon :
Ramadan X, Numri Personal, 0000000000,
si pronar përfitues i
Biznesit XYZ
The collection officer prepares his report
explaining the basis for the determination that
Ramadan is a beneficial owner and submits it
for approval. Upon receiving approval, the
collection officer requests a notice be sent to
Ramadan advising that he is considered to be
the beneficial owner of XYZ Business. After
10 days, the collection officer requests a lien be
filed as follows:
Ramadan
X,
Personal
Number
0000000000, as beneficial owner of
XYZ Business
Službenik
PAK-a
priprema
izveštaj
objašnjavajući osnovu za procenu da je Ramadan
stvarni vlasnik i podnosi je za odobrenje. Sa
dobijanjem odobrenja, službenik prinudne
naplate zahteva da se Ramadanu pošalje
obaveštenje o tome da se on smatra stvarnim
vlasnikom biznisa XYZ. Nakon 10 dana,
Službenik prinudne naplate zahteva da se
predstavi zalog kao u nastavku:
Ramadan X, Matični broj, 00000000000, kao
stvarni vlasnik biznisa XYZ
123 Majka Tereza
71
123 nëna Terezë
Prishtinë
123 Nene Teresa
Pristinë
7.
Liens and Nominees . The tax lien will
7. Barrët dhe të Emëruarit. Barra tatimore
also attach to specific property of a
gjithashtu do t’i bashkëngjitet pasurisë së veçantë
nominee in accordance with Article 27.8,
të te emëruarit në përputhje me Nenin 27.8, i cili
which reads:
thotë:
The lien described in paragraph 1 of article 27
Barra e përshkruar në Paragrafin 1 të
of the Law also attaches to any property of the
Nenit 27 të Ligjit gjithashtu përvetëson çdo
taxpayer which is held by a third person who is
pronë të tatimpaguesit që mbahet nga
determined to be holding the property as a
personi i tretë i cili është konstatuar se
nominee of the taxpayer. In such circumstances,
mban pronën si i emëruar i tatimpaguesit.
the lien will include language to show that it
Në rrethanat e tilla, barra tatimore do të
attaches not only to property of the taxpayer, but
përfshijë të dhënat se ajo përfshinë jo
it also attaches to specific property held by
vetëm pronën e tatimpaguesit, mirëpo
another person as a nominee of the taxpayer.
gjithashtu përvetëson edhe pronën e
veçantë që mbahet nga personi tjetër si i
emëruar nga tatimpaguesi.
7.1. A nominee is someone designated to act
7.1. I emëruar është dikush i caktuar të veprojë
for another. As used in the tax lien context, a
për tjetrin. Sikurse është përdorur në kuptimin
nominee is generally a third party individual
e barrës tatimore, i emëruar është një individ,
who holds legal title to property of a taxpayer
palë e tretë, i cili mban titullin ligjor të pasurisë
while the taxpayer enjoys full use and benefit
së një tatimpaguesit, përderisa tatimpaguesi
of that property. In other words, the tax lien
gëzon përdorim dhe përfitim të plotë të
pasurisë. Pra, barra tatimore shtrihet në
extends to property "actually" owned by the
pasurinë që “vërtet” e ka tatimpaguesi edhe pse
taxpayer even though a third party holds
pala e tretë mban titullin “ligjor” të pasurisë së
"legal" title to the property as nominee.
të emëruarit. Përgjithësisht, pala e tretë, në
Generally speaking, the third party in a
rastin e të emëruarit do të jetë një individ tjetër,
nominee situation will be another individual,
por nuk është gjithnjë ai rast, meqë i emëruari
but such is not always the case, as a nominee
mundet gjithashtu të jetë entitet juridik apo
could also be a legal entity or other form of
formë tjetër e organizimit.
organization.
7.2. Rasti i të emëruarit përgjithësisht përfshin
tjetërsim apo transferim mashtrimi të pasurisë
së tatimpaguesit për të shmangur detyrimet
ligjore. Për të vendosur një rast të barrës për të
emëruarin, duhet të tregohet se derisa një palë e
tretë mund të ketë titull ligjor të pasurisë, në të
7.2. A nominee situation generally involves a
fraudulent conveyance or transfer of a
taxpayer’s property to avoid legal obligations.
To establish a nominee lien situation, it must
be shown that while a third party may have
legal title to the property, it is really the
Priština
Zalozi imenovanog
7. Zalozi i Imenovani. Poreski zalog će se
takođe priložiti posebnoj imovini imenovanog u
skladu sa članom 27.8, u kome se kaže:
Zalog opisan u Stavu 1 Člana 27 Zakona, takođe
obuhvata svaku imovinu poreskog obveznika koja
se vodi od strane trećeg lica za koje je utvrđeno
da je vlasnik kao imenovano lice poreskog
obveznika. U ovim okolnostima, poreski zalog, će
obuhvatiti podatke o tome da obuhvata ne samo
vlasništvo poreskog obveznika, već obuhvata i
posebno vlasništvo koje se vodi od strane drugog
lica koje je imenovano od strane poreskog
obveznika.
7.1.Imenovana osoba osoba je osoba koja je
određena da deluje u tuđe ime. Kao što je
pomenuto u kontekstu poreskog zaloga,
imenovani je obično osoba, treće lice, koja je
zakonski nosilac zakonskog vlasništva ,dok
poreski obveznik uživa njenu potpunu upotrebu i
zaradu od vlasništva. Drugim rečima poreski
zalog obuhvata imovinu koju „zaista“ poseduje
poreski obveznik, i pored toga što je treće lice
nosilac „zakonske“ titule imovine za koju je
imenovano. Uopšteno, treće lice u slučaju
imenovanog će biti neka druga osoba, ali to ne
mora uvek biti slučaj, sa obzirom da imenovani
može takođe biti i pravno lice ili neki drugi oblik
organizacije.
7.2. Slučaj imenovanog generalno uključuje
otuđivanje ili lažni prenos imovine poreskog
obveznika , kako bi se izbegle poreske obaveze.
Da bi se uspostavio neki zalog za imenovanog,
treba se dokazati da dok je treće lice zakonski
nosilac imovine, realno poreski obveznik je
72
vërtetë është tatimpaguesi ai që ka në pronësi
pasurinë dhe gëzon përdorim dhe përfitimet të
plota të saj. Nuk ka vetëm një faktor të
përcaktojë se ekziston rasti i të emëruarit, por
një numër i faktorëve të marrë së bashku
munden. Rasti i të emëruarit përfshinë, si në
vijim:
7.2.1. tatimpaguesi më herët ka pas në
pronësi pasurinë;
7.2.2. i emëruari ka paguar pak ose farë
për pasurinë;
7.2.3. tatimpaguesi mban posedim apo
kontroll mbi pasurinë;
7.2.4. tatimpaguesi vazhdon të përdorë
dhe gëzojë pasurinë e bartur,
sikurse që tatimpaguesi ka gëzuar
para bartjes;
7.2.5. tatimpaguesi paguan të gjitha apo
shumicën e shpenzimeve të
pasurisë;
7.2.6. bartja është për arsye të shmangies
së tatimit (nuk është kërkesë për të
vendosur/themeluar barrën e të
emëruarit).
7.3 Një përcaktim i të emëruarit kërkon analize
të fakteve dhe rrethanave të rastit. Faktorët që
duhet marrë parasysh në përcaktim, përfshijnë
pikat e përcaktuara në 2.7.2. më sipër. Nëse del
se ekziston rasti i të emëruarit, të punësuarit e
ATK, duhet përgatitur raport me shkrim, me
përshkrimin e fakteve mbi të cilat është bazuar
përcaktimi. Raporti, përfshin përcaktimin e
shumës së tatimit të vlerësuar kundrejt të
emëruarit. Shuma që do të vlerësohet kundrejt
të emëruarit është më e vogël nga tatimi që ka
tatimpaguesi apo vlera e aseteve mbi të cilat
është bazuar përcaktimi për të emëruarin.
Raporti me shkrim duhet të miratohet nga një
Zyrtar më i lartë i ATK.
taxpayer that owns the property and who
enjoys its full use and benefit. No one factor
determines whether a nominee situation is
present, but a number of factors taken together
may. The following list is neither exhaustive
nor exclusive, but nominee situations typically
involve one or more of the following:
7.2.1 The taxpayer previously owned the
property
7.2.2 The nominee paid little or no
consideration for the property
7.2.3 The taxpayer retains possession or
control of the property
7.2.4 The taxpayer continues to use and
enjoy the property conveyed, just as
the taxpayer had enjoyed it prior to
the conveyance
7.2.5 The taxpayer pays all or most of the
expenses of the property
7.2.6 The conveyance was for tax
avoidance reasons (not a requirement
for establishing a nominee lien)
osoba koja je vlasnik imovine i da on uživa njenu
potpunu kontrolu i zaradu. Ne može samo jedan
faktor utvrditi da postoji slučaj imenovanog, ali
može veći broj faktora uzetih zajedno. Slučaj
imenovanog uključuje, kao u nastavku:
7.2.1. Poreski obveznik je ranije bio vlasnik
imovine.
7.2.2. Imenovani je platio malo ili uopšte nije
platio za imovinu.
7.2.3. Poreski obveznik ima vlasništvo ili
kontrolu nad imovinom.
7.2.4. Poreski obveznik nastavlja da koristi i
uživa prenesenu imovinu, kao što je poreski
obveznik uživao i pre prenosa.
7.2.5. Poreski obveznik plaća većinu ili sve
troškove imovine
7.2.6. Prenos je izvršen iz razloga izbegavanja
poreza (nije zahtev o tome da se utvrdi/
uspostavi prenos imenovanog.)
7.3 A nominee determination requires a
thorough investigation of the facts and
circumstances of the case. Factors to be
considered in making the determination include
those items noted in 7.2 above. If a nominee
situation appears to exist, employees of the
TAK must prepare a written report explaining
the facts on which the determination is based.
The report must include a determination of the
amount of tax to be assessed against the
nominee. The amount to be assessed against
the nominee is the lesser of the tax owed by the
taxpayer or the value of the assets on which the
nominee determination is based. The written
report must be approved by a TAK official at
7.3. Određivanje imenovanog zahteva duboku
istragu činjenica i okolnosti slučaja. Faktori koji
se moraju uzeti u obzir tokom procene obuhvata
tačke ranije navedene u 2.7.2.Ukoliko se ustanovi
da postoji slučaj imenovanog, radnici PAK-a
treba da sačine pismeni izveštaj objašnjavajući
činjenice na kojima je zasnovana procena.
Izveštaj treba da obuhvati procenu iznosa poreza
procenjenog protiv imenovanog. Iznos koji se
odredi je manji od poreza poreskog obveznika ili
vrednosti imovine na kojima je zasnovana
procena o imenovanom. Pismeni izveštaj treba da
bude odobren od strane jednpg višeg Službenika
PAK-a.
73
7.4. Pas miratimit të raportit me shkrim, ATK,
përgatit dhe i dërgon njoftim personit që
konsiderohet të jetë i emëruar. Data e njoftimit
është data nga e cila llogaritet statuti 6 vjeçar i
mbledhjes i paraparë në Nenin 27.12 tw Ligjit.
Njoftimi duhet të përmbajë :
7.4.1. emrin, adresën dhe numrin
personal
të
personit
që
konsiderohet të jetë i emëruari;
7.4.2. bazën faktike për përcaktimin se
personi është një i dominuar i
tatimpaguesit;
7.4.3. shumën e tatimit, ndëshkimit dhe
interesi që konsiderohet të jetë
obligim nga i emëruari (shuma
duhet të jetë më e vogël nga
shuma e tatimit, ndëshkimit dhe
interesit apo vlera e aseteve që
konsiderohen në përcaktimin se i
emëruari ekziston);
7.4.4. një kërkesë që shuma obligative të
paguhet brenda 10 ditëve nga data
e njoftimit;
7.4.5. një deklarim të te drejtave për
ankesë që janë në dispozicion.
the managerial level or above.
7.4. Following approval of the written report,
the TAK must prepare and deliver a notice to
the person considered to be a nominee. The
date of the notice is the date from which the 6year collection statute provided in Article
27.12 of The Law is computed. The notice
must include the following:
7.4.1 Name, address and personal number
of the person considered to be the
nominee
7.4.2 The factual basis for determining
that the person is a nominee of the
taxpayer
7.4.3 The amount of tax, penalty, and
interest that is considered to be due
from the nominee (amount must be
the lesser of the amount of tax,
penalty and interest or the value of
the assets considered in determining
that a nominee exists)
7.4.4 A demand that the amount due be
paid within 10 days from the date of
the notice
7.4.5 A statement of the appeal rights
available.
7.5. ATK do të vendosë një llogari të ndarë në
sistemin e vet të procesimit për të pasqyruar
borxhin e të emëruarit për qëllime monitoruese.
Për shkak se veç është borxhi (borxhi i
tatimpaguesit) në llogaritë e ATK, borxhi i
pronarit përfitues nuk do të përfshihet në
llogaritjen e borxheve ndaj ATK. Shuma e
mbledhur nga i emëruari për borxhin e
tatimpaguesit do të aplikohet në borxhin e
tatimpaguesit, me qëllim të sigurimit që shuma
e përgjithshme e detyrimit tatimor është
mbledhur vetëm një herë – qoftë tërësisht nga
7.5. The TAK will establish a separate account
in its processing system to reflect the debt of
the nominee for monitoring purposes. Because
there is already a debt (the debt of the
taxpayer) in the accounts of the TAK, the debt
of the nominee will not be included in the
calculation of the debts owed to the TAK. The
amount collected from the nominee for the debt
of the taxpayer shall be applied to the debt of
the taxpayer, in order to ensure that the total
amount of the tax liability is collected only one
time – either fully from the beneficial owner,
7.4. Nakon odobrenja pismenog izveštaja, PAK
treba da sastavi i pošalje obaveštenje osobi koja
se smatra imenovanom. Dan obaveštavanja je
datum od koga se računa 6-godišnji status naplate
predviđen u članu 27.12.od Zakona Obaveštenje
treba da sadrži sledeće:
7.4.1. Ime, adresu i matični broj lica koje se
smatra imenovanim;
7.4.2. Faktičku bazu za procenu da je neko lice
imenovani poreskog obveznika
7.4.3. Iznos poreza, kazi i kamata koji se
smatraju obavezom imenovanog (iznos mora biti
manji od iznosa poreza, kazne i
kamate ili vrednost imovine koja se
razmatra prilikom procene da li
postoji imanovano lice)
7.4.4. Zahtev da se obavezan iznos plati u roku
od 10 dana od dana obaveštenja
7.4.5. Izjavu o pravu na žalbu koje su na
raspolaganju.
7.5. PAK će uspostaviti poseban račun u svom
sistemu obrade kako bi prikazala dug
imenovanog u svrhu nadgledanja. Pošto je dug
(dug poreskog obveznika) u obračunimaPAK-a,
dug stvarnog vlasnika neće se obuhvatiti u
obračunu dugova premaPAK-u. Naplaćeni iznos
od imenovanog za dug poreskog obveznika
primeniće se na dug poreskog obveznika u svrhu
sigurnosti da je poreska obaveza naplaćena samo
jednom – bilo u potpunosti od stvarnog vlasnika,
poreskog obveznika ili od oba zajedno.
74
pronari përfitues, tatimpaguesi,
kombinimin e të dyve.
apo
me
the taxpayer, or a combination of both.
7.6. Kur periudha 10 ditore për pagesë të
shumës tatimore përfundon, ATK, regjistron
barrën e vet kundër të emëruarit edhe pse i
emëruari mundet ende të ankohet për
vendimin. Barra, duhet të paraqitet në të gjithë
regjistrat e zbatueshëm. Në lidhje me të
emëruarin, barra ka të njëjtat të drejta dhe
kompetenca si një barrë tatimore normale.
7.6. Once the 10-day period for payment of the
tax amount has expired, the TAK may record
its lien against the nominee, even though the
beneficial owner may still appeal the decision.
The lien must be filed in all registries
applicable. The lien in respect of a nominee
conveys the same rights and powers as a
normal tax lien.
7.6. Kada istekne rok od 10 dana za plaćanje
poreskog iznosa, PAK može da registruje svoj
zalog prema imenovanom, iako imenovani može
da se žali i dalje na odluku. Zalog treba da se
prikaže u svim primenljivim registrima. U vezi sa
imenovanim zalog nosi ista prava i ovlašćenja
kao i normalan poreski zalog.
7.7. Barra në rastin e të emëruarit, është e
njëjtë me barrën tatimore normale, përveç që i
emëruari është identifikuar si emër i
tatimpaguesit dhe barra i bashkëngjitet vetëm
pasurisë së veçantë të të emëruarit.
7.7. The lien in a nominee situation is similar
to the normal tax lien, except that the nominee
is identified as the name of the taxpayer and
the lien only attaches to specific property of the
nominee.
7.7. Zalog u slučaju imenovanog je jednak sa
normalnim poreskim zalogom, osim što je
imenovani identifikovan kao ime poreskog
obveznika i zalog se prilaže samo posebnoj
imovini imenovanog.
Shembull 1 :
Tatimpaguesi D ka një borxh tatimor ndaj
ATK-së. Tatimpaguesi E është një i emeruar i
Tatimpaguesit D. Emri në barrë do të ishte
Tatimpaguesi E si i emëruar i Tatimpaguesit D.
Barra gjithashtu do të identifikojë pasurinë
specifike të Tatimpaguesit E (i emëruari) së
cilës i bashkëngjitet barra.
Example 1:
Taxpayer D has a tax debt owed to TAK.
Taxpayer E is a nominee of Taxpayer D. The
name on the lien would be Taxpayer E as
nominee of Taxpayer D. The lien will also
identify the specific property of Taxpayer E
(the nominee) to which the lien attaches.
Primer 1:
Poreski obveznik D ima poreski dug prema PAKu. Poreski obveznik E je imenovani poreskog
obveznika D. Ime na zalogu će biti ime poreskog
obveznika E kao imenovanog poreskog
obveznika
D. Zalog će takođe identifikovati
posebnu imovinu poreskog obveznika E
(imenovanog) kojoj se
prilaže zalog.
Shembull 2 :
Tatimpaguesi D ka disa kamionë në Ferizaj dhe
vepron si shoqëri tregtare individuale. Ai ka
filluar veprimtarinë në Qershor 2008. Në
Korrik 2008, blen dy kamion për përdorim në
punën e tij dhe nje te trete duke marrë hua nga
banka. Në Tetor 2008, ai transferon titullin e
kamionëve në emër të vëllait, Tatimpaguesi E.
Në Janar 2009, ai nuk ishte ne gjendje të
paguajë Deklaratën e Dhjetorit për TVSh-së të
2008 (afati deri më 31 Janar 2009), duke
krijuar një borxh tatimor prej 700€.
Example 2:
Taxpayer D operates a trucking company in
Ferizaj as a personal business enterprise. He
organized the business in June 2008. In July
2008, he purchased two trucks for use in his
trucking business using a loan from the bank.
In October 2008, he transferred the title to the
trucks to his brother, Taxpayer E. In January
2009, he was unable to pay his December 2008
VAT declaration (due 31 January 2009),
creating a tax debt of €700. The TAK sent him
an assessment notice on 10 February. He was
Primer 2:
Poreski obveznik D vodi prevozničku kompaniju
u Uroševcu kao lično poslovno preduzeće. On
je organizovao poslovanje u junu 2008. U julu
2008. on kupuje dva kamiona za poslovne
svrhe uzimajući pozajmicu od banke. U
oktobru 2008. on prenosi kamione na ime svog
brata, Poreskog obveznika E. U januaru 2009. on
nije u mogućnosti da plati Decembarsku prijavu
PDV-a za 2008. god. (rok plaćanja 31. januar
2009.), stvarajući poreski dug od 700€. PAK mu
šalje Obaveštenje o proceni 10. februara. On i
75
Administrata Tatimore i dërgon atij një
njoftim-vlerësim më 10 Shkurt. Ai po ashtu
nuk ka qenë në gjendje të paguajë deklaratën e
TVSh-së për Janar (afati deri më 29 Shkurt
2009) dhe ka marrë një njoftim-vlerësim të
datës 8 Mars 2009 në shumë prej 800 €.
also unable to pay his January VAT declaration
(Due 28 February 2009) and received an
assessment notice dated 8 March 2009 in the
amount of €800.
dalje nije u stanju da plati prijavu PDV-a za
januar (rok plaćanja do 29. februara 2009.) i
dobija obaveštenje o proceni od 8. marta 2009. u
iznosu od 800€.
Një Zyrtar i mbledhjes së detyrueshme të
ATK-së kontakton tatimpaguesin D më 12
Mars për të biseduar borxhin tatimor dhe
kërkesën për pagesë. Për shkak se
Tatimpaguesi D ka transferuar titullin e
kamionëve të vëllai i tij (Tatimpaguesi E),
shoqëria e tij e kamionëve nuk ka asete nga të
cilat mund të bëhen mbledhja e tatimit dhe në
biznes nuk ka para të mjaftueshme në llogarinë
bankare të biznesit për të shlyer borxhin. Pas
inspektimeve,
zyrtari
përcakton
se
Tatimpaguesi D ka vazhduar të përdorë
kamionët në veprimtarinë e tij dhe nuk i ka
paguar kompensim vëllait të tij për përdorimin
e tyre. Përveç kësaj, Zyrtari përcakton se
Tatimpaguesi D ka vazhduar të bëjë pagesa për
huan e kamionit. Bazuar në këto fakte, Zyrtari
ka përcaktuar se Tatimpaguesi E është i
emëruari i Tatimpaguesit D.
A TAK enforced collection officer contacted
Taxpayer D on 12 March to discuss the tax
debt and demand payment. Because Taxpayer
D had transferred title to the trucks to his
brother (Taxpayer E), his trucking company
had no assets from which collection could be
made and there was insufficient money in the
business bank account to satisfy the debt.
Upon investigation, the collection officer
determined that Taxpayer D had continued to
use the trucks in his business and paid no
compensation to his brother for their use. In
addition, the collection officer determined that
Taxpayer D had continued to make the
payments on the truck loan. Based on these
facts, the collection officer determined that
Taxpayer E is a nominee of Taxpayer D.
Službenik prinudne naplate PAK-a kontaktira
poreskog obveznika D 12. marta kako bi
razgovarali o poreskom dugu i zahtevu za
naplatu. Zbog toga što je poreski obveznik D
preneo kamione na ime svog brata (poreski
obveznik E) njegova prevoznička kompanija
nema imovinu na osnovu koje bi se mogla
izvrštiti naplata poreza i u poslovanju nema
dovoljno sredstava na bankarskom računu biznisa
kako bi se naplatio dug. Nakon inspekcija,
službenik prinudne naplate je odredio da je
Poreski obveznik D nastavio sa upotrebom
kamiona u svom poslovanju i da nije svom bratu
platio nadoknadu za njihovo korišćenje. Osim
ovoga, Službenik naplate je odredio da je poreski
obveznik nastavio plaćanje rata za pozajmicu
svog brata. Na osnovu ovih činjenica, Službenik
naplate je odredio da je poreski obveznik E
imenovani poreskog obveznika D.
Zyrtari përgatit raportin, qe analizon faktin se
Tatimpaguesi E është i emëruari i
Tatimpaguesit D. Menaxheri regjional ka
miratuar Raportin. Zyrtari i Mbledhjes mandej
ka përgatitur një njoftim-vlerësim duke
plotësuar kërkesat e 2.7.4. më sipër dhe ia ka
dërguar atë Tatimpaguesit E. Njoftimi ka qenë
i datës 20 Mars 2009. shuma e vlerësimit
kundër Tatimpaguesit E është më e vogël se
shuma e tatimit obligativ apo vlera e aseteve të
përdorë si bazë për përcaktimin e të emëruarit.
Në këtë rast, kamionët janë vlerësuar me 7,500
The collection officer prepared a report
explaining the basis on which he made the
determination that Taxpayer E is a nominee of
Taxpayer D. The regional manager approved
the report. The collection officer then prepared
a notice of assessment meeting the
requirements of 2.7.4 above and delivered it to
Taxpayer E. The notice was dated 20 March
2009. The amount of the assessment against
Taxpayer E is the lesser of the amount of tax
due or the value of the assets used as the basis
for the nominee determination. In this case,
Službenik pripremi izveštaj u kome objašnjava
osnove na kojima je obavio procenu o tome da je
poreski obveznik E imenovani poreskog
obveznika D. Regionalni menadžer je odobrio
Izveštaj. Službenik naplate je zatim pripremio
obaveštenje o proceni ispunjavajući uslove iz
2.7.4. i poslao ga porreskom obvezniku E.
Obaveštenje je izdato 20. marta 2009., iznos koji
je procenjen poreskom obvezniku E je manji od
ukupnog iznosa obaveznih poreza ili vrednosti
imovine koja je korišćena kao osnova za
određivanja imenovanog. U ovom slučaju,
76
kamioni su procenjeni na iznos od 7,500€ .za
svaki kamion (ukupan iznos od 15,000€) tako da
je procenjeni iznos jednak sa iznosom poreza,
kaznama i kamatom koji je obavezujući (1,500€,
plus kazne i tekuća kamata).
On 31 March 2009, the collection officer 31. marta 2009., Službenik PAK-a je registrovao
recorded a lien, which included the following zalog, koji sadrži sledeće informacije:
information:
Name: Taxpayer E (Personal Number) as Ime poreskog obveznika E (matični broj) kao
poreskog
obveznika
D
nominee
of
Taxpayer
D
(taxpayer imenovanog
identification number), limited only to the (identifikacioni broj poreskog obveznika)
ograničen samo na imovinu opisanu u ovom
property described in this lien.
zalogu.Adresa: (Adresa poreskog obveznika E).
Address: (Address of Taxpayer E)
€ secili (një total prej 15,000 €), kështu shuma
e vlerësimit është e barabartë me shumën e
tatimit, ndëshkimit dhe interesit që është
obligim (1,500 €, plus ndëshkimi dhe interesi i
rrjedhur).
Më 31 mars 2009, Zyrtari i ATK ka regjistruar
barrën, e cila ka përfshirë informatat vijuese :
Emri : Tatimpaguesi E (Numri Personal) si
i emëruar i Tatimpaguesit D (numri
identifikues i tatimpaguesit), i kufizuar
vetëm në pasurinë e përshkruar në këtë
barrë.
Adresa: (Adresa e Tatimpaguesi E)
the trucks were valued at €7,500 each (a total
of €15,000), so the amount of the assessment is
equal to the amount of tax, penalty and interest
due (€1,500, plus accrued penalty and interest).
Në vetë barrën ka qenë deklarimi vijues:
Kjo barrë i bashkëngjitet të gjitha të drejtave,
titullit dhe interesit vetëm në pasurinë në vijim
me titullin në emër të Tatimpaguesit E:
Një kamion (ngjyra e kamionit) (Prodhuesi
dhe Modeli), Numri Regjistrues 111-111111,
Numrin
e
Identifikimit
të
Automjeteve 7GJQ123JH674VIN
Një kamion (ngjyra e kamionit) (Prodhuesi
dhe Modeli), Numri Regjistrues 222-222222,
Numrin
e
Identifikimit
të
Automjeteve 6KLJ456PL875VIN.
In the body of the lien was the following
statement:
This lien attaches to the rights, title, and
interests in only the following property titled in
the name of Taxpayer E:
One (color of truck) (Manufacturer and Model)
Truck, Registration Number 111-11-1111,
Vehicle
Identification
Number
7GJQ123JH674VIN
One (Color of truck) (Manufacturer and
Model) Truck, Registration Number 222-222222,
Vehicle
Identification
Number
6KLJ456PL875VIN
Ky njoftim është dorëzuar për të pasqyruar
interesin e Barrës Tatimore në pasurinë e
përshkruar më sipër dhe jo në pasuri tjetër.
This notice has been filed to reflect Tax Lien Ovo obaveštenje je dostavljeno kako bi prikazalo
interest in the property described above, and no udeo poreskog zaloga u ranije opisanoj imovini,
ali ne i u drugoj imovini.
other property.
Për shkak se kamionët janë peng si siguri për
huan nga banka dhe sigurimi është para barrës
tatimore, barra tatimore i bashkëngjitet asaj
pjese të kapitalit në kamionë që është tepricë e
shumës që i takon bankës.
Because the trucks are pledged as security for
the loan at the bank, and the security is prior to
the tax lien, the tax lien attaches to that part of
the equity in the trucks which is in excess of
the amount owed to the bank
U samom zalogu bilo sledaća izjava:
Ovaj zalog se prilaže svim pravima, vlasništvima
i udelima samo u imovini navedenoj u nastavku
sa vlasništvom na ime poreskog obveznika E:
Jedan kamion (boja kamiona) (Proizvođač i
model), Registarski broj 111-11-1111, Broj
identifikacije vozila 7GJQ123JH674VIN.
Jedan kamion (boja kamiona) (Proizvođač i
model), Registarski broj 222-22-2222, Broj
identifikacije vozila 6KLJ456PL875VIN.
Zbog toga što su kamioni zalog za osiguranje
bankarske pozajmice i zbog toga što je osiguranje
nastupilo pre poreskog zaloga, poreski zalog se
prilaže onom delu kapitala u kamionima koji je
višak od iznosa koji pripada banci.
8. Barrët e regjistruara në emrat qoftë të emëruarit 8. Liens recorded in the names of either nominees 8. Registrovani zalozi na ime bilo imenovanog ili
77
apo pronarëve përfitues, lirohen kur i emëruari apo
pronari përfitues, shlyen pjesën e vet të borxhit
tatimor edhe pse barra tatimore mbetet në fuqi në
lidhje me shumat tjera të mbetura ende detyruese
për tatimpaguesin.
or beneficial owners will be released when the
nominee or beneficial owner have satisfied their
portion of the tax debt, even though the tax lien
remains in effect with respect to further amounts
still due from the taxpayer.
stvarnog vlasnika oslobodiće se onda kada
imenovani ili stvarni vlasnik plati svoj deo
poreskog duga, iako poreski zalog i dalje ostaje
na snazi u vezi sa drugim preostalim iznosima
poreske obaveze.
9. Barrët poseduese. Për qëllime të këtij neni,
‘barrë poseduese, është një barrë në të cilën prona
e një borxhliu është në posedim të palës së tretë
për të siguruar borxhin.
9. Possessory Liens. For purposes of this section,
a ‘possessory lien’ is a lien in which property of a
debtor is in the possession of a third party to secure
a debt.
9. Posedovni zalozi. Za svrhu ovog člana
„posedovni zalog je zalog u kome je imovina
nekog dužnika u vlasništvu nekog trećeg lica da
bi se osigurao dug“.
9.1. A recorded lien shall have priority over a
subsequent possessory lien, except in the
following circumstances:
9.1.1. repair works done by an automobile
mechanic
9.1.2. repair works done by a carpenter,
plumber, painter, electrician, etc
9.1.3. a landlord with respect to the goods
of the tenant
9.1.4. a storage rental facility
9.1.5. any similar situation in which a third
party retains possession of tangible
personal property subject to a lien which
secures the reasonable price of a repair or
improvement of that property.
9.1. Registrovani poreski zalog će imati prednost
u odnosu na neki imovinski zalog, osim u
sledećim slučajevima:
9.1.1. popravke obavljene od strane automehaničara
9.1.2. popravke obavljene od strane stolara,
vodoinstalatera, molera, električara i td.
9.1.3. Davaoca u zakup u vezi sa sredstvima
zakupca
9.1.4. Nekog skladišta u zakupu
9.1.5. Bilo kojoj sličnoj situaciji u kojoj trećem
licu ostaje u vlasništvu lična materijalna imovina
koja je predmet zaloga, a koja obezbeđuje
opravdanu cenu popravke ili poboljšanja tog
vlasništva.
9.2. The priority given to possessory liens,
such as those described in 9.1.1 through 9.1.5
is based on the need to protect landlords,
storage persons, and repair persons from the
need to verify the existence of a lien, or lack of
a lien, before undertaking the repairs,
establishing a rental agreement, etc. It would
be a significant burden on such persons to have
to search lien registries before agreeing to do
repair work, enter into a rental agreement, etc.
9.2. Imovina data za imovinski zalog, kao što je
opisano u 9.1.1. do 9.1.5. se zasniva na potrebi
zaštite davaoca u zakup, osobe koje deponuju ili
lica koja obavljaju popravke od potrebe da se
dokaže postojanje zaloga, ili nedostatak zaloga,
pre započinjanja poslova popravke, sklapanja
sporazuma o zakupu, i dr. Bio bi veliki teret za
ove osobe da poseduju takve registre pre
dogovora u vezi sa obavljanjem popravki,
sklapanja sporazuma o zakupu, i td.
9.1 Një barrë tatimore e regjistruar, ka
përparësi mbi një barrë pasuese poseduese,
përveç rasteve të mëposhtme :
9.1.1 punët e riparimit të bëra nga një
mekanik i automobilave;
9.1.2 punët riparuese të bëra nga një
zdrukthëtar, hidraulik, moler, elektricist,
etj.;
9.1.3 një qiradhënës në lidhje më mallrat
e qiramarrësit;
9.1.4 një objekt deponimi me qira;
9.1.5 çdo situatë e ngjashme në të cilën
pala e tretë mbetet në posedim të pasurisë
personale të prekshme e nënshtruar një
barre e cila siguron çmimin e arsyeshëm
të riparimit apo përmirësimit të asaj
pasurie.
9.2 Pasuria e dhënë për barrët poseduese,
sikurse janë ato të përshkruara në 9.1.1 deri
9.1.5 është bazuar në nevojën për të mbrojtur
qiradhënësit, personat deponues dhe personat
riparues nga nevoja për të vërtetuar ekzistencën
e barrës, apo mungesën e barrës, përpara
ndërmarrjes së punës së riparimeve, vendosjes
së marrëveshjes për qira, etj. Do të ishte një
ngarkesë e madhe mbi ata persona për të pasur
regjistra të tillë të barrëve përpara se të merren
vesh për të bërë punën riparuese, hyrjes në një
78
marrëveshje për qira, etj.
Shembull :
Tatimpaguesi A, një shoqëri tregtare
individuale, ka një borxh tatimore prej 1,000 €.
ATK, ka regjistruar një barrë në regjistrin e
pengut dhe regjistrat tjerë të zbatueshëm.
Tatimpaguesit A, i duhet një motor për
automjetin e tij. Ai e dërgon automjetin për
riparim. Mekaniku te lokali i riparimit bën një
riparim të nevojshëm me kosto prej 500 €.
Lokali i riparimit, ka një barrë poseduese për
500 € për aq sa për të mbajtur posedimin e
automjetit. Ajo barrë poseduese ka prioritet
mbi barrën tatimore, edhe pse barra tatimore ka
ekzistuar para se borxhi për lokalin e riparimit
të ketë lindur.
Shembull :
Tatimpaguesi B, një entitet ligjor, i nevojitet
një objekt deponimi për të deponuar disa prej
mallrave të veta. Tatimpaguesi B i ka borxh
Administratës Tatimore 2,500 €. Tatimpaguesi
B hyn në kontratë me Kompaninë e Deponimit
për të Deponuar mallrat. Kontrata e deponimit
kërkon pagesat prej 300 € në muaj.
Tatimpaguesi B nuk paguan tri pagesa mujore
dhe kompania e Deponimit fillon përpjekjet për
të nxjerrë jashtë Tatimpaguesin B. Me qëllim
të mbulimit të qirasë delikuente (papaguar)
Kompania e Deponimit mund t’i shet mallrat
për të mbuluar borxhin. Barra tatimore nuk do
t’i bashkëngjitet mallrave të Tatimpaguesit B të
cilat janë shitur nga Kompania e Deponimit,
edhe pse është regjistruar para se të lind borxhi.
ATK ka të drejtën të dorëzojë kërkesë për çdo
tepricë të mjeteve që kanë dalë nga shitja.
Example:
Taxpayer A, a personal business enterprise,
owes a tax debt of €1,000. The TAK has
recorded a lien at the pledge registry and other
applicable registries. Taxpayer A needs a new
engine in his car. He takes his car to a repair
shop. A mechanic at the repair shop makes the
necessary repairs at a cost of €500. The repair
shop has a possessory lien for €500 so long as
it retains possession of the vehicle. That
possessory lien has priority over the tax lien,
even though the tax lien came into existence
before the debt to the repair shop arose.
Primer:
Poreski obveznik A, privatno trgovinsko
preduzeće, ima poreski dug od 1,000€. PAK je
registrovala zalog u registru zaloga i u drugim
primenljivim registrima. Poreskom obvezniku A
treba motor za njegov automobil. On odvozi
automobil
u
automehaničarsku
radnju.
Automehaničar obavlja potrebnu popravku u
vrednosti od 500€. Automehaničarska radnja ima
imovinski zalog za 500€ u vlasništvu automobila.
Ovaj poreski zalog ima prednost u odnosu na
poreski zalog, iako je poreski zalog postojao pre
nastanka duga servisnoj radionici.
Example:
Taxpayer B, a legal entity, needs a storage
facility to store some of its goods. Taxpayer B
owes the TAK €2,500. Taxpayer B enters into
a contract with Storage Company to store the
goods. The storage contract requires payments
of €300/month. Taxpayer B fails to make three
monthly payments and Storage Company
begins efforts to evict Taxpayer B. In order to
recover its delinquent rent, Storage Company
refuses to return the goods stored in its facility
to Taxpayer B. The storage company can sell
the goods for satisfaction of its debt. The tax
lien will not attach to the goods of Taxpayer B
which are sold by Storage Company, even
though it was recorded before the debt arose.
The TAK would have the right to file a claim
to any surplus funds resulting from the sale.
Primer:
Poreskom obvezniku B, pravnom licu, potrebno
je skladište kako bi skladištio neku svoju robu.
Poreski
obveznik
B
duguje
Poreskoj
administraciji 2,500€. Poreski obveznik B sklapa
ugovor sa Preduzećem za skladištenje o
skladištenju robe. U ugovoru se zahteva mesečno
plaćanje u iznosu od 300€. Poreski obveznik B ne
plaća tri mesečne rate i Preduzeće za skladištenje
čini napore da izbaci Poreskog obveznika B. Radi
naplate
neplaćenih kirija, Preduzeće za
skladištenje može prodati robu poreskog
obveznika za pokrivanje dugova. Poreski zalog se
neće pripojiti robi poreskog obveznika B koju je
prodalo Preduzeće za deponovanje, iako je on
registrovan pre nastanka njihovog duga. PAKima
pravo da podnese zahtev za dobijanje, ukoliko
postoji, viška sredstava koja su dobijena
prodajom.
9.3 Nëse një kreditor vendos një barrë
9.3. If a creditor establishes a possessory lien 9.3. Ako neki poverilac postavi imovinski zalog
79
poseduese para se ATK të vendosë borxhin
tatimor apo kërkesën e barrës, kreditori mund
të bëjë përparime kundër sigurimit të dhënë në
barrën poseduese deri në atë kohë kur ATK të
regjistrojë barrën e vet Regjistrin e Pengut,
Zyrën Kadastrale, apo në vendet tjera të
përshtatshme
të
regjistrimit.
Pagesat
paradhënie mund të vazhdojë të bëhen pasi të
jetë regjistruar barra. Nëse ATK jep njoftimin
aktual kreditorit për ekzistimin e barrës,
kreditori mund të vazhdojë të bëjë pagesa
paradhënie për 30 ditë nga data e marrjes së
njoftimit aktual dhe ato paradhënie do të kenë
përparësi mbi barrën tatimore, ngjashëm me
shembullin në nënparagrafin 3.2 të këtij neni.
before the TAK establishes its tax debt or lien
claim, the creditor can make advances against
the security provided in the possessory lien up
to the time that the TAK records its lien at the
Pledge Registry, cadastral office, or other
appropriate place of recordation. Advances
can continue to be made after the lien has been
recorded. If the TAK gives actual notice of the
existence of the lien to the creditor, the creditor
can continue to make advances for 30 days
from the date of receiving actual notice and
those advances shall have priority over the tax
lien, similar to the example in 3.2 of this
Administrative Instruction.
pre nego što PAKodredi poreski dug ili zahtev za
zalog, poverilac može da dobije prednost u
odnosu na dato osiguranje u imovinskom zalogu
sve dok PAKne registruje svoj zalog u Registar
zaloga, Katastarskoj kancelariji ili na drugim
prigodnim mestima registracije. Avansna
plaćanja se mogu i dalje obavljati i nakon
registracije zaloga. Ukoliko PAKda poveriocu
aktuelno obaveštenje o postojanju zaloga,
poverilac može da nastavi sa davanjem avansa
još 30 dana od dana dobijanja aktuelnog
obaveštenja i da ta avansna plaćanja imaju
prednost u odnosu na poreski zalog, slično kao u
primeru 3.2. Ovog Administrativnog uputstva.
10. Lirimi i pasurisë. Neni 27.10 i Ligjit parasheh
që ATK mund të lirojë pasuri të veçantë nga
efektet e një barre në raste të caktuara. Edhe pse
pasuria e veçantë mund të lirohet nga efektet e një
barre, e tërë pasuria e mbetur e tatimpaguesit
vazhdon të konsiderohet barrë.
10. Discharge of Property. Article 27.10 of The
Law provides that TAK may discharge specific
property from the effects of a lien in certain
situations. Even though the specific property may
be discharged from the effects of a lien, all
remaining property of the taxpayer continues to be
subject to the lien.
10. Oslobađanje imovine. Član 27.10 Zakona
predviđda da PAK može da oslobodi neku
posebnu imovinu od efekta nekog zaloga u
određenim slučajevima. Iako se posebna imovina
može osloboditi od efekta nekog zaloga,
celokupna preostala imovina poreskog obveznika
i dalje se smatra zalog.
10.1. Neni 27.10 (a) lejon lirimin e një pjese të
veçantë të pasurisë së tatimpaguesit pas
shlyerjes së pjesshme të detyrimit në një shumë
të barabartë me vlerën e interesit të shtetit në
pasuri. Me qëllim të pranimit të lirimit sipas
kësaj dispozite, tatimpaguesi duhet të dorëzojë
një kërkese për lirim të pasurisë nga një barrë
bazuar në nën-nenin 27.1(a). Së bashku me
kërkese duhet të jetë edhe kontrata e shitjes që
pasqyron shumën që është paguar për pasurinë,
shpërndarja e propozuar e mjeteve, dhe një
tregues se tatimpaguesi është hequr tërësisht
nga interesi i tij në pasuri. Kërkesa duhet të
përfshijë edhe vlerësimet e pasurisë nga dy
vlerësues të specializuar të ndryshëm të
10.1. Article 27.10 (a) of The Law permits
discharge of a specific piece of property of the
taxpayer after partial satisfaction of the liability
in an amount equal to the value of the
government’s interest in the property. In order
to receive a discharge under this provision, the
taxpayer must submit an application for
discharge of property from a lien based on subarticle 27.10 (a). Included with the application
must be a sales contract that reflects the
amount being paid for the property, the
proposed distribution of the proceeds, and an
indication that the taxpayer is being fully
divested of his interest in the property. The
application must also include appraisals of the
10.1. Član 27.10 (a) dozvoljava oslobađanje
nekog posebnog dela imovine poreskog
obveznika nakon delimičnog izmirenja obaveze u
iznosu jednakom sa iznosom udela države u
imovini. U svrhu dobijanja oslobađanja prema
ovoj odredbi, poreski obveznik treba da podnese
zahtev za oslobađanje imovine od nekog zaloga
na osnovu stava 27.1. (a). Zahtevu se mora
priložiti ugovor o prodaji koji prikazuje iznos
koji je plaćen za imovinu, predložena raspodela
sredstava i pokazatelj da je poreski obveznik u
potpunosti povukao svoj udeo u imovini. Zahtev
takođe treba da obuhvati i procenu vrednosti
imovine od strane dva različita lica ovlašćena za
vrednovanje. Nakon razmatranja i provere
80
pasurisë. Pas rishikimit dhe verifikimit të
kërkesës, nëse është e rregullt, Drejtori, apo i
deleguari i tij, lëshojnë një njoftim
tatimpaguesit duke u pajtuar për lirimin e
pasurisë në këmbim të pagesës së një shume të
përcaktuar që do të shpërndahet nga mjetet e
shitjes, me kusht që ATK të marre llogarinë e
detajuar për shpërndarjen e mjeteve të shitjes.
ATK, lëshon certifikatën e lirimit për blerësin e
pasurisë në këmbim të pagesës. Certifikata
tregon që pasuria është liruar nga efektet e
barrës kundër tatimpaguesit në këmbim të
shumës dhe se barra nuk është e bashkëngjitur
në atë pjesë të veçantë e pasurisë.
value of the property from two different
licensed property appraisers. After review and
verification of the application, if everything is
in order, the Director or his delegate will issue
a letter to the taxpayer agreeing to the
discharge of the property in exchange for
payment of a specified amount to be distributed
from the sales proceeds, provided that the TAK
receive a detailed accounting for the
distribution of the sales proceeds. The TAK
will issue a certificate of discharge to the
purchaser of the property in exchange for
payment in the amount previously agreed. The
certificate will indicate that the property in
question has been discharged from the effects
of the lien against the taxpayer in exchange for
the specified amount of consideration and that
the lien no longer attaches to that specific piece
of property.
zahteva, ukoliko je sve u redu, Direktor ili lice
koje je odredio će izdati poreskom obvezniku
dozvolu, slažući se sa oslobađanjem imovine u
zamenu za plaćanje u nekom određenom iznosu
koji će se raspodeliti iz sredstava prodaje, sa
uslovom da PAK dobije detaljan obračun za
raspodelu sredstava prodaje. PAK će izdati
potvrdu o oslobađanju kupcu imovine u zamenu
za uplatu u iznosu o kome su se ranije dogovorili.
Potvrda će prikazati da je imovina o kojoj je reč
oslobođena od efekta zaloga protiv poreskog
obveznika u zamenu za iznos namenjen za
nadoknadu i da zalog više nije priložen ovom
posebnom delu imovine.
Shembull:
Tatimpaguesi ka një detyrim tatimor prej
10,000 €, ATK, ka regjistruar barrët e veta në
Regjistrin e Pengut dhe Zyrën Kadastrave.
Asetet e tatimpaguesit përfshijnë ndërtesën, të
vlerësuar 50,000 € dhe parcelën e tokës të
vlerësuar me 12,000 €.
Example:
Taxpayer has a tax liability of €10,000. The
TAK has recorded its liens at the Pledge
Registry and the cadastral office.
The
taxpayer’s assets include a building, valued at
€50,000, and a parcel of land valued at
€12,000.
Primer:
Poreski obveznik ima poresku obavezu od
10,000€. PAK je registrovala svoj zalog u
Registar Hipoteka i Katastarskoj Kancelariji.
Imovina poreskog obveznika uključuje zgradu
procenjenu na 50,000€ i zemljišnu parcelu
procenjenu na 12,000€.
Ndërtesa është penguar (ngarkuar) nga një
hipotekë me bankën për 45,000 €, e cila ka
prioritet mbi barrën tatimore (Barra tatimore e
regjistruar më 20 Qershor 2008; hipoteka nga
banka e datës 10 Mars 2008).
The building is encumbered by a mortgage
with the bank for €45,000, which has priority
over the tax lien (Tax lien recorded on 20 June
2008; mortgage from the bank dated 10 March
2008).
Zgrada je opterećena hipotekom
banke za
45,000€ , koja ima prioritet u odnosu na poreski
zalog (poreski zalog registrovan 20. juna 2008.,
hipoteka banke je od 10. marta 2008.)
Toka është e penguar nga një hipotekë me
bankën për 4,500 €, e cila ka prioritet mbi
barrën tatimore (Hipoteka e datës 20 Nëntor
2006).
Zemljište je opterećeno hipotekom banke od
The land is encumbered by a mortgage with the 4,500€, koja ima prioritet u odnosu na poreski
bank for €4,500, which has priority over the zalog (hipoteka od dana 20. novembra 2006.)
tax lien (Mortgage dated 20 November 2006).
Poreski obveznik nije bio u stanju da dobije
The taxpayer has been unable to obtain a loan pozajmicu (kredit) kako bi platio poresku
81
Tatimpaguesi nuk ka qenë në gjendje të marrë
një hua (kredit) për të paguar detyrimin e tij
tatimor dhe ka hyrë në marrëveshje me këste
me administratës tatimore duke kërkuar pagesa
prej 1,000 €/muaj. Tatimpaguesi është pajtuar
të shesë tokën e tij dhe të kërkoje mjetet në
borxhin tatimor.
to pay his tax liability and has entered into an
installment agreement with the TAK requiring
payments of €1,000/month. The taxpayer has
agreed to sell his land and apply the proceeds
to the tax debt.
obavezu i sklopio je sporazum sa poreskom
administracijom o plaćanju na rate tražeći
mesečne uplate od 1,000€ . Poreski obveznik se
složio da proda svoje zemljište i da dobijena
sredstva upotrebi za izmirenje poreskog duga.
Tatimpaguesi merr një ofertë kushtëzuese për
të blerë tokë për 12,500 €. Tatimpaguesi
dorëzon një Kërkese për lirim të pasurisë ashtu
që ai të mund të bartë titullin pa problem tek
blerësi i mundshëm. Kërkese përfshinë një
kopje të kontratës së shitjes, dy vlerësime të
pavarura nga vlerësuesit e licencuar (një që
përcakton vlerën e tokës prej 11,750 € dhe
tjetra që përcakton vlerën e tokës më 12,500 €).
Përveç kësaj, aplikacioni përfshinë një kopje të
deklaratës së tatimit në pronë nga Zyra
Kadastrave e cila tregon se toka është vlerësuar
për qëllime tatimore me 10,000 € për vitin
tatimor 2008. Orari i shpagimit të propozuar
nga mjetet e shitjes përfshinë pagesën e
hipotekës bankare (4,500 €), taksat ligjore për
përgatitjen e dokumenteve dhe regjistrimit (500
€), taksat e vlerësimit (400 €) dhe mbetja
(7,100 €) për t’u paguar në ATK, kundrejt
borxhit tatimor të tatimpaguesit.
The taxpayer receives a conditional offer to
buy his land for €12,500. The taxpayer
submits an application for discharge of
property so that he can convey a clear title to
the land to the prospective buyer.
The
application includes a copy of the sale contract,
two independent appraisals from licensed
appraisers (one determining the value of the
land at €11,750 and the other determining the
value of the land at €12,250). In addition, the
application includes a copy of the property tax
statement from the cadastral office which
shows that the land was appraised for tax
purposes at €10,000 for the tax year 2008. The
schedule of proposed disbursements from the
sale proceeds includes payment of the bank
mortgage (€4,500), legal fees for preparation of
documents and recording (€500), appraisal fees
(€400), and the balance (€7,100) to be paid to
the TAK toward the taxpayer’s tax debt.
Poreski obveznik je dobio uslovnu ponudu za
kupovinu zemljišta od 12,500€ . Poreski
obveznik predaje Zahtev za oslobađanje imovine
kako bi bez problema mogao da prenese
vlasništvo mogućem kupcu. Zahtev obuhvata
jedan primerak ugovora o prodaji, dve nezavisne
procene od strane ovlašćenih lica za vrednovanje
(jedan od njih procenjuje vrednost zemljišta na
11,750€ , a drugi na 12,500€ ). Osim ovoga,
zahtev sadrži i primerak prijave poreza na
imovinu iz Katastarske kancelarije koji prikazuje
da je zemljište u svrhu poreza procenjeno na
10,000€ za poresku godinu 2008. Redosled
predložene nadoknade iz sredstava prodaje
uključuje plaćanje bankarske hipoteke (4,500€ ),
zakonskih taksi za pripremu dokumenata i
evidencija (500€ ), takse procene (400€ ) i
ostatak (7,100€ ) koji će se platiti poreskoj
administraciji za izmirenje poreskog duga
poreskog obveznika.
ATK merr Kërkesën dhe përcakton se është në
interesin e saj për ta pranuar dhe për të lëshuar
Certifikatën e Lirimit. ATK përgatit letrën për
tatimpaguesin, duke e informuar se do t’i
lëshojnë një certifikatë lirimi me përfundimin e
shitjes, që e largon tatimpaguesin nga të gjithat
të drejtat dhe interesat në tokë, dhe me
pranimin e pagesës prej 7,100 €. Zyrtari i ATK
shoqëron tatimpaguesin në bankë dhe e
vëzhgon tatimpaguesin duke bërë pagesën prej
The TAK receives the application and
determines that it is in the interests of the
Government to accept the application and issue
a Certificate of Discharge. The TAK prepares
a letter to the taxpayer advising that it will
issue a certificate of discharge upon
completion of the sale, which divests the
taxpayer of all rights and interest in the land,
and upon receipt of the payment of €7,100.
The TAK official accompanies the taxpayer to
PAK dobija Zahtev i procenjuje da je u interesu
države da prihvati Zahtev i da izda Potvrdu o
oslobađanju. PAKpriprema pismo poreskom
obvezniku u kome ga informiše da će mu izdati
potvrdu o oslobađanju nakon prodaje, koja
isključuje poreskog obveznika iz svih prava i
udela u zemljištu i nakon prijema uplate od
7,100€. Službenik PAK-a prati poreskog
obveznika prilikom odlaska u banku i nadgleda
poreskog obveznika prilikom plaćanja iznosa od
82
7,100 € në llogarinë bankare të ATK. Me tej
Zyrtari i ATK merr një kopje të pagesës me
vulën e bankës. Zyrtari i ATK, i jep
Certifikatën e Lirimit, të nënshkruar nga
Drejtori, apo i caktuari.
the bank and observes the taxpayer make
payment of €7,100 to the TAK bank account.
The TAK official obtains a copy of the
payment document from the bank with the
bank’s stamp to reflect its receipt of the
payment. The TAK official hands the taxpayer
the Certificate of Discharge, signed by the
Director, or his designate.
7,100€ na bankarski račun PAK-a . Službenik
PAK-a dobija jedan primerak dokumenta uplate
sa pečatom banke kako bi prikazao prijem uplate.
Službenik PAK-a izdaje Potvrdu o oslobađanju
potpisanu od strane Direktora ili lica koje je
odredio.
Si rezultat i lëshimit të Certifikatës së Lirimit,
të cilën tatimpaguesi duhet ta regjistrojë në
Zyrën Kadastrave, tatimpaguesi ka qenë në
gjendje të shesë tokën e tij pa pasur barrë
tatimore. Megjithatë, barra tatimore nuk është
liruar dhe ende mbetet e bashkëngjitur në
ndërtesën që tatimpaguesi ende e ka në
pronësi. Administrata Tatimore ka marrë një
pagesë të madhe kundrejt borxhit të tij tatimor,
cili do të paguhet në tërësi brenda tre muajve
bazuar në marrëveshjen me këste prej 1,000 €
në muaj.
As a result of the issuance of the Certificate of
Discharge, which the taxpayer must record at
the cadastral office, the taxpayer has been able
to sell his land free of the tax lien. However,
the tax lien has not been released and still
attaches to the building that the taxpayer still
owns. The TAK has received a substantial
payment toward its tax debt, which will be
fully paid within three months based on the
installment agreement of €1,000/month.
Kao rezultat izdavanja Potvrde o oslobađanju
koju će poreski obveznik registrovati u
Katastarskoj kancelariji, poreski obveznik je bio
u stanju da proda zemljište bez poreskog zaloga.
Međutim, poreski zalog nije ukinut i još uvek
važi za zgradu poreskog obveznika koju on još
uvek ima u vlasništvu. PAK je dobila veliku
uplatu za poreski dug koji će se izmiriti u
potpunosti u roku od tri meseca na osnovu
sklopljenog sporazma o plaćanju na rate, pri
čemu je mesečna rata 1,000€ .
10.2. Neni 27.10 (b) i Ligjit, lejon lirimin e një
parcele të veçantë nga efektet e barrës tatimore
me kusht që barra t’u bashkëngjitet mjeteve të
shitjes me të njëjtat të drejta që ka në lidhje me
pasurinë që është shitur. Me qëllim të marrjes
së urdhrit për lirim, tatimpaguesi duhet të
dorëzojë një Kërkesë për Lirim të pasurisë nga
barra bazuar në nën-nenin 27.10 (b). Së bashku
me kërkesën duhet të jetë kontrata e shitjes që
pasqyron shumën që është paguar për pasurinë,
shpërndarjen e propozuar të mjeteve, dhe një
tregues së tatimpaguesi në tërësi i është hequr
interesi në pasuri. Kërkesa, përfshin vlerësimet
e pasurisë nga dy vlerësues pasurie të
ndryshëm të licencuar, plus një kopje të
vlerësimit tatimor të pasurisë së palëvizshme
nga Zyra e Tatimit në Pronë në Komunë.
10.2. Article 27.10 (b) of The Law permits the
discharge of a specified parcel of property from
the effects of the tax lien provided that the lien
attach to the proceeds of the sale with the same
priority and rights that it had with respect to the
property being sold. In order to receive a
discharge under this provision, the taxpayer
must submit an application for discharge of
property from a lien based on sub-article 27.10
(b). Included with the application must be a
sales contract that reflects the amount being
paid for the property, the proposed distribution
of the proceeds, and an indication that the
taxpayer is being fully divested of his interest
in the property. The application must also
include appraisals of the value of the property
from two different licensed property
10.2. Član 27.10 (b) Zakona dozvoljava
oslobađanje posebne parcele od efekta poreskog
zaloga pod uslovom da se zalog priloži
sredstvima prodaje sa istim prioritetom i pravima
u vezi sa imovinom koja je prodata. U svrhu
dobijanja naloga za oslobađanje prema ovoj
odredbi, poreski obveznik treba da preda zahtev
za oslobađanje imovine od zaloga na osnovu
stava 27.10(b). Uz zahtev treba biti priložen i
ugovor o prodaji koji prikazuje iznos koji je
dobijen za imovinu, predloženu raspodelu
sredstava i pokazatelj o tome da je poreskom
obvezniku u celosti ukinut udeo u imovini.
Zahtev treba takođe da obuhvati i procenu
vrednosti imovine od strane dva različita lica
ovlašćenih za vrednovanje imovine, kao i jedan
primerak poreske procene nepokretne imovine
83
Kërkesa, gjithashtu, tregon kushtet sipas së
cilave është vendosur një fond i cili do t’i
nënshtrohet barrëve dhe kërkesave të shtetit në
të njëjtën mënyrë dhe përparësi sikurse që ka
qenë pasuria (prona) që cila ka qenë e liruar.
Pas rishikimit dhe verifikimit të Kërkesës, nëse
çdo gjë është në rregull, Drejtori apo i
deleguari, e njofton tatimpaguesin se pajtohet
të lirojë pasurinë që i nënshtrohet mjeteve nga
shitja e vendosur në një fond që do t’i
nënshtrohet barrëve dhe kërkesave të shtetit në
të njëjtën mënyrë dhe prioritet sikurse që ka
qenë pasuria e liruar. Para lëshimit të
certifikatës për lirim, ATK, duhet të marrë një
llogari të detajuar për shpërndarjet e pritur të
mjeteve. Administrata Tatimore do të ketë të
drejtën të pyesë për përparësitë që lidhen më të,
si dhe përparësitë e kreditorëve tjerë të lartë.
ATK, i jep certifikatën e lirimit blerësit të
pasurisë në këmbim të evidencës që mjetet e
shitjes janë vendosur në një fond të caktuar që i
nënshtrohet barrëve dhe kërkesave të shtetit në
të njëjtën mënyrë dhe prioritet sikurse pasuria
të ishte e liruar. Shpenzimet e arsyeshme dhe të
domosdoshme të dala në lidhje me shitjen e
pasurisë apo administrimin e mjeteve të shitjes
do të paguhet nga mjetet e shitjes përpara
shlyerjes së ndonjë kërkese. Të gjitha kërkesat
e mjeteve të shitjes duhet të procesohen brenda
60 ditëve pas shitjes, përveç nëse një kërkesë
është dorëzuar në gjyq për rishikim, në të cilin
rast mjetet do të shpërndahen sa më shpejtë të
jetë e mundur pas vendimit të gjyqit.
appraisers, plus a copy of the immovable
property tax valuation from the Municipal
Property Tax Office. The application must
also indicate the conditions under which a fund
is being established which will be subject to
the liens and claims of the government in the
same manner and priority as was the property
that was discharged. After review and
verification of the application, if everything is
in order, the Director or his delegate will issue
a letter to the taxpayer agreeing to the
discharge of the property subject to the
proceeds from the sale being placed into a fund
which will be subject to the liens and claims of
the government in the same manner and
priority as was the property being discharged.
Prior to issuing the certificate of discharge, the
TAK must receive a detailed accounting for the
expected distribution of proceeds. The TAK
will have the right to question its relative
priority as well as the priority of other senior
creditors. The TAK will issue a certificate of
discharge to the purchaser of the property in
exchange for evidence that the proceeds of the
sale have been placed in a designated fund
subject to the liens and claims of the
government in the same manner and priority as
was the property being discharged. Reasonable
and necessary expenses incurred in connection
with the sale of the property or administration
of the sale proceeds will be paid from the
proceeds of the sale before satisfaction of any
claims. All claims to the sales proceeds must
be processed within 60 days after the sale,
unless a claim has been submitted for court
review, in which case the proceeds will be
distributed as soon as possible following the
decision of the court.
koji izdaje Kancelarija za pitanja poreza na
imovinu u opštini. Zahtev takođe treba da prikaže
uslove prema kojima su formirana sredstva koja
podležu zalozima i zahtevima države na isti način
i uz prioritet koji je važio i za imovinu koja je
oslobođena. Nakon razmatranja i provere
Zahteva, ukoliko je sve u redu, Direktor ili lice
koje je ovlastio će poreskom obvezniku izdati
pismo u kome se slaže da oslobodi imovinu u
zamenu za sredstva koja će se uplatiti u fond koji
će podleći zalozima i zahtevima na isti način i uz
prioritet kao da je reč o imovini koja je
oslobođena. Pre izdavanja potvrde o oslobađanju,
PAK treba da dobije detaljan obračun očekivane
raspodele sredstava. PAK će imati pravo da se
raspita o prioritetu u vezi sa njim kao i
prioritetima drugih poverilaca.
PAK će izdati potvrdu o oslobađanju kupcu
imovine u zamenu za evidenciju o tome da su se
sredstva prodaje uplatila u poseban fond koji
podleže zalozima i zahtevima države na isti način
i sa istim prioritetom kao i oslobođena imovina.
Opravdani i neophodni troškovi proizašli u vezi
sa prodajom imovine ili raspodelom sredstava
prodaje će se isplatiti pre izmirenja nekog
zahteva. Svi zahtevi u vezi sa sredstvima prodaje
se moraju obraditi u roku od 60 dana od prodaje,
osim ako je neki zahtev predat sudu na
razmatranje, u tom slučaju će se sredstva
raspodeliti tek nakon donošenja sudske odluke i
to u najkraćem mogućem roku.
84
Shembull :
Të marrim parasysh të njëjtat fakte bazike
sikurse në shembullin në 10.1, përveç se aty
është një kontest lidhur me titullin dhe të
drejtat e tatimpaguesit për të shitur tokën. Si
rezultat, gjyqi ka urdhëruar që toka e shitur dhe
mjetet të vendosen në një llogari dorëzanie
duke qenë në pritje të një përcaktimi të pronarit
të vërtetë të tokës. E vetmi dallim në mes të
kësaj situate dhe asaj në 10.1 është se
administrata tatimore nuk do të marrë
menjëherë pagesën nga mjetet e shitjes. Kur
gjyqi të marrë vendim mbi pronarin e vërtetë të
tokës, mjetet do të shpërndahen. Në ndërkohë,
blerësi do të ketë titull të qartë të tokës dhe do
të jetë në gjendje të gëzojë përdorimin e saj.
Administrata tatimore do të marrë pagesën nga
dorëzoni i balancës së mbetur pas baritjes së
shpenzimeve të gjyqit, hipotekës bankare dhe
taksave juridike të caktuara. Për shkak të
shpenzimeve të gjyqit, administrata tatimore do
të marrë një pagesë shumë më të vogël se sa do
të merrte sipas shembullit në 10.1.
Example:
Consider the same basic facts as in the example
at 10.1, except there is a dispute regarding the
taxpayer’s title and right to sell the land. As a
result, the court has ordered the land sold and
the proceeds be placed into an escrow account
pending a determination of the real owner of
the land. The only difference between this
situation and that in 10.1 is that the TAK will
not immediately receive payment from the
proceeds of the sale. When the court reaches a
decision on the rightful owner of the land, the
proceeds will be distributed. In the interim, the
purchaser will have clear title to the land and
will be able to enjoy its use. The TAK will
receive payment from the escrow of the
balance remaining after court costs, the bank
mortgage and appropriate legal fees have been
subtracted. Because of the court costs, the
TAK will receive a much smaller payment than
it would under the example in 10.1.
Primer:
Uzmimo u obzir iste osnovne činjenice kao u
primeru u 10.1, osim što ovde postoji spor u vezi
sa vlasništvom i pravom poreskog obveznika da
proda zemljište. Kao rezultat, sud je naložio da se
sredstva od prodaje zemljišta smeste na garantni
račun očekujući procenu o tome ko je pravi
vlasnik zemljišta. Jedina razlika između ove
situacije i one iz 10.1 je u tome što PAK neće
odmah dobiti sredstva od prodaje zemljišta. Kada
sud donese odluku o pravom vlasniku zemljišta,
sredstva će se raspodeliti. U međuvremenu,
kupac će dobiti jasno vlasništvo zemljišta i biće
u stanju da uživa njenu upotrebu. PAKće dobiti
uplatu iz garantnog fonda nakon plaćanja sudskih
troškova, bankarske hipoteke i zakonskih taksi.
Zbog plaćanja sudskih troškova, PAKće dobiti
iznos koji je mnogo manji nego što je dobila u
primeru 10.1.
11. Dispozitat e veçanta për NSh. Neni 27.11 i
Ligjit, përfshin dispozitat e veçanta për
Ndërmarrjet Shoqërore (ne vijim NSh), të cilat
ndalojnë ATK të ndërmarrë masa të mbledhjes së
detyrueshme kundër NSh. NSh janë në
juridiksionin e Agjencisë Kosovarë për Privatizim
(ne vijim AKP). Ligji mbi AKP, përcakton se AKP
është i vetmi organ i autorizuar të shesë një NSh
apo asetet e saja. Neni 27.11(a) parasheh që ATK,
mund të regjistrojë një barrë kundër aseteve të një
NSh që ka borxh tatimor. Ky është i vetmi veprim
që Administrata Tatimore është e lejuar ta
ndërmerr ndaj NSh. Megjithatë, nëse një NSh nuk
paguan me kohë një borxh tatimor apo hyn në një
11. Provisions Specific to SOE’s. Article 27.11 of
The Law includes provisions specific to SociallyOwned Enterprises (hereinafter: SOE’s) which
prevent the TAK from taking certain enforced
collection actions against SOE’s. SOE’s are under
the administrative jurisdiction of the Privatization
Agency of Kosovo (PAK). The Law on the
Privatization Agency of Kosovo provides that the
PAK is the only body authorized to sell an SOE or
its assets. Article 27.11 (a) provides that the TAK
may record a lien against the assets of an SOE that
owes a tax debt. That is the only action the TAK is
permitted to take against an SOE. However, if an
SOE fails to timely pay a tax debt or enters into an
11. Posebne odredbe o DP. Član 27.11 Zakona
obuhvata posebne odredbe o Društvenim
preduzećima (DP) koje sprečavaju PAK-a da
preduzme određene postuke prinudne naplate
protiv DP. DP se nalaze u administrativnoj
nadležnosti Kosovske Agencije za Privatizaciju
(KAP). Zakon o Kosovskoj Agenciji za
privatizaciju predviđa da je KAP jedini organ
koji je ovlašćen za prodaju nekog DP ili njenih
sredstava. Član 27.11 (a) predviđa da PAK može
da registruje zalog na sredstva nekog DP koji
poseduje poreski dug. Ovo je obično jedini
dozvoljeni postupak koji PAKmože da preduzme
prema DP. I pored toga, ukoliko neko DP ne plati
85
u roku neki poreski dug ili ne sklopi dogovor o
plaćanju nekog poreskog duga ili ne ispoštuje
ovaj dogovor, PAK je ovlašćena da nastavi sa
postupkom naplate svog poreskog duga putem
Obaveštenja o prinudnoj naplati koje se odnosi na
bankarski račun DP ili putem Obaveštenja o
prinudnoj naplati koje se odnosi na druge
fondove koji su dužnici DP, uključujući i
sredstva koja budžet Kosova duguje DP. Član
27.11 (b) predviđa da PAKkoja tvrdi da je na
ispravan način registrovala svoj zalog nad
sredstvima DP, ima pravo da traži plaćanje svojih
zahteva koji se odnose na sredstva prodaje onda
kada se imovina proda od strane KAP-a.
Zabrana
preduzimanja postupaka prinudne
naplate od DP ističe u ponoć 31. decembra 2010.
Sva preostala imovina DP nakon ovog datuma se
može konfiskovati i prodati od strane PAK-a
kako bi izmirila svaki poreski dug DP. Očekuje
se da će KAP imati dovoljno vremena da proda
svu imovinu DP do tog roka, a ukoliko to ne
obave, PAK će imati pravo da ispuni svoje
zahteve iz preostale imovine. Vidi stav 13 o
odredbama koje se vezuju sa rokom za naplatu
poreskog duga od DP.
11.1. Kako bi ispunila svoj zahtev zaloga iz
sredstava prodaje nekog DP, oslobađanje odredbi
o zalogu iz stava 10 će biti proces putem kog će
PAK osigurati svoj zahtev u odnosu na sredstva
prodaje. Međutim, PAK kao podnosilac zahtev
ne mora da podnese procene drugih lica u vezi sa
procenom vrednosti imovine. PAK će prihvatiti
cenu imovine po kojoj je KAP prodala imovinu,
pošto ona predstavlja vrednost imovine.
marrëveshje për pagesë të një borxhi tatimor dhe
dështon në atë marrëveshje, ATK është e
autorizuar të vazhdojë veprimin e mbledhjes së atij
borxhi tatimor përmes një Njoftim Urdhër-vjelje
në llogarinë bankare të NSh apo përmes një
Njoftim urdhër-vjelje në fondet tjera që i janë
borxh NSh, përfshirë fondet borxh ndaj NSh nga
buxheti i Kosovës. Neni 27.11(b) parasheh që
ATK, duke e regjistruar si duhet barrën e vet
kundër aseteve të NSh, ka të drejtë të kërkojë
siguri ndaj mjeteve të shitjes kur asetet të jenë
shitur nga AKP. Ndalesa për të ndërmarrë aksione
të Mbledhjes së Detyrueshme kundër NSh skadon
në mesnatë të 31 Dhjetorit 2010. Çdo aset i NSh, i
mbetur pas kësaj date mund të konfiskohet dhe të
shitet nga ATK për të shlyer çdo borxh tatimor të
NSh. Pritet që AKP, të ketë pasur kohë të
mjaftueshme për të shitur të gjitha asetet e NSh
deri në atë kohë dhe, nëse ato nuk kanë pasur,
ATK duhet të ketë të drejtën të përmbarojë
kërkesat e veta kundër aseteve të mbetura. Shih
paragrafin 13 për dispozitat që lidhen me
periudhën për mbledhjen e borxheve tatimore nga
një NSh.
agreement to pay a tax debt and defaults on that
agreement, TAK is authorized to pursue action to
collect that tax debt through a Notice of Levy on
the bank account of the SOE or through a Notice
of Levy on other funds due to the SOE, including
funds due to the SOE from the budget of Kosovo.
Article 27.11(b) provides that the TAK, assuming
that it has properly recorded its lien against the
assets of the SOE, has the right to assert its secured
claim against the proceeds of the sale when the
assets are sold by PAK. The prohibition on taking
enforced collection action against SOE’s expires as
of midnight on 31 December 2010. Any assets of
SOE’s remaining after this date can be seized and
sold by TAK to satisfy any tax debts of the SOE.
It is expected that the PAK will have had sufficient
time to sell all assets of SOE’s by that time and, to
the extent that they have not, TAK should have the
right to enforce its claims against the remaining
assets. See paragraph 13 for provisions related to
the period for collection of tax debts from an SOE.
11.1. Për të siguruar kërkesën e vet të siguruar
kundër mjeteve të shitjes së një NSH, lirimi i
dispozitave të barrës të paragrafit 10 do të jetë
procesi përmes së cilit ATK siguron kërkesën e
vet kundrejt mjeteve. Megjithatë, nuk është e
nevojshme për AKP, të dorëzojë vlerësimet
nga personat tjerë në lidhje me përcaktimin e
vlerës së pronës. ATK, do të pranojë çmimin e
shitjes të pronës ashtu siç është realizuar nga
AKP meqë paraqet vlerën e pronës.
11.1. To assert its secured claim against the
proceeds of the sale of an SOE, the discharge
of lien provisions of paragraph 10 shall be the
process through which TAK asserts it claim
against the proceeds. However, it is not
necessary for the applicant (PAK) to submit
appraisals from other persons in respect of
determining the value of the property. TAK
shall accept the sales price of the property as
realized by PAK as representing the value of
the property.
11.2. Barra e ATK-së do të aplikohet në mjetet
e shitjes në përputhje me Ligjin 03/L-067, duke
11.2. The TAK lien will apply to the proceeds 11.2. Zalog PAK-a će se primeniti na sredstva
of the sale in accordance with Law 03/L-067, prodaje u skladu sa Zakonom 03/L-067,
86
pranuar se Ligjit 03/L-067 ka dispozita
specifike lidhur me vendosjen e një fondi dhe
shpërndarjen e mjeteve të shitjes së pronës së
NSh. Synimi i kësaj dispozite është se, për
arsye të lirimit të pronës nga efektet e barrës,
barra e ATK-së transferohet në mjetet e shitjes
së pronës dhe i bashkëngjitet atyre mjeteve me
prioritet të njëjtë sikurse e ka pasur për vetë
pronën.
recognizing that Law 03/L-067 has specific
provisions regarding the establishment of a
fund and the distribution of the proceeds of the
sale of SOE property. The intent of this
provision is that, by virtue of discharging the
property from the effects of the lien, TAK’s
lien is transferred to the proceeds of the sale of
the property and attaches to those proceeds
with the same priority as it had with respect to
the property itself.
prihvatajući da u ovom Zakonu postoje posebne
odredbe u vezi sa stvaranjem nekog fonda i
raspodelom sredstava dobijenih prodajom
imovine DP. Cilj ove odredbe je da se, zbog
oslobađanja imovine od efekta zaloga, zalog
PAK-a prenese na sredstva prodaje imovine i da
se priloži onim sredstvima sa istim prioritetom
kao i kada je reč o samoj imovini.
12. Periudha Statusore e një Barre dhe kërkesa
e ri-paraqitjes. Sikurse përcaktohet në Nenin
27.12 të Ligjit, një barrë është e ne fuqi për
periudhën 6-vjeçare, nga data e vlerësimi dhe
tatimi më nuk është i mbledhshëm kur barra të ketë
pushuar të jetë e vlefshme. Megjithatë, ka
përjashtime në ligj, të cilat mundësojnë që barra të
jetë e vlefshme për një periudhë të gjatë kohore.
Gjithashtu, është detyruese që një barrë të riparaqitet me qëllim që të mbajë vlefshmërinë dhe
përparësinë e saj në asete të caktuara.
13. Përjashtimet nga statuti gjashtë-vjeçar i
mbledhjes (periudha e mbledhjes), janë rastet :
13.1. nëse një tatimpagues dorëzon një ankesë
në ATK, periudha për mbledhje shtyhet
për periudhën kohore nga data që rasti
është pranuar në Ankesat e ATK-së deri
kur Ankesat e ATK-së të lëshojnë
vendimin përfundimtar, plus gjashtë muaj
tjerë. ATK, ndalohet të ndërmarrë veprim
për mbledhje të detyrueshme, derisa rasti
është në Ankesa, ndonëse mund të
regjistrojë barrët tatimore kur të jetë e
nevojshme.
12. Statutory Period of a Lien and Re-Filing
Requirement. As provided in Section 27.12 of
The Law, a lien is generally valid for a period of 6
years from the date of assessment and the tax is no
longer collectable once the lien has ceased to be
valid. However, there are exceptions in the law
that allow the lien to be valid for an extended
period of time. There are also requirements for a
lien to be re-filed in order to retain its validity and
priority in certain assets.
12. Zakonski Period jednog Zaloga i zahtev za
obnavljanje. Kao što je predviđeno u Članu
27.12 Zakona, neki zalog je obično važeći u
periodu od 6 godina od dana procene i porez se
više ne može naplaćivati nakon ovog perioda. I
pored toga, postoje zakonski izuzeci koji
omogućavaju da zalog bude važeći i za duži
vremenski period. Takođe postoji obaveza da se
takav zalog ponovo obnovi kako bi ostao važeći i
zadržao prioritet u određenim imovinama.
13 Exceptions to the six-year collection statute
(period for collection) are:
13.1
If a taxpayer submits an appeal to
the TAK, the period for collection is
extended for the period of time from the
date the case is received in TAK Appeals
until TAK Appeals has issued its final
decision, plus an additional six months.
TAK is prohibited from taking any
enforced collection action while a case is in
Appeals, although it can record tax liens
when necessary.
13. Izuzeci od šestogodišnjeg perioda naplate
(period naplate):
13.1. Ukoliko neki poreski obveznik preda žalbu
Poreskoj Administraciji, period za naplatu se
odlaže za vremenski period od dana kada je
predmet primljen od strane Službe za žalbe PAKa pa do dana kada ova služba donese konačnu
odluku, plus šest narednih meseci. PAK-u je
zabranjeno da postupa u vezi sa prinudnom
naplatom sve dok se predmet razmatra od strane
Službe za žalbe, iako može ukoliko je potrebno
da registruje zalog.
Shembull :
Kërkesa e ankesës së tatimpaguesit është
pranuar nga Ankesat e ATK-së më 1
Example:
Primer:
As an example, the taxpayer’s appeal request is Zahtev za žalbu nekog poreskog obveznika je
received by TAK Appeals on 1 July. TAK primljen od strane Službe za žalbe 1.
87
Korrik.
ATK
lëshon
vendimin
përfundimtar për rastin më 15 Shtator.
Rasti ka qenë në ankesa për 77 ditë.
Statuti është shtyrë për 77 ditë, plus 183
ditë tjera, apo gjithsej 260 ditë. Nëse
statuti do të skadonte më 20 Tetor 2010,
do të shtyhej deri më 6 Korrik 2011 (260
ditë nga data e parë e skadimit të statutit);
issues its final decision in the case on 15
September. The case was in appeals for 77
days. The statute is extended for 77 days, plus
an additional 183 days, or a total of 260 days.
If the statute would have expired on 20
October 2010, it will be extended until 6 July
2011 (260 days from the original statute
expiration date).
jula. PAK izdaje konačno rešenje u vezi
slučaja 15. septembra. Ovaj slučaj je
razmatran 77 dana. Važenje zaloga je
odloženo za 77 dana, plus drugih 183 dana, ili
ukupno 260 dana. Ukoliko važenje
zaloga ističe 20. oktobra 2010. odložiće se do 6.
jula 2011. (260 dana od prvog
dana isteka statuta).
13.2. nëse tatimpaguesi ankohet për një
vendim të ATK-së në Bordin e Pavarur
për Rishqyrtime (ne vijim BPR), periudha
për mbledhje shtyhet për periudhën
kohore nga data kur rasti është pranuar në
BPR, derisa BPR të lëshojë vendimin
përfundimtar, plus gjashtë muaj tjerë.
ATK është e ndaluar të ndërmarrë
aksione të detyrueshme përderisa rasti
është në BPR, edhe pse mundet të
regjsitrojë barrën kur është e nevojshme.
Llogaritja e shtyrjes së statutit është e
njëjtë si llogaritja e shtyrjes së statutit për
rastin që është dorëzuar në Ankesat e
ATK-së sikurse është përshkruar në
shembullin e sipërm;
13.2 If a taxpayer appeals a TAK
decision to the Independent Review
Board, the period for collection is
extended for the period of time from
the date the case is received in the
Independent Review Board until the
Independent Review Board has issued
its final decision, plus an additional
six months. TAK is prohibited from
taking enforcement action while a
case is pending before the
Independent Review Board, although
it may record tax liens when
necessary. The computation of the
statute extension is the same as the
computation of statute extension for a
case that was submitted to TAK
Appeals as described in the above
example.
13.3 If a taxpayer debt is submitted to a
court of competence, the period for
collection is extended for the period
of time from the date the case is
received in the court (including, but
not limited to, a competent appellate
court, a bankruptcy court, a criminal
court, and an economic court in a
matter specifically related to the tax
debt) until the applicable court has
issued its final decision, plus an
13.2. Ukoliko se poreski obveznik žali na neko
rešenje PAK-a Nezavisnom Bordu za
Razmatranja, period naplate se
odlaže za vremenski period od prijema slučaja od
strane Nezavisnog borda za
razmatranje pa dok ne bude doneto konačno
rešenje,
plus šest dodatnih
meseci. PAK-u je zabranjeno da postupa u vezi
sa prinudnom
naplatom dok se
slučaj nalazi na razmatranju, iako može, ako je
potrebno, da
registruje
zalog.
Obračun odlaganja statusa je isti kao i u
prethodno opisanom
slučaju.
13.3. nëse një borxh i tatimpaguesit është
dorëzuar në një gjyq kompetent, periudha
për mbledhje shtyhet për periudhën
kohore nga data kur rasti është pranuar në
gjyq (përfshirë, por nuk është e kufizuar,
nje gjykimin ne apel, nje gjykatë për
falimentim, një gjyq penal dhe një gjyq
ekonomik në një çështje që në veçanti
lidhet me borxhin tatimor) gjersa gjyqi i
aplikueshëm të ketë lëshuar vendimin
përfundimtar, plus gjashtë muaj tjerë
13.3.Ukoliko je poreski dug poreskog obveznika
predat nadlažnom sudu, period za naplatu
se odlaže za vremenski period od dana
prijema predmeta od strane suda
(uključujući, sledeće sudove:
nadležni apelacioni sud, sud za stečaje, sud za
krivična
pitanja i privredni sud za
pitanja koja se najčešće vezuju za poreski dug) pa
sve dok
taj sud ne donese konačno
rešenje, plus šest dodatnih meseci. Obračun
odlaganja
statusa naplate je
88
(shtesë). Llogaritja e shtyrjes së statutit
është e njëjtë si llogaritja e shtyrjes së
statutit për rastin që është dorëzuar në
Ankesat e ATK-së sikurse është
përshkruar në shembullin e sipërm;
13.4. nëse tatimpaguesi është një NSh dhe i
nënshtrohet privatizimit nga AKP,
periudha gjashtë-vjeçare për mbledhjen e
tatimit shtyhet pafundësisht. Një barrë
kundër një NSh nuk skadon deri në 6
muaj pas shpërndarjes së mjeteve që dalin
nga privatizimi që është miratuar nga
organi kompetent;
13.5. nëse tatimpaguesi është NP, me pronësi
qendrore apo lokale, nuk ka periudhë
gjashtë-vjeçare të kufizimit për borxhet
tatimore. Periudha e mbledhjes për NP
nuk skadon derisa borxhi tatimor i NP të
jetë shlyer në tërësi.
Shembull :
Nëse një NP, ka borxh tatimor për tatimin
e mbajtur në burim për punëtorët gjatë
periudhës Janar 2004 dhe borxhi tatimor
është vlerësuar në sistemin e ATK më 15
Mars 2004, sipas rrethanave normale,
periudha e mbledhjes për këtë borxh
tatimor do të skadonte më 14 Mars 2010.
Që nga koha kur borxhi bëhet nga NP,
periudha e mbledhjes nuk skadon deri sa
NP të paguan borxhin tatimor që ka për
periudhën Janar 2004;
13.6. ATK dhe tatimpaguesi munden që të
pajtohen për shtyrjen e statutit të
mbledhjes duke nënshkruar marrëveshje
me shkrim sipas Nenit 27.12(f) të Ligjit.
isti kao i u prethodna dva slučaja.
additional six months.
The
computation of the statute extension
is the same as the computation of
statute extension for a case that was
submitted to TAK Appeals as
described in the above example.
13.4 If the taxpayer is an SOE subject to
privatization by the Privatization
Agency of Kosovo (PAK), the sixyear period for collection of the tax is
extended indefinitely. A lien against
a SOE does not expire until 6 months
after the distribution of proceeds
resulting from privatization has been
approved by the competent body.
13.5 If the taxpayer is a POE, either
centrally owned or locally owned,
there is no six-year period of
limitation on tax debts.
The
collection period for POE’s does not
expire until the tax debt of the POE is
fully satisfied.
Example:
If a POE incurs a tax debt for employee
wage withholding for the period January
2004 and the tax debt is assessed in the
TAK system on 15 March 2004. Under
normal circumstances, the period of
collection for this tax debt would expire
on 14 March 2010. Since the debt is
owed by a POE, the period for collection
does not expire until the POE pays the tax
debt owed for the January 2004 period.
13.4. Ukoliko je poreski obveznik neko DP koje
podleže privatizaciji od strane Kosovske
agencije za privatizaciju (KAP),
period od šest godina za naplatu poreza se odlaže
neograničeno. Neki zalog u
imovini DP ne ističe šest meseci nakon raspodele
sredstava koja se dobiju
privatizacijom koja je odobrena od strane
nadležnog
organa.
13.5. Ukoliko je poreski obveznik neko Javno
preduzeće (JP) (bilo da je u centralnom ili
lokalnom vlasništvu), ne postoji
period od šest godina ograničenja za poreske
dugove. Period naplate od
JP ne ističe sve dok se poreski dug JP ne izmiri u
potpunosti.
Primer:
Ukoliko JP stvori poreski dug za porez zadržan
na izvoru za
radnike u poreskom periodu januar 2004. i
poreski dug je procenjen u sistemu PAKa 15. marta 2004., u normalnim uslovima
period prinudne naplate za ovaj poreski
dug će isteći 14. marta 2010.
Period prinudne naplate ovog duga neće isteći
sve dok
JP ne izmiri dug za poreski
period januar 2004.
13.6 The TAK and the taxpayer may
mutually agree to an extension of the
collection statute by executing a
written agreement per Article 27.12
(f) of The Law.
