www.bioanalyse.com
Hakk m zda
About Us
Firmamız hem yurt içi hem de yurt dışı Pazar
ihtiyacını karşılamak amacıyla 1984 yılında
kurulmuştur. Kalitesiyle olduğu gibi adıyla da yurt
dışında imaj yaratabilmek amacıyla 1984 yılında;
ilk kuruluş yılındaki Biyoanaliz isminin ihracatta
bir imaj yaratabilmesi için Bioanalyse olarak
tescilini yaptırmıştır. Firmamız 1985 yılında disk
kağıtlarına kodlama baskısı yaparak kartuşlar
içerisinde kullanıma sunmayı başarmıştır.
Sağlık ürünleri üretiminde, satışında ve satış
sonrası hizmetlerinde “önce insan sağlığı”
prensibiyle çalışan, dinamik ve önde gelen bir
kuruluş olmak misyonumuzdur.
Our Firm was established in 1984 to meet the
domestic and international market demands. In
order to create a company image with its quality
and the name for export activities, the first name
of the company in the foundation year
“Biyoanaliz” registered as “Bioanalyse” Our
company has achieved by encoding edition to disc
papers in the cartridges and introduce to the use
of sector.
Our mission is to become a leading company
which working prior on the principle to human
health, and dynamic in the field of production,
sales and after sales service of health products.
Mehmet Yi it KULEO LU
Kurucu / Yönetici
Founder / Director
ÜRÜNLER
Yıllık Üretim Kapasitesi
Antibiyotik Duyarlılık Testi Diski
Antibiyotik Duyarlılık Testi Stripi
: 1.350.000 Adet
Dispenser
Annual Production Capacity
PRODUCTS
Antibiotic Susceptibility Testing Disc
Antibiotic Susceptibility Testing Strip
: 1.350.000 Unit
Dispencer
PERFORMANS
İhracat gelirlerinin toplam
: % 71-80
gelirler içindeki payı
PERFORMANCE
The share of export revenues
: % 71-80
in total incomes
Önceki ihracatlar ve
deneyimler
Previous exports and
experiences
: Mısır, Macaristan,
Sırbistan, Romanya,
Ekvador, Nijerya,
Filipinler, Suriye
(80 Ülke)
Hedef pazar
: ----Sertifika/Kalite/Standartlar : İSO 9001
(Kalite Yönetim Sistemi)
(Quality Management System)
İSO 13485
ISO 13485
(Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi)
(Medical Devices Quality Mgmt. System)
CE (İşaretleme Belgesi)
CE (Marking
We Request
Foreign Represantative
License and Franchise Giving/Receiving
Export Cooperation
Joint Ventures
Marketing / Promotion
Commercial partnership
Mutual Production Agreement
Research & Development
Sales Company in Abroad
Logistic Cooperation
Importer
Exporter
Direct Sales
Technical Info and Technology Transfer
We Offer
Yurt Dışı Temsilciliği
Lisans ve Franchise Verme/Alma
İhracat İş Birliği
Ortak Girişimler
Pazarlama / Tutundurma
Ticari Ortaklık (Distribütör Temsilci Acenta)
Karşılıklı Üretim Anlaşması
Araştırma & Geliştirme
Yurt Dışında Satış Şirketi
Lojistik İş Birliği
İthalatçı
İhracatçı
Doğrudan Satış
Teknik Bilgi ve Teknoloji Aktarımı
Certificate)
THE AIM OF COOPERATION AND PLANS
Talep Ediyoruz
N N AMACI VE PLANLAR
Sunuyoruz
B RL
: Egypt, Hungary,
Serbia, Romania,
Ecuador, Nigeria,
Philippines, Syria
(80 countries including)
Target market
: ----Certificate/Quality/Standards : ISO 9001
Ürünler / Products
Artık zon çaplarını Bioanalyse Zonemeter ile değerlendirme kolaylığına
sahipsiniz. Farklı boyutlardaki petri plakaları
(90 - 120 mm) Bioanalyse Zonemeter ile rahatlıkla okunabilir.
Now, it is so easy to evaluate inhibition zone diameters by Bioanalyse
Zonemeter. Petri dishes in different sizes (90 - 120 mm) can be conveniently
read on Bioanalyse Zonemeter.
Probides safety and convenience
in reading inhibition zones.
Ürünler / Products
Grup D spenser / Group Dispenser
Tekli dispenserların kombinasyonları ile kullanılabilen 8 yuvalı dispenser
sistemimiz mevcuttur.
8-slot dispenser system which can be used with single dispenser
combinations is available.
Uluslararas Ürün Matrisi ve
Kullan m Alanlar
International Product Matrix and Uses
ÜRÜN ADI
KULLANIM ALANLARI
KULLANICILAR
Antibiyotik Duyarlılık
Testi Diski,
Antibiyotik Duyarlılık
Testi Stripi,
Dispenser
Labaratuarlar,
Hastaneler,
Mikrobiyoloji
Labaratuarları
Sağlık Sektörü
PRODUCT NAME
AREAS OF USE
THE USERS
Antibiotic Susceptibility
Testing Disc,
Antibiotic Susceptibility
Testing Strip,
Dispencer
The Labs,
Hospitals
Microbiology Labs
Health Sector
Yetenekler Matrisi
Skills Matrix
Kalite Kontrol
Quality Control
Maliyet Minimizasyon
Cost Minimization
Ar&Ge
R&D
Yenilikçilik
Innovation
Yeni Ürün Geli tirme
New Product Development
Ürün Çe itlendirme
Product Diversification
Tasar m
Design
H zl Teslimat
Delivery on time
Pazarlama
Marketing
Da t m
Distribution
Tutundurma
Promotion
Kalite Belgeleri
Quality Documents
Uluslararas Rekabetçi Üretim Yetenekleri Matrisi
Fason Üretim
Contract Production
Uluslararas Rekabetçi Üretim Yetenekleri Matrisi
Esnek Üretim
Flexible Production
Uluslararas Rekabetçilik Teknik ve Yönetim Yetenekleri Matrisi
Uluslararas Rekabetçilik Teknik ve Yönetim Yetenekleri Matrisi
Rekabetçi Fiyat
Competitive Price
Antibiyotik duyarl l k
testi diski
Antibiotic susceptibility
testing disc
Antibiyotik duyarl l k
testi stripi
Antibiotic susceptibility
testing strip
Dispenser
Dispencer
Anahtar Kelimeler
Key Words
irketin Uluslararas Stratejik Ortakl klar na
Sa lad klar na ve Talep Ettiklerine Dair
Anahtar Kelimeler
The Keywords of the Company That
They Provide to International Strategic
Partnerships and the Demands of the Company
Antimicrobial Suspectivity Testing Discs
Antimicrobial Discs
E-Test Strips
llk Be Özellik
The First Five Feature
Proje Grubu irketlerinde Tercih Nedeni Olarak
Öne Ç kan irkete Özgü lk Be Özellik
Outstanding Company - Specific Feature For
Preference Reason n the Firms of Project Group
•
•
•
•
•
Esnek Üretim
Kalite Belgeleri
Güvence Sistemi
Deneyim
Ürün Yelpazesi
•
•
•
•
•
Flexible Production
Quality Certificates
Quality Assurance System
Experience
Product Range
1333. Cadde No: 9 İvedik OSB - Ankara - TURKEY
T: +90 312 395 88 70 • F: +90 312 395 88 66
www.bioanalyse.com - [email protected]
Download

firma kataloğu