Ročník 42
Čtvrletní zpravodaj města Úštěku
Duben 2011, číslo 1
AKCE ROZVOJE MĚSTA 2011
V letošním roce nás čekají akce, které se nezdařilo zrealizovat do konce
roku 2010.
Bylo zažádáno o posunutí termínu a od
měsíce března by se s přihlédnutím na
klimatické podmínky mohlo započít s akcí Vodovod Lukovsko-Lukov za celkovou částku 4 494 876 Kč, z toho dotace
z fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje bude 3 100 000 Kč. Po realizaci
vlastní části vodovodu vč. jednotlivých
přípojek by měla následovat oprava komunikace v délce cca 2 km ve vlastnictví
SUS. Další akce jsou ze SZIF a jedná se o
1. Oprava hřbitovní zdi a vybudování kolumbária s 36 novými urnovými schránkami.
2. Oprava střechy na KD v Úštěku včetně
zateplení cca 600m2.
3. Oprava komunikace a chodníků v ulici
1.máje v Úštěku.
Dále město obdrželo dotaci z MK pro letošní rok z programu regenerace MPR
v Úštěku ve výši 1 165 000 Kč. Akce se
nyní připravují a budou rozděleny mezi
objekty soukromých vlastníků a objekty
ve vlastnictví města.
město nepříjemná situace, kdy v dnešních
finančně napnutých poměrech je nutné
počítat s uvolňováním velkých finančDalší dotace z MK z Programu záchrany ních zdrojů na tuto akci.
architektonického dědictví na r.2011 ve Ve fázi příprav na získání dotace jsou tyto
výši 2 105 000 Kč bude směřována na akce:
opravu Úštěckého hradu. Konkrétně na Operační program životního prostředí
obnovu podlah v hlavním paláci a scho- z oblasti podpory - Prevence sesuvů skal
diště ve věži. Dále je naplánována fasáda svahové nestability v Údolní čp. 58 za
na jižní straně hradu, to znamená směrem celkovou částku 2.500 tis. (dotace 90%).
Také z OPŽP oblasti podpory - Optimalik Pikartské věži.
Další větší akcí je vybudování nového zace vodního režimu krajiny je připravena
veřejného osvětlení ve Hřbitovní ulici. k podání akce Revitalizace nivy ČervenéInvestice byla vyvolána rekonstrukcí sítí ho potoka, která by v případě realizace
NN a demontáží vrchního vedení včetně ošetřila i problém s novým provozním řádem na rybníku Barvíř. Podle vodního zásloupů, na kterých bylo umístěno stávající
kona nevyhovuje mostek u přelivu rybníka
veřejné osvětlení. Akce bude stát město stoleté vodě a bude nutné připravit tech1 800 tisíc Kč - podařilo se dohodnout se nické řešení pro průtok 5m3/sec. Cena díla
zhotovitelem rozložení splátek na dva bude okolo 2 500 tis. Kč.
roky s tím, že v letošním roce bude uhra- Další akce jsou v oblasti úpravy komunikazeno 900 tisíc Kč, zbytek v roce 2012.
cí a chodníků. Na Sídlišti pionýrů je přiNejvětší akce naplánovaná na 1.pololetí pravována - za spolupráce s občany - PD
je zahájení rekultivace skládky Dubí hora. na rozšíření parkovacích míst pro automoDojde k překrytí stávajícího tělesa sklád- bily. Správa bytů bude v tomto roce průky těsnící fólií ve třech vrstvách a dále běžně - podle svých finančních možností bude následovat drenážní rekultivační rekonstruovat 3 bytové jednotky v Úštěku.
Tetčiněves: Probíhá zpracování PD na revrstva z drobného neostrého materiálu.
Na 1. etapu rekultivace skládky je uvol- konstrukci sítí NN a veřejného osvětlení
něno z rozpočtu města na r. 2011 5 mil. s realizací zamýšlenou v roce 2012.
Kč. V příštích letech vzhledem k celkové
Pavel Kundrát
ceně za rekultivaci okolo 22 mil. Kč čeká
starosta
domnívám
se, že by se
Arktické oscilace letošní tu- našla spousta jiných možností, jak naložit
s finančními prostředky města, než je jen
hé zimy jsou za námi.
S příchodem prvních tep- neustále vkládat do úklidu naší nejmenší
lých dnů zmizely romantic- městské památkové rezervace.
ké pohledy na zasněžené Jsou města, kde mají naši psí přátelé přísstřechy štítových domů na ně vyhrazený přístup pouze na místa
Úštěckém náměstí. Začal k venčení určená. Samozřejmě na vodítku
odtávat sníh a najednou se objevily pro- a s příslušným vybavením svého majitele
hřešky našich nejlepších přátel nastřáda- na úklid. Je to o chtění každého z nás.
ných za celou zimu.
Zkusme tedy dotáhnout tento problém do
Zamyšlení nad nejlepším přítelem, ale nejen...
Hromádky od našich psích kamarádů byly
doslova na každém kroku.
Naše město navštíví v průběhu celého roku
spousta návštěvníků a věřím, že i místní
občané chtějí žít v čistém a upraveném
městě. Jak se asi doma pochlubí návštěvník Panského dvora při návštěvě Muzea
čertů, když se nestačí vyhýbat hromádkám
našich psích přátel. Nevím, zda je to nejvhodnější téma pro krátké zamyšlení, ale
konce a začněme po svých nejlepších přátelích uklízet.
Omlouvám se těm, kteří tak již činí a zároveň děkuji pracovníkům Úštěckých služeb
s.r.o. za nelehkou práci na tomto nekonečném příběhu.
Město Úštěk napomůže osazením 3 ks
psích záchodů do zahájení letošní rekreační sezony.
Pavel Kundrát, starosta
Další obsah čísla :
 Zprávy z radnice
 650 let města Úštěku
Zpráva o odpadech
 Vyhlášky Města, Střípky
Kultura a sport
 Pozvánka na výlet
 Dopis z Řepnice
 Rok 2010 ve Vědlicích
 Úštěčan v New Yorku
 Pozvánka do kina
 Divadlo v roce 2011
 Nové knihy
 K novým novinám
 Z našich škol
Policie ČR hlásí
 Vzpomínky
2,5,
6
3, 19
5
9,20
8
8
7
10,11
17
14
16
16
12,13
20
18
Veřejné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 27. dubna 2011 od 18 hodin
Rozpočet města Úštěk na rok 2011 schválen
Název akce
Akce celkem
Z toho dotace
Rozpočet na rok 2011 byl projednán zastupitelstvem dne 28.2.2011 a na doporučení finančního výboru po projednání schválen.
SZIF - oprava hřbitovní zdi a kolumbária
462 077,00
349 470,00
SZIF - oprava střechy KD Úštěk
890 111,00
667 583,00 Je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy jsou 53 204 000 Kč
SZIF - oprava komunikace Úštěk (1.máje)
1 180 342,00
Fond vodního hospodářství ÚK-VOD Lukov
4 494 876,00
splátka fara
300 000,00
Regenerace MPR
2 365 000,00
VO Hřbitovní ulice - 1.část
900 000,00
Nákup automobilu pro SM a LH
100 000,00
Rekultivace skládky
5 000 000,00
Čerpání jímky na Skládce DH
174 000,00
Oprava komunikace Lukov po vodovodu
400 000,00
Tepelný most ŠJ ZŠ
38 000,00
HZS - ventily + výměna radiátorů
90 000,00
oprava bytu MN 66
480 000,00
oprava bytu MN 64
420 000,00
Kino - malování, strop kabina, stav.úpravy
115 000,00
Malování kaple Úštěk
K rozpočtu a hospodaření v roce 2010 :
Hospodářský výsledek města Úštěk byl za rok 2010
kladný a činil k 31. 12. 2010 celkem 5 376 163, 36 Kč.
Podařilo se nám uskutečnit mnoho akcí - oprava historických domů, PZAD hrad, oprava komunikace Tetčiněves a Rochov, oprava brány kaple, oprava střechy kinosálu, oprava chodníků Sídliště pionýrů a obnova kaple. Uskutečnily se též čtyři jarmarky a mnoho kulturních
a společenských akcí.
10 000,00
Výkon Veřejné služby
v roce 2010
existenční
minimum
odpracování 20 h.
odpracování 30 h.
jednotlivec
2 020 Kč
3 126 Kč
3 679 Kč
rodina 1 osoba
2 020 Kč
2 880 Kč
3 310 Kč
- další osoba
2 020 Kč
2 600 Kč
2 890 Kč
Zvýšení
příspěvku
a výdaje 50 335 680 Kč. Dále je nutno uhradit v roce
2011 splátky úvěrů, ke kterým se město zavázalo a které
jsou rozpočtovány v částce 5 293 150 Kč v třídě 8.
3 100 000,00
Aby byl rozpočet vyrovnaný byla použita na dorovnání
rozpočtu 2 424 830 Kč z úspor minulých let ve třídě 8
–
financování.
1 165 000,00
Náklady na provoz organizací, jichž je město zřizovatelem, zůstanou v rozsahu roku 2010. Příspěvky na výkon
státní správy a příjmy ze sdílených daní se v roce 2011
snižují.
Šetření radnice by ale občané měli pocítit co nejméně a
proto bude zaměřeno především na snižování nákladů
v oblasti energetických úspor - topení a energie.
885 256,00
Šárka Patková, vedoucí fin.odboru
Dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
se veřejnou službou rozumí
pomoc obci v záležitostech,
které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšení životního prostředí v obci, udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství. Pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.
Veřejná služba je vykonávána
osobami v hmotné nouzi. Za
výkon této služby nenáleží odměna, počet
odpracovaných hodin
má pouze vliv na výši dávky ( příspěvek
na živobytí ). Po odpracování 20 hodin v
měsíci dojde ke zvýšení částky živobytí
z existenčního minima na částku životního minima, po odpracovaní 30 hodin
v měsíci dojde k dalšímu zvýšení životního minima o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem.
V roce 2010 bylo 28 příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi při údržbě veřejné
zeleně, úklidu veřejného prostranství a
komunikací odpracováno 10 938 hodin
( r. 2009 5932 hod). Nejvíce bylo jednou
osobou odpracováno 1 432 hodin.
Svatoslava Ranšová,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Sdružení historických sídel
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka,
sekce Ústeckého kraje, zvolila do svého vedení zástupce
pro Ústecký kraj na svém jednání v Kadani dne
11.února 2011.
Ve výboru sdružení budou pracovat města : Česká Kamenice, Kadaň a Úštěk.
Skupina pracovníků veřejných služeb
2
Do předsednictva byli zvoleni z Ústeckého kraje
starosta Kadaně PaeDr. Jiří Kulhánek, Úštěk bude
zastupovat starosta města, Pavel Kundrát.
Vladislava Šarkadyová, tajemnice
AVE s.r.o.
1 897 546 Kč
Úštěcké služby s.r.o.
12 276 Kč
Náklady celkem:
3 626 789 Kč
Od počátku roku 2011 byl změněn svoz rok. Tyto údaje máme dnes kompletní a Příjmy v této oblasti jsou pouze ze zákomunálních odpadů v místních částech proto Vás informujeme, tak jak jsme konného poplatku od občanů a z dalšího
na cyklus 1 x za 14 dní. Jaké důvody nás v dopise uvedli.
využití a zpracování tříděného odpadu.
k tomuto kroku vedly, jsme uvedli v do- Přehled skutečných nákladů, které vyna- Příjmy za odpad r. 2010
pise, který jsme prostřednictvím České ložilo Město Úštěk za sběr a svoz odpadů
Skutečně zaplaceno
1 351 018 Kč
pošty rozeslali. Tato zpráva byla dále vy- za rok 2010.
Odměna
za
sběr
tříděného
359 583 Kč
věšena na informačních tabulích v obcích.
a dál zpracovaného odpadu
Sběrný dvůr
660 368 Kč
V době zpracování jsme neměli k dispo- BEC s.r.o.
od společnosti EKO-KOM a.s.
176 920 Kč
zici celkový přehled plateb za kalendářní Techn. služby Lovosice
Příjmy celkem
1 710 601 Kč
879 679 Kč
Něco O odpadech loni i letos...
Za rok 2010 Město Úštěk doplatilo za svoz komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu částku 1 916 188 Kč.
který se dá dále zpracovat.
V každé obci jsou nádoby na
tento druh odpadu, je jen potřeba je využívat. Nemluvě o tom,
že
řada občanů nemá za rok
Jak vidíte, nejedná se o zane2010
zaplacen poplatek, který
dbatelnou částku, kterou Město
Úštěk vynaloží za sběr a svoz činí 500 Kč na osobu nebo rekreační objekt. Za rok 2010 je
odpadů.
tento dluh ve výši 356 254 Kč.
Co k těmto číslům dodat? Snad
jen to, že řada našich spoluob- Každý občan může přispět
čanů stále nevyužívá možnosti k lepšímu životnímu prostředí,
třídit odpady a do nádob na k čistotě okolí i k snížení náklakomunální odpad odkládají dů spojených se sběrem a svopapír, sklo i plasty, tedy odpad, zem odpadů. Je jen potřeba
k této problematice přistupovat Úštěka a místních částí zdarma.
odpovědně.
Majitelé rekreačních objektů
Město Úštěk nabízí dostačující při zaplacení poplatku na sběr a
služby a možnosti jak správně svoz komunálního odpadu na
nakládat s odpady. V loňském rok 2011 obdrží v podatelně
roce byl v Úštěku v Konojedské Městského úřadu Úštěk kartičulici otevřen sběrný dvůr. Zde ku, na kterou mohou ukládat
lze bezplatně ukládat nebezpeč- již zmíněný odpad do sběrného
ný i tříděný odpad.
dvora v Úštěku.
Dále zde lze ukládat velkoobjemový a biologický odpad. Poplatek je vybírán pouze za drobný stavební odpad. Ukládání
ostatních odpadů je pro občany
Sběrný dvůr v Úštěku je otevřen
třikrát v týdnu a to :
v úterý, čtvrtek a sobotu vždy od
9 do 17 hodin.
Několik poznámek k odpadům, jež lze
ukládat ve sběrném dvoře.
NOVÁ SANITA - už jste ji viděli?
velkobjemový – nepotřebný nábytek, lina,
koberce, textilie, sklo bílé i barevné...papír,
lepenka, plasty a PET-lahve, kartónové obaly
pneumatiky – odebírají se jen bez disku
elektrozařízení – pračky, sekačky, lednice,
televize, elektronářadí ap. U lednic je nutné,
aby obsahovaly kompresor i výměník….
stavební odpad - drobná suť, materiál ze stavebních úprav a biologický odpad – tráva,
listí, drobné větve, zvlášť nebezpečný odpad barvy, oleje, chemikálie, léky
osvětlovací zařízení - zářivky
kovový odpad – plechovky, hliník.
Litoměřice, a nahradí jeden ze starších
vozů. Oproti stávajícím sanitám dopravní zdravotní služby je tato nově
vybavena polohovacím lehátkem do
Na Úštěcku a Liběšicku mají zejména 250 kg a také dvojí klimatizací a to
senioři velkou radost. Nějaký čas tu zvlášť pro kabinu řidiče i pro přepravu
totiž jezdí zcela nový sanitní vůz, je- pacientů.
hož využitelnost je obrovská.
Dále má také navigaci a sledovací
I v letošním roce proběhne dvakrát svoz nebezpečného odpadu v místních částech v zaběhlém intervalu jaro/podzim.
Na Úštěcku a Liběšicku již jezdí moderní sanitní vůz WV T5
Transporter
Denně ujede nová sanitka v průměru GPS, která slouží k určení polohy sadvě stě padesát kilometrů. Sanitní vůz nitního vozu v terénu. Na Úštěcku je
v hodnotě přes jeden milion korun byl to již čtvrtý vůz tohoto typu.
hrazen z finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem, tedy Městem
Miroslav Borovička
Z nových komodit, které se dají třídit a dále
zpracovat jsou kartónové obaly od mléka,
mléčných výrobků, džusů, tzv. krabicových
vín apod. Tyto obaly lze u nás, tedy v Úštěku a
v přilehlých obcích, ukládat do nádob na PETlahve.