The written
13.6. PAKi poreski obveznik mogu da se
sporazumno dogovore o odlaganju roka za
naplatu,
sklapajući
pismeni
sporazum prema članu 27.12(f) Zakona. Ovaj
pismeni
sporazum treba da potpišu
89
Marrëveshja,
nënshkruhet
nga
tatimpaguesit (nëse është entitet juridik,
nënshkrimi i një zyrtari të autorizuar të
entitetit juridik) dhe nga Zyrtari me
autorizim të deleguar për të nënshkruar
në interes të DP të ATK. Marrëveshja,
përshkruan borxhin tatimor që ekziston
(secilën periudhë tatimore e ndarë që do
të skadojë duhet të shënohet), datën kur
periudha e mbledhjes përfundon dhe
datën në të cilën periudha e mbledhjes
është zgjatur. Periudha e mbledhjes nuk
është për më shume se 24 muaj. Çdo
heqje dorë duhet të nënshkruhet nga të dy
palët së paku 15 ditë përpara se periudha
e mbledhjes të skadojë. Statuti i
mbledhjes do të zgjatet vetëm një herë
sipas kësaj dispozite.
agreement must include the signatures
of both the taxpayer (if a legal entity,
the signature of an authorized officer
of the legal entity) and an official
delegated authority to sign on behalf
of the Director General of the TAK.
The agreement must describe the tax
debt that is owed (each separate tax
period that is going to expire must be
noted), the date on which the
collection period will expire, and the
date to which the collection period
has been extended. Generally, the
collection period will not be extended
for a period of more than 24
additional months. Any waiver must
be signed by both parties at least 15
days before the collection period will
expire. The collection statute will be
extended only one time under this
provision.
poreski obveznik (ukoliko se radi o pravnom licu,
potpisaće se ovlašćeni
službenik pravnog lica) i ovlašćeno službeno lice
koje može
da se potpiše u ime
Generalnog
Direktora
Poreske
administracije.Sporazum treba da
sadrži opis postojećeg poreskog duga
(datum isteka svakog poreskog perioda se
mora zapisati), datum kada ističe
period prinudne naplate i datum do kog je period
naplate
odložen.
U
većini
slučajeva se period naplate neće produžiti za
vremenski
period duži od 24
dodatnih meseci. Svako odustajanje se mora
potpisati od strane
obe stranke
najmanje 15 dana pre nego što period za naplatu
istekne.Prema ovoj
odredbi rok
za naplatu će se produžiti samo jedanput.
14. Nëse periudha e mbledhjes është zgjatur për
ndonjë nga arsyet e përshkruara në paragrafin 13 të
nenit 19 të këtij udhëzimi, barra tatimore me të
cilën lidhen periudhat e zgjatjes së mbledhjes
duhet të ri-dorëzohet në regjistrat e aplikueshëm
me qëllim të mbajtjes së përparësisë së ATK. Ridorëzimi i tillë, duhet të ndodhë brenda 90 ditëve
përpara se periudha e parë e mbledhjes se
detyrueshme të përfundoje.
14 If the collection period has been extended for
any of the reasons described in paragraph 19 of
this Administrative Instruction, the tax lien to
which the extended collection periods relates must
be re-filed with applicable registries in order to
retain the priority of the TAK with respect to those
tax debts. Such re-filing must take place at least
90 days before the original collection period was
due to expire.
14.Ukoliko je period za naplatu produžen zbog
razloga opisanih u stavu 13 člana 19 ovog
Administrativnog uputstva, poreski zalog za koji
se vezuje period produžetka naplate mora se
ponovo predati u primenljive registre kako bi se
održao prioritet Poreske administracije u vezi sa
ovim poreskim dugovima. Takvo ponovno
predavanje se mora obaviti najmanje 90 dana pre
isteka prvog perioda naplate.
Shembull :
Shoqëria Tregtare A, ka borxh tatimor për muajt
Janar, Shkurt dhe Mars 2003 për TVSh, si dhe për
vitin tatimor 2005 për Tatimin në të Ardhurat e
Korporatave (ne vijim TAK). Tatimet e TVSh,
janë vlerësuar më 5 Mars 2003, 7 Prill 2003 dhe 6
Maj 2003. Borxhi i TAK është vlerësuar më 2 Maj
Example:
Company A owes tax debts for January, February,
and March 2003 VAT, as well as tax year 2005
Corporate Income Tax. The VAT taxes were
assessed on 5 March 2003, 7 April 2003, and 6
May 2003 respectively. The Corporate Income
Tax debt was assessed on 2 May 2006. The
Primer:
Kompanija A ima poreski dug za januar, februar i
mart 2003. za PDV, kao i za poresku godinu
2005. za porez na dobit preduzeća. PDV je
procenjen 5.marta 2003., 7. aprila 2003. i 6. maja
2003.. Poreski dug za porez na dobit preduzeća je
procenjen 2. maja 2006., očekuje se da periodi
90
2006. periudha e mbledhjes për TVSh, pritet të
skadojë më 4 mars 2009, 6 Prill 2009 dhe 5 Maj
2009. ATK, ka regjistruar barrët në kadastër dhe
regjistrin e pengut për të gjitha tatimet e
detyrueshme nga Shoqëria A (TVSh dhe TAK) më
6 Korrik 2006. më 25 Nëntor 2008, ATK dhe
Shoqëria A, bien dakord për zgjatje të periudhës së
mbledhjes për detyrimet e TVSh, deri më 31
Dhjetor 2010. Deri 4 dhjetor 2008, ATK duhet të
ri-dorëzojë barrën e vet si në kadastër ashtu edhe
në regjistrin e pengut për të treguar se periudha e
mbledhjes për detyrimet e TVSh, është zgjatur deri
më 31 Dhjetor 2010 dhe barra për TVSh, mbetet e
vlefshme deri atë datë. Barra e ri-dorëzuar, duhet
të përfshijë përshkrimin e detyrimeve tatimore të
mbuluara me barrën (lloji i tatimit, periudha
tatimore dhe shuma e detyrimeve për secilën
periudhë tatimore), datën kur barra e parë është
regjistruar, numrin e dokumentit të barrës së parë,
faktin se barra e ri-dorëzuar është një zgjatje e
barrës së parë dhe prioriteti i vendosur nga barra e
parë mbetet në efekt deri në datën e vendosur nga
barra e ri-dorëzuar. Barra e parë ka përfshirë
detyrimin për TAK. Megjithatë, meqë periudha e
mbledhjes për detyrimin e TAK nuk skadon deri
më 5 Korrik 2012, nuk preket nga kërkesat e ridorëzimit dhe nuk ka nevojë të përfshihet ajo
periudhë tatimore në barrën e ri-dorëzuar. Barra e
ri-dorëzuar në veçanti i referohet detyrimeve të
TVSh-së.
Neni 20
Interesi
collection period for the VAT taxes is due to
expire on 4 March 2009, 6 April 2009, and 5 May
2009 respectively. TAK recorded liens at the
cadastre and pledge registry for all taxes due from
Company A (VAT and Corporate Income Tax) on
6 July 2006. On 25 November 2008, TAK and
Company A agree to an extension of the collection
period for the VAT liabilities until 31 December
2010. By 4 December 2008, TAK must re-file its
lien with both the cadastre and the pledge registry
to indicate that the collection period for the VAT
liabilities has been extended until 31 December
2010 and the lien with respect to VAT remains
valid until that date. The re-filed lien must include
a description of the tax liabilities covered by the
lien (type of tax, tax period, and amount due for
each tax period), the date the original lien was
recorded, the document number of the original
lien, the fact that the re-filed lien is an extension of
the original lien and the priority established by the
original line remains in effect until the date
established by the re-filed lien. The original lien
included the Corporate Income Tax liability.
However, since the collection period for the
Corporate Income Tax liability does not expire
until 5 July 2012, it is not impacted by the re-filing
requirements and there is no need to include that
tax period in the re-filed lien. The re-filed lien
refers specifically to the VAT liabilities.
naplate za PDV isteknu 4. marta 2009., 6. aprila
2009. i 5. maja 2009. PAK je registrovala zaloge
u katastru i registru zaloga za sve poreze koji se
duguju od strane kompanije A (PDV i porez na
dobit preduzeća) i to 6. jula 2006. 25. novembra
2008. PAK i kompanija A se dogovaraju u vezi
sa produženjem perioda za naplatu obaveza
PDV-a do 31. decembra 2010. Do 4. decembra
2008. PAK treba ponovo da preda svoj zalog i u
katastar i u registar zaloga, kako bi prikazala da
se period za naplatu obaveza PDV-a produžava
do 31. decembra 2010. i da zalog za PDV do tada
važi. Ponovno predat zalog treba da sadrži opis
poreskih obaveza za koje važi zalog (vrstu
poreza, poreske periode i iznos duga za svaki
poreski period), datum kada je registrovan prvi
zalog, broj dokumenta prvog zaloga, dokaz o
tome da je ponovo predat zalog u stvari
produžetak prvog zaloga i da prioritet određen od
strane prvog zaloga ostaje na snazi sve do dana
određenog obnovljenog zaloga. Prvi zalog je
obuhvati obavezu za Porez na dobit preduzeća.
Međutim, pošto period naplate obaveze za Porez
na dobit preduzeća ne ističe sve do jula 2012., ne
dotiče se zahtevom za obnavljanje i ne postoji
potreba da se ovaj poreski period uključi u
ponovno predati zalog. Ponovo predati zalog se
posebno odnosi na obaveze PDV-a.
Section 20
Interest
Član 20
Kamata
1. Neni 22 i Ligjit, përcakton se interesi do të
rrjedhë në ndonjë pjesë të një borxhi tatimor që
nuk është paguar datën e fundit të përshkruar për
pagesë. Interesi, llogaritet për secilin muaj apo
pjesë të muajit që tatimi mbetet i papaguar nga
data kur tatimi është detyrim. Interesi vazhdon të
1. Article 22 of The Law provides that interest will
accrue on any part of a tax debt that is not paid
before the last date prescribed for payment.
Interest will be calculated for each month or part of
month that the tax remains unpaid from the date
the tax is due. Interest continues to accrue up to,
1. Član 22 Zakona predviđa da će kamata teći na
neki deo poreskog duga koji nije plaćen do
poslednjeg dana određenog za plaćanje. Kamata
će se obračunati za svaki mesec ili deo meseca u
kome porez ostaje neplaćen i to od dana kada
porez postaje obaveza. Kamata nastavlja da teče
91
rrjedhë deri dhe përfshinë datën që borxhi tatimor and including the date that the tax debt is paid, do dana, uključujući i taj dan, plaćanja poreskog
është paguar, përveç asaj siç është paraparë në except as provided in paragraph 4 of this duga, osim slučajeva koji su predviđeni u stavu 4
Administrative Instruction.
ovog Člana.
paragrafin 4 të këtij Neni.
2. Neni 42 i Ligjit përcakton se sanksionet “do të
konsiderohet detyrim tatimor ndaj ATK dhe të
mbledhshme si tatim.” Kështu, interesi rrjedh në
ndëshkimet (sanksionet) e vlerësuara në lidhje me
një detyrim tatimor. Interesi do të rrjedhë vetëm në
ato sanksione të cilat janë vendosur bazuar në një
përqindje të detyrimit tatimor. Interesi nuk do të
rrjedhë në ndëshkimet që janë vënë në një shkallë
të fiksuar. Interesi do të vendoset në ndëshkimet e
aplikueshme te vlerësuara vetëm nga data në të
cilën tatimpaguesit i është lëshuar njoftimi
përfundimtar sikurse është përshkruar në neni 24 i
këtij Udhëzimi. Me rrjedhjen e shumave të
ndëshkimit shtesë pas datës së Njoftimit
Përfundimtar, do të rrjedhë edhe interesi në ato
shuma shtesë të ndëshkimeve. Ndëshkimet në të
cilat do të zbatohet interesi janë : Ndëshkimi për
Deklarim me Vonesë, Ndëshkim për Pagesë me
Vonesë dhe ndëshkimi i paraparë me paragrafin 1
të nenit 45 Ligjit për nën-deklarimin e të ardhurave
apo mbi-deklarimin e rimbursimit. Data në të cilën
do të aplikohet interesi mbi ndëshkimet e
aplikueshme do të përcaktohet nga ATK bazuar në
mundësinë e sistemit të procesimit të të dhënave në
ATK për të zbatuar llogaritjen e interesit të tillë.
2. Article 42 of The Law provides that sanctions
“shall be considered as tax due to TAK and
collectable as tax.” Therefore, interest accrues on
penalties (sanctions) assessed in connection with a
tax obligation. Interest will accrue only on those
sanctions that are imposed based on a percentage
of the tax due. Interest will not accrue on penalties
that are imposed at a fixed rate. Interest will be
imposed on applicable assessed penalties only
from the date on which a final notice is issued to
the taxpayer as described in Section 24 of this
Administrative Instruction. As additional penalty
amounts accrue after the Final Notice date, interest
will accrue on those additional amounts of
penalties. Penalties to which interest will be
applied are Late Filing Penalty, Late Payment
Penalty, and the penalty provided by Paragraph
One of Article 45 of The Law for understatement
of income or overstatement of refund. The date on
which interest will be applied on applicable
penalties will be determined by the TAK based on
the ability of the TAK data processing system to
implement such interest computation.
2. Član 42 ovog Zakona predviđa da će se kazne
„smatrati poreskom obavezom prema PAK-u i da
su naplative isto kao i porez“. Tako da kamata
koja teče na procenjene kazne (sankcije) u vezi sa
nekom poreskom obavezom. Kamata će teći
samo na one kazne koje su izrečene po nekoj
stopi. Kamate neće teći na kazne koje su
uspostavljene po nekoj fiksnoj stopi. Kamata će
se uspostaviti na primenjene procenjene kazne
samo od dana kada je poreskom obvezniku izdato
konačno obaveštenje, kao što je opisano u članu
24 ovog Uputstva. Kamata će teći i na tekuće
dodatne iznose kazni od dana izdavanja
konačnog obaveštenja. Kazne na koje će se
primeniti kamata su Kazna za kašnjenje u
podnošenju prijava, Kazna za kašnjenje u
plaćanju i Kazna predviđena u stavu 1 člana 45
Zakona o umanjenoj prijavi prihoda ili uvećanoj
prijavi povraćaja. Datum od kada će se primeniti
kamata na izrečene kazne odrediće se od strane
Poreske Administracije na osnovu mogućnosti
sistema
za
obradu
podataka
Poreske
administracije da sprovede obračun ovakve
kamate.
3. Shkalla e interesit do të bazohet në shkallën
interesin të huadhënies së bankave tregtare në
Kosovë, por duhet të jetë një minimum prej 0.5%
më e lartë se ajo shkallë. Ministri i Ekonomisë dhe
Financave, do të përcaktoje një herë në vit, jo më
larg se data 1 Dhjetor, ndryshimet në shkallën e
interesit për vitin pasardhës. Ndryshimi i shkallës
së interesit, nëse ka, do të hyje ne fuqi duke filluar
nga 1 Janari i vitit pasardhës. Ministri, mund të
3. The rate of interest shall be based on the
commercial bank lending rate of interest in
Kosovo, but should be a minimum of 0.5% higher
than that rate. The Minister of the Ministry of
Economy and Finance shall make a determination
at least once per year, no later than the 1st of
December regarding any changes to be made in the
interest rate to be charged in the subsequent year.
The change in interest rate, if any, shall become
3. Kamatna stopa će se odrediti na osnovu
kamatne stope komercijalnih banaka za
pozajmice uvećanom za najmanje 0.5%. Ministar
Privrede i Finansija će najmanje jednom godišnje
da obavi procenu u vezi sa nekom izmenom
kamatne stope u narednoj godini, najkasnije do 1.
decembra. Ovakva izmena kamatne stope,
ukoliko nastupi, postaće važeća od 1. januara
naredne godine. Ukoliko Ministar odredi da se
92
ndryshoje më shumë se një herë në vit tatimor
shkallën e interesit, në ketë rast ndryshimi hyn në
fuqi nga data një e muajit në vijim të përcaktimit të
Ministrit. ATK, është përgjegjëse për të publikuar
shkallën e interesit, përfshirë publikimin në faqen e
internetit të ATK.
effective beginning with the First of January of
each year. If the Minister determines that the
interest rate should be changed more than one time
in a tax year, any change in interest rate shall be
effective as of the first of the month following the
Minister’s determination. The TAK is responsible
for publicizing the interest rate, including
publication on the TAK web-site.
kamatna stopa mora izmeniti više od jednom u
toku poreske godine, svaka izmena kamatne
stope postaće važeća od prvog dana narednog
meseca od meseca u kome je doneta takva
odluka. PAK je odgovorna za objavljivanje
kamatne stope, uključujući i objavljivanje na
sajtu PAK-a.
4. Sikurse është paraparë në Nenin 22.4 të Ligjit,
interesi i vlerësuar apo i rrjedhur mund të mblidhet
në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat kompetenca
zbatuese sikurse të ishte tatim.
4. As provided in Article 22.4 of The Law, interest
assessed or accrued may be collected in the same
manner and with the same enforcement powers as
if it were tax.
4. Kao što je propisano u Članu 22.4 Zakona,
procenjena ili proistekla kamata može se naplatiti
na isti način i sa istim ovlašćenjima kao da je reč
o porezu.
5. ATK, mund të hyjë në marrëveshje me këste me
tatimpaguesit, përmes së cilave një tatimpagues
mund të paguajë borxhin e tij tatimor, në përputhje
me afatet dhe kushtet e marrëveshjes. Sipas Nenit
22.5 të Ligjit, duke filluar me datën e kur
tatimpaguesi nënshkruan marrëveshjen me këste
deri sa të shlyhet detyrimi tatimor, nuk do të rrjedh
interes në borxhin tatimor. Kur tatimpaguesi,
dëshiron një marrëveshje për një periudhë më të
gjatë se 8 muaj, interesi do të vazhdojë të rrjedhë
gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes. Marrëveshja
sipas dispozitave të nenit 22.5, duhet të plotësojë
kushtet :
5. The TAK may enter into installment agreements
with taxpayers through which a taxpayer can pay
his tax debt, according to the terms and conditions
of the agreement. Per Article 22.5 of The Law,
beginning with the date the taxpayer signs an
installment agreement until the tax liability is
satisfied, no interest will accrue on the tax debt. If
the taxpayer wishes to establish an agreement for a
period of longer than 8 months, interest will
continue to accrue for the duration of the
agreement.
Any agreement established under the provisions of
Article 22.5 must meet the following conditions:
5. PAK može sklopiti sporazum sa poreskim
obveznikom o plaćanju na rate putem kog poreski
obveznik može izmiriti svoj poreski dug u skladu
sa rokovima i uslovima sporazuma. Prema članu
22.5 Zakona, kamata na poreski dug neće teći od
dana sklapanja sporazuma o plaćanju na rate pa
do izmirenja poreske obaveze. Svaki sporazum
sklopljen prema odredbama člana 22.5 treba da
ispunjava sledeće uslove:
5.1. marrëveshja nuk mund të jetë për një
periudhë më të gjatë se 8 muaj, duke filluar nga
data kur ajo nënshkruhet;
5.2. pagesa e parë sipas marrëveshjes duhet të
jetë së paku 200 € apo 10% e borxhit të
përgjithshëm të përfshirë në marrëveshje,
cilido qoftë më i larti;
5.3. tatimpaguesi duhet të bie dakord të
mbetet i rregullt në të gjitha detyrimet e tjera
tatimore, përfshirë kryerjen me kohë dhe
saktësi të pagesave paradhënie tremujore (nëse
5.1 The agreement cannot be for a period of
more than 8 months beginning from the
date the agreement is signed
5.2 The initial payment under the
agreement must be at least €200 or 10%
of the total tax debt included in the
agreement, whichever is greater
5.3 The taxpayer must agree to remain
current in all subsequent tax
obligations, including making timely
and correct quarterly advance payments
5.1. Sporazum ne može biti sklopljen na period
duži od 8 meseci od dana sklapanja sporazuma
5.2. Prva uplata prema ugovoru treba da bude
najmanje u iznosu od 200€ ili 10% ukupnog duga
iz sporazuma, ili u iznosu koji je veći
5.3. Poreski obveznik se mora složiti da redovno
izvršava poreske obaveze koje će nastupiti,
uključujući i tačno plaćanje i u roku tromesečnih
avansa (ukoliko se primenjuju), registraciju za
PDV kada se zahteva (ukoliko se primenjuje) i
predaju svih poreskih prijava koje se zahtevaju na
93
janë të aplikueshme), regjistrimin për TVSh,
kur kërkohet (nëse është e aplikueshme), si
edhe dorëzimin e deklaratave që kërkohen në
apo para datës së përshkruar;
5.4. tatimpaguesi duhet të kryejë të gjitha
pagesat në apo para datës së përshkruar në
marrëveshje. Marrëveshja, përcakton datën në
të cilën pagesa periodike duhet të bëhet;
5.5. marrëveshjet mund lejojnë pagesat e
shumave të ndryshme për t’u paguar në datën e
përshkruar për kryerjen e pagesave periodike;
5.6. pagesat
periodike
nuk
është
e
detyrueshme të planifikohet në bazë mujore,
por një pagesë duhet të planifikohet së paku një
në çdo tre muaj.
Shembull :
Tatimpaguesi A i ka borxh ATK 2,000€ (përfshirë
ndëshkimin dhe interesin e rrjedhur) për TAK për
vitin tatimor 2007. TAK për 2007, është e detyruar
për t’u paguar deri më 1 Prill 2008. Interesi në
borxhin tatimor ka filluar më 1 Prill 2008 dhe ka
vazhduar të rrjedhë në të parin e secilit muaj
pasues me shkallë prej 1.5% në muaj (shkalla e
tanishme e interesit në borxhe tatimore). Më 10
Qershor 2009 tatimpaguesi nënshkruan një
marrëveshje me këste me ATK dhe pajtohet të
paguajë tatimin me këste mujore gjatë 6 muajve të
ardhshëm (duke përfunduar me 10 Dhjetor 2009).
Meqë interesi ka rrjedhë më 1 Qershor 2009,
interesi për muajin Qershor do të konsiderohet
pjesë e shumës obligative në marrëveshjen me
këste. Bazuar në Nenin 22.5 të Ligjit, nuk do të
rrjedhë interes tjetër në borxhin tatimor pas 10
Qershorit 2009, duke supozuar se tatimpaguesi ka
respektuar afatet e marrëveshjes. Pagesa e parë e
tatimpaguesit duhet të jetë një minimum prej 200
€. Pas pagesës së parë, marrëveshja kërkon një
(if applicable), registering for VAT
when required (if applicable), and
submitting all required declarations on
or before the date prescribed
5.4 The taxpayer must make all payments
on or before the date prescribed in the
agreement – the agreement must
indicate the date on which periodic
payment must be made
5.5 Agreements may allow payments of
varying amounts to be paid on the date
prescribed for making the periodic
payment
5.6 Periodic payments do not have to be
scheduled on a monthly basis, but a
payment must be scheduled at least
once every three months
Example:
Taxpayer A owes the TAK €2,000 (including
accrued penalty and interest) for Corporate Income
taxes for the 2007 tax year. The 2007 Corporate
taxes were due to be paid on 1 April 2008. Interest
on the tax debt began on 1 April 2008 and
continued to accrue on the first of each successive
month at the rate of 1.5% per month (the current
rate of interest on tax debts). On 10 June, 2009,
the taxpayer signs an installment agreement with
the TAK and agrees to pay the tax in monthly
installments over the next 6 months (ending 10
December 2009). Since interest had accrued on 1
June 2009, the interest for the month of June will
be considered part of the amount due on the
installment agreement. Based on Article 22.5 of
The Law, no further interest will accrue on the tax
debt after 10 June 2009, assuming that the taxpayer
respects the terms of the agreement.
The
taxpayer’s initial payment must be a minimum of
€200. After the initial payment, the agreement
requires a payment of €300 to be paid on 1 July
dan koji je određen ili ranije
5.4. Poreski obveznik treba da izvrši sva plaćanja
na dan koji je naveden u sporazumu ili ranije –
sporazum treba da prikaže datum kada se treba
obaviti periodična uplata
5.5. Sporazum može odobriti uplatu različitih
iznosa koji će se platiti na dan naveden za
plaćanje periodičnih uplata
5.6. Periodične uplate nije obavezno planirati na
mesečnoj osnovi, ali se jedna takva uplata mora
planirati najmanje jedanput u tri meseca.
Primer:
Poreski
obveznik
A
duguje
Poreskoj
administraciji 2,000€ (uključujući kaznu i
dospelu kamatu) za Porez na dobit preduzeća za
poresku godinu 2007.. Porez na dobit preduzeća
je trebao biti plaćen do 1. aprila 2008. Kamata na
poreski dug je počela da se primenjuje 1. aprila
2008. i nastavila je da teče od prvog dana u
svakom narednom mesecu u iznosu od 1.5%
mesečno (važeća kamatna stopa za poreske
dugove). Dana 10. juna 2009. poreski obveznik
sklapa sporazum o plaćanju na rate sa Poreskom
Administracijom i pristaje da plati porez na rate u
narednih 6 meseci (zaključno s 10. decembrom
2009.). S obzirom da je kamata tekla od 1. juna
2009. kamata za mesec juni će se smatrati delom
obavezne sume u sporazumu o plaćanju na rate.
Na osnovu člana 22.5 Zakona, neće teći nikakva
druga kamata na poreski dug nakon 10. juna
2009., pretpostavljajući da je poreski obveznik
poštovao rokove iz sporazuma. Prva uplata
poreskog obveznika mora biti u iznosu od
94
pagesë prej 300 € të paguhet më 1 Korrik 2009 dhe
1 Gusht 2009; pagesat prej 400 € të paguhen më 15
Shtator dhe 15 Tetor; dhe një pagesë përfundimtare
prej 400 € të paguhet më 9 Dhjetor 2009. Nëse
këto pagesa janë paguar me kohë dhe të gjitha
afatet e marrëveshjes janë respektuar, nuk do të
rrjedhë interes në këtë borxh tatimor pas Qershorit
2009.
2009 and 1 August 2009; payments of €400 to be
paid on 15 September and 15 October; and a final
payment of €400 to be paid on 9 December 2009.
If these payments are timely paid and all other
terms of the agreement are respected, there will be
no interest accrued on this tax debt after June
2009.
najmanje 200€. Posle prve uplate, sporazum
zahteva sledeće uplate: 300€ 1. jula 2009 i 1.
avgusta 2009., 400€ 15.septembra i 15. oktobra i
zadnju uplatu od 400€ 9. decembra 2009.
Ukoliko su ove uplate izvršene u predviđenom
roku sporazuma, neće teći kamata na poreski dug
posle juna 2009.
6. Në përputhje me Nenin 22.6 të Ligjit, nëse një
tatimpagues dështon në një marrëveshje me këste,
interesi do të ri-vendoset në mënyrë retroaktive
deri në datën kur është nënshkruar marrëveshja.
Nëse një tatimpagues dështon në një marrëveshje
me këste dhe dëshiron të ri-vendosë një
marrëveshje me këste, marrëveshja me këste
pasuese nuk do të përfshijë heqjen e interesit.
Interesi do të vazhdojë të rrjedhë në çdo
marrëveshje me këste pasuese për kohëzgjatjen e
marrëveshjes.
6. In accordance with Article 22.6 of The Law, if a
taxpayer defaults on an installment agreement,
interest will be reinstated retroactive to the date the
installment agreement was signed. If a taxpayer
has defaulted on an installment agreement and
wishes to re-establish an installment agreement,
the subsequent installment agreement shall not
include the interest waiver. Interest will continue
to accrue on any subsequent installment agreement
for the duration of the agreement.
6. U skladu sa Članom 22.6 Zakona, ukoliko
poreski obveznik ne ispoštuje sporazum o
plaćanju na rate, kamata će se ponovo uspostaviti
retroaktivno do dana kada je sklopljen sporazum.
Ukoliko poreski obveznik ne ispoštuje neki
sporazum o plaćanju na rate i želi da ponovo
sklopi novi sporazum o plaćanju na rate naredni
sporazum o plaćanju na rate neće uključiti
ukidanje kamate. Kamata će nastaviti da teče u
svakom narednom sporazumu o plaćanju na rate
za vreme trajanja sporazuma.
Kjo dispozitë aplikohet vetëm në detyrimin që ka
qenë i përfshirë në marrëveshjen e parë që është
prishur, plus çdo detyrim pasues i dalë deri sa
detyrimi tatimor i mbetur nuk është paguar. Kur ai
detyrim, plus çdo obligimi pasues i deklarimit dhe
pagesës së tatimit, të jetë shlyer tërësisht dhe
tatimpaguesi sërish krijon një borxh tatimor, ai do
të ketë të drejtë për një marrëveshje me këste që
do të përfshijë heqjen e interesit nga data kur
marrëveshja është nënshkruar ashtu siç është
përshkruar në paragrafin 5 të këtij Neni. Duhet të
ceket se çdo marrëveshje me këste kërkon që një
tatimpagues të mbetet i rregullt në të gjitha tatimet
që bëhen obligative gjatë ecurisë së marrëveshjes.
Si rrjedhim, nëse tatimpaguesi krijon një obligim
tatimor derisa detyrimi i parë mbetet i papaguar,
çdo marrëveshje e lidhur deri sa detyrimi i parë
mbetet i papaguar duhet të përfshijë të gjitha
This provision applies only to the liability that was
included in the original agreement that defaulted,
plus any subsequent liabilities incurred while the
tax liability remained unpaid. Once that liability,
plus any subsequent tax filing and payment
obligations, is fully satisfied and the taxpayer
again incurs a tax debt, he will be eligible for an
installment agreement that will include the interest
waiver from the date the agreement is signed as
described in paragraph 5 of this section. It must be
noted that any installment agreement requires that
a taxpayer remain current in all taxes that become
due during the course of the agreement. Therefore,
if the taxpayer incurs a tax obligation while the
original liability remains unpaid, any agreement
entered into while the original liability remains
unpaid must include all additional unpaid tax
debts.
Ova odredba se primenjuje samo na obavezu koja
je uključena u prvom sporazumu koji je poništen,
plus svaka naredna obaveza proizišla dok
prethodna poreska obaveza nije izmirena. Kada
ova obaveza, plus svaka naredna obaveza prijave
i plaćanja poreza bude u potpunosti izmirena i
kada poreski obveznik ponovo stvori poreski dug,
on će imati pravo da ponovo sklopi sporazum na
rate koji će uključivati ukidanje kamate od dana
sklapanja sporazuma, kao što je opisano u stavu 5
ovog Člana. Treba napomenuti da svaki
sporazum na rate zahteva da neki poreski
obavezan redovno uplaćuje sve poreze koji
postaju obavezni tokom ovog sporazuma. Ako
neki poreski obveznik stvori neku poresku
obavezu, a prethodna obavezna ostane neplaćena,
svaki sklopljeni sporazum dok prva obaveza
ostane neplaćena treba da uključi sve neplaćene
95
dodatne poreske dugove.
borxhet shtesë tatimore të papaguara.
Shembull :
Shoqëria Tregtare B ka borxhin tatimor prej 3,000
€ për Dhjetor 2007 për TVSh (2,000 €) dhe TAK
për 2007 (1,000 €). Ajo hyn në marrëveshje me
këste më 5 Mars 2009. Ajo nuk dorëzon apo nuk
paguan deklaratën e TVSh për Prill 2009 (2,500 €)
dhe dorëzon deklaratën për TAK pa pagesë (4,000
€). Për shkak se B, nuk ka arritur afatet e
marrëveshjes me këste, marrëveshja është prishur
dhe interesi është rivënë në borxhin tatimor që
është përfshirë në marrëveshje. Çdo marrëveshje e
mëtejme duhet të përfshijë borxhin e mbetur
tatimor në Dhjetor 2007 për TVSh dhe TAK për
2007, plus detyrimet e TVSh së Prillit 2007 dhe
TAK. Interesi do të rrjedhë në këto detyrime gjatë
kohëzgjatjes së marrëveshjes. Të supozojmë se B,
mbetet i rregullt në shlyerjen e të gjitha detyrimeve
tatimore ne vijim, deri më 31 Mars 2010, ai do të
ketë të drejtën të një marrëveshje që përfshinë
heqjen e interesit sipas paragrafit 5 nëse ai krijon
një borxh tatimor pas 31 Marsit 2010.
Example:
Business B has a tax debt of €3,000 for December
2007 VAT (€2,000) and 2007 Corporate Income
Tax (€1,000). He enters into an installment
agreement on 5 March 2009. He fails to submit or
pay his VAT declaration for April 2009 (€2,500)
and submits his 2008 Corporate Income Tax
declaration without payment (€4,000 tax due).
Because Business B has not met the terms of his
installment agreement, the agreement is terminated
and interest is reinstated on the tax debt that was
included in the agreement.
Any subsequent
agreement must include the tax debt remaining on
December 2007 VAT and 2007 Corporate Income
Tax, plus the April 2009 VAT and 2008 Corporate
Income Tax liabilities. Interest will accrue on
these liabilities for the duration of the agreement.
Assume Business B remains current in all
subsequent tax obligations and fully pays the tax
debts outstanding according to the terms of the
subsequent agreement by 31 March 2010, he will
be eligible for an agreement that includes an
interest waiver per paragraph 5 if he incurs a tax
debt after 31 March 2010.
Primer:
Biznis B ima poreski dug u iznosu od 3,000€ za
decembar 2007. za PDV (2,000€) i Porez na
dobit preduzeća za 2007. (1,000€). On sklapa
sporazum za plaćanje na rate 5. marta 2009. On
ne predaje niti plaća prijavu PDV-a za april 2009.
(2,500€) i predaje svoju prijavu Poreza na dobit
preduzeća bez uplate (4,000€ poreska obaveza).
Pošto Biznis B nije ispoštovao rokove iz
sporazuma na rate, sporazum se poništava i
kamata na poreski dug iz sporazuma se ponovo
uspostavlja. Svaki sledeći sporazum treba da
obuhvati preostali poreski dug iz Decembra 2007.
za PDV i Porez na dobit preduzeća. Kamata će
teći na ove obaveze tokom važenja sporazuma.
Ukoliko Biznis B redovno izmiruje sve sledeće
nastale poreske obaveze do 31. marta 2010. on će
imati pravo na sporazum koji uključuje ukidanje
kamate prema stavu 5 ako on stvori poreski dug
nakon 31. marta 2010.
Neni 21
Rendi i pagesave
Section 21
Order of Payments
Član 21
Redosled plaćanja
1. Në përputhje me Nenin 23 të Ligjit, pagesat
fillimisht, zbatohen për shpenzimet e mbledhjes
(ato shpenzime që dalin nga shpenzimet e
konfiskimit dhe shitjes, shpenzimet që shoqërojnë
regjistrimin e barrëve në regjistra të ndryshëm,
shpenzimet e dala në gjyq, shpenzimet tjera që
dalin nga ATK në mbledhjes e një borxhi tatimor,
1. In accordance with Section 23 of The Law,
payments are to be applied first to costs of
collection (those costs arising from expenses of
seizure and sale, costs associated with recording
liens in various registries, court costs incurred,
other costs incurred by the TAK in collecting a tax
debt, but not including the salary costs of TAK
1. U skladu sa Članom 23 Zakona, uplate će se
prvo upotrebiti za pokrivanje troškova naplate
(troškovi konfiskacije i prodaje, troškovi
registracije zaloga u različitim registrima, sudski
troškovi, ostali troškovi PAK-a u procesu naplate
nekog poreskog duga, ali ne uključujući troškove
plata Službenika PAK-a). Uplate će se zatim
96
por duke mos përfshirë shpenzimet e rrogave të
Zyrtarëve të ATK). Pagesat ne vijim, zbatohen në
tatim, mandej në shpenzime dhe në fund në interes.
Aplikimi i pagesave në këtë rend aplikohet në
mënyrën në të cilën pagesat janë aplikuar në çdo
modul tatimor veç e veç, e jo në tërë borxhin
tatimor të tatimpaguesit.
officials). Payments will then be applied to tax,
then penalties, and finally to interest. Applying
payments in this order applies to the way in which
payments are applied to any individual assessment
in a tax module, not to the entire tax debt of the
taxpayer.
upotrebiti za plaćanje poreza, zatim troškova i na
kraju
kamate. Ovakav redosled plaćanja
primenjuje se na način po kome su uplate
primenjene za svaki poreski modul posebno, a ne
na celokupni dug poreskog obveznika.
2. Përveç nëse ekzistojnë arsye të veçanta e të
dokumentuara, pagesat do të zbatohen fillimisht në
modulin e tatimit më të vjetër dhe mandej në
tatimin tjetër më të vjetër, etj. Një modul tatimor
individual do të paguhet në tërësi përpara se
pagesat të aplikohen në modulin tjetër tatimor. Për
shembull, nëse një tatimpagues ka borxh për 2005,
2006 dhe 2007 në Tatimin ne te Ardhurat
Personale (ne vijim TAP), pagesat e bëra në ATK,
së pari do të aplikohen në periudhën tatimore 2005
(përfshirë të gjitha shpenzimet e mbledhjes, tatimi,
ndëshkimi dhe interesi) përpara se të aplikohet
pagesat pasuese në vitin tatimor 2006. Ky rregull
zbatohet në të gjitha llojet e tatimeve dhe periudhat
tatimore, e jo vetëm në TAP, si është përshkruar në
shembull.
2. Unless there are special, documented reasons
otherwise, payments will be applied first to the
oldest tax module and then to the next oldest, etc.
An individual tax module will be fully paid before
payments are applied to another tax module. For
example, if a taxpayer owes 2005, 2006, and 2007
Personal Income Taxes, payments made to the
TAK will first be applied to the 2005 tax period
(including all costs of collection, tax, penalty and
interest) before applying subsequent payments to
the 2006 tax year. This provision applies to all tax
types and tax periods, not just the personal income
tax as described in the example.
2. Osim ako postoje posebni dokumentovani
razlozi, uplate će se prvo upotrebiti za plaćanje
najstarijeg poreskog modula, a zatim sledeći
najstariji porez, i td. Jedan posebni poreski modul
će se prvo platiti u potpunosti pre nego što se
uplata primeni na drugi poreski modul. Na
primer, ukoliko neki poreski obveznik ima dug za
2005, 2006 i 2007. godinu za Porez na lična
primanja ( u daljem tekstu PLP), naplalate kod
TAK će se prvo primeniti na poreski period 2005
(uključujući sve troškove naplate, poreza, kazne i
kamate) pre nego što se primeni na sledeći
poreski period 2006. Ova odredba se primenjuje
na sve vrste poreza i poreske periode, a ne samo
na PLP, kao što je opisano u Primeru.
3. Nëse një periudhë tatimore ka si shumën
detyruese,
bazuar
në
vetë-vlerësimin
e
tatimpaguesit ashtu edhe një shumë të bazuar në
një rregullim shtesë tatimor nga ATK, ATK mund
të zbatoje pagesë fillimisht në shumën e vetëvlerësuar, përfshirë rrjedhjet e lidhura me shumën
e vetë-vlerësuar, përpara së të aplikohet në
vlerësimet e mëpastajshme. Nëse një tatimpagues
ka borxh në TAP, si në vetë-vlerësimin e parë
ashtu edhe në vlerësimin e kontrollës, një pagesë
6,000 € më 10 Janar 2009, ATK, mund të aplikojë
pagesën si vijon: Referoju tabelës 1 të këtij
udhëzimi Administrativ
3. If a tax period has both an amount due based on
the self assessment of the taxpayer and an amount
due based on an additional tax adjustment by the
TAK, the TAK may apply a payment to the selfassessed amount first, including all accruals related
to the self-assessed amount, before applying it to
subsequent assessments. If a taxpayer owes
Personal Income tax, including both the original
self-assessment and audit assessment, a €6,000
payment on 10 January 2009 the TAK may apply
the payment as follows: Refer to table 1 attached to
this Administrative Instruction
3. Ukoliko je obavezan iznos za neki poreski
period zasnovan na sopstvenoj proceni poreskog
obveznika i dodatnoj proceni poreza od strane
Poreske Administracije, PAKmože primeniti
uplatu prvo sopstvenu procenu, uključujući i
proizašle iznose u vezi sa samo-procenjenim
iznosom, pre nego što je primeni na kasnije
procene. Ako neki poreski obveznik ima dug za
PLP, na osnovu samo-procene i procene kontrole,
uplatu od 6,000€ od 10. januara 2009. PAK može
primeniti uplatu kao u nastavku: Vidi tabelu 1
ovog Administrativnog Uputstva.
97
Pra, ATK, zbaton pagesat në modulin më të vjetër
pa marrë parasysh datat individuale të vlerësimit
brenda modulit, sikurse është përshkruar në
paragrafin 2 të këtij neni. Aplikimi i pagesës
sikurse është përshkruar në shembullin e sipërm
mund të jetë i përshtatshëm nëse nuk ka problem
lidhur me mundësinë për të mbledhur periudhën
tatimore 2005 përpara datës së skadimit të statutit
të mbledhjes, meqë ai vlerësim skadon më 8 Prill
2012, ndonëse statuti i mbledhjes skadon në
shumën shtesë të vlerësuar nga kontrolli për vitin
2004 më 11 Qershor 2013.
Otherwise the TAK will apply payments to the
oldest module, irrespective of the individual
assessment dates within the module, as described
in paragraph 2 of this section. Payment application
as described in the example above may be
appropriate if there is a concern regarding the
ability to collect the 2005 tax period before the
collection statute expiration date, since that
assessment expires on 8 April 2012, whereas the
collection statute expires on the additional amount
assessed by audit for 2004 on 11 June 2013.
Dakle PAKće primeniti uplate na najstariji modul
ne uzimajući u obzir pojedinačne datume procene
unutar modula, kao što je opisano u stavu 2 ovog
člana.
Primena uplate kao što je opisano u gornjem
primeru može biti odgovarajuća ukoliko nema
problema u vezi sa mogućnošću naplate poreskog
perioda 2005 pre isteka datuma statuta naplate,
pošto ova procena ističe 8. aprila 2012., pošto
statut naplate dodatnog iznosa procenjenog
prilikom kontrole za 2004. godinu ističe 11. juna
2013.
4. Pavarësisht nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni,
një tatimpagues mund të caktojë ku do të aplikohet
pagesa dhe ATK, do të aplikojë pagesën në
mënyrën e kërkuar nga tatimpaguesi. Megjithatë,
çdo shumë e mbledhur përmes Mbledhjes së
Detyrueshme, përfshirë një marrëveshje me këste,
do të aplikohet në një mënyrë që paraqet interesin
më të mirë të ATK dhe nuk do t’i nënshtrohet
caktimit nga tatimpaguesi, përveç nëse në mënyrë
të ndërsjellë është pajtuar në mes të tatimpaguesit
dhe ATK. ATK, mund të refuzojë të pranojë
caktimin e tatimpaguesit për pagesën nëse caktimi
i tillë është bërë me qëllim të dëmtimit të Buxhetit
të Republikës së Kosovës. Për shembull, nëse një
tatimpagues ka një borxh tatimor të cilit statuti
pritet t’i skadojë për 6 muaj dhe gjithashtu ka një
borxh që ka tri vite përpara se t’i skadojë statuti;
administrata tatimore mund të refuzojë një caktim
të tatimpaguesit për pagesë në borxhin më të ri,
nëse caktimi do të rezultojë në skadimin e statutit
të borxhit të vjetër.
Neni 22
Veprimi i mbledhjes së detyrueshme
4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this
section, a taxpayer may designate where a payment
is to be applied and the TAK will apply the
payment in the manner requested by the taxpayer.
However, any amounts collected through enforced
collection, including an installment agreement, will
be applied in a manner that represents the best
interests of the TAK and shall not be subject to
designation by the taxpayer, except as mutually
agreed between the taxpayer and TAK. The TAK
may refuse to accept the taxpayer’s designation of
payment if such designation is intentionally done
to damage the budget of the Republic of Kosovo.
For example, if a taxpayer owes a debt on which
the statute is due to expire in 6 months and also
owes a debt that has three years before the statute
expires; the TAK may refuse a taxpayer’s
designation of the payment to the newer debt, if
the designation will result in the statute expiring on
the old debt.
4. Nezavisno od stavova 1 i 2 ovog člana, poreski
obveznik može da odredi kako će se primeniti
uplata i PAKće primeniti uplatu na način
zahtevan od poreskog obveznika. Međutim, svaki
naplaćeni iznos putem Prinudne naplate,
uključujući i Sporazum o plaćanju na rate,
primeniće se na način koji je najbolji za Poresku
administraciju i neće podleći predlogu poreskog
obveznika, osim ako nije postignut obostrani
dogovor imeđu poreskog obveznika i Poreske
administracije.
PAKmože
odbiti
predlog
poreskog obveznika o uplati, ukoliko je takav
predlog podnet sa ciljem nanošenja štete budžetu
Republike Kosovo. Na primer, ako poreski
obveznik ima poreski dug za koji se očekuje
isticanje statuta za 6 meseci i takođe ima dug
kome statut ističe za tri godine; PAKmože odbiti
njegov predlog o uplati novijeg duga, ako takva
procena rezultira istekom statuta starijeg duga.
Section 22
Enforced Collection Action
Član 22
Postupak prinudne naplate
1. Sipas nenit 1 të këtij Udhëzimi, nëse 1. If the taxpayer neglects or refuses to pay the tax 1. U skladu člana 1 ovog Upustva, ako poreski
tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor brenda due within 10 days after delivery of an assessment obveznik odgađa ili odbija da plati poresku
98
10 ditëve pas dërgimit të një njoftim-vlerësimi,
ATK, autorizohet të mbledhë detyrimin dhe të
rrjedhurat, me urdhër-vjelje në pasurinë e
tatimpaguesit apo të drejtat në pasuri të tij. Perpara
kësaj, ATK, duhet të regjistrojë barrën e vet
tatimore në regjistrat e aplikueshëm, sipas
përshkrimit në Nenin 2, të këtij Udhëzimi.
notice as described in Section 1 of this
Administrative Instruction, the TAK is authorized
to collect the tax due, plus accruals, by levy on
property of the taxpayer or rights to property of the
taxpayer. Prior to taking enforced collection
action against any property, or rights to property,
of the taxpayer, the TAK should record its tax lien
in the applicable registries as described in Section
2 of this Administrative Instruction.
obavezu u roku od 10 dana od dana slanja
obaveštenja o proceni, kao što je opisano u članu
1 ovog podzakonskog akta, PAK je ovlašćena da
naplati poresku obavezu i proizašle obaveze,
putem naloga o prinudnoj naplati imovine ili
prava vlasništva poreskog obveznika. Pre
preduzimanja postupaka prinudne naplate iz bilo
koje imovine ili prava vlasništva poreskog
obveznika, PAK treba da upiše svoj poreski zalog
u primenljivim registrima, kao što je opisano u
članu 2 ovog Upustva.
2. Kur mbledhja është në rrezik, sipas paragrafin
6, nenit 28, ATK dërgon “Njoftim
Përfundimtar” te tatimpaguesi dhe e
paralajmëron për veprimet e konfiskimeve
apo të tjera, brenda 10 ditëve, nëse borxhi
tatimor i tërësishëm nuk është paguar, apo
aranzhimet për pagesë nuk janë kryer, përpara
se koha të ketë skaduar. Njoftimi
Përfundimtar, duhet të tregojë qartë se është
njoftim i fundit dhe nëse nuk ka përgjigje,
veprimi i mbledhjes së detyrueshme, përfshirë
konfiskimin e pasurisë së mbajtur nga
tatimpaguesi apo një palë e tretë, do të filloje
pa paralajmërim tjetër. Njoftimi, dërgohet në
adresën e fundit të ditur të vendbanimit apo
selinë e shoqërisë së tatimpaguesit, me postë
të regjistruar ose të dërguar dorazi. Njoftimi
duhet të përfshijë :
2. when collection is in jeopardy as provided in
paragraph 6 of Article 28, the TAK shall deliver a
‘Final Notice” to the taxpayer warning that seizure
action or other enforced collection action will be
initiated within 10 days if the full tax debt is not
paid, or arrangements to pay are not made, before
that time has expired. The Final Notice must
clearly state that it is the final notice to the
taxpayer and, if there is no response, enforced
collection action, including seizure of property
held by the taxpayer or a third party, will be
initiated without further warning. The notice must
be sent to the taxpayer’s last known residential or
business address by registered mail, or personally
delivered to the taxpayer at his residence or place
of business. The notice must give the taxpayer 10
days in which to satisfy the outstanding debt
amount or make satisfactory arrangements to
resolve the tax debt. The notice must include:
2. Kada je naplata ugrožena, u skladu sa stavom 6
člana 28, PAK će poslati “Poslednje
Obaveštenje” poreskom obvezniku upozoravajući
ga da će se pokrenuti postupak zaplene ili drugi
postupci prinudne naplate ukoliko se u roku od
10 dana ne izmiri u potpunosti poreski dug ili ako
se pre isteka roka ne postigne dogovor o
plaćanju. U poslednjem obaveštenju se mora
jasno naglasiti da je to poslednja opomena i
ukoliko poreski obveznik ne odgovori na nju,
postupak prinudne naplate, uključujući zaplenu
imovine koju poseduje poreski obveznik ili neko
treće lice, će se pokrenuti bez prethodne najave.
Obaveštenje se treba poslati na poslednju poznatu
adresu stanovanja ili adresu firme poreskog
obveznika, poštom ili ličnom dostavom
poreskom obvezniku na adresi stanovanja ili
njegovog poslovnog sedišta. Obaveštenje treba
da sadrži:
2.1. emrin e tatimpaguesit;
2.2. numri identifikues i tatimpaguesit;
2.3. datën e njoftimit;
2.4. lënda dhe periudha apo periudhat tatimore
me të cilat lidhet njoftimi;
2.5. shuma e tatimit të vlerësuar, ndëshkimeve
dhe interesit;
2.1 the name of the taxpayer;
2.2 the taxpayer identification number;
2.3 the date of the notice;
2.4 the tax and tax period or periods to
which the notice relates;
2.5 the amount of assessed tax, penalties,
and interest;
2.1. ime poreskog obveznika;
2.2. identifikacioni broj poreskog obveznika;
2.3. datum izdavanja obaveštenja;
2.4. predmet i period ili poreske periode na koje
se odnosi obaveštenje;
2.5. iznos procenjenog poreza, kazni i kamate;
2.6. zahtev za plaćanje obaveznog iznosa; i
99
2.6. një kërkesë për pagesë të shumës obliguese;
dhe
2.7. vendi dhe mënyra e pagesës së shumës
obliguese.
2.6 a demand for payment of the amount 2.7. mesto i način plaćanja obaveznog iznosa.
due; and
2.7 the place and manner of payment of
the amount due.
3. Nëse, pas 10 ditëve nga data kur Njoftimi
Përfundimtar është dërguar tatimpaguesi, borxhi
tatimor nuk paguhet, ATK, vendos urdhër-vjeljen
në pasurinë që i takon tatimpaguesit, qoftë në
posedim fizik të tatimpaguesit apo një personi të
tretë.
3.1. ATK ndalohet të marrë aksion të
detyrueshëm porsa tatimpaguesi ka të
drejtë të ankohet në Ankesat e ATK-së apo
Bordin e Pavarur për Rishqyrtime (me
poshtë BPR);
3.2. përveç kësaj, ATK është e ndaluar
ndërmarrë aksion të detyrueshëm përderisa
rasti është pezull në Ankesat e ATK-së apo
BPR.
3. If, after 10 days from the date the Final Notice
was delivered to the taxpayer, the tax debt remains
unpaid, the TAK may levy on property belonging
to the taxpayer, whether in the physical possession
of the taxpayer or a third person.
4. Urdhër-vjelja në pasurinë në posedim të
palës së tretë. ATK, mund të vendose urdhërvjelje në pasurinë në posedim nga një palë e tretë
duke dërguar një Njoftim për Urdhër-vjelje në
palën e tretë. Personat që konsiderohen palë të treta
janë bankat; punëdhënësit; borxhlinjtë e
tatimpaguesit, përfshirë llogaritë rrjedhëse, qiratë
apo lizingjet; institucionet tjera financiare; dhe çdo
person tjetër i cili është në posedim të pasurisë që i
përket tatimpaguesit (qoftë e lëvizshme, e
palëvizshme, e trupëzuar, apo e patrupëzuar), apo i
cili i ka një obligim tatimpaguesit në kohën kur
është bërë urdhër-vjelja. Për sqarim të Nenit 28 të
Ligjit, termi “person” përfshin edhe “autoritet
publik’ si është Thesari, sipas përcaktimit në Ligj.
4. Levy on Property in the Possession of a Third
Person. The TAK may levy on property in the
possession of a third person by serving a Notice of
Levy on the third person. Included in those
persons considered to be third persons are banks;
employers; debtors of the taxpayer, including
accounts receivable, renters or leasers; other
financial institutions; and any other person who is
in the possession of property belonging to the
taxpayer (whether movable, immovable, tangible,
or intangible), or who has an obligation to the
taxpayer at the time the levy was made. For
purposes of Article 28 of The Law, the term
‘person’ shall be deemed to include a ‘public
authority’, such as Treasury, as defined in The
Law.
3.1. TAK is prohibited from taking
enforcement action while the taxpayer has the
right of appeal to TAK Appeals or the
Independent Review Board (hereinafter IRB).
3.2. In addition, TAK is prohibited from taking
enforcement action while the case is pending in
TAK Appeals or IRB.
3. Ukoliko, nakon 10 od dana slanja Poslednjeg
Obaveštenja poreskom obvezniku, poreski dug
ostane neizmiren, PAK može izdati nalog o
prinudnoj naplati imovine koja pripada poreskom
obvezniku, bilo da je reč o fizičkom posedu
poreskog obveznika ili trećeg lica.
3.1. PAK-u je zabranjeno da preduzme postupak
prinudne naplate, sve dok poreski obveznik ima
pravo žalbe Službi za Žalbe PAK-a ili
Nezavisnom Odboru za Razmatranja ( u daljem
tekstu NOR).
3.2. Osim ovoga, PAK-u je zabranjeno da
preduzme postupak prinudne naplate dok se
slučaj odgađa u Žalbama PAK-a ili u NOR.
4. Nalog o prinudnoj naplati iz imovine u
vlasništvu trećeg lica. PAK može izdati nalog
za prinudnu naplatu u vlasništvu trećeg lica,
šaljući Obaveštenje o prinudnoj naplati trećem
licu. Osobe koje se smatraju trećim licim su:
banke, poslodavci, dužnici poreskog obveznika,
uključujući tekući račun, kirije ili lizing; ostale
finansijske ustanove; i svako drugo lice koje ima
u vlasništvu imovinu koja pripada poreskom
obvezniku (bila ona pokretna, nepokretna,
opipljiva ili neopipljiva), ili koje ima neku
obavezu prema poreskom obvezniku u periodu
kada je izvršena prinudna naplata. U svrhu člana
28 Zakona, termin “lice” obuhvaća i “javni
organ” kao što je Trezor, kao što je definisano
Zakonom.
100
5. Për konfiskimin e pasurisë në posedim nga një 5. In order to seize property in the possession of a
third person, an authorized officer of the TAK
palë e tretë, një Zyrtar i autorizuar i ATK,
must serve a Notice of Levy (also known as
duhet të paraqesë një Njoftim të Urdhër-vjeljes
Order for Blocking and Transfer) on the person
(gjithashtu i njohur si Urdhër për Bllokim dhe
in possession of the property of the taxpayer.
Transfere) tek personi në posedim të pasurisë
The Notice of Levy must be addressed to the
së tatimpaguesit. Njoftim Urdhër-vjelja i
person in possession of the property, and
adresohet personit në posedim të pasurisë, dhe
include:
përfshinë:
5. U svrhu zaplene imovine u vlasništvu nekog
trećeg lica, ovlašćeni službenik Poreske
administracije treba da podnese Obaveštenje o
prinudnoj naplati (takođe poznat i kao Nalog o
Blokadi i Prenosu) licu u čijem se posedu nalazi
imovina poreskog obveznika. Obaveštenje o
prinudnoj naplati treba se adresirati licu koje
poseduje imovinu, i sadrži:
5.1 The name of the taxpayer whose property
is being seized
5.2 The location of the property (addressing
the Notice of Levy to the person in
possession of the property shall be
considered to fulfill the requirement to
indicate the location of the property being
seized, when seizing property in the
possession of the third person)
5.3 The type of liability (type of tax owed)
5.4 The tax period(s) for which the liability
has arisen
5.5 The total amount of tax owed
5.6 Instructions on how to comply with the
Notice of Levy, including the account
number into which any payment shall be
made
The Notice of Levy is not only a document through
which the TAK seizes the property in possession
of the third person (whether physically held or an
amount which the person in possession is obligated
to the taxpayer), but is also a document which
requires that the amount subject to the levy be
surrendered and paid over to the TAK in the
account designated in the levy. The amount
subject to the levy is the full amount of the
property held by the third person, up to the total
amount of tax due as indicated on the Notice of
Levy; or the amount which the third person is
obligated to pay to the taxpayer, up to the total
5.1. Ime poreskog obveznika čija imovina je
zaplenjena
5.2. Mesto na kojem se nalazi imovina (smatra se
da će adresa iz Obaveštenja o prinudnoj naplati
koji se šalje licu koje poseduje imovinu ispuniti
zahtev da prikaže mesto na kojem se nalazi
zaplenjena imovima, u slučaju kada se
zaplenjuje imovina u vlasništvu trećeg lica)
5.3. Vrstu obaveze (vrsta poreskog duga)
5.4. Period(e) u kojima je nastala obaveza
5.5. Ukupan iznos poreskog duga
5.6. Uputstva o tome kako će se izvršiti Nalog o
prinudnoj naplati, uključujući i broj računa na
koji će se izvršiti bilo kakva uplata.
5.1. Emrin e tatimpaguesit pasuria e të cilit
është konfiskuar;
5.2. Vendndodhja e pasurisë (adresimi i
Njoftim Urdhër-vjeljes personit në
posedim të pasurisë do të konsiderohet të
plotësojë kërkesën për të treguar
vendndodhjen e pasurisë së konfiskuar,
kur konfiskohet pasuria në posedim të
palës së tretë);
5.3. Lloji i detyrimit (lloji i tatimit borxh);
5.4. Periudha(t) tatimore për të cilat detyrimi
ka lindur;
5.5. Shuma totale e tatimit borxh;
5.6. Udhëzimet se si të përmbushet Njoftim
Urdhër-vjelja, përfshirë numrin e
llogarisë në të cilën do të bëhet çdo
pagesë.
Njoftim Urdhër-vjelja nuk është i vetmi dokument
përmes së cilit ATK, konfiskon pasurinë në
posedim të palës së tretë (qoftë e mbajtur fizikisht
apo një shumë që personi në posedim është i
detyruar për tatimpaguesin), por është dokument
tregues se shuma që i nënshtrohet urdhër-vjeljes të
dorëzohet dhe paguhet në ATK në llogarinë e
caktuar në urdhër-vjelje. Shuma që i nënshtrohet
urdhër-vjeljes, është shumë e plotë e pasurisë së
mbajtur nga personi i tretë, deri në shumën totale
të detyrimit tatimor sikurse është treguar në
Njoftim Urdhër-vjelje; apo shuma të cilën personi i
tretë detyrohet të paguajë tatimpaguesin, deri në
Obaveštenje o prinudnoj naplati nije jedini
dokument na osnovu koga PAKmože da zapleni
imovinu u vlasništvu trećeg lica (koja je u
fizičkom posedu ili se radi o nekom iznosu u
posedu koji lice duguje poreskom obvezniku),
već postoji i dokument kojim se zahteva da se
iznos koji podleže zapleni preda i uplati Poreskoj
administraciji na račun određen za prinudne
naplate. Iznos koji podleže zapleni je ukupni
iznos imovine u vlasništvu trećeg lica koji
odgovara ukupnom iznosu poreske obaveze, kao
što je prikazano u Obaveštenju o prinudnoj
naplati ili iznos koji je treće lice obavezno da
101
shumën totale të obligimit tatimor sikurse është
treguar në Njoftim Urdhër-vjelje. Përveç sikurse
është paraparë në Nenin 28.7 për pagat, Njoftim
Urdhër-vjelja i bashkëngjitet vetëm pasurisë së
mbajtur nga personi i tretë (apo shumës për të cilën
personi i tretë është i obliguar për tatimpaguesin)
në kohën kur Njoftim Urdhër-vjelja është
paraqitur. Një tjetër përjashtim është bërë në lidhje
me pagesat periodike obligative për një
tatimpagues për shërbimet e kryera apo mallrat e
dhëna, të tilla si pagesat që dalin nga një obligim
kontraktues. Në rastin e tillë, Njoftim Urdhërvjelja do të lidhet më pagesat aktuale dhe të
ardhshme detyruese për tatimpaguesin, nëse
urdhër-vjelja është e shoqëruar me një kopje të
Njoftimit të Barrës Tatimore, e cila është
regjistruar në Regjistrin e pengut, për aq sa borxhi
tatimor ka përparësi mbi çdo interes tjetër të
siguruar që është regjistruar si duhet.
amount of tax due as indicated on the Notice of
Levy. Except as provided in Article 28.7 with
respect to wages, the Notice of Levy attaches only
to property held by the third person (or to the
amount for which the third person is obligated to
the taxpayer) at the time the Notice of Levy is
served. A further exception is made with respect
to recurring payments due to a taxpayer for
services performed or goods provided, such as
payments resulting from a contractual obligation.
In such case, the Notice of Levy shall attach to
current and future payments due to the taxpayer, if
the levy is accompanied by a copy of a Notice of
Tax Lien which has been recorded at the Pledge
Registry, so long as the tax debt has priority over
any other security interest that has been properly
recorded. Similarly, a levy on a bank account shall
be considered to be a continuing levy if the Notice
of Levy is accompanied by a copy of a Notice of
Tax Lien which has been recorded at the Pledge
Registry and includes the same tax debts as the tax
debts included on the Notice of Levy.
plati poreskom obvezniku koji odgovara
ukupnom iznosu poreske obaveze, kao što je
prikazano u Obaveštenju o prinudnoj naplati.
Osim kao što je propisano u Članu 28.7 o
platama, Obaveštenje o prinudnoj naplati se
prilaže samo imovini koja je u vlasništvu trećeg
lica (ili iznosu koji treće lice duguje poreskom
obvezniku) u vreme podnošenja Obaveštenja o
prinudnoj naplati. Jedan drugi izuzetak je dat u
vezi sa obaveznim periodičnim plaćanjem
poreskog obveznika pruženih usluga ili date robe,
kao što su plaćanja koja proizilaze iz neke
ugovorene obaveze. Obavešenje o prinudnoj
naplati biće povezano sa obaveznim sadašnjim ili
budućim naplatama poreskog obveznika, ukoliko
je nalog o zapleni propraćen primerkom
Obaveštenja o poreskom zalogu koji je upisan u
Registar zaloga, ako poreski dug ima prednost u
odnosu na neki drugi osigurani udeo koji je
pravilno registrovan.
6. Me pranimin e Njoftim Urdhër-vjeljes, personi
në posedim të pasurisë, që i përket tatimpaguesit,
nuk do të synojë të prishë urdhër-vjeljen duke i
bërë pagesë çdo personi tjetër (përfshirë
tatimpaguesin) të çdo shume që i nënshtrohet
urdhër-vjeljes. Personi në posedim, duhet të
paguajë shumën e detyrimit për të paguar apo
mbajtur në llogarinë e ATK, të caktuar në Njoftim
Urdhër-vjelje brenda 10 ditëve pas pranimit të
Njoftim Urdhër-vjelje.
6. Upon receipt of the Notice of Levy, the person
in possession of property belonging to the taxpayer
shall not attempt to defeat the levy by making
payment to any other person (including the
taxpayer) of any amount subject to the levy. The
person in possession must make payment of the
amount obligated to pay or held to the TAK
account designated in the Notice of Levy within 10
days after receipt of the Notice of Levy.
6. Po prijemu Obaveštenja o prinudnoj naplati,
lice koje poseduje imovinu koja pripada
poreskom obvezniku neće težiti da poništi nalog
o prinudnoj naplati, obavljajući plaćanje nekom
drugom licu (uključujući poreskog obveznika)
neke sume koja podleže nalogu o zapleni. Lice
koje poseduje imovinu treba da obavi plaćanje
iznosa, koji je dospeo na naplatu ili koji čuva, na
račun Poreske Administracije koji je naveden u
Obaveštenju u prinudnoj naplati u roku od 10
dana od prijema Obaveštenja o Prinudnoj
Naplati.
7. Sikurse është paraparë në Nenin 29 të Ligjit, 7. As provided in Article 29 of The Law, “any 7. Kao što je propisano u Članu 29 Zakona
“çdo person në posedim (apo i obliguar për) të person in possession of (or obligated with respect “svako lice koje poseduje (ili duguje obavezu)
pasurisë së nënshtruar urdhër-vjeljes në të cilën to) property subject to levy on which a levy has imovinu koja podleže nalogu za prinudnu naplatu
102
një urdhër-vjelje është bërë, me kërkesën e një
zyrtari të autorizuar, do t’i dorëzojë pasurinë e
tillë (apo të shlyej obligimin e tillë) zyrtarit të
autorizuar, përveç nëse pjesa e tillë e pasurisë, në
kohën e kërkesës së tillë, i është nënshtruar
ekzekutimit nën ndonjë proces gjyqësor” (29.1).
Nëse shuma e nënshtruar urdhër-vjeljes nuk është
dorëzuar në ATK brenda periudhës 10 ditore të
paraparë në paragrafin 6 të këtij neni, ATK do të
paraqesë një Kërkesë Përfundimtare tek personi të
cilit Njoftim Urdhër-vjelja i është paraqitur.
Kërkesa Përfundimtare do të japë një periudhë 10
ditore për personin të cilit Njoftim Urdhër-vjelja i
është paraqitur ku kërkohet të përmbushë kërkesat
e urdhër-vjeljes. Kërkesa Përfundimtare do t’i
paraqitet personalisht një individi përgjegjës i
palës së tretë dhe të njoftohet nga individi
përgjegjës për të konfirmuar pranimin e Kërkesës
Përfundimtare. Konfirmimi do të përfshijë datën
dhe kohën kur është paraqitur Kërkesa
përfundimtare. Në kohën e dërgimit të Njoftimit
Përfundimtar, Zyrtari i autorizuar i ATK do të
informojë individin përgjegjës për pasojat e
mosplotësimit të kërkesave e Njoftim Urdhërvjeljes dhe Kërkesës Përfundimtare. Nëse personit
të cilit i është paraqitur Njoftim Urdhër-vjelja nuk
ka mundësi të paguajë shumën e tërësishme të
urdhër-vjeljes, ATK mund të autorizojë pagesën e
shumës obligative me këste, që do të zgjasnin jo
më shumë se 6 muaj.
been made shall, on demand of an authorized
officer, surrender such property (or discharge such
obligation) to the authorized officer, except such
part of the property as is, at the time of such
demand, subject to execution under any judicial
process” (29.1). If the amount subject to levy has
not been turned over to the TAK within the 10-day
period provided in paragraph 6 of this section, the
TAK will serve a Final Demand on the person to
whom the Notice of Levy was served. The Final
Demand will provide a 10-day period for the
person on whom the Notice of Levy was served in
which to comply with the requirements of the levy.
The Final Demand will be served personally upon
a responsible individual of the third party and be
acknowledged by the responsible individual to
confirm receipt of the Final Demand.
The
confirmation will include the date and time that the
Final Demand was served. At the time of delivery
of the Final Notice, the authorized officer of the
TAK shall advise the responsible individual of the
consequences of not fulfilling the requirements of
the Notice of Levy and Final Demand. If the
person on whom the Notice of Levy was served is
not able to pay the full amount of the levy, the
TAK may authorize payment of the amount due in
installments, lasting not more than 6 months.
na osnovu kojeg se obavlja prinudna naplata, na
zahtev ovlašćenog službenog lica, će predati tu
imovinu (ili da plati tu obavezu) ovlašćenom
službenom licu, osim ako neki deo imovine, u
vreme podnošenja takvog zahteva, podleže
izvršenju iz nekog sudskog procesa” (29.1).
Ukoliko iznos koji podleže nalogu za zaplenu
nije predat Poreskoj Administraciji u roku od 10
dana predviđenih u stavu 6 ovog člana, PAKće
licu kome je predato Obaveštenje o prinudnoj
naplati, podneti Poslednji zahtev. U poslednjem
zahtevu se daje rok od 10 dana licu kome je
podneto Obaveštenje o prinudnoj naplati u kojem
se od njega zahteva da ispuni zahteve iz naloga
za prinudnu naplatu. Poslednji zahtev će se lično
predati odgovornoj osobi treće strane i zatražiti
potvrdu o tome da je primljen Poslednji zahtev.
Potvrda prijema će sadržavati datum i vreme
kada je predat Poslednji zahtev. Prilikom predaje
Poslednjeg zahteva, ovlašćeni službenik poreske
administracije će obavestiti odgovorno lice o
posledicama
neispunjavanja
zahteva
iz
Obaveštenja o prinudnoj naplati i Poslednjeg
zahteva. Ukoliko osoba kojoj je predato
Obaveštenje o prinudnoj naplati nije u
mogućnosti da plati ukupnu sumu iz naloga o
zapleni, PAKmože odobriti plaćanje iznosa koji
se duguje na rate, ali ne u periodu dužem od 6
meseci.
8. Paragrafi 2 i Nenit 29 i Ligjit parasheh, “çdo
person, që nuk dorëzon ose refuzon të dorëzojë çdo
pasuri që i nënshtrohet një urdhër-vjelje me
kërkesën e zyrtarit të caktuar, personalisht do të
jetë i detyruar nga shtetit në një shumë të
barabartë me vlerën e pasurisë që nuk është
dorëzuar, por nuk tejkalon shumën e tatimit për
mbledhjen e të cilit është vënë urdhër-vjelja (së
8. Paragraph 2 of Article 29 of The Law provides,
“any person who fails or refuses to surrender any
property subject to levy on demand of the
designated officer shall be personally liable to the
government in a sum equal to the value of the
property not surrendered, but not exceeding the
amount of tax for the collection of which levy has
been made (together with interest, sanctions, and
8. Stav 2 Člana 29 Zakona propisuje: “svako lice
koje ne preda ili odbije da preda bilo koju
imovinu koja podleže nalogu za prinudnu naplatu
na zahtev određenog službenika, biće lično
zaduženo od strane države za iznos koji odgovara
vrednosti imovine koja nije predata, ali koji ne
prelazi iznos poreza za naplatu za koji je izdat
nalog o prinudnoj naplati (zajedno sa kamatom,
103
bashku me interesin, sanksionet dhe shpenzimet),
sikur të ishte nëndeklarim i tatimit.” Për qëllime të
këtij paragrafi, termi person, përveç kuptimit të
dhënë në Ligj, do të përbëjë bankën, institucionet
financiare,
punëdhënësin,
qiradhënësin/lizingdhënësin, apo themelta tjera
afariste në të cilat Njoftim Urdhër-vjelja është
paraqitur. Në qoftë se, pas lëshimit të Njoftimit
Përfundimtar, personit të cilit urdhër-vjelja është
paraqitur dështon apo neglizhon të paguajë në
ATK shumën që i nënshtrohet urdhër-vjeljes, ATK
do t’i lëshojë një Njoftim-vlerësim atij personi.
Njoftim-vlerësimi do të përmbajë të njëjtat
informata siç kërkohen në nenin 20 të këtij
Udhëzimi. Përveç kësaj, duhet të cekë se vlerësimi
është bërë nën autorizimin e nenit 29.2 të Ligjit
“Mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat”
ndryshuar me Ligjin 03/L-71, pas (emri i personit
kundër kujt është bërë vlerësimi) mospagimit të
shumës së cekur në Njoftim-vlerësim, edhe pse
Kërkesa përfundimtare i është lëshuar për atë
pagesë. Shuma që do të vlerësohet do të jetë nj
shumë e barabartë me vlerën e pasurisë së mosdorëzuar, por nuk do të tejkalojë shumën totale të
tatimit për të cilën kërkesa Përfundimtare është
bërë, plus çdo interes, ndëshkim i aplikueshëm dhe
shpenzime sikurse janë përshkruar në Paragrafin 2
të Nenit 29 të Ligjit. Një vlerësim i bërë në
përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të Nenit 29
të Ligjit do të jetë i mbledhshëm në të njëjtën
mënyrë si tatimi. Pagesa e shumës së vlerësuar
sipas Paragrafit 2 të Nenit 29 të Ligjit nuk do ta
lirojë personin të cilit Njoftim Urdhër-vjelja dhe
Kërkesa Përfundimtare i janë paraqitur nga
përgjegjësia për të paguar në ATK shumën e
tërësishme të pasurisë së mbajtur nga personi i
tretë, deri në shumën totale të tatimit obligativ
sikurse është treguar në Njoftim Urdhër-vjelje; apo
shumën të cilën peroni i tretë është i obliguar t’ia
costs), as if it were an understatement of tax.” For
purposes of this paragraph, the term person, in
addition to the meaning given in The Law, shall
include the bank, financial institution, employer,
renter/leaser, or other business establishment on
which the Notice of Levy has been served. If,
following the issuance of the Final Notice, the
person on whom the levy has been served fails or
neglects to pay over to the TAK the amount that is
subject to the levy, the TAK shall issue a Notice of
Assessment to that person.
The Notice of
Assessment shall contain the same information as
required in Section 20 of this Administrative
Instruction. In addition, it shall state that the
assessment is made under authority of Article 29.2
of The Law “On Tax Administration and
Procedures” amended by the Law 03/L-71,
following the failure of (the name of the person
against whom the assessment is being made) to
pay over the amount stated in the Notice of
Assessment, even though a Final Demand was
issued for such payment. The amount to be
assessed shall be an amount equal to the value of
the property not surrendered, but not to exceed the
total amount of tax for which the Final Demand
was made, plus any interest, applicable penalties,
and costs as described in Paragraph 2 of Article 29
of The Law. An assessment made pursuant to the
provisions of Paragraph 2 of Article 29 of The Law
shall be collectible in the same manner as tax.
Payment of the amount assessed under Paragraph 2
of Article 29 of The Law shall not relieve the
person on whom the Notice of Levy and Final
Demand were served of the responsibility to pay
over to the TAK the full amount of the property
held by the third person, up to the total amount of
tax due as indicated on the Notice of Levy; or the
amount which the third person is obligated to pay
to the taxpayer, up to the total amount of tax due as
kaznama i troškovima), kao da je reč o
umanjenoj prijavi poreza”. U svrhu ovog stava,
termin lice, osim značenja datog u Zakonu,
podrazumevaće i banke, finansijske ustanove,
poslodavce, davaoce u zakup/davaoce na lizing
ili druge poslovne organizacije kojima je predato
Obaveštenje o prinudnoj naplati. Ukoliko, nakon
izdavanja Poslednjeg obaveštenja, lice kome je
ono predato ne obavi ili izbegava da plati
Poreskoj Administraciji iznos koji podleže
nalogu za prinudnu naplatu, PAKće tom licu
izdati Obaveštenje o Proceni. Ovo obaveštenje će
sadržavati informacije koje se zahtevaju u članu
20 ovog Uputstva. Osim ovoga, treba se naglasiti
da je procena obavljena na osnovu ovlašćenja iz
člana 29.2. Zakona o Poreskoj administraciji i
Postupcima koji je izmenjen Zakonom 03/L-71
zbog (ime lica kome je izvršena procena)
neplaćanja iznosa navedenog u Obaveštenju o
proceni, iako je izdat Poslednji zahtev u vezi sa
ovim iznosom. Iznos koji će se proceniti biće
jednak sa vrednošću imovine koja nije predata,
ali neće preći ukupan iznos poreza za koji je izdat
Poslednji zahtev, zajedno sa kamatom,
primenjenom kaznom i troškovima, kao što je
opisano u stavu 2 Člana 29 Zakona. Procena
obavljena u skladu sa odredbama stava 2 člana 29
Zakona biće naplativa na isti način kao i porez.
Plaćanje procenjenog iznosa prema stavu 2 člana
29 Zakona neće osloboditi lice, kome je uručeno
Obaveštenje o prinudnoj naplati i Poslednji
zahtev,
od
obaveze
plaćanja
Poreskoj
Administraciji celokupne vrednosti imovine u
vlasništvu trećeg lica, dok se ne isplati ukupan
iznos koji se duguje, kao što je navedeno u
Obaveštenju o prinudnoj naplati; ili iznos koji
treće lice duguje poreskom obvezniku, dok se ne
izmiri ukupan iznos poreza koji se duguje, kao
što je navedeno u Obaveštenju o Prinudnoj
104
paguajë tatimpaguesit, deri në shumën totale të
tatimit te detyruar, sikurse është treguar në Njoftim
Urdhër-vjelje.
9. Paragrafi 3 i Nenit 29 të Ligjit parasheh që çdo
person i përshkruar në Paragrafin 8 të këtij neni do
të t’i detyrohet sanksioneve sikurse janë paraparë
në Paragrafin 5 të Nenit 47 të Ligjit. Për qëllime të
këtij paragrafi, termi person, përveç kuptimit të
dhënë në Ligj dhe Paragrafit 8 të këtij neni, do të
përmbajë personin përgjegjës të bankës,
institucionit
financiar,
punëdhënësit,
apo
organizime të tjera tregtare. Personi përgjegjës
është individi i cili ka autorizim të përcaktojë se
cilat borxhe do t’i paguajë banka, institucioni
financiar, punëdhënësi apo organizime të tjera
tregtare. Në mungesë të bazës së qartë për
përcaktimin e personit përgjegjës, person
përgjegjës i entitetit juridik përgjithësisht do të jetë
Menaxheri i përgjithshëm, kryetari i entitetit
juridik, drejtori i thesarit (arkëtari) i entitetit
juridik, ortaku
menaxhues i sh.p.k-së apo
ortakërisë, apo personat tjerë në cilësi të njëjtë. Në
një shoqëri tregtare individuale, pronari është
personi përgjegjës, por mundet që pronari të ketë
deleguar përgjegjësi te një i punësuar i shoqërisë,
(mbajtës i librave, kontabilist, etj.), apo në një
shoqëri financiare dhe, se ata, gjithashtu mund të
mbahen përgjegjës për mosplotësimin e Njoftim
Urdhër-vjeljes dhe Kërkesës përfundimtare sikurse
është përshkruar në Paragrafët 4 deri 8 të këtij
Neni.
indicated on the Notice of Levy.
Naplati.
9. Paragraph 3 of Article 29 of The Law provides
that any person described in Paragraph 8 of this
Section shall be liable to sanctions as provided in
Paragraph 5 of Article 47 of The Law. For
purposes of this paragraph, the term person, in
addition to the meaning given in The Law and
paragraph 8 of this Section, shall include the
responsible person at the bank, financial
institution, employer, or other business
establishment. The responsible person is the
individual who has the authority to determine what
debts the bank, financial institution, employer, or
other business establishment will pay. In the
absence of a clear basis for determining the
responsible person, the responsible person of a
legal entity will generally be the general manager,
the president of a legal entity, the treasurer of a
legal entity, the managing partner of an LLC or
partnership, or other persons in a similar capacity.
In a personal business enterprise, the owner of the
personal business enterprise is always a
responsible person, but it is also possible that the
owner has placed sufficient responsibility in an
individual employee of the company (bookkeeper,
accountant, etc.), or in a financial management
firm that they could also be held responsible for
failure to satisfy a Notice of Levy and Final
Demand as described in Paragraphs 4 through 8 of
this Section.
9. Stav 3 Člana 29 Zakona predviđa da će svako
lice opisano u Stavu 8 ovog člana podleći
kaznama, kao što je propisano u Stavu 5 Člana 47
Zakona. U svrhu ovog stava, termin lice, osim
značenja datog u Zakonu i stavu 8 ovog člana,
podrazumevaće i odgovorno lice banke,
finansijske ustanove, poslodavca ili druge
poslovne organizacije. Odgovorno lice je osoba
koja ima ovlašćenje da odredi koje dugove će
platiti banka, finansijska ustanova, poslodavac ili
druge poslovne organizacije. U nedostatku jasne
osnovice za određivanje odgovornog lica,
odgovorna osoba pravnog lica generalno će biti
Generalni menadžer, predsednik pravnog lica,
Direktor trezora (blagajnik) pravnog lica, ortakmenadžer d.o.o. ili ortačke firme, ili druge osobe
na istom položaju. U nekom privatnom
poslovnom preduzeću, vlasnik preduzeća je uvek
odgovorno lice, ali postoji mogućnost da je
vlasnik preneo dovoljnu odgovornost na nekog
radnika preduzeća (računovođa, knjigovođa, i
td.), ili na neku knjigovodstvenu firmu koja se
bavi finansijama, i da na osnovu toga oni mogu
biti odgovorni za neispunjavanje Obaveštenja o
prinudnoj naplati i Poslednjeg zahteva, kao što je
opisano u stavovima 4 do 8 ovog Člana.
Shuma e sanksionit të vendoset sipas këtij
Paragrafi (sipas Paragrafit 3 të Nenit 29) është e
kufizuar në një shumë të barabartë me 50% të
shumës së mbuluar si rezultat i lëshimit të Njoftim
Urdhër-vjeljes (shuma e pasurisë së mbajtur nga
personi i tretë, deri në shumën totale të tatimit
The amount of the sanction to be imposed under
this paragraph (per paragraph 3 of Article 29) is
limited to an amount equal to 50% of the amount
recoverable as a result of the issuance of the Notice
of Levy (amount of the property held by the third
person, up to the total amount of tax due as
Iznos kazne određen prema ovom stavu ( prema
stavu 3 Člana 29) je ograničen na iznos koji je
ravan sa 50% od obuhvaćenog iznosa kao rezultat
izdavanja Obaveštenja o prinudnoj naplati
(vrednost imovine u vlasništvu trećeg lica, do
plaćanja ukupnog iznosa poreza koji se duguje,
105
obligativ sikurse është treguar në Njoftim Urdhërvjelje; apo shumën të cilën personi i tretë është i
obliguar t’i paguajë tatimpaguesit, deri në shumën
totale të tatimit obligativ sikurse është treguar në
Njoftim Urdhër-vjelje.
indicated on the Notice of Levy; or the amount
which the third person is obligated to pay to the
taxpayer, up to the total amount of tax due as
indicated on the Notice of Levy).
kao što je prikazano u Obaveštenju o prinudnoj
naplati; ili iznos koji treće lice treba da plati
poreskom obvezniku do plaćanja ukupnog iznosa
poreza koji se duguje, kao što je prikazano u
Obaveštenju o prinudnoj naplati).
Shembull :
Tatimpaguesi A i ka borxh ATK 5,000 € në tatim
plus ndëshkimet dhe interesi. Ai ka një llogari në
Bankën X me gjithsej 3,000€ dhe ABC sh.p.k. i ka
atij 7,000€ borxh për punën që ai e ka bërë gjatë
punës normale të biznesit të tij. Administrata
Tatimore i paraqet një Njoftim Urdhër-vjelje në
Bankën X më 15 Shkurt dhe banka X paguan
3,000€ që është mbajtur për Tatimpaguesin A në
llogarinë e caktuar nga ATK më 22 Shkurt. Më 10
Mars, Administrata Tatimore mandej paraqet një
Njoftim Urdhër-vjelje në ABC sh.p.k., në shumë
prej 3,000€ përfshirë ndëshkimet dhe interesin.
Deri më 25 Mars, ABC sh.p.k. nuk i është
përgjigjur Njoftim Urdhër-vjeljes. Meqë ABC
sh.p.k. nuk i është përgjigjur Njoftim Urdhërvjeljes, Zyrtari i autorizuar i ATK, paraqet një
Kërkesë Përfundimtare në ABC sh.p.k. duke i
dërguar personalisht Kërkesën Përfundimtare tek
Drejtuesi i Përgjithshëm i ABC sh.p.k. dhe duke
marrë vërtetimin se ABC sh.p.k. ka marrë kërkesën
Përfundimtare, përfshirë datën dhe kohën kur është
paraqitur Kërkesa Përfundimtare. Drejtuesi i
Përgjithshëm pranon se nuk ka kontest lidhur me
shumën borxh për Tatimpaguesin A. Zyrtari i
autorizuar i ATK, informon Drejtuesin e
Përgjithshëm për pasojat e mos-plotësimit të
kërkesave të Njoftim Urdhër-vjeljes dhe Kërkesës
Përfundimtare.
Example:
Taxpayer A owes the TAK €5,000 in tax plus
penalties and interest. He has an account at X
Bank totaling €3,000 and ABC LLC owes him
€7,000 for work that he did in the normal course of
his business. The TAK serves a Notice of Levy on
X Bank on 15 February and X Bank pays the
€3,000 that it held for Taxpayer A into the account
designated by the TAK of 22 February. On 10
March, the TAK then serves a Notice of Levy on
ABC LLC, in the amount of €3,000 including
penalties and interest. By 25 March, ABC LLC
has not responded to the Notice of Levy. Since
ABC LLC has not responded to the Notice of
Levy, the authorized officer of the TAK serves a
Final Demand on ABC LLC by personally handing
the Final Demand on the General Manager of ABC
LLC and obtaining an acknowledgement that ABC
LLC has received the Final Demand, including the
date and time the Final Demand was served. The
General Manager admits that there is no dispute
regarding the amount owed to Taxpayer A. The
authorized officer of the TAK advised the General
Manager of the consequences of not meeting the
requirements of the Notice of Levy and Final
Demand.
Primer:
Poreski
obveznik
A
duguje
poreskoj
administraciji iznos od 5,000€ za porez, kazne i
kamatu. On ima račun u Banci X sa ukupno
3,000€ , a ABC d.o.o. njemu duguje 7,000€ za
obavljeni posao u toku njegovog normalnog
poslovanja.
PAKpodnosi
Obaveštenje
o
prinudnoj naplati Banci X dana 15. februara i
banka X isplaćuje 3,000€ poreskog obveznika na
račun određen od strane Poreske administracije
dana 22. februara. 10. marta PAKpredaje
Obaveštenje o prinudnoj naplati ABC d.o.o. u
iznosu od 3,000€ uključujući i kazne i kamatu.
