Beograd, 15.12.2014
Naučnom odboru IHTM
11000 Beograd
Njegoševa 12
PREDMET: Molba za pokretanje postupka za izbor u naučno zvanje
viši naučni saradnik
Na osnovu Člana 20. Pravilnika о postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnog
iskazivanja naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Sl. gl. RS br. 38/08) molim vas
da pokrenete postupak za izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik.
U naučno zvanje naučni saradnik sam biran 14.04.2010 god.
Sa mojim naučnoistraživačkim rezultatima su upoznati, te ih predlažem za članove
komisije:
1.
2.
3.
4.
5.
Dr Zoran Mitrović, vanredni profesor, FTN Novi Sad
Dr Dragan Kovačević, naučni savetnik, EI NIKOLA TESLA Beograd
Dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, IHTM Beograd,
Dr Katarina Radulović, naučni savetnik, IHTM Beograd
Dr Danijela Ranđelović, naučni savetnik, IHTM Beograd
Uz zahtev prilažem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Biografiju,
Bibliografiju,
Separate radova,
Fotokopiju diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka,
Uverenje o izboru u prethodno zvanje,
Citiranost,
Ostali dokazni materijal,
Predlog rezime izveštaja.
S poštovanjem,
Podnosilac zahteva
______________________________
Dr Miodrag Kušljević, naučni saradnik
Download

PREDMET: Molba za pokretanje postupka za izbor u naučno