Nové nádoby na komunální odpad lze zakoupit
ve sběrném dvoře v Úštěku. Cena nádoby o
objemu 110 litrů – kovová nádoba za 760 Kč,
nebo 120 litrů – umělohmotná nádoba 860 Kč.
V nejbližší době zde bude možnost zakoupit i
umělohmotnou nádobu o objemu 240 l.
Nádoby jsou z kvalitního materiálu. Na trhu
můžete pořídit i levnější, ale jejich životnost je
mnohem menší, neboť jsou vyrobeny ze slabšího nebo nekvalitního materiálu.
(pokračování na další straně)
3
Zimní údržba komunikací
Jaro je téměř za dveřmi, ale v následujícím článku nakoukneme zpět do zimního období na přelomu roku
2010 až 2011, abychom se seznámili s průběhem zimní
údržby komunikací. Ta spočívala v údržbě sjízdnosti a
schůdnosti komunikací v Úštěku a v místních částech.
Údržba se prováděla v přímé závislosti na stavu počasí,
které nám vzhledem k vynaloženým nákladům moc nepřálo. S údržbou bylo započato ke konci měsíce listopadu 2010, ale hlavní zátěž nastala v prosinci. Dále pokračovala v lednu a končila drobnou údržbou v únoru
2011.
Zimní údržba byla zajištěna subjekty, které měly uzavřené smlouvy s Městem Úštěk. Jednalo se o Úštěcké
služby s.r.o., zastoupené Luďkem Tichým, Agro Starý
Týn, zastoupené Michalem Vágnerem, Zemědělská výroba Snědovice, zastoupená Ing. Tomášem Nevelošem a
Vladimírem Hrnčířem, Služby pro zemědělce Starý Týn.
Při hodnocení můžeme konstatovat, že údržba proběhla
v dostatečné kvalitě. Vzniklé nárazové problémy i stížnosti byly řešeny podle naléhavosti. Poděkování patří
těm občanům, kteří pochopili, že nelze uklidit sníh všude najednou, že prvotně musí dojít k uklízení sněhu nebo posypu míst vedoucích do zaměstnání, ke školám,
k nádraží, ale i k lékaři a k zajištění provozu hromadné
dopravy.
Poděkování samozřejmě platí nejen pro výše uvedené
subjekty a jejich zaměstnance, ale všem občanům, kteří
se na úklidu komunikací podíleli.
Petr Elísek, místostarosta
Něco o odpadech...(dokončení ze 4. strany)
Příprava na rekreační sezonu 2011
služných zařízení, které bude spočívat především v nátěrech jednotlivých objektů a bude opraveno oplocení. Město nyní zvažuje možnost
některé části areálu dlouhodobě pronajmout vzhledem k situaci, že kvalitně obhospodařovat celý areál
s několika málo zaměstnanci není
dlouhodobě možné.
Pro rozšíření nabídky vyžití u vody
budou zakoupena další dvě nová šlapadla a 10 ks mobilních laviček pro
posezení podél pláže. Jako každý rok
i letos bude nutné zakoupit vybavení
k provozu chatek v kempu, jako jsou
například lůžkoviny, matrace atd.
Pro příjemný pobyt návštěvníků Na přípravě areálu se podílí 5 zaměsta začaly Úštěcké služby s.r.o. městnanců. V sezoně jejich počet
připravovat areál jezera Chmelař již vzroste na 15.
v měsíci únoru. Bylo zahájeno vyře- V loňské sezoně nebylo počasí příliš
závání náletových dřevin, prořezávka nakloněno rekreaci u vody, tak douvzrostlých stromů a suchých větví, fejme, že letos chytneme v rozkokteré svým stářím ohrožovaly bez- lísaném klimatu plnou oteplovací fápečnost rekreantů, jak v kempu, tak zi a ve správný čas.
na cestě podél pláže.
Krásu hledejme doma: Tímto Vás
V březnu a dubnu bude započato
zvu k návštěvě našeho přírodního
s hrabáním listí a úpravou zatravněkoupaliště na jezeře Chmelař.
ných ploch v celém areálu jezera. S
Luděk Tichý
příchodem teplejšího počasí se začne
jednatel Úštěckých služeb s.r.o.
s přípravou rekreačních objektů a obKrásu hledejte doma, tak je možné
začít s představením nové destinační
agentury Severočeského kraje. Brána
do Čech - www.branadocech.cz, která si vzala za cíl propagaci všech zajímavých koutů našeho kraje a především Českého středohoří.
Dá se předpokládat že tato aktivita
KÚ napomůže návštěvníkům našeho
města k získání potřebných informací k návštěvě Úštěcka a jeho okolí.
S přípravou na rekreační sezonu souvisí i vydání kalendáře kulturních akcí na rok 2011, který bude na první
pololetí otištěn na jiném místě Úštěckého zpravodaje.
Kolik produkujeme odpadů?
obal vyroben. Proto jsou na obalech různé
Dále vás chceme seznámit s rozborem a Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg značky, které nás informují, jak máme s
instrukcemi převzatými z třídění odpa- odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte takovým obalem po použití naložit.
a dáváte je do barevných kontejnerů, umož- Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují
dů - systém EKO-KOM
Způsoby nakládání s odpady, dle vlivu na
životní prostředí, mají toto pořadí:
Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
Třídění a recyklace odpadů - pokud se
odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují
(např. skládkováním)
Skladba domovního odpadu (% hmotnosti)
22 % papír
13 % plasty
9 % sklo
3 % nebezpečný odpad
18 % bioodpad
35 % zbytek
níte tak recyklaci více než třetiny tohoto o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle
množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak
třídit) máme obal později vyhodit.
kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Panáček s košem znamená, že použitý obal
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
správně třídit, umožníte tak jejich další Pokud se jedná o obaly od chemických výzpracování. Odpady, které vhodíte do ba- robků, přečtěte si informace od výrobce,
revného kontejneru, odveze velké svozové zda obal nevyžaduje specifický způsob naauto na dotřiďovací linku. Odtud putují do kládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné
zpracovatelských firem, kde z odpadů vzni- látky, odnáší se do sběrny nebezpečných
kají nové výrobky - tento proces se nazývá odpadů nebo na sběrné dvory.
recyklace odpadu.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplacePři recyklaci jsou zpracovány odpady na no do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje
nové materiály. Je důležité dodržovat sběr a využití obalových odpadů. Pokud si
pravidla třídění odpadů - většinu těchto koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ
BOD znamená to, že výrobce zaplatil za
pravidel asi znáte.
jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu
Značky na obalech - naši rádci při třídění
nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly
odpadů
do barevného kontejneru!
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu
a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je
Petr Elísek, místostarosta
Splatnost poplatků
na vědomí výše uvedené termíny
splatnosti jednotlivých poplatků a
řídili se jimi. Při nesplnění poplatkové
povinnosti se poplatník stává
Komunální odpad - 30.6.2011
dlužníkem a podle zákona č. 280/2009
Poplatek ze psů - 31.3.2011 Sb. – Daňového řádu je nutné po splatNájem z pozemků - 31.3.2011 nosti poplatku vystavit těmto dlužníkům
platební výměr.
Dále upozorňujeŽádáme všechny poplatníky, aby vzali me poplatníky vlastnící na území města
4
Úštěk objekt k rekreaci, že jsou evidováni pod jednotlivými variabilními symboly a pod jmény, které si zde sami nahlásili, proto je žádáme, aby platby prováděli pod těmito symboly a jmény, abychom se tak vyhnuli zbytečným nedorozuměním.
Šárka Patková,
vedoucí finančního odboru
NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA
Na zasedání Zastupitelstva města Úštěk
bylo v měsíci prosinci 2010 schváleno
sedm obecně závazných vyhlášek města.
Nešlo o nově vzniklé právní předpisy
města, ale o úpravu již dříve vydaných a
tudíž občanům známých vyhlášek. Úprava byla nutná z důvodu účinnosti nové
právní normy - daňového řádu, účinného
od 1.1.2011, podle něhož se při správě
místních poplatků, kterých se vyhlášky
týkají, postupuje.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Platí všichni, kdo mají v obci trvalý pobyt, pokud nejsou od poplatku osvobozeni a nebo nemají trvalý pobyt, ale vlastní
stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci.
Sazba poplatku 500 Kč za kalendářní rok.
Zákonné zveřejnění proběhlo na úřední
desce do 31.1.2011, po této době je možné se s plným zněním vydaných vyhlášek
seznámit na webových stránkách města
www.mesto-ustek.cz
Ten občan, který nemá přístup k internetu
může použít veřejný internet v knihovně
města nebo dostat informace na městském úřadu.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
Platí provozovatel takového zařízení.
Sazba poplatku 5 000 Kč na 3 měsíce
za každé zařízení.
Upozorňujeme občany a osoby, kterých
se vyhlášky týkají ( poplatník ), že znát
vyhlášky města, kde žijí nebo mají trvalý
pobyt či podnikají je v jejich zájmu, neboť pokud město vyhlášku vydá, vzniká
každému koho se týká povinnost. Jedná
se např. o povinnost hlásit městskému
úřadu veškeré změny, které ovlivňují
platby a v neposlední řadě samozřejmě
řádné placení poplatků.
Dále jsou uvedeny jednotlivé vyhlášky
s krátkým komentářem.
Střípky
Město Úštěk se loňského roku
zapojilo do projektu „Putování
po historických městech Čech,
Moravy a Slezska“ financovaného z Integrovaného operačního programu - Národní podpora cestovního ruchu. Cílem
je prezentace historických
měst v ČR a jejich aktivit.
V rámci projektu letos proběhne v naší oblasti tzv. top týden
od 13. - 19.6.2011. Návštěva
Úštěku je naplánována na středu 15.6.2011. Více na straně
www.historickeputovani.cz
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o
místním poplatku ze psů
Platí majitelé psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku je závislá na místě bydliště,
počtu psů a rozhodující je též pobíraní
důchodu, pokud je důchod jediným zdrojem příjmu.
ce. Sazba poplatku je rozdělena na období od 1.5. do 30.9 kalendářního roku – 10
Kč/den a na období od 1.10 do 30.4 kalendářního roku 5 Kč/den.
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o
místním poplatku z ubytovací kapacity
Platí ubytovatel, tedy, fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.
Sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko a
den.
Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o
místním poplatku ze vstupného
Platí fyzická nebo právnická osoba, která
akci pořádá. Sazba na kulturní a sportovní
akci činí 5% skutečně vybraného vstupného a na prodejní či reklamní akci 10%.
Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Platí ten, kdo veřejné prostranství zvláštním způsobem užívá, např. výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení
pro poskytování prodeje a služeb, cirkus,
lunaparky, skládky, reklamy, tvorba filmových a televizních děl. Konkrétní sazby pro jejich množství a parametry zde
nejsou uvedeny.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o
místním poplatku za lázeňský nebo re- Přehled splatnosti poplatků připravil fikreační pobyt
nanční odbor na předchozí straně.
Platí ti, kteří pobývají za úplatu a přechodně na území města za účelem rekreaVladislava Šarkadyová , tajemnice
veškeré změny údajů, týkající
se jejich nemovitostí, doložit
listiny na změny či pro zápis
do katastru. Jedná se o digitalizaci dalšího z našich katastrálních území a bylo by dobré,
aby každý, koho se akce dotýká k ní přistupoval s tím, že je
to v jeho vlastním zájmu. Dny,
kdy bude katastrální úřad
k dispozici na městském úřadu
budou zveřejněny.
Z dotací Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků města bude v letošním
roce opravena hřbitovní zeď
v Úštěku a rozšířeno kolumbárium, opravena střecha kulturního domu a komunikace
v ulici 1. máje, v úseku od křižovatky u bazaru směr pošta.
V březnu byla zahájena stavba
vodovodu Lukov, na kterou
město obdrželo dotaci ve výši
3,1 milionu Kč. Celkové náklady činí 4 494 876 Kč.
V letošním roce v období měsíců května a června proběhne
v katastrálním území Úštěk
v rámci obnovy katastrálního
operátu přepracováním geodetických informací do digitální
podoby částečná revize katastru nemovitostí. Vlastníci nemovitostí mají povinnost se na
výzvu katastrálního úřadu zú- Kulturní dům v Úštěku ožil
častnit jednání, ohlásit katastru tancem. Pod vedením taneční-
ho mistra pana Pavla Filandra na poradu pro naše obyvatele
se zde dvakrát v týdnu vyučuje při podávání daňového přiznání za rok 2010. Poradenská
zumba. Zájem žen je velký.
3.2. 2011 se uskutečnil na činnost proběhla 9.3.2011
městském úřadu seminář pro v době od 13 – 16 hodin.
práci zastupitelů a úředníků. Cena palivového dříví byla raPozváni byli i zástupci okol- dou města schválena pro rok
2011 : prm jehl. paliva 70 Kč
ních obcí.
4.3.2011 se konala oslava a list. paliva 80 Kč. Telefonní
MDŽ, akce se uskutečnila kontakt pana Martina Matičky,
v kulturním domě. ZO ČSŽ lesního hospodáře - prodej dřezakoupila pro přítomné ženy va, nově 736 481 633.
květiny, hudbu v podání pana Termíny konání zasedání zaMěkoty zajistil Sbor pro ob- stupitelstva – středa 27. dubna
2011, pondělí 27. června 2011
čanské záležitosti.
5.3.2011 byl kulturní sál bezplatně zapůjčen na výroční
členskou schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami
ČR, ZO Úštěk
9.3.2011 proběhla v našem kině vzdělávací akce pro školy
s promítáním filmu „ Nicholas
Winton – Síla lidskosti“ a následnou besedou.
I letos zajistil Finanční úřad
v Litoměřicích své pracovnice
Nadále bude náš městský úřad,
odbor vnitřních věcí vykonávat přestupkovou agendu pro
obec Liběšice a její spádové
obce. Výkon této činnosti pro
Liběšice zajišťujeme od roku
2008, pro další obce - Lovečkovice, Levín, Chotiněves a
Horní Řepčice již od roku
2003.
Vladislava Šarkadyová,
tajemnice
5
V letošním roce oslavíme 650 let od povýšení vsi Úštěk na město Úštěk. Proč právě letos 650 let a jak to všechno bylo?
Úštěcko dle různých názorů bylo
osídleno dávno před počátkem
našeho letopočtu. První písemná
zmínka o existenci sídliště (vsi ) Úštěk je
předmětem několika názorů historiků. Já jako amatér se přikláním k datu 1057. Současný název Úštěk měl svůj vývoj i různá zdůvodnění způsobená podobným názvem
s Ústím ( Ústím nad Labem).
V písemnostech byl Úštěk uváděn pod názvy „usc, usk, uscz, ouští, auště, auscha, oušek, Úštěk“.
lém území Čech propukla selská povstání. I sedláci na
Úštěcku se vzbouřili proti jezuitské vrchnosti. Vrchnost však povolala
císařské vojsko, které pod velením Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic povstání potlačilo. Dne 14. března 1680 byly vyneseny
tresty nad vzbouřenci a současně bylo rozhodnuto zbavit město Úštěk městských
práv. Vedení města bylo sesazeno, město
muselo vydat vrchnosti všechny knihy a dokumenty, zlikvidovat celní závory atd. Tímto rozhodnutím se z města Úštěk stala vesnice Úštěk. Tento stav však neměl dlouhého
trvání, neboť bývalým měšťanům ani liběšické vrchnosti nevyhovoval (finančně) a po
prosbách byla již 31. července 1680 Úštěku
městská práva vrácena. Úštěk měl poté svá
městská práva až do současnosti.