Do 25. marta ABC d.o.o. se nije odazvalo
Obaveštenju o prinudnoj naplati. Pošto se ABC
d.o.o. nije odazvalo na Obaveštenje o prinudnoj
naplati,
ovlašćeni
službenik
Poreske
administracije predaje lično Poslednji zahtev
ABC d.o.o. i to lično Generalnom menadžeru
ABC d.o.o. uzimajući potvrdu o tome da je ABC
d.o.o. primilo Poslednji zahtev, uključujući i
datum i vreme kada je predat Poslednji zahtev.
Generalni menadžer prihvata da ne postoji spor u
vezi sa iznosom duga poreskom obvezniku A.
Ovlašćeni službenik Poreske Administracije
obaveštava
Generalnog
Menadžera
o
posledicama
neispunjavanja
zahteva
iz
Obaveštenja o prinudnoj naplati i Poslednjeg
Zahteva.
Më 8 Prill, ABC sh.p.k. ende nuk i është përgjigjur On April 8, ABC LLC has still not responded to 8. aprila ABC d.o.o. nije se još odgovorilo na
Njoftim
Urdhër-vjeljes
apo
Kërkesës the Notice of Levy or Final Demand. The Obaveštenje o Prinudnoj Naplati ili Poslednji
Përfundimtare. Zyrtari i ATK, përgatit Njoftim- authorized officer of the TAK prepares a Notice of zahtev. Ovlašćeni službenik PAK-a priprema
106
vlerësim, sikurse është përshkruar në Paragrafin 8
të këtij Neni. Njoftim-vlerësimi do të tregojë si
tatim shumën e përgjithshme të pagesës që ATK
duhet të pranojë nga ABC sh.p.k. (3,000 € plus
ndëshkimi dhe interesi që ka lindur që kur është
paraqitur Kërkesa Përfundimtare); përveç kësaj,
Njoftim-vlerësimi do të përfshijë një sanksion në
shumën e 1,500 € (apo një shumë të barabartë me
50% të shumës së mbulueshme – për qëllime të
këtij shembulli është bërë llogaritja e plotë).
Shuma totale e vlerësimit kundër ABC sh.p.k. do
të jetë 4,500€, plus interesi që do të lind në shumën
e vlerësuar si tatim. ATK është e autorizuar të
mbledhë këtë vlerësim sikur të ishte tatim.
Assessment as described in Paragraph 8 of this
Article. The Notice of Assessment will show as
tax the full amount of payment that the TAK
should have received from ABC LLC (€3,000 plus
the penalty and interest that has accrued since the
Final Demand was served); in addition, the Notice
of Assessment will include a sanction in the
amount of €1,500 (or an amount equal to 50% of
the amount recoverable – for purposes of this
example the full computation was not made). The
total amount of the assessment against ABC LLC
will be €4,500, plus interest that will accrue on the
amount assessed as tax. The TAK is authorized to
collect this assessment as if it were tax.
Obaveštenje o proceni, kao što je opisano u Stavu
8 ovog Člana. Obaveštenje o proceni će prikazati
kao porez ukupan iznos uplate koju je trebala da
primi PAK od ABC d.o.o. (3,000€ plus kazna i
kamata koja je nastala od momenta podnošenja
Poslednjeg zahteva); osim ovoga, Obaveštenje o
proceni treba da uključi i kaznu u iznosu od
1,500€ (ili iznos koji odgovara 50% od iznosa
koji treba platiti – u svrhu ovog primera obavljen
je potpun obračun). Ukupan procenjeni iznos za
ABC d.o.o. je 4,500€, plus kamata koja nastupa
na iznos procenjen kao porez. PAKje ovlašćena
da naplati ovaj iznos kao da je porez.
Vendosja e këtij vlerësimi kundër ABC sh.p.k. nuk
e liron atë nga detyrimi, për të plotësuar Njoftim
Urdhër-vjeljen dhe Kërkesën Përfundimtare. Nëse
është e nevojshme, ATK është e autorizuar të
paditë ABC sh.p.k, për mos-plotësimin e Njoftim
Urdhër-vjeljes dhe Kërkesës përfundimtare në
përputhje me dispozitat e Nenit 26 të Ligjit.
The establishment of this assessment against ABC
LLC does not relieve it of the obligation to satisfy
the Notice of Levy and Final Demand.
If
necessary, the TAK is authorized to sue ABC LLC
for its failure to satisfy the Notice of Levy and
Final Demand in accordance with the provisions of
Article 26 of The Law.
Izdavanje ove procene ABC d.o.o. ne oslobađa
ga od obaveze ispunjavanja zahteva iz
Obaveštenja o prinudnoj naplati i Poslednjeg
zahteva. Ukoliko je potrebno, PAKje ovlašćena
da tuži ABC d.o.o. za neispunjavanje
Obaveštenja o prinudnoj naplati i Poslednjeg
zahteva u skladu sa odredbama Člana 26 Zakona.
Përveç kësaj, ATK, autorizohet të vlerësojë një
sanksion kundër Drejtuesit të Përgjithshëm të ABC
sh.p.k., në shumën prej 1500 € për mospërmbushje
te detyrimit të ABC sh.p.k., për të plotësuar
kërkesat e Njoftim Urdhër-vjeljes dhe Kërkesës
Përfundimtare. Ky sanksion është i mbledhshëm në
të njëjtën mënyrë si tatimi.
Si ABC sh.p.k., ashtu edhe Drejtuesi i
Përgjithshëm, mund të ankohen për vlerësimin.
Megjithatë, baza për ankesë është e vogël, sepse
Drejtuesi i Përgjithshëm ka qenë i njoftuar
drejtpërdrejt se nuk ka kontest lidhur me shumën e
detyrimit për Tatimpaguesin A.
In addition, the TAK is authorized to assess a
sanction against the General Manager of ABC
LLC in the amount of €1500 for his failure to
direct ABC LLC to satisfy the requirements of the
Notice of Levy and Final Demand. This sanction
is collectible in the same manner as tax.
Osim ovog, PAK je ovlašćena da odredi kaznu za
Generalnog Menadžera ABC d.o.o. u iznosu od
1,500€ za neuspeh u upravljanju ABC d.o.o. kako
bi ispunilo zahteve iz Obaveštenja o prinudnoj
naplati i Poslednjeg zahteva. Ova kazna je
naplativa na isti način kao i porez.
Both ABC LLC and the General Manager may
appeal the assessment. However, there is minimal
basis for an appeal, since the General Manager
acknowledged that there was no dispute regarding
the amount due to Taxpayer A.
I ABC d.o.o. i Generalni menadžer se mogu žaliti
na procenu, iako je žalba neosnovana, pošto je
Generalni menadžer bio upoznat o tome da ne
postoji spor u vezi sa iznosom koji se duguje
poreskom obvezniku A.
10. Nëse personi i tretë mban pasurinë e 10. If the third person is holding property of the 10. Ukoliko treće lice ima u posedu imovinu
tatimpaguesit, ndryshe nga paratë e gatshme apo taxpayer, other than cash or other form of money, poreskog obveznika, koja nije u obliku gotovine
107
formë tjetër të parasë, të tilla si një pjesë e pajisjes,
automjet, etj. Zyrtari i ATK, paraqet Njoftim
Urdhër-vjelje, tek personi që mban pasurinë e
tatimpaguesit. Në të njëjtën kohë, Zyrtari i jep
palës së tretë një kopje të Njoftim për Konfiskim,
sipas përshkrimit në paragrafin 14, të këtij neni, që
përfshin një përshkrim të plotë të pasurisë së
konfiskuar. Origjinali dhe Njoftimi për Konfiskim,
i jepen tatimpaguesit. Zyrtari i ATK, duhet të
gjykojë rastet në të cilat personi i tretë e shfrytëzon
pasurinë e tatimpaguesit dhe heqja e pasurisë nga
posedimi nga personi i tretë se a do t’i shkaktonte
dëm personit të tretë. ATK, duhet të inkurajojë
tatimpaguesin të hyjë në një marrëveshje zyrtare që
autorizon personin e tretë të mbajë nën posedim
pasurinë e konfiskuar, ne atë mënyre që ta mbajë
ATK të pa dëmtuar nga ndonjë humbje e vlerës që
mund të shkaktohet nga personi i tretë që posedon
pasurinë. Kur pasuria konfiskohet, ATK, duhet të
vazhdojë të shesë pasurinë në atë mënyrë, si çdo
pasuri tjetër të konfiskuar.
11. Nëse Njoftim Urdhër-vjelja i është paraqitur
një punëdhënësi për ta vënë në paga i janë borxh
tatimpaguesit, Njoftim Urdhër-vjelja e tillë është
një urdhër-vjelje e vazhdueshme sipas Paragrafit 2
të nenit 28 të Ligjit. Njoftim Urdhër-vjelja e tillë i
vihet pagave borxh apo pagave të ardhshme që do
të fitohen (përfshirë çdo bonos apo forma tjera të
kompensimit) nga koha kur është paraqitur tek
punëdhënësi deri në atë kohë kur borxhi tatimor
për të cilin është paraqitur urdhër-vjelja është
shlyer. Njoftim Urdhër-vjelja vihet në shumat
obligative për tatimpaguesin pasi shumat që i
nënshtrohen mbajtjes në burim për pensione dhe
tatime të jenë zbritur nga rroga. Përveç kësaj, një
shumë prej 20 € në javë do jetë e liruar nga urdhër-
such as a piece of equipment, vehicle, etc., the
authorized officer of the TAK shall serve a Notice
of Levy on the person holding the property of the
taxpayer. At the same time, the authorized officer
shall provide the third person with a copy of a
Notice of Seizure as described in paragraph 14 of
this Section, which includes a complete description
of the property that has been seized. The original
of the Notice of Seizure, including description of
property seized, must be provided to the taxpayer.
Judgment must be exercised by the authorized
officer of the TAK in those cases in which the
third person is using the property of the taxpayer
and removing the property from the possession of
the third person would cause significant damage to
the third person. The TAK should encourage the
taxpayer to enter into a formal agreement that
authorizes the third person to retain possession of
the seized property and holds the TAK harmless
for any damage or loss of value that may be caused
by the third person retaining possession of the
property. Once seized, the TAK must proceed to
sell the property in the same manner as any other
seized property.
11. If the Notice of Levy is served on an employer
to attach to wages owed to the taxpayer, such
Notice of Levy is a continuous levy per Paragraph
2 of Article 28 of The Law. Such a Notice of Levy
attaches to wages owed or to future wages to be
earned (including any bonuses or other forms of
compensation) from the time it is served on the
employer until such time as the tax debt for which
the levy was served has been satisfied. The Notice
of Levy attaches to amounts due to the taxpayer
after the amounts subject to withholding for
pensions and taxes have been deducted from the
salary. In addition, an amount of €20/week shall
be exempt from levy to allow the taxpayer to meet
basic needs for food as provided in Paragraph 2 of
ili u nekom drugom novčanom obliku, kao što su
delovi opreme, automobil i dr. Ovlašćeni
službenik Poreske Administracije će tom licu
podneti Obaveštenje o prinudnoj naplati. U isto
vreme, ovlašćeni službenik će trećem licu dati
jedan primerak Obaveštenja o konfiskaciji, kao
što je opisano u stavu 15 ovog Člana, koji daje
potpuni opis imovine koja je konfiskovana.
Original i Obaveštenje o konfiskaciji trebaju se
dati poreskom obvezniku. Ovlašćeni službenik
Poreske administracije treba u slučajevima u
kojima treće lice koristi imovinu poreskog
obveznika da presudi o tome da li će oduzimanje
imovine od trećeg lica imati posledice po njega.
PAK treba da podstakne poreskog obveznika da
sklopi neki službeni sporazum koji ovlašćuje
treće lice da zadrži u posedu konfiskovanu
imovinu i da zaštiti PAK-a od štete nastale od
nekog oštećenja ili gubitka vrednosti koje može
izazvati treće lice koje će zadržati imovinu u
posedu. Nakon konfiskovanja, PAK treba da
nastavi sa prodajom imovine na isti način kao što
se prodaje i sva druga konfiskovana imovina.
11. Ukoliko je neko Obaveštenje o prinudnoj
naplati predato poslodavcu kako bi ga primenio
na platu poreskog obveznika, ovo obaveštenje se
primenjuje u kontinuitetu prema stavu 2 člana 28
Zakona. Ovo obaveštenje o prinudnoj naplati se
odnosi na plate koje mu se duguju ili na naredne
plate koje će se zaraditi (uključujući sve bonuse
ili druge oblike nadoknade) od dana kada je
podneto poslodavcu pa dok se ne izmiri poreski
dug za koji je izdat nalog za zaplenu.
Obaveštenje o prinudnoj naplati se primenjuje na
iznos plata, koji ostaje poreskom obvezniku,
nakon oduzimanja iznosa doprinosa za penziju i
poreza koji se izdvajaju na izvoru sredstava.
Osim ovoga, od naloga za zaplenu biće izuzet
108
vjelja për të lejuar tatimpaguesin të plotësojë Article 31 of The Law.
nevojat themelore për ushqim sikurse është
paraparë në Paragrafin 2 të Nenit 31 të Ligjit.
iznos od 20 € nedeljno koji omogućava poreskom
obvezniku da ispuni osnovne potrebe ishrane, kao
što je predviđeno u stavu 2 Člana 31 Zakona.
12. Pasuria në posedim të tatimpaguesit. Sikurse
është paraparë në Paragrafin 1 të Nenit 28 të Ligjit,
“Drejtori ose zyrtari i autorizuar me shkrim nga
Drejtori ka të drejtë të ligjshme të mbledhë shumën
e tillë (dhe shuma të tjera që janë të mjaftueshme
për të mbuluar shpenzimet e urdhër-vjeljes) me
masën për marrje pasurie që i përket personit të
tillë (qoftë në pronësi fizike të tatimpaguesit ose
një personi të tretë).
12. Property in the Possession of the Taxpayer.
As provided in paragraph 1 of Article 28 of The
Law, “it shall be lawful for the Director, or officer
authorized in writing by the Director, to collect
such amount (and such further amount as shall be
sufficient to cover the expenses of the levy) by levy
on property belonging to such person (whether in
the physical possession of the taxpayer or a third
person).
12. Imovina u posedu poreskog obveznika.
Kao što je predviđeno u stavu 1 Člana 28
Zakona, “Direktor ili pismeno ovlašćeno
službeno lice ima zakonsko pravo da naplati
takav iznos (i druge iznose koji su dovoljni da se
pokriju troškovi naloga za prinudnu naplatu)
merom za oduzimanje imovine koja pripada tom
licu (bilo da je u fizičkom posedu porekog
obveznika ili trećeg lica).
13. Në të shumtën e rasteve, pasuria në posedim të
tatimpaguesit do të jetë pasuria e shfrytëzuar nga
tatimpaguesi gjatë ecurisë së veprimtarisë
ekonomike (pasuri e biznesit). Para konfiskimit të
një pasurie të tatimpaguesit, ATK, duhet të merr
ato veprime të përshkruara në paragrafët një (1)
deri në tre (3) të këtij Neni (apo të sigurojë se ato
veprime janë ndërmarrë), përveç rishikimit të
regjistrimeve dhe regjistrave të aplikueshëm për të
përcaktuar të drejtat dhe interesin e tatimpaguesin
në pasuri. Sikurse është cekur përpara në këtë akt
nënligjor, ATK është e autorizuar të konfiskojë
dhe shesë vetëm të drejtat dhe interesin e
tatimpaguesit në çdo pasuri.
13.1 Në shqyrtimin e shënimeve të pasurisë,
ATK duhet të identifikojë të gjitha pengesat
(kreditorët) kundër pasurisë (pengu në
Regjistrin e Pengjeve, hipotekë në kadastër,
etj.). Emri i kreditorit të vendosur në regjistër
duhet të jetë i cekur në shënimin e ATK, data
kur ka lindur pengesa dhe pasuria e penguar.
13.2 ATK duhet të kontaktojë secilin kreditor
dhe të përcaktojë shumën e borxhit të
pashlyer dhe statusin e borxhit (të tanishëm,
të kontestuar, etj.). të gjitha informatat e
13. In most cases, the property in possession of the
taxpayer will be property used by the taxpayer in
the course of economic activity (business
property). Prior to seizing any property of the
taxpayer, the TAK must take those actions
described in paragraphs one (1) through three (3)
of this Section (or ensure that those actions have
been taken), in addition to reviewing applicable
records and registries to determine the taxpayer’s
rights and interest in the property. As is noted
previously in this Administrative Instruction, the
TAK is authorized to seize and sell only the rights
and interests of the taxpayer in any property.
13. U većini slučajeva, imovina u posedu
poreskog obveznika je imovina koju koristi
poreski obveznik tokom obavljanja privredne
delatnosti (poslovna imovina). Pre konfiskacije
neke imovine poreskog obveznika, PAK treba da
preduzme korake opisane u stavovima 1 do 3
ovog Člana ( ili da obezbedi da se ti koraci
preduzmu), osim ponovnog pregleda evidencija
ili primenjenih registara kako bi se odredila prava
i udeo poreskog obveznika u imovini. Kao što
ranije navedeno u ovom podzakonskom aktu,
PAK je ovlašćena da konfiskuje i proda samo
prava i udeo poreskog obveznika u nekoj
imovini.
13.1. U toku razmatranja dokumentacije imovine,
PAKtreba da prepozna sve prepreke (poverioce)
u
vezi sa imovinom (zalog u Registru
zaloga, hipoteke u katastarskoj službi, i dr.). Ime
poverioca
upisano u registru treba da bude
naznačeno u evidenciji Poreske administracije,
isto kao i datum kada je nastupila
prepreka i zalog na imovinu.
13.2. PAKtreba da stupi u kontakt sa svakim
poveriocem i da odredi iznos neplaćenog duga i
status duga (sadašnji, sporni i dr.). Sve
13.1 In reviewing property records, the TAK
must identify all possible encumbrances
(creditors) against the property (pledge at the
Pledge Registry, mortgage at the cadastre,
etc.). The name of the creditor listed in the
registry must be noted in the TAK record, the
date that the encumbrance arose, and the
property encumbered.
13.2 The TAK must contact each creditor and
determine the amount of debt outstanding
and the status of the debt (current, in dispute,
109
siguruara duhet të dokumentohen në
shënimet (regjistrimet) e ATK.
13.3 Çdo kontest lidhur me pronësinë e
pasurisë së tatimpaguesit duhet të ceket
13.4 Bazuar në informatat e siguruara, ATK
duhet të përcaktojë aksionet e tatimpaguesit
(të drejtat dhe interesat) në pasuri dhe të
përcaktojë nëse ka të aksione (pasuri) të
mjaftueshme për të arsyetuar konfiskimin
dhe shitjen.
13.5 Nëse ka të drejta dhe interesa te pakta në
pasuri të tatimpaguesit, Drejtuesi i Zyrës
Rajonale, përgjegjës për mbledhjen e borxhit
tatimor, duhet të marrë autorizimin me
shkrim
nga
Zëvendës
Drejtori
i
Operacioneve, përpara se të vazhdojë me
konfiskimin. Përgjithësisht, konfiskimi i
pasurisë në të cilën ka të drejta dhe interesa
minimale nuk duhet të ndërmerret përveç
nëse tatimpaguesi është një delikuent i
vazhdueshëm dhe do të vazhdojë të rrisë
borxhin tatimor nëse veprimi i tillë nuk është
ndërmarrë. Konfiskimi do të jetë i konfiskuar
vetëm pasi të jenë marrë parasysh të gjitha
alternativat tjera.
13.6 Nëse nuk ka të drejta dhe interesa në
pasuri të tatimpaguesit, administrata tatimore
nuk ka autorizim të konfiskojë ndonjë pasuri.
Barra e administratës tatimore lidhet vetëm
në të drejtat dhe interesat e tatimpaguesit në
pasuri. Nëse tatimpaguesi nuk ka të drejta
dhe interesa, barra e administratës tatimore
nuk vendoset dhe nuk ka bazë juridike për
ATK, të konfiskojë pasurinë e tatimpaguesit.
Në rastet kur tatimpaguesi vazhdon të krijojë
borxhe tatimore, por nuk ka të drejta dhe
interesa në pasuri, administrata tatimore
duhet të marrë tërësisht parasysh të dërgojë
një peticion në gjyq të juridiksionit për
etc.). All information obtained must be
documented in the TAK records.
13.3 Any disputes regarding ownership of the
taxpayer’s property must be noted
13.4 Based on the information obtained, the
TAK must determine the taxpayer’s equity
(rights and interests) in the property and
determine if there is sufficient equity to
justify proceeding with a seizure and sale.
dobijene informacije treba dokumentovati u
zapisima
(evidencijama)
Poreske
Administracije.
13.3. Svaki spor u vezi sa posedovanjem imovine
poreskog obveznika treba se napomenuti
13.4. Na osnovu dobijenih informacija, PAKtreba
da odredi udeo poreskog obveznika (prava i
udele) u imovini i da odredi da li je taj
udeo dovoljan da opravda konfiskaciju i prodaju.
13.5 If there is minimal equity in the property
of the taxpayer, the Manager of the Regional
office responsible for collecting the tax debt
must obtain written authorization from the
Deputy to the Director General for
Operations before proceeding with the
seizure. Generally, seizure of assets in which
there is minimal equity should not be
undertaken unless the taxpayer is a continual
delinquent and will continue to increase tax
debt if such action is not taken. Seizure will
be authorized only after consideration of all
other alternatives.
13.5. Ukoliko su prava i udeli vrlo mali u imovini
poreskog obveznika, Menadžer Regionalne
kancelarije koji je odgovoran za naplatu
poreskog duga, mora da dobije pismeno
ovlašćenje od Zamenika Direktora za Operacije
pre nego što nastavi sa konfiskacijom. Uopšteno,
konfiskacija imovine u kojoj postoje minimalna
prava i udeli ne treba se preduzeti, osim u slučaju
da je poreski
obveznik
nepopravljivi
delikvent koji nastavlja sa povećanjem poreskog
duga ukoliko se
ne
preduzme
takav
korak. Konfiskacija će se obaviti samo u slučaju
kada su iscrpljene sve druge mogućnosti.
13.6 If there is no equity in the property of
the taxpayer, the TAK has no authority to
seize any property. The TAK’s lien attaches
only to the equity of the taxpayer in the
property. If the taxpayer has no equity, the
TAK lien does not attach and there is no
legal basis for the TAK to seize the
taxpayer’s property. In cases where the
taxpayer is continuing to incur tax debts, but
has no equity in assets, the TAK must give
full consideration to submitting a petition in
the court of jurisdiction for an involuntary
dissolution in bankruptcy.
13.6. Ukoliko ne postoje prava i udeli u nekoj
imovini
poreskog
obveznika,
PAKnema
ovlašćenje
za konfiskaciju neke imovine.
Zalog poreske administracije se povezuje samo
sa pravima i udelima poreskog obveznika u
imovini. Ako poreski obveznik nema prava i
udela, zalog poreske administracije se neće
uspostaviti i ne postoji pravna osnova da
PAKkonfiskuje imovinu
poreskog
obveznika. U slučaju da poreski obveznik nastavi
sa stvaranjem poreskih dugova, a ne poseduje
prava i udele u imovini, PAKmora u potpunosti
imati u vidu slanje nadležnom sudu zahteva za
prinudno rasformiranje u stečaju.
110
shpërbërje të pavullnetshme në falimentim.
14. Njoftimi për Konfiskim dhe Regjistrim. Për 14. Notice of Seizure and Inventory. To seize 14. Obaveštenje o Konfiskaciji i Registraciji.
property of the taxpayer, the authorized Kako bi se konfiskovala imovina poreskog
të konfiskuar pasuri të tatimpaguesit, Zyrtari i
ovlašćeni
službenik
Poreske
official of the TAK, after taking all required obveznika,
autorizuar i ATK, pas marrjes së të gjitha
posle
preduzimanja
svih
preliminary actions as described in this administracije
veprimeve paraprake të kërkuara sikurse janë
Section, shall attempt to make contact with preliminarnih postupaka koji se zahtevaju, kao
përshkruar në këtë nen, do të përpiqet të
the taxpayer or taxpayer’s representative and što je opisano u ovom Članu, pokušaće da
kontaktojë tatimpaguesin apo përfaqësuesin e
demand payment of the tax debt. The uspostavi kontakt sa poreskim obveznikom ili
tatimpaguesit dhe të kërkojë pagesën e
responsible
TAK
official
must
be njegovim zastupnikom i da zahteva izmirenje
borxhit tatimor. Zyrtari përgjegjës i ATK,
accompanied by a second TAK official if a poreskog duga. Odgovorni službenik Poreske
duhet të shoqërohet nga një Zyrtar i dytë i
seizure of property from the taxpayer, or a Administracije treba da bude u društvu još jednog
ATK, nëse parashihet të konfiskohet pasuri
third person, is anticipated. If the taxpayer is službenika Poreske administracije ukoliko se
nga tatimpaguesi, apo një palë e tretë. Nëse
konfiskacija
imovine
poreskog
not able to pay the tax debt, or refuses to do predviđa
tatimpaguesi nuk është në gjendje të paguajë
poreski
so, and the TAK official determines that a obveznika ili trećeg lica. Ukoliko
borxhin tatimor, apo refuzon ta bëjë dhe
seizure of property must be made, the TAK obveznik nije u stanju da izmiri poreski dug, ili to
Zyrtari ATK, përcakton se duhet të bëhet
official must advise the taxpayer that a seizure odbije, a službenik Poreske administracije odredi
konfiskimi i pasurisë, Zyrtari i ATK, duhet të
of his assets is going to be made. The da se mora izvršiti konfiskacija imovine, on o
informojë tatimpaguesin se do të bëhet
authorized TAK official must provide a tome mora da obavesti poreskog obveznika.
konfiskim i pasurisë së tij. Zyrtari i autorizuar
Notice of Levy to the taxpayer as described in Ovlašćeni službenik PAK-a treba da preda
i ATK, duhet t’i japë tatimpaguesit Njoftim
paragraph 5 of this Section. The TAK poreskom obvezniku Obaveštenje o prinudnoj
Urdhër-vjelje sikurse është paraparë në
officials must then conduct an inventory of naplati, kao što je predviđeno u stavu 5 ovog
paragrafin 5 të këtij neni. Zyrtarët e ATK, ne
the property being seized and provide the Člana. Službenik PAK-a zatim treba da izvrši
vijim, duhet të kryejnë një regjistrim të
taxpayer with a Notice of Seizure, which must popis konfiskovane imovine i da izda poreskom
pasurisë së konfiskuar dhe t’i japin
contain the following:
tatimpaguesit Njoftimin për Konfiskim, i cili
obvezniku Obaveštenje o konfiskaciji koja sadrži
përmban :
sledeće:
14.1
The name and address of the 14.1. Ime i adresu poreskog obveznika
14.1. emrin dhe adresën e tatimpaguesit;
taxpayer
14.2. adresën ku ndodhet pasuria, nëse
14.2. Adresu na kojoj se nalazi imovina, ukoliko
14.2
The address where the property is je različita od adrese poreskog obveznika
ndryshon nga adresa e tatimpaguesit;
located, if different from the taxpayer’s 14.3. Opis poreske obaveze koja nije izmirena
14.3. përshkrimin e detyrimit tatimor të
address
pashlyer (lloji i tatimit dhe periudhat
(vrstu poreza i poreske periode)
14.3
Description of the tax liability that 14.4. Iznos procenjene poreske obaveze plus
tatimore);
is owed (type of tax and tax periods)
14.4. shuma e detyrimit tatimor të vlerësuar
proistekle obaveze do dana konfiskacije
14.4
The amount of tax due, assessed 14.5. Potpuni opis imovine koja je konfiskovana.
plus rrjedhjet deri në datën e konfiskimit;
plus accruals to the date of the seizure
14.5. një përshkrim i plotë i pasurisë që është
14.5
A complete description of the
konfiskuar.
property that has been seized.
15. Në përputhje me paragrafin 1, të nenit 31 të 15. In accordance with paragraph 1 of Article 31 of 15. U skladu sa stavom 1 člana 31 Zakona,
111
Ligjit, konfiskimit i nënshtrohet aq pasuri e
tatimpaguesit sa është e nevojshme për të shlyer
borxhin tatimor të tatimpaguesit. ATK, do të bëjë
përpjekje të bashkërenduar për të identifikuar
pasurinë për konfiskim që mund të plotësojë këtë
kërkesë dhe të konfiskojë vetëm këtë pasuri. Nëse
nuk është e mundur për të ndarë pasurinë e
tatimpaguesit për qëllim të konfiskimit pa dëmtuar
vlerën e përgjithshme të pasurisë së tatimpaguesit,
është i autorizuar konfiskimi i pasurisë së
aplikueshme. Nëse pasuria e vetme e tatimpaguesit
e cila mund t’i nënshtrohet konfiskimit është pasuri
e luajtshme dhe kapitali i tatimpaguesit tejkalon
borxhin tatimor për më shumë se 100%, dhe ATK,
ka regjistruar një barrë kundrejt pasurisë,
normalisht nuk kërkohet konfiskim nga ATK, për
të mbledhur borxhin e vet. Megjithatë, nëse statuti
i mbledhjes është brenda një viti të skadimit,
konfiskimi i pasurisë së paluajtshme është i
autorizuar, edhe pse vlera mund të jetë e
pabarabartë me shumën e borxhit tatimor të
pashlyer.
The Law, only so much of the property of the
taxpayer as is necessary to satisfy the tax debt of
the taxpayer shall be subject to seizure. The TAK
shall make a concerted effort to identify assets for
seizure that can fulfill this requirement and seize
only those assets. If it is not possible to separate
taxpayer assets for purposes of seizure without
destroying the overall value of the taxpayer’s
assets, seizure of all applicable assets is authorized.
If the taxpayer’s only asset which can be subjected
to seizure is immovable property, and the
taxpayer’s equity exceeds the tax debt by more
than 100%, and the TAK has recorded a lien
against the property, seizure is not normally
required for the TAK to collect its debt. However,
if the collection statute is within one year of
expiration, seizure of immovable property is
authorized, even though the value may be
disproportionate to the amount of tax debt
outstanding.
konfiskaciji podleže samo onaj deo imovine
poreskog obveznika koji je neophodan za
izmirenje poreskog duga obveznika. PAKće
preduzeti napore da identifikuje imovinu koja će
se konfiskovati i koja može da ispuni ovaj uslov i
da konfiskuje samo tu imovinu. Ukoliko nije
moguće odvojiti deo imovine poreskog
obveznika u svrhu zaplene bez oštećenja ukupne
vrednosti imovine poreskog obveznika, postoji
ovlašćenje za zaplenu takve imovine. Ukoliko
vrednost jedine pokretne imovine poreskog
obveznika koja može podleći zapleni, prelazi
iznos poreskog duga za više od 100%, i pri tome
je PAK registrovala zalog protiv imovine, obično
se ne zahteva oduzimanje imovine od strane
PAK-a za naplatu svog duga. Međutim, ukoliko
statut naplate ističe u roku od godinu dana,
zaplena nepokretne imovine je ovlašćena, i pored
toga što vrednost imovine može biti nesrazmerna
u odnosu na neizmireni poreski dug.
16. Nëse tatimpaguesi nuk është aty në kohën e
konfiskimit, një kopje e Njoftim Urdhër-vjeljet i
lihet përfaqësuesit të tatimpaguesit në vendin e
biznesit, përveç dërgimit të një kopje në adresën e
përfaqësuesit të caktuar të tatimpaguesit. Nëse
tatimpaguesi është një ndërmarrje personale
afariste, një kopje e Njoftim Urdhër-vjeljes po
ashtu do t’i dorëzohet personalisht në adresën e
shtëpisë së tatimpaguesit. Një kopje e Njoftim
Urdhër-vjeljes me gjithat do t’i lihet apo dërgohet
në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën kohë.
16. If the taxpayer is not available at the time of
seizure, a copy of the Notice of Levy and Notice of
Seizure will be left with the taxpayer’s
representative at the place of business, in addition
to delivering a copy to the address of the
taxpayer’s designated representative.
If the
taxpayer is a personal business enterprise, a copy
of the Notice of Levy will also be personally
delivered to the taxpayer’s home address. A copy
of the Notice of Seizure will also be left or
delivered in the same manner and at the same time.
16. Ako poreski obveznik nije prisutan prilikom
zaplene, jedan primerak Obaveštenja o prinudnoj
naplati se ostavlja zastupniku poreskog
obveznika u poslovnom sedištu, pored slanja
jednog primerka na adresu određenog zastupnika
poreskog obveznika. Ukoliko je poreski obveznik
u stvari privatno poslovno preduzeće, jedan
primerak Obaveštenja o prinudnoj naplati takođe
će se lično predati na adresu stanovanja poreskog
obveznika. Jedan primerak Obaveštenja o
prinudnoj naplati će se ostaviti ili poslati na isti
način i u isto vreme.
17. Nëse nuk mund të bëhet regjistrim i pasurisë në 17. If an inventory of property cannot be taken at 17. Ukoliko se ne može obaviti registracija
kohën e konfiskimit, Zyrtari i ATK, do të bejë the time of seizure, the TAK official will provide a imovine u vreme oduzimanja, Službeno lice
përshkrimin e përgjithshëm të pasurisë së general description of the property seized at the Poreske Administracije će dati detaljan opis
112
konfiskuar në kohën e bërjes së konfiskimit.
Brenda 3 ditë pune, pasi është bërë konfiskimi,
ATK, jep Njoftim për Konfiskim plotësues që
përfshin një përshkrim të plotë të pasurisë së
konfiskuar. Njoftimi plotësues i konfiskimit, duhet
t’i jepet tatimpaguesit apo përfaqësuesit të tij të
caktuar menjëherë pas përfundimit të regjistrimit të
pasurisë. Një kopje e Njoftimit për Konfiskim
plotësues, do t’i dërgohet tatimpaguesit me postë
me kërkesë që shërbimi postar duhet të certifikojë
atë dokument se është dërguar në adresën e
kërkuar dhe të shkruajë datën dhe kohën e
dërgimit.
17.1. Pas dërgimit të Njoftimit për Konfiskim
te tatimpaguesi, ATK duhet të përcaktojë
një vlerë të hapur të tregut për secilin
artikull të pasurisë së konfiskuar dhe të
shënojë atë vlerë në kopjen e ATK-së së
Njoftimit për Konfiskim. Për të përcaktuar
vlerën e hapur të tregut duhet të merren
parasysh vjetërsia, kushtet dhe përdorimi;
17.2. vlera e hapur e tregut do të përcaktohet pa
u referuar në ndonjë shumë që mund të
jetë borxh kundër pasurisë;
17.3. vlera e hapur e tregut e përcaktuar do të
jetë pikë nisjeje për përcaktimin e çmimit
minimal ofertues kur pasuria të ofrohet
për shitje.
18. Ruajtja e pasurisë së konfiskuar. Kur pasuria
konfiskohet, ATK, ka detyrim të mbrojë pasurinë
deri në shkallën e mbrojtjes sa ajo e bërë nga
tatimpaguesi. Nëse pasuria, do të lihet në objektet
(hapësirat) e tatimpaguesit, atëherë duhet të jetë e
përcaktuar pronësia e atyre objekteve. Nëse
objektet janë në pronësi të tatimpaguesit,
tatimpaguesi duhet të paralajmërohet, lidhur me
sanksionet nëse synon të largojë ndonjë pasuri të
konfiskuar nga objektet. Duhet të merret parasysh
ndryshimi i masave te sigurisë (drynave, çelësave,
time the seizure is made. Within 3 business days
after the seizure has been made, the TAK must
provide a supplemental Notice of Seizure which
includes a complete description of the property
seized. The supplemental notice of seizure must
be given to the taxpayer or his designated
representative immediately after the inventory has
been completed. A copy of the supplemental
Notice of Seizure will be sent to the taxpayer by
post with a requirement that the postal service
must certify that the document was delivered to the
address and the date and time of delivery.
zaplenjene imovine u vreme izvršenja zaplene. U
roku od tri radna dana nakon zaplene, PAKtreba
da izda dodatno Obaveštenje o zapleni koji će
obuhvatiti detaljan opis zaplenjene imovine.
Kopija ovog Obaveštenja će se predati poreskom
obvezniku ili njegovom zastupniku odmah posle
registracije imovine. Jedan primerak dodatnog
Obaveštenja o zapleni će se poštom poslati
poreskom obvezniku sa zahtevom da poštanska
služba treba da potvrdi da je ovaj dokument
poslat na potrebnu adresu i da upiše datum i
vreme isporuke.
17.1 Following the delivery of the Notice of
Seizure to the taxpayer, TAK must determine
a fair market value (open market value) of
each item of property seized and note that
value on the TAK copy of the Notice of
Seizure. The age, condition, and use of the
property must be considered in determining
its fair market value.
17.2 The open market value shall be
determined without reference to any amounts
that may be owed against the property.
17.3 The open market value determined shall
be the starting point for determining the
minimum bid price when the property is
offered for sale.
18. Protection of Seized Property. Once property
has been seized, the TAK has an obligation to
protect the property to at least the same degree of
protection as that provided by the taxpayer. If
property is to be left at the taxpayer’s premises, the
ownership of that premises must be determined. If
the premise is owned by the taxpayer, the taxpayer
must be warned regarding sanctions for attempting
to remove any seized property from the premises.
Consideration should be given to changing locks to
prevent taxpayer access and increase the security
17.1. Nakon dostave Obaveštenja o zapleni
poreskom obvezniku, PAK treba da utvrdi za
svaku stavku zaplenjene imovine njenu vrednost
na otvorenom tržištu i da tu vrednost naznači u
primerku Obaveštenja o zapleni koji ostaje PAKu. Kako bi se utvrdila vrednost na otvorenom
tržištu treba uzeti u obzir starost, uslove i
upotrebu imovine.
17.2. Vrednost na otvorenom tržištu će se
odrediti bez obzira na bilo koji iznos koji može
biti dug prema imovini.
17.3. Utvrđena vrednost na otvorenom tržištu će
biti polazna tačka za određivanje minimalne cene
ponude prilikom izlaganja prodaji.
18. Čuvanje zaplenjene imovine. Nakon
oduzimanja imovine, PAK je dužna da štiti
imovinu i to najmanje do nivoa zaštite koju je
primenjivao poreski obveznik. Ukoliko imovina
ostaje u objektima (prostorijama) poreskog
obveznika, mora se odrediti vlasništvo nad tim
objektima. Ukoliko su objekti u vlasništvu
poreskog obveznika, poreski obveznik treba da se
upozori u vezi sa kaznama u slučaju da pokuša da
ukloni neku oduzetu imovinu iz objekta. Treba
uzeti u obzir i promenu sigurnosne mere
113
etj) për të parandaluar qasjen e tatimpaguesit dhe
rritjen e sigurisë së pasurisë së konfiskuar.
18.1. Nëse objektet janë në pronësi nga një
palë e tretë, ATK, merr detyrimet e
tatimpaguesit në lidhje me pronarin e
objekteve. Kjo, nënkupton, se ATK, është e
detyruar të diskutojë një shumë të
pranueshme të qirasë me pronarin, e cila nuk
duhet të jetë më e madhe se ajo e paguar nga
tatimpaguesi. Nëse tatimpaguesi ka paguar
qiranë për një periudhë të specifikuar kohore,
ATK, nuk ka detyrim të paguajë qira deri sa
ky afat kohore të përfundojë, por duhet të
paguajë qiranë nga ajo datë e tutje. ATK,
duhet të marre pëlqimin e pronarit për të
ndryshuar masat e sigurisë në ambiente
(shpenzimet
do
të
ngarkohen
në
tatimpaguesin si shpenzime të mbledhjes në
sistemin e procedimit të të dhënave të ATK)
Nëse ATK nuk mund të arrijë marrëveshje të
pranueshme me pronarin e objekteve, duhet
të largojë pasurinë e konfiskuar nga objektet
në mundësinë e parë që jepet, por jo më
shumë se 5 ditë pune pasi konfiskimi të jetë
bërë.
18.2. Nëse në objektet tregtare të
tatimpaguesit, ka veprimtari edhe te
shoqërive te tjera, ATK, duhet të ofrojë siguri
për pasurinë e konfiskuar të tatimpaguesit pa
ndërhyrje në veprimtarinë normale të
shoqërisë së dytë, ne mënyre qe ajo të kryejë
veprimtari. Përgjithësisht në rrethanat e tilla,
pasuria e tatimpaguesit duhet të largohet nga
objektet. Megjithatë, ATK, mund të bëjë
marrëveshje të pranueshme si për shoqërinë
tjetër ashtu edhe për pronarin e objekteve
(nëse pronari është dikush tjetër e jo
tatimpaguesi).
of the seized property.
18.1. If the premise is owned by a third party,
the TAK assumes the obligations of the
taxpayer with respect to the owner of the
premises.
That means that the TAK is
obligated to negotiate an acceptable rental
amount with the owner, which amount should
not be greater than the rate paid by the
taxpayer. If the taxpayer has paid rent for a
specified period of time, the TAK has no
obligation to pay rent until that period of time
has expired, but must pay rent from that date
forward. The TAK must obtain the owner’s
authorization to change locks to the business
(costs to be charged to the taxpayer as cost of
collection in the TAK data processing system).
If TAK is unable to arrive at an acceptable
arrangement with the owner of the premises, it
must remove the seized property from the
premises at the earliest opportunity, but not
more than 5 business days after the seizure has
been made.
18.2. If the business premise of the taxpayer is
also occupied by another business, the TAK
must ensure the security of the taxpayers seized
assets without interfering with the ability of the
second business to conduct its business affairs.
Generally in such circumstances, the assets of
the taxpayer should be removed from the
premises. However, the TAK may make such
other arrangements as are agreeable with both
the other business and the owner of the
premises (if the owner is someone other than
the taxpayer).
(katance, brave itd.) kako bi se sprečio pristup
poreskog obveznika i pojačano obezbeđenje
oduzete imovine.
18.1. Ukoliko su objekti u vlasništvu trećeg lica,
PAKpreuzima obaveze poreskog obveznika u
vezi sa vlasnikom objekata. Ovo znači da je
PAKdužna da pregovara o nekom prihvatljivom
iznosu zakupa sa vlasnikom koji ne sme biti veći
od iznosa koji je plaćao poreski obveznik.
Ukoliko je poreski obveznik platio zakup za neki
određeni vremenski period, PAKnije dužna da
plaća zakup do isteka tog perioda, ali mora
plaćati zakup od isteka plaćanja pa nadalje.
PAKtreba da dobije ovlašćenje od vlasnika da
promeni brave na poslovnom objektu (troškovi će
se obračunati poreskom obvezniku u sistemu
obrade podataka PAK-a kao troškovi prinudne
naplate). Ako PAK ne može da sklopi
prihvatiljivi dogovor sa vlasnikom objekata, treba
da ukloni oduzetu imovinu iz objekata u toku
perioda ne dužeg od 5 dana od obavljene zaplene.
18.2. Ukoliko su poslovni objekti poreskog
obveznika zauzeti i od strane nekog drugog
biznisa, PAKtreba da obezbedi sigurnost oduzete
imovine poreskog obveznika, bez uticaja na
mogućnost drugog biznisa da obavlja svoje
redovno poslovanje. Generalno se u ovim
okolnostima, imovina poreskog obveznika treba
ukloniti iz objekta. Međutim, PAKmože da
postigne i druge dogovore koji su prihvatljivi i za
drugi biznis i za vlasnika objekata (ukoliko je
vlasnik neko drugo lice, a ne poreski obveznik).
114
19. Oferta minimale. Para shpalljes së pasurisë
për shitje, Administrata Tatimore duhet të
përcaktojë çmimin e ofertës minimale me të cilën
pasuria do të shitet. Oferta minimale synon të
mbrojë tatimpaguesin dhe të sigurojë se pasuria
nuk është shitur me një çmim shumë është më i
vogël se vlera e shitjes së detyruar të interesit të
tatimpaguesit në pasuri. Çmimi i ofertës minimale
duhet të përcaktohet me saktësi me qëllim të
ofrimit të ruajtjes së drejtë si të interesit të
tatimpaguesit ashtu edhe të interesit të shtetit në
pasuri. Oferta minimale nuk mundet asnjëherë të
jetë më e madhe se interesi i barrës së shtetit në
pasuri (shuma e obligimit tatimor).
19.1 Pika fillestare për përcaktimin e çmimit
të ofertës minimale do të jetë vlera e hapur e
tregut e përcaktuar në paragrafin 18 të këtij
Neni.
19.2 ATK duhet të marrë parasysh shumat e
pengesave (përfshirë rrjedhjet e llogaritura
deri në datën e shitjes) që kanë prioritet mbi
barrën tatimore dhe të zbresë ato shuma nga
vlera e hapur e tregut. Kur të shitet, pasuria
shitet duke iu nënshtruar kërkesave të
kreditorëve që kanë prioritet mbi barrën
tatimore, ashtu çmimi i ofertës minimale
duhet t’i marrë ato shuma parasysh.
19.3 Pas uljes së blerës së hapur të tregut me
shumën e pengesave kundrejt pasurisë, të
cilat kanë prioritet mbi borxhin tatimor, ATK
duhet që më tutje të ulë vlerën e pasurisë
duke u bazuar në faktin se shitja është shitje e
detyruar e pasurisë – nuk ndodh në mes të një
shitësi të vullnetshëm dhe një blerësi të
vullnetshëm. Vështirësitë që lidhen në
veçanti me një shitje të detyruar të shtetit
(nuk ka garanci të titullit të qartë, nuk ka
garanci mbi pasurinë, pasuria është shitur
19. Minimum Bid. Prior to advertising the
property for sale, the TAK must determine the
minimum bid price at which the property will be
sold. A minimum bid is intended to protect the
taxpayer and ensure that the property is not sold at
a price that is substantially less than the forced sale
value of the taxpayer’s interest in the property.
The minimum bid price must be accurately
determined in order to provide for the equitable
preservation of both the taxpayer’s interest and the
government’s interest in the property.
The
minimum bid can never be greater than the
government’s lien interest in the property (the
amount of tax due).
19. Minimalna ponuda. Pre objavljivanja
imovine na prodaju, PAKtreba da utvrdi iznos
najmanje ponude po kojoj se imovina može
prodati. Minimalnom ponudom se teži da se
zaštiti poreski obveznik i da se obezbedi da se
imovina ne proda po ceni koja je mnogo niža od
iznosa prinudne naplate udela poreskog
obveznika u imovini. Najmanja cena ponude se
treba precizno odrediti u cilju pravilne zaštite
udela poreskog obveznika, kao i državnog udela
u imovini. Minimalna ponuda nikada ne može
biti veća od udela državnog zaloga u imovini
(iznos poreske obaveze).
19.1. The starting point for determining the
minimum bid price shall be the open market
value determined in paragraph 18 of this
Section.
19.2. TAK must consider the amounts of
encumbrances (including accruals computed
to the date of the sale) that have priority over
the tax lien and subtract those amounts from
the open market value. When sold, the
property is sold subject to the claims of
creditors that have priority over the tax lien,
so the minimum bid price must take those
amounts into consideration.
19.3. After reducing the open market value
by the amount of encumbrances against the
property that have priority over the tax debt,
TAK must further reduce the value of the
property based on the fact that the sale is a
forced sale of the property – it is not taking
place between a willing seller and a willing
buyer.
The difficulties associated
specifically with a forced government sale
(no guarantee of clear title, no warranty on
the property, property is sold “as is”, etc.)
19.1. Polazište za utvrđivanje iznosa minimalne
ponude će biti slobodna cena na tržištu propisana
u stavu 18 ovog Člana.
19.2. PAK treba da uzme u obzir iznos smetnji
(uključujući i obračunate proizašle obaveze od
dana prodaje) koje imaju prednost u odnosu na
poreski zalog i da oduzme te iznose od slobodne
cene na tržištu. Prilikom određivanja minimalne
ponude prodaje PAKmora uzeti u obzir zahteve
poverilaca koji imaju prioritet u odnosu na
poreski zalog pošto prodaja podleže njihovim
zahtevima.
19.3. Nakon umanjenja vrednosti na slobodnom
tržištu zajedno sa preprekama u odnosu na
imovinu koje imaju prednost u odnosu na poreski
dug, PAK mora da umanji vrednost imovine na
osnovu činjenice da se radi o prinudnoj prodaji
imovine – ne radi se o prodaji koja se obavlja
između dobrovoljnog prodavca i kupca.
Poteškoće koje se javljaju posebno prilikom
prinudne prodaje od strane države (ne postoji
jasna garancija, ne postoji garancija za imovinu,
imovina se prodaje „u viđenom stanju“, i dr.) se
115
“sikur të jetë”, etj.) duhet të merret parasysh
në përcaktimin e vlerës së shitjes së detyruar
të pasurisë. Ulja që do të përdoret në
përcaktimin e vlerës së shitjes s detyruar
(oferta minimale) e pasurisë nuk duhet të jetë
më pas se 25% dhe jo më shumë se 50% e
vlerës së mbetur pas uljes së vlerës së hapur
të tregut me shumën e pengesave kundër
pasurisë. Për shembull, administrata tatimore
ka konfiskuar një kamion dhe ka përcaktuar
se vlera e hapur e tregut e kamionit është
10,000€, e cila është vlera e cekur në kopjen
e Njoftimit për Konfiskim të administratës
tatimore. Tatimpaguesi e ka blerë kamionin
duke marrë një hua në bankë, e cila është
bërë para barrës tatimore. Tatimpaguesi ende
ka borxh 4,000€ në hua, duke lënë 6,000€ si
interes i tatimpaguesit në kamion (dhe
gjithashtu interesin të cilit i ngjitet barra
tatimore). Bazuar në kushtet e fundit
ekonomike, zyrtari i mbledhjes së
detyrueshme përcakton se çmimi i ofertës
minimale duhet të vendoset duke ulur vlerën
e interesit të tatimpaguesit në kamion për
40%. Çmimi i ofertës minimale i vendosur
për kamionin është 3,600€ (6,000 minus
2,400€). Çdo blerës në shitjen e administratës
tatimore duhet të marrë parasysh faktin se
kamioni ka një barrë ekzistuese bankare në
shumën prej 4,000€ për të cilën duhet të
bëhen aranzhime (ujdi) plotësuese-shlyese,
përveç kryerjes së pagesës prej 3,600€ (apo
çfarëdo shumë më të lartë që është ofruar në
shitjen publike) në administratën tatimore.
20. Njoftimi për Shitje. Kur të jetë konfiskuar
pasuria e tatimpaguesit, duhet të shitet brenda një
periudhe që fillon 30 ditë nga data e konfiskimit
(paragrafi 5 i nenit 28 të Ligjit) dhe përfundon 60
ditë nga data e konfiskimit. Periudha për shitjen e
should be considered in determining the
forced sale value of the property. The
reduction to be used in determining the
forced sale value (minimum bid) of the
property should be no less than 25% and no
more than 50% of the value remaining after
reducing the open market value by the
amount of encumbrances against the
property. For example, the TAK has seized a
truck and has determined that the open
market value of the truck is €10,000, which is
the value noted on the TAK copy of the
Notice of Seizure. The taxpayer bought the
truck using a loan from the bank, which is
prior to the tax lien. The taxpayer still owes
€4,000 on the loan, leaving €6,000 as the
taxpayer’s interest in the truck (and also the
interest to which the tax lien attaches).
Based on current economic conditions, the
enforced collection officer determines that
the minimum bid price should be established
by reducing the value of the taxpayer’s
interest in the truck by 40%. The minimum
bid price established for the truck is €3,600
(€6,000 minus €2,400). Any purchaser at the
TAK sale must take into consideration the
fact that the truck has an existing bank lien in
the amount of €4,000 for which satisfactory
arrangements must be made, in addition to
making the payment of €3,600 (or whatever
higher amount is offered at the public sale) to
the Tax Administration.
moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju prodajne
vrednosti imovine u slučaju prinudne prodaje.
Umanjenje koje će se koristiti prilikom
utvrđivanja
vrednosti
prinudne
prodaje
(minimalna ponuda) imovine ne sme biti manja
od 25% niti veća od 50% preostalog iznosa
nakon umanjenja vrednosti slobodnog tržišta sa
vrednošću prepreka u odnosu na imovinu. Na
primer, PAKzaplenjuje kamion i procenjuje da je
njegova vrednost na slobodnom tržištu 10,000€ i
ova vrednost se navodi u primerku Obaveštenja o
zapleni Poreske administracije. Poreski obveznik
je kupio kamion uzevši pozajmicu od banke koja
je nastupila pre registracije poreskog zaloga.
Poreski obveznik ima dug od 4,000€ za
pozajmicu, tako da ulog poreskog obveznika u
vrednosti kamiona iznosi 6,000€ (udeo na koji se
registruje poreski zalog). Na osnovu poslednjih
ekonomskih uslova, službenik za prinudnu
naplatu utvrđuje da iznos minimalne ponude
treba da se odredi umanjujući vrednost udela
poreskog obveznika u vrednosti kamiona za 40%.
Cena određene minimalne ponude tako iznosi
3,600€ (6,000€ minus 2,400€). Svaki kupac koji
učestvuje u prodaji od strane poreske
administracije treba da uzme u obzir da kamion
ima postojeći bankarski zalog u iznosu od 4,000€
u vezi čijeg izmirenja treba postići dodatne
dogovore sa poreskom administracijom, osim
plaćanja iznosa od 3,600€ (ili bilo kog drugog
većeg iznosa koji je ponuđen na javnoj prodaji).
20. Notice of Sale. Once property of the taxpayer
has been seized, it must be sold within a period
that starts 30 days from the date of seizure
(paragraph 5 of Article 28 of The Law) and ends
60 days from the date of the seizure. The period
20. Obaveštenje o prodaji. Nakon oduzimanja
imovine poreskog obveznika, treba se izvrštiti
prodaja u periodu koji započinje 30 dana od dana
zaplene (stav 5 člana 28 Zakona) i završava se 60
dana od dana zaplene. Rok za prodaju imovine se
116
pasurisë mund të zgjatet nëse rrethanat kërkojnë,
sikurse është shtyrja e shitjes, e cila kërkon rishpalljen e shitjes. ATK, autorizohet të fillojë
shpalljen e shitjes së pasurisë së konfiskuar,
përpara se afati prej 30-ditësh të skadojë, me kusht
që data e shitjes nuk është me pak se 30 ditë nga
data e konfiskimit. Për qëllime të këtij neni, data e
konfiskimit është data në të cilën ATK, ka marrë
në posedim pasurinë duke lëshuar Njoftimin për
Urdhër-vjeljen dhe Njoftimin për Konfiskim.
20.1 Me qëllim të shitjes së pasurisë, ATK
duhet të përgatisë një Njoftim për Shitje, e
cila duhet të përmbajë:
20.1.1 emrin e tatimpaguesit;
20.1.2 treguesin se shitja a është
përmes Ankandit Publik, apo shitje
më oferta të mbyllura. Nëse është
shitje me oferta të mbyllura,
procedura me të cilën do të dorëzohen
ofertat e mbyllura në ATK;
20.1.3 datën e shitjes;
20.1.4 vendin e shitjes;
20.1.5 deklarimin se vetëm interesat e
tatimpaguesit në pasuri shiten dhe se
pasuria shitet “sikur të jetë” pa ndonjë
garanci
për
përshtatshmërinë,
përdorimin, vlerën apo pronësinë (për
këtë arsye, ATK, nuk duhet të shpallë
vlerën që është vënë në pasuri ashtu
që mos të jetë në pozitë të sugjerojë
vlerën që mund të shkaktojë konflikt
qoftë më blerësin ashtu edhe me
tatimpaguesin);
20.1.6 përshkrimin e plotë të pasurisë
së shitur e përshtatshme për t’i
mundësuar një blerësi të interesuar të
bëjë vlerësimin e vlerës dhe meritës
for selling property may be extended if
circumstances require an extension, such as an
adjournment of the sale which requires readvertisement of the sale. The TAK is authorized
to begin advertising the sale of seized property
before the 30-day time for selling the property has
expired, so long as the sale date is not less than 30
days from the date of seizure. For purposes of this
provision, the date of seizure is the date on which
the TAK took possession of the property by
issuing a Notice of Levy and Notice of Seizure.
može produžiti ukoliko tako zahtevaju okolnosti,
kao što je odlaganje zbog potrebe ponovnog
objavljivanja prodaje. PAKje ovlašćena da
započne objavljivanje prodaje zaplenjene
imovine pre isteka roka od 30 dana, pod uslovom
da dan prodaje nije ranije nego 30 dana od dana
zaplene. U svrhu ove odredbe, datum zaplene je
datum kada je PAKpreuzela u posed imovinu
izdajući Obaveštenje o prinudnoj naplati i
Obaveštenje o zapleni.
20.1. In order to sell the property, TAK must 20.1. U svrhu prodaje imovine, PAK mora da
prepare a Notice of Sale, which must contain: pripremi Obaveštenje o prodaji koji treba da
sadrži sledeće:
20.1.1. Ime poreskog obveznika;
20.1.1. Name of taxpayer
20.1.2. Indication as to whether the 20.1.2. Naznaku o tome da li se radi o prodaji
sale is a public auction or sealed bid putem javne licitacije ili prodaji sa zatvorenim
sale; if sealed bid sale, the method by ponudama; ukoliko se radi o prodaji sa
which sealed bids are to be submitted zatvorenim ponudama treba naznačiti način na
koji će se PAK predati zatvorene ponude;
to the TAK
20.1.3. Datum prodaje;
20.1.3. The date of sale
20.1.4. Mesto prodaje;
20.1.4. The place of sale
20.1.5. Statement that only the 20.1.5. Izjavu o tome da se prodaje samo udeo
taxpayer’s interest in the property is poreskog obveznika u imovini i da se prodaja vrši
being sold and that the property is „po viđenju“ bez nekih odgovarajućih garancija o
being sold “as is” without any stanju, upotrebi, vrednosti ili vlasništvu ( iz ovog
warranties as to its fitness, use, value, razloga, PAKne treba da iznese utvrđenu
or ownership (for that reason, the vrednost imovine da se ne bi sugerisala vrednost,
TAK should not advertise the value kako bi se izbegao sukob bilo sa kupcem ili
that is has placed on the property as it poreskim obveznikom);
should not be in the position of
suggesting a value which may cause a
conflict with either the purchaser or
the taxpayer).
20.1.6. Complete description of 20.1.6. Detaljan opis prodate imovine koji bi
property being sold adequate to allow omogućio zainteresovanom kupcu da odredi
an interested buyer make an estimate zasluženu vrednost imovine;
of the value and worth of the
117
së pasurisë;
20.1.7 vendin ku mund të shikohet
pasuria dhe datat dhe kohën kur mund
të bëhet kjo;
20.1.8 afatet e pagesës, te cilat duhet
të plotësohen nga ofertuesi i
suksesshëm nëse pagesa bëhet në
tërësi me pranimin e ofertës më të
lartë apo me këste siç përcaktohet në
Njoftimin për Shitje;
20.1.9 kualifikimet që ofertuesit e
mundshëm duhet t’i plotësojnë me
qëllim që të mund të ofertojnë për
pasurinë (nëse është vendosur ndonjë
kualifikim); Me qëllim të ofertimit
për pasuri të paluajtshme, ofertuesi
duhet të ketë evidencë se ka bërë
garancion bankar për minimum 10%
të borxhit tatimor të pashlyer;
20.1.10 forma me të cilën duhet të
bëhet pagesa (përmes transferim
bankar) dhe si bëhet pagesa nga
ofertuesi i suksesshëm;
20.1.11 deklaratën e autorizimit të
ATK, për të kryer shitjen.
property.
20.1.7. Location where property may
be inspected and the dates and time
when inspection can be made.
20.1.8. Terms of payment which must
be met by the successful bidder
whether payment in full on
acceptance of the highest bid or by
installments specified in the Notice of
Sale
20.1.9. Qualifications that potential
bidders must meet in order to bid on
property (if any qualifications have
been established); In order to bid on
immovable property, the bidder must
have evidence of having established a
bank guarantee for a minimum of
10% of the outstanding tax debt
20.1.10. Form in which payment must
be made (by bank transfer) and how
payment is made by the successful
bidder
20.1.11. Statement of the authority of
the TAK for conducting the sale
20.2 Një kopje e Njoftimit për Shitje duhet t’i
dërgohet tatimpaguesit para se të shpallet
pasuria për shitje. Duhet të bëhet një
përpjekje për t’ia dorëzuar njoftimin
personalisht tatimpaguesit apo përfaqësuesit
të tij të autorizuar, nëse nuk është e mundur,
një kopje e njoftimit duhet t’i dërgohet në
adresën e fundit të ditur të tatimpaguesit.
20.3 Një kopje e Njoftimit për Shitje duhet t’i
dërgohet secilit kreditor, që ka një regjistruar
barrë kundër pasurisë ashtu që ata të jenë në
dijeni se pasuria është në shitje dhe se ata
mund të jenë të pranishëm në shitje për të
20.2. A copy of the Notice of Sale must be
delivered to the taxpayer prior to advertising
the property for sale. An effort should be
made to deliver the notice in person to the
taxpayer or his authorized representative, if
that is not possible, a copy of the notice of
sale must be sent to the last known address of
the taxpayer
20.3. A copy of the Notice of Sale must be
sent to each creditor that has a recorded
encumbrance against the property so that
they will be aware that the property is being
sold and they can be present at the sale to
20.1.7. Mesto na kome se može pregledati
(videti), kao i datum i vreme kada se može videti
20.1.8. Rokove plaćanja koji se moraju
ispoštovati od strane uspešnog ponuđača ukoliko
se plaćanje obavlja u potpunosti prilikom
prihvatanja najviše ponude ili na rate, kao što je
navedeno u Obaveštenju o prodaji;
20.1.9. Kvalifikacije koje moraju da ispune
mogući ponuđači kako bi mogli da podnesu
ponudu za imovinu (ukoliko je postavljen neka
kvalifikacija) U svrhu podnošenja ponude za
nepokretnu imovinu, ponuđač treba da ima dokaz
da je dao bankarsku garanciju za najmanje 10%
neplaćenog poreskog duga;
20.1.10. Obrazac po kome treba biti izvršeno
plaćanje (putem bankarskog transfera) i kako se
obavlja plaćanje od strane uspešnog ponuđača;
20.1.11.
Izjavu
o
ovlašćenju
administracije da može obaviti prodaju.
poreske
20.2. Jedan primerak Obaveštenja o Prodaji se
mora poslati poreskom obvezniku pre nego što se
objavi prodaja imovine. Treba pokušati da se
obaveštenje preda lično poreskom obvezniku ili
njegovom ovlašćenom zastupniku, ali ako je to
nemoguće uraditi jedan primerak obaveštenja se
treba poslati na poslednju poznatu adresu
poreskog obveznika.
20.3. Po jedan primerak Obaveštenja o Prodaji se
mora poslati svakom poveriocu koji ima
registrovan zalog protiv imovine, tako da oni
budu obavešteni o tome da je imovina stavljena
na prodaju i da bi mogli biti prisutni prilikom
118
mbrojtur interesat e tyre.
20.4 Pasuria e konfiskuar duhet të shpallet
për shitje së paku 10 ditë para planifikimit të
datës së shitjes, por jo më shumë se 20 ditë
përpara datës së planifikuar për shitje.
20.5 Një kopje e Njoftimit për Shitje duhet të
publikohet së paku në një gazetë e
qarkullimit të përgjithshëm në Kosovë, si dhe
në një gazetë e qarkullimit të përgjithshëm në
regjione në të cilin pasuria do të shitet. Një
gazetë nuk mund të shërbejë për dy qëllime.
Nëse nuk ka gazetë të qarkullimit të
përgjithshëm në regjion, shpallja duhet të
vendoset në një gazetë të dytë të qarkullimit
të përgjithshëm në Kosovë.
20.6 Një kopje e Njoftimit për Shitje duhet të
vendoset në së paku tri vende të dukshme
publike në komunë apo bashkësinë lokale në
të cilën gjendet pasuria që do të shitet. Përveç
kësaj, nëse shitja do të mbahet në një vend
tjetër, Njoftimi për Shitje duhet të vendoset
në së paku tri vende të dukshme publike në
komunë apo bashkësi lokale në të cilën do të
mbahet shtija.
20.7 Kopjet e Njoftimit për Shitje, duhet t’u
dërgohen me postë të gjithë blerësve të
interesuar që dihen – blerësve të mundshëm
që shpesh marrin pjesë në shitjes e ATK-së
dhe blerësve të mundshëm që kontaktojnë
ATK dhe kërkojnë një kopje të Njoftimit për
Shitje.
20.8 Nëse është e nevojshme për të shtyhet
një shitje pasi është shpallur, shitja duhet të
ri-planifikohet në një kohë që nuk është më
shumë se 90 ditë nga data e konfiskimit.
Shitja duhet të ri-shpallet në përputhje me
dispozitat e këtij paragrafi dhe nën-paragrafët
e tij.
21. Kur pasuria ofrohet për shitje me Ankand 21.
protect their interests.
20.4. Property seized must be advertised for
sale at least 10 days before the scheduled sale
date, but not more than 20 days before the
scheduled date of sale.
20.5. A copy of the Notice of Sale must be
published in at least one newspaper of
general circulation in Kosovo, as well as in
one newspaper of general circulation in the
region in which the property is to be sold.
One newspaper cannot serve both purposes.
If there is no newspaper of general
circulation in the region, the advertisement
must be placed in a second newspaper of
general circulation in Kosovo.
20.6. A copy of the Notice of Sale must be
posted in at least three prominent public
places in the municipality or local
community in which the property to be sold
is located. In addition, if the sale is to be
held in a different location, the Notice of Sale
must be posted in at least three prominent
public places in the municipality or local
community in which the sale is to be held.
20.7. Copies of the Notice of Sale should be
sent by post to all known interested buyers –
prospective purchasers that frequently attend
TAK sales and prospective purchasers that
contact the TAK and request a copy of the
Notice of Sale.
20.8. If it is necessary to adjourn a sale after
it has been advertised, the sale must be rescheduled at a time that is no more than 90
days from the date of seizure. The sale must
be re-advertised in accordance with the
provisions of this paragraph and its subparagraphs.
prodaje kako bi zaštitili svoje interese.
20.4. Prodaja zaplenjene imovine se mora
objaviti najmanje 10 dana pre planiranog dana
prodaje, ali ne duže od 20 dana pre planiranog
dana prodaje.
20.5. Jedan primerak Obaveštenja o Prodaji se
mora objaviti u najmanje jednim novinama sa
izdanjima na celom Kosovu, kao i u jednim
novinama sa izdanjem u regionu u kome će se
obaviti prodaja imovine. Jedne novine ne mogu
služiti u obe svrhe. Ukoliko ne postoje novine sa
izdanjem u tom regionu, objavljivanje se treba
obaviti u još jednim novinama sa izdanjima na
celom Kosovu.
20.6. Po jedan primerak Obaveštenja o Prodaji se
mora izložiti na najmanje tri vidljiva javna mesta
u opštini ili mesnoj zajednici na čijoj teritoriji se
nalazi imovina koja se prodaje. Ukoliko se
prodaja održava na nekom drugom mestu,
Obaveštenje o prodaji se treba izložiti na
najmanje tri vidljiva javna mesta u opštini ili
mesnoj zajednici u kojoj će se održati prodaja.
20.7. Primerci Obaveštenja o Prodaji moraju se
poslati poštom svim poznatim zainteresovanim
kupcima – mogućim kupcima koji često
učestvuju u prodajama PAK-a i mogućim
kupcima koji kontaktiraju Poresku administraciju
i zatraže primerak Obaveštenja o prodaji.
20.8. Ukoliko je potrebno odlaganje neke prodaje
nakon objavljivanja, prodaja se mora ponovo
planirati u roku koji nije duži od 90 dana od dana
zaplene. Prodaja se mora ponovo objaviti u
skladu sa odredbama ovog stava i njegovim
tačkama.
Whether the property is offered for sale by 21. Kada se imovina ponudi na prodaju Javnom
119
Publik apo oferta të mbyllura, ATK, duhet të japë
kohë para shitjes blerësve të mundshëm për të
shikuar dhe ekzaminuar pasurinë. Nëse ka pengesa
(barrë) kundër pasurisë e cila ka prioritet mbi
barrën tatimore, administrata tatimore duhet t’u
japë informatat e aplikueshme blerësve të
mundshëm, për të përfshirë emrin e kreditorit,
llojin e pengesës (hipotekë, hua, vendim gjyqësor,
etj), vendin ku është regjistruar pengesa/barra, data
kur është regjistruar pengesa/barra, dhe shuma
detyruese.
public auction or sealed bid, the TAK must allow
time before the sale for prospective purchasers to
view and examine the property. If there are
encumbrances against the property which have
priority over the tax lien, the TAK must provide
the prospective purchasers with the applicable
information, to include the name of the creditor,
the kind of encumbrance (mortgage, loan,
judgment, etc), the place where the encumbrance is
recorded, the date the encumbrance was recorded,
and the amount due.
licitacijom ili zatvorenim ponudama, PAK mora
mogućim kupcima da omogući dovoljno vremena
da vide i pregledaju imovinu. Ako postoje
prepreke (zalozi), u odnosu na imovinu, koje
imaju prednost u odnosu na poreski zalog, PAK
mora da pruži mogućim kupcima potrebne
informacije koje uključuju ime poverioca, vrstu
prepreke (hipoteka, pozajmica, sudsko rešenje,
idr.), mesto na kome je registrovana
prepreka/zalog, datum njene registracije i iznos
koji se duguje.
22. Shitjet me Ankand Publik. Nëse shitja do të
kryhet përmes Ankandit Publik, përgjithësisht
duhet të kryhet në vendin në të cilin gjendet
pasuria për shitje.
22.1 ATK, siguron që ofertuesit e interesuar
janë të regjistruar dhe i plotësojnë të gjitha
kualifikimet e përshkruara në Njoftimin për
Shitje (nëse kërkohet, të gjithë ofertuesit
duhet të paraqesin evidencë që kanë
garancion bankar), dhe t’i jepet një numër i
ofertuesit;
22.2 Në kohën e shpalljes, Zyrtari i ATK, që
do të kryej shitjen duhet të shpallë se ATK e
ofron pasurinë e përshkruar në Njoftimin për
Shitje për ofertën më të lartë. Zyrtari i ATK,
do të bëjë shpalljen vijuese: ATK ofron për
shitje pasurinë e përshkruar në Njoftimin për
Shitje (nëse ka një apo dy artikuj për shitje,
është e dëshirueshme të lexohet përshkrimi i
tyre; nëse lista është e gjatë, është e
nevojshme që t’u referohet vetëm ofertuesve
të mundshëm të Njoftimit për Shitje dhe
pasurisë së listuar aty). Shitja do të kryhet me
konkurrencë të ofertave të hapura. Pasuria e
ofruar për shitje shitet aty ku është dhe në
gjendjen e vet të tanishme. ATK, e shet vetëm
të drejtën, titullin dhe interesin e (emri i
22. Public Auction Sales. If the sale is to be
conducted via public auction, it generally should
be conducted at the location at which the property
to be sold is located.
22.1. TAK will ensure that all prospective
bidders
are
registered,
meet
any
qualifications described in the Notice of Sale
(if required, all bidders must present
evidence of having a bank guarantee), and
given a bidder’s number.
22.2. At the announced time, the TAK
official that will conduct the sale must
announce that the TAK is offering the
property described in the Notice of Sale to
the highest bidder. The TAK official will
make the following announcement: The TAK
of Kosovo is offering for sale the property
described in the Notice of Sale (if there are
only one or two items for sale, it is desirable
to read their description; if the list is long, it
is only necessary to refer the prospective
bidders to the Notice of Sale and the property
listed there). The sale will be conducted by
open competitive bidding. The property
offered for sale is being sold where it is and
in its current condition. The TAK is selling
only the right, title, and interest of (name of
22. Prodaja putem Javne Licitacije. Ukoliko se
prodaja obavlja putem Javne licitacije, ona se
obično mora obaviti na mestu na kome se nalazi
imovina koja se prodaje.
22.1. PAK treba da utvrdi da su svi mogući
ponuđači registrovani, da ispunjavaju sve
kriterijume opisane u Obaveštenju o prodaji
(ukoliko je potrebno, svi ponuđači moraju
podneti dokaze o tome da poseduju bankarsku
garanciju) i da svakom ponuđaču da po jedan
broj.
22.2. U vreme objavljivanja, službenik poreske
administracije koji će obaviti prodaju treba da
objavi da PAK nudi na prodaju imovinu opisanu
u Obaveštenju za prodaju za najvišu ponudu.
Službeno lice Poreske Administracije će izdati
sledeće obaveštenje: PAK nudi na prodaju
imovinu opisanu u Obaveštenju o prodaji (ako
postoji jedna ili dve stavke za prodaju, poželjno
je pročitati njihov opis; ukoliko je lista duga,
potrebno je da se podnese samo potencijalnim
ponuđačima u Obaveštenju o prodaji i imovini na
spisku). Prodaja će se obaviti konkurencijom
otvorenih ponuda. Imovina ponuđena na prodaju
se prodaje na mestu gde se nalazi i u viđenom
stanju. PAK prodaje samo pravo, pravo
vlasništva i udeo (ime poreskog obveznika) u
120
tatimpaguesit) në pasuri. Pasuria shitet duke
iu nënshtruar çdo pengese –barre që është
më e lartë se barra e administratës tatimore.
ATK, është në dijeni për pengesat vijuese
kundër pasurisë që janë më të larta se barra
e ATK (emrat e personave të cilët mbajnë
pengesat dhe shumën detyruese në secilën
pengesë – nëse vetëm pasuria e caktuar i
nënshtrohet pengesës, identifikoni pasurinë
specifike të cilës i është bashkëngjitur
(lidhur) pengesa). (Ofroni përfaqësuesit(-ve)
të mbajtësit(-ëve) të barrës së lartë një
mundësi për të bërë një shpallje lidhur me
barrën që ata e kërkojnë dhe shumën që duhet
paguar për të shlyer atë kërkesë.) ATK, nuk
bën kurrfarë autorizimi apo garancioni, nuk
shpreh apo nuk lë të kuptohet, lidhur me
vlefshmërinë e titullit të pasurisë apo cilësisë,
sasisë, peshës, madhësisë apo kushteve të
ndonjë pasurie, apo formës për ndonjë
përdorim apo qëllim. Afatet e shitjes janë
cekur në Njoftimin për Shitje – ato janë
(Përshkruani afatet e shitjes). A ka ndonjë
pyetje lidhur me procedurën e ofertimit apo
afatet e shitjes? A i kuptojnë të gjithë kushtet
e kësaj shitjeje dhe kushtet sipas së cilave
është ofruar pasuria? (Nëse pasuria do të
shitet si një tërësi dhe në grumbull, sqaroni
ofertuesve se pasuria së pari do të ofertohet
për shitje në grumbull dhe mandej në tërësi
individuale). Ofertimi duhet të fillojë me
çmimin ofertues minimal. Nëse nuk ka oferta
që plotësojnë këtë çmim, shitja do të shtyhet
dhe ri-shpallet dikur më vonë. Kur të
ofertoni, ju lutemi mbajeni numrin tuaj të
ofertuesit ashtu që oferta juaj të regjistrohet
si duhet në regjistrimet e shitjes. Oferta
minimale për këtë pasuri është përcaktuar të
jetë ________ € (varësisht nga rasti).
the taxpayer) in the property. The property is
being sold subject to any encumbrances that
are superior to the lien of the TAK. The TAK
is aware of the following encumbrances
against the property that are superior to the
lien of the TAK (name the persons who hold
the encumbrances and the amount due on
each encumbrance – if only certain property
is subject to the encumbrance identify the
specific property to which the encumbrance
attached). (Offer the representative(s) of the
senior lien holder(s) an opportunity to make
an announcement regarding the lien they
claim and the amount that must be paid to
satisfy that claim.) The TAK makes no
warranty or guaranty, express or implied, as
to the validity of the title to the property or
the quality, quantity, weight, size or
condition of any of the property, or its fitness
for any use or purpose. The terms of sale
were stated in the Notice of Sale- they are
(Describe the terms of sale). Are there any
questions regarding the bidding procedure or
the terms of the sale? Does everyone
understand the conditions of this sale and the
conditions under which the property is being
offered? (If the property is to be sold as one
total lot and in the aggregate, explain to the
bidders that the property will first be offered
for sale in the aggregate and then in
individual lots) The bidding must begin at
the minimum bid price. If there are no bids
that meet this price, the sale will be
adjourned and re-announced at a later time.
When you bid, please hold up your bidder
number so that your bid can be properly
recorded in the sales record. The minimum
bid for this property has been determined to
be €______. The auction is now open for
imovini. Imovina se prodaje podležući svim
preprekama – zalozima koje su veće od zaloga
poreske administracije. PAK je upoznata o
drugim preprekama u odnosu na imovinu koje su
veće od zaloga poreske administracije (imena
lica koji su nosioci prepreka i iznos koji se
duguje u svakoj prepreci – ukoliko samo
određena imovina podleže prepreci odredite
posebnu imovinu na koju se odnosi. (Pružite
zastupniku(cima)
nosioca
višeg
zaloga
mogućnost da obave objavljivanje u vezi sa
zalogom koji zahtevaju i iznosom koji treba
platiti kako bi se pokrio taj zahtev). PAK ne daje
nikakva ovlašćenja ili garancije, ne iskazuje ili
ne omogućava da se shvati validnost vlasništva
imovine ili kvalitet, količina, težina, veličina ili
stanje imovine, ili način upotrebe ili svrhu.
Rokovi prodaje su dati u Obaveštenju o prodaji –
oni su: (Opišite rokove prodaje). Da li postoji
neko pitanje u vezi sa postupkom podnošenja
ponude ili rokovima prodaje? Da li svi razumeju
uslove ove prodaje i uslove pod kojim je
ponuđena imovina? (Ukoliko se imovina prodaje
u celini ili na gomili, objasnite ponuđačima da se
imovina prvo nudi na prodaju na gomili a tek
zatim pojedinačno). Ponuda mora da započne sa
najmanjom ponuđenom cenom. Ukoliko ne
postoji ponuda koja odgovara ovoj ceni, prodaja
će se odložiti i ponovo objaviti kasnije. Kada
dajete ponudu, molimo Vas da imate Vaš broj
ponuđača tako da se Vaša ponuda može
registrovati pravilno u registrima prodaje.
Minimalna ponuđena cena koja je određena za
ovu imovinu će biti _________€. ( u zavisnosti od
slučaja) Aukcija je sada otvorena za ponude.
121
Ankandi tash është i hapur për ofertat tuaja.
your bids.
22.3 Ndërsa ofertimi ecën, duhet të bëhet një
regjistrim e numrit të ofertuesit të secilës
ofertë dhe shumës së ofertuar. Regjistrimi
duhet të mbahet në dosjen e shitjes.
22.4 Nëse pasuria është ndarë në tërësi të
ndryshme, dhe ATK, ka përcaktuar se do të
ofrojë pasurinë për shitje në grumbull dhe në
tërësi të ndara, Zyrtari, që kryen shitjen do të
informojë se shitja do të mbahet në dy faza.
22.3. As the bidding progresses, a record
must be made of the bidder number of each
bid and the amount bid. The record must be
retained in the sale file.
22.4. If the property has been divided into
different lots, and the TAK has determined
that it will offer the property for sale in the
aggregate and in separate lots, the official
conducting the sale will advise that the sale
will be held in two stages.
22.4.1. In the first stage, the property
will be offered for sale in the
aggregate at the minimum bid price
set for the property. After the bidding
is ended for the property in the
aggregate, the name of the successful
bidder and the amount of the bid must
be noted and announced.
The
successful bidder must be advised
that his bid will be held in reserve
pending the outcome of the sale of the
individual groups.
22.4.2. In the second stage, the
property will be sold in the groups
established prior to the sale as
advertised. Bidding on each group
will continue with the bids tabulated
and noted in a register of bids. The
successful bidder for each group will
be announced when bidding for the
group has ended and the successful
bidder will be advised that the
acceptance of the bid is a tentative
acceptance pending the outcome of
the bidding on the remaining groups
of property.
22.4.3. When bidding on the
22.4.1 Në fazën e parë, pasuria do të
ofrohet për shitje në grumbull me
çmimin me te ulët të shitjes së vënë
për pasurinë. Pasi ofertimi i pasurisë
në grumbull të ketë përfunduar, duhet
të përcaktohet dhe të shpallet emri i
ofertuesit të suksesshëm dhe shuma e
ofertës. Ofertuesi i suksesshëm duhet
të informohet se oferta e tij do të
mbahet në rezervë duke u varur nga
rezultati i shitjes së grupeve
individuale.
22.4.2 Në fazën e dytë, pasuria do të
shitet në grupe të vendosura para se
shitja të jetë shpallur. Ofertimi në
secilin grup do të vazhdojë me
vendosjen në tabelë shënimin e
ofertave në një regjistër të ofertave.
Ofertuesi i suksesshëm për secilin
grup do të shpallet kur ofertimi për
grup ka përfunduar dhe ofertuesi i
suksesshëm do të informohet se
pranimi i ofertës është një pranim në
tentativë (i përkohshëm) duke u varur
nga rezultati i ofertimit në grupet e
mbetura të pasurisë.
22.4.3 Kur ofertimi në pasurinë e
22.3. U toku davanja ponuda, treba se obaviti
registracija broja ponuđača za svaku ponudu i
ponuđeni iznos. Registracija se mora čuvati u
dosijeu prodaje.
22.4. Ukoliko je imovina podeljena na različite
celine, a PAKodredila da se imovina ponudi na
prodaju na gomili i posebnim celinama, službeno
lice koje obavlja prodaju će informisati o tome da
će se prodaja obati u dve faze.
22.4.1. U prvoj fazi, imovina se nudi na prodaju
na gomili po minimalnoj prodajnoj ceni za
prodaju na gomili po minimalnoj ceni prodaje
koja je određena za imovinu. Pošto je završena
licitacije robe na gomili, treba da se navede i
objavi ime uspešnog ponuđača i iznos ponude.
Uspešni ponuđač treba da se obavesti o tome da
se njegova ponuda drži u rezervi i da zavisi od
rezultata pojedinačne prodaje.
22.4.2. U drugoj fazi, imovina će se prodavati po
grupama određenim pre objavljivanja prodaje.
Davanje ponuda po grupama će se nastaviti
zapisivanjem ponuda u tabeli koja se nalazi u
registru ponuda. Uspešni ponuđač za svaku grupu
će se objaviti nakon završetka davanja ponuda po
grupama i uspešni ponuđač će se obavestiti o
tome da je njegova ponuda prihvaćena u
pokušaju (privremeno) u zavisnosti od rezultata
davanja ponuda u preostalim grupama imovine.
22.4.3. Ako ponuda po izdvojenim grupama
122
ndarë ka tejkaluar shumën e ofertës
për grumbullin, të marrim se shuma
ka tejkaluar shumën e ofertës me te
ulet, shitja mund të vazhdojë deri sa
të jetë marrë shuma e ofertave e
barabartë me borxhin tatimor. Nëse,
pas pranimit të ofertave të
mjaftueshme për të shlyer borxhin
tatimor, mbesin ende grupe të
pasurisë, ATK, mund t’ia lirojë
grupet e mbetura tatimpaguesit.
22.4.4 Nëse oferta me shumën totale
për grupet individuale të pasurisë
është e barabartë apo më pak se
shuma e ofertës për pasurinë në
grumbull, pasuria do të deklarohet e
shitur për ofertuesin me ofertë më të
madhe kur pasuria të jetë ofruar për
shitje në grumbull.
individual property has exceeded the
amount bid for the aggregate,
assuming that the amount exceeds the
minimum bid amount, the sale may
continue until bids amount equal to
the tax debt are received. If, after
receiving sufficient bids to satisfy the
tax debt, there are still groups of
property remaining, TAK will release
the remaining groups to the taxpayer.
pređe iznos ponude za batch, pretpostavljajući da
je iznos veći od iznosa minimalne ponude,
prodaja se može nastaviti sve do dobijanja iznosa
koji je srazmeran iznosu poreskog duga. Ukoliko,
nakon prijema ponuda koje su dovoljne za
izmirenje poreskog duga, preostane još grupa
imovine, PAK može da preda preostale grupe
poreskom obvezniku.
22.4.4. If the total amount bid for the
individual groups of property is equal
to or less than the amount bid for
property in the aggregate, the
property shall be declared sold to the
bidder with the highest bid when the
property was offered for sale in the
aggregate.
22.4.4 Ako ukupan iznos ponude za pojedine
grupe sredstava je jednak ili manji od iznosa
ponude za imovinu u batch, imovina bit će
proglašena prodatom za ponuditelja sa najvećem
ponudu kada je ponuđena nekretnina za prodaju u
batch-u.
22.5 Personi përgjegjës për shitjen do të
takohet me ofertuesin e suksesshëm
menjëherë pas shitjes për të aranzhuar
pagesën përfundimtare dhe për të liruar
pasurinë e konfiskuar.
22.5. The person in charge of the sale shall
meet with the successful bidder immediately
after the sale to arrange final payment and
release of the seized property.
22.5. Lice odgovorno za prodaju će se sastati sa
najuspešnijim ponuđačem odmah nakon prodaje
kako bi se dogovorili u vezi konačne isplate i za
oslobađanje zaplenjene imovine.
22.6 Kur të gjitha kushtet të jenë plotësuar
dhe është pranuar pagesa e tërësishme, ATK
do të përgatisë një Dëftesë për Shitje që
transferon të gjitha të drejtat, titullin dhe
interesin e tatimpaguesit në pasurinë e shitur
tek ofertuesi i suksesshëm.
23. Shitjet me oferta të mbyllura. ATK mundet
po ashtu të ofrojë pasurinë për shitje nëpërmjet
shitjes me oferta të mbyllura. Kur bëhet shitje me
oferta të mbyllura, pasuria ofrohet vetëm në
grumbull. Një shitje me oferta të mbyllura mund të
ndodhë në një vend që është më i përcjellë për
mbajtjen e shitjeve të tilla, përfshirë edhe Zyrën
22.6. When all conditions have been met and
full payment received, TAK shall prepare a
Bill of Sale that transfers all the rights, title,
and interest of the taxpayer in the property
sold to the successful bidder.