Úštěk je městem už 650 let
Ponechme nyní stranou diskuzi o prvé písemné zmínce a názvu vsi Úštěk a věnujme
pozornost povýšení vsi Úštěk na město.
V nejstarší době byla ves Úštěk majetkem
české královské komory a král za odměnu
daroval některá území ve státě své šlechtě,
ale také církvi. Kdy konkrétně přešel Úštěk
do majetku některého šlechtického rodu, nebo církve, nevíme. Pravděpodobně byl
Úštěk věnován německému rodu Michaloviců, kterému však v minulosti z neznámých
příčin panovník město odebral. Proto Jan
z Michalovic (1283-1304) v roce 1283 požádal krále Václava II. (1273-1305), aby mu
byl vrácen jeho majetek. Není nijak doloženo, zda bylo jeho žádosti vyhověno, není
ani známo, že Úštěk vlastnil jeho následník
Benedikt z Michalovic (1304-1327). Až za
Jana II. z Michalovic (1327-1354) je uváděno, že zdědil v době vlády krále Jana Lucemburského (1310-1346) v severních Čechách majetek a v jeho soupisu majetku je
uveden i Úštěk.
ho obdarování zaplatit. Později umořoval
dluhy postupným rozprodáváním svých statků, nebo je dával do zástavy. Tak se asi stalo i v případě Úštěku, neboť v roce 1383 dal
Úštěk do zástavy Jindřichu Skopci Berkovi
z Dubé (1383-1396), který údajně dal po roce 1383 Úštěku městská práva. I když až do
roku 1407 byl majitelem Jan III. z Michalovic, hospodařili na zastaveném Úštěku po
smrti Jindřicha Berky jeho synové Aleš Berka (1396-1406) a Jindřich Berka (1406 1417), majetek se přepisoval z jednoho na
druhého podle politiky. Aleš, jako katolík
by o statky přišel postupujícím vlivem kališníků ( husitských vojsk ), proto statky předvedl na svého bratra Jindřicha, který byl naToto je hrubý nástin historie města Úštěk.
opak kališník.
Nikde není uveden datum, kdy byl Úštěk
Po smrti Jindřicha získal Úštěk zpět Aleš povýšen na město a až z doby, kdy Úštěk
Berka (1417-1426) a aby nepřišel o maje- vlastnil Václav Carda mladší (1452-1457)
tek, přestoupil v roce 1421 k husitům. se zachoval prvý, avšak nedatovaný doklad,
V roce 1426 prodal Úštěk husitskému ve kterém potvrzuje Úštěku daná městská
hejtmanu Václavu Cardovi z Petrovic starší- práva. Někteří historici jsou názoru, že
mu ( 1426-1452). Po jeho smrti vlastnil městská práva získal Úštěk, když jej vlastniÚštěk jeho syn Václav Carda z Petrovic li Michalovici, tedy přibližně v polovině 14
mladší (1452-1475), který v době, když se
století (1350), jiní až příchodem rodu Berzdržoval v Úštěku svým nedatovaným proků po roce 1383.
hlášením potvrdil městu Úštěku městská
práva.
Úštěk nemá ve svém městském znaku atriJelikož neměl mužského potomka, svou dce- buty rodu Michaloviců, ale Berků z Dubé.
ru Kateřinu provdal v roce 1465 za jihočes- Údajně ale nebylo pravidlem, že městský
kého Jana Sezimu z Ústí (Sezimovo Ústí). znak musel mít ve svém znaku atributy té
Když Václav Carda mladší v roce 1475 ze- vrchnosti, která vesnici Úštěk povýšila na
mřel, převzal Úštěk Jan Sezima z Ústí, který město. Toto historické dilema vyřešila Rada
ke svému jménu přidal Jan Sezima z Ústí a města Úštěk v roce 1960, kdy rozhodla, že
na Úštěku. Sezimové společně se spolumaji- Úštěk bude slavit 600 let od povýšení vsi
teli panství Úštěk Gersdorfy z Gersdorfu se Úštěk na město v roce 1361 a stanovila, že
přidali k Českým stavům a po boku Fridri- oslavy proběhnou v srpnu 1961. Rada přícha V. Falckého (1619-1620), také Zimní pravou oslav pověřila několikačlennou kokrál, bojovali proti císaři Ferdinandu II. misi, která zajistila zhotovení velkorozmě(1620-1637). Po prohrané bitvě na Bílé Ho- rových plakátů, pamětní plakety pro výře Gersdorfům i Sezimům císař Ferdinand znamné občany, malý klopový odznáček,
II. zkonfiskoval veškerý majetek, který po- samolepku na sklo aut a také zajistila u Československé pošty použití příležitostního rastupně přešel do vlastnictví jezuitů.
Městská práva v podstatě Úštěku zůstala až zítka.
Po smrti Jana II. V roce 1354 do roku 1361
spravovali Úštěk za nezletilého Petra
z Michalovic jeho poručníci páni
z Rožmberka. Od roku 1361, již jako zletilý
spravoval Úštěk Petr z Michalovic (13611368), který však při vojenském tažení do
Itálie náhle zemřel. Statky převzal jeho syn
Jan III. z Michalovic, který Úštěk držel asi
do roku 1407. Na svých statcích špatně hospodařil, dostával se do dluhů, peníze na zaplacení získával tím, že když některá ves žádala o povýšení na město, musela mu za je- do roku 1680, kdy v jarních měsících na ce-
Bohuslav Košťál
Kulturní komise při MěÚ Úštěk vyhlašuje soutěž k 650 letému výročí povýšení Úštěku na město na téma
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POHLEDNICE ÚŠTĚKU
Zúčastnit se mohou děti a mladí autoři od 6 do 18 let.
Forma : kresba, tištěná grafika, fotografie, případně jiná
Provedení.
Velikost by neměla přesáhnout formát A4 (210 x 297 mm)
Tvoří se pouze přední strana pohlednice (avers, obrázek).
Do vlastního provedení díla nesmí zasahovat dospělí, naopak
je ale žádáme, aby mládeži pomohli radou a motivovali je k
účasti na soutěži.
411 45 Úštěk, případně je vhoďte osobně do schránky u
vchodu do městského úřadu.
Svá díla posílejte e-mailem na adresu: [email protected],
nebo poštou na adresu: Městský úřad, Mírové náměstí 83,
Soutěž začíná 1. dubna a končí 30. dubna 2011.
Těšíme se na vaše soutěžní práce!
NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT SVÉ JMÉNO A ADRESU !
Ceny :
1. místo - 2 roční permanentky na vstup k jezeru Chmelař
2. a 3. místo - 4 volné vstupenky na 14. historický jarmark
Navíc :
vítězná pohlednice bude vydána tiskem a použita
k prodeji a reprezentaci města.
Kulturní komise při MěÚ Úštěk 
6
Po letošní dlouhé mrazivé
bylo zakončení prázdnin plné
zimě, plné sněhu a mrazu se
soutěží a her, které přivábilo
pomalu přibližuje jaro. Jaro,
hodně účastníků. Za zmínku
které vrátí do kraje život a
stojí též tradiční Mikulášská
nám lidem optimismus a ranadílka, která rozzářila oči
dost. Máme pár týdnů v tomto roce za sebou a místní samo- dětí. Místnost pro příchod Mikuláše s čertem nabídl pan Draspráva ve Vědlicích vyhodnotila splnění stanoveného progra- goun.
mu za uplynulý rok 2010. Pozitivně je možno ocenit kladný
vztah města Úštěku k dění v naší obci. Díky tomu se vytvořily
dobré podmínky pro zlepšení prostředí, zvláště ve středu obce.
Místní občané ocenili, že se v rámci občanské obslužnosti dočkali otevření prodejny potravin a pohostinské místnosti.
V uplynulých měsících zde docházelo k sousedskému setkávání. V minulosti nebylo kde. Ožila náves, tak, jak to má na vesnici být. Docházelo zde k setkávání mládeže, maminek
s kočárky, či dospělé generace. Prostory byly využívány ke
kulturním akcím, zvláště k soutěživým dětským dnům. Za zdařilé považujeme např. zimní sjezdy „Jakkoliv na čemkoliv“ na
severním svahu nad vesnicí, spojené s občerstvením a opékáním buřtů, nebo Velikonoční slavnosti včetně starých tradic,
jako je malování kraslic, či pletení pomlázek. Jejich zakončení
lampiónovým průvodem, kterého se zúčastnilo hodně dětí i
dospělých bylo zdařilé.
Pokračovali jsme v červnu dnem dětí a další akcí koncem srpna
VE VĚDLICÍCH TO ŽIJE
Akcí pořádaných pro děti i dětí samotných je v obci dosti, ale
převážně se uskutečňují na soukromém pozemku. Kéž by se
podařilo najít „místečko“ na dětské hřiště.
V závěru je třeba vyzvednout vynaložené úsilí nadšených aktivistů, bez jejichž práce a přispění by se tyto dobrovolné akce
neuskutečnily. Řady naší samosprávy se rozšířily o dvě nové
tváře - paní Titkovou a Böhmovou.
Poděkování patří městu Úštěk za každoroční sponzorování
dětských dnů a věříme v pokračování této spolupráce
s obcí.
Poděkování dále patří i panu Dragounovi za pomoc a účast
na všech akcích, za sponzorování a poskytování místa na
soukromém pozemku k jejich uskutečňování.
Bronislav Kráčmar, místní samospráva Vědlice
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Kačeny barbarie /husokačeny/
stáří 1-3týd.
cena: 90 -110 Kč
Husy /bílé/ stáří 1-3týd. 130 -150 Kč
· 12h Štětí (u městské tržnice)
Husy /landeské/ 1-3týd. 130 -150 Kč
· 13h Hoštka (u býv. obchod.střediska) Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
· 13,30 Polepy (před Poštou)
ve stáří
6-8týd. 250 -290 Kč
· 14h Křešice (na návsi - u kostela)
4.10.2011
· 15h Liběšice (u kostela)
Kuřice černé, červené
· 15,30 Úštěk -na náměstí pod MěÚ/
stáří: 14-18týd.
cena: 130 -150 Kč
28.3.2011
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá
vejce/ stáří: 14-18týd. cena: 130-150 Kč adrese:
při objednání 10ks 1 kuřice ZDARMA !
24.5.2011
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150 Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
stáří 1-3týd.
cena : 60 - 80 Kč
Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502,
Mobil : 731 701 331, po-pá 8-15h!
E-mail adresa: [email protected]
Libor Uhlík
outlet – prodejny Úštěk,
Litoměřice a Lovosice
velkoobchod
módy z Evropy
Prodejna Úštěk od 4. dubna zcela
nové zboží v celém obchodě. Jarní kolekce Stradivarius (Sp), Tom
Tailor (Ně), Elite (Fr.) a další značky
za velmi příznivé ceny
Tel: 606 050 842
Otevřeno :
PO – PÁ : 8 - 12 a 13 - 17
SOBOTA : 8 - 11 hodin
7
levé straně. Asi po 2
kilometrech dojedeme do Žalhostic,
kde se cyklotrasa
stáčí doprava, do
obce Velké Žernoseky. V obci podle
značení, kterého si
všímáme, odbočíme
na křižovatce cyklotras vlevo a sjedeme na nábřeží k přívozu.
Přívoz přes Labe z
Velkých do Malých
Žernosek a zpět je
k a ž d o r o č n ě
v provozu od dubna
do října, loď převáží
osoby, psy, dětské
kočárky a jízdní kola, vždy 3x do hodiny,
od 7 do 18 hod., v létě do 19 hod. Poslední přívoz probíhá 30 min. před koncem
pracovní doby.
V Malých Žernosekách přejdeme frekventovanou hlavní silnici a železniční trať
a pokračujeme po další značené cyklotrase č. 25, ke které se na začátku údolí přidává zelené a žluté turistické značení.
Z Úštěku je nejsnazší cesta vlakem směr
Litoměřice – Žalhostice, kde vystoupíme
a od zastávky vlaku se vydáme vpravo,
směr Píšťany, na křižovatce u vlakového
přejezdu se připojíme na cyklotrasu vedoucí od Litoměřic a další popis trasy je
stejný jako ten předchozí.
Opárenské údolí – rozkládá se 2 km od
Lovosic pod severním svahem Lovoše,
v úseku od Malých Žernosek po Velemín.
Cesta údolím, které je převážně lesnaté,
místy skalnaté s minimálním převýšením,
se vine podél Milešovského potoka,
s cyklistickým a turistickým značením
včetně značené naučné stezky Lovoš. Celková délka trasy je asi 5 km. Nad poto-
OPÁRENSKÉ ÚDOLÍ
Z Velkých Žernosek přívozem přes Labe a
lesní cestou Opárenským údolím na hrad
Oparno
Tentokrát zavítáme na západ Českého
středohoří, do oblasti, která náleží k mikroregionu „Porta Bohemica“. Lokalita se
nachází přibližně 25 km od Úštěku a 7 km
od Litoměřic, odtud budou popsány trasy výletu.
Z Litoměřic máme několik možností: ze
železniční stanice Litoměřice město
(dolní nádraží) vyjedeme směr Ústí nad
Labem a v příští stanici – Velké Žernoseky, vystoupíme. Pokud se vydáme pěšky
nebo na kole, projdeme viaduktem
(vpravo) od nádraží na Střelecký ostrov,
kde se připojíme na cyklotrasu č. 2, po
které vyrazíme směrem vpravo. Cestou
míjíme Písečný ostrov s bazény litoměřického koupaliště a za ním řeku Labe po
Zvířecí dík
Danuše Břešťanová
Útulek PSÍ DOMOV - Řepnice 30, 41201 Litoměřice.
S pozdravem
manželé Miluše a
Marek Maskulanisovi,
majitelé soukromého
psího útulku v Řepnici, okres Litoměřice ...
8
Opárenské údolí je díky své snadné přístupnosti a nenáročné, celkem stinné trase, oblíbeným turistickým cílem téměř po
celý rok.
Pro případné dárcce, návštěvy a zájemce přidávají adresu :
Vážení přátelé, píší nám majitelé soukromého psího útulku v Řepnici : Obdrželi jsme od vás krmení pro pejsky v útulku v hodnotě 3 600 Kč. Velice všem
děkujeme, že se snažíte pomoci opuštěným a týraným psům a kočičkám.
Stále platí naše nabídka k návštěvě útulku. Za všechna zvířata, která se v útulku nacházejí, přijměte náš (a kdyby uměla mluvit i jejich) VELIKÝ DÍK!
Jak vidno z náčrtku Řepnice leží mezi Libochovany a Kamýkem
kem vede železniční trať Lovosice – Teplice v Čechách, v obci Oparno je železniční zastávka. V jednom z bývalých mlýnů,
kterých v údolí kdysi stávalo několik, najdeme občerstvení ve zrekonstruovaném
hostinci „Černodolský mlýn“, opodál se
nachází kemp.
Na krátké odbočce v západní části údolí
navštívíme zříceninu gotického hradu
Oparno, která stojí na zalesněném vršku
nad stejnojmennou obcí. Hrad pochází ze
14. století, tehdy jej nechal postavit Smil
z Vchynic, který zde nějakou dobu sám
přebýval. Sídlo však nevydrželo dlouho,
už od r. 1530 je hrad označován za pustý.
Přes údolí nedaleko Velemína probíhá výstavba přemostění v posledních letech
dosti diskutované dálnice D8, která zde
protíná České středohoří.
(citováno z dopisu
manželů - majitelů)
jektu s byty, zajištění bezplatného
přístupu
k internetu v době od 26.3
do 14.4.2011. V neposlední řadě náš
městský úřad bude řešit přestupky spáchané při sčítání, na základě oznámení
sčítacího komisaře-odmítání podrobit se
sčítání, hrubé slovní či fyzické napadení,
zcizení či zničení vyplněných sčítacích
formulářů, pokusy o zjištění důvěrných
údajů o jiných osobách, stížnosti na komisaře – porušení mlčenlivosti.
Povinnost vyplnit a odevzdat sčítací formulář, ať komisaři, či elektronicky je zákonnou povinností každého občana. Nesplnění povinnosti je právě již zmíněným
přestupkem, za který je možno uložit
v přestupkovém řízení pokutu 10 000 Kč,
právnickým osobám až 100 000 Kč.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Čas uplynul rychle a po deseti letech se
opět „sčítáme“. Sčítací komisaři sice
nejsou z řad našich úředníků, jak tomu
bylo při minulém sčítání, tuto nelehkou
úlohu dostala na svá bedra Česká pošta.
Našemu městskému úřadu ale i tentokráte plynou při této akci určité povinnosti.
Městský úřad začal na akci SLBD pracovat již v minulém roce, kdy bylo potřeba
provést kontrolu, aktualizaci a doplnění
seznamu budov s číslem domovním, kontrolu úplnosti a správnosti vymezení částí
obcí, ověření aktuálnosti soustavy základních sídelních jednotek a jejich dílů, statistických obvodů a ulic a jejich zákresu
v tématických mapových vrstvách poskytnutých ČSÚ.
Na období leden – květen letošního roku
zákon obcím stanovil další povinnosti.
Jedná se zejména o vyvěšování materiálů
ke sčítání na úředních deskách ( kamenné
a elektronické ), vyplnění sčítacích formulářů, tam kde je obec vlastníkem obPrvní výstavou na začátku února
odstartovala galerie rok 2011.
Své obrazy zde představil originální umělec a výtvarník Zbyšek
Macháček. Vernisáž obohatilo
svým vystoupením trio Řemdich.
Během roku jsme připravili
nejen pro milovníky umění celkem 8 výstav. Na druhé z nich
se v pátek 25. 3. představil
klasik české grafiky Jiří Bouda.
Je prostřední ze slavné dynastie
Boudů. Nejstarší byl otec Jiřího,
legendární ilustrátor, grafik,
pedagog Cyril Bouda. Nejmladší
je Martin Bouda, grafik a tiskař
Dodatečné sečtení - pokud se nepodaří
komisaři do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání (půlnoc z 25.3
na 26.3.2011) doručit sčítací formuláře do
některé domácnosti, je povinností každé
osoby si je vyzvednout nejpozději do
20 kalendářních dnů ( tj. do 14.4.2011 )
na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném
místě České pošty nebo na kterémkoliv
obecním / městském úřadu. Termín odevzdání v tomto případě je 19.4.2011.
Došetření – v období od 15. do 30. května 2011 bude probíhat došetření údajů
v domácnostech, které neodevzdaly žádný
vyplněný sčítací formulář, přestože je
převzaly. Tuto činnost budou provádět
vybraní sčítací komisaři České pošty a
ČSÚ, kteří se budou prokazovat kromě
průkazu sčítacího komisaře ještě zvláštním písemným pověřením pro tuto činnost vydaným ČSÚ.
Vladislava Šarkadyová, tajemnice
Galerie U brány zahájila 12. výstavní sezónu
v litografické dílně na Malé
Straně v Praze. Vystavující Jiří
Bouda je známý např. svojí tvorbou exlibris, známek a hlavně
půvabných litografií ze světa
železnic a dalekých cest. Na
výstavu srdečně zveme milovníky železnice z dob páry, ale i
znalce kvalitní grafiky.
Dzurko, vystavující po celém kultury pan Karel Gott. K této
světě zavítá se svými obrazy i do výstavě není co dodat, ani tak
k vánoční výstavě další celebrity
Úštěka.
Na konci července proběhne Jana Kanyzy. Oblíbený herec a
prestižní výstava akademického uznávaný výtvarník se do Úštěka
malíře Dana Richtera. Byla při- vrátí po pěti letech.
pravena velmi pečlivě k jeho Doufáme, že si najdete v zajímavé
loňským osmdesátinám. Na nabídce výstav tu svoji. Přijďte se
začátku podzimu se můžeme podívat na vernisáž s autorem a
hudebním vystoupením. Otevřeno
Třetí výstava nás zavede do světa těšit na barevné a zasněné obraje pro Vás každý den a vstupné je
porcelánu a staré lékárenské zy Světlany Žalmánkové, jenž
zdarma.
latiny v podání výtvarnice Jany nezapře ženskou něhu a poetiku.
Molovčákové. Na té čtvrté svá Na sklonku října představí své Na návštěvu se těší
Paedr. Jiří Matta
díla představí naivní umělec, obrazy v Úštěku fenomén naší
a Vladimíra Netrvalová.
krátce žijící v Úštěku. Rudolf
Úštěcká šatlava oslaví
650 let povýšení Úštěka na město
pamětní mincí
Dveře šatlavy se otevřely 1. dubna do
nové, již čtvrté sezóny. Pro naše návštěvníky jsme připravili několik novinek.
Hned v přízemí novou expozici zmenšených replik děl a kanónů českého řemeslZvesela do jara je podtitul prvního letošního jarmarku v Úštěku.
Veselit se bude kromě návštěvníků i více než 150 vybraných
řemeslníků z Čech, Moravy a
Slovenska. Nebudou chybět
kraslice, řehtačky, pomlázky a
vše co patří do rukodělných
tradic lidových řemeslníků spojených s Velikonocemi. Úštěcké
Velikonoce patří vůbec
Za osoby hlášené k trvalému pobytu na
ohlašovně pobytu, tzn. adrese úřadu,
nemá obec povinnost formuláře vyplňovat, je proto na každém, aby si formulář
zajistil a vyplněný odevzdal.
V této době by již většina občanů měla
mít své formuláře vyplněné a odevzdané,
pokud jste tak ještě neučinili, můžete se
řadit do skupiny, které se bude týkat dodatečné sečtení či došetření.
V samotném sklepení Vás čeká nové nasvětlení figurín včetně nových postav. A
to nejaktuálnější na konec. Kromě raznice
úštěckého groše 2011 jsme si pro všechny
návštěvníky, rodáky a patrioty připravili
Ve sníženém přízemí se u vstupu do skle- pamětní minci k 650. výročí povýšení
pení objeví plně funkční váha na hříchy, Úštěka na město. Tu najdete hned
aby mohla průvodkyně předem určit míru v přízemí ve stánku úštěcké mincovny.
provinění návštěvníků a doporučit jim Na návštěvu Vás srdečně zvou průvodkyně
Venuše Bártová a Zdenka Hampejzová.
patřičné prostředky práva útrpného.
níka a dělmistra. Repliky jsou z různých
historických období a válek. Jsou plně
funkční, vyrobeny z kovu a dřeva. Jejich
použití je vzhledem k velikosti
(zmenšeniny) spíše dekorativní.
k největším stylovým oslavám
jara v rámci České republiky.
V kulturním programu jsme si
jako novinku připravili obří
slepici a vejce. Milovníky hudby
potěší svižná moravská cimbálovka s tanečníky nebo hašlerovky v podání Třehusku. Nejenom
rodiče potěší vystoupení úštěckých dětí z pěveckého souboru
11. ročník Úštěckých Velikonoc
Zvonek, mateřské školky či divadelního kroužku. Na jarmarku
potkáte pouliční divadlo, loutkoherce či zmíněnou obří slepici
s vejcem. Dětské návštěvníky
potěší kromě pohádek soutěže se
Sváťou, malý jezdecký turnaj,
soutěže na hlavní scéně či sveze-
ní na poníku i koni. Velikonoce
mají kromě oslav jara z dob
pohanských i velmi silný křesťanský rozměr. Jsou nejvýznamnější církevní svátek a naše
úštěcké se konají na tzv. Bílou
sobotu.
za pořadatele Libor Uhlík
9
ÚŠTĚČAN V NEW YORKU
Rozhovor s Petrem Koutem
Jedna z často používaných frází všech
politiků zní: „Je potřeba dát větší prostor
mladé generaci“. Pokud nepočítám prázdný prostor v peněžence, který politici
vytváří s velkou chutí, žádný jiný nevidím. Naštěstí existují mladí lidé, kteří si
své osudy řídí úspěšně sami.
Jedním z nich, kterého mám tu čest představit, je Petr Kout z Úštěka. S jeho pomocí snad ukážu, že s mladými to není
zas tak špatné, jak se kolikrát tvrdí. Rozhovor, o který jsem ho požádal, k mé
radosti neodmítl. Zde ho předkládám pro
zvědavost i zamyšlení. Ahoj Petře. Kde teď žiješ? Ahoj. Momentálně žiju čtvrtým rokem v
tzv. velkém jablku, městě New York.
Jak dlouho už jsi z domova?
Poprvé jsem vycestoval v roce 2003,
když jsem jel navštívit svou sestru, která
tehdy žila – a stále žije – ve státě Florida
v USA.
Tenkrát se má návštěva prodloužila na
sedm měsíců. Zalíbilo se mi tam. Po té
jsem se vrátil na rok do ČR s cílem vydělat si peníze ve své profesi na studium na
jedné tzv. college, což je něco mezi gymnáziem a vysokou školou - je to tak na
půl cesty.
Odstěhoval jsem se na rok do Prahy, pracoval jsem jako softwarový programátor
a v roce 2005 jsem se vydal zpět za velkou louži a za svými sny. Kde a co studuješ?
Momentálně pracuju ve svém oboru, tj.
ve fyzice. V květnu 2010 jsem dostudoval
Columbia University v New Yorku s titulem bakaláře a po ukončení studia jsem
nastoupil zaměstnání na pozici „research
assistant“ (asistent ve výzkumu) v oddělení astrofyziky na Columbia University…
Momentálně pracuju na této universitě a
to ve výzkumu experimentální astrofyziky, specificky v oblasti výzkumu kosmického mikrovlnového záření (CMB), které
je velkým nositelem informací o původu
a evoluci vesmíru.
10
Čím se živíš?
Živím se především svou prací ve fyzice.
Po večerech taky programuju software,
což je jednak přivýdělek, a pak taky zajímavá a neskutečně kreativní práce.
Jaké máš zájmy nebo koníčky?
Považuju se za jednoho z těch šťastných
lidí, které opravdu baví jejich práce, takže
můj hlavní koníček je studium a práce v
oblasti přírodních věd, především fyziky.
Mám v sobě od mala podivnou vášeň a
touhu vědět co nejvíc o tom, jak funguje
příroda na své nejhlubší úrovni. Fyzika je
obor, který přesně tohle studuje, takže to
je můj největší koníček, ale necítím se
omezen zájmově jen na tenhle obor. Na
vysoké škole jsem měl semestr biochemie, a studium života na úrovni jednotlivých buněk a procesů probíhajících
uvnitř buněk byl taky dost fascinující,
takže přírodní vědy jsou všeobecně můj
velký koníček. Jinak mám moc rád jízdu
na kole. Když jsem bydlel se sestrou na
Floridě, tak jsem jezdil každý den do
školy 16 kilometrů. To mě opravdu bavilo. Taky mě hodně baví se jen tak toulat
po ulicích Manhattanu a prozkoumávat
různé části města, útulný kavárničky,
nespočetná muzea atd. Je toho tu dost k
vidění. Jaké jsi měl vysvědčení v deváté třídě
v Úštěku?
To si opravdu přesně nepamatuju. Vím,
že jsem měl vyznamenání, ale co přesně
už nevím. Ale celkově vzato, na základní
škole jsem nebyl nijak extra úspěšný.
Pamatuju, že jsem měl v páté třídě dokonce trojku z matematiky. Dnes si na to
vzpomínám s úsměvem na tváři, protože
vyšší matematika je denní součástí mé
práce. Nejspíš jsem potřeboval najít tu
správnou aplikaci matematiky, která by
ve mně probudila hlubší zájem o chápání
toho předmětu. Tenhle zájem se ve mně
probudil spíš až po základní škole.
Chodil jsi na základní školu rád?
Musím říct, že jo a často na to v dobrém
vzpomínám. Mě škola všeobecně vždycky celkem bavila. Základní škola mě bavila víc než střední.
Který učitel ti utkvěl v paměti?
Myslím, že mi utkvěly v paměti všechny
moje učitelky. Přeci jen jsem se s nimi
vídal denně kus života. Pokud se ptáš,
která učitelka či učitel mě nejvíc ovlivnil
jako žáka, tak to byla asi paní učitelka
Tikalová. Učila mě matematiku (tu trojku
z matiky jsem měl jen jeden rok) a zeměpis. Vyhovoval mi její přístup k výuce a
její tón hlasu. Občas jsme si po hodině
povídali o přestávkách a jednou mi dokonce půjčila její vlastní knihu o Himalájích a české výpravě horolezců.
Nemalým způsobem mi pomohla i s procesem hlášení se na střední školu. Rád na
ní vzpomínám. Skoro po každé, když se
potkáme v Úštěku, dáme krátkou řeč.
Vnímáš rozdíl mezi teenagery v Čechách
a v Americe?
Ano. Rozdíly tu jsou a jsou samozřejmě
hodně dány kulturou národů a prostředím.
Tady v USA jsou vidět i rozdíly mezi
teenagery např. z Floridy a z New Yorku.
Těch rozdílů je celá řada a jsou převážně
drobného charakteru. Charakter a chování
lidí jsou ale hodně ovlivněny prostředím,
kde lidé žijou, takže bych nerad zacházel
ke stereotypům a odhadům. Určité rozdíly jsou vidět i mezi místními mladými
lidmi, kteří vyrostli na vesnici a těmi, co
vyrostli ve velkoměstech. Jako jeden příklad rozdílu mezi většinou českých mladých lidí a místních amerických je jejich
elán a vize do budoucna.
Tohle platí nejen pro mladé lidi, ale pro
styl myšlení národa jako takového. V
USA má větší množství teenagerů (a i
dospělých) sny a určité cíle do budoucna,
což je samozřejmě také dáno i tím, že
mají v takhle obrovské zemi daleko širší
škálu možností.
Celkově na mě USA působí jako optimističtější a energičtější země. Je tu mezi
lidmi hodně energie, což je samozřejmě
nemálo ovlivněno tím, že žiju v New Yorku, městě kam si lidé z celého USA, a
nejen USA, jezdí budovat kariéru a plnit
sny. Na druhou stranu, teenageři a ostatní
lidé v ČR na mě všeobecně působí více
pospolitým dojmem. Tráví více času s
přáteli a nejsou tak individualističtí jako
Američani.
Zde zase musím dodat, že tohle se v USA
liší stát od státu. Lidé z New Yorku mají
jiné priority a hodnoty v životě než lidé z
Colorada. Všeobecně bych ale řekl, že
sociální vazby jsou v Čechách mezi lidmi
silnější než tady v USA, ale poslední dobou mi přijde, že se tenhle rozdíl mezi
těmi kulturami každým rokem zmenšuje.
Technologie a globalizace tyhle rozdíly
smazávají.
Jaké máš oblíbené české a americké
jídlo?
Oblíbené české jídlo? Svíčková a koprová. Ještě pořád nevím, kterou mám radši..
Americké? To je těžko říct, protože jediný jídlo, o kterým vím, že je považováno
za opravdu americké jsou hamburgry a ty
nemusím. Takže oblíbené americké jídlo
asi nemám. Jím hodně asijských a italských jídel. V New Yorku není o cizí kuchyně nouze.
Třídíte v Americe odpad alespoň tak,
jako my v Úštěku ?
Ano, ano. Třídění odpadu je tu povinnost.
Lidi to tu dělají už desítky let, takže je to
v nich i celkem dobře zakořeněné. (Pokračování na další straně)
(dokončení ze strany 10)
Jak se žije Američanům na podpoře?