22.6. Nakon što se ispune svi uslovi i nakon
primanja celokupne uplate, PAK će pripremiti
Priznanicu o prodaji koja prenosi sva prava,
vlasništva i udeo poreskog obveznika u prodatoj
imovini na uspešnog ponuđača.
23. Sealed Bid Sales. TAK may also offer
property for sale via a sealed bid sale. When
conducting a sale by sealed bids, the property can
only be offered in the aggregate. A sealed bid sale
can take place in a location that is most conducive
to holding such a sale, including in the TAK
regional office.
23. 5. Prodaja sa zatvorenim ponudama. PAK
takođe može da ponudi na prodaju imovinu
putem prodaje sa zatvorenim ponudama.
Prilikom prodaje sa zatvorenim ponudama,
imovina se može ponuditi na prodaju samo na
gomili. Ovakva prodaja se može obaviti na mestu
koje se obično koristi za ovakve prodaje,
123
Regjionale të ATK.
23.1. ATK, siguron se ofertuesit e mundshëm
janë regjistruar dhe i plotësojnë kualifikimet
e përshkruara në Njoftimin për Shitje, nëse
kërkohet, ofertuesit do të paraqesin evidencë
se kanë garancion bankar, si edhe do ti jepet
një zarf me numër dhe formulari i ofertës së
mbyllur.
23.2. Në kohën e shpalljes, Zyrtari i ATK, që
do të kryejë shitjen, duhet të shpallë se ATK,
e ofron pasurinë e përshkruar në Njoftimin
për Shitje për ofertuesin më të lartë. Zyrtari i
ATK, bën shpalljen vijuese: ATK ofron për
shitje pasurinë e përshkruar në Njoftimin për
Shitje (nëse ka një apo dy artikuj për shitje,
është e dëshirueshme të lexohet përshkrimi i
tyre; nëse lista është e gjatë, është e
nevojshme që t’u referohet vetëm ofertuesve
të mundshëm të Njoftimit për Shitje dhe
pasurisë së listuar aty). Shitja do të kryhet me
oferta të mbyllura. Pasuria e ofruar për
shitje shitet aty ku është dhe në gjendjen e vet
të tanishme. Administrata tatimore e shet
vetëm të drejtën, titullin dhe interesin e (emri
i tatimpaguesit) në pasuri. Pasuria shitet
duke iu nënshtruar çdo pengese –barre që
është më e lartë se barra e ATK. ATK, është
në dijeni për pengesat vijuese kundër
pasurisë që janë më të larta se barra e ATK,
(emrat e personave të cilët mbajnë pengesat
dhe shumën detyruese në secilën pengesë –
nëse vetëm pasuria e caktuar i nënshtrohet
pengesës, identifikoni pasurinë specifike së
cilën i është bashkëngjitur (lidhur) pengesa.
(Ofroni përfaqësuesit(-ve) të mbajtësit(-ëve)
të barrës së lartë një mundësi për të bërë një
shpallje lidhur me barrën që ata e kërkojnë
dhe shumën që duhet paguar për të shlyer atë
kërkesë.) ATK, nuk bën kurrfarë autorizimi
23.1. TAK will ensure that all prospective
bidders
are
registered,
meet
any
qualifications described in the Notice of Sale
(if required, all bidders must present
evidence of having a bank guarantee), and
given a numbered envelope and a sealed bid
form.
23.2. At the announced time, the TAK
official that will conduct the sale must
announce that the TAK is offering the
property described in the Notice of Sale to
the highest bidder. The TAK official will
make the following announcement: The TAK
of Kosovo is offering for sale the property
described in the Notice of Sale (if there are
only one or two items for sale, it is desirable
to read their description; if the list is long, it
is only necessary to refer the prospective
bidders to the Notice of Sale and the property
listed there). The sale will be conducted by
sealed bid. The property offered for sale is
being sold where it is and in its current
condition. The TAK is selling only the right,
title, and interest of (name of the taxpayer) in
the property. The property is being sold
subject to any encumbrances that are
superior to the lien of the TAK. The TAK is
aware of the following encumbrances against
the property that are superior to the lien of
the TAK (name the persons who hold the
encumbrances and the amount due on each
encumbrance – if only certain property is
subject to the encumbrance identify the
specific property to which the encumbrance
attached). (Offer the representative(s) of the
senior lien holder(s) an opportunity to make
an announcement regarding the lien they
claim and the amount that must be paid to
uključujući i Regionalnu Kancelariju PAK-a.
23.1. PAK će obezbediti upis svih potencijalnih
ponuđača, da oni ispunjavanju kvalifikacije
opisane u Obaveštenju o prodaji (ukoliko se
zahteva, svi ponuđači treba da podesu dokaze da
poseduju bankarsku garanciju), i njima će se
predati koverta sa brojem i obrazac zatvorene
ponude.
23.2. Tokom objavljivanja, službenik Poreske
administracije koji će obaviti prodaju treba da
objavi da PAK nudi na prodaju imovinu opisanu
u Obaveštenju o prodaji za najvišu ponudu.
Službenik Poreske administracije će objaviti
sledeće: PAK nudi na prodaju imovinu opisanu u
Obaveštenju o prodaji (ukoliko se radi o jednom
ili dva artikla za prodaju, poželjno je da se
pročita njihov opis, ukoliko je lista dugačka,
potrebno je obratiti se samo potencijalnim
ponuđačima Obaveštenja o prodaji i imovine
navedene u njemu). Prodaja će se obaviti putem
zatvorenih ponuda. Imovina koja se nudi na
prodaju prodaje se na licu mesta i po viđenju.
PAKprodaje samo pravo, vlasništvo i udeo (ime
poreskog obveznika) u imovini. Imovina se
prodaje podležući svim preprekama – zalozima
koja ima prednost u odnosu na zalog poreske
administracije. PAK je upoznata sa preprekama
koje se odnose na imovinu, a koje imaju prednost
u odnosu na zalog poreske administracije (imena
lica koje su nosioci prepreka i iznos koji se
duguje u svakoj prepreci – ukoliko samo
određena imovina podleže prepreci, naznačite
posebnu imovinu na koju se odnosi prepreka.
(Pružite zastupniku(cima) nosioca višeg zaloga
mogućnost da obave objavljivanje u vezi sa
zalogom koji zahtevaju i iznosom koji treba
platiti kako bi se pokrio taj zahtev). PAK ne daje
nikakva ovlašćenja ili garancije, ne iskazuje ili
ne omogućava da se shvati validnost vlasništva
124
apo garancioni, nuk shpreh apo nuk lë të
kuptohet, lidhur me vlefshmërinë e titullit të
pasurisë apo cilësisë, sasisë, peshës,
madhësisë apo kushteve të ndonjë pasurie,
apo formës për ndonjë përdorim apo qëllim.
Afatet e shitjes janë cekur në Njoftimin për
Shitje – ato janë (Përshkruani afatet e
shitjes). A ka ndonjë pyetje lidhur me
procedurën e ofertimit apo afatet e shitjes? A
i kuptojnë të gjithë kushtet e kësaj shitjeje
dhe kushtet sipas së cilave është ofruar
pasuria? Oferta minimale për këtë pasuri
është përcaktuar të jetë ________ €
(varësisht nga rasti). Ofertat e dorëzuara për
më pak se kjo shumë nuk do të pranohen dhe
do të diskualifikohen gjatë hapjes. Ankandi
tash është i hapur për ofertat tuaja.
23.3 Pas kryerjes së deklaratës hyrëse, duhet
të jepet një kohë për t’u mundësuar
ofertuesve të përgatisin dhe dorëzojnë ofertat
e tyre, duke i vendosur ofertat e tyre në
ofertë në zarfin e dhënë me numër, duke
mbyllur zarfin dhe vendosur atë në një kuti të
ofruar për pranim të ofertave të mbyllura.
Ofertuesit duhet të paralajmërohen kur të
mbesin vetëm pesë minuta për t’i dorëzuar
ofertat.
23.4 Kur të ketë kaluar koha për dorëzimin e
ofertave të mbyllura, personi përgjegjës për
shitje do të shpallë para njerëzve të
pranishëm se ofertat do të hapen. Secili zarf
do të hiqet nga kutia veç e veç, do të hapet
dhe oferta do t’u shpallet (njoftohet) të gjithë
të pranishmëve, pas së cilës do të futet në
regjistrimin zyrtar të shitjes. Nëse një ofertë
është dorëzuar me më pak se oferta
minimale, audienca do të informohet me
emrin e ofertuesit dhe numrin, të informohet
satisfy that claim.) The TAK makes no
warranty or guaranty, express or implied, as
to the validity of the title to the property or
the quality, quantity, weight, size or
condition of any of the property, or its fitness
for any use or purpose. The terms of sale
were stated in the Notice of Sale- they are
(Describe the terms of sale). Are there any
questions regarding the bidding procedure or
the terms of the sale? Does everyone
understand the conditions of this sale and the
conditions under which the property is being
offered? The minimum bid for this property
has been determined to be €______. Bids
submitted for less than this amount will not
be accepted and will be disqualified upon
opening. The auction is now open for your
bids.
23.3. After making the opening statement, an
adequate amount of time must be provided to
allow bidders to prepare and submit their
bids by placing the bid in the numbered
envelope provided, sealing the envelope and
placing it in a container provided for
receiving sealed bids. A warning must be
given to bidders when there are only five
minutes left in which to submit bids.
imovine ili kvalitet, količina, težina, veličina ili
stanje imovine, ili način upotrebe ili svrhu.
Rokovi prodaje su dati u Obaveštenju o prodaji –
oni su: (Opišite rokove prodaje). Da li postoji
neko pitanje u vezi sa postupkom podnošenja
ponude ili rokovima prodaje? Da li svi razumeju
uslove ove prodaje i uslove pod kojim je
ponuđena imovina? Određeno je da minimalna
ponuda za ovu imovinu bude _______€. ( zavisno
od slučaja) Predate ponude manje od ovog
iznosa neće se prihvatiti i diskvalifikovaće se
tokom otvaranja. Aukcija je sada otvorena za
Vaše ponude.
23.4. When the time for submitting sealed
bids has passed, the person in charge of the
sale shall announce to the people present that
the bids are going to be opened. Each
envelope will be removed from the container
individually, opened, and the bid announced
to all present, after which it will be entered in
the official record of the sale. If a bid has
been submitted for less than the minimum
bid, the audience will be informed of the
bidder name and number and advised that the
23.4. Nakon isteka vremena za davanje
zatvorenih ponuda, lice odgovorno za prodaju će
pred prisutnim licima objaviti da će se otvoriti
ponude. Svaka koverta će se izvaditi iz kutije,
otvoriti i objaviće se ponuda svim prisutnim, a
zatim će se upisati u zapisnik prodaje. Ukoliko je
neka ponuda data sa iznosom koji je manji od
iznosa minimalne ponude, prisutna lica će se
obavestiti o imenu ponuđača i njegovom broju i o
tome da je ponuda manja od minimalne ponude i
da će se diskvalifikovati. Informacije koje će se
23.3. Nakon davanja uvodne izjave, ponuđačima
se mora dati vreme dovoljno da im omogući da
pripreme i predaju svoje ponude, upisujući svoje
ponude u ponudi koja se nalazi u koverti sa
brojem koja im je data, zatvarajući kovertu i
stavljajući je u kutiju koja služi za prijem
zatvorenih ponuda. Ponuđači treba da se upozore
da je ostalo samo još pet minuta za predaju
ponuda.
125
bid is for less than the minimum bid amount
and is, therefore, disqualified.
The
information to be entered includes: bidder
number, bidder name, property for which bid
submitted, and amount of bid submitted.
23.5. When all bids have been opened, read,
verified that they meet the minimum
conditions, and entered into the official
record of the sale, the person in charge of the
sale shall announce to those present the
winning bid and declare that the property has
been sold to (name of winning bidder) for
(amount of winning bid).
23.6. The person in charge of the sale shall
meet with the successful bidder immediately
after the sale to arrange final payment and
release of the seized property.
23.7. When all conditions have been met and
full payment received, TAK shall prepare a
Bill of Sale that transfers all the rights, title,
and interest of the taxpayer in the property
sold to the successful bidder.
upisati sadrže: broj ponuđača, ime ponuđača,
imovinu za koju je data ponuda i iznos date
ponude.
23.5. Nakon otvaranja svih ponuda, njihovog
čitanja, provere da li ispunjavaju minimalne
uslove i upisa u zapisnik prodaje, lice odgovorno
za prodaju će prisutna lica obavestiti o uspešnoj
ponudi i izjaviti da je imovina prodata (ime
uspešnog ponuđača) za iznos (iznos najuspešnije
ponude).
23.6. Lice odgovorno za prodaju će se sastati sa
uspešnim ponuđačem odmah nakon prodaje kako
bi se dogovorili u vezi sa konačnom isplatom i
kako bi predao zaplenjenu imovinu.
23.7. Nakon ispunjavanja svih uslova i primanja
celokupne uplate, PAK će pripremiti Priznanicu o
prodaji koja prenosi sva prava, vlasništvo i udeo
poreskog obveznika u prodatoj imovini na
uspešnog ponuđača.
24. Nuk ka të dorëzuar ofertë minimale. Nëse
nuk ka oferta të dorëzuara, qoftë me gojë apo me
ofertë të mbyllur, cilado që plotëson kriterin e
ofertës me të ulet, personi përgjegjës për shitje do
të shpallë se shitja është shtyrë për mungesë të
ofertës minimale dhe do të ri-caktohet në një datë
të mëvonshme.
24. No Minimum Bid Submitted. If there are no
bids submitted, either orally or by sealed bid,
which meet the minimum bid criteria, the person in
charge of the sale shall announce that the sale has
been postponed for lack of a minimum bid and will
be re-scheduled at a later date.
24. Nije predata minimalna ponuda. Ukoliko
nije predata nijedna ponuda, bilo usmeno ili
zatvorenom ponudom, koja ispunjava kriterijum
minimalne ponude, lice odgovorno za prodaju će
objaviti da se prodaja odlaže zbog nedostatka
minimalne ponude i zakazaće je ponovo za neki
kasniji datum.
25. Kur shitja shtyhet për mungesë të ofertës
minimale, duhet të merret vendim nëse duhet të
ulet shuma e ofertës minimale, ose të rishpallet
pasuria me të njëjtën ofertë minimale, apo të lë
shitjen dhe t’ia kthejë pasurinë tatimpaguesit meqë
25. When a sale has been postponed for lack of a
minimum bid, a determination must be made
whether to reduce the minimum bid amount, readvertise the property with the same minimum bid,
or abandon the sale and return the property to the
25. Ukoliko se neka prodaja odloži zbog
nedostatka minimalne ponude, mora se doneti
odluka o tome da li se mora umanjiti iznos
minimalne ponude, o tome da li će se ponuda
ponovo objaviti sa istom minimalnom ponudom
se oferta është më pak se oferta minimale dhe
kështu, diskualifikohet. Informatat që do të
futen përbëjnë: numrin e ofertuesit, emrin e
ofertuesit, pasuria për të cilën është dorëzuar
oferta dhe shuma e ofertës së dorëzuar.
23.5 Kur të gjitha ofertat të jenë hapur, të
lexohen, verifikohen se ato plotësojnë kushtet
minimale dhe të futen në regjistrimin zyrtar
të shitjes, personi përgjegjës i shitjes do t’u
shpallë atyre që janë të pranishëm ofertën
fituese dhe të deklarojë se pasuria i është
shitur (emrin e ofertuesit fitues) për (shuma e
ofertës fituese).
23.6 Personi përgjegjës për shitjen do të
takohet me ofertuesin e suksesshëm
menjëherë pas shitjes për të aranzhuar
pagesën përfundimtare dhe për të liruar
pasurinë e konfiskuar.
23.7 Kur të gjitha kushtet të jenë plotësuar
dhe është pranuar pagesa e tërësishme, ATK
do të përgatisë një Dëftesë për Shitje që
transferon të gjitha të drejtat, titullin dhe
interesin e tatimpaguesit në pasurinë e shitur
tek ofertuesi i suksesshëm.
126
nuk ka vlerë të mjaftueshme për të shitur.
25.1 Nëse është marrë vendimi për të ulur
ofertën minimale, shuma e ofertës së re
minimale do të jetë një shumë jo më pak se
405 e vlerës së mbetur pas uljes së vlerës së
hapur të tregut me shumën e pengesës-barrës
kundër pasurisë. Kjo paraqet një 10% ulje
shtesë të shumës së autorizuar në paragrafin
19.3 të këtij neni.
25.2 Nëse pasuria do të ofrohet për shitje
herën e dytë, duhet të përgatitet një Njoftim
për Shitje e re me datën e re të shitjes.
Njoftimi për Shitje duhet të përgatitet në
përputhje me dispozitat e paragrafit 20 të
këtij neni. Pasuria duhet të rishpallet për
shitje brenda 10 ditëve pasi shitja e parë të
jetë shtyrë me një datë të shitjes jo më shumë
se 30 ditë pas datës së shitjes së parë.
Njoftimi për Shitje i ri duhet të publikohet
dhe të vendoset në të njëjtën mënyrë sikurse
është përshkruar në paragrafin 20 të këtij
neni.
26. Shitja e tërhequr. Shitja e pasurisë së
konfiskuar mundet të tërhiqet dhe pasuria e
konfiskuar i kthehet tatimpaguesit në kushtet e
mëposhtme :
26.1 Është synuar një shitje fillestare por nuk
janë marrë oferta të cilat plotësojnë kriterin e
ofertës minimale dhe është përcaktuar se nuk
ka të drejta dhe aksione të mjaftueshme në
pasuri për të ofruar atë për shitje për të dytën
herë; apo
26.2 Pasuria është ofruar për shitje herën e
dytë me një ofertë minimale të ulur dhe nuk
ka pasur oferta të pranuara që plotësojnë
kriterin e ofertës minimale.
26.3 Nëse një shitje e pasurisë së konfiskuar
është tërhequr, ATK, dorëzon kërkesë në
gjyqin e juridiksionit për fillimin e një
taxpayer as having insufficient value to sell.
25.1. If the decision is made to reduce the
minimum bid, the amount of the new
minimum bid shall be an amount not less
than 40% of the value remaining after
reducing the open market value by the
amount of encumbrances against the
property. This represents an additional 10%
reduction of the amount authorized in
paragraph 19.3 of this Section.
25.2. If the property is to be offered for sale a
second time, a new Notice of Sale must be
prepared with the new sale date. The Notice
of Sale must be prepared according to the
provisions of paragraph 20 of this Section.
The property must be re-advertised for sale
within 10 days after the original sale was
postponed with a sale date not later than 30
days after the original sale date. The new
Notice of Sale must be published and posted
in the same manner as described in paragraph
20 of this Section.
26. Abandoned Sale. A sale of seized property
may be abandoned and seized property returned to
the taxpayer in the following circumstances:
26.1. An initial sale was attempted but no
bids were received that met the minimum bid
criteria and it is determined that there is
insufficient equity in the property to offer it
for sale a second time; or
26.2. The property is offered for sale a
second time at a reduced minimum bid and
there were no bids received that met the
minimum bid criteria.
26.3. If a sale of seized property is
abandoned to the taxpayer, the TAK must
submit a petition to the court of jurisdiction
for an involuntary bankruptcy proceeding to
ili o tome da se prodaja obustavi i da se imovina
vrati poreskom obvezniku pošto se ne može
prodati u zadovoljavajućem iznosu.
25.1. Ukoliko je doneta odluka o tome da se
umanji iznos minimalne ponude, novi iznos
minimalne ponude će biti iznos ne manji od 40%
od iznosa preostalog nakon umanjenja vrednosti
slobodnog tržišta sa iznosom prepreke-zaloga
koja se odnosi na imovinu. Ovo predstavlja
dodatno umanjenje od 10% iznosa koji je
dozvoljen u stavu 19.3. ovog člana.
25.2. Ukoliko se imovina ponudi na prodaju po
drugi put, mora se pripremiti novo Obaveštenje o
prodaji sa novim datumom prodaje. Ovo
obaveštenje se mora pripremiti u skladu sa
odredbama stava 20 ovog člana. Imovina će se
ponovo objaviti za prodaju u roku od 10 dana od
dana odlaganja prve prodaje, sa danom prodaje
koji ne sme preći rok od 30 dana od dana prve
prodaje. Novo Obaveštenje o prodaji se mora
objaviti i odrediti na način koji je opisan u stavu
20 ovog člana.
26. Povučena prodaja. Neka prodaja zaplenjene
imovine se može povući i zaplenjena imovina
vratiti poreskom obvezniku u sledećim
slučajevima:
26.1. Pokušana je prva prodaja, ali nisu primljene
ponude koje ispunjavaju kriterijume minimalne
ponude i određeno je da ne postoje prava i udeli u
imovini koji su dovoljni da se imovina po drugi
put ponudi na prodaju; ili
26.2. Imovina je po drugi put ponuđena na
prodaju po umanjenoj minimalnoj ponudi i nije
bilo
primljenih ponuda koje ispunjavaju
minimalne uslove ponude.
26.3. Ukoliko je neka prodaja zaplenjene imovine
povučena, PAK treba da preda nadležnom sudu
zahtev za započinjanje postupka prinudne
likvidacije u cilju sprečavanja poreskog
127
be initiated in order to prevent the taxpayer
from incurring any additional tax liabilities
and to allow the court to sell any assets of the
taxpayer through its sale procedures (See
Section 24 of this instruction).
obveznika u stvaranju drugih poreskih obaveza i
davanja mogućnosti sudu da proda bilo koju
imovinu poreskog obveznika putem svojih
postupaka prodaje (Vidi član 24 ovog uputstva).
27. Shitja e Anuluar. Shitja mund të anulohet
përpara se të përfundojë shitja,nëse është
përcaktuar nga ATK për gabime që shkelin
kërkesat ligjore apo procedurat e konfiskimit të
shitjes nga ATK. Drejtori i Përgjithshëm, ka
autorizim të rivlerësoje faktet dhe të vendosë
anulimin e shitjes. Vendimi përmban bazën ligjore
për anulimin e shitjes. Nëse shitja anulohet, ATK,
duhet të përmirësojë mangësitë ligjore apo
procedurale dhe të ri-shpallë shitjen. Çdo shitje e
mëtejshme, duhet të rishpallet dhe të caktohet, jo
më shumë se 30 ditë nga data kur është anuluar
shitja.
27. Cancelled Sale. A sale can be cancelled before
the sale is completed if it is determined by the
TAK that an error has been made that violates the
legal or procedural requirements for TAK seizure
and sales. The Director General shall have the
authority to review the facts and issue a directive
to cancel the sale. The directive shall include the
basis for the decision to cancel the sale. If a sale
has been cancelled, the TAK must correct the legal
or procedural deficiency and re-advertise the sale.
Any subsequent sale must be re-advertised and
scheduled no more than 30 days from the date that
the sale was cancelled.
27. Poništena prodaja. Neka prodaja se može
poništiti pre završetka prodaje ukoliko PAK
proceni da je napravljena neka greška koja krši
pravne ili proceduralne zahteve zaplene ili
prodaje od strane PAK-a. Generalni Direktor će
imati ovlašćenje da ponovo razmotri činjenice i
da izda naredbu o poništenju prodaje. Naredba će
sadržavati osnovu za donošenje odluke o
poništenju prodaje. Ukoliko se poništi neka
prodaja, PAK treba da izda nalog za poništenje
prodaje i da ponovo objavi prodaju. Svaka
naredna prodaja se mora objaviti i da se zakaže u
roku ne dužem od 30 dana od dana poništenja
prodaje.
28. Një shitje mund të anulohet me pranimin e një
urdhri nga një gjykate, e cila ka juridiksionin e
duhur. Nëse vendimi i gjykatës përmban
udhëzimet për t’i kthyer pasurinë gjyqit, ATK
është e detyruar ta bëjë këtë, megjithatë, ATK do
të mbajë prioritet në mjetet që do t’i kishte gëzuar
po të kishte shitur pasurinë vet. Nëse urdhër
anulimi është për qëllim të një dëgjimi për të
përcaktuar të drejtat në pasuri, ATK do të mbaj
posedimin në pasuri duke u varur në vendimin e
gjyqit. Nëse ATK më pastaj autorizohet të shesë
pasurinë, do të shpallë shitjen dhe të caktojë atë të
mbahet jo më shumë se 30 ditë pas pranimit të
autorizimit për të vazhduar me shitjen.
28. A sale may be cancelled upon receipt of an
order from a court that has appropriate jurisdiction.
If the court order includes instructions for turning
the property over to the court, TAK is obliged to
do so, however, TAK shall retain the priority in the
proceeds that it would have enjoyed had it sold the
property itself. If the cancellation order is for the
purpose of a hearing to determine rights in the
property, TAK shall retain possession of the
property pending the decision of the court. If TAK
is subsequently authorized to sell the property, it
shall advertise the sale and schedule it to be held
no later than 30 days after receiving authorization
to proceed with the sale.
28. Neka prodaja se može poništiti prijemom
neke naredbe od strane nadležnog suda. Ukoliko
sudska naredba sadrži uputstva o tome da se
imovina vrati sudu, PAK je dužna da ovo uradi,
ali PAK će zadržati prednost u sredstvima koja bi
uživala da je obavila prodaju te imovine. Ukoliko
je nalog za poništenje izdat u cilju nekog
saslušanja kako bi se odredila prava na imovinu,
PAK će zadržati posed imovine u zavisnosti od
sudske odluke. Ukoliko se PAK-u da ovlašćenje
da može da proda imovinu, ona će objaviti
prodaju i zakazati je u roku ne dužem od 30 dana
od dana dobijanja ovlašćenja za nastavak prodaje.
29. Mos-plotësimi i kërkesave nga ofertuesi i
suksesshëm. Nëse ndonjë ofertues i suksesshëm
29. Failure of Successful Bidder to Fulfill 29. Neispunjavanje uslova od strane uspešnog
Requirements. If any successful bidder fails to ponuđača. Ukoliko neki uspešni ponuđač ne
procedimi të falimentimit të pavullnetshëm
me qëllim të parandalimit të tatimpaguesit të
krijojë detyrime të tjera tatimore dhe për t’i
mundësuar gjyqit të shesë çdo pasuri të
tatimpaguesit nëpërmjet procedurave të veta
të shitjes (Shih Nenin 24 të këtij udhëzimi).
128
nuk i plotëson me kohë të gjitha kushtet e një
shitje, çdo shumë e paguar apo e garantuar nga
ofertuesi do të mbahet nga ATK, si dëm për
dështimin e ofertuesit të suksesshëm të kryejë
detyrimin, sipas kontratës së tij dhe të kompensojë
çdo shpenzim që lidhet me procesin e shitjes.
timely fulfill all conditions of a sale, any amounts
paid or guaranteed by the bidder will be retained
by the TAK as damages for the failure of the
successful bidder to perform according to his
contract and to offset any expenses associated with
the sale process.
ispuni na vreme sve uslove prodaje, svaki
uplaćeni iznos ili garancija primljena od
ponuđača će se zadržati od strane PAK-a kao
nadoknada za neizvršavanje obaveza iz ugovora
od strane ponuđača i njime će se izmiriti svi
troškovi u vezi sa procesom prodaje.
30. Shitjet e shpejtuara. Nëse pasuria e
konfiskuar është në rrezik për t’u prishur (dëmtuar,
kalbur) apo të humbë vlerën apo shpenzimet për
mbajtjen e pasurisë së konfiskuar janë në
shpërpjesëtim me shumën e detyrimit tatimor,
ATK mund të kryejë një shitje të shpejtë të
pasurisë së konfiskuar. Rrethanat e tilla mund të
ndodhin nëse pemët apo perimet e freskëta janë të
përfshira në artikujt e konfiskuar. Në të njëjtën
mënyrë, shpenzimet e mbajtjes së kafshëve të
gjalla mund të jenë të tilla që shpenzimet do të
ishin në shpërpjesëtim me vlerën e tyre apo borxhi
tatimor dhe një shitje e shpejtë do të shpëtonte
vlerën për tatimpaguesin dhe do të maksimalizonte
përpjekjet e mbledhjes për ATK.
30.1 Një shitje e shpejtë mund të autorizohet
me shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm kur
rrethanat në paragrafin 31 të këtij Neni janë
të pranishme, në përputhje me rekomandimin
me shkrim të bërë nga Drejtuesi i Regjionit, i
cili është përgjegjës për konfiskimin dhe
shitje. Rekomandimi i tillë me shkrim duhet
të përfshijë arsyet pse është e nevojshme një
shitje e shpejtë dhe pasojat nëse nuk mbahet
një shitje e shpejtë. Rekomandimi me shkrim
duhet gjithashtu të ofrojë një çmim të ofertës
minimale për artikujt që do të shiten. Oferta
minimale duhet të përcaktohet bazuar në
vlerën e hapur të tregut për artikujt që do të
shiten, minus çdo pengesë që dihet kundër
artikujve që do të shiten dhe mandej zbritet
me maksimum 50% për të marrë parasysh
30. Expedited Sales. If property seized is in
danger of spoiling or losing value or the costs of
maintaining the seized property are disproportional
to the amount of tax due, TAK may conduct an
expedited sale of the seized property. Such
circumstances could occur if fresh vegetables or
fruit are included in the items seized. Likewise,
the costs of maintaining live animals may be such
that the expense would be disproportional to their
value or the tax debt and an expedited sale would
save value for the taxpayer and maximize the
TAK’s collection effort.
30. Ubrzane prodaje. Ukoliko postoji rizik od
kvarenja (truleži) zaplenjene imovine ili od
gubitka vrednosti, ili ukoliko su troškovi čuvanja
zaplenjene imovine nisu srazmerni sa iznosom
poreske obaveze, PAK može da obavi ubrzanu
prodaju zaplenjene imovine. Ovo se može
primeniti u slučajevima kada se u okviru
zaplenjenih artikala nalazi i sveže voće ili povrće.
Ovo važi i u slučaju troškova čuvanja žive stoke
koji mogu biti nesrazmerni njihovoj vrednosti ili
poreskom dugu, tako da ubrzana prodaja može da
sačuva vrednost za poreskog obveznika i da
omogući PAK-u da obavi maksimalnu naplatu.
30.1. An expedited sale may be authorized in
writing by the Director General when
circumstances in paragraph 30 of this Section
are
present,
pursuant
to
written
recommendation made by the Manager of the
region which is responsible for the seizure
and sale. Such written recommendation must
include the reasons why an expedited sale is
necessary and the consequences if an
expedited sale is not held. The written
recommendation must also provide a
minimum bid price for the items to be sold.
The minimum bid must be determined based
on the open market value of the items to be
sold, less any known encumbrances against
the items to be sold and then discounted a
maximum of 50% to take into consideration
30.1. Ubrzana prodaja se može pismeno odobriti
od strane Generalnog Direktora, u slučaju
postojanja okolnosti iz stava 31 ovog Člana, u
skladu sa pismenom preporukom Regionalnog
menadžera koji je odgovoran za zaplenu i
prodaju. Ova pismena preporuka treba da sadrži
razloge zbog kojih je potrebna ubrzana prodaja i
posledice u slučaju da se ne obavi takva prodaja.
Pismena preporuka takođe treba da pruži cenu
minimalne ponude za artikle koji će se prodati.
Minimalna ponuda se mora odrediti na osnovu
vrednosti na slobodnom tržištu artikala koji će se
prodati, umanjena za svaku poznatu zabranu
vezanu za te artikle, a zatim se umanjuje za
najviše 50% s obzirom neophodnost prodaje.
129
natyrën e nevojshme të shitjes.
30.2 Tatimpaguesi, apo përfaqësuesit të tij i
autorizuar, duhet t’i jepet një kopje e
Njoftimit për Shitje (nëse tatimpaguesi nuk
mund të gjendet, përpjekjet për të gjetur
tatimpaguesin duhet të dokumentohen) dhe
t’i jepet një mundësi për të paguar shumën e
ofertës minimale me qëllim që të ri-blejë
mallrat e konfiskuar dhe të shmangë shitjen e
tyre me çmime të ulëta. Nëse tatimpaguesi
paguan çmimin e ofertës minimale, artikujt
për shitje me shitje të shpejtë do të lirohen
nga konfiskimi dhe do t’i kthehen
tatimpaguesit me evidentim të pranimit se
shuma e ofertës minimale është paguar në një
bankë të autorizuar. Pasuria e ri-blerë nga
tatimpaguesi në këtë mënyrë nuk do t’i
nënshtrohet konfiskimi të mëvonshëm nga
ATK për minimum 30 ditë.
the distressed nature of the sale.
30.2. The taxpayer, or his authorized
representative, must be given a copy of the
Notice of Sale (if the taxpayer cannot be
located, efforts to locate the taxpayer must be
documented) and given an opportunity to pay
the amount of the minimum bid in order to
redeem the seized goods and avoid their
being sold at distressed prices.
If the
taxpayer pays the minimum bid price, the
items to be sold at the expedited sale will be
released from the seizure and returned to the
taxpayer upon receipt of evidence that the
minimum bid amount has been paid at an
authorized bank. Property redeemed by the
taxpayer in this manner shall not be subject
to subsequent seizure by the TAK for a
minimum of 30 days.
30.3 Një shitje e shpejtë duhet të shpallet sa
më gjerë që të jetë e mundur në kohën e
lejuar. Duhet të takohen së paku 5 ofertues të
mundshëm (që nuk lidhen me Zyrtarët e
ATK që kryejnë shitjen apo ndonjë personel
mbikëqyrës apo drejtues të ATK) dhe t’i
jepet mundësia të jenë të pranishëm për
shitje. Njoftimet e shitjes në pritje duhet të
vendosen në së paku tri vende të rëndësishme
publike së paku një orë para kohës së
planifikuar për shitje.
30.4 Një shitje e shpejtë duhet të kryhet si një
Ankand Publik. Çmimi i ofertës minimale
duhet të shpallet, së bashku me një deklaratë
se kjo është një shitje e shpejtë të pasurisë së
specifikuar në përputhje me Nenin 28 të
Ligjit dhe me dispozitat e këtij Udhëzimi.
30.3. An expedited sale must be advertised as
widely as possible in the time allowed. At
least 5 potential bidders (unrelated to the
TAK officials conducting the sale or any
supervisory or managerial personnel of the
TAK) must be contacted and given an
opportunity to be present for the sale.
Notices of the pending sale must be placed in
at least three prominent public places at least
one hour before the time scheduled for the
sale.
30.4. An expedited sale must be conducted as
a public auction. The minimum bid price
must be announced, along with a statement
that this is an expedited sale of the specified
property in accordance with Article 28 of
The Law and the provisions of this
Administrative Instruction.
30.5. The terms of sale for items sold under
30.5 Afatet e shitjes për artikujt e shitur sipas
30.2. Poreskom obvezniku ili njegovom
ovlašćenom zastupniku se mora predati jedan
primerak Obaveštenja o prodaji (ukoliko se
poreski obveznik ne može pronaći, pokušaji
njegovog nalaženja se moraju dokumentovati) i
dati mu mogućnost da plati iznos minimalne
ponude kako bi ponovo kupio zaplenjenu
imovinu i da izbegne njihovu prodaju po niskim
cenama. Ukoliko poreski obveznik plati iznos
minimalne ponude, artikli koji se ubrzano
prodaju će se izuzeti od zaplene i vratiti
poreskom obvezniku uz dokaz da je iznos
minimalne ponude uplaćen u nekoj ovlašćenoj
banci. Imovina koju je ponovo kupio poreski
obveznik na ovaj način neće biti predmet neke
naknadne
zaplene
od
strane
Poreske
Administracije najmanje 30 dana.
30.3. Neka ubrzana prodaja se mora objaviti što
je šire moguće u dozvoljenom vremenu. Treba
kontaktirati najmanje 5 potencijalnih ponuđača
(koji nisu u vezi sa službenicima Poreske
Administracije koji obavljaju prodaju ili sa
nadzornim ili upravnim osobljem Poreske
Administracije) i omogućiti im da budu prisutni
tokom prodaje. Obaveštenje o prodaji se mora
istaći na najmanje tri važna javna mesta najmanje
jedan sat pre održavanja zakazane prodaje.
30.4. Ubrzana prodaja se mora sprovesti javnim
nadmetanjem. Minimalna cena ponude se mora
objaviti zajedno sa konstatacijom da se radi o
ubrzanoj prodaji navedene imovine u skladu sa
članom 28 Zakona i odredbama ovog
Administrativnog uputstva.
30.5. Rokovi prodaje za prodate artikle prema
130
the expedited sale procedure must require
that the successful bidder provide evidence to
the authorized TAK official conducting the
sale of having paid the full amount of the bid
into the specified bank account within one
(1) hour after the winning bid has been
announced. Generally, items are sold in an
expedited sale in an aggregate of all items to
be sold, rather attempting to sell individual
items. Items sold will not be released to the
successful bidder until evidence of payment
has been received.
postupku ubrzane prodaje, moraju zahtevati od
uspešnog ponuđača da dostavi ovlašćenom
službeniku PAK-a koji obavlja prodaju dokaz o
tome da uplatio ukupan iznos ponude na poseban
bankarski račun u roku od jednog (1) sata od
objavljivanja pobedničke ponude. Obično se
artikli koji se prodaju ubrzano prodaju po
grupama, i ne pokušava se njihova posebna
prodaja. Prodati artikli se neće predati uspešnom
ponuđaču sve dok se ne dobije dokaz o uplati.
31. Pasuria e konfiskuar nga një tatimpagues mund 31. Property seized from a taxpayer may be
t’i kthehet tatimpaguesit, në tërësi apo në pjesë, në released back to the taxpayer, in whole or in part,
in the following circumstances:
rrethanat :
31.1. If the TAK and taxpayer enter into
31.1 Nëse ATK dhe tatimpaguesi kanë bere
satisfactory arrangements for settlement of
marrëveshje për rregullimin e borxhit tatimor
the tax debt prior to the sale, the seizure may
para shitjes, konfiskimi mund të hiqet dhe
be released and property returned to the
pasuria mund t’i kthehet tatimpaguesit
taxpayer so long as the taxpayer pays all
përderisa tatimpaguesi paguan të gjitha
expenses incurred by the TAK is seizing and
shpenzimet e dala nga ATK, në konfiskimin
protecting the property. The seizure will not
dhe ruajtjen e pasurisë. Konfiskimi nuk do të
be released until such time as the taxpayer
lirohet deri sa koha e tillë kur tatimpaguesi
provides satisfactory evidence of paying all
ofron evidencë të kënaqshme për pagesën e
expenses incurred in seizing and protecting
të gjitha shpenzimeve të dala nga konfiskimi
the property.
dhe ruajtja e pasurisë.
31.2. It has been determined that an
31.2 Është përcaktuar se një shumë e tepërt e
excessive amount of property has been seized
pasurisë është konfiskuar dhe është e mundur
and it is possible to conduct a successful sale
të kryhet një shitje e suksesshme për të
to satisfy the tax debt with only part of the
plotësuar borxhin tatimor me vetëm një pjesë
assets seized and splitting assets will not
të pasurisë së konfiskuar dhe ndarja e
create an inequitable situation for the
pasurisë nuk do të krijonte një gjendje të
taxpayer.
pabarabartë për tatimpaguesin.
31.3. Release of the seizure in whole, or in
31.3 Lirimi i konfiskimit si tërësi, apo
part, will facilitate the ultimate collection of
pjesërisht, do të ndihmonte mbledhjen e
the tax debt.
përfundimtare të borxhit tatimor.
32.4. It is determined that the assets are
32.4 Është përcaktuar se pasuritë i
subject to jurisdiction of a court or legal
nënshtrohen juridiksionit të një gjyqi apo
31. Zaplenjena imovina nekog poreskog
obveznika se može vratiti poreskom obvezniku, u
celosti ili delimično, u sledećim okolnostima:
31.1. Ukoliko PAK i poreski obveznik sklope
zadovoljavajući dogovor o izmirenju poreskog
duga pre prodaje, zaplena može biti poništena i
imovina vraćena poreskom obvezniku ukoliko
poreski obveznik plati sve proizašle troškove
Poreske Administracije u vezi zaplene i čuvanja
imovine. Zaplena se neće ukloniti sve dok
poreski obveznik ne podnese zadovoljavajuće
dokaze o plaćanju svih proizašlih troškova
zaplene i čuvanja imovine.
procedurës së shitjes së shpejtë duhet të
kërkojnë që ofertuesi i suksesshëm t’i ofrojë
evidencë Zyrtarit të autorizuar të ATK që
kryen shitjen se ka paguar shumën e
tërësishme të ofertës në llogarinë bankare të
specifikuar, brenda një (1) ore pasi oferta
fituese është shpallur. Përgjithësisht, artikujt
që shiten me shitje të shpejtë, shiten në
grumbull (grup), se sa të synohet të shiten në
artikuj të ndarë. Artikujt e shitur nuk do t’i
lirohen ofertuesit të suksesshëm deri sa të
mos jetë marrë evidenca e pagesës
31.2. Utvrđeno je da je zaplenjeno više imovine
nego što je potrebno i da je moguće izmiriti
poreski dug prodajom samo jednog dela
zaplenjene imovine i da podela imovine neće
dovesti poreskog obveznika u nejednako stanje.
31.3. Predaja zaplenjene imovine u celosti ili
delimično će pomoći prilikom konačne naplate
poreskog duga.
31.4. Utvrđeno je da je imovina podleže
nadležnosti nekog suda ili pravnog postupka koji
ima veća potraživanja u imovini, osim ako se ti
organi slažu sa zaplenom i prodajom imovine od
131
procesi juridik që ka kërkesë më të lartë mbi
pasurinë, përveç nëse organet e tilla pajtohen
me konfiskimin dhe shitjen e pasurisë nga
Administrata Tatimore.
32.5 Është përcaktuar se konfiskimi ka qenë i
gabueshëm apo borxhi që ka formuar bazën
për konfiskim është i gabuar apo nuk
ekziston më.
32.6 ATK ka përcaktuar të tërheqë shitjen
sikurse është paraparë në Paragrafin 26 të
këtij neni.
Neni 23
Transferimi i pasurisë (aseteve)
process that has a superior claim to the
assets, unless such bodies consent to the
seizure and sale of the assets by the TAK.
32.5. It is determined that the seizure was
wrongful or that the debt which formed the
basis for the seizure is incorrect or no longer
exists
32.6. TAK has determined to abandon a sale
as provided in paragraph 26 of this Section.
Section 23
Transfers of Assets
1. Article 35A of The Law provides as follows:
1. Neni 35A, i Ligjit, parashikon si vijon :
35A.1 TAK shall have the authority to
35A.1 ATK do të ketë autoritetin që të
transfer an assessment of tax to another
transferoj një vlerësim të tatimit tek entiteti
entity following a transfer of assets
tjetër pas transferimit të aseteve (të tundshme
(movable or immovable) in the
dhe të patundshme) në rrethanat si në vijim:
following circumstances:
a) Tatimpaguesi ka transferuar mjetet tek
a) The taxpayer has transferred assets
entiteti tjetër qoftë në parashikimin e krijimit
to another entity either in
të borxhit tatimor ose pas krijimit të borxhit
anticipation of incurring a tax debt
tatimor;
or after having incurred a tax debt,
b) The transfer of assets was for less
b) Transferimi i mjeteve ka qenë më i vogël se
than fair market value of the assets,
vlera e hapur e tregut të aseteve;
c) The transfer of assets has left the
c) Transferimi i aseteve e ka lënë
taxpayer without the capability of
tatimpaguesin pa aftësi për të paguar
paying tax debts and,
borxhin tatimor; dhe
d) TAK has notified the taxpayer and
d) ATK ka njoftuar tatimpaguesin dhe entitetin
the other entity of the determination
tjetër, për përcaktimin, se transferimi i
that the transfer of assets will result
aseteve do të rezultojë në një vlerësim ndaj
in an assessment against the third
palës së tretë dhe duke ju ofruar palës së
party and provided the third party
tretë të drejtën për tu ankuar.
their appeal rights.
strane Poreske Administracije.
31.5. Utvrđeno je da je zaplena bila pogrešna ili
da je dug koji je bio osnova za zaplenu bio
pogrešan ili da više ne postoji.
32.6. PAK je odredila da povuče prodaju, kao što
je predviđeno u stavu 26 ovog člana.
Član 23
Prenos imovine
1. Član 35A Zakona predviđa sledeće:
35A.1 PAK će imati autoritet da prenese neku
procenu poreza na neki drugo lice nakon
prenosa imovine (pokretne ili nepokretne) u
okolnostima kao u nastavku:
a) Poreski obveznik je preneo sredstva nekom
drugom entitetu bilo prilikom stvaranja poreskog
duga ili nakon njegovog stvaranja;
b) Prenos sredstava je bio manji od vrednosti na
slobodnom tržištu imovina;
c) Prenos imovine je doveo poreskog obveznika u
stanje da ne može da plati poreski dug; i
d) PAK je obavestio poreskog obveznika i drugo
lice o odluci da će prenos imovine rezultirati
procenom nad trećim licem i pružanjem prava na
žalbu trećem licu.
Kur ATK zbulon, qoftë përmes kontrollës apo Where TAK discovers, either through audit or Ukoliko PAK otkrije, bilo putem kontrole ili
aksionit të mbledhjes, se ka ndodhur një transfer i collection action, that a transfer of assets as postupka prinudne naplate, da je došlo do
132
pasurisë sikurse është përshkruar në nën-paragrafët
1(a) deri në 1(c) të këtij Neni, dhe më qëllim të
vendosjes së një vlerësimi sipas Nenit 35A, ATK
duhet të ndjekë parimet e përgjithshme të parapara
në Nenin 17 deri 20 të Ligjit, si dhe dispozitat e
këtij Kapitulli.
described in sub-paragraphs 1(a) through 1(c) of
this Section has taken place, and in order to
establish an assessment under Article 35A, TAK
must follow the general principles provided in
Articles 17 through 20 of The Law, as well as the
provisions of this Chapter.
prenosa imovine kao što je opisano u tačkama
1(a) do 1(c) ovog Člana, a u svrhu donošenja
neke procene prema članu 35A, PAK treba da
sledi opšte principe predviđene članom 17 do 20
Zakona, kao i odredbe ovog Poglavlja.
2. Për qëllime të implementimit të nenit 35A të
Ligjit, një transfer i pasurisë në pritje të krijimit të
një borxhi tatimor do të përcaktohet në rrethanat
vijuese:
2. For purposes of the implementation of Article
35A of The Law, a transfer of assets in anticipation
of incurring a tax debt shall be determined in the
following circumstances:
2. U svrhu sprovođenja člana 35A Zakona,
prenos imovine u iščekivanju stvaranja nekog
poreskog duga odrediće se u sledećim
okolnostima:
2.1 Nëse tatimpaguesi transferon pasurinë kudo
pas pranimit të një njoftimi të dërguar nga
ATK, se është planifikuar të bëhet kontroll
tatimor apo inspektim tatimor, transferi i tillë
do të konsiderohet të jetë një transfer i pasurisë
në pritje të krijimit të borxhit tatimor.
Megjithatë, nëse tatimpaguesi mund të ofrojë
evidencë se është bërë një marrëveshje e shitjes
për së paku 30 ditë, por jo më shumë se 90 ditë,
para marrjes së njoftimit për kontrollë tatimor
apo inspektim tatimor në pritje, transferi i
pasurisë që ka ndodhur në përputhje me
marrëveshjen e tillë nuk do të konsiderohet të
jetë transfer i pasurisë në pritje të krijimit të
borxhit tatimor, madje edhe nëse transferi në të
vërtetë nuk ka ndodhë deri pasi tatimpaguesi të
ketë marrë njoftimin për kontroll tatimor apo
inspektim tatimor në pritje. Transaksioni i tillë
duhet të jetë transaksion në të cilin lind
transferi i parasë, sikurse është transferi
bankar, etj., apo një hua legjitime e bërë
përmes një banke apo organizatë huadhënësi të
autorizuar.
2.1. If a taxpayer transfers assets at any time
after receipt of a notice delivered by the TAK
that a tax audit or tax investigation is scheduled
to take place, such transfer shall be considered
to be a transfer of assets in anticipation of
incurring a tax debt. However, if the taxpayer
can provide evidence that a sales agreement
had been made at least 30 days, but not more
than 90 days, prior to receiving notice of the
pending tax audit or tax investigation, a
transfer of assets that has taken place pursuant
to such an agreement will not be considered to
be a transfer of assets in anticipation of
incurring a tax debt, even though the transfer
did not actually take place until after the
taxpayer received notice of the pending tax
audit or tax investigation. Such a transaction
must be a transaction in which a money
transfer occurs, such as a bank transfer, etc., or
a legitimate loan made through a bank or
similar authorized lending organization.
2.1. Ukoliko neki poreski obveznik prenese
imovinu bilo kada posle prijema poslatog
obaveštenja od strane Poreske administracije o
tome da se planira neka poreska kontrola ili
inspekcija, takav prenos će se smatrati prenosom
imovine u iščekivanju stvaranja nekog poreskog
duga. Međutim, ukoliko poreski obveznik može
pružiti dokaze o tome da je napravljen dogovor o
prodaji najmanje 30 dana, ali ne više od 90 dana
pre dobijanja obaveštenja o poreskoj kontroli ili
inspekciji koja se očekuje, prenos imovine koji je
obavljen u skladu sa takvim dogovorom neće se
smatrati prenosom imovine u iščekivanju
stvaranja nekog poreskog duga, čak iako prenos
nije stvarno obavljen pre prijema obaveštenja o
poreskoj kontroli ili inspekciji. Takva transakcija
treba da bude novčana transakcija, kao što je
bankarski prenos, i dr. ili neka zakonska
pozajmica dobijena od strane banke ili neke
organizacije ovlašćene za davanje pozajmice.
2.2 Nëse një tatimpagues transferon pasurinë
brenda periudhës 30 ditore para se
tatimpaguesi të pushon veprimtarinë afariste,
2.2. If a taxpayer transfers assets within a 30- 2.2. Ukoliko neki poreski obveznik obavi prenos
day period prior to the taxpayer ceasing its imovine u roku od 30 dana pre nego što poreski
business activity, such transfer will be obveznik prekine poslovanje, takav prenos će se
133
transferi i tillë do të konsiderohet të jetë
transfer në pritje të krijimit të një borxhi
tatimor. Periudha 30 ditore e referuar do të jetë
një periudhë e cila fillon 30 ditë para datës në
të cilën transferi i pasurisë ndodhë. Nëse
biznesi mbyllet më 31 Janar 2009, çdo transfer
i bërë në apo pas 1 Janarit 2009 do të
konsiderohet të jetë transfer në pritje të krijimit
të borxhit tatimor.
considered to be a transfer in anticipation of
incurring a tax debt. The 30-day period
referred to shall be a period which begins 30
days before the date on which the transfer of
assets takes place. If the business closes on 31
January 2009, any transfer made on, or after, 1
January 2009, will be considered to be a
transfer in anticipation of incurring a tax debt.
smatrati prenosom u iščekivanju stvaranja nekog
poreskog duga. Preporučeni period od 30 dana će
biti period koji započinje 30 dana pre datuma
kada se obavi prenos imovine. Ukoliko poreski
obveznik prekine poslovanje 31. januara 2009.,
svaki prenos obavljen 1. januara ili posle toga će
se smatrati prenosom u iščekivanju stvaranja
nekog poreskog duga.
3. Nëse ATK, ka vendosur borxh tatimor kundër
një tatimpaguesi dhe pasuria e tatimpaguesit më
vonë është transferuar përpara se ATK të ketë
regjistruar barrën e vet, ATK mund të ketë bazë
për të bërë një vlerësim kundër transferuesit nëse
të gjitha kushtet e vendosjes në Ligj dhe Aktin
Nënligjor, për vlerësimin e tillë janë plotësuar
3. If the TAK has established a tax debt against a
taxpayer, and assets of the taxpayer are
subsequently transferred before the TAK has
recorded its lien, the TAK may have a basis for
making an assessment against the transferee if all
conditions established in The Law and Sub-Legal
Act for such an assessment are met.
3. Ukoliko PAK odredi neki poreski dug
poreskom obvezniku, a imovina poreskog
obveznika je kasnije preneta, ali ranije nego što je
PAKregistrovala svoj zalog, PAK ima osnovu da
obavi procenu protiv izvršica prenosa, ukoliko su
stvoreni svi uslovi iz Zakona i Podzakonskog
Akta za tu procenu.
4. Neni 35A.(b) parasheh që një situatë e 4. Article 35A.(b) provides that a transferee
transferuesit lind nëse kushtet vijuese janë situation arises if the following conditions are met:
plotësuar:
4.1 The taxpayer has transferred assets to
4.1. Tatimpaguesi ka transferuar pasurinë
another entity either in anticipation of
(asetet) në entitetin tjetër qoftë në pritje të
incurring a tax debt or after having
krijimit të një borxhi tatimor apo pasi të
incurred a tax debt (as described in 6.2
ketë lindur borxhi tatimor (sikurse është
above),
përshkruar në 6.2 më sipër);
4.2 The transfer of assets was for less than fair
4.2. Transferimi i pasurisë ka qenë më pak se
market value of the assets,
vlera e hapur e tregut për pasurinë;
4.3 The transfer of assets has left the taxpayer
4.3. Transferimi
i
pasurisë
ka
lënë
without the capability of paying tax debts
tatimpaguesin në pamundësi për të paguar
and,
borxhin tatimor dhe,
4. Član 35A (b) predviđa da slučaj prenosa
nastaje ukoliko se ispune sledeći uslovi:
For purposes of this Article, the term ‘assets’ shall
be interpreted to be either the singular (asset) or
plural (assets). The fair market value of the assets
may be determined in any manner, so long as the
basis for the value is clearly documented and is
based on factual data. Generally, the fair market
value must be determined after taking into
U svrhu ovog Člana, termin „imovina“ će se
koristiti i za jednu ili za više imovina. Vrednost
na slobodnom tržištu se može odrediti na bilo
koji način, sve dok je osnova za vrednost jasno
dokumentovana ili je zasnovana na faktičnim
podacima. Obično se slobodna vrednost na tržištu
treba odrediti uzimajući u obzir starost i uslove
Për qëllime të këtij Neni, termi ‘pasuri’ do të
interpretohet të jetë qoftë në njëjës (pasuri) apo në
shumës (pasuritë). Vlera e hapur e tregut e pasurisë
mund të përcaktohet në çdo mënyrë, për aq sa baza
për vlerën është qartë e dokumentuar dhe është e
bazuar në të dhëna faktike. Përgjithësisht, vlera e
tregut duhet të përcaktohet pasi të është marrë
4.1.Poreski obveznik je preneo imovinu na drugi
entitet, bilo u iščekivanju stvaranja nekog duga
ili nakon stvaranja poreskog duga (kao što je
opisano ranije u 6.2.),
4.2.Prenos imovine je bio manji od vrednosti na
slobodnom tržištu imovina,
4.3.Prenos imovine je doveo poreskog obveznika
u stanje da ne može da plati poreski dug i,
134
parasysh vlerësimi i moshës dhe kushteve te
pasurisë. Në përcaktimin e vlerës së pasurisë,
regjistrimet e tatimpaguesit duhet të analizohen për
të përcaktuar koston e pasurisë kur ka qenë e re,
vlerën filluese sikurse është treguar në tabelën e
zhvlerësimit apo në fletët e punës të shoqëruara me
tabelën e zhvlerësimit. Vlera e mbetur e pasurisë
sikurse është treguar në tabelën e zhvlerësimit
duhet të konsiderohet të jetë vlerë e hapur e tregut
minimale e pasurisë. Duhet të bëhen pyetje tek
dilerët që janë të njohur me pasurinë apo pasurinë
e ngjashme. Nëse janë transferuar paratë e gatshme
(kesh), vlera e hapur e tregut do të jetë e barabartë
me vlerën e parasë së gatshme të transferuar. Nëse
pasuritë janë të penguara me barrë të regjistruar në
Regjistrin e Pengut apo në kadastër, përcaktimi i
vlerës së hapur të tregut duhet të bëhet duke marrë
parasysh informatat e siguruara në regjistër.
consideration the age and condition of the asset. In
determining the value of the property, the
taxpayer’s records should be analyzed to determine
the cost of the asset when it was new, the
beginning value as shown on the depreciation
schedule or worksheets associated with the
depreciation schedule. The remaining value of the
assets as shown on the depreciation schedule
should be considered to be the minimal fair market
value of the assets. Inquiries should be made of
dealers familiar with the assets or similar assets. If
cash is transferred, the fair market value will be
equal to the value of the cash transferred. If the
assets are encumbered by a lien recorded at the
Pledge Registry or cadastre, the fair market value
determination should be made taking into
consideration the information obtained in the
registry.
imovine.
Prilikom određivanja
vrednosti
imovine, evidencija poreskog obveznika se mora
analizirati kako bi se odredila cena koštanja
imovine prilikom njenog nastanka, početnu
vrednost, kao što je prikazano u tabeli
amortizacije ili u radnim listama sa priloženom
tabelom amortizacije. Preostala vrednost
imovine, kao što je prikazano u tabeli
amortizacije treba se smatrati minimalnom
slobodnom cenom imovine na tržištu. Treba se
raspitati kod dilera koji su upoznati sa imovinom
ili sličnom imovinom. Ukoliko je obavljen
gotovinski prenos, slobodna vrednost na tržištu
će biti jednaka sa iznosom gotovine koja je
preneta. Ukoliko je imovina opterećena zalogom
koji je registrovan u Registru zaloga ili katastru,
određivanje vrednosti se mora obaviti uzimajući
u obzir informacije dobijene iz registra.
5. Nëse tatimpaguesi ka transferuar pasurinë
sikurse është përshkruar në paragrafin 4 të këtij
neni dhe nuk është në gjendje të paguajë borxhet e
tija tatimore nga pasuria e mbetur, transferi i
pasurisë do të konsiderohet ta ketë lënë
tatimpaguesin pa pasur mundësinë të paguajë
borxhet e tija tatimore.
5. If the taxpayer has transferred assets as
described in paragraph 4 of this Section and is
unable to pay his tax debts out of remaining assets,
the transfer of assets will be considered to have left
the taxpayer without the capability of paying his
tax debts.
5. Ukoliko je poreski obveznik izvršio prenos
imovine kao što je opisano u stavu 4 ovog člana i
nije u stanju da plati svoje poreske dugove
prodajom preostale imovine, smatraće se da je
prenos imovine doveo poreskog obveznika u
stanje da ne može da izmiri svoje poreske
dugove.
Neni 24
Kërkesat për Falimentim të Pavullnetshëm
Section 24
Involuntary Bankruptcy Petitions
Član 24
Zahtev za Prinudni Stečaj
1. Ligji Nr. 2003/4, “Mbi Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim”
(të shpallur me Rregulloren 2003/7), vendos
dispozitat për kërkesat për falimentim, përfshirë
falimentimin e pavullnetshëm. Sipas ligjit,
procedura e falimentimit lidhet me persona juridik,
ose ortakërinë e përgjithshme, ortakërinë e
kufizuar, shoqëritë aksionare dhe shoqëritë me
përgjegjësi të kufizuar. Ne të nuk përfshihen
1. Law 2003/4 on “Liquidation and Reorganization
of Legal Persons in Bankruptcy” (promulgated by
Regulation 2003/7) establishes the provisions for
bankruptcy petitions, including involuntary
bankruptcy. As indicated in the title of the law, the
bankruptcy provisions relate to legal persons,
including general partnership, limited partnership,
joint stock companies, and limited liability
companies. It does not include private businesses,
1. Zakon br. 2003/4 o Likvidaciji i Reorganizaciji
Pravnih Lica u Stečaju (proglašen Uredbom
2003/7) donosi odredbe o zahtevu o stečaju,
uključujući i prinudni stečaj. Kao što je prikazano
u naslovu Zakona, odredbe u vezi stečaja se
odnose na pravna lica, uključujući opšte
partnerstvo, ograničeno partnerstvo, aksionarska
društva i društva sa ograničenom odgovornošću.
Ne uključuje privatna preduzeća, osiguravajuće
135
bizneset private, shoqëritë e sigurimeve,
institucionet financiare, ofruesit e pensioneve, apo
ndërmarrje publike a shoqërore të cilat nuk janë
transformuar ende në entitete juridike.
insurance companies, financial institutions, kompanije, finansijske ustanove, penzione
pension providers, or enterprises in public or social fondove ili druga javna ili društvena preduzeća
ownership which have not yet been transformed koja se još uvek nisu transformisala u pravna lica.
into legal entities.
2. Si një kreditor i tatimpaguesve të cilët kanë
borxhe tatimore, ATK, ka të drejtë të dorëzojë një
kërkesë në gjykatën kompetente, për të kërkuar që
pasuritë e një tatimpaguesi debitor, të vendosen
nën juridiksionin e gjykatës, për një likuidim të
rregullt të tatimpaguesi borxhli.
2. As a creditor of taxpayers who owe tax debts,
the TAK has the right to submit a petition to the
applicable court to request that the assets of a
debtor taxpayer be placed under the jurisdiction of
the court for an orderly liquidation of the debtor
taxpayer.
2. Kao poverilac poreskih obveznika koji imaju
poreska dugovanja, PAK ima pravo da podnese
zahtev nadležnom sudu kako bi zahtevala da se
imovina nekog poreskog obveznika stavi pod
nadležnost suda za urednu likvidaciju poreskog
dužnika.
3. ATK, dorëzon një kërkesë për falimentim të 3. The TAK can submit a petition for involuntary
pavullnetshëm, kur të gjitha gjërat vijuese janë të bankruptcy when all the following are present:
3.1 The debt has been due at least 60 days;
pranishme :
3.2 The tax debtor owes TAK more than
3.1. Borxhi ka qenë obligim së paku 60 ditë;
€2,000;
3.2. Borxhliu tatimor i ka borxh ATK më
3.3 The debt is not conditional or subject to a
shumë se 2,000 €;
bona fide dispute (the taxpayer cannot be
3.3. Borxhi nuk është i kushtëzuar apo nuk i
in Appeals, IRB, or a Court with
nënshtrohet një kontesti të vërtetë
jurisdiction to hear appeals of tax cases,
(tatimpaguesi nuk mund të jetë në Ankesa,
and
BPR, apo një gjyq me juridiksion për të
3.4 The debtor is generally not paying his
dëgjuar ankesat e rasteve tatimore, dhe
debts as they become due.
3.4. Borxhliu përgjithësisht nuk i paguan
borxhet e tija kur ato bëhen detyruese.
3. PAKmože da podnese zahtev za sprovođenje
prinudnog stečaja kada su ispunjeni sledeći
uslovi:
3.1.Poreski obveznik ima dug najmanje 60 dana
3.2.Poreski dužnik duguje PAK-u više od 2,000€
3.3.Dug nije uslovan ili ne podleže nekom
stvarnom sporu (predmet poreskog obveznika ne
može biti u toku postupka žalbe, razmatranja od
strane Nezavisnog odbora za razmatranja, ili da
se nalazi na sudu nadležnom za saslušanje žalbi
iz poreskih slučaja, i
3.4.Poreski dužnik obično ne plaća svoje dugove
nakon što oni postanu obavezujući.
4. Një borxhli konsiderohet që përgjithësisht nuk i 4. A debtor is presumed to generally not be paying 4. Za nekog dužnika se smatra da obično ne plaća
paguan borxhet e tija kur ATK, vërteton se ai nuk his debts when the TAK demonstrates that he has svoje dugove u slučaju kada PAK dokaže da on
not paid one or more tax debts.
ka paguar një apo më shumë borxhe tatimore.
nije platio jedan ili više poreskih dugova.
5. Përderisa nuk kërkohet, para dorëzimit të
kërkesës në rastin e një ortakërie, ATK duhet të
ndërmarre të gjitha veprimet e mundshme për të
mbledhur borxhin nga ortakët individualisht. Në
një ortakëri të përgjithshme, të gjithë ortakët janë
të detyrueshëm bashkërisht dhe veçmas për
borxhet e ortakërisë. Kjo nënkupton se borxhet e
ortakërisë mund të mblidhen si nga pasuria e
5. While not required, before submitting a petition
in the case of a partnership, TAK should take all
possible actions to collect the debt from the
individual partners. In a general partnership, all
partners are jointly and severally liable for the
debts of the partnership. This means that the debts
of the partnership can be collected from both the
assets of the partnership and the assets of the
5.Dok se ne zahteva, pre podnošenja zahteva u
slučaju nekog partnerstva, PAK treba da
preduzme sve moguće postupke kako bi naplatila
dug od svakog partnera pojedinačno. U nekom
partnerstvom društvu, svi partneri su zajednički i
zasebno obavezni za dugove partnerstva. Ovo
podrazumeva da se dugovi partnerstva mogu
naplatiti iz imovine partnerstva, a takođe i iz
136
ortakërisë ashtu edhe nga pasuritë e ortakëve
individualisht. Ortakëritë e kufizuara detyrohen për
borxhet e ortakërisë vetëm për shkallën e interesit
në ortakëri. Megjithatë, çdo ortakëri e kufizuar
kërkohet të ketë një ortak të përgjithshëm, i cili
personalisht detyrohet tërësisht për borxhet e
ortakërisë së kufizuar.
individual partners. Limited partners are liable for
the debts of the partnership only to the extent of
their interest in the partnership. However, every
limited partnership is required to have a general
partner, who is personally fully liable for the debts
of the limited partnership.
lične imovine svakog partnera. Ograničena
partnerstva su obavezna samo za dugove
partnerstva samo za nivo udela u partnerstu.
Međutim, od svakog ograničenog partnerstva se
zahteva da ima jednog generalnog partnera koji je
lično i u potpunosti odgovoran za dugove
ograničenog partnerstva.
6. Zyrtari Ligjor, apo personi i caktuar nga Drejtori
i Përgjithshëm i ATK, është i autorizuar të
dorëzojë kërkesat për shpërbërje të pavullnetshme
në falimentim në gjyqin e juridiksionit për
falimentim dhe përfaqësojë ATK në gjykate.
6. The Legal Officer, or person designated by the
Director General, of the TAK is authorized to
submit petitions for involuntary dissolution in
bankruptcy to the court of jurisdiction for
bankruptcy and represent the TAK in all
proceedings before the court.
6. Pravni službenik ili lice određeno od strane
Generalnog Direktora Poreske Administracije je
ovlašćen da podnese zahteve za prinudno
raspuštanje u stečaju sudu nadležnom za stečaje i
da zastupa PAK-a na svim sudskim seansama.
7. Kur gjykata pranon kërkesën, të gjitha pasuritë e
tatimpaguesit konsiderohen të jenë nën kujdes të
mbrojtur nga gjykata. ATK, si dhe kreditorët tjerë,
janë të penguar nga zbatimi i kërkesave të veta
kundër pasurive të borxhliut tatimor. Këtu
përfshihet hyrja në marrëveshje me këste me
tatimpaguesin, nëse ai dëshiron ta bëjë këtë,
përderisa gjykata pajtohet me këtë veprim.
7. When the court of jurisdiction accepts the
petition, all assets of the taxpayer are considered to
be under protective custody of the court. The
TAK, as well as other creditors, is precluded from
enforcing its claim against the assets of the tax
debtor. This includes entering into an installment
agreement with the taxpayer, should he wish to do
so, unless the court agrees to such action.
7. Nakon prijema zahteva od strane nadležnog
suda, za svu imovinu poreskog obveznika se
smatra da je pod sudskom zaštitom.PAK, kao i
drugi poverioci, su sprečeni da sprovedu svoja
potraživanja u odnosu na imovinu poreskog
dužnika. Ovo uključuje sklapanje sporazuma o
plaćanju na rate sa poreskim obveznikom,
ukoliko on to želi, a sud se složi sa tim.
8. Me pranimin e kërkesës nga gjykata, ATK,
publikon një njoftim në gazetë të qarkullimit të
përgjithshëm dhe publikime të tilla juridike në
Republikën e Kosovës, për të informuar publikun
se tatimpaguesi është në procedure likuidimi dhe
ATK, nuk do të pranojë ndonjë trankasion të
mëtejme që e përfshijnë atë tatimpagues. Njoftimi i
tillë po ashtu do të publikohet në faqen elektronike
të ATK-së.
8. Upon acceptance of the petition by the court, the
TAK shall place a notice in newspapers of general
circulation and such legal publications as
distributed in the Republic of Kosovo advising the
public that the taxpayer is in liquidation
proceedings and the TAK will not recognize any
further transactions involving that taxpayer. Such
notice shall also be published on the TAK web
site.
8. Nakon prijema zahteva od strane suda, PAK će
objaviti obaveštenje u dnevnoj štampi i u
pravnim publikacijama u Republici Kosovo,
kako bi se informisala javnost o tome da je
poreski obveznik u stečajom postupku i da PAK
neće prihvatiti bilo kakvu buduću transakciju u
kojima učestvuje taj poreski obveznik. Ovo
obaveštenje će se takođe objaviti na internet sajtu
PAK-a.
9. Kur gjykata, pranon rastin si të mbyllur,
tatimpaguesi konsiderohet të jetë i shpërbërë dhe
më nuk do të ekzistojë. Të gjitha borxhet tatimore
detyruese nga borxhliu, përpara datës së kërkesës
konsiderohen, të shlyera dhe më nuk janë të
9. When the court recognizes the case as closed,
the taxpayer is considered to be dissolved and will
no longer exist. All tax debts due from the debtor
prior to the petition date are considered to be
extinguished and are no longer collectable.
9. Nakon što sud smatra ovaj slučaj zatvorenim,
smatra se da je ovaj poreski obveznik raspušten i
da više ne postoji. Svi poreski dugovi koje duguje
dužnik pre dana podnošenja zahteva smatraju se
ugašenim i neće se naplaćivati.
137
mbledhshme.
10. The TAK is authorized to cancel all tax debts
10. ATK, autorizohet të anulojë borxhet tatimore, which have arisen prior to the petition date from its
të cilat kanë lindur para datës së kërkesës nga data processing system upon receipt of notice of
sistemi i procesimit të të dhënave me pranimin e case closure from the court of jurisdiction.
njoftimit për rastin e mbyllur nga gjykata.
Neni 25
Vlerësimet kundër personave përgjegjës
1. Neni 47.1 i Ligjit përcakton se :
Section 25
Assessments against Responsible Persons
1. Section 47.1 of The Law provides:
10. PAK je ovlašćena da otpiše sve poreske
dugove koji su nastali pre dana podnošenja
zahteva u sistemu obrade podataka, nakom
prijema obaveštenja o zaključenju slučaja od
strane nadležnog suda.
Član 25
Procene protiv odgovornih lica
1. Član 47.1 Zakona predviđa:
Kur një entitet juridik, apo organizatë ndryshe nga
një ndërmarrje afariste personale, nuk ka mbajtur
në burim, nuk ka vjelë, apo nuk ka paguar tatimin
e mbajtur në burim apo tatimin vjelë, çdo person
përgjegjës për mbajtje në burim, vjeljen apo
pagimin e tatimit të tillë, dhe i cili qëllimisht nuk
mban në burim, nuk vjelë, apo nuk paguan atë
tatim, do të mbahet detyrues për një ndëshkim
administrativ të barabartë me shumën e tatimit të
mos-mbajtur, të pa vjelë apo të papaguar. Për
qëllime të këtij paragrafi, qëllimi (paramendimi)
do të përcaktohet nëse personi - at) vlerësohet të
jetë përgjegjës për të paguar, i autorizuar për të
paguar, është urdhëruar të paguaj, apo është
lejuar të paguajë kreditorët tjerë kur ai person e ka
ditur, apo është dashur të dijë se mbajtja në burim
e tatimit apo tatimi i vjelë nuk është vjelë, mbajtur
në burim apo paguar.
Where a legal entity, or any organization other
than a personal business enterprise, has failed to
withhold, collect, or pay over a withholding tax
or collected tax, any person responsible for
withholding, collecting or paying over such tax,
and who willfully fails to withhold, collect, or
pay over that tax, shall be liable to an
administrative penalty equal to the amount of the
tax not withheld, collected or not paid over. For
the purposes of this paragraph, willfulness shall
be determined if the person(s) deemed
responsible paid, authorized to be paid, directed
to be paid, or allowed to be paid other creditors
when that person knew, or should have known
that the withholding tax or collected tax had not
been collected, withheld, or paid over.
Kada neko pravno lice ili organizacija osim
privatnog poslovnog preduzeća, nije vodilo na
izvoru, nije zadržavalo ili nije plaćalo porez
vođen na izvoru ili zadržani porez, svaka osoba
odgovorna za vođenje na izvoru, zadržavanje ili
plaćanje takvog poreza i koja svesno ne vodi na
izvoru, ne zadržava ili ne plaća taj porez,
smatraće se dužnikom u vezi sa administrativnom
kaznom srazmernom sa iznosom poreza koji nije
vođen, zadržan ili plaćen. U svrhu ovog stava,
namera (predumišljaj) će se odrediti ukoliko se
ustanovi da je osoba-e odgovorna za plaćanje,
ovlašćena za plaćanje, naloženo joj je ili
dozvoljeno da isplati ostale poverioce, ukoliko je
ta osoba znala ili je trebalo da zna da je porez
zadržavan na izvoru ili porez koji se prkupi, nije
prikupljen,i zadržavan na izvoru ili plaćeno.
2. Termat tatim i mbajtur në burim apo tatim i
mbledhur përfshinë TVSh, tatimin e mbajtur në
burim në paga, tatimin e mbajtur në qira, tatimin e
mbajtur në burim në interes, tatimin e mbajtur në
burim në dividendë, tatimin e mbajtur në burim në
të drejta pronësore dhe çdo tatim të mbajtur në
burim që është aktualisht i vënë, apo mundet të
vihet në të ardhmen.
2. The terms withholding tax or collected tax
include VAT, wage withholding, rent withholding,
interest withholding, dividend withholding, royalty
withholding and any other withholding tax that is
currently imposed, or may be imposed in the
future.
2. Termini porez zadržavan na izvoru ili
prikupleni porez obuhvačuju PDV, porez
zadržavan na izvoru za plate, porez zadržan za
kirije, kamate, dividende, imovinska prava ili
neki drugi porez zadržavan na izvoru koji je
trenutno uspostavljen ili se može u budućnosti
uspostaviti.
138
3. Nëse ndonjë formë e biznesit, ndryshe nga
shoqëritë tregtare individuale, nuk paguan një
tatim të mbledhur apo tatim të mbajtur në burim,
ATK është e autorizuar të përcaktojë personin, apo
personat, të cilët kanë qenë përgjegjës (person(a)
përgjegjës) për mos pagesën e tatimit të mbledhur
apo tatimit të mbajtur në burim nga biznesi.
4. Vlerësimi i autorizuar nga ky nen synon to
ndihmojë mbledhjen e tatimit dhe të rrisë
përmbushjen vullnetare. Shërben, si një mënyrë
alternative e mbledhjes së borxheve tatimore të
papaguara që lidhen me tatimet e mbajtura në
burim apo tatimeve të mbledhura, kur ato tatime
nuk mund të mblidhen në tërësi nga biznesi apo
kompania nuk ka paguar tatimet themelore. Para
inicimit të veprimeve kundër personave përgjegjës,
ATK duhet së pari të bëjë një përpjekje të
arsyeshme të mbledhë borxhin tatimore nga
biznesi, përfshirë konfiskimin dhe shitjen e
pasurisë së tij, nëse ka aksione/interesa adekuate
në ato pasuri.
5. Gjate vlerësimit, duhet pasur parasysh paragrafi
1, i nenit 47 të Ligjit, përgjegjësia dhe qëllimi.
Personi kundër kujt është bërë një vlerësim, duhet
të jetë përgjegjës dhe duhet të ketë qëllim
(paramendim) nuk ka mbajtur në burim, mbledhur
e as nuk ka paguar tatimin e mbledhur apo të
mbajtur në burim.
6. Vendosja e përgjegjësisë. Përgjegjësia është
çështje e statusit, detyrës dhe autorizimit. Një
përcaktim i përgjegjësisë varet në faktet dhe
rrethanat të secilit rast. Persona përgjegjës mund të
përfshijë:
6.1. Një zyrtar apo të punësuar të një shoqëri
(president, administrator apo drejtor i një
3. If any form of business, other than a personal
business enterprise, fails to pay a collected tax or
withholding tax, TAK is authorized to determine
the person, or persons, who were responsible
(responsible person(s)) for the business’ failure to
pay the collected tax or withheld tax.
3. Ukoliko bilo koji oblik poslovanja, osim
privatnog poslovnog preduzeća, ne plaća
prikupljeni porez ili porez zadržavan na izvoru,
PAK je ovlašćena da odredi lice ili lica, koja su
bila odgovorna za ne plaćanje prikuplenog
poreza ili poreza zadržavan na izvoru iz sredstava
4. The assessment authorized under this Section is biznisa.
intended to facilitate the collection of tax and
enhance voluntary compliance. It serves as an 4. Procena ovlašćena ovim članom ima za cilj da
alternative means of collecting the unpaid tax debts pomogne prikupljanje poreza i da podstakne
related to withholding taxes or collected taxes, dobrovoljno plaćanje. Koristi se kao alternativni
when those taxes cannot be fully collected from način prikupljanja neplaćenih poreskih dugova u
the business or company that failed to pay the vezi sa porezima zadržanim na izvoru ili
underlying taxes. Before initiating actions against prikupljenih poreza, onda kada se ti porezi ne
the responsible persons, TAK must first make a mogu u potpunosti naplatiti od biznisa ili
reasonable effort to collect the tax debt from the kompanija koji nisu plaćali osnovne poreze. Pre
business, including seizure and sale of its assets, if pokretanja postupaka protiv odgovornih osoba,
PAK prvo mora da pokuša da naplati poreski dug
there is adequate equity in those assets.
od biznisa, uključujući i zaplenu i prodaju
njegove imovine, ukoliko poseduje adekvatna
sredstva/udele u toj imovini.
5. During an assessment there should be taken ito
account paragraph 1 of Article 47 of The Law: 5. Postoje dve osnovne komponente koje se
responsibility and willfulness. The person against moraju odrediti za potrebe obavljanja procene
whom an assessment is made under Article 47 of prema odredbama stava 1 člana 47 Zakona:
The Law must be responsible as described in this odgovornost i namera. Osoba protiv koje je data
Section and must have willfully failed to either procena treba da bude odgovorna, i treba da je sa
(predumišljajem)
izbegavala
withhold, collect or pay over the collected or namerom
zadržavanje na izvoru, prikupljanje i plaćanje
withheld tax.
poreza koji su prikupljeni ili zadržani na izvoru.
6. Establishing Responsibility. Responsibility is a
matter of status, duty, and authority.
A 6. Određivanje odgovornosti. Odgovornost je
determination of responsibility is dependent on the pitanje statuta, dužnosti i ovlašćenja. Utvrđivanje
facts and circumstances of each case. Potentially odgovornosti zavisi od činjenica i okolnosti u
svakom konkretnom slučaju. Odgovorna lica
responsible persons include:
6.1 An officer or employee of a corporation (a mogu biti:
president or managing director of a legal 6.1. Službenik ili radnik korporacije (predsednik
entity, managing partner of a partnership, ili upravni Direktor nekog pravnog lica,
139
entiteti juridik, ortak menaxhues i një
ortakërie, drejtor thesari, shef zyrtar
financiar, shef zyrtar operues);
6.2. Drejtor shoqërie apo aksionar;
6.3. Ortak;
6.4. Shoqëri tjetër;
6.5. Kontabilist apo përfaqësues tatimor;
6.6. Çdo person tjetër i cili ka autorizim të
vendosë cilët kreditorë duhet paguar dhe e
ushtron atë autorizim.
Treasurer, Chief Financial Officer, Chief
Operating officer);
6.2 Corporate Director or shareholder;
6.3 Partner;
6.4 Another corporation;
6.5 Accountant or tax representative;
6.6 Any other person who has authority to
determine what creditors should be paid
and exercises that authority;
partner menadžer nekog društva, Direktor
trezora, glavni finansijski službenik, glavni
operativni
službenik).
6.2. Direktor ili deoničar korporacije
6.3. Partner
6.4. Druga korporacija
6.5. Računovođa ili poreski zastupnik
6.6. Svako drugo lice koje je ovlašćeno da odluči
o tome koji se poverioci trebaju isplatiti i koje
primenjuje to ovlašćenje.
7. A responsible person has:
7. Një person përgjegjës ka :
7.1 A duty to perform;
7.2 The power to direct the act of collecting
the withheld or collected taxes and paying
them over to the TAK;
7.3 Accountability for and authority to pay the
collected or withheld taxes;
7.4 Authority to determine which creditors
will or will not be paid.
7.1. Detyrë të përmbushë;
7.2. Fuqinë të drejtojë veprimin e mbledhjes së
tatimeve apo tatimeve të mbledhura dhe t’i
paguajë ato në ATK;
7.3. Përgjegjësi-dhënien dhe autorizimin për të
paguar tatimet e mbledhura apo të mbajtura
në burim;
7.4. Autorizim për të vendosur cilët kreditorë
do të paguhen apo jo.
8. To determine whether a person has the status,
duty and authority to ensure that the withheld
8. Për të përcaktuar se një person a ka status,
or collected taxes are paid, consideration must
detyrë dhe autorizim për të siguruar se tatimet e
be given to the duties of the officers as set forth
mbajtura në burim apo të mbledhura janë paguar,
in the corporate by-laws as well as the ability
duhet të merren parasysh detyrat e zyrtarëve
of the individual(s) to authorize bank transfers
sikurse janë parashtruar me ligjet e korporatave si
or cash disbursements. In addition, determine
dhe mundësia për individin(ët) të autorizojnë
the identity of the individuals who:
transferet bankare apo pagesat. Përveç kësaj,
8.1 Are officers, directors, or shareholders of
përcaktohet identiteti i individëve të cilët:
the corporation
8.1. A janë zyrtarë, drejtorë, apo aksionarë të
8.2 Hire and fire employees
shoqërisë;
8.3 Exercise authority to determine which
8.2. Marrin dhe qesin nga puna të punësuarit;
creditors to pay
8.3. Ushtrojnë autoritet për të përcaktuar cilët
8.4 Sign and file the VAT tax or withholding
kreditorë për të paguar;
tax returns
8.4. Nënshkruajnë dhe dorëzojnë deklaratat e
8.5 Control payroll/disbursements
TVSh apo tatimeve të mbajtura në burim;
8.6 Control the corporation’s voting stock
8.5. Kontrollojnë listë pagesat/pagesat;
7. Odgovorno lice ima:
7.1.Dužnost da ispuni
7.2.Sposobnost
da
upravlja
postupkom
prikupljanja poreza ili da prikupljene poreze
uplati Poreskoj Administraciji
7.3.Odgovornost i ovlašćenje za uplatu
prikupljenih poreza ili poreza zadržanih na izvoru
7.4.Ovlašćenje da odluči koji će se poverioci
isplatiti ili ne.
8. Da bi se odredilo da li neka osoba poseduje
status, dužnost i ovlašćenje da osigura da se plate
porezi zadržani na izvoru ili prikupljeni porezi,
moraju se uzeti u obzir dužnosti službenika, kao
što je navedeno u zakonima korporacija, kao i
mogućnost pojedinca da dozvoli bankarske
prenose ili plaćanja. Osim ovoga, utvrđuje se
identitet ovih pojedinaca :
8.1. Da li je reč o službenicima, Direktorima ili
deoničarima korporacije;
8.2. Da li primaju i otpuštaju sa posla zaposlene;
8.3. Da li imaju ovlašćenje da odrede koji će se
poverilac isplatiti;
8.4. Potpisuju i predaju prijave o PDV-u ili
poreza zadržanih na izvoru;
8.5. Kontrolišu spisak isplata/uplata;
140
8.6. Kontrolišu izglašavanje akcija preduzeća.
8.6. Kontrollojnë votimin e aksioneve të
shoqërisë.
9. Fushëveprimi i plotë i autorizimit dhe
përgjegjësisë është i mundshëm me atë se personi
përgjegjës a ka pasur mundësinë të ushtrojë gjykim
të pavarur në lidhje me çështjet financiare të
biznesit. Për shembull, një mbajtës i librave në
kompani mund të jetë person i autorizuar për të
paguar kreditorët dhe të nënshkruajë deklaratat
tatimore. Megjithatë, nëse mbajtësi i librave nuk
është në gjendje të marrë vendime lidhur me atë se
cilët kreditorë duhet paguar dhe ndërmerr veprime
vetëm pas marrjes së udhëzimit nga një person i
lartë në biznes, atëherë mbajtësi i librave nuk
mund të konsiderohet të jetë person përgjegjës
meqë mbajtësi i librave nuk ka pasur autorizim të
përcaktojë cilët kreditorë t’i paguajë.
9. The full scope of authority and responsibility is
contingent upon whether the responsible person
had the ability to exercise independent judgment
with respect to the financial affairs of the business.
For example, a bookkeeper in the company may be
the person authorized to pay creditors and sign tax
declarations. However, if the bookkeeper is not
able to make the decisions regarding which
creditors to pay and takes action only after
receiving direction from a senior person in the
business, then the bookkeeper cannot be
considered to be a responsible person as the
bookkeeper did not have the authority to determine
which creditors to pay.
9. Potpuni delokrug ovlašćenja i odgovornosti je
moguć ukoliko je odgovorna osoba bila u
mogućnosti da nezavisno odluči u vezi sa
finansijskim pitanjima poslovanja. Na primer,
neki knjigovođa u kompaniji može biti ovlašćen i
za plaćanja poveriocima i da potpisuje poreske
prijave. Međutim, ukoliko knjigovođa nije u
stanju da donosi odluke u vezi sa tim koji će se
poverioci isplatiti i da preduzima postupke samo
nakon dobijanja uputstva od strane nadređenog
lica u biznisu, u tom slučaju knjigovođa se neće
smatrati odgovornom osobom, pošto knjigovođa
nije imao ovlašćenje da sam odredi koji će se
poverioc isplatiti.
Fakti se një person është një zyrtar apo ka aksione
në kompani domosdoshmërish nuk e bën atë
person përgjegjës për qëllime të këtij Udhëzimi.
Faktorët tjerë, sikurse janë cekur në paragrafin 6 të
këtij neni, duhet gjithashtu të jenë të pranishëm.
The fact that a person is an officer or owns stock in
the company does not necessarily make that person
a responsible person for purposes of this
Administrative Instruction. Other factors, as noted
in paragraph 6 of this section, must also be present.