O těchhle věcech moc nevím, abych se
přiznal. Jen vím všeobecně, že USA není
země, kam emigrují lidé, kteří hledají
silnou sociální podporu. Je to asi ta nejkapitalističtější země na světě. Člověk tu
musí mít trochu hroší kůži a jít sem s tím,
že přišel opravdu pracovat a stát na vlastních nohou. Neznám tu moc lidí, kteří
sedí doma a pobírají podporu. Tenhle
systém není vůči lidem v takovéhle situaci vstřícný. Navíc člověk musí být opatrný a hlídat si věci jako zdravotní pojištění
sám. Nikoho do ničeho nenutí. Zdravotní
pojištění například není povinné. Lidé
mají v rukou víc volnosti než v ČR, ale s
tím přichází i víc zodpovědnosti za sebe a
vlastní rodinu. Řada nepojištěných lidí si
finančně zruinovala život tím, že se jim
něco stalo, museli na měsíc či dva do
nemocnice, ale neplatili si pojištění, takže
veškeré náklady pak museli uhradit sami.
To má mnohdy katastrofické finanční
následky na jejich životy. Všeobecně
bych řekl, že pro pracovité a dravé lidi je
to tady hodně dobré prostředí. Pro lidi
vyhledávající silné sociální podpory je
vhodnější Kanada nebo i ČR.
Jaký je starosta města, kde teď žiješ?
Starosta New Yorku je pan Michael R.
Bloomberg a naneštěstí toho o něm nevím dost na to, abych si troufl cokoliv o
něm říct. Pardon.
Už jsi mluvil s prezidentem Obamou?
Ne, to se mi ještě nepovedlo. Ale viděl
jsem ho v roce 2008. Prezident Obama
vystudoval Columbia University a přijel
sem tehdy společně s Johnem McCainem,
jeho tehdejším republikánským volebním
protějškem. Měli tu veřejnou diskuzi na
téma, čeho se chystají docílit během následujícího volebního období. Bylo to
zajímavý, protože se to dělo přímo na
pozemku naší univerzity a pozorovalo a
fandilo jim tisíce studentů.
Vysvětluješ často, kde leží ČR?
To, že většina Američanů neví, kde je
Česká Republika mi přišlo jako mýtus.
Naopak jsem byl překvapen tím, kolik
středně a vysoce vzdělaných lidí dokázalo i říct hlavní město a řada z nich Prahu
navštívila. Čechy jsou tu docela známy
hlavně díky našemu krásnému hlavnímu
městu. Pro ně je Praha podobně exotická
jako New Yorku pro nás. Žádné město v
USA se samozřejmě ani nepřibližuje historické kráse Prahy, a to Američany do
Čech často táhne.
Zkus porovnat české a americké slečny.
Tohle je dost těžký. Já vždycky tvrdím, že
fajn holky jsou všude na světě. Každý
národ má své kvalitní a méně kvalitní
lidi, a to platí pro obojí pohlaví. Všeobecně řečeno, americké slečny mají tendence
být více nezávislé na svých mužských
protějšcích. Role muže a ženy v domácnosti a ve vztazích celkově je trochu jinak
vyvážená, než v ČR. Většina domácností
v Čechách má určité role, které jsou jasně
rozděleny mezi muže a ženy. Tohle rozdělení je tady méně znatelné, než u nás.
Role muže a ženy se tu více prolínají.
Jaké poplatky jsou pro Američany nejotravnější?
Kromě daní, které každý nerad platí,
opravdu nevím :).
Opravdu si Američané pořád tleskají?
To je zajímavá otázka. Jedna věc, která je
hodně rozdílná mezi Čechy a Američany
je jejich postoj k životu a vztah k vlastní
zemi. Američani jsou obrovští patrioti a
navíc jsou opravdu velcí zastánci jejich
myšlenky „amerického snu“. Následkem
toho jsou pyšní na produkty, které jsou
vyrobeny nebo navrženy v USA; věří na
kvalitu vlastních služeb víc než služeb z
ostatních zemí, obzvláště lékařů; jsou
hrdí na svou zemi, a to je z nich hodně
cítit. V Čechách je tohle u většiny lidí
obráceně – co je české není vnímáno jako
kvalitní a řada lidí má tendenci se podceňovat a nemít radost z úspěchu ostatních.
Tenhle velký rozdíl v mentalitách často
vede k tomu, že lidé v Čechách vnímají
Američany jako arogantní a sebevychvalující. Je pravda, že tu občas narazím na
podivína, který „všude byl a všechno
zná“, ale ve většině případů narážím na
lidi, kteří opravdu navštívili řadu zemí a
docílili vysokého vzdělání a poznání, a
přesto mají otevřenou mysl – rádi si poslechnou cizí názor na věc. Jejich pozitivní pohled nejen na úspěch svůj, ale i
úspěch ostatních má velký podíl na tom,
proč jsem měl možnost studovat na jedné
z vrcholových škol jako Columbia University. Řada úspěchů v životě není možná bez pomoci ostatních a právě nesobeckost, „tleskání“, a silná opora od několika
místních lidí hrála klíčovou roli na cestě
k mému současnému životu.
Co bys změnil v Čechách, kdybys měl tu
moc?
Vnesl bych do myšlení lidí trochu toho
optimismu, patriotismu a životní energie,
které jsou zakořeněny v myšlení národa
Američanů. Tyhle kvality mě tu dost drží.
Víra ve vlastní národ a vlastní lidi, touha
dělat dobro nejen sobě a vlastní rodině,
ale i vlastní zemi má obrovský vliv na
zdraví státu a u nás tohle dobou dost chybí. Vím, že se to lehčeji říká, než zařizuje,
ale věřím, že časem se tohle u nás zlepší.
Přeci jen, naše nová demokratická Česká
Republika je teprve dvě desetiletí stará.
Jaký je Tvůj nejcennější úspěch?
To je těžká otázka. Jedna věc, které si
hodně vážím je možnost vracet se domů
do ČR se zkušeností člověka žijícího v
takhle odlišné zemi jako je USA, a navíc
v takhle vzdálené zemi. ČR mám hodně
rád a vracím se tam každé léto. Pokaždé,
když po celém roce stráveném v New
Yorku vyjdu z Ruzyňského letiště a jedu
domů do Úštěka, mám na tu naší zemičku
jakýsi svůj vlastní náhled a slovo domov
má daleko hlubší význam, než mívalo v
době, kdy jsem v Čechách žil celý rok.
Mít možnost nejen vycestovat a povrchně
poznat jinou kulturu, ale dlouhodobě žít v
jiné zemi a pak se vrátit do vlastní domovské země mi poskytuje náhled, který
mi umožňuje vnímat krásy naší země tak,
jak je většina lidí nedokáže vidět. Mladí
lidé by měli dneska místo vojenské služby vycestovávat na nějaký čas do cizích
zemí, pracovat tam, a poznávat jiné kultury, aby lépe pochopili vlastní zemi, její
pozici ve světě. Myslím, že bez hlubšího
poznání jiné kultury a země člověk nemůže plně ocenit kvalit a slabin vlastní země. Mít tenhle náhled je něco, čeho si
obrovsky vážím.
Co tě vedlo k tomu, že jsi odešel do Ameriky a jak často se vracíš domů?
Z praktického pohledu na věc, k vycestování mi hodně pomohlo to, že jsem měl
možnost tenkrát žít u své sestry na Floridě, což byla obrovská pomoc. V podstatě
jsem se osamostatnil, až když jsem se
odstěhoval do New Yorku, a i tak mi sestra často pomáhala během studia. Jinak,
proč jsem vůbec odešel do Ameriky a ne
někam jinam? Vždycky mě ta země lákala svou velikostí a možnostmi, které nabízí. Chtěl jsem svůj život tak trochu akcelerovat, a i když jsem nevěděl, čeho přesně chci docílit, něco mi říkalo, že ať už je
můj dlouhodobý cíl jakýkoliv, zkušenost
života v USA mi určitě neuškodí. Do
Čech se vracím zatím jednou ročně,
vždycky v létě.
Jaké máš plány do budoucna?
Tuhle otázku mám trochu otevřenou. Jedna věc je jistá – určitě se chci zas pohnout
a odstěhovat se z New Yorku na další
místo. Kam? Zatím si nejsem jistý, ale
láká mě stát Kalifornie. V New Yorku
bydlím už čtyři roky a nejspíš tu budu
ještě rok. Ty čtyři roky byly výborná zkušenost do života, ale přeci jen jsem človíček z Úštěka a mám rád kolem sebe víc
přírody, takže bych se rád usadil někde v
menším městě. Láká mě San Francisco
nebo Santa Barbara. Zároveň uvažuju, že
nastoupím na studium doktorátu fyziky,
protože mě ten obor hodně baví a titul
PhD by mi umožnil pracovat na výzkumných projektech ve vyšších pozicích. Na
druhou stranu mě to často táhne domů do
ČR. Mám tam řadu kamarádů z dětství,
rodiče a bratra. Tahle rozhodnutí o tom
kde žít dál nejsou obvykle stoprocentně
jasná a jednoduchá, takže zatím nechávám otázku, kde budu žít v budoucnosti
poněkud otevřenou, protože odpověď na
ní je ovlivněná řadou faktorů, které se
teprve vyjasní. Zatím zůstanu ještě nějaký
čas v New Yorku a budu pracovat na své
pozici na Columbia University. Mám tu
práci, která je profesně perspektivní pro
mou budoucnost a mám se ještě pořád
hodně co učit, takže mě má práce i baví, a
to je důležité. Buď zdráv, Petře, moc děkuju za rozhovor
a přeju hodně štěstí.
Jaroslav Noga
11
Ze života základní školy
2. a 3. února letošního roku proběhl na
naší škole zápis dětí do 1. třídy. Celkem
se dostavilo 28 dětí.Pěti dětem doporučilo
Speciálně pedagogické centrum
v Litoměřicích odklad školní docházky,
23 dětí nastoupí 1. září 2011 do 1. třídy.
Děti i rodiče vítaly u zápisu pěkně vyzdobené třídy, na chodbě byly připravené
hry, aby se čekající děti nenudily. Jako
každý rok předvedli budoucí prvňáčci své
Chystáme se do přírody
Na letošní květen připravují
paní učitelky výjezd starších
kamarádů do školy v přírodě.
Děti stráví týden uprostřed krkonošských hor v Peci pod
Sněžkou. Zatím je přihlášeno
23 dětí. Není úplně snadné
sbalit si kufřík a na týden odjet
mimo známé prostředí a navíc
bez rodičů. Program však bývá
pestrý a tak na nějaké větší stýskání nezbývá příliš času.
Snad všechny přípravy proběhnou bez
problémů, také počasí dětem bude přát a
„zmrzlí muži“ zmizí už dávno za horami.
Budeme dětem přát spoustu veselých zážitků a hezkých vzpomínek.
dovednosti – kresbu postavy, znalost barev, početní představivost, zarecitovali
básničku nebo zazpívali písničku, podle
obrázků vyprávěli pohádku. Většina dětí
byla velmi šikovná a je vidět, že se rodiče
a paní učitelky v mateřské škole pečlivě
věnovali jejich přípravě na vstup do
„velké“ školy.
Na nové žáčky naší školy se těšíme, doufáme, že i oni se těší a přejeme jim hodně
úspěchů a radosti.
V letošním školním roce se naopak rozloučíme s vycházejícími žáky – 14 žáků
ukončí 9. ročník. Stejně jako vloni si
mohli žáci a žákyně podat až tři přihlášky
na střední školy. Jedna žákyně odeslala
přihlášku na gymnázium, 9 žáků na střední školu s maturitou a 4 žáci na učňovský
obor. Navíc 2 žákyně 5. ročníku podávají
přihlášky na osmileté gymnázium. Přijí- odcházejícím žákům mnoho studijních
mací řízení na střední školy proběhne úspěchů na vybraných středních školách!
v průběhu měsíce dubna. Přejeme všem
ZŘ školy Mgr. Alma Ziková
Náklady jsou na tyto
výpravy poměrně vysoké, proto nám
v závěru dovolte jen
malou prosbu – pokud by se našel někdo, kdo by chtěl dětem na tuto akci přispět, budeme vděčni
za každý drobný
sponzorský dar.
Klasická hudba trochu jinak
Na konci měsíce
února jsme přivítali
p.Dagmar Čermusovou s hudebním programem s názvem „Ptačí sněm“. Pohádková vystoupení jsou v nabídkách pro
mateřské školy poměrně častá, ale tento
program byl v něčem ojedinělý. Seznamoval děti s klasickou hudbou, učil je
vnímat tóny hudby, zaposlouchat se…
Program děti upoutal od začátku až do
konce. Staly se součástí vystoupení a aktivně si vyzkoušely zpěv, rytmické i pohybové hry. Poznávaly zvuky ptáků znázorněné hudbou. Byli jsme všichni nadšeni profesionální úrovní vystoupení. Největší odměnou pro účinkující je jistě spolupracující publikum a bezprostřední odezva ze strany dětí, ale i pedagogů. A to se
v tomto případě rozhodně povedlo.
Co se u nás dělo v zimě:
13.1. výlet starších kamarádů do Severočeské galerie v Litoměřicích na výstavu
ilustrací Karla Franty „Nemalujte čerta na
zeď“
17.1. „Divadlo Matýsek“ v mateřské škole s pohádkovým příběhem „Cesta kolem
světa“
22.2. tradiční masopustní karneval –
školka se proměnila v pohádkovou říši a
děti si užily rej masek, hudební program
„Ptačí sněm“ (viz. příspěvek výše)
Děti a učitelky
Mateřské školy PASTELKA, Úštěk
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy pro následující školní rok - nástup dítěte do MŠ k 1.9.2011 - bude probíhat ve dnech
18. a 19. 4. 2011 od 14 - 16 hodin
společně se dnem otevřených dveří. Rodiče s dětmi si
mohou prohlédnout prostory mateřské školy.
K zápisu se dostavte společně s dítětem. Nezapomeňte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny. Těšíme se na Vás.
12
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ NESPÍ
22. února proběhl v naší škole netradiční
den. V rámci projektů, které průběžně realizujeme, jsme připravili DEN MÉDIÍ. Žáky
jsme seznamovali s jednotlivými formami
sdělení a učili je se v nich orientovat. Ve
třech dílnách, které žáci postupně v průběhu
celého dopoledne navštěvovali, se seznamovali s různými formami mediálního sdělení
prostřednictvím novin a časopisů, fotografií,
televize a rozhlasu.
Všude žáci plnili zajímavé úlohy. V jedné
z dílen se seznamovali s různou formou tištěných médií. Učili se rozdělovat informace, orientovat se v nich a rozlišovat, zda se
jedná o sdělení důležité a seriózní nebo jen
bulvární. Vyhledávali také reklamu.
V druhé části si pak sami zkusili napsat
vlastní článek do školního časopisu.
Ve druhé dílně se pracovalo s digitálním fotoaparátem. Říkali jsme si, co všechno se dá
fotografovat a co potom se vzniklými snímky musíme udělat, aby nám vznikla fotografie, prezentace apod.. Právě přenos pomocí
paměťové karty se stal hlavní náplní této
dílny.
Třetí učebna se proměnila v televizní a rozhlasové studio. Také zde jsme vysvětlovali
rozdíly mezi těmito dvěma médii a pak přikročili k praktickým činnostem. Hlavním
úkolem bylo vytvoření rozhovoru na libovolné téma. Vznikaly zajímavé dialogy,
všichni se na chvíli ocitli v roli redaktorů a
měli možnost klást zajímavé otázky .
Podle ohlasů žáků se všem celodenní aktivi- Navíc někteří získali vůbec svoji první zkuty líbily a domníváme se, že zážitkovou for- šenost práce s fotoaparátem a kamerou.
mou přispěly k získání informací o médiích.
Vladimír Slavík, ředitel ZPŠ
Děláme radost starým lidem
16. prosince vyrazil z naší školy průvod dětí a učitelů za krásným cílem.
Potěšit v tomto předvánočním čase babičky a dědečky
v místních pečovatelských domech.
Program začínal zpěvem koled, při kterém našli naši zpěváčci
podporu v hlasech nejednoho seniora. Páťáci a šesťáci poté
pokračovali pohádkou O poslušných kůzlátkách. Zapojili se i ti
nejmenší pásmem říkanek. Dramatizace prokládali také krásným zpěvem dívky, ale i kluci sólisti. Mnoho úsměvů vyloudili
svou velmi povedenou dramatizací pohádky Kozlík Nebojsa
osmáci. Nakonec si všichni opět zazpívali a děti předaly malé
dárečky v podobě andílků.
Myslím, že ta radost byla na obou stranách. Děti byly nadšené
z potlesku a ocenění za jejich výkony, které několik týdnů nacvičovaly a senioři si mile zpříjemnili adventní čas.
Mgr. Marie Lepšíková, ZŠP Úštěk
Perníčkiáda
Vánoce jsou na naší škole již třetí rok
spojeny s vůní pečení cukroví a perníčků. Nejinak tomu bylo i letos.
Už v polovině prosince začalo ve všech
třídách perníčkové snažení. Příprava
těsta, válení, vykrajování a pečení.
Všechny jednotlivé úkony byly stejně
důležité. To nejtěžší však přišlo nakonec – zdobení. A tak pod rukama žáků
vznikala nádherná dílka. Ti nejmenší
nazdobili jednotlivé perníčkové kousky, větší se pustili do výroby perníkových chaloupek. Školní družina upekla
adventní věnce, které pak udělaly radost babičkám a dědečkům v domech
s pečovatelskou péčí, kde je na závěr
svého vánočního vystoupení děti předaly.Žáci se se svými perníčky také
zúčastnili školní soutěže. Ocenění si
však zaslouží všichni. Jejich dílka provoněla školu, udělala radost všem
ostatním a nakonec určitě ozdobila i
vánoční stůl v jejich rodinách. Chutnala výborně a tak už nyní se těšíme na
příští perníčkové pečení.
Mgr. Lenka Bechyňská
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
NA SCHODECH
Kalendářní rok se přiblížil k samému závěru. Žáci se beze sporu do jednoho už
těšili na prázdniny, ale snad ani jeden
z nich si nechtěl nechat ujít vánoční atmosféru posledního kalendářního dne ve škole. V tento den mívají žáci se svými učiteli
k sobě o krůček blíž. Povídají si a rozmlouvají nad tématy, pro které není
v běžném vyučovacím procesu dostatečný
prostor. Společně si připomínají vánoční
zvyklosti a porovnávají rodinné tradice.V některých třídách si rozbalují vánoční
dárečky a ochutnávají vánoční cukroví,
které sami připravili s maminkami, a nebo
se svými učiteli v rámci pracovního vyučování.
Poklidná předvánoční nálada vrcholí
„Adventním zpíváním na schodech“. Tato
zážitková forma naplňuje nejen jednu
z hlavních myšlenek vánočního času, utváření lepších mezilidských vztahů, ale rozvíjí také dovednosti pro pozitivní ladění
mysli našich žáků a přispívá rovněž k
uvolnění a relaxaci. Někteří žáci pozvali
na vystoupení i své rodiče a tak si společně mohli připomenout známé vánoční písně, v doprovodu vůně perníčků a záře
prskajících prskavek.
Mgr. Simona Tomášková
ABY HUDBA NEBYLA POPELKOU
Základní umělecká škola v Úštěku nabízí v současné době výuku na zobcovou flétnu,
trubku, klavír, keyboard a bicí nástroje, s možností rozšíření výuky na klarinet nebo
saxofon ( dle zájmu ). Z tohoto „takřka“ pestrého výběru hudebních nástrojů je sestaven Flautoband, což je orchestr s již dvanáctiletou tradicí, a jak je patrné z názvu,
s převahou zobcových fléten.
Pokud by se však měl i do budoucna zachovat alespoň současný stav, je třeba více
zájemců o tento druh kroužku, respektive o hudbu a praktické muzicírování pod odborným vedením.
Apeluji na rodiče, kteří mají doma nadané děti, aby navštívili zdejší hudební školu,
pomohli a umožnili tak svým potomkům rozvíjet jejich hudební talent.
Zdeněk Růžička, učitel ZUŠ
13
NEJLEPŠÍ ROLAND BUBENÍK VÝCHODNÍ EVROPY
V průběhu uplynulého víkendu se v Budapešti konalo mezinárodní finále států
východní Evropy. Účastnilo se pět soutěžících z Chorvatska, Ukrajiny, Polska,
Maďarska a České Republiky.
Hájit naše barvy vyrazil Jaroslav Noga,
druhý finalista českého národního kola
Roland V-Drums Contest 2010. Za soutěžní sadu Roland TD-9KX usedal jako
druhý v pořadí. Po obvyklém představení
typu kdo ,odkud, odkdy, dokdy a podobně se sám ujal mikrofonu a neváhal uvést
své vystoupení v jazyce hostitelské země
- v maďarštině. Přesto, že se v sále patr-
pochází z Úštěku
ně nenašel nikdo, kdo by porozuměl
hlubokému významu Jaroslavova vzkazu
publiku, podařilo se navodit v dosud vážném hledišti uvolněnou atmosféru jako
skvělý podklad pro špičkové, nápadité a
vtipné vystoupení českého bubeníka.
Všichni účastníci odvedli perfektní výkony. Jakby také ne, vždyť do Budapešti
postoupili vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
Mezinárodní porota v čele s demonstrátorem Roland V-Drums, belgickým bubeníkem a producentem Michalem Schackem, zveřejnila svůj verdikt. Na třetí místo se probubnoval výborný polský bubeník. Mezi prvním a druhým v pořadí došlo
k absolutní rovnosti bodů. Na základě schopností využití unikátních
vlastností Roland V-Drums však
padlo rozhodnutí, že nejlepším
bubeníkem tohoto ročníku Roland V
-Drums Contest pro státy východní
Evropy se stává právě JAROSLAV
NOGA z České Republiky. Vystoupení tohoto skvělého bubeníka
bude k vidění například na festivalu
Bumbum Pardubice Bum v květnu
letošního roku.
zdroj: www.Roland CZ
ÚŠTĚCKÉ HNÍZDO
Založit Úštěcké hnízdo byl
nápad skupiny dětí, které
si přály hrát divadlo, tak
jako je hrají dospělí.
Než zahodit dětské nadšení
a zájem, rozhodlo se divadlo PIK-ART, vzít tyto děti
pod svá křídla a věnovat jim
svůj volný čas.
ská, H. Helisová, M. Helisová, A. Schořová, Z. Fašianoková, A. Jandová. Nyní
těžce zápasí s nastudováním
dětského hororu Upíří hrobka. Je to hra už mnohem
náročnější, vyžaduje větší
domácí přípravu, sebekázeň,
umění přijímat kritiku, ale
především zápal pro dřinu a
„víru v sebe sama“… Proto
nám řady poněkud prořídly,
když některé děti pochopily,
že to nebude jen legrace
v maskách…..
Momentálně má Hnízdo za
sebou přes rok pravidelných
čtvrtečních zkoušek na faře
a odehrané představení
Limonádový Joe. Mohli jste
ho vidět jak při příležitosti
Fimfara, tak na školní aka- Premiéra Upíří hrobky
je plánována na Velikodemii.
V Úštěckém hnízdě je momentálně zapsáno 10 dětí,
které platí pravidelné příspěvky, studují texty, zkouší, uklízí a podílí se na akcích pořádaných sdružením
PIK-ART. Jsou to: J. Hotový, M. Jeníčková, J. Jeníček, L. Přeučilová, M. Křiv-
noční jarmark v Úštěku
a taktéž doufáme, že se
vejdeme do školní akademie ZŠ a ZŠP. No - a
pokud to dobře dopadne,
vyrazíme s touto hrou za
brány města.
Všichni si to zaslouží.
Gabriela Nogová
mace o minifestivalu postupně přibývají na
webových stránkách www.pik-art.cz.
Poslední bod bych rád věnoval poděkování
Vážení čtenáři, se začátkem nového roku na motivy příběhů Jamese Bonda, spletená za uplynulý rok 2010 všem, kteří ať už akpřichází do organizace naší činnosti jedna s vraždou manžela a čekáním na milence… tivně svou prací nebo pasivně, duševně či fivelká změna. Od roku 1996 fungujeme pře- Obsahově naprosto rozdílné hry vám dou- nančně podpořili činnost našeho sdružení.
devším jako amatérské divadlo.
fám připraví nevšední kulturní zážitky.
Dovolím si jmenovat je osobně, v jejich poV posledních letech se však právě „divadlo“ Ke druhému velkému cíli v současné době řadí nehledejte důležitost, všem patří obrovz naší činnosti dostávalo do ústraní. Po změ- ještě nelze říci mnoho informací, protože řa- ský dík. Jednak je to paní doktorka Greyeroně na občanské sdružení (r. 2004) jsme při- da věcí je ještě v jednání. Akce Hrátky na vá, která neúnavně již několik let podporuje
dali pořádání výstav s hudebním doprovo- dvorku bude koncipována jako benefiční finančně naše projekty a naši činnost, dále
dem (tzv. cyklus fimFARUM), různé taneč- dvoudenní minifestival amatérských diva- paní Lenka Votýpková, která s námi začala
ní projekty ku příležitostem například matu- delních souborů, konkrétně 1. až 2. červen- dobrovolně jezdit na představení a pravidelritních plesů nebo celodenní kulturní akce ce 2011. Výtěžek ze vstupného poputuje or- ně nás bez nároku na honorář líčí, podobně
(např. Máj, vyženeme kozy v háj). To vše ganizaci GACR (Greyhound Adoption tak činí paní Jana Petrusová, která některým
vedlo k neúměrnému zatížení organizační Czech Republic), tedy nadaci starající se o z nás vytváří zdarma účes na akce typu kráprací a logicky nám čas nezbýval k tomu chrty, kterých se bývalí majitelé zbavují na lovský průvod ve Velkých Žernosekách
hlavnímu – nácviku divadelních inscenací. konci jejich aktivní kariéry.
anebo neúnavný „osobní“ řidič pan Marek
Počínaje rokem 2011 se budou naše aktivity
Brindzák, který vozí (ale i nosí…) naše kuSama
organizace
buduje
útulky
a
organizuje
ubírat v zásadě dvěma směry. Jedním bude
lisy na všechna možná i nemožná místa, kde
intenzivní divadelní činnost – v současné srazy nových majitelů, kterým jde víc o lás- vystupujeme. Poslední dík patří členům býdobě nacvičujeme dvě hry souběžně. A dru- ku ke zvířeti než o zlaté medaile ze závodů valé městské rady, kteří v minulém roce
hý směr bude zacílen na uspořádání jedné či výstav. Minifestival proběhne na nádvoří svým hlasováním odsouhlasili příspěvek
velké kulturní akce za rok. Pravidelná forma úštěckého hradu, kam se po letech jeho re- 7000 Kč (o 53% méně než v předchozích levečerního cyklu fimFARUM se tak mění na konstrukce zase s kulturní akcí vracíme. tech) na celoroční činnost našeho sdružení.
nepravidelnou a uvedeme jej pouze V jednání je také známá osobnost aktivně Na úplný závěr malá pozvánka: 26. března
v případě volného času na organizaci. Stej- podporující svět zvířat, která by výtěžek 2011 Šest vášnivých žen v Horních Počaslavnostně předala zástupci organizace GAně tak je tomu s tanečními projekty.
7. května 2011 Co se děje
CR. Její jméno si ale nechám jako překva- plech.
Pokud se podíváte na našich internetových pení.
v trávě…? v Třebenicích.
stránkách www.pik-art.cz na odehrané hry a
Velkým otazníkem zůstává pokračovádata premiér, tak zjistíte, že existovaly roky, Letošním prvním ročníkem bychom nechtěli ní hraní hry Šest vášnivých žen. Na konci
kdy byl spolek schopný za jeden rok uvést skončit a rádi bychom začali novou tradici března nám končí autorská práva, která činí
dvě hry najednou. A právě k tomu bychom amatérských divadelních minifestivalů 8500 Kč / rok. I přes velký úspěch této hry
se rádi vrátili. V tuto chvíli nacvičujeme dvě v Úštěku. „Hlídače“ městského rozpočtu máme oprávněné obavy, že další rok jejího
hry. Psí hřbitov od Barbory Vaculové, což potěší informace, že je v rozpočtu akce vy- uvádění nám nepokryje zaplacení této tučné
je velmi černá a temná komedie hrazeno 5000 Kč z grantu pro naše divadlo odměny společnosti Dilia…
s hororovými prvky z prostředí psího hřbito- a zbytek bude zajištěn sponzorsky. Takže
va, jak už sám název napovídá. Druhá hra je případní sponzoři buďte vítáni, o vaše zvidiza o.s. PIK-ART Honza Táborský
akční autorská komedie Nástupiště 22.35 telnění bude kvalitně postaráno. Další inforwww.pik-art.cz
DIVADELNÍ NOVINKY
14
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
JARMARK
23. 4. 2011 od 9 do 18 hodin
Úštěcké velikonoce – 11.ročník
SYNAGOGA
www.synagoga-ustek.org
Ulice l. máje, Úštěk. Otevřeno út - ne od
13 do 17 hodin. Kontaktní tel:73171567,
Emil Orlík 1870 - výběr z grafického
díla 7. 4. - 5. 5. 2011
Vernisáž 7. 4. 2011 v 18 hodin.
PIKARTSKÁ VĚŽ www.certimuzeum.com
23.4. - 2.10.2011, 3.12.-18.12.2011
Muzeum čertů a pekelné sklepy
út – ne 10 - 17 hodin,
polední přestávka 12 -13 hod., prohlídky
vždy v celou hodinu, poslední v 17 hod.),
Začátek sezóny – čerti živě
30. 4. - 1. 5. 2011
Čerti živě s divadlem NOPOĎ Nový Bor
25. 6. - 26. 6. 2011
25. 6. 2011 Panenky a mimina z přírodních materiálů - od 11 do 16 hod.
Každou druhou neděli v měsíci trhy exotického ptactva, holubů a králíků a chovatelských pomůcek od 7 do 9 hod.
KULTURNÍ DŮM ÚŠTĚK
22. 4. 2011 Tradiční setkání seniorů - FARMA DRŽOVICE
od 14 hod. K tanci a poslechu hraje skupi- www.farma.drzovice.inf
14. 5. 2011 Malý farmářský trh na farna Fantazie, vystoupí děti z MŠ
KINO ÚŠTĚK podrobný program
aktuálně na www.mesto-ustek.cz
Hraje každou sobotu od 5.3.2011. Program
na duben a květen zde v čísle – str. 17
6. 5. 2011 Pod tou naší starou lípou od
17 hodin. Hudební pořad - soubor Zdeňka
Černohouze.
mě Držovice - od 10 do 17 hod.
Celodenní program s exkurzemi, workshop
výroby sýra s Tomášem Oldřichem, zábava
pro děti, výtvarná dílna, práce s vlnou,
ochutnávka výrobků
VĚDLICE - na návsi
23. 4. 2011 Vědlické Velikonoce od 15 h.
30. 4. 2011 Pálení čarodějnic od 17 hod.
FARA kulturní cyklus fimFarum 2011.
4. 6. 2011 Dětský den od 15 hod.