Činjenica da je neka osoba službenik ili aksionar
u kompaniji ne znači da je ta osoba odgovorno
lice u svrhu ovog Administrativnog uputstva.
Drugi faktori, kao što je navedeno u stavu 6 ovog
člana, moraju takođe biti prisutni.
10. Personat me autoritet përfundimtar mbi çështjet
financiare të kompanisë munden zakonisht të mos
e shmangin përgjegjësinë duke deleguar atë
autorizim te dikush tjetër.
10. Persons with ultimate authority over financial
affairs of the company may generally not avoid
responsibility by delegating that authority to
someone else.
10. Osobe sa konačnim autoritetom u vezi sa
finansijskim pitanjima kompanije obično ne
mogu da izbegnu odgovornost prenoseći to
ovlašćenje na drugo lice.
11. Personat të cilët shërbejnë si vullnetarë vetëm
në cilësinë e nderit si drejtorë apo të besuar të
OJQ-ve me Status të Përfitimit Publik zakonisht
nuk do të konsiderohen përgjegjës përderisa ata të
mos kenë marrë pjesë në operimet ditore apo
financiare të organizatës dhe të mos kenë pasur
njohuri të vërtetë të mos-mbajtjes në burim apo
mbledhjes së tatimeve dhe pagesës së tatimeve të
mbajtura në burim apo të mbledhura.
11 Persons serving as volunteers solely in an
honorary capacity as directors and trustees of
NGO’s with public benefit status will generally not
be considered responsible persons unless they
participated in the day-to-day or financial
operations of the organization and they had actual
knowledge of the failure to withhold or collect and
pay over the withheld or collected taxes.
11. Osobe koje dobrovoljno služe samo na
zaslužnim pozicijama kao Direktori ili poverenici
NVO sa Statusom javne dobiti neće se smatrati
odgovornim, sve dok ne učestvuju u dnevnim ili
finasijskim operacijama organizacije i nisu bili
stvarno upoznati o nezadržavanju na izvoru ili
neprikupljanju poreza i neplaćanju poreza koji su
zadržani na izvoru ili prikupljeni.
141
Shembull:
Një e punësuar që punon si sekretare në zyrën e
shoqërisë. Ajo kryen depozita në para të gatshme
dhe pagesa për shoqërinë rregullisht nën kontrollin
dhe urdhrin e Shef Zyrtarit Financiar të Shoqërisë.
Ajo urdhërohet të paguajë furnizimet edhe pse
shoqëria nuk ka paguar detyrimin e vet të TVSh. E
punësuara nuk është person përgjegjës për mospagesën e tatimet e mbajtura në burim apo të
mbledhura sepse ajo nuk ka mundësinë të ushtrojë
gjykim të pavarur se cilat dëftesa t’i paguajë dhe
cilat tatime t’i paguajë.
Shembull:
Kontrolluesi afatgjatë i shoqërisë kurrë nuk ka
qenë aksionar, zyrtar, apo drejtor, por ka qenë
përgjegjës për mbikëqyrjen e financave të
shoqërisë, përfshirë përgatitjen e listës së pagave
dhe dorëzimit të deklaratave të kompanisë për
TVSh dhe tatimet e mbajtura në burim. Kur
shoqëria nuk ka pasur para të mjaftueshme për të
paguar listën bruto të pagave për të punësuarit, ai
ka paguar listën neto të pagave, por nuk ka paguar
tatimin e mbajtur në burim. Për shkak se ai ka
pasur autorizim të paguajë tatimet dhe njohuritë se
ka pasur borxh tatimor, kontrolluesi mund të
konsiderohet të jetë person përgjegjës.
Example:
An employee who works as a secretary in the
office of the company. She makes cash deposits
and disbursements for the company on a regular
basis at the control and direction of the Chief
Financial Officer of the company. She is directed
to pay suppliers even though the company has not
yet paid it VAT liability. The employee is not a
responsible person for the unpaid withheld or
collected taxes because she does not have the
ability to exercise independent judgment as to what
bills to pay and what taxes to pay.
Example:
The long-time controller of the company was never
a shareholder, officer, or director of the company,
but he was responsible for overseeing the finances
of the company, including the preparation of the
payroll and filing the company’s VAT and
withholding returns. When the company did not
have enough money to pay the gross payroll to the
employees, he paid net payroll, but did not pay the
withholding tax. Because he had the authority to
pay the taxes and the knowledge that there was a
tax debt, the controller could be considered to be a
responsible person.
Primer:
Jedana zaposlena radi kao sekretarica u
kancelariji kompanije. Ona obavlja novčane
transakcije u gotovini za kompaniju pod
kontrolom i po nalogu Glavnog finansijskog
službenika kompanije. Njoj se nalaže da isplati
nabavke iako kompanija još uvek nije uplatila
svoju obavezu za PDV. Zaposlena nije
odgovorna za neplaćanje poreza zadržanih na
izvoru ili prikupljenih poreza jer ona nije u
mogućnosti da samostalno donosi odluke o tome
koje će se fakture ili porezi platiti.
Primer:
Stalni kontrolor kompanije nikada nije bio
deoničar, službenik ili Direktor kompanije, ali je
bio odgovorno lice za nadgledanje finansijskog
poslovanja kompanije, uključujući i pripremu
platne liste i predaju prijava kompanije za PDV i
poreze zadržane na izvoru. Kada kompanija nije
imala dovoljno novca za isplatu bruto ličnih
dohodaka zaposlenima, on je isplatio neto lične
dohotke, a nije platio porez zadržan na izvoru.
Pošto je on imao ovlašćenje da plati poreze i bio
upoznat sa tim da postoji poreski dug, kontrolor
se može smatrati odgovornim licem.
12. Paramendimi. Me paramendim nënkupton me
synim, me qëllim, me dashje, me dijeni, ndryshe
nga ato të rastësishme. Nuk kërkohet qëllimi i keq
apo motiv i keq.
12. Willfulness. Willfulness means intentional,
deliberate, voluntary, reckless, knowing, as
opposed to accidental. No evil intent or bad
motive is required.
12.
Predumišljaj.
Sa
predumišljajem
podrazumeva se: sa ciljem, namerno, sa željom,
svesno, za razliku od slučajnog. Ne traži se loš
cilj ili motiv.
13. Për të treguar paramendimin, duhet të
demonstrohet se një person përgjegjës ka qenë në
dijeni, apo është dashur të jetë në dijeni, të
tatimeve të pashlyera dhe me qëllim kanë
shpërfillur ligjin apo qartë ka qenë indiferent ndaj
kërkesave të veta. Dështimi i një personi
përgjegjës për të hetuar apo për të përmirësuar
13. To show willfulness, it must be demonstrated
that a responsible person was aware, or should
have been aware, of the outstanding taxes and
either intentionally disregarded the law or was
plainly indifferent to its requirements.
A
responsible person’s failure to investigate or
correct mismanagement after being notified, or
13. Da bi se dokazao predumišljaj, treba se
dokazati da je neka odgovorna osoba bila
upoznata ili je trebala da bude upoznata o
neizmirenim porezima i da je sa namerom
izvrgavala zakon ili je bila indiferentna prema
svojim obavezama. Propust odgovornog lica da
istraži ili poboljša loše upravljanje nakon
142
keqmenaxhimin pas njoftimit, apo vënia në dijeni, becoming aware, that withholding or collected obaveštenja ili stavljanja na znanje da se porezi
se mbajtja në burim apo mbledhja e tatimeve nuk taxes have not been paid satisfies the willfulness koji se zadržavaju na izvoru ili prikupljeni porezi
nisu platili, ispunjava uslov predumišljaja.
është paguar plotëson kriterin e paramendimit.
criteria.
Shembull :
Nëse një drejtues i një entiteti juridik ka dorëzuar
një deklaratë të TVSh pa bërë pagesën e
tërësishme, ai ka njohuri se tatimi është detyrim.
Nëse ai dorëzon atë deklaratë pa pagesë të
tërësishme, dhe më vonë paguan borxhet e tjera pa
paguar detyrimin tatimor, ai ka vepruar me
paramendim dhe mund të përcaktohet të jetë i
detyrueshëm për mase administrative për mosmbledhje apo mos-pagesë të tatimit të mbajtur në
burim apo të mbledhur.
Example:
If a managing director of a legal entity has
submitted a VAT declaration without full payment,
he knows that the tax is due. If he submits that
declaration without full payment, and subsequently
pays other debts without paying the tax obligation,
he has acted willfully and could be determined to
be liable for the administrative penalty for failure
to collect or pay over a withheld or collected tax.
Primer:
Ukoliko neki Direktor pravnog lica preda prijavu
o PDV-u a da nije izvršio ukupnu uplatu, on zna
da duguje porez. Ukoliko on preda tu prijavu, a
da nije platio potpuni iznos, i kasnije plati druge
dugove, a da nije platio poresku obavezu, on je
postupio sa predumišljajem i može se
okvalifikovati kao osoba koja se tereti
administrativnom kaznom za neprikupljanje i
neplaćanje poreza zadržanih na izvoru ili
prikupljenih.
14. Vlerësimi i ndëshkimit administrativ. Kur
një person është përcaktuar të jetë person
përgjegjës i cili ka vepruar me paramendim në
mos-mbledhjen, mos-mbajtjen në burim dhe mospagesën e një tatimit të mbledhur apo të mbajtur në
burim, ATK, do të ketë autorizim të vendosë një
vlerësim kundër atij personi përgjegjës. Ndonëse
faktet dhe rrethanat do të jenë të vështira për t’i
provuar, personi përgjegjës që mund të jetë entiteti
tjetër juridik, sipas paragrafit 1, neni 47 i Ligjit.
14.1 ATK, do të përgatisë një raport me
shkrim duke përshkruar detyrimin tatimor të
pashlyer dhe përpjekjet e bëra për të
mbledhur tatimin nga biznesi që ka krijuar
borxhin tatimor.
14.2 Raporti me shkrim i përshkruar në nënparagrafin 1, më sipër, përfshin një përshkrim
me shkrim të fakteve të përdorura për të
përcaktuar se personi kundër të cilit vlerësimi
është rekomanduar konsiderohet të jetë një
person përgjegjës dhe se personi i tillë ka
vepruar me paramendim brenda kuptimit të
Ligjit.
14. Assessment of Administrative Penalty. When
a person has been determined to be a responsible
person who has acted willfully in failing to collect,
withhold, or pay over a collected or withheld tax,
the TAK shall have the authority to establish an
assessment against that responsible person. While
the facts and circumstances will be more difficult
to prove, another legal entity could be the
responsible person for purposes of paragraph 1 of
Article 47 of The Law.
14.1. The TAK shall prepare a written report
describing the tax liability outstanding and
the efforts made to collect the tax from the
business that incurred the tax debt.
14. Procena administrativne kazne. Kada se
odredi da je neka osoba odgovorno lice koje je
delovalo sa predumišljajem u neprikupljanju,
nezadržavanju
na
izvoru
i
neplaćanju
prikupljenih poreza ili zadržanih na izvoru, PAK
ima ovlašćenje da donese procenu protiv ovog
odgovornog lica. Iako su činjenice i okolnosti
teško dokazive, odgovorno lice može biti neko
drugo pravno lice u smislu stava 1 Člana 47
Zakona.
14.1. PAK će pripremiti pismeni izveštaj u kome
iznosi poresku obavezu koja nije izmirena i
pokušaje koji su učinjeni da se naplati porez od
preduzeća koje je napravilo poreski dug.
14.2. The written report described in subparagraph One above must also include a
written description of the facts used to
determine that the person against whom the
assessment is being recommended is
considered to be a responsible person and
that such person acted willfully within the
meaning of The Law.
14.2. Pismeni izveštaj opisan u odeljku 1 iznad,
takođe treba da sadrži pismeni opis dokaza koji
su korišćeni prilikom procene o tome da se lice
za koje je preporučena procena smatra
odgovornim licem i da je to lice delovalo sa
predumišljajem u smislu Zakona.
143
14.3 Raporti me shkrim duhet t’i dorëzohet
tatimpaguesit si një Njoftim për Vlerësim të
Propozuar dhe përfshin shumën e tatimit të
vlerësuar për mos-mbledhje, mos-mbajtje në
burim apo mos-pagesë të tatimeve të
mbledhura dhe të mbajtura në burim. Duhet
që Njoftimi për Vlerësim të Propozuar t’i
dërgohet personit përgjegjës përmes kontaktit
të drejtpërdrejt me qëllim që të bisedohet
raporti dhe të procesohet përmes se cilës
është përcaktuar përgjegjësia.
14.4 Shuma e tatimit që do të vlerësohet
kundër personit përgjegjës është shuma e
tatimit që kërkohet të mbahet në burim apo të
mblidhet e cila nuk është paguar. Shuma që
do të vlerësohet nuk përfshinë ndonjë
ndëshkim apo interes që është vlerësuar apo
ka rrjedhur në lidhje me detyrimin tatimor të
papaguar. Nëse shuma e papaguar është
TVSh, për shembull, shuma që do të
vlerësohet kundër personit përgjegjës është
shumë e TVSh-së që mbetet e papaguar në
kohën kur është bërë vlerësimi, duke mos
përfshirë ndëshkimin apo interesin që mund
të jetë vlerësuar apo të ketë rrjedhur.
14.3. The written report must be submitted to
the taxpayer as a Notice of Proposed
Assessment and must include the amount of
tax to be assessed for failure to collect,
withhold or pay over collected or withheld
taxes. It is desirable to submit the Notice of
Proposed Assessment to the responsible
person by direct contact in order to discuss
the report and process through which
responsibility has been determined.
14.3. Pismeni izveštaj se treba predati poreskom
obvezniku u obliku Obaveštenja o predloženoj
proceni i treba da sadrži iznos procenjenog
poreza za neprikupljanje, nezadržavanje na
izvoru ili neplaćanje prikupljenih poreza i
zadržanih na izvoru. Poželjno je i da se
Obaveštenje o predloženoj proceni lično pošalje
odgovornom licu kako bi razgovarali o izveštaju
i da se razmotri na koji način je određena
odgovornost.
14.4. The amount of tax to be assessed
against the responsible person is the amount
of tax required to be withheld or collected
that has not been paid. The amount to be
assessed does not include any penalties or
interest that has been assessed or accrued in
respect to the unpaid tax liability. If the
amount unpaid is VAT, for example, the
amount to be assessed against the responsible
person is the amount of VAT that remains
unpaid at the time the assessment is made,
not including any penalty or interest that may
be assessed or accrued.
14.4. Iznos poreza koji se procenjuje
odgovornom licu je iznos poreza koji treba da
bude zadržan na izvoru ili da bude prikupljen, a
koji nije plaćen. Iznos koji je određen ne
uključuje neku kaznu ili kamatu koja je određena
ili je tekla u vezi sa neplaćenom poreskom
obavezom. Ukoliko nije plaćen iznos PDV-a, na
primer, iznos koji se određuje odgovornom licu
je iznos PDV-a koji nije plaćen u vreme
obavljanja procene, ne uključujući kaznu ili
kamatu koja je mogla biti procenjena ili koja je
proistekla.
Shembull :
Tatimpaguesi A ka borxh detyrimin e TVSh
për muajt Janar, Shkurt, Mars dhe Prill.
Gjithsej tatimi për deklaratat kur ato janë
dorëzuar ka qene 2,000 €. Tatimpaguesi, ka
bërë një pagesë e cila ka ulur totalin e
shumës së tatimit në 1,750 €. Bilanci i
ndëshkimit dhe interesit kap shumë 700 €.
Shuma e vlerësimit që do të bëhet kundër
Zyrtarit përgjegjës është 1,750 €.
Example:
Taxpayer A owes January, February, March,
and April VAT obligations. The total tax on
the returns when they were submitted was
€2,000. Taxpayer has made one payment
which has reduced the total amount of tax to
€1,750. The balance of penalty and interest
total €700. The amount of assessment to be
made against the responsible officer is
€1,750.
Primer:
Poreski obveznik A duguje obaveze za PDV za
januar, februar, mart i april. Ukupan porez za
prijave koje su predate iznosi 2,000€. Poreski
obveznik je obavio uplatu koja je smanjila
ukupan iznos poreza na 1,750€. Stanje kamate i
kazne iznosi 700€. Iznos koji je određen
odgovornom licu iznosi 1,750€.
Shembull :
Shoqëria B ka një borxh tatimor prej 2,000 €
Primer:
Example:
Corporation B has a tax debt of €2,000 Korporacija B ima poreski dug od 2,000€
144
përfshirë ndëshkimin dhe interesin për mospagesën e një interesi të detyrimit për mbajtje
në burim. Shuma e tatimit të mbajtur në
burim është 1,200 € dhe bilanci i vlerësimit
është ndëshkimi dhe interesi. Shuma e
vlerësimit që do të bëhet kundër zyrtarit
përgjegjës është 1,200 €.
including penalty and interest for nonpayment of an interest withholding
obligation. The amount of withheld tax is
€1,200 and the balance of the assessment is
penalty and interest. The amount of the
assessment to be made against the
responsible officer is €1,200.
uključujući kamatu i kaznu za neplaćanje
obaveza koje se zadržavaju na izvoru. Iznos
poreza zadržanog na izvoru je 1,200€ i bilans
procene su kazne i kamate. Iznos koji je određen
za odgovorno lice je 1,200€.
Shembull :
Shoqëria C ka një borxh tatimor për mbajtje
në burim të tatimit në paga prej 2,500 €
përfshirë ndëshkimin dhe interesin, 1,800 €
tatim, ndëshkimi 300 € dhe interes 400 €.
ATK mbledh 750 € me urdhër-vjelje në
llogarinë bankare të Shoqërisë B. Meqë
ATK, mund të aplikojë pagesat që rezultojnë
nga mbledhja e detyrueshme në interesin më
të mirë të Shtetit, pagesa e urdhër-vjeljes
është aplikuar në ndëshkim dhe interes (700
€) dhe 50 € është aplikuar në tatim. Shuma e
vlerësimit që do të bëhet kundër personit
përgjegjës është 1,750€ (shuma e tatimit të
mbetur si detyrim).
Example:
Corporation C has a tax debt for wage
withholding of €2,500 including penalty and
interest tax €1,800, Penalty 300, and Interest
400. TAK collects €750 by levy on the bank
account of Corporation B. Since TAK can
apply payments resulting from enforced
collection in the best interests of the
Government, the levy payment is applied to
the penalty and interest (€700) and €50 is
applied to tax. The amount of assessment to
be made against the responsible person is
€1,750 (the amount of tax remaining due).
Primer:
Korporacija C ima poreski dug za zadržavanje na
izvoru poreza na plate u iznosu od 2,500€,
uključujući i kaznu i kamatu, 1,800€ za porez,
kazna 300€ i kamata 400€. PAK na osnovu
naloga za zaplenu naplaćuje sa bankarskog
računa korporacije B 750€. S obzirom da PAK
može da primeni uplate koje su rezultat prinudne
naplate u najboljem interesu za državu, naplata
na osnovu naloga o zapleni se primenjuje na
kaznu i kamatu (700€) i 50€ za porez. Iznos koji
će se odrediti odgovornom licu je 1,750€ (iznos
poreza koji ostaje obaveza).
14.5 Tatimpaguesit duhet t’i jepen 15 ditë për
t’u përgjigjur vlerësimit të propozuar me
informata shtesë për të përcaktuar pse
vlerësimi i propozuar nuk është me vend.
Çdo përgjigje e bërë brenda periudhës 15
ditëshe duhet të merre parasysh nga Zyrtari i
ATK, përgjegjës për rekomandimin dhe
miratimin e vlerësimit. Nëse informatat
shtesë tregojnë se vlerësimi i propozuar nuk
duhet të bëhet, Zyrtari i ATK, që ka bërë atë
përcaktim duhet të përgatisë një raport që
sqaron se nuk do të bëhet vlerësim kundër
individit.
14.6 Pas skadimit të periudhës 15 ditëshe,
ATK do t’i lëshojë një Njoftim-Vlerësim
14.5. The taxpayer must be given 15 days in
which to respond to the proposed assessment
with additional information to demonstrate
why the proposed assessment is not proper.
Any responses made within the 15 day period
must be considered by the TAK official
responsible for recommending or approving
the assessment. If the additional information
demonstrates that the proposed assessment
should not be made, the TAK official making
that determination must prepare a report that
explains that an assessment will not be made
against the individual
14.6. After the 15-day period has expired,
TAK will issue a Notice of Assessment to the
14.5. Poreskom obezniku se treba dati rok od 15
dana kako bi odgovorio na predloženu procenu
podnošenjem dodatnih informacija kako bi
dokazao da obavljena procena nije ispravna.
Svaki odgovor dat u roku od 15 dana, mora se
razmotriti od strane službenika Poreske
Administracije odgovornog za preporuke i
odobrenje procene. Ukoliko dodatne informacije
dokažu da se predložena procena ne treba izvršiti,
službenik Poreske administracije koji je sačinio
procenu treba da pripremi izveštaj u kome se
iznosi da se neće izvršiti procena protiv tog lica.
14.6. Nakon isteka roka od 15 dana, PAK će
izdati Obaveštenje o proceni poreskom
145
tatimpaguesit sikurse është përshkruar në
nenin 18 të këtij Udhëzimi (sipas Nenit 20 të
Ligjit). Njoftim-vlerësimi do t’i lëshohet
“Tatimpaguesit A si person përgjegjës i
Shoqërisë B”. Njoftimi do të përfshijë një
përshkrim të shkurtër të bazës për vlerësimin,
sikurse është: “Ju jeni përcaktuar të jeni
person përgjegjës i (emri i shoqërisë) në
përputhje me dispozitat e nenit 47 të Ligjit.
Njoftimi do të përmbajë të drejtat e ankesës
për tatimpaguesin, siç kërkohet me nenin 20
të Ligjit.
14.7 Kur të jetë bërë vlerësimi kundër një
personi përgjegjës, shuma e vlerësuar është e
mbledhshme me të njëjtat procedura sikurse
çdo tatim tjetër. Meqë shuma e vlerësuar
është tatim, ndëshkim dhe interesi për pagesë
me vonesë do të rrjedhë në shumën detyruese
duke filluar në të parin e muajit pas kryerjes
së vlerësimit.
taxpayer as described in Section 18 of this
Administrative Instruction (per Article 20 of
The Law). The assessment notice will be
issued to “Taxpayer A as responsible person
of Corporation B”. The notice will include a
brief description of the basis for the
assessment, such as: “You have been
determined to be a responsible person of
(name of Corporation) in accordance with the
provisions of Article 47 of The Law. The
notice will include the taxpayer’s appeal
rights, as required by Section 20 of The Law.
14.7. Once the assessment has been made
against a responsible person, the amount
assessed is collectible with the same
procedures as any other tax. Since the
amount assessed is tax, late payment penalty
and interest will accrue on the amount due
beginning on the first of the month after the
assessment has been made.
obvezniku, kao što je opisano u članu 18 ovog
Uputstva (prema članu 20 Zakona). Obaveštenje
o proceni će se izdati „Poreskom obvezniku A
kao
odgovornom licu
korporacije
B“.
Obaveštenje će sadržavati kratak opis osnovice
za procenu, kao što je : „Vi ste određeni kao
odgovorno lice (ime korporacije) u skladu sa
odredbama člana 47 Zakona. Obaveštenje će
sadržavati i pravo na žalbu poreskog obveznika,
shodno članu 20 Zakona.
14.7. Nakon izvršenja procene protiv odgovornog
lica, određeni iznos je naplativ istim postupkom
kao i svaki drugi porez. Pošto je određena suma
porez, kazna i kamata zbog plaćanja sa
kašnjenjem će teći na iznos koji se duguje,
počevši od prvog dana meseca nakon obavljene
procene.
15. Shuma e mbledhur vetëm një herë. Në
përputhje me nenin 47.1 të Ligjit, shuma e tatimit
të mbajtur në burim apo të mbledhur mund të
mblidhet vetëm një herë. Vlerësimi kundër
personit përgjegjës thjesht është një mjet për të
siguruar mbledhjes e borxhit tatimor dhe nuk
synohet të jetë një mjet i mbledhjes së të hyrave
shtesë. Nëse entiteti juridik (apo shoqëri tjetër
tregtare) e cila ka borxh tatimet themelore paguan
borxhin e vet të tërësishëm tatimor, shuma e
vlerësuar kundër personit përgjegjës do të hiqet.
15. Amount Collected Only Once. In accordance
with Article 47.1 of The Law, the amount of
withheld or collected tax can be collected only one
time. The assessment against the responsible
person is simply a means of ensuring the collection
of the tax debt and is not intended to be a means of
collecting additional revenue. If the legal entity
(or other business organization) which owes the
underlying tax pays its full tax debt, the amount
assessed against the responsible person shall be
abated.
15. Iznos koji se prikupi samo jedanput. U
skladu sa članom 47.1 Zakona, iznos poreza koji
se zadržava na izvoru ili koji je prikupljen može
se naplatiti samo jednom. Procena u vezi
odgovornog lica je jednostavno samo jedno
sredstvo za obezbeđivanje naplate poreskog duga
i njenom primenom se ne teži da se obezbede
dodatni prilivi. Ukoliko pravno (lice ili neka
druga poslovna organizacija) koja je dužna za
osnovne poreze isplati svoj ukupan dug, iznos
koji je određen odgovornom licu će se otpisati.
16. ATK, do të mbajë një llogari të ndarë për
shumat e vlerësuara kundër personave përgjegjës
me qëllim të sigurimit se inventari i debitorëve të
ATK-së nuk është mbi-raportuar. Çdo shumë e
mbledhur nga një person përgjegjës, do të
16. The TAK shall maintain a separate accounting
for the amounts assessed against the responsible
persons in order to ensure that the accounts
receivable inventory of TAK is not over-stated.
Any amounts collected from a responsible person
16. PAK će voditi poseban račun na koji će se
uplaćivati iznosi koji su određeni odgovornim
licema u svrhu obezbeđenja toga da inventar
dužnika PAK-a nije više izjavljen. Svaki iznos
naplaćen od odgovornog lica će se primeniti za
146
aplikohet në detyrimin tatimor themelor të entitetit
juridik dhe një shënim përkujtues i bërë në
regjistrin e llogarisë së ndarë të mbajtur për
personin përgjegjës. Çdo pagese nga entiteti
juridik, e cila është aplikuar në shumën e vet,
gjithashtu do të shënohet në llogarinë e ndarë të
personit përgjegjës. Kur shuma totale e vlerësuar
kundër personit përgjegjës të jetë mbledhur,
përfshirë ndëshkimin dhe interesin dhe çdo shumë
e mbledhur nga entiteti juridik (apo shoqëri tjetër
tregtare) dhe është aplikuar kundër tatimit të tij, një
shumë e mjaftueshme për të anuluar borxhin
tatimor do të kreditohet në llogarinë e personit
përgjegjës. Kur borxhi tatimor të jetë anuluar, çdo
barrë e regjistruar kundër personit përgjegjës do të
hiqet.
shall be applied to the underlying tax liability of
the legal entity and a memo entry made in the
separate accounting record maintained with respect
to the responsible person. Any amounts paid by
the legal entity, which are applied to its delinquent
tax amount, will also be noted in the separate
accounting of the responsible person. When the
total amount assessed against the responsible
person has been collected, including penalty and
interest and any amounts collected from the legal
entity (or other business organization) and applied
against its tax, an amount sufficient to cancel out
the tax debt will be credited to the account of the
responsible person. When the tax debt has been
cancelled, any liens recorded against the
responsible person will be released.
otpis osnovne poreske obaveze pravnog lica i
zapisaće se u registru posebnog računa koji se
vodi za odgovorno lice. Svaki iznos uplaćen od
strane pravnog lica koji je primenjen na njegov
iznos duga takođe će se zapisati na posebnom
računu odgovornog lica. Kada se naplati ukupan
iznos koji je određen odgovornom licu
uključujući i kaznu i kamatu i bilo koji iznos
prikupljen od strane pravnog lica (ili drugog
poslovnog lica) i koji je primenjen na otpis
njegovog poreza, iznos dovoljan za poništenje
poreskog dug će se kreditovati na računu
odgovornog lica. Kada se otpiše poreski dug,
svaki registrovani zalog protiv odgovornih osoba
će se ukloniti.
17. Nëse është vlerësuar më shumë se një person
përgjegjës për disa borxhe, ATK, duhet të vendosë
një proces që siguron që vetëm një shumë e
barabartë me shumën tatimore të pambledhur apo
të pambajtur në burim nga entiteti juridik (apo
shoqëri tjetër tregtare) është mbledhur dhe nuk
është bërë mbledhje tepricë.
17. If more than one responsible person has been
assessed for the same debt, the TAK must establish
a process that ensures that only an amount equal to
the tax amount not collected or withheld by the
legal entity (or other business organization) is
collected and there is no excessive collection
made.
17. Ukoliko je procenjeno da je više osoba
odgovorno za određene dugove, PAKtreba da
sprovede proces koji osigurava da je samo
jedanput naplaćen iznos za neprikupljeni ili
nezadržani porez na izvor od pravnog lica (ili
neke druge poslovne organizacije) i da nije
prikupljeno više sredstava.
18. Mbajtja në burim e pensioneve. Paragrafi 2 i
nenit 47 të Ligjit, përcakton që kur një entitet
juridik, apo shoqëri tjetër tregtare, përveç
shoqërisë tregtare individuale, nuk mban në burim
apo nuk paguan kontributet pensionale të mbajtura
në burim, personi (apo personat) përgjegjës për atë
dështim mund të vlerësohet me një shumë të
barabartë të kontributit që nuk është mbajtur në
burim, nuk është mbledhur apo nuk është paguar.
18. Pension Withholding. Paragraph 2 of Article
47 of The Law provides that where a legal entity,
or other business organization, except personal
business enterprise, fails to withhold or pay over
withheld pension contributions, the person (or
persons) responsible for such failure may be
assessed an amount equal to the contribution not
withheld, collected, or paid over.
18. Zadržavanje na izvoru penzija. Stav 2 člana
47 Zakona predviđa da kada neko pravno lice ili
druga poslovna organizacija, osim privatnog
poslovnog preduzeća, ne zadržava na izvoru ili
ne plaća penzione doprinose može se obaviti
procena za odgovorno lice (a) za ovaj propust, i
taj iznos treba da bude jednak iznosu doprinosa
koji nisu zadržani na izvoru, nisu prikupljeni ili
plaćeni.
19. Procedurat për zbatimin e paragrafit 2, të nenit
47 të Ligjit, janë të njëjta si ato për zbatimin e
paragrafit 1 të nenit 47 të Ligjit, sikurse është
përshkruar në këtë nen, përveç siç është përshkruar
19. Procedures for implementation of paragraph 2
of Article 47 of The Law are the same as those for
implementation of paragraph 1 of Article 47 of
The Law as described in this section of this
19. Postupci za primenu stava 2 člana 47 Zakona
su isti kao i oni za primenu stava 1 člana 47
Zakona, kao što je opisano u ovom članu
Administrativnog uputstva, osim kao što je
147
në paragrafët 20 dhe 21 të këtij neni.
Administrative Instruction, except as described in opisano u stavovima 23 i 24 ovog člana.
paragraphs 20 and 21 of this section.
20. Shuma e tatimit që do të vlerësohet është
shuma e tatimit që nuk është mbajtur në burim apo
shuma e mbajtur në burim por nuk është paguar.
Në rast të mbajtjes në burim të pensioneve, shuma
e tatimit të mos-mbajtur në burim apo shuma e
mbajtur në burim por e papaguar, është shuma e
kontributi që kërkohet të mbahet në burim nga
pagat e të punësuarve dhe nuk përfshinë shumën e
kontributi që është barazuar nga punëdhënësi.
20. The amount of tax to be assessed is the amount
of tax not withheld or withheld amount not paid
over. In the case of pension withholding, the
amount of tax not withheld or withheld amount not
paid over, is the amount of contribution that is
required to be withheld from the employee’s wages
and does not include the amount of contribution
that is matched by the employer.
20. Iznos poreza koji će se proceniti je iznos
poreza koji nije zadržan na izvoru ili koji je
zadržan na izvoru, a nije plaćen. U slučaju
zadržavanja na izvoru doprinosa za penziju, iznos
poreza koji nije zadržan na izvoru ili neplaćeni
zadržani iznos, je iznos doprinosa koji je trebalo
zadržati na izvoru iz plata zaposlenih i ne
uključuje iznos doprinosa koji se plaća od strane
poslodavca.
21. Ligji “Mbi Pensionet në Kosovë”, kërkon që
punëdhënësi të mbajë në burim një shumë të
veçantë nga pagat e të punësuarit dhe ta barazojë
atë shumë me fondet e vet punëdhënësit. Shuma e
tatimit që i nënshtrohet vlerësimit kundër një
personi (apo personave) përgjegjës është vetëm
shuma e pesionit që punëdhënësi kërkohet të mbajë
në burim nga pagat e të punësuarit (përfshirë çdo
shumë shtesë të pensioneve që i punësuari
pajtohet të mbajë në burim si kontribut pensional).
21. The Law “On Pensions in Kosovo” requires an
employer to withhold a specified amount from an
employee’s wages and match that amount with the
employer’s own funds. The amount of tax subject
to assessment against a responsible person (or
persons) is only the amount of contribution that the
employer is required to withhold from the
employee’s wages (including any additional
pension amounts that the employee agrees to have
withheld as a pension contribution).
21. Zakon „ O penzijama na Kosovu“ zahteva da
poslodavac zadrži na izvoru poseban iznos iz
plata zaposlenih i da plati iz svojih sredstava
jednak iznos. Iznos poreza koji podleže proceni
protiv odgovorne osobe (a) je samo iznos penzija
zadržanog na izvoru iz plata zaposlenih
(uključujući i svaki dodatan iznos doprinosa koji
radnik želi da zadrži na izvoru kao penzioni
doprinos).
Shembull :
Shoqëria A ka paguar të punësuarit e vet nga listëpagesa dhe është kërkuar të mbajë në burim një
total prej 2,000 € për kontributet pensionale. Është
dashur që ajo shumë të barazohet me detyrimin e
përgjithshëm tatimor prej 4,000 €. Shoqëria A nuk
paguan ndonjë prej detyrimeve të veta tatimore.
Shuma që do të vlerësohet kundër personit (apo
personave) përgjegjës është 2,000 € meqë kjo është
shuma e kontributit që kërkohet të mbahet në
burim dhe shuma e mbajtur në burim, kërkohet të
paguhet në Trustin e Kursimeve Pensionale të
Republikës së Kosovës.
Example:
Corporation A has paid payroll to its employees
and was required to withhold a total of €2,000 for
pension contributions. It was required to match
that amount for a total tax liability of €4,000.
Corporation A fails to pay any of its tax liability.
The amount to be assessed against a responsible
person (or persons) is €2,000 as that is the amount
of contribution required to be withheld and the
withheld amount required to be paid over to the
Kosovo Pension Savings Trust.
Primer:
Korporacija A je isplatila svoje radnike na
osnovu platne liste i neophodno je zadržavanje na
izvoru iznosa od 2,000€ za penzione doprinose.
Ovaj iznos se mora izjednačiti sa ukupnom
poreskom obavezom od 4,000€. Korporacija A
ne obavlja uplatu svoje poreske obaveze. Iznos
koji će se odrediti odgovornom licu (licima) je
2,000€, pošto je to iznos doprinosa koji se moraju
zadržati na izvoru i uplatiti Trustu za Penzionu
Štednju Republike Kosova.
148
Kapitulli VI
Chapter VI
Kreditimet dhe rimbursimet
Credits and Refunds
Poglavlje VI
Krediti i povraćaji
Neni 26
Kreditimi i detyrimeve tatimore aktuale
Section 26
Offsets to Current Tax Liabilities
Član 26
Izmirenje postojećih poreskih obaveza
1. Paragrafi 1, neni 24 i Ligjit, autorizon ATK për
të aplikuar çdo mbi-pagesë të raportuar në një
deklaratë tatimore të dorëzuar nga tatimpaguesi
ndaj detyrimit aktual të tatimpaguesit, pa marrë
parasysh llojin e tatimit që ka krijuar mbi-pagesën
apo detyrimin tatimor të pashlyer. Përveç siç është
paraparë në paragrafin 3 të këtij neni, çdo mbipagesë do të aplikohet automatikisht në detyrimin
tatimor aktual nga ATK. Nuk do të jetë e
nevojshme kërkesa nga tatimpaguesi që ATK të
aplikojë një mbi-pagesë në një detyrim tatimor
aktual.
1. Paragraph 1 of Article 24 of The Law provides
TAK the authority to apply any overpayment
reported on a tax declaration submitted by the
taxpayer to any current liability of the taxpayer,
irrespective of the type of tax that created the
overpayment or the tax liability outstanding.
Except as provided in paragraph 3 of this Section,
any overpayment will be automatically applied to
current tax liabilities by TAK. No request from
the taxpayer will be necessary for TAK to apply an
overpayment to a current tax liability.
1. Stav 1 člana 24 Zakona daje ovlašćenje PAK-u
da primeni sva sredstva koja su više uplaćena u
nekoj poreskoj prijavi predatoj od strane
poreskog obveznika u vezi postojeće obaveze
poreskog obveznika, bez obzira na vrstu poreza u
vezi kog je izvršena veća uplata ili poreske
obaveze koja nije izmirena. Osim u slučajevima
koji su predviđeni u stavu 3 ovog člana, sva više
uplaćena sredstva će se automatski upotrebiti za
izmirenje postojećih poreskih obaveza prema
PAK-u. Nije potrebno da poreski obveznik
podnese zahtev da PAK primeni više uplaćena
sredstva za izmirivanje postojeće poreske
obaveze.
2. Kur një mbi-pagesë është aplikuar në një
detyrim tatimor aktual, ATK do t’i lëshojë një
njoftim tatimpaguesit duke e informuar për
aplikimin e mbi-pagesës. Njoftimi duhet të
përmbajë informatat për të treguar shumën e mbipagesës dhe llojin e tatimit dhe periudhën tatimore
në të cilën mbi-pagesa i është atribuuar, si dhe
shumën dhe llojin e tatimit dhe periudhën tatimore
së cilës mbi-pagesa i është aplikuar.
2. When an overpayment is applied to a current tax
liability, TAK shall issue a notice to the taxpayer
advising of the application of the overpayment.
The notice must include information to show the
amount of overpayment and the type of tax and tax
period to which the overpayment was attributable,
as well as the amount and the type of tax and tax
period to which the overpayment was applied.
2. Kada se više uplaćena sredstva upotrebe za
izmirenje postojeće poreske obaveze, PAK će
poreskom obvezniku izdati obaveštenje u kome
ga informiše o primeni više uplaćenih sredstava.
Obaveštenje treba da sadrži informacije koje
prikazuju iznos koji je više uplaćen i vrstu poreza
i poreski period za koji je više plaćeno, kao i
iznos, vrstu poreza i poreski period na koji je
primenjen više plaćeni iznos.
3. Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, ATK nuk
do të kreditojë kreditimin e TVSh, kundrejt një
borxhi tatimor deri sa kreditimi i tillë ka qenë në
ekzistencë për tre muaj. Nëse një tatimpagues me
një kreditim të TVSh-së në ekzistencë për tre muaj
a më shumë ka borxh tatimor prej më shumë se
5,000 €, ATK do të njoftojë tatimpaguesin se do të
3. Notwithstanding paragraph 1 of this Section,
TAK shall not offset a VAT overpayment against a
tax debt until such credit has been in existence for
three months. If a taxpayer with a VAT credit in
existence for three months or more owes a tax debt
of more than €5,000, TAK shall notify the
taxpayer that an audit of the VAT credit will be
3. Nezavisno od stava 1 ovog člana, PAK neće
upotrebiti više plaćeni iznos za PDV za izmirenje
nekog poreskog duga, ukoliko takvo kreditiranje
postoji tri meseca. Ukoliko neki poreski obveznik
sa kreditiranjem PDV-a u trajanju od tri meseca
ili duže ima poreski dug od više od 5,000€, PAK
će obavestiti poreskog obveznika da će započeti
149
fillojë një kontroll për kreditimin e TVSh-së dhe
nëse kreditimi është përcaktuar të jetë i vlefshëm,
një shumë e kreditimit deri në shumën e detyrimit
tatimor do të aplikohet në detyrimin tatimor dhe
bilanci do të rimbursohet. Në raste të tilla,
tatimpaguesi nuk do të ketë mundësi të mbajë
kreditimin për të aplikuar kundrejt borxheve
tatimore pasuese të TVSh-së
initiated and, if the credit is determined to be valid,
an amount of the credit up to the amount of the tax
liability will be applied to the tax liability and the
balance will be refunded. In such cases, the
taxpayer will not have an option of retaining the
credit for application against subsequent VAT tax
debts.
kontrolu kreditiranja PDV-a i ukoliko se ustanovi
da je kreditiranje važeće, deo kreditiranja će se
upotrebiti za izmirenje poreske obaveze i bilans
će se nadoknaditi. U takvim slučajevima, poreski
obveznik neće moći da zadrži kreditiranje kako bi
ga upotrebio za plaćanje budućih poreskih
obaveza PDV-a.
Neni 27
Kërkesat për rimbursim
Section 27
Claims for Refund
Član 27
Zahtev za povraćaj
1. Sikurse është paraparë në paragrafin 2 të Nenit
24 të Ligjit, një tatimpagues i cili ka një mbipagesë në një deklaratë tatimore ka të drejtë të
kërkojë një rimbursim të asaj shume, nëse mbipagesa kualifikohet për një rimbursim (sikurse në
rastin e një kreditimi të TVSh).
1. As provided in paragraph 2 of Article 24 of The
Law, a taxpayer who has an overpayment on a tax
declaration is entitled to claim a refund of that
amount, if the overpayment qualifies for a refund
(as in the case of a VAT credit).
1. Kao što je propisano u stavu 2 člana 24
Zakona, poreski obveznik koji je preplatio neku
poresku prijavu ima pravo da zahteva povraćaj
tog iznosa, ukoliko više uplaćeni iznos ispunjava
uslove za povraćaj (kao u slučaju kreditiranja
PDV-a),
2. Për të marrë një rimbursim të një mbi-pagese të
një detyrimi tatimor, apo një bilanc kreditor për të
cilën tatimpaguesi pranohet të kërkojë rimbursim,
tatimpaguesi duhet të dorëzojë një kërkesë në
ATK, në një formë të përshkruar nga ATK.
Formulari i kërkesës do të dorëzohet në Zyrën
Regjionale, apo Zyrën e Tatimpaguesve të
Mëdhenj, përgjegjës për çështjet tatimore të
tatimpaguesit. Formulari i kërkesës duhet të
përmbajë :
2.1. Emrin e tatimpaguesit;
2.2.Adresën fizike të tatimpaguesit;
2.3.Numri Fiskal i tatimpaguesit dhe , nëse
aplikohet, Numri i Regjistrimit të TVSh;
2.4.Adresa në të cilën tatimpaguesi dëshiron që
njoftimet për rimbursim t’i dërgohen;
2.5.Nëse tatimpaguesi dëshiron që rimbursimi
drejtpërdrejtë t’i depozitohet në një llogari
bankare, janë të nevojshme detajet bankare
në të cilin rimbursimi duhet të drejtohet;
2. To obtain a refund of an overpayment of a tax
liability, or a credit balance for which the taxpayer
is eligible to claim a refund, the taxpayer must
submit a claim to TAK on a form prescribed by
TAK. The claim form shall be submitted to the
regional office, or large taxpayer office,
responsible for the taxpayer’s tax affairs. Included
with the claim form must be:
2. Da bi se dobio povraćaj preplaćene poreske
obaveze, ili kreditni bilans za koji poreski
obveznik prihvati da zahteva povraćaj, poreski
obveznik treba da podnese PAKu zahtev u formi
koji je opisan od strane PAK-a. Obrazac zahteva
će se predati Regionalnoj kancelariji ili Kacelariji
za velike poreske obveznike, odgovornim za
poreska pitanja poreskih obveznika. Obrazac
zahteva treba da sadrži:
2.1.The taxpayer’s name
2.2.The taxpayer’s physical address
2.3.The taxpayer’s Fiscal Number and, if
applicable, the VAT Registration Number
2.4.The address to which the taxpayer wishes
notices regarding the refund to be sent
2.5.If the taxpayer wishes the refund to be
directly deposited into a bank account, the
necessary bank details to which the refund
should be directed
2.1.Ime poreskog obveznika
2.2.Adresu poreskog obveznika
2.3.Fiskalni broj poreskog obveznika i, ukoliko
se primenjuje, Broj registracije PDV-a
2.4.Adresa na koju poreski obveznik želi da mu
se pošalje obaveštenje o povraćaju
2.5.Ukoliko poreski obveznik želi da mu se
povraćaj direktno uplati na bankarski račun,
potrebno je dati broj računa na
koji će se uplatiti povraćaj
150
2.6.Lloji i tatimit, periudha tatimore dhe shuma
e rimbursimit të kërkuar;
2.7.Shkaku i mbi-pagesës apo kreditimit, apo si
ka ardhur deri të mbi-pagesa apo kreditimi;
2.8.Dokumentacioni i kërkuar për të
mbështetur kërkesën e rimbursimit
3. Në rast të një kërkese për rimbursim të rasteve
të TVSh, dokumentacioni i kërkuar për të
mbështetur kërkesën, përveç zërave të
përshkruar në paragrafin 2, të këtij neni, duhet
të përfshijë :
3.1.Deklarimin e biznesit lidhur me shkakun
e mbi-pagesës së TVSh-së, sikurse janë
investimet, blerjet e pazakonshme të
mëdha, etj;
3.2.Nëse më shumë se 50% e transaksioneve
të kërkuesit janë me një Shoqëri, emri i
shoqërisë, adresa e saj, marrëdhënia me
kërkuesin, Numri Fiskal i Shoqërisë,
Numri i Regjistrimit në TVSh të
Shoqërisë;
3.3.Të gjitha faturat e blerjeve për tre muaj
para muajit të krijimit të kreditimit të
kërkuar, faturat e blerjeve për muajin në
të cilin kreditimi i kërkuar është krijuar,
plus faturat e blerjeve për muajt vijues
para muajit të kërkesës së rimburismit të
TVSh;
3.4. Të gjitha faturat e shitjeve për tre muaj
para muajit të krijimit të kreditimit të
kërkuar, faturat e shitjeve për muajin në
të cilin kreditimi i kërkuar është krijuar,
plus faturat e shitjeve për muajt vijues
para muajit të kërkesës së rimburismit të
TVSh;
3.5.Të gjitha kontratat e realizuara gjatë
periudhës për të cilën kërkesa e
2.6.The type of tax, tax period, and amount of
refund claimed
2.7.The cause of the overpayment or credit, or
how the overpayment or credit came into
existence.
2.8.Documentation required to support the
refund claim
3. In the case of a claim for refund of VAT cases,
the documentation required to support the claim, in
addition to the items described in paragraph 2 of
this Section, must include:
2.6.Vrsta poreza, poreski period i iznos
zahtevanog povraćaja
2.7.Uzrok većeg plaćanja ili kreditiranja, ili kako
je došlo do uplate većeg iznosa ili kreditiranja
2.8.Dokumentacija potrebna za podršku zahteva
za povraćaj
3. U slučaju podnošenja zahteva za povraćaj
PDV-a, dokumentacija potrebna da podrži ovaj
zahtev, osim stavki iznetih u stavu 2 ovog člana,
treba da obuhvati i:
3.1.Statement of business regarding the cause 3.1.Izjavu biznisa u vezi sa uzrokom plaćanja
of the overpayment of VAT, such as većeg iznosa PDV-a, kao što stu investicije,
vanredne velike nabavke i dr.;
investments, large unusual purchases, etc.
3.2.If more than 50% of the transactions of the
claimant are with one company, the name
of the company, the address of the
company, the relationship of the company
to the claimant, the Fiscal Number of the
company, the VAT Registration Number
of the company
3.3.All purchase invoices for the three months
prior to the month of the creation of the
credit being claimed, purchase invoices for
the month in which the credit being
claimed was created, plus the purchase
invoices for the succeeding months prior to
the month of the VAT refund claim
3.4.All sales invoices for the three months
prior to the month of the creation of the
credit being claimed, sales invoices for the
month in which the credit being claimed
was created, plus the sales invoices for the
succeeding months prior to the month of
the VAT refund claim
3.5.All contracts fulfilled during the period for
which the refund claim is requested, or in
3.2.Ako je više od 50% transakcija podnosioca
zahteva obavljeno sa jednom kompanijom,
naziv kompanije, adresa kompanije,
odnos kompanije i podnosioca, Fiskalni broj
kompanije, Broj registracije PDV-a
kompanije;
3.3.Sve fakture nabavki za tri meseca pre meseca
u kome je nastalo kreditiranje koje se zahteva,
fakture nabavki za mesec u kome je nastalo
kreditiranje koje se zahteva, i fakture nabavki za
sledeće mesece pre meseca u kome je predat
zahtev za povraćaj PDV-a;
3.4.Sve fakture prodaje za tri meseca pre meseca
u kome je nastalo kreditiranje koje se zahteva,
fakture prodaje za mesec u kome je nastalo
kreditiranje koje se zahteva, i fakture prodaje za
sledeće mesece pre meseca u kome je predat
zahtev za povraćaj PDV-a;
3.5.Sve realizovane ugovore tokom perioda u
kome je predat zahtev za povraćaj, ili koji se
151
process during that time
realizuju u toku tog perioda;
rimbursimit është kërkuar, apo në proces
gjatë asaj kohe;
3.6.Të gjithë dokumentacionin doganor, plus
faturat shoqëruese të blerjeve, për të
gjitha importet në Kosovë gjatë tre
muajve përpara muajit në të cilin
kreditimi i kërkuar është krijuar, të gjithë
dokumentacionin doganor dhe faturat
shoqëruese të blerjeve për muajin në të
cilin kreditimi i kërkuar është krijuar,
plus dokumentet doganore dhe faturat
shoqëruese të blerjeve për muajt pasues
para muajit të kërkesës së rimburismit të
TVSh;
3.7. Çdo dokumentacion apo kërkesë tjetër e
vendosur në Ligjin mbi TVSh;
3.8. Çdo dokumentacion tjetër i kërkuar nga
ATK gjatë procedimin e kërkesës.
3.6.All
customs
documentation,
plus
associated purchase invoices, for all
imports into Kosovo during the three
months prior to the month in which the
credit being claimed was created, all
customs documentation and associated
purchase invoices for the month in which
the credit being claimed was created, plus
the customs documents and associated
purchase invoices for the succeeding
months prior to the month of the VAT
refund claim
3.7.Any other documentation or requirements
established in the Law on VAT
3.8.Any other documentation requested by
TAK during the processing of the claim.
3.6.Svu carinsku dokumentaciju i prateće fakture
kupovina za sve uvoze na Kosovo tokom tri
meseca pre meseca u kome je nastalo
kreditiranje koje se zahteva, sva carinska
dokumentacija i prateće fakture nabavki
za mesec u kome je nastalo kreditiranje koje se
zahteva i carinska dokumentacija i prateće
fakture nabavki sledećih meseci pre meseca u
kome je podnet zahtev za povraćaj PDV-a;
4. Si përjashtim nga paragrafi 2, i këtij neni, mbipagesat në TAK dhe TAP, me më pak se 500 € nuk
do të kërkohet të dorëzohet një kërkesë për
rimbursim. Rimbursimet e tilla, munden të
kërkohen duke treguar në deklaratën përkatëse të
TAK apo Deklaratën e TAP, kur tatimpaguesi
dëshiron të marrë një rimbursim të mbi-pagesës të
treguar në deklaratë. Tatimpaguesi duhet të
përfshijë informatat e duhura bankare ashtu që
mbi-pagesa të mund të paguhet drejtpërdrejtë në
llogarinë bankare të caktuar. ATK do të procesojë
kërkesat e tilla të rimbusrimit menjëherë pas
pranimit duke u pasuar me një rishikim të te
dhënave të ATK-së të cilat tregojnë se një
rimbursim është me vend.
4. As an exception to paragraph 2 of this Section,
overpayments of Corporate Income Tax and
Personal Income Tax of less than €500 shall not
require submission of a refund claim. Such
refunds may be claimed by indicating on the
respective Corporate Income Tax declaration or
Personal Income Tax Declaration that the taxpayer
wishes to receive a refund of the overpayment
shown on the declaration. The taxpayer must
include appropriate bank information so that the
overpayment can be paid directly to the designated
bank account. TAK will process such refund
claims immediately upon receipt following a
review of TAK data which indicates that a refund
is appropriate.
4. Kao izuzetak od stava 2 ovog člana, za
preplaćene iznose za Porez na dohodak
preduzeća i Porez na lična primanja manji od
500€ neće se tražiti podnošenje zahteva za
povraćaj. Takvi povraćaji se mogu zahtevati
prikazujući se u odgovarajućoj prijavi Poreza na
prihod preduzeća ili Poreza na lična primanja
onda kada poreski obveznik želi da dobije
povraćaj preplaćenog iznosa prikazanog u prijavi.
Poreski obveznik treba da preda i potrebne
bankarke podatke, kako bi se više uplaćeni iznos
mogao direktno uplatiti na određeni bankarski
račun. PAK će obraditi takve zahteve za povraćaj
odmah nakom prijema, a sledi i pregled podataka
PAK-a koji ukazuju da je povraćaj prihvatljiv.
5. Rimbursimi nuk do të lëshohet derisa
tatimpaguesi të ketë dorëzuar të gjitha deklaratat
tatimore obligative. Një tatimpagues i cili nuk ka
dorëzuar të gjitha deklaratat do të konsiderohet se
5. No refund will be issued until such time as the
taxpayer has submitted all tax declarations due. A
taxpayer who has not submitted all declarations
will be considered to have not submitted a valid
5. Povraćaj se neće dati sve dok poreski obveznik
ne preda sve poreske obavezne poreske prijave.
Za poreskog obveznika koji nije predao sve
prijave smatraće se da nije predao validan zahtev
3.7.Svaka druga dokumentacija ili zahtev iznet u
Zakonu o PDV-u;
3.8.Svaka druga dokumentacija tražena od strane
PAK-a tokom obrade zahteva.
152
nuk ka dorëzuar kërkesë të vlefshme për refund claim. Any refund claim submitted when za povraćaj. Svaki zahtev za povraćaj koji je
rimbursim. Çdo kërkesë rimbursimi e dorëzuar kur the taxpayer has not submitted all required predat, a pri tome poreski obveznik nije predao
sve potrebne izjave će se odbiti.
tatimpaguesi nuk ka dorëzuar të gjitha deklaratat e declarations will be rejected.
kërkuara do të refuzohet.
6. Fakti se ATK ka lëshuar një rimbursim në
përputhje me paragrafin 4 të këtij Neni nuk lë të
kuptohet se ATK, ka pranuar deklaratën si të
dorëzuar. ATK mban të drejtën të kontrollojë çdo
deklaratë të dorëzuar brenda periudhës kohore të
paraparë me legjislacionin e aplikueshëm në fuqi.
6. The fact that TAK has issued a refund in
accordance with paragraph 4 of this Section does
not imply that TAK has accepted the declaration as
submitted. TAK retains the right to audit any
declaration submitted within the time period
provided by applicable legislation in force.
6. Činjenica da je PAK izdala neki povraćaj u
skladu sa stavom 4 ovog člana ne znači da je
PAK prihvatila izjavu nakon što je predata. PAK
zadržava pravo da proveri svaku izjavu predatu u
toku perioda koji je predviđen važećim
zakonodavstvom na snazi.
7. Një kërkesë rimbursimi mundet të dorëzohet në
çdo kohë pas afatit për dorëzimin e deklaratës së
aplikueshme deri në 6 vjet nga data kur është
paguar tatimi. Për qëllime të përcaktimit të datës së
pagesës së tatimit, pagesat paradhënie të TAK apo
TAP, do të konsiderohen të jenë paguar në datën
kur deklaratat e tilla janë detyruese për t’u
dorëzuar në ATK.
7. A refund claim may be submitted at any time
after the due date for submitting the applicable
declaration up to 6 years from the date the tax was
paid. For purposes of determining the date of
payment of tax, advance payments of CIT or PIT
shall be considered to have been paid on the date
such declarations are due to be submitted to TAK.
7. Neki zahtev za povraćaj može se podneti bilo
kada nakon isteka roka za podnošenje važeće
prijave i to do 6 godina od dana plaćanja poreza.
U svrhu utvrđivanja dana plaćanja poreza,
avansne uplate Poreza na lična ili primanja
preduzeća smatraće se plaćenim sa danom kada
su takve prijave postale obavezne za predaju
PAK-u.
8. Nëse një pagesë është dorëzuar gabimisht,
kërkesa për rimbursimin e pagesës së tillë mundet
të dorëzohet në ATK, në përputhje me këtë nen,
para afatit të deklaratë tatimore për të cilën pagesa
është bërë gabimisht. Nëse ka detyrime tatimore të
pashlyera, ATK do të aplikojë pagesën në çdo
detyrim tatimor aktual, sikurse që është paraparë
në neni 28 të këtij Udhëzimi), para se të kryej
pagesën e rimbursimit.
8. If a payment has been submitted in error, a
claim for refund of such payment may be
submitted to the tax administration, in accordance
with the provisions of this Section, prior to the due
date of the tax declaration for which the payment
was erroneously made. If there are outstanding tax
liabilities, TAK shall apply the payment to any
current tax liabilities, as provided in Section 28 of
this instruction, prior to making the refund
payment.
8. Ukoliko je uplata predata pogrešno, zahtev za
povraćaj takve uplate može se predati PAK-u u
skladu sa odredbama ovog člana, pre isteka roka
poreske prijave u vezi koje je obavljena pogrešna
uplata. Ako postoje neizmirene poreske obaveze,
PAK će upotrebiti uplatu za izmirenje postojeće
poreske obaveze, kao što je predviđeno u članu
28 ovog Uputstva, pre nego što izvrši isplatu
povraćaja.
9. ATK duhet të procesojë një kërkesë të vlefshme
rimbursimi brenda 60 ditëve nga data kur ajo është
marrë në ATK. Kërkesat të cilat nuk përmbajnë
informatat e kërkuara sipas këtij neni, nuk do të
konsiderohen të jenë kërkesa të vlefshme dhe nuk
do te pranohen nga Zyra pranuese ne ATK. Gjatë
9. TAK must process a valid refund claim within
60 days from the date it is received in the
applicable TAK office. Claims which do not
include the information required by this Section
will not be considered to be valid claims and will
be rejected by the receiving office. During the
9. PAK treba da obradi ispravan zahtev za
povraćaj u roku od 60 dana od dana kada je
primljen od strane nadležne kancelarije PAK-a.
Zahtevi koji ne sadrže informacije koje se
zahtevaju u ovom članu smatraće se nevažećim
zahtevima i odbaciće se od strane kancelarije
153
ecurisë së rishikimit të kërkesës së rimbursimit,
ATK, mundet të kërkojë informata shtesë nga
kërkuesi në përputhje me nenin 14 të Ligjit. Nëse
informatat e tilla, nuk janë dhënë brenda afatit
kohor të përshkruar në kërkesën me shkrim, Zyra
përgjegjëse e ATK, nuk do të pranojë kërkesën e
rimbursimit dhe do të informojë tatimpaguesin me
arsyen e mospranimit.
course of reviewing the refund claim, TAK may
request additional information from the claimant in
accordance with Article 14 of The Law. If such
information is not provided within the timeframe
prescribed in the written request, the responsible
TAK office shall reject the refund request and
advise the taxpayer of the reason for the rejection.
koja ih je primila. Tokom postupka pregleda
zahteva za povraćaj, PAK može da zahteva i
dodatne informacije u skladu sa članom 14
Zakona. Ako se takve informacije ne pruže u
roku koji je opisan u pismenom zahtevu,
odgovorna kancelarija PAK-a će odbaciti zahtev
za povraćaj i da obavesti poreskog obveznika o
razlogu odbacivanja.
10. Nëse ATK, nuk e proceson një kërkesë të
vlefshme brenda 60 ditëve pasi të jetë marrë, duhet
të paguajë interes mbi kërkesën me shkallë të
interesit të përshkruar nga Ministri i Ekonomisë
dhe Financave. Interesi do të llogaritet në shumën
e kërkesës që është miratuar për të rimbursuar
tatimpaguesin duke filluar nga dita e 61të pasi
kërkesa e vlefshme për rimbursim është marrë.
Nuk do të ketë interes te detyruar në kërkesën e
rimbursimit të hedhur poshtë. Nëse kërkesa është
hedhur poshtë pas periudhës 60 ditore për arsyet e
përshkruara në paragrafin 9 të këtij neni, nuk ka
obligim për interes.
11. Interesi nuk do të jetë obligativ në asnjë shumë
rimburismi të TVSh, që është mbajtur për arsye
administrative sikurse është paraparë në Ligjin mbi
TVSh, apo në një akt nënligjor të lëshuar në
përputhje me dispozitat e atij ligji.
10. If TAK does not process a valid claim within
60 days after it has been received, it must pay
interest on the claim at the rate of interest
prescribed by the Minister of the Ministry of
Economy and Finance. Interest shall be computed
on the amount of the claim that is approved for
refund to the taxpayer beginning with the 61st day
after the valid refund claim was received. No
interest shall be due on a rejected refund claim. If
the claim is rejected beyond the 60-day time period
for reasons described in paragraph 9 of this
Section, no interest shall be due.
10. Ukoliko PAK ne obradi ispravan zahtev u
roku od 60 dana od prijema, treba da plati kamatu
na iznos iz zahteva po kamatnoj stopi koju
propisuje Ministar za privredu i finansije. Kamata
se obračunava na iznos iz zahteva koji je odobren
za povraćaj poreskom obvezniku i obračun
započinje od 61-og dana od dana kada je pravilan
zahtev za povraćaj primljen. Neće se
obračunavati kamata na zahtev za povraćaj koji je
odbačen. Ukoliko je zahtev odbačen nakon isteka
roka od 60 dana iz razloga koji su opisani u stavu
9 ovog Člana, ne postoji obaveza plaćanja
kamate.
11. Kamata se ne obračunava na bilo koji iznos
povraćaja PDV-a koji je zadržan iz
administrativnih razloga, kao što je predviđeno u
Zakonu o PDV-u ili nekom podzakonskom aktu
koji je izdat u skadu sa odredbama tog Zakona.
12. Nëse ATK, më pas kontrollon një deklaratë për
të cilën rimbursimi është marrë dhe përcakton se
tatimpaguesi nuk është dashur të marrë rimbursim,
apo është dashur të marrë një rimbursim për më
pak se që në të vërtetë është paguar, do të bëhet një
rregullim i tatimit dhe munden të llogariten
ndëshkimet dhe interesi i aplikueshëm në
rregullimin tatimor.
12. If TAK subsequently audits a declaration for 11. Ukoliko PAK obavi naknadu proveru prijave
za koju je dobijen povraćaj i utvrdi da
which a refund was received and determines that
poreski obveznik nije trebalo da dobije
the taxpayer should not have received a refund, or
povraćaj, ili je trebalo da dobije manji
should have received a refund for less than that
actually paid, an adjustment to tax shall be made
povraćaj od onog koji je dobio, uradiće se
poravnjanje poreza i mogu se obračunati
and applicable penalties and interest may be
kazne i kamata na osnovu poreskih propisa.
computed on the tax adjustment.
11. Interest shall not be due on any VAT refund
amount that is withheld for administrative reasons
as provided in the Law on VAT or an
Administrative Instruction issued in accordance
with the provisions of that law.
154
Kapitulli VII
Chapter VII
Poglavlje VII
Raportimi i transaksioneve mbi 500 €
Report of Transactions over €500
Izveštavanje o transakcijama većim od
500€
Neni 28
Transaksionet e Raportueshme
Section 28
Reportable Transactions
Član 28
Transakcije koje se izveštavaju
1. Paragrafi 3 i nenit 40 të Ligjit, kërkon : “Të
gjithë personat e angazhuar në tregti ose afarizëm
të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që
bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga
personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind
(500) euro e më shumë në çdo vit të tatueshëm,
duhet të paraqesin deklaratë të vërtetë dhe të saktë
duke raportuar blerjet e tilla tek ATK-ja. Blerjet e
bëra nga Qeveria dhe komunat e Republikës së
Kosovës gjithashtu i nënshtrohen këtyre kërkesave
për raportim. Deklaratat vjetore obligative me këtë
nen do të dorëzohen në ATK, por jo më larg se 31
Mars të vitit vijues.”
1. Paragraph 3 of Article 40 of The Law requires
that, “All persons engaged in a trade or business,
who are taxed on income real bases and making
purchases of goods or services from another
taxable person totaling five hundred (500) Euros
or more in any taxable year, shall render a true
and accurate return reporting such purchases to
the TAK. Purchases made by the Government and
the municipalities of Republic of Kosovo are also
subject to these reporting requirements.
Obligatory annual declarations under this article
must be submitted at the Tax Administration not
later than March 31 of following year.”
1. Stav 3 člana 40 Zakona zahteva da: Sva lica
koja se bave trgovinom ili poslovanjem koja se
oporezuju na osnovu realnih prihoda i koja
kupuju robu ili usluge od drugog oporezivog lica
u iznosu od 500€ ili većem u svakoj poreskoj
godini, treba da podnesu istinitu i tačnu izjavu
PAK-u izveštavajući o takvim kupovinama.
Kupovine koje obavi Vlada i Opštine Republike
Kosovo, takođe podležu ovim zahtevima za
izveštavanje. Obavezne godišnje prijave u vezi sa
ovim članom predaće se PAK-u, ali ne kasnije od
31. marta naredne godine.“
2. Në përputhje me paragrafin një të këtij neni, një
tatimpagues (person i tatueshëm) duhet të dorëzojë
një raport vjetor në ATK nëse ai blen mallra apo
furnizime në shumë prej 500 € a më shumë nga një
person tjetër i tatueshëm (furnizuesi) në çdo vit të
tatueshëm. Për qëllime të këtij neni, termi “person
i tatueshëm” do të nënkuptojë çdo person i cili
është, apo kërkohet të jetë, i regjistruar në TVSh
dhe i cili, në Kosovë në mënyrë të pavarur kryen
ndonjë veprimtari ekonomike, në një mënyrë të
rregullt apo të parregullt, çfarëdo qoftë qëllimi apo
rezultatet e atij aktiviteti ekonomik. Viti i
tatueshëm do të jetë periudha që fillon nga 1 Janari
dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti
kalendarik, apo çdo vit tjetër i tatueshëm i paraparë
nga ATK për një tatimpagues të veçantë.
2. In accordance with paragraph one of this
Section, a taxpayer (taxable person) must submit
an annual report to TAK if they purchase goods or
supplies totaling €500 or more from another
taxable person (the supplier) in any taxable year.
For purposes of this Section, the term “taxable
person” shall mean any person who is, or is
required to be, registered for VAT and who, in
Kosovo independently carries out any economic
activity in a regular or non-regular manner,
whatever the purpose or results of that economic
activity. The taxable year shall be the period
beginning 1 January and ending 31 December of
any calendar year, or any other taxable year
approved by TAK for a specific taxpayer.
2. U skladu sa stavom 1 ovog člana, poreski
obveznik (oporezivo lice) je dužan da preda
godišnji izveštaj PAK-u ukoliko on kupuje robu
ili usluge u iznosu od 500€ ili većem od nekog
drugog oporezivog lica (dobavljača) u svakoj
poreskoj godini. U svrhu ovog člana, termin
oporezivo lice podrazumeva svako lice koje je, ili
za koje se zahteva, registrovano za plaćanje
PDV-a, a koje na samostalan način obavlja
privrednu delatnost, bilo na redovan ili neredovan
način, bez obzira na svrhu ili rezultate takve
privredne delatnosti. Oporeziva godina označava
period koji započinje 1. januara i završava se 31.
decembra svake kalendarske godine, ili svaku
drugu oporezivu godinu predviđenu od strane
PAK-a za određenog poreskog obveznika.
155
3. Raporti duhet të përfshijë të gjitha mallrat dhe
shërbimet e blera nga furnizuesi, qofshin ato të
nënshtrueshme për TVSh, apo jo. Furnizimet e
përjashtuara duhet të përfshihen në përcaktimin
nëse blerjet nga një furnizues janë të barabarta apo
tejkalojnë 500 € në një vit të tatueshëm. Furnizimet
e tilla duhet të përfshihen në një raport vjetor që
kërkohet të dorëzohet në ATK sipas paragrafit një
të këtij Neni.
3. The report must include all goods and services
purchased from the supplier, whether they were
subject to VAT, or not. Exempt supplies must be
included in determining if purchases from a
supplier equaled or exceeded €500 in a taxable
year. Such supplies must be included in the annual
report required to be submitted to TAK by
paragraph one of this Section.
3. Izveštaj treba da sadrži svu robu i usluge
kupljene od dobavljača, bez obzira da li podležu
plaćanju PDV-a ili ne podležu plaćanju PDV-a.
Izuzete nabavke treba da budu uključene
prilikom utvrđivanja da li su nabavke od nekog
dobavljača jednake ili veće od 500€ u toku
oporezive godine. Takve nabavke se trebaju
uključiti u godišnji izveštaj koji treba predati
PAK-u prema stavu 1 ovog Člana.
4. Përveç personave të tatueshëm të përshkruar në
paragrafin 2 të këtij Neni, të gjitha Organizatat
Buxhetore të Qeverisjes Qendrore dhe të gjitha
komunat e Republikës së Kosovës i nënshtrohen
raportimit të blerjeve të furnizimeve prej 500€ apo
më tepër nga një furnizues gjatë një viti kalendarik.
4. In addition to taxable persons described in
paragraph 2 of this Section, all Budget
Organizations of the Central Government and all
municipalities of the Republic of Kosovo are
subject to reporting purchases of supplies of €500
or more from any supplier during a calendar year.
4. Osim oporezivih lica iz stava 2 ovog člana, sve
Budžetske Organizacije Centralne Uprave i sve
Opštine Republike Kosovo podležu izveštavanju
o nabavkama u iznosu od 500€ ili većem od
nekog dobavljača u toku jedne kalendarske
godine.
Neni 29
Raportimi i transaksioneve
Section 29
Reporting Transactions
Član 29
Izveštavanje transakcija
1. Raporti i kërkuar me neni 28 të këtij Udhëzimi
Administrativ, duhet të përfshijë emrin dhe
furnizuesit, adresën e furnizuesit, numrin fiskal të
furnizuesit, numrin e TVSh së furnizuesit, shumën
totale të furnizimeve (në Euro) të blera nga
furnizuesi gjatë vitit kalendarik, shumën e
furnizimeve të tatueshme të blera, shumën e
furnizimeve të përjashtuara të blera, dhe TVSh e
paguar në furnizimet e blera.
1. The report required by Section 28 of this
Administrative Instruction must include the name
of the supplier, the address of the supplier, the
fiscal number of the supplier, the VAT number of
the supplier, the total amount of supplies (in Euros)
purchased from the supplier during the calendar
year, the amount of taxable supplies purchased, the
amount of exempt supplies purchased, and the
VAT paid on the supplies purchased.
1. Izveštaj koji se zahteva u članu 28 ovog
Administrativnog uputstva treba da sadrži: ime
dobavljača, adresu dobavljača, fiskalni broj
dobavljača, broj registracije za PDV dobavljača,
ukupan iznos nabavki (u evrima) kupljenih od
dobavljača tokom kalendarske godine, iznos
oporezujućih nabavki, iznos oslobođenih nabavki
i iznos PDV-a koji je plaćen za obavljene
nabavke.
2. Raportet për vitin e kaluar të tatueshëm duhet të
dorëzohen në ATK deri më 31 Mars të vitit pasues.
Raportet duhet të dorëzohen në një formë të
përshkruar nga ATK, në përputhje me udhëzimet e
dhëna në formular.
2. Reports for the previous taxable year must be
submitted to TAK by 31 March of the subsequent
year. Reports must be submitted on a form
prescribed by TAK in accordance with instructions
provided with the form.
2. Izveštaji za proteklu poresku godinu se moraju
predati PAK-u najkasnije do 31. marta naredne
godine. Izveštaji se moraju podneti u obliku
propisanom od strane PAK-a, u skladu sa
uputstvima datim u obrascu.
3. Personat e tatueshëm që kryejnë blerje vjetore 3. Taxable persons making annual purchases 3. Oporeziva lica koja obave u toku godine
në shumë 500 €, ose më shumë nga 10 apo më totaling €500 or more from 10 or more suppliers nabavke u iznosu od 500€ ili većem, zahtevani
shumë furnizues raportin vjetor të kërkuar, duhet ta must submit the annual report required by godišnji izveštaj treba da predaju prema stavu 1
156
dorëzojnë sipas paragrafit 1 të nenit 28 të këtij
Udhëzimi, në një format elektronik që do të nxirret
në një Vendim Shpjegues Publik pas publikimit të
këtij udhëzimi administrativ.
paragraph one of Section 31 of this Administrative
Instruction in an electronic format to be issued in a
Public Ruling following the publication of this
administrative instruction.
člana 31 ovog Uputstva u elektronskom obliku
koji će se izdati u jednom Javnom tumačenju
nakon objavljivanja ovog Administrativnog
uputstva.
4. Organizatat Buxhetore të Qeverisjes Qendrore
dhe Komunat e Republikës së Kosovës kërkohet të
dorëzojnë Raportet Vjetore sikurse kërkohet në
këtë nen, përfshirë kërkesën për të dorëzuar
raportet në mënyrë elektronike, nëse aplikohet.
4. Budget Organizations of the Central
Government and Municipalities of the Republic of
Kosovo are required to submit annual reports as
required by this Section, including the requirement
to submit reports electronically, if applicable.
4. Od Budžetske Organizacije Centralne Uprave i
Opštine Republike Kosovo se zahteva da predaju
Godišnje izveštaje na način koji je propisan u
ovom članu, uključujući i zahtev za predaju
izveštaja na elektronski način, ukoliko se
primenjuje.
5. Sikurse është paraparë në Ligj, kjo kërkesë
raportimi do të fillojë me vitin e tatueshëm pas viti
në të cilin Udhëzimi Administrativ është publikuar.
Kështu, viti i parë i tatueshëm, në të cilin kjo
kërkesë raportimi do të jetë efektive është viti
kalendarik që përfundon më 31 Dhjetor 2010.
Raportet e para të kërkuara nga ky nen do të priten
më apo para 31 marsit 2011.
5. As provided in The Law, this reporting
requirement will begin with the taxable year
following the year in which this Administrative
Instruction is published. Thus, the first taxable
year in which this reporting requirement will be
effective is the calendar year ending 31 December
2010. The first reports required by this section will
be due on or before 31 March 2011.
Neni 30
Kërkesa për të dhënë informatat
1. Blerjet janë të rëndësishme për të marrë
informatat e kërkuara për përgatitjen e Raportit
Vjetor të kërkuar nenin 28 të këtij Udhëzimi.
Sikurse është paraparë në neni 29 i këtij Udhëzimi,
informatat të cilat duhet të merren përfshijnë emrin
dhe adresën e furnizuesit, Numrin Fiskal të
furnizuesit, Numrin e Regjistrimit në TVSh të
furnizuesit, shumën totale të furnizimeve (në Euro)
të blera nga furnizuesi gjatë vitit kalendarik,
shumën e furnizimeve të tatueshme të blera,
shumën e furnizimeve të përjashtuara të blera dhe
TVSh-në e paguar në furnizimet e blera.
Section 30
Requirement to Provide Information
1. Purchasers are responsible for obtaining the
information required for preparation of the annual
report required by Section 28 of this instruction.
As provided in Section 29 of this instruction,
information which must be obtained includes the
name and address of the supplier, the Fiscal
Number of the supplier, the VAT Registration
Number of the supplier, the total amount of
supplies (in Euros) purchased from the supplier
during the calendar year, the amount of taxable
supplies purchased, the amount of exempt supplies
purchased, and the VAT paid on the supplies
5. Kao što je predviđeno u Zakonu, ovaj zahtev
za izveštavanje počeće se primenjivati u
oporezivoj godini koja nastupa nakon godine u
kojoj je objavljeno Administrativno Uputstvo.
Tako da će prva oporeziva godina u kojoj će ovaj
zahtev za izveštavanje postati važeći biti
kalendarska godina koja se završava 31.
decembra 2010. god. Prvi izveštaji koji se
zahtevaju ovim članom mogu se očekivati 31.
marta 2011. ili ranije.
Član 30
Zahtev za pružanje inforamacija
1. Nabavke su važne za dobijanje traženih
informacija za pripremu Godišnjeg izveštaja
zahtevanog u stavu 28 ovog Uputstva. Kao što je
predviđeno u članu 29 ovog Uputstva,
informacije koje se moraju dobiti uključuju: ime i
adresu dobavljača, Fiskalni broj dobavljača, Broj
registracije za PDV, ukupan iznos nabavki (u
evrima) koje su kupljene od dobavljača tokom
kalendarske godine, iznos oporezujućih nabavki,
iznos oslobođenih nabavki i plaćeni PDV za
kupljene nabavke.
157
purchased.
2. Sikurse është paraparë në paragrafin 4, të nenit
40 të Ligjit, shitësit i kërkohet të japin emrin e
tyre, adresën, Numrin Fiskal Numrin Identifikues
të Tatimpaguesit) dhe numrin e regjistrimit në
TVSh me kërkesë të blerësit.
2. As provided in paragraph 4 of Article 40 of The
Law, sellers are required to provide their name,
address, fiscal number (Taxpayer Identification
Number), and VAT registration number upon
request of the purchaser.
2. Kao što je propisano u stavu 4 člana 40
Zakona, prodavci su obavezni da na zahtev kupca
navedu svoje ime, adresu, fiskalni broj
(identifikacioni broj poreskog obveznika) i broj
registracije za PDV na zahtev kupca.
3. Me përjashtim të Organizatave Buxhetore të
Qeverisjes Qendrore dhe Komunave të Republikës
së Kosovës, personat e tatueshëm të cilët nuk
dorëzojnë Raportin Vjetor të kërkuar nga neni 28 i
këtij Udhëzimi do t’i nënshtrohen një ndëshkimi
deri në 500 € (paragrafi 5 i nenit 40 të Ligjit).
3. Except for Budget Organizations of the Central
Government and Municipalities of the Republic of
Kosovo, taxable persons who fail to submit the
annual report required by Section 28 of this
instruction shall be subject to a penalty of up to
€500 (paragraph 5 of Article 40 of The Law).
3. Sa izuzetkom Budžetskih Organizacija
Centralne Vlade i Opština Republike Kosovo,
oporeziva lica koja ne predaju Godišnji izveštaj
zahtevan u članu 28 ovog Uputstva podležu kazni
u iznosu od 500€ (stav 5 člana 40 Zakona).
Chapter VIII
Poglavlje VIII
Penalties and Penalty Relief
Kazne i olakšice od kazni
Section 31
Penalty Handbook for Taxpayers and Tax
Administration
Član 31
Kazne za poreske obveznike i Poresku
Administraciju
1. With the many different penalty provisions,
there is a need to develop a fair, consistent, and
comprehensive approach to penalty administration.
The purpose of this penalty handbook is to provide
guidance to all areas of TAK for all penalties
imposed by the tax laws of Kosovo.
The
handbook is written in an order that addresses the
philosophy of penalties and basic conditions for
relief, followed by instruction on application of the
penalties addressed in this handbook and specific
requirements for relief from certain penalties,
where specific requirements exist. While this
section of the Administrative Instruction is written
as a tax administration handbook on penalty
1. Sa iznošenjem više različitih odredbi o
kaznama, moguće je razviti pravilan, jedinstven i
sveobuhvatan pristup primene kazni. Svrha ovog
priručnika o kaznama je da da uputstva svim
sektorima PAK-a u vezi sa svim kaznama koje su
propisane u poreskim zakonima
Kosova.
Priručnik je napisan po redosledu koji prikazuje
filozofiju kazni i osnovnih uslova za olakšice,
sledeći uputstva o primeni kazni iznetih u ovom
priručniku i posebnih uslova za olakšice u vezi sa
određenim kaznama, ukoliko postoje posebni
zahtevi. Iako je ovaj član Administrativnog
uputstva napisan u obliku priručnika za Poresku
administraciju o primeni kazni, on je uključen u
Kapitulli VIII
Ndëshkimet dhe Lehtësimi nga
Ndëshkimet
Neni 31
Ndëshkimet për tatimpaguesit dhe
Administratën Tatimore
1. Me shumë dispozita të ndryshme të
ndëshkimeve, ekziston mundësia të zhvillohet një
qasje e drejtë, e njëtrajtshme dhe gjithëpërfshirëse
për administrimin e ndëshkimeve. Qëllimi i këtij
doracaku të ndëshkimeve është të japë udhëzime
për fushë veprimtarinë institucionale të ATK, për
të gjitha ndëshkimet e vendosura nga ligjet
tatimore të Kosovës. Doracaku është shkruar në
formë që shpjegon masat ndëshkimore dhe
kushteve bazë për lehtësim, duke ndjekur
udhëzimet mbi aplikimin e ndëshkimeve të
adresuara në këtë doracak dhe kërkesave specifike
për lehtësim nga ndëshkime të caktuara, kur
ekzistojnë kërkesa të veçanta. Përderisa ky nen i
158
Udhëzimit Administrativ, është shkruar si një
doracak i ATK, mbi administrimin e ndëshkimeve,
është përfshirë në tërësinë e tij në Udhëzimin
Administrativ për publikun që gjithashtu të
kuptojnë rolin që luajnë ndëshkimet në ATK dhe
mënyrën në të cilën ato do të aplikohen në Kosovë.
Meqë Doracaku është përfshirë në tërësi në
Udhëzimi Administrativ, dispozitat e tij kanë të
njëjtën fuqi dhe efekt si një akt nënligjor.
administration, it is included in its entirety in the
Administrative Instruction for the public to also
understand the role that penalties play in tax
administration and the manner in which they are to
be applied in Kosovo. Since the Handbook is
included in its entirety in the Administrative
Instruction, its provisions have the same force and
effect as a sub-legal act.
potpunosti i u Administrativno uputstvo za
javnost kako bi i javnost shvatila ulogu koju
kazne imaju za poresku administraciju i način na
koji se one mogu primeniti na teritoriji Kosova.
Pošto je Priručnik u potpunosti uključen u
Administrativno uputstvo, njegove odredbe imaju
istu snagu i dejstvo kao i neki podzakonski akt.
2. Çdo funksion në ATK ka rol në administrimin
e duhur të ndëshkimeve. Është thelbësore se secili
funksion kryen operimet e veta me një theks në
promovimin e përmbushjes vullnetare. Duhet të
kryhen shqyrtime të duhura të punës për të
siguruar njëtrajtshmëri me deklaratën dhe politikën
ndëshkimore. Është me rëndësi të sigurohet se
qasjet janë të njëtrajtshme dhe informatat e
ndëshkimeve janë përdorë për identifikimin dhe
dhënien e përgjigjeve problemeve të përmbushjes.
Drejtuesit duhet vazhdimisht të rishikojnë
informatat e situatave, të cilat mund të sjellin
ndryshime në programet e përmbushjes, kurset e
trajnimeve, programet edukative, përcaktimin e
ndëshkimeve dhe administrimin e ndëshkimeve.
2. Every function in TAK has a role in proper
penalty administration. It is essential that each
function conduct its operations with an emphasis
on promoting voluntary compliance. Appropriate
business reviews should be conducted to ensure
consistency with the penalty policy statement and
philosophy. It is important to ensure that
approaches are consistent and penalty information
is used for identifying and responding to
compliance
problems.
Managers
should
continuously review information for trends which
may suggest changes in compliance programs,
training courses, educational programs, penalty
design, and penalty administration.
2. Svaka funkcija u PAK-u ima svoju ulogu u
pravilnom administriranju kazni. Bitno je da
svaka funkcija obavlja svoj posao sa naglaskom
na promovisanju dobrovoljnog ispunjavanja
obaveza. Trebaju se sprovesti potrebna
razmatranja rada, kako bi se obezbedila
jednoobraznost sa izjavom i filozofijom kaznene
politike. Bitno je da se obezbedi jedinstven
pristup i da se osigura da su informacije o
kaznama upotrebljene za identifikaciju i davanje
odgovora u vezi sa problemima izvršenja.
Menadžeri treba da redovno razmatraju
informacije o trendovima koji mogu sugerisati
izmene u programima izvršavanja, obuke,
obrazovne programe, dizajniranje kazni i
upravljanje kaznama.
3. Përderisa lehtësimi i ndëshkimeve, kur
ndëshkim të jetë vlerësuar, është përgjegjësi e një
Komisioni të caktuar nga Drejtori në përputhje me
nenin 51 të Ligjit, apo vendimet e arritura nga
Ankesat, të gjithë të punësuarit duhet të mbajnë në
mend objektivat vijuese kur të përcaktojnë
ndëshkimet:
3. While penalty relief, once a penalty has been
assessed, is the responsibility of a commission
appointed by the Director in accordance with
Article 51 of The Law, or decisions reached by
Appeals, all employees should keep the following
objectives in mind when making penalty
determinations:
3. Dok je ublažavanje kazni, nakon određivanja
kazne, odgovornost Komisije određene od strane
Direktora u skladu sa članom 51 Zakona,
odnosno odluke po žalbi, svi zaposleni treba da
zapamte sledeće ciljeve prilikom određivanja
kazni:
3.1. Raste të ngjashme dhe tatimpagues të
vendosur në mënyra të ngjashme duhet
të trajtohen njësoj.
3.1.Similar cases and similarly situated 3.1. Slični slučajevi i poreski obveznici koji su
smešteni na sličan način moraju se jednako
taxpayers should be treated alike.
3.2.Each taxpayer should have the opportunity tretirati.
159
3.2. Secili tatimpagues, duhet të ketë
mundësinë që interesat e tyre të
dëgjohen dhe të merren parasysh.
3.3. Përpiquni të merrni një vendim të mirë
në rastin e parë. Një vendim i gabuar,
edhe pse eventualisht i saktë, ka ndikim
negativ në përmbushjen vullnetare.
3.4. Jepni mundësi të duhur që vendimet e
pasakta të përmirësohen.
3.5.Trajtoni secilin rast në një mënyrë të
paanshme dhe të ndershme (f.v.
afrohuni punës, jo nga perspektiva
shtetërore apo e tatimpaguesit, por në
interesin e zbatimin të drejtë dhe të
paanshëm të ligjeve tatimore).
3.6.Shfrytëzoni çdo rast, si një mundësi për
të edukuar tatimpaguesin, ndihmoni
tatimpaguesin të kuptojë detyrimet dhe
të drejtat e veta ligjore, dhe ndihmoni
tatimpaguesin të kuptojë të drejtat e
ankesës dhe, në të gjitha rastet,
vëzhgoni të drejtat procedurale të
tatimpaguesit.
3.7. Përpiquni që menjëherë të procesoni
dhe të zgjidhni secilin rast të
tatimpaguesit.
3.8. Përcaktoni secilin ndëshkim në një
mënyrë e cila nxitë përmbushjen
vullnetare.
4.
to have their interests heard and
considered.
3.3.Strive to make a good decision in the first
instance. A wrong decision, even though
eventually corrected, has a negative impact
on voluntary compliance.
3.4.Provide adequate opportunity for incorrect
decisions to be corrected.
3.5.Treat each case in an impartial and honest
way (i.e., approach the job, not from the
government’s
or
the
taxpayer’s
perspective, but in the interest of fair and
impartial enforcement of the tax laws).
3.6.Use each penalty case as an opportunity to
educate the taxpayer, help the taxpayer
understand their legal obligations and
rights, and assist the taxpayer in
understanding their appeal rights and, in
all cases, observe the taxpayer’s
procedural rights.
3.7.Endeavor to promptly process and resolve
each taxpayer’s case.
3.8.Make each penalty determination in a
manner which promotes voluntary
compliance.
3.2. Svakom poreskom obvezniku se mora
omogućiti da iznese svoje interese i da se oni
uzmu u
obzir.
3.3. Potrudite se da donesete pravilnu odluku u
prvom slučaju (po prvi put). Pogrešna odluka,
iako je možda tačna, ima negativan uticaj
na dobrovoljno izvršenje.
3.4. Dajte mogućnost da se pogrešne odluke
isprave.
3.5. Tretirajte svaki slučan na nepristrasan i
pošten način (n.pr. pristupite poslu ne iz
perspektive države ili poreskog obveznika, već
u interesu pravilne i nepristrasne primene
poreskih
zakona).
3.6. Iskoristite svaku priliku da obrazujete
poreskog obveznika, da mu pružite pomoć u
razumevanju njegovih zakonskih prava i
obaveza, prava na žalbu i u svim slučajevima
uzmite u obzir zakonska prava poreskog
obveznika.
3.7. Potrudite se da odmah obradite i razrešite
slučaj poreskog obveznika.
3.8. Odredite svaku kaznu na način koji
promoviše dobrovoljno ispunjavanje obaveza.
Administrimi i ndëshkimeve nga ATK do të 4. TAK Penalty administration will be guided by 4. Administriranje kazni od strane PAK-a će se
drejtohet nga kjo Deklaratë e Politikave:
usmeravati od strane ove Izjave o Politikama:
this Policy Statement:
Ndëshkimet përbëjnë një mjet të rëndësishëm të
administratës tatimore për të ndjekur misionin e
vet në mbledhjes së efektshme të të hyrave të
Kosovës. Ndëshkimet mbështesin atë mision vetëm
nëse ato rrisin përmbushjen vullnetare.
Administrata tatimore do të dizajnojë, administrojë
Penalties constitute one important tool of the tax
administration in pursuing its mission to effectively
collect the revenue of Kosovo. Penalties support
that mission only if they enhance voluntary
compliance. The tax administration will design,
administer and evaluate penalty programs solely
Kazne predstavljaju važno sredstvo poreske
administracije da ispuni svoju misiju efikasnog
prikupljana prihoda za Republiku Kosovo. Kazne
podržavaju ovu misiju samo ukoliko one
povećavaju dobrovoljno ispunjavanje obaveza.
PAK će dizajnirati, upravljati i ocenjivati
160
dhe vlerësojë programet e ndëshkimeve vetëm në
bazën se a bëjnë punën më të mirë të mundshme të
inkurajimit të sjelljes së përmbushjes së obligimeve
nga ana e tatimpaguesve tanë. Në interesin e një
sistemi tatimor efektiv, Administrata Tatimore do
të përdorë ndëshkimet për të inkurajuar
përmbushjen vullnetare duke: (1) ndihmuar
tatimpaguesit të kuptojnë se sjellja në përmbushjen
e obligimeve është me vend dhe sjellja mospërmbushëse është e pa vend: (2) frenuari mospërmbushjes përmes vendosjes së shpenzime në të;
dhe (3) vendosur drejtësi të sistemit përmes
ndëshkimit të drejtë të tatimpaguesve jopërmbushës. Në fund të kësaj, administrata
tatimore administron një sistem të ndëshkimeve që
është i caktuar të:
programe kazni samo na osnovu toga da li one
na najbolji način podstiču ispunjavanje obaveza
od strane naših poreskih obveznika. U interesu
uspostavljanja efikasnog poreskog sistema, PAK
će koristiti kazne kako bi podstakla dobrovoljno
ispunjavanje obaveza i to na ovaj način:
1) pomažući poreskom obvezniku da shvati da je
ponašanje ispunjavanja obaveza odgovarajuće, a
ponašanje
neispunjavanja
obaveza
neodgovarajuće, (2) umanjujući neispunjavanje
obaveza obračunavajući troškove u vezi sa
njima; (3) uspostavljajući pravni sistem putem
pravednog kažnjavanja poreskih obveznika koji
ne ispunjavaju svoje obaveze. Nakon ovoga,
PAKupotrebljava sistem kazni koji:
Ensure consistency
Ensure accuracy of results in light of the
facts and the law;
Provide methods for the taxpayer to have
his or her interests heard and considered;
Require impartiality and a commitment to
achieve the correct decision;
Allow for prompt reversal of initial
determinations when sufficient information
has been presented to indicate that the
penalty is not appropriate;
Ensure that penalties are used for their
proper purpose and not as bargaining
points in the development or processing of
cases.
• Omogućava jednoobraznost;
• Omogućava tačnost rezultata u smislu
činjenica i zakona;
• Pruža poreskom obvezniku mogućnost da
iznese svoje interese i uzima ih u obzir
• Zahteva nepristrasnost i posvećenost pri
donošenju pravilne odluke;
• Omogućava brzo donošenje početnih odluka
nakon pružanja informacija koje su dovoljne da
dokažu da kazna nije odgovarajuća;
• Osigurava da su kazne iskorišćene u njihovu
svrh, a ne kao tačke dogovora u razvoju ili
obradi slučajajeva.
5. The remainder of this handbook will more fully
Pjesa tjetër e këtij doracaku më plotësisht do të explain this policy statement, the relief that can be
sqarojë këtë deklaratë politikash, lehtësimi që granted, and the application of the specific
do të jepet, dhe aplikimin e ndëshkimeve të penalties provided in The Law.
veçanta të parapara në Ligj.
5. Drugi deo ovog Priručnika u potpunosti će
objasniti ovu izjavu o politikama, olakšice koje
će se davati i primenu posebnih kazni
predviđenih Zakonom.
• Përsigurojë njëtrajtshmëri;
• Përsigurojë saktësi për rezultatet në dritën e
fakteve dhe ligjit;
• Ofrojë metoda për tatimpaguesit që të kenë
mundësinë t’i dëgjohen dhe merren parasysh
interesat
• Kërkojë paanësi dhe përkushtim në arritjen
e vendimit të saktë;
• Mundësojë
zgjidhje
të
shpejtë
të
përcaktimeve (vendimeve) fillestare kur të
jenë prezantuar informatat e mjaftueshme
për të treguar se ndëshkimi nuk është me
vend;
• Përsigurojë se ndëshkimet janë përdorë për
qëllimin e tyre dhe jo si pika pazarllëku në
zhvillimin apo përpunimin e rasteve.
5.
on the basis of whether they do the best possible
job of encouraging compliant conduct on the part
of our taxpayers. In the interest of an effective tax
system, the tax administration will use penalties to
encourage voluntary compliance by: (1) helping
taxpayers understand that compliant conduct is
appropriate and non-compliant conduct is not; (2)
deterring noncompliance by imposing costs on it;
and (3) establishing the fairness of the system by
justly penalizing the non-compliant taxpayer. To
this end, the tax administration administers a
penalty system that is designed to:
•
•
•
•
•
•
161
Neni 32
Qëllimi i ndëshkimeve
Section 32
Purpose of Penalties
1. Ndëshkimet ekzistojnë për të inkurajuar 1. Penalties exist to encourage voluntary
përmbushjen
vullnetare
duke
mbështetur compliance by supporting the standards of
standardet e sjelljes që pritet me ligjet dhe behavior expected by the tax laws and regulations
rregulloret tatimore të Kosovës.
of Kosovo.
Član 32
Svrha kazni
1. Kazne postoje da bi podstakle dobrovoljno
ispunjavanje obaveza podržavajući standarde
ponašanja koji se očekuju prema zakonima i
poreskim propisima Kosova.
2. Za većinu poreskih obveznika, dobrovoljno
ispunjavanje obaveza se sastoji od pripreme tačne
prijave, njene predaje na vreme i plaćanja svake
poreske obaveze. Legitimni napori koji su
napravljeni da bi se ispunile ove obaveze
predstavlja ponašanje ispunjavanja obaveza.
Većina kazni se odnosi na ponašanje
neispunjavanja jedne ili više poreskih obaveza.
3. Kazne će podsticati dobrovoljno ispunjavanje
3. Penalties encourage voluntary compliance by:
obaveza, tako što će:
3.1. Defining standards of compliant behavior, 3.1.Definisati standarde ponašanja ispunjavanja
3.2. Defining remedial consequences for poreskih obaveza
3.2.Definisati posledice za neispunjavanje
noncompliance, and
3.3. Providing monetary sanctions against obaveza, i
3.3.Pružiti novčane kazne protiv poreskih
taxpayers who do not meet the standard.
obveznika koji ne ispunjavaju standarde.
2. Për shumicën e tatimpaguesve, përmbushja
vullnetare përbëhet nga përgatitja e një deklarate të
saktë, dorëzimit të saj me kohë, dhe pagesës së çdo
obligimi tatimor. Përpjekjet legjitime të bëra për të
plotësuar
këto
obligime
përbën
sjellje
përmbushëse. Shumica e ndëshkimeve aplikohen
për sjelljen që dështon në plotësimin e një apo të
gjitha këtyre obligimeve.
3. Ndëshkimet
inkurajojnë
përmbushjen
vullnetare duke:
3.1.Përkufizuar
standardet
e
sjelljes
përmbushësh;
3.2.Përkufizuar pasojat riparuese për mospërmbushje, dhe
3.3. Ofruar sanksione monetare kundër
tatimpaguesve të cilët nuk i plotësojnë
standardet.
2. For most taxpayers, voluntary compliance
consists of preparing an accurate return, filing it
timely, and paying any tax due. Legitimate efforts
made to fulfill these obligations constitute
compliant behavior. Most penalties apply to
behavior that fails to meet one or all of these
obligations.
4. Këta tre faktorë mbështesin bindjen publike që
sistemi tatimor është i drejtë dhe ndëshkimi është
një përpjesëtim me rreptësinë e mos-përmbushjes.
4. These three factors support the public conviction 4. Ova tri faktora će podržati uverenje javnosti o
that the tax system is fair and the penalty is in tome da je poreski sistem pravičan i da je kazna
proporcionalna sa visinom neispunjavanja
proportion to the severity of the noncompliance.
obaveza.
Neni 33
Inkurajimi i Përmbushjes Vullnetare
Section 33
Encouraging Voluntary Compliance
Član 33
Podsticanje dobrovoljnog ispunjavanja
obaveza
1. Tatimpaguesit në Kosovë vlerësojë detyrimet e
tyre tatimore ndaj vetvetes dhe i paguajnë ato
detyrime vullnetarisht. Ky sistem i vlerësimit dhe
pagesës është i bazuar në parimin e përmbushjes
1. Taxpayers in Kosovo assess their tax liabilities
against themselves and pay those liabilities
voluntarily. This system of assessment and
payment is based on the principle of voluntary
1. Poreski obveznici na Kosovu sami procenjuju
svoje poreske obaveze i te obaveze plaćaju
dobrovoljno. Ovaj sistem procene i plaćanja je
zasnovan na principu dobrovoljnog ispunjavanja
162
vullnetare. Përmbushja vullnetare eksiton kur compliance. Voluntary compliance exists when obaveza. Dobrovoljno ispunjavanje obaveza
tatimpaguesit i binden ligjit pa detyrim dhe taxpayers conform to the law without compulsion postoji onda kada se poreski obveznici
pokoravaju zakonu bez prisile i pretnji.
kërcënim.
or threat.
2. Samo-procenjivanje obaveza zahteva od
poreskog obveznika da poznaje pravila
predavanja prijava i plaćanja poreza. PAK je
odgovorna za pružanje informacija poreskim
obveznicima, koje obuhvataju:
2.1. Written materials that clearly explain the 2.1. Pismene materijale koji jasno objašnjavaju
pravila;
rules.
2.2. Obrasce koji dozvoljavaju samoobračun
2.2. Forms that permit the self-computation of poreske obaveze.
tax liability.
2. Vetë-vlerësimi përmbushës, kërkon që
tatimpaguesi të dijë rregullat për dorëzimin e
deklaratave dhe pagimin e tatimeve. ATK, është
përgjegjëse
për
ofrimin
e
informatave
tatimpaguesve, e të cilat përbëjnë :
2.1. Materiale me shkrim, të cilat qartë
sqarojnë rregullat;
2.2. Formularë që lejojnë vetë-llogaritjen e
detyrimit tatimor.
2.3.
2. Compliant self-assessment requires a taxpayer to
know the rules for filing returns and paying taxes.
TAK is responsible for providing information to
taxpayers, which includes:
3. Në një sistem të përmbushjes vullnetare,
tatimpaguesit kanë përgjegjësinë për të përcaktuar
se cilat janë obligimet e tyre tatimore dhe duhet të
bëjë përpjekje për të marrë informatat e
nevojshme, të kuptojnë se çka nënkuptojnë
informatat për ta, dhe të aplikojnë informatat në
një mënyrë të saktë. Tatimpaguesit të cilët nuk
marrin përgjegjësitë e tyre do të kenë kohë të
vështirë të kenë lehtësim sipas kritereve të
parapara në këtë udhëzim apo ligj.
3. In a voluntary compliance system, taxpayers
have a responsibility for determining what their tax
obligations are and must make an effort to obtain
the necessary information, understand what the
information means to them, and apply the
information in a correct manner. Taxpayers who
fail to assume their responsibilities will have a
difficult time in obtaining relief under the criteria
in this handbook or the law.
4. Përveç paragrafit 3 të këtij neni, ATK, duhet
gjithashtu të ofrojë mjete për të ruajtur dhe rritur
përmbushjen tonë vullnetare me administrim të
drejtë, të patjetërsueshëm dhe të saktë të një
sistemi të ndëshkimeve.
5. Ndonëse
ndëshkimet
mbështesin
dhe
inkurajojnë përmbushjen vullnetare, ato po ashtu
sjellin të hyra shtesë për Shtetin, imponojnë pagesa
riparuese kundër tatimpaguesve dhe tërthorazi
financojnë shpenzimet e zbatimit. Megjithatë, këto
rezultate nuk janë arsye për krijimin apo
imponimin e ndëshkimeve.
6. Ndëshkimet përkrahin misionin e ATK-së kur
4. Osim stava 3 ovog Člana, PAK takođe treba da
4. In addition to paragraph 3 of this Section, TAK obezbedi sredstva kojima bi se očuvalo i
must also provide a means to preserve and enhance povećalo dobrovoljno ispunjavanje pravilnim,
our voluntary compliance by fairly, consistently, neotuđivim i tačnim sprovođenjem sistema kazni.
and accurately administering a system of penalties.
5. Iako kazne podržavaju i podstiču dobroljno
5. Although penalties support and encourage ispunjavanje obaveza, one takođe obezbeđuju
voluntary compliance, they also serve to bring dodatan prihod Države, nameću kaznena plaćanja
additional revenues into the Government, impose protiv poreskih obveznika i indirektno izmiruju
remedial charges against taxpayers, and indirectly troškove sprovođenja. Međutim, ovi rezultati nisu
fund enforcement costs. However, these results are razlog za stvaranje ili nametanje kazni.
not reasons for creating or imposing penalties.
6. Kazne podržavaju misiju PAK-a onda kada
3. U sistemu dobrovoljnog ispunjenja obaveze,
poreski obveznici su dužni da odrede koje su
njihove poreske obaveze i moraju pokušati da
dobiju neophodne informacije, da razumeju šta za
njih znače te informacije i da primene
informacije na precizan način. Poreski obveznici
koji ne shvataju svoje odgovornosti će imati
težak put da dobiju olakšice iz ovog Priručnika ili
Zakona (treba se upisati Poresko uputstvo). (Da
raspravimo da li odnosi na priručnik ili uputstvo).
163
6. Penalties advance the mission of TAK when
they
encourage
voluntary
compliance.
Compliance is achieved when a taxpayer makes a
good faith effort to meet the tax obligations
defined by the tax laws and regulations. Penalties
support voluntary compliance by assuring
compliant taxpayers that tax offenders are
identified and penalized.
one podstaknu dobrovoljno ispunjavanje
obaveza. Ispunjavanje obaveza se postiže onda
kada poreski obveznik preduzme uverljive napore
da ispuni poreske obaveze koje su definisane
Zakonom i poreskim propisima. Kazne
podržavaju dobrovoljno ispunjavanje uveravajući
uredne poreske obveznike u to da će se poreski
prekršioci otkriti i kazniti.
7. ATK ka detyrë të forcoje sistemin tatimor.
Masat ndëshkimore, duhet të :
7. TAK has the obligation to advance the fairness
7.1 jenë të ashpra për të frenuar mos- and effectiveness of the tax system. Penalties
përmbushjen;
should:
7.2 inkurajojnë tatimpaguesit mospërmbushës të shlyejnë detyrimet;
7.1. Be severe enough to deter
7.3 jenë në mënyrë objektive të
noncompliance.
përpjesëtueshëm me shkeljen
7.2. Encourage noncompliant taxpayers to
7.4 shfrytëzohen si një mundësi për të
comply.
edukuar tatimpaguesit dhe për të inkurajuar
7.3. Be objectively proportioned to the
përmbushjen e tyre në të ardhmen.
offense.
7.4. Be used as an opportunity to educate
8. Personeli i ATK-së mundet të edukojë
taxpayers and encourage their future
tatimpaguesit dhe të inkurajojë përmbushjen
compliance.
nga ata në të ardhmen duke:
8.1.shtjelluar shkaqet për delikuencën dhe duke 8. TAK personnel may educate taxpayers and
i dëgjuar arsyet dhe shqetësimet e
encourage their future compliance by:
tatimpaguesit për mos-përmbushje,
8.2.siguruar se tatimpaguesit i kuptojnë
8.1. Discussing causes for the delinquency
përgjegjësitë të tyre të deklarimit dhe
and listening to taxpayer’s reasons
pagesës, dhe
and concerns for noncompliance,
8.3.siguruar se tatimpaguesit i kuptojnë
8.2. Ensuring that taxpayers understand
mundësitë e tyre për të kërkuar lirim nga
their filing and paying responsibilities, and
ndëshkimet në rrethana të duhura.
8.3. Ensuring that taxpayers understand
their ability to request penalty relief
in appropriate circumstances.
7. PAK je dužna da unapredi pravednost i
efikasnost poreskog sistema. Kaznene mere treba
da:
ato të inkurajojnë përmbushjen vullnetare.
Përmbushja arrihet kur një tatimpagues bën një
përpjeke të besueshme për të plotësuar obligimet
tatimore të përkufizuara nga ligjet dhe rregulloret
tatimore. Ndëshkimet mbështesin përmbushjen
vullnetare duke përsiguruar tatimpaguesit e rregullt
se shkelësit e tatimeve identifikohen dhe
ndëshkohen.
7.1. su dovoljno stroge kako bi zaustavile
neispunjavanje obaveza
7.2. da podstaknu poreskog obveznika koji nije
ispunio poreske obaveze da ih ispuni
7.3. da su na objektivan način proporcionalne sa
prekršajem
7.4. da se koriste kao mogućnost za edukaciju
poreskih obveznika i za podsticanje
ispunjavanja
poreskih
obaveza
u
budućnosti.
8. Osoblje PAK-a može da edukuje poreske
obveznike i da ih podstakne na ispunjavanje
poreskih obaveza u budućnosi, tako što će:
8.1. razraditi razloge prekršaja i saslušati
opravdanja i uznemirenje poreskog obveznika u
vezi sa neispunjavanjem obaveza,
8.2. se osigurati da je poreski obveznik shvatio
svoje odgovornosti u vezi sa prijavljivanjem i
plaćanjem poreza, i
8.3. se osigurati da je poreski obveznik shvatio
svoje mogućnosti zahtevanja oslobađanja od
kazni u odgovarajućim okolnostima.
9. Ndëshkimet duhet të lidhen me standardet e 9. Penalties should relate to the standards of 9. Kazne moraju biti vezane za standarde
164
sjelljes që ato inkurajojnë. Ndëshkimet më së miri
ndihmojë përmbushjen vullnetare nëse ato
mbështesin
besimin
në
drejtësinë
dhe
efektshmërinë e sistemit tatimor. Ky besim
inkurajon përmbushjen në fushat që nuk mund të
arrihen përmes kontrollave apo programeve tjera.
Neni 34
Qasja e drejtë dhe e njëtrajtshme ndaj
ndëshkimeve
1. Qasje e ATK-së ndaj administrimit
ndëshkimeve duhet të sigurojë:
behavior they encourage. Penalties best aid
voluntary compliance if they support belief in the
fairness and effectiveness of the tax system. This
belief encourages compliance in areas that cannot
be reached through audits or other programs
ponašanja koje one podstiču. Kazne na najbolji
način pomažu dobrovoljno ispunjavanje obaveza
ukoliko one podržavaju uverenje o tome da je
poreski sistem pravičan i efikasan. Ovo uverenje
podstiče ispunjavanje obaveza posebno u
oblastima u kojima se to ne može postići putem
kontrola ili drugih programa.
Section 34
Fair and Consistent Approach to Penalties
Član 34
Pravedan i jedinstven pristup prema kazni
të 1. TAK’s approach to penalty administration must 1. Pristup PAK-a primeni kazni treba da
obezbedi:
ensure:
1.1 Njëtrajtshmëri : ATK duhet të aplikojë
ndëshkimet njësoj në situata të ngjashme.
Tatimpaguesit perceptimin e tyre e bazojnë në
përvojën e vet për drejtësinë e sistemit dhe
informatat që ata i marrin nga media dhe të
tjerët. Nëse ATK nuk i administron ndëshkimet
në mënyrë uniforme (e udhëzuar nga statuset,
rregulloret dhe procedurat e zbatueshme)
besueshmëria e përgjithshme në sistemin
tatimor rrezikohet.
1.1. Consistency: TAK should apply penalties
equally in similar situations. Taxpayers base their
perceptions about the fairness of the system on
their own experience and the information they
receive from the media and others. If TAK does
not administer penalties uniformly (guided by the
applicable statutes, regulations, and procedures)
overall confidence in the tax system is jeopardized.
1.1. Jednoobraznost: PAK treba da primeni
kazne na isti način u sličnim situacijama. Poreski
obveznici svoje opažanje zasnivaju na svom
iskustvu u vezi pravičnosti sistema i na
informacijama koje dobijaju od medija i drugih.
Ako PAK ne primenjuje kazne na jedinstven
način (na osnovu statuta, propisa i primenljivim
postupcima) javno poverenje će biti ugroženo.
1.2 Saktësi: ATK duhet të arrijë në vendim të
saktë të ndëshkimeve. Saktësia është
thelbësore. Vlerësimet me gabime të
ndëshkimeve dhe llogaritja e pasaktë i
mjegullon tatimpaguesit dhe keq-përfaqëson
kompetencën e ATK.
1.2. Accuracy: TAK must arrive at the
correct penalty decision. Accuracy is
essential. Erroneous penalty assessments
and
incorrect
calculations
confuse
taxpayers and misrepresent the overall
competency of TAK.
1.2. Tačnost: PAK mora da donese tačnu odluku
o kazni. Tačnost je bitna. Pogrešne procene kazni
i pogrešan obračun zbunjuje poreske obveznike i
na loš način predstavlja ovlašćenja PAK-a.
1.3 Paanshmëria: Të punësuarit e ATK, janë
përgjegjës për administrimin e statuteve të
ndëshkimeve në një mënyrë të paanshme që
është e drejtë dhe pa anim si për shtetin ashtu
edhe për tatimpaguesin.
1.3. Impartiality: TAK employees are
responsible for administering the penalty
statutes in an even-handed manner that is
fair and impartial to both the government
and the taxpayer.
1.3. Nepristrasnost: Radnici PAK-a su
odgovorni za nadgledanje statuta kazni na
nepristrasan način koji je pravičan, i bez
pristrasnosti prema državi ili prema poreskom
obvezniku.
165
Neni 35
Lehtësimi nga Ndëshkimi
Section 35
Penalty Relief
Član 35
Olakšica od kazne
1. Paragrafi 3, i nenit 51 të Ligjit, i ndryshuar me
Ligjin 03/L-071, përcakton se një tatimpagues
mund të kërkojë lehtësim nga një ndëshkimi i
vlerësuar nëse tatimpaguesi beson se shkaku i
arsyeshëm,
mirë-besimi,
vështirësia
e
panevojshme, apo fakte tjera që do të rrisin
efektivitetin e ATK.
2. Përgjithësisht, lehtësimi nga ndëshkimet bie në
katër kategori të ndara. Ato janë :
1. Paragraph 3 of Article 51 of The Law, amended
by the Law 03/L-071, provides that a taxpayer may
request relief from a penalty assessed if the
taxpayer believes that reasonable cause, good faith,
undue hardship, or other grounds that will enhance
the effectiveness of TAK.
1. Stav 3 Člana 51 Zakona, izmenjenog Zakonom
br. 03/L-071 predviđa da poreski obveznik može
da zatraži olakšicu od određene kazne, ukoliko
poreski obveznik veruje da postoji opravdani
razlog, dobra volja, nepotrebna poteškoća ili
drugi dokazi koji će povećati efikasnost PAK-a.
2.1. Shkak
i
arsyeshëm,
përfshirë
përpjekjen me besim të mirë për të
përmbushur ligjin;
2.2. Përjashtimet statusore;
2.3. Akt-dorëheqjet administrative, të tilla
si vështirësi e panevojshme apo fakte
tjera që do të rrisin efektivitetin e ATK;
2.4. Përmirësimi i gabimit të ATK-së.
3. Për të kërkuar lehtësim, tatimpaguesi duhet të
dorëzojë një deklarim me shkrim tek Drejtori i
Përgjithshëm i ATK, i cili ofron një përshkrim të
plotë të ndëshkimit të vlerësuar; një përshkrim të
bazës në të cilën lehtësimi është kërkuar dhe faktet
që mbështesin kërkesën për lehtësim; çdo
dokument mbështetës të nevojshëm; dhe
nënshkrimin e një personi përgjegjës që dëshmon
se informatat e dorëzuara janë të vërteta dhe të
sakta.
4. Drejtori i Përgjithshëm, themelon një
komision për lehtësim nga ndëshkimet të
përbërë nga tre anëtarë të stafit drejtues të
ATK, të cilët janë së paku Drejtues Regjionalë
apo të rangut të tyre.
2. Generally, relief from penalties falls into four 2. Obično se olakšica od kazni deli na četiri
posebne kategorije. One su:
separate categories. They are:
2.1.Opravdani razlog, uključujući i dobru volju
2.1. Reasonable Cause, including a good faith za ispunjavanje Zakona
2.2.Zakonski izuzeci
effort to comply with the law
2.3.Administrativno odustajanje, kao što su
2.2. Statutory Exceptions
2.3. Administrative Waivers, such as undue nepotrebne poteškoće ili drugi dokazi koji će
povećati efikasnost PAK-a
hardship or other grounds that will
2.4.Ispravljanje greške PAK-a.
enhance the effectiveness of TAK
2.4. Correction of TAK Error.
3. To request relief, the taxpayer must submit a
written statement to the Director General of the tax
administration that provides a complete description
of the penalty that was assessed; a narrative
describing the basis on which relief is requested
and facts that support the request for relief; any
supporting documentation necessary; and signature
of a responsible person attesting that the
information submitted is true and correct.
3. Kako bi zahtevao oslobađanje, poreski
obveznik treba da podnese pismenu izjavu
Generalnom Direktoru PAK-a, a koja pruža
detaljan opis procenjene kazne; pismenu izjavu
koja opisuje osnovicu za zahtevanje oslobađanja i
dokaze koji podržavaju zahtev za oslobađanje;
svaki potreban propratni dokument i potpis
odgovornog lica koji potvrđuje da su pružene
informacije istinite i tačne.
4. The Director General shall establish a penalty
relief commission composed of three members of
the TAK management staff, who are at least
Regional Managers or their equivalent.
4. Generalni Direktor treba da formira komisiju
za olakšice od kazni, koja se sastoji od tri člana
rukovodećeg osoblja PAK-a, koji su u najmanju
ruku Regionalni menadžeri ili na njihovom
nivou.
5. In making its decision regarding penalty relief,
5. Në marrjen e vendimit të vet për lehtësim nga the penalty relief commission must consider the 5. Tokom donošenja odluke o olakšici od kazne,
ndëshkimet, komisioni për lehtësim nga facts and circumstances of each case. The penalty komisija za olakšice od kazni treba da uzme u
166
ndëshkimet duhet të marrë parasysh faktet dhe relief commission must consider the guidance
rrethanat e secilit rast. Komisioni për lehtësim nga provided in this handbook in making its
ndëshkimet duhet të marrë parasysh udhëzimet e determination of granting or denying penalty relief
parapara në këtë Udhëzim, në kryerjen e
përcaktimit të vet për të dhënë apo mohuar
lehtësimin nga ndëshkimi.
6. The penalty relief committee will only consider
6. Komisioni për lehtësim nga ndëshkimet do të requests for relief submitted before an appeal has
marrë parasysh vetëm kërkesat për lehtësim të been considered by TAK Appeals.
A
dorëzuara para se ankesa të jetë marrë parasysh determination of the penalty relief committee may
nga Ankesat e ATK-së. Për një përcaktim të be appealed to TAK Appeals, but a determination
komisionit për lehtësim nga ndëshkimet mund të made by TAK Appeals cannot be considered by
bëhet ankesë në Ankesat e ATK-së, por një the penalty relief committee.
përcaktim i bërë nga Ankesat e ATK-së nuk mund
të merret parasysh nga komisioni për lehtësim nga
ndëshkimet.
7. Any penalty assessed as a result of tax fraud or
7. Çdo ndëshkim i vlerësuar si rezultat i other tax crime is not eligible for relief.
mashtrimit tatimor apo krimeve tjera tatimore nuk
është i pranueshëm për lehtësim.
Neni 36
Kërkesa dhe Përfillja e Lehtësimit nga
Ndëshkimi
1. Një kërkesë e tatimpaguesit për lehtësim, bëhet
pas pranimit të njoftimit të një vlerësimi.
Megjithatë, një tatimpagues mundet të kërkojë
lehtësim nga ndëshkimi pas pranimit të njoftimit
për vlerësimin e propozuar që del nga një kontrollë
te tatimpaguesi.
2. Kur kërkesa të jetë pranuar, me kujdes
analizohen arsyet e tatimpaguesit për të përcaktuar
nëse lehtësimi nga ndëshkimi është i drejtë. Barra e
provës përgjithësisht është mbi tatimpaguesin.
Section 36
Requesting and Considering Penalty Relief
1. A taxpayer request for relief will generally be
made after receiving notice of an assessment.
However, a taxpayer may request penalty relief
after receiving a notice of proposed assessment
arising from an audit of the taxpayer.
2. When the request is received carefully analyze
the taxpayer’s reasons to determine if penalty relief
if warranted. The burden of proof is generally upon
the taxpayer.
obzir činjenice i okolnosti iz svakog konkretnog
slučaja. Komisija za olakšice kazni treba da uzme
u obzir smernice date u ovom Uputstvu tokom
obavljanja procene o tome da li će se dozvoliti ili
uskratiti olakšica od kazne.
6. Komisija za olakšice od kazni će razmotriti
samo zahteve za olakšice koji su podneti pre
nego što je odeljenje Žalbi PAK-a razmotrilo
žalbu. U vezi sa procenom komisije za olakšice
od kazni može se podneti žalba Odeljenju za
Žalbe PAK-a, ali se procena obavljena od Žalbe
PAK-a neće moći razmotriti od strane komisije
za olakšice od kazni.
7. Bilo koja kazna koja je posledica poreske
prevare ili drugih poreskih prekršaja nije
prihvatljiva za oslobađanje.
Član 36
Zahtevanje i prihvatanje olakšica od kazne
1. Neki zahtev poreskog obveznika za olakšicu
obično će se podneti nakon prijema obaveštenja o
nekoj proceni. I pored toga, poreski obveznik
može da zahteva oslobađanje od kazne nakon
prijema obaveštenja o predloženoj proceni koji je
rezultat kontrole poreskog obveznika.
2. Nakon prijema zahteva, razlozi poreskog
obveznika se moraju pažljivo analizirati, kako bi
se procenilo da li je oslobađanje od kazne
pravilno. Poreski obveznik obično ima obavezu
167
podnošenja dokaza.
3. Kërkesa duhet të vlerësohet me meritë duke 3. Each request must be evaluated on its own merit 3. Svaki zahtev se mora razmotriti
zaslugama uključujući:
përfshirë :
including:
7.1. Ngjarjet apo palët e përfshira, dhe
7.2. Nëse tatimpaguesi ka vepruar me
kujdes dhe maturi të zakonshme
tregtare, por për shkak të rrethanave
apo ngjarjeve jashtë vullnetit te tij, nuk
ka qenë në gjendje të plotësojë kërkesat
tatimore apo nëse aplikohen kritere
tjera për lehtësim nga ndëshkimi.
4. Detyrimi i tatimpaguesit për të plotësuar
kërkesat vazhdon. Kujdesi dhe maturia e
zakonshme tregtare, kërkon që tatimpaguesi të
vazhdojë të përpiqet të plotësojë kërkesat,
megjithëse është vonë.
7.1.The events or parties involved, and
7.2. If the taxpayer exercised ordinary business
care and prudence, but due to circumstances or
events beyond the taxpayer’s control the
taxpayer was unable to meet the tax
requirement or if other penalty relief criteria
apply.
4. The taxpayer’s obligation to meet the
requirement is ongoing. Ordinary business care
and prudence requires that the taxpayer continue to
attempt to meet the requirements, even though late.
prema
7.1.Događaje ili uključene strane, i
7.2.Ukoliko je poreski obveznik do tada na brižan
i razborit način obavljao svoje poslovanje, ali
zbog okolnosti ili događaja koji su van njegove
kontrole nije bio u stanju da ispuni poreske
zahteve, ili ukoliko se primenjuju drugi
kriterijumi za oslobađanje od kazni.
4. Obaveza poreskog obveznika da ispunjava
zahteve se nastavlja. Poslovna pa i razboritost
zahteva da poreski obveznik nastavi sa naporima
da ispuni zahteve, iako je kasno.
5. Determine if the taxpayer’s explanation 5. Odredite da li objašnjenje poreskog obveznika
adresira izrečenu kaznu.
5. Përcaktoni nëse sqarimi i tatimpaguesit adreson addresses the penalty imposed.
ndëshkimin e vënë.
5.1. Datat dhe sqarimet duhet qartë të
5.1. The dates and explanations should 5.1. Datumi i objašnjenja moraju jasno povezani
korrespondojnë me ngjarjet në të vilat
clearly correspond with events on sa događajima na kojima se zasniva kazna, kako
ndëshkimet janë bazuar për të treguar se
which the penalties are based to bi se prikazalo da poreski obveznik ima pravo na
tatimpaguesi ka të drejtë në lehtësim nga
show that the taxpayer is entitled to oslobađanje od kazne.
ndëshkimi.
relief from the penalty.
5.2. Kërkoni informata tjera nga
tatimpaguesi për të qartësuar sqarimin nëse
5.2. Request additional information from 5.2. Tražite druge informacije od poreskog
datat dhe sqarimet nuk korrespondojnë me
the taxpayer to clarify the obveznika kako bi razjasnili obaveštenje o tome
ngjarjet në të cilat ndëshkimi është bazuar.
explanation if the dates and da li se datumi i objašnjenja nepoklapaju sa
explanations do not correspond with događajima na kojima se zasniva kazna.
the events on which the penalty is
based.
6. Rishikohen informatat në dispozicion të ATK-së
në përcaktimin se a ka ushtruar apo jo tatimpaguesi
kujdes dhe maturi të zakonshme tregtare.
Verifikohen vitet e mëparshme tatimore (dy të
6. Review available TAK information in
determining whether or not the taxpayer exercised
ordinary business care and prudence. Check the
preceding tax years (at least two) for payment
6. Razmotrite informacije koje PAK ima na
raspolaganju prilikom određivanja o tome da li je
poreski obveznik primenio normalnu poslovnu
pažnju i razboritost. Proverite ranije poreske
168
fundit) të mostrës së pagesave dhe historinë e patterns and the taxpayer’s overall compliance godine ( dve zadnje) uzoraka plaćanja i opštu
istoriju
ispunjavanja
obaveza
poreskog
përgjithshme të përmbushjes së tatimpaguesit.
history.
obveznika.
6.1. I njëjti ndëshkim, i vlerësuar më parë,
mundet të tregojë se tatimpaguesi nuk
ushtron kujdes të zakonshëm tregtar.
6.1. Ista kazna koja je ranije izrečena, može
6.1. The same penalty, previously assessed, dokazati da poreski obveznik ne primenjuje
may indicate that the taxpayer is not normalnu poslovnu brigu.
exercising ordinary business care.
6.2. Nëse ky është rasti i parë i tatimpaguesit
për sjellje mos-përmbushëse, llogariten
këto faktor me arsyet tjera që
tatimpaguesi i jep për lehtësim, meqë
dështimi i parë në përmbushje nuk
shërben si shkak i arsyeshëm, por do t’i
jepet vlerë e lartë rëndësisë në marrjen e
përcaktimit. Faktorët e tjerë duhet të
pasqyrojnë një shpërfillje serioze të
ligjeve tatimore.
6.2. If this is the taxpayer’s first incident of
noncompliant behavior, weigh this
factor with other reasons the
taxpayer gives for relief, since a
first time failure to comply does not
by itself establish reasonable cause,
but will be given a substantial
amount of weight in making the
determination. Other factors would
need to reflect a serious disregard
for the tax laws.
6.2. Ako je ovo prvi slučaj da poreski obveznik
nije ispunio obavezu, uporedite ovaj faktor sa
drugim opravdanjima poreskog obveznika datih
za olakšanje, pošto prvi neuspeh u ispunjavanju
obaveza ne predstavlja sam po sebi opravdani
razlog, ali će imati veliku važnost prilikom
donošenja procene. Ostali faktori bi trebao
odražavati ozbiljan zanemarivanje poreznim
zakonima.
7. Merret parasysh kohëzgjatja në mes të ngjarjes
së cituar si arsye për mos-përmbushje dhe
përmbushjes pasuese. Kohëzgjatja në mes të
ngjarjeve mund të shërbejë për të anuluar apo ulur
efektin e ngjarjes. Lehtësimi nga ndëshkimi, mund
të mos jetë me vend nëse pas marrjes parasysh të të
fakteve dhe rrethanave tatimpaguesi, nuk e
përmirëson sjelljen mos-përmbushëse.
7. Consider the length of time between the event
cited as a reason for the noncompliance and
subsequent compliance. The length of time
between events may serve to cancel or reduce the
event’s effect. Penalty relief may not be
appropriate if after considering all facts and
circumstances the taxpayer fails to timely correct
noncompliant behavior.
7. Razmotrite vremenski period između događaja
koji je naveden kao razlog neispunjavanja i
sledećeg plaćanja. Ovaj period između događaja
može da posluži da poništi ili umanji efekat
događaja. Oslobađanje od kazne može biti
neopravdano ako posle razmatranja svih dokaza i
okolnosti poreski obveznik ne promeni
ponašanje.
8. Merren parasysh nëse tatimpaguesi ka mundur 8. Consider if the taxpayer could have anticipated
të parashohë ngjarjen që ka shkaktuar mos- the event that caused the non-compliance.
përmbushjen.
9 The following are examples where penalty relief
9. Në vijim janë dhënë shembujt kur lehtësimi nga may not be appropriate.
ndëshkimi mund të mos jetë me vend:
9.1. Tatimpaguesi pohon se nuk ka qenë në
9.1. The taxpayers claim that they were
gjendje të përmbushë kërkesën e deklarimit
unable to comply with the filing
për shkak të vdekjes në familje. Vdekja ka
requirement due to a death in the family.
8. Razmotrite da li je poreski obveznik mogao da
predvidi događaj koji je izazvao nispunjavanje
obaveze.
9. U nastavku su dati primeri kada oslobađanje
od kazne nije bilo opravdano:
9.1. Poreski obveznik tvrdi da nije bio u stanju da
obavi podnošenje prijave zbog smrtnog slučaja u
porodici. Smrtni slučaj se desio nekoliko meseci
169
ndodhur disa muaj para afatit të deklaratës.
Deklarata nuk është dorëzuar deri në një vit
pas afatit të deklaratës.
9.2. Tatimpaguesi pohon se nuk ka qenë në
gjendje të përmbushë kërkesën e
deklarimit, sepse shënimet e nevojshme për
deklarim kanë qenë nën kontrollin e një
pale të tretë, f.v. një administruesi të
falimentimit apo një kontabilisti. Shënimet,
i janë kthyer tatimpaguesit shumë përpara
kohës kur deklarata është kërkuar të
dorëzohet. Deklarata nuk është dorëzuar
disa muaj pasi shënimet janë kthyer.
9.3. Në të dy shembujt, koha e ngjarjes
mundet të ndalojë tatimpaguesin nga marrja
e lehtësimit nga ndëshkimi përderisa
faktorë tjerë të mos justifikojnë vonesën në
deklarim.
The death occurred several months prior to pre roka za podnošenje prijave. Prijava nije
the due date of the return. The return was podneta u toku perioda od godinu dana nakon
not filed until a year after the due date of roka za podnošenje
the return.
9.2. Taxpayers claim that they were unable
to comply with the filing requirement
because the records necessary for filing
were in the control of a third party, i.e., a
bankruptcy trustee or an accountant. The
records were returned to the taxpayer well
in advance of time the return was required
to be filed. The return was not filed until
several months after the records were
returned.
9.2. Poreski obveznik tvrdi da nije bio u stanju da
obavi podnošenje prijave zbog toga što su
potrebne evidencije za prijavu bile pod
kontrolom trećeg lica, n.pr. stečajnog upravnika
ili računovođe. Evidencije su vraćene poreskom
obvezniku mnogo ranije od roka kada je prijava
trebala da se preda. Poreska prijava nije predata
ni nekoliko meseci od vraćanja evidencije.
9.3. In both of the examples, the timing of
the event may prevent the taxpayer from
receiving penalty relief unless other factors
justify the delay in filing.
9.3. U oba primera, vreme dešavanja može
sprečiti poreskog obveznika da dobije
oslobađanje od kazne dok drugi uslovi ne
opravdaju kašnjenje prilikom podnošenja prijave.
Neni 37
Tatimpaguesi me të drejtë në lehtësim
Section 37
Taxpayer Entitled to Relief
Član 37
Poreski obveznik sa pravom olakšice
1. Nëse tatimpaguesi ofron një sqarim i cili
mbështet kërkesën e tij, hiqen apo ulen ndëshkimet
e aplikueshme. Nëse sqarimi aplikohet vetëm në
një pjesë të ndëshkimeve, vetëm ajo pjesë e
ndëshkimeve duhet të hiqet apo ulet. Procedura për
uljen e ndëshkimeve do të zhvillohet dhe zbatohen
nga ATK.
1. If the taxpayer provides an explanation that
supports their request, waive or abate the
applicable penalties. If the explanation applies to
only a portion of the penalty, only that portion of
the penalty should be waived or abated.
Procedures for abating penalties will be developed
and implemented by the tax administration.
1. Ukoliko poreski obveznik pruži objašnjenje
koje podržava njegov zahtev, uklonite ili
umanjite izrečenu kaznu. Ukoliko se objašnjenje
odnosi samo na deo kazne, samo taj deo kazne se
može ukinuti ili umanjiti. Postupak za umanjenje
kazne će se razviti i primeniti od strane PAK-a.
2. Zyrtarët përgjegjës të ATK do të dokumentojnë
çdo vendim të marrë, sipas këtij Udhëzimi
Administrativ, përfshirë bazën në të cilën vendim i
është marrë. Çdo informacion i pranuar i cili
2. Responsible officials of the TAK will document
any decision made under this Administrative
Instruction, including the basis on which the
decision was made. Any information received
2. Odgovorna službena lica PAK-a će
dokumentovati svaku donetu odluku u skladu sa
ovim Administrativnim Uputstvom, uključujući i
osnovicu na kojoj je doneta odluka. Bilo koja
170
mbështet vendimin, do të bashkëngjitet në vendim which supports the decision will be attached to the primljena informacija koja podržava odluku
dhe të mbahet në një dosje zyrtare të ATK, e cila decision and retained in an official file of TAK, priložiće se odluci i čuvaće se u službenom
dosijeu PAK-a koji se po potrebi sa lakoćom
me lehtës mundet të gjendet, në rast nevoje.
which can easily be retrieved as necessary.
može ponovo naći.
3. Nëse lehtësimi është dhënë para vendosjes së një
ndëshkimi që normalisht vlerësohet automatikisht
nga SIGTAS, duhet të ndërmerren veprime të
nevojshme për të ndalur vlerësimin automatik nga
SIGTAS. Nëse një vlerësim automatik ndodh,
duhet të aplikohen dispozitat e nenit 42, të këtij
Udhëzimi Administrativ.
3. If relief is granted prior to assertion of a penalty
that is normally automatically assessed by
SIGTAS necessary action must be taken to prevent
the automatic assessment by SIGTAS. If such an
automatic assessment does occur, the provisions of
Section 42 of this Administrative Instruction
should be applied.
Neni 38
Tatimpaguesi pa të drejtë për lehtësim
Section 38
Taxpayer Not Entitled to Relief
1. Ndonëse një vendim përfundimtar nuk është
marrë dhe kriteret për dhënien e lehtësimit nga
ndëshkimi nuk janë vendosur, procedura duhet të
dokumentohet sikurse në nenin 39 më sipër. Çdo
informacion i pranuar që mbështet vendimin, do të
bashkëngjitet dhe mbahet në dosje në Zyrat e
ATK, e cila me lehtësi mund të ri-gjendet, në rast
nevoje.
1. If a final determination that the criteria for
granting relief from the penalty was not
established, the decision must be documented as in
Section 37 above. Any information received
which supports the decision will be attached to the
decision and retained in an official file of TAK,
which can easily be retrieved as necessary.
2. Tatimpaguesit i dërgohet një njoftim me shkrim
për vendimin e mos dhënies së lehtësimit nga 2. A written notification of the decision to not
ndëshkimi. Njoftimi duhet të përmbajë :
grant penalty relief must be delivered to the
taxpayer. The notice should include:
2.1. Sqarimin e plotë të vendimit të
administratës dhe bazën e mohimit;
2.1. A complete explanation of the Service’s
decision and the basis for denial;
2.2. Informatat mbi procedurat e ankesës që
duhet ndjekur nëse tatimpaguesi dëshiron të
ankohet për vendimin.
3. Ukoliko je oslobađanje dato pre izricanja neke
kazne koja se obično automatski procenjuje od
strane SIGTAS-a treba preduzeti potrebne mere
kako bi se sprečila automatska procena od strane
SIGTAS-a. Ako se ta automatska procena obavi,
moraju se primeniti odredbe člana 45 ovog
Administrativnim Upustvom.
Član 38
Poreski obveznik bez prava na olakšicu
1. Ukoliko neka konačna odluka uzeta kao
kriterijum za davanje oslobađanja od kazne,
odluka se mora dokumentovati kao što je ranije
opisano u članu 39. Svaka primljena informacija
koja podržava odluku će joj se priložiti i čuvaće
se u službenom dosijeu PAK-a, koji se po potrebi
sa lakoćom može ponovo naći.
2. Poreskom obvezniku se mora poslati pismeno
obaveštenje o odluci da se ne odobri oslobađanje
od kazne. Obaveštenje koji treba da sadrži:
2.1. Potpuno objašnjenje odluke administracije i
osnove za odbijanje;
2.2. Information on the appeal procedures 2.2. Informacije o postupku žalbe koji mora
to be followed if the taxpayer wishes sprovesti poreski obveznik ukoliko želi da uloži
žalbu na odluku.
to appeal the decision.
171
Neni 39
Shkak i Arsyeshëm
Section 39
Reasonable Cause
1. Shkaku i arsyeshëm, mbështetet në faktet dhe
rrethanat në situata të veçanta dhe mundëson që
ATK të ofrojë lehtësim nga ndëshkimet që janë
vlerësuar. Lehtësimi për shkak të arsyeshëm
përgjithësisht jepet kur tatimpaguesi ushtron
kujdes dhe maturi të zakonshme tregtare, në
kryerjen e detyrimeve të tij, por nuk është në
gjendje të përmbushë ato detyrime.
1. Reasonable cause is based on all the facts and
circumstances in each situation and allows TAK to
provide relief from a penalty that has been
assessed. Reasonable cause relief is generally
granted when the taxpayer exercises ordinary
business care and prudence in determining their tax
obligations but is unable to comply with those
obligations.
2. Në interesin dhe trajtimin e barabartë të
tatimpaguesit nga ATK, heqja e ndëshkimeve
civile e bazuar në shkak të arsyeshëm apo
dispozitat tjera lehtësuese të përcaktuara në këtë
udhëzim, të bëhen në një mënyrë të njëjtë dhe
duhet të jenë në përputhje me arsyet e përcaktuara
në ligj, rregullore apo udhëzimet administrative në
fuqi.
2. In the interest of equitable treatment of the
taxpayer and effective tax administration, the
abatement of civil penalties based on reasonable
cause or other relief provisions provided in this
handbook must be made in a consistent manner
and should conform with the considerations
specified in the applicable laws, regulations or
administrative instructions in power.
3. Për ato ndëshkime kur shkaqet e arsyeshme
mund të merren parasysh, çdo arsye e cila vendos
se tatimpaguesi ka ushtruar kujdes dhe maturi të
zakonshme tregtare, por nuk ka qenë në gjendje të
përmbushë detyrimin e përcaktuar brenda afatit
kohor, do të merret parasysh. Shpjegimet e
pranueshme nuk kufizohen vetëm në shpjegimet e
dhëna në këtë Udhëzim Administrativ
3. For those penalties where reasonable cause can
be considered, any reason which establishes that
the taxpayer exercised ordinary business care and
prudence, but was unable to comply with a
prescribed duty within the prescribed time, will be
considered.
Acceptable explanations are not
limited to those in this Administrative Instruction.
4. Tatimpaguesi ka shkak të arsyeshëm kur sjellja e
justifikon heqjen e një ndëshkimi. Secili rast, duhet
të gjykohet individualisht bazuar në faktet dhe
rrethanat konkrete. Meren parasysh pyetjet vijuese
:
4. Taxpayers have reasonable cause when their
conduct justifies the abatement of a penalty. Each
case must be judged individually based on the facts
and circumstances at hand. Consider the following
questions in making a determination:
4.1 Çka ka ndodhur dhe kur ka ndodhur?
Član 39
Opravdani Razlog
1. Opravdani razlog se zasniva na činjenicama i
okolnostima u bilo kojoj situaciji i omogućava
PAK-u da dozvoli oslobađanje od izrečene kazne.
Ovakvo oslobađanje se obično daje onda kada
poreski obveznik na brižan i razborit način
ispunjava svoje obaveze, ali nije bio u stanju da
ispuni te obaveze.
2. U interesu jednakog tretiranja poreskih
obveznika i efikasnosti Poreske Administracije,
ukidanje građanskih kazni zasnovano na
opravdanom razlogu ili drugim odredbama za
oslobađanje predviđenih u ovom priručniku se
mora obaviti na isti način i treba da bude u skladu
sa uslovima navedenim u zakonima, pravilnicima
ili administrativnim uputstvima na snazi.
3. Za one kazne kada se opravdani razlozi mogu
uzeti u obzir, svaki razlog koji utvrđuje da je
poreski obveznik pažljivo i razborito izvršavao
svoje obaveze, ali nije bio u stanju da izvrši svoju
obavezu u predviđenom roku, uzeće se u obzir.
Priznata raznjasnjenja ne ogranicavaju se samo
na rasnjasnjenja date u ovom Administrativnom
Uputstvu.
4. Poreski obveznici imaju opravdani razlog onda
kada njihovo ponašanje opravdava ukidanje
kazne. Svaki slučaj se mora razmotriti posebno
na osnovu činjenica i okolnosti koji su spremni.
Razmotrite sledeća pitanja prilikom procene koju
obavljate:
4.1 What happened and when did it 4.1. Šta se i kada dogodilo?
happen?
172
4.2. Gjatë kohës kur tatimpaguesi nuk ka qenë i
rregullt, cilat fakte dhe rrethana e kanë ndaluar
atë nga dorëzimi i deklaratës, pagesës së
tatimit, apo mos-përmbushja e ligjit ?;
4.3. Si e kanë penguar faktet dhe rrethanat
tatimpaguesin nga përmbushja?;
4.4. Si është marrë tatimpaguesi më pjesën e
mbetur të çështjeve gjatë kësaj kohe ?;
4.5. Kur faktet dhe rrethanat kanë ndryshuar,
çfarë përpjekjesh ka bërë tatimpaguesi për të
qenë i rregullt?.
5. Shkak të arsyeshëm nuk ka, derisa, faktet dhe
rrethanave që kanë treguar sjelljen e mospërmbushjes së tatimpaguesit, kanë pushuar së
ekzistuari dhe tatimpaguesi nuk përmbush përsëri
detyrimet tatimore brenda një periudhe të
arsyeshme kohore.
6. Kujdesi dhe maturia e zakonshme tregtare.
Çdo arsye që vendos se një tatimpagues ka
ushtruar kujdes dhe maturi të zakonshme tregtare,
por nuk ka qenë në gjendje të përmbushë ligjin
tatimor, mund të merret parasysh për lehtësim nga
ndëshkimi.
6.1. Kujdesi dhe maturia e zakonshme
tregtare, përbën zbatimin e ligjit të detyrimeve
tregtare dhe ti zbatojë kur lindin ngjarje
asyeshmërisht të parapara. Një tatimpagues
mund të vendosë shkak të arsyeshëm, duke
ofruar fakte dhe rrethana që tregojnë se
tatimpaguesi ka ushtruar kujdes dhe maturi të
zakonshme tregtare (duke marrë atë shkallë të
kujdesit që një person asyeshmërisht i matur
do të ushtronte), por megjithatë nuk ka qenë
në gjendje të përmbushë detyrimin ligjor.
4.2 During the period of time the taxpayer was
non-compliant,
what
facts
and
circumstances prevented the taxpayer from
filing a return, paying a tax, or otherwise
complying with the law?
4.3 How did the facts and circumstances
prevent the taxpayer from complying?
4.4 How did the taxpayer handle the
remainder of their affairs during this time?
4.5 Once the facts and circumstances changed,
what attempt did the taxpayer make to
comply?
4.2. Koje činjenice i okolnosti su sprečile
poreskog obveznika da
obavi podnošenje
prijave, plati porez ili ne ispuni zakon u periodu
kada nije bio uredan?
4.3. Na koji su način činjenice i okolnosti
sprečile poreskog obveznika da ne ispuni
obavezu?
4.4. Kako se poreski obveznik bavio preostalim
pitanjima tokom ovog perioda?
4.5. Nakon promene činjenica i okolnosti, šta je
poreski obveznik preduzeo kako bi postao
uredan?
5. Reasonable cause does not exist if, after the
facts and circumstances that explain the taxpayer’s
noncompliant behavior cease to exist, the taxpayer
fails to comply with the tax obligation within a
reasonable period of time.
5. Opravdani razlog ne postoji,ukoliko, okolnosti
i činjenica koji su uticali na ponašanje poreskog
obveznika, on i u nekom razumnom roku ne
izvršava svoje poreske obaveze.
6. Ordinary business care and prudence. Any
reason that establishes a taxpayer exercised
ordinary business care and prudence but was
unable to comply with the tax law may be
considered for penalty relief.
6. Obična poslovna pažnja i opreznost. Svaki
razlog koji odlučuje da je poreski obveznik
primenio normalnu poslovnu pažnju i opreznost
ali i pored toga nije bio u stanju da ispuni poreski
zakon, može se uzeti u obzir za olakšanje kazne.
6.1. Ordinary business care and prudence
includes making provision for
business obligations to be met when
reasonably foreseeable events occur.
A taxpayer may establish reasonable
cause by providing facts and
circumstances showing the taxpayer
exercised ordinary business care and
prudence (taking that degree of care
that a reasonably prudent person
6.1. Obična poslovna pažnja i opreznost.
uključuje primenu zakona za poslovne obveze
koje treba ispuniti prilikom pojavljuja
razumne predvidive događaje. Obveznik može
utvrditi razuman razlog ,pružajući
činjenice i okolnosti koja prikazuju da obveznik
vršio običnu poslovnu pažnju i opreznost
(vršeći takav stepen pažnje koju razumna osoba
bi
vršila), ali ipak nije bio u mogućnosti da
ispuni zakonsku obavezu.
173
would exercise), but nevertheless
was unable to comply with the law.
6.2 Në përcaktimin nëse tatimpaguesi ka
ushtruar kujdes dhe maturi të zakonshme
tregtare, shqyrtohen informatat në përfshirë si
në vijim :
6.2.1. Arsyeja e tatimpaguesit. Arsyeja e
tatimpaguesit
duhet
të
adresojë
ndëshkimin e vënë. Për të treguar shkak të
arsyeshëm, datat dhe sqarimet duhet të
korrespondojnë saktësisht me ngjarjet në
të cilat ndëshkimet janë bazuar. Nëse
datat dhe sqarimet nuk korrespondojnë
me ngjarjet, në të cilat ndëshkimet janë
bazuar, kërkohen informata shtesë nga
tatimpaguesi.
6.2.2.
Historia
e
përmbushjes.
Verifikohen vitet tatimore të mëparshme
(së paku 2) të pagesave dhe historia e
përgjithshme
e
përmbushjes
së
detyrimeve nga tatimpaguesi. I njëjti
ndëshkim, që më parë është vlerësuar apo
hequr, mund të tregojë se tatimpaguesi
nuk ushtron kujdes të zakonshëm tregtar.
Nëse ky është rasti i parë i tatimpaguesit
për sjellje mos-përmbushëse, merret
parasysh si edhe arsyet tjera që paraqet
tatimpaguesi si arsye, meqë një dështim
për përmbushje për herë të parë nuk
përben në vetvete shkak të arsyeshëm.
6.2.3. Kohëzgjatja. Merret parasysh
kohëzgjatja në mes të ngjarjes së cituar si
arsye
për
mos-përmbushje
dhe
përmbushjen vijuese. Merret parasysh :
6.2.3.1. kur veprimi është kërkuar
6.2.
6.2. Pri određivanju o tome da li poreski
In determining if the taxpayer obveznik primenio normalnu poslovnu pažnju i
razboritost, razmotrite informacije koje su
exercised ordinary business care and
prudence,
review
available na raspolaganju, uključujući i sledeće:
information including the following:
6.2.1. Opravdanje poreskog obveznika.
Opravdanje
poreskog obveznika treba da adresuje
6.2.1. Taxpayer’s Reason. The
taxpayer’s reason should address the izrečenu kaznu. Kako bi se prikazao opravdani
penalty imposed. To show reasonable razlog, datumi i objašnjenja treba da se poklapaju
cause, the dates and explanations sa događajima na kojima se zasniva kazna. Ako
should clearly correspond with events se datumi i objašnjenja ne poklapaju sa
on which the penalties are based. If događajima na kojima se kazna zasniva, zatražite
the dates and explanations do not dodatne informacije od poreskog obveznika,
correspond to the events on which the kako bi pojasnili objašnjenje.
penalties are based, request additional
information from the taxpayer that
may clarify the explanation.
6.2.2. Istorija ispunjavanja obaveza. Proverite
6.2.2. Compliance History. Check prethodne poreske godine (najmanje 2) za uzorak
the preceding tax years (at least 2) for plaćanja i opštu istoriju ispunjavanja obaveza od
payment patterns and the taxpayer’s strane poreskog obveznika. Ukoliko je i ranije
overall compliance history. The same izrečena ili ukinuta ista kazna, ovo može da
penalty, previously assessed or dokaže da poreski obveznik ne primenjuje
abated, may indicate that the taxpayer normalnu poslovnu pažnju. Ukoliko je ovo prvi
is not exercising ordinary business slučaj u kome poreski obveznik nije ispunio
care. If this is the taxpayer’s first obaveze, uporedite ovaj faktor sa drugim
incident of noncompliant behavior, razlozima koje podnosi poreski obveznik u vezi
weigh this factor with other reasons sa opravdanim razlogom.
the taxpayer gives for reasonable
cause, since a first time failure to
comply does not by itself establish
reasonable cause.
6.2.3. Vreme trajanja. Uzmite u obzir period
6.2.3. Length of Time. Consider the između događaja koji je naveden kao razlog za
length of time between the event cited neispunjavanje i naredno plaćanje. Razmotrite
as a reason for the noncompliance and sledeće:
6.2.3.1. kada je zakonom zatražen dokument,
subsequent compliance. Consider:
174
nga ligji;
6.2.3.2.. periudha kohore gjatë së
cilës tatimpaguesi nuk ka qenë në
gjendje të përmbushë ligjin për
shkak të rrethanave përtej kontrollit
të tatimpaguesit, dhe
6.2.3.3 kur
ka
përmbushur
tatimpaguesi ligjin.
6.2.4 Rrethanat përtej kontrollit të
tatimpaguesit. Merret parasysh se ka
mundur tatimpaguesi të parashikojë
ngjarjen, që ka shkaktuar mospërmbushjen. Shkaku i arsyeshëm në
përgjithësi vendoset kur tatimpaguesi
ushtron kujdes dhe maturi të zakonshme
tregtare, por për shkak të rrethanave
përtej kontrollit të tatimpaguesit, ai nuk
ka qenë në gjendje të plotësojë detyrimin
me kohë. Tatimpaguesi ka plotësuar
detyrimet dhe kërkesat në vazhdimësi.
Kujdesi dhe maturia e zakonshme
tregtare kërkon që tatimpaguesi, të
vazhdojë e përpiqet të plotësojë kërkesat,
edhe pse është vonë.
6.3 Mosdija për ligjin. Kur tatimpaguesi mund të
mos jenë në dijeni për detyrime të veçanta për të
deklaruar dhe/apo paguar tatimet. Standardi i
kujdesit dhe maturisë së zakonshme tregtare
kërkon që tatimpaguesi të bëj përpjekje të
arsyeshme për të përcaktuar detyrimet e tyre
tatimore. Shkaku i arsyeshëm, mund të vendoset
nëse tatimpaguesi tregon padituri të ligjit në lidhje
me faktet dhe rrethanat tjera.
6.3.1. Merren parasysh :
6.2.3.1. When the act was required
by law;
6.2.3.2. The period of time during
which the taxpayer was unable to
comply with
the law due to
circumstances beyond the taxpayer’s
control, and
6.2.3.3.
When
the
taxpayer
complied with the law.
6.2.4. Circumstances Beyond the
Taxpayer’s
Control.
Consider
whether or not the taxpayer could
have anticipated the event that caused
the noncompliance. Reasonable cause
is generally established when the
taxpayer exercises ordinary business
care and prudence but, due to
circumstances beyond the taxpayer’s
control, the taxpayer was unable to
timely meet the tax obligation. The
taxpayer’s obligation to meet the tax
law requirements is ongoing.
Ordinary business care and prudence
requires that the taxpayer continue to
attempt to meet the requirements,
even though late.
6.2.3.2. vremenski period u toku kog poreski
obveznik nije bio u stanju da ispuni zakon zbog
okolnosti izvan njegove kontrole, i
6.2.3.3. kada je poreski obveznik ispunio zakon.
6.2.4. Okolnosti izvan kontrole poreskog
obveznika. Razmotrite da li je poreski obveznik
mogao da predvidi događaj koji je uzrokovao
neispunjavanje poreskih obaveza. Opravdani
razlog obično postoji onda kada je poreski
obveznik pažljiv i pokazuje uobičajenu poslovnu
odmerenost, ali zbog okolnosti izvan kotrole
poreskog obveznika on nije bio u stanju da ispuni
obaveze na vreme. Poreski obveznik i dalje ima
obavezu ispunjavanja zahteva. Uobičajna pažnja i
odmerenost zahteva od poreskog obveznika da
ispuni zahteve, iako je za to kasno.
6.3. Nepoznavanje zakona. Kada poreski
obveznik može da bude neupoznat sa posebnim
obavezama u vezi sa prijavom i/ili plaćanjem
poreza. Standard uobičajene poslovne pažnje i
odmerenosti zahteva da poreski obveznik uloži
opravdane napore kako bi odredio svoje poreske
obaveze. Opravdani razlog se može postaviti
ukoliko poreski obveznik nije poznavao zakon u
vezi sa drugim činjenicama i okolnostima.
6.3. Ignorance of the Law. In some
instances taxpayers may not be aware
of specific obligations to file and/or
pay taxes. The ordinary business care
and prudence standard requires that
taxpayers make reasonable efforts to
determine their tax obligations.
Reasonable cause may be established
if the taxpayer shows ignorance of the
law in conjunction with other facts
6.3.1. Uzeće se u obzir:
and circumstances.
175
6.3.1.1. edukimin/arsimimin e
tatimpaguesit;
6.3.1.2. nëse tatimpaguesi i
është nënshtruar tatimit;
6.3.1.3. nëse tatimpaguesi është
ndëshkuar, apo
6.3.1.4. nëse kohëve të fundit ka
pasur ndryshime në
formularët tatimor apo
legjislacionin
tatimor,
për të cilat tatimpaguesi,
në mënyre të arsyeshme
nuk pritet të dijë.
6.3.2. Niveli i ndërlikueshmërisë së
një tatimi apo çështje të përmbushjes
është një faktor tjetër që duhet të
merret parasysh në vlerësimin e
shkakut të arsyeshëm për shkak të
mosdijes për ligjin.
6.3.3. Shkaku i arsyeshëm asnjëherë
nuk duhet të supozohet, madje edhe
në rastet kur mosdija për ligj është
pohuar.
6.3.4. Tatimpaguesi mund të ketë
shkak të arsyeshëm për mospërmbushje nëse :
6.3.4.1. Është bërë një
përpjekje e arsyeshme dhe
besim i mirë për të
përmbushur ligjin, apo;
6.3.4.2. Tatimpaguesi nuk
ka qenë në dijeni për një
kërkesë dhe në mënyrë të
arsyeshme nuk mund të
pritet të dijë për kërkesën.
6.3.1. For example, consider:
6.3.1.1. The taxpayer’s education,
6.3.1.2. If the taxpayer has been subject to the tax,
6.3.1.3. If the taxpayer has been penalized, or
6.3.1.1.Edukaciju/obrazovanje
poreskog
obveznika;
6.3.1.2.Da li poreski obveznik podleže porezu;
6.3.1.3. Da li poreski obveznik kažnjavan, ili
6.3.1.4. Da li je u poslednje vreme bilo izmena u
poreskim obrascima ili
zakonima o kojima opravdano poreski
obveznik nije bio upoznat.
6.3.1.4. If there were recent changes in the tax
forms or law which a taxpayer could not
reasonably be expected to know.
6.3.2. Nivo komlikovanosti nekog poreza ili
6.3.2. The level of complexity of a pitanje ispunjavanja obaveze je sledeći
faktor koji mora se uzeti u obzir prilikom
tax or compliance issue is another
opravdanog
razloga
zbog
factor that should be considered in procene
nepoznavanja zakona.
evaluating reasonable cause because
of ignorance of the law.
6.3.3. Opravdani razlog se nijednom ne treba
je
6.3.3. Reasonable cause should never pretpostaviti, pa čak i u slučajevima kada
potvrđeno
nepoznavanje
zakona.
be presumed, even in cases where
ignorance of the law is claimed.
6.3.4. Poreski obveznik može imati opravdani
6.3.4. The taxpayer may have razlog za neispunjavanje obaveze, ukoliko:
reasonable cause for noncompliance 6.3.4.1.Napravljen je opravdani napor i postoji
dobra volja da se ispuni
if:
zakon, ili
6.3.4.2.Poreski
obveznik nije bio upoznat sa
6.3.4.1. A reasonable and good
faith effort was made to comply nekim zahtevom i od njega se
opravdano ne može očekivati znanje o
with the law, or
zahtevu.
6.3.4.2. The taxpayer was
unaware of a requirement and
could not reasonably be expected
to know of the requirement.
176
6.4 Është bërë gabim. Tatimpaguesi mundet të
përpiqet të vendosë shkak të arsyeshëm, duke
pohuar se është bërë gabim.
6.4.1. Kjo nuk është në pajtim me
standardin e kujdesit dhe maturisë së
zakonshme tregtare dhe nuk jep bazë
për shkak të arsyeshëm.
6.4.2. Megjithatë, arsyeja për gabim
mund të jetë një faktor mbështetës
nëse faktet dhe rrethanat shtesë
mbështesin
përcaktimin
se
tatimpaguesi ushtron kujdes dhe
maturi të zakonshme afariste.
6.5 Harresa. Tatimpaguesi mund të përpiqet të
paraqesë shkak të arsyeshëm duke pohuar se ka
harruar apo nuk ka qenë i vëmendshëm apo një
palë tjetër ka shkaktuar mos-përmbushje.
6.5.1. Kjo nuk është në pajtim me
standardin e kujdesit dhe maturisë së
zakonshme tregtare dhe nuk jep bazë
për shkak të arsyeshëm.
6.4. Mistake was made. The taxpayer may 6.4. Napravljena je greška. Poreski obveznik
try to establish reasonable cause by može pokušati da dokaže opravdani razlog
potvrđujući da je napravljena greška.
claiming that a mistake was made.
6.4.1. Generally, this is not in 6.4.1. Obično ovo nije u skladu sa standardom
keeping with the ordinary business uobičajene poslovne pažnje i odmerenosti i ne
care and prudence standard and does daje osnovu za postojanje opravdanog razloga.
not provide a basis for reasonable
cause.
6.4.2. However, the reason for the
mistake may be a supporting factor if
additional facts and circumstances
support the determination that the
taxpayer exercised ordinary business
care and prudence
6.4.2. Međutim, razlog za grešku može biti jedan
od podržavajućih faktora ukoliko
dodatne
činjenice i okolnosti podržavaju procenu o tome
da poreski obveznik sa
uobičajenom
poslovnom pažnjom i odmerenošću ispunjava
svoje obaveze.
6.5. Forgetfulness. The taxpayer may try
to establish reasonable cause by
claiming
forgetfulness
or
an
oversight by the taxpayer or another
party caused the noncompliance.
6.5. Zaboravnost. Neki poreski obveznik može
pokušati da dokaže opravdani razlog tvrdeći da je
zaboravio, da nije bio pažljiv ili da je neka druga
strana izazvala
neispunjavanje.
6.5.2. Duke u mbështetur në palën
tjetër për të kryer një akt që kërkohet
përgjithësisht
nuk
është
i
mjaftueshëm për vendosjen e shkakut
të arsyeshëm.
Ovo nije u skladu sa standardom
6.5.1. Generally, this is not in 6.5.1.
keeping with ordinary business care uobičajene poslovne pažnje i odmerenosti i ne
and prudence standard and does not daje osnovu za postojanje opravdanog razloga.
provide a basis for reasonable cause.
6.5.2. Oslanjanje na neku drugu osobu kako bi se
obično nije
6.5.2. Relying on another person to obavio neki akt koji se zahteva,
perform a required act is generally dovoljan razlog za procenu opravdanog razloga.
not sufficient for establishing
reasonable cause.
6.5.3.
Është
përgjegjësi
e
tatimpaguesit të dorëzojë me kohë
dhe me saktësi deklaratat dhe për të
bërë me kohë pagesat. Kjo përgjegjësi
nuk mund të delegohet.
6.5.3.
It
is
the
taxpayer’s 6.5.3. Poreski obveznik je dužan da na vreme i sa
responsibility to file a timely and tačnošću preda prijave i na vreme obavi
accurate return and to make timely plaćanja. Ova odgovornost se ne može poveriti.
payments. This responsibility cannot
be delegated.
177
6.5.4. Information to consider when
evaluating a request for an abatement
or non- assertion of a penalty based
on a mistake or a claim of ignorance
of the law includes, but is not limited
to:
6.5.4. Informatat që do të merren
parasysh kur vlerësohet një kërkesë
për heqje apo mospranim të një
ndëshkimi bazuar në një gabim apo
pohim për mosdije të ligjit përfshinë,
por nuk kufizohet në :
6.5.4.1. When and how the 6.5.4.1. Kada i kako je poreski obveznik saznao
taxpayer became aware of the za grešku;
mistake.
6.5.4.1 Kur dhe si ka dijeni
tatimpaguesi
për
gabimin;
6.5.4.2. Shkalla në të cilën
tatimpaguesi
ka
përmirësuar gabimin;
6.5.4.3. Marrëdhëniet në mes të
tatimpaguesit dhe vartësit;
6.5.4.4. Nëse tatimpaguesi ka
marrë hapa me kohë për të
përmirësuar dështimin pasi e ka
zbuluar;
6.5.4.5. Dokumentacioni
mbështetës.
6.6 Vdekja, sëmundja serioze apo mungesa e
pashmangshme. Vdekja, sëmundja serioze apo
mungesa e pashmangshme e tatimpaguesit mund të
vendosë shkak të arsyeshëm për deklarim apo
pagesë me vonesë, si vijon:
6.6.1. Personale : Nëse ka pasur vdekje,
sëmundje serioze, ose mungesë të
pashmangshme të tatimpaguesit apo
vdekje, sëmundje serioze në familjen e
afërt
të
tatimpaguesit
(f.v.
bashkëshorti(ja),
motra/vëllai,
prindërit, gjyshërit, fëmijët).
6.6.2. Shoqëri, pronë, etj.: Nëse ka pasur
6.5.4. Informacije koje će se uzeti u obzir
prilikom procene nekog zahteva za ukidanje
kazne zasnovanog na nekoj nastaloj grešci ili
nepoznavanju zakona obuhvataju, ali se ne
ograničavaju samo na:
6.5.4.2. The extent to which the 6.5.4.2. Nivo na kome je poreski obveznik
ispravio grešku;
taxpayer corrected the mistake.
6.5.4.3. The relationship between 6.5.4.3. Međusobni odnosi između poreskog
the taxpayer and the subordinate. obveznika i podređenih lica;
6.5.4.4. If the taxpayer took 6.5.4.4. Da li je poreski obveznik na vreme
timely steps to correct the failure preduzeo potrebne korake kako bi ispravio
propust, nakon što ga je otkrio;
after it was discovered.
6.5.4.5.
The
documentation.
6.6.
supporting 6.5.4.5. Prateću dokumentaciju.
Death,
Serious
Illness,
or
Unavoidable
Absence.
Death,
serious illness or unavoidable
absence of the taxpayer may
establish reasonable cause for late
filing or payment for the following:
6.6. Smrt, ozbiljna bolest ili neizbežno
odsustvo. Smrt, ozbiljna bolest ili neizbežno
odsustvo izostanak poreskog obveznika mogu
potvrditi opravdani razlog za neprijavljivanje i
neplaćanje na vreme, kako sledi:
6.6.1. An individual: If there was a
death, serious illness, or unavoidable
absence of the taxpayer or a death or
serious illness in the taxpayer’s
immediate family (i.e. spouse,
sibling,
parents,
grandparents,
children).
6.6.1. Osoba: Ukoliko je nastupila smrt, ozbiljna
bolest ili neizbežan izostanak
poreskog
obveznika ili zbog smrtnog slučaja ili ozbiljne
bolesti u užoj porodici
(n.pr.
suprug/supruga, sestra/brat, roditelji, baba i deda,
deca).
178
vdekje, sëmundje serioze, ose
mungesë të pashmangshme të
tatimpaguesit (apo anëtar i familjes së
afërt të tatimpaguesit të tillë) dhe ai
tatimpagues ka pasur autorizim të
vetëm për të ekzekutuar deklaratën
apo
paguar
tatimin
(personi
përgjegjës).
6.6.2. A corporation, estate, trust ,
etc.: If there was a death, serious
illness, or other unavoidable absence
of the taxpayer (or a member of such
taxpayer’s immediate family), and
that taxpayer had sole authority to
execute the return or pay the tax
(person responsible).
6.6.2. Preduzeće, imovina, trust i dr.: Ukoliko
je nastupila smrt, ozbiljna bolest ili neizbežan
izostanak poreskog obveznika (ili člana njegove
uže porodice) i taj je poreski obveznik jedini
imao ovlašćenje za podnošenje prijave ili da plati
porez (odgovorno lice).
Nëse
dikush,
ndryshe
nga
tatimpaguesi apo personi përgjegjës,
është i autorizuar të plotësojë
detyrimet, merren parasysh arsyet qe
nuk ka plotësuar detyrimet kur
vlerësohet kërkesa për lehtësim. Në
rastin e një shoqërie, që ka vetëm një
person të autorizuar, përcaktohet nëse
ai ka mbajtur kujdesin dhe maturinë e
zakonshme tregtare.
6.6.3. If someone, other than the
taxpayer or the person responsible, is
authorized to meet the obligation,
consider the reasons why that person
did not meet the obligation when
evaluating the request for relief. In
the case of a business, if only one
person was authorized, determine
whether this was in keeping with
ordinary business care and prudence.
6.6.3. Ukoliko je još neko lice, ne poreski
obveznik ili odgovorno lice, imalo ovlašćenje
za ispunjavanje obaveza, treba prilikom procene
zahteva za oslobađanje
razmotriti zašto to
lice nije ispunilo obaveze. Ukoliko je za neko
preduzeće samo
jedno lice bilo ovlašćeno,
utvrdite da li je to lice zadržalo uobičajenu
poslovnu
pažnju i odmerenost.
6.6.4. Informacioni që duhet marrë parasysh
kur të vlerësohet një kërkesë për
lehtësim nga ndëshkimet bazuar në
shkakun e arsyeshëm për shkak të
vdekjes, sëmundjes serioze, apo
mungesë të pashmangshme, përfshinë,
por nuk kufizohen në :
6.6.4.1. Marrëdhënia e tatimpaguesit
me palët tjera të përfshira;
6.6.4. Information to consider when
evaluating a request for penalty relief
based on reasonable cause due to
death, serious illness, or unavoidable
absence includes, but is not limited
to, the following:
6.6.4. Informacije koje se moraju uzeti u obzir
prilikom procene zahteva za oslobađanje zbog
smrti, ozbiljne bolesti ili neizbežnog izostanka
uključuju, ali se ne ograničavaju samo na:
6.6.3.
6.6.4.2. Data e vdekjes;
6.6.4.3. Datat,
kohëzgjatja
ashpërsia e sëmundjes;
dhe
6.6.4.4. Datat dhe arsyet për mungesë;
6.6.4.1. Odnos poreskog obveznika sa drugim
6.6.4.1. The relationship of the uključenim stranama;
taxpayer to the other parties
6.6.4.2. Datum smrti;
involved.
6.6.4.2. The date of death.
6.6.4.3. The dates, duration, and
severity of illness.
6.6.4.3. Datume, trajanje i težinu bolesti;
6.6.4.4. Datume i razloge izostanka;
6.6.4.4. The dates and reasons for
179
6.6.4.5. Si e ka ndaluar
përmbushjen;
ngjarja
absence.
6.6.4.6. Nëse detyrimet e bizneseve të
tjera kanë qenë të paafta, dhe
6.6.4.7. Nëse detyrimeve tatimore i
është
kushtuar
vëmendje
menjëherë kur sëmundja ka
kaluar, apo brenda një periudhe
kohore të arsyeshme pas
vdekjes, ose mungesës.
6.7. Pamundësia për të marrë shënimet
(regjistrimet). Sqarimet që lidhen me
pamundësinë për të marrë te dhënat e nevojshme,
mund të përbëjnë shkak të arsyeshëm në disa raste,
por jo në të tjerat. Merren parasysh faktet dhe
rrethanat që lidhen me secilin rast dhe vlerësohet
kërkesa për lehtësim nga ndëshkimet.
6.7.1. Nëse tatimpaguesi nuk ka qenë
në gjendje të marrë të dhënat të
nevojshme për të përmbushur
detyrimin tatimor, tatimpaguesi
mundet ose nuk mundet të jetë në
gjendje të vendosë shkak të
arsyeshëm. Shkaku i arsyeshëm
mundet
të
vendoset
nëse
tatimpaguesi ka ushtruar kujdes dhe
maturi të zakonshme tregtare, por për
shkak të rrethanave përtej kontrollit
të tatimpaguesit, nuk ka qenë në
gjendje të përmbushë detyrimet.
6.7.2. Informatat që duhet marrë
parasysh kur të vlerësohet një
kërkesë e tillë përfshinë, por nuk
kufizohet, si :
6.7.
6.6.4.5. Na koji je način događaj sprečio
6.6.4.5. How the event prevented ispunjavanje obaveza;
compliance.
6.6.4.6. Da li su obaveze drugog biznisa bile
6.6.4.6. If other business slabe, ili
obligations were impaired, and
6.6.4.7. Da li je poreskim obavezama posvećena
prestanka
6.6.4.7. If tax obligations were pažnja odmah nakon
attended to promptly when the bolesti, ili u nekom opravdanom vremenskom
ili odsustva.
illness passed, or within a periodu nakon smrti
reasonable period of time after a
death or absence.
6.7.
Nemogućnost
dobijanja
zapisa
Objašnjenja
u
vezi
sa
Unable to Obtain Records. (evidencije).
Explanations relating to the inability nemogućnošću dobijanja potrebne evidencije
to obtain the necessary records may može predstavljati opravdani razlog u nekim
constitute reasonable cause in some slučajevima, ali ne i u svim slučajevima. Uzmite
instances, but may not in others. u obzir činjenice i okolnosti koje se odnose na
Consider the facts and circumstances svaki slučaj pojedinačno i procenite zahtev za
relevant to each case and evaluate the oslobađanje od kazni.
request for penalty relief.
6.7.1. Ako poreski obveznik nije mogao da
6.7.1. If the taxpayer was unable to dobije potrebne evidencije kako bi ispunio
obtain records necessary to comply poreske obaveze, poreski obveznik može biti ili
opravdani razlog.
with a tax obligation, the taxpayer nije u stanju da dokaže
may or may not be able to establish Opravdani razlog se može odrediti ukoliko je
bio pažljiv i uobičajeno
reasonable cause. Reasonable cause poreski obveznik
poslovno
odmeren,
ali
zbog okolnosti izvan
may be established if the taxpayer
kontrole nije bio u stanju da ispuni
exercised ordinary business care and njegove
obaveze.
prudence, but due to circumstances
beyond the taxpayer’s control they
were unable to comply.
6.7.2. Informacije koje treba uzeti u obzir
uključuju,
6.7.2. Information to consider when prilikom procene takvog zahteva,
evaluating such a request includes, ali se ne ograničavaju na objašnjenja, kao:
but is not limited to an explanation as
180
to:
6.7.2.1. Pse regjistrimet kanë
qenë të nevojshme për të
përmbushur detyrimet;
6.7.2.2. Pse regjistrimet nuk kanë
qenë në dispozicion dhe
cilët hapa janë ndërmarrë
për ti siguruar ato;
6.7.2.3. Kur dhe si ka rënë në
dijeni tatimpaguesi se nuk
ka pasur regjistrime të
nevojshme;
6.7.2.4. Nëse janë hulumtuar
mënyrat tjera për të
siguruar informatat e
nevojshme;
6.7.2.5. Pse tatimpaguesi nuk ka
vlerësuar informatat;
6.7.2.6. Nëse tatimpaguesi ka
kontaktuar ATK për
udhëzime se çka të bëjë
rreth informatave që i
mungojnë;
6.7.2.7. Nëse
tatimpaguesi
menjëherë ka përmbushur
detyrimet sapo ka marrë
informatat që i kanë
munguar; dhe
6.7.2.8. Dokumentet mbështetëse,
të tilla si kopjet e letrave
të shkruara dhe përgjigjet
e pranuara në një
përpjekje për të marrë
informatat e nevojshme.
7. Këshilla. Tatimpaguesi mund të kërkojë
lehtësim nga ndëshkimet për shkak të shkakut të
arsyeshëm në bazën se ato janë mbështetur në
mirëbesim në këshillën (informatën) e marrë nga
6.7.2.1. Zašto su evidencije bile potrebne za
6.7.2.1. Why the records were ispunjavanje obaveza;
needed to comply.
6.7.2.2. Zašto evidencije nisu bile na
da bi
6.7.2.2. Why the records were raspolaganju i koji su koraci preduzeti
unavailable and what steps were se dobile evidencije;
taken to secure the records.
6.7.2.3. Kada i kako je poreski obveznik saznao
evidencije;
6.7.2.3. When and how the da ne poseduje potrebne
taxpayer became aware that they
did not have the necessary
records.
6.7.2.4. Da li su korišćeni drugi načini dobijanja
6.7.2.4. If other means were potrebnih informacija;
explored to secure needed
information.
6.7.2.5. Zašto poreski obveznik nije procenio
6.7.2.5. Why the taxpayer did not informacije;
estimate the information.
6.7.2.6. Da li poreski obveznik kontaktirao PAK
kako da postupa u
6.7.2.6. If the taxpayer contacted kako bi dobio uputstva
TAK for instructions on what to vezi sa informacijama koje nedostaju;
do about missing information.