Nepravidelná aktuální informace o vystavujících a učinkujících na www.pikart.cz KONOJEDY
28. 5. 2011 Koncert - od 15 hod KosZASEDACÍ MÍSTNOST MěÚ ÚŠTĚK tel Nanebevzetí Panny Marie, W. A. Mo23. 4. 2011 od 9 do 17 hodin. Velikonoč- zart - Korunovační mše C Dur pro sóla, sbor
ní výstava prací žáků místních škol
a orchestr – Děčínský symfonický orchestr,
GALERIE NA GRUNTU LUKOV
Otevřeno denně, mimo pondělí. Vernisáže
GALERIE U BRÁNY – ulice 1. máje
výstav se konají dle programu, většinou
52, kontaktní telefon :
poslední sobotu v měsíci v 16 hod. Další
416731643, 602194191
vernisáže v pátek v 19 hod., součástí je informace na webové straně
www.galerienagruntu.cz, tel. 724139580
kulturní vystoupení
25. 3. - 21. 4. 2011 Jaro - práce dětí
po – so 9 - 17 hod., ne 13 – 17 hod.
Speciální ZŠ a praktické školy Trmice
25. 3. - 5. 5. 2011 Jiří Bouda - grafiky - 23. 4. - 26. 5. 2011 Světlo - tvorba
Průřez tvorbou našeho předního grafika, s leskem světla - Tiffany, malba, enkausdoplněný pracemi otce, Cyrila Boudy,
tika, fotografie, keramika
známého ilustrátora.
28. 5. - 23. 6. 2011 Tajemství dřeva Tibor Kováč, Fotografie - Petr Hermann,
6. 5. - 23. 6. 2011 Jana Molovčáková porcelánová latina - Ručně modelovaný Karel Pech
25. 6. - 28. 7. 2011 Drobné radosti a točený porcelán severočeské autorky
Jiří Ryvola - obrazy, grafika, Kateřina
doplněný jejími originálními kresbami.
Koutecká - keramika, textilní tvorba
24. 6. - 28. 7. 2011 Rudolf Dzurko RYBNÍK BARVÍŘ
obrazy - Od kořene život, od kořene
30. 4. 2011 Pálení čarodějnic od 18.00
píseň a …, obrazy světoznámého malíře
tvořícího vlastní technikou skleněné drtě, hod., sraz u synagogy, průvod městem
4. 6. 2011 Dětský den od 14 hod. (při
krátce žijícího v Úštěku.
nepřízni
počasí kult. dům)
ÚŠTĚCKÁ ŠATLAVA Mírové ná25.
6.
2011
Rybářské závody pro děti
městí, 60 - Jediný originál v ČR, prohlídka
X.
ročník
(od
8 hod )
s výkladem. Třípatrová sklepení se šatlavou,
Dětský orchestr Karlovy Vary - pod vedením Miloše Boka.
STARÝ TÝN - Kulturní dům
24. 4. 2011 Velikonoční zábava od 20 h
30. 4. 2011 Pálení čarodějnic od 17 h.,
1. 5. 2011 Dětský den od 13 hod.,
CAFÉ POD KALVÁRIÍ OSTRÉ
www.ostre22.cz, tel. 602344829
Bližší informace - Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí na rok
2011 vydaný Městem Úštěk je k dostání
v podatelně úřadu a informačním centru,
zveřejněn je na webových stránkách města
www.mesto-ustek.cz
Informační centrum Úštěk
Prodej turistických známek, map a propagačních materiálů, 416 795 368, e-mail:
[email protected]
6. května 2011 od 17. hodin
HUDEBNÍ POŘAD „ POD TOU NAŠÍ
STAROU LÍPOU“ - KINO ÚŠTĚK
Doprava na vystoupení je zajištěna autobusem města s následujícím jízdním řádem
Dolní Vysoké - čas odjezdu 15.50 h. nástup
na autobusové zastávce
Habřina - čas odjezdu 15.55 hod. nástup na
autobusové zastávce Kino Úštěk - příjezd
16 hod.
Starý Týn - čas odjezdu 16.10 hod. nástup
SPORTKLUB „MASKÁČ“ Šipkařský na autobusové zastávce
Konojedy - čas odjezdu 16.20 hod. nástup
klub Tygři Úštěk, Vilová čtvrť 201
na autobusové zastávce
www.tygri-ustek.cz tel. 724055933
Kino Úštěk - příjezd 16.40 hod.
DPS Rybniční - čas odjezdu 16.45 hod.
HŘIŠTĚ SLAVOJ ÚŠTĚK
nástup před vchodem
25.
6.
2011
Fotbalový
turnaj
od
9
hod.
TKALCOVNA ANIMA - Rybniční ul.
DPS Sídliště pionýrů - čas odjezdu 16.50
(A
mužstvo)
(bývalá hasičská zbrojnice) e-mail: inhod.
nástup před vchodem
[email protected], www.tkalcovna- 26. 6. 2011 Fotbalový turnaj o putovní Kino Úštěk - příjezd 16.55 hod.
strážnicí, mučírnou, zbrojnicí, aktivní vyzkoušení řemesel ve stáncích, ražba úštěckého groše, dětský hrad se skluzavkou, loutkové divadlo …
Otevřeno: 1. 4. - 31. 10. 2011, po - so 9–
16.30 hod., ne 10 – 16.30 hod., březen, listopad, prosinec pá, so, ne 10 – 16.30 hod.
Mimo otevírací dobu provedeme po dohodě
na tel. 776119100, 602194191,
e-mail: [email protected]
HRAD HELFENBURK
30. 4. 2011 Pochod Ptačím dolem na
hrad Helfenburk start 8 - 10.30 hod.,
náměstí Úštěk
anima.cz, rezervace míst nutná na telefon: pohár starosty města Úštěk od 9 hod.
Po ukončení představení zajištěn rozvoz
773575460 (odpoledne)
(starší žáci)
Dolní Vysoké, Habřina, Starý Týn, Kono4. 6. 2011 Barevné vlnění - filcování,
ÚŠTĚK – MOŠTÁRNA U RYBNÍKA jedy, DPS Rybniční, DPS Sídliště pionýrů
předení, tkaní - od 11 do 16 hod.
BARVÍŘ
Vladislava Šarkadyová, tajemnice
15
Noviny nejen v novém kabátku
Jak vidíte, náš čtvrtletník
se převlékl do modernějšího oblečku. Možná, že
někomu by to i stačilo,
ale ne tak nám v novém
zastupitelstvu, v nové radě. Jsme si velice dobře
vědomi, jak chutná nemožnost vyjádřit se k některým nešvarům a možná někdy i švarům.
Končí čas, kdy jsme se jakžtakž zorientovali v řízení města
a teď přichází mimo jiné na řadu i náš městský tisk. Kromě
toho nového saka bychom v
něm rádi uviděli vaše ohlasy,
kritiky, postřehy, návrhy.
Jsme si vědomi, že jsme dostali
důvěru od občanů a pár velkých
problémů od našich předchůdců,
o kterých víme. Na jejich řešení
asi těžko budeme shánět prostředky, ale jistě existuje mnoho
drobných problémů a na některé
z nich by třeba i prostředky mohly stačit. Nejsme kouzelníci a jistě nebudeme moci řešit všecko,
ale rozhodně je dobře, že o nich
budeme vědět, ač řešení některých budeme nuceni odsunout
až na léta příští.
Otiskneme rádi vaše osobní a rodinné
zprávy (narozeniny,
výročí, narození dětí,
promoce a podobné).
Pochopitelně, že
otiskneme kritické i
kladné ohlasy nejen
na naši práci, ale na
každý dobrý čin a
každou zásluhu některého z našich občanů. Rádi
bychom četli ohlasy z okolních
spádových obcí, jako je tomu v
tomto čísle - ve zprávě o společenském životě ve Vědlicích.
Nedělejte si problém s jazykovou správností textů - s tou vám
rádi pomůžeme... jde jen o vaše
pohledy a názory.
Staňte se spolutvůrci vašich a
našich novin, aby se staly tribunou všech občanů a nejen hlásnou troubou Městského úřadu.
Dobrý den, milí Úštěčané...
myslím, že bych se
měl představit (když
po vás něco budu chtít
- aspoň po některých).
Jsem Jarda Čampulka, penzista z Lovosic.
Dohodli jsme se s panem Kostelným, zastupujícím město
Úštěk, že do doby, než se najde někdo
vhodnější, budu sestavovat váš městský
čtvrtletník, Úštěcký zpravodaj.
Doufám, že se vám bude líbit vzhledem...
obsah bude takový, jaký si ho sami uděláte. No - a to je místo, kdy na vás něco
chci: pokud budete psát (a já jsem přesvědčen, že se mezi vámi dopisovatelé
najdou), napište mi texty v některém z
textových formátů. Pokud podpoříte
slovo obrázkem - a to je vítané - opět:
pošlete ho v obrazovém formátu.
Prostor v novinách neodpovídá prostoru
na letáku, nebo vloženém objektu, text
má jiné zákony a s texty na fotografii se
nedá pracovat bez drahých programů,
pro mne nedostupných.
Bude to dobrá spolupráce, já tomu věřím.
-jč16
Pavel Kundrát,
starosta
Porta Bohemica
Seznamujeme vás s novým
projektem směřujícím
k rozvoji turistického ruchu
v Ústeckém kraji. Tvoří jej
čtyři základní destinace: Poohří – Žatecko, České Švýcarsko, Krušné hory a České
středohoří.
v posledních letech stává stále
více vyhledávanou turistickou
destinací s řadou přírodních
krás, historických památek a
rozvinutou kulturou.
Web www.branadocech.cz
slouží jako turistický portál, který propojuje jednotCílem projektu je přede- livá města, obce a regiony.
vším tuto oblast dlouhodo- Je zde možno vyhledat konbě podporovat a rozvíjet krétní místa, tipy na výlet, tratak, aby se i nadále zvyšo- sy nebo sportovní či kulturní
vala návštěvnost regionu akce s podrobným popisem,
a zároveň ukázat, že Ústecký datem konání a dalšími možkraj již dávno není místem
zdevastované přírody s trvale nostmi.
Danuše Břešťanová
špatným ovzduším, ale že se
Jaro v remízku
Trávy se podporují
která výš
která zeleněji
Pro dospělé :
Březnový vítr hladí
únorovou dlaní
ale i májovým hřbetem
Na větvích čeká tisíce inkubátorů
na zelené tlačítko
slunečního spínače
Podlimitní akordy větrných tónů
a hukot proudící mízy
nepřehluší tisíc drobných tlapek
svist opeřeného vzduchu
ani mechové ozvěny
kopýtek a spárků
až prasknutí větévky pod botou
hasí ten ruch
ve všech lesních patrech
Jen míza hučí dál netknuta okolím
a broučí a žížalí hemžení
dál provzdušňuje suterén
Duch jarního lesa to je
co nám zadržuje dech
a brání podívat se do očí
nerušit rašení
-jč-
Brdečková, T.: Slepé mapy
Topol, J.:
Chladnou zemí
Kaplický, V.: Kladivo na čarodějnice
Wilde, O.:
Obraz Doriana Graye
Fuks, L.:
Spalovač mrtvol
Shaw, G.
Pygmalión
Vondruška,V. Vládcové ostatků
Erskine, B.:
Dědictví minulosti
Ludlum, R.: Agent bez minulosti
Morrow, B.: Proutkařka
Brown, S.:
Zdravím tě, temnoto
Palmer, M.:
Druhý názor
Howard, L.: Ani peklo, ani ráj
Coelho, P.:
Valkýry
Rohál, R.:
Lucie Bílá
Literatura pro děti a mládež:
Černý, D.:
Pohádky Českého středohoří
Jirous, M.I.: Magor dětem
Řeháčková, V.: Za Dorotkou do hor
Smith, L.J.:
Upíří deníky IV
Další, dosud chybějící tituly současné
povinné četby, budou v 1.pololetí tohoto
roku dle možností nákupu postupně
doplněny do fondu knihovny.
Danuše Břešťanová
Městské kino v Úštěku připravilo na
DUBEN 2011
2. 4. 2011 sobota:
HON NA ČARODĚJNICE
Dobrodružný fantasy thriller USA s českými titulky. Režie : Dominic Sena
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman,
S.C.Moore, Blaire Foy aj., mládeži přístupno od 12 let
9. 4. 2011 sobota: JÁ, PADOUCH
Animovaná rodinná komedie USA Režie : Pierre Coffin, Chris Renaud
Hrají v českém znění : Jiří Lábus, Jan
Přeučil, Jiří Hromada, Alena Kokrdová,
Ivana Korolová aj. Mládeži přístupno
16. 4. 2011 sobota: 127 HODIN
Dobrodružné životopisné drama podle
neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu...
Film Velká Británie/ USA s českými
titulky. Režie : Danny Boyle
Pořiďte si vysokorychlostní
Hrají : James Franco, Kate Mara, Amber 14.5.2011 sobota:
Tamblyn, Treat Williams aj.
GULLIVEROVY CESTY
mládeži od 12 let přístupno
Dobrodružná komedie USA
Hrají: Jack Blafl, Emily Blunt, Jason Se23. 4. 2011 sobota :
gel, Billy Connolly, Amanda Peet aj
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Režie : Rob Letterman, dabing.
Western USA Hrají: Hailee Steinfeld,
Mládeži přístupno
Heft Bridges, Matt Damon, Josh Brolin,
21.5.2011 sobota: VARIETÉ
Barry Pepper aj.
Hudební film USA s českými titulky,
Režie : Joel Coen, Ethan Coen
hrají : Cher, Christina Aguilera, Cam GiMládeži od 12 let přístupno
gandet, Jullianne Hough, Peter Gallagher,
30.4. 2011 sobota: NEVINNOST
Alan Cumming, Eric Dane, Kristen Bell,
V českém drama hrají: Ondřej Vetchý,
Stanley Tucci aj. Režie : Steven Antin.
Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek
Mládeži přístupno
Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulo28.5.2011 sobota: NA VLÁSKU
vá, Anna Linhartová aj.
Režie : Jan Hřebejk Mládeži přístupno Animovaný rodinný film USA
Hrají : v českém znění Helena Vondráčková, Vojta Kotek, Ondřej Izdný, Ivana
KVĚTEN 2011
Korálová Režie : Nathan Greno, Byron
Howard … Mládeži přístupno
7. 5. 2011 sobota: CIZINEC
Dospělí vstupné obvyklé, děti 20 Kč
Drama USA s českými titulky. Hrají: Angelina Jolie, Johny Depp, Paul Bettany, Promítací den je sobota, začátek je
Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus vždy v 18 hodin. Vstupné dospělí 49 +
Sesekl, Christian De Sica aj. Režie: Flo- 1 Kč. Pokladna je otevřena 30 minut
rian Henckel von Donnersmarck. Mláde- před začátkem představení.
ži přístupno
INTERNET WIA 5G s pevnou linkou a telefonujte ZDARMA
Rychlé zřízení - zpravidla do 3 dnů od
objednání. Nepřetržitý servis s rychlou
odezvou zdarma. Možnost získání klientské jednotky za 1 Kč.
operátorům. 10 % z ceny Internetu zdarma jako kredit na telefonování se službou SIPY, tj. až 80 Kč měsíčně!
AKCE: pořiďte si Siemens Gigaset A580
Veřejná IP adresa - zákazníci WIA 5G IP za 1 Kč. Okamžité zřízení - Vlastní veřejsi mohou aktivovat po přihlášení veřejnou IP
Služba WIA 5G představuje neomezené bezadresu.
drátové připojení k Internetu, které je velmi
Možnost připojení více počítačů - přirychlé (až 10 Mbit/s), spolehlivé, za výbornou
pojte k Internetu všechny své počítače bez
cenu a uživatelé telefonují se SIPY zdarma.
příplatku či omezení! Seznam přístupových
Díky tomu, že je vysokorychlostní Internet ší- bodů a veškeré informace o tarifech a cenách
řen vzduchem, nepotřebujete pevnou linku. naleznete na webové stránce http://5g.wia.cz
Navíc nemusíte řešit žádné smlouvy ani pravi- nebo se na nás můžete obrátit na níže uvededelné platby, protože služba WIA 5G je hra- ných kontaktech.
zena formou předplatného. Za jedno měsíční
předplatné se dokonce připojíte na kterémko- S WIA 5G můžete zdarma telefonovat!
liv hotspotu společnosti WIA po celé ČR. Bez paušálu a smluv! Uživatelé služby
Každý uživatel dostane svůj plně automatizo- WIA 5G mohou využívat výhod IP televaný zákaznický účet, ve kterém si sám volí fonie, moderní telefonní služby, na jejímž
délku předplatného a rychlost.
základě funguje služba SIPY. Jednoduše
Výhody bezdrátového připojení WIA 5G:
Vysoká spolehlivost (díky použití nezarušeného pásma 5 GHz). Vysoká rychlost (až 10 Mbit/s) a symetrie rychlostí
(stejná rychlost stahování i přijímání dat).