6.7.2.7. Ukoliko je poreski obveznik odmah
6.7.2.7. If the taxpayer promptly ispunio obaveze po prijemu informacija koje su
complied once the missing mu nedostajale; i
information was received; and
6.7.2.8. Prateća dokumenta, kao što su kopije
u
6.7.2.8.
Supporting napisanih pisama i dobijenih odgovora
nastojanju
da
se
dobiju
potrebne
informacije.
documentation such as copies of
letters written and responses
received in an effort to get the
needed information.
7. Advice. Taxpayers may request relief from
penalty due to reasonable cause on the basis that
they relied in good faith on advice received from
TAK. Generally, to be considered for penalty
7. Savet. Poreski obveznik može zahtevati
oslobađanje od kazni iz opravdanog razloga na
osnovi da su se oni oslanjali na verovanje u savet
(informaciju) dobijen od PAK-a. Općenito, da bi
181
ATK. Përgjithësisht, për të marrë parasysh
lehtësimin nga ndëshkimi, tatimpaguesi, duhet të
ketë mbështet në këshillë me shkrim nga ATK.
7.1. Me qëllim që të merret lehtësimi
bazuar në këshillën me gojë, nuk ekziston
pikëpyetje për faktet; si nëpunësi i ATK,
nga kush këshilla është marrë dhe
tatimpaguesi duhet të pajtohen në këshillë e
dhënë/marrë dhe faktet mbi të cilat këshilla
është dhënë. Mbështetja në këshillën me
gojë, mund të mbrohet vetëm në rast të
deklarimit me vonesë të deklaratës
tatimore, pagesës me vonesë apo të
pamjaftueshme të pagesës tremujore
paradhënie, apo pagesë me vonesë të
ndonjë detyrimi tatimor.
7.2. Informatat për të marrë parasysh kur të
vlerësohet një kërkesë për heqje apo
mospranim të ndëshkimit për shkak të
besimit në këshillë, përfshijnë, por nuk
është e kufizuar, si në vijim :
7.2.1. A ka qenë këshilla përgjigje për
një kërkesë të veçantë dhe
këshilla e pranuar a është lidhur
me faktet dhe përmbajtjen e
kërkesës ?;
7.2.2. A
ka
besuar
arsyeshëm
tatimpaguesi këshillën ?
7.2.3. A ia ka dhënë tatimpaguesi
informatat e përshtatshme dhe të
sakta ATK;
7.2.4. A është kërkuar këshilla në
kohen e duhur, për të pritur
relief, a taxpayer must have relied on written se uzelo u obzir olakšanje za kaznu, poreski
obveznik, treba oslanjati na pisane savete iz
advice from TAK.
TAK-a.
7.1. In order to obtain relief based on oral
advice, there must be no question as
to the facts; both the tax
administration official from whom
the advice was received and the
taxpayer must agree to the advice
given/received and the facts on
which the advice was given.
Reliance on oral advice can be
asserted only in the case of late filing
of a tax declaration, late or
inadequate payment of a quarterly
advance payment, or late payment of
any tax liability.
7.1. U cilju dobijanja oslobađanja koji se zasniva
na usmenom savetu, ne postoji
znak pitanja u vezi sa činjenicama; i
službenik Poreske Administracije i poreski
obveznik se moraju složiti u vezi
sa primljenom/datom informacijom i činjenica na
osnovu kojih je dat savet.
Pozivanje na usmeni savet se može odbraniti
samo u
slučaju kašnjenja sa
prijavom poreske prijave, kašnjenja u plaćanju ili
umanjene
uplate tromesečnog
avansnog plaćanja, ili plaćanja sa kašnjenjem
neke poreske
obaveze.
7.2.
7.2. Informacije koje treba uzeti u obzir prilikom
procene nekog zahteva za ukidanje
ili
neprihvatanje kazne zbog verovanja u savet,
uključuju, ali se ne ograničavaju
samo na:
Information to consider when
evaluating a request for abatement or
non-assertion of a penalty due to
reliance on advice, includes, but is
not limited to, the following:
7.2.1. Was the advice in response to a 7.2.1. Da li je savet bio odgovor na neki poseban
specific request and was the advice zahtev i da li je primljeni savet u vezi sa
received related to the facts contained dokazima sadržanim u ovom zahtevu?
in that request?
7.2.2. Did the taxpayer reasonably rely 7.2.2. Da li je poreski obveznik opravdano
verovao u savet?
on the advice?
7.2.3. Did the taxpayer provide TAK 7.2.3. Da li je poreski obveznik dao odgovarajuće
with
adequate
and
accurate i tačne podatke PAK-u?
information?
7.2.4.
Was
the
advice
requested 7.2.4. Da li je savet tražen dovoljno ranije kako
182
arsyeshëm një përgjigje me
kohë nga ATK?.
7.3. Rastet në vijim tregojnë situata kur një
tatimpagues mbështet në këshillë me
shkrim të bërë me kohë nga ATK lidhur me
pikën në një deklaratë të dorëzuar.
7.3.1. Tatimpaguesi nuk ka besuar
arsyeshëm në këshillë lidhur me
pikën të përfshirë në një deklaratë
nëse këshilla është pranuar pas datës
së dorëzimit të deklaratës;
7.3.2. Një tatimpagues mund të
konsiderohet të ketë besim të
arsyeshëm në këshillën e pranuar,
pasi ka dorëzuar deklaratën dhe ai
mandej ka dorëzuar një deklaratë të
ndryshuar që konfirmon me atë
këshillë me shkrim;
7.3.3. Një tatimpagues mund të mos
konsiderohet të ketë besim të
arsyeshëm në përgjigjen me shkrim
që nuk lidhet më
një pikë të
përfshirë në deklaratë, të tillë si
këshilla mbi pagesën e tatimeve të
parapara, nëse këshilla është marrë
pasi pagesa tatimore e paraparë është
detyruese.
7.4. Tatimpaguesi ka të drejtë në lirim nga
ndëshkimi për periudhën gjatë së cilës ai
është mbështetur në këshillë. Periudha
vazhdon deri sa tatimpaguesi të jetë
paralajmëruar se këshilla nuk është më e
sufficiently in advance to reasonably bi se razumno očekivao odgovor na vreme od
PAK-a?
expect a timely
response from TAK?
7.3. The following examples address
situations where a taxpayer relies on
timely written advice from TAK
regarding an item on a filed return:
7.3. Primeri u nastavku upućuju na situacije u
kojima se neki poreski obveznik oslanja na
blagovremeni pismeni savet PAK-a u vezi sa
nekom stavkom u podnetoj prijavi.
7.3.1. The taxpayer did not
reasonably rely on the advice
regarding an item included on a
return if the advice was received
after the date the return was filed;
7.3.1. Poreski obveznik nije opravdano verovao
savetu u vezi sa stavkom uključenom
u
izjavi, ukoliko je savet primljen nakon dana
podnošenja prijave;
7.3.2. A taxpayer may be considered 7.3.2. Smatra se da je neki poreski obveznik
to have reasonably relied on advice opravdano verovao nekom savetu koji je
primljen nakon podnošenja poreske
received after the return was filed if
they then filed an amended return prijave, ako je on zatim predao izmenjenu prijavu
koja se potvrđuje pismeni savet;
that conformed with such written
advice;
7.3.3. A taxpayer may not be
considered to have reasonably relied
on written advice unrelated to an
item included on a return, such as
advice on the payment of estimated
taxes, if the advice is received after
the estimated tax payment was due.
7.3.3. Smatra se da je neki poreski obveznik
opravdano verovao nekom savetu u pismenom
odgovoru koji se ne vezuje za neku stavku
uključenu u prijavu, kao što je
savet u vezi
sa predviđenim porezima, ukoliko je takav savet
primljen nakon što je predviđena poreska uplata
postala obavezna.
7.4. The taxpayer is entitled to penalty
relief for the period during which
they relied on the advice. The period
continues until the taxpayer is placed
on notice that the advice is no longer
7.4. Poreski obveznik ima pravo na oslobađanje
od kazne za period tokom kog se on oslanjao na
savet. Period se nastavlja sve dok poreski
obveznik ne upozori da savet nije tačan ili više ne
predstavlja poziciju PAK-a.
183
saktë apo më nuk përfaqëson pozitën e
ATK.
correct or no longer represents
TAK’s position.
7.5.Tatimpaguesi është paralajmëruar si
rezultat i ndonjë ngjarje të mëparshme, që
paraqet situate të kundërt dhe ndodh pas
lëshimit të këshillës me shkrim:
7.5. The taxpayer is placed on notice as the 7.5. Poreski obveznik je upozoren kao rezultat
result of any of the following events nekog naknadnog događaja koji predstavlja
suprotnu poziciju i javlja se nakon
that present a contrary position and
occur after the issuance of the written izdavanja pismenog saveta:
advice:
7.5.1. Korrespodencë me shkrim nga
ATK që këshilla e saj nuk është
më e saktë apo më nuk përfaqëson
pozitën e ATK;
7.5.2. Miratim i legjislacionit apo
ratifikimi i një traktati tatimor;
7.5.3. Vendim gjyqësor;
7.5.4. Lëshimi i një akti nënligjor që
lidhet me çështjen; apo
7.5.5. Publikimi i një vendimi shpjegues,
apo deklarimi tjetër në faqen e
internetit të ATK.
7.5.1. Written correspondence from 7.5.1. Pismeni dopis PAK-a o tome da njen savet
TAK that its advice is no longer correct nije više tačan ili više ne predstavlja stav PAK-a;
or no longer represents TAK’s position; 7.5.2. Odobravanje zakonodavstva ili ratifikacija
nekog poreskog sporazuma;
7.5.2. Enactment of legislation or 7.5.3. Sudska odluka;
7.5.4. Izdavanje nekog podzakonskog akta u vezi
ratification of a tax treaty;
sa pitanjem; ili
7.5.5. Objavljivanje nekog tumačenja ili druge
7.5.3. A Court decision;
izjave na internetskoj veb stranici poreske
7.5.4. The issuance of an sub-legal act administracije.
related to the issue; or
7.5.5. The publication of a public
ruling, or other statement in the tax
administration web site.
7.6. Tatimpaguesit duhet të dorëzojnë
informatat mbështetëse të nevojshme,
përfshirë një kopje të korrespodencës me
ATK, si edhe përgjigja me shkrim e marrë
nga ATK me kërkesën e tyre për lehtësim.
7.6. Taxpayers must submit the necessary
supporting information, including a
copy of their correspondence to TAK
and the written response received
from the TAK with their request for
relief.
7.6. Poreski obveznici moraju da dostave
propratnu dokumentaciju koja je potrebna,
uključujući i kopije njihovog dopisivanja sa
Poreskom administracijom i pismeni odgovor
poreske administracije na njihov zahtev za
oslobađanje.
7.7. Edhe pse tatimpaguesi mund të mos
pranohet për lehtësim bazuar në rastet e
shpjeguara në piken 9.3 më lartë,
tatimpaguesi mundet edhe më tutje të
pranohet për lehtësim nga disa ndëshkime
nëse përcaktohet se ai, ka ushtruar kujdes
7.7. Even though the taxpayer may not
qualify for relief based on
considerations discussed in 7.3 above
the taxpayer may still qualify for
some penalty relief if it is determined
that the taxpayer exercised ordinary
business care and prudence in
7.7. Iako se poreski obveznik može kvalifikovati
za oslobađanje na osnovu onoga što je
ranije razrađeno u 9.3., poreski obveznik
se i dalje može kvalifikovati za oslobađanje od
nekih kazni ukoliko se utvrdi da je poreski
obveznik sa pažnjom i uz uobičajenu poslovnu
odmerenost zatražio savet od PAK-a i
184
dhe maturi të zakonshme tregtare në
kërkimin e këshillës nga ATK dhe duke
besuar në të deri në masën sa tatimpaguesi
nuk u mbështet në këshillë.
7.8. Këshilla nga Këshilltari Tatimor.
Mbështetja në këshillën nga një këshilltar
tatimor, përgjithësisht lidhet me një
përjashtim të shkakut të arsyeshëm për nëndeklarim të të ardhurave apo mbi-deklarim
të rimbursimeve, ose çështje të ngjashme të
natyrës teknike apo komplekse. Nëse një
këshilltar tatimor, është në gjendje të
demonstrojë se gjendja e treguar në një
deklaratë tatimore të të ardhurave, e cila ka
rezultuar në një nën-deklarim të të
ardhurave apo mbi-deklarim të
rimburisimit, ka qenë një gjendje e
arsyeshme, dhe se tatimpaguesi arsyeshëm
është mbështetur në atë këshillë, gjetja e
arsyes, mund të jetë e mundur varësisht nga
faktet dhe rrethanat të secilit rast veçmas.
Megjithatë, përgjegjësia e tatimpaguesit për
të deklaruar, paguar apo depozituar tatimet,
nuk mund të lirohet duke u mbështetur në
këshillën e një këshilltari tatimor.
8. Zjarri, aksidenti, fatkeqësia natyrore dhe
çrregullimeve tjera. Lehtësimi nga një ndëshkim,
mund të kërkohet nëse ka pasur mos-përmbushje
me kohë të kërkesave për të dorëzuar një deklaratë,
apo për të paguar një tatim si rrjedhoje e zjarrit,
aksidentit, fatkeqësisë natyrore apo çrregullimeve
tjera.
8.1. Lehtësimi nga ndëshkimi për shkak se
tatimpaguesi ka vuajtur nga zjarri,
aksidenti,
fatkeqësia
natyrore
apo
requesting advice from TAK and oslanjajući se na nju do te mere da se poreski
nije oslanjao na savet.
relying on it to the extent the obveznik
taxpayer did rely on the advice.
7.8. Advice from a Tax Advisor. Reliance
on the advice of a tax advisor
generally relates to a reasonable
cause
exception
for
the
understatement of income or
overstatement of refunds or similar
issues of a technical or complex
nature. If a tax advisor is able to
demonstrate that a position taken on
an income tax declaration which
resulted in an understatement of
income or overstatement of refund
was a reasonable position, and the
taxpayer reasonably relied on that
advice, a finding of reasonable may
be possible depending on the facts
and circumstances of each individual
case.
However, the taxpayer’s
responsibility to file, pay or deposit
taxes cannot be excused by reliance
on the advice of a tax advisor.
8. Fire, Casualty, Natural Disaster, or Other
Disturbance. Relief from a penalty may be
requested if there was a failure to timely comply
with a requirement to file a return or pay a tax as
the result of a fire, casualty, natural disaster, or
other disturbance.
7.8. Savet Poreskog Savetnika. Oslanjanje na
savet nekog poreskog savetnika obično se
vezuje sa izuzećem opravdanog razloga za
umanjenu prijavu prihoda ili uvećanje iznosa
povraćaja ili sličnim pitanjima tehničke ili
složene prirode. Ukoliko je neki poreski savetnik
u stanju da dokaže da je stanje prikazano
u poreskoj prijavi prihoda, koja je rezultirala
umanjenom
prijavom
prihoda
ili
uvećanom prijavom povraćaja bilo opravdano
stanje, i da se poreski
obveznik
opravdano
oslanjao na taj savet, pronalaženje opravdanja je
moguće u
zavisnosti od činjenica i okolnosti
svakog posebnog slučaja. Međutim, odgovornost
poreskog
obveznika
u
vezi
za
prijavljivanjem, plaćanjem ili uplatom poreza se
ne može dozvoliti na osnovu oslanjanja na savet
nekog poreskog savetnika.
8. Požar, nesreća, elementarna nepogoda ili
drugi poremećaji. Oslobađanje od neke kazne se
može zahtevati u slučaju nepodnošenja prijave ili
neplaćanja nekog poreza kao posledice požara,
udesa, elementarne nepogode ili drugih
poremećaja.
8.1. Relief from a penalty because the
taxpayer suffered from a fire, 8.1. Oslobađanje od neke kazne pošto je poreski
casualty, natural disaster, or other obveznik pretrpeo požar, udes, elementarnu
disturbance could be considered if, nepogodu ili drugi poremećaj može se razmotriti
185
çrregullime tjera mund të merret parasysh
nëse, si rrjedhojë e zjarrit, tatimpaguesi nuk
ka qenë në gjendje të ketë qasje në
regjistrimet e tij; apo si rrjedhojë e një
aksidenti, pala përgjegjëse ka qenë në spital
dhe nuk ka pasur mundësi të dorëzojë
deklaratën apo të paguajë tatimin.
8.2. Zjarri, aksidenti, fatkeqësia natyrore
apo çrregullime tjera janë faktorë për t’u
marrë parasysh. Një prej këtyre rrethanave
në vetvete domosdoshmërish nuk ofron
lehtësim nga ndëshkimi.
8.3. Lehtësimi nga ndëshkimi mund të jetë i
duhur nëse tatimpaguesi ushtron kujdes dhe
maturi të zakonshme tregtare, por për shkak
të rrethanave përtej kontrollit të
tatimpaguesit, ai nuk ka qenë në gjendje të
përmbushë ligjin.
8.4. Faktorët që duhen marrë parasysh janë
:
8.1. Koha;
8.2. Ndikimet në veprimtarinë tregtare
të tatimpaguesit;
8.3. Hapat e ndërmarrë të përpjekjeve
për të përmbushur ligjin;
8.4. Nëse tatimpaguesi ka qenë i
rregullt kur ka pasur mundësi.
8.5.Përcaktimi për të dhënë lehtësimin
nga secili ndëshkim, duhet të
bazohet në faktet dhe rrethanat që
rrethojnë secilin rast veç e veç.
Neni 40
Akt-dorëheqja Administrative
as a result of the fire, the taxpayer
was unable to access their records;
or as the result of an accident, the
responsible party was hospitalized
and unable to file the return or pay
the tax.
8.2. Fire, casualty, natural disaster, or other
disturbances are factors to consider.
One of these circumstances by itself
does not necessarily provide penalty
relief.
ako, kao posledica požara, poreski obveznik nije
bio u mogućnosti da ima pristup svojim
evidencijama; ako je kao posledica nekog udesa,
odgovorna stranka bila u bolnici i nije imala
mogućnost da preda izjavu ili da plati porez.
8.2. Požar, udes, elementarna nepogoda ili drugi
poremećaji su faktori koji se mogu uzeti u obzir.
Neka od ovih okolnosti sama po sebi ne mora
obezbediti oslobađanje od kazne.
8.3. Penalty relief may be appropriate if the
taxpayer
exercised
ordinary
business care and prudence, but due
to circumstances beyond the
taxpayer’s control they were unable
to comply with the law.
8.3. Oslobađanje od kazne može biti opravdano
ukoliko poreski obveznik primenjuje uobičajenu
poslovnu pažnju i odmerenost ali zbog nekog
razloga koji je van njegove kontrole nije bio u
stanju da poštuje zakon.
8.4. Factors to consider include:
8.4. Faktori koji se treba uzeti u obzir su:
8.1. Timing.
8.2. Effect on the taxpayer’s business.
8.1. Vreme;
8.2. Utican na poslovanje poreskog obveznika;
8.3. Preduzete korake u naporima da se ispoštuje
zakon;
8.3. Steps taken to attempt to comply.
8.4. If the taxpayer complied when it 8.4. Da li je poreski obveznik bio redovan kada je
bilo moguće.
became possible.
8.5. The determination to grant relief
from each penalty must be based on the
facts and circumstances surrounding
each individual case.
Section 40
Administrative Waiver
8.5. Procena o tome da li će se odobriti
oslobađanje od bilo koje kazne mora biti
zasnovana na činjenicama i okolnostima koje
okružuju svaki slučaj zasebno.
Član 40
Administrativno Odustajanje
186
1. ATK, mund që zyrtarisht të interpretojë apo
qartësojë një dispozitë për të lehtësim
administrativ nga një ndëshkim që ndryshe do të
vlerësohej. Një akt-dorëheqje administrative, mund
të adresohet qoftë në një Vendim Sqarues Publik,
Komunikatë shtypi, apo komunikim zyrtar, i cili
shpreh se politikat e ATK, janë të ofrojë lehtësim
nga një ndëshkim sipas kushteve të veçanta.
1. TAK may formally interpret or clarify a
provision to provide administrative relief from a
penalty that would otherwise be assessed. An
administrative waiver may be addressed in either a
Public Ruling, News Release, or other formal
communication stating that the policy of TAK is to
provide relief from a penalty under specific
conditions.
1. PAK može da službeno interpretuje ili razjasni
neku odredbu za administrativnu olakšicu od
kazne koja bi se različito procenila. Neko
administrativno odustajanje može se izdati bilo u
nekom
Rešenju
o
javnom
tumačenju,
Konferenciji za štampu ili službenoj izjavi koji
napominje da politike PAK-a pružaju olakšice od
neke kazne prema posebnim uslovima.
2. Një akt-dorëheqës administrativ mund të jetë i 2. An administrative waiver may be necessary 2. Neko administrativno odustajanje može biti
potrebno ukoliko postoji kašnjenje PAK-a u:
nevojshëm kur ka vonesë nga ATK, në:
when there is a delay by TAK in:
2.1. Shtypjen apo dorëzimin me postë të
formularëve.
2.2. Publikimin e udhëzimeve, shtruarjen e
rregulloreve, apo
2.1. Printing or mailing of forms
2.3. Kushteve të tjera.
2.3. Other conditions.
3. Kur ATK, përcakton se një prej kushteve të
nënparagrafit 2.2 të këtij neni, ekziston,
autorizohet të lëshojë një komunikim zyrtar në
formë të një Vendimi Shpjegues Publik, i cili
këshillon publikun se afati për dorëzimin e
deklaratave është shtyrë, apo se ndëshkime të
caktuara do të hiqen për një periudhë kohore e
specifikuar, për shkak të udhëzimeve apo
direktivave të papërshtatshme, të pamjaftueshme
apo të pasakta. Vendimet shpjeguese publike, të
tilla, do të publikohen patjetër në mediat e
Republikës së Kosovës, si dhe do të vendosen në
faqen elektronike të ATK.
Neni 41
Vështirësia e Panevojshme
2.2. Publishing
regulations, or
guidance,
2.1. Štampanju ili poštanskoj predaji obrazaca.
writing
of 2.2. Izdavanju uputstava, postavljanje odredbi, ili
3. When TAK has determined that one of the
conditions in paragraph 2.2 exists, it is authorized
to issue a formal communication in the form of a
Public Ruling that advises the public that the
deadline for submission of declarations has been
extended or that certain penalties will be waived
for a specified period of time due to inappropriate,
inadequate, or inaccurate instructions or guidance.
Such public rulings will be published extensively
in the media of Kosovo, as well as being placed on
the TAK website.
Section 41
Undue Hardship
2.3. Iz drugih razloga.
3. Ukoliko PAK odredi da neki od uslova iz podstava 2.2 ovog člana postoji, ovlašćena je da izda
službenu izjavu u obliku Javnog rešenja
tumačenja kojim se obaveštava javnost da se
određeni rok za predaju prijava odlaže ili da se
određene kazne ukidaju za neki određeni
vremenski period zbog neodgovarajućih,
nedovoljnih ili netačnih uputstava ili direktiva.
Ove javne objašnjavajuće odluke će se izdati
ekskluzivno u medijima Kosova, i postaviće se
na internetskoj stranici PAK-a.
Član 41
Nepotrebna poteškoća
1. Vështirësia e panevojshme, nuk prek mundësinë 1. Undue hardship generally does not affect a 1. Nepotrebna poteškoća obično ne dodiruje
e personit për të deklaruar dhe kështu nuk do të person’s ability to file and therefore would not mogućnost lica da izvrši prijavu i tako da neće
187
jepte bazë për lehtësim nga ndëshkimi në një
situatë mos-deklarimi. Megjithatë, secila kërkesë,
duhet të merret parasysh, rast për rasti. Vështirësia
e panevojshme mund të vendosë shkak të
arsyeshëm për disa ndëshkime.
provide a basis for penalty relief in a failure to file
situation. However, each request must be
considered on a case-by-case basis. Undue
hardship may establish reasonable cause for some
penalties.
biti osnovica za oslobađanje od kazne prilikom
ne-deklarisanja. I pored toga, svaki zahtev se
mora uzeti u obzir za svaki slučaj posebno.
Nepotrebna poteškoća može dokazati opravdani
razlog za neke kazne.
2. Termi “vështirësi e panevojshme’ nënkupton më
shumë se një shqetësim për tatimpaguesin. Për
shembull, duhet të dalë se humbjet financiare të
mëdha, humbja për shkak të shitjes së pasurisë me
një çmim nën vlerë, do të rezultojnë që
tatimpaguesi për të bërë pagesën me afat të shumës
do të dëshirojë shtyrje. Nëse ekziston një treg,
shitja e pasurisë me çmimin e tanishëm të tregut
zakonisht nuk konsiderohet të rezultojë në një
vështirësi të panevojshme.
2. The term ‘‘undue hardship’’ means more than
an inconvenience to the taxpayer. It must appear
that substantial financial loss, for example, loss
due to the sale of property at a sacrifice price, will
result to the taxpayer for making payment on the
due date of the amount with respect to which the
extension is desired. If a market exists, the sale of
property at the current market price is not
ordinarily considered as resulting in an undue
hardship.
2. Termin „nepotrebna poteškoća“ podrazumeva
više od jednog uznemirenja poreskog obveznika.
Na primer, može doći do velikih finansijskih
gubitaka, gubitaka zbog prodaje imovine po
niskoj ceni, što će rezultirati time da poreski
obveznik traži odlaganje plaćanja kako bi u roku
mogao obaviti plaćanje. Ukoliko postoji tržište,
za prodaju imovine po sadašnjoj ceni na tržištu
obično se ne smatra da rezultira nepotrebnom
poteškoćom.
3. Vështirësia e panevojshme mund të mbështesë
lehtësimin nga tatimin shtesë për pagesë me
vonesë të tatimit, nëse sqarimi për mos-përmbushje
mbështet një përcaktim të tillë. Sidoqoftë,
pamundësia e qartë për të paguar rregullisht nuk
jep bazë për dhënien e lehtësimit nga ndëshkimi.
Tatimpaguesi, duhet gjithashtu të tregojë se ka
ushtruar kujdes dhe maturi të zakonshme tregtare,
në kryerjen e pagesës së detyrimit tatimor.
3. Undue hardship may support relief from the
addition to tax for late payment of tax if, the
explanation for the noncompliance supports such a
determination. However, the mere inability to pay
does not ordinarily provide the basis for granting
penalty relief. The taxpayer must also show that
they exercised ordinary business care and prudence
in providing for the payment of the tax liability.
3. Nepotrebna poteškoća može da podrži
oslobađanje od dodatnog poreza za plaćanje
poreza sa zakašnjenjem, ukoliko se objašnjenje
za neispunjavanje oslanja na takvu procenu.
Kako bilo, jasna nemogućnost redovnog plaćanja
ne daje osnovu za davanje olakšica kazni. Poreski
obveznik takođe treba da prikaže da je pažljivo i
uz uobičajenu poslovnu odmerenost obavljao
plaćanje poreske obaveze.
4. Në përcaktimin se ka qenë tatimpaguesi në
pamundësi të paguajë tatimin pavarësisht nga
ushtrimi i kujdesit dhe maturisë së zakonshme
tregtare në kryerjen e pagesës për detyrimin e tij
tatimor, do të merren parasysh të gjitha faktet dhe
rrethanat e gjendjes financiare të tatimpaguesit,
përfshirë shumën dhe natyrën e shpenzimeve të
tatimpaguesit, duke marrë parasysh të ardhurat
(apo shuma të tjera) që ai, në kohën e shpenzimeve
të tilla, ka mundur në mënyrë të arsyeshme të prese
për të marrë para datës së përshkruar për pagesën e
4. In determining whether the taxpayer was unable
to pay the tax in spite of the exercise of ordinary
business care and prudence in providing for
payment of his tax liability, consideration will be
given to all the facts and circumstances of the
taxpayer’s financial situation, including the
amount and nature of the taxpayer’s expenditures
in light of the income (or other amounts) he could,
at the time of such expenditures, reasonably expect
to receive prior to the date prescribed for the
payment of the tax. The taxpayer may claim that
4. Pri određivanju toga da li je poreski obveznik
bio ometen da obavi plaćanje poreza, nezavisno
od primene pažnje i uobičajene poslovne
odmerenosti pri izvršavanju uplate za svoju
poresku obavezu, uzeće se u obzir sve činjenice i
okolnosti finansijskog stanja poreskog obveznika,
uključujući iznos i vrstu troškova poreskog
obveznika uzimajući u obzir i prihode (ili druge
iznose) koje je on, u vreme takvih troškova,
mogao očekivati da dobije pre datuma određenog
za plaćanje poreza. Poreski obveznik može da
188
tatimit. Tatimpaguesi, mund të pohojë se mjaft enough funds were on hand but, as a result of potvrdi da je imao dovoljno sredstava, ali kao
fonde ka pasur në zotërim, por si rezultat i unanticipated events, the taxpayer was unable to rezultat neočekivanih događaja, nije bio u stanju
da plati poreze.
ngjarjeve të papritura, tatimpaguesi nuk ka qenë në pay the taxes.
gjendje të paguajë tatimet.
5. Merret parasysh pamundësia për të paguar një
tatimpaguesi individual një faktor kur të merrni
parasysh lehtësimin nga ndëshkimi nëse
tatimpaguesi e tregon atë, se pagesa është bërë në
afatin e pagesës, dhe ka mundur të rrjedhë
vështirësi e panevojshme. Në rast kur, një
tatimpagues dorëzon falimentim, merrni parasysh
pamundësinë për të paguar një faktor nëse
insolvenca ka dalë para datës së pagesës së tatimit.
5. Consider an individual taxpayer’s inability to
pay a factor when considering penalty relief if the
taxpayer shows that, had the payment been made
on the payment due date, undue hardship would
have resulted. In the case where a taxpayer files
bankruptcy, consider inability to pay a factor if the
insolvency occurred before the tax payment date.
5. Uzmite u obzir nemogućnost nekog poreskog
obveznika da plati neki faktor, kada uzmete u
obzir olakšicu od kazne ukoliko je poreski
obveznik prikaže, i da je uplata izvršena u roku
plaćanja, i da može proisteći nepotrebna
poteškoća. U slučaju kada poreski obveznik ode
u stečaj, uzmite u obzir nemogućnost za plaćanje
nekog faktora ukoliko je nesolventnost nastala
pre dana plaćanja poreza.
6. Vështirësia e panevojshme nuk mbështet
lehtësimin nga ndëshkimi për pagesë me vonesë,
në rast të mos-pagesës me kohë të tatimeve të
mbajtura në burim apo të mbledhura. Tatimet e
mbajtura në burim apo të mbledhura, paraqesin
shumat e mbajtura nga tatimpaguesi në besim nga
Shteti dhe nuk janë mjete të tatimpaguesit për t’i
përdorë për shpenzimet e veta, ndryshe nga pagesa
e detyrimit tatimor që del nga detyrimi për të
mbajtur në burim apo për të mbledhur tatimet në
fjalë.
6. Undue hardship does not support relief from late
payment penalty in the case of failure to timely pay
withheld or collected taxes.
Withheld and
collected taxes represent amounts held by the
taxpayer in trust for the Government and are not
the taxpayer’s funds to be used for his/its expenses,
other than the payment of the tax liability arising
from the obligation to withhold or collect the taxes
in question.
6. Nepotrebne poteškoće ne podržavaju
oslobađanje od kazni za neplaćanje u roku, u
slučaju neplaćanja u roku poreza koji se
zadržavaju na izvoru ili prikupljenih poreza.
Porezi zadržani na izvoru ili koji su prikupljeni,
predstavljaju iznose koje je zadržao poreski
obveznik uz poverenje države i nisu sredstva
poreskog obveznika koja on može koristiti za
svoje troškove, za razliku od poreske obaveze
koja proizilazi iz obaveze zadržavanja na izvoru
ili prikupljanje takvih poreza.
7. Informatat që duhet të merren parasysh kur të 7. Information to consider when evaluating a
vlerësohet një kërkesë për lehtësim nga request for penalty relief includes, but is not
ndëshkimet përfshinë, por nuk kufizohet me arsyet limited to, the following:
si në vijim :
7. Informacije koje se moraju uzeti u obzir
prilikom obavljanja procene zahteva za olakšice
od kazni, uključuju, ali se ne ograničavaju na
sledeće:
7.2. Kur e ka ditur tatimpaguesi se nuk mund të
paguajë?.
7.3. Pse nuk ka qenë tatimpaguesi në gjendje të
paguajë?.
7.4. A ka studiuar tatimpaguesi mënyra të tjera
për të siguruar mjetet e nevojshme?.
7.2. When did the taxpayer know they could 7.2. Kada je poreski obveznik shvatio da nije u
mogućnosti da plati obavezu?
not pay?
7.3. Zašto poreski obveznik nije u stanju da plati
obavezu?
7.4. Did the taxpayer explore other means to 7.4. Da li je poreski obveznik tražio druge načine
189
7.3. Why was the taxpayer unable to pay?
secure the necessary funds?
7.5. Çka ka dhënë tatimpaguesi në anën e
dokumentacionit mbështetës, të tilla si
kopjet e raporteve bankare?.
7.6. A ka paguar tatimpaguesi kur mjetet i janë
vënë në dispozicion?.
kako bi osigurao potrebna sredstva?
7.5. What did the taxpayer supply in the way of 7.5. Šta je od prateće dokumentacije, kao što su
supporting documentation, such as copies of bankarski izveštaji, pružio poreski obveznik?
bank statements?
7.6. Da li je poreski obveznik obavio plaćanje
7.6. Did the taxpayer pay when the funds nakon što su mu sredstva stavljena na
raspolaganje?
became available?
Neni 42
Gabimi i ATK-së
Section 42
TAK Error
Član 42
Greška PAK-a
1. Gabim i ATK mund të jetë çdo gabim i bërë nga
ATK në llogaritjen apo vlerësimin e tatimit,
kreditimin e shumave, etj. Kur një i punësuar nga
një fushë e ATK vëren një rast përdorimi te
programit kompjuterik, i cili shkakton një
ndëshkim për të vlerësuar një gabim, ai duhet të
dorëzojë një raport me shkrim për Zëvendës
Drejtorin e Teknologjisë Informative, duke i
përshkruar çështjen dhe se si programimi i gabuar
po shkakton vlerësime, ndëshkime të pasakta apo
probleme tjera, të cilat ndikojnë në saktësinë e
bazës së të dhënave të ATK.
1. A TAK error can be any error made by TAK in
computing or assessing tax, crediting accounts, etc.
When an employee from any area of TAK
identifies a computer programming application that
caused a penalty to be assessed in error, that
employee should submit a written report to the
Deputy
Director
Information
Technology
describing the issue and how the improper
programming is causing erroneous assessments,
penalties, or other problems impacting on the
accuracy of the tax administration data base.
1. Greška PAK-a može biti svaka napravljena
greška PAK-a prilikom obračuna ili procene
poreza, kreditiranja iznosa i td. Kada radnik neke
službe PAK-a identifikuje neki kompjuterski
program koji izaziva greške, taj radnik treba da
preda pismeni izveštaj Pomoćniku Direktora
informacione tehnologije u kome opisuje
problem i način na koji pogrešno programiranje
uzrokuje netačne procene, kazne ili druge
probleme koji utiču na tačnost baze podataka
PAK-a.
2. Zëvendës Drejtori i Teknologjisë Informative
duhet të analizojë çështjen së bashku më
personelin e duhur nga Teknologjia Informative,
Përmbushja dhe Operacionet për të përcaktuar
llogaritjen e duhur, kështu që gabimi në program të
përmirësohet dhe të përcaktohet shkalla e
problemeve të shkaktuara nga gabimi.
2. The Deputy Director, Information Technology
should analyze the issue in conjunction with
appropriate
personnel
from
Information
Technology, Compliance and Operations to
determine the proper calculation so that the
programming error can be corrected and to
determine the extent of the problems caused by the
error.
2. Zamenik Direktora informacione tehnologije
treba da analizira problem zajedno sa
odgovarajućim osobljem iz informacione
tehnologije, kako bi se odredio pravilan obračun
tako da se greška u programu može ispraviti i da
se može proceniti stepen problema koji su
izazvani greškom.
3. Nëse mund të bëhet përmirësimi i programimit
për të përmirësuar në mënyrë prapavepruese
problemin, veprimet e tilla duhet të merren dhe çdo
ndëshkim apo vlerësim i pasaktë duhet të
përmirësohet me një njoftim për tatimpaguesin
duke e informuar për arsyen e rregullimit të
3. If a programming correction can be made to
retroactively correct the problem, such actions
should be taken and any erroneous penalties or
assessments should be corrected with a notice to
the taxpayer advising of the reason for the
adjustment to their tax records.
3. Ukoliko se može obaviti ispravka programa
kako bi se na retroaktivan način ispravio
problem, takvi postupci se moraju preduzeti i
svaka kazna ili netačna procena se moraju
ispraviti uz obaveštenje poreskom obvezniku
koje ga informiše o razlogu uređivanja njegovih
190
poreskih evidencija.
regjistrimeve të tij tatimore.
4. Nëse nuk mund të bëhet përmirësimi i programit
në mënyrë prapavepruese, duhet të bëhet një
rregullim i fiksuar për të siguruar se gabimi nuk
del në të ardhmen. Duhet të bëhet një shtypje e
rasteve me gabime të tatimpaguesve dhe të arrihet
një marrëveshje se si do të përmirësohen ato – cili
funksion i ATK, do të jetë përgjegjës për
përmirësimin dhe procedurat përmes së cilave do
të bëhen përmirësimet.
5. Nëse gabimi është një gabim i izoluar dhe
problem që nuk ri-shfaqet, secili ndëshkim duhet të
rregullohet dorazi, nga një person përgjegjës pas
marrjes së miratimit të duhur. Raste të tilla janë:
5.1. Gabimi matematikor kur të llogaritet me
dorë një ndëshkim.
5.2. Çdo gabim tjetër, kur mund të tregohet se:
(a) tatimpaguesi në fakt ka përmbushur
ligjin, dhe (b) ATK në fillim nuk e ka
pranuar atë fakt.
5.3. Vlerësimi automatik i një ndëshkimi kur
një nëpunës kompetent i ATK, ka
përcaktuar se nuk duhet të vlerësohet
ndëshkim dhe dokumentacioni për atë
përcaktim është në dispozicion.
6. Rregullimet sipas këtij nën-paragrafi, nuk
kërkojnë të merren parasysh nga komisioni i
caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm sipas Nenit 35
të këtij Udhëzimin Administrativ, por ato duhet të
dokumentohen dhe rregullimet të miratohen nga
Zëvendës i Drejtorit të Përgjithshëm për
Përmbushje.
4 If a programming correction cannot be made
retroactively, an appropriate fix must be made to
ensure that the error does not occur in the future.
A printout of taxpayer cases with the error should
be made and agreement reached regarding how
they will be corrected – which TAK function will
be responsible for the correction and the
procedures by which the corrections will be made.
5. If the error is an isolated error and not a
recurring problem, each penalty should be
manually adjusted by a responsible person after
obtaining appropriate approvals. Examples of such
cases are:
4. Ukoliko se ne može obaviti ispravka programa
na retroaktivan način, mora se obaviti fiksno
uređivanje kako bi se osiguralo da se problem
neće ubuduće pojaviti. Treba obaviti štampanje
slučajeva poreskih obveznika sa greškama i da se
postigne dogovor o tome kako će se obaviti
njihova ispravka – koja funkcija PAK-a će biti
odgovorna za ispravke i postupke putem kojih će
se obaviti ispravke.
5. Ukoliko se radi samo o izolovanoj grešci i
problem se neće ponovo javiti, svaka kazna se
mora ispraviti ručno od strane odgovornog lica
nakon dobijanja potrebnih odobrenja. Primeri
takvih slučajeva su:
5.1. A math error when manually computing a
5.1. Matematička greška kada se ručno
penalty,
obračunava kazna,
5.2. Any other error, when it can be shown that
(a) the taxpayer did in fact comply with the 5.2. Svaka druga greška, kada se može prikazati:
law, and (b) TAK did not initially recognize (a) da je poreski obveznik u stvari ispoštovao
Zakon, i (b) PAK na početku nije prihvatila tu
that fact.
činjenicu.
5.3. Automatic assessment of a penalty when a
competent tax administration official has 5.3. Automatska procena neke kazne kada
determined
that no penalty should be nadležni službenik poreske administracije odredi
da se ne treba proceniti kazna i
assessed and documentation of that
dokumentacija u vezi te procene je na
determination is available.
raspolaganju
6. Adjustments under this sub-paragraph do not
require consideration by the commission appointed 6. Za uređenja iz ove tačke se ne zahteva
by the Director General per Section 35 of this razmatranje od strane komisije određene od
Administrative Instruction, but they must be strane Generalnog Direktora, prema članu 35
documented and adjustments approved by the ovog Administrativnog uputstva, već se moraju
dokumentovati i odobriti od strane Zamenika
Deputy to the Director General (Compliance).
Generalnog Direktora za izvršenja.
191
Neni 43
Ndëshkimi Administrativ për Certifikatën
Fiskale
Section 43
Administrative Penalty with Respect to Fiscal
Certification
Član 43
Administrativna Kazna u vezi sa Fiskalnom
Certifikatom
1. Sipas paragrafit 1 të nenit 43 të Ligjit, “Çdo
person i cili kryen një veprimtari pa marrë një
certifikatë fiskale apo pa qenë i regjistruar në
ATK, sipas kritereve të përkufizuara në nenin 7 të
këtij ligji do t’i nënshtrohet një ndëshkimi
administrativ në shumë të barabartë me pesëqind
(500) Euro.”
1. Per paragraph 2 of Article 43 of The Law, “Any
person who performs an activity without being
provided with a Fiscal Number or without being
registered with TAK, under criteria defined in
Article 7 of the present law shall be liable to a
penalty equal to five hundred (500) Euro.”
1. Prema stavu 1 člana 43 Zakona, „Svako lice
koje obavlja neku delatnost bez dobijanja
fiskalne potvrde ili bez registracije od strane
PAK-a, prema kriterijumima definisanim u članu
7 ovog zakona podleže administrativnoj kazni u
iznosu od petsto (500) euro“.
2. Paragraph 2 of Article 43 of The Law further
provides that TAK shall issue a previously unregistered taxpayer a fiscal number and assess the
penalty provided in paragraph one of Article 43 of
The Law. Upon contact with an un-registered
business, a TAK employee must obtain sufficient
identification information (name, address, personal
identification number, date business started,
number of employees, telephone number, bank
account information, any other previous or current
businesses operating, etc.) to allow entry of the
taxpayer into the TAK IT system for issuance of a
Fiscal Number.
2. Stav 2 člana 43 Zakona i dalje, predviđa da će
PAK poreskom obvezniku koji nije prethodno
registrovan za fiskalni broj izreći kaznu
predviđenu u stavu 1 Člana 43 Zakona. Prilikom
kontakta se nekim neregistrovanim biznisom,
radnik PAK-a treba da obezbedi dovoljno
inforamacija za identifikaciju (ime, adresa,
matični broj, datum započinjanja poslovanja, broj
zaposlenih, broj telefona, podatke o bankarskom
računu, svim ranijim i sadašnjim operacijama
drugih biznisa, itd.) kako bi se poreski obveznik
uveo u sistem IT PAK-a za izdavanje fiskalnog
broja.
3. Sipas nenit 43 të Ligjit, ATK autorizohet të
vendosë një ndëshkim prej 500 €, kur ndonjë
person kryen një veprimtari tregtare pa u pajisur
me Numër Fiskal.
3. As provided in Article 43 of The Law, TAK is
authorized to assess a penalty of €500 when any
person performs an economic activity without
being equipped with a Fiscal Number.
3. Kao što je predviđeno u članu 43 Zakona, PAK
je ovlašćena da izrekne neku kaznu do 500€
ukoliko neko lice obavlja privrednu delatnost a
nije registrovano.
4. Përveç kësaj, për vlerësimin e një ndëshkimi për
kryerjen e veprimtarisë tregtare pa Numër Fiskal,
gjithashtu ATK, do t’i japë informatat lidhur me
ketë veprimtari, në Agjencinë e Regjistrimit të
Bizneseve (ne vijim ARB).
4. In addition, to assessing a penalty for engaging
in economic activity without a fiscal number, TAK
shall also provide the Business Registry Agency
(hereinafter BRA).with information regarding the
business.
4. Osim izricanja kazne za obavljanje privredne
aktivnosti bez fiskalnog broja, PAK takođe mora
da Agenciji za Registraciju Biznisa ( u daljem
tekstu ARB) pruži podatke u vezi sa ovom
aktivnošću.
2. Paragrafi 2, neni 43 i Ligjit, shpreh se ATK do
t’i lëshojë një tatimpaguesi paraprakisht të
paregjistruar një numër fiskal dhe do të vlerësojë
ndëshkimin e paraparë në paragrafin 1 të nenit 43
të Ligjit. Me kontaktin me një shoqëri tregtare të
paregjistruar, zyrtari i ATK, merr informatat të
mjaftueshme identifikues (emrin, adresën, numri
personal identifikues, datën e fillimit të
veprimtarisë tregtare, numrin e të punësuarve,
numri i telefonit, te dhënat e llogarisë bankare, çdo
veprimtari të mëparshme apo i tanishme, etj.) për
të mundësuar futjen e tatimpaguesit në sistemin e
TI të ATK, për lëshimin e Numrit Fiskal.
192
Član 44
Neni 44
Ndëshkimet administrative për mos-deklarim
dhe mos-pagesë
Section 44
Administrative Penalties with Respect to
Failure to File and Pay
Administrativne kazne za nepodnošenje izjava
i neplaćanje
1. Neni 44 i Ligjit, përcakton masa ndëshkimore
bazuar në mos-dorëzim e deklaratës me afatin e
duhur dhe mos-pagesë të detyrimit tatimor me
kohë.
1. Article 44 of The Law provides for penalties 1. Član 44 Zakona predviđa izricanje kazni u vezi
based on a failure to submit a declaration on a sa nepodnošenjem prijave u roku i za neplaćanje
timely basis or failure to pay the tax due on a poreske obaveze u roku.
timely basis.
2. Mos-deklarimi. Ndëshkimi për mos-deklarim
(dorëzim të një deklarate tatimore) deri në datën e
duhur për dorëzimin e deklaratave të tilla është 5%
në shumën e detyrimit tatimor në atë deklaratë.
Ndëshkimi vlerësohet për secilin muaj apo pjesë të
muajit, për të cilën deklarata është vonuar, për
maksimum deri 5 muaj. Sipas kësaj dispozite,
ndëshkimi maksimum që do të vlerësohet është
25% e detyrimit tatimor në deklaratën tatimore.
2. Failure to File. The penalty for failure to file
(submit a tax declaration) by the due date for
submitting such declarations is 5% of the amount
of tax due on that return. The penalty is assessed
for each month or part month that the declaration is
late for a maximum of 5 months. Under this
provision, the maximum penalty to be assessed is
25% of the tax due on the tax declaration.
2.
Nepodnošenje
prijava.
Kazna
za
nepodnošenje prijava (predaja poreske prijave)
do dana određenog za predaju takvih prijava
iznosi 5% od iznosa poreske obaveze iz te
prijave. Kazna se izriče za svaki mesec ili deo
meseca kašnjenja i to za najviše 5 meseci. Prema
ovoj odredbi, maksimalna kazna koja se izriče je
25% poreskog duga iz poreske prijave.
Shembull :
Deklarata e TVSh-së për Korrik 2009 pritet deri
më 31 gusht 2009. Nëse ekziston një shumë e
detyrimi tatimor (pas aplikimit të kreditimeve të
duhura) prej 100 €, ndëshkimi për mos-deklarim
do të jetë 5€ (100*0.5) në muaj për 5 muajt e parë
sa deklarata është vone. Nëse deklarata është
dorëzuar më 2 Shtator, ndëshkimi do të jetë vetëm
5 €; nëse deklarata nuk është dorëzuar deri në Prill
2010, ndëshkimi do të jetë 25 € meqë deklarata
është vone më shumë se 5 muaj, por ndëshkimi
maksimal është i kufizuar në 25% të detyrimit
tatimor.
Example:
VAT declaration for July 2009 is due on 31 August
2009. If there is an amount of tax due (after
applying appropriate credits) of €100, the failure to
file penalty will be €5 (100*.05) per month for the
first 5 months the declaration is late. If the
declaration is submitted on 2 September, the
penalty will be only €5; if the declaration is not
submitted until April 2010, the penalty will be €25
as the return is more than five months late, but the
maximum penalty is limited to 25% of the tax due.
Primer:
Prijava PDV za Juli 2009. se čeka do 31. avgusta
2009. Ukoliko je reč o iznosu poreske obaveze
(nakon primene potrebnih kreditiranja) od 100€,
kazna za nepodnošenje prijave će biti
5€(100*0.5) mesečno za prvih 5 meseci
kašnjenja. Ukoliko se prijava podnese
2.septembra, kazna će biti samo 5€, a ukoliko
nije predata od aprila 2010., kazna će biti 25€
pošto prijava kasni više od pet meseci, ali
maksimalna kazna je ograničena na 25% poreske
obaveze.
Ngjashëm, një deklaratë e TAK pritet deri më 1
Prill (sipas ligjit të tanishëm mbi TAK). Një
Deklaratë e TAK për vitin 2008, duhet të
dorëzohet deri më 1 Prill 2009. Nëse tatimi i
detyruar për vitin është 1,000 € dhe tatimpaguesi
Similarly, a Corporate Income Tax Declaration is
due on 1 April (under current Corporate Income
Tax law). A Corporate Income Tax Return for the
year 2008 must be submitted by 1 April 2009. If
the tax owed for the year is €1,000 and the
Slično, neka prijava Poreza na prihod preduzeća
se čeka do 1. aprila (prema sadašnjem zakonu o
prihodu preduzeća). Prijava poreza na prihod
preduzeća za 2008. godinu se mora predati do 1.
aprila 2009. Ukoliko obavezan porez za tu
193
ka bërë pagesa paradhënie me kohë gjatë vitit 2008
(përfshirë pagesën e pritur më 15 Janar 2009) prej
950 €, detyrimi tatimor në deklaratë do të jetë 50€.
Nëse deklarata është dorëzuar në Gusht 2009,
ndëshkimi do të jetë 25% (5% në muaj për 5 muaj)
prej 50€, apo 12.50€.
taxpayer has made timely advance payments
during 2008 (including the payment due 15
January 2009) of €950, the tax due on the
declaration will be €50. If the declaration is
submitted in August 2009, the penalty will be 25%
(5% per month for 5 months) of €50, or €12.50.
godinu iznosi 1,000€ i poreski obveznik je
izvršio avansno plaćanje na vreme tokom 2008.
godine (uključujući i očekivanu uplatu 15.
januara 2009.) od 950€, poreska obaveza iz
prijave će iznositi 50€. Ukoliko se prijava
podnese u avgustu 2009., kazna će iznositi
25%(5% mesečno za 5 meseci) od 50€, ili
12.50€.
3. Nëse ATK, bën një vlerësim më vonë të tatimit
shtesë, ndëshkimi për mos-deklarim do të zbatohet
në shumën shtesë të tatimit në të njëjtën mënyrë
sikurse të ishte aplikuar në deklaratën tatimore të
dorëzuar nga tatimpaguesi.
3 If TAK makes a subsequent assessment of
additional tax, the failure to file penalty will be
applied to the additional amount of tax in the same
manner as it was applied to the tax declaration
submitted by the taxpayer.
3. Ukoliko PAK obavi naknadnu procenu
dodatnog poreza, kazna za nepodnošenje prijave
će se primeniti na dodatan iznos poreza na isti
način kao što je primenjeno na poresku prijavu
koju je podneo poreski obveznik.
4. Nëse tatimpaguesi asnjëherë nuk dorëzon një
deklaratë dhe ATK përgatit një deklaratë për
tatimpaguesin, ndëshkimi për mos-deklarim do të
aplikohet në tatimin e përcaktuar të jetë detyrim
nga ATK në shumën prej 5% në muaj, për secilin
muaj, që deklarata nuk është dorëzuar, deri në
maksimum prej 25%.
4. If the taxpayer never submits a return and the
tax administration prepares a return for the
taxpayer, the failure to file penalty will be applied
to the tax determined to be due by the tax
administration in the amount of 5% per month for
each month the declaration is not submitted, to a
maximum of 25%.
4. Ukoliko poreski obveznik ne podnese prijavu i
Poreska Adminstracija pripremi izjavu za
poreskog obveznika, kazna za nepodnošenje
prijave će se primeniti na porez određen kao
obaveza od strane poreske administracije u
iznosu od 5% mesečno za svaki mesec kašnjenja
podnošenja prijave, do maksimalnih 25%.
5. Neplaćanje. Ako poreski obveznik ne obavi
plaćanje poreza do dana određenog za
izvršavanje takve uplate, PAKje ovlašćena da
izrekne kaznu od 1% od poreskog iznosa koji nije
plaćen na vreme za svaki mesec ili deo meseca
kašnjenja sa plaćanjem.
6. Neplaćanje kazne (poznate i kao Kazna za
6. Mos-pagesa e ndëshkimit (po ashtu njihet si 6 Failure to Pay Penalty (also known as Late plaćanje sa zakašnjenjem) opterećuje se za
Ndëshkim për Pagesë me Vonesë) ngarkohet për Payment Penalty) is charged for a maximum of 12 maksimalno 12 meseci, ili maksimalnom kaznom
od 12%.
maksimum prej 12 muaj, apo ndëshkimi maksimal months, or a maximum penalty of 12%.
prej 12%.
5. Mos-pagesa. Nëse tatimpaguesi nuk bën
pagesën e tatimit, deri në datën e përshkruar për
kryerjen e pagesës së tillë, ATK, ka autorizim të
vlerësojë një ndëshkim prej 1% të shumës tatimore
të papaguar më kohë, për secilin muaj apo pjesë të
muajit, për të cilën tatimi mbetet i papaguar.
5. Failure to Pay. If the taxpayer fails to make
payment of the tax by the date prescribed for
making such payment, TAK is authorized to assess
a penalty of 1% of the tax amount not timely paid
for each month or part month that the tax remains
unpaid.
7. Sikurse është paraparë në Nenin 44.3 të Ligjit,
Ndëshkimi për Mos-deklarim dhe Mos-pagesë,
nuk vlerësohet për të njëjtin muaj apo pjesë të
muajit. Ndëshkimi për Mos-pagesë, do të
7. As provided in Article 44.3 of The Law, the
Failure to File and Failure to Pay Penalties cannot
be assessed for the same month or part of a month.
The Failure to File Penalty will be assessed for the
7. Kao što je predviđeno u članu 44.3 Zakona,
Kazne za nepodnošenje prijava i neplaćanje ne
mogu se izreći za isti mesec ili deo meseca.
Kazna za neplaćanje će se izreći za vremenski
194
vlerësohet për periudhën kohore porsa deklarata
mbetet e pa dorëzuar (deri në maksimum prej 5
muajve apo 25%). Ndëshkimi për Mos-pagesë, do
të fillojë në muajin që pason muajin e fundit për të
cilin ndëshkimi për Mos-deklarim është vlerësuar.
Nëse deklarata është dorëzuar me kohë pa pagesë,
ndëshkimi për Mos-pagesë, do të fillojë nga data
kur pagesa është pritur, por nuk është kryer.
period of time the declaration remains unsubmitted
(to a maximum of 5 months or 25%). The Failure
to Pay Penalty will begin in the month following
the last month for which the Failure to File Penalty
was assessed.
If the declaration is timely
submitted without payment, the Failure to Pay
Penalty will start from the date payment was due,
but not made.
period u kome prijava nije predata (maksimalno 5
meseci ili 25%). Kazna za neplaćanje nastupa u
mesecu koji sledi posle meseca u kome je kazna
za nepodnošenje prijave izrečena. Ukoliko je
prijava podneta u roku, a da nije plaćena, kazna
za neplaćanje će nastupiti od dana kada se
očekivala uplata, ali nije obavljena.
Shembull :
Deklarata e TVSh e Janarit 2009 e pritur deri më
28 Shkurt 2009 dhe është dorëzuar pa pagesë më
10 Qershor 2009 pa pagesë. Tatimi i detyruar në
deklaratë ka qenë 1,000 €.
Example:
January 2009 VAT Declaration Due on 28
February 2009 was submitted without payment on
10 June 2009 without payment. Tax due on the
declaration was €1,000.
Primer:
Prijava PDV-a za januar 2009. očekivana do 28.
februara 2009. je predata ali nije plaćena 10. juna
2009. bez plaćanja. Obavezan porez iz prijave je
iznosio 1,000€.
Ndëshkimi për Mos-deklarim do të vlerësohet në Failure to File Penalty will be assessed on €1,000 Kazna za nepodnošenje prijave će se proceniti na
1,000 € për një periudhë prej 4 Muajve (Mars, for a period of 4 months (March, April, May, and 1,000€ za period od 4 meseci (mart, april, maj i
juni) u ukupnom iznosu od 20% ili 200€.
Prill, Maj dhe Qershor) për një total prej 20%, apo June) for a total of 20% or €200.
200 €.
Nëse detyrimi tatimor ka mbetur i papaguar,
ndëshkimi për Mos-pagesë do të vlerësohet me 1%
të detyrimit tatimor (1,000 €) më 1 Korrik 2009
dhe do të vazhdojë të zbatohet në të parin e secilit
muaj të më pasme, deri sa të arrijë ndëshkimin
maksimal prej 12% (Qershor 2010).
If the tax due remains unpaid, the Failure to Pay
Penalty will be assessed at 1% of the tax due
(€1,000) on 1 July 2009 and will continue to be
applied on the first of each month thereafter until it
reaches the maximum penalty of 12% (June 2010).
Ukoliko se poreska obaveza ne plati, kazna za
neplaćanje će se odrediti u iznosu od 1% poreske
obaveze (1,000€) 1. jula 2009. i nastaviće se sa
njenom primenom sa prvim danom svakog
narednog meseca do maksimalne kazne od 12%
(juni 2010.)
Nëse TVSh e Janarit 2009 është dorëzuar me kohë
deri më 28 Shkurt por pa pagesë, Ndëshkimi për
Mos-pagesë do të vlerësohet me 1 Mars dhe do të
vazhdojë me 1% në muaj, deri sa tatimi të paguhet
për një periudhë maksimale pre 12 muajve apo
12%.
If the January 2009 VAT is timely submitted by 28
February without payment, the Failure to Pay
Penalty will be assessed on 1 March and continue
at 1% per month until the tax is paid for a
maximum period of 12 months or 12%.
Ukoliko je PDV iz januara 2009. podnet u roku
do 28. februara ali nije plaćen, kazna za
neplaćanje će se izreći 1. marta i nastaviće se sa
njenom primenom u iznosu od 1% za svaki
naredni mesec sve dok se porez ne plati i to u
maksimalnom vremenskom periodu od 12 meseci
li 12%.
8. Lirimi nga ndëshkimet për mos-deklarim dhe
mos-pagesë. Nëse tatimpaguesi ofron shkak të
arsyeshëm për dorëzim me vonesë të një deklarate,
sikurse është përshkruar në akt nënligjor, ATK,
8. Relief From Failure to File and Failure to
Pay Penalties. If the taxpayer provides reasonable
cause for the late submission of a declaration as
described in the Administrative Instruction, the tax
8. Oslobađanje od kazne za nepodnošenje
prijava i neplaćanje .Ukoliko poreski obveznik
pruži opravdani razlog za podnošenje sa
zakašnjenjem kao što je opisano u podzakonskom
195
merr parasysh informatat e ofruara në përcaktimin
se duhet të jepet lehtësimi, apo jo. Lehtësimi, nuk
do të jepet nëse mos-dorëzimi i deklaratës është
bazuar në pakujdesi apo mospërfillje, të tilla si
harresa për dorëzimin e deklaratë, apo besimi se
data për dorëzim ka qenë një datë që është tjetër,
nga data e vënë me ligj. Sikurse është cekur në akt
nënligjor, duhet të merren parasysh të gjitha faktet
dhe rrethanat në përcaktimin nëse lehtësimi është
me vend.
administration will consider the information
provided in determining whether relief should be
granted, or not. Relief will not be granted if the
failure to submit the declaration was based on
carelessness or negligence, such as forgetting to
submit the declaration or belief that the date for
submission was a date other than the date set by
law. As noted in this Administrative Instruction,
consideration must be given to all facts and
circumstances in determining if relief is
appropriate.
aktu, PAKće razmotriti pružene informacije
prilikom procene o tome da li se treba dati
olakšica ili ne. Olakšica se neće odobriti ukoliko
je nepodnošenje prijave nastalo zbog nepažnje ili
nehaja, kao što su zaboravljanje podnošenja
prijave ili ubeđenje da je datum predaje neki
drugi dan različit od onog propisanog zakonom.
Kao što je istaknuto u podzakonskom aktu,
moraju se razmotriti sve činjenice i okolnosti
prilikom određivanja da li olakšica osnovana.
9. Shkak i arsyeshëm për Mos-pagesë është
vështirë për ta vendosur, sepse kërkon që
tatimpaguesi të dëshmoje se ka bërë përpjekje për
pagesën e tatimit, por ka ndodhur një ngjarje e
papritur që ka marrë përparësi mbi pagesën e
tatimit. Gjithashtu, mund të jetë e mundur të
përcaktohet shkaku i arsyeshëm, mbështetur në
gjetjen e vështirësisë së panevojshme, sikurse është
përshkruar në nenin 8, të këtij akti nënligjor. Duhet
të merret parasysh natyra e ngjarjes dhe sa
ligjshmëri ka pasur ndej pagesës se tatimit. Me
disa përjashtime të mundshme, tatimpaguesi duhet
të paguajë tatimin përpara se të merret parasysh
lehtësimi nga ndëshkimi për Mos-pagesë, meqë
ndëshkimi vazhdon deri sa tatimi të paguhet apo
ndëshkimi maksimal të jetë arritur. Nëse është
arritur ndëshkimi maksimal dhe tatimi ka mbetur i
papaguar, nuk mund të ketë shkaqe të arsyeshëm
për mos-pagesë të tatimit për atë kohëzgjatje.
Shkaku i arsyeshëm për Mos-pagesë, nuk mund të
ekzistojë për tatimet e mbajtur na burim, apo
tatimet e mbledhura (tatimi i mbajtur në burim në
paga, TVSh, etj.).
9. Reasonable cause for Failure to Pay is difficult
to establish as it requires that the taxpayer
demonstrate that he made provisions for payment
of the tax, but an unexpected event that took
precedence over payment of the tax occurred. It
may also be possible to determine reasonable cause
based on a finding of undue hardship as described
in Section 8 of this Administrative Instruction.
Consideration must be given to the nature of the
event and whether it legitimately should have
taken precedence over payment of the tax.
Generally, with some possible exceptions, the
taxpayer must pay the tax before consideration can
be given to relief from the Failure to Pay Penalty,
since the penalty continues until the tax is paid or
the maximum penalty has been reached. If the
maximum penalty has been reached and the tax
remains unpaid, it would be very unlikely that
reasonable cause for failure to pay the tax can be
found to exist for that length of time. Reasonable
cause for Failure to Pay cannot exist for withheld
taxes or collected taxes (wage withholding, VAT,
etc.)
9. Opravdani razlog za neplaćanje je teško
utvrditi, pošto se zahteva da poreski obveznik
dokaže da je on učinio sve kako bi platio porez,
ali se desilo nešto neočekivano što je bilo preče
od plaćanja poreza. Takođe moguće je odrediti
opravdani razlog na osnovu pronalaženja
nepotrebne poteškoće, kao što je opisano u članu
8 ovog podzakonskog akta. Mora se razmotriti
priroda događaja i da li je zakonski to trebalo da
bude prioritet u odnosu na plaćanje poreza.
Obično, sa nekim mogućim izuzecima, poreski
obveznik treba da obavi uplatu poreza pre nego
što je uzme u obzir olakšica ili kazna za
neplaćanje, pošto se kazna obračunava sve dok se
ne izvrši plaćanje poreza ili se ne dostigne
maksimalna kazna. Ukoliko je dostignuta
maksimalna kazna a porez ostao neplaćen, teško
će se naći opravdan razlog za neplaćanje poreza u
tom vremenskom periodu. Opravdani razlog za
neplaćanje ne postoji u vezi sa porezima
zadržanim na izvoru ili prikupljenim porezima
(porez zadržan na izvoru na plate, PDV, idr.)
10. Sipas fakteve dhe rrethanave, lehtësimi, mund 10. Depending on facts and circumstances, relief 10. U zavisnosti od činjenica i okolnosti, olakšica
të aplikohet vetëm për pjesën e ndëshkimit, në këtë may be applicable to only part of the penalty, in se može primeniti samo na deo kazne, u kom
rast, ai jepet për atë pjesë të ndëshkimi për të cilin which case, relief should be granted for that part of slučaju olakšica se daje za onaj deo kazne za koji
196
shkaku i arsyeshëm ka ekzistuar. Nuk ka lehtësim the penalty to which reasonable cause exists. No je postojao opravdan razlog. Ne postoji olakšica
nga ndëshkimi për tatimpaguesin, i cili është penalty relief will be granted to a taxpayer who has od kazne koja će se izreći poreskom obvezniku
koji je kažnjen za poreske prekršaje.
been convicted of a tax-related crime.
dënuar për krim të lidhur me tatimet.
Neni 45
Ndëshkimet administrative për nën-deklarim të
tatimit dhe mbi-deklarim të rimbursimeve
tatimore
Section 45
Administrative Penalties Related to
Understatements of Tax and Overstatements of
Tax Refunds
Član 45
Administrativne kazne za umanjeno
prijavljivanje poreza i uvećanu prijavu
poreskih povraćaja
1. Neni 45 i Ligjit, parasheh ndëshkim për dorëzim
të deklaratës në të cilën nën-raportohet obligimi
tatimor apo dorëzimi i deklaratës apo kërkesës e
cila mbi-raporton shumën e obligimit të
rimbursimit tatimor. Ky ndëshkim aplikohet vetëm
në deklaratat të cilat janë rregulluar gjatë kontrollit
të deklaratës apo në rrethanat në të cilat ATK
përcakton një shumë tatimore obligative kur
tatimpaguesi nuk ka dorëzuar një deklaratë.
1. Article 45 of The Law provides a penalty
submitting a declaration which understates the tax
due or submitting a declaration or claim which
overstates the amount of tax refund due. This
penalty only applies to declarations which have
been adjusted during an audit of the declaration or
in circumstances in which TAK determines a tax
amount due when the taxpayer has failed to submit
a declaration.
1. Član 45 Zakona predviđa kaznu za podnošenje
prijave u kojoj se poreska obaveza izveštava
umanjeno ili zahteva koji izveštava uvećani iznos
obaveze poreskog povraćaja. Ova kazna se
primenjuje samo na prijave koje su uređene
tokom neke kontrole prijave ili u okolnostima u
kojima PAK utvrđuje iznos obaveznog poreza
ukoliko poreski obveznik nije podneo prijavu.
2. Shuma e ndëshkimit e përcaktuar në paragrafin
1 të këtij Neni, varet në shumën e tatimit të nënraportuar apo mbi-raportimin e rimbursimit si
vijon:
2. The amount of penalty described in paragraph 1
of this Section is dependent on the amount of the
understatement of tax or overstatement of refund
as follows:
2. Iznos kazne opisane u stavu 1 ovog člana
zavisi od iznosa poreza koji je umanjeno
prijavljen ili povraćaja koji je više prijavljen,
kao:
2.1 Nëse shuma e tatimit të nën-raportuar (apo
të mbi-deklaruar të rimbursimit) është 10%
apo më pak (ndryshimi në mes të tatimit të
deklaruar (rimbursimit të kërkuar) dhe
obligimit tatimor (rimbursimit obligativ) të
rregulluar është 10% apo më pak se tatimi i
deklaruar apo rimbursimit obligativ),
ndëshkimi është 15% i ndryshimit në mes
të shumës së saktë të tatimit apo
rimbursimit obligativ dhe shumës së tatimit
të deklaruar, apo rimbrusimit të kërkuar,
nga tatimpaguesi.
2.2 Nëse shuma e tatimit të nën-raportuar (apo
të mbi-deklaruar të rimbursimit) është më
shumë se 10% (ndryshimi në mes të tatimit
2.1. If the amount of the understatement of
tax (or overstatement of refund) is
10%, or less (the difference between
tax declared (refund claimed) and
adjusted tax due (refund due) is 10%
or less than the tax declared or refund
due), the penalty is 15% of the
difference between the correct
amount of tax or refund due and the
amount of tax declared, or refund
claimed, by the taxpayer.
2.1. Ukoliko iznos poreza koji je manje prijavljen
(ili iznosa povraćaja više prijavljenih) iznosi 10%
ili manje (razlika između prijavljenog poreza
(traženog povraćaja) i poreske obaveze
(obaveznog povraćaja) koja je regulisana iznosi
10% ili manje od prijavljenog poreza ili
obaveznog povraćaja), kazna iznosi 15% od
razlike između tačnog iznosa poreza ili
obaveznog povraćaja i iznosa prijavljenog
poreza, ili zahtevanog povraćaja od strane
poreskog obveznika.
2.2. If the amount of the understatement of 2.2. Ukoliko je iznos poreza koji je manje
tax (or overstatement of refund) is prijavljen (ili povraćaja koji je više prijavljen)
more than 10% (the difference veći od 10% (razlika između prijavljenog poreza
197
të deklaruar (rimbursimit të kërkuar) dhe
obligimit tatimor (rimbursimit obligativ) të
rregulluar është më shumë se 10% se tatimi
i deklaruar apo rimbrusimit obligativ),
ndëshkimi është 25% i ndryshimit në mes
të shumës së saktë të tatimit apo
rimbursimit obligativ dhe shumës së tatimit
të deklaruar, apo rimbrusimit të kërkuar,
nga tatimpaguesi.
2.3 Nëse nën-raportimi i tatimit apo mbideklarimi i rimbursimit është i qëllimshëm
dhe më paramendim, ndëshkimi është
100%. Një ndëshkim prej 100% mundet të
vlerësohet vetëm atu ku një gjyq penal ka
përcaktuar se tatimpaguesi me paramendim
është përpjekur t’i ikë tatimit apo ka mbiraportuar rimburimin dhe është shpallur
fajtor për shkelje tatimore penale.
between tax declared (refund
claimed) and adjusted tax due (refund
due) is more than 10% of the tax
declared or refund due), the penalty is
25% of the difference between the
correct amount of tax or refund due
and the amount of tax declared, or
refund claimed, by the taxpayer.
(zahtevanog
povraćaja)
i
poreske
obaveze(obaveznog povraćaja) koji je regulisan
iznosi više od 10% od prijavljenog poreza ili
obaveznog povraćaja), kazna iznosi 25% od
razlike između tačnog iznosa poreza ili
obaveznog povraćaja i iznosa prijavljenog
poreza, ili zahtevanog povraćaja od poreskog
obveznika.
2.3. If the understatement of tax or
overstatement of refund is deliberate
and willful, the penalty is 100%. A
penalty of 100% can only be assessed
where a criminal court has
determined that the taxpayer willfully
attempted to evade tax or overstate a
refund claim and found the taxpayer
guilty of a criminal tax offense.
2.3. Ukoliko je umanjena prijava poreza ili
uvećana prijava povraćaja namerna i sa
predumišljajem, kazna iznosi 100%. Kazna od
100% se može izreći samo u slučaju da prekršajni
sud utvrdi da je poreski obveznik sa
predumišljajem pokušao da izbegne plaćanje
poreza ili da je obavio uvećanje povraćaja i
proglašen je krivim za krivične poreske prekršaje.
Example:
Shembull:
Në lidhje me aplikimin e ndëshkimit: Deklarata e
TVSh-së është dorëzuar dhe paguar me kohë me
një obligim tatimor prej 500€. ATK ka kontrolluar
deklaratën dhe ka përcaktuar se tatimi i deklaruar
duhet të ketë qenë 540€. Meqë ndryshimi në mes
të shumës së raportuar dhe shumës që është dashur
të raportohet është 10% a më pak e shumës së
shumës së deklaruar, do të aplikohet një ndëshkim
prej 15% në 40€ të nën-raportuara.
Llogaritja:
Tatimi i deklaruar:
€500
Tatimi i përcaktuar nga ATK
€540
Ndryshimi
€ 40 (më pak se 10% e €500)
Ndëshkimi
€ 6 € (40*.15)
With regard to application of penalty: A VAT
declaration was timely submitted and paid with tax
due of €500. The tax administration audited the
return and determined that the tax declared should
have been €540. Since the difference between the
amount reported and the amount that should have
been reported is 10% or less of the amount
declared a penalty of 15% is applied to the
understatement of €40.
Calculation:
Tax as declared:
€500
Tax as determined by TAK
€540
Difference
€ 40 (less than 10% of €500)
Penalty
€ 6 (€40*.15)
Primer:
Neka prijava PDV je predata i plaćena u roku sa
poreskom obavezom u iznosu od 500€. PAKje
izvršila proveru izjave i našla da je prijavljeni
porez trebao da iznosi 540€. Pošto je razlika
između prijavljenog iznosa i iznosa koji se trebao
prijaviti manja od 10% od prijavljenog iznosa,
primeniće se kazna od 15% na manje prijavljeni
iznos od 40%.
Obračun:
Prijavljeni porez:
500€
Porez procenjen od strane PAK-a
540€
Razlika
40€ (manje od 10% od 500€)
Kazna
6€ (40€*0.15)
Është dorëzuar një kërkesë për rimbursim të A claim for VAT refund was submitted requesting Predat je neki zahtev za povraćaj PDV-a,
TVSh-së duke kërkuar një rimbursim prej 20,000€. a refund of €20,000. The tax administration zahtevajući povraćaj od 20,000€. PAKje
198
ATK, e ka kontrolluar kërkesën dhe ka përcaktuar
se rimbursimi i saktë duhet të jetë vetëm 10,000€.
Meqë shuma e përcaktuar nga ATK është më
shumës e 10%, më pak se shuma e kërkuar nga
tatimpaguesi (shuma e kërkuar është më shumë se
10%, më e lartë se shuma e përcaktuar nga ATK),
ndëshkimi që do të aplikohet është 25% e
ndryshimit në mes të shumës së kërkuar dhe
shumës së përcaktuar nga ATK.
audited the claim and determined that the correct
refund should be only €10,000. Since the amount
determined by the tax administration is more than
10% less than the amount claimed by the taxpayer
(the amount claimed is more than 10% greater than
the amount determined by the tax administration),
the penalty to be applied is 25% of the difference
between the amount claimed and the amount
determined by the tax administration.
proverila zahtev i odredila da tačan povraćaj
treba da iznosi 10,000€. Pošto je iznos određen
od strane Poreske administracije više od 10%
manja od iznosa koji zahteva poreski obveznik
(zahtevani iznos je za više od 10% veći od iznosa
koji je odredila poreska administracija), kazna
koja će se primeniti je 25% od razlike između
zahtevanog iznosa i iznosa određenog od strane
poreske administracije.
Llogaritja:
Rimbursimi i kërkuar:
€20,000
Rimbursimi i përcaktuar nga ATK: €10,000
Ndryshimi:€10,000 (më shumë se 10% e €20,000)
Ndëshkimi:€ 2,500 (€10,000*.25%)
Rimbursimi për tatimpaguesin € 7,500 (€10,000
minus €2,500 ndëshkimi)
Calculation:
Refund claimed:
€20,000
Refund determined by TAK:
€10,000
Difference: €10,000 (more than 10% of €20,000)
Penalty:
€ 2,500 (€10,000*.25)
Refund to taxpayer € 7,500 (€10,000 less €2,500)
Obračun:
Zahtevani povraćaj
20,000€
Povraćaj određen od strane PAK-a
10,000€
Razlika:
10,000€ (više od 10% od 20,000€)
Kazna:
2,500€ (10,000€*0.25)
Povraćaj poreskom obvezniku 7,500€ (10,000€
- 2,500€ kazana)
Tatimpaguesi nuk ka dorëzuar deklaratën edhe pse
ATK i ka dorëzuar një njoftim me shkrim se nuk e
ka marrë deklaratën. ATK nuk ka alternativë veç
se të përcaktojë obligimin tatimor duke përdorë
metodat indirekte dhe të vlerësojë një shumë prej
5,000€ në tatim. Ndëshkimi për tatim të nënraportuar do të jetë 25% e shumës së nënraportuar, në këtë rast do të jetë 25% e 5,000€, apo
1,250€. Përveç kësaj, vlerësimi do t’i nënshtrohet
një Ndëshkimi për Mos-deklarim prej 5% të
obligimit tatimor për secilin muaj që deklarata nuk
është dorëzuar deri në një maksimum prej 25%,
llogarisim se deklarata është vonuar më shumë se 5
muaj, ndëshkimi për Mos-deklarim gjithashtu do të
jetë 25% e 5,000€, apo një shtese prej 1,250€.
The taxpayer has failed to submit a declaration
even though the tax administration has sent written
notice that it has not received a declaration. The
tax administration has no alternative but to
determine the tax due using indirect methods and
assesses an amount of €5,000 in tax.
The
understatement of tax penalty will be 25% of the
amount understated, in this case it will be 25% of
€5,000, or €1,250. In addition, the assessment will
be subject to a Failure of File Penalty of 5% of the
tax due for each month the declaration was not
submitted up to a maximum of 25%, so assuming
that the declaration was more than 5 months
overdue, the Failure to File Penalty will also be
25% of €5,000, or an additional €1,250.
Poreski obveznik nije predao prijavu iako mu je
PAKposlala pismeno obaveštenje o tome da nije
primila prijavu. PAKnema drugu alternativu osim
da odredi poresku obavezuu primenjujući
indirektne metode i da proceni porez u iznosu od
5,000€. Kazna za porez koji je manje prijavljen
će biti 25% od manje prijavljenog iznosa, u ovom
slučaju će biti 25% od 5,000€ ili 1,250€. Osim
toga procena će podleći kazni sa nepodnošenje
prijave u iznosu od 5% poreske obaveze za svaki
mesec u kome prijava nije predata do
maksimalnih 25%, pretpostavimo da se sa
prijavom kasni više od 5 meseci, kazna za
nepodnošenje prijave će takođe iznositi 25% od
5,000€ ili dodatak od 1,250€.
3. Lehtësimi nga ndëshkimi. Ekziston bazë e
kufizuar për lehtësim nga ndëshkimi i përshkruar
në këtë paragraf (nën-deklarimi/mbi-deklarimi).
Nëse tatimpaguesi i ka mbi-raportuar shpenzimet
3. Relief from Penalty. There is limited basis for
relief from the penalty described in this paragraph
(understatement/overstatement). If the taxpayer
has overstated expenses or purchases, which
3. Olakšice od kazni. Postoji ograničena osnova
za olakšicu od kazne opisane u ovom
stavu(umanjena
prijava/uvećana
prijava).
Ukoliko je poreski obveznik više prijavio
199
apo blerjet, të cilat kanë shkaktuar që tatimi të
mbi-deklarohet, tatimpaguesi duhet të dëshmojë se
mbi-raportimi i shpenzimeve apo blerjeve është
shkaktuar nga një gabim i pa-qëllimtë në llogaritje
të shpenzimeve. Nëse tatimpaguesi ka nënraportuar të ardhurat apo vlerën e shitjeve bazuar
në një llogaritje të të ardhurave apo shitjeve e cila
gabimisht ka nxjerrë çmimin e shitjes së mallrave
të shitur, tatimpaguesi do të kërkohet të dëshmojë
se çmimi i shitjeve ka qenë çmim i shitjes
qëllimmirë i llogaritur për të dhe një deklaratë të
arsyeshme në investime dhe çmim i cili ka
reflektuar vlerën e hapur të tregut për mallrat e
ngjashëm në kushtet e tregut të ngjashëm. Në raste
të tilla, mund të ketë bazë për lehtësim nga
ndëshkimi bazuar në shkakun e arsyeshëm dhe
faktin se tatimpaguesi ka bërë një përpjekje më
mirëbesim që me saktësi të llogarisë shumën e
saktë të tatimit apo mbi-pagesën e tatimit.
caused the tax to be understated, the taxpayer will
have to demonstrate that the overstatement of
expenses or purchases was caused by a bona fide
error in calculation of the expenses. If the
taxpayer has understated income or value of sales
based on a calculation of income or sales which
inaccurately stated the sales price of the goods
sold, the taxpayer will be required to demonstrate
that the sales price was a bona fide sales price
calculated to provide a reasonable return on
investment and a price which reflected the open
market for similar goods in similar market
conditions. In such cases, there may be a basis for
penalty relief based on reasonable cause and the
fact that the taxpayer made a good faith effort to
accurately calculate the correct amount of tax or
overpayment of tax.
troškove ili nabavke koji su izazvale uvećanu
prijavu poreza, poreski obveznik mora dokazati
da je uvećanje prijave troškova ili nabavki
uzrokovano nenamernom greškom pri obračunu
troškova. Ukoliko je poreski obveznik umanjio
prijavu prihoda ili iznos prodaje zasnovanu na
obračunu prihoda ili prodaja koji je greškom
prikazao prodajnu cenu prodate robe, od
poreskog obveznika se zahteva da dokaže da je
prodajna cena bila nenamerno obračunata i
predstavlja opravdanu prijavu investicija i cenu
koja je odslikavala slobobno tržište za sličnu robu
u uslovima sličnog tržišta. U ovim slučajevima,
može postojati osnova za olakšicu od kazne koja
je zasnovana na opravdanom razlogu i dokaz da
je poreski obveznik načinio korak dobre volje da
precizno obračuna tačan iznos poreza ili preplatu
poreza.
4. Nëse tatimpaguesi është mbështetur në këshillën
e marrë nga një këshilltar profesional tatimor, i cili
ka njohuri mbi ligjet tatimore dhe aplikim të
Standardeve të Kontabilitetit, lehtësimi nga
ndëshkimi mund ti jepet. Në rastet e tilla,
tatimpaguesi duhet të dëshmojë se këshilltari
profesional tatimor i ka dhënë këshillë bazuar në
një shpalosje të saktë dhe të plotë të fakteve dhe
rrethanave nga tatimpaguesi. Për t’i dhënë
lehtësimin, këshilla duhet të lidhet me çështjen në
fjalë dhe tatimpaguesi duhet ta ketë përcjellë nga
afër atë këshillë.
4. If the taxpayer has relied on advice from a
professional tax advisor, who is knowledgeable of
tax laws and application of accounting standards,
penalty relief may be granted. In such cases, the
taxpayer must demonstrate that the professional
tax advisor gave the advice based on an accurate
and full disclosure of facts and circumstances by
the taxpayer. To be granted relief, the advice must
be relevant to the issue in question and the
taxpayer must have closely followed that advice.
4. Ukoliko se poreski obveznik oslonio na savet
dobijen od profesionalnog poreskog savetnika
koji poznaje poreske zakone i primenu
knjigovodstvenih standarda, olakšica od kazne se
može dati. U tim slučajevima, poreski obveznik
treba da dokaže da mu je profesionalni poreski
savetnik davao savete na osnovu tačnog i
potpunog iznošenja činjenica i okolnosti od
strane poreskog obveznika. Da bi se dala
olakšica, savet se mora povezati sa ovim
pitanjem i poreski obveznik je trebalo da
neposredno prati ovaj savet.
5. Nuk ka lehtësim nga ndëshkimi për një 5. No penalty relief will be granted to a taxpayer 5. Ne daje se olakšica od kazne poreskom
obvezniku koji je kažnjavan za neki prekršaj
tatimpagues i cili është dënuar për një krim që who has been convicted of a tax-related crime.
vezan za porez.
lidhet me tatimin.
200
Neni 46
Ndëshkimet administrative për
Deklaratat Informative, Krijimi
dhe Mbajtja e Regjistrimeve dhe
Qasja në Regjistrime
Section 46
Administrative Penalties with Respect to
Information Statements, Records
Creation and Retention, and
Access to Records
Član 46
Administrativne Kazne za Informativne
Izjave, Formiranje i Vođenje Evidencija i
Uvid u Evidencije
1. Mos-dhënia e Deklaratës Informative apo
dhënia e Deklaratave Informative të pasakta.
Neni 46.1 i Ligjit parasheh ndëshkimin prej 125€
për mos-dorëzimin me kohë të një deklarate
informative apo për dorëzim të një deklarate
informative të pasaktë. Ky ndëshkim nuk aplikohet
në deklaratat informative që kërkohen me
paragrafin 3 të nenin 40 të Ligjit, përveç se
aplikohet për dorëzim të deklaratave informative të
pasakta që kërkohet sipas atij neni. Tabela 1 e
dhënë në këtë nen përmbledh deklaratat
informative për të cilat ndëshkimi i paraparë në
këtë nën-paragraf është i aplikueshëm.
1. Failure to Provide Information Statement or
Providing Inaccurate Information Statement.
Article 46.1 of The Law provides for a penalty of
€125 for failure to provide a timely information
statement or for providing an inaccurate
information statement. This penalty does not
apply to information statements required by
Paragraph 3 of Article 40 of The Law, except that
it does apply with respect to the provision of
inaccurate information statements required under
that article. Table 1 in this section summarizes the
information statements to which the penalty
provided in this sub-paragraph apply.
1. Nedavanje Informativne izjave ili davanje
netačne Informatine izjave. Član 46.1. Zakona
predviđa kaznu od 125€ za neblagovremenu
predaju informativne izjave ili za predaju netačne
informativne izjave. Ova kazna se ne primenjuje
na informativne izjave koje se zahtevaju stavom
3 člana 40. Zakona, osim što se primenjuje za
predaju netačnih informativnih izjava kako se
zahteva prema tom članu. Tabela 1 iz ovog člana
sadrži informativne deklaracije za koje se
primenjuje predviđena kazna iz ovog pod-stava.
2. Deklaratat informative të kërkuara me këtë ligj,
Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat Personale,
Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave,
apo Ligjin mbi TVSh-në kërkohet t’i dorëzohen
pranuesit të të ardhurave (blerësit apo shitësit të
mallrave apo shërbimeve në rastin e TVSh-së) deri
në datat e specifikuara në legjislacionin përkatës.