Žádné datové limity - neomezený přenos dat. Internet zdarma – předplaťte
WIA 5G na 6 měsíců a automaticky získáte 1 měsíc zdarma.
Telefonování zdarma
Pevná linka bez paušálu - umožní volat
vašim známým zdarma, ostatním v ČR
jen za 99 haléřů, v EU za 1,99 Kč.
si objednejte libovolné připojení WIA
5G, objednejte SIPY telefonní přístroj a
okamžitě získáte veřejné telefonní číslo a
kredit na volání zdarma.
Co vám přináší využívání služby SIPY
s WIA 5G?
Telefonování z pevné linky bez paušálu,
bez smluv s úsporou až 70% oproti jiným
né telefonní číslo, vteřinová tarifikace 1+1
Nepřetržitá linka technické podpory
Kde pořídíte WIA 5G s výhodným telefonováním?
Průzkumy proveditelnosti, návrh řešení a
proměření dostupnosti připojení provádí
zdarma místní partner WIA. Konzultace
jsou poskytovány telefonicky nebo osobně
v obchodě Počítače-Internet, který se nachází vedle kulturního domu v Liběšicích.
Zde si můžete objednat Internet a pořídit i
veškeré vybavení. Nabízíme stavěné počítače a sestavy, notebooky, tiskárny, náplně,
web kamery, média, literaturu a všechno,
co souvisí s počítačem a Internetem. Obchod také poskytuje opravy a servis počítačů a notebooků, včetně možnosti omladit
váš stávající počítač. To vše pořídíte za internetové ceny.
Pokud se chcete naučit nebo zdokonalit v
ovládání počítače, provádíme akreditované
kurzy práce s počítačem a Internetem v
nově zřízené učebně v obchodě v Liběšicích.
Adresa prodejny: 411 46 Liběšice 142
www.pcage.cz
Internet: tel.: +420 775 675 568
František Kutta,[email protected]
Prodej a servis pc: [email protected]
tel.: +420 607 160 604. +420 417 639 658
Školení práce s pc:[email protected]
tel.: +420 725 653 552, +420 417 639 658
17
Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo
z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo
by žíti… Dne 2.5.2011 to budou již dva
Na žádost místní samosprávy obce Vědli- roky, co nás opustil pan Ján Ondič
ce oznamujeme občanům Vědlic a Julčí- z Lukova. S láskou a bolestí v srdci vzpona, že dne 4.1.2011 zemřel ve věku 78 let mínají manželka Magda, dcery Renata a
pan Antonín Vyhnálek
Sylva s rodinami, příbuzní a přátelé.
Čas ubíhá, nevrací co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 24.2.2011 jsme vzpomněli nedožitých 55 let pana Josefa Černého z Ostré.
S láskou vzpomínají manželka Jana, syn
Pepíček a ostatní příbuzní.
Tolik jsi miloval život a s námi chtěl být,
ale osud byl tak krutý a nenechal tě žít.
Dne 17. 5. 2011 vzpomeneme nedožitých
55 let pana Ladislava Kučmaše
z Lukova. S láskou vzpomínají sestry
Magda a Anna s rodinami.
V měsíci dubnu tomu bude dvacet let, co
odešla paní Antonie Šefrová a čtyři roky
Dne 3.dubna uplynulo smutných 15 let, tomu bylo, co odešel pan Otakar Šefr.
kdy zemřel pan Václav Klíma. Vzpomí- Vzpomínají synové Stanislav a Miroslav
náme s láskou na našeho milovaného s rodinou .
manžela, tátu a dědečka. Ti, kdo jste ho
znali, prosím vzpomeňte v tichosti
s námi. Děkuji.
Vzpomeňte aspoň krátce s pozůstalými
Vzpomínají manželka a děti s rodinami
členy rodin i vy, kdož jste je znali ...
Internet, počítače, servis a kurzy ovládání počítače
vše pod jednou střechou
Vysokorychlostní internet WIA, počítače
za internetové ceny Deltacomputer a Školení v obsluze počítačů se od nového roku
sjednocují pod jednu značku PCage.
Centrála PCage se nalézá na známém
místě u hlavní silnice v Liběšicích 142.
Naleznete zde prodejnu počítačů, notebooků a příslušenství za internetové ceny.
Dále moderní odborný servis výpočetní
techniky, který provádí opravy počítačů a
notebooků všech značek rychle a kvalitně.
Dále je zde moderně vybavená počítačová
učebna pro 12 účastníků s bezbariérovým
přístupem. Pcage sjednocuje komplexní
služby v oblasti počítačové gramotnosti,
připojení k internetu a prodeje výpočetní
techniky s příslušenstvím včetně odborného servisu.
Od února zahajujeme kurzy obsluhy
osobního počítače.
Intensivní kurzy, (8:00‐14:00 nebo 16:00hod) jedná se o tematické kurzy denní, 30‐40 hodi‐
nové. Délka trvání 5dnů, 6‐8hod denně. Akreditované kurzy (8:00‐16:00hod), jedná se o Obsluhu osobního počítače v délce 80 hodin s konečným závěrečným testem, po jehož úspěšném vypracování dostane účastník certi‐
fikát s celostátní platností. kurzy dle přání, uspořádáme kurz, o který máte zájem kurzy pro firmy, kurzy s komplexním servi‐
Připravili jsme pro Vás několik druhů kurzů
Večerní kurzy, (17‐20hod) jsou rozděleny na 4 sem, s ubytováním, stravou a svozem. tematické části probíhající 4 dny po 3 vyučo‐ kurzy pro handicapované, kurz se speciálním vacích hodinách. Pro ještě větší dostupnost přístupem k účastníkovi.
kurzu si můžete vybrat z několika termínů. Informace a online přihlášky naleznete na internetové stránce www.pcage.cz nebo navštivte osobně obchod v Liběšicích 142. (po až pá : 9 -12h a 13 -17h / so 9 -11
Sháníte práci, jste nespokojení se svou dosavadní prací?
Požaduji: komunikativnost, časovou flexibilitu, řidičský průkaz, čistý trestní rejstřík,
minimálně výuční list. Pro více informací volejte: 723376389
Těším se na spolupráci
Mgr. Tomáš JÁNSKÝ
Držitel akreditovaného osvědčení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v Praze
Co nabízím?
KLASICKOU A SPORTOVNÍ MASÁŽ
ZAD, ŠÍJE, DOLNÍCH A HORNÍCH
KONČETIN - DORNOVU METODU
Odblokování v oblasti zad, šetrné napravení
páteře a kloubů. Vhodné při bolestech kolen, kyčlí, hlezna. Účinně se zbavujeme fyzických a psychických bloků a především
samotné příčiny onemocnění.
18
BREUSSOVU MASÁŽ Uvolnění meziobratlových plotének a svalů okolo páteře.
Proč? Uvolnění Vašeho těla i duše
Kde? U Vás: doma, v práci, na chatě,…
nebo v Litoměřicích:
VITÁLNÍ SVĚT, Velká Krajská 5/46
Kdy? Dle Vaší objednávky
Možnost zakoupení dárkových poukazů a
permanentek.
Kontakt: tel.: 723 173 791
e-mail: [email protected]
Nově otevřený
SECONDHAND
a komisní prodej. Směr
pošta, naproti Kovobelu.
Můžete přinést autosedačky, dětské stoličky,
botičky, atd. Dětské oblečení po dohodě. Máme i
nové zboží.
Vítejte!
SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SONO PŘIPRAVILO
A FINANČNĚ ZABEZPEČILO ve spolupráci s BEC ODPADY
Mobilní sběrna bude přijímat tyto druhy odpadů:
Podrobnější informace poskytnou
pracovníci Městského úřadu,
nebo pracovníci společnosti BEC
na těchto telefonních číslech :
416 537 597, 416 533 045
TATO SLUŽBA
JE PRO OBČANY
BEZPLATNÁ
19
ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ FOTBALISTŮ - JARO 2011
A – MUŽSTVO – OKRESNÍ PŘEBOR
B – MUŽSTVO – 4.TŘÍDA skupina B
14.kolo
SOBOTA
26.3
15.00
ÚŠTĚK - LUKAVEC
12.kolo SOBOTA
9.4.
16.30
BROCNO - ÚŠTĚK
15.kolo
SOBOTA
2.4.
16.30
ÚŠTĚK - POLEPY
13.kolo NEDĚLE
17.4.
17.00
ÚŠTĚK - BÝČKOVICE
16.kolo
SOBOTA
9.4.
16.30
ČERNIV - ÚŠTĚK
14.kolo NEDĚLE
23.4.
17.00
ROBEČ - ÚŠTĚK
17.kolo
SOBOTA
16.4.
17.00
ÚŠTĚK - MLÉKOJEDY
15.kolo NEDĚLE
1.5.
17.00
ÚŠTĚK – SULEJOVICE B
18.kolo
NEDĚLE
24.4.
17.00
TRÁVČICE - ÚŠTĚK
16.kolo NEDĚLE
8.5.
17.00
ÚŠTĚK - LIBÍNKY
19.kolo
SOBOTA
30.4.
17.00
ÚŠTĚK - BUDYNĚ
17.kolo NEDĚLE
15.5.
17.00
ÚŠTĚK - LOVEČKOVICE
20.kolo
SOBOTA
7.5.
17.00
LIBOCHOVICE - ÚŠTĚK
21.kolo
SOBOTA
14.5.
17.00
ÚŠTĚK - LIBĚŠICE
18.kolo NEDĚLE
22.5.
17.00
TŘEBUŠÍN - ÚŠTĚK
22.kolo
SOBOTA
21.5.
17.00
PODLUSKY - ÚŠTĚK
19.kolo NEDĚLE
29.5.
17.00
ÚŠTĚK - ZÁHOŘANY
23.kolo
SOBOTA
28.5.
17.00
ÚŠTĚK - TEREZÍN
20.kolo NEDĚLE
5.6.
17.00
POČEPLICE - ÚŠTĚK
24.kolo
SOBOTA
4.6.
17.00
M.ŽERNOSEKY - ÚŠTĚK
21.kolo NEDĚLE
12.6.
17.00
ÚŠTĚK - RADOUŇ
25.kolo
SOBOTA
11.6.
17.00
ÚŠTĚK - ŽITENICE
22.kolo NEDĚLE
19.6.
10.00
STŘÍŽOVICE B - ÚŠTĚK
26.kolo
NEDĚLE
19.6.
17.00
LOVOSICE B - ÚŠTĚK
DOROST – 3.TŘÍDA skupina B
10.kolo
NEDĚLE
10.4.
10.00
MILEŠOV - ÚŠTĚK
11.kolo
NEDĚLE
17.4.
10.00
ÚŠTĚK – Č.KOPISTY
12.kolo
NEDĚLE
24.4.
10.00
VĚDOMICE - ÚŠTĚK
13.kolo
NEDĚLE
1.5.
10.00
ÚŠTĚK – HOŠTKA
14.kolo
SOBOTA
8.5.
14.00
BOHUŠOVICE - ÚŠTĚK
15.kolo
NEDĚLE
15.5.
10.00
ÚŠTĚK – ROVNÉ
16.kolo
NEDĚLE
22.5.
17.kolo
NEDĚLE
29.5.
18.kolo
NEDĚLE
5.6.
STARŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR
12.kolo
SOBOTA
9.4.
10.00
ČÍŽKOVICE - ÚŠTĚK
13.kolo
SOBOTA
16.4.
10.00
ÚŠTĚK - PODLUSKY
14.kolo
NEDĚLE
24.4.
10.00
STRAŠKOV - ÚŠTĚK
15.kolo
SOBOTA
30.4
10.00
ÚŠTĚK – HOŠTKA
16.kolo
SOBOTA
7.5.
10.00
POKRATICE - ÚŠTĚK
17.kolo
SOBOTA
14.5.
10.00
ÚŠTĚK – V.ŽERNOSEKY
18.kolo
SOBOTA
21.5.
14.00
ROVNÉ - ÚŠTĚK
19.kolo
SOBOTA
28.5.
10.00
ÚŠTĚK - TEREZÍN
VOLNO
20.kolo
SOBOTA
4.6.
10.00
BEZDĚKOV - ÚŠTĚK
10.00
ÚŠTĚK - KŘEŠICE
21.kolo
SOBOTA
11.6.
10.00
ÚŠTĚK - ŽITENICE
14.00
LOVOSICE - ÚŠTĚK
22.kolo
NEDĚLE
19.6.
10.00
LUKAVEC - ÚŠTĚK
ČESKÁ POLICIE VYSVĚTLUJE
ZMĚNU ÚZEMNÍHO USPOŘÁDÁNÍ
Od začátku letošního roku dochází k systémové reorganizaci policejních útvarů.
Reforma se týká také dnes již bývalého
Obvodního oddělení policie v Úštěku.
Nově se pracoviště úštěckých policistů
nazývá policejní stanicí, která je úředně
součástí Obvodního oddělení policie v
Litoměřicích. Změna také nastala ve vedení policejní stanice. Úštěckým občanům známý nadporučík Stanislav Rychnovský ukončil služební poměr a v jeho
funkci ho nahradil zkušený policista podporučík Bohuslav Plachý. Pro Úštěk a
okolní vesnice se novinka v reorganizaci
nijak nedotkne. „Máme zájem, aby policejní stanice v Úštěku zajišťovala nepřetržitý servis pro úštěcké občany“ ubezpe-
čuje vedoucí Obvodního oddělení v Litoměřicích nadporučík Friedrich a dodává:
„Policisté v Úštěku budou
výkon služby provádět ve
svých svěřených okrscích tak,
aby byli občanům pro příjem
oznámení a každodenní komunikaci co nejblíže. O posilování výkonu služby v Litoměřicích úštěckými policisty ani
neuvažujeme. Naopak se
úštěčtí již dnes mohou setkat s
policisty z Litoměřic“.
Pod novým velitelem slaví policisté v Úštěku první úspěchy. Mimo jiné - díky nepřetržitému výkonu služby se podařilo zadržet
skupinu pachatelů vykrádajících chaty a
chalupy. Tato partička nebyla místní a pozdější objasňování případu by bylo velmi
složité. Úštěčtí policisté případ zadokumentovali v takzvaném zkráceném přípravném
řízení a předali státnímu zástupci v Litoměřicích. „Vloupání do rekreačních objektů
tíží úštěcké okolí již delší dobu. Spolu se
zabezpečením kulturních a společenských
akcí se bude jednat o naši prioritu“,
oznámil podporučík Bohuslav Plachý.
Jaroslav Stehlík
Úštěcký zpravodaj vydává město Úštěk jako čtvrtletník. Registrováno pod čj. MK ČR E16291. Informace a příspěvky: Městský úřad,
Mírové náměstí 83., 411 45 Úštěk, telefon 416 795609, fax: 416 795363, e-mail: [email protected] Redakční rada: Martin
Kostelný, Jaroslava Kučerová a Danuše Břešťanová, grafika Jaroslav Čampulka. Tiskne : TISK/REKLAMA/PROPAGACE - Dominik
Štefko, Nový Bor - telefon 774 491717. Obsah podepsaných příspěvků nemusí souhlasit s názorem redakce.
Download

Zpravodaj města Úštěk