Ligji gjithashtu parasheh që deklaratat informative
të caktuara do t’i jepen ATK-së deri në datat e
specifikuara në legjislacionin përkatës. Ndëshkimi
aplikohet në secilën deklaratë informative të
dorëzuar pas datës së kërkuar, apo për secilën
deklaratë informative që kërkohet të dorëzohet e që
nuk është dorëzuar. Ndëshkimi gjithashtu
aplikohet në secilën deklaratë informative të
dorëzuar e cila nuk pasqyron me saktësi informatat
e kërkuara me ligj apo akt nënligjor. Ndëshkimet
mund të aplikohen si rrjedhojë e një kontrolli apo
si rrjedhojë e një vizite vëzhguese apo një
2. Information statements required by this law, the
Law on Personal Income Tax, the Law on
Corporate Income Tax, or the Law on VAT are
required to be submitted to the recipient of the
income (purchaser or seller of goods or services in
the case of VAT) by dates specified in the
respective legislation. The law also provides that
certain information statements be provided to the
tax administration by dates specified in the
respective legislation. The penalty applies to each
information statement submitted after the date
required, or for each information statement
required to be submitted that is not submitted. The
penalty also applies to each information statement
provided which does not accurately reflect the
information required by law or Administrative
Instruction. Penalties may be applied as a result of
an audit or as a result of an observation visit or
compliance spot check. Penalties arising from a
2.Predaja informativnih deklaracija koje se
zahtevaju ovim zakonom, Zakonom na lična
primanja, Zakonom o prihodima preduzeća ili
Zakonom o PDV-u se moraju predati korisniku
primanja (kupcu ili prodavcu robe ili usluga u
slučaju PDV-a) do rokova koji su navedeni u
odgovarajućem zakonodavstvu. Zakon takođe
predviđa da se određene informativne izjave
predaju poreskoj upravi do rokova navedenih u
odgovarajućem zakonodavstvu. Kazna se
primenjuje na svaku informativnu izjavu koja je
predata nakon predviđenog roka ili na svaku
informativnu izjavu koja je trebala biti predata,
ali se nije predala. Kazna se takođe primenjuje i
na sve informativne izjave koje su predate ali ne
prikazuju sa tačnošću zakonom ili podzakonskim
aktima tražene informacije. Kazne se mogu
primeniti kao posledica neke kontrole ili kao
posledica posete nadgledanja ili neke brze
201
verifikimi të shpejtë përmbushës. Ndëshkimet që compliance spot check or observation visit cannot
dalin nga një verifikim i shpejtë përmbushës apo be imposed against the same taxpayer more
vizitë vëzhguese nuk mund të vendosen kundër të frequently than once every 30 days.
njëjtit tatimpagues për më shpesh se një herë në
çdo 30 ditë.
provere ispunjavanja. Kazne koje proizilaze iz
brze provere ispunjavanja ili posete nadgledanja
ne mogu se izreći istom poreskom obvezniku
češće od jednom u 30 dana.
3. Për qëllime të ndëshkimit të përshkruar në këtë
nen, deklaratat apo dokumentet tjera që
konsiderohen të jenë deklarata informative në të
cilat ky ndëshkim aplikohet përfshijnë:
3. For purposes of the penalty described in this
section, other statements or documents considered
to be information statements to which this penalty
applies include:
3. U svrhu kazne opisane u ovom članu, prijave
ili druga dokumenta koji se smatraju
informativnim izjavama na koje se ova kazna
primenjuje su:
3.1.faturën tatimore që kërkohet të jepet nga
një tatimpagues i TVSh-së gjithashtu
konsiderohet të jetë një deklaratë
informative që i nënshtrohet këtij
ndëshkimi;
3.2.Aplikacionin në ATK për të autorizuar
përdorimin e pajisjeve elektrike fiskale
specifike;
3.3.Një kupon i lëshuar nga një pajisje
elektronike fiskale (arkë fiskale, pajisje
fiskale e pikës së shitjes, etj.), i cili duhet
t’i lëshohet secilit konsumator për secilin
transaksion të kryer përmes asaj pajisje;
3.1. A tax invoice required to be provided
by a VAT taxpayer is also considered
to be an information statement subject
to this penalty.
3.1. Neka poreska faktura za koju se zahteva da
se izda od strane poreskog obveznika PDV-a
takođe se smatra informativnom izjavom koja
podleže ovoj kazni.
3.2. Podneti zahtev Poreskoj Administraciji za
ovlašćenje za upotrebu posebnih elektronskih
fiskalnih uređaja.
3.3. Neki fiskalni kupon izdat iz elektronskog
fiskalnog uređaja (fiskalne kase, fiskalni uređaj
nekog prodajnog mesta i dr.), a koji se izdaje
svakom korisniku za svaku transakciju obavljenu
putem ovog uređaja.
3.4.Faturat që kërkohet të lëshohen (tani, apo
në të ardhmen) nga çdo biznes për
transaksionet e kryera. Referoju Tabeles
2 e cila i bashkëngjitet këtij Udhwzimi
Administrativ
3.2. An application for tax administration
to authorize use of specified fiscal
electronic devices.
3.3. A receipt issued by a fiscal electronic
device (fiscal cash register, fiscal
point of sale device, etc), which must
be issued to each customer for each
transaction conducted through that
device.
3.4. Invoices required to be issued
(currently, or in the future) by any
business with respect to transactions
conducted. Refer to table 2 attached
to this Administrative Instruction
4. Ndëshkimi për mos-krijimin dhe mosmbajtjen e regjistrimeve. Neni 12 i Ligjit,
përshkruan kërkesat për krijimin dhe mbajtjen e
regjistrimeve të kërkuara më legjislacion tatimor
përkatës në Kosovë. Secili ligj përkatës për çështje
tatimore, përfshirë Udhëzimet Administrative që
lidhen me to, përmban kërkesa të veçanta për
4. Penalty for Failure to Create or Retain
Records. Article 12 of The Law describes the
requirements for creating and retaining records
required by relevant tax legislation in Kosovo.
Each law relative to tax matters, including
Administrative Instructions related thereto,
contains specific requirements for creation of
4. Kazna za neformiranje i nevođenje
evidencija. Član 12 Zakona opisuje zahteve za
formiranje i vođenje evidencija koje se zahtevaju
važećim
zakonodavstvom
Kosova.
Svi
odgovarajući zakoni u vezi sa poreskim
pitanjima, uključujući i Administrativna uputstva
u vezi sa njima sadrže posebne zahteve za
3.4.Fakture koje se moraju izdati (sada ili
kasnije) od strane svakog biznisa za obavljene
transakcije. Vidi tabelu 2 ovog Administrativnog
Uputstva.
202
krijimin e regjistrimeve të nevojshme në lidhje me records necessary for recording transactions formiranje potrebnih evidencija kako bi se
transaksionet, për të përcaktuar detyrimin e saktë required for determination of a correct tax liability. evidentirale transakcije koje su potrebne za
određivanje tačne poreske obaveze.
tatimor.
5. Član 12.2. Zakona zahteva čuvanje potrebnih
5. Neni 12.2 i Ligjit kërkon që regjistrimet e
kërkuara të mbahen për së paku 6 vite nga 5. Article 12.2 of The Law requires that required evidencija najmanje 6 godina od završetka
përfundimi i periudhës tatimore me të cilën ato records be retained for a minimum of 6 years from poreskog perioda na koji se odnose.
lidhen.
the end of the tax period to which they relate.
6. Član 46.2. Zakona predviđa kaznu za
6. Neni 46.2 i Ligjit parasheh ndëshkimin për mos- 6. Article 46.2 of The Law provides a penalty for neformiranje i nevođenje potrebnih evidencija u
periodu
koji
se
zahteva
krijim e regjistrimeve të kërkuara apo mos- failure to create required records or failure to retain vremenskom
mbajtjen e atyre regjistrimeve për kohëzgjatjen e those records for the length of time required by primenljivim zakonodavstvom. Kazna određena u
kërkuara me legjislacionin e aplikueshëm. applicable legislation. The penalty established by ovom članu se zasniva na godišnjem prometu
Ndëshkimi i vendosur me këtë nen është i bazuar this article is based on annual turnover of the poreskog obveznika u ranijim poreskim
në qarkullimin vjetor të tatimpaguesit për taxpayer for the previous tax period, except for a periodima, osim ako je reč o tek osnovanom
periudhat tatimore të mëparshme, përveç për new business, the penalty will be based on the biznisu kazna će se zasnivati na godišnjem
biznes të ri, ndëshkimi do të bazohet në annual turnover as of the date the taxpayer was prometu od dana kada je poreski obveznik
qarkullimin vjetor që nga data kur tatimpaguesi determined to not have created required books or odlučio da ne formira knjige i potrebne
evidencije.
është përcaktuar të mos i ketë krijuar librat apo records.
regjistrimet e kërkuara.
6.1. Taxpayers with annual turnover from 6.1. Poreski obveznici sa godišnjim prometom od
6.1 Tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga zero
zero to €30,000 are subject to a nula do 30,000€ podležu kazni od 125€ za
deri në 30,000 €, i nënshtrohen një
penalty of €125 for failure to create or neformiranje ili nevođenje potrebnih knjiga i
evidencija.
ndëshkimi prej 125€ për mos-krijim apo
retain required books and records
mos-mbajtje të librave dhe regjistrimeve të
kërkuara;
6.2. Taxpayers with an annual turnover 6.2. Poreski obveznici sa godišnjim prometom od
6.2 Tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga
from €30,000 to €200,000 are subject 30,000€ do 200,000€ podležu kazni od 250€ za
30,000€ deri 200,000€ i nënshtrohen një
to a penalty of €250 for failure to neformiranje ili nevođenje potrebnih knjiga i
ndëshkimi prej 250€ për mos-krijim apo
create or retain required books and evidencija.
mos-mbajtje të librave dhe regjistrimeve të
records
kërkuara;
6.3 Tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga
6.3. Taxpayers with an annual turnover 6.3. Poreski obveznici sa godišnjim prometom od
200,000€ deri 500,000€ i nënshtrohen një
from €200,000 to €500,000 are 200,000€ do 500,000€ podležu kazni od 500€ za
ndëshkimi prej 500€ për mos-krijim apo
subject to a penalty of €500 for neformiranje ili nevođenje potrebnih knjiga i
mos-mbajtje të librave dhe regjistrimeve të
failure to create or retain required evidencija.
kërkuara;
books and records
6.4 Tatimpaguesit me qarkullim vjetor mbi
500,000€ i nënshtrohen një ndëshkimi prej
6.4. Taxpayers with an annual turnover of 6.4. Poreski obveznici sa godišnjim prometom
1,000€ për mos-krijim apo mos-mbajtje të
€500,000 and above are subject to a većim od 500,000€ podležu kazni od 1,000€ za
203
librave dhe regjistrimeve të kërkuara.
7. Ndëshkimet për mos-krijim apo mos-mbajtje të
librave dhe regjistrimeve të kërkuara do të
aplikohen në secilin rast në të cilin një tatimpagues
është gjetur se nuk ka librat dhe regjistrimet e
kërkuara. Pavarësisht nga fjalia e mëparshme,
ndëshkimi nuk do të aplikohet më shumë se një
herë në çdo tridhjetë ditë. Rastet e vendosjes së
ndëshkimeve janë të radhitura si më poshtë:
7.1 Të përfshirë, por duke mos u kufizuar, në
aktet apo mosveprimet që do të shkaktojnë
aplikimin e këtij ndëshkimi janë mosraportimi i të punësuarave dhe mos-pagesat
e kërkuara përmes transferimit bankar.
Mos-raportimi i të punësuarve apo mospagesat e kërkuara përmes transferimit
bankar janë rezultat i mos mos-mbajtjes
apo
mos-krijimit
të
librave
dhe
regjistrimeve të duhura;
7.2 Gjatë ecurisë së një kontrolli që mbulon
vite të shumta, ndëshkimi për mos-krijim
apo
mos-mbajtje
të
librave
dhe
regjistrimeve të duhura mund aplikohet në
secilin vit që është në kontroll;
7.3 Një ndëshkim për çdo vit që është nën
kontroll mund të aplikohet për secilin prej
tri akteve, apo mosveprimeve, të tilla si
mos-krijimi i librave dhe regjistrimeve të
kërkuara, mos-pagesa e përmes transferimit
bankar (e aplikueshme vetëm për
transaksionet pas 11 Shkurtit 2009) dhe
mos-raportimi i të gjithë të punësuarve të
biznesit. Meqë ndëshkimi aplikohet në
secilin rast të mos-mbajtjes apo mos-krijimi
të librave dhe regjistrimeve të duhura një
penalty of €1,000 for failure to create neformiranje ili nevođenje potrebnih knjiga i
evidencija.
or retain required books and records.
7. The penalties for failure to create or retain
required books and records shall apply to each
instance in which a taxpayer is found to not have
the required books and records. Notwithstanding
the previous sentence, the penalty will not be
applied more than once every thirty days. Cases of
penalty application are classified as follows:
7. Kazne za neformiranje ili nevođenje potrebnih
knjiga i evidencija će se primeniti na svaki slučaj
u kome je nađeno da poreski obveznik ne
poseduje potrebne knjige i evidencije. Nezavisno
od prethodno rečenog, kazna se neće primeniti
češće od jednom u trideset dana. Slučajevi
primene kazne su navedene kako sledi:
7.1. Included in, but not limited to, acts or
omissions which will cause the application
of this penalty are a failure to report
employees and failure to make required
payments
through bank transfer. A
failure to report employees or make
required payments
through
bank
transfer are the result of a failure to
maintain or create adequate books and
records.
7.1. uključeni su, ali se ne ograničavaju samo na:
neizveštavanje o zaposlenim i neplaćanje putem
bankarskog transfera, ukoliko se traži.
Neizveštavanje o zaposlenima ili neplaćanje
putem bankarskog transfera su rezultat nevođenja
i neformiranja potrebnih knjiga i evidencija.
7.2. During the course of an audit covering
multiple years, the penalty for failure to
create or maintain adequate books or
records may be applied to each year under
audit.
7.2. Tokom obavljanja neke kontrole koja
obuhvata više godina, kazna za neformiranje i
nevođenje knjiga i evidencija može se primeniti
na svaku godinu koja se proverava.
7.3. A penalty for any year under audit may
be applied for each of three acts, or
omissions, such as failure to create required
books or records, failure to make payment
through bank transfer (applicable only to
transactions after 11 February 2009), and
failure to report all employees of the
business. Since the penalty applies to
each instance of failure to maintain or
create adequate books and records a
business such as that described in
7.3. Kazna za svaku godinu koja se proverava
može se primeniti za svaku od tri radnje ili
nepostupanja kao što su neformiranje potrebnih
knjiga i evidencija, neplaćanje putem bankarskog
transfera (primenljivo samo za transakcije
obavljene posle 11. februara 2009.) i
neizveštavanje o svim licima zaposlenim u
biznisu. Pošto se kazna može primeniti u svakom
slučaju nevođenja ili neformiranja knjiga i
evidencija koje su potrebne, biznis kao onaj
opisan u stavu 6.4. ovog člana može podleći
204
biznes i tillë sikurse ai i përshkruar në
paragrafin 6.4 të këtij neni mund t’i
nënshtrohet një ndëshkimi maksimal prej
3,000€ nëse nuk ka krijuar librat dhe
regjistrimet e duhura, nuk ka raportuar të
punësuarit dhe pas 11 Shkurtit 2009 nuk ka
bërë pagesat përmes transferimit bankar.
paragraph 6.4 of this section could be
subject to a maximum penalty of €3,000
if it failed to create required books and
records, failed to report employees, and,
after 11 February 2009, failed to make
payments via bank
transfer.
maksimalnoj kazni od 3,000€ ukoliko nije
formirao potrebne knjige i evidencije, nije
izveštavao o zaposlenima i nakon 11. februara
2009. plaćanja nije obavio putem bankarskog
transfera.
8. Mos-ofrimi i qasjes në libra dhe regjistrime.
Neni 46.5 i Ligjit, parasheh një ndëshkim prej
100€ në ditë për secilën ditë që ai person, nga i cili
kërkohet të ofrojë një nëpunësi të autorizuar ATKsë të ketë qasje në libra dhe regjistrime, nuk i ofron
qasjen e kërkuar. Ky ndëshkim aplikohet në çdo
person që kërkohet të ofrojë qasje në librat apo
regjistrimet, jo vetëm në tatimpaguesin apo
përfaqësuesin e tij.
8. Failure to Provide Access to Books and
Records. Article 46.5 of The Law provides for a
penalty of €100 per day for each day that a person,
who is required to provide an authorized official of
the tax administration access to books or records,
fails to provide the required access. This penalty
applies to any person required to provide access to
books or records, not only to the taxpayer or his
representative.
8. Nepružanje uvida u knjige i registre. Član
46.5. Zakona, predviđa kaznu od 100€ na dan za
neko lice od koga se zahteva da pruži uvid u
knjige i evidencije ovlašćenom licu Poreske
Administracije i to za svaki dan kašnjenja sa
pružanjem uvida. Ova kazna se primenjuje na sva
lica od kojih se zahteva pružanje uvida u knjige i
registracije, a ne samo na poreskog obveznika ili
njegovog zastupnika.
9. Përderisa ndëshkimi i referohet qasjes në libra
dhe regjistrime, ndëshkimi gjithashtu aplikohet në
çdo person i cili nuk përmbush ndonjë nga
kërkesat e nenit 13 dhe 14 të Ligjit, si dhe mospërmbushja e procedurave të aplikueshme të
përshkruara në Udhëzimin Administrativ 05/2005 i
datës 20/04/2005, apo pasuesin e tij.
9. While the penalty refers to access to books and
records, the penalty also applies to any person who
fails to comply with any of the requirements of
Articles 13 and 14 of The Law as well as failure to
comply with applicable procedures described in
Administrative
Instruction
05/2005
dated
20.04.2005, or its successor.
9. Ova kazna se ne primenjuje samo na uvid u
knjige i evidencije, već se primenjuje i na svako
lice koje ne ispunjava neki od zahteva iz članova
13 i 14 Zakona, kao i neispunjavanje primenljivih
postupaka opisanih u Administrativnom Uputstvu
05/2005 ili nekom sledećem.
10. Kërkesat për vënien e këtij ndëshkimi, 10. Requirements for imposition of this penalty 10. Zahtevi za izricanje ove kazne, obuhvataju:
përfshijnë:
include:
10.1. Ukoliko PAK pokreće neku poresku
10.1 Nëse ATK do të fillojë një kontroll
10.1. If the tax administration is initiating a kontrolu i želi da je obavi u prostorijama
tatimor dhe dëshiron që atë kontrollë ta
tax audit and desires to conduct that poreskog obveznika, PAKtreba poreskom
kryej në lokalet e tatimpaguesit, ATK
audit at the taxpayer’s premises, the obvezniku da pošalje pismeno obaveštenje o
duhet të dërgojë një njoftim me shkrim
tax administration must send a written očekivanoj kontroli najmanje tri radna dana pre
tatimpaguesit për kontrollën në pritje së
notice of the pending audit to the započinjanja kontrole, osim ako postoje izuzetne
paku tri ditë punë para se të fillojë
taxpayer at least three working days okolnosti koje prema mišljenju Generalnog
kontrolli, përveç nëse ka rrethana
prior to the start of the audit, unless Direktora opravdavaju drugačije, kao što je
përjashtuese të cilat sipas mendimit të
there are exceptional circumstances opisano u članu 8 Administratvnog uputstva
Drejtorit të Përgjithshëm justifikon
that in the opinion of the Director 05/2005 ili njegovog naslednika. Poreski
205
ndryshe, sikurse është përshkruar në
nenin 8 të Udhëzimit Administrativ
05/2005 apo pasuesin e tij. Tatimpaguesi
duhet t’i ofrojë ATK-së qasje në objektet
e biznesit (qasjen në libra dhe regjistrime)
në kohën dhe datën e vendosur në
njoftim, apo të bëjnë marrëveshje të
pajtueshme të ndërsjella për një kohë apo
datë tjetër;
10.2 Një kërkesë për libra apo regjistrime, apo
qasja në libra apo regjistrime, duhet të
lidhet me:
10.2.1 Hetimin në vazhdim që lidhet me
çështje tatimore të kryer nga
Njësia për Hetime Tatimore e
ATK-së;
10.2.2 Kontrollin tatimor të kryer nga
inspektori tatimor, apo nëpunës
tjetër i autorizuar i ATK-së;
10.2.3 Veprimin
e
mbledhjes
së
detyrueshme të ndërmarrë nga
zyrtari
i
mbledhjes
së
detyrueshme, apo nëpunës tjetër i
autorizuar i ATK-së; apo;
10.2.4 Hetimin e kryer nga një nëpunës
tatimor i ndërmarrë nga Zyra e
Standardeve profesionale e ATKsë.
10.3
Përveç nëse nuk parashihet ndryshe në
këtë nen, ATK duhet t’i ketë lëshuar një
njoftim me shkrim mbajtësit të librave
dhe regjistrimeve nga i cili kërkohen
informatat dhe e cila jep një periudhë
kohore të arsyeshme, së paku shtatë (7)
ditë, për mbajtësin e regjistrimeve të
përmbushë obligimet. Nëse mbajtësi i
General warrant otherwise, as
described
in
Section
8
of
Administrative Instruction 05/2005 or
its successor. The taxpayer must
grant TAK access to the business
premises ( access to books and
records) at the time and date in the
notice, or make mutually agreeable
arrangements for a different time or
date.
10.2. A request for books or records, or
access to books or records, must
relate to:
10.2.1. An on-going investigation related to
tax matters conducted by the Tax
Investigation Unit of TAK;
10.2.2. A tax audit conducted by a tax
inspector, or other authorized official,
of TAK;
10.2.3.
Enforced
collection
action
undertaken by an enforced collection
officer, or other authorized official,
of TAK; or,
10.2.4. An investigation of the conduct of a
tax official undertaken by the Office
of Professional Standards of TAK.
10.3. Except as provided otherwise in this
section, TAK must have issued a
written notice to the holder of the
books or records from which
information is required which
provides a reasonable period of time,
at least seven (7) days, for the record
obveznik treba da pruži Poreskoj administraciji
uvid u prostorije biznisa (vezuje se sa uvidom u
knjige i evidencije) u vreme i na dan koji je dat u
obaveštenju, ili da se sporazumno dogovore za
neki drugi dan ili vreme.
10.2. Zahtev za pružanje knjiga ili evidencija, ili
uvida u knjige ili evidencije, mora se povezati sa:
10.2.1. Nekom istragom u toku koja je povezana
sa poreskim pitanjima, a koju
obavlja Jedinica za poreske istrage PAKa;
10.2.2. Nekom poreskom kontrolom obavljenom
od strane poreskog inspektora ili
nekog drugog ovlašćenog službenika
PAK-a;
10.2.3. Postupkom prinudne naplate preduzetim
od strane službenika za prinudnu
naplatu ili od strane drugog ovlašćenog
službenika PAK-a; ili
10.2.4. Obavljenom kontrolom od strane
poreskog službenika preduzetom od strane
Kancelarije profesionalnih standarda
PAK-a.
10.3. Osim ako nije drugačije predviđeno u ovom
članu, PAK treba da je izdala pismeno
obaveštenje licu koje vodi knjige i
evidencije od kog se zahteva pružanje
informacija i koje daje razuman rok od
najmanje sedam (7) dana za ispunjavanje
obaveza.
Ukoliko lice koje vodi evidencije
pruži opravdano obrazloženje zašto mu je
206
10.4
10.5
10.6
regjistrimeve ofron një sqarim të
arsyeshëm pse i duhet më shumë kohë
se 7 ditë, Zyrtari i ATK-së do t’i japë
një zgjatje të periudhës për të
përmbushur kërkesën për qasje në libra
dhe regjistrime. Zgjatja e tillë do të
konfirmohet me shkrim me datën e re
për të përmbushur kërkesën e cekur
qartë në konfirmimin me shkrim;
holder to comply. If the record holder
provides a reasonable explanation of
the need for additional time beyond
the 7-day period, the TAK official
shall grant an extension of the period
for complying with the request for
access to books and records. Such
extension shall be confirmed in
writing with the new date for
complying with the request clearly
stated in the written confirmation.
Një njoftim me shkrim që kërkon librat
dhe regjistrimet duhet të përshkruajë
librat dhe regjistrimet e kërkuara që
duhet ofruar nëpunësit kërkues me
specifikim të mjaftueshëm për t’i
mundësuar një personi përgjegjës të
kuptojë regjistrimet e kërkuara.
Njoftimi duhet të jetë më specifik se sa
temi, “të gjitha librat dhe regjistrimet”,
duhet të përshkruajë librat dhe
regjistrimet specifike të kërkuara;
Njoftimi me shkrim i përshkruar në
10.3 më sipër duhet të specifikojë datën
dhe vendin ku do të ofrohen
regjistrimet. Përgjithësisht, librat apo
regjistrimet që do të ekzaminohen duhet
të ekzaminohen në vendin ku mbahen
regjistrimet, përveç nëse janë kërkuar
kopjet e regjistrimeve, në të cilin rast
regjistrimet duhet të kërkohen të
dorëzohen në një vend më të volitshëm
për mbajtësin e kopjeve të kërkuara;
Njoftimi me shkrim duhet të përmbajë
referimin për autorizim ligjor për të
kërkuar qasje në libra dhe regjistrime;
10.4. A written notice requesting books or
records must describe the books or
records required to be provided to the
requesting official with sufficient
specificity to allow a reasonable
person to understand the records
required. The notice must be more
specific than, “all books and records’”
it must describe the specific books
and records requested.
10.5. The written notice described in 10.3
above must specify the date and place
where the records are to be provided.
Generally, the books or records to be
examined should be examined at the
place where the records are
maintained, unless copies of the
records have been requested, in which
case the records should be requested
to be delivered to a location most
convenient to the holder of the copies
requested.
potrebno
više od sedam (7 ) dana, Službenik
PAK-a će mu odobriti produženje roka za
ispunjavanje zahteva za uvid u knjige i
evidencije. Takvo odlaganje će se pismeno
potvrditi i daće se novi datum za
ispunjavanje navedenog zahteva jasno naznačen
u
pismenoj potvrdi;
10.4. Pismeno obaveštenje kojim se zahtevaju
knjige i evidencije treba da opiše potrebne
knjige i evidencije koje se moraju pružiti
službeniku
sa
odgovarajućom
specifikacijom koja bi omogućila
odgovornom licu da shvati koje evidencije se
zahtevaju. Obaveštenje treba da bude
preciznije nego „sve knjige i evidencije“ i da
opiše sve knjige i evidencije koje se
zahtevaju;
10.5. Pismeno obaveštenje opisano u 10.3. ranije,
treba da odredi mesto i datum kada se
trebaju pružiti evidencije. Obično se
knjige i evidencije koje će se proveriti,
proveravaju na mestu gde se drže
evidencije, osim ako nisu tražene kopije
evidencija
u kom slučaju se traži predaja
evidencija na nekom mestu koje je pogodno za
lice koje ima tražene kopije;
10.6. Pismeno obaveštenje treba da sadrži
10.6. The written notice must include preporuku za zakonsko ovlašćenje traženja
uvida u knjige i evidencije;
reference to the legal authority for
requesting access to the books and
207
10.7
10.8
10.9
Nëse mbajtësi i regjistrimeve nuk
përgjigjet brenda kohës së dhënë në
njoftimin me shkrim (duke kërkuar
librat, regjistrimet, apo qasjen në libra
apo regjistrime), ATK duhet t’i dërgojë
një kërkesë përfundimtare për të
përmbushur kërkesën me shkrim për
libra, regjistrime, apo mos-mundësimin
e qasjes në libra apo regjistrime. Ky
njoftim duhet t’i jep tatimpaguesit 5
ditë kalendarike për të përmbushur
obligimin;
Nëse mbajtësi i regjistrimeve nuk
përmbushë njoftimin përfundimtar,
nëpunësi i autorizuar i ATK-së duhet të
përgatisë një njoftim për mbajtësin e
regjistrimeve duke e informuar se
vazhdimi i mos-ofrimit të regjistrimeve
të kërkuara, apo librave, apo qasjes në
libra apo regjistrime, ka rezultuar në
vënien e një ndëshkimi prej 100€ dhe se
do të vendoset ndëshkim shtesë prej
100€ për secilën ditë pasuese që
vazhdon me mos-ofrimin e librave,
regjistrimeve, apo qasjes në libra apo
regjistrime. Ndëshkimi do të vlerësohet
kundër mbajtësi të regjistrimeve dhe do
të jetë i mbledhshëm nga pasuria e
mbajtësit të regjistrimeve në të njëjtën
mënyrë sikurse tatimin sipas nenit 42 të
Ligjit.
Për të vlerësuar ndëshkimin kundër një
mbajtësi të regjistrimeve, ATK duhet të
dërgojë Njoftim-vlerësimin sikurse
është përshkruar në Nenin 20 të Ligjit.
Njoftim-vlerësimi kërkohet vetëm për
records.
10.7. Ukoliko lice koje ima knjige ne odgovori u
10.7. If the record holder does not respond roku koji je dat u pismenom obaveštenju
(zahtevajući pružanje knjiga, evidencija ili
within the time provided in the
written notice (requesting books, uvid u knjige ili evidencije), PAKmu mora
poslati poslednji zahtev za ispunjavanje
records, or access to books or
records), the tax administration must pismenog zahteva za pružanje knjiga,
evidencija ili pružanje uvida u knjige ili
send a final request to the record
evidencije.
Ovo obaveštenje treba da dozvoli
holder advising of the consequences
poreskom obvezniku 5 kalendarskih dana
of continued failure to comply with
the written request for books, records, za ispunjavanje obaveze;
or failure to allow access to books or
records. This notice must give the
taxpayer 5 calendar days in which to
comply.
10.8. Ukoliko lice koje ima evidencije ne ispuni
obaveštenje,
ovlašćeni
radnik
10.8. If the record holder does not comply poslednje
Poreske Administracije treba da pripremi
with the final notice, the authorized
tax administration official must obaveštenje za to lice informišući ga o tome da je
prepare a notice to the record holder nastavak takvog ponašanja rezultirao izricanjem
izricati za
advising that the continued failure to kazne od 100€ i da će se kazna
provide the requested records, or svaki sledeći dan nastavka nepružanja knjiga,
evidencije.
books, or access to books or records, evidencija ili uvida u knjige ili
has resulted in the imposition of a Kazna će se izreći licu koje ima evidencije i biće
penalty of €100 and that an additional naplativa iz imovine lica koje ima evidencije na
penalty of €100 will be imposed for isti način kao i porez prema članu 42 Zakona;
each succeeding day that the failure to
provide the books, records, or access
to books or records continues. The
penalty will be assessed against the
record holder and will be collectible
from the assets of the record holder in
the same manner as tax per Article 42
of The Law.
10.9. Kako bi se izrekla kazna protiv lica koje
Obaveštenje
10.9. To assess the penalty against a record ima evidencije, PAKmora poslati
holder, the tax administration must o proceni kao što je opisano u članu 20 Zakona.
send a Notice of Assessment as Ovo Obaveštenje o proceni se zahteva samo za
described in Article 20 of The Law. prvi dan primene kazne. Obaveštenje o proceni
208
ditën e parë kur tatimi është i
aplikueshëm. Njoftim-vlerësimi duhet
të tregojë se do të vlerësohet me 100€
shtesë për çdo ditë sa mbajtësi i
regjistrimeve të mos përmbush
kërkesën për libra, regjistrime, apo
qasje në libra a regjistrime;
10.10 ATK duhet të sigurojë se vlerësimi
shtesë i ndëshkimi ndalet në ditën kur
mbajtësi i regjistrimeve përmbushë
kërkesën e ATK-së. Nuk do të
vlerësohet ndëshkim për atë ditë;
10.11 Pavarësisht nga më lartë, nga ATK nuk
kërkohet të japë njoftim me shkrim para
së të përpiqet të bëjë një vizitë për
kontakt lidhur me çështje të mbledhjes
së detyrueshme, vizite vëzhguese,
verifikimi përmbushës të shpejtë, apo
vizitë me qëllim të konfirmimit të
informatave të dorëzuara në kërkesë për
numër fiskal. Në raste të tilla,
tatimpaguesi kërkohet të ofrojë qasje në
objektet e biznesit ashtu që nëpunësi i
ATK-së të mund të kryej punën e
tij/saj;
10.12 Nëse tatimpaguesi refuzon të ofrojë
qasje në libra dhe regjistrime,
tatimpaguesi do të ndëshkohet me 100€
dhe t’i jepet një paralajmërim me
shkrim se çdo mos-ofrim i qasjes i
mëtutjeshëm në objekte apo libra e
regjistrime për qëllimet e cekura në
këtë nën-paragraf do të rezultojë në një
A Notice of Assessment is required
only for the first day that the tax is
applicable.
The Notice of
Assessment must indicate that an
additional €100 will be assessed for
every day that the record holder fails
to comply with the request for books,
records, or access to books or records.
treba da
prikaže da će se izreći dodatna
kazna od 100€ za svaki naredni dan sve dok lice
koje ima evidencije ne ispuni zahtev za
pružanje knjiga, evidencija ili uvida u knjige i
evidencije;
10.10. TAK must ensure that additional
assessment of the penalty stops on
the day that the record holder
complies with TAK request. No
penalty will be assessed for that
day.
10.10. PAK treba da obezbedi da će izricanje
dodatnih kazni prestati sa danom kada lice koje
ima knjige ispuni zahtev poreske administracije.
Kazna se neće izreći za taj dan.
10.11. Notwithstanding the above, TAK
will not be required to provide
written notice prior to attempting to
make a visit for contact regarding
an enforced collection matter, an
observation visit, a compliance spot
check, or a visit for the purpose of
confirming information submitted
with a request for fiscal number. In
such cases, the taxpayer is required
to provide access to the business
premises
so
that
the
tax
administration official can complete
his/her official business.
10.11. Nezavisno od gorenavedenog, od poreske
administracije se ne zahteva da izda pismeno
obaveštenje pre pokušaja kontakta u obliku
posete u vezi sa pitanjem
prinudne naplate,
neke posete nadgledanja, brze provere
ispunjavanja ili posete sa
svrhom
potvrđivanja predatih informacija u zahtevu za
fiskalni broj. U ovim slučajevima, od poreskog
obveznika se traži da pruži pristup poslovnom
objektu, na način da službenik poreske
administracije može da obavi svoj posao.
10.12. If the taxpayer refuses to provide
access to books and records, the
taxpayer will be penalized €100 and
given a written warning that any
subsequent failure to provide access
to the premises or books and
records for the purposes noted in
this sub-paragraph will result in a
10.12 Ukoliko poreski
obveznik odbija da
pruži uvid u knjige i evidencije njemu će se izreći
kazna od 100€ i
predaće mu se pismeno
upozorenje da će svako dalje nepružanje uvida u
objekte ili
knjige i evidencije u navedene za
svrhe iz ovog stava, rezultirati kaznom od 100€
na
dan, i to počevši od narednog dana od
dana nepružanja uvida. Pismeno upozorenje će
sadržavati opis traženih knjiga, evidencija
209
ndëshkim 100€ në ditë, duke filluar në
ditën kur qasja pasuese është mohuar.
Paralajmërimi me shkrim do të
përfshijë një përshkrim të qasjes apo
librave dhe regjistrimeve të kërkuara
dhe se qasja apo librat e regjistrimet
mund të kërkohen qysh në ditën
pasuese të punës. Nëse mohohet qasja,
apo librat e regjistrimet nuk vihen në
dispozicion në kohën e vizitës së
ardhshme, tatimpaguesit do t’i jepet
njoftimi me shkrim sikurse është
paraparë në nën-paragrafin 10.8 të këtij
neni. Në këto rrethana sikurse është
paraparë në nën-paragrafin 10.7 të këtij
neni nuk kërkohet njoftim i dytë.
€100/day penalty, beginning on the
day such subsequent access is
denied. The written warning will
include a description of the access
or books and records requested and
that the access or books and records
may be required as early as the
following business day. If access is
denied, or books and records are not
made available at the time of the
next visit, the taxpayer will be given
written notice as provided in subparagraph 10.8 of this section. A
second notice as provided in subparagraph 10.7 of this section is not
required in these circumstances.
i uvida, i da se uvid ili knjige i evidencije
mogu zahtevati već narednog dana.
Ukoliko se ne pruži uvid, ili knjige i evidencije
prilikom sledeće posete nisu na
raspolganju, poreskom obvezniku će se dati
pismeno
obaveštenje predviđeno u stavu
10.8. ovog člana. U ovim okolnostima, kao što je
predviđeno u stavu 10.7. ovog člana se ne
zahteva drugo obaveštenje.
11. Përveç ndëshkimit prej 100€ në ditë, i cili
vendoset me këtë Nen, ATK gjithashtu do të ketë
autorizim të kërkojë dhe marrë urdhër gjykate nga
gjykata kompetente ku kërkon që mbajtësi i
regjistrimeve t’i japë regjistrimet apo librat e tilla
ashtu siç janë kërkuar, apo të kërkojë që mbajtësi i
regjistrimeve të ofrojë qasje në regjistrimet dhe
librat e kërkuar. Sikurse është paraparë në Nenin
13.8 të Ligjit, regjistrimet e mos-nxjerra brenda
afatit të vendosur në nenin 13.7 të Ligjit nuk do të
merren parasysh nga Ankesat në një ankesë të
mëvonshme.
11. In addition to the penalty of €100 per day
which is imposed by this section, TAK shall also
have the authority to request and obtain a court
order from a competent court requiring the record
holder to turn over such records or books as have
been requested, or requiring the record holder to
provide access to the requested records or books.
Further, as provided in Article 13.8 of The Law,
records not produced within the deadline
established in Article 13.7 of The Law shall not be
considered by Appeals in any subsequent appeal.
11. Osim kazne od 100€ na dan koja se izriče
prema ovom članu, PAK će takođe imati
ovlašćenje da zahteva i dobije sudski nalog od
nekog nadležnog suda, u kome on zahteva od lica
koje ima evidencije da preda te knjige ili
evidencije na način na koji se zahteva, ili da
zahteva od tog lica da pruži uvid u potrebne
knjige i evidencije. Kako je predviđeno članom
13.8 Zakona, evidencije koje nisu predate u roku
koji je određen u članu 13.7. Zakona, se neće
uzeti u obzir od strane Službe za Žalbe prilikom
neke naknadne žalbe.
Shembujt e aplikimit të ndëshkimeve:
Examples of the application of the penalties:
Primeri primene kazni:
Mos-dorëzimi deklaratave informative: Gjatë
ecurisë së një vizite vëzhguese, inspektori tatimor
përcakton se një tatimpagues i TVSh-së nuk lëshon
fatura tatimore siç kërkohet me ligj. Tatimpaguesi i
nënshtrohet një ndëshkimi prej 125€ për moslëshim të një fature tatimore. Nëse inspektori
Failure to provide information statements:
During the course of an observation visit, the tax
inspector determines that a VAT taxpayer is not
issuing tax invoices as required by law. The
taxpayer is subject to a €125 penalty for the failure
to issue a tax invoice. If the tax inspector observes
Nepodnošenje informativnih izjava: Tokom
obavljanja posete nadgledanja, poreski obveznik
utvrđuje da neki poreski obveznik PDV-a ne
izdaje poreske fakture kao što se zahteva
zakonom. Poreski obveznik podleže kazni od
125€ za neizdavanje jedne poreske fakture.
210
tatimor gjen më shumë se një rast të mos-lëshim të
faturave tatimore, tatimpaguesi i nënshtrohet
ndëshkimit 125€ për secilin rast të gjetur në të cilin
fatura tatimore nuk është lëshuar gjatë asaj vizite.
Sikurse është paraparë në këtë akt nënligjor,
ndëshkimet që dalin nga vizitat vëzhguese apo
verifikimet përmbushëse të shpejta nuk mund të
aplikohen në të njëjtin tatimpagues më shumë se
një herë çdo 30 ditë.
Mos-krijimi apo mbajtja e regjistrimeve: Gjatë
ecurisë së një kontrolli, inspektori tatimor
përcakton se tatimpaguesi, qarkullimi vjetor i të
cilit është 20,000€ nuk ka mbajtur libër shitje siç
kërkohet me ligji. Tatimpaguesi i nënshtrohet një
ndëshkim 125€. Nëse ATK kryen një verifikim
përmbushës 45 ditë më vonë dhe tatimpaguesi
ende nuk ka mbajtur librin e kërkuar të shitjeve,
tatimpaguesi i nënshtrohet një ndëshkimi tjetër prej
125€.
Mos-ofrimi i qasjes në libra dhe regjistrime: Një
zyrtar i mbledhjes së detyrueshme ka kërkuar
informatat nga banka lidhur me një llogari të
mbajtur nga banka në emër të biznesit i cili ka
borxhe tatimore. Zyrtari i mbledhjes së
detyrueshme i ka dhënë bankës kërkesën e duhur
me shkrim dhe pas njoftimit të parë i ka dorëzuar
kërkesën përfundimtare për informata, e cila qartë
ka përshkruar informatat e kërkuara dhe datën në
të cilën informatat janë të nevojshme. Banka nuk i
ka ofruar informatat e kërkuara në bazë të sekretit
dhe konfidencialitetit të bankës. Ligji në mënyrë
specifike parasheh se sekreti apo konfidencialiteti
bankar nuk aplikohet në një hetim të ATK-së.
ATK i dërgon bankës Njoftim –vlerësimin ku e
informon bankën se mos-ofrimi i informatave të
kërkuara apo mos-qasja në informatat e kërkuara
ka rezultuar në një vlerësimi prej 100€ dhe
more than one incidence of not issuing a tax
invoice, the taxpayer is subject to the €125 penalty
for each incidence observed in which a tax invoice
was not issued during that visit. As provided in
this Administrative Instruction, penalties arising
from observation visits or compliance spot checks
cannot be applied to the same taxpayer more than
once every 30 days.
Ukoliko poreski inspektor proverava više od
jednog slučaja neizdavanja poreskih faktura,
poreski obveznik podleže kazni od 125€ za svaki
provereni slučaj u kome nije izdata faktura. Kao
što je predviđeno u ovom podzakonskom aktu,
kazne koje proističu iz poseta nadgledanja ili
brzih dopunskih provera ne mogu se izreći istom
poreskom obvezniku češće od jednom u 30 dana.
Failure to create or retain records: During the
course of an audit, the tax inspector determines
that the taxpayer, whose annual turnover is
€20,000, has not maintained a sales book as
required by the Law on Corporation Income Tax.
The taxpayer is subject to a €125 penalty. If the
tax administration makes a compliance check 45
days later and the taxpayer has still not maintained
the required sales book, the taxpayer is subject to
an additional penalty of €125.
Neformiranje ili vođenje evidencija: Tokom
obavljanja kontrole, poreski inspektor utvrđuje da
poreski obveznik sa godišnjim prometom od
20,000€ nije vodio knjigu prodaje, kao što se
zahteva u Zakonu o Porezu na dobit preduzeća.
Poreski obveznik podleže kazni od 125€. Ukoliko
PAKobavi i dopunsku proveru 45 dana kasnije, a
poreski obveznik još uvek ne vodi potrebnu
knjigu prodaje, poreski obveznik podleže i drugoj
kazni od 125€.
Failure to provide access to books and records:
An enforced collection office has requested
information from a bank regarding an account held
by the bank on behalf of a business which owes tax
debts.
The enforced collection officer has
provided an appropriate request in writing to the
bank and followed the initial notice with a final
demand for information which clearly described
the information requested and the date by which
the information was needed. The bank has failed
to provide the requested information on the basis
of bank secrecy and confidentiality. The Law
specifically provides that bank secrecy or
confidentiality does not apply to an investigation
of the tax administration. The tax administration
sends the bank a Notice of Assessment advising
the bank that the penalty for failure to provide
information requested or access to the information
requested has resulted in an assessment of €100
Nepružanje uvida u knjige i evidencije. Neki
službenik prinudne naplate zahteva pružanje
informacija od neke banke u vezi sa računom koji
vodi banka na ime nekog biznisa koje ima
poreski dug. Službenik prinudne naplate je banci
dao potreban pismeni zahtev i nakon prvog
obaveštenja joj je predao poslednji zahtev za
pružanje informacija, koji je na jasan način
opisala tražene informacije i datum kada se
moraju predati. Banka nije pružila ove
informacije zasnovano na principu bankarske
tajne i poverljivosti. Zakon o Poreskoj
administraciji i postupcima na specifičan način
predviđa da se bankarska tajnost i poverljivost ne
mogu primeniti tokom istrage poreske
administracije. PAKšalje banci Obaveštenje o
proceni u kome informiše banku o tome da je
nepružanje traženih informacija ili nepružanje
uvida u tražene informacije rezultiralo izricanjem
211
ndëshkimi do të vazhdojë të vlerësohet në shkallën and the penalty will continue to be assessed at the kazne od 100€ i da će se kazna izricati i za svaki
prej 100€ për secilën ditë sa informatat e kërkuara rate of €100 for each day that the information sledeći dan nepružanja informacija.
nuk janë dhënë.
requested is not provided.
Mos-ofrimi i qasjes në libra dhe regjistrime:
Inspektori tatimor viziton biznesin me qëllim që të
bëjë verifikimin përmbushës të shpejtë. Pronari i
biznesit refuzon t’i ofrojë inspektorit tatimor
qasjen në librat dhe regjistrimet e tija dhe
inspektori tatimor nuk është në gjendje të kryej
verifikimin përmbushës të shpejtë. Tatimpaguesi i
nënshtrohet një ndëshkimi prej 100€ për mosofrim të qasjes së inspektorit tatimor në libra dhe
regjistrime për të kryer verifikimin përmbushës të
shpejtë. Inspektori tatimor jep paralajmërimin me
shkrim sikurse është paraparë në nën-paragrafin
10.12 të këtij neni. Nëse inspektori tatimor kryen
vizitë te biznesi ditën tjetër dhe tatimpaguesi
përsëri refuzon të ofroj qasje në libra dhe
regjistrime, tatimpaguesi do t’i nënshtrohet një
ndëshkimi tjetër prej 100€. Gjatë vizitës së dytë,
inspektori tatimor do t’i japë tatimpaguesit një
njoftim me shkrim sikurse është paraparë në nënparagrafin 10.8 të këtij neni.
Failure to provide access to books and records:
A tax inspector visits a business in order to make a
compliance spot check. The business owner
refuses to provide the tax inspector with access to
his books and records and the tax inspector is
unable to complete the compliance spot check.
The taxpayer is subject to a penalty of €100 for
failure to provide the tax inspector with access to
books and records required to complete the
compliance spot check. The tax inspector provides
the written warning as provided in sub-paragraph
10.12 of this section. If the tax inspector makes a
visit to the business the next day and the taxpayer
refuses to provide access to the books and records,
the taxpayer will be subject to an additional
penalty of €100. During the second visit, the tax
inspector will give the taxpayer a written notice as
provided in sub-paragraph 10.8 of this section.
Nepružanje uvida u knjige i evidencije: Neki
poreski inspektor posećuje neki biznis u svrhu da
obavi neku brzu dodatnu proveru. Vlasnik biznisa
odbija da pruži poreskom obvezniku uvid u svoje
knjige i evidencije i poreski inspektor nije u
stanju da obavi brzu dodatnu proveru. Poreski
inspektor izdaje pismeno upozorenje, kao što je
predviđeno u stavu 10.12 ovog člana. Ukoliko
poreski inspektor obavi posetu biznisu drugog
dana i poreski obveznik odbija da pruži uvid u
knjige i evidencije, poreski obveznik će podleći i
drugoj kazni od 100€. Tokom druge posete,
poreski inspektor će poreskom obvezniku dati
pismeno obaveštenje, kao što je predviđeno u
stavu 10.8 ovog člana.
12. Lehtësimi nga ndëshkimet. Lehtësimi nga
ndëshkimi për mos-dorëzim të deklaratës
informative mund të merret parasysh bazuar në
shkakun e arsyeshëm, nëse tatimpaguesi më vonë
ka dorëzuar deklaratën informative. Faktet dhe
rrethanat do të merren parasysh ashtu sikur janë
ofruar nga tatimpaguesi. Në vitin e parë në të cilin
deklaratat informative janë obligative, lehtësimi
mund të jepet bazuar në mungesën e njohurive të
kërkesave nëse tatimpaguesi ka qenë tërësisht i
rregullt me të gjitha obligimet tjera tatimore të
raportimit dhe pagesës. Pas vitit të parë në të cilin
deklaratat informative janë obligative, nuk do t’u
jepet lehtësim tatimpaguesve të cilët nuk dorëzojnë
12. Relief from Penalties. Relief from the penalty
for failure to submit information statement may be
considered based on reasonable cause if the
taxpayer submits the information statement late.
Consider the facts and circumstances as provided
by the taxpayer. In the first year in which
information statements are due relief may be
granted based on lack of knowledge of the
requirements if the taxpayer has been fully
compliant with all other tax reporting and paying
obligations.
After the first year in which
information statements are due, no relief will be
granted to taxpayers who do not submit
information statements, unless such failure was
12. Olakšice od kazni. Olakšica od kazni za
nepodnošenje informativne izjave se može uzeti
u obzir na osnovu opravdanog razloga ukoliko
poreski obveznik podnese informativnu izjavu sa
zakašnjenjem. Uzmite u obzir činjenice i
okolnosti koje su pružene od strane poreskog
obveznika. U prvoj godini u kojoj informativne
izjave postaju obavezne, olakšica se može dati na
osnovu nedovoljnog
poznavanja zahteva,
ukoliko je poreski obveznik bio u potpunosti
uredan u svim drugim poreskim obavezama
izveštavanja i plaćanja. Nakon prve godine u
kojoj informativne izjave postanu obavezne, neće
se davati olakšica poreskim obveznicima koji ne
212
deklaratat informative, përveç nëse dështimi i tillë due to circumstances beyond the control of the
ka qenë për shkak të rrethanave përtej kontrollit të taxpayer, such as described in Section 39 of this
tatimpaguesit, të tilla si ato të përshkruara në Instruction.
Nenin 39 të këtij Udhëzimi.
13. Penalties for failure to provide information
13. Ndëshkimet për mos-ofrim të deklaratave statements described in paragraph 3 of this section
informative të përshkruara në paragrafin 3 të këtij may be waived for the first three months in which
neni mund të hiqen për tre muajt e parë në të cilën those information statement requirements exist.
kërkesat e deklaratave informative ekzistojnë. Pas After the initial start-up period (3 months), no
periudhës fillestare sqaruese (3 muaj), nuk do të relief will be granted for failure to provide the
jepet lehtësim për mos-ofrimin e kërkesave required information requirements.
informative të kërkuara;
14. Relief from the penalty for failure to create or
14. Lehtësimi nga ndëshkimi për mos-krijimin apo retain records may be considered based on
mos-mbajtjen e regjistrimeve mund të merret reasonable cause during the first 6 months of a
parasysh bazuar në shkakun e arsyeshëm të gjatë 6 taxpayer’s business operations. Relief will be
muajve të parë të operimeve të afarizimit të considered based on the facts and circumstances as
tatimpaguesit. Lehtësimi do të merret parasysh provided by the taxpayer, including efforts made to
duke u bazuar në faktet dhe rrethanat ashtu siç janë understand the record-keeping requirements. If
dhënë nga tatimpaguesi, përfshirë përpjekjet e bëra there were no efforts made to understand the
për të kuptuar kërkesat për mbajtjen e requirements, no relief will be granted. If the
regjistrimeve. Nëse nuk ka pasur përpjekje për të taxpayer has received a visit from a TAK official
kuptuar kërkesat, nuk do t’i jepet lehtësim. Nëse which provided information on record-keeping and
tatimpaguesi ka pasur një vizitë nga një nëpunës i other tax obligations, no relief will be considered
ATK-së i cili i ka ofruar informatat mbi mbajtjen e for failure to create or retain records.
regjistrimeve dhe obligimeve tjera tatimore, nuk do
të merret parasysh lehtësimi për mos-krijim apo
mos-mbajtje të regjistrimeve.
15. Relief from the penalty for failure to provide
15. Lehtësimi nga ndëshkimi për mos-ofrim të access to books and records may be considered if
qasjes në libra dhe regjistrime mund të merret the record holder demonstrates that a good faith
parasysh nëse mbajtësi i regjistrimeve demonstron effort was made to provide the books or records on
se një përpjekje me mirëbesim është bërë për të a timely basis, but was unable to do so within the
ofruar librat dhe regjistrimet me kohë, por nuk ka timeframes provided. No relief will be granted if
qenë në gjendje për ta bërë atë brenda afatit kohore the taxpayer refuses to provide access to premises
të dhënë. Nuk do të jepet lehtësim nëse upon request from an authorized TAK official. No
tatimpaguesi refuzon të ofrojë qasje në objekt, me relief will be granted if the record holder refuses to
kërkesën e një nëpunësi të autorizuar të ATK-së. provide books and records requested by a written
Nuk do të jepet lehtësim nëse mbajtësi i request which specifies the books or records
predaju informativne izjave, osim ukoliko je
takav propust napravljen zbog okolnosti van
kontrole poreskog obveznika, kao što su one
opisane u Članu 39 ovog Uputstva.
13.Kazne za nepružanje informativnih izjava,
opisane u stavu 3 ovog člana mogu se poništiti za
prva tri meseca u kojima postoje ovi zahtevi za
informativne izjave. Nakon ovog perioda od 3
meseci, neće se davati olakšice za nepružanje
informativnih izjava.
14. Olakšica od kazni za neformiranje ili
nevođenje evidencija može se uzeti u obzir na
osnovu opravdanog razloga tokom prvih 6
meseci
obavljanja
poslovanja
poreskog
obveznika. Olakšica će se uzeti u obzir
zasnivajući se na činjenicama i okolnostima koje
je dao poreski obveznik, uključujući i učinjene
napore da shvati zahteve za vođenje evidencije.
Ukoliko nije učinjen napor da se shvate zahtevi ,
neće se odobriti olakšica. Ukoliko je poreski
obveznik posećen od strane službenika Poreske
administracije koji mu je pružio informacije u
vezi sa vođenjem evidencija i drugim poreskim
obavezama, neće se uzeti u obzir olakšica za
neformiranje i nevođenje evidencija.
15. Olakšica od kazne za nepružanje uvida u
knjige i evidencije može se uzeti u obzir ukoliko
lice koje ima evidencije dokaže da je učinio
korak dobre volje kako bi knjige i evidencije
pružio na vreme, ali nije bio u stanju da to uradi
unutar roka koji mu je dat. Neće se dati olakšica
ukoliko poreski obveznik odbije da pruži pristup
svojim objektima na zahtev ovlašćenog
službenika PAK-a . Neće se dati olakšica ukoliko
poreski obveznik odbije da pruži tražene knjige i
evidencije na osnovu pismenog zahteva koji
213
regjistrimeve refuzon të ofrojë librat dhe requested with reasonable specificity.
regjistrimet e kërkuara me një kërkesë më shkrim e
cila specifikon librat apo regjistrimet e kërkuara.
specifikuje tražene knjige i evidencije uz
razumnu specifikaciju.
Neni 47
Ndëshkimi administrativ për gabimet nga
përfaqësuesit e tatimpaguesit, këshilltarët
tatimor, apo personat e tjerë që veprojnë në
emër të tatimpaguesit
Section 47
Administrative Penalty for Errors by Taxpayer
Representatives, Tax Advisors, or Other
Persons Acting on Behalf of a Taxpayer
Član 47
Administrativna kazna za greške učinjene od
strane zastupnika poreskog obveznika,
poreskih savetnika ili drugih lica koja
postupaju u ime poreskog obveznika
1. Neni 48 i Ligjit përcakton, “Çdo person i cili
nënshkruan një deklaratë tatimore në emër të një
personi tjetër, i cili bën një gabim në atë deklaratë,
do të paguajë një ndëshkim administrativ prej
njëqindenjëzetepesë (125) Euro.”
1. Article 48 of The Law states, “Any person who
signs a tax declaration on behalf of another person,
who makes an error on such declaration, shall pay
an administrative penalty of one hundred twentyfive (€125) Euros.”
1. Član 48 Zakona određuje da:“Svako lice koje
potpisuje neku poresku prijavu u ime nekog
drugog lica i koje napravi grešku u prijavi, platiće
administrativnu kaznu od stodvadesetpet (125)
euro.
2. Fjala kyçe në nenin e sipërm është ‘gabim’.
Profesionistët e paguar (qofshin të punësuar nga
kompania apo nga një kontraktor i jashtëm) duhet
të kujdesen për përgatitjen e dokumenteve që do të
dorëzohen në ATK meqë ata paguhen të dorëzojnë
dokumentet korrekte. Kjo dispozitë synon të
ndëshkojë ata persona të cilët nënshkruajnë
deklaratat për tatimpaguesin tjetër, për pakujdesinë
apo paramendimin e tyre, në bërjen e një gabimi në
deklaratë, të tilla si:
2.1 gabim matematikor në përllogaritje;
2.2 vendosje e një numri fiskal të pasaktë në
deklaratë;
2.3 përdorim i formularit të gabuar (të tilla si
formulari i deklaratës së Marsit për TVSh
për dorëzimin e deklaratës së Prillit për
TVSh);
2. The key word in the above section is ‘error’.
Paid professionals (whether employed by the
company or by an external contractor) should take
care in the preparation of documents being
submitted to the tax administration as they are
being paid to submit correct documents to the tax
office. This provision is intended penalize those
persons who sign declarations for another taxpayer
for their carelessness, or deliberateness, in making
a mistake on the declaration, such as:
2.1. a math error in calculation ,
2.2. placing an incorrect fiscal number on the
declaration,
2.3. using an incorrect form (such as a March
VAT declaration form for submitting the April
VAT declaration),
2.4 përdorim i një adresë të pasaktë;
2.5 futja e informatave në kuti të gabuar të
deklaratës;
2.6 harrim i informatave;
2.7 gabimisht dyfishojnë informatat, etj.
2. Ključna reč u prethodnom članu je „greška“.
Plaćeni stručnjaci (bilo zaposleni u kompaniji ili
nekom spoljnom ugovornom licu) treba da vode
računa prilikom pripreme dokumenata koji će se
predati Poreskoj Administraciji, pošto se oni
plaćaju za to da Poreskoj kancelariji predaju
korektna dokumenta. Ovom odredbom se teži da
se kazne ona lica koja potpisuju prijave u ime
drugog poreskog obveznika za nepažnju ili
predumišljaj zbog čega su napravili grešku u
prijavi. Ove greške su navedene u nastavku, ali
nisu obuhvaćene sve:
2.1. Matematička greška;
2.2. Upisivanje pogrešnog fiskalnog broja u
prijavi;
2.3. Upotreba pogrešnog obrasca (kao: Obrazac
za mart za PDV se upotrebi za podnošenje
prijave PDV-a za april);
2.4. using an incorrect address, entering 2.4. Upotreba pogrešne adrese;
information on the wrong line of the 2.5. Upisivanje podataka u pogrešan odeljak
prijave;
declaration,
2.6. Zaboravljanje informacija;
2.5. omitting information,
2.7. Greškom se dupliraju informacije, i td.
2.6. erroneously duplicating information, etc.
214
3. Ky ndëshkim nuk do të aplikohet për një person
i punësuar i tatimpaguesit i cili nënshkruan
deklaratën në interes të tatimpaguesit nëse ai
person nuk ka qenë i përfshirë në përgatitjen e
deklaratës apo nuk ka qenë person përgjegjës për
gabimin. Megjithatë, nëse i punësuari i cili ka
nënshkruar deklaratën në interes të tatimpaguesit,
ka qenë i ngarkuar me përgjegjësi të sigurojë se
deklaratat e dorëzuara nga tatimpaguesit janë
korrekte dhe pa gabime, i punësuari i tillë mund të
ndëshkohet.
3. This penalty is not intended to apply to a person
in the employ of the taxpayer who signs the
declaration on behalf of the taxpayer if that person
was not involved in the preparation of the
declaration or was not a person responsible for the
error. However, if the employee who signed the
declaration on behalf of the taxpayer was charged
with the responsibility of ensuring that declarations
submitted by the taxpayer were correct and errorfree, such an employee may be found liable for the
penalty.
3. Ova kazna se neće primeniti na zaposleno lice
poreskog obveznika koje je potpisalo prijavu u
ime poreskog obveznika, ukoliko to lice nije bilo
uključeno u pripremu prijave ili nije bilo
odgovorno za grešku. Međutim, ukoliko je
zaposleno lice koje je potpisalo prijavu u ime
poreskog obveznika bilo odgovorno da obezbedi
da su predate prijave poreskog obveznika
korektne i bez grešaka, to zaposleno lice se može
smatrati obaveznim za kaznu.
4. Ky ndëshkim nuk do të aplikohet në rrethanat në
të cilat një përfaqësues i tatimpaguesit, këshilltar
tatimor, apo person tjetër që vepron në interes të
tatimpaguesit, ka bërë një interpretim të arsyeshëm
të një dispozite të ligjit dhe ATK nuk pajtohet me
atë interpretim.
4. This penalty is not intended to apply to
circumstances in which a taxpayer representative,
tax advisor, or other person acting on behalf of the
taxpayer has made a reasonable interpretation of a
provision of law and TAK disagrees with that
interpretation.
4. Ne teži se da se primeni ova kazna u
okolnostima u kojima neki zastupnik poreskog
obveznika, poreski savetnik ili drugo lice koje
postupa u ime poreskog obveznika razumno
protumači neku odredbu zakona, ali se PAK ne
slaže sa tim tumačenjem.
5. Detyrimi i vendosur sipas nenit 48 të Ligjit,
është i kufizuar në vendimet e bëra vetëm mbi
informatat në dispozicion nga tatimpaguesi dhe
palët e treta. Një përfaqësues/këshilltar/person
tjetër i tatimpaguesit nuk i nënshtrohet ndëshkimit,
nëse gabimet në ATK drejtpërdrejtë i atribuohen
veprimeve të tatimpaguesit për të cilat
përfaqësuesi/këshilltari tatimor/personi tjetër i
tatimpaguesi nuk ka qenë në dijeni.
5. The liability established under Article 48 of The
Law is limited to decisions made only on the
information available from the taxpayer and third
parties. A taxpayer representative/advisor/other
person is not liable for this penalty if the errors in
tax declarations are directly attributable to the
actions of the taxpayer of which the taxpayer
representative/tax advisor/other person was
unaware.
5. Obaveza određena članom 48 Zakona je
ograničena na odluke koje su donete samo na
osnovu raspoloživih informacija poreskog
obveznika
i
trećih
lica.
Neki
zastupnik/savetnik/drugo
lice
poreskog
obveznika ne podleže kazni ukoliko se greške
Poreske Administracije direktno pripisuju
postupcima poreskog obveznika sa kojima
zastupnik/savetnik/drugo
lice
poreskog
obveznika nisu bili upoznati.
6. Në qoftë se Udhëzimi i ATK-së vendos pozitën
e ATK-së mbi një çështje, apo Aktvendimet e
publikuara të gjykatës, vendosin një interpretim të
një dispozite të ligjit, kurse përfaqësuesi i
tatimpaguesit shpërfill atë udhëzim dhe ndërmerr
një pozitë të kundërt në një deklaratë, mund të
aplikohet ndëshkimi mbi të.
6. If guidance in the tax administration literature
establishes the position of the tax administration on
an issue, or published court rulings establish an
interpretation of a provision of law, and a taxpayer
representative ignores that guidance and takes a
contrary position on a declaration, the penalty may
be applied.
6. Ukoliko uputstvo PAK-a postavi poziciju
PAK-a iznad nekog pitanja, ili objavljena sudska
rešenja donesu tumačenje neke zakonske
odredbe, a zastupnik poreskog obveznika
ignoriše ovo uputstvo i ponaša se u suprotnosi
prilikom podnošenja prijave, može se primeniti
kazna.
215
7. Përgjithësisht, asnjë shkak i arsyeshëm nuk do të
konsiderohet si bazë për lehtësim nga ndëshkimi.
Megjithatë, nëse një ndëshkim është propozuar në
kundërshtim me dispozitat e paragrafëve 3, 4 dhe 5
të këtij Neni, lehtësimi nga ndëshkimi është i
mundur.
7. Generally, reasonable cause shall not be
considered as a basis for relief of this penalty.
However, if a penalty has been proposed contrary
to the provisions of paragraphs 3, 4 and 5 of this
Section, relief from the penalty may be
appropriate.
7. Obično se opravdani razlog neće smatrati
osnovicom za olakšicu od kazne. Međutim, ako
je neka kazna predložena u suprotnosti sa
stavovima 3, 4 i 5 ovog Člana, olakšica od kazne
može biti opravdana.
Neni 48
Ndëshkimet administrative për TVSh
Section 48
Administrative Penalties with Regard to VAT
Član 48
Administrativne kazne u vezi sa PDV-om
1. Ndëshkimi për kryerjen e furnizimeve pa
qenë i regjistruar. Paragrafi 1 i Nenit 49 të Ligjit
parasheh ndëshkim për një tatimpagues i cili kryen
furnizime të tatueshme pa qenë i regjistruar në
TVSh. Megjithëse nuk është cekur në mënyrë të
veçantë në Ligj, ku ndëshkim aplikohet vetëm në
ata tatimpagues që plotësojnë kërkesat për
regjistrim në TVSh, apo janë regjistruar
vullnetarisht në TVSh (person i tatueshëm). Për
shembull, ky ndëshkim nuk aplikohet në një biznes
me qarkullim me më pak se 10,000 euro, përveç
nëse ai biznes është regjistruar vullnetarisht në
TVSh.
1. Penalty for making supplies without being
registered: Paragraph 1, Article 49 of The Law
provides a penalty for a taxable person who makes
supplies without being registered for VAT. While
not specifically stated in The Law, this penalty
applies only to those taxpayers that meet the
requirement for VAT registration, or are
voluntarily registered for VAT (taxable person).
For example, this penalty does not apply to a
business with a turnover of less than 10,000 Euros,
unless that business has voluntarily registered for
VAT.
1. Kazna za obavljanje snabdevanja bez
prethodne registracije.
Stav 1 Člana 49
Zakona predviđa kaznu za neko oporezivo lice
koje obavlja snabdevanje bez registracije za
PDV. Iako nije na poseban način navedeno u
Zakonu, ova kazna se primenjuje samo na one
poreske obveznike koji ispunjavaju uslove za
registraciju za PDV, ili su se dobrovoljno
registrovali za PDV (oporezivo lice). Na primer,
ova kazna se ne izriče biznisu sa prometom
manjim od 10,000€, osim ako se taj biznis nije
dobrovoljno registrovao za PDV.
2. The penalty amount to be assessed is directly
related to the amount of supplies made by a taxable
person after that taxable person becomes liable to
VAT. In addition to being liable for the VAT on
the supplies made after being required to register
for VAT, the taxable person shall be considered as
negligent in his failure to register making him
subject to an administrative penalty of 15% of the
sales made after being required to register, if the
taxable person has made less than 10,000 Euros in
taxable supplies after having met the registration
requirement.
2. Iznos kazne koja će se izreći direktno se vezuje
sa iznosom nabavki obavljenih od oprezujućeg
lica, pošto to jo oporezujuće lice obveznik PDVa. Osim obaveze da se bude obveznik prilikom
nabavki koje su se obavile nakon potrebe da se
bude registrovan za PDV, oporezivo lice će se
smatrati nemarnim u odnosu na ovu obavezu i to
ga čini podložnim administrativnoj kazni od 15%
obavljenih prodaja nakon pojavljivanja potrebe
za registraciju, ukoliko je oporezivo lice obavilo
oporezive nabavke u iznosu manjem od 10,000€
pošto se pojavila potreba registracije za PDV.
2. Shuma e ndëshkimit që do të vlerësohet
drejtpërdrejtë, lidhet me shumën e furnizimeve të
bëra nga një person i tatueshëm pasi ai person i
tatueshëm bëhet i detyruar për TVSh. Përveç të
qenit i detyruar për TVSh në furnizimet e bëra pas
të nevojës për të qenë i regjistruar për TVSh,
personi i tatueshëm do të konsiderohet si
neglizhues për mos-regjistrim dhe e bën atë t’i
nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 15%
të shitjeve të bëra pas të jetë bërë e nevojshme për
t’u regjistruar, nëse personi i tatueshëm ka bërë më
pak se 10,000 euro në furnizimet e tatueshme pasi
të këtë plotësuar kërkesën (nevojën) për regjistrim.
216
Shembull:
Tatimpaguesi B tejkalon pragun e qarkullimit
vjetor më 5 Maj 2009. Ligji mbi TVSh-në kërkon
që Tatimpaguesi B të regjistrohet për TVSh brenda
15 ditëve pas kalimit të pragut. Në Korrik 2009,
gjatë një vizite përmbushëse ATK zbulon se
Tatimpaguesi B ka tejkaluar pragun më 5 Maj
2009, por ende nuk është regjistruar në TVSh,
edhe pse në kohën ë vizitës përmbushëse,
Tatimpaguesi B ka bërë shitje të tatueshme prej
8,000 euro pasi e ka arritur pragun e TVSh-së.
Duke u bazuar në vizitën përmbushëse, ATK
regjistron Tatimpaguesin B për qëllime të TVSh-së
dhe siguron deklaratat e TVSh-së për muajt Maj
dhe Qershor. ATK vlerëson ndëshkimin për
deklarim me vonesë në deklaratën e Majit
(deklarata e Qershorit është konsideruar të jetë e
dorëzuar me kohë) dhe vlerëson një ndëshkim prej
15% të TVSh-së obligative në 8,000 euro në shitjet
e bëra pasi Tatimpaguesi B ka tejkaluar pragun e
regjistrimit. Llogaritja e ndëshkimit: 8,000 x .16
=1,280 TVSh obligative në shtije; 1280 x .15= 192
– shuma e ndëshkimit që do të vlerësohet për
kryerjen e furnizimeve të tatueshme pas arritjes së
nevojës për regjistrim në TVSh dhe mosregjistrimit.
3. Nëse tatimpaguesi ka kryer shitje të tatueshme
prej 10,000 euro apo më shumë pasi është dashur
të regjistrohet, ndëshkimi do të jetë 25% e TVShsë obligative në ato shitje të tatueshme. Llogaritja
do të ishte: Shitjet e tatueshme prej 20,000 x .16=
3,200 TVSh obligative në shitje; 3,200 x .25
ndëshkim = 800 euro ndëshkim për të kryer
furnizime të tatueshme pas arritjes së obligimit për
regjistrim në TVSh dhe mos-regjistrim për TVSh.
Example:
Taxpayer B surpassed the annual turnover
threshold on 5 May 2009. The Law on VAT
requires that Taxpayer B register for VAT within
15 days after surpassing the threshold. In July
2009, TAK discovered during a compliance visit
that Taxpayer B had surpassed the threshold on 5
May 2009, but had not yet registered for VAT,
even though at the time of the compliance visit,
Taxpayer B had made taxable sales of 8,000 Euros
after having reached the VAT threshold. Based on
the compliance visit, TAK registered Taxpayer B
for VAT purposes and secured VAT declarations
for the months of May and June. TAK assessed
late filing penalty on the May declaration (the June
declaration was considered to be submitted on
time) and assessed a penalty of 15% of the VAT
due on the 8,000 Euros in sales made after
Taxpayer B surpassed the registration threshold.
Computation of penalty: 8,000 X .16 = 1,280 VAT
due on the sales; 1280 X .15 = 192 – amount of
penalty to be assessed for making taxable supplies
after meeting the requirement for VAT registration
and not being registered.
3. If the taxpayer has made taxable sales of 10,000
Euros or more after being required to register, the
penalty shall be 25% of the VAT due on those
taxable sales. Computation would be: Taxable
sales of 20,000 X .16 = 3,200 VAT due on sales;
3,200 X .25 penalty = 800 Euro penalty for making
taxable supplies after meeting the requirement for
VAT registration and not being registered for
VAT.
Primer:
Poreski obveznik B
prelazi iznos praga
godišnjeg prometa 5. maja 2009. Zakon o PDV-u
zahteva od poreskog obveznika B da se registruje
za PDV u roku od 15 dana nakon dostizanja
praga. U julu 2009. tokom dopunske posete PAK
otkriva da je poreski obveznik B prevazišao prag
5. maja 2009, ali se još uvek nije registrovao za
PDV, iako je poreski obveznik u međuvremenu
obavio prodaju u iznosu od 8,000€ nakon što je
dostigao prag PDV-a. Na osnovu obavljene
posete PAK registruje poreskog obveznika B u
svrhu PDV-a i obezbeđuje prijave PDV-a za
mesece maj i juni. PAK izriče kaznu za kašnjenje
sa prijavom za maj (prijava za jun se smatra
predatom u roku) i izriče kaznu od 15%
obaveznog PDV-a na prodaje u iznosu od 8,000€
obavljene nakon što je poreski obveznik B prešao
prag za registraciju. Obračun kazne: 8,000€ x .16
= 1,280€ obaveznog PDV na prodaju; 1,280
x0.15=192€ - iznos kazne koja se izriče za
obavljanje oporezivih nabavki nakon nastanka
potrebe za registraciju PDV-a i za neregistraciju.
3. Ukoliko poreski obveznik obavi oporezivu
prodaju od 10,000€ ili više nakon što se pojavila
potreba za registraciju, kazna će iznositi 25%
obaveznog PDV-a na te oporezive prodaje.
Obračun će izgledati ovako: Oporezive prodaje
od 20,000€ x 0.16 = 3,200€ obaveznog PDV-a na
prodaju; 3,200€ x 0.25kazna = 800euro kazne za
obavljanje oporezivih nabavki nakon javljanja
obaveze za registraciju PDV-a i neregistraciju
PDV-a.
4. Ligji parasheh një ndëshkim prej 100% të
TVSh-së obligative mbi furnizimet e tatueshme të 4. The law provides for a penalty of 100% of the 4. Zakon predviđa kaznu od 100% obaveznog
217
kryera pas arritjes së obligimit për t’u regjistruar
për TVSh dhe mos-regjistrimit në TVSh nëse mosregjistrimi ka qenë për shkak të synimit me
paramendim dhe qëllim nga personi i tatueshëm të
mos e paguajë TVSh-në. Ky ndëshkim mund të
aplikohet vetëm nëse një person është shpallur
fajtor për evazion tatimor penal nga një gjykatë të
juridiksionit kompetent. Të gjitha rekomandimet
apo propozimet për ndjekje penale duhet të
përfshijnë një propozim se ky ndëshkim të
vendoset nëse personi është shpallur fajtor për
akuzat për evazion tatimor për aq sa ato akuza
lidhen me një person që kryen furnizime pa qenë i
regjistruar në TVSh edhe pse ai person është
dashur të jetë i regjistruar në TVSh.
VAT due on taxable supplies made after meeting
the requirement for VAT registration and not being
registered for VAT if the failure to register was
due to a willful and deliberate attempt by the
taxable person to not pay VAT. This penalty can
only be applied if a person is found guilty of
criminal tax evasion by a court of competent
jurisdiction. All recommendations or proposals for
criminal prosecution should include a proposal that
this penalty be imposed if the person is found
guilty of the tax evasion charges to the extent that
those charges relate to a person making supplies
without being registered for VAT even though that
person was required to be registered for VAT.
PDV-a za oporezive nabavke obavljene nakon
javljanja obaveze za registraciju za PDV i
neregistraciju za PDV, ukoliko se nije obavila
registracija sa nemerom i predumišljajem da se
ne bi platio PDV. Ova kazna se može izreći samo
u slučaju kada je neko lice proglašeno krivim za
krivičnu utaju poreza od strane nadležnog suda.
Sve preporuke i predlozi za krivična gonjenja
moraju se uključiti u predlog da se izrekne ova
kazna, ukoliko je ovo lice proglašeno krivim za
optužbe poreske utaje sve dok se te optužbe
vezuju sa nekim licem koja obavlja snabdevanja
bez registracije za PDV, iako je to lice trebalo da
bude registrovano za PDV.
5. Ndëshkimi për mos lëshim të faturës dhe/ose
lëshim të faturës së pasaktë. Neni 49.2 i Ligjit
parasheh një ndëshkim për mos-lëshim të faturës,
apo dokumenteve tjera që shërbejnë si faturë, apo i
cili lëshon faturë të pasaktë që rezulton në një ulje
të dukshme në shumën e TVSh-së obligative apo
një rritje e dukshme e kreditimit të kërkuar.
5. Penalty for failure to issue an invoice and/or
issuing an incorrect invoice. Article 49.2 of The
Law provides a penalty for failure to issue an
invoice, or other document serving as an invoice,
or who issues an incorrect invoice that results in an
apparent decrease in the amount of VAT due or an
apparent increase in the amount of credit
claimable.
5. Kazna za neizdavanje fakture i/ili izdavanje
netačne fakture. Član 49.2 Zakona predviđa
kaznu za neizdavanje fakture, ili drugih
dokumenata koja služe kao fakture, ili koje izda
netačnu fakturu što rezultira znatnim umanjenjem
iznosa PDV-a ili znatnim uvećanjem iznosa
kreditiranja koje se zahteva.
6. Përveç detyrimit për obligimin e TVSh-së që
rezulton nga mos-lëshimi i një fature apo lëshimin
e një fature të pasaktë, do të aplikohet një
ndëshkim administrativ prej 15% në uljen apo
rritjen e dukshme në shumën e TVSh-së obligative,
nëse mos-lëshimi i faturës apo lëshimi i një fature
të pasaktë ka qenë për shkak të neglizhencës së
personit të tatueshëm. Neglizhenca për qëllime të
këtij ndëshkimi konsiderohet kur personi i
tatueshëm nuk lëshon faturë për një furnizim të
tatueshëm prej 1,000 euro apo më pak ose lëshon
një faturë që është 500 euro apo më pak mbi apo
nën shumën që është dashur të përfshihet në faturë.
6. In addition to being liable for the VAT due
resulting from the failure to issue an invoice or the
issuance of an incorrect invoice, an administrative
penalty of 15% of the apparent decrease or
increase in the amount of VAT due if the failure to
issue an invoice or issuance of an incorrect invoice
was due to the negligence of the taxable person.
Negligence for purposes of this penalty arises
when the taxable person fails to issue an invoice
for a taxable supply of 1,000 Euros or less or
issues an invoice that is 500 Euros or less above or
below the amount that should have been included
in the invoice. For purposes of application of this
6. Osim duga za obavezu PDV-a koje rezultira
neizdavanjem jedne fakture ili izdavanja jedne
netačne fakture izreći će se i administrativna
kazna od 15% od znatno uvećanog ili umanjenog
iznosa PDV-a ukoliko je do neizdavanja fakture
ili izdavanja netačne fakture došlo zbog
nemarnosti oporezujućeg lica. Nemarnost u svrhu
ove kazne javlja se onda kada oporezujuće lice
ne izda fakturu za neku nabavku koja se
oporezuje u iznosu od 1,000€ ili manjem, ili kada
izda jednu fakturu koja je za 500€ manja ili veća
od stvarnog iznosa fakture. U svrhu primene ove
kazne, neće se izreći kazna ukoliko je ukupan
218
Nuk do të vendoset ndëshkim nëse shuma totale e penalty, no penalty will be imposed if the total iznos kazne je do 5€.
ndëshkimi është deri në 5€.
penalty amount is €5 or less.
Example:
Shembull:
Në shembullin e dhënë në paragrafin 2 të këtij
Neni, Tatimpaguesi B nuk është regjistruar në
TVSh edhe pse ai ka kaluar pragun vjetor për
regjistrim në TVSh dhe është dashur të regjistrohet
në TVSh. Me 8,000 € të shitjeve, tatimpaguesi B
ka bërë shitjet prej 200€, 500€, 800€, 950€, 850€,
750€, 800€, 950€, 850€, 750€ dhe 600€.
Ndëshkimi është llogaritur si në vijim:
200 X 16% = 32 TVSh obligative në shitje; 32 X
15% = 4.80 Ndëshkimi për mos-lëshim të faturës
500 X 16 %= 80 TVSh obligative në shitje; 80 X
15% = 12 Ndëshkimi për mos-lëshim të faturës
800 X 16 %= 128 TVSh obligative në shitje; 128
X 15% = 19.20 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
950 X 16 %= 170 TVSh obligative në shitje; 170
X 15 %= 25.50 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
850 X 16% = 136 TVSh obligative në shitje; 136
X 15% = 20.40 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
750 X 16 %= 121 TVSh obligative në shitje; 121
X 15% = 18.15 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
800 X 16% = 128 TVSh obligative në shitje; 128
X 15 %= 19.20 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
950 X 16% = 170 TVSh obligative në shitje; 170
X 15% = 25.50 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
850 X 16% = 136 TVSh obligative në shitje; 136
X 15% = 20.40 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
In the example in paragraph 2 of this Section,
Taxpayer B failed to register for VAT even though
he had surpassed the annual threshold for VAT
registration and was required to be registered for
VAT. Included in the €8,000 of sales, Taxpayer B
made sales of €200, €500, €800, €950, €850, €750,
€800, €950, €850, €750, and €600. The penalty is
computed as follows:
Primer:
U primeru u stavu 2 ovog člana, Poreski
obveznik B nije registrovan za PDV, iako je
prešao godišnji prag za registraciju PDV-a i
trebalo je da se registruje za PDV. Sa iznosom od
8,000€ prodaja, Poreski obveznik B je obavio
prodaje u iznosima od 200€, 500€, 800€, 950€,
850€, 750€, 800€, 950€ 850€ 750€ i 600€. Kazna
je obračunata na sledeći način:
200 X .16 = 32 VAT due on sale; 32 X.15 = 4.80
Penalty for failure to issue that invoice
500 X .16 = 80 VAT due on sale; 80 X .15 = 12
Penalty for failure to issue that invoice
800 X .16 = 128 VAT due on sale; 128 X .15 =
19.20 Penalty for failure to issue that invoice
950 X .16 = 170 VAT due on sale; 170 X.15 =
25.50 Penalty for failure to issue that invoice
850 X .16 = 136 VAT due on sale; 136 X .15 =
20.40 Penalty for failure to issue that invoice
750 X .16 = 121 VAT due on sale; 121 X .15 =
18.15 Penalty for failure to issue that invoice
800 X .16 = 128 VAT due on sale; 128 X .15 =
19.20 Penalty for failure to issue that invoice
950 X .16 = 170 VAT due on sale; 170 X.15 =
25.50 Penalty for failure to issue that invoice
850 X .16 = 136 VAT due on sale; 136 X .15 =
20.40 Penalty for failure to issue that invoice
750 X .16 = 121 VAT due on sale; 121 X .15 =
18.15 Penalty for failure to issue that invoice
600 X .16 = 96 VAT due on sale; 96 X .15 = 14.40
Penalty for failure to issue that invoice
Total Penalty to be applied: 197.40
200 X .16 = 32 obavezan PDV za prodaju; 32 X
.15 = 4.80 Kazna za neizdavanje ove fakture
500 X .16 = 80 obavezan PDV za prodaju; 80 X
.15 = 12 Kazna za neizdavanje ove fakture
800 X .16 = 128 obavezan PDV za prodaju;128
X .15 = 19.20 Kazna za neizdavanje ove fakture
950 X .16 = 170 obavezan PDV za prodaju;170
X .15 = 25.50 Kazna za neizdavanje ove fakture
850 X .16 = 136 obavezan PDV za prodaju;136
X .15 = 20.40 Kazna za neizdavanje ove fakture
750 X .16 = 121 obavezan PDV za prodaju;121
X .15 = 18.15 Kazna za neizdavanje ove fakture
800 X .16 = 128 obavezan PDV za prodaju;128
X .15 = 19.20 Kazna za neizdavanje ove fakture
950 X .16 = 170 obavezan PDV za prodaju 170 X
.15 = 25.50 Kazna za neizdavanje ove fakture
850 X .16 = 136 obavezan PDV za prodaju 136 X
.15 = 20.40 Kazna za neizdavanje ove fakture
750 X .16 = 121 obavezan PDV za prodaju;121
X .15 = 18.15 Kazna za neizdavanje ove fakture
600 X .16 = 96 obavezan PDV za prodaju; 96 X
.15 = 14.40 Kazna za neizdavanje ove fakture
Ukupan iznos kazne koji se primenjuje: 197.40
219
750 X 16% = 121 TVSh obligative në shitje; 121
X 15 %= 18.15 Ndëshkimi për mos-lëshim të
faturës
600 X 16% = 96 TVSh obligative në shitje; 96 X
15% = 14.40 Ndëshkimi për mos-lëshim të faturës
Totali i ndëshkimit që do të aplikohet është :
197.40
7. Ndëshkimi i përshkruar në paragrafin 6 të këtij
Neni mund të rritet në 25% nëse mos-lëshimi i
faturës, apo lëshimi i një fature të pasaktë, është
për shkak të pakujdesisë së madhe. Pakujdesia e
madhe është përkufizuar si mos-lëshim të faturës
për një person të tatueshëm për furnizim të
tatueshëm për më shumë se 1,000€ apo për lëshim
të faturës së pasaktë që është më shumë se 500€
mbi apo nën shumën që është dashur të ceket në
faturë.
7. The penalty described in paragraph 6 of this
Section is increased to 25% if the failure to issue
an invoice, or the issuance of an incorrect invoice,
is due to gross carelessness. Gross carelessness is
defined as failure to issue an invoice to a taxable
person for a taxable supply of more than €1,000 or
issuing an incorrect invoice that is more than €500
above or below the amount that should have been
stated in the invoice.
7. Kazna opisana u stavu 6 ovog člana je
uvećana na 25% ukoliko je neizdavanje jedne
fakture ili izdavanje jedne netačne fakture
rezultat velike nepažnje. Velika nepažnja je
definisana kao neizdavanje te fakture nekom
oporezujućem licu za oporezujuće snabdevanje u
iznosu većem od 1,000€ ili za izdavanje netačne
fakture u iznosu koji je za 500€ veći ili manji od
stvarnog iznosa.
Example:
Shembull:
Gjatë kontrollit të Tatimpaguesit D, është gjetur
një faturë e lëshuar prej 200€ e cila është lëshuar
në mënyrë jo të saktë dhe se 800€ është shuma që
është dashur të jetë cekur në faturë. Shuma shtesë e
TVSh-së obligative si rezultat i kësaj fature të
pasaktë është 96€ (800 minus 200 të cekur në
faturë = 600 x .16% = 96